VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Zpracoval: Sekce strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika květen 2009

2 OBSAH 1 ÚVOD CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ ANALÝZA PROSTŘEDÍ OPPP Začlenění OPPP v rámci strukturální pomoci Evropské unie Hospodářský vývoj ČR v roce MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPPP Autorizace plateb Kontrolní činnost Interní a externí audity Úpravy procesů implementace OPPP Nesrovnalosti MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU Monitorování programu Pokrok dosažený u indikátorů Informační systém Operačního programu Průmysl a podnikání (ISOP++) Hodnocení programu Hlavní problémy vyskytující se v rámci procesu implementace OPPP INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY OPPP REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PRO OPPP NA ROK SLUČITELNOST S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ Horizontální politiky Společenství Ochrana životního prostředí Rovné příležitosti pro muže a ženy Veřejná podpora Veřejné zakázky REALIZACE VELKÝCH PROJEKTŮ A GLOBÁLNÍCH GRANTŮ PRIORITA 1 OPPP ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Stručný popis Finanční tabulky čerpání Kvantifikace cílů priority Sledování vývoje priority OPATŘENÍ INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr OPATŘENÍ 1.2 ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory

3 3.3.7 Závěr OPATŘENÍ 1.3 INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr OPATŘENÍ 1.4 ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB Popis stavu projektů v rámci programů Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr PRIORITA 2 ROZVOJ KONKURENCESHOPNOSTI PODNIKŮ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ Stručný popis Finanční tabulky čerpání Kvantifikace cílů priority Sledování vývoje priority OPATŘENÍ 2.1 ZÁKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Kvantifikace cílů opatření Popis stavu projektů v rámci opatření Program START Program KREDIT Program Rozvoj Program Marketing OPATŘENÍ 2.2 PODPORA INOVACÍ VÝROBKŮ, TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr OPATŘENÍ 2.3 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VYŠŠÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální zaměření projektů v rámci programu Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr PRIORITA 3 TECHNICKÁ POMOC NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY TECHNICKÁ POMOC Stručný popis Kvantifikace cílů priority Čerpání prostředků TP za rok OPATŘENÍ 3.1 TECHNICKÁ POMOC PŘI ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI PROGRAMU Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace)

4 5.2.2 Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů) Závěr OPATŘENÍ 3.2 OSTATNÍ TECHNICKÁ POMOC Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace) Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů) Závěr ZÁVĚRY K PRIORITĚ PŘÍLOHA Č. 1 STANOVISKO K POSKYTNUTÉ VEŘEJNÉ PODPOŘE Z HLEDISKA SLUČITELNOSTI S PRAVIDLY EU PŘÍLOHA Č. 2 FINANČNÍ TABULKA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘÍLOHA Č. 3 STANDARDNÍ MONITOROVACÍ TABULKA K SF180 / D Standard Monitoring Table (OPPP) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

5 1 ÚVOD 1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) byl základním programovým dokumentem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a podnikání. Konečná verze dokumentu OPPP byla komisařem Evropské komise DG REGIO panem Barnierem oficiálně potvrzena dopisem ze dne a dále Rozhodnutím Komise ze dne (CCI: 2003 CZ 16 1 PO 003). OPPP rozpracovával příslušnou část Národního rozvojového plánu (NRP) na léta 2004 až 2006, zaměřenou na oblast hospodářského rozvoje, a byl jedním z podkladů pro vyjednávání Rámce podpory Společenství (RPS) pro regiony soudržnosti NUTS II České republiky spadající pod Cíl 1. OPPP byl financován pouze z jednoho strukturálního fondu, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Podíl OPPP na celkové podpoře činil 17,94 % z finančních prostředků vyčleněných ze strukturálních fondů na operační programy Cíle 1, jednalo se o 260,8 mil.. S připočtením finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky, které se na celkové částce podílel 25 %, činil objem více než 347 mil.. Tabulka 1 - Finanční prostředky alokované pro OPPP na programovací období 2004 až 2006 po realokaci mezi Prioritami 1 (v ) Priorita OPPP EU (ERDF) 75 % SR (MPO) 25 % Celkem 1. Rozvoj podnikatelského prostředí Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Technická pomoc Celkem Cílem podpory v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání bylo zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU. Analýzou specifických cílů operačního programu a s přihlédnutím ke globálnímu cíli byly vymezeny dvě věcné priority a technická pomoc, následně nadefinováno 9 opatření rozpracovaných do 11 programů podpory a dvou projektů. 1 Na základě změny Programového dodatku OPPP schválené Evropskou komisí došlo k přesunu 12 mil z Priority 1 do Priority 2 a 1 mil. z Priority 3 do Priority 2. 4

