VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Zpracoval: Sekce strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika květen 2009

2 OBSAH 1 ÚVOD CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ ANALÝZA PROSTŘEDÍ OPPP Začlenění OPPP v rámci strukturální pomoci Evropské unie Hospodářský vývoj ČR v roce MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPPP Autorizace plateb Kontrolní činnost Interní a externí audity Úpravy procesů implementace OPPP Nesrovnalosti MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU Monitorování programu Pokrok dosažený u indikátorů Informační systém Operačního programu Průmysl a podnikání (ISOP++) Hodnocení programu Hlavní problémy vyskytující se v rámci procesu implementace OPPP INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY OPPP REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PRO OPPP NA ROK SLUČITELNOST S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ Horizontální politiky Společenství Ochrana životního prostředí Rovné příležitosti pro muže a ženy Veřejná podpora Veřejné zakázky REALIZACE VELKÝCH PROJEKTŮ A GLOBÁLNÍCH GRANTŮ PRIORITA 1 OPPP ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Stručný popis Finanční tabulky čerpání Kvantifikace cílů priority Sledování vývoje priority OPATŘENÍ INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr OPATŘENÍ 1.2 ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory

3 3.3.7 Závěr OPATŘENÍ 1.3 INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr OPATŘENÍ 1.4 ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB Popis stavu projektů v rámci programů Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr PRIORITA 2 ROZVOJ KONKURENCESHOPNOSTI PODNIKŮ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ Stručný popis Finanční tabulky čerpání Kvantifikace cílů priority Sledování vývoje priority OPATŘENÍ 2.1 ZÁKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Kvantifikace cílů opatření Popis stavu projektů v rámci opatření Program START Program KREDIT Program Rozvoj Program Marketing OPATŘENÍ 2.2 PODPORA INOVACÍ VÝROBKŮ, TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální hledisko projektů v rámci opatření Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr OPATŘENÍ 2.3 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VYŠŠÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Popis stavu projektů v rámci opatření Regionální zaměření projektů v rámci programu Nejvýznamnější projekt Problémový projekt Vliv opatření na horizontální politiky společenství Věcné indikátory Závěr PRIORITA 3 TECHNICKÁ POMOC NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY TECHNICKÁ POMOC Stručný popis Kvantifikace cílů priority Čerpání prostředků TP za rok OPATŘENÍ 3.1 TECHNICKÁ POMOC PŘI ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI PROGRAMU Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace)

4 5.2.2 Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů) Závěr OPATŘENÍ 3.2 OSTATNÍ TECHNICKÁ POMOC Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace) Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů) Závěr ZÁVĚRY K PRIORITĚ PŘÍLOHA Č. 1 STANOVISKO K POSKYTNUTÉ VEŘEJNÉ PODPOŘE Z HLEDISKA SLUČITELNOSTI S PRAVIDLY EU PŘÍLOHA Č. 2 FINANČNÍ TABULKA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘÍLOHA Č. 3 STANDARDNÍ MONITOROVACÍ TABULKA K SF180 / D Standard Monitoring Table (OPPP) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

5 1 ÚVOD 1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) byl základním programovým dokumentem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a podnikání. Konečná verze dokumentu OPPP byla komisařem Evropské komise DG REGIO panem Barnierem oficiálně potvrzena dopisem ze dne a dále Rozhodnutím Komise ze dne (CCI: 2003 CZ 16 1 PO 003). OPPP rozpracovával příslušnou část Národního rozvojového plánu (NRP) na léta 2004 až 2006, zaměřenou na oblast hospodářského rozvoje, a byl jedním z podkladů pro vyjednávání Rámce podpory Společenství (RPS) pro regiony soudržnosti NUTS II České republiky spadající pod Cíl 1. OPPP byl financován pouze z jednoho strukturálního fondu, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Podíl OPPP na celkové podpoře činil 17,94 % z finančních prostředků vyčleněných ze strukturálních fondů na operační programy Cíle 1, jednalo se o 260,8 mil.. S připočtením finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky, které se na celkové částce podílel 25 %, činil objem více než 347 mil.. Tabulka 1 - Finanční prostředky alokované pro OPPP na programovací období 2004 až 2006 po realokaci mezi Prioritami 1 (v ) Priorita OPPP EU (ERDF) 75 % SR (MPO) 25 % Celkem 1. Rozvoj podnikatelského prostředí Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Technická pomoc Celkem Cílem podpory v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání bylo zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU. Analýzou specifických cílů operačního programu a s přihlédnutím ke globálnímu cíli byly vymezeny dvě věcné priority a technická pomoc, následně nadefinováno 9 opatření rozpracovaných do 11 programů podpory a dvou projektů. 1 Na základě změny Programového dodatku OPPP schválené Evropskou komisí došlo k přesunu 12 mil z Priority 1 do Priority 2 a 1 mil. z Priority 3 do Priority 2. 4

