Místo na název prezentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místo na název prezentace"

Transkript

1 Místo na název prezentace Workshop pro Svaz obchodu a cestovního ruchu Prezentace ze dne P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

2 OBSAH Zásady soukromého práva, filosofie nového občanského zákoníku, přechodná ustanovení Postavení člověka Postavení právnické osoby Změny v právní úpravě zastoupení Věc, nemovitá věc, superficies solo cedit Změny v oblasti vlastnického práva a spoluvlastnictví Věcná práva k věcem cizím s důrazem na právo stavby a zástavní právo Právní jednání Kontraktační proces a zásadní změny ve smluvním závazkovém právu Ochrana slabší strany a spotřebitele zvláště Získáte vše. Samozřejmě. Bez kompromisů.

3 JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA FILOSOFIE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PŘECHODNÁ USTANOVENÍ PRK Partners byla zvolena absolutním vítězem v souhrnné kategorii Právnická firma roku 2011 pro domácí kancelář v soutěži pořádané serverem EPRAVO.CZ pod odbornou záštitou České advokátní komory. Současně PRK Partners zvítězila v kategoriích Bankovnictví a finance (počtvrté za sebou) a Pracovní právo (již podruhé).

4 Systém občanského zákoníku Obecná část zásady, osoby, zastoupení, věci, právní skutečnosti Rodinné právo dnešní zákon o rodině + všechny majetkové vztahy mezi manželi Absolutní majetková práva věcná práva, dědické právo Relativní majetková práva smluvní právo, náhrada újmy Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

5 Soukromé vs. veřejné právo vymezuje se objektivní soukromé právo ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob výslovně se vyjadřuje dualita soukromého a veřejného práva uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování veřejného práva x uvedené oblasti nejsou na sobě navzájem nezávislé nevylučují se výjimky z pravidla, musí však být stanoveny výslovně např. nabytí vlastnického práva k nemovité věci smlouvou

6 Dispositivnost a kogentnost odchylné ujednání je přípustné, neporušuje-li se jím výslovný zákonný zákaz, dobré mravy, veřejný pořádek, právo týkající se postavení osob, nebo právo na ochranu osobnosti. pozor úprava věcných práv a dědického práva lze se odchýlit s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon dílčí širší výjimky z obecné dispozitivnosti smluvního práva smlouvy se spotřebiteli nájem bytu nebo domu zájezd

7 Co je veřejný pořádek? nový pojem v občanském zákoníku ale ne nový pojem českého právního řádu jde o jednu z podstatných náležitostí demokratického právního řádu (čl. 9 odst. 2 Ústavy, pracuje s ním i Listina) omezuje autonomii vůle (stejně jako dobré mravy) zahrnuje pravidla, na nichž leží právní základy společenského řádu

8 Pravidlo o výkladu textu zákona východisko => důraz kladen na teleologický výklad ustanovení zákona má takový význam, který plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a jasného úmyslu zákonodárce výslovně se zakotvuje přednost smyslu (účelu) pravidla před jeho slovním vyjádřením nikdo se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu výsledek takového výkladu musí být vždy v souladu s ústavním pořádkem, zásadami, na nichž spočívá občanský zákoník a musí respektovat hodnoty, které se tím chrání ústavně-konformní a hodnotový výklad

9 Chybí-li výslovné pravidlo analogie zákona => užije se ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího dotváření práva soudcem => má směřovat k dobrému uspořádání práv a povinností užívá principy spravedlnosti a zásady, na nichž spočívá občanský zákoník ohled musí brát na zvyklosti soukromého života stav právní nauky ustálenou rozhodovací praxi

10 Dobrá víra a zneužití práva Každý má povinnost jednat poctivě a nesmí těžit z vlastního protiprávního jednání Má se za to, že kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře Dobrá víra v držbě Dobrá víra ve smluvním právu Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany

11 Přechodná ustanovení derogační klauzule ( 3080) 3028 obecná východiska (+ 3030) nový zákoník působí pro futuro nepravá retroaktivita neretroaktivita možnost jiného ujednání

12 JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. POSTAVENÍ ČLOVĚKA S více než 100 profesionály v Praze, Ostravě, Bratislavě a Budapešti se PRK Partners řadí mezi největší advokátní kanceláře v našem regionu.

