Místo na název prezentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místo na název prezentace"

Transkript

1 Místo na název prezentace Workshop pro Svaz obchodu a cestovního ruchu Prezentace ze dne P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

2 OBSAH Zásady soukromého práva, filosofie nového občanského zákoníku, přechodná ustanovení Postavení člověka Postavení právnické osoby Změny v právní úpravě zastoupení Věc, nemovitá věc, superficies solo cedit Změny v oblasti vlastnického práva a spoluvlastnictví Věcná práva k věcem cizím s důrazem na právo stavby a zástavní právo Právní jednání Kontraktační proces a zásadní změny ve smluvním závazkovém právu Ochrana slabší strany a spotřebitele zvláště Získáte vše. Samozřejmě. Bez kompromisů.

3 JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA FILOSOFIE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PŘECHODNÁ USTANOVENÍ PRK Partners byla zvolena absolutním vítězem v souhrnné kategorii Právnická firma roku 2011 pro domácí kancelář v soutěži pořádané serverem EPRAVO.CZ pod odbornou záštitou České advokátní komory. Současně PRK Partners zvítězila v kategoriích Bankovnictví a finance (počtvrté za sebou) a Pracovní právo (již podruhé).

4 Systém občanského zákoníku Obecná část zásady, osoby, zastoupení, věci, právní skutečnosti Rodinné právo dnešní zákon o rodině + všechny majetkové vztahy mezi manželi Absolutní majetková práva věcná práva, dědické právo Relativní majetková práva smluvní právo, náhrada újmy Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

5 Soukromé vs. veřejné právo vymezuje se objektivní soukromé právo ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob výslovně se vyjadřuje dualita soukromého a veřejného práva uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování veřejného práva x uvedené oblasti nejsou na sobě navzájem nezávislé nevylučují se výjimky z pravidla, musí však být stanoveny výslovně např. nabytí vlastnického práva k nemovité věci smlouvou

6 Dispositivnost a kogentnost odchylné ujednání je přípustné, neporušuje-li se jím výslovný zákonný zákaz, dobré mravy, veřejný pořádek, právo týkající se postavení osob, nebo právo na ochranu osobnosti. pozor úprava věcných práv a dědického práva lze se odchýlit s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon dílčí širší výjimky z obecné dispozitivnosti smluvního práva smlouvy se spotřebiteli nájem bytu nebo domu zájezd

7 Co je veřejný pořádek? nový pojem v občanském zákoníku ale ne nový pojem českého právního řádu jde o jednu z podstatných náležitostí demokratického právního řádu (čl. 9 odst. 2 Ústavy, pracuje s ním i Listina) omezuje autonomii vůle (stejně jako dobré mravy) zahrnuje pravidla, na nichž leží právní základy společenského řádu

8 Pravidlo o výkladu textu zákona východisko => důraz kladen na teleologický výklad ustanovení zákona má takový význam, který plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a jasného úmyslu zákonodárce výslovně se zakotvuje přednost smyslu (účelu) pravidla před jeho slovním vyjádřením nikdo se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu výsledek takového výkladu musí být vždy v souladu s ústavním pořádkem, zásadami, na nichž spočívá občanský zákoník a musí respektovat hodnoty, které se tím chrání ústavně-konformní a hodnotový výklad

9 Chybí-li výslovné pravidlo analogie zákona => užije se ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího dotváření práva soudcem => má směřovat k dobrému uspořádání práv a povinností užívá principy spravedlnosti a zásady, na nichž spočívá občanský zákoník ohled musí brát na zvyklosti soukromého života stav právní nauky ustálenou rozhodovací praxi

10 Dobrá víra a zneužití práva Každý má povinnost jednat poctivě a nesmí těžit z vlastního protiprávního jednání Má se za to, že kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře Dobrá víra v držbě Dobrá víra ve smluvním právu Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany

11 Přechodná ustanovení derogační klauzule ( 3080) 3028 obecná východiska (+ 3030) nový zákoník působí pro futuro nepravá retroaktivita neretroaktivita možnost jiného ujednání

12 JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. POSTAVENÍ ČLOVĚKA S více než 100 profesionály v Praze, Ostravě, Bratislavě a Budapešti se PRK Partners řadí mezi největší advokátní kanceláře v našem regionu.

