O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U"

Transkript

1 O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y T I B O R P A U L Í K OSTRAVA 2007

2 prof. Ing. Tibor Paulík, CSc. Hospodářská politika pro neekonomické fakulty Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Institut ekonomie a managementu, Ostrava 2007

3 3 O B S A H 1. PŘEDMLUVA ÚVOD DO HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY POJETÍ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY PŘEDMĚT HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY SUBJEKT A OBJEKT HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY OBSAH HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY NOSITELÉ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY POZITIVNÍ A NORMATIVNÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PRAGMATICKÁ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ DEFINICE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY KONCEPCE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY INTERVENCIONISTICKÁ KONCEPCE LIBERÁLNÍ KONCEPCE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY NEOLIBERÁLNÍ KONCEPCE TYPY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY PRAKTICKÁ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČLENĚNÍ PRAKTICKÉ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ZÁKLADNÍ SPOLEČENSKÉ HODNOTY TRADIČNÍ CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY NÁSTROJE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ÚČINNOST HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ROZHODOVACÍ PROCES V HOSPODÁŘSKÉ POLITICE MOŽNOSTI HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY MOŽNOSTI DESPOTICKÉ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY MOŽNOSTI ANARCHICKÉ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY MOŽNOSTI DEMOKRATICKÉ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ÚLOHA STÁTU V HOSPODÁŘSTVÍ FUNKCE STÁTU V HOSPODÁŘSKÉ OBLASTI SPOLEČENSKÝ KONSENZUS NÁKLADY KONSENZU KOORDINAČNÍ MECHANISMUS CENTRÁLNĚ ŘÍZENÁ (PLÁNOVANÁ) EKONOMIKA TRŽNÍ EKONOMIKA REGULACE MEZE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ZÁJMY A SCHOPNOSTI VLÁDNÍ BYROKRACIE ČASOVÁ ZPOŽDĚNÍ V HOSPODÁŘSKÉ POLITICE SOUVISLOSTI POLITICKO EKONOMICKÉHO CYKLU VZTAH POLITIKŮ K EKONOMICKÉ TEORII NEVYUŽITÍ POLITICKÉHO KAPITÁLU HOSPODÁŘSKOPOLITICKÉ ROZHODOVÁNÍ FISKÁLNÍ POLITIKA POJETÍ FISKÁLNÍ POLITIKY ROZPOČTOVÁ POLITIKA... 41

4 FISKÁLNÍ POLITIKA VEŘEJNÉ FINANCE STÁTNÍ ROZPOČET FUNKCE STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ROZPOČET JAKO NÁSTROJ FISKÁLNÍ POLITIKY STRUKTURA STÁTNÍHO ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ SCHODKU STÁTNÍHO ROZPOČTU CÍLE A NÁSTROJE FISKÁLNÍ POLITIKY CÍLE FISKÁLNÍ POLITIKY NÁSTROJE FISKÁLNÍ POLITIKY TYPY FISKÁLNÍ POLITIKY MONETÁRNÍ POLITIKA POJETÍ MONETÁRNÍ POLITIKY CÍLE MONETÁRNÍ POLITIKY NÁSTROJE MONETÁRNÍ POLITIKY NEPŘÍMÉ NÁSTROJE MONETÁRNÍ POLITIKY PŘÍMÉ NÁSTROJE TYPY MONETÁRNÍ POLITIKY EXPANZIVNÍ MONETÁRNÍ POLITIKA RESTRIKTIVNÍ MONETÁRNÍ POLITIKA ÚČINKY MONETÁRNÍ POLITIKY KRÁTKODOBÉ ÚČINKY MONETÁRNÍ POLITIKY DLOUHODOBÉ ÚČINKY MONETÁRNÍ POLITIKY VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÁ POLITIKA POJETÍ VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY PLATEBNÍ BILANCE POJETÍ VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKY OBSAH VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKY EFEKTY VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKY FUNKCE VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKY DEFINICE VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKY FORMY VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKY NÁSTROJE VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKY AUTONOMNÍ NÁSTROJE SMLUVNÍ NÁSTROJE PEVNÝ A PLOVOUCÍ MĚNOVÝ KURZ NOMINÁLNÍ A REÁLNÝ MĚNOVÝ KURZ DEVIZOVÝ TRH POPTÁVKA PO DEVIZÁCH A NABÍDKA DEVIZ ČLENĚNÍ DEVIZOVÉHO TRHU STABILIZAČNÍ POLITIKA HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS PŘÍČINY HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ POJETÍ STABILIZAČNÍ POLITIKY CÍLE STABILIZAČNÍ POLITIKY NÁSTROJE STABILIZAČNÍ POLITIKY NÁSTROJE FISKÁLNÍ POLITIKY NÁSTROJE MONETÁRNÍ POLITIKY NÁSTROJE VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÉ POLITIKY... 81

