V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22 7 Prezentační a vzdělávací činnost 25 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitele Při každoročním psaní slova úvodem by se snadno mohlo přihodit, že se v něm bude opakovat totéž, co v předchozích letech. Naštěstí každý rok přináší tolik odlišností, že toto nebezpečí není příliš aktuální. Některé věci se však skutečně opakují a nelze je pominout. K základním činnostem ústavu i konkrétního pracoviště se v roce 2010 přidružilo stejně jako v minulých letech plnění úkolů stanovených zřizovatelem a úkolů stanovených generální ředitelkou NPÚ. Opět byly ředitelem územního pracoviště stanoveny další úkoly, ve všech se pak odrážely potřeby a záměry ústavu, pracoviště i oboru památkové péče. Konkrétní a aktuální činnosti pak vyplývaly z nejrůznějších, doslova každodenních požadavků a v neposlední řadě ze situace památkového fondu samotného. Do začátku roku vstupovaly NPÚ jako celek i územní pracoviště po reorganizaci s novou systemizací a první polovina roku představovala určitou personální i organizační stabilizaci. Situace vzniklá ve druhé polovině roku, která byla vyvolána úspornými opatřeními vlády a vyústila ve dvě vlny propouštění zaměstnanců, je dostatečně známa. Na územním pracovišti středních Čech znamenala zrušení celkem 9 systemizovaných míst. Pro středočeské pracoviště vskutku zásadní novinkou bylo převzetí správy a provozu terasových zahrad pod Pražským hradem k 1. listopadu 2010, tedy zahrady Ledeburské, Velké Palffyovské, Malé Palfyovské, Malé Fűrstenberské a Kolowratské. Počátek roku byl poznamenán úvahami o možném dopadu hospodářské krize na příjmovou stránku rozpočtu. Z této obavy vycházely i krizové scénáře pro případ podstatně nižších výnosů, zejména pokud jde o příjmy ze vstupného do zpřístupněných památkových objektů. To, že se nakonec krizové scénáře nenaplnily, lze přičíst především značnému osobnímu nasazení všech pracovníků, především vedoucích správ jednotlivých památkových objektů. Celková návštěvnost objektů v průměru poklesla, nikoliv však dramaticky. U několika objektů se dokonce návštěvnost oproti předchozímu roku zvedla. I když jsou svěřené památkové objekty zdrojem nezbytných výnosů, je i nadále naší prioritou ochrana svěřených památek a náležitá péče o ně, na druhém místě pak jejich co nejkvalitnější prezentace veřejnosti spojená i s nezbytnými službami pro návštěvníky a s přiměřenými kulturními akcemi. Zejména při péči o interiéry, jejich umělecké či umělecko řemeslné vybavení je na místě preferovat preventivní opatření či konzervaci, stejně jako odstranění příčin degradace především zabezpečením vhodných fyzikálních poměrů v interiérech. Samozřejmě se péče o umělecké a uměleckořemeslné vybavení neobejde bez rozsáhlých restaurátorských prací těch však bylo v roce 2010 méně, než je skutečná potřeba. Největší nedostatek však lze spatřovat v oblasti oprav a údržby, kde již několik let klesá objem prací. V loňském roce bylo dokonce nutno pozastavit několik pokračujících akcí, které byly v předcházejících letech financovány z Programu záchrany architektonického dědictví. O konkrétních činnostech je ve výroční zprávě dostatek informací, v úvodu je možno upozornit jen na několik nejvýznamnějších. Již zahájení sezony bylo takovou výjimečnou událostí, na hradě Křivoklát se současně s tiskovou konferencí celostátního dosahu a za účasti ministra kultury ČR a generální ředitelky NPÚ otevírala výstava Přemyslovské Křivoklátsko, která byla jedinečným počinem zejména proto, že spojovala prezentaci památky ve správě NPÚ a zároveň velice výstižně vypovídala o odborné činnosti ústavu. Velká pozornost byla věnována projektu IOP Schola naturalis pro Veltrusy, kde důkladná a kvalitní příprava vedla až ke slavnostnímu vydání Rozhodnutí MK o přidělení dotace ministrem kultury ČR. I při probíhající obnově se stále ve větší míře veltruský zámecký areál otevírá veřejnosti, v roce 2010 byla mj.otevřena v nově upravené stodole veltruského hospodářského dvora velice pozoruhodná výstava historických kočárů. Zámek Hořovice se stal pilotním objektem v rámci celostátní Hradozámecké noci. V září 2010 se konalo mezinárodní odborné kolokvium Hrad Křivoklát a lovecký hvozd a mezinárodní seminář Průzkumy a dokumentace staveb památek, dílem v Roztokách u Křivoklátu a dílem na hradě Křivoklátě. O ostatních činnostech a práci vypovídají následující zprávy příslušných náměstků. Za mnoha výsledky je třeba spatřovat značné pracovní úsilí a nasazení pracovníků na nejrůznějších pracovištích a úrovních. Všem náleží upřímné poděkování od náměstků a vedoucích až po řadové pracovníky. Zvláštní poděkování náleží panu Ing. Petru Svobodovi, který s koncem roku zakončil svoje velice přínosné několikaleté působení na místě náměstka pro památkové objekty na našem pracovišti. Vojtěch Láska 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze Sabinova 373/ Praha 3 IČO: , DIČ: CZ bankovní spojení: KB, pobočka Praha-východ, č. ú /0100 tel. (ústředna): +420/ fax: +420/ mail (ústředna): Zřizovatel: MK ČR Seznam vedoucích pracovníků rok 2010 Ing. arch. Láska Vojtěch, ředitel , JUDr. Štamberková Jaroslava, vedoucí kanceláře ředitele, právník , SEKCE ODBORNÉHO NÁMĚSTKA Ing. Jan Žižka, odborný náměstek , Odbor péče o památkový fond Mgr. Berková Jana, vedoucí odboru , Oddělení restaurování Mgr. Maděrová Ludmila, vedoucí oddělení , Odbor evidence, dokumentace a IS PhDr. Razím Vladislav, vedoucí odboru , Oddělení evidence nemovitých a movitých památek Ing. Blažková Irena, vedoucí oddělení , Oddělení archeologie Mgr. Neustupný Zdeněk, vedoucí oddělení archeologie , SEKCE SPRÁVY PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ Ing. Svoboda Petr, náměstek ředitele , Oddělení služeb cestovního ruchu Melíšková Miroslava, vedoucí oddělení , Odbor servisní Frídl Jan, vedoucí odboru , 5

