MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor Jiří Švancara, MBA, MIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012. Jiří Švancara, MBA, MIM svancara@mbacmi.cz"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012 Jiří Švancara, MBA, MIM

2 Témata 2. části: Politické prostředí z hlediska stability Ekonomické prostředí (hospodářská struktura, demografické faktory, makroekonomické ukazatele, zahraničně obchodní politika státu: tarifní a netarifní nástroje / proexportní nástroje). Sociální a kulturní prostředí (primární a sekundární kulturní hodnoty, náboženské certifikáty, specifika jednotlivých trhů). Technologické prostředí z hlediska dostupnosti Právní prostředí z hlediska omezení a příležitostí Ekologické prostředí jako výzva

3 Analýza mezinárodního makroprostředí Nejpoužívanější analýzou předcházející volbě vhodných zahraničních trhů je PESTLE analýza (analýza politických, ekonomických, sociálních a kulturních, technologických, právních a ekologických faktorů), která umožní porovnat jejich atraktivnost, tržní bariéry a rizika. Tato analýza, kterou běžně používají i firmy působící pouze na domácím trhu, v mezinárodním marketingu výrazně nabírá na významu Během přípravné fáze jsou z dalšího pozorování vyloučeny země ve kterých zjevně neexistuje poptávka po nabídce společnosti, země nesplňující požadavky na velikost trhu, příjem na hlavu apod. nebo ty země, které jsou neslučitelné s některými podnikově politickými principy (např. etické a světonázorové důvody). Zbývající země jsou podrobeny podrobnější analýze, na jejímž základě firmy volí vhodný trh, formu vstupu a konkrétní produkt (resp. celý mezinárodní marketingový mix), se kterým na daný trh vstoupit. Běžně se stává, že firmy na zahraničních trzích oslovují se stejným produktem jiný segment a jinou cílovou skupinu než na trhu domácím. Stejně tak musíme často změnit produkt, značkovou politiku i positioning (viz 3. část), abychom na zahraničních trzích oslovili stejnou cílovou skupinu jako na trhu domácím Výstupem PESTLE analýzy bývá rovněž návrh vhodné formy vstupu na uvažovaný trh. Např. poskytnutí licence může být v nestabilních oblastech vhodnější než přímá investice

4 - Politické prostředí Politické prostředí je dáno jak samotným politickým systémem dané země, tak její politickou i národní suverenitou. Politická složka marketingového prostředí nás zajímá zejména z hlediska stability / nestability coby významného rizikového faktoru při rozhodování o vstupu na zahraniční trh. Stabilní prostředí motivuje zahraniční investory i vývozce a má pozitivní vliv na začleňování zemí do procesu internacionalizace. Pokud jsou politické poměry v zemi stabilní, lze se přizpůsobit v podstatě každé politické situaci. V případě nestabilní politické situace je lepší zvolit jiný zahraniční trh nebo alespoň méně rizikovou formu vstupu na tento trh (např. poskytnutí licence). Z hlediska mezinárodního marketingového managementu nás zajímá rozsah možných politických změn a jejich případný dopad na podnikání zahraničních společností (izolace v důsledku získání autonomie určité oblasti, riziko vyvlastnění, ohrožení života, zdraví a svobody zaměstnanců nebo jejich příbuzných v hostitelské zemi, atd.). Analýza politického prostředí zahrnuje: Postoj vlády k zahraničním firmám Stupeň byrokracie, korupce Frekvenci střídání vlád Rozsah sociálních konfliktů Množství stávek / pracovních bojkotů Lobbing Postavení odborů ve společnosti Existenci vazbových obchodů (viz. Kotler str. 747)

5 Politické prostředí Ztracené pracovní dny Při posuzování vhodnosti nových zemí pro přímé investice je významná náchylnost ke stávkám a pracovním bojkotům. V různých průmyslových zemích se řadí počet ročně ztracených pracovních dní na 1000 zaměstnanců od jednoho dne ve Švédsku, Japonsku a Rakousku až po 276 dnů ve Španělsku. U jiných forem zahraničních aktivit se četnost stávek může rovněž negativně projevit významnými ztrátami v oblasti logistiky. Švédsko Japonsko Rakousko Nizozemsko Švýcarsko Německo Portugalsko Nový Zéland Velká Británie Austrálie Dánsko Irsko USA Finsko Francie Norsko Itálie Kanada Španělsko Zdroj: Institut německého hospodářství,

