MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor Jiří Švancara, MBA, MIM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012. Jiří Švancara, MBA, MIM svancara@mbacmi.cz"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012 Jiří Švancara, MBA, MIM

2 Témata 2. části: Politické prostředí z hlediska stability Ekonomické prostředí (hospodářská struktura, demografické faktory, makroekonomické ukazatele, zahraničně obchodní politika státu: tarifní a netarifní nástroje / proexportní nástroje). Sociální a kulturní prostředí (primární a sekundární kulturní hodnoty, náboženské certifikáty, specifika jednotlivých trhů). Technologické prostředí z hlediska dostupnosti Právní prostředí z hlediska omezení a příležitostí Ekologické prostředí jako výzva

3 Analýza mezinárodního makroprostředí Nejpoužívanější analýzou předcházející volbě vhodných zahraničních trhů je PESTLE analýza (analýza politických, ekonomických, sociálních a kulturních, technologických, právních a ekologických faktorů), která umožní porovnat jejich atraktivnost, tržní bariéry a rizika. Tato analýza, kterou běžně používají i firmy působící pouze na domácím trhu, v mezinárodním marketingu výrazně nabírá na významu Během přípravné fáze jsou z dalšího pozorování vyloučeny země ve kterých zjevně neexistuje poptávka po nabídce společnosti, země nesplňující požadavky na velikost trhu, příjem na hlavu apod. nebo ty země, které jsou neslučitelné s některými podnikově politickými principy (např. etické a světonázorové důvody). Zbývající země jsou podrobeny podrobnější analýze, na jejímž základě firmy volí vhodný trh, formu vstupu a konkrétní produkt (resp. celý mezinárodní marketingový mix), se kterým na daný trh vstoupit. Běžně se stává, že firmy na zahraničních trzích oslovují se stejným produktem jiný segment a jinou cílovou skupinu než na trhu domácím. Stejně tak musíme často změnit produkt, značkovou politiku i positioning (viz 3. část), abychom na zahraničních trzích oslovili stejnou cílovou skupinu jako na trhu domácím Výstupem PESTLE analýzy bývá rovněž návrh vhodné formy vstupu na uvažovaný trh. Např. poskytnutí licence může být v nestabilních oblastech vhodnější než přímá investice

4 - Politické prostředí Politické prostředí je dáno jak samotným politickým systémem dané země, tak její politickou i národní suverenitou. Politická složka marketingového prostředí nás zajímá zejména z hlediska stability / nestability coby významného rizikového faktoru při rozhodování o vstupu na zahraniční trh. Stabilní prostředí motivuje zahraniční investory i vývozce a má pozitivní vliv na začleňování zemí do procesu internacionalizace. Pokud jsou politické poměry v zemi stabilní, lze se přizpůsobit v podstatě každé politické situaci. V případě nestabilní politické situace je lepší zvolit jiný zahraniční trh nebo alespoň méně rizikovou formu vstupu na tento trh (např. poskytnutí licence). Z hlediska mezinárodního marketingového managementu nás zajímá rozsah možných politických změn a jejich případný dopad na podnikání zahraničních společností (izolace v důsledku získání autonomie určité oblasti, riziko vyvlastnění, ohrožení života, zdraví a svobody zaměstnanců nebo jejich příbuzných v hostitelské zemi, atd.). Analýza politického prostředí zahrnuje: Postoj vlády k zahraničním firmám Stupeň byrokracie, korupce Frekvenci střídání vlád Rozsah sociálních konfliktů Množství stávek / pracovních bojkotů Lobbing Postavení odborů ve společnosti Existenci vazbových obchodů (viz. Kotler str. 747)

