VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Zpracoval: Sekce strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika květen 2009

2 OBSAH 1 ÚVOD CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ ANALÝZA PROSTŘEDÍ OPPP Začlenění OPPP v rámci strukturální pomoci Evropské unie Hospodářský vývoj ČR v roce MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPPP Autorizace plateb Kontrolní činnost Interní a externí audity Úpravy procesů implementace OPPP Nesrovnalosti MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU Monitorování programu Pokrok dosažený u indikátorů Informační systém Operačního programu Průmysl a podnikání (ISOP++) Hodnocení programu Hlavní problémy vyskytující se v rámci procesu implementace OPPP INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY OPPP REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PRO OPPP NA ROK SLUČITELNOST S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ Horizontální politiky Společenství Ochrana životního prostředí Rovné příležitosti pro muže a ženy Veřejná podpora Veřejné zakázky REALIZACE VELKÝCH PROJEKTŮ A GLOBÁLNÍCH GRANTŮ PRIORITA 1 OPPP ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Stručný popis Finanční tabulky čerpání Kvantifikace cílů priority Sledování vývoje priority OPATŘENÍ INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr OPATŘENÍ 1.2 ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory

3 3.3.7 Závěr OPATŘENÍ 1.3 INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr OPATŘENÍ 1.4 ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB Popis stavu projektů v rámci programů Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr PRIORITA 2 ROZVOJ KONKURENCESHOPNOSTI PODNIKŮ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ Stručný popis Finanční tabulky čerpání Kvantifikace cílů priority Sledování vývoje priority OPATŘENÍ 2.1 ZÁKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Kvantifikace cílů opatření Popis stavu projektů v rámci opatření Program START Program KREDIT Program Rozvoj Program Marketing OPATŘENÍ 2.2 PODPORA INOVACÍ VÝROBKŮ, TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr OPATŘENÍ 2.3 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VYŠŠÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální zaměření projektů v rámci programu Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr PRIORITA 3 TECHNICKÁ POMOC NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY TECHNICKÁ POMOC Stručný popis Kvantifikace cílů priority Čerpání prostředků TP za rok OPATŘENÍ 3.1 TECHNICKÁ POMOC PŘI ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI PROGRAMU Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace)

4 5.2.2 Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů) Závěr OPATŘENÍ 3.2 OSTATNÍ TECHNICKÁ POMOC Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace) Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů) Závěr ZÁVĚRY K PRIORITĚ PŘÍLOHA Č. 1 STANOVISKO K POSKYTNUTÉ VEŘEJNÉ PODPOŘE Z HLEDISKA SLUČITELNOSTI S PRAVIDLY EU PŘÍLOHA Č. 2 FINANČNÍ TABULKA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘÍLOHA Č. 3 STANDARDNÍ MONITOROVACÍ TABULKA K SF180 / D Standard Monitoring Table (OPPP) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

5 1 ÚVOD 1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) byl základním programovým dokumentem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a podnikání. Konečná verze dokumentu OPPP byla komisařem Evropské komise DG REGIO panem Barnierem oficiálně potvrzena dopisem ze dne a dále Rozhodnutím Komise ze dne (CCI: 2003 CZ 16 1 PO 003). OPPP rozpracovával příslušnou část Národního rozvojového plánu (NRP) na léta 2004 až 2006, zaměřenou na oblast hospodářského rozvoje, a byl jedním z podkladů pro vyjednávání Rámce podpory Společenství (RPS) pro regiony soudržnosti NUTS II České republiky spadající pod Cíl 1. OPPP byl financován pouze z jednoho strukturálního fondu, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Podíl OPPP na celkové podpoře činil 17,94 % z finančních prostředků vyčleněných ze strukturálních fondů na operační programy Cíle 1, jednalo se o 260,8 mil.. S připočtením finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky, které se na celkové částce podílel 25 %, činil objem více než 347 mil.. Tabulka 1 - Finanční prostředky alokované pro OPPP na programovací období 2004 až 2006 po realokaci mezi Prioritami 1 (v ) Priorita OPPP EU (ERDF) 75 % SR (MPO) 25 % Celkem 1. Rozvoj podnikatelského prostředí Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Technická pomoc Celkem Cílem podpory v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání bylo zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU. Analýzou specifických cílů operačního programu a s přihlédnutím ke globálnímu cíli byly vymezeny dvě věcné priority a technická pomoc, následně nadefinováno 9 opatření rozpracovaných do 11 programů podpory a dvou projektů. 1 Na základě změny Programového dodatku OPPP schválené Evropskou komisí došlo k přesunu 12 mil z Priority 1 do Priority 2 a 1 mil. z Priority 3 do Priority 2. 4

