_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708"

Transkript

1 česká exportní banka czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export ank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech exporrt bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export b czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech expor bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech b ech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export ba bank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech export bank czech export nank czech export bank czech export bank czech exort ba zech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export b výroční zpráva 2006 âeská EXPORTNÍ BANKA C Z E C H E X P O R T B A N K

2 obsah czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech expo ank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech exporrt bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech expo bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech ech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export b bank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech export bank czech export nank czech export bank czech export bank czech exort b zech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export

3 česká exportní banka_výroční zpráva_2006 A Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy dozorčí rady B Profil České exportní banky, a.s. 1. Akcionáři a základní kapitál 2. Předmět podnikání ČEB 3. Poslání a úloha ČEB 4. Postavení na tuzemském bankovním trhu 4. Mezinárodní spolupráce C Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti České exportní banky, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2006 I. Základní strategické cíle ČEB II. Vývoj makroekonomického prostředí III. Vybrané ukazatele hospodaření IV. Zhodnocení poskytování státní podpory vývozu 1. Naplňování úlohy ČEB 2. Obchodní výsledky 3. Stav a struktura úvěrového portfolia V. Finanční hospodaření, hospodářské výsledky a stav majetku 1. Bilance aktiv a pasív 2. Tvorba zisku VI. Získávání zdrojů a obchody na finančních trzích 1. Získávání zdrojů 2. Investování volných zdrojů D Textová část výroční zprávy emitenta cenného papíru I. Řízení rizik 1. Úvěrové riziko 2. Tržní riziko 3. Riziko likvidity 4. Operační riziko II. Lidské zdroje 1. Vztah se zaměstnanci 2. Přijaté peněžité a naturální příjmy vedoucích osob a členů orgánů 2. a principy jejich odměňování III. Odměny uhrazené v roce 2006 auditorům IV. Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni V. Předpokládaný vývoj v roce 2007 E Struktura řídicích orgánů České exportní banky, a.s. 1. Informace o členech řídících orgánů České exportní banky, a.s. 2. Organizační schéma České exportní banky, a.s. F Zpráva nezávislých auditorů G Účetní závěrka k H Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou _02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708 _08 _08 _08 _09 _10 _10 _11 _14 _17 _17 _19 _20 _20 _21 _22 _22 _22 _23 _23 _24 _24 _24 _25 _26 _26 _26 _29 _32 _36 _37 _42 _77

4 A // Úvodní slovo předsedy představenstva Objem smluv na financování aktivit českých vývozců a investorů i jejich zahraničních partnerů formou úvěrů, záruk a dalších produktů České exportní banky dosáhl v roce 2006 téměř 20 mld. Kč. Oproti předchozímu roku jsme tak zaznamenali nárůst tohoto základního ukazatele ve výši 4 %. Smlouvy se týkaly téměř z 81 % přímé podpory zahraničně obchodních operací (tj. vývozních úvěrů, záruk, financování investic). Zbývajících 19 % objemu podepsaných smluv připadlo na financování výroby pro vývoz, což je důkazem vysokého zájmu vývozců o komplexní financování jejich vývozních projektů a schopnosti banky takové potřeby uspokojit. Rok 2006, posuzován podle výsledků obchodní činnosti a především podle struktury objemu podepsaných smluv, je spolehlivým základem pro růst jak celkového čerpání úvěrů tak také stavu úvěrů, a to i přes trvalé posilování směnného kurzu Kč vůči hlavním smluvním měnám v portfoliu poskytnutých úvěrů. Hodnocení výsledků obchodní činnosti z pohledu objemu podepsaných smluv a segmentové orientace ukazuje, že Česká exportní banka dokázala v jedenáctém roce své činnosti uspokojit poptávku svých klientů orientovanou především na podporu vývozu nebo investic do energetických celků a na podporu vývozu strojírenských investičních celků. Tyto dvě velké zbožové skupiny představují v objemu podepsaných smluv plných 88 %. Významnou skupinu tvoří v portfoliu České exportní banky i nadále malé a střední podniky, s nimiž banka podepsala smlouvy v objemu téměř 1 miliardy korun. Z hlediska teritoriálního je téměř celé úvěrové portfolio banky vytvořeno v zemích, do nichž míří jen 15 % veškerého českého vývozu. Právě v nich hrají vnímání značky, historie, negociační dovednosti a samozřejmě schopnost vyhovět v nabídce financování často nadstandardním požadavkům či podmínkám nejvýznamnější roli při rozhodování tamních odběratelů o tom, zda uzavřít kontrakt právě s českým subjektem. Teritoriální priority českých exportérů, kteří se v roce 2006 s žádostí o financování svého exportu na Českou exportní banku obrátili, byly jednoznačné. Preferovali jako cílovou zemi svého vývozu země SNS a především Ruskou federaci. Objem smluv, které s nimi Česká exportní banka podepsala, představoval plných 71 % všech podepsaných smluv a smlouvy o financování vývozu do Ruské federace pak více než 40 %. Pokračuje zájem o asijská teritoria, například Vietnam či Mongolsko, nově se v portfoliu objevila Gruzie, stálý je zájem o Balkán. Česká exportní banka je nedílnou součástí systému státní podpory exportu, v jehož rámci spolu s EGAPem řeší většinu svých obchodních případů a ve své poradenské práci sdílí zkušenosti a znalosti teritorií s Czechtrade. Je současně pevně zakotvena také v bankovní komunitě, při řešení potřeb českých firem velmi úzce spolupracuje s komerčními bankami jak na dvoustranném či vícestranném základě, tak i na půdě specializovaného orgánu České bankovní asociace, kterým je Pracovní skupina pro exportní financování. Česká exportní banka cíleně opírá svou strategii o výrazné doplnění a posílení svého vlastního dobrého jména se jménem České republiky. Financování České exportní banky se stává v teritoriích prioritního zájmu jejích klientů jakýmsi druhým certifikátem původu zboží a doplňuje či posiluje pojem Czech made. Dochází tak k optimálnímu organickému propojení, ze kterého profitují značky obě, především však, a to je smyslem činnosti České exportní banky, čeští vývozci a investoři. Ing. Josef Tauber předseda představenstva České exportní banky, a.s. 02