6 Oddělení investic Ing. Komárek Vladimír, vedoucí oddělení , Oddělení evidence mobiliáře a knihoven Tenčlová Věra, vedoucí oddělení , Oddělení centrální depozitář Král Tomáš, vedoucí správy depozitářů , Oddělení správa SZ Březnice Ing. Barták Robert, správce památkového objektu, kastelán , fax: Oddělení správa SZ Hořovice Bc. Knížek Libor, správce památkového objektu, kastelán , fax: Odbor správa SH Karlštejn Ing. Kubů Jaromír, správce památkové ho objektu, kastelán , fax: Oddělení správy a provozu SH Karlštejn Kunst Lukáš, DiS., vedoucí odd. správy a provozu , Oddělení údržby SH Karlštejn Dytrt Josef, vedoucí oddělení údržby , Odbor správa SZ Konopiště Ing. Krejčová Marie, správce památkového objektu, kastelán , fax: Oddělení návštěvnického provozu SZ Konopiště Nohejlová Helena, vedoucí oddělení návštěvnického provozu , Oddělení údržby SZ Konopiště Kmochová Radka, vedoucí oddělení údržby , Oddělení zahrad SZ Konopiště Vodáková Martina, vedoucí oddělení zahrad , Odbor správy SH Křivoklátu Frencl Luděk, správce památkového objektu, kastelán tel. a fax: , 6

7 Oddělení návštěvnického provozu SH Křivoklát Adam Ladislav, vedoucí oddělení návštěvnického provozu Referát správy SH Krakovce Sobek Jiří, správce památkového objektu, kastelán tel. a fax: , Oddělení správy SH Točníka a Žebráku JUDr. Zemánek Petr, správce památkového objektu, kastelán tel. a fax: , Oddělení správy SZ v Mnichově Hradišti Chmel Radovan, správce památkového objektu, kastelán , fax: Oddělení správy SZ v Mníšku pod Brdy Ing. Digrinová Jana, správce památkového objektu, kastelán , fax: Oddělení správy kláštera v Sázavě PaedDr. Matoušová Jaroslava, vedoucí správy památkového objektu, kastelán , fax: Odbor správy SZ ve Veltrusích PhDr. Ecler Pavel, vedoucí správy památkového objektu, kastelán , fax: Oddělení provozu a údržby SZ Veltrusy Auerová Jana, vedoucí oddělení provozu a údržby , Oddělení péče o park a zahradu SZ Veltrusy Chlupáček Tomáš, vedoucí oddělení péče o park a zahradu , Oddělení správy SZ ve Žlebech Řehoř Tomáš, vedoucí správy památkového objektu, kastelán tel., fax: , SEKCE PROVOZNĚ EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA Skálová Hana, náměstkyně ředitele , Odbor ekonomiky Bc. Pavlíčková Hana, vedoucí odboru , Oddělení provozní Bc. Aussenbergová Julie, vedoucí oddělení , 7

8 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % , , , , ,49 nad ,39 Celkem ,00 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,49 Vyučen ,18 Střední odborné ,00 Úplné střední ,16 Úplné střední odborné ,80 Vyšší odborné ,63 Vysokoškolské ,73 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 64 Odchody 53 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let 16 7 Celkem

9 Poradní orgány ředitele Památková rada ředitele NPÚ ÚOPSČ Památková rada je poradním orgánem pro posuzování zvláště složitých odborných otázek státní památkové péče v územní působnosti Středočeského kraje. Památková rada se vyjadřuje jak k teoretickým, metodickým i praktickým otázkám památkové péče v kraji, tak k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. Památková rada, případně její jednotliví členové, mohou předkládat řediteli územního pracoviště iniciativní návrhy k projednání. Redakční rada NPÚ ÚOPSČ Mgr. Jana Berková, Miroslav Brožovský, JUDr. PhDr. Pavel Kroupa, Ing. arch. Vojtěch Láska, Mgr. Ludmila Maděrová, Ing. arch. Jiří Mrázek, Ing. arch. Jan Pešta, Ing. Alfréd Schubert, Ing. Jan Žižka Redakční rada časopisu Průzkumy památek V této redakční radě pracují z řad odborných pracovníků NPÚ ÚOPSČ: JUDr. PhDr. Pavel Kroupa, Ing. arch. Jiří Mrázek, PhDr. Vladislav Razím, Ing. Jan Žižka Rada NPÚ ÚOPSČ pro prezentaci Ing. Petr Digrin, PhDr. Dagmar Martincová, PhDr. Olga Klapetková, Ing. arch. Vojtěch Láska, Ing. arch. Jiří Mrázek, PhDr. Vladislav Razím 2 Náplň a rozsah činnosti Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze má působnost ve Středočeském kraji. V jeho spádovém území se nachází nemovitých památek, 15 památkových rezervací (2 městské, 10 vesnických, 3 archeologické, 62 památkových zón (34 městkých, 26 vesnických, 2 krajinné). Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je zapsána 1 památka (Kutná Hora, důlní díla a část historického jádra). Pracoviště hospodaří se svěřeným státním majetkem, který představuje 14 hradů, zámků a dalších památek na území Středočeského kraje. Úkolem pracoviště je kromě zajišťování správy a údržby především prezentace těchto objektů formou veřejmě přístupných expozic, speciálních programů pro různé skupiny návštěvníků i široké nabídky kulruních akcí. 3 Památková péče Sekce památkové péče vykonávala komplexní odborné poznávací, evidenční, dokumentační, metodické, koncepční, hodnotící, iniciační, koordinační, prezentační a osvětové činnosti a služby v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji. Činnost byla omezena územím tohoto kraje, který zahrnoval správní obvody obcí Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice. Věcně byla činnost útvaru vymezena především zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších novel, zákon také vyjadřuje vazby vůči státní správě. Hlavním úkolem odboru péče o památkový fond bylo jako každoročně vypracování odborných vyjádření ve smyslu 14 Památkového zákona k obnově kulturních památek a nemovitostí v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech. V roce 2010 bylo celkově vypracováno 2160 odborných vyjádření. Za tímto počtem vyjádření se skrývá množství související práce jednání, konzultací, šetření, památkových průzkumů, posuzování předložené projektové dokumentace. V rámci odborné pomoci šlo zejména o různé konzultace odborných a dalších problémů, případně o konzultace při vypracování žádostí různého druhu, návrhů o zařazení do některého Programu MK atd. Celkově bylo v úseku odborného náměstka vypracováno cca písemných vyjádření. Velmi důležitý byl výkon odborného památkového dohledu při obnově památek i provádění operativního průzkumu a dokumentace při opravách. Do odboru byl po reorganizaci začleněn referát zajišťující monitoring památek s mezinárodním statusem, který zejména pokračoval v monitoringu MPR Kutná Hora a dále zajišťoval vedení a aktualizaci seznamu ohrožených památek. 9