6 Tabulka 2 - Struktura Operačního programu Průmysl a podnikání PRIORITA OPATŘENÍ PROGRAM PODPORY 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj (1) PROSPERITA a inovace 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury (2) REALITY 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání 1. Rozvoj podnikatelského prostředí Celkově 50 % prostředků OPPP. 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Celkově 46 % prostředků OPPP. 3. Technická pomoc Celkově 4 % OPPP. 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb 2.1 Zakládání a rozvoj MSP (3) ŠKOLICÍ STŘEDISKA (4) KLASTRY Registr poradců (projekt) 2 Projekt informační a poradenských pro mezinárodní obchod (5) START (6) KREDIT (7) ROZVOJ (8) MARKETING 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb (9) INOVACE rozvoje služeb (10) ÚSPORY 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší ENERGIE využití obnovitelných zdrojů energie (11) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu 3.2 Ostatní technická pomoc 2 Projekt byl v roce 2008 vyjmut z OPPP a přefinancován ze státního rozpočtu. 5

7 KVANTIFIKACE CÍLŮ A ZAMĚŘENÍ PROGRAMU Označení indikátoru OP 01 OP 02 OP 03 OP 04 SU 06 Název Tvorba přidané hodnoty z výroby v podpořených podnicích (vliv na růst HDP) Růst produktivity práce v podporovaných podnicích (vliv na růst produktivity práce za celý zprac. průmysl) Počet čistých vytvořených pracovních míst Uskutečněné spolufinancování soukromé Počet podpořených projektů (dotace/úvěry) Počet podpořených podniků SU 35 v rámci realizace projektů Kurz 12/2008: 25,180 Kč/EUR Druh Dopad Dopad Měřící jednotka mld. Kč (mld. ) tis. Kč ( ) Počáteční hodnota (2001) HDP 2157,8 mld. Kč (63.31 mld. ) (současné ceny) Přidaná hodnota z výroby 468,2 mld. Kč 336,1 tis. Kč/zam. (9861 / zam.) Cílová hodnota (po skončení programu) Tvorba přidané hodnoty v podporovaných podnicích (růst 5-10 % ročně), což se projeví 1 % přírůstkem absolutního podílu zprac. průmyslu na tvorbě HDP % za dobu trvání programu, což se projeví cca 1% přírůstkem na prod. práce za celý zprac. průmysl Dopad počet Výsledek Kč (kurz přepočtu 25,180 Kč/EUR =) Výstup počet Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k , 628 mld. Kč 79, 628 mld. Kč 527,86 tis Kč 527,86 tis Kč 9 832,2 (hrubá vytvořená pracovní místa) z toho ČMZRB Kč (1 632 úvěry a dotace) 6 916,2 (hrubá vytvořená pracovní místa) Kč (1 600 úvěry a dotace) Výsledek počet ISOP Zdroj ISOP ISOP ISOP ISOP ISOP 6

8 Indikátor OP 01 Tvorba přidané hodnoty z výroby v podpořených podnicích se skládá ze dvou částí - první má charakter indikátoru výsledku a jde o vývoj přidané hodnoty v podpořených podnicích, druhá část má charakter indikátoru dopadu a vyjadřuje vliv přírůstku přidané hodnoty v podpořených podnicích na růst přidané hodnoty v ekonomice, tedy HDP. Cílová hodnota výsledkové části indikátoru byla naplněna, neboť oproti výchozím hodnotám před podporou došlo ke zvýšení přidané hodnoty v podnicích podpořených dotací z OPPP o 31,9 % (u MSP 56,5 %), což od počátku programovacího období odpovídá v průměru asi 8% ročnímu nárůstu, přičemž cílová hodnota byla stanovena jako 5-10% meziroční růst přidané hodnoty. Indikátor byl sledován a vyhodnocován v hrubém vyjádření, tedy bez očištění faktorů mimo podporu z OPPP. Dopadová část indikátoru stanoví cílovou hodnotu jako 1% přírůstek hrubé přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu na HDP prostřednictvím růstu přidané hodnoty v podpořených podnicích. Dle ISOP bylo z OPPP za celé programovací období dotací podpořeno celkem 821 projektů 623 různých hospodářských jednotek v odvětví zpracovatelského průmyslu. V podpořených podnicích v odvětví zpracovatelského průmyslu došlo oproti výchozím hodnotám před poskytnutím podpory k nárůstu přidané hodnoty o 17,1 mld. Kč, což odpovídá 2,39% přírůstku HDP v běžných cenách za období dle údajů ČSÚ. Cílová hodnota tedy byla naplněna i v dopadové části tohoto indikátoru. Jsou porovnávány roky 2004 a 2007, neboť v době zpracování této zprávy nebyla k dispozici data za podpořené podniky vztahující se k roku Indikátor byl rovněž sledován a vyhodnocován v hrubém vyjádření. Indikátor OP 02 Růst produktivity práce v podporovaných podnicích lze obdobně z pohledu cílové hodnoty rozdělit na část výsledkovou a část dopadovou. Produktivita práce v podnicích podpořených dotací zaznamenala od počátku programovacího období nárůst 47,6 % (v MSP 23,8 %), došlo tedy rovněž k překročení cílové hodnoty výsledkového indikátoru, která byla stanovena jako 10-15% růst produktivity práce v podpořených podnicích za dobu trvání programu. Dle ČSÚ došlo zároveň ve sledovaném období k růstu produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu o 20,9 %. V případě, že by za sledované období nedošlo k nárůstu produktivity práce v podnicích podpořených dotací z OPPP působících v odvětví zpracovatelského průmyslu, byl by dle propočtů MPO růst 7