5 7.6. ÚČINKY STABILIZAČNÍ POLITIKY KONCEPCE STABILIZAČNÍ POLITIKY ÚSKALÍ STABILIZAČNÍ POLITIKY ČASOVÁ ZPOŽDĚNÍ FORMOVÁNÍ OČEKÁVÁNÍ PŘIROZENÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI STRUKTURÁLNÍ POLITIKA STRUKTURA HOSPODÁŘSTVÍ FAKTORY STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN MOTIVY STRUKTURÁLNÍ POLITIKY VYMEZENÍ A PŘÍSTUPY KE STRUKTURÁLNÍ POLITICE TRADIČNÍ POJETÍ STRUKTURÁLNÍ POLITIKY NOVÁ STRATEGIE STRUKTURÁLNÍ POLITIKY TYPY STRUKTURÁLNÍ POLITIKY TEORETICKÉ PŘÍSTUPY CÍLE STRUKTURÁLNÍ POLITIKY NÁSTROJE STRUKTURÁLNÍ POLITIKY NÁSTROJE PODLE ÚČELU JEJICH POUŽITÍ SOUČASNÉ SMĚRY STRUKTURÁLNÍ POLITIKY POLITIKA NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ POLITIKA NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE MONOPOL OLIGOPOL FORMY OMEZOVÁNÍ KONKURENCE KARTELOVÉ DOHODY ZNEUŽITÍ EKONOMICKÉ SÍLY SLUČOVÁNÍ SUBJEKTŮ STÁTNÍ INTERVENCE NEKALÁ SOUTĚŽ NOSITELÉ POLITIKY NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE NÁSTROJE POLITIKY NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE DŮCHODOVÁ POLITIKA VYMEZENÍ DŮCHODOVÉ POLITIKY MĚŘENÍ NEROVNOSTÍ LORENZOVA KŘIVKA GINIHO KOEFICIENT DALŠÍ ZPŮSOBY VYJÁDŘENÍ NEROVNOSTI V ROZDĚLENÍ DŮCHODŮ TEORETICKÁ VÝCHODISKA PŘEROZDĚLOVÁNÍ ROZPORY V PŘEROZDĚLOVÁNÍ NÁSTROJE DŮCHODOVÉ POLITIKY ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA PARAFISKÁLNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍ POLITIKA POJETÍ SOCIÁLNÍ POLITIKY NOSITELÉ SOCIÁLNÍ POLITIKY VZTAH HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ POLITIKY TEORETICKÁ VÝCHODISKA SOCIÁLNÍ POLITIKY TYPY SOCIÁLNÍ POLITIKY

6 11.6. PRINCIPY SOCIÁLNÍ POLITIKY FUNKCE SOCIÁLNÍ POLITIKY CÍLE SOCIÁLNÍ POLITIKY NÁSTROJE SOCIÁLNÍ POLITIKY POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POJETÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI VLIV ODBORŮ NA TRH PRÁCE MZDOVÝ PRÁH SNÍŽENÍ NABÍDKY PRÁCE ZVÝŠENÍ POPTÁVKY PO PRÁCI NEZAMĚSTNANOST FORMY NEZAMĚSTNANOSTI PŘIROZENÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI DOBA NEZAMĚSTNANOSTI NÁKLADY NEZAMĚSTNANOSTI CÍLE POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI NÁSTROJE POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI PASIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI REGIONÁLNÍ POLITIKA POJETÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY PŘÍČINY REGIONÁLNÍCH ROZDÍLŮ REGION TYPY REGIONŮ MOTIVY REGIONÁLNÍ POLITIKY PRINCIPY REGIONÁLNÍ POLITIKY CÍLE REGIONÁLNÍ POLITIKY NÁSTROJE REGIONÁLNÍ POLITIKY EKOLOGICKÁ POLITIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HOSPODÁŘSKÝ SYSTÉM POJETÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VZTAH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A HOSPODÁŘSKÉHO SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE CÍLE A NÁSTROJE EKOLOGICKÉ POLITIKY CÍLE EKOLOGICKÉ POLITIKY NÁSTROJE EKOLOGICKÉ POLITIKY MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU POJETÍ MIKROEKONOMICKÉ POLITIKY PODNĚTY K MIKROEKONOMICKÉ POLITICE ZÍSKÁVÁNÍ ČISTÉ EKONOMICKÉ RENTY ZAMĚŘENÍ MIKROEKONOMICKÉ POLITIKY TRŽNÍ SELHÁNÍ NEDOKONALÁ KONKURENCE EXTERNALITY VEŘEJNÉ STATKY ASYMETRIE INFORMACÍ NÁSTROJE MIKROEKONOMICKÉ POLITIKY PRAVIDLA CHOVÁNÍ TRŽNÍCH SUBJEKTŮ STÁTNÍ REGULACE PROTIMONOPOLNÍ POLITIKA

