Výsledky 95. mezinárodní konference práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky 95. mezinárodní konference práce"

Transkript

1 Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 7 06 Výsledky 95. mezinárodní konference práce Školení k Zákoníku práce Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ Rekordní počet citací Česká spořitelna se stala partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

2 Několik slov o letošní Konferenci Mezinárodní organizace práce a některých souvislostech Konference Mezinárodní organizace práce, která probíhala od do , byla svým způsobem pro nás významnější tím, že presidentem konference byl zvolen představitel ČR p. Čestmír Sajda, náměstek ministra MPSV. Tato skutečnost získává na významu, připomenu-li, že posledním představitelem našeho státu předsedajícím této konferenci (v pořadí sedmé) byl v roce 1925 tehdejší ministr zahraničních věcí p. Edward Beneš. Stojí za připomenutí i skutečnost, že tehdejší Československo bylo jednou ze 42 zemí, které v roce 1918 Mezinárodní organizaci práce (MOP) založily. Protože MOP má tripartitní charakter a účastníky konference jsou představitelé vlád spolu s reprezentanty zaměstnavatelů a odborů členských zemí, uvědomili si zaměstnavatelé nutnost se organizovat pro posílení své pozice při vyjednávání na půdě této instituce. Proto v roce 1920 založili Mezinárodní organizaci zaměstnavatelů (International Organisation of Employers). Jednou ze zakládajících organizací byl i Československý svaz průmyslníků, jehož nástupcem a pokračovatelem je SP ČR. Tato krátká exkurze do historie ukazuje, že zaměstnavatelé a podnikatelé naší země byli vždy mezi prvními, kteří se nejen zúčastňovali, ale zejména ovlivňovali dění ve světě práce na mezinárodní úrovni. Položíme-li si otázku p r o č?, odpověď nám nabízí slova Edwarda Beneše, kterými oslovil v roce 1925 ve své úvodní řeči účastníky konference:...pracujíce pro koordinaci ekonomických aktivit v různých státech, regulaci otázek (záležitostí) průmyslové konkurence, internacionalizaci sociálních a ekonomických měřítek eliminujeme možné případy neshod mezi národy, sbližujeme je, pracujeme pro mír a připravujeme atmosféru pro přátelskou a těsnou mezinárodní spolupráci. MOP je jednou z agentur Organizace spojených národů a zabývá se všemi oblastmi souvisejícími s trhem práce. Konference, o které se zmiňuji, probíhá pravidelně jedenkrát ročně a projednává předem stanovená témata s trhem práce související. Výstupem konference jsou Úmluvy nebo Doporučení. Přijaté Úmluvy jsou závazné pro vlády členských zemí, které mají povinnost je promítnout do legislativy. A tady je důvod, proč je nezbytné účastnit se práce IOE i MOP. Je tak možnost ovlivnit budoucí text Úmluvy tak, aby po ratifikaci Parlamentem ČR a promítnutí do naší legislativy nevytvářela překážky zaměstnavatelům a podnikatelům a nepřinášela další formy regulací omezujících svobodu podnikání. Letošní konference projednávala mimo jiné dvě oblasti, na které byla zaměřena pozornost zaměstnavatelů Podpůrný rámec Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku nárůstu smrtelných úrazů a Pracovně právní vztahy pro vyjasnění postavení jednotlivých stran v případech mezních situací z hlediska práva pracovního resp. obchodního. V tomto případě se jedná o situace, kdy s ohledem na smluvně-právní základ a podmínky spolupráce je obtížné rozhodnout, zda se jedná o pracovněprávní vztah se všemi s tím souvisejícími důsledky vč. zvýšené ochrany zaměstnance jakožto osoby závislé, která se vůči zaměstnavateli nachází v podřízeném postavení. V obou případech se zaměstnavatelé stavěli proti přijetí Úmluvy, kterou prosazují odbory a některé vlády a doporučovali Deklaraci. V debatě se bude pokračovat příští rok. V průběhu konference projednali přítomní zástupci Svazu s příslušným odborným útvarem MOP problematiku rozporuplného Zákoníku práce nově přijatého v ČR, s tím, že MOP je ochotno zpracovat objektivní posouzení této normy v kontextu s běžnými zvyklostmi v Evropě. Z uvedených příkladů je patrno, že aktivita Svazu i na této mezinárodní úrovni je nutná a přínosná, i když se obvykle jedná o běh na dlouhou trať, tedy doby od přijetí Úmluvy do chvíle, kdy je promítnuta do české legislativy. Pavel Prior viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Obsah SPektrum 7/2006 červenec> Úvodník 1 SP ČR události, stanoviska Z jednání představenstva SP ČR 2 Stanovisko SP ČR k vyjednávání o nové vládě 2 Česká spořitelna se stala partnerem SP ČR 3 Přes tři sta podniků využilo konzultace s OEÚ ZÚ ČR 4 Informace o stavu příprav na zavedení eura v ČR 10 Vyhláška o elektrošrotu putuje k ústavnímu soudu 10 Zvyšování účasti soukromých zdrojů na financování MSP 11 Školení k Zákoníku práce 12 Memorandum o spolupráci 13 Psali o nás - výběr z tisku Rekordní počet citací 6 SP ČR v mezinárodních oragnizacích BIAC/OECD: Zpráva OECD: Ekonomický přehled ČR, 2006 Pozitivně, ale nikoli bez výhrad 14 Valná hromada BIAC 15 IOE/ILO: Valná hromada IOE 15 Co přinesla 95. Mezinárodní konference práce pod předsednictvím ČR? 16 EU záležitosti Summit EU 21 Prirority finského předsednictví EU 22 Kompromisní návrh směrnice o službách 23 Sdělení EK Program pro občany: Evropa, která dosahuje výsledků 20 Je potřeba vytvořit příznivější společenské klima pro podnikání 24 Na podporu slušné práce pro všechny 25 Sdělení EK o posílení úlohy EU ve světě 26 CEBRE Lépe informovat o připravované legislativě EU 13 Projektové aktivity Nezaměstnané je třeba hýčkat, aby se stěhovali za prací 27 Informace o projektových aktivitách SP ČR v roce 2006 v oblasti lidských zdrojů 28 Z členské základny Představujeme nového člena 11 VF, a.s.- otevření nového Technologického centra 31 Svazy informují Klastr českých nábytkářů, družstvo 30 INFOSERVIS Konference Manažeři a média 31 Veletrhy VIENNA-TEC 32 Statistika v červnu 32 Příloha: Na stopě podrobně ke konferenci na straně.16

3 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Informace z jednání představenstva konaného dne Představenstvo dne projednalo pracovní verzi materiálu o požadavcích Svazu vůči vládě. Materiál uvedl Ing. Valeš. V diskusi členové představenstva požadovali: º zdůraznit strategické požadavky, º doplnit opatření za malé podniky, jinak se zaměřit na zásadní otázky, º základní požadavek - omezení byrokracie, º vést k problematice diskusi na www stránkách Svazu, º vytipovat pět zásadních požadavků a ty prosazovat, současně využívat předložený materiál, který je kvalitně zpracován, º stát musí vytvářet poptávku po výzkumu a vývoji, º soustředit se na problémy, k jejichž řešení se koaliční strany nemají. V měsíci červenci k problematice ještě jednou zasedne hospodářská komise, materiál bude předložen k veřejné diskusi, k projednání požadavků bude svolána mimořádná valná hromadě Svazu. Budou zdůrazněny priority, jejichž realizaci Svaz považuje za nezbytnou do dvanácti měsíců po ustavení vlády. Představenstvo projednalo stanovisko Svazu ke koaličním jednáním o limitech těžby uhlí a zákazu výstavby jaderné elektrárny. Podle názoru představenstva nelze tuto záležitost řešit politicky, koaliční dohoda nemůže měnit základy hospodářství. Politickým rozhodnutím nelze zablokovat systém, který má setrvačnost deset, patnáct let. Představenstvo uložilo svolat na den , 10,00 hod do sídla Svazu mimořádnou valnou hromadu Svazu s programem 1) požadavky Svazu vůči vládě 2) změna sídla Svazu 3) změny platebního řádu Svazu Představenstvo dále projednalo º informaci z oblasti mezinárodních organizací a EU. º stanovisko Svazu k přijetí EURA, kde účast v komisích bude nabídnuta kvalifikovaným členům Svazu. Informace ze svazového života: º Česká spořitelna a.s. se stala partnerem Svazu. º Představenstvo souhlasí s tím, aby se společnost SPRINX Systems a.s. stala členem Svazu. º Finanční situace Svazu je stabilizovaná, platební morálka je lepší než v roce º Představenstvo schválilo návrh na úpravu členských příspěvků s tím, že příspěvek pro rok 2007 bude zvýšen jen o 5% a uložilo návrh předložit mimořádné valné hromadě. Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR vydalo na základě jednomyslného souhlasu následující stanovisko: Svaz průmyslu a dopravy ČR očekává, že nová vládní koalice bude rozhodovat na základě kvalifikovaných podkladů respektujících historickou zkušenost ČR a vývoj v rámci EU. Zcela zásadně proto nesouhlasí se způsobem, jakým má být přijato rozhodnutí ve věci zákazu rozvoje jaderné energetiky a limitů těžby hnědého uhlí. Očekáváme, že rodící se vládní koalice přijme rozhodnutí na základě bezpečnostních studií hodnotících zajištění primárních zdrojů surovin pro ČR. Zároveň bude rozhodovat na základě analýz, které budou informovat veřejnost (občany, podnikatele) o dopadech takových politických závazků do cen elektrické energie a tepla. 2 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

