MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor Jiří Švancara, MBA, MIM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012. Jiří Švancara, MBA, MIM svancara@mbacmi.cz"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012 Jiří Švancara, MBA, MIM

2 Témata 2. části: Politické prostředí z hlediska stability Ekonomické prostředí (hospodářská struktura, demografické faktory, makroekonomické ukazatele, zahraničně obchodní politika státu: tarifní a netarifní nástroje / proexportní nástroje). Sociální a kulturní prostředí (primární a sekundární kulturní hodnoty, náboženské certifikáty, specifika jednotlivých trhů). Technologické prostředí z hlediska dostupnosti Právní prostředí z hlediska omezení a příležitostí Ekologické prostředí jako výzva

3 Analýza mezinárodního makroprostředí Nejpoužívanější analýzou předcházející volbě vhodných zahraničních trhů je PESTLE analýza (analýza politických, ekonomických, sociálních a kulturních, technologických, právních a ekologických faktorů), která umožní porovnat jejich atraktivnost, tržní bariéry a rizika. Tato analýza, kterou běžně používají i firmy působící pouze na domácím trhu, v mezinárodním marketingu výrazně nabírá na významu Během přípravné fáze jsou z dalšího pozorování vyloučeny země ve kterých zjevně neexistuje poptávka po nabídce společnosti, země nesplňující požadavky na velikost trhu, příjem na hlavu apod. nebo ty země, které jsou neslučitelné s některými podnikově politickými principy (např. etické a světonázorové důvody). Zbývající země jsou podrobeny podrobnější analýze, na jejímž základě firmy volí vhodný trh, formu vstupu a konkrétní produkt (resp. celý mezinárodní marketingový mix), se kterým na daný trh vstoupit. Běžně se stává, že firmy na zahraničních trzích oslovují se stejným produktem jiný segment a jinou cílovou skupinu než na trhu domácím. Stejně tak musíme často změnit produkt, značkovou politiku i positioning (viz 3. část), abychom na zahraničních trzích oslovili stejnou cílovou skupinu jako na trhu domácím Výstupem PESTLE analýzy bývá rovněž návrh vhodné formy vstupu na uvažovaný trh. Např. poskytnutí licence může být v nestabilních oblastech vhodnější než přímá investice

4 - Politické prostředí Politické prostředí je dáno jak samotným politickým systémem dané země, tak její politickou i národní suverenitou. Politická složka marketingového prostředí nás zajímá zejména z hlediska stability / nestability coby významného rizikového faktoru při rozhodování o vstupu na zahraniční trh. Stabilní prostředí motivuje zahraniční investory i vývozce a má pozitivní vliv na začleňování zemí do procesu internacionalizace. Pokud jsou politické poměry v zemi stabilní, lze se přizpůsobit v podstatě každé politické situaci. V případě nestabilní politické situace je lepší zvolit jiný zahraniční trh nebo alespoň méně rizikovou formu vstupu na tento trh (např. poskytnutí licence). Z hlediska mezinárodního marketingového managementu nás zajímá rozsah možných politických změn a jejich případný dopad na podnikání zahraničních společností (izolace v důsledku získání autonomie určité oblasti, riziko vyvlastnění, ohrožení života, zdraví a svobody zaměstnanců nebo jejich příbuzných v hostitelské zemi, atd.). Analýza politického prostředí zahrnuje: Postoj vlády k zahraničním firmám Stupeň byrokracie, korupce Frekvenci střídání vlád Rozsah sociálních konfliktů Množství stávek / pracovních bojkotů Lobbing Postavení odborů ve společnosti Existenci vazbových obchodů (viz. Kotler str. 747)

5 Politické prostředí Ztracené pracovní dny Při posuzování vhodnosti nových zemí pro přímé investice je významná náchylnost ke stávkám a pracovním bojkotům. V různých průmyslových zemích se řadí počet ročně ztracených pracovních dní na 1000 zaměstnanců od jednoho dne ve Švédsku, Japonsku a Rakousku až po 276 dnů ve Španělsku. U jiných forem zahraničních aktivit se četnost stávek může rovněž negativně projevit významnými ztrátami v oblasti logistiky. Švédsko Japonsko Rakousko Nizozemsko Švýcarsko Německo Portugalsko Nový Zéland Velká Británie Austrálie Dánsko Irsko USA Finsko Francie Norsko Itálie Kanada Španělsko Zdroj: Institut německého hospodářství,