7 MIKROEKONOMICKÉ ASPEKTY FISKÁLNÍ POLITIKY HOSPODÁŘŘSKÁ POLITIKA A EKONOMICKÁ INTEGRACE POJETÍ INTEGRACE TYPY INTEGRACE FORMY INTEGRACE EKONOMICKÉ EFEKTY INTEGRACE EKONOMICKÉ EFEKTY CELNÍ UNIE EKONOMICKÉ EFEKTY SPOLEČNÉHO TRHU EKONOMICKÉ EFEKTY MĚNOVÉ UNIE POLITICKÉ TEORIE INTEGRACE KOMPENDIUM EVROPSKÉ INTEGRACE HISTORIE EVROPSKÉ INTEGRACE PODNĚTY VEDOUCÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODUJÍCÍ UDÁLOSTI NOVODOBÉ EVROPSKÉ INTEGRACE LITERATURA

8

9 9 1. PŘEDMLUVA Studijní opora Hospodářská politika je určena studentům neekonomických studijních programů a oborů Ostravské univerzity. a předpokládá základní znalosti ekonomie. Cílem studijní opory je seznámit posluchače se základními přístupy k tvorbě a realizaci hospodářské politiky, s jednotlivými dílčími politikami, segmenty hospodářské politiky a vývojem evropského integračního procesu. Učební text je rozčleněn do šestnácti relativně samostatných kapitol, které poskytují základní znalosti o pojetí hospodářské politiky, jejím předmětu a obsahu, subjektu a objektu hospodářské politiky, cílech a nástrojích, a o hodnocení účinnosti hospodářské politiky. V další části je pojednána problematika rozhodovacího procesu, možnosti a meze hospodářské politiky a koordinace v hospodářské politice.u dílčích politik je důraz kladen na tvorbu a realizaci fiskální politiky, monetární politiky a vnější obchodní a měnové politiky a na hodnocení jejich účinků na makroekonomickou stabilitu. V další části jsou prezentovány relevantní segmenty hospodářské politiky. Poslední kapitola studijní opory předkládá kompendium evropské integrace. Struktura jednotlivých kapitol je volena tak, aby posluchač po jejich prostudování získal ucelené poznatky o cílech, nástrojích a o možnostech uplatnění dílčích politik a segmentů hospodářské politiky pro řešení konkrétních národohospodářských problémů. Při ojasňování segmentů hospodářské politiky je posluchač seznámen s problematikou tvorby a realizace stabilizační politiky, strukturální politiky, politiky na ochranu hospodářské soutěže, důchodové politiky, sociální politiky, politiky zaměstnanosti, regionální politiky, ekologické politiky a s problematikou mikroekonomické politiky státu. Závěrečná kapitola studijní opory předkládá kompendium evropské integrace Po prostudování textu budete znát: Co je hospodářská politika, jak se klasifikuje a jak se rozděluje Jak se stanovují cíle hospodářské politiky a jak se člení Jaké typy nástrojů má hospodářská politika k dispozici pro dosažení vytyčených cílů Jak charakterizujeme dílčí politiky a které politiky zařazujeme do dílčích politik hospodářské politiky; Pojetí monetární politiky, strukturu a účinnost jejich nástrojů Pojetí fiskální politiky strukturu a účinnost jejich nástrojů; Pojetí vnější hospodářské politiky, její nástroje a účinnost nástrojů; Co jsou segmenty hospodářské politiky a čím jsou charakteristické Které politiky řadíme do segmentů hospodářské politiky a jejich charakteristické rysy; Vývoj evropské integrace až do současnosti

10 10 Budete schopni: Vysvětlit pojetí hospodářské politiky; Rozlišit a charakterizovat její jednotlivé typy; Charakterizovat cíle a nástroje hospodářské politiky; Vyjádřit účinnost hospodářské politiky. Vysvětlit charakteristické prvky dílčích politik; Charakterizovat fiskální politiku, její cíle, nástroje, typy a účinky; Charakterizovat monetární politiku, její cíle, nástroje, typy a účinky; Charakterizovat vnější obchodní a měnovou politiku, její cíle, nástroje, typy a účinky; Vysvětlit pojetí segmentů hospodářské, jejich strukturu, účinnost a možnosti uplatnění; Charakterizovat rozhodující etapy evropské integrace Získáte: Základní znalosti z hospodářské politiky; Vědomosti o jednotlivých typech hospodářské politiky; Dovednost graficky interpretovat vliv jednotlivých nástrojů dílčích politik při řešení národohospodářských úkolů; Schopnost definovat cíle a možnosti segmentů hospodářské politiky; Schopnost charakterizovat stabilizační politiku, strukturální politiku, politiku na ochranu hospodářské soutěže, důchodovou politiku, sociální politiku, politiku zaměstnanosti, regionální politiku, ekologickou politiku a mikroekonomickou politiku státu. Přehled o rozhodujících etapách evropské integrace až do současnosti Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