5 Politické prostředí Ztracené pracovní dny Při posuzování vhodnosti nových zemí pro přímé investice je významná náchylnost ke stávkám a pracovním bojkotům. V různých průmyslových zemích se řadí počet ročně ztracených pracovních dní na 1000 zaměstnanců od jednoho dne ve Švédsku, Japonsku a Rakousku až po 276 dnů ve Španělsku. U jiných forem zahraničních aktivit se četnost stávek může rovněž negativně projevit významnými ztrátami v oblasti logistiky. Švédsko Japonsko Rakousko Nizozemsko Švýcarsko Německo Portugalsko Nový Zéland Velká Británie Austrálie Dánsko Irsko USA Finsko Francie Norsko Itálie Kanada Španělsko Zdroj: Institut německého hospodářství,

6 Politická rizika metody a způsob hodnocení K posouzení politických rizik se používají různé metody, přístupy a ukazatele. Celkové riziko je obvykle získáno jako součet dílčích indikátorů politické nestability (frekvence střídání vlád, šíře politického spektra a systém stran, náznaky násilí a teroru, represivní opatření vlády s cílem udržení se u moci, xenofobní tendence ve společnosti a nacionalismus, rozsah sociálních konfliktů, frekvence stávek, neklid v různých skupinách populace, atd.). Vzhledem k obtížnosti kvantifikovat toto riziko je většina přístupů založena na pravidelném hodnocení mezinárodně uznávaných ratingových agentur, opírajících se o názory expertů z různých zemí, posuzujících v určitém časovém období politickou situaci na základě výše zmíněných indikátorů. Příkladem takového hodnocení může být např. tzv. Political Risk Country Report firmy Frost & Sullivan s pětiletou předpovědí politického vývoje zhruba pro 90 zemí nebo Political Risk Index firmy BERI, kdy se na základě sledování 15 kritérií ve 45 zemích (třikrát ročně) hodnotí současný stav a odhaduje vývoj v budoucích 5 a 10 letech. Některé přístupy zkoumají politické riziko spolu s rizikem finančním a ekonomickým.* * Převzato z MARKETING, Jana Boučková a kol., BECK, str. 265

7 - Ekonomické prostředí Pomocí ekonomických faktorů můžeme zachytit velikost a vlastnosti jednotlivých trhů. Z velikosti trhu pak může být odvozen potenciál trhu, což má klíčový význam pro posuzování šancí jednotlivých produktů na trhu. Jedním ze skutečně nejvýraznějších projevů globalizace jsou kapitálové toky (zahraniční investice, úvěry). Objemově jsou kapitálové toky významnější než tradiční mezinárodní obchod. Z hlediska atraktivnosti trhu je tedy nejdůležitější vztah dané země k zahraničním investorům. Tento vztah je ovlivněn: Vyspělostí země Stabilitou prostředí Investičními pobídkami

8 - Ekonomické prostředí V rámci ekonomické části PESTLE analýzy dále sledujeme tyto faktory: Hospodářská struktura země Zahraničněobchodní politika státu Demografický vývoj Kurzová politika Základní makroekonomické údaje Hospodářská struktura země určuje o jaký druh výrobků nebo služeb je v dané zemi primárně zájem. Agrární ekonomiky představují jen omezené příležitosti pro obchod. V ekonomikách založených na vývozu surovin (např. Chile, Saúdská Arábie, apod.) je zpravidla velká poptávka po strojích. V rozvíjejících se ekonomikách bývá velká poptávka po textiliích, kovech a plastech neboť jsou založené na výrobě. Rozvinuté ekonomiky pak poskytují mnoho příležitostí pro výrobce spotřebního zboží a poskytovatele služeb. Společnosti obchodující s výrobními celky a průmyslovým zbožím sledují vývoj HDP, zatímco pro společnosti zabývající se spotřebním zbožím je rozhodující úroveň příjmů a jejich rozdělení ve společnosti. Zvýšení nezaměstnanosti má obecně velmi rychlý a přímý dopad na prodej automobilů, nemovitostí a elektroniky. Výkyvy ve vývoji měnových kurzů mohou zásadně ovlivnit konkurenceschopnost společnosti podnikající v mezinárodním prostředí neboť jednak zvyšují nespolehlivost cenových kalkulací a jednak zvyšují náklady společnosti (pojištění proti kurzovému riziku). Výše výrobních nákladů na jednotlivých trzích je pak jedním z nejčastějších důvodů pro přesunutí výroby nebo její zajištění v zahraničí