6 Tabulka 2 - Struktura Operačního programu Průmysl a podnikání PRIORITA OPATŘENÍ PROGRAM PODPORY 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj (1) PROSPERITA a inovace 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury (2) REALITY 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání 1. Rozvoj podnikatelského prostředí Celkově 50 % prostředků OPPP. 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Celkově 46 % prostředků OPPP. 3. Technická pomoc Celkově 4 % OPPP. 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb 2.1 Zakládání a rozvoj MSP (3) ŠKOLICÍ STŘEDISKA (4) KLASTRY Registr poradců (projekt) 2 Projekt informační a poradenských pro mezinárodní obchod (5) START (6) KREDIT (7) ROZVOJ (8) MARKETING 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb (9) INOVACE rozvoje služeb (10) ÚSPORY 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší ENERGIE využití obnovitelných zdrojů energie (11) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu 3.2 Ostatní technická pomoc 2 Projekt byl v roce 2008 vyjmut z OPPP a přefinancován ze státního rozpočtu. 5

7 KVANTIFIKACE CÍLŮ A ZAMĚŘENÍ PROGRAMU Označení indikátoru OP 01 OP 02 OP 03 OP 04 SU 06 Název Tvorba přidané hodnoty z výroby v podpořených podnicích (vliv na růst HDP) Růst produktivity práce v podporovaných podnicích (vliv na růst produktivity práce za celý zprac. průmysl) Počet čistých vytvořených pracovních míst Uskutečněné spolufinancování soukromé Počet podpořených projektů (dotace/úvěry) Počet podpořených podniků SU 35 v rámci realizace projektů Kurz 12/2008: 25,180 Kč/EUR Druh Dopad Dopad Měřící jednotka mld. Kč (mld. ) tis. Kč ( ) Počáteční hodnota (2001) HDP 2157,8 mld. Kč (63.31 mld. ) (současné ceny) Přidaná hodnota z výroby 468,2 mld. Kč 336,1 tis. Kč/zam. (9861 / zam.) Cílová hodnota (po skončení programu) Tvorba přidané hodnoty v podporovaných podnicích (růst 5-10 % ročně), což se projeví 1 % přírůstkem absolutního podílu zprac. průmyslu na tvorbě HDP % za dobu trvání programu, což se projeví cca 1% přírůstkem na prod. práce za celý zprac. průmysl Dopad počet Výsledek Kč (kurz přepočtu 25,180 Kč/EUR =) Výstup počet Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k , 628 mld. Kč 79, 628 mld. Kč 527,86 tis Kč 527,86 tis Kč 9 832,2 (hrubá vytvořená pracovní místa) z toho ČMZRB Kč (1 632 úvěry a dotace) 6 916,2 (hrubá vytvořená pracovní místa) Kč (1 600 úvěry a dotace) Výsledek počet ISOP Zdroj ISOP ISOP ISOP ISOP ISOP 6

8 Indikátor OP 01 Tvorba přidané hodnoty z výroby v podpořených podnicích se skládá ze dvou částí - první má charakter indikátoru výsledku a jde o vývoj přidané hodnoty v podpořených podnicích, druhá část má charakter indikátoru dopadu a vyjadřuje vliv přírůstku přidané hodnoty v podpořených podnicích na růst přidané hodnoty v ekonomice, tedy HDP. Cílová hodnota výsledkové části indikátoru byla naplněna, neboť oproti výchozím hodnotám před podporou došlo ke zvýšení přidané hodnoty v podnicích podpořených dotací z OPPP o 31,9 % (u MSP 56,5 %), což od počátku programovacího období odpovídá v průměru asi 8% ročnímu nárůstu, přičemž cílová hodnota byla stanovena jako 5-10% meziroční růst přidané hodnoty. Indikátor byl sledován a vyhodnocován v hrubém vyjádření, tedy bez očištění faktorů mimo podporu z OPPP. Dopadová část indikátoru stanoví cílovou hodnotu jako 1% přírůstek hrubé přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu na HDP prostřednictvím růstu přidané hodnoty v podpořených podnicích. Dle ISOP bylo z OPPP za celé programovací období dotací podpořeno celkem 821 projektů 623 různých hospodářských jednotek v odvětví zpracovatelského průmyslu. V podpořených podnicích v odvětví zpracovatelského průmyslu došlo oproti výchozím hodnotám před poskytnutím podpory k nárůstu přidané hodnoty o 17,1 mld. Kč, což odpovídá 2,39% přírůstku HDP v běžných cenách za období dle údajů ČSÚ. Cílová hodnota tedy byla naplněna i v dopadové části tohoto indikátoru. Jsou porovnávány roky 2004 a 2007, neboť v době zpracování této zprávy nebyla k dispozici data za podpořené podniky vztahující se k roku Indikátor byl rovněž sledován a vyhodnocován v hrubém vyjádření. Indikátor OP 02 Růst produktivity práce v podporovaných podnicích lze obdobně z pohledu cílové hodnoty rozdělit na část výsledkovou a část dopadovou. Produktivita práce v podnicích podpořených dotací zaznamenala od počátku programovacího období nárůst 47,6 % (v MSP 23,8 %), došlo tedy rovněž k překročení cílové hodnoty výsledkového indikátoru, která byla stanovena jako 10-15% růst produktivity práce v podpořených podnicích za dobu trvání programu. Dle ČSÚ došlo zároveň ve sledovaném období k růstu produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu o 20,9 %. V případě, že by za sledované období nedošlo k nárůstu produktivity práce v podnicích podpořených dotací z OPPP působících v odvětví zpracovatelského průmyslu, byl by dle propočtů MPO růst 7