6 Politická rizika metody a způsob hodnocení K posouzení politických rizik se používají různé metody, přístupy a ukazatele. Celkové riziko je obvykle získáno jako součet dílčích indikátorů politické nestability (frekvence střídání vlád, šíře politického spektra a systém stran, náznaky násilí a teroru, represivní opatření vlády s cílem udržení se u moci, xenofobní tendence ve společnosti a nacionalismus, rozsah sociálních konfliktů, frekvence stávek, neklid v různých skupinách populace, atd.). Vzhledem k obtížnosti kvantifikovat toto riziko je většina přístupů založena na pravidelném hodnocení mezinárodně uznávaných ratingových agentur, opírajících se o názory expertů z různých zemí, posuzujících v určitém časovém období politickou situaci na základě výše zmíněných indikátorů. Příkladem takového hodnocení může být např. tzv. Political Risk Country Report firmy Frost & Sullivan s pětiletou předpovědí politického vývoje zhruba pro 90 zemí nebo Political Risk Index firmy BERI, kdy se na základě sledování 15 kritérií ve 45 zemích (třikrát ročně) hodnotí současný stav a odhaduje vývoj v budoucích 5 a 10 letech. Některé přístupy zkoumají politické riziko spolu s rizikem finančním a ekonomickým.* * Převzato z MARKETING, Jana Boučková a kol., BECK, str. 265

7 - Ekonomické prostředí Pomocí ekonomických faktorů můžeme zachytit velikost a vlastnosti jednotlivých trhů. Z velikosti trhu pak může být odvozen potenciál trhu, což má klíčový význam pro posuzování šancí jednotlivých produktů na trhu. Jedním ze skutečně nejvýraznějších projevů globalizace jsou kapitálové toky (zahraniční investice, úvěry). Objemově jsou kapitálové toky významnější než tradiční mezinárodní obchod. Z hlediska atraktivnosti trhu je tedy nejdůležitější vztah dané země k zahraničním investorům. Tento vztah je ovlivněn: Vyspělostí země Stabilitou prostředí Investičními pobídkami

8 - Ekonomické prostředí V rámci ekonomické části PESTLE analýzy dále sledujeme tyto faktory: Hospodářská struktura země Zahraničněobchodní politika státu Demografický vývoj Kurzová politika Základní makroekonomické údaje Hospodářská struktura země určuje o jaký druh výrobků nebo služeb je v dané zemi primárně zájem. Agrární ekonomiky představují jen omezené příležitosti pro obchod. V ekonomikách založených na vývozu surovin (např. Chile, Saúdská Arábie, apod.) je zpravidla velká poptávka po strojích. V rozvíjejících se ekonomikách bývá velká poptávka po textiliích, kovech a plastech neboť jsou založené na výrobě. Rozvinuté ekonomiky pak poskytují mnoho příležitostí pro výrobce spotřebního zboží a poskytovatele služeb. Společnosti obchodující s výrobními celky a průmyslovým zbožím sledují vývoj HDP, zatímco pro společnosti zabývající se spotřebním zbožím je rozhodující úroveň příjmů a jejich rozdělení ve společnosti. Zvýšení nezaměstnanosti má obecně velmi rychlý a přímý dopad na prodej automobilů, nemovitostí a elektroniky. Výkyvy ve vývoji měnových kurzů mohou zásadně ovlivnit konkurenceschopnost společnosti podnikající v mezinárodním prostředí neboť jednak zvyšují nespolehlivost cenových kalkulací a jednak zvyšují náklady společnosti (pojištění proti kurzovému riziku). Výše výrobních nákladů na jednotlivých trzích je pak jedním z nejčastějších důvodů pro přesunutí výroby nebo její zajištění v zahraničí

9 Rozvoj zalidňování Bezprostřední význam formující poptávku po spotřebním zboží má především rozvoj zalidňování. Zatímco celosvětově počet obyvatelstva zřetelně roste, v průmyslových zemích sotva zaznamenáváme přírůstky populace stárne. V roce 2005 počet obyvatel USA hispánského původu poprvé překročil počet afroameričanů Porovnání věkového rozložení populace v roce 1997 a předpokládaného stavu v roce 2025 (levý sloupec muži, pravý sloupec ženy):