9 Rozvoj zalidňování Bezprostřední význam formující poptávku po spotřebním zboží má především rozvoj zalidňování. Zatímco celosvětově počet obyvatelstva zřetelně roste, v průmyslových zemích sotva zaznamenáváme přírůstky populace stárne. V roce 2005 počet obyvatel USA hispánského původu poprvé překročil počet afroameričanů Porovnání věkového rozložení populace v roce 1997 a předpokládaného stavu v roce 2025 (levý sloupec muži, pravý sloupec ženy):

10 Rozdělení příjmů ve společnosti versus Na této studii Světové banky je vidět rozložení příjmů 20% nejbohatších a 20% nejchudších obyvatel ve společnosti. Velmi patrné je rovnoměrné rozložení příjmů ve skandinávských zemích oproti Rusku nebo Polsku, kde 20% nejbohatších obyvatel ovládá 52% všech příjmů. Velmi početná střední třída v severských zemích dává zcela odlišné podnikatelské příležitosti než např. Rusko, kde vedle sebe žije početná skupina obyvatel toužících po uspokojení základních lidských potřeb spolu s konzumenty největšího představitelného luxusu

11 Stárnutí populace jako příležitost Aktuální fenomén stárnutí populace spolu s rychle se měnícím životním stylem lze v mnoha vyspělých zemích vnímat jako příležitost pro poskytování služeb zaměřených na seniory. Např. dodávka do domu, lékařské, rekreační a pečovatelské služby pro seniory získávají velmi rychle na významu. Stejně tak zaznamenávají úspěch společnosti specializující se na výrobu mobilních telefonů pro osoby starší šedesáti let. Telefon má kromě velkých tlačítek i velký displej, který je koncipován v oranžové barvě, pro lepší přehlednost znaků. Navíc je na zadní straně přístroje umístěno speciální červené tlačítko pro rychlé vytočení pomoci v případě nouze. Procter & Gamble do svého výrobního programu na vybraných trzích nově zařadil vedle dětských plen také inkontinenční pleny. Nabízí je ve třech různých velikostech, s možností objednávky klasickou poštou a diskrétní dodávkou do domu

12 Zahraničně-obchodní politika Zahraničněobchodní politiku chápeme jako soubor aktivit, kterými stát působí na zahraniční obchod své země - tedy obchodněpolitické nástroje uplatňované vůči vlastním i zahraničním společnostem. Tato politika může mít celkově převážně protekcionistický, nebo převážně liberalistický charakter. Většina rozvojových zemí se snaží chránit domácí trh před zahraniční konkurencí, zatímco vyspělé země obvykle prosazují liberálnější přístup. (V důsledku doznívající hospodářské krize se i v EU ozývají hlasy volající po větší ochraně domácí produkce ). Nástroje obchodní politiky státu lze členit do několika skupin, přičemž základní je dělení na smluvní, autonomní a proexportní nástroje. Používání smluvních nástrojů je dáno mezinárodními smlouvami (dvoustrannými / mnohostrannými). Autonomní nástroje jsou v kompetenci jednotlivých zemí a v dnešní době jsou značně omezeny (např. ČR realizuje pouze 5% své obchodní výměny prostřednictvím autonomních nástrojů). Smluvní i autonomní nástroje obchodní politiky dále členíme na: a) Tarifní b) Netarifní