9 produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu nižší o 1,03 %. Z toho vyplývá, že byla splněna rovněž cílová hodnota dopadové části indikátoru. Cílová hodnota indikátoru SU 06 Počet podpořených projektů (dotace/úvěry) nebyla naplněna, neboť byla stanovena na ke konci programovacího období, zatímco počet projektů OPPP dosáhl Odvozené je rovněž nenaplnění indikátoru SU 35 Počet podpořených podniků v rámci realizace projektů, kde byla stanovena cílová hodnota na konci programovacího období, zatímco dosažená hodnota je Z hlediska výše rozpočtu, resp. uznatelných výdajů, byly tedy v průběhu programového období podporovány větší projekty, než byl původní předpoklad. Tyto indikátory však společně popisují spíše výstupy projektů, zatímco další indikátory globálního cíle OPPP týkající se uskutečněného soukromého spolufinancování, růstu přidané hodnoty, produktivity práce a počtu vytvořených pracovních míst mají charakter indikátorů výsledku a dopadu. Teprve indikátory výsledku a dopadu charakterizují vliv podpory na podpořené podniky a na ekonomiku jako celek, zatímco nenaplněné indikátory v tomto případě poskytují pouze orientační informaci o bezprostředních výstupech realizace OPPP. Vzhledem k tomu, že se cílové hodnoty výsledkových a dopadových indikátorů na úrovni OPPP podařilo překročit a naplnit tak očekávání realizace OPPP v reálné ekonomice, lze globální cíl OPPP považovat za splněný. Řídící orgán v roce 2008 pokračoval v kontrole dosažených hodnot indikátorů, přičemž v konečné fázi revize indikátorů byly vyloučeny podniky, které získaly podporu na více projektů v různých programech podpory OPPP, ale do monitorovacích zpráv vykazovaly u všech projektů stejné hodnoty indikátorů OP 01 a OP 02. Dále došlo k opravě vykazovaných hodnot zejména vzhledem k chybně uvedeným řádům, což mělo zásadní dopad na konečnou hodnotu těchto dvou indikátorů. V neposlední řadě má vliv na dosažené hodnoty uvedené v tabulce odstoupení některých projektů v posledních měsících roku Společně s postupným ukončováním všech projektů, zejména Priority 1, která byla zaměřena na zkvalitňování infrastruktury pro podnikání, bylo dosaženo i cílové hodnoty indikátoru sledujícího počet vytvořených pracovních míst. Hodnota nově vytvořených pracovních míst v rámci Priority 1 vzrostla oproti minulému roku o 500 míst při 127 ukončených projektech. 8