5 A // Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Export zboží a investic je významným prvkem dynamického vývoje české ekonomiky. Je všeobecně známo, že vývoz významně ovlivňuje nejen platební bilanci země, ale také celou ekonomiku. Podniky, které vyrábějí na vývoz, vytvářejí desítky tisíc pracovních míst, taková výroba předpokládá vysokou kvalifikační úroveň pracovníků a její neustálé zvyšování. Exportující firmy dosahují dobrých hospodářských výsledků, které se vracejí státu nejen v podobě vybraných daní. Takové jsou argumenty, které přivedly vlády a parlamenty celého světa k vytvoření funkčních systémů podpory vývozu. V rámci České republiky je Česká exportní banka spolu s pojiš ovací společností EGAP klíčovým prvkem kvalifikovaného financování a podpory českých exportérů a investorů při jejich pronikání na zahraniční trhy a zapojování se do mezinárodních projektů. Dynamika ukazatele podepsaných smluv vypovídá o tom, že čeští exportéři vyhledávají služby banky zajisté proto, že je shledávají výhodnými. Co už čísla neukazují, je rostoucí náročnost českých vývozců a jejich zahraničních partnerů na strukturu financování, na detailní znalost trhu cílové země a na schopnost nabídnout opravdu atraktivní podmínky. V konkurenci technicky a cenově srovnatelných nabídek se zejména na trzích těch zemí, na které je Česká exportní banka prioritně orientována, stává nabídnutá struktura, délka a cena financování často rozhodujícím faktorem při rozhodování zahraničního partnera pro nákup zboží či služeb v České republice. Dnes není z tohoto pohledu nenáročných trhů. Konkurence se zostřuje a požadavky partnerů rostou. Dozorčí rada v zastoupení státu jako akcionáře banky sleduje nejen čísla, ale také schopnost banky naplnit tato očekávání a požadavky. Výsledek roku 2006 je i z tohoto pohledu povzbudivý. V České exportní bance proběhly nejen kvantitativní změny vyjádřené závěrečnými čísly výroční zprávy, ale trh ocenil zejména posun v kvalitativní oblasti. Doc. Ing. Václav Petříček, CSc. předseda Dozorčí rady České exportní banky česká exportní banka česká exportní banka 03

6 profil czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech expo ank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech exporrt bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech expo bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech ech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export b bank czech export bank czech export bank czech export czech export ban czech export bank czech export nank czech export bank czech export bank czech exort b zech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export

7 B // Profil české exportní banky, a.s. 1. Akcionáři a základní kapitál Česká exportní banka, a.s. (dále jen ČEB ) byla založena zakladatelskou smlouvou dne 22. prosince Jejími současnými akcionáři jsou: Stát - jehož akcionářská práva vykonávají Ministerstvo financí Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zemědělství a Exportní garanční a pojiš ovací společnost, a.s. ČEB vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. března 1995 a její sídlo je Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ Telefonní spojení , faxové spojení a Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Základní kapitál ,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set padesát milionů korun českých), 2. Předmět podnikání ČEB ČEB začala jako banka působit na základě povolení, které vydala ČNB dne a bylo ČNB změněno dne V současnosti ČEB působí na základě bankovní licence vydané rozhodnutím ČNB pod č.j. 2003/3966/520 ze dne , které nabylo právní moci téhož dne a změny bankovní licence byly provedené rozhodnutím ČNB pod č.j. 2003/4067/520 ze dne , které nabylo právní moci Udělená bankovní licence nahradila původní povolení působit ČEB jako banka. Rozhodnutím ČNB ze dne č.j. 2005/3982/530, které nabylo právní moci dne , ČNB rozšířila předmět činnosti ČEB. ČEB k prováděla bankovní činnosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím rozsahu: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) platební styk a zúčtování, d) poskytování záruk, e) otvírání akreditivů, f) obstarávání inkasa, g) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami, obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot, obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy, h) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu: převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Fondem národního majetku, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investování do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídle na území České republiky i) poskytování bankovních informací, j) poskytování investičních služeb zahrnující: doplňkovou investiční službu podle 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci ČEB. ČEB nemá žádné pobočky. 05