9 produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu nižší o 1,03 %. Z toho vyplývá, že byla splněna rovněž cílová hodnota dopadové části indikátoru. Cílová hodnota indikátoru SU 06 Počet podpořených projektů (dotace/úvěry) nebyla naplněna, neboť byla stanovena na ke konci programovacího období, zatímco počet projektů OPPP dosáhl Odvozené je rovněž nenaplnění indikátoru SU 35 Počet podpořených podniků v rámci realizace projektů, kde byla stanovena cílová hodnota na konci programovacího období, zatímco dosažená hodnota je Z hlediska výše rozpočtu, resp. uznatelných výdajů, byly tedy v průběhu programového období podporovány větší projekty, než byl původní předpoklad. Tyto indikátory však společně popisují spíše výstupy projektů, zatímco další indikátory globálního cíle OPPP týkající se uskutečněného soukromého spolufinancování, růstu přidané hodnoty, produktivity práce a počtu vytvořených pracovních míst mají charakter indikátorů výsledku a dopadu. Teprve indikátory výsledku a dopadu charakterizují vliv podpory na podpořené podniky a na ekonomiku jako celek, zatímco nenaplněné indikátory v tomto případě poskytují pouze orientační informaci o bezprostředních výstupech realizace OPPP. Vzhledem k tomu, že se cílové hodnoty výsledkových a dopadových indikátorů na úrovni OPPP podařilo překročit a naplnit tak očekávání realizace OPPP v reálné ekonomice, lze globální cíl OPPP považovat za splněný. Řídící orgán v roce 2008 pokračoval v kontrole dosažených hodnot indikátorů, přičemž v konečné fázi revize indikátorů byly vyloučeny podniky, které získaly podporu na více projektů v různých programech podpory OPPP, ale do monitorovacích zpráv vykazovaly u všech projektů stejné hodnoty indikátorů OP 01 a OP 02. Dále došlo k opravě vykazovaných hodnot zejména vzhledem k chybně uvedeným řádům, což mělo zásadní dopad na konečnou hodnotu těchto dvou indikátorů. V neposlední řadě má vliv na dosažené hodnoty uvedené v tabulce odstoupení některých projektů v posledních měsících roku Společně s postupným ukončováním všech projektů, zejména Priority 1, která byla zaměřena na zkvalitňování infrastruktury pro podnikání, bylo dosaženo i cílové hodnoty indikátoru sledujícího počet vytvořených pracovních míst. Hodnota nově vytvořených pracovních míst v rámci Priority 1 vzrostla oproti minulému roku o 500 míst při 127 ukončených projektech. 8

10 1.2 ANALÝZA PROSTŘEDÍ OPPP Začlenění OPPP v rámci strukturální pomoci Evropské unie OPPP byl součástí Rámce podpory Společenství (RPS), který měl charakter smlouvy mezi vládou České republiky a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikovala závazek obou stran poskytnout finanční prostředky na dosažení cílů uvedených v RPS na principu kofinancování, tj. 75 % finančních prostředků z ERDF a 25 % ze státního rozpočtu. Výchozím dokumentem pro negociace RPS byl Národní rozvojový plán (NRP). RPS vymezoval strategii, priority a cíle, které mohly být spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za předpokladu, že projekty byly plně v souladu s legislativou Společenství v oblastech jako je regionální politika, ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek a finanční řízení a kontrola. Konečná verze dokumentu RPS byla Evropskou komisí oficiálně potvrzena dne Celková alokace 1,454 mld. odpovídala finančním zdrojům pro realizaci Cíle 1 regionální a strukturální politiky EU na zkrácené programovací období 2004 až RPS byl implementován prostřednictvím čtyř sektorově zaměřených operačních programů a jednoho regionálně zaměřeného: (1) Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) (2) Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura) (3) Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) (4) Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) (5) Společný regionální operační program (SROP). Tabulka 3 - Finanční prostředky RPS pro Cíl 1 (celá ČR mimo hl. m. Prahy; běžné ceny v ) Podíl na RPS (Cíl 1) SF EU RPS v % OPPP ERDF 17,94 OP Infrastruktura ERDF 16,94 OP RLZ ESF 21,92 EAGGF, OP RVMZ ,96 FIFG SROP ERDF, ESF 31,24 Celkem ,00 9

