Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A. Irena Szarowská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A. Irena Szarowská"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A Irena Szarowská Karviná 2005

2 Irena Szarowská, Veřejné finance A 2 OBSAH MODULU VEŘEJNÉ FINANCE A 1 VÝZNAM VEŘEJNÝCH FINANCÍ Veřejné finance ve smíšené ekonomice Vazba veřejných financí a veřejné ekonomie Charakteristika veřejných financí Veřejný sektor ve smíšené ekonomice Teorie veřejné volby Veřejný sektor a smíšená ekonomika Fiskální funkce státu Alokační funkce Redistribuční funkce Stabilizační funkce Členění národního hospodářství ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Rozpočtová soustava Rozpočtová soustava v ČR Rozpočtové zásady...42

3 Irena Szarowská, Veřejné finance A Rozpočtová skladba Rozpočtová skladba v ČR Rozpočtový proces VEŘEJNÉ VÝDAJE Veřejné výdaje, projekty a veřejné výdajové programy Charakteristika veřejných výdajů Členění veřejných výdajů Klasifikace veřejných výdajů Příčiny růstu veřejných výdajů Efektivnost veřejných výdajů a její měření Výdajové reformy v rámci fázi reformy veřejných financí PŘÍJMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Charakteristika a členění příjmů veřejných rozpočtů Daňová kvóta Daňová soustava Územní finanční orgány SOUSTAVA CENTRÁLNÍCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Pojetí veřejného rozpočtu Centrální vládní sektor...95

4 Irena Szarowská, Veřejné finance A Státní rozpočet Jednotky centrální vládní úrovně s individuálními rozpočty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního zabezpečení ÚZEMNÍ ÚROVEŇ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ČR Územní samosprávné celky Evropská charta místní samosprávy Působnost ÚSC a zajišťování veřejných statků Rozpočet územního samosprávného celku a svazku obcí Rozpočet obce Rozpočet kraje Rozpočtový proces Hospodaření svazku obcí Hospodaření územních rozpočtů v roce FISKÁLNÍ FEDERALISMUS Charakteristika a historie fiskálního federalismu Modely fiskálního federalismu Vertikální model...147

5 Irena Szarowská, Veřejné finance A Horizontální model Hodnocení základních modelů Daňové určení a fiskální federalismus Fiskální funkce různých stupňů vlád Alokační funkce Redistribuční funkce Stabilizační funkce Funkce jednotlivých stupňů vlády Transfery mezi jednotlivými stupni veřejných rozpočtů Velikost fiskální jednotky ROZPOČTOVÝ DEFICIT Rozpočtový deficit a jeho druhy Příčiny rozpočtového deficitu Důsledky rozpočtového deficitu Financování rozpočtového deficitu Dluhové financování deficitu Peněžní (emisní) financování deficitu...173

6 Irena Szarowská, Veřejné finance A 6 9 VEŘEJNÝ DLUH Definice a měření státního dluhu Příčiny růstu veřejného dluhu Důsledky veřejného dluhu Řešení dluhového problému a správa dluhu Veřejný dluh v ČR ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE Význam a cíle EU Rozpočtové zásady Tvorba a schvalování rozpočtu EU Příjmy a výdaje rozpočtu EU Příjmy rozpočtu EU Výdaje rozpočtu EU Rozpočet EU v rozpočtovém roce Finanční perspektiva EU Kodaňský summit Finanční podmínky vstupu ČR do EU Finanční perspektiva

7 Irena Szarowská, Veřejné finance A 7 11 REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EU Regionální a strukturální politika EU Strukturální fondy Fond soudržnosti neboli Kohezní fond Komunitární programy Iniciativy Společenství Čerpání finančních prostředků z fondů EU PŘÍLOHY SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK, SYMBOLŮ A ZKRATEK...240

8 Irena Szarowská, Veřejné finance A 8 RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY MODULU VEŘEJNÉ FINANCE A Po aktivním prostudování tohoto modulu: si osvojíte základní pojmy a východiska veřejných financí, se kterými se budete v průběhu studia setkávat Rychlý náhled lépe porozumíte tomu, o čem obecně veřejné finance pojednávají a co je jejich podstatou zjistíte, že veřejné finance nestojí osamoceně, ale mají vazbu na řadu dalších vědních disciplín budete chápat roli veřejných financí ve smíšené ekonomice se budete moci aktivně zapojit do diskusí o problematice veřejných financí a o její reformě, neboť budete vyzbrojeni nezbytnými teoretickými základy, které vám umožní erudovaně obhájit své stanovisko