8 3. Poslání a úloha ČEB Poskytováním podpořeného financování ČEB umožňuje vývozcům vstupovat do soutěže na světovém trhu za podmínek srovnatelných s hlavní konkurencí v jiných vyspělých státech. Doplňuje tak služby nabízené komerčním bankovním sektorem o financování vývozních operací v těch oblastech, na něž není tento sektor z komerčních důvodů orientován. 4. Postavení ČEB na tuzemském bankovním trhu ČEB je vysoce specializovanou bankovní institucí přímo či nepřímo plně ve vlastnictví státu. Její činnost plně podléhá platným právním předpisům pro bankovní sektor, zejména zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž její hlavní činnost, státní podpora vývozu, je vymezena zákonem č. 58/1995 Sb., o pojiš ování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 58/1995 Sb. ). ČEB je tímto zákonem pověřena v České republice provozováním financování vývozu se státní podporou (dále jen podpořené financování ). Pro rozsah poskytovaných služeb a předmět činnosti je přitom určující bankovní licence udělená ČEB Českou národní bankou. ČEB reflektuje poptávku domácích vývozců po financování vývozu a trvale rozšiřuje nabídku svých produktů. Sleduje průnik proexportní politiky státu orientované na teritoria s vysokým, dosud ne však plně využitým, potenciálem pro uplatnění českého zboží s rychle se zvyšujícím zájmem vývozců o takové země. Stát prostřednictvím ČEB podporuje také vývoz takového zboží, který komerčně zaměřené banky nechtějí nebo nemohou financovat především s ohledem na vývozní úvěrová rizika, která považují ze svého pohledu za nepřijatelná. Většinu klientů ČEB představují vyspělí a zkušení vývozci, jejichž záměrem je nalézt nové trhy nebo tito vývozci usilují o návrat na dříve tradiční trhy. Dalšími klienty ČEB jsou malí a střední podnikatelé, kterým ČEB dokáže efektivně nabídnout své služby. Specifické postavení ČEB je jasně zřejmé z porovnání podílu objemu vývozu z hlediska rizikovosti cílové země vývozu na celkovém vývozu České republiky a ze stejného pohledu porovnání podílu stavu úvěrů poskytnutých ČEB z hlediska rizikovosti cílové země vývozu na celkovém stavu úvěrů ČEB. OECD klasifikuje země podle rizikovosti na stupnici od 0 do 7, přičemž 0 je nejméně a 7 nejvíce riziková země. Porovnání struktury vývozu ČR a struktury ůvěrů ČEB v roce 2006 podle rizikovosti cílové země vývozu (klasifikace rizikovosti zemí podle OECD) A B 0 71% 71% A B 1 79% 70% A B 2 11% 20% A B 3 71% 70% A B 4 05% 30% A B 5 01% 35% A B 6 01% 04% A B 7 01% 10% A - struktura vývozu ČR, B - struktura úvěrů ČEB Zdroj: Statistika vývozu ČSÚ a ČEB 06

9 ČEB je mezi nejvýznamnějšími bankovními domy malou bankou. Díky úzké specializaci na oblast financování vývozu převážně v cizí měně ji její postavení v oblasti právě takových úvěrů ale staví na čelné místo mezi daleko významnější bankovní domy působící v ČR. 31. prosince 2006 (v ) Banky v ČR celkem ČEB podíl ČEB aktiva bilanční celkem ,82% z toho vklady, úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami ,33% z toho v CZK ,40% z toho v CM ,38% z toho úvěry a ostatní pohledávky za klienty ,71% z toho v CZK ,00% z toho v CM ,68% z toho v CMz toho v CM na oběžná aktiva, export, import, TOZ ,07% Zdroj: Bankovní statistika ČNB prosinec 2006 a ČEB ČEB získává zdroje pro svou činnost na peněžních a kapitálových trzích. Pro věřitele ČEB je velmi důležité, že za její závazky ze splácení získaných finančních zdrojů a z ostatních operací na finančních trzích ručí podle zákona č. 58/1995 Sb. stát. Tato skutečnost bance umožňuje získávat finanční zdroje na těchto trzích v rozsahu a za podmínek obdobných jako ostatní banky. 5. Mezinárodní spolupráce Podobně jako v předchozích letech se ČEB i v roce 2006 podílela na jednáních klíčových institucí, které se zabývají mezinárodními pravidly pro státem podporované exportní financování, pracovních skupin pro exportní úvěry při OECD a Radě EU s cílem rozvíjet tato pravidla v zájmu českých vývozců. Současně je tím zajištěno, že podmínky exportního financování nabízené ČEB nezaostávají za podmínkami exportních bank ostatních členských zemí OECD. V roce 2006 se jednání obou institucí zaměřila m.j. na realizaci Konvence OECD o boji proti podplácení v mezinárodním obchodě, na zpřísnění pravidel pro posuzování vlivu vývozu na životní prostředí a na součinnost s nadnárodními finančními institucemi při zajištění udržitelné zadluženosti nejchudších zemí. ČEB ve své činnosti přijaté závěry v plném rozsahu uplatňuje. Současně byla zahájena jednání o možném rozšíření aplikace pravidel Konsensu OECD i na nečlenské země a o zásadním uvolnění pravidel Konsensu pro financování místních nákladů. V oblasti mezibankovní spolupráce pokračovala ČEB v souladu s potřebami klientů v rozšiřování okruhu partnerských bank v cílových zemích českého exportu. Byly uzavřeny další mezibankovní dohody o dvoustranné spolupráci při financování českého vývozu a při realizaci společných projektů v třetích zemích. česká exportní banka česká exportní banka 07