4 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Česká spořitelna se stala partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR Mgr. J. Plachá, ředitelka odboru korporátního marketingu a sponzoringu, Ing. V. Kubata, ředitel úseku marketingu, Dr. H. Knotzer, člen představenstva a náměstek GŘ, Ing. J. Míl, MBA prezident SP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR podepsal dohodu o partnerství s Českou spořitelnou, a.s. Svaz bude na základě této smlouvy zastupovat Českou spořitelnu v jednáních zaměstnavatelů doma i v zahraničí. Spořitelna bude mít statut Partnera SP ČR. Podobnou exkluzivní dohodu o spolupráci podepsal vloni Svaz rovněž se společností RWE Transgas. foto J. Hanzálek Svaz bude zastupovat Českou spořitelnu například v poradním orgánu české vlády Radě hospodářské a sociální dohody a návrhy tohoto partnera uplatní i při přípravě a jednání o změnách legislativy. Spolupráce se předpokládá i při formulování stanovisek české zaměstnavatelské komunity na mezinárodní úrovni. Svaz reprezentuje zájmy českých podnikatelů v evropské konfederaci zaměstnavatelů UNICE a je rovněž členem mezinárodní organizace zaměstnavatelů IOE. Obě strany se v dohodě zavázaly, že budou společně podporovat uplatňování základních etických principů. Společným postupem chtějí rovněž dosáhnout toho, aby zákony, které se týkají podnikání, byly motivační a nebrzdily rozvoj podnikatelského prostředí. Povinnost kultivace českého podnikatelského prostředí vnímáme jako jednu ze základních priorit naší činnosti. Silný partner, který je součástí nadnárodní sítě a má významné postavení na evropské scéně, nám navíc může pomoci při uplatnění našich stanovisek a požadavků na mezinárodní úrovni, řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Česká spořitelna považuje partnerství za významný krok. Chceme podporovat rozvoj průmyslu v ČR. V tomto důležitém odvětví máme řadu zákazníků, malých i velkých firem. Můžeme jim nabídnout své produkty a služby a věříme, že tato smlouva bude přínosem i pro ně, řekl Heinz Knotzer, člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 3

5 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Konzultace s vedoucími obchodně ekonomických úseků ZÚ využilo více než tři sta podniků Průmyslový palác Areálu Výstaviště Holešovicích Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR pořádaly v termínu od 26. do 30. června 2006 pravidelnou poradu vedoucích obchodně-ekonomických úseků Zastupitelských úřadů ČR. V rámci této porady organizoval Svaz průmyslu a dopravy i v letošním roce dvoudenní konzultace s představiteli firem. Letos jsme poprvé zkusili změnit místo jednání, a to z reprezentativních, ale prostorově nevyhovujících místností Ministerstva průmyslu a obchodu do prostor Průmyslového paláce Areálu Výstaviště v Holešovicích. Přes 300 zástupců českých firem, které se k jednání zaregistrovali, jednalo se 150 představiteli obchodně-ekonomických úseků ZÚ ČR, řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade, představiteli CEBRE a Tschechischer Industrieverband. Ze strany firem jsme zaregistrovali pouze jedinou stížnost na místo konání, ze strany obchodních radů byla situace trochu horší, zvláště obchodní radové ze zemí, kde nebyl velký zájem ze strany firem o jednání, si stěžovali na odtržení od MPO, kde mají možnost projednávat další pracovní záležitosti. Přesto však byla i většina obchodních radů s výběrem místa jednání spokojena, což je pro nás dobrým podnětem pro event. organizaci těchto konzultací v příštím roce. Jediným problémem byly zádrhely v organizačním zajištění ze strany provozovatele najatých prostor INCHEBOU PRAHA. Na základě vyhodnocení krátkého dotazníku vypracovaného MPO pro účastníky bylo zřejmé, že i z hlediska projednávaných problémů převažovala ze strany firem spokojenost. Děkujeme všem za účast a těšíme se na setkání v příštím roce. foto J. Hanzálek 4 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

6 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a KONFERENCE Export a obchodní politika 2006 V rámci pravidelné porady vedoucích obchodně- -ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR se v úterý 27. června 2006 uskutečnila konference na téma Export a obchodní politika 2006 Konference se konala v hotelu Diplomat v Praze 6 a účastníci mohli získat aktuální informace o strategii státu a nových službách v oblasti podpory exportu. O realizaci projektů exportní strategie hovořil Martin Tlapa, náměstek ministra MPO. Projekt Zelená linka pro export představil Marek Vosecký, odbor strategie a kvality služeb MPO. Zástupci CzechTrade, ČEB, EGAP pohovořili na téma: Nejnovější trendy ve službách s důrazem na MSP, budoucnost obchodní politiky v EU a strategie služeb pro MSP. Martin Tlapa, náměstek ministra MPO ředitelka Tschechischer Industrieverband v Curychu R. Ivasenková a ředitelka sekce vnější vztahy SP ČR - D. Kuchtová Z. Kočárek, vrchní ředitel sekce exportní asistence CzechTrade, V. Nesrsta, tiskový mluvčí EGAP, J. Skuhra, ředitel odboru prodeje EGAP Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 5

7 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Psali o nás - výběr z tisku Rekordní počet citací Evropská konfederace zaměstnavatelů UNICE před časem uvedla, že se jí daří pronikat do médií. Za měsíc květen se její jméno objevilo v evropském tisku zhruba sedmdesátkrát. Pokud bychom se drželi tohoto srovnání, byl by zřejmě Svaz průmyslu a dopravy za minulý měsíc rekordmanem. Zmínka o Svazu se během června objevila v českých médiích monitorovaných společností Newton více než stodvacetkrát. Nejzajímavější pasáže výběr z tisku za červen opět přinášíme ve zkrácené podobě. Partnery doma i za hranicemi Ing. Blanka Růžičková tisková mluvčí SP ČR Euro rubrika: Průmysl strana: 18 Svaz průmyslu a dopravy se dohodl s Českou spořitelnou, že ji bude zastupovat v jednáních zaměstnavatelů doma i v zahraničí. Spořitelna tím získala statut Partnera SP ČR. Svaz bude uplatňovat návrhy České spořitelny například v Radě hospodářské a sociální dohody a při změnách legislativy. Spolupráce se předpokládá také při formulování stanovisek české zaměstnavatelské komunity na mezinárodní úrovni, například na bázi evropské konfederace zaměstnavatelů UNICE, poradního orgánu OECD pro hospodářskou oblast BIAC a v mezinárodní organizaci zaměstnavatelů IOE. Nejhůře se shánějí strojaři Profi t rubrika: Téma strana: 22 Za naše problémy s hledáním pracovní síly může špatný systém školství, říká Vlastimil Founě ze strojírenské firmy Buzuluk Komárov. Tato společnost je součástí České gumárenské společnosti a v současné době zaměstnává téměř 800 pracovníků. Na nedostatek kvalifikovaných lidí upozorňujete již delší dobu. Jaký je výsledek vašich snah? Upozorňujeme na to na různých místech prakticky neustále. Proběhlo mnoho jednání jak na místní úrovni, tak na úrovni krajské. Situaci jsme diskutovali mnohokrát také ve Svazu průmyslu a ve Svazu automobilového průmyslu, jejichž jsme členy. Tato jednání byla vedena s cílem udržet a pokud možno rozvinout učňovské školství v našem regionu, především se zaměřením na strojírenství. Výsledky nejsou valné. V celém zdejším regionu je pouze jedno strojírenské učiliště, které každý rok stěží naplní jednu třídu učňů o zhruba dvaceti žácích. Z důvodu nenaplnění kapacit je pak otevírán vždy pouze jediný učební obor. O kvalitě absolventů raději ani nehovořím. Podnikatelé se snaží ovlivnit programové prohlášení nové vlády ČT :00 pořad: Ekonomika Podnikatelé, průmyslníci i zemědělci se snaží ovlivnit programové prohlášení nové vlády. Ještě před podpisem koaliční smlouvy přesvědčují politiky o zapracování dalších bodů. Například prezident Agrární komory Jan Veleba se dnes potkal s leadery politických stran. Zemědělci ale nejsou zdaleka jediní. O prosazení svých zájmů se snaží prostřednictvím Hospodářské komory a Svazu průmyslu i další podnikatelé. Doba před podepsáním koaliční smlouvy je pro lobbing podle nich velmi výhodná. Jaké skupiny mají momentálně největší šance uspět, jsou to zemědělci nebo třeba podnikatelé? Karel KŘIVAN, komunikační agentura Generace: Já si myslím, že teď to obecně záleží na tom, kdo z nich se bude chovat profesionálně. Ti politici se to učí, učí se to jednotlivé podnikatelské subjekty, zájmové subjekty, takže nemyslím si, že se to dá určit podle resortů, ale podle toho, kdo se první začne chovat profesionálně a kdo se to třeba bude učit podle toho, jak to funguje v Bruselu. Kdy je důležitější lobbovat, před volbami nebo po volbách, kdy se sestavuje programové prohlášení? Karel KŘIVAN: Záleží, kdo jste. Když jste velký hráč, když budete třeba velká firma, která tu bude mít nějaké elektrárny, tak ta určitě potřebuje, aby ve vládním prohlášení nebylo, že ty elektrárny dál nebudeme budovat nebo, že je zastavíme. Když budete menší hráč, tak spíš se budete snažit vstupovat do těch jednotlivých zákonů. Ví se vůbec v Česku, kdo je nebo co je lobbista? Karel KŘIVAN: Neví, a to si myslím, že je základní problém. V zahraničí je to mnohem víc regulované. Tady je lobbista téměř něco špatného, protože tato činnost nemá u nás pravidla. Průmysl k politikům: Propusťte úředníky aktualne.cz rubrika: Politika Šéfové českého průmyslu chtějí, aby nová vláda řídila zemi podle jejich požadavků. Rádi by ovlivnili už podobu vládního programu. Tvrdí, že když je politici poslechnou, dostane se česká ekonomika do západoevropské první ligy. Dosud žádný kabinet nemusel čelit tak silnému lobbingu a očekávání podnikatelů a ekonomických odborníků, jako ten, který se nyní politici pokoušejí složit. Dva nejvlivnější mluvčí průmyslníků se na formování plánů nové vlády podílejí již delší dobu. Podnikatelské svazy žádají převratné změny. Je nutné změnit systém legislativy, kde je nejméně deset tisíc norem zbytečných, vypočítává prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Musí se zlepšit chod státní správy i samosprávy. Chceme změnit zákoník práce a sociální systém 6 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