10 1.2 ANALÝZA PROSTŘEDÍ OPPP Začlenění OPPP v rámci strukturální pomoci Evropské unie OPPP byl součástí Rámce podpory Společenství (RPS), který měl charakter smlouvy mezi vládou České republiky a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikovala závazek obou stran poskytnout finanční prostředky na dosažení cílů uvedených v RPS na principu kofinancování, tj. 75 % finančních prostředků z ERDF a 25 % ze státního rozpočtu. Výchozím dokumentem pro negociace RPS byl Národní rozvojový plán (NRP). RPS vymezoval strategii, priority a cíle, které mohly být spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za předpokladu, že projekty byly plně v souladu s legislativou Společenství v oblastech jako je regionální politika, ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek a finanční řízení a kontrola. Konečná verze dokumentu RPS byla Evropskou komisí oficiálně potvrzena dne Celková alokace 1,454 mld. odpovídala finančním zdrojům pro realizaci Cíle 1 regionální a strukturální politiky EU na zkrácené programovací období 2004 až RPS byl implementován prostřednictvím čtyř sektorově zaměřených operačních programů a jednoho regionálně zaměřeného: (1) Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) (2) Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura) (3) Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) (4) Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) (5) Společný regionální operační program (SROP). Tabulka 3 - Finanční prostředky RPS pro Cíl 1 (celá ČR mimo hl. m. Prahy; běžné ceny v ) Podíl na RPS (Cíl 1) SF EU RPS v % OPPP ERDF 17,94 OP Infrastruktura ERDF 16,94 OP RLZ ESF 21,92 EAGGF, OP RVMZ ,96 FIFG SROP ERDF, ESF 31,24 Celkem ,00 9

11 1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2008 Pro českou ekonomiku byl rok 2008 ve znamení konce období rychlého hospodářského růstu doprovázeného nízkou inflací. Takřka všechny makroekonomické indikátory zaznamenaly v loňském roce negativní změnu oproti roku předešlému. Rok 2008 lze charakterizovat jako vysoce volatilní především díky vývoji ve čtvrtém čtvrtletí. Tabulka 4 - Kontextové indikátory Označení indikátoru CO 01 CO 02 CO 03 Název indikátoru HDP na 1 obyvatele v PPS (včetně Prahy) Míra nezaměstnanosti, regiony Cíle 1 (kromě Prahy) Hrubá přidaná hodnota z výroby (včetně Prahy) Druh indikátoru Měřící jednotka Kvantifikace (Počáteční hodnota rok 2001) Hodnota za rok 2008 Zdroj dat Kontext tis. PPS 10,349 (1995) 18,800 ČSÚ Kontext % 9,9 (2002) 6,55 MPSV Kontext v tis. na zaměstnance v průmyslu, s. c. 12,034 22,99 (2007) ČSÚ CO 04 V&V jako % z HDP Kontext % 1,20 1,54 (2007) Eurostat Zaměstnanost ve vědě CO 05 a technologii na 1000 Kontext 5,52 9,99 3 (2007) Eurostat obyvatel Tabulka 5 - Hlavní ekonomické indikátory ČR v roce 2008 Ekonomický indikátor Jednotka 2008 Hrubý domácí produkt meziroční změna, %, stálé ceny 3,2 Hrubý domácí produkt meziroční změna, %, běžné ceny 4,9 Hrubý domácí produkt běžné ceny, mld. Kč 3705,7 Index průmyslové produkce meziroční změna, % 0,4 Míra inflace roční klouzavý průměr, % 6,3 Míra nezaměstnanosti konec období, % 6,0 Míra registrované nezaměstnanosti %, průměr 5,45 Obecná míra nezaměstnanosti %, průměr 4,4 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti %, průměr 2,2 Saldo státního rozpočtu konec období, v mld. Kč -20,0 Vývoz zboží meziroční změna, % z běžných cen -0,56 Dovoz zboží meziroční změna, % z běžných cen 0,22 Saldo obchodní bilance mld. Kč 68,8 Přímé zahraniční investice mld. USD 10,9 Pramen: ČSÚ, ČNB, MPSV Celkově za loňský rok ČR podle ČSÚ vykázala růst reálného HDP 3,2 %, čímž značně předčila průměr EU (0,9 %) a opět posílila svou pozici v rámci Společenství. Podle předběžných údajů ČSÚ nyní HDP v PPS na 1 obyvatele v ČR dosahuje 82 % průměru zemí 3 ČSÚ od roku 2005 uplatňuje úpravu v metodice výpočtu tohoto ukazatele, přepočet dle metodiky platné v roce 2001 není možný. 10