9 Irena Szarowská, Veřejné finance A 9 ÚVODEM MODULU VEŘEJNÉ FINANCE A Tento text slouží jako studijní opora pro distančnía kombinované studium kurzu Veřejné finance A, který je ve studijních programech Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné zařazen v rámci bakalářského studia. Je to závazný předmět bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa studijní obor Veřejná ekonomika a správa, závazný předmět bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa studijní obor Finance. Dále je povinně volitelným předmětem bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa studijní obor Evropská unie. Studijní text Na tento předmět pak navazuje v magisterském studijním programu kurz Veřejné finance B, který rozvíjí znalosti a informace získané studiem předkládaného materiálu. Rozsah a organizace modulu Studijní text je přizpůsoben potřebám distančního vzdělávání a měl by tak sloužit studentům, kteří na rozdíl od studentů denního studia nenavštěvují semináře a přednášky v běžném školním roce, ale účastní se pouze tutoriálů. Studijní opora je uspořádána do 11 kapitol a zvlášť je zařazena kapitola příloh, které dokreslují probíranou problematiku a seznamují studenty především s makroekonomickými ukazateli České republiky. Kapitola 6, která je věnována hospodaření územně samosprávných celků, tedy hospodaření krajů, obcí a svazku obcí, je poměrně obsáhlá. Proto jí jsou věnovány se studenty denního studia 2 přednášky, přičemž se dané téma doplňuje o problematiku hodnocení bonity obcí. Kurz má dále prohlubovat makroekonomické poznatky studentů z již absolvovaných kurzů. Seznamuje je zejména se strukturou a problematikou sestavování a realizace veřejných rozpočtů všech stupňů (EU, ČR, obecní úřady, obce). Financování obcí je významným odvětvím veřejného sektoru. Jelikož se studenti denního studia se na příkladech obcí z místního regionu seznámí v rámci seminářů s celou problematikou hospodaření obcí a měst a jsou vedeni ke konzultacím s jednotlivými odbory na obecních úřadech o konkrétních problémech rozpočtu obce, je v tomto studijním materiálu věnována zvýšená pozornost právě územní úrovni veřejných rozpočtů v ČR a pravidlům a principům financování obcí a krajů. Zaměření modulu

10 Irena Szarowská, Veřejné finance A 10 V pravé části textu jsou obsaženy odkazy, které text zpřehledňují a také ikony pro navigaci a snadnou orientaci v textu. V textu je možné nalézt následující ikony, které mají uvedený význam: Doplňující informace Průvodce studiem Řešení a odpovědi, návody Průvodce textem, podnět, otázka, úkol K zapamatování Shrnutí Úkol k zamyšlení Čas potřebný k prostudování Část pro zájemce Test a otázka Další zdroje Existence okraje vedle textu není náhodná, neboť kromě toho, že jsou v něm umístěny symboly pro navigaci, obsahují rovněž jádro obsahu odstavce pro rychlou orientaci v textu a především vám umožňují si psát vlastní poznámky, a to i v elektronické podobě. Využijte tedy této možnosti a upravte si studijní oporu do podoby, která konkrétně vám bude nejlépe vyhovovat.

11 Irena Szarowská, Veřejné finance A 11 CÍL MODULU VEŘEJNÉ FINANCE A Po úspěšném a aktivním absolvování tohoto MODULU Budete umět charakterizovat: Budete umět veřejné finance, členit národní hospodářství z různých hledisek, popsat úlohu veřejného sektoru ve smíšené ekonomice příjmy veřejných rozpočtů, rozlišit daňové a nedaňové příjmy rozpočtovou soustavu v ČR soustavu veřejných rozpočtů ČR územní úroveň veřejných rozpočtů ČR funkce jednotlivých stupňů vlád, decentralizaci fiskálních funkcí rozpočtový deficit veřejný dluh a problematiku dluhového problému a správy dluhu cíle Evropské unie a obsah Finančních perspektiv EU regionální a strukturální politika EU

