_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708"

Transkript

1 česká exportní banka czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export ank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech exporrt bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export b czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech expor bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech b ech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export ba bank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech export bank czech export nank czech export bank czech export bank czech exort ba zech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export b výroční zpráva 2006 âeská EXPORTNÍ BANKA C Z E C H E X P O R T B A N K

2 obsah czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech expo ank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech exporrt bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech expo bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech ech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export b bank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech export bank czech export nank czech export bank czech export bank czech exort b zech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export

3 česká exportní banka_výroční zpráva_2006 A Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy dozorčí rady B Profil České exportní banky, a.s. 1. Akcionáři a základní kapitál 2. Předmět podnikání ČEB 3. Poslání a úloha ČEB 4. Postavení na tuzemském bankovním trhu 4. Mezinárodní spolupráce C Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti České exportní banky, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2006 I. Základní strategické cíle ČEB II. Vývoj makroekonomického prostředí III. Vybrané ukazatele hospodaření IV. Zhodnocení poskytování státní podpory vývozu 1. Naplňování úlohy ČEB 2. Obchodní výsledky 3. Stav a struktura úvěrového portfolia V. Finanční hospodaření, hospodářské výsledky a stav majetku 1. Bilance aktiv a pasív 2. Tvorba zisku VI. Získávání zdrojů a obchody na finančních trzích 1. Získávání zdrojů 2. Investování volných zdrojů D Textová část výroční zprávy emitenta cenného papíru I. Řízení rizik 1. Úvěrové riziko 2. Tržní riziko 3. Riziko likvidity 4. Operační riziko II. Lidské zdroje 1. Vztah se zaměstnanci 2. Přijaté peněžité a naturální příjmy vedoucích osob a členů orgánů 2. a principy jejich odměňování III. Odměny uhrazené v roce 2006 auditorům IV. Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni V. Předpokládaný vývoj v roce 2007 E Struktura řídicích orgánů České exportní banky, a.s. 1. Informace o členech řídících orgánů České exportní banky, a.s. 2. Organizační schéma České exportní banky, a.s. F Zpráva nezávislých auditorů G Účetní závěrka k H Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou _02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708 _08 _08 _08 _09 _10 _10 _11 _14 _17 _17 _19 _20 _20 _21 _22 _22 _22 _23 _23 _24 _24 _24 _25 _26 _26 _26 _29 _32 _36 _37 _42 _77