10 česká exportní banka_výroční zpráva_2006 C // Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti České exportní banky, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2006 I. Základní strategické cíle ČEB ČEB jako jeden z pilířů proexportní politiky státu uplatňuje širokou škálu svých produktů cílenou k podpoře vývozu. Zároveň postupuje tak, aby naplňovala cestou realizace projektů cíle schválené v rámci Exportní strategie ČR na léta Úlohou činnosti ČEB je naplnit tyto základní cíle, které odrážejí poslání ČEB v systému státní podpory vývozu a které od ní očekávají jak její akcionáři, tak i vývozci. Základními směry činnosti ČEB jsou: Naplňování cílů proexportní politiky státu, která klade důraz na kvantitativní i kvalitativní dimenzi podpory českého vývozu, v těchto oblastech: podpora vývozu zboží s vyšší a vysokou přidanou hodnotou, poskytování vývozních úvěrů, financování projektů a investic českých subjektů v zahraničí a s tím spojených služeb v oblastech přednostního obchodního zájmu České republiky, podpora vývozců v nových teritoriích, včetně teritorií a projektů se zvýšenou mírou rizika, trvalý důraz na kvalitu poskytovaných služeb se snahou dosáhnout vyšší komplexnosti obsluhy klienta, další rozšiřování nabízených služeb, konkrétně o nabídku zajiš ovacích operací pro klienty ČEB proti úrokovému a měnovému riziku, využití institutu odkupu pohledávek pro zlepšení a optimalizaci finančních toků klientů a vyšší míru podpory vývozních aktivit formou poradenství a účastí na obchodních cestách a misích. Klientská orientace ČEB spočívající v zásadě, že potřeby klientů jsou základním parametrem pro nastavení jak spektra poskytovaných produktů, tak také vnitřních procesů v ČEB, Meziroční růst stavu úvěrů a záruk, který odráží kvantitativní dimenzi podpory vývozu a zahrnuje také vhodné a pro komerční bankovní sektor atraktivní formy spolupráce při realizaci exportních projektů se snahou zapojit jejich vysoký potenciál s cílem výrazně přispět k celkovému rozvoji exportní výkonnosti ČR, Dosahování kladného hospodářského výsledku, i když pro ČEB není prioritním zájmem maximalizace zisku, ale maximální objem podpořeného vývozu a minimalizace prostředků potřebných ze státního rozpočtu. II. Vývoj makroekonomického prostředí Česká ekonomika potvrdila po úspěšném roce 2005 i v roce 2006 stabilní a poměrně vysoký ekonomický růst a v porovnání s většinou ostatních zemí Evropské unie (dále jen EU ) si zachovala velmi solidní tempo ekonomického růstu. Hrozby hospodářskému růstu pramenící z vysokých cen surovin ve druhé polovině roku 2006 především u ropy pominuly a byly tak vytvořeny podmínky k rekordnímu přebytku obchodní bilance. Přestože dosažený růst ekonomiky by měl ve svém důsledku vést k ještě rychlejšímu poklesu nezaměstnanosti, byl její pokles jen mírný. Česká republika i v roce 2006 dokázala těžit z náznaků oživení hospodářského růstu silných ekonomik států EU. Tempo růstu HDP - ve 4. čtvrtletí 2006 ve srovnání s předchozím čtvrtletím ekonomika svůj růst zpomalila jen o 0,1 % a rostla o 5,8 %. Průměrný roční růst HDP dosáhl celkově 6,1 %. Jedná se o stejné tempo růstu jako v předchozím roce. Růst HDP byl podporován růstem průmyslové produkce ve zpracovatelském průmyslu a růstem investic a spotřeby domácností. Pozitivem v rámci ekonomického rozvoje je při uvedeném hospodářském růstu nízká inflace. Její průměrná míra za rok 2006 vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen činila 2,5 % a pohybuje se pod spodní hranicí inflačního cíle ČNB. Kromě vývoje cen průmyslových výrobků přispělo trvající posilování kurzu Kč vůči USD a EUR k tlaku na pokles cen dováženého zboží. Trvalým úkolem vlády zůstává boj s nezaměstnaností, která se v závěru roku 2006 v meziročním srovnání snížila o 1,2 % na celkových 7,5 % a přiblížila se k predikci Ministerstva financí pro rok 2006, která uvažovala s mírou nezaměstnanosti 7,4 % na konci kalendářního roku. Celkové výsledky zahraničního obchodu (meziroční růst vývozu o 14,6 % a dovozu o 14,4%) s aktivní bilancí 47,3 mld. Kč byly spolu s vysokou domácí poptávkou rozhodujícím impulsem růstu ekonomiky České republiky jako celku. 08

11 Vybrané skupiny zemí - podíl na celkovém vývozu ČR sousedící s ČR 52,8 % 51,0 % prvních 10 s největším podílem na vývozu 76,4 % 75,4 % země EU 15 66,2 % 65,6 % země EU 25 84,2 % 83,9 % země SNS 3,1 % 3,5 % evropské přechodové země 2,3 % 2,6 % země s centrálně řízenou ekonomikou 0,4 % 0,5 % rozvojové země 3,5 % 3,3 % vyspělé země mimo EU 6,2 % 6,1 % Zdroj: ČSÚ Statistika zahraničního obchodu 2006 Za zatím nejvyšším přebytkem bilance zahraničního obchodu za dobu existence České republiky stojí dva faktory. Prvním je téměř 19 % meziroční nárůst vývozu osobních automobilů, jehož celkový podíl tak na českém vývozu vzrostl na 17 % a druhým je vývoj ceny ropy. Její vysoká cena dosahující prakticky až do srpna roku 2006 úrovně 80 USD za barel způsobila pokles poptávky po jejím dovozu o více jak 4 % a za její dovoz tak česká ekonomika zaplatila o 10,5 % méně. Z pohledu komoditní struktury zaznamenaly všechny komoditní skupiny podle nomenklatury SITC významný růst svého podílu. Nejvíce k růstu vývozu v roce 2006 přispěl jako již tradičně vývoz strojírenského zboží (SITC 7), s meziročním nárůstem 19,7 % a tato zbožová skupina potvrdila své vedoucí postavení na českém vývozu s celkovým podílem 53 %. I v roce 2006 pokračoval trend posilování Kč vůči EUR. Meziročně Kč posílila o 5,2 % a zdá se, že podobný vývoj s tempem kolem 3 % ročně bude pokračovat i v období po roce Ještě dramatičtější byl vývoj kurzu Kč vůči USD. USD poměrně rychle oslaboval. Z hodnoty, na které setrvával v posledním čtvrtletí 2005, kdy osciloval okolo 24,50 Kč/USD, oslabil až na kurz 20,50 Kč/USD v závěru roku S ohledem na to, že USD je měnou pro platby za dovážené suroviny a EUR měnou, ve které inkasují čeští vývozci, je z vývoje exportu i v roce 2006 zřejmé, že výrobní odvětví zaměřená na vývoz se s posilováním Kč vůči EUR dokážou s úspěchem vyrovnat. III. Výbrané ukazatele hospodaření Finanční výsledky jednotka Čistý výnos z úroků Čistý výnos z poplatků a provizí (včetně dotace) Čistý výnos z finančních operací Snížení hodnoty aktiv Provozní náklady celkem Ostatní provozní výnosy 0 1 Daň z příjmu Čistý zisk Rozvaha Bilanční suma Pohledávky za klienty Pohledávky za bankami Vklady klientů Vklady bank Emise dluhopisů Vlastní kapitál celkem Poměrové ukazatele Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE) % 4,07-1,32 Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) % 0,41-0,11 Kapitálová přiměřenost (dle ČNB) % 67,45 86,37 09