12 Irena Szarowská, Veřejné finance A 12 Získáte přehled o: Získáte struktuře veřejných výdajů a příčinách jejich růstu veřejných výdajů rozpočtovém procesu na úrovni obcí, krajů, státu a Evropské unie státním rozpočtu ČR a mimorozpočtových fondech příjmech a výdajích na úrovni krajů, obcí a EU výhodách a nevýhodách vertikálního a horizontálního modelu fiskálního federalismu struktuře deficitu, příčinách a důsledcích deficitu státního rozpočtu formách, příčinách a důsledcích růstu státního dluhu strukturální a regionální politice EU možnostech čerpání prostředků z EU Budete schopni: Budete schopni rozlišovat fiskální funkce státu použít zásady zdaňování, rozlišit různé druhy daní aplikovat rozpočtovou skladbu definovat územní úroveň veřejných rozpočtů ČR rozlišit vertikální a horizontální model uspořádání navrhnout vhodný způsob financování deficitu SR, rozpočtů obcí a krajů členit veřejný dluh z různých hledisek a navrhnout vhodný způsob řešení dluhového problému rozlišit činnost Strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, komunitárních programů a Iniciativ Společenství

13 Irena Szarowská, Veřejné finance A 13 1 VÝZNAM VEŘEJNÝCH FINANCÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY VÝZNAM VEŘEJNÝCH FINANCÍ Tato kapitola je kapitolou vstupní a po jejím prostudování: Rychlý náhled si osvojíte základní pojmy a východiska, se kterými se budete v průběhu studia setkávat lépe porozumíte tomu, o čem obecně veřejné finance pojednávají a co je jejich podstatou zjistíte, že veřejné finance nestojí osamoceně, ale mají vazbu na řadu dalších vědních disciplín budete chápat roli veřejných financí ve smíšené ekonomice

14 Irena Szarowská, Veřejné finance A 14 CÍLE KAPITOLY VÝZNAM VEŘEJNÝCH FINANCÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Budete umět Charakterizovat veřejné finance Členit veřejné finance Rozlišit jednotlivé fiskální funkce státu Získáte: Získáte Přehled o veřejných financích ve smíšené ekonomice Přehled o členění národního hospodářství Budete schopni: Budete schopni Vysvětlit podstatu fungování veřejných financí Definovat hlavní úkoly veřejného sektoru a veřejných financí Definovat fiskální funkce státu ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 7 hodin.

15 Irena Szarowská, Veřejné finance A 15 KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY VÝZNAM VEŘEJNÝCH FINANCÍ Veřejné finance, princip nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti, odvětví, sektor, smíšená ekonomika, externality, paretovské optimum, paretovská efektivnost, fiskální funkce státu. Klíčová slova PRŮVODCE STUDIEM 1 První kapitola slouží jako vstupní k celé problematice probírané v kurzu Veřejné finance A. Po jejím prostudování byste měli být schopni definovat roli veřejných financí a jejich vztah k ostatním disciplínám. Zaměřte se zejména na vztah veřejných financí a veřejné ekonomie. Kapitola také obsahuje definice a pojetí veřejných financí, vymezuje charakteristiky smíšené ekonomiky, věnuje se hlavním úlohám veřejného sektoru. Věnujte pozornost zejména fiskálním funkcím státu, budu se na ně odvolávat i v dalších kapitolách. V kapitole je rovněž zmíněna teorie veřejné volby a členění národního hospodářství z různých hledisek. 1.1 Veřejné finance ve smíšené ekonomice Vazba veřejných financí a veřejné ekonomie Veřejné finance jsou nejdůležitější součástí podstatně šířeji pojaté vědní disciplíny, kterou je veřejná ekonomie. Veřejná ekonomie (public economics) je vědní disciplínou, zkoumající strukturu, fungování a efektivnost té části národního hospodářství (NH), která má neziskový charakter a je financována z přerozdělovacích procesů. Tato část NH se nazývá veřejný sektor. Veřejné finance a veřejná ekonomie