6 Politická rizika metody a způsob hodnocení K posouzení politických rizik se používají různé metody, přístupy a ukazatele. Celkové riziko je obvykle získáno jako součet dílčích indikátorů politické nestability (frekvence střídání vlád, šíře politického spektra a systém stran, náznaky násilí a teroru, represivní opatření vlády s cílem udržení se u moci, xenofobní tendence ve společnosti a nacionalismus, rozsah sociálních konfliktů, frekvence stávek, neklid v různých skupinách populace, atd.). Vzhledem k obtížnosti kvantifikovat toto riziko je většina přístupů založena na pravidelném hodnocení mezinárodně uznávaných ratingových agentur, opírajících se o názory expertů z různých zemí, posuzujících v určitém časovém období politickou situaci na základě výše zmíněných indikátorů. Příkladem takového hodnocení může být např. tzv. Political Risk Country Report firmy Frost & Sullivan s pětiletou předpovědí politického vývoje zhruba pro 90 zemí nebo Political Risk Index firmy BERI, kdy se na základě sledování 15 kritérií ve 45 zemích (třikrát ročně) hodnotí současný stav a odhaduje vývoj v budoucích 5 a 10 letech. Některé přístupy zkoumají politické riziko spolu s rizikem finančním a ekonomickým.* * Převzato z MARKETING, Jana Boučková a kol., BECK, str. 265

7 - Ekonomické prostředí Pomocí ekonomických faktorů můžeme zachytit velikost a vlastnosti jednotlivých trhů. Z velikosti trhu pak může být odvozen potenciál trhu, což má klíčový význam pro posuzování šancí jednotlivých produktů na trhu. Jedním ze skutečně nejvýraznějších projevů globalizace jsou kapitálové toky (zahraniční investice, úvěry). Objemově jsou kapitálové toky významnější než tradiční mezinárodní obchod. Z hlediska atraktivnosti trhu je tedy nejdůležitější vztah dané země k zahraničním investorům. Tento vztah je ovlivněn: Vyspělostí země Stabilitou prostředí Investičními pobídkami

8 - Ekonomické prostředí V rámci ekonomické části PESTLE analýzy dále sledujeme tyto faktory: Hospodářská struktura země Zahraničněobchodní politika státu Demografický vývoj Kurzová politika Základní makroekonomické údaje Hospodářská struktura země určuje o jaký druh výrobků nebo služeb je v dané zemi primárně zájem. Agrární ekonomiky představují jen omezené příležitosti pro obchod. V ekonomikách založených na vývozu surovin (např. Chile, Saúdská Arábie, apod.) je zpravidla velká poptávka po strojích. V rozvíjejících se ekonomikách bývá velká poptávka po textiliích, kovech a plastech neboť jsou založené na výrobě. Rozvinuté ekonomiky pak poskytují mnoho příležitostí pro výrobce spotřebního zboží a poskytovatele služeb. Společnosti obchodující s výrobními celky a průmyslovým zbožím sledují vývoj HDP, zatímco pro společnosti zabývající se spotřebním zbožím je rozhodující úroveň příjmů a jejich rozdělení ve společnosti. Zvýšení nezaměstnanosti má obecně velmi rychlý a přímý dopad na prodej automobilů, nemovitostí a elektroniky. Výkyvy ve vývoji měnových kurzů mohou zásadně ovlivnit konkurenceschopnost společnosti podnikající v mezinárodním prostředí neboť jednak zvyšují nespolehlivost cenových kalkulací a jednak zvyšují náklady společnosti (pojištění proti kurzovému riziku). Výše výrobních nákladů na jednotlivých trzích je pak jedním z nejčastějších důvodů pro přesunutí výroby nebo její zajištění v zahraničí