13 Změny v právní úpravě fyzických osob navrácení pojmu svéprávnost přesnější vymezení postavení nezletilého přiznání svéprávnosti (emancipace) změna pohlaví rozšíření podpory člověka při obtížích nebo při neschopnosti právně jednat

14 Svéprávnost nahrazuje způsobilost k právním úkonům rozlišuje se svéprávnost a zletilost (svéprávnost lze nabýt dříve) svéprávnost = schopnost samostatně jednat zletilost = dovršení 18 let ruší se institut zbavení svéprávnosti do tří let od účinnosti zákona nabudou tyto osoby svéprávnost, ledaže soud rozhodne jinak svéprávná osoba předpokládá se, že jde o osobu průměrné inteligence, která jedná s běžnou pečlivostí a opatrností => ochrana třetích osob

15 Nezletilý posílením snahy o zachování platnosti právního jednání nezletilého jedná-li nezletilý se souhlasem zákonného zástupce ve shodě se zvyklostmi soukromého života, je k takovému jednání nezletilý způsobilý zákonný zástupce může nezletilému udělit souhlas s provozováním obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti

16 Přiznání svéprávnosti rozhodnutím soudu na návrh nezletilého nebo jeho zákonného zástupce (se souhlasem nezletilého) soud musí zvážit, odpovídá-li to zájmům nezletilého podmínky dosažení 16 let souhlas zákonného zástupce osvědčení, že nezletilý je s to sám se živit a obstarávat si své záležitosti

17 Podpora člověka při obtížích nebo neschopnosti právně jednat nápomoc při rozhodování zastoupení členem domácnosti jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti jmenování opatrovníka při omezení svéprávnosti předběžné prohlášení v očekávání budoucí nesvéprávnosti

18 Nápomoc při rozhodování prostředek k ochraně osob s mírnějším zdravotním postižením v určitých případech není nutné náhradní rozhodování (stanovení opatrovníka), postačí asistence při rozhodování podpůrce nejedná místo osoby se zdravotním postižením, ale jedná společně s ní zajistí mu potřebné údaje, poradí smlouva o nápomoci => schvaluje ji soud

19 Zastoupení členem domácnosti zletilá osoba nemá jiného zástupce a nemůže z důvodu duševní poruchy samostatně jednat může ji zastoupit potomek, předek, sourozenec, manžel, partner nebo osoba, která s ní žila nejméně tři roky ve společné domácnost vyžaduje schválení soudu a týká se jen obvyklých záležitostí s peněžními prostředky na účtu může nakládat jen v rozsahu nepřesahujícím měsíčně výši životního minima jednotlivce

20 Jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo při hájení práv na návrh budoucího opatrovance opatrovník jedná zpravidla společně s opatrovancem jedná-li opatrovník samostatně, jedná v souladu s vůlí opatrovance

21 Jmenování opatrovníka při současném omezení svéprávnosti obecné podmínky pro omezení svéprávnosti omezení je v zájmu člověka, soud musí člověka zhlédnout, člověku hrozí závažná újma, případ nelze řešit mírnějším prostředkem, člověk trpí duševní poruchou, která není jen přechodná a z toho důvodu není schopen právně jednat, svéprávnost lze omezit nejvýše na 3 roky (opakovaně) člověk omezený ve svéprávnosti může samostatně právně jednat v běžných záležitostech týkajících se každodenního života

22 Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. POSTAVENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

23 Právnická osoba Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná práva, a tudíž se považuje za osobu. Právní osobnost = způsobilost k právům a povinnostem v mezích práva Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Vznikem dle OZ nebo Uznáním entity vzniklé jinak (veřejné korporace)

24 Koncepce Právnická osoba coby fikce a subjekt Jednotná regulace po založení / život / zánik Registrace ve veřejných rejstřících Mnoho pravidel navazuje na zkušenosti z ObchZ Stávající entity se nenutí do přeměn mohou pokračovat podle dosavadní regulace

25 Dělení právnických osob Právnické osoby Korporace (společenství osob) Spolky (společenství pro společný zájem) Obchodní korporace (společenství pro podnikání) Fundace (účelové vyčlenění majetku) Nadace (pro společenský nebo hospodářský užitek) Nadační fondy (zjednodušená forma) Ústavy (kombinace majetku a společenství) Stát coby právnická osoba soukromého práva Speciální subjekty (národní podnik, státní podnik)

26 Základní změny obecná pravidla pro PO Pravidla pro přemístění sídla Se zachování ochrany věřitelů Veřejná prospěšnost coby možný atribut PO ( 146) Jednotná pravidla správy Možnost PO být členem orgánu Loajalita a pečlivost = péče řádného hospodáře ( 159) Jednání za PO zastoupení (ne přímé) ve všech záležitostech (vč. obchodního vedení) Snížení rizik souběhů plných mocí apod. Obecná regulace přeměn (+ zvláštní zákon) a likvidace