10 Rozdělení příjmů ve společnosti versus Na této studii Světové banky je vidět rozložení příjmů 20% nejbohatších a 20% nejchudších obyvatel ve společnosti. Velmi patrné je rovnoměrné rozložení příjmů ve skandinávských zemích oproti Rusku nebo Polsku, kde 20% nejbohatších obyvatel ovládá 52% všech příjmů. Velmi početná střední třída v severských zemích dává zcela odlišné podnikatelské příležitosti než např. Rusko, kde vedle sebe žije početná skupina obyvatel toužících po uspokojení základních lidských potřeb spolu s konzumenty největšího představitelného luxusu

11 Stárnutí populace jako příležitost Aktuální fenomén stárnutí populace spolu s rychle se měnícím životním stylem lze v mnoha vyspělých zemích vnímat jako příležitost pro poskytování služeb zaměřených na seniory. Např. dodávka do domu, lékařské, rekreační a pečovatelské služby pro seniory získávají velmi rychle na významu. Stejně tak zaznamenávají úspěch společnosti specializující se na výrobu mobilních telefonů pro osoby starší šedesáti let. Telefon má kromě velkých tlačítek i velký displej, který je koncipován v oranžové barvě, pro lepší přehlednost znaků. Navíc je na zadní straně přístroje umístěno speciální červené tlačítko pro rychlé vytočení pomoci v případě nouze. Procter & Gamble do svého výrobního programu na vybraných trzích nově zařadil vedle dětských plen také inkontinenční pleny. Nabízí je ve třech různých velikostech, s možností objednávky klasickou poštou a diskrétní dodávkou do domu

12 Zahraničně-obchodní politika Zahraničněobchodní politiku chápeme jako soubor aktivit, kterými stát působí na zahraniční obchod své země - tedy obchodněpolitické nástroje uplatňované vůči vlastním i zahraničním společnostem. Tato politika může mít celkově převážně protekcionistický, nebo převážně liberalistický charakter. Většina rozvojových zemí se snaží chránit domácí trh před zahraniční konkurencí, zatímco vyspělé země obvykle prosazují liberálnější přístup. (V důsledku doznívající hospodářské krize se i v EU ozývají hlasy volající po větší ochraně domácí produkce ). Nástroje obchodní politiky státu lze členit do několika skupin, přičemž základní je dělení na smluvní, autonomní a proexportní nástroje. Používání smluvních nástrojů je dáno mezinárodními smlouvami (dvoustrannými / mnohostrannými). Autonomní nástroje jsou v kompetenci jednotlivých zemí a v dnešní době jsou značně omezeny (např. ČR realizuje pouze 5% své obchodní výměny prostřednictvím autonomních nástrojů). Smluvní i autonomní nástroje obchodní politiky dále členíme na: a) Tarifní b) Netarifní

13 Tarifní nástroje obchodní politiky Za tarifní nástroje jsou považována cla, což jsou dávky vybírané při přechodu zboží přes hranice daného celního území. Cla členíme dle tří hledisek: 1. Dle pohybu zboží: dovozní / vývozní / tranzitní* 1. Dle způsobu výběru: a) specifická (clo představuje pevně daná částka) b) valorická (clo je vypočítáváno jako % z deklarované celní hodnoty) 3. Dle účelu: a) Fiskální (smyslem je příjem do státního rozpočtu) b) Ochranná (ochrana domácí produkce), např.: Prohibitivní (jsou extrémně vysoká, účelem je znemožnit dovoz) Skleníková (chrání rozvíjející se, nebo restrukturalizované odvětví) Odvetná (opatření vůči druhé zemi) Negociační (vytvářejí vyjednávací pozici) Diferenční (používána pro zvýhodnění určitého typu dopravy) Kontingentní (platná po přechodnou dobu např. pro kontingent humanitární pomoci) Preferenční (vzájemně je mezi sebou aplikují země ze stejného integračního seskupení, pochopitelně jsou nižší než cla uplatňovaná vůči nečlenům) *Tranzitní cla jsou již na ústupu, v současné době nahrazována dálničními poplatky