11 1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2008 Pro českou ekonomiku byl rok 2008 ve znamení konce období rychlého hospodářského růstu doprovázeného nízkou inflací. Takřka všechny makroekonomické indikátory zaznamenaly v loňském roce negativní změnu oproti roku předešlému. Rok 2008 lze charakterizovat jako vysoce volatilní především díky vývoji ve čtvrtém čtvrtletí. Tabulka 4 - Kontextové indikátory Označení indikátoru CO 01 CO 02 CO 03 Název indikátoru HDP na 1 obyvatele v PPS (včetně Prahy) Míra nezaměstnanosti, regiony Cíle 1 (kromě Prahy) Hrubá přidaná hodnota z výroby (včetně Prahy) Druh indikátoru Měřící jednotka Kvantifikace (Počáteční hodnota rok 2001) Hodnota za rok 2008 Zdroj dat Kontext tis. PPS 10,349 (1995) 18,800 ČSÚ Kontext % 9,9 (2002) 6,55 MPSV Kontext v tis. na zaměstnance v průmyslu, s. c. 12,034 22,99 (2007) ČSÚ CO 04 V&V jako % z HDP Kontext % 1,20 1,54 (2007) Eurostat Zaměstnanost ve vědě CO 05 a technologii na 1000 Kontext 5,52 9,99 3 (2007) Eurostat obyvatel Tabulka 5 - Hlavní ekonomické indikátory ČR v roce 2008 Ekonomický indikátor Jednotka 2008 Hrubý domácí produkt meziroční změna, %, stálé ceny 3,2 Hrubý domácí produkt meziroční změna, %, běžné ceny 4,9 Hrubý domácí produkt běžné ceny, mld. Kč 3705,7 Index průmyslové produkce meziroční změna, % 0,4 Míra inflace roční klouzavý průměr, % 6,3 Míra nezaměstnanosti konec období, % 6,0 Míra registrované nezaměstnanosti %, průměr 5,45 Obecná míra nezaměstnanosti %, průměr 4,4 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti %, průměr 2,2 Saldo státního rozpočtu konec období, v mld. Kč -20,0 Vývoz zboží meziroční změna, % z běžných cen -0,56 Dovoz zboží meziroční změna, % z běžných cen 0,22 Saldo obchodní bilance mld. Kč 68,8 Přímé zahraniční investice mld. USD 10,9 Pramen: ČSÚ, ČNB, MPSV Celkově za loňský rok ČR podle ČSÚ vykázala růst reálného HDP 3,2 %, čímž značně předčila průměr EU (0,9 %) a opět posílila svou pozici v rámci Společenství. Podle předběžných údajů ČSÚ nyní HDP v PPS na 1 obyvatele v ČR dosahuje 82 % průměru zemí 3 ČSÚ od roku 2005 uplatňuje úpravu v metodice výpočtu tohoto ukazatele, přepočet dle metodiky platné v roce 2001 není možný. 10