13 Tarifní nástroje obchodní politiky Za tarifní nástroje jsou považována cla, což jsou dávky vybírané při přechodu zboží přes hranice daného celního území. Cla členíme dle tří hledisek: 1. Dle pohybu zboží: dovozní / vývozní / tranzitní* 1. Dle způsobu výběru: a) specifická (clo představuje pevně daná částka) b) valorická (clo je vypočítáváno jako % z deklarované celní hodnoty) 3. Dle účelu: a) Fiskální (smyslem je příjem do státního rozpočtu) b) Ochranná (ochrana domácí produkce), např.: Prohibitivní (jsou extrémně vysoká, účelem je znemožnit dovoz) Skleníková (chrání rozvíjející se, nebo restrukturalizované odvětví) Odvetná (opatření vůči druhé zemi) Negociační (vytvářejí vyjednávací pozici) Diferenční (používána pro zvýhodnění určitého typu dopravy) Kontingentní (platná po přechodnou dobu např. pro kontingent humanitární pomoci) Preferenční (vzájemně je mezi sebou aplikují země ze stejného integračního seskupení, pochopitelně jsou nižší než cla uplatňovaná vůči nečlenům) *Tranzitní cla jsou již na ústupu, v současné době nahrazována dálničními poplatky

14 Netarifní nástroje obchodní politiky Jedná se o předpisy, které se týkají výrobků a podmínek pro obchodování s nimi. Jsou uplatňovány vůči všem subjektům na trhu (tedy i lokálním) bez ohledu na to, odkud pocházejí. Jejich používání je zdůvodňováno snahou o ochranu spotřebitele, pracovním právem, tradicemi, atd. Skutečným důvodem ale bývá skrytý protekcionismus (předpisy jsou šité na míru lokálním společnostem). Nejčastěji používanými netarifními nástroji jsou v současné době tzv. technické překážky obchodu jako např. povinné certifikáty, administrativní povolovací řízení, změny výrobních postupů, atd., které musí podnik zajistit, aby vyhověl požadavkům místních orgánů. Čím více jsou v praxi tato opatření využívána, tím obtížnější je postavení zahraničních firem, které mají problém dokázat, že jsou vůči nim uplatňována pravidla, která jsou v rozporu s principy volného mezinárodního obchodu. Známé je např. rozhodnutí Velké Británie přijaté těsně před vánočními svátky o tom, že všechny mražené krůty musejí mít přesně stanovený formát etiket (takový, jaký má nejvýznamnější domácí producent). V Jihoafrické republice je zase stanoveno jaké procento vizuální plochy POSM (reklamního materiálu v místě prodeje) musí být věnováno slovnímu popisu výrobku. Chupa-Chups tak musel investovat čas a finanční prostředky do vývoje, výroby a distribuce speciálně navržených stojanů na lízátka. Pokračování na další straně

15 Další možné formy netarifních nástrojů obchodní politiky: Dovozní přirážka - Za mimořádně nepříznivého vývoje vlastní ekonomiky, zejména v případech dlouhodobě nevyrovnané platební bilance, může stát jednostranně vyhlásit povinnost platby dalších poplatků nad rámec běžných celních sazeb. Těmito poplatky mohou být například dovozní přirážky, které stát obyčejně vyměřuje a vybírá spolu se clem, avšak nad jeho rámec. Slouží k plošnému omezení dovozu jako celku nebo alespoň jeho rozhodující části, a vyhlašuje se proto obyčejně v jednotné výši bez ohledu na původ a povahu zboží. Dovozní depozitum - Svými ekonomickými účinky je srovnatelné s dovozními přirážkami. Představuje pro dovozce povinnost deponovat stanovenou peněžní částku bezúročně na dobu určitou u státem zmocněné instituce. Slouží rovněž k plošnému omezení dovozu formou snížení koupěschopné poptávky dovozců. Svou povahou postihuje zejména finančně slabší dovozce. Množstevní omezení - Principem jejich fungování je stanovení maximální hranice možného vývozu nebo dovozu zboží či služeb, vyjádřené v množstevních nebo hodnotových jednotkách. Překročení stanovené hranice je při vývozu nebo dovozu administrativně úplně znemožněno nebo je vývoz či dovoz nad uvedenou hranici postihován sankcemi (např. vyšší celní sazbou). Hlavním cílem těchto restrikcí bývá zejména ochrana vnitrounijních odvětví výroby nebo služeb. Protože jsou používány selektivně, navíc bez nutnosti použití dalších ekonomických nástrojů, bývají obvykle poměrně účinné. V současné době se týkají především ekonomicky citlivých komodit, zejména zemědělských a potravinářských výrobků, výjimečně i služeb. Povinná minimální cena Stanovení spodní hranice ceny dováženého výrobku.