11 11 2. ÚVOD DO HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY V této kapitole se dozvíte: Jak definujeme hospodářskou politiku; Jak klasifikujeme hospodářskou politiku na teoretickou a praktickou hospodářskou politiku; Jak definujeme mikroekonomickou a makroekonomickou hospodářskou politiku; nabídkově orientovanou hospodářskou politiku a poptávkově orientovanou hospodářskou politiku; Jak vymezit intervencionistickou, liberální a neoliberální koncepci hospodářské politiky; Co rozumíme pod pojmem základní společenské hodnoty; Co tvoří obecné a tradiční cíle hospodářské politiky a co znázorňuje pyramidu cílů; Jaké nástroje hospodářská politika využívá a jak se vymezuje účinnost hospodářské politiky. Budete schopni: Definovat hospodářskou politiku a její jednotlivé typy; Kvantifikovat subjekt a objekt hospodářské politik; Definovat základní společenské hodnoty; Rozčlenit nástroje podle jednotlivých hledisek, aplikovat je a vysvětlit jaké nástroje můžeme použít pro dosažení vytčených cílů; Vyjádřit účinnost hospodářské politiky pomocí magického čtyřúhelníka na základě konkrétních dat dané ekonomiky. Klíčová slova této kapitoly:! " Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 3 hodiny (teorie + řešení úloh)

12 12 " " " Průvodce studiem:! " " 2.1. POJETÍ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Hospodářskou politiku můžeme obecně charakterizovat jako Aby Hospodářská politika. Současně " 2.2. PŘEDMĚT HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY hospodářské politiky lze vymezit jako mohla hospodářská politika naplnit své poslání, zaměřuje se na zkoumání a vysvětlování organizace a fungování národního hospodářství, v rámci kterého vykonávají subjekty své ekonomické, ale i další činnosti s cílem uspokojit své potřeby. Na základě takto získaných poznatků o chování ekonomických subjektů navrhuje způsoby řešení problémů, které vznikají v průběhu hospodářských procesů. ale respektuje politické, sociální, vlastnické a další jejich zájmy při tvorbě a rozdělování produktu. Ve vztahu k možnostem dosahování žádoucí dynamiky rozvoje hospodářství doporučuje jak vybudovat výkonný, konzistentní a komplexní ekonomický systém v podmínkách tržní koordinace. V souvislosti s tím zkoumá možnosti, nástroje, politické a společenské podmínky, předpoklady a postupy realizace opatření v hospodářské praxi. Hospodářská politika představuje ve vztahu k politice nástroj realizace cílů politické moci v oblasti fungování ekonomického systému. V oblasti politiky se hospodářská politika zaměřuje především na analýzu a tvorbu prostředí, ve kterém se hospodářská politika realizuje, zkoumá zejména možnosti a omezení vyplývající z daného společensko politického uspořádání, analyzuje vliv politické moci, vliv zájmových skupin na tvorbu a realizaci hospodářské politiky. Ve vztahu k ekonomice analyzuje hospodářská politika vývojové trendy v hospodářství a zpracovává dlouhodobé strategické záměry vývoje ekonomiky. Analyzuje také příčiny poruch ve vývoji ekonomiky, zpracovává variantní návrhy řešení konkrétních hospodářských situací, nabízí soubor odpovídajících nástrojů pro dosažení vytčených cílů a koordinuje ekonomické aktivity nestátních ekonomických subjektů. Při svých postupech se hospodářská politika opírá o poznatky ekonomické teorie, především makroekonomie i mikroekonomie a uplatňuje také poznatky z vývoje