27 Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ZASTOUPENÍ Klienti říkají Co však firmu odlišuje od ostatních, je odbornost a profesionalita poskytovaných služeb. (International Financial Law Review o PRK Partners)

28 Změny v právní úpravě zastoupení důsledné rozlišení zákonné zastoupení smluvní zastoupení opatrovnictví na základě rozhodnutí soudu vychází se ze stávající právní úpravy, ale některá pravidla se zobecňují (např. o excesu, o přičitatelnosti dobré víry) rozšiřují se případy, kdy může zástupce použít substituta nejen, je-li to sjednáno, ale též v případě, kdy to vyžaduje nutná potřeba

29 Prokura prokura se stává účinnou již udělením, ne až zápisem do obchodního rejstříku výslovně se stanoví měřítko jednání prokuristy péče řádného hospodáře možnost udělit prokuru jen pro určitou pobočku, nebo pro určitý závod, má-li jich podnikatel více výslovně se prokuristovi zakazuje přenést prokuru na někoho jiného (vyprázdnit prokuru), nebo udělit další prokuru prokurista však může udělit jiné zmocnění

30 Opatrovnictví výchozí pravidlo je shodné jako v dosavadní právní úpravě opatrovníka lze člověku jmenovat, je-li to třeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem smrtí opatrovníka nebo jeho odvoláním opatrovnictví nezaniká, ale dokud není soudem jmenován nový opatrovník, přechází opatrovnictví na veřejného opatrovníka (přechod ex lege) opatrovnická rada opatrovnictví právnické osoby právnická osoba potřebuje, aby mohly být spravovány její záležitosti, nebo aby mohla být hájena její práva

31 JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. VĚC, NEMOVITÁ VĚC, SUPERFICIES SOLO CEDIT

32 Věc v právním slova smyslu vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí věci hmotné a věci nehmotné zásadní význam pro vnímání vlastnického práva vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím (tvoří jeho majetek) jmění = souhrn majetku a dluhů

33 Nehmotné věci práva (jejichž povaha to připouští) předměty průmyslového a jiného duševního vlastnictví (ochranná známka, patent) doménové jméno, obchodní tajemství, goodwill investiční nástroje (opce, swapy, futures) zaknihované cenné papíry evropská patentová přihláška, autorskoprávní licence k rozmnožování autorského díla, známkoprávní licence

34 Co není věcí v právním slova smyslu některá práva pokud nemají majetkovou povahu osobnostní právo projevy osobní povahy autorská díla, umělecké výkony, vynálezy, lidské tělo, jeho části (byť oddělené) zvíře pravidla o věcech se na zvíře užijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze smysly nadaného živého tvora dvě kategorie předmětů právních vztahů věci, zvířata

35 Nemovitá věc platí zásada superficies solo cedit stavby spojené se zemí pevným základem ztratí charakter nemovitých věcí, budou součástí pozemku (s výjimkou staveb dočasných) řešení v přechodných ustanoveních dnem účinnosti zákona => spojení tam, kde má pozemek a stavba jednoho vlastníka později => v okamžiku, kdy se vlastnictví pozemku a stavby spojí v rukou jediného vlastníka zákonné předkupní právo věcněprávní povahy charakter nemovitých věcí se přiznává i některým právům

36 Nemovitá věc - výčet pozemky a věcná práva k nim podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim práva, která za nemovité věci prohlásí zákon právo stavby věc, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li jí přenést z místa na místo bez narušení její podstaty jednotky (byt + podíl na společných částech nemovité věci; může jít též o nebytový prostor, soubor bytů nebo nebytových prostor) stavba spojená se zemí pevným základem (která je podle dosavadních předpisů samostatnou věcí) podle přechodných ustanovení

37 Materiální publicita veřejných seznamů ochrana nabyvatele dnes poctivý nabyvatel nemovitosti je chráněn jen omezeně stane se pouze oprávněným držitelem s možností nemovitost vydržet nově Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. nedostatek titulu nahradí údaje zapsané ve veřejné evidenci poctivý nabyvatel se stane vlastníkem

38 a ochrana skutečného vlastníka skutečný vlastník se může domáhat výmazu zápisu, byl-li proveden bez právního důvodu poznámka spornosti lhůta pro zápis poznámky spornosti 1 měsíc ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl, 3 roky od provedení zápisu, nebyl-li řádně vyrozuměn zmešká-li je chráněn již jen proti nepoctivému nabyvateli do dvou měsíců od doručení žádosti o zápis poznámky spornosti musí doložit, že uplatnil své právo u soudu jinak se poznámka vymaže

