PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Mgr. Dalibor Carda Tibet" 0062/RM5/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytování služeb Bc. Martina Kubice se společností EUFC CZ s.r.o 0063/RM5/2015 oiop - schválení objednávky na vytvoření I. fáze portálu areálu klášterů Bc. Martina Kubice 0064/RM5/2015 oiop - schválení objednávky výtvarného a grafického zpracování Bc. Martina Kubice pracovních listů k dílčím programovým činnostem 0065/RM5/2015 Žádost o pronájem veřejného prostranství za účelem filmového natáčení Mgr. František Troják malorozpočtového snímku společnosti Pearse Pty Ltd, 45 Smith Street, Manly NSW, Australia 2095, ve dnech /RM5/2015 Městský park, Český Krumlov Rozhodnutí o doplnění kamerového Ing. Petr Pešek systému 0067/RM5/2015 Provozní řád vodovodu Slupenec Schválení znění Ing. Petr Pešek 0068/RM5/2015 Úpravy okolí Hornobranského rybníka, Český Krumlov - I. etapa Dodatek Ing. Petr Pešek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 521/2014/OI 0069/RM5/2015 Žádost o souhlas s umístěním směrovek Ing. Dagmar Balcarová 0070/RM5/2015 Prodej pozemku p.p.č. 747/12 v k. ú. Český Krumlov Ing. Dagmar Balcarová 0071/RM5/2015 Investiční akce"český Krumlov,propojení vodovodu sídliště Vyšný- Ing. Dagmar Balcarová Nádražní ulice" - zatížení dotčeného pozemku služebností vedení vodovodního řadu ve prospěch města 0072/RM5/2015 Majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce opěrné zdi podél Ing. Dagmar Balcarová komunikace II/157 Český Krumlov - pod Borfajem" s Jihočeským krajem 0073/RM5/2015 Klášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou - nájemní Ing. Dagmar Balcarová smlouva s SKS s.r.o., Blansko - EZS 0074/RM5/2015 Nájemní vztahy k bytům Ing. Dagmar Balcarová 0075/RM5/2015 Podpora Stanice pro psy v Českém Krumlově podání žádosti o Mgr. Radim Rouče dotaci 0076/RM5/2015 Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově - Mgr. Radim Rouče veřejné zakázky na dodavatele vybavení 0077/RM5/2015 Smlouva o poskytování IT služeb - podpora zálohování Mgr. Radim Rouče 0078/RM5/2015 Energoblok Domoradice Mgr. Radim Rouče Projednané informace na programu jednání dne: Různé II. Různé I. Vyšehradská 250, 251 Ing. Dagmar Balcarová Usnesení č. 0061/RM5/2015 1) souhlasí

2 s vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice náměstí Svornosti 1, Český Krumlov dne 10. března 2015 Usnesení č. 0062/RM5/2015 uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytování služeb, uzavřené se společností EUFC CZ s.r.o., IČ: dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , dodatku č. 2 ze dne , dodatku č. 3 ze dne , dodatku č. 4 ze dne , dodatku č. 5 ze dne a dodatku č. 6 ze dne v rámci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov", dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0063/RM5/2015 postupem podle čl. IV odst. 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a pravidel Integrovaného operačního programu uzavření smlouvy se spol. moderní historie s. r. o., IČ: , na vytvoření I. fáze portálu areálu klášterů Český Krumlov v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov za cenu Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č.2. Usnesení č. 0064/RM5/2015 postupem podle čl. IV odst. 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a pravidel Integrovaného operačního programu uzavření smlouvy s Mgr. Lucií Neuwirtovou, IČ: , na vytvoření ilustrace, grafického zpracování a předtiskové přípravy edukačních materiálů pro děti a mládež pro PPČ 1, 6 a 7b vč. prací s tím souvisejících v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov za cenu Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č.2 Usnesení č. 0065/RM5/2015 žádost firmy Pearse Pty Ltd, 45 Smith Street, Manly NSW, Australia 2095 o změnu termínu k pronájmu veřejného prostranství v historické části města Český Krumlov pro účely natáčení malorozpočtového snímku The Five Misfortunes of Francois Jane ve dnech dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0066/RM5/2015 postup při zajištění prací a dodávek v souvislosti s doplněním kamerového systému v Městském parku v Českém Krumlově dle důvodové zprávy - IP systém, 5. jednání, dne Strana 2/5

