Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců celkem

2 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy Martin Roman generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

3 000. Severočeská energetika, a.s. (dále též jen společnost nebo SČE ), je obchodní společností s bohatou tradicí působící na území Ústeckého a částečně Libereckého kraje. Posláním společnosti je napájení fyzických a právnických osob elektrickou energií a neustálé zlepšování kvality a spolehlivosti dodávky. Majetkovým vstupem ČEZ, a. s., do regionálních energetických společností se Severočeská energetika, a.s., stala od součástí Skupiny ČEZ.

4 Severočeská energetika, a.s., v roce provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 14,3 rentabilita vlastního kapitálu čistá (%) prodej elektřiny (GWh)

5 142,9 přidaná hodnota na zaměstnance (tis. Kč/měsíc/zam.) 937 zisk po zdanění (mil. Kč)

6 Obsah 001. Přehled vybraných výsledků Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Interview s předsedou představenstva Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Výsledky hospodaření Akcionáři a emitované cenné papíry Obchod s elektřinou Distribuce Investiční výstavba Řízení vybraných procesů Vztah k životnímu prostředí Lidské zdroje Strategické záměry společnosti Předpokládaný vývoj v energetice O04 O06 O11 O12 O14 O18 O18 O25 O35 O41 O42 O44 O51 O52 O55 O58

7 Obsah Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2004 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS Konsolidovaná rozvaha podle IFRS Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty podle IFRS Konsolidovaný přehled o peněžních tocích podle IFRS Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu podle IFRS Příloha ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS O61 O62 O64 O65 O66 O81 O82 O83 O84 O85 O86 SČE Organizační schéma společnosti k Výklad pojmů a zkratek Informace pro akcionáře a investory Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 Schéma vztahů v koncernu Schéma struktury koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Abecední seznam členů koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Uzavřené smlouvy Jiné vztahy Ostatní informace Závěr

8 Přehled vybraných výsledků Ekonomicko-finanční ukazatele Jednotka Aktiva, pasiva celkem mil. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání mil. Kč Nedokončený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně záloh mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Základní kapitál mil. Kč Výnosy celkem mil. Kč Provozní výnosy mil. Kč z toho: tržby za elektrickou energii včetně služeb mil. Kč Finanční výnosy mil. Kč Mimořádné výnosy mil. Kč Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč Provozní náklady mil. Kč z toho: výkonová spotřeba mil. Kč osobní náklady mil. Kč odpisy dlouhodobého majetku mil. Kč Finanční náklady mil. Kč Mimořádné náklady mil. Kč 59 6 Provozní výsledek hospodaření mil. Kč Zisk před zdaněním mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Zisk na akcii Kč/akcie 80,1 235,0 Konsolidovaný zisk na akcii (dle IFRS) Kč/akcie 0,0 0,0 Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku v užívání % 52,9 54,5 Celková likvidita % 70,3 79,7 Celková zadluženost (bez rezerv) % 36,2 37,5 Rentabilita vlastního kapitálu (čistá) % 4,9 13,4 Fyzický počet zaměstnanců k osob Oborové ukazatele Zásobovaná oblast km Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh z toho: ČEZ, a. s. GWh Vyrobená elektřina ve vlastních vodních elektrárnách GWh Prodej elektřiny celkem GWh z toho: prodej konečným zákazníkům GWh velkoodběr oprávnění zákazníci GWh x x velkoodběr chránění zákazníci GWh maloodběr podnikatelé GWh maloodběr obyvatelstvo GWh prodej ostatní GWh 11 3 Počet odběrných míst celkem počet z toho: velkoodběr oprávnění zákazníci počet x x velkoodběr chránění zákazníci počet maloodběr podnikatelé počet maloodběr obyvatelstvo počet Maximální zatížení sítě MW Rozvinutá délka vedení km z toho: velmi vysoké napětí (vvn) km vysoké napětí (vn) km nízké napětí (nn) km Počet transformačních stanic vn/nn ks