10 V odboru evidence a dokumentace byly prováděny zejména evidenční práce, operativní průzkum a dokumentacei archeologická památkové péče. Oddělení archeologie, které je od roku 2010 přímo řízené odborným náměstkem, provedlo čtyři záchranné archeologické výzkumy. Referát GIS zajišťoval úkoly digitalizace památkového fondu. Významnou akcí bylo mezinárodní kolokvium Křivoklátský hvozd, konané v září v Roztokách u Křivoklátu. Souhrnný Přehled odborných vyjádření v roce 2010 Pověřené obce/kraje UPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb Ostatní Celkem Benešov Beroun Brandýs nad Labem -Stará Boleslav Čáslav Černošice Český Brod Dobříš Hořovice Kladno Kolín Kralupy nad Vltavou Kutná Hora Lysá nad Labem Mělník Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Neratovice Nymburk Poděbrady Příbram Rakovník Říčany Sedlčany Slaný Vlašim Votice Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností S odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje probíhala spolupráce rovněž podle potřeb, vyplývající z agendy. Odborný náměstek se zúčastnil porad oddělení památkové péče KÚ s obcemi s rozšířenou působností. Na jedné z porad ve skanzenu v Kouřimi byla přednesena přednáška na téma zásady péče o lidovou architekturu. Probíhala i spolupráce při přípravě rozdělení prostředků Fondu obnovy památek Středočeského kraje, kdy naše pracoviště vypracovalo velké množství doporučujících vyjádření. Pracovník odboru kultury je členem interní hodnotitelské komise na podávání návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky. Spolupráce s obcemi s rozšířenou působností, tedy s pracovníky pověřených úřadů vykonávajících agendu na úseku památkové péče, byla prakticky každodenní a souvisela zejména s vypracováním odborných vyjádření, nebo odborným památkovým dohledem. Podle potřeb a požadavků jsou konána společná jednání, konzultace nebo místní šetření. 10

11 Vykonávání odborného dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované z Programů MK Vykonávání odborného dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek bylo a je pro odborné pracovníky památkáře našeho ÚOP úkolem prvořadým a zásadním. Odborný dohled byl prováděn na všech akcích obnovy, kde byl poskytnut finanční příspěvek z Programů MK, Fondu obnovy památek Středočeského kraje i dalších akcích, finančně zajištěných pouze vlastníky, nebo z jiných státních prostředků. Celkově byl památkový dohled vykonáván na cca 640 akcích obnovy památek a 150 akcích v režimu restaurování. Velká pozornost byla věnována akcím zařazeným do Programu záchrany architektonického dědictví, které patří k nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším akcím obnovy památek. V rámci odborného dohledu bylo ve spolupráci s pracovníky pověřených úřadů kontrolováno dodržování podmínek stanovených závazným stanoviskem nebo rozhodnutím, kontrolována kvalita prací z pohledu památkové péče (např. profilace článků, tesařské detaily), ochrana cenných detailů památky případně i upřesňování detailů ve spolupráci s projektantem. V rámci výkonu odborného dohledu byl v řadě případů (cca 65) prováděn operativní průzkum a dokumentace. Na řadě akcí pak provedli operativní průzkum pracovníci oddělení dokumentace. Účast na kontrolních dnech Odborný památkový dohled úzce souvisí z účastí na kontrolních dnech, které byly na větších akcích obnovy konány buď pravidelně, nebo podle konkrétních potřeb. Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče probíhalo ve dvou úrovních. U Havarijního programu, Programu péče o vesnické rezervace a zóny a krajinné památkové zóny a Programu restaurování provedlo naše pracoviště veškerou přípravnou agendu a podklady s návrhy na zařazení obnovy památek do těchto Programů se všemi doklady předalo ve stanovených termínech Ministerstvu kultury. U Programu záchrany architektonického dědictví byla příprava na zařazení konzultována s vlastníky a byla vypracována doporučující vyjádření k zařazení do Programu a poskytnutí příspěvků. Na přípravě Programu regenerace MPR a MPZ se řada pracovníků podílela jako členové Komisí regenerace v jednotlivých městech a ve všech případech bylo vypracováno vyjádření do Souhrnných přehledů. Obdobně bylo postupováno i u Programu poskytování finančních příspěvků prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kromě Programů MK spolupracovalo naše pracoviště na přípravě rozdělení prostředků z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Přehled všech dotací přidělených MK ČR v roce 2010 na akce kontrolované NPÚ ÚOPSČ v Praze Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program 8220 Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace MPR a MPZ Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 1815 Program restaurování 1038 Program podpory záchranných archeologických výzkumů 491 Celkem 11