13 Změny v právní úpravě fyzických osob navrácení pojmu svéprávnost přesnější vymezení postavení nezletilého přiznání svéprávnosti (emancipace) změna pohlaví rozšíření podpory člověka při obtížích nebo při neschopnosti právně jednat

14 Svéprávnost nahrazuje způsobilost k právním úkonům rozlišuje se svéprávnost a zletilost (svéprávnost lze nabýt dříve) svéprávnost = schopnost samostatně jednat zletilost = dovršení 18 let ruší se institut zbavení svéprávnosti do tří let od účinnosti zákona nabudou tyto osoby svéprávnost, ledaže soud rozhodne jinak svéprávná osoba předpokládá se, že jde o osobu průměrné inteligence, která jedná s běžnou pečlivostí a opatrností => ochrana třetích osob

15 Nezletilý posílením snahy o zachování platnosti právního jednání nezletilého jedná-li nezletilý se souhlasem zákonného zástupce ve shodě se zvyklostmi soukromého života, je k takovému jednání nezletilý způsobilý zákonný zástupce může nezletilému udělit souhlas s provozováním obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti

16 Přiznání svéprávnosti rozhodnutím soudu na návrh nezletilého nebo jeho zákonného zástupce (se souhlasem nezletilého) soud musí zvážit, odpovídá-li to zájmům nezletilého podmínky dosažení 16 let souhlas zákonného zástupce osvědčení, že nezletilý je s to sám se živit a obstarávat si své záležitosti

17 Podpora člověka při obtížích nebo neschopnosti právně jednat nápomoc při rozhodování zastoupení členem domácnosti jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti jmenování opatrovníka při omezení svéprávnosti předběžné prohlášení v očekávání budoucí nesvéprávnosti

18 Nápomoc při rozhodování prostředek k ochraně osob s mírnějším zdravotním postižením v určitých případech není nutné náhradní rozhodování (stanovení opatrovníka), postačí asistence při rozhodování podpůrce nejedná místo osoby se zdravotním postižením, ale jedná společně s ní zajistí mu potřebné údaje, poradí smlouva o nápomoci => schvaluje ji soud

19 Zastoupení členem domácnosti zletilá osoba nemá jiného zástupce a nemůže z důvodu duševní poruchy samostatně jednat může ji zastoupit potomek, předek, sourozenec, manžel, partner nebo osoba, která s ní žila nejméně tři roky ve společné domácnost vyžaduje schválení soudu a týká se jen obvyklých záležitostí s peněžními prostředky na účtu může nakládat jen v rozsahu nepřesahujícím měsíčně výši životního minima jednotlivce

20 Jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo při hájení práv na návrh budoucího opatrovance opatrovník jedná zpravidla společně s opatrovancem jedná-li opatrovník samostatně, jedná v souladu s vůlí opatrovance

21 Jmenování opatrovníka při současném omezení svéprávnosti obecné podmínky pro omezení svéprávnosti omezení je v zájmu člověka, soud musí člověka zhlédnout, člověku hrozí závažná újma, případ nelze řešit mírnějším prostředkem, člověk trpí duševní poruchou, která není jen přechodná a z toho důvodu není schopen právně jednat, svéprávnost lze omezit nejvýše na 3 roky (opakovaně) člověk omezený ve svéprávnosti může samostatně právně jednat v běžných záležitostech týkajících se každodenního života

22 Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. POSTAVENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

23 Právnická osoba Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná práva, a tudíž se považuje za osobu. Právní osobnost = způsobilost k právům a povinnostem v mezích práva Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Vznikem dle OZ nebo Uznáním entity vzniklé jinak (veřejné korporace)

24 Koncepce Právnická osoba coby fikce a subjekt Jednotná regulace po založení / život / zánik Registrace ve veřejných rejstřících Mnoho pravidel navazuje na zkušenosti z ObchZ Stávající entity se nenutí do přeměn mohou pokračovat podle dosavadní regulace