16 Irena Szarowská, Veřejné finance A 16 Veřejná ekonomie je součástí základní vědní disciplíny ekonomie. Vychází jak z makroekonomie, která se zabývá národním hospodářstvím, tak z mikroekonomie, která zkoumá základní ekonomické subjekty národním hospodářství, které jsou financovány z veřejných zdrojů, resp. ze státního rozpočtu a rozpočtů nižšího řádu, resp. z daní a poplatků vybíraných od daňových poplatníků. Veřejná ekonomika je představována ekonomickou činností různých hospodářských subjektů, jež jsou ve vlastnictví státu, nebo jež stát přímo a rozhodujícím způsobem ovlivňuje. Její hlavní součástí jsou veřejné finance Charakteristika veřejných financí K ZAPAMATOVÁNÍ 1 Veřejné finance zahrnují peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití peněz patřících občanům a tedy veřejnoprávním orgánům a organizacím, které s penězi občanů (daňových poplatníků) nakládají a spravují je. Veřejné finance Veřejné finance (VF) jsou peněžní vztahy, které vznikají při rozdělování a použití peněžních fondů spojených s činností veřejných institucí. Jeden ze subjektů vztahů, které vznikají v rámci VF je vždy stát, resp. složka, která stát zastupuje, např. krajský úřad, magistrát, městský úřad, obecní úřad aj. Veřejné finance jsou modernějším pojmem, sloužícím k označení specifických finančních vztahů a operací, probíhajících v rámci ekonomického systému mezi autoritami (orgány a institucemi) tzv. veřejné správy na straně jedné, a ostatními subjekty na straně druhé (tj. občany, domácnostmi, firmami, neziskovými organizacemi apod.). Ještě začátkem 20. století byly v odborné literatuře v této souvislosti užívány spíše pojmy státní finance a municipální (nebo místní) finance. Přesun pozornosti od státních a municipálních k veřejným financím souvisí úzce s přesunem kompetencí z beder státní správy a jejích orgánů a institucí na místní správu či dokonce na místní samosprávu, založenou v průběhu 20. století na územním principu. Vzhledem k tomu, že obě složky jsou označovány společným pojmem Vývoj pojmu VF

17 Irena Szarowská, Veřejné finance A 17 veřejná správa, lze i finanční vztahy a operace, jejichž důležitými subjekty tyto složky jsou, označit pojmem veřejné finance. Veřejné finance slouží k upokojování potřeb obyvatelstva na úrovni státu, regionů a místních lokalit, zabezpečují tak veřejné úkoly a naplňují tak veřejné zájmy. Složky VF Veřejné finance zahrnují: veškeré finanční prostředky, kterými disponuje stát, státní orgány a ostatní veřejnoprávní orgány a organizace finanční vztahy související s přerozdělováním národního důchodu mezi skupinami obyvatelstva Veřejné finance tvoří: státní finance finance státních účelových fondů finance subjektů hospodařících se státními financemi finance krajů a obcí finance subjektů hospodařících s financemi krajů a obcí. Veřejné finance podávají přehled o základních finančních tocích těch finančních prostředků, které se na straně příjmů získávají jak v podobě daní a poplatků od občanů (daňových poplatníků), tak ostatních příjmů, a na straně výdajů jsou používány na zajišťování veřejných potřeb (statků) pro občany, např. financování státních škol, státních zdravotnických zařízení, výstavba a údržba silniční sítě aj. Podle Samuelsona se toky finančních prostředků veřejných rozpočtů a celé veřejné finance zakládají na třech tzv. negativních základních principech, a to na principu: nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. Tyto základní principy se ještě doplňují o princip návratnosti při dluhovém financování. Základní principy veřejných financí Tyto základní principy vyplývají ze srovnání vztahů veřejně finančních s ostatními druhy finančních vztahů, odehrávajících se v rámci běžných obchodních, úvěrových nebo pojistných transakcí, kde platí princip něco za něco. Je to obecný princip, který platí dokonce i pro barterový obchod. Princip nenávratnosti. Finanční prostředky vydané státem nebo občanem se v podobě financí nevracejí.

18 Irena Szarowská, Veřejné finance A 18 Princip neekvivalence. Neexistuje jednoznačný vztah mezi přijatými či vydanými finančními prostředky a výši plnění ze strany druhé. Příklad: Občan zaplatí daň, ale neví, na jaký konkrétní účel budou jím odevzdané finanční prostředky použity. Stejně tak nemůže očekávat, že dostane zpět formou určitého druhu státního výdaje (např. příspěvek na školství) ekvivalentní množství finančních nebo jiných prostředků, které odevzdal ve formě daní nebo poplatků jako daňový poplatních. Princip nedobrovolnosti. Povinnost platit daně je uzákoněna a není závislá na míře plnění, např. výdajového programu vlády, kraje, obce nebo jiné organizace financované z některého druhu veřejného rozpočtu, atd. 1.2 Veřejný sektor ve smíšené ekonomice Jestliže veřejné finance jsou pojmem sloužícím k označení čistě finančních operací, vztahů a nástrojů realizace již uvedených činností (tj. veřejného zabezpečení určitých statků, poskytování transferů nebo stimulací subjektů k nějakému chování), pak pojem veřejný sektor slouží k označení určité části národního hospodářství. Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, která je financována cestou tzv. přerozdělovacích procesů, tj. z veřejných zdrojů (státní rozpočet, rozpočet regionální např. rozpočet kraje nebo okresu, municipální rozpočet). Veřejný sektor Podstatou těchto přerozdělovacích je to, že potřebné zdroje finančních prostředků jsou vyprodukovány u jiných subjektů než u kterých jsou alokovány a spotřebovány. Finanční prostředky na provoz, obnovu a rozvoj mohou být získávány také od konkrétních fyzických nebo právnických osob za určitým konkrétním, přesně definovaným účelem.