8 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a tak, aby se jeden člověk nebál zaměstnávat druhého a ten měl vůbec o práci zájem. To jsou základní opatření, aby se vůbec něco nastartovalo. Průmyslníci žádají i zcela konkrétní věci. Patří mezi ně privatizace státních podniků v čele s energetickým gigantem ČEZ. Změnit se musí i nepřehledný postup při čerpání evropských fondů. Podobný směr sleduje Hospodářská komora. Zjednodušit legislativu pro podnikatele by znamenalo úsporu 86 miliard ročně. Chceme, aby byla přehledná pro středoškoláka, tvrdí mluvčí komory Viktorie Plívová. Míl upozorňuje, že všechny úvahy o změnách jsou jenom zbytečným slohovým cvičením, dokud se nezmění práce úřadů. To se musí udělat okamžitě. Kdyby noví ministři čekali jen šest měsíců, úředníci by je mohli přesvědčit, že všechno musí běžet ve starých kolejích, tvrdí. Zdejší byrokracie nabyla během reforem socialistických vlád, které zřídily nové krajské úřady, přitom však nezrušily nepotřebné odbory na pražských ministerstvech. Úředníci si podle Míla zvlášť v posledních několika letech začali vymýšlet práci a obtěžovat podnikatele i běžné občany dosud nevídaným způsobem. Průmyslníci doporučují, aby nová vláda použila reformní návrh, který připravila s podporou šéfa ODS Mirka Topolánka společnost estát. Podle ní je nepotřebných až padesát procent současných úředníků. Státní instituce by měly úplně změnit styl své práce a průběžně se měnit podle úkolů, které jim uloží předseda vlády. Omezení uhlí a jádra může zdražit proud Mladá fronta DNES rubrika: Ekonomika strana: 1 Lidem možná do budoucna výrazně podraží proud. Vznikne-li vládní trojkoalice ODS, lidovců a zelených a prosadí připravené programové prohlášení, bude se muset po desetiletích změnit energetická strategie země, což podle energetiků a ekonomů směřuje k vyšším cenám. Nově se formující vláda se rozhodla na návrh zelených omezit rozšiřování těžby uhlí v severních Čechách či stavbu další jaderné elektrárny. Záměr rýsující se vlády rozhořčil Svaz průmyslu. Zcela zásadně nesouhlasíme se způsobem, jakým má být přijato rozhodnutí ve věci zákazu rozvoje jaderné energetiky a limitů těžby hnědého uhlí, uvedl svaz ve svém stanovisku. Průmyslníci očekávají, že vláda bude rozhodovat na základě analýz, které budou informovat veřejnost o dopadech takových politických závazků do cen elektřiny a tepla. Na ceny elektřiny zatlačí pravděpodobně ještě nové ekologické daně, které by měly znevýhodnit používání uhlí a naopak podpořit obnovitelné zdroje. Kamióny jsou vyřešeny, o mýtném se mlčí Hospodářské noviny rubrika: Z domova strana: 3 Ministerstvo dopravy má podklady k cenám dodat vládě v září. Podle dosud zpracovaných návrhů se počítá s tím, že by se mýtné pohybovalo mezi 1,90 až 7,80 korunami za kilometr, průměrně by tedy byla přibližně čtyři koruny. Strana zelených už nyní naznačuje, že ceny by měly být vyšší. Měly by se přiblížit úrovni Rakouska, tedy v přepočtu osmi korunám za kilometr. Navýšení však nemusí být skokové, stačí postupné, říká dopravní expert strany Petr Šlégr. I ODS připouští, že ceny mýtného se ještě mohou měnit. Umím si představit, že tento postoj podpořím, protože v něčem se prostě v koalici ustoupit musí, říká možný budoucí ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS). Zavedení vyššího mýtného se nebrání ani Svaz průmyslu a dopravy. Jeho výše by měla být stanovena s ohledem na úroveň mýtného v zemích EU, uvedl ředitel sekce hospodářské a environmentální politiky Svazu Boris Dlouhý. Podnikatel Pavel Blata proti čínským padělatelům ČT :40 pořad: Reportéři ČT Češi o sobě rádi říkají, že mají zlaté ručičky, které umějí všechno vyrobit. Ty čínské zase umějí všechno zkopírovat. Své o tom ví i blanenský podnikatel Pavel Blata. Vymyslel malé motorky, které ve velkém padělají v Číně. Na vlastní pěst tam vyrazil a své padělatele natočil. Už méně úspěšný je ve snaze přimět vlády obou zemí, aby padělatelství, které poškozuje podnikatele na celém světě, věnovaly větší pozornost. Redaktor ČT: V Číně se nevyrábějí jen kopie české Blaty, ale i jiných světových značek a nevyrábějí se tam jen kopie motorek, ale i dalšího zboží. S čínskými padělateli si tak neví rady nejenom pan Blata, ale i jiní podnikatelé z Evropy i Ameriky. Jejich problém ale je, že jsou často nejednotní. Jaroslav MÍL, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: V tomto případě vidím důvod, proč jsme členy Evropské unie. Ne proto, aby říkala, jaký mají být baterie v restauracích nebo kohoutky na veřejných toaletách, ale proto, aby se dokázala jednotně postavit za vytvoření jednotných pravidel pro obchodování ve světě. Redaktor ČT: To ale nebude snadné. Zatímco jedni totiž vidí v Číně nekalou konkurenci, druzí partnera. Jaroslav MÍL, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Jsem osobně přesvědčen, že řadě obchodníků v Evropě i ve Spojených státech nakonec vyhovuje podílet se na tomto obchodě. Protože dovážíte-li něco desetkrát levněji, desetkrát levněji to na svém trhu neprodáváte.to znamená, že ty ziskové marže mnohdy nejdou ani tak do Číny jako těm obchodníkům, kteří mnohdy v Číně nesídlí. Každý za své Ekonom rubrika: Události strana: 29 Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) připravuje ve spolupráci s Rozvojovým střediskem Ústavu mezinárodních vztahů platformu, která českým firmám usnadní účast na projektech rozvojové spolupráce podporovaných vládou. Ředitelka pro vnější vztahy SP ČR Dagmar Kuchtová uvedla na semináři k této problematice, že platforma by měla vzniknout do konce roku. Sondujeme zájem podniků, sledujeme zkušenosti, které mají s takovou činností v Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 7

9 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a zahraničí organizace, které zajišťují realizaci projektů rozvojové spolupráce, dodala Kuchtová. Jde o uplatnění metody PPP, tedy spoluúčasti soukromého a veřejného sektoru. Podniky by měly možnost zapojit se do aktivit podporovaných z veřejných prostředků. To by jim umožnilo i rozvíjení dlouhodobých aktivit na jinak obtížně přístupných trzích. Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů navázalo kontakty se zahraničními agenturami, které ze spojení veřejných a soukromých prostředků mají zkušenosti. Jde například o německou polovládní organizaci GTZ. Ta je připravena umožnit vstup do aktivit organizace i českým firmám. Bude to ale možné jen u projektů, které už jsou ve stadiu realizace. Největší část spolupráce v duchu PPP spočívá v pravidle každý za své. To znamená, že například GTZ do projektu vkládá část prostředků ze zdrojů německého ministerstva pro rozvojovou spolupráci. Druhou polovinu vkládá podnik nebo skupina podniků. Účast podnikatelské sféry zaručuje profesionální realizaci, účast veřejného sektoru pak celkový rámec. Zatím se jen zbytečně vytvářeli nepřátelé Právo rubrika: Trhy & ekonomika strana: 18 z rozhovoru s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslavem Mílem: Přestože ekonomika roste nejvíce v historii České republiky, podle slov a postojů některých představitelů průmyslu to stále vypadá, že mezi podnikateli a vládou, potažmo ČSSD, zuří válka. Kde jsou hlavní třecí plochy? Odcházející vláda deklarovala, že chce pomáhat podnikatelům, ale v podstatě nepomáhala a v zásadních věcech se postavila proti podnikatelské veřejnosti. Není to jen pocit můj, ale i řady podnikatelů. Mělo zásadně ubýt razítek a povolení ztěžujících podnikání. Místo toho se regulace zvýšila a částka, kterou stát vybírá za různá razítka, vzrostla o 200 miliónů korun. Zásadně se nezlepšila ani dopravní infrastruktura. Za poslední měsíc a půl parlament přijal stejný počet zákonů jako za celý předcházející rok. To vede k právním zmatkům. Zákony se tak rychle mění, že se v tom už pomalu nikdo neorientuje. Za čtyřleté období vlády Tonyho Blaira se v Británii přijalo tolik zákonů jako u nás za měsíc a půl. Vláda deklarovala, že chce udělat liberální Zákoník práce, ale stal se opak. Vláda se s podnikateli odmítala bavit. Zbytečně se tak navzájem vytvářeli nepřátelé. Možná že v předvolební atmosféře bylo nutné nějaké nepřátele vytvořit. Ale neznám podnikatele, který zahájil podnikání s cílem, že bude propouštět či šikanovat zaměstnance! Vezmeme-li výsledky voleb, kompromis asi bude v dalším období nevyhnutelný pojem. Je kompromis v ekonomických rozhodnutích z hlediska podnikatelů dobrý, nebo špatný? Jsem přesvědčen, že u norem, jako je důchodová a zdravotní reforma, obchodní zákoník či trestní zákoník, je třeba dojít k společenskému i politickému konsensu. Protože normy musí být srozumitelné a trvalé, ne jen na čtyři roky. Základní směr musí být pochopitelný a akceptovatelný veřejností. V tom se snad všichni shodujeme. Proto mne překvapuje, že když jsme navrhovali u Zákoníku práce - pojďme udělat takovou normu, aby byla akceptovatelná pro odbory, pro zaměstnance, levou i pravou část politického spektra, tak jsme byli odmítnuti pod heslem, že chceme jen propouštět lidi bez udání důvodů. Diskuse nebyla, byli jen nepřátelé. Kompromis nikdo nechtěl. Je reálné v Česku výrazně snížit nezaměstnanost? Určitě ano, pokud vytvoříte prostředí, které uvolní zaměstnavatelům ruce. Dá jim možnost, aby zaměstnávali více lidí. Pokud chceme, aby naše země prosperovala, je to jedna z podmínek. Dále musí mít co možná nejširší okruh lidí přístup k co možná nejvyššímu vzdělání. Ve společnosti musí být běžné, že se respektují nejen psané, ale i nepsané normy. To jsou podmínky, na nichž jsme mohli už deset let pracovat. Příležitost jsme reálně měli, ale zatím jsme ji nevyužili. Je to pořád výzva, která stojí před námi, úkol pro novou vládu. Sestavení vlády nepůjde bez kompromisů Profi t rubrika: Česko VOLEBNÍ PAT Ekonomové připomínají, že varianta velké koalice by sice minimalizovala možnost rychlé nápravy podnikatelského prostředí, ale mohla by uvolnit cestu důležitým sociálním reformám - například zdravotní či důchodové. Na takových opatřeních se ale stejně musejí domluvit strany v širokém politickém spektru. Zásadní reformy nelze měnit s každou vládou, podotýká prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Vládě by pomohlo víc podnikatelů Profi t rubrika: Rozhovor z rozhovoru s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Mílem: Určitě počítáte s tím, že na novou vládu vznesete nějaké požadavky. Máte už nějakou kuchařku - co zaprvé, zadruhé, zatřetí? Vezmu-li operativní věc, kterou je třeba okamžitě řešit, musíme se zaměřit na získání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie. I když řada optimistů to tak nevidí a tvrdí, že se nic neděje. Za poslední dva roky jsme v čerpání zřetelně neúspěšní. A nyní se rozhoduje o rozdělování prostředků na roky 2007 až Potřebujeme rychle operativního zástupce státní správy, který by se na to plně zaměřil. Tedy nikoliv politika, ale nějakého státního tajemníka, který by pracoval s evropskou agendou, volby-nevolby? V zásadě je to správná myšlenka, ale žádný státní tajemník nebo supermanažer by to asi dnes nezachránil. Bohužel už v počátku udělala dosavadní vláda zásadní chybu. Schválila programy, jichž je víc než dvacet, a tím se nedokáže soustředit na tři, pět zásadních. Které to jsou? První je jistě dopravní infrastruktura, kde bychom potřebovali získat co nejvíce peněz. Celá pětina peněz, které požaduje- 8 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