25 Dělení právnických osob Právnické osoby Korporace (společenství osob) Spolky (společenství pro společný zájem) Obchodní korporace (společenství pro podnikání) Fundace (účelové vyčlenění majetku) Nadace (pro společenský nebo hospodářský užitek) Nadační fondy (zjednodušená forma) Ústavy (kombinace majetku a společenství) Stát coby právnická osoba soukromého práva Speciální subjekty (národní podnik, státní podnik)

26 Základní změny obecná pravidla pro PO Pravidla pro přemístění sídla Se zachování ochrany věřitelů Veřejná prospěšnost coby možný atribut PO ( 146) Jednotná pravidla správy Možnost PO být členem orgánu Loajalita a pečlivost = péče řádného hospodáře ( 159) Jednání za PO zastoupení (ne přímé) ve všech záležitostech (vč. obchodního vedení) Snížení rizik souběhů plných mocí apod. Obecná regulace přeměn (+ zvláštní zákon) a likvidace

27 Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ZASTOUPENÍ Klienti říkají Co však firmu odlišuje od ostatních, je odbornost a profesionalita poskytovaných služeb. (International Financial Law Review o PRK Partners)

28 Změny v právní úpravě zastoupení důsledné rozlišení zákonné zastoupení smluvní zastoupení opatrovnictví na základě rozhodnutí soudu vychází se ze stávající právní úpravy, ale některá pravidla se zobecňují (např. o excesu, o přičitatelnosti dobré víry) rozšiřují se případy, kdy může zástupce použít substituta nejen, je-li to sjednáno, ale též v případě, kdy to vyžaduje nutná potřeba

29 Prokura prokura se stává účinnou již udělením, ne až zápisem do obchodního rejstříku výslovně se stanoví měřítko jednání prokuristy péče řádného hospodáře možnost udělit prokuru jen pro určitou pobočku, nebo pro určitý závod, má-li jich podnikatel více výslovně se prokuristovi zakazuje přenést prokuru na někoho jiného (vyprázdnit prokuru), nebo udělit další prokuru prokurista však může udělit jiné zmocnění

30 Opatrovnictví výchozí pravidlo je shodné jako v dosavadní právní úpravě opatrovníka lze člověku jmenovat, je-li to třeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem smrtí opatrovníka nebo jeho odvoláním opatrovnictví nezaniká, ale dokud není soudem jmenován nový opatrovník, přechází opatrovnictví na veřejného opatrovníka (přechod ex lege) opatrovnická rada opatrovnictví právnické osoby právnická osoba potřebuje, aby mohly být spravovány její záležitosti, nebo aby mohla být hájena její práva

31 JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. VĚC, NEMOVITÁ VĚC, SUPERFICIES SOLO CEDIT

32 Věc v právním slova smyslu vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí věci hmotné a věci nehmotné zásadní význam pro vnímání vlastnického práva vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím (tvoří jeho majetek) jmění = souhrn majetku a dluhů

33 Nehmotné věci práva (jejichž povaha to připouští) předměty průmyslového a jiného duševního vlastnictví (ochranná známka, patent) doménové jméno, obchodní tajemství, goodwill investiční nástroje (opce, swapy, futures) zaknihované cenné papíry evropská patentová přihláška, autorskoprávní licence k rozmnožování autorského díla, známkoprávní licence

34 Co není věcí v právním slova smyslu některá práva pokud nemají majetkovou povahu osobnostní právo projevy osobní povahy autorská díla, umělecké výkony, vynálezy, lidské tělo, jeho části (byť oddělené) zvíře pravidla o věcech se na zvíře užijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze smysly nadaného živého tvora dvě kategorie předmětů právních vztahů věci, zvířata

35 Nemovitá věc platí zásada superficies solo cedit stavby spojené se zemí pevným základem ztratí charakter nemovitých věcí, budou součástí pozemku (s výjimkou staveb dočasných) řešení v přechodných ustanoveních dnem účinnosti zákona => spojení tam, kde má pozemek a stavba jednoho vlastníka později => v okamžiku, kdy se vlastnictví pozemku a stavby spojí v rukou jediného vlastníka zákonné předkupní právo věcněprávní povahy charakter nemovitých věcí se přiznává i některým právům