12 EU. Na změnách růstu HDP v průběhu minulého roku však lze nejlépe ilustrovat rychlost a sílu dopadů změn v globální ekonomice na otevřenou českou ekonomiku závislou na vývozu. Především pokles agregátní poptávky v zemích hlavních obchodních partnerů ČR způsobil pokles míry růstu HDP téměř o čtyři procentní body za jediné čtvrtletí. Již v prvních třech čtvrtletích ČSÚ zaznamenal určitý pokles intenzity růstu (meziročně v průměru asi o 1,5 p.b.), nicméně přebytek exportu nad importem se stále podílel 80 % na výsledném růstu. Čistý vývoz také v souhrnu nejvíce přispěl růstu HDP za celý rok 2008 (1,9 p.b.). Ve čtvrtém čtvrtletí však došlo k meziročnímu poklesu čistého vývozu a tahounem minimálního růstu v závěru roku se tak stala spotřeba domácností, jejíž růst však po dvou čtvrtletích opět poklesl. Důvodem již nemohl být, tak jako v případě oslabení růstu spotřeby v prvním čtvrtletí, takřka skokový růst indexu spotřebitelských cen, růst cenové hladiny měřený tímto ukazatelem naopak výrazně oslabil. Do roku 2009 tak ČR vstoupila bez vyhlídek na rychlé zvrácení negativních trendů v růstu produktu. Z hlediska produkční metody výpočtu HDP bylo dle ČSÚ pro růst podobně jako v loňském roce nejvýznamnější zvýšení produktivity práce, které se dvěma třetinami podílelo na růstu hrubé přidané hodnoty. Její růst však oproti roku 2007 oslabil téměř o polovinu. Podle Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ zaznamenala ČR v roce 2008 cyklický vrchol na trhu práce. Růst míry zaměstnanosti ve skupině 15 až 64letých dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí meziročně 0,3 p.b., samotná míra pak nabyla hodnoty 66,8 %. Česká republika se tak dále přiblížila k naplnění jednoho z cílů Lisabonské strategie dosáhnout 70% míry zaměstnanosti v EU v roce Vzhledem k probíhající sestupné fázi hospodářského cyklu, která v minulém roce ještě nezasáhla trh práce, a k jen mírným přírůstkům míry zaměstnanosti v letech vysokého růstu však není pravděpodobné, že se ČR, stejně jako mnoha dalším členským státům ES, podaří tento cíl naplnit. Ve čtvrtém čtvrtletí se navíc již začaly i na trhu práce projevovat negativní trendy, když meziročně mírně poklesla zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu a v sekundárním sektoru celkově došlo jen k velmi mírnému nárůstu počtu pracovníků. I v posledním čtvrtletí roku 2008 se zvýšila míra zaměstnanosti, nicméně již především zásluhou terciárního sektoru. Meziročně se o zvýšil počet podnikatelů. Obecná míra nezaměstnanosti podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO) ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 dosáhla 4,4 % a oproti 4. čtvrtletí 2007 se tedy snížila o 0,5 p.b. Obecná míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodobě nižší než průměr EU, naopak nadprůměrná je v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti. I ta však v loňském roce vykázala určitý pokles 11

13 a dosáhla podílu 46,5 % na nezaměstnanosti měřené obecnou mírou nezaměstnanosti. Regionální míra nezaměstnanosti osob starších 15 let se pohybovala od 2 % (Hl. m. Praha) do 8,3 % (Ústecký kraj). Nízkou mírou nezaměstnanosti se vyznačuje skupina osob s vysokoškolským vzděláním (1,7 %), u osob se středoškolským vzděláním s maturitou dosahuje tato míra 2,9 %. Mezi středoškolsky vzdělanými bez maturity vč. vyučených byla míra nezaměstnanosti 4,3 % a nejvyšší hodnoty pak dosáhla u osob se základním vzděláním (19,2 %). Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla meziročně reálně o pouhých 2,1 %, což je nejnižší údaj od roku Jen mírný růst byl způsoben postupným ochlazováním poptávky na trhu práce a vysokým růstem cenové hladiny především v 1. čtvrtletí. Dále se také prohloubila diferenciace výše mezd mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou. Míra inflace v prvním čtvrtletí roku 2008 dosahovala hodnoty 7,5 %, což bylo způsobeno zejména promítnutím změn DPH, poplatků ve zdravotnictví, nárůstem regulovaných cen a pokračujícím růstem cen ropy na světových trzích. Eskalující ceny dovozních surovin byly tehdy zčásti tlumeny stále posilujícím kurzem koruny vůči dolaru. Klíčová dvoutýdenní repo sazba ČNB se následně zvýšila o 0,25 p.b. na hodnotu 3,75 %, avšak následně byla postupně snižována až na úroveň 2,25 % ve snaze oživit domácí finanční trhy. Vývoj nominálních jednotkových mzdových nákladů indikoval zvýšené inflační tlaky do následujícího období. V dalších dvou čtvrtletích míra inflace poklesla alespoň na hodnotu kolem 6,6 %, což bylo způsobeno zejména poklesem cen potravin, světových cen ropy a zahraniční poptávky. Míra inflace v závěru roku 2008 dosáhla úrovně 3,6 %. I pro rok 2008 platilo, že v rámci socioekonomického vývoje ČR převládají mikroregionální rozdíly (úroveň NUTS 4 a nižší), zatímco ukazatele na úrovni NUTS 2 (s výjimkou Prahy) výrazné diference nevykazují. Tomu rovněž odpovídá zaměření české regionální politiky z hlediska rozsahu regionů (administrativní území okresů a obcí s rozšířenou působností). Z pohledu politiky soudržnosti je naopak třeba stále řešit celkově podprůměrnou hospodářskou úroveň vůči průměru EU 27 ve všech regionech soudržnosti vyjma Prahy. PRŮMYSL A SLUŽBY Vývoj průmyslu v České republice byl v roce 2008 dle informace ČSÚ negativně ovlivněn zejména vývojem v posledním čtvrtletí. Pokles byl v závěru roku patrný kromě tržeb i u nových zakázek a zaměstnanosti. Sezónně neočištěný meziroční index průmyslové produkce vzrostl o pouhých 0,4 %. K růstu nejvíce přispěla výroba elektrických a optických 12