39 JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. ZMĚNY V OBLASTI VLASTNICKÉHO PRÁVA A SPOLUVLASTNICTVÍ Klienti říkají, že tým je velmi profesionální a vždy na výši. (Legal 500 o PRK Partners)

40 Omezení vlastníka nemovitosti imise movitá věc (též zvíře) na cizím pozemku porosty na hranicích pozemků úpravy pozemku užívání cizího prostoru

41 Imise přímé imise zákaz bez ohledu na míru obtěžování tím způsobenou, ledaže je k tomu zvláštní právní důvod nepřímé imise zákaz, pokud jsou nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku v daném místě úředně povolený provoz

42 Movitá věc a zvíře na cizím pozemku movitá věc zvíře vlastník pozemku má povinnost ji vydat nevydá-li ji sám, umožní vstup vlastník věci nesmí sám vstoupit na cizí pozemek zadržuje-li mu vlastník pozemku věc reivindikace vlastník zvířete má právo vstoupit na cizí pozemek a chované zvíře stíhat (stejně tak i roj včel) vlastník pozemku má právo na náhradu škody (ať byla způsobena věcí, zvířetem, nebo jejich vlastníkem, když vstoupil na pozemek) přitom má zadržovací právo pozor jde-li o zvíře, platí omezení (povaha živého tvora)

43 Porosty na hranicích pozemků spadlé plody patří vlastníkovi pozemku, na který spadnou (nejde-li o veřejný statek) odstraňování větví a kořenů ze stromů souseda šetrně, ve vhodné době, působí-li vlastníkovi pozemku škodu nebo jiné obtíže, které převáží zájem na nedotčeném zachování stromu odstraňování částí jiných rostlin souseda (keře) šetrně zdržet se sázení stromů (nebo je zcela odstranit) na hranicích pozemků soused musí mít rozumný důvod, aby to mohl požadovat přípustná vzdálenost 3 metry pro stromy dosahující výšky přes 3 metry, pro ostatní 1,5 metru právní předpis může stanovit jinak, stejně tak místní zvyklosti toto pravidlo neplatí, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo je strom zvlášť chráněný

44 Úpravy pozemků vlastník pozemku má právo žádat, aby soused pozemek neupravil tak, že sousední pozemek ztratí náležitou oporu ledaže se provede jiné dostatečné opevnění upravil stavbu zřízenou na pozemku tak, aby z ní nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho pozemek s výjimkou přirozených svodů výše položeného pozemku nebránil odtoku vody v rozsahu, ve kterém vodu sám nepotřebuje nezřídil stavbu v těsné blízkosti společné hranice musí mít rozumný důvod, proč se toho domáhá

45 Užívání cizího prostoru vlastník pozemku umožní sousedovi vstup na pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedova pozemku nebo k hospodaření na něm nelze-li účelu dosáhnout jinak + náhrada škody vlastník musí snášet užití svého pozemku pro potřebné práce na sousedově stavbě, nejde-li to jinak zájem na nerušeném užívání pozemku vs. zájem na provedení prací přiměřená náhrada vlastník musí snášet užívání prostoru nad a pod pozemkem důležitý důvod + způsobem, že nemá rozumný důvod tomu bránit

46 Hranice mezi pozemky, rozhrady rozhrady ukazují patrné hranice mezi pozemky přirozené, umělé kde není jasné, komu patří, je společná vyvratitelná domněnka společnou zeď může každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky povinnost udržovat v dobrém stavu hrozí-li následkem jejího poškození sousedovi škoda hrozí-li, že se hranice stane nezřetelnou právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady neznatelná (pochybná) hranice určí soud podle poslední pokojné držby zachováno je právo žádat oplocení pozemku

47 Nezbytná cesta důkladnější právní úprava např. co do vymezení subsidiarity spoluužívání existující cesty, zřízení nové cesty pravidla, kdy nebude zřízení cesty povoleno pravidla pro vypořádání nejen s vlastníkem pozemku, ale též s dalšími dotčenými osobami vlastník pozemku může požadovat, aby žadatel nezbytné cesty převzal do svého vlastnictví pozemek potřebný pro nezbytnou cestu právo žádat zrušení nezbytné cesty pomine-li důvod jejího zřízení a není-li jiný