14 Netarifní nástroje obchodní politiky Jedná se o předpisy, které se týkají výrobků a podmínek pro obchodování s nimi. Jsou uplatňovány vůči všem subjektům na trhu (tedy i lokálním) bez ohledu na to, odkud pocházejí. Jejich používání je zdůvodňováno snahou o ochranu spotřebitele, pracovním právem, tradicemi, atd. Skutečným důvodem ale bývá skrytý protekcionismus (předpisy jsou šité na míru lokálním společnostem). Nejčastěji používanými netarifními nástroji jsou v současné době tzv. technické překážky obchodu jako např. povinné certifikáty, administrativní povolovací řízení, změny výrobních postupů, atd., které musí podnik zajistit, aby vyhověl požadavkům místních orgánů. Čím více jsou v praxi tato opatření využívána, tím obtížnější je postavení zahraničních firem, které mají problém dokázat, že jsou vůči nim uplatňována pravidla, která jsou v rozporu s principy volného mezinárodního obchodu. Známé je např. rozhodnutí Velké Británie přijaté těsně před vánočními svátky o tom, že všechny mražené krůty musejí mít přesně stanovený formát etiket (takový, jaký má nejvýznamnější domácí producent). V Jihoafrické republice je zase stanoveno jaké procento vizuální plochy POSM (reklamního materiálu v místě prodeje) musí být věnováno slovnímu popisu výrobku. Chupa-Chups tak musel investovat čas a finanční prostředky do vývoje, výroby a distribuce speciálně navržených stojanů na lízátka. Pokračování na další straně

15 Další možné formy netarifních nástrojů obchodní politiky: Dovozní přirážka - Za mimořádně nepříznivého vývoje vlastní ekonomiky, zejména v případech dlouhodobě nevyrovnané platební bilance, může stát jednostranně vyhlásit povinnost platby dalších poplatků nad rámec běžných celních sazeb. Těmito poplatky mohou být například dovozní přirážky, které stát obyčejně vyměřuje a vybírá spolu se clem, avšak nad jeho rámec. Slouží k plošnému omezení dovozu jako celku nebo alespoň jeho rozhodující části, a vyhlašuje se proto obyčejně v jednotné výši bez ohledu na původ a povahu zboží. Dovozní depozitum - Svými ekonomickými účinky je srovnatelné s dovozními přirážkami. Představuje pro dovozce povinnost deponovat stanovenou peněžní částku bezúročně na dobu určitou u státem zmocněné instituce. Slouží rovněž k plošnému omezení dovozu formou snížení koupěschopné poptávky dovozců. Svou povahou postihuje zejména finančně slabší dovozce. Množstevní omezení - Principem jejich fungování je stanovení maximální hranice možného vývozu nebo dovozu zboží či služeb, vyjádřené v množstevních nebo hodnotových jednotkách. Překročení stanovené hranice je při vývozu nebo dovozu administrativně úplně znemožněno nebo je vývoz či dovoz nad uvedenou hranici postihován sankcemi (např. vyšší celní sazbou). Hlavním cílem těchto restrikcí bývá zejména ochrana vnitrounijních odvětví výroby nebo služeb. Protože jsou používány selektivně, navíc bez nutnosti použití dalších ekonomických nástrojů, bývají obvykle poměrně účinné. V současné době se týkají především ekonomicky citlivých komodit, zejména zemědělských a potravinářských výrobků, výjimečně i služeb. Povinná minimální cena Stanovení spodní hranice ceny dováženého výrobku.

16 Proexportní nástroje obchodní politiky Oproti předchozím nástrojům zkoumáme proexportní nástroje obchodní politiky v zemi, ze které společnost své aktivity do zahraničí přesouvá. Jak již název napovídá, slouží k podpoře domácího exportu. Při rozhodování firem o zapojení do mezinárodních aktivit mohou hrát, zejména u malých a středních podniků, významnou úlohu. Nejčastěji mají podobu zvýhodněného financování exportu, pojišťování rizik souvisejících s mezinárodním podnikáním a poskytování informací pro vývozce. V České republice mohou pro tyto účely podniky využít např. služeb České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) a České agentury na podporu obchodu Czech Trade, která má také zahraniční kanceláře v Mexiku, Indii, Číně a dalších 30 zemích. Současný Návrh exportní strategie ČR pro období počítá téměř s dvojnásobným počtem těchto poboček po celém světě. Pozn.: Podpory vládní proexportní agentury Czech Trade využívají především malé a střední firmy. Například nejvíce vyvážející sektor automobilový průmysl je mezi klienty Czch Trade zastoupen pouhými čtyřmi procenty.