9 Index 2004/2003 (%) , , , , , , , , , , , , , , , ,1 194,3-136,5 288,0 0,0 0,0 119,0 339,0 284,9 54,9 55,9 56,9 55,6 97,7 85,6 87,5 91,3 130,9 143,4 37,6 38,4 35,7 30,2 84,7 9,5 9,8-7,1 14, , , , , , , ,9 x , , , , , ,4 x , , , , , , , , , , Přehled vybraných výsledků SČE

10 Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2004 Leden schválení outsourcingu projekční činnosti v odboru Výstavba do nově vytvořené dceřiné společnosti ENPROSPOL, s.r.o., rozšíření 3. etapy projektu e-commerce za účelem dopracování softwarového propojení v oblasti řízení kvality. Únor schválení smlouvy o vzájemných úvěrových rámcích se společností ČEZ, a. s., schválení dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě 2004/2005, konání mimořádné valné hromady společnosti (svolána na žádost akcionáře ČEZ, a. s.). Březen vyhlášení voleb členů dozorčí rady ze zástupců zaměstnanců společnosti, odsouhlasení prodeje rekreačního střediska Severočeské energetiky, a.s., Staré Splavy, vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věcech přezkoumání rozhodnutí obchodních veřejných soutěží na dodávku jednofázových a třífázových statických činných přímých elektroměrů pro potřeby Severočeské energetiky, a.s., z podnětu předaného společností Křižík Trading s r.o.; Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebylo shledáno v postupu společnosti Severočeská energetika, a.s., porušení zákona, které by vedlo k zahájení správního řízení, založení dceřiné společnost ENPROSPOL, s.r.o. Duben uskutečnění slavnostního předání sponzorských darů, na kterém obdarované strany převzaly symbolické šeky z rukou generálního ředitele společnosti, představení nového generálního ředitele společnosti ČEZ, a. s., Martina Romana, na základě uzavření smlouvy o dílo bylo vydáno rozhodnutí o provedení analýzy rizik vyplývajících z prodeje bývalé akvizice Teplárny Ústí nad Labem, a.s., a PPC Trmice a.s. skupinou interního auditu ČEZ, a. s., schválení úpisu nových akcií společnosti Aliatel a.s. se započtením pohledávek v nominální výši proti závazku společnosti na splacení nových akcií upsaných při zvýšení základního kapitálu společnosti Aliatel a.s. Květen konání valných hromad dceřiných společností a společností, v nichž má Severočeská energetika, a.s., majetkový podíl. Červen konání řádné valné hromady společnosti. Červenec schválení záměru vyčlenění činností a služeb informačních a telekomunikačních technologií ze struktury Severočeské energetiky, a.s., odvolání Vladislava Krajíce z funkce ředitele úseku Finance a Jiřího Kubizňáka z funkce ředitele úseku Obchod ke dni Srpen jmenování Václava Čulíka do funkce ředitele úseku Finance a Alexeje Hrebička do funkce ředitele úseku Obchod, slavnostní zasedání managementu Severočeské energetiky, a.s., schválení Havarijního plánu držitele licence, schválení záměru centralizovat nákupní činnosti do společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., a do sekce Centralizovaný nákup společnosti ČEZ, a. s., uskutečnění schůzky vrcholového managementu Severočeské energetiky, a.s., s představiteli majoritního akcionáře ČEZ, a. s.