4 A // Úvodní slovo předsedy představenstva Objem smluv na financování aktivit českých vývozců a investorů i jejich zahraničních partnerů formou úvěrů, záruk a dalších produktů České exportní banky dosáhl v roce 2006 téměř 20 mld. Kč. Oproti předchozímu roku jsme tak zaznamenali nárůst tohoto základního ukazatele ve výši 4 %. Smlouvy se týkaly téměř z 81 % přímé podpory zahraničně obchodních operací (tj. vývozních úvěrů, záruk, financování investic). Zbývajících 19 % objemu podepsaných smluv připadlo na financování výroby pro vývoz, což je důkazem vysokého zájmu vývozců o komplexní financování jejich vývozních projektů a schopnosti banky takové potřeby uspokojit. Rok 2006, posuzován podle výsledků obchodní činnosti a především podle struktury objemu podepsaných smluv, je spolehlivým základem pro růst jak celkového čerpání úvěrů tak také stavu úvěrů, a to i přes trvalé posilování směnného kurzu Kč vůči hlavním smluvním měnám v portfoliu poskytnutých úvěrů. Hodnocení výsledků obchodní činnosti z pohledu objemu podepsaných smluv a segmentové orientace ukazuje, že Česká exportní banka dokázala v jedenáctém roce své činnosti uspokojit poptávku svých klientů orientovanou především na podporu vývozu nebo investic do energetických celků a na podporu vývozu strojírenských investičních celků. Tyto dvě velké zbožové skupiny představují v objemu podepsaných smluv plných 88 %. Významnou skupinu tvoří v portfoliu České exportní banky i nadále malé a střední podniky, s nimiž banka podepsala smlouvy v objemu téměř 1 miliardy korun. Z hlediska teritoriálního je téměř celé úvěrové portfolio banky vytvořeno v zemích, do nichž míří jen 15 % veškerého českého vývozu. Právě v nich hrají vnímání značky, historie, negociační dovednosti a samozřejmě schopnost vyhovět v nabídce financování často nadstandardním požadavkům či podmínkám nejvýznamnější roli při rozhodování tamních odběratelů o tom, zda uzavřít kontrakt právě s českým subjektem. Teritoriální priority českých exportérů, kteří se v roce 2006 s žádostí o financování svého exportu na Českou exportní banku obrátili, byly jednoznačné. Preferovali jako cílovou zemi svého vývozu země SNS a především Ruskou federaci. Objem smluv, které s nimi Česká exportní banka podepsala, představoval plných 71 % všech podepsaných smluv a smlouvy o financování vývozu do Ruské federace pak více než 40 %. Pokračuje zájem o asijská teritoria, například Vietnam či Mongolsko, nově se v portfoliu objevila Gruzie, stálý je zájem o Balkán. Česká exportní banka je nedílnou součástí systému státní podpory exportu, v jehož rámci spolu s EGAPem řeší většinu svých obchodních případů a ve své poradenské práci sdílí zkušenosti a znalosti teritorií s Czechtrade. Je současně pevně zakotvena také v bankovní komunitě, při řešení potřeb českých firem velmi úzce spolupracuje s komerčními bankami jak na dvoustranném či vícestranném základě, tak i na půdě specializovaného orgánu České bankovní asociace, kterým je Pracovní skupina pro exportní financování. Česká exportní banka cíleně opírá svou strategii o výrazné doplnění a posílení svého vlastního dobrého jména se jménem České republiky. Financování České exportní banky se stává v teritoriích prioritního zájmu jejích klientů jakýmsi druhým certifikátem původu zboží a doplňuje či posiluje pojem Czech made. Dochází tak k optimálnímu organickému propojení, ze kterého profitují značky obě, především však, a to je smyslem činnosti České exportní banky, čeští vývozci a investoři. Ing. Josef Tauber předseda představenstva České exportní banky, a.s. 02

5 A // Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Export zboží a investic je významným prvkem dynamického vývoje české ekonomiky. Je všeobecně známo, že vývoz významně ovlivňuje nejen platební bilanci země, ale také celou ekonomiku. Podniky, které vyrábějí na vývoz, vytvářejí desítky tisíc pracovních míst, taková výroba předpokládá vysokou kvalifikační úroveň pracovníků a její neustálé zvyšování. Exportující firmy dosahují dobrých hospodářských výsledků, které se vracejí státu nejen v podobě vybraných daní. Takové jsou argumenty, které přivedly vlády a parlamenty celého světa k vytvoření funkčních systémů podpory vývozu. V rámci České republiky je Česká exportní banka spolu s pojiš ovací společností EGAP klíčovým prvkem kvalifikovaného financování a podpory českých exportérů a investorů při jejich pronikání na zahraniční trhy a zapojování se do mezinárodních projektů. Dynamika ukazatele podepsaných smluv vypovídá o tom, že čeští exportéři vyhledávají služby banky zajisté proto, že je shledávají výhodnými. Co už čísla neukazují, je rostoucí náročnost českých vývozců a jejich zahraničních partnerů na strukturu financování, na detailní znalost trhu cílové země a na schopnost nabídnout opravdu atraktivní podmínky. V konkurenci technicky a cenově srovnatelných nabídek se zejména na trzích těch zemí, na které je Česká exportní banka prioritně orientována, stává nabídnutá struktura, délka a cena financování často rozhodujícím faktorem při rozhodování zahraničního partnera pro nákup zboží či služeb v České republice. Dnes není z tohoto pohledu nenáročných trhů. Konkurence se zostřuje a požadavky partnerů rostou. Dozorčí rada v zastoupení státu jako akcionáře banky sleduje nejen čísla, ale také schopnost banky naplnit tato očekávání a požadavky. Výsledek roku 2006 je i z tohoto pohledu povzbudivý. V České exportní bance proběhly nejen kvantitativní změny vyjádřené závěrečnými čísly výroční zprávy, ale trh ocenil zejména posun v kvalitativní oblasti. Doc. Ing. Václav Petříček, CSc. předseda Dozorčí rady České exportní banky česká exportní banka česká exportní banka 03