36 Nemovitá věc - výčet pozemky a věcná práva k nim podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim práva, která za nemovité věci prohlásí zákon právo stavby věc, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li jí přenést z místa na místo bez narušení její podstaty jednotky (byt + podíl na společných částech nemovité věci; může jít též o nebytový prostor, soubor bytů nebo nebytových prostor) stavba spojená se zemí pevným základem (která je podle dosavadních předpisů samostatnou věcí) podle přechodných ustanovení

37 Materiální publicita veřejných seznamů ochrana nabyvatele dnes poctivý nabyvatel nemovitosti je chráněn jen omezeně stane se pouze oprávněným držitelem s možností nemovitost vydržet nově Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. nedostatek titulu nahradí údaje zapsané ve veřejné evidenci poctivý nabyvatel se stane vlastníkem

38 a ochrana skutečného vlastníka skutečný vlastník se může domáhat výmazu zápisu, byl-li proveden bez právního důvodu poznámka spornosti lhůta pro zápis poznámky spornosti 1 měsíc ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl, 3 roky od provedení zápisu, nebyl-li řádně vyrozuměn zmešká-li je chráněn již jen proti nepoctivému nabyvateli do dvou měsíců od doručení žádosti o zápis poznámky spornosti musí doložit, že uplatnil své právo u soudu jinak se poznámka vymaže

39 JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. ZMĚNY V OBLASTI VLASTNICKÉHO PRÁVA A SPOLUVLASTNICTVÍ Klienti říkají, že tým je velmi profesionální a vždy na výši. (Legal 500 o PRK Partners)

40 Omezení vlastníka nemovitosti imise movitá věc (též zvíře) na cizím pozemku porosty na hranicích pozemků úpravy pozemku užívání cizího prostoru

41 Imise přímé imise zákaz bez ohledu na míru obtěžování tím způsobenou, ledaže je k tomu zvláštní právní důvod nepřímé imise zákaz, pokud jsou nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku v daném místě úředně povolený provoz

42 Movitá věc a zvíře na cizím pozemku movitá věc zvíře vlastník pozemku má povinnost ji vydat nevydá-li ji sám, umožní vstup vlastník věci nesmí sám vstoupit na cizí pozemek zadržuje-li mu vlastník pozemku věc reivindikace vlastník zvířete má právo vstoupit na cizí pozemek a chované zvíře stíhat (stejně tak i roj včel) vlastník pozemku má právo na náhradu škody (ať byla způsobena věcí, zvířetem, nebo jejich vlastníkem, když vstoupil na pozemek) přitom má zadržovací právo pozor jde-li o zvíře, platí omezení (povaha živého tvora)

43 Porosty na hranicích pozemků spadlé plody patří vlastníkovi pozemku, na který spadnou (nejde-li o veřejný statek) odstraňování větví a kořenů ze stromů souseda šetrně, ve vhodné době, působí-li vlastníkovi pozemku škodu nebo jiné obtíže, které převáží zájem na nedotčeném zachování stromu odstraňování částí jiných rostlin souseda (keře) šetrně zdržet se sázení stromů (nebo je zcela odstranit) na hranicích pozemků soused musí mít rozumný důvod, aby to mohl požadovat přípustná vzdálenost 3 metry pro stromy dosahující výšky přes 3 metry, pro ostatní 1,5 metru právní předpis může stanovit jinak, stejně tak místní zvyklosti toto pravidlo neplatí, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo je strom zvlášť chráněný

44 Úpravy pozemků vlastník pozemku má právo žádat, aby soused pozemek neupravil tak, že sousední pozemek ztratí náležitou oporu ledaže se provede jiné dostatečné opevnění upravil stavbu zřízenou na pozemku tak, aby z ní nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho pozemek s výjimkou přirozených svodů výše položeného pozemku nebránil odtoku vody v rozsahu, ve kterém vodu sám nepotřebuje nezřídil stavbu v těsné blízkosti společné hranice musí mít rozumný důvod, proč se toho domáhá

45 Užívání cizího prostoru vlastník pozemku umožní sousedovi vstup na pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedova pozemku nebo k hospodaření na něm nelze-li účelu dosáhnout jinak + náhrada škody vlastník musí snášet užití svého pozemku pro potřebné práce na sousedově stavbě, nejde-li to jinak zájem na nerušeném užívání pozemku vs. zájem na provedení prací přiměřená náhrada vlastník musí snášet užívání prostoru nad a pod pozemkem důležitý důvod + způsobem, že nemá rozumný důvod tomu bránit