11 001. Září udělení souhlasu k převodu 19 kusů akcií společnosti První energetická a.s. z akcionáře Jihočeská energetika, a.s., na společnost E.ON Česká republika, a.s., s tím, že akcionář Severočeská energetika, a.s., se vzdal předkupního práva plynoucího ze stanov společnosti, smrtelný úraz zaměstnance Severočeské energetiky, a.s., v rozvodně Koštov. Říjen Listopad Prosinec udělení souhlasu k převodu 184 kusů akcií společnosti EFIS a.s. z akcionáře Jihomoravská energetika, a.s., na společnost E.ON Česká republika, a.s., z titulu vkladu části podniku do této společnosti s tím, že akcionář Severočeská energetika, a.s., se vzdal předkupního práva plynoucího ze stanov společnosti. schválení organizační změny spojené s přechodem zaměstnanců telekomunikačních technologií z odboru ICT do společnosti ČEZnet, a.s., akceptace nabídky akcionářů společnosti První energetická a.s., Jihočeská energetika, a.s., a Pražská energetika, a.s., k využití předkupního práva na odkup akcií společnosti vlastněné těmito akcionáři, schválení organizační změny spojené s přechodem zaměstnanců informačních technologií odboru ICT do společnosti ČEZData, s.r.o., a zaměstnanců odboru Lidské zdroje do společnosti ČEZ, a. s., ke dni , představení všech regionálních energetických společností začleněných ve Skupině ČEZ prostřednictvím Road Laser Show připravené pro vybrané zákazníky a zástupce samosprávy a tisku v sále společenského domu Střelnice, konání mimořádné valné hromady společnosti (svolána na žádost akcionáře ČEZ, a. s.) setkání managementu Skupiny ČEZ pod názvem ČEZ management meeting (CMM) v Praze, podepsání smlouvy o prodeji 6,39% podílu ve společnosti Aliatel a.s. Hlavní události roku 2005 do uzávěrky výroční zprávy Leden setkání řídicího výboru Projektu VIZE 2008 za účasti všech vedoucích týmů, na němž byly definovány hlavní úkoly Skupiny ČEZ pro období roku Únor Březen prezentování záměrů a zhodnocení výsledků práce obchodníků celé Skupiny ČEZ prostřednictvím Road Show úseku Obchod, prodání 27% podílu ve společnosti První energetická a.s. schválení záměru založení společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, s.r.o., rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že společnost ČEZ, a. s., nemusí prodat většinový podíl v Severočeské energetice, a.s.; byla tak změněna podmínka původního rozhodnutí úřadu o privatizaci elektroenergetiky z března Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy SČE Duben konání slavnostního společenského večera pro zákazníky a obchodní partnery v zábavním centru Panorama Teplice, konání valných hromad dceřiných společností a společností v nichž má Severočeská energetika, a.s., majetkový podíl.

12 VIZE2008

13 SČE V roce 2004 došlo k prohlubování procesu integrace Skupiny ČEZ. Byl zahájen široce pojatý ambiciózní Projekt VIZE Cílem projektu je nejen dokončit integraci regionálních energetických společností, ale rozšířit ji na všechny společnosti ve Skupině ČEZ, čerpat z jejich ověřených zkušeností a důslednou aplikací nejlepších postupů zkvalitnit dosažené výsledky a vytvořit základnu pro další mezinárodní expanzi.

14

15 Interview s předsedou představenstva 001. Mohl byste ze svého pohledu charakterizovat rok 2004? Co považujete za stěžejní událost? Rok 2004 přinesl Severočeské energetice, a.s., velké množství změn uvnitř i mimo společnost. Nejvýznamnější změnou, která nás do budoucna zcela jistě nejvýrazněji ovlivní, je vstup České republiky do Evropské unie a s tím spojená změna platné legislativy. V čem je změna legislativy tak zásadní? Směrnice Evropské unie nám ukládají provést takzvaný unbundling oddělení distribuce a obchodu. Realizace tohoto kroku pro nás znamená změnu základních stavebních kamenů celého systému fungování. Nově stanoveným podmínkám je nutné vytvořit podporu v oblasti informačních technologií. Právě v oblasti implementace nového softwaru nás čeká největší nápor práce. A co ekonomické výsledky, jste s nimi spokojen? Úplně spokojen nemůžete být nikdy. Vždy je co vylepšovat, ale domnívám se, že díky krokům, které jsme v předešlých letech uskutečnili, jsou hospodářské výsledky přinejmenším velmi dobré. V minulém roce se mluvilo o Projektu REAS. Jak pokračuje? S nástupem nového vedení akciové společnosti ČEZ, která je naším majoritním vlastníkem, byl Projekt REAS nahrazen mnohem ambicióznějším integračním a transformačním Projektem VIZE Mluvíte o novém Projektu VIZE 2008, co je jeho hlavním cílem? Projekt VIZE 2008 navázal na to dobré, co vzešlo z ukončeného Projektu REAS. Cílem Projektu VIZE 2008 je integrovat regionální energetické společnosti do Skupiny ČEZ. V rámci tohoto projektu se regionální uspořádání změní na celoskupinové s využitím veškerých z toho plynoucích synergií. Zní to velmi jednoduše, ale co pro vás tyto změny budou znamenat nebo již znamenají v praxi? V roce 2004 proběhlo vyčlenění prvních servisních činností, jakými jsou informační a telekomunikační technologie či personalistika, do společných dceřiných společností Skupiny ČEZ na základě vzájemné ekonomické výhodnosti. Na úrovni informačních technologií byl zaveden finanční systém sjednocující pohled na ekonomiku a účetnictví jednotlivých regionálních energetických společností. Na rok 2005 je naplánováno provedení hlavní části transformace činností ve Skupině ČEZ. Za zmínku jistě stojí vznik asi největších a nejdůležitějších dceřiných společností v oblasti prodeje a distribuce elektrické energie a s tím spojený převod činností, majetku a zaměstnanců. V souvislosti se vznikem nového informačního systému budeme pracovat na migraci dat do tohoto nového systému. V nadcházejícím roce by se nám tedy mělo podařit naplnit směrnice Evropské unie, jak jsem o nich již hovořil. Na závěr našeho rozhovoru mi ještě dovolte, abych jménem vedení společnosti Severočeská energetika, a.s., poděkoval zákazníkům za trvající důvěru v naší společnost, partnerům za bezproblémovou spolupráci a zaměstnancům společnosti za skvělou práci, kterou v loňském roce pro společnost odvedli Interview s předsedou představenstva SČE Josef Holub předseda představenstva a generální ředitel