9 Rozvoj zalidňování Bezprostřední význam formující poptávku po spotřebním zboží má především rozvoj zalidňování. Zatímco celosvětově počet obyvatelstva zřetelně roste, v průmyslových zemích sotva zaznamenáváme přírůstky populace stárne. V roce 2005 počet obyvatel USA hispánského původu poprvé překročil počet afroameričanů Porovnání věkového rozložení populace v roce 1997 a předpokládaného stavu v roce 2025 (levý sloupec muži, pravý sloupec ženy):

10 Rozdělení příjmů ve společnosti versus Na této studii Světové banky je vidět rozložení příjmů 20% nejbohatších a 20% nejchudších obyvatel ve společnosti. Velmi patrné je rovnoměrné rozložení příjmů ve skandinávských zemích oproti Rusku nebo Polsku, kde 20% nejbohatších obyvatel ovládá 52% všech příjmů. Velmi početná střední třída v severských zemích dává zcela odlišné podnikatelské příležitosti než např. Rusko, kde vedle sebe žije početná skupina obyvatel toužících po uspokojení základních lidských potřeb spolu s konzumenty největšího představitelného luxusu

11 Stárnutí populace jako příležitost Aktuální fenomén stárnutí populace spolu s rychle se měnícím životním stylem lze v mnoha vyspělých zemích vnímat jako příležitost pro poskytování služeb zaměřených na seniory. Např. dodávka do domu, lékařské, rekreační a pečovatelské služby pro seniory získávají velmi rychle na významu. Stejně tak zaznamenávají úspěch společnosti specializující se na výrobu mobilních telefonů pro osoby starší šedesáti let. Telefon má kromě velkých tlačítek i velký displej, který je koncipován v oranžové barvě, pro lepší přehlednost znaků. Navíc je na zadní straně přístroje umístěno speciální červené tlačítko pro rychlé vytočení pomoci v případě nouze. Procter & Gamble do svého výrobního programu na vybraných trzích nově zařadil vedle dětských plen také inkontinenční pleny. Nabízí je ve třech různých velikostech, s možností objednávky klasickou poštou a diskrétní dodávkou do domu

12 Zahraničně-obchodní politika Zahraničněobchodní politiku chápeme jako soubor aktivit, kterými stát působí na zahraniční obchod své země - tedy obchodněpolitické nástroje uplatňované vůči vlastním i zahraničním společnostem. Tato politika může mít celkově převážně protekcionistický, nebo převážně liberalistický charakter. Většina rozvojových zemí se snaží chránit domácí trh před zahraniční konkurencí, zatímco vyspělé země obvykle prosazují liberálnější přístup. (V důsledku doznívající hospodářské krize se i v EU ozývají hlasy volající po větší ochraně domácí produkce ). Nástroje obchodní politiky státu lze členit do několika skupin, přičemž základní je dělení na smluvní, autonomní a proexportní nástroje. Používání smluvních nástrojů je dáno mezinárodními smlouvami (dvoustrannými / mnohostrannými). Autonomní nástroje jsou v kompetenci jednotlivých zemí a v dnešní době jsou značně omezeny (např. ČR realizuje pouze 5% své obchodní výměny prostřednictvím autonomních nástrojů). Smluvní i autonomní nástroje obchodní politiky dále členíme na: a) Tarifní b) Netarifní

13 Tarifní nástroje obchodní politiky Za tarifní nástroje jsou považována cla, což jsou dávky vybírané při přechodu zboží přes hranice daného celního území. Cla členíme dle tří hledisek: 1. Dle pohybu zboží: dovozní / vývozní / tranzitní* 1. Dle způsobu výběru: a) specifická (clo představuje pevně daná částka) b) valorická (clo je vypočítáváno jako % z deklarované celní hodnoty) 3. Dle účelu: a) Fiskální (smyslem je příjem do státního rozpočtu) b) Ochranná (ochrana domácí produkce), např.: Prohibitivní (jsou extrémně vysoká, účelem je znemožnit dovoz) Skleníková (chrání rozvíjející se, nebo restrukturalizované odvětví) Odvetná (opatření vůči druhé zemi) Negociační (vytvářejí vyjednávací pozici) Diferenční (používána pro zvýhodnění určitého typu dopravy) Kontingentní (platná po přechodnou dobu např. pro kontingent humanitární pomoci) Preferenční (vzájemně je mezi sebou aplikují země ze stejného integračního seskupení, pochopitelně jsou nižší než cla uplatňovaná vůči nečlenům) *Tranzitní cla jsou již na ústupu, v současné době nahrazována dálničními poplatky