17 PESTLE - Sociální a kulturní prostředí Míra otevřenosti kultury dané společnosti přímo ovlivňuje obtížnost zapojení naší firmy do podnikání v cizí zemi. Znalost odlišné skladby hierarchie lidských potřeb je rovněž zcela zásadní pro pochopení jednání jak vlastních místních zaměstnanců, tak klientů, dodavatelů i spotřebitelů. Při tvorbě mezinárodního marketingového mixu musíme vycházet z chápání kultury jako sdíleného systému hodnot, symbolů, víry, přesvědčení, očekávání a norem chování, kterými se řídí členové dané společnosti. Naše základní kulturní hodnoty utváří společnost ve které žijeme. Takřka nevědomě vstřebáváme představu o světě, o nás samotných o vztazích s ostatními, s přírodou a s okolním světem. Těmito hodnotami jsou především: Komunikace a jazyk Estetika a barvy Chuťové preference Rodina Náboženství Vztah k bohatství Vztah k sexualitě Etika a morálka Hrdost a předsudky Kulturní hodnoty rozlišujeme na PRIMÁRNÍ a SEKUNDÁRNÍ. Primární jsou ty, které se dědí z generace na generaci a jsou podporované institucemi (stát, škola, církve, ). Tyto hodnoty jsou prakticky neměnné, a proto nezbývá, než jim marketingový mix přizpůsobit např.: Úcta ke stáří. Sekundární kulturní hodnoty se od těch primárních přímo odvíjejí, konzistentním marketingovým působením je ale můžeme do jisté míry ovlivňovat - např.: Od jakého věku vnímáme člověka jako příliš starého např. na to, aby nemohl cestovat a užívat si?

18 Komunikace a jazyk Komunikace a jazyk jsou pravděpodobně nejpatrnějším rozdílem každé kultury. Mají svá specifika, která se projevují nejen nutností adaptovat reklamní sdělení, ale i komplikacemi při fúzi či spolupráci společností z různých zemí, nebo oblastí, případně i komunikací uvnitř společnosti. Nejde jen o problém striktně jazykový, ale i o interpretaci toho, co bylo řečeno, o způsob vnímání komunikace a roli kontextu. Odlišný způsob komunikace a jazyk mají v mezinárodním marketingu dopad na: Jednání s vlastními zaměstnanci, obchodními partnery, veřejnými institucemi atd. Produkt (povinný / dobrovolný překlad údajů na obalech, etiketách, návodech, apod.) Značkovou politiku (vulgární nebo směšný význam v překladu, efekt Made-in, ) Slogan (globální použití, doslovný překlad nebo adaptace pro jednotlivé trhy) Media mix (např. větší důležitost rádia v případě zavádění nové, těžko vyslovitelné značky) Komunikaci značky nebo společnosti (počet jazykových verzí stejného konceptu reklamního sdělení, význam grafických prvků v oblastech s analfabetismem, atd.)

19 Nezřídka se stává, že společnost musí změnit název svého produktu, protože v cizím jazyce může pohoršovat svou vulgaritou nebo může působit směšně, trapně, hloupě, atd. Stejným způsobem je již při vzniku nové značky dobré myslet na možnost celosvětového uplatnění sloganu, barev, melodií a vůbec, všech dimenzí značky (viz příklady z doplňujících materiálů). Asijské specifikum V Evropě za skutečně dobrý název značky považujeme takový, který je současně krátký, odlišující, snadno vyslovitelný, zapamatovatelný a zároveň popisující vlastnosti produktu nesoucího tuto značku. Např. v Číně mají ale pro hodnocení značek zcela jiná kritéria. Název musí být uměleckým, kaligrafickým dílem shu-fa. Musí být šťastným názvem složeným z podstatného a přídavného jména, majícího pozitivní význam a, co je nejtěžší, aby se v příslušném jazyce vyslovoval co možná nejpodobněji své originální předloze. Tak např. Coca-Cola není v čínštině Coca-Cola, ale Ke-kou-kele, což znamená Chutné veselí. Obdobným způsobem se značka celosvětově významného výrobce lízátek Chupa-Chups vyslovuje Shou-ba-zhu a znamená Velká perla. Budějovický Budvar se ze stejného důvodu do Číny vyváží pod značkou Šťastné pivo (viz doplňující materiály).