16 Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Jan SASKA ředitel úseku Podpůrné služby Čím byl rok 2004 významný? Z hlediska energetiky považuji v roce 2004 za nejvýznamnější především dvě události. V tom širším kontextu to je zcela určitě vstup České republiky do Evropské unie a z pohledu Severočeské energetiky, a.s., pak zahájení jednoho z nejambicióznějších projektů v historii české energetiky, Projektu VIZE Obě tyto události spolu úzce souvisí. Vstup do Evropské unie znamená přijetí evropské legislativy a zapojení se do evropského trhu. Projekt VIZE 2008 je logickým krokem, který nám umožní být na tomto trhu úspěšní. Po prvním kroku, kterým v roce 2004 byla konsolidace a integrace některých podpůrných činností, především v oblasti informační techniky, telekomunikací a lidských zdrojů, budou v roce 2005 následovat další integrační aktivity směřující k naplnění podmínek unbundlingu a zvýšení efektivity celé Skupiny ČEZ. I přes některé nedostatky, způsobené především nutností provádět veškeré změny rychle, jsem přesvědčen, že nastoupená cesta bude úspěšná. Alexej HREBIČEK ředitel úseku Obchod Jaký byl rok 2004 a čeho se podařilo společnosti dosáhnout v obchodu s elektřinou v dalším roce liberalizace? Obchodnímu úseku se podařilo v tomto roce zúročit zkušenosti ve třech základních oblastech. Jedná se o prodej elektřiny individuálním zákazníkům, pořízenou elektřinu a hromadnou obsluhu zákazníků. Úspěšnou restrukturalizací prošel především odbor Individuálního prodeje elektrické energie. V rámci úspěšných obchodních kampaní proběhla nabídka nových energetických produktů za pomoci nástroje na individuální výpočet ceny za silovou elektřinu. Tyto nabízené produkty akcentovaly zájem společnosti na snižování odchylky. Dalším z nových produktů pro zákazníky byly nabídky vypracované z hlediska hodnocení rizik. Jedná se o nový nástroj, který předchází pohledávkám po lhůtě splatnosti a snižuje ve svém důsledku výši pohledávek. V oblasti pořízené elektřiny se pomocí nasazení nového predikčního softwaru podařilo zpřesnit krátkodobé obchodování a obchody na vnitrodenním trhu. Přesnější regulací u nezávislých dodavatelů a aktivním využíváním hromadného dálkového ovládání řízení spotřeby zátěže jsme dosáhli snížení odchylky, a tím i nákladů. V oblasti hromadné obsluhy jsme snížili počet obchodních kanceláří z původních deseti na sedm a náhradou bylo zřízeno devět smluvních obchodních kanceláří s nezávislými obchodními partnery. Dále jsme se vypořádali se systémovými dopady souvisejícími s důsledky změny zákona o DPH a s přípravou velkého množství změn u čtvrté vlny liberalizace v oblasti podnikatelského maloodběru. Tyto změny měly vliv na přípravu přechodu od jednorázové prosincové fakturace podnikatelských maloodběrů na fakturaci rozloženou v cyklech v průběhu roku. Neméně významnou událostí bylo zařazení do výhodnější ratingové skupiny oproti roku 2003 u Operátora trhu s elektřinou, a.s. Celkově tedy mohu konstatovat, že s dosaženými úspěchy v roce 2004 můžeme být velice spokojeni.