6 profil czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech expo ank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech exporrt bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech expo bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech ech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export b bank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech export bank czech export nank czech export bank czech export bank czech exort b zech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export

7 B // Profil české exportní banky, a.s. 1. Akcionáři a základní kapitál Česká exportní banka, a.s. (dále jen ČEB ) byla založena zakladatelskou smlouvou dne 22. prosince Jejími současnými akcionáři jsou: Stát - jehož akcionářská práva vykonávají Ministerstvo financí Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zemědělství a Exportní garanční a pojiš ovací společnost, a.s. ČEB vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. března 1995 a její sídlo je Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ Telefonní spojení , faxové spojení a Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Základní kapitál ,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set padesát milionů korun českých), 2. Předmět podnikání ČEB ČEB začala jako banka působit na základě povolení, které vydala ČNB dne a bylo ČNB změněno dne V současnosti ČEB působí na základě bankovní licence vydané rozhodnutím ČNB pod č.j. 2003/3966/520 ze dne , které nabylo právní moci téhož dne a změny bankovní licence byly provedené rozhodnutím ČNB pod č.j. 2003/4067/520 ze dne , které nabylo právní moci Udělená bankovní licence nahradila původní povolení působit ČEB jako banka. Rozhodnutím ČNB ze dne č.j. 2005/3982/530, které nabylo právní moci dne , ČNB rozšířila předmět činnosti ČEB. ČEB k prováděla bankovní činnosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím rozsahu: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) platební styk a zúčtování, d) poskytování záruk, e) otvírání akreditivů, f) obstarávání inkasa, g) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami, obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot, obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy, h) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu: převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Fondem národního majetku, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investování do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídle na území České republiky i) poskytování bankovních informací, j) poskytování investičních služeb zahrnující: doplňkovou investiční službu podle 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci ČEB. ČEB nemá žádné pobočky. 05

8 3. Poslání a úloha ČEB Poskytováním podpořeného financování ČEB umožňuje vývozcům vstupovat do soutěže na světovém trhu za podmínek srovnatelných s hlavní konkurencí v jiných vyspělých státech. Doplňuje tak služby nabízené komerčním bankovním sektorem o financování vývozních operací v těch oblastech, na něž není tento sektor z komerčních důvodů orientován. 4. Postavení ČEB na tuzemském bankovním trhu ČEB je vysoce specializovanou bankovní institucí přímo či nepřímo plně ve vlastnictví státu. Její činnost plně podléhá platným právním předpisům pro bankovní sektor, zejména zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž její hlavní činnost, státní podpora vývozu, je vymezena zákonem č. 58/1995 Sb., o pojiš ování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 58/1995 Sb. ). ČEB je tímto zákonem pověřena v České republice provozováním financování vývozu se státní podporou (dále jen podpořené financování ). Pro rozsah poskytovaných služeb a předmět činnosti je přitom určující bankovní licence udělená ČEB Českou národní bankou. ČEB reflektuje poptávku domácích vývozců po financování vývozu a trvale rozšiřuje nabídku svých produktů. Sleduje průnik proexportní politiky státu orientované na teritoria s vysokým, dosud ne však plně využitým, potenciálem pro uplatnění českého zboží s rychle se zvyšujícím zájmem vývozců o takové země. Stát prostřednictvím ČEB podporuje také vývoz takového zboží, který komerčně zaměřené banky nechtějí nebo nemohou financovat především s ohledem na vývozní úvěrová rizika, která považují ze svého pohledu za nepřijatelná. Většinu klientů ČEB představují vyspělí a zkušení vývozci, jejichž záměrem je nalézt nové trhy nebo tito vývozci usilují o návrat na dříve tradiční trhy. Dalšími klienty ČEB jsou malí a střední podnikatelé, kterým ČEB dokáže efektivně nabídnout své služby. Specifické postavení ČEB je jasně zřejmé z porovnání podílu objemu vývozu z hlediska rizikovosti cílové země vývozu na celkovém vývozu České republiky a ze stejného pohledu porovnání podílu stavu úvěrů poskytnutých ČEB z hlediska rizikovosti cílové země vývozu na celkovém stavu úvěrů ČEB. OECD klasifikuje země podle rizikovosti na stupnici od 0 do 7, přičemž 0 je nejméně a 7 nejvíce riziková země. Porovnání struktury vývozu ČR a struktury ůvěrů ČEB v roce 2006 podle rizikovosti cílové země vývozu (klasifikace rizikovosti zemí podle OECD) A B 0 71% 71% A B 1 79% 70% A B 2 11% 20% A B 3 71% 70% A B 4 05% 30% A B 5 01% 35% A B 6 01% 04% A B 7 01% 10% A - struktura vývozu ČR, B - struktura úvěrů ČEB Zdroj: Statistika vývozu ČSÚ a ČEB 06