16 Proexportní nástroje obchodní politiky Oproti předchozím nástrojům zkoumáme proexportní nástroje obchodní politiky v zemi, ze které společnost své aktivity do zahraničí přesouvá. Jak již název napovídá, slouží k podpoře domácího exportu. Při rozhodování firem o zapojení do mezinárodních aktivit mohou hrát, zejména u malých a středních podniků, významnou úlohu. Nejčastěji mají podobu zvýhodněného financování exportu, pojišťování rizik souvisejících s mezinárodním podnikáním a poskytování informací pro vývozce. V České republice mohou pro tyto účely podniky využít např. služeb České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) a České agentury na podporu obchodu Czech Trade, která má také zahraniční kanceláře v Mexiku, Indii, Číně a dalších 30 zemích. Současný Návrh exportní strategie ČR pro období počítá téměř s dvojnásobným počtem těchto poboček po celém světě. Pozn.: Podpory vládní proexportní agentury Czech Trade využívají především malé a střední firmy. Například nejvíce vyvážející sektor automobilový průmysl je mezi klienty Czch Trade zastoupen pouhými čtyřmi procenty.

17 PESTLE - Sociální a kulturní prostředí Míra otevřenosti kultury dané společnosti přímo ovlivňuje obtížnost zapojení naší firmy do podnikání v cizí zemi. Znalost odlišné skladby hierarchie lidských potřeb je rovněž zcela zásadní pro pochopení jednání jak vlastních místních zaměstnanců, tak klientů, dodavatelů i spotřebitelů. Při tvorbě mezinárodního marketingového mixu musíme vycházet z chápání kultury jako sdíleného systému hodnot, symbolů, víry, přesvědčení, očekávání a norem chování, kterými se řídí členové dané společnosti. Naše základní kulturní hodnoty utváří společnost ve které žijeme. Takřka nevědomě vstřebáváme představu o světě, o nás samotných o vztazích s ostatními, s přírodou a s okolním světem. Těmito hodnotami jsou především: Komunikace a jazyk Estetika a barvy Chuťové preference Rodina Náboženství Vztah k bohatství Vztah k sexualitě Etika a morálka Hrdost a předsudky Kulturní hodnoty rozlišujeme na PRIMÁRNÍ a SEKUNDÁRNÍ. Primární jsou ty, které se dědí z generace na generaci a jsou podporované institucemi (stát, škola, církve, ). Tyto hodnoty jsou prakticky neměnné, a proto nezbývá, než jim marketingový mix přizpůsobit např.: Úcta ke stáří. Sekundární kulturní hodnoty se od těch primárních přímo odvíjejí, konzistentním marketingovým působením je ale můžeme do jisté míry ovlivňovat - např.: Od jakého věku vnímáme člověka jako příliš starého např. na to, aby nemohl cestovat a užívat si?