12 EU. Na změnách růstu HDP v průběhu minulého roku však lze nejlépe ilustrovat rychlost a sílu dopadů změn v globální ekonomice na otevřenou českou ekonomiku závislou na vývozu. Především pokles agregátní poptávky v zemích hlavních obchodních partnerů ČR způsobil pokles míry růstu HDP téměř o čtyři procentní body za jediné čtvrtletí. Již v prvních třech čtvrtletích ČSÚ zaznamenal určitý pokles intenzity růstu (meziročně v průměru asi o 1,5 p.b.), nicméně přebytek exportu nad importem se stále podílel 80 % na výsledném růstu. Čistý vývoz také v souhrnu nejvíce přispěl růstu HDP za celý rok 2008 (1,9 p.b.). Ve čtvrtém čtvrtletí však došlo k meziročnímu poklesu čistého vývozu a tahounem minimálního růstu v závěru roku se tak stala spotřeba domácností, jejíž růst však po dvou čtvrtletích opět poklesl. Důvodem již nemohl být, tak jako v případě oslabení růstu spotřeby v prvním čtvrtletí, takřka skokový růst indexu spotřebitelských cen, růst cenové hladiny měřený tímto ukazatelem naopak výrazně oslabil. Do roku 2009 tak ČR vstoupila bez vyhlídek na rychlé zvrácení negativních trendů v růstu produktu. Z hlediska produkční metody výpočtu HDP bylo dle ČSÚ pro růst podobně jako v loňském roce nejvýznamnější zvýšení produktivity práce, které se dvěma třetinami podílelo na růstu hrubé přidané hodnoty. Její růst však oproti roku 2007 oslabil téměř o polovinu. Podle Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ zaznamenala ČR v roce 2008 cyklický vrchol na trhu práce. Růst míry zaměstnanosti ve skupině 15 až 64letých dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí meziročně 0,3 p.b., samotná míra pak nabyla hodnoty 66,8 %. Česká republika se tak dále přiblížila k naplnění jednoho z cílů Lisabonské strategie dosáhnout 70% míry zaměstnanosti v EU v roce Vzhledem k probíhající sestupné fázi hospodářského cyklu, která v minulém roce ještě nezasáhla trh práce, a k jen mírným přírůstkům míry zaměstnanosti v letech vysokého růstu však není pravděpodobné, že se ČR, stejně jako mnoha dalším členským státům ES, podaří tento cíl naplnit. Ve čtvrtém čtvrtletí se navíc již začaly i na trhu práce projevovat negativní trendy, když meziročně mírně poklesla zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu a v sekundárním sektoru celkově došlo jen k velmi mírnému nárůstu počtu pracovníků. I v posledním čtvrtletí roku 2008 se zvýšila míra zaměstnanosti, nicméně již především zásluhou terciárního sektoru. Meziročně se o zvýšil počet podnikatelů. Obecná míra nezaměstnanosti podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO) ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 dosáhla 4,4 % a oproti 4. čtvrtletí 2007 se tedy snížila o 0,5 p.b. Obecná míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodobě nižší než průměr EU, naopak nadprůměrná je v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti. I ta však v loňském roce vykázala určitý pokles 11

13 a dosáhla podílu 46,5 % na nezaměstnanosti měřené obecnou mírou nezaměstnanosti. Regionální míra nezaměstnanosti osob starších 15 let se pohybovala od 2 % (Hl. m. Praha) do 8,3 % (Ústecký kraj). Nízkou mírou nezaměstnanosti se vyznačuje skupina osob s vysokoškolským vzděláním (1,7 %), u osob se středoškolským vzděláním s maturitou dosahuje tato míra 2,9 %. Mezi středoškolsky vzdělanými bez maturity vč. vyučených byla míra nezaměstnanosti 4,3 % a nejvyšší hodnoty pak dosáhla u osob se základním vzděláním (19,2 %). Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla meziročně reálně o pouhých 2,1 %, což je nejnižší údaj od roku Jen mírný růst byl způsoben postupným ochlazováním poptávky na trhu práce a vysokým růstem cenové hladiny především v 1. čtvrtletí. Dále se také prohloubila diferenciace výše mezd mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou. Míra inflace v prvním čtvrtletí roku 2008 dosahovala hodnoty 7,5 %, což bylo způsobeno zejména promítnutím změn DPH, poplatků ve zdravotnictví, nárůstem regulovaných cen a pokračujícím růstem cen ropy na světových trzích. Eskalující ceny dovozních surovin byly tehdy zčásti tlumeny stále posilujícím kurzem koruny vůči dolaru. Klíčová dvoutýdenní repo sazba ČNB se následně zvýšila o 0,25 p.b. na hodnotu 3,75 %, avšak následně byla postupně snižována až na úroveň 2,25 % ve snaze oživit domácí finanční trhy. Vývoj nominálních jednotkových mzdových nákladů indikoval zvýšené inflační tlaky do následujícího období. V dalších dvou čtvrtletích míra inflace poklesla alespoň na hodnotu kolem 6,6 %, což bylo způsobeno zejména poklesem cen potravin, světových cen ropy a zahraniční poptávky. Míra inflace v závěru roku 2008 dosáhla úrovně 3,6 %. I pro rok 2008 platilo, že v rámci socioekonomického vývoje ČR převládají mikroregionální rozdíly (úroveň NUTS 4 a nižší), zatímco ukazatele na úrovni NUTS 2 (s výjimkou Prahy) výrazné diference nevykazují. Tomu rovněž odpovídá zaměření české regionální politiky z hlediska rozsahu regionů (administrativní území okresů a obcí s rozšířenou působností). Z pohledu politiky soudržnosti je naopak třeba stále řešit celkově podprůměrnou hospodářskou úroveň vůči průměru EU 27 ve všech regionech soudržnosti vyjma Prahy. PRŮMYSL A SLUŽBY Vývoj průmyslu v České republice byl v roce 2008 dle informace ČSÚ negativně ovlivněn zejména vývojem v posledním čtvrtletí. Pokles byl v závěru roku patrný kromě tržeb i u nových zakázek a zaměstnanosti. Sezónně neočištěný meziroční index průmyslové produkce vzrostl o pouhých 0,4 %. K růstu nejvíce přispěla výroba elektrických a optických 12