12 Ostatní údaje jednotka Průměrný počet zaměstnanců zaměstnanců Poskytnuté záruky Přísliby úvěrů Ratingové hodnocení - dlouhodobé závazky Moody s - Aa1 A1 Standard & Poor s - A- A- IV. Zhodnocení poskytování státní podpory vývozu 1. Naplňování úlohy ČEB ČEB v pozici státní bankovní instituce působí spolu s EGAP, a.s. a Czech Trade jako jeden z nejdůležitějších pilířů státní proexportní politiky. Hlavní směry činnosti ČEB ve střednědobém horizontu vycházejí z Exportní strategie České republiky na roky schválené vládou České republiky usnesením vlády ČR č ze 7. prosince Střednědobým cílem ČEB je účinně podporovat vývoj českého zahraničního obchodu, o který se do značné míry opírá současný dynamický hospodářský růst České republiky. ČEB se na přípravě této strategie aktivně podílela a převzala na sebe další nové úkoly v oblasti finanční podpory českých vývozců. V rámci realizace jednotlivých projektů Exportní strategie České republiky na roky si ČEB vytkla cíl najít nové, dosud nevyužité příležitosti růstu mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Opírá se přitom o bohaté zkušenosti exportujících společností. Společnosti, které uspějí na zahraničních trzích, mívají konkurenční výhodu ve vyšší úrovni produktivity práce, za nevyhnutelný považují nepřetržitý proces zavádění inovací, významně přispívají k vyšší zaměstnanosti a dosahují příznivějších cenových relací při prodeji svých výrobků, stejně jako vyšší úrovně mezd ve vztahu ke společnostem, které neexportují. Činnost ČEB v oblasti její hlavní působnosti - financování státem podporovaných střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů - závisí v rozhodující míře na vývoji exportního potenciálu významných velkých českých vývozců působících v oblasti investičního strojírenství a výroby dopravních a přepravních prostředků (s výjimkou osobních automobilů). Kromě těchto základních produktů ČEB zaznamenala zvýšený zájem o financování investic českých právnických osob v zahraničí a financování formou projektového financování. Oblastí, kde se ČEB i v roce 2006 výrazněji uplatnila, bylo financování infrastrukturálních projektů, u kterých jsou české firmy generálním dodavatelem. Paletu produktů, kterou vývozci v roce 2006 využili, doplňuje financování vývozu formou krátkodobých úvěrů na vývoz a úvěrů na výrobu pro vývoz. ČEB dosáhla v r pozitivních výsledků v podpoře vývozu a tím přispěla k úspěšnému vývoji obchodní bilance. V roce 2006: ČEB uzavřela úvěrové a záruční smlouvy v celkové výši 19,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 4 %, ČEB poskytla svým klientům nové úvěry ve výši téměř 5 mld. Kč, stav poskytnutých úvěrů činí v nominální hodnotě 17,8 mld. Kč a byl výrazně ovlivněn posilováním CZK vůči zahraničním měnám, celkový zisk po zdanění činí 99 a po výkyvu v roce 2005 se podařilo opět dosáhnout úroveň ziskového hospodaření. česká exportní banka česká exportní banka 10

13 2. Obchodní výsledky Nově uzavřené smlouvy o financování úvěrů a o vystavení záručních listin ve výši téměř 20 mld. Kč znamenaly oproti předchozímu roku nárůst o 4 % a téměř z 81 % se týkaly přímé podpory zahraničně obchodních operací (tj. vývozních úvěrů, záruk, financování investic). Na tomto vývoji se výrazným způsobem podílely uzavřené smlouvy na financování infrastrukturálních projektů. Zbývající část byla tvořena úvěrovými operacemi před uskutečněním vlastního vývozu (tj. financováním výroby pro vývoz), které je součástí navazujícího financování vývozu. Plných 19 % objemu podepsaných smluv na financování výroby pro vývoz je důkazem vysokého zájmu vývozců o komplexní financování jejich vývozních projektů počínaje nákupem materiálu, jeho zpracováním, nákupem subdodávek a služeb souvisejících s výrobou. Působení ČEB není vyhraněno ani z hlediska teritoriálního, ani komoditního, i když činnost ČEB sleduje prioritní cíle dané proexportní politikou vlády ČR a navazuje na tradiční vývozní komodity. Významným faktorem charakterizujícím činnost ČEB v roce 2006 je skutečnost, že vývozci v porovnání s rokem 2005 požadovali mnohem více financování jejich vývozu do zemí, které z jakýchkoli důvodů nejsou na předních místech v seznamu zemí, kam většina českého vývozu míří. Jedná se o země bu vzdálené nebo země s vyšší mírou vývozních úvěrových rizik, kde podpora státu je vítána a mnohdy potřebná nebo dokonce nevyhnutelná. Využití produktů financování vývozu (podle objemu podepsaných smluv v ) dodavatelské vývozní úvěry 2 - odběratelské vývozní úvěry 3 - financování investic v zahraničí 4 - financování výroby pro vývoz 5 - záruky Rovněž tak je finanční podpora vývozu, jak ji provádí ČEB, přístupná nejen významným vývozcům, ale i malým a středním podnikatelům, pro jejichž společnosti je vývoz produkce důležitým faktorem jejich dalšího růstu, impulsem pro technické inovace a v celkovém důsledku faktorem trvalého zvyšování konkurenceschopnosti. Totéž platí i pro takové malé a střední vývozce, kteří jsou teprve v počátečních fázích rozvoje svých vývozních aktivit. Z pohledu struktury financovaných subjektů podle jejich velikosti v rámci financování vývozu ČEB, je podíl malých a středních podniků poměrně významný. Je přirozené, že do vzdálenějších teritorií s vyšším teritoriálním rizikem pronikají spíše vývozci silnější a zkušenější, kde se uplatňují především při vývozu zboží investičního charakteru, zatímco zájmovým teritoriem malých či středních vývozců jsou země bezprostředně sousedící s ČR, případně další země EU, se zbožím kusovým s opakovanými dodávkami. Rozbor činnosti ČEB zaměřený na její spoluprácii s malými a středními podnikateli (dále jen MSP ) byl proveden na základě uplatnění kritérií pro MSP, uplatňovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu pro potřeby užití strukturálních fondů EU. Produkty financování vývozu ČEB umožňují, aby MSP přes charakter svého vývozu mohly využít i oblast financování střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů poskytovaných se státní dotací. Zatímco podíl MSP na objemu podepsaných smluv poklesl zhruba na polovinu, vzrostl podíl MSP na celkovém stavu úvěrů a vzrostl i podíl těchto vývozních subjektů na celkovém čerpání úvěrů. 11