18 Komunikace a jazyk Komunikace a jazyk jsou pravděpodobně nejpatrnějším rozdílem každé kultury. Mají svá specifika, která se projevují nejen nutností adaptovat reklamní sdělení, ale i komplikacemi při fúzi či spolupráci společností z různých zemí, nebo oblastí, případně i komunikací uvnitř společnosti. Nejde jen o problém striktně jazykový, ale i o interpretaci toho, co bylo řečeno, o způsob vnímání komunikace a roli kontextu. Odlišný způsob komunikace a jazyk mají v mezinárodním marketingu dopad na: Jednání s vlastními zaměstnanci, obchodními partnery, veřejnými institucemi atd. Produkt (povinný / dobrovolný překlad údajů na obalech, etiketách, návodech, apod.) Značkovou politiku (vulgární nebo směšný význam v překladu, efekt Made-in, ) Slogan (globální použití, doslovný překlad nebo adaptace pro jednotlivé trhy) Media mix (např. větší důležitost rádia v případě zavádění nové, těžko vyslovitelné značky) Komunikaci značky nebo společnosti (počet jazykových verzí stejného konceptu reklamního sdělení, význam grafických prvků v oblastech s analfabetismem, atd.)

19 Nezřídka se stává, že společnost musí změnit název svého produktu, protože v cizím jazyce může pohoršovat svou vulgaritou nebo může působit směšně, trapně, hloupě, atd. Stejným způsobem je již při vzniku nové značky dobré myslet na možnost celosvětového uplatnění sloganu, barev, melodií a vůbec, všech dimenzí značky (viz příklady z doplňujících materiálů). Asijské specifikum V Evropě za skutečně dobrý název značky považujeme takový, který je současně krátký, odlišující, snadno vyslovitelný, zapamatovatelný a zároveň popisující vlastnosti produktu nesoucího tuto značku. Např. v Číně mají ale pro hodnocení značek zcela jiná kritéria. Název musí být uměleckým, kaligrafickým dílem shu-fa. Musí být šťastným názvem složeným z podstatného a přídavného jména, majícího pozitivní význam a, co je nejtěžší, aby se v příslušném jazyce vyslovoval co možná nejpodobněji své originální předloze. Tak např. Coca-Cola není v čínštině Coca-Cola, ale Ke-kou-kele, což znamená Chutné veselí. Obdobným způsobem se značka celosvětově významného výrobce lízátek Chupa-Chups vyslovuje Shou-ba-zhu a znamená Velká perla. Budějovický Budvar se ze stejného důvodu do Číny vyváží pod značkou Šťastné pivo (viz doplňující materiály).

20 Náboženské certifikáty Náboženství je jedním z nejdůležitějších prvků kulturního prostředí, které může představovat jak netušené příležitosti, tak nepřekonatelné překážky pro určitý druh výrobků. V posledních letech nabírají v celosvětovém měřítku na významu nábožensky certifikované produkty, po kterých roste poptávka nejen u věřící části populace. Častým důvodem, proč jsou spotřebitelé ochotni zaplatit vyšší částky za zboží označené certifikátem KOSHER nebo HALAL jsou právě náboženské důvody nebo přesvědčení že se jedná o synonyma nejvyšší kvality a zdraví (viz doplňující materiály). Neméně důležité je brát na vědomí náboženské svátky jako je např. ramadán při plánování obchodních schůzek v zahraničí. Náboženská kritéria mají dopad na hodnoty spojené s etickými principy, přístupem k práci a časem na požadovanou odpověď. Ukázka Kosher certifikačních značek Náboženské certifikáty se již dávno netýkají pouze potravin. Ukázka: Halal automobil Malajsijské značky Proton Chancellor.