13 13 ekonomického myšlení. Pro potřeby dosažení stanovených záměrů využívá rovněž poznatky souvisejících vědních disciplín, a to: politických, společenských, právních, ale i exaktních věd jako jsou statistika, matematická analýza a modelování. Na rozvoj hospodářství, na rozhodovací proces a na realizaci přijatých záměrů působí také celá řada exogenních faktorů, a proto hospodářská politika věnuje pozornost i těmto faktorům a hodnocení jejich vlivu na stanovené cíle. Pro naplnění záměrů využívá hospodářská politika v široké míře všechny poznatky o hospodářských procesech. Zabývá se zkoumáním činností jednotlivce, společnosti, státu, které souvisejí s vytvářením a spotřebou ekonomických statků, určených pro uspokojování potřeb. Zkoumá fungování hospodářství, předpoklady pro dosahování žádoucího vývoje, příčiny nerovnoměrnosti vývoje, ale i vývoj dalších rozhodujících makroekonomických veličin. Reaguje na pozitivní a negativní vlivy daného vývoje, na chování ekonomických subjektů a na jeho zpětné vazby na ekonomiku SUBJEKT A OBJEKT HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY je především stát a vláda jako představitel státu a všechny státní orgány i instituce podle přidělených pravomocí a odpovědností (například ministerstva, úřady práce, finanční úřady, katastrální úřady). Je třeba však připomenout, že v pluralistické společnosti existuje celá řada dalších tuzemských subjektů podílejících se jak na tvorbě, tak i na realizaci hospodářské politiky. Navíc v podmínkách otevřené ekonomiky zde vstupují nadnárodní subjekty, které výrazně determinují tvorbu a také realizaci hospodářské politiky (například mezinárodní organizace, nadnárodní orgány). Subjekty hospodářské politiky členíme podle jejich podílu na hospodářsko politickém rozhodování a podle úrovně, na které působí. Patří sem zejména: decizní sféra, stát a složky státní moci a správy, tj. parlament, vládní instituce a další instituce jako jsou například centrální banka, soudní instituce, vlivovou sféra, tzv. nositelé vlivu a tvoří ji například odborová organizace, politické strany, vědecké instituce, lobby, velké firmy, komory, zájmové organizace, nadnárodní organizace, kam patří i orgány nadnárodní úrovně v integračních seskupeních. je národní hospodářství (ekonomika) daného státu včetně všech vazeb a zpětných vazeb. Patří zde všechny subjekty, které se podílejí na hospodářských procesech, nebo je svou činností ovlivňují. Charakterizovány jsou rovněž všechny vazby a zpětné vazby, které mezi subjekty v rámci probíhajícího hospodářského procesu vznikají OBSAH HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Charakteristickým znakem pro hospodářskou politiku z hlediska jejího obsahu je zaměření jak na makroekonomickou, tak i na mikroekonomickou úroveň národního hospodářství, které tvoří reálný hospodářský systém. Hospodářský systém tedy zahrnuje všechny vztahy v národním hospodářství, jak mikroekonomické, tak i makroekonomické. Představuje soustavu formálních a neformálních institucí, tržních i netržních vztahů, činností, nástrojů a metod, prostřednictvím kterých subjekty prosazují své zájmy. hospodářské politiky v tomto smyslu představuje

14 14! " 2.5. NOSITELÉ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Nositeli hospodářské politiky jsou subjekty, kteří se podílejí na procesu tvorby, realizace a kontroly hospodářské politiky. Patří mezi ně: státní orgány a instituce, neformální (zájmové) skupiny, které sehrávají aktivní roli v tomto procesu. Hlavním nositelem hospodářské politiky je parlament, který vytváří právní rámec, zákonné předpoklady pro hospodářskopolitické rozhodování všech dalších nositelů hospodářské politiky. Tím parlamentu přísluší hospodářskopolitická moc. Budeme-li pod hospodářskopolitickou mocí chápat schopnost prosazovat vlastní preference týkající se cílů a opatření hospodářské politiky, potom skutečným nositelem hospodářskopolitické moci je vláda a jí podléhající státní administrativa POZITIVNÍ A NORMATIVNÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Hospodářská politika má svou pozitivní a normativní stránku. Pozitivní stránka hospodářské politiky hledá odpovědi na týkající se reálného stavu výkonnosti ekonomiky, alternativních možností při dosahování stanovených hospodářsko politických cílů a ekonomických zájmů, ale také politických subjektů. Vychází z analýzy chování různorodých subjektů působících v hospodářském systému a jejich vlivu na výkonnost ekonomiky. Hledá příčiny případných negativních jevů brzdících žádoucí vývoj výkonnosti ekonomiky, které mohou být vyvolány přijatou koncepcí hospodářsko politických opatření, použitých metod a přístupů při jejich realizaci. Normativní stránka hospodářské politiky hledá odpověď na otázku, jaká by měla být výkonnost ekonomiky, aby bylo dosaženo vytčených cílů společnosti a jednotlivců. Zabývá se především institucionálním rámcem hospodářské politiky, ve kterém se uskutečňují hospodářské procesy. Vysvětluje, proč se v praktické hospodářské politice častěji prosazuje pragmatická hospodářská politika, která kvalitu fungování ekonomického systému zpravidla snižuje PRAGMATICKÁ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Pragmatická hospodářská politika vychází ze zásady, že všechna rozhodnutí se realizují v podmínkách nejistoty, proto může docházet k chybným rozhodnutím. Uplatňuje tzv. politiku malých kroků, čímž se snaží předcházet rizikům. Umožňuje učinit rozhodnutí bez znalosti všech dosažitelných informací a bez jejich vyhodnocení. Nevýhodou je její účelová krátkodobost. Je proto určitou stresovou variantou, kdy není připraveno racionálnější řešení. Pragmatickou hospodářskou politiku výrazně ovlivňují osobnosti, které ji formulují a realizují, zvláště jejich vztah k ekonomickým teoriím INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ Jmenované stránky hospodářské politiky výrazně ovlivňují institucionální podmínky konkrétní země. K nejdůležitějším z nich patří:

15 15 tržní systém jako převládající forma koordinace hospodářství, představující ekonomickou soustavu velkého počtu subjektů s decentralizovaným rozhodováním, ve kterém se prostřednictvím trhu koordinuje jejich činnost, demokracie a společenský pluralismus jako způsob společenského uspořádání, byrokracie jako zvláštní sociální skupiny, která se podílí na realizaci hospodářské politiky, jedná se o výkonné úředníky vlády a jiných státních orgánů, ředitele státních podniků apod., velké sociální skupiny, které prostřednictvím vyjednávání prosazují své zájmy a podílejí se tak na hospodářsko politickém rozhodování, mezinárodní organizace, které svou činností omezují možnosti hospodářské politiky. Tyto základní prvky institucionálního uspořádání tvoří prostředí, ve kterém se hospodářská politika realizuje. Pro tvůrce hospodářské politiky je znalost těchto institucí, jejich fungování, struktury a vazeb žádoucí, pokud mají pochopit její hranice, případně chtějí-li se pokusit o krátkodobou predikci. Pro tvůrce hospodářské politiky z toho rovněž plyne, že musí počítat s pluralitním charakterem hospodářské politiky, má-li být zjištěno, která opatření jsou schůdná a kde jsou reálné hranice. Hospodářská politika má jako způsob chování státu v ekonomice komplexní charakter vyvolaný množstvím faktorů ovlivňujících toto chování. Patří mezi ně hlavně velký počet subjektů a objektů hospodářské politiky a z toho pramenící rozsáhlé pole působnosti. Zahrnujeme však mezi ně i problematiku hospodářských systémů, jejich podstatné rozdíly a v neposlední řadě relativně rychlé změny ekonomik v čase a prostoru, stejně tak problémy vyplývající integračních tendencí doprovázených stále intenzivnějšími přesuny některých hospodářsko politických rozhodnutí z národní na mezinárodní úroveň DEFINICE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Z komplexního charakteru hospodářské politiky pramení i nelehký úkol nalezení vhodné definice, která by tuto komplexnost explicitně vyjadřovala. Je tedy pochopitelné, že definovat pojem hospodářská politika je složité. V současné teorii hospodářské politiky existuje celá řada definic úžeji nebo šířeji vymezujících pojetí hospodářské politiky. V tomto smyslu za odpovídající lze považovat definici, která definuje hospodářskou politiku jako souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech ekonomické reality. Ale stejně tak i užší pojetí: hospodářská politika je chápána jako konkrétní aktivní jednání státu, kterým je ovlivněna hospodářská realita. Je možné nalézt i mnoho dalších definic, které více nebo méně zdůrazňují komplexnost a složitost hospodářské politiky. Z hlediska jejich obsahu se však vždy bude jednat o ekonomické aspekty státní politiky jako celku a o zásahy státu do hospodářských procesů směřujících k dosažení určitých cílů. Z hlediska obsahu zahrnují širší nebo užší definice hospodářské politiky, explicitně nebo implicitně, vždy shodně tři prvky, a to nositele, cíl, respektive cíle a nástroje hospodářské politiky. Jak již bylo uvedeno nositelem, subjektem hospodářské politiky, je především stát a vláda jako představitel státu. Dále je to cíl, kterého má být dosaženo realizací přijaté koncepce hospodářské politiky. Je známou skutečností, že právě v pluralistické společnosti představuje stanovení cíle, respektive cílů hospodářské politiky, které by vyjadřovaly zájmy všech hospodářských subjektů, ale také velkých sociálních nebo odborných skupin, mimořádně složitý problém.