14 Netarifní nástroje obchodní politiky Jedná se o předpisy, které se týkají výrobků a podmínek pro obchodování s nimi. Jsou uplatňovány vůči všem subjektům na trhu (tedy i lokálním) bez ohledu na to, odkud pocházejí. Jejich používání je zdůvodňováno snahou o ochranu spotřebitele, pracovním právem, tradicemi, atd. Skutečným důvodem ale bývá skrytý protekcionismus (předpisy jsou šité na míru lokálním společnostem). Nejčastěji používanými netarifními nástroji jsou v současné době tzv. technické překážky obchodu jako např. povinné certifikáty, administrativní povolovací řízení, změny výrobních postupů, atd., které musí podnik zajistit, aby vyhověl požadavkům místních orgánů. Čím více jsou v praxi tato opatření využívána, tím obtížnější je postavení zahraničních firem, které mají problém dokázat, že jsou vůči nim uplatňována pravidla, která jsou v rozporu s principy volného mezinárodního obchodu. Známé je např. rozhodnutí Velké Británie přijaté těsně před vánočními svátky o tom, že všechny mražené krůty musejí mít přesně stanovený formát etiket (takový, jaký má nejvýznamnější domácí producent). V Jihoafrické republice je zase stanoveno jaké procento vizuální plochy POSM (reklamního materiálu v místě prodeje) musí být věnováno slovnímu popisu výrobku. Chupa-Chups tak musel investovat čas a finanční prostředky do vývoje, výroby a distribuce speciálně navržených stojanů na lízátka. Pokračování na další straně

15 Další možné formy netarifních nástrojů obchodní politiky: Dovozní přirážka - Za mimořádně nepříznivého vývoje vlastní ekonomiky, zejména v případech dlouhodobě nevyrovnané platební bilance, může stát jednostranně vyhlásit povinnost platby dalších poplatků nad rámec běžných celních sazeb. Těmito poplatky mohou být například dovozní přirážky, které stát obyčejně vyměřuje a vybírá spolu se clem, avšak nad jeho rámec. Slouží k plošnému omezení dovozu jako celku nebo alespoň jeho rozhodující části, a vyhlašuje se proto obyčejně v jednotné výši bez ohledu na původ a povahu zboží. Dovozní depozitum - Svými ekonomickými účinky je srovnatelné s dovozními přirážkami. Představuje pro dovozce povinnost deponovat stanovenou peněžní částku bezúročně na dobu určitou u státem zmocněné instituce. Slouží rovněž k plošnému omezení dovozu formou snížení koupěschopné poptávky dovozců. Svou povahou postihuje zejména finančně slabší dovozce. Množstevní omezení - Principem jejich fungování je stanovení maximální hranice možného vývozu nebo dovozu zboží či služeb, vyjádřené v množstevních nebo hodnotových jednotkách. Překročení stanovené hranice je při vývozu nebo dovozu administrativně úplně znemožněno nebo je vývoz či dovoz nad uvedenou hranici postihován sankcemi (např. vyšší celní sazbou). Hlavním cílem těchto restrikcí bývá zejména ochrana vnitrounijních odvětví výroby nebo služeb. Protože jsou používány selektivně, navíc bez nutnosti použití dalších ekonomických nástrojů, bývají obvykle poměrně účinné. V současné době se týkají především ekonomicky citlivých komodit, zejména zemědělských a potravinářských výrobků, výjimečně i služeb. Povinná minimální cena Stanovení spodní hranice ceny dováženého výrobku.