21 PESTLE Technologické prostředí Technologické prostředí vypovídá o technické vyspělosti země a jejích obyvatel. Z hlediska společnosti zkoumáme možnost využití potenciálu moderních technologií, které usnadňují alokaci zdrojů. Moderní technologie umožňují podnikat prakticky kdekoli na světě. Přispívají i ke globalizaci podnikatelského prostředí, protože jsou koncipovány pro mezinárodní trhy a vytvářejí jednotné celosvětově používané systémy a standardy. Usnadňují realizaci mezinárodního výzkumu a firmy tak mohou lépe reagovat na měnící se poptávku, vyhledávat informace o podmínkách zahraničních dodavatelů a umožňují celosvětovou komunikaci se spotřebiteli. Proto je technologické prostředí tak zásadní pro rozvoj mezinárodního marketingu Základními souhrnnými ukazateli při mezinárodních srovnáváních tohoto prostředí jsou výdaje na výzkum a vývoj (vyjádřeno obvykle jako % z HDP, nebo jako celkové výdaje na vlastní výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru BERD Business Enterprise Expenditure on R&D), vybavenost společností a domácností výpočetní technikou, telekomunikačními technologiemi, počet uživatelů a jejich rychlost připojení k internetu, atd. Pro druhou polovinu 90. let byl typický nárůst elektronického obchodování (e-commerce, e-business). Pod tento pojem jsou zahrnovány veškeré obchodní operace prováděné pomocí internetové počítačové sítě. Patří sem jak obchody uskutečněné přímo na internetu, tak obchody, které vzniknou na základě pouhé komunikace přes internet. Elektronické obchodování se značně rozšířilo nejen v oblasti prodeje spotřebního zboží při prodeji konečným spotřebitelům (B2C Business to consumer), ale i v oblasti mezifiremního obchodování (B2B Business to business). Nově se objevuje i pojem obchodování C2C (Consumer to consumer), který je založen na komunikaci a obchodování soukromých osob a pojem C2B (Consumer to business), který je vyjádřením skutečnosti, že díky internetu dnes mohou zákazníci sami aktivně vyhledávat firemní nabídky, mohou iniciovat nákupy a v některých případech mohou i aktivně ovlivňovat nákupní podmínky.

22 PESTLE Právní prostředí Právní řád země je další determinantou mezinárodního marketingu. V podstatě se jedná o překrývající se faktory již zkoumané v rámci ostatních částí PESTLE analýzy, ovšem převedených do právní formy. V jednotlivých zemích se můžeme setkat buď se zvykovým právem Common Law, které se opírá o tradici a praktiky minulosti a je velmi typický pro anglosaské země nebo jejich bývalá teritoria vlivu (Velká Británie, USA, Austrálie, Indie, Egypt, ) a právem spočívajícím na katalozích (zákoníky) obsahujících jednotlivé právní předpisy Code Law, (ČR, Německo, Itálie, Francie, Švýcarsko, ). Vedle toho má většina islámských zemí vlastní právní systém, silně ovlivněný náboženstvím. Rozdíly v právním systému mohou mít pro marketing závažné následky. Např. v Egyptě by bylo právo na tovární značku přiřknuto tomu podnikateli, který ji používal jako první, zatímco v Německu tomu, kdo ji jako první přihlásil a poté užíval Zvláštní význam v právním systému každé země zaujímá právo na hospodářskou soutěž, kde se nacházejí úpravy se zřetelem na užitné vlastnosti produktu (např. bezpečnostní předpisy), komunikaci, distribuci, (reklamní a distribuční omezení pro alkohol, tabák nebo léčiva, omezení ve volbě médií, denní době vysílání, zákaz srovnávací reklamy) atd. Právní systém tedy přímo ovlivňuje všechny prvky mezinárodního marketingového mixu. Namátkou můžeme zmínit Francii, kde nesmí motivátor promotion (dárek nebo výhra) svou hodnotou přesahovat hodnotu samotného produktu ke kterému se dárek nebo případná výhra váže. Podobné právní úpravy znemožňují např. použití jednotné promotion v rámci celé Evropské unie... Kromě toho je důležité nepodceňovat existenci dobrovolných, samoomezujících smluv a dohod mezi výrobci nebo poskytovateli služeb v určitém odvětví dané země (viz etické kodexy).