16 16 Jako další shodný prvek definice se ukazují nástroje hospodářské politiky. Jejich volba a použití je závislá na povaze hospodářsko politického problému, ale také na přijaté koncepci hospodářské politiky. Obecně platí, že výběr cílů a stejně tak i nástrojů hospodářské politiky je silně závislý na přijaté koncepci hospodářské politiky KONCEPCE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Východiskem pro formování hospodářské politiky státu jsou koncepce hospodářské politiky. Koncepce hospodářské politiky je pojímána jako návrh základních záměrů hospodářské politiky, který subjekty působící v hospodářství akceptují, a tím umožňují další rozpracování. Jedná se o návrh základních rysů a rozhodujících myšlenek jednoznačně určujících hospodářskou politiku při její přípravě a realizaci. Koncepce hospodářské politiky tak představuje určitý model, vzor, podle kterého se řídí složitý komplex činností nositelů rozhodování o hospodářské politice, představuje tak složitý vztah principů, cílů a metod. Shodným rysem koncepcí je jejich zaměření na individualismus, formulování společenských a hospodářských cílů i politických principů, rozdíly mohou být zvláště v různé interpretaci cílů a jejich odlišné preferenci, v určování nebo omezování chování hospodářských subjektů tak, aby byla zajištěna funkčnost systému, ve vymezení prostoru pro zásahy státu, tj. výrazně rozdílný pohled na vliv státu na rozhodování a na tržní mechanismus. Na uplatněných teoretických východisek tvůrců hospodářské politiky lze rozlišit dvě základní koncepce hospodářské politiky. Ve své podstatě se tyto základní koncepce liší v chápání fungování tržního mechanismu a úloze státu při ovlivňování průběhu hospodářských procesů. Jedná se o intervencionistické koncepce, které vycházející z hypotézy nestability a selhávání trhu, proto považují zásahy státu do průběhu ekonomických procesů za žádoucí a o liberální koncepce, které vycházejí z předpokladu stability trhu, existence samoregulačních mechanismů, a proto považují zásahy státu do ekonomických procesů za nežádoucí, dokonce za destabilizující INTERVENCIONISTICKÁ KONCEPCE Intervencionistické koncepce mají svůj základ v ekonomické teorii J. M. Keynese a vycházejí z předpokladu, že tržní mechanismus nemá zabudovanou vnitřní stabilitu, proto má tendence k nerovnovážným stavům. Navíc tržní mechanismus selhává v případě veřejných statků, a proto jsou zásahy státu nezbytné. Zásahy státu vyžadují také řešení externalit, rozdílu mezi soukromými a společenskými náklady výroby a spotřeby. Tržní systém nemá schopnosti udržovat konkurenční prostředí, má tendenci k nerovnoměrnému rozdělení důchodů a nedisponuje mechanismy umožňující odstranění nerovnovážných stavů. Proto má stát podle těchto předpokladů zasahovat všude tam, kde trh nedokáže vlastními silami navozovat rovnovážný stav. Nejvyšším cílem intervencionistické koncepce hospodářské politiky je plná nebo dostatečně vysoká zaměstnanost, proto rozhodujícím zaměřením je stimulace celkové efektivní poptávky. Tomu odpovídají i formy vstupu státu do ekonomiky a především používané nástroje. Hlavními nástroji jsou nástroje fiskální politiky, hlavně státní výdaje a monetární politika se pak zaměřuje zejména na udržení úrokové míry podporující žádoucí investiční činnost. Zaměřuje se na řešení cyklických výkyvů ekonomiky, je výrazněji orientovaná dovnitř ekonomiky, což vyvolává poruchy ve vnější rovnováze. Abstrahuje od skutečnosti, že opakované zásahy státu do

17 hospodářských procesů mohou ztratit svou účinnost. Kromě toho přímé zásahy státu do ekonomiky zpravidla narušují tržní prostředí, a tím také značně ovlivňují podnikatelské aktivity ekonomických subjektů, což může ve svém důsledku vést ke snížení efektivnosti hospodářství LIBERÁLNÍ KONCEPCE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Liberální koncepce hospodářské politiky nalézá východisko pro zdůvodnění svých postupů v liberálně orientovaných ekonomických teoriích. Předpokládá, že tržní systém má hlavně v dlouhém období tendenci navozovat stav rovnováhy v ekonomice. Tržní systém je stabilní systém, zajišťující optimální alokaci zdrojů a spotřebitelské preference, individuální zájmy přispívají k naplnění společenských cílů. Nezávislé jednání hospodářských subjektů, které směřuje k optimální alokaci zdrojů je zárukou sladění individuálních a společenských zájmů. Tržní mechanismus stimuluje iniciativu, podnikavost, individuální výkon, a tím také dynamiku hospodářského systému. Zásahy státu do průběhu hospodářských procesů jsou minimální a jsou orientované na vytváření základních rámců fungování ekonomického systému. Liberální koncepce abstrahuje od nedokonalosti trhu a zdůrazňuje, že pouze trh má schopnost optimálně alokovat omezené zdroje na základě efektivnosti. Nejvyšším cílem liberální hospodářsko politické koncepce je udržení neinflačního prostředí a udržení vnější rovnováhy, čemuž odpovídají používané nástroje. Těžištěm je monetární politika orientující se na nabídku peněz, ne na úrokovou míru. Úkolem hospodářské politiky je formulování a dodržování stálých pravidel ovlivňujících podnikatelskou činnost, formování očekávání hospodářských subjektů a nerušené fungování tržního mechanismu. K rozhodujícím pravidlům patří konstantní tempo růstu množství peněz v oběhu a vyrovnaný státní rozpočet NEOLIBERÁLNÍ KONCEPCE Uplatňování ryze liberální koncepce hospodářské politiky je v reálné hospodářské praxi považováno spíše za teoretickou než praktickou možnost, což potvrzuje vývoj v rozvinutých tržních ekonomikách. V těchto ekonomikách se od sedmdesátých let 20. století začala postupně prosazovat neoliberální koncepce hospodářské politiky, která je založena na fungování ekonomického systému bez výrazných zásahů státu do hospodářských procesů a na principech deregulace ekonomiky. Na rozdíl od liberální koncepce neabsolutizuje působení trhu, tržního mechanismu, ale usiluje o vytvoření systému vzájemné spolupráce všech hospodářských subjektů. Snahou takto koncipovaných hospodářských politik je vytvoření ekonomického prostředí, ve kterém je rozhodujícím prvkem fungující tržní mechanismus, udržuje se přijatelná stabilita cenové hladiny a nezaměstnanost na úrovni její přirozené míry, spolu s vyrovnaným veřejným rozpočtem a žádoucím ekonomickým růstem. Uplatňování takovéhoto přístupu předpokládá, že tržní mechanismus zbavený inflačních tlaků poskytuje ekonomickým subjektům neskreslené informace pro jejich rozhodování a podněcuje jejich ekonomické aktivity. Stabilita na peněžním trhu současně stimuluje na základě úspor domácností soukromé investice. Zdůrazňuje tedy makroekonomickou regulaci hospodářských procesů, současně však akceptuje také řešení důsledků nedokonale fungujícího tržního mechanismu přijímáním opatření v mikrosféře. Obsahem současných neoliberálních koncepcí je hledání nových forem součinnosti mezi politickými, právními a ekonomickými subjekty na 17