46 Hranice mezi pozemky, rozhrady rozhrady ukazují patrné hranice mezi pozemky přirozené, umělé kde není jasné, komu patří, je společná vyvratitelná domněnka společnou zeď může každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky povinnost udržovat v dobrém stavu hrozí-li následkem jejího poškození sousedovi škoda hrozí-li, že se hranice stane nezřetelnou právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady neznatelná (pochybná) hranice určí soud podle poslední pokojné držby zachováno je právo žádat oplocení pozemku

47 Nezbytná cesta důkladnější právní úprava např. co do vymezení subsidiarity spoluužívání existující cesty, zřízení nové cesty pravidla, kdy nebude zřízení cesty povoleno pravidla pro vypořádání nejen s vlastníkem pozemku, ale též s dalšími dotčenými osobami vlastník pozemku může požadovat, aby žadatel nezbytné cesty převzal do svého vlastnictví pozemek potřebný pro nezbytnou cestu právo žádat zrušení nezbytné cesty pomine-li důvod jejího zřízení a není-li jiný

48 Zákonné předkupní právo u podílového spoluvlastnictví současné široké pojetí se ruší vzniká-li spoluvlastnictví z vůle spoluvlastníků => mohou si je sjednat vzniká-li bez možnosti upravit si předem vzájemná práva a povinnosti (např. při vypořádání dědictví) zákonné předkupní právo (pro úplatné i bezúplatné převody) 6 měsíců neplatí pro převod jinému spoluvlastníků, manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé výjimka zemědělský nebo rodinný závod předkupní právo není časově omezeno, neuplatní se jen tehdy, převádí-li se podíl jinému spoluvlastníkovi nebo dědici zákonná předkupní práva podle platného občanského zákoníku Zaniknou po uplynutí jednoho roku od účinnosti nového kodexu

49 Běžná správa společné věci východisko rozhodovat mají všichni, nedohodnou-li se, pak většina přehlasovaný spoluvlastník může soudu navrhnout, aby rozhodnutí zrušil (rozhodnutí pro něj hrozí těžkou újmou) předpoklad všichni mají informace a vědí, že se rozhoduje ochrana spoluvlastníka, pokud nebyl o potřebě rozhodnutí vyrozuměn a nebyla mu dána možnost vyjádřit se rozhodnutí vůči němu nemá právní účinky neúčinnost jen dovnitř => obrátí-li se na opomenutého spoluvlastníka např. věřitel, musí mu na základě pasivní solidarity plnit, v rámci vnitřního regresu však dostane vše zpět výjimka běžné záležitosti, které vyžadují jednat okamžitě obrana opomenutého -> může se obrátit na soud, aby rozhodl, že vůči němu nemá rozhodnutí právní účinky - za předpokladu, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby tyto účinky snášel

50 Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš VĚCNÁ PRÁVA K VĚCEM CIZÍM S DŮRAZEM NA PRÁVO STAVBY A ZÁSTAVNÍ PRÁVO PRK Partners se stala v rámci prestižní soutěže The Chambers Europe Awards for Excellence 2010 nejlépe hodnocenou českou advokátní kanceláří a získala tak nejvyšší ocenění pro Českou republiku.

51 Právo stavby podstata zvláštní věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka dočasné 99 let (vydržením na 40 let) lze prodloužit se souhlasem osob, které jsou se svými zatíženími v následujícím pořadí může být předmětem zástavy se zánikem končí i zatížení (postihuje náhradu vyplacenou vlastníkovi práva stavby) nemovitá věc případný zánik stavby nemá vliv na právo, stavba je součástí tohoto práva bezúplatně i za úplatu

52 Právní poměry z práva stavby ve vztahu ke stavbě má stavebník stejná práva jako vlastník (k pozemku jako poživatel) lze sjednat povinnost postavit provést stavbu do určité doby právo stavby lze zatížit i převést přechází na dědice i na jiné všeobecné nástupce vzájemná předkupní práva po uplynutí doby vypořádání stavba připadne vlastníkovi pozemku, tomu náleží náhrada