14 Podíl MSP na činnosti ČEB ,4% 5,8% ,4% 5,2% ,0% 16,2% 1 - podíl MSP na objemu podepsaných smluv 2 - podíl MSP na stavu úvěrů 3 - podíl MSP na čerpání úvěrů Rok 2006, posuzován podle výsledků obchodní činnosti, a to především podle struktury objemu podepsaných smluv, je spolehlivým základem pro růst jak celkového čerpání úvěrů, tak stavu úvěrů v příštích letech, a to i přes předpokládané další posilování směnného kurzu Kč vůči hlavním smluvním měnám. Pro hodnocení výsledků obchodní činnosti z pohledu objemu podepsaných smluv a jeho charakteristických rysů byl rok 2006 rokem, ve kterém se ČEB opět prosadila při financování vývozu důležitých komodit, tj. vývoz u energetických a strojírenských investičních celků. Tyto dvě velké zbožové skupiny představují v objemu podepsaných smluv plných 88 %. Teritoriální priority českých exportérů, kteří se v roce 2006 s žádostí o financování svého exportu na ČEB obrátili, byly jednoznačné. Objem smluv do zemí SNS, které s vývozci ČEB podepsala, představoval plných 71 % všech podepsaných smluv a smlouvy o financování vývozu do Ruské federace pak více než 40 %. česká exportní banka česká exportní banka 12

15 Komoditní struktura objemu podepsaných smluv (v ) energetika a energet. strojírenství strojní zařízení pro různá odvětví průmyslu kovozpracující stroje stroje a zařízení všeobecně používaná v průmyslu přístroje pro záznam a reprodukci obrazu a zvuku dopravní a přepravní prostředky - 78 a výrobky tříděné podle materiálu potraviny a živá zvířata různé průmyslové výrobky - 8 Teritoriální struktura objemu podepsaných smluv (v ) % 884% 1 - vyspělé ekonomiky mimo EU 2 - rozvojové země 3 - země EU 4 - přechodové ekonomiky 5 - země SNS 6 - státní ekonomiky 13

16 3. Stav a struktura úvěrového portfolia Stav úvěrů v nominální hodnotě dosáhl ke konci roku 2006 výše 17,8 mld. Kč a meziročně poklesl o 11,9 %. Za vývojem stavu úvěrů v roce 2006 stojí tyto důvody: Odlišný vývoj kurzu Kč vůči USD než takový, který ČEB na konci roku 2005 předpokládala. S ohledem na to, že úvěry v USD se na celkovém stavu úvěrů podílejí téměř 59 %, bylo výrazné posilování Kč vůči USD citelné. Vliv vývoje kurzu USD vůči Kč byl ještě posílen skutečností, že čerpání nových úvěrů se smluvní měnou USD se pohybovalo za celý rok 2006 pod očekávanou úrovní zejména z důvodů odkladů na straně odběratelů. Poskytnuté úvěry v nominální hodnotě tvoří 69,3 % všech aktiv ČEB, což představuje relativní meziroční pokles o 9,2 procentního bodu. Z celkového stavu těchto úvěrů bylo cca 53,0 % poskytnuto nebankovním subjektům v České republice i v zahraničí, zbývajících 47 % je tvořeno úvěry bankovním subjektům. Poprvé v historii činnosti ČEB v úvěrovém portfoliu převážily klientské úvěry nad úvěry bankám. Meziroční pokles podílu úvěrů poskytnutým bankám je poměrně výrazný. Kromě kurzových vlivů popsaných výše je důsledkem vývoje struktury ůvěrů absence nových objemově významných úvěrů bankám odběratelů a refinančních úvěrů. V následujícím grafu je pro přepočet USD/CZK použit běžný kurs České národní banky ke konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Stav poskytnutých úvěrů (v mil. USD) (v mld. CZK) v CZK v USD Rozbor struktury poskytnutých úvěrů podle původní doby jejich splatnosti ukazuje, že struktura úvěrového portfolia zůstává velmi stabilní. Nejvíce jsou i v roce 2006 zastoupeny úvěry se splatností nad 5 let. Jejich podíl poklesl meziročně o 3,2 procentního bodu na 86,4 %. ČEB v roce 2006 v širší míře uplatnila v oblasti přístupu ke klientům poptávajícím krátkodobé financování vývozu princip uzavírání smluvní dokumentace na dobu do 2 let. To se projevilo v úvěrovém portfoliu mírným relativním nárůstem stavu úvěrů se splatností přes 1 rok do 5 let, který vzrostl o 1,5 procentního bodu na celkových 10,9 %. Vývoj úvěrového portfolia s ohledem na sélku původní splatnosti úvěrů (Stav: k 31. prosinci) ,9% 12,7% ,5% 10,9% ,6% 86,4% 1 - do 1 roku 2 - přes 1 rok do 5 let 3 - nad 5 let 14