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Hospodářská politika Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Příčiny státní intervence do hospodářství počátek 20. století - vývoj hospodářských

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

2. Trh a tržní hospodářství

2. Trh a tržní hospodářství 2. Trh a tržní hospodářství Základní pojmy: Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji. To znamená, že zboží

Více

1.kapitola Úvod do makroekonomie

1.kapitola Úvod do makroekonomie 1.kapitola Úvod do makroekonomie V této kapitole se seznámíte s předmětem zkoumání ekonomie, s tím, jaký je rozdíl mezi makroekonomií a mikroekonomií, se základními makroekonomickými subjekty a makroekonomickým

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 5 FISKÁLNÍ FEDERALISMUS Obsah: 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. 5.2 Fiskální federalismus. 5.3 Fiskální decentralizace. 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. Veřejné finance

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Metodický list č. 1 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Úvod do předmětu ekonomika veřejného sektoru, veřejný sektor a veřejná správa. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Veřejný rozpočet jako bilance

Veřejný rozpočet jako bilance Rozpočtová soustava 4. Rozpočtová soustava, veřejné výdaje a veřejné příjmy Veřejné rozpočty představují jeden z nejdůležitějších nástrojů veřejné správy. Rozpočtová soustava je tvořena veřejnými rozpočty

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Ekonomika veřejného sektoru

Ekonomika veřejného sektoru Ekonomika veřejného sektoru Ing. Irena Pokorná pokornai@pef.czu.cz Tel.: 224 382 075 Konzultační hodiny: úterý 12. 30 14.00 https://moodle.czu.cz/, heslo: sezimak Podmínky zápočtu a zkoušky Vypracování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Lekce Základní ekonomické pojmy Struktura lekce: 1.1 Předmět

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

2 NÁSTROJE A CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

2 NÁSTROJE A CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 2 NÁSTROJE A CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 2.1 Nositelé a nástroje hospodářské politiky Do skupiny nositelů hospodářské politiky zahrnujeme soubor institucí, jak státních, tak i nestátních včetně neformalizovaných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky Politiky 1 Politiky Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky 2 Stabilizační politika 3 1 Stabilizační politika v otevřené ekonomice Jedná se o posilování stability

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Téma 4 - metodika. Ekonomický vývoj ČR od roku 1995

Téma 4 - metodika. Ekonomický vývoj ČR od roku 1995 Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 4 - metodika Ekonomický vývoj ČR od roku 1995 Charakteristika metody Výchozí studijní materiál: Analýza

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Hospodářská politika. Téma č. 5: Stabilizační politiky: fiskální a měnová politika. Petr Musil petrmusil1977@gmail.com

Hospodářská politika. Téma č. 5: Stabilizační politiky: fiskální a měnová politika. Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Hospodářská politika Téma č. 5: Stabilizační politiky: fiskální a měnová politika Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Pojem makroekonomická stabilizační politika na úrovni národního hospodářství cílem je

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz.

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Monetární politika Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Baldwin,R./Wyplosz,CH.:Ekonomie evropské integrace. Kapitola 13.3 Nedosažitelná trojice (str. 379-387) Měnová politika

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více