20 Náboženské certifikáty Náboženství je jedním z nejdůležitějších prvků kulturního prostředí, které může představovat jak netušené příležitosti, tak nepřekonatelné překážky pro určitý druh výrobků. V posledních letech nabírají v celosvětovém měřítku na významu nábožensky certifikované produkty, po kterých roste poptávka nejen u věřící části populace. Častým důvodem, proč jsou spotřebitelé ochotni zaplatit vyšší částky za zboží označené certifikátem KOSHER nebo HALAL jsou právě náboženské důvody nebo přesvědčení že se jedná o synonyma nejvyšší kvality a zdraví (viz doplňující materiály). Neméně důležité je brát na vědomí náboženské svátky jako je např. ramadán při plánování obchodních schůzek v zahraničí. Náboženská kritéria mají dopad na hodnoty spojené s etickými principy, přístupem k práci a časem na požadovanou odpověď. Ukázka Kosher certifikačních značek Náboženské certifikáty se již dávno netýkají pouze potravin. Ukázka: Halal automobil Malajsijské značky Proton Chancellor.

21 PESTLE Technologické prostředí Technologické prostředí vypovídá o technické vyspělosti země a jejích obyvatel. Z hlediska společnosti zkoumáme možnost využití potenciálu moderních technologií, které usnadňují alokaci zdrojů. Moderní technologie umožňují podnikat prakticky kdekoli na světě. Přispívají i ke globalizaci podnikatelského prostředí, protože jsou koncipovány pro mezinárodní trhy a vytvářejí jednotné celosvětově používané systémy a standardy. Usnadňují realizaci mezinárodního výzkumu a firmy tak mohou lépe reagovat na měnící se poptávku, vyhledávat informace o podmínkách zahraničních dodavatelů a umožňují celosvětovou komunikaci se spotřebiteli. Proto je technologické prostředí tak zásadní pro rozvoj mezinárodního marketingu Základními souhrnnými ukazateli při mezinárodních srovnáváních tohoto prostředí jsou výdaje na výzkum a vývoj (vyjádřeno obvykle jako % z HDP, nebo jako celkové výdaje na vlastní výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru BERD Business Enterprise Expenditure on R&D), vybavenost společností a domácností výpočetní technikou, telekomunikačními technologiemi, počet uživatelů a jejich rychlost připojení k internetu, atd. Pro druhou polovinu 90. let byl typický nárůst elektronického obchodování (e-commerce, e-business). Pod tento pojem jsou zahrnovány veškeré obchodní operace prováděné pomocí internetové počítačové sítě. Patří sem jak obchody uskutečněné přímo na internetu, tak obchody, které vzniknou na základě pouhé komunikace přes internet. Elektronické obchodování se značně rozšířilo nejen v oblasti prodeje spotřebního zboží při prodeji konečným spotřebitelům (B2C Business to consumer), ale i v oblasti mezifiremního obchodování (B2B Business to business). Nově se objevuje i pojem obchodování C2C (Consumer to consumer), který je založen na komunikaci a obchodování soukromých osob a pojem C2B (Consumer to business), který je vyjádřením skutečnosti, že díky internetu dnes mohou zákazníci sami aktivně vyhledávat firemní nabídky, mohou iniciovat nákupy a v některých případech mohou i aktivně ovlivňovat nákupní podmínky.