14 přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu 1,5 p.b.), výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (0,4 p.b.) a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (0,3 p.b.). Pokles byl nejvíce zaznamenán ve výrobě potravinářských výrobků a nápojů a ve výrobě tabákových výrobků (0,5 p.b.). Tržby z průmyslové činnosti se meziročně zvýšily o 0,1 % a jejich vývoj v zásadě odráží oblasti výrob růstu a poklesu průmyslové výroby. Průměrná měsíční mzda v průmyslu v roce 2008 dosáhla Kč a produktivita práce se zvýšila o 0,2 %. Nové zakázky ve vybraných odvětvích zaznamenaly pokles o 5,9 %. Růst indexu tržeb ve službách dosáhl za celé sledované období hodnoty 3,9 % (v běžných cenách). Největší růst byl zaznamenán v činnostech v oblasti výpočetní techniky (9 % v běžných cenách) a v ostatních podnikatelských činnostech (7,4 % v běžných cenách). Použité zdroje: ČSÚ (http://www.czso.cz), Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), ČNB (http://www.cnb.cz), MPSV (http://www.mpsv.cz) ; údaje platné k 15. březnu

15 2 MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP 2.1 POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu V souvislosti s ukončováním programovacího období (pravidlo n+2) se úkoly Řídícího orgánu soustředily především do oblasti plateb a kontrol na místě. Pro urychlení administrace žádostí o platbu byla v posledním čtvrtletí roku 2008 autorizace žádostí o platbu přesunuta z agentury CzechInvest plně na Řídící orgán, a to Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 27/2008 k vytvoření podmínek pro efektivní ukončení implementace strukturálních fondů programovacího období v resortu MPO. Agentura CzechInvest i nadále vykonávala příjem žádostí o platbu od příjemců dotací a kontrolu jejich formálních náležitostí, avšak posouzením výše a věcné oprávněnosti uznatelných nákladů a kontrolou dodržování Podmínek poskytnutí dotace včetně provedení kontroly projektů na místě byla pověřena Sekce strukturálních fondů (SSF). V systému administrace plateb tak byla odstraněna kontrola prováděná ve dvou stupních, což umožnilo rychlejší zpracování žádostí o platbu ke konci programovacího období. Na základě Opatření ministra průmyslu a obchodu, o organizačních a personálních změnách v aparátu ministerstva, došlo v druhé polovině roku 2008 ke změně vnitřní struktury Sekce strukturálních fondů. Oddělení kontroly a nesrovnalostí bylo vyčleněno z Odboru koordinace strukturálních fondů a bylo funkčně podřízeno přímo vedení Sekce. Oddělení koordinace s OP Výzkum a Vývoj pro Inovace bylo zrušeno a jeho agenda byla převedena do ostatních věcně příslušných útvarů SSF. Dále došlo k převodu 10 funkčních míst z gestorských útvarů MPO do Sekce strukturálních fondů. Celkem byla převedena 2 pracovní místa do Oddělení koordinace školení a vzdělávání, 2 pracovní místa do Oddělení programů pro výzkum a vývoj, 4 pracovní místa do Oddělení programů pro malé a střední podnikání a 2 pracovní místa do Oddělení energetických a infrastrukturálních programů. Nově převedení pracovníci se podíleli na administraci žádostí o platbu v souvislosti s požadavky na ukončování programovacího období