6 Tabulka 2 - Struktura Operačního programu Průmysl a podnikání PRIORITA OPATŘENÍ PROGRAM PODPORY 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj (1) PROSPERITA a inovace 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury (2) REALITY 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání 1. Rozvoj podnikatelského prostředí Celkově 50 % prostředků OPPP. 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Celkově 46 % prostředků OPPP. 3. Technická pomoc Celkově 4 % OPPP. 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb 2.1 Zakládání a rozvoj MSP (3) ŠKOLICÍ STŘEDISKA (4) KLASTRY Registr poradců (projekt) 2 Projekt informační a poradenských pro mezinárodní obchod (5) START (6) KREDIT (7) ROZVOJ (8) MARKETING 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb (9) INOVACE rozvoje služeb (10) ÚSPORY 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší ENERGIE využití obnovitelných zdrojů energie (11) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu 3.2 Ostatní technická pomoc 2 Projekt byl v roce 2008 vyjmut z OPPP a přefinancován ze státního rozpočtu. 5

7 KVANTIFIKACE CÍLŮ A ZAMĚŘENÍ PROGRAMU Označení indikátoru OP 01 OP 02 OP 03 OP 04 SU 06 Název Tvorba přidané hodnoty z výroby v podpořených podnicích (vliv na růst HDP) Růst produktivity práce v podporovaných podnicích (vliv na růst produktivity práce za celý zprac. průmysl) Počet čistých vytvořených pracovních míst Uskutečněné spolufinancování soukromé Počet podpořených projektů (dotace/úvěry) Počet podpořených podniků SU 35 v rámci realizace projektů Kurz 12/2008: 25,180 Kč/EUR Druh Dopad Dopad Měřící jednotka mld. Kč (mld. ) tis. Kč ( ) Počáteční hodnota (2001) HDP 2157,8 mld. Kč (63.31 mld. ) (současné ceny) Přidaná hodnota z výroby 468,2 mld. Kč 336,1 tis. Kč/zam. (9861 / zam.) Cílová hodnota (po skončení programu) Tvorba přidané hodnoty v podporovaných podnicích (růst 5-10 % ročně), což se projeví 1 % přírůstkem absolutního podílu zprac. průmyslu na tvorbě HDP % za dobu trvání programu, což se projeví cca 1% přírůstkem na prod. práce za celý zprac. průmysl Dopad počet Výsledek Kč (kurz přepočtu 25,180 Kč/EUR =) Výstup počet Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k , 628 mld. Kč 79, 628 mld. Kč 527,86 tis Kč 527,86 tis Kč 9 832,2 (hrubá vytvořená pracovní místa) z toho ČMZRB Kč (1 632 úvěry a dotace) 6 916,2 (hrubá vytvořená pracovní místa) Kč (1 600 úvěry a dotace) Výsledek počet ISOP Zdroj ISOP ISOP ISOP ISOP ISOP 6

8 Indikátor OP 01 Tvorba přidané hodnoty z výroby v podpořených podnicích se skládá ze dvou částí - první má charakter indikátoru výsledku a jde o vývoj přidané hodnoty v podpořených podnicích, druhá část má charakter indikátoru dopadu a vyjadřuje vliv přírůstku přidané hodnoty v podpořených podnicích na růst přidané hodnoty v ekonomice, tedy HDP. Cílová hodnota výsledkové části indikátoru byla naplněna, neboť oproti výchozím hodnotám před podporou došlo ke zvýšení přidané hodnoty v podnicích podpořených dotací z OPPP o 31,9 % (u MSP 56,5 %), což od počátku programovacího období odpovídá v průměru asi 8% ročnímu nárůstu, přičemž cílová hodnota byla stanovena jako 5-10% meziroční růst přidané hodnoty. Indikátor byl sledován a vyhodnocován v hrubém vyjádření, tedy bez očištění faktorů mimo podporu z OPPP. Dopadová část indikátoru stanoví cílovou hodnotu jako 1% přírůstek hrubé přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu na HDP prostřednictvím růstu přidané hodnoty v podpořených podnicích. Dle ISOP bylo z OPPP za celé programovací období dotací podpořeno celkem 821 projektů 623 různých hospodářských jednotek v odvětví zpracovatelského průmyslu. V podpořených podnicích v odvětví zpracovatelského průmyslu došlo oproti výchozím hodnotám před poskytnutím podpory k nárůstu přidané hodnoty o 17,1 mld. Kč, což odpovídá 2,39% přírůstku HDP v běžných cenách za období dle údajů ČSÚ. Cílová hodnota tedy byla naplněna i v dopadové části tohoto indikátoru. Jsou porovnávány roky 2004 a 2007, neboť v době zpracování této zprávy nebyla k dispozici data za podpořené podniky vztahující se k roku Indikátor byl rovněž sledován a vyhodnocován v hrubém vyjádření. Indikátor OP 02 Růst produktivity práce v podporovaných podnicích lze obdobně z pohledu cílové hodnoty rozdělit na část výsledkovou a část dopadovou. Produktivita práce v podnicích podpořených dotací zaznamenala od počátku programovacího období nárůst 47,6 % (v MSP 23,8 %), došlo tedy rovněž k překročení cílové hodnoty výsledkového indikátoru, která byla stanovena jako 10-15% růst produktivity práce v podpořených podnicích za dobu trvání programu. Dle ČSÚ došlo zároveň ve sledovaném období k růstu produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu o 20,9 %. V případě, že by za sledované období nedošlo k nárůstu produktivity práce v podnicích podpořených dotací z OPPP působících v odvětví zpracovatelského průmyslu, byl by dle propočtů MPO růst 7