14 přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu 1,5 p.b.), výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (0,4 p.b.) a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (0,3 p.b.). Pokles byl nejvíce zaznamenán ve výrobě potravinářských výrobků a nápojů a ve výrobě tabákových výrobků (0,5 p.b.). Tržby z průmyslové činnosti se meziročně zvýšily o 0,1 % a jejich vývoj v zásadě odráží oblasti výrob růstu a poklesu průmyslové výroby. Průměrná měsíční mzda v průmyslu v roce 2008 dosáhla Kč a produktivita práce se zvýšila o 0,2 %. Nové zakázky ve vybraných odvětvích zaznamenaly pokles o 5,9 %. Růst indexu tržeb ve službách dosáhl za celé sledované období hodnoty 3,9 % (v běžných cenách). Největší růst byl zaznamenán v činnostech v oblasti výpočetní techniky (9 % v běžných cenách) a v ostatních podnikatelských činnostech (7,4 % v běžných cenách). Použité zdroje: ČSÚ (http://www.czso.cz), Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), ČNB (http://www.cnb.cz), MPSV (http://www.mpsv.cz) ; údaje platné k 15. březnu

15 2 MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP 2.1 POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu V souvislosti s ukončováním programovacího období (pravidlo n+2) se úkoly Řídícího orgánu soustředily především do oblasti plateb a kontrol na místě. Pro urychlení administrace žádostí o platbu byla v posledním čtvrtletí roku 2008 autorizace žádostí o platbu přesunuta z agentury CzechInvest plně na Řídící orgán, a to Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 27/2008 k vytvoření podmínek pro efektivní ukončení implementace strukturálních fondů programovacího období v resortu MPO. Agentura CzechInvest i nadále vykonávala příjem žádostí o platbu od příjemců dotací a kontrolu jejich formálních náležitostí, avšak posouzením výše a věcné oprávněnosti uznatelných nákladů a kontrolou dodržování Podmínek poskytnutí dotace včetně provedení kontroly projektů na místě byla pověřena Sekce strukturálních fondů (SSF). V systému administrace plateb tak byla odstraněna kontrola prováděná ve dvou stupních, což umožnilo rychlejší zpracování žádostí o platbu ke konci programovacího období. Na základě Opatření ministra průmyslu a obchodu, o organizačních a personálních změnách v aparátu ministerstva, došlo v druhé polovině roku 2008 ke změně vnitřní struktury Sekce strukturálních fondů. Oddělení kontroly a nesrovnalostí bylo vyčleněno z Odboru koordinace strukturálních fondů a bylo funkčně podřízeno přímo vedení Sekce. Oddělení koordinace s OP Výzkum a Vývoj pro Inovace bylo zrušeno a jeho agenda byla převedena do ostatních věcně příslušných útvarů SSF. Dále došlo k převodu 10 funkčních míst z gestorských útvarů MPO do Sekce strukturálních fondů. Celkem byla převedena 2 pracovní místa do Oddělení koordinace školení a vzdělávání, 2 pracovní místa do Oddělení programů pro výzkum a vývoj, 4 pracovní místa do Oddělení programů pro malé a střední podnikání a 2 pracovní místa do Oddělení energetických a infrastrukturálních programů. Nově převedení pracovníci se podíleli na administraci žádostí o platbu v souvislosti s požadavky na ukončování programovacího období