12 Havarijní program v roce 2010 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč 83 Jakov, Čestín u Jankova Benešov Kostel sv. Vavřince v Bedřichovicích Kamberk Benešov Kostel sv. Martina Kondrac Benešov Socha sv. Jana Nepomuckého v areálu kostela Miličín Benešov Kostel Narození Panny Marie Týnec nad Sázavou Benešov Fara čp Beroun Beroun Kostel Zvěstování Panny Marie Žebrák Beroun Dům čp. 54 U černého orla Svárov,Svárov u Unhoště Kladno Kostel sv. Lukáše Zlonice,Břešťany u Zlonic Kladno Sýpka Zvoleněves Kladno Zámek čp Horní Kruty Kolín Kostel sv. Václava brána Kolín Kolín Sousoší P. Marie Staroboleslavské Plaňany Kolín Zvonice u kostela Zvěstování Páně Suchdol u Kutné Hory Kutná Hora Kostel Navštívení P. Marie Uhlířské Janovice Kolín Kostel sv. Jiljí Uhlířské Janovice Kutná Hora Fara čp Žleby Kutná Hora Dvůr čp. 93 a 94 v Markovicích Byšice Mělník zámek Obříství Mělník Dům čp. 12 Památník B. Smetany Bakov nad Jizerou, Zvířetice Mladá Boleslav Zřícenina hradu Zvířetice Dobrovice, Sýčina Mladá Boleslav Kostel sv. Václava Dolní Bousov Mladá Boleslav Kostel sv. Kateřiny R Kněžmost Solec Mladá Boleslav Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostomlaty nad Labem Nymburk Kostel sv. Bartoloměje Křinec Nymburk Zámek čp Žitovlice Nymburk Dům čp Žitovlice Nymburk Kostel sv. Václava R Líbeznice Praha-východ Kostel sv. Martina Zdiby, Brnky Praha-východ Zámek Štěchovice u Prahy Praha-západ Kostel sv. Jana Nepomuckého Nové dvory u Dobříše Příbram Polygonální stodola u čp Počepice Příbram Kostel Narození sv. Jana Křtitele Sedlec-Prčice, Uhřice u Sedlce Příbram Tvrz Tochovice Příbram Zámek čp Nové Strašecí Rakovník Areál fary

13 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč 59 Nový Dům Rakovník Kostel sv. Máří Magdaleny R Oráčov Rakovník Kostel sv. Jakuba Petrovice, Petrovice Rakovník Fara u Rakovníka Celkem Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny v roce 2010 Okres Obec Objekt Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč Kutná Hora Petrovice II Losiny čp. 1 stodola Mělník Lobeč Lobeč čp. 34 pivovar Mělník Medonosy Nové Osinalice čp. 7 dům Mělník Mšeno Olešno čp. 1 stodola Mělník Vidim Vidim čp. 78 dům Mladá Boleslav Bělá pod Bezdězem Březinka čp. 19 dům Mladá Boleslav Březovice Víska čp. 8 stodola Mladá Boleslav Březovice Víska čp. 15 dům Nymburk Křinec Bošín čp. 35 dům Celkem Program záchrany architektonického dědictví v roce 2010 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Bečváry zámek restaurátorská obnova v interiéru 500 Bělá pod Bezdězem zámek obnova střešní krytiny vč. krovu Z křídla 1140 Brandýs nad Labem zámek čp. 402 obnova V fasád restaurování sgrafit a kamenných prvků 1100 Březno kostel sv. Václava statické zajištění, obnova krovu a střešní krytiny 420 Březno zámek obnova fasády východ II, jih I 870 Buková u Příbramě zámek čp. 1 odvlhčení zdiva zámku 500 Buštěhrad zámek čp. 1 obnova části Z křídla 640 Červený Újezd klášter Hájek obnova střechy Z křídla 425 Český Šternberk hrad statické zajištění a obnova části S parkánu 500 Drahobudice kostel Nejsvětější Trojice restaur. malířské výzdoby, oprava a výměna oken věže 425 Horky nad Jizerou kostel sv. Mikuláše obnova fasády Z průčelí 425 Choťovice kostel Narození Panny Marie celková obnova oprava věže po hlavní římsu 425 Chroustov kostel Nanebevzetí Panny Marie obnova fasády kostela a střechy sakristie

14 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Chroustov kostel Nanebevzetí Panny Marie obnova fasády kostela a střecha sakristie 75 Chvatěruby areál zámku 2. etapa statického zajištění a konzervace torz zdí nedostavěného paláce J a JZ 425 průčelí Klášter Hradiště nad Jizerou kostel Narození Panny Marie obnova krovu a střešního pláště lodi 700 Koleč zámek obnova římsy a stropu 2. NP části a hlavního křídla zámku 425 Košátky areál tvrze restaurování S sgrafitové fasády objektu G sýpky 755 Kouřim kostel sv. Štěpána obnova vnějšího pláště J věže 425 Křepenice ar. tvrze Jakuba Krčína z Jelčan obnova interiéru JV bastionu čp Kutná Hora kostel Matky Boží obnova fasády 460 Kutná Hora kostel sv. Jakuba oprava střechy 1600 Kutná Hora arciděkanství čp. 1 obnova střechy a fasády severního křídla 830 Obořiště kostel sv. Josefa v areálu kláštera obnova fasády V průčelí 420 Odolena Voda kostel sv. Klimenta obnova střešního pláště na lodi, obnova tympanonu 420 Osov kostel Narození sv. Jana Křtitele obnova vnějšího pláště kostela 750 Popovice tvrz čp. 1 obnova krovu a střešního pláště na místností při SV nároží 420 Prčice zámek čp. 1 obnova interiérů 425 Radíč kaple Navštívení Panny Marie v ar. zámku obnova střechy a fasády 500 Sadská kostel sv. Apolináře obnova vnějšího pláště vč. restaurování 550 Skrýšov zámek obnova části střechy 700 Slabce zámek čp. 28 obnova interiérů II. patra vč. povrchových úprav 425 Stará Lysá zámek Bon Repos obnova části Starého zámku objekt J 1000 Strenice tvrz Velké Horky obnova interiéru věže a navazující části J křídla tvrze 670 Sudějov kostel sv. Anny obnova vnějšího pláště S věže 500 Svatý Jan pod Skalou kostel Narození sv. Jana Křtitele obnova interiéru vyspravení trhlin, oprava omítek a okna 540 Třebovle kostel sv. Bartoloměje obnova opěrných zdí a statické zajištění zvonice 425 Tursko hostinec čp. 9 býv. křížovnické rezidence II. etapa obnovy části střechy 500 Veltrusy zámek obnova hlavní budovy zámku 4760 Vinec kostel sv. Mikuláše restaurování vnějšího pláště portál, římsa nad portálem 425 Vrchotice tvrz obnova J stěny věže 420 Všesulov kostel sv. Martina obnova vnitřních omítek 425 Záboří nad Labem kostel sv. Prokopa obnova fasád 420 Zaječov klášter sv. Dobrotivé odvodnění areálu, obnova interiérů 550 Zásmuky areál kláštera dokončení obnovy fasády konventu, statické zajištění římsy kostela 425 Stigmatizace sv. Františka Celkem