48 Zákonné předkupní právo u podílového spoluvlastnictví současné široké pojetí se ruší vzniká-li spoluvlastnictví z vůle spoluvlastníků => mohou si je sjednat vzniká-li bez možnosti upravit si předem vzájemná práva a povinnosti (např. při vypořádání dědictví) zákonné předkupní právo (pro úplatné i bezúplatné převody) 6 měsíců neplatí pro převod jinému spoluvlastníků, manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé výjimka zemědělský nebo rodinný závod předkupní právo není časově omezeno, neuplatní se jen tehdy, převádí-li se podíl jinému spoluvlastníkovi nebo dědici zákonná předkupní práva podle platného občanského zákoníku Zaniknou po uplynutí jednoho roku od účinnosti nového kodexu

49 Běžná správa společné věci východisko rozhodovat mají všichni, nedohodnou-li se, pak většina přehlasovaný spoluvlastník může soudu navrhnout, aby rozhodnutí zrušil (rozhodnutí pro něj hrozí těžkou újmou) předpoklad všichni mají informace a vědí, že se rozhoduje ochrana spoluvlastníka, pokud nebyl o potřebě rozhodnutí vyrozuměn a nebyla mu dána možnost vyjádřit se rozhodnutí vůči němu nemá právní účinky neúčinnost jen dovnitř => obrátí-li se na opomenutého spoluvlastníka např. věřitel, musí mu na základě pasivní solidarity plnit, v rámci vnitřního regresu však dostane vše zpět výjimka běžné záležitosti, které vyžadují jednat okamžitě obrana opomenutého -> může se obrátit na soud, aby rozhodl, že vůči němu nemá rozhodnutí právní účinky - za předpokladu, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby tyto účinky snášel

50 Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš VĚCNÁ PRÁVA K VĚCEM CIZÍM S DŮRAZEM NA PRÁVO STAVBY A ZÁSTAVNÍ PRÁVO PRK Partners se stala v rámci prestižní soutěže The Chambers Europe Awards for Excellence 2010 nejlépe hodnocenou českou advokátní kanceláří a získala tak nejvyšší ocenění pro Českou republiku.

51 Právo stavby podstata zvláštní věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka dočasné 99 let (vydržením na 40 let) lze prodloužit se souhlasem osob, které jsou se svými zatíženími v následujícím pořadí může být předmětem zástavy se zánikem končí i zatížení (postihuje náhradu vyplacenou vlastníkovi práva stavby) nemovitá věc případný zánik stavby nemá vliv na právo, stavba je součástí tohoto práva bezúplatně i za úplatu

52 Právní poměry z práva stavby ve vztahu ke stavbě má stavebník stejná práva jako vlastník (k pozemku jako poživatel) lze sjednat povinnost postavit provést stavbu do určité doby právo stavby lze zatížit i převést přechází na dědice i na jiné všeobecné nástupce vzájemná předkupní práva po uplynutí doby vypořádání stavba připadne vlastníkovi pozemku, tomu náleží náhrada

53 Věcná břemena zásadní změny rozdělení na služebnosti a reálná břemena služebnosti pasivita vlastníka služebného pozemku, pozemkové x osobní služebnost se nepojí jen s nemovitými věcmi vlastník může svůj pozemek zatížit služebností ve prospěch jiného svého pozemku praktické předtím, než dojde ke zcizení pozemku podrobnější úprava některých typů věcných břemen upřesnění potřebných zvláštností, nebrání se však odlišným ujednáním ve smlouvě určitý návod a podpora, důležité při vydržení

54 Pojmenované pozemkové služebnosti služebnost inženýrské sítě právo zřídit na cizím pozemku nebo přes cizí pozemek vést inženýrské sítě a udržovat je opora cizí stavby služebnost okapu právo na svod dešťové vody právo na vodu služebnost rozlivu právo vlastníka vodního díla, které umožňuje řízený rozliv povodně, právo rozlévat na cizím pozemku vodu služebnost stezky, průhonu a cesty jezdecké kluby právo pastvy důležité pro zemědělské oblasti

55 Pojmenované osobní služebnosti užívací právo právo užívat cizí věc pro vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti požívací právo právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky služebnost bytu má se za to, že je zřízena jako služebnost užívání

56 Zástavní právo zásadní změny co může sloužit jako zástava zastavení věci, kterou dlužník doposud nevlastní negative pledge omezení zakázaných ujednání zastavení movité věci podílu v korporaci pohledávky hromadné věci rozložení rizika při zastavení cizí věci v zastavárenském závodě

57 Zástavní právo zásadní změny II výkon zástavního práva neexistuje taxativní výčet způsobů zpeněžení přednost má ujednání mezi věřitelem a dlužníkem povinnost věřitele postupovat při prodeji s odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu zástavního dlužníka tak, aby zástavu prodal za obvyklou cenu podpůrně zákon nabízí zpeněžení ve veřejné dražbě, nebo soudní prodej zánik zástavního práva ochrana dobré víry nabyvatele zástavy uvolněná zástava změna zástavního práva