3 Usnesení č. 0067/RM5/2015 Provozní řád vodovodu Slupenec v předloženém znění dle příl. č. 2. Usnesení č. 0068/RM5/2015 uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI uzavřené s obchodní korporací Úprava okolí Hornobranského rybníka, Český Krumlov - I. etapa" smlouvu o dílo s obchodní korporací SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: , v předloženém znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0069/RM5/2015 2) neschvaluje umístění směrovek k soukromým subjektům ve vnitřním městě na objektech ve vlastnictví města Český Krumlov Usnesení č. 0070/RM5/2015 1) doporučuje ZM schválit záměr města prodat pozemek p.p.č. 747/12 (zahrada) v k. ú. Český Krumlov o výměře 198 m2 za kupní cenu 900 Kč/m2 Usnesení č. 0071/RM5/2015 1) doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vedení vodovodního řadu zatěžující služebný pozemek p.p.č. 1527/13 v k.ú. Český Krumlov ( dle předloženého výkresu z PD) ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, st.organizaci, IČ , se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha ve prospěch investora stavby " Český Krumlov, propojení vodovodu sídliště Vyšný-Nádražní ulice" města Český Krumlov. Zřízení služebnosti bude zpoplatněno částkou ,- Kč +DPH v zákonem stanovené výši. Rozsah služebnosti bude následně vymezen geometrickým plánem, vyhotoveným na náklady oprávněného ze služebnosti. Podání návrhu na zápis věcného práva služebnosti do veřejného seznamu jde k tíži strany oprávněné. Usnesení č. 0072/RM5/2015 2) doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p.p.č. 561/29 o výměře 365 m2, oddělené z p.p.č. 561/1 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č /2014 v rámci stavby " Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/157 Český Krumlov, úsek pod Borfajem " Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice., 5. jednání, dne Strana 3/5

4 Usnesení č. 0073/RM5/2015 uzavření nájemní smlouvy na pronájem komponentů zabezpečovacího systému pro klášter Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou se společností SKS s.r.o., IČ , v předloženém znění Usnesení č. 0074/RM5/2015 a) prodloužení nájemního vztahu stávajícím nájemcům bytů o 3 měsíce od do : č. 9, 32 Lipová čp. 161; č. 9, 19 Vyšehrad čp. 182; b) prodloužení nájemního vztahu stávajícím nájemcům bytů od do konce roku 2015: č. 15, 21 Lipová čp. 161; č. 28 Za Tavírnou čp. 108, Český Krumlov. 2) ukládá OSM zpracovat varianty a koncepci uvolnění cen nájemného v obecních bytech a toto projednat se sociální komisí. 3) schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 8 Lipová čp. 161, Český Krumlov, uzavřeného na dobu neurčitou, z důvodu uvedeného v 2291 odst. 2 občanského zákoníku, s jednoměsíční výpovědní dobou. 4) neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 Lipová 161, Český Krumlov s konkrétními fyzickými osobami dle důvodové zprávy na dobu určitou od do s nájemným ve výši schválené usn. RM č. 461/24/2009-3b). Usnesení č. 0075/RM5/2015 podání žádosti o dotaci v rámci 1. výzvy grantového programu Jihočeského kraje Podpora činnosti útulků pro zvířata na realizaci projektu "Podpora Stanice pro psy v Českém Krumlově 2015" dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0076/RM5/2015 a. výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele výměny počítačů v 1. PC učebně a lehké mobilní učebny v rámci projektu "Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově," registrační číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/ , kterou je nabídka společnosti TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, České Budějovice, IČ: , dle přílohy č.2 b. uzavření kupní smlouvy s touto společností v předloženém znění dle přílohy č. 3 2) schvaluje, 5. jednání, dne Strana 4/5

5 a. výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele experimentálních měřících systémů v rámci projektu "Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově," registrační číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/ , kterou je nabídka Jana Míky, se sídlem Sídl. Vyšný 117, Český Krumlov, IČ: , dle přílohy č. 4 b. uzavření kupní smlouvy s touto společností v předloženém znění dle přílohy č.5 Usnesení č. 0077/RM5/2015 postupem podle čl. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uzavření Smlouvy o poskytování IT služeb se společností AutoCont CZ a.s., IČ , ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0078/RM5/2015 vyjádření dle 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., k oznámení záměru "Úprava tepelného zdroje v Českém Krumlově - Domoradicích na spalování biomasy", ve znění dle přílohy č Mgr. Dalibor Carda Bc. Martin Lobík, 5. jednání, dne Strana 5/5

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více