53 Věcná břemena zásadní změny rozdělení na služebnosti a reálná břemena služebnosti pasivita vlastníka služebného pozemku, pozemkové x osobní služebnost se nepojí jen s nemovitými věcmi vlastník může svůj pozemek zatížit služebností ve prospěch jiného svého pozemku praktické předtím, než dojde ke zcizení pozemku podrobnější úprava některých typů věcných břemen upřesnění potřebných zvláštností, nebrání se však odlišným ujednáním ve smlouvě určitý návod a podpora, důležité při vydržení

54 Pojmenované pozemkové služebnosti služebnost inženýrské sítě právo zřídit na cizím pozemku nebo přes cizí pozemek vést inženýrské sítě a udržovat je opora cizí stavby služebnost okapu právo na svod dešťové vody právo na vodu služebnost rozlivu právo vlastníka vodního díla, které umožňuje řízený rozliv povodně, právo rozlévat na cizím pozemku vodu služebnost stezky, průhonu a cesty jezdecké kluby právo pastvy důležité pro zemědělské oblasti

55 Pojmenované osobní služebnosti užívací právo právo užívat cizí věc pro vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti požívací právo právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky služebnost bytu má se za to, že je zřízena jako služebnost užívání

56 Zástavní právo zásadní změny co může sloužit jako zástava zastavení věci, kterou dlužník doposud nevlastní negative pledge omezení zakázaných ujednání zastavení movité věci podílu v korporaci pohledávky hromadné věci rozložení rizika při zastavení cizí věci v zastavárenském závodě

57 Zástavní právo zásadní změny II výkon zástavního práva neexistuje taxativní výčet způsobů zpeněžení přednost má ujednání mezi věřitelem a dlužníkem povinnost věřitele postupovat při prodeji s odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu zástavního dlužníka tak, aby zástavu prodal za obvyklou cenu podpůrně zákon nabízí zpeněžení ve veřejné dražbě, nebo soudní prodej zánik zástavního práva ochrana dobré víry nabyvatele zástavy uvolněná zástava změna zástavního práva

58 Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

59 Pojem právní jednání nejen nahrazuje pojem právní úkon, ale má i pozměněný obsah rozšiřuje se pojetí právní následků, které působí právně relevantní projev vůle následkem právního jednání sice stále bude vznik, změna nebo zánik práv a povinností, ale všech, které jsou v něm vyjádřeny, plynou ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran zdánlivé právní jednání (nicotnost)

60 Výklad právního jednání primární je úmysl jednajícího pokud byl druhé straně znám, anebo o něm musela vědět nelze-li úmysl zjistit, užívá se hledisko průměrně rozumného člověka v postavení toho, komu je projev vůle určen jaký význam by projevu vůle přisoudil pro právní styk mezi podnikateli se zachovává pravidlo odkazující na obchodní zvyklosti nově platí, že se použijí před dispozitivními ustanoveními, nesjednají-li strany opak zohledňuje se i profesionalita a kvalita péče při sledování nedbalosti

61 Následky vad právního jednání nejde-li přímo o zdánlivé právní jednání neplatnost preference relativní neplatnosti uplatní všude tam, kde zákon s vadou spojuje neplatnost a přitom nejde o některý případ absolutní neplatnosti, které jsou výslovně v zákoně vypočteny. zejména tyto případy rozpor s dobrými mravy, ale není zde intenzita zjevného rozporu, rozpor se zákonem, smysl a účel zákona následek v podobě neplatnosti vyžadují a zároveň není narušen veřejný pořádek absolutní neplatnost zjevný rozpor s dobrými mravy, rozpor se zákonem při současném zjevném narušení veřejného pořádku, zavazuje-li právní jednání k od počátku nemožnému plnění (následná ruší závazek).