17 Miroslav KEKULE ředitel úseku Distribuce Jaké byly hlavní cíle distribuce v uplynulém roce a jakých výsledků si nejvíce ceníte? Hlavním cílem distribuce stále zůstává kvalita dodávky elektrické energie a kvalita souvisejících služeb. Severočeská energetika, a.s., proto věnuje velkou pozornost stavu distribuční soustavy, o čemž svědčí objem investovaných prostředků do její obnovy a rozvoje, který byl nejvyšší za posledních pět let. Pro zajištění plynulosti dodávky elektřiny byl v roce 2004 optimalizován plán vypínání zařízení tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezování zákazníků. Za stejným účelem jsme sestavili dva pracovní týmy vyškolené pro práce pod napětím. Byl zprovozněn program výpočtu chodu soustavy 110 kv pro zajištění jejího optimálního chodu a snížení ztrát. Pro snížení neenergetických ztrát byla vytvořena specializovaná skupina, jejíž činnost se prokázala jako velmi efektivní. Veškerá činnost distribuce byla ovlivněna náročným procesem integrace v rámci Skupiny ČEZ a já bych chtěl poděkovat všem pracovníkům úseku Distribuce, že se i za těchto náročných podmínek vyrovnali s našimi úkoly se ctí. Václav ČULÍK ředitel úseku Finance Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti SČE 001. Jak vidíte další vývoj společnosti z pohledu své činnosti? Stojí před námi celá řada úkolů. S určitou mírou nadsázky a zjednodušení je v podstatě mohu rozlišit na dvě hlavní oblasti. První je zajistit požadovanou ekonomickou výkonnost společnosti a druhou hladké přistání Severočeské energetiky, a.s., v souvislosti s transformací celé Skupiny ČEZ a v intencích Projektu VIZE Vše ostatní lze z jistého pohledu charakterizovat jako technická, ekonomická a personální opatření, jak naplňovat poslání firmy v souladu s její společenskou odpovědností.

18 Orgány společnosti a její management Představenstvo společnosti Josef Holub (* 1951) předseda představenstva od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Je členem představenstva a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Jan Saska (* 1952) místopředseda představenstva od Absolvent Vysokého učení technického v Brně. Je členem dozorčí rady společnosti Energozdroj, s.r.o. v likvidaci, a do byl členem představenstva společnosti Aliatel a.s. Václav Čulík (* 1955) člen představenstva od Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze. Je členem představenstva společnosti Aliatel a.s., předsedou dozorčí rady společnosti Aliatel Slovakia, s.r.o., a členem dozorčí rady společnosti ČEZData, s.r.o. Byl členem představenstva Západočeské energetiky, a.s., a do zde zastával funkci finančního ředitele. Od je členem představenstva a ředitelem úseku Finance v Severočeské energetice, a.s. Alexej Hrebiček (* 1961) člen představenstva od Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Od do byl obchodním ředitelem Středočeské energetické a.s. Miroslav Kekule (* 1946) člen představenstva od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Je předsedou dozorčí rady společnosti Energozdroj, s.r.o. v likvidaci. Seznam členů představenstva, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Vladislav Krajíc (* 1946) člen představenstva od do Jiří Kubizňák (* 1950) člen představenstva od do Výkonné vedení společnosti Josef Holub (* 1951) generální ředitel Jan Saska (* 1952) ředitel úseku Podpůrné služby Václav Čulík (* 1955) ředitel úseku Finance Alexej Hrebiček (* 1961) ředitel úseku Obchod Miroslav Kekule (* 1946) ředitel úseku Distribuce Osobní údaje jsou uvedeny u jejich funkcí v představenstvu společnosti. Seznam členů výkonného vedení, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Vladislav Krajíc (* 1946) ředitel úseku Finance od do Jiří Kubizňák (* 1950) ředitel úseku Obchod od do