9 ČEB je mezi nejvýznamnějšími bankovními domy malou bankou. Díky úzké specializaci na oblast financování vývozu převážně v cizí měně ji její postavení v oblasti právě takových úvěrů ale staví na čelné místo mezi daleko významnější bankovní domy působící v ČR. 31. prosince 2006 (v ) Banky v ČR celkem ČEB podíl ČEB aktiva bilanční celkem ,82% z toho vklady, úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami ,33% z toho v CZK ,40% z toho v CM ,38% z toho úvěry a ostatní pohledávky za klienty ,71% z toho v CZK ,00% z toho v CM ,68% z toho v CMz toho v CM na oběžná aktiva, export, import, TOZ ,07% Zdroj: Bankovní statistika ČNB prosinec 2006 a ČEB ČEB získává zdroje pro svou činnost na peněžních a kapitálových trzích. Pro věřitele ČEB je velmi důležité, že za její závazky ze splácení získaných finančních zdrojů a z ostatních operací na finančních trzích ručí podle zákona č. 58/1995 Sb. stát. Tato skutečnost bance umožňuje získávat finanční zdroje na těchto trzích v rozsahu a za podmínek obdobných jako ostatní banky. 5. Mezinárodní spolupráce Podobně jako v předchozích letech se ČEB i v roce 2006 podílela na jednáních klíčových institucí, které se zabývají mezinárodními pravidly pro státem podporované exportní financování, pracovních skupin pro exportní úvěry při OECD a Radě EU s cílem rozvíjet tato pravidla v zájmu českých vývozců. Současně je tím zajištěno, že podmínky exportního financování nabízené ČEB nezaostávají za podmínkami exportních bank ostatních členských zemí OECD. V roce 2006 se jednání obou institucí zaměřila m.j. na realizaci Konvence OECD o boji proti podplácení v mezinárodním obchodě, na zpřísnění pravidel pro posuzování vlivu vývozu na životní prostředí a na součinnost s nadnárodními finančními institucemi při zajištění udržitelné zadluženosti nejchudších zemí. ČEB ve své činnosti přijaté závěry v plném rozsahu uplatňuje. Současně byla zahájena jednání o možném rozšíření aplikace pravidel Konsensu OECD i na nečlenské země a o zásadním uvolnění pravidel Konsensu pro financování místních nákladů. V oblasti mezibankovní spolupráce pokračovala ČEB v souladu s potřebami klientů v rozšiřování okruhu partnerských bank v cílových zemích českého exportu. Byly uzavřeny další mezibankovní dohody o dvoustranné spolupráci při financování českého vývozu a při realizaci společných projektů v třetích zemích. česká exportní banka česká exportní banka 07