58 Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

59 Pojem právní jednání nejen nahrazuje pojem právní úkon, ale má i pozměněný obsah rozšiřuje se pojetí právní následků, které působí právně relevantní projev vůle následkem právního jednání sice stále bude vznik, změna nebo zánik práv a povinností, ale všech, které jsou v něm vyjádřeny, plynou ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran zdánlivé právní jednání (nicotnost)

60 Výklad právního jednání primární je úmysl jednajícího pokud byl druhé straně znám, anebo o něm musela vědět nelze-li úmysl zjistit, užívá se hledisko průměrně rozumného člověka v postavení toho, komu je projev vůle určen jaký význam by projevu vůle přisoudil pro právní styk mezi podnikateli se zachovává pravidlo odkazující na obchodní zvyklosti nově platí, že se použijí před dispozitivními ustanoveními, nesjednají-li strany opak zohledňuje se i profesionalita a kvalita péče při sledování nedbalosti

61 Následky vad právního jednání nejde-li přímo o zdánlivé právní jednání neplatnost preference relativní neplatnosti uplatní všude tam, kde zákon s vadou spojuje neplatnost a přitom nejde o některý případ absolutní neplatnosti, které jsou výslovně v zákoně vypočteny. zejména tyto případy rozpor s dobrými mravy, ale není zde intenzita zjevného rozporu, rozpor se zákonem, smysl a účel zákona následek v podobě neplatnosti vyžadují a zároveň není narušen veřejný pořádek absolutní neplatnost zjevný rozpor s dobrými mravy, rozpor se zákonem při současném zjevném narušení veřejného pořádku, zavazuje-li právní jednání k od počátku nemožnému plnění (následná ruší závazek).

62 Relativní neúčinnost vychází se ze stávající právní úpravy více se propracovávají jednotlivé skutkové podstaty a vztah věřitele vůči třetí osobě změny rozhodných dob nové skutkové podstaty pro právní jednání, kterým dlužník v posledních dvou letech zkrátil své věřitele, musel-li být druhé straně tento úmysl znám (věřitel nemusí podávat důkaz o úmyslu dlužníka, stačí, že byl objektivně zkrácen) pro kupní a směnnou smlouvu výhrada relativní neúčinnosti

63 Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. KONTRAKTAČNÍ PROCES A ZÁSADNÍ ZMĚNY VE SMLUVNÍM ZÁVAZKOVÉM PRÁVU Klienti si pochvalují PRK Partners pro kombinaci silné a široké lokální praxe s velmi dobrou mezinárodní znalostí. Chambers Europe o PRK Partners)

64 Pojetí smlouvy Pojetí smlouvy se nemění Stále jde o souhlasný projev vůle alespoň dvou subjektů Přesto se v kontraktačním procesu objevují určité novinky Dnes => roztříštěná právní úprava, podnikatelé musejí sledovat pravidla v občanském i obchodním zákoníku Nově => základem je právní úprava v občanském zákoníku, která se obohacuje některými pravidly z obchodního zákoníku a zároveň o moderní prvky známé ze zahraničí

65 Novinky v kontraktačním procesu více volnosti pro smluvní strany Dnes => Nejvyšší soud konstantně judikuje, že zákonem předepsaný proces vzniku smlouvy je závazný a strany se od něj nemohou odchýlit musejí jít vždy cestou nabídky a její akceptace (dvoufázovost procesu) Nově => stranám se výslovně ponechává možnost upravit si proces vzniku smlouvy podle vlastních představ mohou se např. dohodnout, že k uzavření smlouvy dojde až poté, co je akceptantovi doručeno potvrzení od navrhovatele, že s akceptací souhlasí (třífázovost procesu)

66 Novinky v kontraktačním procesu opuštění absolutního požadavku shody návrhu a přijetí Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne ( 1740 odst. 3) Navrhovatel může přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučit již v nabídce Příjemce zase může pro své změny (byť nepodstatné) požadovat akceptaci Které změny jsou podstatné? Inspirací může být čl. 19 CISG (dodatky nebo odchylky, které se týkají zejména kupní ceny, placení, jakosti a množství zboží, místa a doby dodání, rozsahu odpovědnosti jedné strany vůči druhé straně nebo řešení sporů)