9 produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu nižší o 1,03 %. Z toho vyplývá, že byla splněna rovněž cílová hodnota dopadové části indikátoru. Cílová hodnota indikátoru SU 06 Počet podpořených projektů (dotace/úvěry) nebyla naplněna, neboť byla stanovena na ke konci programovacího období, zatímco počet projektů OPPP dosáhl Odvozené je rovněž nenaplnění indikátoru SU 35 Počet podpořených podniků v rámci realizace projektů, kde byla stanovena cílová hodnota na konci programovacího období, zatímco dosažená hodnota je Z hlediska výše rozpočtu, resp. uznatelných výdajů, byly tedy v průběhu programového období podporovány větší projekty, než byl původní předpoklad. Tyto indikátory však společně popisují spíše výstupy projektů, zatímco další indikátory globálního cíle OPPP týkající se uskutečněného soukromého spolufinancování, růstu přidané hodnoty, produktivity práce a počtu vytvořených pracovních míst mají charakter indikátorů výsledku a dopadu. Teprve indikátory výsledku a dopadu charakterizují vliv podpory na podpořené podniky a na ekonomiku jako celek, zatímco nenaplněné indikátory v tomto případě poskytují pouze orientační informaci o bezprostředních výstupech realizace OPPP. Vzhledem k tomu, že se cílové hodnoty výsledkových a dopadových indikátorů na úrovni OPPP podařilo překročit a naplnit tak očekávání realizace OPPP v reálné ekonomice, lze globální cíl OPPP považovat za splněný. Řídící orgán v roce 2008 pokračoval v kontrole dosažených hodnot indikátorů, přičemž v konečné fázi revize indikátorů byly vyloučeny podniky, které získaly podporu na více projektů v různých programech podpory OPPP, ale do monitorovacích zpráv vykazovaly u všech projektů stejné hodnoty indikátorů OP 01 a OP 02. Dále došlo k opravě vykazovaných hodnot zejména vzhledem k chybně uvedeným řádům, což mělo zásadní dopad na konečnou hodnotu těchto dvou indikátorů. V neposlední řadě má vliv na dosažené hodnoty uvedené v tabulce odstoupení některých projektů v posledních měsících roku Společně s postupným ukončováním všech projektů, zejména Priority 1, která byla zaměřena na zkvalitňování infrastruktury pro podnikání, bylo dosaženo i cílové hodnoty indikátoru sledujícího počet vytvořených pracovních míst. Hodnota nově vytvořených pracovních míst v rámci Priority 1 vzrostla oproti minulému roku o 500 míst při 127 ukončených projektech. 8