10 česká exportní banka_výroční zpráva_2006 C // Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti České exportní banky, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2006 I. Základní strategické cíle ČEB ČEB jako jeden z pilířů proexportní politiky státu uplatňuje širokou škálu svých produktů cílenou k podpoře vývozu. Zároveň postupuje tak, aby naplňovala cestou realizace projektů cíle schválené v rámci Exportní strategie ČR na léta Úlohou činnosti ČEB je naplnit tyto základní cíle, které odrážejí poslání ČEB v systému státní podpory vývozu a které od ní očekávají jak její akcionáři, tak i vývozci. Základními směry činnosti ČEB jsou: Naplňování cílů proexportní politiky státu, která klade důraz na kvantitativní i kvalitativní dimenzi podpory českého vývozu, v těchto oblastech: podpora vývozu zboží s vyšší a vysokou přidanou hodnotou, poskytování vývozních úvěrů, financování projektů a investic českých subjektů v zahraničí a s tím spojených služeb v oblastech přednostního obchodního zájmu České republiky, podpora vývozců v nových teritoriích, včetně teritorií a projektů se zvýšenou mírou rizika, trvalý důraz na kvalitu poskytovaných služeb se snahou dosáhnout vyšší komplexnosti obsluhy klienta, další rozšiřování nabízených služeb, konkrétně o nabídku zajiš ovacích operací pro klienty ČEB proti úrokovému a měnovému riziku, využití institutu odkupu pohledávek pro zlepšení a optimalizaci finančních toků klientů a vyšší míru podpory vývozních aktivit formou poradenství a účastí na obchodních cestách a misích. Klientská orientace ČEB spočívající v zásadě, že potřeby klientů jsou základním parametrem pro nastavení jak spektra poskytovaných produktů, tak také vnitřních procesů v ČEB, Meziroční růst stavu úvěrů a záruk, který odráží kvantitativní dimenzi podpory vývozu a zahrnuje také vhodné a pro komerční bankovní sektor atraktivní formy spolupráce při realizaci exportních projektů se snahou zapojit jejich vysoký potenciál s cílem výrazně přispět k celkovému rozvoji exportní výkonnosti ČR, Dosahování kladného hospodářského výsledku, i když pro ČEB není prioritním zájmem maximalizace zisku, ale maximální objem podpořeného vývozu a minimalizace prostředků potřebných ze státního rozpočtu. II. Vývoj makroekonomického prostředí Česká ekonomika potvrdila po úspěšném roce 2005 i v roce 2006 stabilní a poměrně vysoký ekonomický růst a v porovnání s většinou ostatních zemí Evropské unie (dále jen EU ) si zachovala velmi solidní tempo ekonomického růstu. Hrozby hospodářskému růstu pramenící z vysokých cen surovin ve druhé polovině roku 2006 především u ropy pominuly a byly tak vytvořeny podmínky k rekordnímu přebytku obchodní bilance. Přestože dosažený růst ekonomiky by měl ve svém důsledku vést k ještě rychlejšímu poklesu nezaměstnanosti, byl její pokles jen mírný. Česká republika i v roce 2006 dokázala těžit z náznaků oživení hospodářského růstu silných ekonomik států EU. Tempo růstu HDP - ve 4. čtvrtletí 2006 ve srovnání s předchozím čtvrtletím ekonomika svůj růst zpomalila jen o 0,1 % a rostla o 5,8 %. Průměrný roční růst HDP dosáhl celkově 6,1 %. Jedná se o stejné tempo růstu jako v předchozím roce. Růst HDP byl podporován růstem průmyslové produkce ve zpracovatelském průmyslu a růstem investic a spotřeby domácností. Pozitivem v rámci ekonomického rozvoje je při uvedeném hospodářském růstu nízká inflace. Její průměrná míra za rok 2006 vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen činila 2,5 % a pohybuje se pod spodní hranicí inflačního cíle ČNB. Kromě vývoje cen průmyslových výrobků přispělo trvající posilování kurzu Kč vůči USD a EUR k tlaku na pokles cen dováženého zboží. Trvalým úkolem vlády zůstává boj s nezaměstnaností, která se v závěru roku 2006 v meziročním srovnání snížila o 1,2 % na celkových 7,5 % a přiblížila se k predikci Ministerstva financí pro rok 2006, která uvažovala s mírou nezaměstnanosti 7,4 % na konci kalendářního roku. Celkové výsledky zahraničního obchodu (meziroční růst vývozu o 14,6 % a dovozu o 14,4%) s aktivní bilancí 47,3 mld. Kč byly spolu s vysokou domácí poptávkou rozhodujícím impulsem růstu ekonomiky České republiky jako celku. 08