67 Novinky v kontraktačním procesu vystavení zboží s návrhem ceny Pozor veřejná reklama, vystavení zboží, prezentace zboží v katalogu ( 1732 odst. 2) Předpokládá se, že jde o závaznou veřejnou nabídku, kterou může adresát jednoduše akceptovat Cíl chránit subjekty jednající v souladu s takovým sdělením Nabídka platí do vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit Ale => jde o vyvratitelnou právní domněnku, podnikatel může dokázat, že o nabídku nešlo

68 Forma smlouvy Východiskem je zásada bezformálnosti => omezují se případy, kdy zákon vyžaduje dodržení písemné formy Písemná forma již není třeba např. koupě závodu, pacht závodu, nevýhradní licence nezapisovaná do veřejného seznamu, tichá společnost, akreditiv, nájem dopravního prostředku Potvrzovací dopis ( 1757) Když jeden podnikatel zašle druhému potvrzovací dopis, jehož obsahem bude shrnutí obsahu smlouvy, kterou uzavřeli dříve ústně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení Odchylky od ujednaného obsahu ale mohou být jen nepodstatné a takového rázu, že by je rozumný podnikatel schválil; druhá strana má možnost tyto odchylky odmítnout

69 Co když nedodržím formu smlouvy? Smluvním stranám se nově dává možnost dodatečně zhojit nedostatek formy smlouvy Pokud to neučiní, bude se stejně jako dnes na smlouvu při nedodržení formy hledět jako na neplatnou Nově se stanoví, že plyne-li požadavek formy z ujednání stran, lze neplatnost smlouvy namítnout jen do okamžiku, než bylo plněno To samé platí i v případech, kdy je určitá forma vyžadována v části zákona věnující se závazkovému právu (část čtvrtá nazvaná Relativní majetková práva ) => Je-li na základě smlouvy plněno, je vada její formy zhojena, nikdo se nemůže dovolávat její neplatnosti např. z toho důvodu, že měla být uzavřena v písemné formě

70 Co když má smlouva vady? Má-li smlouva vady, může být neplatná Neplatnost lze při právním jednání předvídat a pro případ, že by určité právní jednání bylo hodnoceno ex post jako neplatné, stanovit pravidla, jak se mají strany zachovat Preferuje se relativní neplatnost Absolutní neplatnost stíhá jen tyto případy Zjevný rozpor s dobrými mravy, Rozpor se zákonem při současném zjevném narušení veřejného pořádku, Zavazuje-li smlouva k od počátku nemožnému plnění.

71 Předsmluvní odpovědnost Výslovně se stanoví následky porušení poctivosti v případech, kdy někdo: Zahájí jednání o smlouvě, aniž má úmysl smlouvu uzavřít, anebo Když jednání o smlouvě téměř uzavřené bez příčiny přeruší Nepoctivá strana v takovém případě nahradí druhé straně škodu Nejvýše v rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Zákon rovněž pamatuje i na případy výměny důvěrných informací při negociaci Pokud některá ze stran tyto informace zneužije nebo prozradí a zároveň se tím obohatí, vydá druhé straně to, oč se obohatila

72 JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. OCHRANA SLABŠÍ STRANY A SPOTŘEBITELE ZVLÁŠTĚ

73 Vymezení slabší strany slabší stranou je osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním vyvratitelná domněnka spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná příkaz podnikatelům vůči osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran

74 Smlouvy uzavírané adhezním způsobem smlouvy, jejichž základní obsah stanoví jedna smluvní strana, aniž má slabší smluvní strana možnost toto ovlivnit formulářové smlouvy adhezní smlouvy mezi podnikateli doložky zvláště nevýhodné, nebo ty, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo které jsou pro průměrného člověka nesrozumitelné

75 Případy výslovné ochrany slabší strany kratší promlčecí lhůta než stanovená zákonem nemůže být sjednána v neprospěch slabší strany slabší strana se nemůže předem vzdát práva na náhradu jakékoliv újmy se slabší stranou nemůže být sjednána ani limitace náhrady újmy se slabší stranou nelze sjednat kratší dobu k uplatnění práva ze skryté vady při díle, jehož předmětem je stavba

76 Spotřebitel dnes OZ obsahuje dvě definice ( 52 odst. 3, 54a odst. 4 písm. c) 419 NOZ párový pojem k pojmu podnikatel ( 420 NOZ) vymezení pro celé soukromé právo na práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele se nepoužijí ustanovení tohoto zákona o ochraně spotřebitele ( 2401 odst. 2 NOZ)

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu

Nový občanský zákoník z pohledu trhu Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí III. Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink 17. května 2012 Obsah Nabývání vlastnického práva Ochrana

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Nový občanský zákoník vybrané otázky