15 Program regenerace MPR a MPZ alokace dotací v roce 2010 MPR/MPZ Památka Akce Dotace v tis. Kč Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže restaurování nástěnných maleb v hlavní lodi 166 Benátky nad Jizerou areál zámku obnova krovu, střechy a fasády domu na p.p.č Beroun dům čp. 90 obnova štukové výzdoby interiéru hlavního sálu 126 Beroun městské opevnění statické zajištění bašty čp Beroun parter Dolnohradební ulice p.p.č. 9/1, 2306/16, 2324 a stp.č. provedení náměstí J. Barranda /1 a 70/1 Brandýs nad Labem dům čp. 67 výměna 10 oken 38 Brandýs nad Labem areál kostela sv. Petra celková obnova JZ části ohradní zdi na p.p.č Brandýs nad Labem kostel sv. Vavřince oprava dlažby, omítek a výmalby interiéru 44 Brandýs nad Labem kostel Obrácení sv. Pavla pokračování obnovy krovu a střechy 60 Březnice areál kláštera čp. 1 obnova interiéru konventu 535 Čáslav Sbor církve československé husitské čp. 199 provedení chemické izolace obvodového zdiva a sanačních omítek v interiéru 212,5 Čáslav Dům čp. 125 Obnova střešní krytiny Kolín zámek výměna oken V fasády Z křídla 200 Kostelec nad Černými lesy kostel sv. Jana Křtitele obnova fasády průčelí a presbytáře 170 Kostelec nad Labem kostel sv. Víta II. etapa obnovy fasády 369 Kutná Hora Sankturinovský dům čp. 377 obnova krovu a střechy 415 Kutná Hora dům čp. 155 obnova krovu a střechy 300 Kutná Hora Vlašský dvůr čp. 552 I. etapa obnovy dlažby na chodbách v 1. patře 400 Kutná Hora dům čp. 41 a 42 obnova krovu a střechy 200 Kutná Hora kamenná kašna na p.p.č /3 I. etapa restaurování 300 Lysá nad Labem Muzeum Bedřicha Hrozného čp. 265 obnova krovu a střechy pravého dvorného křídla Lysá nad Labem dům čp. 177 obnova fasád dvorní části objektu 110 Lysá nad Labem Evangelický sbor čp. 442 obnova průčelní fasády 100 Lysá nad Labem areál kostela sv. Jana Křtitele socha sv. Řehoře z ohradní zdi na p.p.č restaurování 100 Lysá nad Labem areál zámku čp. 1 socha bohyně Pomony (Deméter) na p.p.č. 6/29 restaurování 110 Lysá nad Labem areál zámku čp. 1 socha boha Héfaista (Vulkána) na p.p.č. 6/31 restaurování 130 Lysá nad Labem areál zámku čp. 1 busty č. 2, 5.,6 a 7 z ohrandí zdi na p.p.č. 6/59, 12/1 restaurování 75 Malešov kostel sv. Václava obnova S, J a V fasády 479 Mělník dům čp. 13 celková obnova uliční fasády domu a průjezdu 272 Mělník městské opevnění obnova fasády Pražské brány na p.p.č Mladá Boleslav dům čp. 10 restaurování dvou portálů 25 Mladá Boleslav dům čp. 32 obnova uliční fasády 88 Mladá Boleslav židovský hřbitov na p.p.č. 345 obnova náhrobků