62 Relativní neúčinnost vychází se ze stávající právní úpravy více se propracovávají jednotlivé skutkové podstaty a vztah věřitele vůči třetí osobě změny rozhodných dob nové skutkové podstaty pro právní jednání, kterým dlužník v posledních dvou letech zkrátil své věřitele, musel-li být druhé straně tento úmysl znám (věřitel nemusí podávat důkaz o úmyslu dlužníka, stačí, že byl objektivně zkrácen) pro kupní a směnnou smlouvu výhrada relativní neúčinnosti

63 Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. KONTRAKTAČNÍ PROCES A ZÁSADNÍ ZMĚNY VE SMLUVNÍM ZÁVAZKOVÉM PRÁVU Klienti si pochvalují PRK Partners pro kombinaci silné a široké lokální praxe s velmi dobrou mezinárodní znalostí. Chambers Europe o PRK Partners)

64 Pojetí smlouvy Pojetí smlouvy se nemění Stále jde o souhlasný projev vůle alespoň dvou subjektů Přesto se v kontraktačním procesu objevují určité novinky Dnes => roztříštěná právní úprava, podnikatelé musejí sledovat pravidla v občanském i obchodním zákoníku Nově => základem je právní úprava v občanském zákoníku, která se obohacuje některými pravidly z obchodního zákoníku a zároveň o moderní prvky známé ze zahraničí

65 Novinky v kontraktačním procesu více volnosti pro smluvní strany Dnes => Nejvyšší soud konstantně judikuje, že zákonem předepsaný proces vzniku smlouvy je závazný a strany se od něj nemohou odchýlit musejí jít vždy cestou nabídky a její akceptace (dvoufázovost procesu) Nově => stranám se výslovně ponechává možnost upravit si proces vzniku smlouvy podle vlastních představ mohou se např. dohodnout, že k uzavření smlouvy dojde až poté, co je akceptantovi doručeno potvrzení od navrhovatele, že s akceptací souhlasí (třífázovost procesu)

66 Novinky v kontraktačním procesu opuštění absolutního požadavku shody návrhu a přijetí Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne ( 1740 odst. 3) Navrhovatel může přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučit již v nabídce Příjemce zase může pro své změny (byť nepodstatné) požadovat akceptaci Které změny jsou podstatné? Inspirací může být čl. 19 CISG (dodatky nebo odchylky, které se týkají zejména kupní ceny, placení, jakosti a množství zboží, místa a doby dodání, rozsahu odpovědnosti jedné strany vůči druhé straně nebo řešení sporů)

67 Novinky v kontraktačním procesu vystavení zboží s návrhem ceny Pozor veřejná reklama, vystavení zboží, prezentace zboží v katalogu ( 1732 odst. 2) Předpokládá se, že jde o závaznou veřejnou nabídku, kterou může adresát jednoduše akceptovat Cíl chránit subjekty jednající v souladu s takovým sdělením Nabídka platí do vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit Ale => jde o vyvratitelnou právní domněnku, podnikatel může dokázat, že o nabídku nešlo

68 Forma smlouvy Východiskem je zásada bezformálnosti => omezují se případy, kdy zákon vyžaduje dodržení písemné formy Písemná forma již není třeba např. koupě závodu, pacht závodu, nevýhradní licence nezapisovaná do veřejného seznamu, tichá společnost, akreditiv, nájem dopravního prostředku Potvrzovací dopis ( 1757) Když jeden podnikatel zašle druhému potvrzovací dopis, jehož obsahem bude shrnutí obsahu smlouvy, kterou uzavřeli dříve ústně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení Odchylky od ujednaného obsahu ale mohou být jen nepodstatné a takového rázu, že by je rozumný podnikatel schválil; druhá strana má možnost tyto odchylky odmítnout

69 Co když nedodržím formu smlouvy? Smluvním stranám se nově dává možnost dodatečně zhojit nedostatek formy smlouvy Pokud to neučiní, bude se stejně jako dnes na smlouvu při nedodržení formy hledět jako na neplatnou Nově se stanoví, že plyne-li požadavek formy z ujednání stran, lze neplatnost smlouvy namítnout jen do okamžiku, než bylo plněno To samé platí i v případech, kdy je určitá forma vyžadována v části zákona věnující se závazkovému právu (část čtvrtá nazvaná Relativní majetková práva ) => Je-li na základě smlouvy plněno, je vada její formy zhojena, nikdo se nemůže dovolávat její neplatnosti např. z toho důvodu, že měla být uzavřena v písemné formě

70 Co když má smlouva vady? Má-li smlouva vady, může být neplatná Neplatnost lze při právním jednání předvídat a pro případ, že by určité právní jednání bylo hodnoceno ex post jako neplatné, stanovit pravidla, jak se mají strany zachovat Preferuje se relativní neplatnost Absolutní neplatnost stíhá jen tyto případy Zjevný rozpor s dobrými mravy, Rozpor se zákonem při současném zjevném narušení veřejného pořádku, Zavazuje-li smlouva k od počátku nemožnému plnění.