23 PESTLE Právní prostředí Kromě přímého dopadu na adaptaci mezinárodního marketingového mixu má právní prostředí jednotlivých zemí také klíčový dopad na mezinárodní podnikání, které je do značné míry ovlivněno těmito faktory: Právní úpravou podnikání zahraničních subjektů Možností nákupu nemovitostí a pozemků zahraničními společnostmi Možností repatriace případně vytvořeného zisku (viz model EPRG) Podmínkami pro zaměstnávání cizinců Řešením obchodně-právních sporů Z důvodu odlišného výkladu práva jednotlivých zemí má v praxi mezinárodního obchodu mimořádný význam také soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek INCOTERMS (International Commercial Terms), který vydala poprvé již v roce 1936 Mezinárodní obchodní komora v Paříži. Tyto doložky upravují vztah mezi dodavatelem a odběratelem (místo a okamžik přechodu nákladů, práv, povinností a rizik spojených s dodávkou) viz. příloha.

24 PESTLE Ekologické prostředí Ekologické prostředí zkoumáme především z pohledu místního, regionálního a národního postoje k environmentální problematice a jejímu řešení s dopadem na: Zahraniční aktivity společnosti - nutnost vyhovění ekologickým normám a předpisům (např. splnění emisních norem). Nutnost adaptace jednotlivých prvků marketingového mixu tak, aby vyhovoval ekologickému cítění jednotlivců spotřebitelů (např. preference recyklovaných nebo recyklovatelných produktů). V tomto ohledu se jednotlivé zahraniční trhy výrazně liší. Např. spotřebitelé ve skandinávských zemích jsou ekologicky uvědomělejší a tedy k výrobcům kritičtější než jinde v Evropě, což má pochopitelně dopad jak na samotný produkt, tak na jeho distribuci, komunikaci a cenu. Poslední dobou se všechny významné automobilky chlubí nabídkou modelů s označením blue, green, eco a jiným, vystihujícím kladný vztah k ekologii. Ve Švýcarsku mají již několik let výrobci automobilů povinnost opatřovat své modely ekologickými štítky vypovídajícími o spotřebě paliva a množství vypouštěného CO 2 na 1 Km jízdy, stejně jako jsme tomu zvyklí u praček a jiných domácích spotřebičů...

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Mezinárodní marketingové prostředí Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná

Mezinárodní marketingové prostředí Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná Mezinárodní marketingové prostředí Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Internacionální marketing firmy L Oréal

Internacionální marketing firmy L Oréal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Internacionální marketing firmy L Oréal Ing. Ondřej Machek Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jana Boučková, CSc. Studijní program:

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

1. Úvod - rozhodování o marketingovém programu

1. Úvod - rozhodování o marketingovém programu Blok 3 - Marketingový mix na zahraničních trzích 1. Úvod - rozhodování o marketingovém programu Každá firma se před vstupem na mezinárodní trh musí rozhodnout, do jaké míry přizpůsobí svoji marketingovou

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání 2 0 1 0-2 0 1 3

Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání 2 0 1 0-2 0 1 3 Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í M A R K E T I N G S L E Z S K Á U N I V E R Z I T A V O P A V Ě O K R

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

Katedra managementu Marketingové řízení zahraničního obchodu. Struktura, principy zahraničního obchodu z pohledu mezinárodního marketingu

Katedra managementu Marketingové řízení zahraničního obchodu. Struktura, principy zahraničního obchodu z pohledu mezinárodního marketingu Katedra managementu Marketingové řízení zahraničního obchodu Struktura, principy zahraničního obchodu z pohledu mezinárodního marketingu Definice zahraničního obchodu Zahraniční obchod či mezinárodní obchod

Více

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Výzkumná zpráva z projektu IGA 18/05 Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Lucie Václavková

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská Analýza marketingového prostředí podniku Daniela Žárská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z

Více

Obchodní podnikání ve 21. století

Obchodní podnikání ve 21. století Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv Obchodní podnikání ve 21. století obchod v tržní ekonomice maloobchod a velkoobchod mezinárodní obchod a vnější ekonomické vztahy spotřebitel a obchod výstavba obchodních

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více