16 Mnichovo Hradiště sloup se sochou Panny Marie na p.p.č. 2404/1 restaurování 257 Mnichovo Hradiště areál zámku čp. 148 restaurování kašny na p.p.č. 586/1 76 Mníšek pod Brdy areál kláštera Skalka býv. hájovna na p.p.č. 1615/7 dokončení obnovy zdiva a omítek 72 Mšeno kostel sv. Martina obnova sanktusník věže 340 Načeradec radnice se zvonicí čp. 152 restaurování hlavních dvoukřídlých dveří 118 Nové Dvory zámek čp. 1 IV. etapa obnovy galerie mezi zámkem a kostelem 170 Nový Knín mincovna čp. 47 obnova krovu a střechy 60 Nymburk vodárna Turecká věž obnova střechy a fasády nad korunní římsou 170 Ondřejov kostel sv. Šimona a Judy obnova věže 340 Poděbrady kostel Povýšení sv. Kříže restaurování 3 vitrážových oken z presbytáře 170 Rakovník Dům Osvěty čp. 59 obnova V fasády 170 Rataje nad Sázavou zámek čp. 1 II. etapa obnovy S části Z křídla a přilehlých prostor SZ nároží 340 Rožmitál pod Třemšínem Hofmeisterův dům čp. 41 repase a výměna oken uličního průčelí 70 Rožmitál pod Třemšínem kamenný most obnova 100 Sedlec-Prčice kostel sv. Jeronýma obnova krovu a střechy lodi, sakristie a presbytáře 139 Slaný městské opevnění pokračování celkové obnovy JV parkánové zdi úsek D, E 120 Slaný Modletický dům čp. 14 výměna dlažby v prostorách I. PP, I. NP a II. NP 50 Stará Boleslav Císařská hospoda čp. 100 oprava střechy 43 Stará Boleslav kanovnická rezidence čp. 108 pokračování obnovy krovu a střechy 63 Stará Boleslav kostely sv. Václava a sv. Klimenta IV. etapa obnovy vnitřních komunikací 63 Stará Boleslav dům čp. 103 pokračování obnovy uliční fasády 35 Stará Boleslav kaple Blahoslaveného Podivena restaurování výmalby kaple 128 Týnec nad Labem kostel sv. Jana Křtitele restaurování 6 vitrážových oken, nadsvětlíku a prosklení nad hlavním vchodem 170 Velvary radnice čp. 1 obnova kamenného schodiště, krovu, stropu a střechy 548 Celkem Program restaurování movitých kulturních památek v roce 2010 schválený příspěvek na rok 2010 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Zaječov kostel Zvěstování Panny Marie oltář sv. Augustina 300 Choťovice kostel Narození Panny Marie hl. oltář Panny Marie, boční oltáře, kazatelna 190 Benátky nad Jizerou kostel sv. Máří Magdaleny cínový barokní svícen Milovice nad Labem kostel sv. Kateřiny Alexandrijské kostelní lavice 100 Nehvizdy kostel sv. Václava křtitelnice 120 Nové Strašecí kostel Narození Panny Marie hl. oltář 385 Noutovice kostel sv. Jana Křtitele hl. oltář 165 Praskolesy kostel sv. Mikuláše soubor mobiliáře

17 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Rasochy kostel sv. Havla soubor oltářů sv. Havla a sv. Josefa 630 Slaný kostel sv. Gotharda hl. oltář sv. Gotharda Sudějov poutní kostel sv. Anny oltář Panny Marie z kaple Panny Marie 530 Svatý Jan u Sedlčan kostel sv. Jana Nepomuckého hlavní oltář Zálezlice kostel sv. Mikuláše mobiliář kostela Smečno kostel Nejsvětější Trojice oltář sv. Jana Nepomuckého Choteč kostel sv. Kateřiny 2 obrazy s motivy světců Hvožďany kostel Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa hl. oltář Panny Marie, socha Panny Marie, kazatelna 407,6 85 Hředle kostel Všech Svatých hl. oltář, boční oltáře, kazatelna Čáslav kostel sv. Petra a Pavla oltář kaple Panny Marie Čáslavské Benešov SZ Konopiště Svatojiřská sbírka Františka Ferdinanda d Este Červený Újezd Loreta v klášteře Hájku oltář Panny Marie Hájecké Radošovice u Vlašimi kostel sv. Víta hl. oltář 250 Arnoštovice kostel sv. Šimona a Judy boční oltáře, kazatelna 400 Český Šternberk zámek okenní závěsy vyšívané Brandýs nad Labem Stará Boleslav basilika sv. Václava oltář Zavraždění sv. Václava Lysá nad Labem kostel sv. Jana Křtitele nábytkové zařízení sakristie 80 Týnec nad Labem kostel Panny Marie Sedmibolestné hl. oltář, kazatelna 300 Celkem 1038 Program podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2010 Obec Památka/stavebník Dotace v tis. Kč Čáslav býv. čp (ul. F. Moravce) stavba RD 1. fáze Roztoky u Prahy Přemyslovská 1144, ppč. 3251/1 stavba RD Tuchoměřice ppč. 306/23 stavba RD Tachlovice ppč. 335/125 stavba RD Křinec zámek rekonstrukce Nymburk ppč. 270 rekonstrukce parkánu Jirny stavba RD Mochov stavba RD Svémyslice ppč. 307/20 stavba RD Svémyslice ppč. 307/50 stavba RD Třebohostice stavba RD Zápy stavba RD Zlatá stavba RD Čáslav býv. čp (ul. F. Moravce) stavba RD 2. fáze Celkem

18 Akce stavebněhistorických průzkumů Oddělení průzkumů a dokumentace zajišťuje především operativní průzkum a dokumentaci vlastními pracovníky: Významnou akcí byl prohloubený stavebněhistorický průzkum hradu Křivoklátu, doplněný o dendrochronologii, archivní rešerši atd. Plánované akce OPD na rok 2010 Akce Nálezové zprávy/termín zhotovení Autoři vše průběžně Razím, Veselý, Jesenský Bedřichovice kostel sv. Vavřince zatím nedokončeno Veselý Vrchotovy Janovice kostel sv. Martina zatím nerealizováno Veselý Hradešín kostel sv. Jiří zatím nerealizováno Veselý Obděnice kostel Nanebevzetí Panny Marie dílčí průzkum zdiva Veselý Vilasova Lhota ves splněno Veselý Pečky úřednický domek splněno Jesenský Křivsoudov bývalý zámek splněno Jesenský Nesplněné položky souvisejí s tím, že neproběhla uvažovaná stavební akce. Namísto těchto položek však byly uskutečněny tyto další průzkumy: hrad Zvířetice, dílčí partie (Razím); Mělník, Pražská brána a část parkánové zdi (Razím); hrad Valdek, válcová věž (Razím); hrad Valečov, palác (Razím); Bělá pod Bezdězem, část městského opevnění (Razím); Český Brod, nález sklepa v prostoru ulice (Razím); Křivsoudov, sokolovna čp. 145 (Jesenský); Chotýšany, zámek (Jesenský); Zbraslavice, zámek (Jesenský); Kolín, dům čp. 7 (Jesenský); Průzkumové práce iniciované památkovými architekty na základě momentální potřeby: - Rekognoskační práce a příprava podkladů za středočeský region pro mediální kampaň NPÚ Nové ve starém Současná architektura a historické město - Český Brod (okr. Kolín) dokumentace sklepa v Želivského ulici - Hořovice (okr. Beroun), fara čp. 33 doplnění fotodokumentace z roku 2006, provedení terénní části zaměření, příprava pro Předání dokumentace k externímu zpracování: - Valdek hrad (okr. Příbram) dokumentace vnitřního líce severovýchodní hradby v průběhu opravy Spolupráce na přípravě projektu do nového programu vědy a výzkumu NAKI (řešitel projektu V. Razím) Dále byly zpracovávána nálezové zprávy z dříve realizovaných průzkumů: nálezové zprávy dokončené z předcházejícího roku 2009: - Mladá Boleslav, dům čp Radíč, sanktusníková věžička kaple Navštívení Panny Marie - Bon Repos, zámek. Byly provedeny rovněž následující archivní průzkumy. Dražice kostel sv. Martina Jeneč panský dvůr Vinec kostel sv. Mikuláše Drážkov usedlosti čp. 3, 10, 18, 20, 21, 39 Benátky nad Jizerou bývalý klášter cyriaků s kostelem Narození P. Marie Valečov hrad 18