16 Proexportní nástroje obchodní politiky Oproti předchozím nástrojům zkoumáme proexportní nástroje obchodní politiky v zemi, ze které společnost své aktivity do zahraničí přesouvá. Jak již název napovídá, slouží k podpoře domácího exportu. Při rozhodování firem o zapojení do mezinárodních aktivit mohou hrát, zejména u malých a středních podniků, významnou úlohu. Nejčastěji mají podobu zvýhodněného financování exportu, pojišťování rizik souvisejících s mezinárodním podnikáním a poskytování informací pro vývozce. V České republice mohou pro tyto účely podniky využít např. služeb České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) a České agentury na podporu obchodu Czech Trade, která má také zahraniční kanceláře v Mexiku, Indii, Číně a dalších 30 zemích. Současný Návrh exportní strategie ČR pro období počítá téměř s dvojnásobným počtem těchto poboček po celém světě. Pozn.: Podpory vládní proexportní agentury Czech Trade využívají především malé a střední firmy. Například nejvíce vyvážející sektor automobilový průmysl je mezi klienty Czch Trade zastoupen pouhými čtyřmi procenty.

17 PESTLE - Sociální a kulturní prostředí Míra otevřenosti kultury dané společnosti přímo ovlivňuje obtížnost zapojení naší firmy do podnikání v cizí zemi. Znalost odlišné skladby hierarchie lidských potřeb je rovněž zcela zásadní pro pochopení jednání jak vlastních místních zaměstnanců, tak klientů, dodavatelů i spotřebitelů. Při tvorbě mezinárodního marketingového mixu musíme vycházet z chápání kultury jako sdíleného systému hodnot, symbolů, víry, přesvědčení, očekávání a norem chování, kterými se řídí členové dané společnosti. Naše základní kulturní hodnoty utváří společnost ve které žijeme. Takřka nevědomě vstřebáváme představu o světě, o nás samotných o vztazích s ostatními, s přírodou a s okolním světem. Těmito hodnotami jsou především: Komunikace a jazyk Estetika a barvy Chuťové preference Rodina Náboženství Vztah k bohatství Vztah k sexualitě Etika a morálka Hrdost a předsudky Kulturní hodnoty rozlišujeme na PRIMÁRNÍ a SEKUNDÁRNÍ. Primární jsou ty, které se dědí z generace na generaci a jsou podporované institucemi (stát, škola, církve, ). Tyto hodnoty jsou prakticky neměnné, a proto nezbývá, než jim marketingový mix přizpůsobit např.: Úcta ke stáří. Sekundární kulturní hodnoty se od těch primárních přímo odvíjejí, konzistentním marketingovým působením je ale můžeme do jisté míry ovlivňovat - např.: Od jakého věku vnímáme člověka jako příliš starého např. na to, aby nemohl cestovat a užívat si?

18 Komunikace a jazyk Komunikace a jazyk jsou pravděpodobně nejpatrnějším rozdílem každé kultury. Mají svá specifika, která se projevují nejen nutností adaptovat reklamní sdělení, ale i komplikacemi při fúzi či spolupráci společností z různých zemí, nebo oblastí, případně i komunikací uvnitř společnosti. Nejde jen o problém striktně jazykový, ale i o interpretaci toho, co bylo řečeno, o způsob vnímání komunikace a roli kontextu. Odlišný způsob komunikace a jazyk mají v mezinárodním marketingu dopad na: Jednání s vlastními zaměstnanci, obchodními partnery, veřejnými institucemi atd. Produkt (povinný / dobrovolný překlad údajů na obalech, etiketách, návodech, apod.) Značkovou politiku (vulgární nebo směšný význam v překladu, efekt Made-in, ) Slogan (globální použití, doslovný překlad nebo adaptace pro jednotlivé trhy) Media mix (např. větší důležitost rádia v případě zavádění nové, těžko vyslovitelné značky) Komunikaci značky nebo společnosti (počet jazykových verzí stejného konceptu reklamního sdělení, význam grafických prvků v oblastech s analfabetismem, atd.)