16 2.1.2 Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP V roce 2008 se uskutečnila dvě řádná zasedání Monitorovacího výboru pro OPPP. V průběhu roku 2008 nebyly zřízeny MV žádné pracovní skupiny. 11. JEDNÁNÍ MV ( ) Jedenácté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo dne 26. května 2008 v hotelu ANDEL S, Stroupežnického 21, Praha. Program 11. jednání: 1) Úvodní slovo předsedy MV OPPP Ing. Miroslava Elfmarka 2) Vystoupení zástupce EK DG REGIO 3) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru 4) Projednání a schválení Výroční zprávy OPPP za rok ) Aktuální stav realizace OPPP k ) Informace o uzavírání programovacího období a o rizicích s tím souvisejících 7) Ex post evaluace, naplnění cílů OPPP, hlavní evaluační otázky 8) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPP 9) Informace o Komunikačním plánu 10) Různé Závěry jednání: 1) MV schválil VZ OPPP ) MV vzal na vědomí zprávu Aktuální stav realizace OPPP k , informaci o plnění plánu Technické pomoci a KoP s dílčími výtkami, které se objeví v příštích zprávách 3) Zástupkyně EK apelovala na včasné a úplné dodávání podkladových materiálů pro jednání. 12. JEDNÁNÍ MV ( ) Dvanácté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo ve dnech v hotelu Zlatý Lev, Gutenbergova 3, Liberec. Program 12. jednání: ) Exkurze pro členy MV OPPP do Pivovaru Svijany (projekt z programu podpory Rozvoj II) 2) Exkurze pro členy MV OPPP do Výzkumného ústavu textilních strojů (projekt z programu podpory Inovace Dotace I) 3) Zahájení 12. jednání Monitorovacího výboru 15

17 4) Vystoupení zástupce Libereckého kraje 5) Vystoupení předsedy MV OPPP 6) Vystoupení zástupce EK DG REGIO 7) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru 8) Aktuální stav realizace OPPP k ) Aktuální informace o uzavírání programovacího období (včetně návrhu harmonogramu), porovnání přístupu MPO a maďarských kolegů 10) Rizika implementace a řízení OPPP informace zobecňující problémy vybraných projektů OPPP a opatření, která byla přijata k jejich prevenci 11) Diskuse ) Pokračování 12. jednání Monitorovacího výboru 2) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPP 3) Informace o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu 4) Představení projektu "Kontinuální výroba laminovaných ionexových membrán a jejich další zpracování pro potřeby membránových procesů", Mega a.s., projekt z programu Inovace 5) Projednání a schválení změn Programového dodatku OPPP 6) Různé Závěry jednání: 1) Monitorovací výbor schválil změny Programového dodatku OPPP 2) Monitorovací výbor vzal na vědomí Aktuální stav realizace OPPP k , informaci o naplňování Technické pomoci a informaci o realizaci Komunikačního plánu. 3) Monitorovací výbor doporučil, aby byl v závěrečné zprávě více zdůrazněn regionální aspekt čerpání peněz z evropských fondů, a to i v otázce vlivu dotací na mikroekonomiku regionů. PER ROLLAM PROCEDURA KE ZMĚNĚ ALOKACÍ V RÁMCI PRIORITY 1 A PRIORITY 3 V období mezi 28. listopadem a 12. prosincem 2008 byly ze strany členů Monitorovacího výboru OPPP schváleny v písemné proceduře per rollam navržené realokace v rámci Priority 1 a Priority 3 OPPP. Souhlasné stanovisko k návrhu realokací zaslalo 21 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem, deset členů se hlasování zdrželo, žádný člen nezaslal negativní stanovisko. Pro schválení realokací, v rámci písemné procedury, je dle jednacího řádu výboru zapotřebí souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny členů výboru, což je 16 osob. 16

18 PER ROLLAM PROCEDURA K NÁVRHU NA PRODLOUŽENÍ KONEČNÉHO DATA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ V období mezi 11. a 30. prosincem 2008 byl ze strany členů Monitorovacího výboru OPPP schválen v písemné proceduře per rollam návrh na prodloužení konečného data způsobilosti výdajů u Operačního programu Průmysl a podnikání do 30. června 2009, a zároveň bylo Řídícímu orgánu OPPP uloženo učinit kroky nezbytné k provedení tohoto opatření, spočívající zejména v žádosti o začlenění OPPP do celkové žádosti ČR o tuto výjimku prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Toto bylo Řídícím orgánem učiněno a žádost byla prostřednictvím MMR odeslána Evropské komisi. Souhlasné stanovisko k návrhu realokací zaslalo 20 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem, 11 členů se hlasování zdrželo, žádný člen nezaslal negativní stanovisko. Pro schválení návrhu v rámci písemné procedury je dle jednacího řádu výboru zapotřebí souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny členů výboru, což je 16 osob. POPIS ROZHODNUTÍ, KTERÁ BYLA V ROCE 2008 MV PŘIJATA MV v roce 2008 přijal tato zásadní rozhodnutí: 1) na jedenáctém jednání schválil Výroční zprávu OPPP za rok ) na dvanáctém jednání schválil změnu Programového dodatku k OPPP týkající se realokací v rámci Priorit 1 a 2, změny v implementační struktuře OPPP a řešení projektu Registr poradců v rámci Opatření ) prostřednictvím procedury per rollam schválil realokace v rámci Priority 1 a Priority 3 4) prostřednictvím procedury per rollam schválil návrh na prodloužení konečného data způsobilosti výdajů u Operačního programu Průmysl a podnikání do 30. června