10 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a me, ale má mířit na měkké programy ministerstva práce a sociálních věcí. Přitom tento rezort nedokáže na zvýšení zaměstnanosti využít ani stávající prostředky a v jejich získávání je naprosto nejhorší. Jak byste to řešil vy? Vezměme to jako příklad z podnikové praxe. Když budete stavět novou fabriku, nejvíc peněz ušetříte na rozboru strategických rozhodnutí: co vyrábět, kde stavět, jakou nastavíte kapacitu. Když se to udělá kvalifikovaně a s jasnou vizí, máte základní předpoklad pro úspěch. Až pak se můžete věnovat drobnostem, jestli mít zlaté nebo stříbrné kliky. Ale strategické rozhodování musí být na začátku. Tak to mělo být i u programů Evropské unie - neotevírat jich přes dvacet, ale jen nějakou pětici zásadních. Ostatní zatím financovat z národních zdrojů. Námitka, že to Unie nechce, svědčí o tom, že to neumíme vyargumentovat a Bruselu vysvětlit. Už dávno nemělo fungovat ministerstvo pro místní rozvoj. Není potřeba. Měl by to řešit nějaký ministr pro evropské záležitosti nebo Úřad vlády, který má pro to dostatečné kompetence. Pomohlo by, kdyby v parlamentu či vládě bylo více podnikatelů? Určitě ano, věřím tomu. Zkušenost s reálným životem by pomohla daleko víc, než když jsou ve sněmovně či vládě lidi, kteří nikdy v podstatě nikdy nepracovali. Ani jako zaměstnanci, ani nikoho nezaměstnávali. Ta životní nezkušenost je ohromná a projeví se. Mám vyhraněný názor a jsem zastáncem toho, že věkový limit, který je nastaven pro Senát, by měl platit i pro Poslaneckou sněmovnu. OECD:Zdanění práce je v ČR vysoké a mělo by se snížit Zpravodajství ČTK :05 rubrika: Makroekonomika Zdanění práce v České republice patří mezi nejvyspělejšími zeměmi světa k nejvyšším. Vyplývá to z údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Chybějící peníze lze prý nahradit zvýšením ekologické daně či daně z majetku. Samotné příjmové daně nejsou v Česku vysoké, člověk s průměrným platem na nich v průměru zaplatí 8,4 procenta ze svých příjmů. Vysoko nad evropský průměr se ale dostanou, když se k daním připočte sociální pojištění, které je v Evropě čtvrté nejvyšší. Přes vysoké odvody do sociálního a zdravotního pojištění máme jedny z nejnižších penzí a nedostatek peněz ve zdravotnictví, doplnil ředitel sekce ekonomiky účetnictví Svazu průmyslu a dopravy Tomáš Barták. Pojistné podle něj zvyšuje cenu práce. Pojištění odváděné zaměstnavateli a zaměstnanci tvoří v ČR 47,5 procenta mzdových nákladů. Svaz průmyslu a dopravy proto dlouhodobě žádá, aby se toto zatížení snížilo. Rovněž požaduje, aby se tyto dodatečné náklady objevily na výplatních páskách, aby každý zaměstnanec věděl, kolik za něj musí zaměstnavatel odvádět nad rámec jeho čisté mzdy. Čas pro pernou práci Euro rubrika: Volby 2006 POLITIKA Vláda se musí hned pustit do daňové reformy Velká koalice v žádném případě, zdůrazňují unisono oba představitelé nejdůležitějších podnikatelských sdružení. Velká koalice by znamenala, že z malých problémů budou veliké a veliké problémy budou neřešitelné a neřešené. Stačí se podívat na Německo, míní prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek dodává, že velká koalice není principiálně dobrým řešením, protože by ve svém důsledku vedla k růstu preferencí pro extremistické strany podobně jako v sousedním Rakousku. Oba prezidenti tak vlastně vyjadřují názor většiny českých voličů. Jak totiž vyplývá z průzkumu agentury STEM, který se konal bezprostředně po volbách, téměř dvě třetiny lidí také nesouhlasí s velkou koalicí. Podobně malé nadšení projevují voliči nad případnými předčasnými volbami. Rozhodně by další nejistota, která by předčasné volby provázela, nebyla dobrá pro podnikatelskou sféru, upozorňuje Drábek. Ohromná část lidí dospěla k závěru, že určitá vulgárnost a nerespektování pravidel jim nevyhovovaly. Volební kampaň, která nerespektuje etická pravidla, se obrátí proti celé společnosti, takové neetické chování se totiž pak stává normou, upozornil Míl. Svaz průmyslu a dopravy ČR a Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou, uspořádali seminář na téma Nové šance podnikatelského sektoru v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky Přednášející hovořili na téma: Nová metodika projektového cyklu rozvojových projektů postup a příležitosti pro soukromý sektor, Německý rozvojový fond partnerství veřejného a soukromého sektoru může podpořit také české projekty, Koordinace mezinárodních aktivit ČR a rozvojová spolupráce,soukromý sektor v systémovém modelu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 9

11 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Informace o stavu příprav na zavedení URA v ČR Hlavními aktéry koordinace zavedení eura jsou Ministerstvo financí a ČNB. Zavedení eura se však dotkne celé státní správy, podnikatelské sféry a občanů, proto je nezbytné v příslušné fázi procesu zapojit také další instituce a zajistit účinnou koordinaci aktivit všech relevantních subjektů státní správy i podnikatelské sféry a efektivní komunikaci s občany. Proto vznikla potřeba vymezit institucionální rámec pro další postup: Institucionální rámec gestor MF Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR nár.koordinátor, ČNB, vedoucí pracovní skupiny Národní koordinátor zavedení eura v ČR nám.ministra financí T.Prouza Pracovní skupiny podřízené NKS - Pracovní skupina pro finanční sektor (ČNB) - Pracovní skupina pro nefinanční sektor(mpo) - Pracovní skupina pro veřejnou správu (MF) - Pracovní skupina pro ochranu spotřebitele - Pracovní skupina pro legislativu - Pracovní skupina pro komunikaci - Pracovní skupina pro informatiku a statistiku V současné době byl Svaz průmyslu a dopravy pozván k účasti ve třech PS: pro finanční sektor, pro nefinanční sektor a pro veřejnou správu. (scénář č.2: Big bang přístup (tzv. jednofázový přechod), u kterého okamžik přijetí eura a zavedení eurového oběživa splyne.) Hlavní úkoly PS pro finanční sektor pro nejbližší období Formulace doporučení k volbě scénáře přechodu za finanční sektor (do cca června/července 2006) Vypracování části Národního plánu zavedení eura v ČR za finanční sektor (cca do října/listopadu 2006) poté realizace národního plánu za oblast finančního sektoru v závislosti na politickém rozhodnutí ohledně data vstupu do eurozóny SP ČR se obrátil na členy s dotazy ohledně formulace doporučení k volbě scénáře přechodu na euro. Na základě odpovědí vypracoval odpověď pro ČNB, kde zdůrazňuje nezbytnost analýzy výhod a nevýhod jednotlivých scénářů v rámci všech pracovních skupin a ve vazbě na splnění ostatních předpokladů pro završení procesu přechodu na euro v ČR. Přes rozdílnost názorů převládá mezi našimi členskými subjekty názor, že za podmínky splnění plánovaného termínu pro přijetí eura a včasného zahájení příprav jeho zavedení se jako nejvýhodnější jeví z důvodu minimalizace nákladů a složitosti procesu scénář č. 2 tzv. Big - bang. V takovém případě je třeba okamžitě po přijetí rozhodnutí o volbě zahájit masivní informační kampaň a důkladnou přípravu všech zúčastněných subjektů na realizaci přechodu na euro. Z ankety vyplynul požadavek podniků znát v dostatečném předstihu rozhodnutí o formě zavedení eura a termín jeho realizace. PS pro finanční sektor doporučí na základě stanovisek členů NKS realizovat scénář č.2 Big Bang. sekce hospodářské politiky Vyhláška o elektrošrotu putuje k ústavnímu soudu Vyhláškou MŽP č.352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování s nimi se bude zabývat Ústavní soud. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) uspěl v Senátu s žádostí o pomoc při podání ústavní stížnosti. Svaz zvolil tuto cestu proto, že vyhláška odporuje pravidlům rovné soutěže. a situace v nakládání s elektrošrotem začínala být kritická. Vyhláška nařizuje v každé z devíti skupin elektrozařízení jediný kolektivní systém jako správce financí pro likvidaci takzvaných historických elektrozařízení. Za ty se považují zařízení, jež byla uvedena na trh před datem , tedy účinností příslušného zákona o povinné likvidaci elektrošrotu. Správce financí vybírá a určuje ministerstvo pro životní prostředí (MŽP), a to za ne zcela transparentních podmínek. S tímto netransparentně vybraným monopolem jsou potom povinné osoby nuceny uzavírat smlouvy, respektovat jeho pravidla a platit jím stanovené příspěvky, které jsou vyšší, než příspěvky ministerstvem nepreferovaných systémů. Problémem se již zabýval i Úřad pro hospodářskou soutěž. Zmiňovanou vyhlášku označil v tomto směru za nevyhovující a vyzval MŽP z nápravě věci. Protože MŽP ve věci nápravy daného stavu nijak nekoná, jeví se jako jediná efektivní cesta podání návrhu na zrušení vyhlášky Ústavním soudem. Je velkým úspěchem jednání Svazu průmyslu a dopravy České republiky, že pro tuto cestu získalo pomoc senátorů Parlamentu ČR, za což jim patří dík. 10 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