19 Dozorčí rada Petr Pětioký (* 1963) předseda dozorčí rady od , člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době pracuje jako ředitel sekce účetnictví v ČEZ, a. s., a je předsedou představenstva společnosti HYDROČEZ,a.s. Vladislav Raška (* 1961) místopředseda dozorčí rady od , člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době zastává pozici starosty města Děčína. Je místopředsedou představenstva společnosti TERMO Děčín a.s. a místopředsedou dozorčí rady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. Jan Dobiáš (* 1961) člen dozorčí rady od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Zastává funkci předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti LKC, a.s. Martin Hušek (* 1964) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Ve společnosti Severočeská energetika, a.s., pracuje na pozici vedoucího oddělení Výstavba. Irena Klůsová (* 1953) členka dozorčí rady zvolená zaměstnanci od Absolventka střední průmyslové školy stavební. Ve společnosti Severočeská energetika, a.s., pracuje v oddělení TP reprodukce majetku distribuční soustavy. Jaroslav Paul (* 1959) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Od roku 2000 do roku 2001 pracoval jako obchodní ředitel společnosti HAKI a.s. V současné době pracuje jako vedoucí odboru Prodej klíčovým zákazníkům ve společnosti ČEZ, a. s. Je členem dozorčí rady společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o Orgány společnosti a její management 001. SČE Vladimír Schmalz (* 1966) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době zastává funkci ředitele úseku Fúze a akvizice ve společnosti ČEZ, a. s. Od roku 1991 do roku 2004 pracoval ve společnosti SAWBAC Česká republika a.s. na pozici generálního ředitele, později také jako předseda představenstva. Václav Srba (* 1941) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době zastává funkci ekonomického poradce ministra průmyslu a obchodu České republiky. Je předsedou dozorčí rady společnosti AERO Vodochody a.s., členem představenstva THERMAL-F, a.s., předsedou dozorčí rady UNIPETROL, a.s., členem dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., a předsedou dozorčí rady ČEPS, a.s. Petr Zvolenský (* 1973) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem. Do pracoval ve společnosti Severočeská energetika, a.s., jako PVT správce operačního systému. Od vykovává funkci specialisty informační techniky v dceřiné společnosti ČEZData, s.r.o. (Přes přechod k jinému zaměstnavateli mu členství v dozorčí radě Severočeské energetiky, a.s., nezaniklo z důvodu výkonu funkce zástupce zaměstnanců této společnosti na základě zvláštního právního předpisu v souladu s ustanovením 200 odst. 5 obchodního zákoníku.) Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Jiří Bára (* 1944) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci do Jiří Boháček (* 1944) člen dozorčí rady do Pavel Hejkal (* 1958) člen dozorčí rady do