19 2.2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPPP Autorizace plateb V průběhu roku 2008 došlo k opětovnému nárůstu čerpání, což logicky vyplynulo z nutnosti ukončování OPPP a tím i proplácení zbývajících zazávazkovaných prostředků připadajících na realizované projekty. Řídící orgán autorizoval k platby v hodnotě mil. Kč, z čehož bylo mil. Kč do konce roku 2008 proplaceno na účty konečných uživatelů. Zároveň bylo vypracováno a odesláno na Platební a certifikační orgán celkem 11 souhrnných žádostí, na základě kterých byla provedena refundace výdajů ze strukturálních fondů na příjmový účet MPO v celkové výši mil. Kč. V roce 2008 proběhly tři mimořádné certifikace výdajů OPPP ze strukturálních fondů ERDF (k 31.3., a ). Certifikace probíhá dle termínů stanovených Platebním a certifikačním orgánem, přičemž poslední termín certifikace v běžném roce se obvykle nekryje s kalendářním koncem roku. Certifikovány byly žádosti v celkové hodnotě mil. Kč (část SF), od začátku realizace OPPP již bylo certifikováno celkem mil. Kč (část SF). 18

20 Tabulka 6 - Přehled žádostí o platbu proplacených konečným uživatelům k Program Počet projektů Autorizováno SSF Objem (Kč) Objem (EUR) Proplaceno na účty konečných uživatelů Počet projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 1.1 PROSPERITA REALITY ŠKOLICÍ STŘEDISKA KLASTRY- ZALOŽENÍ KLASTRY - VYHLEDÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OBCHOD REGISTR PORADCŮ MARKETING ROZVOJ ROZVOJ II KREDIT START INOVACE DOTACE INOVACE DOTACE II INOVACE KOMBINOVANÁ (DOTACE A ÚVĚR) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE ÚSPORY ENERGIE TECHNICKÁ POMOC TECHNICKÁ POMOC ostatní Celkem Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR Tabulka 7 - Přehled certifikací provedených v roce 2008 Období Celkem ERDF Zasláno PCO na EK Pořadí Od Do Kč EUR Kč EUR Částka (EUR) Datum , , , , , , , , , , Vratka , , , , , , , , , , , , , , Vratka , , , ,14 Celkem za rok , , , , ,81 Celkem , , , , , Kontrolní činnost Při provádění kontrol projektů na místě bylo postupováno dle Manuálu implementace Operačního programu Průmysl a podnikání (MI OPPP), kapitoly 7 Kontrolní systém a v manuálu uvedených pravidel a metodik. Kontroly na místě po čerpání dotace ve smyslu Nařízení EK (ES) č. 438/2001, článku byly prováděny na vzorku 5 % projektů OPPP 19

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 Podle aktuálních údajů se k 31. 12. podařilo beze zbytku vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004, a to i v programech pro hlavní město

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem listopad 2009 Téma příspěvku: Rok 2013. a co dál? Ing. Lucie Bučinová Příprava kohezní politiky na období 2014 2020 Evropská úroveň Barcova zpráva Program pro

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ SRR ČR A DOPADŮ KOHEZNÍ POLITIKY NA REGIONY ČR hlavní zpracovatel projektu společnost

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Výzva k předložení národního projektu

Výzva k předložení národního projektu Výzva k předložení národního projektu 1/5 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje Výzvu k předložení žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro oddělení realizace

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Konference Operační program Podnikání a inovace - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Struktura prezentace: 1. Segment MSP 2. Přetrvávající problémy

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013 Praha květen 2006 2 OBSAH Úvod 7 1. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRUMYSLU A SLUŽEB

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Podpora obnovitelných zdrojů energie a úspor energie SEMINÁŘ BIOPLYN alternativní zemědělská produkce 26.1.26 Beroun Podpora obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Nástroje podpory I. Legislativa daně

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více