11 Vybrané skupiny zemí - podíl na celkovém vývozu ČR sousedící s ČR 52,8 % 51,0 % prvních 10 s největším podílem na vývozu 76,4 % 75,4 % země EU 15 66,2 % 65,6 % země EU 25 84,2 % 83,9 % země SNS 3,1 % 3,5 % evropské přechodové země 2,3 % 2,6 % země s centrálně řízenou ekonomikou 0,4 % 0,5 % rozvojové země 3,5 % 3,3 % vyspělé země mimo EU 6,2 % 6,1 % Zdroj: ČSÚ Statistika zahraničního obchodu 2006 Za zatím nejvyšším přebytkem bilance zahraničního obchodu za dobu existence České republiky stojí dva faktory. Prvním je téměř 19 % meziroční nárůst vývozu osobních automobilů, jehož celkový podíl tak na českém vývozu vzrostl na 17 % a druhým je vývoj ceny ropy. Její vysoká cena dosahující prakticky až do srpna roku 2006 úrovně 80 USD za barel způsobila pokles poptávky po jejím dovozu o více jak 4 % a za její dovoz tak česká ekonomika zaplatila o 10,5 % méně. Z pohledu komoditní struktury zaznamenaly všechny komoditní skupiny podle nomenklatury SITC významný růst svého podílu. Nejvíce k růstu vývozu v roce 2006 přispěl jako již tradičně vývoz strojírenského zboží (SITC 7), s meziročním nárůstem 19,7 % a tato zbožová skupina potvrdila své vedoucí postavení na českém vývozu s celkovým podílem 53 %. I v roce 2006 pokračoval trend posilování Kč vůči EUR. Meziročně Kč posílila o 5,2 % a zdá se, že podobný vývoj s tempem kolem 3 % ročně bude pokračovat i v období po roce Ještě dramatičtější byl vývoj kurzu Kč vůči USD. USD poměrně rychle oslaboval. Z hodnoty, na které setrvával v posledním čtvrtletí 2005, kdy osciloval okolo 24,50 Kč/USD, oslabil až na kurz 20,50 Kč/USD v závěru roku S ohledem na to, že USD je měnou pro platby za dovážené suroviny a EUR měnou, ve které inkasují čeští vývozci, je z vývoje exportu i v roce 2006 zřejmé, že výrobní odvětví zaměřená na vývoz se s posilováním Kč vůči EUR dokážou s úspěchem vyrovnat. III. Výbrané ukazatele hospodaření Finanční výsledky jednotka Čistý výnos z úroků Čistý výnos z poplatků a provizí (včetně dotace) Čistý výnos z finančních operací Snížení hodnoty aktiv Provozní náklady celkem Ostatní provozní výnosy 0 1 Daň z příjmu Čistý zisk Rozvaha Bilanční suma Pohledávky za klienty Pohledávky za bankami Vklady klientů Vklady bank Emise dluhopisů Vlastní kapitál celkem Poměrové ukazatele Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE) % 4,07-1,32 Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) % 0,41-0,11 Kapitálová přiměřenost (dle ČNB) % 67,45 86,37 09