16 2.1.2 Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP V roce 2008 se uskutečnila dvě řádná zasedání Monitorovacího výboru pro OPPP. V průběhu roku 2008 nebyly zřízeny MV žádné pracovní skupiny. 11. JEDNÁNÍ MV ( ) Jedenácté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo dne 26. května 2008 v hotelu ANDEL S, Stroupežnického 21, Praha. Program 11. jednání: 1) Úvodní slovo předsedy MV OPPP Ing. Miroslava Elfmarka 2) Vystoupení zástupce EK DG REGIO 3) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru 4) Projednání a schválení Výroční zprávy OPPP za rok ) Aktuální stav realizace OPPP k ) Informace o uzavírání programovacího období a o rizicích s tím souvisejících 7) Ex post evaluace, naplnění cílů OPPP, hlavní evaluační otázky 8) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPP 9) Informace o Komunikačním plánu 10) Různé Závěry jednání: 1) MV schválil VZ OPPP ) MV vzal na vědomí zprávu Aktuální stav realizace OPPP k , informaci o plnění plánu Technické pomoci a KoP s dílčími výtkami, které se objeví v příštích zprávách 3) Zástupkyně EK apelovala na včasné a úplné dodávání podkladových materiálů pro jednání. 12. JEDNÁNÍ MV ( ) Dvanácté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo ve dnech v hotelu Zlatý Lev, Gutenbergova 3, Liberec. Program 12. jednání: ) Exkurze pro členy MV OPPP do Pivovaru Svijany (projekt z programu podpory Rozvoj II) 2) Exkurze pro členy MV OPPP do Výzkumného ústavu textilních strojů (projekt z programu podpory Inovace Dotace I) 3) Zahájení 12. jednání Monitorovacího výboru 15

17 4) Vystoupení zástupce Libereckého kraje 5) Vystoupení předsedy MV OPPP 6) Vystoupení zástupce EK DG REGIO 7) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru 8) Aktuální stav realizace OPPP k ) Aktuální informace o uzavírání programovacího období (včetně návrhu harmonogramu), porovnání přístupu MPO a maďarských kolegů 10) Rizika implementace a řízení OPPP informace zobecňující problémy vybraných projektů OPPP a opatření, která byla přijata k jejich prevenci 11) Diskuse ) Pokračování 12. jednání Monitorovacího výboru 2) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPP 3) Informace o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu 4) Představení projektu "Kontinuální výroba laminovaných ionexových membrán a jejich další zpracování pro potřeby membránových procesů", Mega a.s., projekt z programu Inovace 5) Projednání a schválení změn Programového dodatku OPPP 6) Různé Závěry jednání: 1) Monitorovací výbor schválil změny Programového dodatku OPPP 2) Monitorovací výbor vzal na vědomí Aktuální stav realizace OPPP k , informaci o naplňování Technické pomoci a informaci o realizaci Komunikačního plánu. 3) Monitorovací výbor doporučil, aby byl v závěrečné zprávě více zdůrazněn regionální aspekt čerpání peněz z evropských fondů, a to i v otázce vlivu dotací na mikroekonomiku regionů. PER ROLLAM PROCEDURA KE ZMĚNĚ ALOKACÍ V RÁMCI PRIORITY 1 A PRIORITY 3 V období mezi 28. listopadem a 12. prosincem 2008 byly ze strany členů Monitorovacího výboru OPPP schváleny v písemné proceduře per rollam navržené realokace v rámci Priority 1 a Priority 3 OPPP. Souhlasné stanovisko k návrhu realokací zaslalo 21 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem, deset členů se hlasování zdrželo, žádný člen nezaslal negativní stanovisko. Pro schválení realokací, v rámci písemné procedury, je dle jednacího řádu výboru zapotřebí souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny členů výboru, což je 16 osob. 16

18 PER ROLLAM PROCEDURA K NÁVRHU NA PRODLOUŽENÍ KONEČNÉHO DATA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ V období mezi 11. a 30. prosincem 2008 byl ze strany členů Monitorovacího výboru OPPP schválen v písemné proceduře per rollam návrh na prodloužení konečného data způsobilosti výdajů u Operačního programu Průmysl a podnikání do 30. června 2009, a zároveň bylo Řídícímu orgánu OPPP uloženo učinit kroky nezbytné k provedení tohoto opatření, spočívající zejména v žádosti o začlenění OPPP do celkové žádosti ČR o tuto výjimku prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Toto bylo Řídícím orgánem učiněno a žádost byla prostřednictvím MMR odeslána Evropské komisi. Souhlasné stanovisko k návrhu realokací zaslalo 20 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem, 11 členů se hlasování zdrželo, žádný člen nezaslal negativní stanovisko. Pro schválení návrhu v rámci písemné procedury je dle jednacího řádu výboru zapotřebí souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny členů výboru, což je 16 osob. POPIS ROZHODNUTÍ, KTERÁ BYLA V ROCE 2008 MV PŘIJATA MV v roce 2008 přijal tato zásadní rozhodnutí: 1) na jedenáctém jednání schválil Výroční zprávu OPPP za rok ) na dvanáctém jednání schválil změnu Programového dodatku k OPPP týkající se realokací v rámci Priorit 1 a 2, změny v implementační struktuře OPPP a řešení projektu Registr poradců v rámci Opatření ) prostřednictvím procedury per rollam schválil realokace v rámci Priority 1 a Priority 3 4) prostřednictvím procedury per rollam schválil návrh na prodloužení konečného data způsobilosti výdajů u Operačního programu Průmysl a podnikání do 30. června