12 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Zvyšování účasti soukromých zdrojů na financování MSP Dne 1.6. se uskutečnilo 16. jednání pracovní skupiny Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí - Zvyšování účasti soukromých zdrojů na financování MSP. Jedním z bodů programu bylo posouzení struktury Centrálním registru úvěrů ČNB a projednání návrhu nového nástroje podpory MSP formou úvěru se splátkovou bonifikací. Údaje CRÚ odstraňují dosavadní informační bariéru o úvěrech komerčních bank pro MSP v České republice. Agregovaná data umožní hodnotit stav a meziroční vývoj úvěrování sektoru MSP celkem a v rámci sledovaných skupin úvěrů podle počtu zaměstnanců, OKEČ a regionů. Byly vzneseny připomínky, že vymezení MSP v souborech údajů CRÚ o úvěrech by mělo kromě počtu zaměstnanců obsahovat i kritéria obratu nebo aktiv, aby se tyto subjekty více přiblížily definici MSP platné pro účely veřejné podpory. A předložen návrh na získání údajů o začínajících MSP, které mají kratší historii než dva roky. Pracovní návrh úvěru se splátkovou bonifikací upravený MPO a ČMZRB podle připomínek předaných členy pracovní skupiny byl rozeslán v příloze pozvánky na jednání Na základě diskuse k předloženému návrhu byla vznesena následující doporučení: - splátkovou bonifikaci umožnit i podnikatelům, kteří při poskytnutí úvěru udrží stávající zaměstnanost při rozvoji podniku - splátkovou bonifikací umožnit i při dosažení stanovených výkonnostních ukazatelů a ukazatelů efektivnosti - splátkovou bonifikaci orientovat na podniky v hospodářsky slabých regionech a v regionech se zvýšenou nezaměstnaností Zástupce ČSÚ informoval o publikaci o MSP Vybrané ekonomické výsledky malých a středních subjektů ČR v letech 2000 až 2004, která bude k dispozici i na internetové stránce Českého statistického úřadu Informoval také, že s účinností od byl schválen zákon č. 230/2006 Sb. novelizující zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, která umožní přebírání některých údajů z administrativních zdrojů jiných úřadů státní správy (finanční úřady, Česká správa sociálního zabezpečení) za účelem zefektivnění státní statistické služby, zpřesnění, lepší využitelnosti statistických informací a zároveň snižování administrativní zátěže respondentů. Tato novela rovněž reaguje na vývoj legislativy Evropských společenství a Evropského statistického systému, jedná se např. o terminologické změny a upřesnění předávání osobních údajů ze statistik pro účely tvorby statistik Společenství. představujeme nového člena Úvěr se splátkovou bonifikací je již navrhován jako nástroj podpory v programech podpory MSP Operačního programu Podnikání a inovace, který bude realizován v období Zástupce Ministerstva financí informoval členy pracovní skupiny o připravované novele zákona o pojišťovnictví, která by měla být předložena do meziresortního připomínkového řízení ve 4. čtvrtl Směrnice 2002/83 ES umožňuje uplatnění finančních prostředků životního pojištění v investování, ale současně tuto možnost poměrně striktně upravuje (článek 24 odst. 1. písm. (e)), takže nelze očekávat další úpravy zákona o pojišťovnictví. Zástupci CVCA mají přímý kontakt na MF k projednání návrhu předloženého k novele zákona o pojišťovnictví prostřednictvím této PS RRPP. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 11

13 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Š k o l e n í k Zákoníku práce Vážení čtenáři, vzhledem k Vašemu mimořádnému ohlasu na informaci o školení k novému Zákoníku práce, která byla uvedena ve Spektru č. 6, dále sdělujeme, že SP ČR připravuje nabídku školení k těmto sedmi základním tématům (modulům): 1. Základní informace o obsahu nového zákoníku práce 2. Pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 3. Pracovní doba, dovolená a překážky v práci 4. Odměňování práce a náhrady mzdy 6. Postavení a ochrana zdravotně postižených osob 5. Nová úprava nemocenského pojištění Z Pškolení 7. Sociální dialog a kolektivní vyjednávání Modulové uspořádání a jejich obsahová náplň by měla poskytnout zaměstnavatelům jednak obecnou informaci o novém zákoníku práce a dále v podobě speciálních modulů podrobnější informace k vybraným okruhům problémů zákoníku práce a nemocenského pojištění. S ohledem na členskou základnu byl do projektu zařazen i samostatný blok věnovaný problematice zaměstnávání zdravotně postižených osob. Školící semináře k uvedeným tématům v rozsahu cca 6 hodin budou probíhat v době od 10. září 2006 do 10.prosince 2006 a budou pro zaměstnavatele bezplatné. V rámci organizačního zabezpečení uvedených seminářů se na Vás obracíme se žádostí, abyste obratem sdělili témata (moduly), o které byste měli zájem a předpokládaný počet osob, které by se jednotlivých školících seminářů zúčastnily. Tyto informace budou vodítkem, mimo jiné, pro výběr místa konání těchto seminářů (v případě většího počtu Vašich účastníků, může být tímto místem i sídlo Vaší firmy). Požadované údaje prosím zašlete na mail: 12 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

14 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Lépe informovat o připravované legislativě EU V rámci projektu Na stopě realizovaného CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR vzniká informační portál, který monitoruje vývoj a aktuální stav vybraných oblastí legislativy schvalované na úrovni EU, jež jsou zásadní pro podnikatelskou činnost v České republice. Důvodem vzniku tohoto portálu je skutečnost, že většina českých zákonů v ekonomické a sociální oblasti má svůj původ na evropské úrovni a že je proto pro českou podnikatelskou veřejnost nezbytné být o přípravě této legislativy informován ve stejné míře, jak je tomu v případě sledování přípravy národní legislativy. Cílem portálu je poskytovat informace, které by podnikatelské asociace i samotné firmy mohly využívat při rozhodování o svých dalších lobbistických krocích. Portál přináší informace i o stanoviscích českých a evropských podnikatelských organizací a je tedy vodítkem při hledání spojenců při zastupování českých podnikatelských zájmů v Bruselu. Portál Na stopě mohl být uskutečněn díky finanční podpoře Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. M. Duda CEBRE- Tisková konference k zájení projektu Podepsali jsme Memorandum o spolupráci Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Institut Svazu průmyslu ČR podepsali dne 26. května 2006 Memorandum o spolupráci. Memorandum se týká spolupráce v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2007 až Jeho cílem je dosažení užší spolupráce při přípravě operačních programů, které budou určovat pravidla pro poskytování finančních prostředků z EU a zajišťovat informovanost zaměstnavatelů a podnikatelů o možnostech, které fondy EU nabízí. Očekávaným výsledkem této spolupráce je podpora účelného využívání finančních prostředků plynoucích ze strukturálních fondů EU. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by v budoucím období 2007 až 2013 mělo spravovat prostředky určené zejména na vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů a výzkum a inovace, což jsou prioritní oblasti pro podnikatelskou sféru a Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za svou povinnost podílet se na přípravě odpovídajících operačních programů a pravidelně informovat své členy o aktuálním dění v této oblasti. Toto je podstatou podepsaného Memoranda vysvětluje Ing. Pavel Prior, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Text Memoranda o spolupráci je uveden na DEN UNICE úterý 17. října 2006, Espace Flagey, Brusell Proč se podniky zajímají o Evropu? Příležitost pro podniky sdělit evropským lídrům, co si o Evropě myslí unice.doc Přidejte se k nám, abychom v debatě o Evropě měli silné slovo Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 13