Nový občanský zákoník vybrané otázky Nový občanský zákoník vybrané otázky Real Estate Market - Autumn 2011 13. října 2011 Obsah Nový občanský zákoník ve zkratce Pojem nemovité věci Právo stavby Věcná práva a zápis v KN Převod vlastnického

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Obsah. Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost. JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz

Obsah. Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost. JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz Obsah Koncepční změny soukromého práva ve vazbě na stavební činnost Legislativa v

Více

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu prokura Osoba pověřená podle 15 ObchZ na základě plné moci Jednání fyzické

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz NOZ Závazkové právo Vybrané otázky JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz Systematika a pojmosloví Část čtvrtá : Relativní majetková práva Hlava I Všeobecná

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Jak se NOZ dotkne práva nemovitostního? Změny v právu nemovitostí od 1.1.2014 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Nový katastrální zákon č. 256/2013

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.)

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.) Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.) Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink a Jana Matisková 15. března 2012 Obsah Dispozitivnost

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO. Občanskoprávní skutečnosti. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO. Občanskoprávní skutečnosti. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Občanskoprávní skutečnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní skutečnosti Pojem a druhy právních skutečností Právní skutečnost v. kauza Právní skutečnost

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014 Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Nový občanský zákoník (NOZ) zákon č. 89/2012Sb. Účinnost od 1.1.2014 Rozsah celkem 3081 paragrafů NOZ ruší

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM. OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM úplná znění 2. vydání 2014 edice právo Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

NOZ a rezidenční development novinky, problémy

NOZ a rezidenční development novinky, problémy NOZ a rezidenční development novinky, problémy JUDr. Jakub Zámyslický Achour & Hájek, s.r.o. Prohlášení vlastníka Témata I./II. Kdy lze zřizovat zástavní právo k jednotkám? Změna prohlášení vlastníka po

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava od 1. 1. 2014 (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nemovitosti v novém OZ Nový občanský zákoník - 89/2012 Sb., účinný od 1. 1.

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Závazkové právo Obecná část Obsah vznik závazků smlouva obsah

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Věcná práva ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Věcná práva ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz - panství nad věcí absolutní majetková práva působí vůči každému ( 976 NOZ) povinnost nerušit (nezasahovat do

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 NEMOVITOSTI A PRÁVNÍ VZTAHY K NIM PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Vážení, toto vydání newsletteru Vám předkládá základní přehled změn a doporučení v oblasti

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon (1)

Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon (1) katastrální zákon (1) Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon Ing. Jiří Drozda, Ing. Jana Zaoralová, PhD. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 4. dubna 2012 Obsah Novela č. 349/2011 Sb. zákona č. 265/1992 Sb., zápisech vlastnických a jiných věcných

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

Předmluva... 13 Úvodem... 17

Předmluva... 13 Úvodem... 17 Obsah Předmluva... 13 Úvodem... 17 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 Soukromé a veřejné... 19 Soukromé právo... 21 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 Zásady...

Více

Nájem dle nového občanského zákoníku

Nájem dle nového občanského zákoníku Nájem dle nového občanského zákoníku Real Estate Market Autumn 2013 Jan Šolc Obsah Přehled závazkových vztahů z titulu přenechání věci k užití jinému upravených v NOZ Základní znaky nájmu a pachtu a rozdíly

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Praha, 28. 2. 2014 Mgr. Michal Lipovský Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - účinnost od 1.1.2014-3081 paragrafů - ruší nebo mění více než 200 právních

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Věci a jejich rozdělení Definice a koncepce Věc v právním smyslu

Více

Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí

Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí (1) Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí Ing. Jana Zaoralová, JUDr. Daniela Šustrová Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Přednáška pro 1. ročník konference Zmluvy a zmluvné vztahy v IT pořádané efocus.sk Mgr. Michaela Šurmanová Mgr. Ondřej Knebl BBH 26.6.2011 Slide

Více

Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014

Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014 Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014 Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad 1. Nový občanský zákoník a změny s ním související 2. Změna zákona o evidenci obyvatel 3. Změna

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Magda Pokorná 17. března 2015. Realitní transakce. Allen & Overy 2015 1

Magda Pokorná 17. března 2015. Realitní transakce. Allen & Overy 2015 1 Magda Pokorná 17. března 2015 Realitní transakce 1 Relevantní právo Veřejné právo katastrální předpisy z. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Více

Právní jednání v novém občanském zákoníku

Právní jednání v novém občanském zákoníku Právní jednání v novém občanském zákoníku JUDr. Dana Kořínková Podpora při rozhodování/právních úkonech Přirozená (rodina, přátelé, kolegové, spolužáci) Profesionální (soc. služby, veřejný opatrovník)

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více