10 1.2 ANALÝZA PROSTŘEDÍ OPPP Začlenění OPPP v rámci strukturální pomoci Evropské unie OPPP byl součástí Rámce podpory Společenství (RPS), který měl charakter smlouvy mezi vládou České republiky a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikovala závazek obou stran poskytnout finanční prostředky na dosažení cílů uvedených v RPS na principu kofinancování, tj. 75 % finančních prostředků z ERDF a 25 % ze státního rozpočtu. Výchozím dokumentem pro negociace RPS byl Národní rozvojový plán (NRP). RPS vymezoval strategii, priority a cíle, které mohly být spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za předpokladu, že projekty byly plně v souladu s legislativou Společenství v oblastech jako je regionální politika, ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek a finanční řízení a kontrola. Konečná verze dokumentu RPS byla Evropskou komisí oficiálně potvrzena dne Celková alokace 1,454 mld. odpovídala finančním zdrojům pro realizaci Cíle 1 regionální a strukturální politiky EU na zkrácené programovací období 2004 až RPS byl implementován prostřednictvím čtyř sektorově zaměřených operačních programů a jednoho regionálně zaměřeného: (1) Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) (2) Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura) (3) Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) (4) Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) (5) Společný regionální operační program (SROP). Tabulka 3 - Finanční prostředky RPS pro Cíl 1 (celá ČR mimo hl. m. Prahy; běžné ceny v ) Podíl na RPS (Cíl 1) SF EU RPS v % OPPP ERDF 17,94 OP Infrastruktura ERDF 16,94 OP RLZ ESF 21,92 EAGGF, OP RVMZ ,96 FIFG SROP ERDF, ESF 31,24 Celkem ,00 9

11 1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2008 Pro českou ekonomiku byl rok 2008 ve znamení konce období rychlého hospodářského růstu doprovázeného nízkou inflací. Takřka všechny makroekonomické indikátory zaznamenaly v loňském roce negativní změnu oproti roku předešlému. Rok 2008 lze charakterizovat jako vysoce volatilní především díky vývoji ve čtvrtém čtvrtletí. Tabulka 4 - Kontextové indikátory Označení indikátoru CO 01 CO 02 CO 03 Název indikátoru HDP na 1 obyvatele v PPS (včetně Prahy) Míra nezaměstnanosti, regiony Cíle 1 (kromě Prahy) Hrubá přidaná hodnota z výroby (včetně Prahy) Druh indikátoru Měřící jednotka Kvantifikace (Počáteční hodnota rok 2001) Hodnota za rok 2008 Zdroj dat Kontext tis. PPS 10,349 (1995) 18,800 ČSÚ Kontext % 9,9 (2002) 6,55 MPSV Kontext v tis. na zaměstnance v průmyslu, s. c. 12,034 22,99 (2007) ČSÚ CO 04 V&V jako % z HDP Kontext % 1,20 1,54 (2007) Eurostat Zaměstnanost ve vědě CO 05 a technologii na 1000 Kontext 5,52 9,99 3 (2007) Eurostat obyvatel Tabulka 5 - Hlavní ekonomické indikátory ČR v roce 2008 Ekonomický indikátor Jednotka 2008 Hrubý domácí produkt meziroční změna, %, stálé ceny 3,2 Hrubý domácí produkt meziroční změna, %, běžné ceny 4,9 Hrubý domácí produkt běžné ceny, mld. Kč 3705,7 Index průmyslové produkce meziroční změna, % 0,4 Míra inflace roční klouzavý průměr, % 6,3 Míra nezaměstnanosti konec období, % 6,0 Míra registrované nezaměstnanosti %, průměr 5,45 Obecná míra nezaměstnanosti %, průměr 4,4 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti %, průměr 2,2 Saldo státního rozpočtu konec období, v mld. Kč -20,0 Vývoz zboží meziroční změna, % z běžných cen -0,56 Dovoz zboží meziroční změna, % z běžných cen 0,22 Saldo obchodní bilance mld. Kč 68,8 Přímé zahraniční investice mld. USD 10,9 Pramen: ČSÚ, ČNB, MPSV Celkově za loňský rok ČR podle ČSÚ vykázala růst reálného HDP 3,2 %, čímž značně předčila průměr EU (0,9 %) a opět posílila svou pozici v rámci Společenství. Podle předběžných údajů ČSÚ nyní HDP v PPS na 1 obyvatele v ČR dosahuje 82 % průměru zemí 3 ČSÚ od roku 2005 uplatňuje úpravu v metodice výpočtu tohoto ukazatele, přepočet dle metodiky platné v roce 2001 není možný. 10