17 V měnové struktuře stavu úvěrů si i v roce 2006 udržel dominantní pozici USD. Podíl této měny však meziročně poklesl o výrazných 13,8 procentního bodu, a to téměř výhradně ve prospěch EUR. Tempo růstu podílu EUR jako smluvní měny na celkovém stavu poskytnutých úvěrů oproti předchozím dvěma rokům výrazně zrychlilo. Důvodem je skutečnost, že nově podepisované smluvní dokumenty zajiš ují financování takových obchodních případů, u kterých je smluvní měnou EUR. Reagují tak na očekávaný stabilnější vývoj kurzu Kč vůči EUR na rozdíl od vývoje kurzu USD. Úvěry poskytnuté v CZK a GBP se na celkovém stavu úvěrů podílejí jen nepatrně. Vývoj měnové struktury poskytnutých úvěrů (Stav: k 31. prosinci) ,4% 58,6% ,4% 38,6% ,0% 00,0% ,2% 02.8% 1 - USD 2 - EUR 3 - GBP 4 - CZK V meziročním srovnání došlo k relativnímu poklesu stavu úvěrů poskytnutých bankám o téměř 14 procentních bodů. I v roce 2006 se potvrdil dosavadní trend posilování stavu klientských úvěrů z předchozích let. Z hlediska typu dlužníka dále posílil stav odběratelských úvěrů poskytnutých nebankovním subjektům a tento typ úvěrů se s 43,2 % podílem na celkovém stavu úvěrů stal jeho nejvýznamnějším segmentem. Vývoj podílu jednotlivých typů dlužníků na struktuře úvěrového portfolia % 11% % 02% % 43% % 36% % 08% 1 - refinanční 2 - přímé dodavatelské 3 - přímé odběratelské 4 - bankám odběratelů 5 - přímé na výrobu pro vývoz Z hlediska struktury úvěrového portfolia podle ekonomiky cílové země vývozu reprezentuje zůstatek více než 3/4 všech úvěrů (celkem 77 %) úvěry určené na financování vývozu do zemí SNS, zemí s vyspělými ekonomikami mimo Evropskou unii a do zemí se státní (centrálně řízenou) ekonomikou. Zatímco podíl stavu úvěrů na financování vývozu do zemí SNS výrazně vzrostl meziročně z 24,2 % na 34,4 %, podíly všech ostatních skupin zemí meziročně mírně poklesly. Vývoj v roce 2006 odráží vysokou akceleraci zájmu o vývoz do zemí SNS jako takový a schopnost ČEB tento zájem v plné míře uspokojit. Dokazuje také zvýšenou důvěru českých vývozců a bank v partnerské subjekty především na ruském trhu. 15

18 Vývoj struktury úvěrového portfolia podle typu ekonomiky v cílové zemi vývozu (Stav: k 31. prosinci) ,1% 01,7% ,9% 07,9% ,2% 13,4% ,2% 34,4% ,2% 20,0% ,4% 22,6% 1 - země EU 2 - přechodové ekonomiky 3 - rozvojové ekonomiky 4 - země SNS 5 - státní ekonomiky 6 - vyspělé ekonomiky (mimo EU) Ruská federace, Turecko a Čínská lidová republika jsou cílovými zeměmi, jejichž podíl na celkovém stavu úvěrů podle cílové země vývozu představuje 68 % z celkového stavu úvěrů (meziroční nárůst o 3 %). Ze zemí s podílem přesahujícím 3 % na celkovém stavu úvěrů zvýšily svůj podíl jen Ruská federace, a to výrazně z 15,8 % na 24,0 %. Přibližně o 1,9 procentního bodu zvýšily svůj celkový podíl země, jejichž podíl na celkovém stavu úvěrů podle cílové země vývozu nepřesahuje 3 %. Detailní strukturu poskytnutých úvěrů podle cílové země vývozu dokumentuje následující graf. Struktura stavu poskytnutých úvěrů k podle cílové země vývozu (celkem ) 23,3% Ruská federace 22,6% Turecko 20,0% ČLR 10,4% 17 ostatních zemí s podílem pod 3% 7,5% Írán 5,4% Bulharsko 4,1% Ukrajina 3,5% Filipíny 3,2% Uzbekistán Podíl úvěrů poskytnutých MSP na celkovém stavu úvěrů vzrostl meziročně v porovnání s rokem 2005 ze 3,4 % na 5,2 %. Důležité je, že tento nárůst je nejen relativní, ale i absolutní. Vývoj v roce 2006 je důkazem, že ČEB je schopna uspokojit rostoucí poptávku po financování vývozu i ze segmentu MSP bez ohledu, zda se jedná o oblast financování s dotací či bez dotace. 16