15 S P Č R - v m e z i n á r o d n í c h o r g a n i z a c í c h Zpráva OECD: Ekonomický přehled ČR, 2006 Pozitivně, ale nikoli bez výhrad Organizace pro hospodářskou politiku a rozvoj (OECD) zveřejnila v prvním červnovém týdnu pravidelnou zprávu o stavu české ekonomiky. Kdyby přišla s tímto hodnocením o pár dní dřív, nepochybně by se stalo součástí předvolebního boje. Vládní strany by si z něj vybraly pochvalu za ekonomický růst. Pravicová opozice by naopak operovala vzácnou shodou svého předvolebního programu s tím, co České republice radí přední ekonomičtí experti Náměstek ministra financí Tomáš Prouza po zveřejnění zprávy řekl, že vláda zvažovala, kdy ji pustit do světa. Pro řadu zemí není tato examinace v době voleb příjemná. Česká republika naopak chtěla, aby nový kabinet mohl doporučení této zprávy zapracovat do svého programu, řekl. OECD ve zprávě oceňuje růst HDP na obyvatele (z necelých dvou procent v roce 2002 na loňských šest procent), ale upozorňuje, že tento výsledek má svá úskalí a nemusí být dlouhodobý. Nižšího deficitu veřejných financí nebylo dosaženo škrty ve výdajích, ale spíše nečekanými příjmy z lepších daňových výnosů a odloženými výdaji. Nová vláda se proto bude muset vypořádat s významnými výzvami fiskální udržitelnosti. Navíc musí pokračovat ve zlepšování podmínek na trhu práce a podpoře podnikatelského prostředí. Česká ekonomika podle zprávy postupně míří k tomu, aby mohla hladce přijmout euro. Plány na vstup do eurozóny v roce 2010 zatím nic nekříží. Je to reálný horizont, pokud tady bude i nadále opatrná fiskální politika, prohlásil v Praze ředitel oddělení ekonomických analýz OECD Andreas Woergoetter. Rozpočtovou kázeň může do budoucna ohrozit příliš velká autonomie rozhodování na municipální úrovni. V ČR máte více než šest tisíc obcí a řada z nich je příliš malá na to, aby mohla s veřejnými prostředky hospodařit efektivně. Bylo by dobré, kdyby se tyto obce ve výdajové oblasti spojily nebo alespoň kooperovaly, řek Woergoetter.. Kromě reformy veřejných výdajů a rozpočtové reformy Česko nutně potřebuje reformu penzijního systému a reformu zdravotnictví. Obě by podle doporučení OECD měly být pro novou vládu absolutní prioritou. K dalším prioritám patří účinnější boj s nezaměstnaností. Reforma zákoníku práce proběhla v omezené míře, upozorňuje zpráva, jež zároveň zdůrazňuje nutnost zajistit lepší přístup k vyššímu vzdělání. Jak? Mimo jiné zavedením školného na vysokých školách. Podnikatelský sektor musí podle zprávy mít takové podmínky, aby mohl hrát klíčovou roli v úsilí zvyšování HDP na obyvatele. Česko je sice na 75 procentech průměru EU, ale v porovnání s vyspělými zeměmi, například Spojenými státy dosahuje sotva poloviny tohoto ukazatele. Finanční prostředí pro podnikání je přitom v ČR poměrně dobré s nízkou inflací a cenou půjček. Rozvoj podnikání tak tlumí zejména pomalý pokrok v oblasti trhu práce Zdokonalení administrativního procesu, překonání slabin v určitých oblastech podnikatelské legislativy a boj s korupcí zůstává i nadále výzvou pro hospodářskou politiku, konstatuje letošní zpráva OECD. Co je OECD: Do skupiny patří v současné době třicet zemí, ČR je členem od roku OECD pravidelně každých 18 měsíců zpracovává hospodářské přehledy o jednotlivých členských zemích, ve kterých se snaží na základě zkušeností ostatních členů formulovat konkrétní doporučení pro hospodářskou politiku. Zakládajícími zeměmi OECD byly Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Kanada, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie a Spojené státy americké. V dalších letech se novými členy OECD staly Japonsko (1964), Finsko (1969), Austrálie (1971), Nový Zéland (1973), Mexiko (1994), Česká republika (1995), Maďarsko (1996), Polsko (1996), Korea (1996) a Slovenská republika (2000). cz/statistika/ index.htm 14 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

16 S P Č R - v m e z i n á r o d n í c h o r g a n i z a c í c h Valná hromada Valná hromada IOE Dne 22. května 2006 se v Paříži konala Valná hromada BIAC. K důležitým bodům jednání patřilo: º schválení organizační změny ve Výkonném výboru Nový předseda BIAC Charles P. Heeter, Deloitte & Touche USA LLP. Prioritou BIAC bude pokračovat v zajišťování odborného poradenství a zkušeností byznysu s cílem napomoci OECD v ulehčování tržního rozvoje. Dnes, kdy se po celém světě vynořují nové výzvy, investice, podnikání a hladce fungující trhy jsou ztěžejní pro hospodářskou prosperitu členských zemí OECD i ostatních zemí. Pod mým předsednictvím bude BIAC zajišťovat poradenství a praktické vstupy do vývoje politik v těchto oblastech tak, aby byla podporována tvorba pracovních příležitostí a hospodářský růst napříč trhy, Místopředsedové: George N. Addy (společník Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, Kanada), Erik Belfrage (senior vicepresident Skandinaviska Enskilda Banken, Švédsko), Keikichi Honda (předseda BIAC Japonsko, zvláštní poradce NCR Japan, Ltd., Japonsko), Dr. Bruno Lamborghini (místopředseda Olivetti S.p.A., Itálie), Guy de Panafieu (senior poradce, Calyon, Francie), Jin Roy Ryu (president a generální ředitel Poongsan Corporation, Korea), Dr. Ludolf von Wartenberg (generální ředitel Federace německého průmyslu, BDI, ěmecko). Změnilo se rovněž obsazení pozice generálního tajemníka OECD, jímž se po Donaldu Johnstonovi (Kanada) stal Angel J. Gurría (Mexiko). º přijetí zprávu generálního tajemníka p. Toma Vanta zaměřenou na čtyři strategické změny nezbytné pro efektivnější činnost organizace: º vstupy do OECD zaměřit ze strany BIAC tak, aby zasedání BIAC-OECD probíhaly bez přítomnosti odborů a nevládních organizací (pouze na bázi vlády-podniky) º přizpůsobit formu výročních zasedání BIAC omezení podzimní plánované zasedání a trvalé vypracovávat střednědobé finanční plány pro členy º zlepšit dialogu mezi velvyslanci, výkonným výborem BIAC a sekretariátem º zlepšit politiku personálního řízení. º přijetí nového člena MGYOSZ (maďarský svaz zaměstnavatelů) Svaz průmyslu a dopravy České republiky byl reprezentován panem JUDr. Alešem Janků, vicepresidentem T-Mobile Czech Republic, a.s. Dne 30. května 2006 se v Ženevě uskutečnila valná hromada IOE. Z projednaných bodů vybíráme: º Přijetí nového strategického dokumentu IOE Cesta vpřed º Přijetí pozičního dokumentu IOE k deklaraci Mezinárodní organizace práce o základních zásadách a právech na pracovišti - Dokument poskytuje zaměstnavatelům všeobecný přehled o nejdůležitějších článcích a význačných rysech Deklarace a zdůrazňuje oblasti, které by měly být prioritním zájmem zaměstnavatelů. Deklarace a její čtyři základní principy by se pro zaměstnavatele měly stát důležitým referenčním bodem v kontextu společenské odpovědnosti podniků a její užitek by měl být udržován, případně zvyšován. º Novým prezidentem IOE byl zvolen pan Abraham Katz, dřívější kariérní diplomat USA a čestný předseda Rady pro mezinárodní obchod USA (United States Council for International Business, USCIB). Pan Katz má rozsáhlé zkušenosti z vedení amerického byznysu v mezinárodní hospodářské politice. Po pěti letech střídá Françoise Perigota z Francie, bývalého presidenta Unilever France a ředitele MEDEF a UNICE. Z iniciativy A. Katze ILO vyhlásilo Deklaraci základních principů a práv na pracovišti z roku 1998 kooperativní alternativou k obchodním sankcím. A. Katz dal podnět k vývoji úmluvy ILO zakazující nejhorší formy dětské práce a zasadil se o doporučení pro přizpůsobení environmentálních dohod pravidlům WTO. º Projev Pascala Lamyho, generálního tajemníka WTO, o nalezení konsensu pro uzavření dohody o třech hlavních otázkách, které jsou součástí negociací v rámci Agendy z Doha snížení cel na zemědělské a průmyslové produkty a snížení domácích dotací koncem června Kdyby multilaterální jednání ztroskotala, další rozšiřování bilaterálních obchodních jednání mezi zeměmi by dále podkopalo udržitelnost multilaterálního obchodního systému a základ doložky nejvyšších výhod a posunulo by nás ještě dál od cíle volného globálního trhu k většímu znevýhodnění menších a rozvojových zemí. Volný multilaterální obchod se ukázal být tím nejefektivnějším a nejúčelnějším prostředkem, jak přinést užitky globalizace co nejvíce lidem v co nejkratší době, (Abraham Katz). Svaz průmyslu a dopravy byl zastoupen vicepresidentem Ing. Pavlem Priorem. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 15

17 S P Č R - v m e z i n á r o d n í c h o r g a n i z a c í c h Co přinesla 95. Mezinárodní konference práce pod předsednictvím ČR? Ženeva, ILO - International Labour Organization Mezinárodní organizace práce(mop) Když není žádná práce, neexistují ani práva na pracovišti. Zpráva Generálního tajemníka MOP: Changing patterns in the world of work Konferenci tradičně zahájil generální tajemník Mezinárodní organizace práce (MOP) Juan Somavia, který svoji pravidelnou zprávu uvedl slovy: Svět práce se místo od místa liší, jedno však zůstává pro ženy i muže stejnou zkušeností, skutečnost, že pracujeme, abychom žili. Je tak naší první otázkou, když někoho potkáme Co děláte? Zpráva si kladla za cíl pomoci všem promítnout si svoje zkušenosti a znalosti o práci do globální perspektivy dnešních dnů. Letošní zpráva byla sondou do expertní báze Mezinárodního úřadu práce (MÚP), jak se vyrovnat s rostoucí poptávkou po jeho službách. Byla výsledkem snahy pracovníků MÚP mobilizovat všechny naakumulované znalosti a zkušenosti. Juan Somavia ve své zprávě zformuloval několik poselství a otázek, které měly podnítit diskusi všech konstituentů. V této souvislosti vyzdvihl, že zpráva užívá definici práce i pro neplacenou práci pro rodinu nebo pro společnost, která bývá často ignorována a podceňována. Další otázka k diskusi zněla: Můžeme skutečně mluvit o jednotném trhu práce? Nebo je tu stále ještě řada od sebe oddělených pracovních trhů? I přes nestále narůstající migraci se ženy a muži stále ještě nemohou svobodně pohybovat za prací kamkoliv po světě. Stále ještě polovina pracovní síly, žijící na venkově nebo v neformálních ekonomikách, si nevydělává na živobytí tolik, aby se přehoupla přes hranici chudoby přes hranici dvou dolarů na den. Předmětem diskuse byla i migrace pracovníků z chudých oblastí do neformálních ekonomik příměstských oblastí. Lidé zde nacházejí jen práci velmi málo placenou, nejistou a velmi často nebezpečnou. Důležitá otázka, kterou rovněž bylo třeba si položit, zněla: Jak můžeme vytvořit institucionální rámec pro trhy práce, který umožní pracujícím mužům a ženám nabídnout více příležitostí a méně rizika? Dalším poselstvím zprávy byl význam lidských práv na pracovišti jako základní kotvy hodnot ve víru rychlých ekonomických a sociálních změn. Pozadím zprávy generálního tajemníka byla narůstající krize nezaměstnanosti. Proces vytváření příležitostí slušné práce je bolestně pomalý, počet nezaměstnaných dosáhl nejvyššího bodu 6 % globální pracovní síly, z čehož polovinu tvoří mladí lidé ve věku 15 až 24 let. Když lidé nemohou najít práci, hledají ji všude a migrace se stává zdrojem napětí. I přes masivní ekonomický nárůst 4,3 % v roce 2005 se nedaří vytvářet dostatek pracovních míst pro ty, kteří vstupují na trh práce. Tyto trendy mají závazné politické důsledky: º Globální ekonomika negeneruje dostatek pracovních míst, a ta, která jsou k dispozici, jsou stále častěji objektem tahanic mezi státy. º Požadavky na rovnost ve fungování globálních pracovních trhů a na spravedlivá pravidla globalizace narůstají. º Rostou tendence k protekcionismu a slábne impuls pro liberalizaci obchodu a toků kapitálu. º Běžné obchodní operace jako outsourcing, delokace nebo zahraniční investice jsou často kritizovány jako vyvážení práce do zahraničí. º Existuje silný požadavek na větší kontrolu migrace, často s xenofobním podtextem. º Volby jsou vyhrávány a prohrávány na slibech více a lepších pracovních míst, ale důvěryhodnost vlád při plnění těchto slibů klesá. º Různé formy pasivního či aktivního násilí utlumují prostor pro dialog, řešení sporů a vytváření konsensu. Stále ještě existuje po celém světě 280 milionů dětí, které pracují a riskují své životy a zdraví. Globální zpráva o akcích k Deklaraci MOP o základních právech a principech na pracovišti: Dětská práce Každý rok je revidován jeden ze čtyř základních principů Deklarace. Cílem zprávy je podat podrobný obrázek o situaci v dané oblasti, který slouží jako základ pro vyhodnocení účinnosti asistence MOP/MÚP jednotlivým státům a pro stanovení budoucích priorit. V roce 2006 byla Globální zpráva zaměřena na princip odstraňování dětské práce. Zprávu uvedl na plenárním zasedání generální tajemník MOP Juan Somavia slovy: 16 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