12 EU. Na změnách růstu HDP v průběhu minulého roku však lze nejlépe ilustrovat rychlost a sílu dopadů změn v globální ekonomice na otevřenou českou ekonomiku závislou na vývozu. Především pokles agregátní poptávky v zemích hlavních obchodních partnerů ČR způsobil pokles míry růstu HDP téměř o čtyři procentní body za jediné čtvrtletí. Již v prvních třech čtvrtletích ČSÚ zaznamenal určitý pokles intenzity růstu (meziročně v průměru asi o 1,5 p.b.), nicméně přebytek exportu nad importem se stále podílel 80 % na výsledném růstu. Čistý vývoz také v souhrnu nejvíce přispěl růstu HDP za celý rok 2008 (1,9 p.b.). Ve čtvrtém čtvrtletí však došlo k meziročnímu poklesu čistého vývozu a tahounem minimálního růstu v závěru roku se tak stala spotřeba domácností, jejíž růst však po dvou čtvrtletích opět poklesl. Důvodem již nemohl být, tak jako v případě oslabení růstu spotřeby v prvním čtvrtletí, takřka skokový růst indexu spotřebitelských cen, růst cenové hladiny měřený tímto ukazatelem naopak výrazně oslabil. Do roku 2009 tak ČR vstoupila bez vyhlídek na rychlé zvrácení negativních trendů v růstu produktu. Z hlediska produkční metody výpočtu HDP bylo dle ČSÚ pro růst podobně jako v loňském roce nejvýznamnější zvýšení produktivity práce, které se dvěma třetinami podílelo na růstu hrubé přidané hodnoty. Její růst však oproti roku 2007 oslabil téměř o polovinu. Podle Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ zaznamenala ČR v roce 2008 cyklický vrchol na trhu práce. Růst míry zaměstnanosti ve skupině 15 až 64letých dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí meziročně 0,3 p.b., samotná míra pak nabyla hodnoty 66,8 %. Česká republika se tak dále přiblížila k naplnění jednoho z cílů Lisabonské strategie dosáhnout 70% míry zaměstnanosti v EU v roce Vzhledem k probíhající sestupné fázi hospodářského cyklu, která v minulém roce ještě nezasáhla trh práce, a k jen mírným přírůstkům míry zaměstnanosti v letech vysokého růstu však není pravděpodobné, že se ČR, stejně jako mnoha dalším členským státům ES, podaří tento cíl naplnit. Ve čtvrtém čtvrtletí se navíc již začaly i na trhu práce projevovat negativní trendy, když meziročně mírně poklesla zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu a v sekundárním sektoru celkově došlo jen k velmi mírnému nárůstu počtu pracovníků. I v posledním čtvrtletí roku 2008 se zvýšila míra zaměstnanosti, nicméně již především zásluhou terciárního sektoru. Meziročně se o zvýšil počet podnikatelů. Obecná míra nezaměstnanosti podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO) ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 dosáhla 4,4 % a oproti 4. čtvrtletí 2007 se tedy snížila o 0,5 p.b. Obecná míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodobě nižší než průměr EU, naopak nadprůměrná je v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti. I ta však v loňském roce vykázala určitý pokles 11

13 a dosáhla podílu 46,5 % na nezaměstnanosti měřené obecnou mírou nezaměstnanosti. Regionální míra nezaměstnanosti osob starších 15 let se pohybovala od 2 % (Hl. m. Praha) do 8,3 % (Ústecký kraj). Nízkou mírou nezaměstnanosti se vyznačuje skupina osob s vysokoškolským vzděláním (1,7 %), u osob se středoškolským vzděláním s maturitou dosahuje tato míra 2,9 %. Mezi středoškolsky vzdělanými bez maturity vč. vyučených byla míra nezaměstnanosti 4,3 % a nejvyšší hodnoty pak dosáhla u osob se základním vzděláním (19,2 %). Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla meziročně reálně o pouhých 2,1 %, což je nejnižší údaj od roku Jen mírný růst byl způsoben postupným ochlazováním poptávky na trhu práce a vysokým růstem cenové hladiny především v 1. čtvrtletí. Dále se také prohloubila diferenciace výše mezd mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou. Míra inflace v prvním čtvrtletí roku 2008 dosahovala hodnoty 7,5 %, což bylo způsobeno zejména promítnutím změn DPH, poplatků ve zdravotnictví, nárůstem regulovaných cen a pokračujícím růstem cen ropy na světových trzích. Eskalující ceny dovozních surovin byly tehdy zčásti tlumeny stále posilujícím kurzem koruny vůči dolaru. Klíčová dvoutýdenní repo sazba ČNB se následně zvýšila o 0,25 p.b. na hodnotu 3,75 %, avšak následně byla postupně snižována až na úroveň 2,25 % ve snaze oživit domácí finanční trhy. Vývoj nominálních jednotkových mzdových nákladů indikoval zvýšené inflační tlaky do následujícího období. V dalších dvou čtvrtletích míra inflace poklesla alespoň na hodnotu kolem 6,6 %, což bylo způsobeno zejména poklesem cen potravin, světových cen ropy a zahraniční poptávky. Míra inflace v závěru roku 2008 dosáhla úrovně 3,6 %. I pro rok 2008 platilo, že v rámci socioekonomického vývoje ČR převládají mikroregionální rozdíly (úroveň NUTS 4 a nižší), zatímco ukazatele na úrovni NUTS 2 (s výjimkou Prahy) výrazné diference nevykazují. Tomu rovněž odpovídá zaměření české regionální politiky z hlediska rozsahu regionů (administrativní území okresů a obcí s rozšířenou působností). Z pohledu politiky soudržnosti je naopak třeba stále řešit celkově podprůměrnou hospodářskou úroveň vůči průměru EU 27 ve všech regionech soudržnosti vyjma Prahy. PRŮMYSL A SLUŽBY Vývoj průmyslu v České republice byl v roce 2008 dle informace ČSÚ negativně ovlivněn zejména vývojem v posledním čtvrtletí. Pokles byl v závěru roku patrný kromě tržeb i u nových zakázek a zaměstnanosti. Sezónně neočištěný meziroční index průmyslové produkce vzrostl o pouhých 0,4 %. K růstu nejvíce přispěla výroba elektrických a optických 12