71 Předsmluvní odpovědnost Výslovně se stanoví následky porušení poctivosti v případech, kdy někdo: Zahájí jednání o smlouvě, aniž má úmysl smlouvu uzavřít, anebo Když jednání o smlouvě téměř uzavřené bez příčiny přeruší Nepoctivá strana v takovém případě nahradí druhé straně škodu Nejvýše v rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Zákon rovněž pamatuje i na případy výměny důvěrných informací při negociaci Pokud některá ze stran tyto informace zneužije nebo prozradí a zároveň se tím obohatí, vydá druhé straně to, oč se obohatila

72 JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. OCHRANA SLABŠÍ STRANY A SPOTŘEBITELE ZVLÁŠTĚ

73 Vymezení slabší strany slabší stranou je osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním vyvratitelná domněnka spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná příkaz podnikatelům vůči osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran

74 Smlouvy uzavírané adhezním způsobem smlouvy, jejichž základní obsah stanoví jedna smluvní strana, aniž má slabší smluvní strana možnost toto ovlivnit formulářové smlouvy adhezní smlouvy mezi podnikateli doložky zvláště nevýhodné, nebo ty, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo které jsou pro průměrného člověka nesrozumitelné

75 Případy výslovné ochrany slabší strany kratší promlčecí lhůta než stanovená zákonem nemůže být sjednána v neprospěch slabší strany slabší strana se nemůže předem vzdát práva na náhradu jakékoliv újmy se slabší stranou nemůže být sjednána ani limitace náhrady újmy se slabší stranou nelze sjednat kratší dobu k uplatnění práva ze skryté vady při díle, jehož předmětem je stavba

76 Spotřebitel dnes OZ obsahuje dvě definice ( 52 odst. 3, 54a odst. 4 písm. c) 419 NOZ párový pojem k pojmu podnikatel ( 420 NOZ) vymezení pro celé soukromé právo na práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele se nepoužijí ustanovení tohoto zákona o ochraně spotřebitele ( 2401 odst. 2 NOZ)

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Věcná práva v novém občanském zákoníku

Věcná práva v novém občanském zákoníku Věcná práva v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa?

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? DaňoVé ZmĚny Přehled nejdůležitějších změn v souvislosti s rekodifi kací PRáVní

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964 Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 40 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.; ve znění zákona č. 58/1969 Sb.; zákona č.

Více

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 20.11.2014 do částky 108/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. - RA642 89/2012 Sb. - občanský zákoník - poslední stav textu 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se

Více

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, 89. Zákon občanský zákoník O B S A H : Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3.

Více

ČERVEN 2014 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VĚCNÝCH BŘEMEN

ČERVEN 2014 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VĚCNÝCH BŘEMEN ČERVEN 2014 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VĚCNÝCH BŘEMEN ÚVOD Nová právní úprava věcných břemen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tzv. nový občanský zákoník) (dále jen NOZ ) přináší

Více

Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU Spojujeme teorii s praxí. Vydejte se na cestu s těmi, kteří ji vytyčili. www.prkpartners.com Podnikatelský

Více

I. Č Á S T Obecná ustanovení

I. Č Á S T Obecná ustanovení I. Č Á S T Obecná ustanovení Seznam zkratek : ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObčZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ŽivZ zák.

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1: Vznik závazků

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 4 A.2

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... 4 A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 A.2

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Stručná charakteristika nového občanského zákoníku Petr Brutar Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1 O soukromém právu

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1 O soukromém právu I. N á v r h ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady Díl 1 O soukromém právu 1 (1) Ustanovení

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více