18 S P Č R - v m e z i n á r o d n í c h o r g a n i z a c í c h Snaha skončit s dětskou prací leží stejně na srdci nám jako Organizaci, a já se domnívám, že i všem v tomto sále a všem zemím, které zastupujeme. Na naší cestě jsme významně pokročili. Můžeme s čistým svědomím říci, že jsme na správné cestě, ale současně nesmíme zapomenout, že zatímco sedíme tady v Ženevě v roce 2006, stále ještě existuje 280 milionů dětí, které pracují, a nejde o žádnou lehkou nebo náhodnou práci, ale o práci, při které riskují své životy a ničí si své zdraví, o práci, která je odvádí ze škol, která jim brání v jejich osobním rozvoji k jejich vlastnímu užitku a blahu jejich rodiny. Přestože všichni víme, že odstraňování dětské práce je spojeno s vývojem (Proč máme dětskou práci? Protože rodiče nemají práci a děti nemohou jít do školy.), nemůže čekat, až se vývoj pohne kupředu. Vývoj je jen vysvětlení, ne výmluva. My museli začít jednat s nástroji, které jsme měli k dispozici. To je realita a evoluce! Naléhavost skoncovat s dětskou prací vyžaduje všestrannou podporu a akce na národní úrovni. Již 161 zemí ratifikovalo Úmluvu 182 o dětské práci z roku 1999, což pokud vím, byla nejrychleji ratifikovaná úmluva v historii MOP. Inspekce práce Letošní diskuse se zaměřila na implementaci úmluv MOP v oblasti inspekce práce. Výbor pro aplikace standardů MOP Diskuse ve Výboru vycházela ze Zprávy o stavu ratifikování úmluv MOP a ze zpráv, která si vyžádala Správní rada o aplikaci úmluv v oblasti inspekce práce Úmluva č. 81 o inspekci práce (1947) včetně Doporučení č. 81, Úmluva č.82 o inspekci práce v důlním průmyslu a dopravě (1947) včetně Doporučení č. 82, Úmluva č. 129 o inspekci práce v zemědělství (1969) včetně Doporučení č Obecná diskuse k problematice ratifikace a aplikace úmluv a překážek s tím spojených se zaměřila především na důležitost úlohy technické asistence a spolupráce MOP/MÚP, nejen pokud se týká pomoci členským státům vyrovnat se se zjištěnými nedostatky, ale také s implementací a sladěním národní legislativy s mezinárodními standardy. MÚP by měl pokračovat v individuálním přístupu a v co nejširším rozsahu, a to zejména pokud se týká nedostatků zjištěných v prvních zprávách expertů. Zaměstnavatelé navrhli vypracování profilů zemí - tzv. country profiles, které by odrážely priority a potřeby jednotlivých zemí při přijímání, ratifikování a aplikování standardů. Diskuse Výboru zaměřená na aplikaci standardů MOP v oblasti inspekce práce vycházela ze šetření MÚP, které připravil Výbor expertů k výše uvedeným úmluvám. Všeobecně bylo konstatováno, že od Dohody z Versailles až do dnes patřila inspekce práce k hlavním prioritám MOP/MÚP. Úmluvy a Doporučení MOP v oblasti inspekce práce byly vždy připravovány v duchu základních principů a filozofie MOP a byly ratifikovány a implementovány na národních úrovních. Zaměstnavatelé považují dobře fungující mechanismus a institucionální rámec inspekce práce za významný element stability podnikatelského prostředí. V této souvislosti byly identifikovány některé klíčové momenty, které povedou k modifikaci systémů inspekce práce: º ekonomické změny související s globalizací; º sociální změny související s progresivní fragmentací trhů práce žádajících si větší flexibilitu; º technologické změny. Druhá část diskuse Výboru se týkala projednávání 25 individuálních případů porušování úmluv. Některé z projednávaných případů: - Úmluva č. 95 (1949) Ochrana mezd: Libye, Středoafrická republika - Úmluva č. 162 (1986) Azbest: Chorvatsko - Úmluva č. 111 (1958) Diskriminace: Mexiko, Slovensko, Irán - Úmluva č. 98 (1949) Právo organizovat se a kolektivní vyjednávání: Švýcarsko - Úmluva č. 122 (1969) Zaměstnanost: Thajsko, Kostarika - Úmluva č. 87 (1948) Svoboda sdružování a ochrana práva organizovat se: Bělorusko, Venezuela - Úmluva č. 182 (1999) Nejhorší formy dětské práce: Filipíny - Úmluva č. 138 (1973) Minimální mzda: Keňa Česká republika byla ve zprávě MOP uvedena pro výhrady k naplňování těchto úmluv MOP, iniciovaných v některých případech na základě stížností ČMKOS: 98 (Právo organizovat se a kolektivní vyjednávání), 111 (Anti-Diskriminace), 115 (Ochrana před radiací), 139 (Nemoci z povolání rakovinového původu), 144 (Tripartitní konzultace), 155 (BOZP), 161 (Služby v rámci ochrany zdraví při práci), 176 (BOZP v důlním průmyslu). Případ Maynmar (porušení Úmluvy 29 z roku 1930, otrocká a nucená práce) Zvláštní zasedání Výboru: Případ Myanmar patří k nejobtížnějším případům MOP za posledních 30 let. Výbor se zabýval případem již v průběhu předchozích MKP v letech na základě prvních indikací o porušování Úmluvy. Všeobecná kritika vyvrcholila v roce 1997, kdy Vyšetřovací komise zjistila, že je Úmluva porušována jak v národní legislativě, tak v praxi, a to zcela systematicky a v masovém měřítku. Dosavadní šetření vyšetřujícího komisaře prokázalo, že situace v zemi se nezlepšila a že dokonce došlo k zahájení represivních akcí proti všem, kteří uplatnili stížnosti na porušování Úmluvy 29. Náměstek ministra práce a sociálních věcí Myanmaru prohlásil, že pokud bude stoupat tlak mezinárodních organizací na Myanmar na základě falešných informací, vláda ostře zakročí proti všem politicky motivovaným oponentům. Komisař i nadále dostává stížnosti o porušování Úmluvy, které sice nemůže sám dopodrobna ověřit, ale jsou jak ze zdrojů interních, tak externích (sousední Thajsko). Práce Vyšetřující komise bude pokračovat. Technická spolupráce Přebudovat program technické spolupráce, aniž by byla porušena jeho udržitelnost, je pro MOP obrovskou výzvou. Výbor pro technickou spolupráci MOP/MÚP MOP čelí velké výzvě Jak nejlépe pomoci zemím k dosažení slušné práce pro všechny v době, kdy jsou narůstající problémy stále komplexnější? Jakým způsobem mohou Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 17