12 Ostatní údaje jednotka Průměrný počet zaměstnanců zaměstnanců Poskytnuté záruky Přísliby úvěrů Ratingové hodnocení - dlouhodobé závazky Moody s - Aa1 A1 Standard & Poor s - A- A- IV. Zhodnocení poskytování státní podpory vývozu 1. Naplňování úlohy ČEB ČEB v pozici státní bankovní instituce působí spolu s EGAP, a.s. a Czech Trade jako jeden z nejdůležitějších pilířů státní proexportní politiky. Hlavní směry činnosti ČEB ve střednědobém horizontu vycházejí z Exportní strategie České republiky na roky schválené vládou České republiky usnesením vlády ČR č ze 7. prosince Střednědobým cílem ČEB je účinně podporovat vývoj českého zahraničního obchodu, o který se do značné míry opírá současný dynamický hospodářský růst České republiky. ČEB se na přípravě této strategie aktivně podílela a převzala na sebe další nové úkoly v oblasti finanční podpory českých vývozců. V rámci realizace jednotlivých projektů Exportní strategie České republiky na roky si ČEB vytkla cíl najít nové, dosud nevyužité příležitosti růstu mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Opírá se přitom o bohaté zkušenosti exportujících společností. Společnosti, které uspějí na zahraničních trzích, mívají konkurenční výhodu ve vyšší úrovni produktivity práce, za nevyhnutelný považují nepřetržitý proces zavádění inovací, významně přispívají k vyšší zaměstnanosti a dosahují příznivějších cenových relací při prodeji svých výrobků, stejně jako vyšší úrovně mezd ve vztahu ke společnostem, které neexportují. Činnost ČEB v oblasti její hlavní působnosti - financování státem podporovaných střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů - závisí v rozhodující míře na vývoji exportního potenciálu významných velkých českých vývozců působících v oblasti investičního strojírenství a výroby dopravních a přepravních prostředků (s výjimkou osobních automobilů). Kromě těchto základních produktů ČEB zaznamenala zvýšený zájem o financování investic českých právnických osob v zahraničí a financování formou projektového financování. Oblastí, kde se ČEB i v roce 2006 výrazněji uplatnila, bylo financování infrastrukturálních projektů, u kterých jsou české firmy generálním dodavatelem. Paletu produktů, kterou vývozci v roce 2006 využili, doplňuje financování vývozu formou krátkodobých úvěrů na vývoz a úvěrů na výrobu pro vývoz. ČEB dosáhla v r pozitivních výsledků v podpoře vývozu a tím přispěla k úspěšnému vývoji obchodní bilance. V roce 2006: ČEB uzavřela úvěrové a záruční smlouvy v celkové výši 19,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 4 %, ČEB poskytla svým klientům nové úvěry ve výši téměř 5 mld. Kč, stav poskytnutých úvěrů činí v nominální hodnotě 17,8 mld. Kč a byl výrazně ovlivněn posilováním CZK vůči zahraničním měnám, celkový zisk po zdanění činí 99 a po výkyvu v roce 2005 se podařilo opět dosáhnout úroveň ziskového hospodaření. česká exportní banka česká exportní banka 10