22 PESTLE Právní prostředí Právní řád země je další determinantou mezinárodního marketingu. V podstatě se jedná o překrývající se faktory již zkoumané v rámci ostatních částí PESTLE analýzy, ovšem převedených do právní formy. V jednotlivých zemích se můžeme setkat buď se zvykovým právem Common Law, které se opírá o tradici a praktiky minulosti a je velmi typický pro anglosaské země nebo jejich bývalá teritoria vlivu (Velká Británie, USA, Austrálie, Indie, Egypt, ) a právem spočívajícím na katalozích (zákoníky) obsahujících jednotlivé právní předpisy Code Law, (ČR, Německo, Itálie, Francie, Švýcarsko, ). Vedle toho má většina islámských zemí vlastní právní systém, silně ovlivněný náboženstvím. Rozdíly v právním systému mohou mít pro marketing závažné následky. Např. v Egyptě by bylo právo na tovární značku přiřknuto tomu podnikateli, který ji používal jako první, zatímco v Německu tomu, kdo ji jako první přihlásil a poté užíval Zvláštní význam v právním systému každé země zaujímá právo na hospodářskou soutěž, kde se nacházejí úpravy se zřetelem na užitné vlastnosti produktu (např. bezpečnostní předpisy), komunikaci, distribuci, (reklamní a distribuční omezení pro alkohol, tabák nebo léčiva, omezení ve volbě médií, denní době vysílání, zákaz srovnávací reklamy) atd. Právní systém tedy přímo ovlivňuje všechny prvky mezinárodního marketingového mixu. Namátkou můžeme zmínit Francii, kde nesmí motivátor promotion (dárek nebo výhra) svou hodnotou přesahovat hodnotu samotného produktu ke kterému se dárek nebo případná výhra váže. Podobné právní úpravy znemožňují např. použití jednotné promotion v rámci celé Evropské unie... Kromě toho je důležité nepodceňovat existenci dobrovolných, samoomezujících smluv a dohod mezi výrobci nebo poskytovateli služeb v určitém odvětví dané země (viz etické kodexy).

23 PESTLE Právní prostředí Kromě přímého dopadu na adaptaci mezinárodního marketingového mixu má právní prostředí jednotlivých zemí také klíčový dopad na mezinárodní podnikání, které je do značné míry ovlivněno těmito faktory: Právní úpravou podnikání zahraničních subjektů Možností nákupu nemovitostí a pozemků zahraničními společnostmi Možností repatriace případně vytvořeného zisku (viz model EPRG) Podmínkami pro zaměstnávání cizinců Řešením obchodně-právních sporů Z důvodu odlišného výkladu práva jednotlivých zemí má v praxi mezinárodního obchodu mimořádný význam také soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek INCOTERMS (International Commercial Terms), který vydala poprvé již v roce 1936 Mezinárodní obchodní komora v Paříži. Tyto doložky upravují vztah mezi dodavatelem a odběratelem (místo a okamžik přechodu nákladů, práv, povinností a rizik spojených s dodávkou) viz. příloha.

24 PESTLE Ekologické prostředí Ekologické prostředí zkoumáme především z pohledu místního, regionálního a národního postoje k environmentální problematice a jejímu řešení s dopadem na: Zahraniční aktivity společnosti - nutnost vyhovění ekologickým normám a předpisům (např. splnění emisních norem). Nutnost adaptace jednotlivých prvků marketingového mixu tak, aby vyhovoval ekologickému cítění jednotlivců spotřebitelů (např. preference recyklovaných nebo recyklovatelných produktů). V tomto ohledu se jednotlivé zahraniční trhy výrazně liší. Např. spotřebitelé ve skandinávských zemích jsou ekologicky uvědomělejší a tedy k výrobcům kritičtější než jinde v Evropě, což má pochopitelně dopad jak na samotný produkt, tak na jeho distribuci, komunikaci a cenu. Poslední dobou se všechny významné automobilky chlubí nabídkou modelů s označením blue, green, eco a jiným, vystihujícím kladný vztah k ekologii. Ve Švýcarsku mají již několik let výrobci automobilů povinnost opatřovat své modely ekologickými štítky vypovídajícími o spotřebě paliva a množství vypouštěného CO 2 na 1 Km jízdy, stejně jako jsme tomu zvyklí u praček a jiných domácích spotřebičů...

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Štrach 2009 investice do jiné země

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY historie & současnost -na trhu od r. 1998 -Sídlo firmy v Liberci

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU - Jednotným evropským aktem byla vytvořena koncepce jednotného vnitřního trhu, tedy prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zcela

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16

MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16 MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16 Sada: Ekonomie Téma: Mezinárodní obchod Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více