19 Nezřídka se stává, že společnost musí změnit název svého produktu, protože v cizím jazyce může pohoršovat svou vulgaritou nebo může působit směšně, trapně, hloupě, atd. Stejným způsobem je již při vzniku nové značky dobré myslet na možnost celosvětového uplatnění sloganu, barev, melodií a vůbec, všech dimenzí značky (viz příklady z doplňujících materiálů). Asijské specifikum V Evropě za skutečně dobrý název značky považujeme takový, který je současně krátký, odlišující, snadno vyslovitelný, zapamatovatelný a zároveň popisující vlastnosti produktu nesoucího tuto značku. Např. v Číně mají ale pro hodnocení značek zcela jiná kritéria. Název musí být uměleckým, kaligrafickým dílem shu-fa. Musí být šťastným názvem složeným z podstatného a přídavného jména, majícího pozitivní význam a, co je nejtěžší, aby se v příslušném jazyce vyslovoval co možná nejpodobněji své originální předloze. Tak např. Coca-Cola není v čínštině Coca-Cola, ale Ke-kou-kele, což znamená Chutné veselí. Obdobným způsobem se značka celosvětově významného výrobce lízátek Chupa-Chups vyslovuje Shou-ba-zhu a znamená Velká perla. Budějovický Budvar se ze stejného důvodu do Číny vyváží pod značkou Šťastné pivo (viz doplňující materiály).

20 Náboženské certifikáty Náboženství je jedním z nejdůležitějších prvků kulturního prostředí, které může představovat jak netušené příležitosti, tak nepřekonatelné překážky pro určitý druh výrobků. V posledních letech nabírají v celosvětovém měřítku na významu nábožensky certifikované produkty, po kterých roste poptávka nejen u věřící části populace. Častým důvodem, proč jsou spotřebitelé ochotni zaplatit vyšší částky za zboží označené certifikátem KOSHER nebo HALAL jsou právě náboženské důvody nebo přesvědčení že se jedná o synonyma nejvyšší kvality a zdraví (viz doplňující materiály). Neméně důležité je brát na vědomí náboženské svátky jako je např. ramadán při plánování obchodních schůzek v zahraničí. Náboženská kritéria mají dopad na hodnoty spojené s etickými principy, přístupem k práci a časem na požadovanou odpověď. Ukázka Kosher certifikačních značek Náboženské certifikáty se již dávno netýkají pouze potravin. Ukázka: Halal automobil Malajsijské značky Proton Chancellor.

21 PESTLE Technologické prostředí Technologické prostředí vypovídá o technické vyspělosti země a jejích obyvatel. Z hlediska společnosti zkoumáme možnost využití potenciálu moderních technologií, které usnadňují alokaci zdrojů. Moderní technologie umožňují podnikat prakticky kdekoli na světě. Přispívají i ke globalizaci podnikatelského prostředí, protože jsou koncipovány pro mezinárodní trhy a vytvářejí jednotné celosvětově používané systémy a standardy. Usnadňují realizaci mezinárodního výzkumu a firmy tak mohou lépe reagovat na měnící se poptávku, vyhledávat informace o podmínkách zahraničních dodavatelů a umožňují celosvětovou komunikaci se spotřebiteli. Proto je technologické prostředí tak zásadní pro rozvoj mezinárodního marketingu Základními souhrnnými ukazateli při mezinárodních srovnáváních tohoto prostředí jsou výdaje na výzkum a vývoj (vyjádřeno obvykle jako % z HDP, nebo jako celkové výdaje na vlastní výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru BERD Business Enterprise Expenditure on R&D), vybavenost společností a domácností výpočetní technikou, telekomunikačními technologiemi, počet uživatelů a jejich rychlost připojení k internetu, atd. Pro druhou polovinu 90. let byl typický nárůst elektronického obchodování (e-commerce, e-business). Pod tento pojem jsou zahrnovány veškeré obchodní operace prováděné pomocí internetové počítačové sítě. Patří sem jak obchody uskutečněné přímo na internetu, tak obchody, které vzniknou na základě pouhé komunikace přes internet. Elektronické obchodování se značně rozšířilo nejen v oblasti prodeje spotřebního zboží při prodeji konečným spotřebitelům (B2C Business to consumer), ale i v oblasti mezifiremního obchodování (B2B Business to business). Nově se objevuje i pojem obchodování C2C (Consumer to consumer), který je založen na komunikaci a obchodování soukromých osob a pojem C2B (Consumer to business), který je vyjádřením skutečnosti, že díky internetu dnes mohou zákazníci sami aktivně vyhledávat firemní nabídky, mohou iniciovat nákupy a v některých případech mohou i aktivně ovlivňovat nákupní podmínky.