19 Stav památkového fondu ve Středočeském kraji Nemovité kulturní památky ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností a plošně chráněná území XII/2010 pov. obecní úřad s rozš. působností Pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Benešov Beroun Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Čáslav Černošice Český Brod 70 1 Dobříš 62 1 Hořovice Kladno Kolín Kralupy nad Vltavou Kutná Hora Lysá nad Labem 39 1 Mělník Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Neratovice 36 1 Nymburk Poděbrady Příbram Rakovník Říčany Sedlčany Slaný Vlašim Votice 89 Celkem Prohlašování nemovitých a movitých památek V roce 2010 bylo prohlášeno za nemovitou kulturní památku 17 objektů: Kožlí (okr. Benešov), vodní mlýn e. č. 2 Sázava (okr. Benešov), sklárna sklářská huť František čp. 218 Slaný (okr. Kladno), židovský hřbitov Kolín, vodojem Kouřim (okr. Kolín), děkanství čp. 124 Mělník-Pšovka (okr. Mělník), vodní mlýn čp Sitné (okr. Mělník), venkovská usedlost čp. 1 Bělá pod Bezdězem (okr. Mladá Boleslav), sýpka v Panině dvoře Bělá pod Bezdězem (okr. Mělník), dům čp. 4 Poděbrady (okr. Nymburk), vodojem Poděbrady (okr. Nymburk), železniční stanice Poděbrady čp. 210/III Úmyslovice (okr. Nymburk), kostel sv. Linharta Davle (okr. Praha-západ), kaple Navštívení Panny Marie Libčice nad Vltavou (okr. Praha-západ), evangelický kostel 19

20 Dobříš (okr. Příbram), dům čp. 222 Příbram (okr. Příbram), pomník padlých za první světové války Rousínov (okr. Rakovník), venkovská usedlost čp. 2 Movitou kulturní památkou bylo prohlášeno 14 předmětů: Jemniště (okr. Benešov), sousoší sv. Josefa Kalasánského s dítětem Kožlí (okr. Benešov), technické vybavení mlýna Kladno (okr. Kladno), obraz Panny Marie Lucemburské Kladno (okr. Kladno), soubor technického zařízení Thomasův konvertor a hutnická sbírka Kladno (okr. Kladno), sochařské dílo kartuše s reliéfem sv. Marie Magdaleny Kladno (okr. Kladno), socha andílka Přišimasy (okr. Kolín), obraz Zvěstování Panně Marii Kutná Hora (okr. Kutná Hora), iluminace Dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře Zruč nad Sázavou (okr. Kutná Hora), obraz Svaté Rodiny Úmyslovice (okr. Nymburk), zvonek u sakristie Těptín (okr. Praha-východ), plastika Sv. Barbora Úvaly (okr. Praha-východ), socha andílka Úvaly (okr. Praha-východ), socha Sv. Anna vyučuje Pannu Marii Lety (okr. Praha-západ), socha andílka Roblín (okr. Praha-západ), obraz Ukřižování Krista Strom života Bylo zrušeno prohlášení u 1 nemovité kulturní památky, u několika dalších byly zrušeny části: Hobšovice (okr. Kladno), usedlost čp. 13 Nové přírůstky v evidenci a dokumentaci Archiv stavebněhistorických průzkumů, plánů, restaurátorských zpráv a další odborné dokumentace: Běžný průběh agendy (zpracovávání přírůstků, správa a péče o archivní fond, výpůjční služby). Bylo evidováno 396 přírůstků. Fotoarchiv Ve fotoarchivu byl roce 2010 zpracován následující počet přírůstků: 6625 fotografií, 8556 negativů, 33 diapozitivů. V elektronické evidenci bylo editováno celkem 1632 položek. Dotazy, badatelské návštěvy, výpůjčky atd. byly vyřízeny a zpracovány celkem k 195 objektům. Některé významné obnovné realizace na KP v roce 2010 Brandýs nad Labem, okres Praha východ, zámek. Obnova zámku v Brandýse nad Labem probíhá úspěšně již řadu let. V roce 2010 byla za přispění z Programu záchrany architektonického dědictví provedena celková obnova jižní části východní fasády včetně kamenických prvků, omítek, okapních žlabů a svodů i opravy oken Kosmonosy okres Mladá Boleslav, Loreta Santa Casa. Restaurátorská akce na vnějším plášti Santa Casy je prováděna v ucelených etapách. Aktuálně se pracuje na severní stěně, kde již byly restaurovány sochy v nikách, reliéfy a architektonické prvky mimo soklovou část. Součástí akce v minulém roce bylo restaurování dveří na jižní straně. V letošním roce se předpokládá doplnění sošek putti po stranách frontonu nad dveřmi a restaurování soklu. Kutná Hora, okres Kutná Hora, etapa obnovy dlažeb. V roce 2010 pokračovala náročná obnova dlažeb v ulici Barborská, Jakubská, U Vlašského dvora, Žižkova Brána, Andělská, Klabalovala, Libušina, Na Sioně. Na velmi kvalitním výsledku má významný podíl nadstandardní památkový dohled, zajišťovaný pověřeným pracovníkem ÚOPSČ NPÚ. Mělník, okres Mělník, Pražská brána. V roce 2010 proběhla obnova fasád Pražské brány. Kromě restaurování poškozených kamenných článků se podařilo povrchu omítky navrátit barevnost, blízkou barevnosti, kterou měla režná omítka z počátku 20. století. 20