19 Irena Szarowská, Veřejné finance A Teorie veřejné volby PRŮVODCE STUDIEM 2 Teorie veřejné volby je podrobně probírána v předmětu Veřejná ekonomie. Zopakujeme si tedy pouze její základní charakteristiky, podrobnější studium je na každém z vás. Zkoumáním zákonitostí politického rozhodování se zabývá teorie veřejné volby (Public Choice Theory). Tato teorie je významná ve všech oblastech, ve kterých je ekonomický mechanizmus rozhodování nahrazen z jakýchkoliv důvodů politickým systémem rozhodování (přímou či zprostředkovanou volbou). Velmi důležité je znát základní teze této teorie právě tehdy, zabýváme-li se problémy ekonomiky veřejného sektoru a veřejných financí. Veřejná volba Na trhu jsou základní ekonomické otázky řešeny spontánně prostřednictvím tzv. peněžních hlasů. V alokačním mechanizmu založeném jednoznačně na ceně rozhodují jednotlivé ekonomické subjekty. Ve veřejném sektoru je řada jak věcných, tak finančních rozhodnutí předmětem politického rozhodování, neboť trh zde selhává a je ho nutno nahradit jiným mechanismem Teorie veřejné volby vytváří v analogii k ekonomickému trhu - trh politický. Je to politická hra, kde hlavními aktéry jsou voliči, politikové, nátlakové skupiny, byrokracie. Politická hra má svá pravidla a postup.existují různé postupy veřejného rozhodování Veřejné rozhodován jednohlasné shody; většinového pravidla; pluralitní; podle počtu získaných bodů. Nejpřirozenějším pravidlem pro kolektivní rozhodování je pravidlo všeobecně přijaté, resp. jednomyslné, jednohlasé shody. Toto pravidlo se vyskytuje prakticky jen velmi výjimečně, což je dáno tím, že dosažení shody je extrémně Pravidlo jednohlasé volby

20 Irena Szarowská, Veřejné finance A 20 časově náročné, zvláště v početnějších společnostech s různorodým vkusem, a proto ztráta času členů společnosti může převážit jejich prospěch z toho, že nikdo není poškozen. V případě většinového pravidla hrozí zejména tato nebezpečí: schválení i neefektivních a dokonce nespravedlivých návrhů (projektů, programů), tzv. tyranie většiny, kdy většina získává výhody na úkor menšiny. V tomto případě však nemohou být schválena škodlivá rozhodnutí, která zhorší situaci každého. Zabránit nedokonalostem většinového pravidla lze zavedením tzv. kvalifikované většiny. Doposud jsme uvažovali tzv. prostou většinu, tj. většinu založenou na nadpolovičním počtu hlasů. Kvalifikovaná většina ve zvlášť významných případech rozhodování požaduje dosažení více hlasů, než v případě prosté většiny (obvykle dvě třetiny hlasů). Většinové pravidlo Veřejný sektor a smíšená ekonomika Veřejný sektor je sektor netržní, neprodukuje zisk. Je řízen a spravován veřejnou správou, rozhoduje se v něm veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole. Pro existenci veřejného sektoru jsou důvody jednak historické a zejména ekonomické (ochrana proti důsledkům selhání trhu). Veřejný sektor je rovněž modernějším pojmem, než pojem státní a municipální sektor. K vysvětlení přívlastku veřejný lze i v tomto případě uplatnit argumentaci o přesunu kompetencí mezi státní správou a místní správou, která již byla uvedena v případě veřejných financí. Veřejný sektor Výkon základních fiskálních funkcí vlády (tj. funkce alokační, stabilizační a redistribuční) se v rámci národního hospodářství realizuje prostřednictvím institucí veřejného sektoru. K veřejnému financování může docházet i v tzv. nestátním neziskovém sektoru. Vazby mezi veřejnou rozpočtovou soustavou a veřejným sektorem lze schématicky znázornit takto:

21 Irena Szarowská, Veřejné finance A 21 Vazby v rámci fiskálního systému Obrázek 1-1: Vazby v rámci fiskálního systému (tj. uvnitř veřejné rozpočtové soustavy) a na ostatní subjekty v ČR Pramen: Hamerníková, B.: Formování veřejného sektoru v ČR z pohledu veřejných financí. Studie NHÚ, Praha 1998, s. 38 Spolupůsobení tržních nástrojů koordinace ekonomických činností a vládních zásahů do ekonomiky vedlo k definici čistě tržního charakteru ekonomiky a ke vzniku tzv. smíšené ekonomiky

22 Irena Szarowská, Veřejné finance A 22 K ZAPAMATOVÁNÍ 2 Smíšená ekonomika představuje takovou ekonomiku, ve které ekonomická realita není tvořena pouze tržními mechanizmy, ale ve které stát zasahuje svými nástroji. Smíšenou ekonomiku lze definovat jako typ ekonomického systému založeného na koexistenci: Smíšená ekonomika soukromého a veřejného sektoru, různých forem vlastnictví (soukromého, státního, municipálního), dvou rozdílných mechanizmů koordinace ekonomických aktivit: tržního a veřejného (prostřednictvím veřejných nebo vládních institucí). Smíšená ekonomika vznikla historickým vývojem na základě konkrétních hospodářských potřeb společnosti a existuje v podstatě ve všech státech. Ve smíšené ekonomice se na fungování národního hospodářství podílejí jak soukromé instituce (podniky), tak instituce veřejné (státní nebo municipální). Charakteristika veřejné ekonomiky Národní hospodářství, resp. veškerá ekonomická činnost v daném státě, je ovlivňována hlavně prostřednictvím trhu, ale také prostřednictvím regulačních příkazů od vlády. Trh ovlivňuje národní hospodářství hlavně prostřednictvím cen, dosahovaných zisků nebo utrpěných ztrát. Vláda do ekonomického systému státu zasahuje především prostřednictvím vybíraných daní a prostřednictvím svého výdajového programu vyjádřeného ve státním rozpočtu, tj. produkcí veřejných statků. Ekonomové se shodují v tom, že obě součásti, tj. trh i zásahy vlády do národního hospodářství, jsou nezbytné pro dobře fungující ekonomiku státu. Veřejný sektor např. významně ovlivňuje základní makroekonomické veličiny jako je zaměstnanost, ekonomický růst, úroveň inflace a vyrovnanost obchodní a platební bilance atd.

23 Irena Szarowská, Veřejné finance A 23 Mezi hlavní úkoly veřejného sektoru ve státech se smíšenou ekonomikou patří: Úkoly veřejného sektoru zajišťování veřejných statků, nejčastěji různých druhů služeb pro kolektivní spotřebu předcházení negativním důsledkům selhání trhu řešení negativních důsledků selhání trhu ve prospěch všestranně dobře fungujícího národního hospodářství. 1.3 Fiskální funkce státu Stát jako prvek ekonomického systému se od ostatních ekonomických subjektů odlišuje zejména tím, že má moc: Specifikum státu donutit ostatní prvky systému vykonávat určité aktivity, které by jinak nevykonávaly a naopak zabránit nebo podstatně omezit určité aktivity. Vláda nejčastěji zasahuje do tržní ekonomiky třemi základními způsoby: Vládní zásady 1. při zajišťování efektivnosti výroby (např. odstraňování překážek při nedokonalé konkurenci) 2. při ovlivňování externalit (externality jsou vstupy nebo výstupy, které neprocházejí trhem, tj. jsou vůči trhu externí, avšak mohou výsledky trhu podstatně ovlivnit. Podle způsobu svého působení mohou být buď negativní, pozitivní nebo reciproční.) 3. při vyrovnávání sociálních nerovností Alokační funkce Alokační funkce vychází ze skutečnosti, že veřejné statky, na rozdíl od statků privátních či tržních, nemohou být poskytovány občanům prostřednictvím trhu. Alokace zdroje (Resource allocation) obecně znamená způsob, jakým ekonomika státu rozděluje své zdroje (tj. výrobní faktory) mezi potenciální varianty tak, aby vyrobila určitý soubor finálních statků co nejefektivněji. Alokační funkce státu