19 Struktura stavu úvěrů v podíl v % v podíl v % Stav úvěrů celkem ,0% ,0%s z toho MSP celkem 696 3,4% 927 5,2% z toho z toho financování s dotací 563 2,8% 623 3,5% z toho z toho financování bez dotace 133 0,6% 304 1,7% V. Finanční hospodaření, hospodářské výsledky a stav majetku 1. Bilance aktiv a pasív Bilanční suma ČEB dosáhla za rok 2006 částky 25,7 mld. Kč. Objem a struktura bilance jsou dlouhodobě stabilní. Jsou odvozeny od dlouhodobě plánovaného odhadu vývoje aktivních obchodních operací, kterému se přizpůsobuje zdrojová strana bilance. Z celkového objemu zdrojů představují vlastní zdroje 10,03 %, cizí zdroje ve formě závazků vůči finančním institucím i nebankovním subjektům 89,97%. Základním a dlouhodobě stabilním zdrojem financování veškerých obchodních činností ČEB spojených s podporou vývozu jsou emise cizoměnových a korunových dluhopisů. Zdroje získané touto formou vyjádřené v CZK dosáhly výše 16,3 mld. Kč a v současné době pokrývají úvěrové aktivity z více než 90 %. Zdrojovou základnu ČEB dále doplňují dlouhodobé i krátkodobé výpůjčky od bank ve výši zhruba 4,5 mld. Kč a zdroje přijaté od nebankovních subjektů zejména ve formě termínovaných a účelově vázaných vkladů, jež dosahují výše 1,9 mld. Kč. Objem vlastního kapitálu dosáhl částky 2,6 mld. Kč a jeho součástí je výsledek hospodaření banky. Za rok 2006 dosáhla ČEB zisku ve výši 99. Z hlediska struktury zdrojů došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu objemu prostředků uložených klienty na účtech termínovaných vkladů, jako jedné z forem zajištění bankou poskytnutých prostředků v rámci podpořeného financování. K navýšení závazků ČEB vůči klientům došlo i v souvislosti se zvýšením prostředků na jejich běžných účtech. Zdroje získané emisí dluhopisů se snížily pouze v korunovém vyjádření v důsledku pohybu kurzu USD vůči CZK v průběhu roku V meziročním srovnání došlo k výraznějšímu nárůstu ostatních závazků banky, který vyplývá i ze závazku ČEB vůči EGAP k úhradě pojistného ve výši 127 za klienta ČEB. Pasíva Skutečnost Skutečnost Meziroční index v /1 závazky vůči bankám ,94 závazky vůči klientům ,81 finanční deriváty a ostatní závazky z obchodování ,50 závazky z emitovaných dluhových cenných papírů ,74 ostatní závazky ,91 splatný daňový závazek 0 40 x odložený daňový závazek 0 0 0,00 závazky celkem ,07 základní kapitál ,00 nerozdělený zisk ,06 rezervní fondy ,71 oceňovací rozdíly ,00 fond vývozních rizik ,85 vlastní kapitál celkem ,68 vlastní kapitál a závazky celkem ,61 17

20 Strukturu pasív dokládá následující graf: Struktura pasív ČEB k ,44% závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 17,73% závazky vůči bankám 10,17% vlastní kapitál 7,64% závazky vůči klientům 0,02% finanční deriváty a ostatní závazky z obchodování Pokud jde o užití zdrojů, rozhodující podíl v aktivech i nadále představují pohledávky z úvěrů, které tvoří téměř 69 % bilanční sumy ČEB. Meziročně došlo ke snížení celkové hodnoty úvěrového portfolia. Výrazný pokles zaznamenaly pohledávky z úvěrů poskytnutých finančním institucím, u kterých se téměř všechny objemově významné úvěrové případy nacházejí ve fázi splácení. Dočasně volné prostředky neumístěné v rámci úvěrové činnosti jsou zhodnocovány formou mezibankovních operací na finančním trhu včetně reverzních repo operací uskutečňovaných s centrální bankou. V průběhu roku 2006 banka přednostně investovala volné finanční prostředky do vysoce bonitních a přitom likvidních cenných papírů. Nárůst prostředků v kategorii ostatních aktiv je spojen s pohledávkami ČEB za klienty, za které ČEB dočasně provedla úhradu pojistného ve prospěch EGAP a které budou ze strany klientů uhrazeny. Aktiva Skutečnost Skutečnost Meziroční index v /1 hotovost a vklady u centrálních bank ,29 státní bezkuponové dluhopisy ,96 pohledávky za bankami ,28 pohledávky za klienty ,40 cenné papíry k obchodování 0 0 0,00 finanční deriváty ,34 investiční cenné papíry ,00 - realizovatelné ,39 - držené do splatnosti ,74 dlouhodobý nehmotný majetek ,38 dlouhodobý hmotný majetek ,00 ostatní aktiva ,47 splatná daňová pohledávka ,00 odložená daňová pohledávka ,09 aktiva celkem ,61 18

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

2007 česká exportní banka V ý r o č n í z p r á v a

2007 česká exportní banka V ý r o č n í z p r á v a 2007 česká exportní banka V ý r o č n í z p r á v a Obsah česká exportní banka A Slovo předsedy představenstva Slovo předsedy dozorčí rady B Profil České exportní banky, a.s. 1. Akcionářská struktura 2.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Informace o podpořeném financování. za rok 2012

Informace o podpořeném financování. za rok 2012 Informace o podpořeném financování za rok 2012 duben 2013 Informace o podpořeném financování za rok 2012 Obsah: 1. Základní údaje o České exportní bance, a.s. 1.1 Vlastnická struktura 1.2 Předmět činnosti:

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Česká exportní banka. Výroční zpráva 2008

Česká exportní banka. Výroční zpráva 2008 Česká exportní banka Výroční zpráva 2008 obsah ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 A Slovo předsedy představenstva Slovo předsedy dozorčí rady B Profil České exportní banky, a.s. 1. Předmět podnikání

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Česká exportní banka. Výroční zpráva 2008

Česká exportní banka. Výroční zpráva 2008 Česká exportní banka Výroční zpráva 2008 obsah ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 A Slovo předsedy představenstva Slovo předsedy dozorčí rady B Profil České exportní banky, a.s. 1. Předmět podnikání

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit Řešené ukázkové příklady k bakalářské zkoušce z MTP0 1. Peněžní multiplikátor Vyberte potřebné údaje a vypočítejte hodnotu peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1, jestliže znáte následující údaje:

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více