13 2. Obchodní výsledky Nově uzavřené smlouvy o financování úvěrů a o vystavení záručních listin ve výši téměř 20 mld. Kč znamenaly oproti předchozímu roku nárůst o 4 % a téměř z 81 % se týkaly přímé podpory zahraničně obchodních operací (tj. vývozních úvěrů, záruk, financování investic). Na tomto vývoji se výrazným způsobem podílely uzavřené smlouvy na financování infrastrukturálních projektů. Zbývající část byla tvořena úvěrovými operacemi před uskutečněním vlastního vývozu (tj. financováním výroby pro vývoz), které je součástí navazujícího financování vývozu. Plných 19 % objemu podepsaných smluv na financování výroby pro vývoz je důkazem vysokého zájmu vývozců o komplexní financování jejich vývozních projektů počínaje nákupem materiálu, jeho zpracováním, nákupem subdodávek a služeb souvisejících s výrobou. Působení ČEB není vyhraněno ani z hlediska teritoriálního, ani komoditního, i když činnost ČEB sleduje prioritní cíle dané proexportní politikou vlády ČR a navazuje na tradiční vývozní komodity. Významným faktorem charakterizujícím činnost ČEB v roce 2006 je skutečnost, že vývozci v porovnání s rokem 2005 požadovali mnohem více financování jejich vývozu do zemí, které z jakýchkoli důvodů nejsou na předních místech v seznamu zemí, kam většina českého vývozu míří. Jedná se o země bu vzdálené nebo země s vyšší mírou vývozních úvěrových rizik, kde podpora státu je vítána a mnohdy potřebná nebo dokonce nevyhnutelná. Využití produktů financování vývozu (podle objemu podepsaných smluv v ) dodavatelské vývozní úvěry 2 - odběratelské vývozní úvěry 3 - financování investic v zahraničí 4 - financování výroby pro vývoz 5 - záruky Rovněž tak je finanční podpora vývozu, jak ji provádí ČEB, přístupná nejen významným vývozcům, ale i malým a středním podnikatelům, pro jejichž společnosti je vývoz produkce důležitým faktorem jejich dalšího růstu, impulsem pro technické inovace a v celkovém důsledku faktorem trvalého zvyšování konkurenceschopnosti. Totéž platí i pro takové malé a střední vývozce, kteří jsou teprve v počátečních fázích rozvoje svých vývozních aktivit. Z pohledu struktury financovaných subjektů podle jejich velikosti v rámci financování vývozu ČEB, je podíl malých a středních podniků poměrně významný. Je přirozené, že do vzdálenějších teritorií s vyšším teritoriálním rizikem pronikají spíše vývozci silnější a zkušenější, kde se uplatňují především při vývozu zboží investičního charakteru, zatímco zájmovým teritoriem malých či středních vývozců jsou země bezprostředně sousedící s ČR, případně další země EU, se zbožím kusovým s opakovanými dodávkami. Rozbor činnosti ČEB zaměřený na její spoluprácii s malými a středními podnikateli (dále jen MSP ) byl proveden na základě uplatnění kritérií pro MSP, uplatňovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu pro potřeby užití strukturálních fondů EU. Produkty financování vývozu ČEB umožňují, aby MSP přes charakter svého vývozu mohly využít i oblast financování střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů poskytovaných se státní dotací. Zatímco podíl MSP na objemu podepsaných smluv poklesl zhruba na polovinu, vzrostl podíl MSP na celkovém stavu úvěrů a vzrostl i podíl těchto vývozních subjektů na celkovém čerpání úvěrů. 11

ýroční zpráva 2009 V

ýroční zpráva 2009 V Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Úvodní slovo generálního ředitele V minulém roce se světové hospodářství potýkalo s velkými obtížemi znamenajícími výrazný pokles hospodářského růstu. Obzvláště citelně

Více

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výroční zpráva 2013 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 Obsah Úvodní slovo...3 Obchodní výsledky...4 Přínosy pojištění se státní podporou...7 Pojištění se státní podporou nabídka služeb

Více

Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s.

Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s. Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s. 01 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2005 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme. v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky

Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme. v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji infrastruktury a sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. 1 ČESKOMORAVSKÁ

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko V ÝROČNÍ ZPR ÁVA Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESK Á REPUBLIK A Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: + 420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. POJIŠŤUJEME RIZIKA VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ VE STOVCE ZEMÍ SVĚTA INDIVIDUÁLNÍ A ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB Podporujeme český vývoz OBSAH

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

Tony Hall Spojené království

Tony Hall Spojené království Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 2008 Po 26 letech práce pro Skupinu, jsem si myslel, že jsem viděl už všechno. Potom přišel rok 2008, který byl z profesionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Důvěra spojuje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 04 Rakousko ČESKÁ REPUBLIKA Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Petra Voglová Kouzelný

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 10 11 121314 15 16 Československá obchodní banka, a. s. MMXIII Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Zpráva představenstva o činnosti banky a stavu jejího majetku za účetní rok 2014. Vnější prostředí a jeho působení na činnost banky

Zpráva představenstva o činnosti banky a stavu jejího majetku za účetní rok 2014. Vnější prostředí a jeho působení na činnost banky Zpráva představenstva o činnosti banky a stavu jejího majetku za účetní rok 2014 Vnější prostředí a jeho působení na činnost banky Uplynulý rok byl na rozdíl od roku předcházejícího již ve znamení ekonomického

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 2 3 Obsah Obsah... 3 Nejdůležitější hospodářské výsledky... 4 Úvodní slovo představenstva...

Více

OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009. Slovo na úvod. Podporujeme český export. Obchodní výsledky.

OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009. Slovo na úvod. Podporujeme český export. Obchodní výsledky. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009 Slovo na úvod Podporujeme český export Obchodní výsledky Jaký

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více