22 PESTLE Právní prostředí Právní řád země je další determinantou mezinárodního marketingu. V podstatě se jedná o překrývající se faktory již zkoumané v rámci ostatních částí PESTLE analýzy, ovšem převedených do právní formy. V jednotlivých zemích se můžeme setkat buď se zvykovým právem Common Law, které se opírá o tradici a praktiky minulosti a je velmi typický pro anglosaské země nebo jejich bývalá teritoria vlivu (Velká Británie, USA, Austrálie, Indie, Egypt, ) a právem spočívajícím na katalozích (zákoníky) obsahujících jednotlivé právní předpisy Code Law, (ČR, Německo, Itálie, Francie, Švýcarsko, ). Vedle toho má většina islámských zemí vlastní právní systém, silně ovlivněný náboženstvím. Rozdíly v právním systému mohou mít pro marketing závažné následky. Např. v Egyptě by bylo právo na tovární značku přiřknuto tomu podnikateli, který ji používal jako první, zatímco v Německu tomu, kdo ji jako první přihlásil a poté užíval Zvláštní význam v právním systému každé země zaujímá právo na hospodářskou soutěž, kde se nacházejí úpravy se zřetelem na užitné vlastnosti produktu (např. bezpečnostní předpisy), komunikaci, distribuci, (reklamní a distribuční omezení pro alkohol, tabák nebo léčiva, omezení ve volbě médií, denní době vysílání, zákaz srovnávací reklamy) atd. Právní systém tedy přímo ovlivňuje všechny prvky mezinárodního marketingového mixu. Namátkou můžeme zmínit Francii, kde nesmí motivátor promotion (dárek nebo výhra) svou hodnotou přesahovat hodnotu samotného produktu ke kterému se dárek nebo případná výhra váže. Podobné právní úpravy znemožňují např. použití jednotné promotion v rámci celé Evropské unie... Kromě toho je důležité nepodceňovat existenci dobrovolných, samoomezujících smluv a dohod mezi výrobci nebo poskytovateli služeb v určitém odvětví dané země (viz etické kodexy).

23 PESTLE Právní prostředí Kromě přímého dopadu na adaptaci mezinárodního marketingového mixu má právní prostředí jednotlivých zemí také klíčový dopad na mezinárodní podnikání, které je do značné míry ovlivněno těmito faktory: Právní úpravou podnikání zahraničních subjektů Možností nákupu nemovitostí a pozemků zahraničními společnostmi Možností repatriace případně vytvořeného zisku (viz model EPRG) Podmínkami pro zaměstnávání cizinců Řešením obchodně-právních sporů Z důvodu odlišného výkladu práva jednotlivých zemí má v praxi mezinárodního obchodu mimořádný význam také soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek INCOTERMS (International Commercial Terms), který vydala poprvé již v roce 1936 Mezinárodní obchodní komora v Paříži. Tyto doložky upravují vztah mezi dodavatelem a odběratelem (místo a okamžik přechodu nákladů, práv, povinností a rizik spojených s dodávkou) viz. příloha.