14 přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu 1,5 p.b.), výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (0,4 p.b.) a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (0,3 p.b.). Pokles byl nejvíce zaznamenán ve výrobě potravinářských výrobků a nápojů a ve výrobě tabákových výrobků (0,5 p.b.). Tržby z průmyslové činnosti se meziročně zvýšily o 0,1 % a jejich vývoj v zásadě odráží oblasti výrob růstu a poklesu průmyslové výroby. Průměrná měsíční mzda v průmyslu v roce 2008 dosáhla Kč a produktivita práce se zvýšila o 0,2 %. Nové zakázky ve vybraných odvětvích zaznamenaly pokles o 5,9 %. Růst indexu tržeb ve službách dosáhl za celé sledované období hodnoty 3,9 % (v běžných cenách). Největší růst byl zaznamenán v činnostech v oblasti výpočetní techniky (9 % v běžných cenách) a v ostatních podnikatelských činnostech (7,4 % v běžných cenách). Použité zdroje: ČSÚ (http://www.czso.cz), Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), ČNB (http://www.cnb.cz), MPSV (http://www.mpsv.cz) ; údaje platné k 15. březnu

15 2 MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP 2.1 POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu V souvislosti s ukončováním programovacího období (pravidlo n+2) se úkoly Řídícího orgánu soustředily především do oblasti plateb a kontrol na místě. Pro urychlení administrace žádostí o platbu byla v posledním čtvrtletí roku 2008 autorizace žádostí o platbu přesunuta z agentury CzechInvest plně na Řídící orgán, a to Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 27/2008 k vytvoření podmínek pro efektivní ukončení implementace strukturálních fondů programovacího období v resortu MPO. Agentura CzechInvest i nadále vykonávala příjem žádostí o platbu od příjemců dotací a kontrolu jejich formálních náležitostí, avšak posouzením výše a věcné oprávněnosti uznatelných nákladů a kontrolou dodržování Podmínek poskytnutí dotace včetně provedení kontroly projektů na místě byla pověřena Sekce strukturálních fondů (SSF). V systému administrace plateb tak byla odstraněna kontrola prováděná ve dvou stupních, což umožnilo rychlejší zpracování žádostí o platbu ke konci programovacího období. Na základě Opatření ministra průmyslu a obchodu, o organizačních a personálních změnách v aparátu ministerstva, došlo v druhé polovině roku 2008 ke změně vnitřní struktury Sekce strukturálních fondů. Oddělení kontroly a nesrovnalostí bylo vyčleněno z Odboru koordinace strukturálních fondů a bylo funkčně podřízeno přímo vedení Sekce. Oddělení koordinace s OP Výzkum a Vývoj pro Inovace bylo zrušeno a jeho agenda byla převedena do ostatních věcně příslušných útvarů SSF. Dále došlo k převodu 10 funkčních míst z gestorských útvarů MPO do Sekce strukturálních fondů. Celkem byla převedena 2 pracovní místa do Oddělení koordinace školení a vzdělávání, 2 pracovní místa do Oddělení programů pro výzkum a vývoj, 4 pracovní místa do Oddělení programů pro malé a střední podnikání a 2 pracovní místa do Oddělení energetických a infrastrukturálních programů. Nově převedení pracovníci se podíleli na administraci žádostí o platbu v souvislosti s požadavky na ukončování programovacího období