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Dny evropského dědictví 2011 na památkách ve správě Národního památkového ústavu

TISKOVÁ ZPRÁVA Dny evropského dědictví 2011 na památkách ve správě Národního památkového ústavu TISKOVÁ ZPRÁVA Dny evropského dědictví 2011 na památkách ve správě Národního památkového ústavu Praha, 5. 9. 2011 Národní památkový ústav a památky v jeho správě se tak jako každoročně připojují k oslavám

Více

Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky

Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky VY_32_INOVACE_OBV_455 Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 3.2.2013 Datum pilotáže: 6.2.2013 Anotace: Prezentace pro

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování přehled stavebních a restaurátorských úprav na památce UNESCO Kutná Hora a Sedlec prováděných v roce 2008 umístění objektu, adresa název, typ využití stav druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE. Jiří Štochel VITA software s.r.o.

STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE. Jiří Štochel VITA software s.r.o. STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE Jiří Štochel VITA software s.r.o. VITA a stavební úřady Obecné stavební úřady krajské úřady 15 městských částí hl. m. Prahy 15 statutárních měst 15

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Investiční příležitosti ve Středočeském kraji

Investiční příležitosti ve Středočeském kraji Regionální prezentace Investiční příležitosti ve Středočeském kraji Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu Jakub Munzar Základní údaje 14% území ČR 1,14 mil. Obyvatel Kraj nemá vlastní krajské

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Příloha 1 adventní a vánoční programy na hradech a zámcích:

Příloha 1 adventní a vánoční programy na hradech a zámcích: Příloha 1 adventní a vánoční programy na hradech a zámcích: První adventní víkend 29. a 30. listopadu 29. a 30. 11. státní hrad Bouzov: Adventní prohlídky staré zvyky, ochutnávky tradičních pokrmů, postavy

Více

Dolní. Krupá. Bezděz. Plužná. Bukovno. Boreč. Strenice. Vtelno. Chotětov. Dolní. Slivno. Loučeň Vlkava Tišice. Kostelní Hlavno. Předměřice.

Dolní. Krupá. Bezděz. Plužná. Bukovno. Boreč. Strenice. Vtelno. Chotětov. Dolní. Slivno. Loučeň Vlkava Tišice. Kostelní Hlavno. Předměřice. Přehled výletů Dolní Krupá Deštná Klášter Hradiště nad Jizerou 2 Snědovice Houska Hošťka Luka Radouň Vidim Plužná Katusice Mšeno Sukorady Liběchov 12 Nebužely Chorušice Lhotka Cítov 8 ernouček Bezno Libáň

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2013 Zpráva o činnosti OS za rok 2013 Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2013, jež je součástí naší VIZE 2018.

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Středočeský kraj. Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz

Středočeský kraj. Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz Středočeský kraj Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz Jaroslav Štafek Husova 75/5 251 01 Říčany-Radošovice 606 560 120, 323 603 703 jarda.stafa@seznam.cz

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Seznam pracovišť NPÚ ústřední pracoviště v Praze ú.o.p. v hl. městě Praze ú.o.p. středních Čech

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Porada ředitelů ZUŠ SK 26.září 2011 Místnost 1096, KÚ SK

Porada ředitelů ZUŠ SK 26.září 2011 Místnost 1096, KÚ SK Porada ředitelů ZUŠ SK 26.září 2011 Místnost 1096, KÚ SK Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: ZUŠ Buštěhrad, ZUŠ Brandýs nad Labem, ZUŠ Hořovice, ZUŠ Mělník, ZUŠ Unhošť, ZUŠ Velké Popovice, ZUŠ Votice,

Více

Kalendář akcí sezóny 2014/2015

Kalendář akcí sezóny 2014/2015 Jak a kdy začínáme sezónu 2014/2015 Kdy? Co? Pozn: Nábor a začátek tréninků mládeže středa 3.9.2014 Oddíl: Začátek tréninků dospělých pátek 5.9.2014 ČP: Utkání ČP mužů ve Světlé n. S. pá/so/ne cca 13.9.

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

0. KATEGORIE VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV

0. KATEGORIE VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV Soutěž žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2014/2015 Organizátor ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou Krajské kolo Středočeského

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže DOPROVODNÉ PROGRAMY - e, workshopy, výstavy, soutěže Přednáškový prostor č.1 - PK 110 Pravé křídlo Průmyslového paláce Čtvrtek 23.10.2014 11,00-12,00 zahájení veletrhu, na kytaru zahraje Štěpán Rak 12,20-14,30

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3. Sekce správy památkových objektů 83 110. Sekce provozně ekonomického náměstka 111 115

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3. Sekce správy památkových objektů 83 110. Sekce provozně ekonomického náměstka 111 115 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2010 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Kancelář ředitele 11 13

Více

Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností

Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností Zpracovalo: oddělení památkové péče odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu Příbram Aktualizováno k 1. 4. 2014

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov.

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov. A 904: Příprava mapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením - informace o průběhu řešení a monitorování Praha a kraj Středočeský Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Celkem je umístěno v 7 třídách 164 dětí

Více

SEKCE B: PRÁCE. Internetový server - nabídka a poptávka po pracovních místech. Přehled volných pracovních míst, nabídky a poptávky na pracovní místa

SEKCE B: PRÁCE. Internetový server - nabídka a poptávka po pracovních místech. Přehled volných pracovních míst, nabídky a poptávky na pracovní místa Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

HONITBY - OBORY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

HONITBY - OBORY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI HONITBY - OBORY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Bílí jeleni v Žehušické oboře Vážení, brožura, kterou jste právě otevřeli, Vám pomůže orientovat se v pravidlech myslivosti v ČR a v honitbách Středočeského kraje.

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více