24 PESTLE Ekologické prostředí Ekologické prostředí zkoumáme především z pohledu místního, regionálního a národního postoje k environmentální problematice a jejímu řešení s dopadem na: Zahraniční aktivity společnosti - nutnost vyhovění ekologickým normám a předpisům (např. splnění emisních norem). Nutnost adaptace jednotlivých prvků marketingového mixu tak, aby vyhovoval ekologickému cítění jednotlivců spotřebitelů (např. preference recyklovaných nebo recyklovatelných produktů). V tomto ohledu se jednotlivé zahraniční trhy výrazně liší. Např. spotřebitelé ve skandinávských zemích jsou ekologicky uvědomělejší a tedy k výrobcům kritičtější než jinde v Evropě, což má pochopitelně dopad jak na samotný produkt, tak na jeho distribuci, komunikaci a cenu. Poslední dobou se všechny významné automobilky chlubí nabídkou modelů s označením blue, green, eco a jiným, vystihujícím kladný vztah k ekologii. Ve Švýcarsku mají již několik let výrobci automobilů povinnost opatřovat své modely ekologickými štítky vypovídajícími o spotřebě paliva a množství vypouštěného CO 2 na 1 Km jízdy, stejně jako jsme tomu zvyklí u praček a jiných domácích spotřebičů...

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY

IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Druhy nástrojů obchodní politiky Nástroje obchodní politiky Omezení obchodu Rozšíření obchodu Cena Množství Cena Množství Dovozní clo Vývozní clo Dovozní kvóta Dobrovolná

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 31. 8. 2016 17:26 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

EKONOMIKA Formy mezinárodního obchodu, přístupy k mezinárodnímu obchodu výkladový materiál

EKONOMIKA Formy mezinárodního obchodu, přístupy k mezinárodnímu obchodu výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Formy

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Predátorské ceny nebo predátorská cenová politika představují: a. dočasné snížení cen s cílem vytlačit konkurenta b. krátkodobá ztrátovost s cílem vyrovnat se konkurenčním cenám c. dohoda s konkurencí

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Představení dohledu nad finančním trhem

Představení dohledu nad finančním trhem Představení dohledu nad finančním trhem Důvody existence dohledu, jeho cíle a pravomoci Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Den otevřených dveří ČNB dne 4. června 2016 Struktura prezentace I. Důvody existence

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

předmětu Region a regionální vědy 2

předmětu Region a regionální vědy 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Region a regionální vědy 2 Název tematického celku: Regionální politika A. Obecné vymezení regionální politiky B. Základy regionální politiky

Více

Shrnutí výsledků národní dopadové studie

Shrnutí výsledků národní dopadové studie Shrnutí výsledků národní dopadové studie Dopady na ekonomiku jako celek (CGE model) Čtyři scénáře Okamžitě po vstupu CETA v platnost Sedm let po vstupu CETA v platnost Pouze snížení cel Snížení cel a redukce

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra Moderní nástroje podpory exportu 1 Agendy MPO pro podporu exportu MPO jako policymaker - exportní pojištění a financování - podpora určená pro malé a střední firmy CzechTrade - české oficiální účasti -

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014

ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014 ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014 Tato analýza byla zpracována poradenskou společností NSG Morison, která je partnerem a auditorem projektu Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou vládní agentury CzechTrade.

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Ing. Vladimír Vojík ČVUT, Fakulta strojní. Projekt ESF CZ /0031. Národní vzdělávací fond

Ing. Vladimír Vojík ČVUT, Fakulta strojní. Projekt ESF CZ /0031. Národní vzdělávací fond Zahraničně obchodní operace I. Ing. Vladimír Vojík 30. 10. 2006 ČVUT, Fakulta strojní Projekt ESF CZ.04.3.074.23.01.1/0031 Význam zahraničně obchodníčinnosti pro národní hospodářství Význam ZO je nepřímo

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby.

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby. Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby. Pro certifikaci kvality budov neexistuje jednotná metoda. V USA, Francii, Velké Británii, Německu Japonsku a dalších

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

DOING BUSINESS THAJSKO

DOING BUSINESS THAJSKO DOING BUSINESS THAJSKO 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena 1 Obsah Doing Business...2 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání...2 Začátek podnikání...5

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace Mojmír Sabolovič Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace základní pojmy Inflace Makroekonomická nerovnováha, která se projevuje růstem cenové hladiny Růst peněžní zásoby v ekonomice

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha Česká exportní banka Česká banka pro český export 26. 1. 2016, Praha Výsledky ČEB 1996-2014 Objem podpořeného exportu 375,3 miliard Kč Počet uzavřených obchodů 1 262 ČEB v roce 2014 2015 ČEB rozšířila

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více