16 2.1.2 Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP V roce 2008 se uskutečnila dvě řádná zasedání Monitorovacího výboru pro OPPP. V průběhu roku 2008 nebyly zřízeny MV žádné pracovní skupiny. 11. JEDNÁNÍ MV ( ) Jedenácté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo dne 26. května 2008 v hotelu ANDEL S, Stroupežnického 21, Praha. Program 11. jednání: 1) Úvodní slovo předsedy MV OPPP Ing. Miroslava Elfmarka 2) Vystoupení zástupce EK DG REGIO 3) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru 4) Projednání a schválení Výroční zprávy OPPP za rok ) Aktuální stav realizace OPPP k ) Informace o uzavírání programovacího období a o rizicích s tím souvisejících 7) Ex post evaluace, naplnění cílů OPPP, hlavní evaluační otázky 8) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPP 9) Informace o Komunikačním plánu 10) Různé Závěry jednání: 1) MV schválil VZ OPPP ) MV vzal na vědomí zprávu Aktuální stav realizace OPPP k , informaci o plnění plánu Technické pomoci a KoP s dílčími výtkami, které se objeví v příštích zprávách 3) Zástupkyně EK apelovala na včasné a úplné dodávání podkladových materiálů pro jednání. 12. JEDNÁNÍ MV ( ) Dvanácté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo ve dnech v hotelu Zlatý Lev, Gutenbergova 3, Liberec. Program 12. jednání: ) Exkurze pro členy MV OPPP do Pivovaru Svijany (projekt z programu podpory Rozvoj II) 2) Exkurze pro členy MV OPPP do Výzkumného ústavu textilních strojů (projekt z programu podpory Inovace Dotace I) 3) Zahájení 12. jednání Monitorovacího výboru 15

17 4) Vystoupení zástupce Libereckého kraje 5) Vystoupení předsedy MV OPPP 6) Vystoupení zástupce EK DG REGIO 7) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru 8) Aktuální stav realizace OPPP k ) Aktuální informace o uzavírání programovacího období (včetně návrhu harmonogramu), porovnání přístupu MPO a maďarských kolegů 10) Rizika implementace a řízení OPPP informace zobecňující problémy vybraných projektů OPPP a opatření, která byla přijata k jejich prevenci 11) Diskuse ) Pokračování 12. jednání Monitorovacího výboru 2) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPP 3) Informace o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu 4) Představení projektu "Kontinuální výroba laminovaných ionexových membrán a jejich další zpracování pro potřeby membránových procesů", Mega a.s., projekt z programu Inovace 5) Projednání a schválení změn Programového dodatku OPPP 6) Různé Závěry jednání: 1) Monitorovací výbor schválil změny Programového dodatku OPPP 2) Monitorovací výbor vzal na vědomí Aktuální stav realizace OPPP k , informaci o naplňování Technické pomoci a informaci o realizaci Komunikačního plánu. 3) Monitorovací výbor doporučil, aby byl v závěrečné zprávě více zdůrazněn regionální aspekt čerpání peněz z evropských fondů, a to i v otázce vlivu dotací na mikroekonomiku regionů. PER ROLLAM PROCEDURA KE ZMĚNĚ ALOKACÍ V RÁMCI PRIORITY 1 A PRIORITY 3 V období mezi 28. listopadem a 12. prosincem 2008 byly ze strany členů Monitorovacího výboru OPPP schváleny v písemné proceduře per rollam navržené realokace v rámci Priority 1 a Priority 3 OPPP. Souhlasné stanovisko k návrhu realokací zaslalo 21 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem, deset členů se hlasování zdrželo, žádný člen nezaslal negativní stanovisko. Pro schválení realokací, v rámci písemné procedury, je dle jednacího řádu výboru zapotřebí souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny členů výboru, což je 16 osob. 16