24 Irena Szarowská, Veřejné finance A 24 K ZAPAMATOVÁNÍ 3 Alokační funkce státu se projevuje tak, že stát prostřednictvím veřejných rozpočtů alokuje, tj. rozmisťuje určité zdroje do produkce tak, že slouží k zajišťování různých druhů veřejných statků. Při realizaci alokační funkce státu vznikají tyto problémy: jak má vláda určit skladbu vyráběných statků, jak a kam má příslušné veřejné statky rozdělovat, jaký zvolit kvantitativní poměr mezi množstvím tržních a netržních statků, jak zajistit efektivní financování produkce veřejných statků. Velice problematickým se jeví objektivní zjištění skrytých preferencí občanů pro příslušné veřejné statky s cílem zjištění jejich efektivní spotřeby. Největším problémem při alokaci zdrojů je spravedlnost při jejich rozdělování. Zde se vychází z učení italského profesora V. Pareta. Problémy vlády při alokaci zdrojů Paretovské optimum, paretovská efektivnost Paretovské optimum představuje takový ekonomický výsledek, při němž nemůže dojít k žádné reorganizaci nebo obchodu, které by zvýšily užitek nebo uspokojení jednoho subjektu, aniž sníží užitek nebo uspokojení jiného subjektu. Takové řešení se nalézá na hranici produkčních možností. Paretovská efektivnost je pak taková efektivnost, kdy nelze nikomu zlepšit situaci, aniž ji někomu jinému zhoršíme.

25 Irena Szarowská, Veřejné finance A Redistribuční funkce Maximálně efektivní redistribuce lze dosáhnout pouze při efektivní alokaci příslušných výrobních prostředků. Tuto alokaci zajistí buď trh, nebo stát a jeho instituce použitím některé z forem redistribuce. Základním problém redistribuce je určit, jaké rozdělení důchodů je spravedlivé a jak ho dosáhnout. Redistribuční funkce státu K ZAPAMATOVÁNÍ 4 Cílem redistribuce je dosáhnout relativně spravedlivého rozdělení důchodů mezi občany státu. Mezi hlavní determinanty rozdělování patří důchod z práce a z kapitálu. Mezi hlavní nástroje redistribuce patří: Determinanty rozdělování daňová politika (příjmy státu), výdajové programy rozpočtů jednotlivých úrovní vlád (sociální a zdravotní politika, vzdělávací programy) V případě daňové politiky jde především o zvolení vhodného transferového schématu. Tzn. jaké daně budou vybírány, od koho a za jakých podmínek. Všeobecně se používá progresivní zdanění u vyšších příjmových skupin. Nejčastěji jde o: Daňová politika progresivní zdanění příjmů fyzických a právnických osob, daně z majetku, selektivní spotřební daně. Velmi často se také využívá např. kombinace vyššího zdanění luxusního zboží a dotace k cenám zboží, které spotřebovávají především nižší příjmové skupiny obyvatel. Další možnosti

26 Irena Szarowská, Veřejné finance A Stabilizační funkce K ZAPAMATOVÁNÍ 5 V rámci stabilizační funkce se stát prostřednictvím daní a státních výdajů a zásahů snaží tlumit výkyvy hospodářského cyklu a zajistit, aby byly stabilní poměry na trhu zboží a služeb, ceny, zaměstnanost a vyrovnaná platební bilance. Hlavními nástroji jsou: Stabilizační funkce fiskální politika státu, monetární politika státu. Monetární politika vychází z předpokladu funkční závislosti cenové hladiny na množství peněz v oběhu. Je proto zaměřena na kontrolu množství peněz v oběhu, regulaci úrokových měr a podmínky poskytování úvěrů. Monetární politika Hlavním nástrojem zásahů státu je fiskální politika prostřednictvím státního rozpočtu. Prostřednictvím příjmové a výdajové stránky SR může vláda působit (krátkodobě i dlouhodobě) na velikost i strukturu agregátní poptávky. Fiskální politika Fiskální politika: slouží k odčerpávání přebytečného kapitálu formou daní a k vytváření dodatečné poptávky prostřednictvím výdajů SR směřuje k anticyklickému ovlivňování vývoje ekonomiky řeší problémy rozvoje oblastí zmírňuje sociální rozdíly. K stabilizaci využívá vláda různé nástroje. Dvě nejdůležitější skupiny jsou: vestavěné stabilizátory záměrná (diskreční) opatření Nástroje fiskální politiky