19 S P Č R - v m e z i n á r o d n í c h o r g a n i z a c í c h být zaměstnanost, práva, ochrana a dialog podpořeny tak, aby byl zajištěn růst, omezena chudoba a všichni mohli využívat výsledků ekonomického růstu. Technická spolupráce MOP/MÚP sehrává klíčovou úlohu, neboť využívá hodnoty a zkušenosti MOP a aplikuje je v konkrétních situacích. Od poslední diskuse na toto téma v rámci MKP v roce 1999 se změny v mezinárodním prostředí ještě prohloubily. Dopad globalizace, rostoucí nejistota a hledání rozvojových modelů, které by byly ekonomicky, sociálně a environmentálně udržitelné zcela evidentně vyžadují integrovaný přístup. Multilaterální systém dospěl k nezbytnosti zajistit synergii akcí, pokud jde o činnost jeho různých fondů, programů a specializovaných agentur tak, aby přistoupil k rozvojové agendě integrovaným způsobem. Jednotlivé agentury musí být schopny pracovat jako tým účinněji, efektivněji a koordinovaněji. Impuls pro tuto reflexi OSN a jeho agentur vychází z Deklarace tisíciletí (2000), která stanovila rámec, ze kterého by všechny společné akce měly vycházet. Cílem zprávy Výboru o technické spolupráci MOP/MÚP, která byla předložena plénu Konference, bylo přezkoumat současné změny v oblasti aktivit MOP/MÚP, přijmout opatření k současnému vývoji v národních politikách i programech a umožnit Konferenci dát určitý návod a směr Správní radě MÚP a Úřadu k inovativnějšímu přístupu pro zvýšení efektivnosti technické spolupráce na podporu Agendy slušné práce. Zpráva se zaměřuje především na revizi programového rámce (DWCPs), současný trend v partnerství pro rozvojovou spolupráci, na mobilizaci fondů a zdrojů, zvyšování kapacity pro technickou spolupráci a současný vývoj v technické spolupráci MOP/MÚP. Zpráva přijatá na 96. MKP obsahuje společné závěry a rezoluci a vyzývá Správní radu MÚP, aby je vzala na vědomí při plánování budoucí technické spolupráce a přípravě rozpočtu na léta a alokaci dostatečných zdrojů pro dvouletku 2006/2007. P ř í s t u p z a m ě s t n a v a t e l ů k d i s k u s i : Program technické spolupráce MOP/MÚP musí být řízen poptávkou a potřebami konstituentů. Pro zaměstnavatele je rovněž důležité, aby MOP mobilizovala adekvátní zdroje na budování kapacit zaměstnavatelských organizací, zejména v rozvojových zemích, zemích po válečném konfliktu nebo zemích transformujících se na tržní ekonomiku. Tripartismus je základním principem MOP a mít silné zaměstnavatelské organizace by mělo být v zájmu MOP. Zaměstnavatelé by také rádi viděli, aby se technická spolupráce stala prostředkem k transformaci hlavních politických rozhodnutí do konkrétních akcí. Zaměstnavatelé musí dávat pozor, aby reformy systému OSN nerozmělnily tripartitní systém na národní úrovni. Zaměstnavatelé chtějí být zapojeni nejen do vytváření nového rámce technické pomoci, ale také do jeho implementace. BOZP Nová úmluva formuluje závazky států v oblasti BOZP a definuje i kritéria pro národní programy. Výbor pro podpůrný rámec v oblasti BOZP V červnu 2005 v průběhu 93. MKP byla předložena Rezoluce, jejímž přijetím konference MOP rozhodla o zařazení Podpůrného rámce BOZP k druhé rozpravě v rámci 95. MKP v roce 2006 s cílem přijmout Úmluvu a Doporučení. Návrh textu vycházející z první rozpravy byl zaslán vládám, které měly předložit ve stanovené lhůtě své připomínky po konzultaci se sociálními partnery. Návrh textu vycházel z Globální strategie BOZP MOP z roku 2003, která volala po novém instrumentu, jenž by vytvořil podpůrný rámec v oblasti BOZP. Cíl Úmluvy definuje závazek členských států podniknout aktivní kroky v zájmu dosažení bezpečného a zdravého pracovního prostředí cestou národních programů BOZP vycházejících z principů zakotvených v relevantních nástrojích MOP v oblasti BOZP. Navržená Úmluva definuje i základní kritéria pro tyto národní programy. Národní program by měl : º Přispívat k ochraně pracovního prostředí snižováním rizika na pracovišti v souladu s národní legislativou a praxí s cílem snížit počet pracovních úrazů a nemocí z povolání; º Být formulován a revidován na základě analýzy situace na národní úrovni v oblasti BOZP včetně národního systému BOZP; º Podporovat národní kulturu prevence v oblasti BOZP; º Zahrnovat cíle a indikátory pro sledování pokroku; º Být podporován, pokud možno, dalšími doplňkovými národními programy a plány, které mu napomohou k dosažení cílů při vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí; º Zveřejněn, podporován a realizován nejvyššími státními úřady. Úmluva se dále ve svém obsahu zabývá povinností členských států vytvářet, posilovat, progresivně rozvíjet a pravidelně revidovat národní systémy BOZP. V této souvislosti Úmluva předvídá nejen formulování národních programů BOZP, ale i přípravu a pravidelnou aktualizaci národních profilů sumarizujících existující situaci v oblasti BOZP a pokrok, kterého bylo dosaženo při vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí. P o s t o j z a m ě s t n a v a t e l ů : Již v průběhu první diskuse v roce 2005 bylo stanovisko zaměstnavatelů takové, že naprosto dostatečným a odpovídajícím nástrojem pro vytvoření podpůrného rámce BOZP by byla Deklarace. Toto stanovisko ovšem nezískalo podporu odborů a většiny zástupců vlád a bylo rozhodnuto, že novými nástroji bude Úmluva a Doporučení. Text předložený letošní konferenci považovali zaměstnavatelé za dobrou reflexi diskuse a závěrů z roku 2005 a doporučili ho k přijetí. Zástupci zaměstnanců však přišli s novými pozměňovacími návrhy a text byl znovu otevřen v rozpravě. Snahou zaměstnavatelů bylo, aby se nerozšiřoval rozsah Úmluvy, je-li snahou Správní rady MÚP, aby byl nový nástroj ratifikován co nejvyšším okruhem států. 18 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

20 S P Č R - v m e z i n á r o d n í c h o r g a n i z a c í c h Pokud jde o navrhované rezoluce, základním přístupem zaměstnavatelů bylo, že MKP přijala dva velmi dobře připravené nástroje v oblasti BOZP a nebylo vhodné otevírat diskusi o rezolucích, které s rozpravou přímo nesouvisejí. S t a n o v i s k o č e s k ý c h z a m ě s t n a v a t e l ů : Plná podpora obou přijatých nástrojů, které jsou v souladu s legislativou a praxí v ČR. Pokud jde o Rezoluci k azbestu, souhlasí s postupem zaměstnavatelské skupiny. Jednání o eliminaci využívání azbestu ve světě však považuje za důležitou. V ČR je problematika v legislativě a nyní již i v praxi dobře ošetřena. Pracovněprávní vztahy Přijetí nového Doporučení o pracovním vztahu je špatnou zprávou pro zaměstnavatele a podnikatele a zejména pro malé a střední podniky. Výbor pro pracovněprávní vztahy Stále častější diskuse o pracovněprávních vztazích a především měnících se podmínkách, které se vedly v uplynulých deseti letech v rámci MOP, vyústily v roce 2003 ve všeobecnou diskusi o charakteru a rozsahu pracovněprávního vztahu. Stanovisko zaměstnavatelů bylo od počátku takové, že pracovněprávní vztahy nejsou vhodným předmětem pro úpravu standardy MOP. Nicméně na MKP v roce 2003 bylo v duchu konsensu rozhodnuto v závěrech (článek 25) zvážit vypracování Doporučení o tzv. zastřeném (disguised) pracovním poměru. Zaměstnavatelé byli připraveni respektovat tento postup s tím, že Doporučení se zaměří na velmi konkrétní oblast, kde bylo dosaženo konsensu zejména tedy na pseudo-pracovní vztahy. Nicméně již před začátkem konference museli zaměstnavatelé konstatovat pochybení sekretariátu, který připravil pro druhou rozpravu text Doporučení, který nerespektoval závěry zprávy Výboru z roku 2003 a překračoval rámec stanoveného mandátu Výboru. Na základě konzultace se sekretariátem IOE připravili zaměstnavatelé své stanovisko včetně negativních dopadů návrhu textu na zaměstnavatele, které zaslali ministrům práce a sociálních věcí svých vlád. Velká obava zaměstnavatelů, že navržený text odvede diskusi směrem od dohodnutého tématu zejména do oblasti trojstranných pracovních vztahů, definicí a kritérií, se vyplnila. Navrhovaný text definoval kritéria užívaná v různé jurisdikci a navrhoval, aby byla všechna užívána k určení, zda se jedná nebo nejedná o pracovní poměr. Navrhovaný text dokonce zakládal podporu kolektivního vyjednávání jako nástroje k vyjasnění existence pracovního poměru. Základní strategií zaměstnavatelů v rámci diskuse tedy bylo zaměřit se pouze na problematiku zastřeného zaměstnání - disguised employment, protože pouze v této oblasti bylo možno dosáhnout shody a pozitivních výsledků. Představa zaměstnavatelů o fungování toho instrumentu: º Bude představovat vodítko pro aplikaci pracovních standardů pro zaměstnance v pracovněprávních vztazích. º Napomůže k aplikaci a vymáhání existující legislativy. º Posílí důležitou úlohu národních institucionálních systémů. º Poskytne informaci o druhu práv a nároků té které kategorie osob. º Zajistí účinný a efektivní mechanismus řešení sporů týkajících se pracovněprávních vztahů. º Bude respektovat dobrý úmysl ( bona fide ) obchodních dohod a práv nezávislých (OSVČ) osob. Diskuse ve Výboru v rámci konference se však ubírala jiným směrem a překročila mandát odsouhlasený v roce Ze stran vlád byl dán sociálním partnerům prostor pro výměnu názorů a dosažení shody. Přesto nedošlo k dohodě o třech článcích textu, které nebyly pro zaměstnavatele přijatelné. Jednání mezi vládami a odbory přesto pokračovalo a zaměstnavatelé považovali dohodnutý text za bilaterální a odmítli ho podporovat. Jedinou možnou odpovědí zaměstnavatelů a jakýmsi politickým poselstvím mohlo být pouze hlasování proti tomuto Doporučení. Postoj vlád ke vzniklé situaci a předloženému textu nebyl jednoznačný od naprosté podpory navrhovaného nástroje (Kanada), přes určitou pochybnost o jeho nezbytnosti (Austrálie, Švýcarsko) a potřebu vyjasnit řadu věcí např. uzavírání vedlejších smluv (subcontracting) (Libanon), až po návrh pokračovat v diskusi (Japonsko, Čína). Rakousko jménem EU text podpořilo s tím, že doufá, že bude přijat dobrý a praktický nástroj. Na Plenárním hlasování hlasovali téměř všichni zaměstnavatelé proti Deklaraci, pouze zástupci z Alžíru, Kostariky a Slovinska hlasovali pro Doporučení a zástupce z Polska se zdržel hlasování. Doporučení bylo přijato většinou hlasů. Zprávy, rezoluce a další dokumenty ke konferenci na: index.htm Ing. Vladimíra Drbalová, Mezinárodní organizace a EU UNICE ILO IOE OECD BIAC Dokumenty rady EU v angličtině i češtině eu/help/index_cs.htm Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 19

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech 1918 ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků (18. června), poté vznik Ústředního svazu československých průmyslníků (16. října) 1920 zakládající člen Mezinárodní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005 Z á z n a m ze zasedání 53. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 14. dubna 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: Program

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně International Facility Management Association Česká pobočka Vinohradská 112, 130 00 Praha 3 korespondenční adresa: U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 e-mail: administrativa@ifma.cz http://www.ifma.cz IČO:

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor MSp, MPSV, MF, MŽP, LRV, resorty Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více