18 PER ROLLAM PROCEDURA K NÁVRHU NA PRODLOUŽENÍ KONEČNÉHO DATA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ V období mezi 11. a 30. prosincem 2008 byl ze strany členů Monitorovacího výboru OPPP schválen v písemné proceduře per rollam návrh na prodloužení konečného data způsobilosti výdajů u Operačního programu Průmysl a podnikání do 30. června 2009, a zároveň bylo Řídícímu orgánu OPPP uloženo učinit kroky nezbytné k provedení tohoto opatření, spočívající zejména v žádosti o začlenění OPPP do celkové žádosti ČR o tuto výjimku prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Toto bylo Řídícím orgánem učiněno a žádost byla prostřednictvím MMR odeslána Evropské komisi. Souhlasné stanovisko k návrhu realokací zaslalo 20 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem, 11 členů se hlasování zdrželo, žádný člen nezaslal negativní stanovisko. Pro schválení návrhu v rámci písemné procedury je dle jednacího řádu výboru zapotřebí souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny členů výboru, což je 16 osob. POPIS ROZHODNUTÍ, KTERÁ BYLA V ROCE 2008 MV PŘIJATA MV v roce 2008 přijal tato zásadní rozhodnutí: 1) na jedenáctém jednání schválil Výroční zprávu OPPP za rok ) na dvanáctém jednání schválil změnu Programového dodatku k OPPP týkající se realokací v rámci Priorit 1 a 2, změny v implementační struktuře OPPP a řešení projektu Registr poradců v rámci Opatření ) prostřednictvím procedury per rollam schválil realokace v rámci Priority 1 a Priority 3 4) prostřednictvím procedury per rollam schválil návrh na prodloužení konečného data způsobilosti výdajů u Operačního programu Průmysl a podnikání do 30. června

19 2.2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPPP Autorizace plateb V průběhu roku 2008 došlo k opětovnému nárůstu čerpání, což logicky vyplynulo z nutnosti ukončování OPPP a tím i proplácení zbývajících zazávazkovaných prostředků připadajících na realizované projekty. Řídící orgán autorizoval k platby v hodnotě mil. Kč, z čehož bylo mil. Kč do konce roku 2008 proplaceno na účty konečných uživatelů. Zároveň bylo vypracováno a odesláno na Platební a certifikační orgán celkem 11 souhrnných žádostí, na základě kterých byla provedena refundace výdajů ze strukturálních fondů na příjmový účet MPO v celkové výši mil. Kč. V roce 2008 proběhly tři mimořádné certifikace výdajů OPPP ze strukturálních fondů ERDF (k 31.3., a ). Certifikace probíhá dle termínů stanovených Platebním a certifikačním orgánem, přičemž poslední termín certifikace v běžném roce se obvykle nekryje s kalendářním koncem roku. Certifikovány byly žádosti v celkové hodnotě mil. Kč (část SF), od začátku realizace OPPP již bylo certifikováno celkem mil. Kč (část SF). 18

20 Tabulka 6 - Přehled žádostí o platbu proplacených konečným uživatelům k Program Počet projektů Autorizováno SSF Objem (Kč) Objem (EUR) Proplaceno na účty konečných uživatelů Počet projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 1.1 PROSPERITA REALITY ŠKOLICÍ STŘEDISKA KLASTRY- ZALOŽENÍ KLASTRY - VYHLEDÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OBCHOD REGISTR PORADCŮ MARKETING ROZVOJ ROZVOJ II KREDIT START INOVACE DOTACE INOVACE DOTACE II INOVACE KOMBINOVANÁ (DOTACE A ÚVĚR) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE ÚSPORY ENERGIE TECHNICKÁ POMOC TECHNICKÁ POMOC ostatní Celkem Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR Tabulka 7 - Přehled certifikací provedených v roce 2008 Období Celkem ERDF Zasláno PCO na EK Pořadí Od Do Kč EUR Kč EUR Částka (EUR) Datum , , , , , , , , , , Vratka , , , , , , , , , , , , , , Vratka , , , ,14 Celkem za rok , , , , ,81 Celkem , , , , , Kontrolní činnost Při provádění kontrol projektů na místě bylo postupováno dle Manuálu implementace Operačního programu Průmysl a podnikání (MI OPPP), kapitoly 7 Kontrolní systém a v manuálu uvedených pravidel a metodik. Kontroly na místě po čerpání dotace ve smyslu Nařízení EK (ES) č. 438/2001, článku byly prováděny na vzorku 5 % projektů OPPP 19

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009 Zpracoval: Sekce strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 2010 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze 26.3 2003-1 - Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ 6 1) ÚČEL A PŮSOBNOST

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

KONFERENCE ISSS 2010

KONFERENCE ISSS 2010 KONFERENCE ISSS 2010 Finanční toky Strukturálních fondů Finanční toky z národní úrovně až do EK prostřednictvím monitorovacího systému strukturálních fondů Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacích

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze - Odbor Řídící orgán PRV Vypracovala: Veronika Vlasáková

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více