27 Irena Szarowská, Veřejné finance A 27 Vestavěné stabilizátory jsou taková opatření, která po svém zavedení působí automaticky. Vestavěné stabilizátory oslabují výkyvy v koupěschopné poptávce. Patří sem zejména: progresivní daně z příjmů, příspěvek v nezaměstnanosti, veřejné práce zadávané státem (jeho nedostatkem je zpoždění od přijetí příslušného programu k jeho realizaci), atd. V období progresivního růstu je poptávka přibrzďována progresivním zdaněním důchodů a placeným pojištěním v nezaměstnanosti. Při stagnaci výroby se snižuje daňové zatížení a poptávka je podněcována výplatou podpor v nezaměstnanosti. Užíváním vestavěných stabilizátorů může vzniknout cyklický deficit SR. Záměrná opatření jsou prováděna na základě jednorázového rozhodnutí parlamentu. Jde o změny daňových sazeb, změny ve struktuře výdajů SR a jednotlivých výdajových položek v rozpočtu. Užíváním může vzniknout strukturální deficit SR. 1.4 Členění národního hospodářství Národní hospodářství představuje složitou soustavu subjektů a vztahů mezi nimi. Příslušné subjekty produkují výrobky a služby podle potřeb a požadavků obyvatel. Národní hospodářství se obvykle třídí podle těchto třídících znaků: Členění na odvětví a) podle charakteru produkovaných výrobků a služeb a podle technologické příbuznosti produkce výrobků a služeb. Podle tohoto znaku se rozlišují tzv. odvětví. O optimální fungování jednotlivých odvětví ve státě pečují zpravidla specializovaná ministerstva nebo jiné ústřední úřady. průmysl stavebnictví zemědělství lesnictví rybolov doprava spoje finanční služby = peněžnictví veřejná správa armáda bezpečnostní složky (policie) soudnictví zdravotnictví školství kultura aj.

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření vybrané příspěvkové organizace Accounting and tax specifics of the particular state-funded organization

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Veřejné finance Pracovní sešit Michal Plaček Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo září 2013 Veřejné finance pracovní sešit Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická

Více

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. Ing. Magda Morávková

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

The Role of Tax Office as the Control Authority in the Flow of Public Finances

The Role of Tax Office as the Control Authority in the Flow of Public Finances MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Anna Drápalová Role finančního úřadu jako kontrolního orgánu v toku veřejných financí The Role of Tax Office as the Control Authority in the

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování

Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování Bc. Ivana Sedlářová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Abstrakt Cílem této diplomové práce je provést deskripci legislativní úpravy

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Metody pro zjišťování finančního zdraví municipalit Kateřina Čiháková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST 1 1. Úvod do managementu ve veřejné správě... 7 1.0 Cíl kapitoly... 7 1.1 Management jako vědní disciplína... 7 1.1.0

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Podniková ekonomika. Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv

Podniková ekonomika. Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv Podniková ekonomika Mikroekonomie a podniková ekonomika Hospodaření, hodnota a funkce podniku Management a marketing podniku Řízení podnikových rizik Malé a střední

Více

Používání obecních obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst

Používání obecních obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst Používání obecních obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst Jan Pavel Transparency International Česká republika Praha / 2008 Ing. Jan Pavel, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v

Více

DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ I.

DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ I. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ I. Daně Ing. Radek Habarta, Ing. Marie Šedová 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Více

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Finance a rozpočet Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Hana Dvorníková

Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Hana Dvorníková Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Hana Dvorníková 0 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně ZDROJE STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY

Více

Strategie rozvoje města Otrokovice. Ivona Kožuchová

Strategie rozvoje města Otrokovice. Ivona Kožuchová Strategie rozvoje města Otrokovice Ivona Kožuchová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce Strategie rozvoje města Otrokovice je zpracována za účelem vytvoření návrhů rozvojových cílů města.

Více

Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice.

Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. Několik málo slov Srpen 2006 T A B L E T E N N I S TJ SK PEDAGOG České Budějovice T A B L E T E N N I S Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. I. Úvod str. 2 II.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více