19 2.2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPPP Autorizace plateb V průběhu roku 2008 došlo k opětovnému nárůstu čerpání, což logicky vyplynulo z nutnosti ukončování OPPP a tím i proplácení zbývajících zazávazkovaných prostředků připadajících na realizované projekty. Řídící orgán autorizoval k platby v hodnotě mil. Kč, z čehož bylo mil. Kč do konce roku 2008 proplaceno na účty konečných uživatelů. Zároveň bylo vypracováno a odesláno na Platební a certifikační orgán celkem 11 souhrnných žádostí, na základě kterých byla provedena refundace výdajů ze strukturálních fondů na příjmový účet MPO v celkové výši mil. Kč. V roce 2008 proběhly tři mimořádné certifikace výdajů OPPP ze strukturálních fondů ERDF (k 31.3., a ). Certifikace probíhá dle termínů stanovených Platebním a certifikačním orgánem, přičemž poslední termín certifikace v běžném roce se obvykle nekryje s kalendářním koncem roku. Certifikovány byly žádosti v celkové hodnotě mil. Kč (část SF), od začátku realizace OPPP již bylo certifikováno celkem mil. Kč (část SF). 18

20 Tabulka 6 - Přehled žádostí o platbu proplacených konečným uživatelům k Program Počet projektů Autorizováno SSF Objem (Kč) Objem (EUR) Proplaceno na účty konečných uživatelů Počet projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 1.1 PROSPERITA REALITY ŠKOLICÍ STŘEDISKA KLASTRY- ZALOŽENÍ KLASTRY - VYHLEDÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OBCHOD REGISTR PORADCŮ MARKETING ROZVOJ ROZVOJ II KREDIT START INOVACE DOTACE INOVACE DOTACE II INOVACE KOMBINOVANÁ (DOTACE A ÚVĚR) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE ÚSPORY ENERGIE TECHNICKÁ POMOC TECHNICKÁ POMOC ostatní Celkem Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR Tabulka 7 - Přehled certifikací provedených v roce 2008 Období Celkem ERDF Zasláno PCO na EK Pořadí Od Do Kč EUR Kč EUR Částka (EUR) Datum , , , , , , , , , , Vratka , , , , , , , , , , , , , , Vratka , , , ,14 Celkem za rok , , , , ,81 Celkem , , , , , Kontrolní činnost Při provádění kontrol projektů na místě bylo postupováno dle Manuálu implementace Operačního programu Průmysl a podnikání (MI OPPP), kapitoly 7 Kontrolní systém a v manuálu uvedených pravidel a metodik. Kontroly na místě po čerpání dotace ve smyslu Nařízení EK (ES) č. 438/2001, článku byly prováděny na vzorku 5 % projektů OPPP 19

Operační program Rozvoj lidských zdrojů. návrh verze 30.11.2009

Operační program Rozvoj lidských zdrojů. návrh verze 30.11.2009 návrh pro MV Operační program Rozvoj lidských zdrojů Závěrečná zpráva návrh verze 30.11.2009 návrh pro MV Seznam zkratek AFCOS Anti Fraud Co-ordinating Structure APZ Aktivní politika zaměstnanosti CIP

Více

I I. Z p r á v a o s t a v u p l nění úkolů v oblasti H o s p o d ářská a sociální soudržnost z a 3. čtvrtletí 2006

I I. Z p r á v a o s t a v u p l nění úkolů v oblasti H o s p o d ářská a sociální soudržnost z a 3. čtvrtletí 2006 I I. Z p r á v a o s t a v u p l nění úkolů v oblasti H o s p o d ářská a sociální soudržnost z a 3. čtvrtletí 2006 (Využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU) A. REALIZACE PROGRAMŮ STRUKTURÁLNÍCH

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@sf zp.cz OBSAH SHRNUTÍ... 6 1 ÚVOD... 8 1.1

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze 26.3 2003-1 - Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ 6 1) ÚČEL A PŮSOBNOST

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí)

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí) Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí) duben 2012 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Identifikace zadavatele a zpracovatele... 3

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a rozvojem venkova a doporučení pro období

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROSINEC

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 212 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha 1 E-mail:

Více