20 Principy odměňování představenstva společnosti a dozorčí rady Podmínky odměňování a poskytování benefitů členům představenstva a dozorčí rady upravuje Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená mezi společností a členem představenstva nebo dozorčí rady. Na základě těchto smluv jsou členům představenstva a dozorčí rady poskytována při respektování omezení daných zákonem tato plnění: pevná odměna vyplácí se pravidelně po uplynutí kalendářního měsíce; tantiéma poskytuje se na základě rozhodnutí valné hromady; osobní automobil člen představenstva a dozorčí rady má nárok na jeho bezplatné poskytnutí pro služební a soukromé použití za podmínek upravených ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění a spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmů. V případě, že člen představenstva nebo dozorčí rady k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy; pojištění na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch člena představenstva a dozorčí rady: pojištění odpovědnosti za škody způsobené společnosti nebo třetím osobám při výkonu funkce; životní kapitálové pojištění, které se při skončení výkonu funkce nebo odstoupení společnosti od smlouvy o kapitálovém životním pojištění bezúplatně převádí. Pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti a je členem představenstva a dozorčí rady zdaňován; cestovní náhrady členu představenstva a dozorčí rady náleží při pracovní cestě stravné, nocležné a další výdaje v souladu s obecně závazným právním předpisem; ostatní plnění společnost členu představenstva a dozorčí rady na jeho žádost zapůjčí počítač, příslušné programové vybavení a potřebné zařízení spojové a administrativní techniky. Má také právo na poskytnutí mobilního telefonu a úhradu výdajů spojených s jeho užíváním. Principy odměňování výkonného vedení společnosti Podmínky odměňování jednotlivých členů výkonného vedení společnosti jsou upraveny v manažerské smlouvě uzavřené mezi společností a příslušným vedoucím zaměstnancem. V této smlouvě jsou upraveny podmínky pro poskytování: základní měsíční mzdy vyplácené pravidelně za každý kalendářní měsíc. Základní měsíční mzda se vyplácí za skutečně odpracovanou dobu a je v ní přihlédnuto k případné práci přesčas; roční odměny přísluší vedoucímu zaměstnanci vedle základní měsíční mzdy a je závislá na plnění předem stanovených kritérií. Maximální výše roční odměny je stanovena v % z roční základní mzdy (v součtu základních měsíčních mezd v daném kalendářním roce). Kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na jejich plnění stanoví vedoucímu zaměstnanci generální ředitel a generálnímu řediteli představenstvo společnosti; osobního automobilu vedoucí zaměstnanec má právo na jeho poskytnutí pro služební i soukromé použití za podmínek upravených ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění a spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmů. V případě, že vedoucí zaměstnanec k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy; pojištění na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch vedoucího zaměstnance životní kapitálové pojištění, které se při skončení výkonu funkce nebo odstoupení společnosti od smlouvy o kapitálovém životním pojištění bezúplatně převádí na vedoucího zaměstnance. Pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti a je vedoucím zaměstnancem zdaňováno; cestovních náhrad vedoucímu zaměstnanci je při pracovní cestě poskytováno stravné, nocležné a další výdaje v souladu s obecně závazným právním předpisem; ostatních plnění vyplývající z kolektivní smlouvy na jejímž základě jsou v souladu s platnými ustanoveními vedoucím zaměstnancům poskytovány následující požitky: osobní účet čerpání stanoveného ročního limitu na rekreaci; sazba ZS podmínky a rozsah stanovuje vnitřní předpis; příspěvek na penzijní připojištění měsíční limit, jehož výše je stanovena ve vazbě na odpracované roky v Severočeské energetice, a.s., a výši příspěvku zaměstnance; životní pojištění měsíční limit ve vazbě na odpracovanou dobu v Severočeské energetice, a.s., a měsíční příspěvek zaměstnance; odchodného je obsaženo v manažerské smlouvě o výkonu funkce vedoucího zaměstnance, která se uzavírá na dobu určitou. V případě ukončení této smlouvy před sjednanou dobou je společnost povinna vyplatit vedoucímu zaměstnanci odchodné. Odchodné se poskytuje ve výši souhrnu měsíčních odměn, které by jinak byly vedoucímu zaměstnanci vyplaceny při setrvání ve funkci až do sjednané doby. Podmínky výplaty odchodného jsou upraveny ve výše uvedené smlouvě; odstupného podmínky jeho poskytování jsou uvedeny v platné kolektivní smlouvě. Výše odstupného je závislá na počtu odpracovaných let v energetice.

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Severočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003

Severočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003 Severočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003 Skupina ČEZ: na cestě k roli středoevropského lídra. Spojením silnější Integrovaná energetická Skupina ČEZ Nové logo Skupiny ČEZ je znakem kvality, spolehlivosti,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a. s. Základní údaje IČ 60193913 Obchodní firma Pražská energetika, a. s.

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více