Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců celkem

2 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy Martin Roman generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

3 000. Severočeská energetika, a.s. (dále též jen společnost nebo SČE ), je obchodní společností s bohatou tradicí působící na území Ústeckého a částečně Libereckého kraje. Posláním společnosti je napájení fyzických a právnických osob elektrickou energií a neustálé zlepšování kvality a spolehlivosti dodávky. Majetkovým vstupem ČEZ, a. s., do regionálních energetických společností se Severočeská energetika, a.s., stala od součástí Skupiny ČEZ.

4 Severočeská energetika, a.s., v roce provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 14,3 rentabilita vlastního kapitálu čistá (%) prodej elektřiny (GWh)

5 142,9 přidaná hodnota na zaměstnance (tis. Kč/měsíc/zam.) 937 zisk po zdanění (mil. Kč)

6 Obsah 001. Přehled vybraných výsledků Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Interview s předsedou představenstva Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Výsledky hospodaření Akcionáři a emitované cenné papíry Obchod s elektřinou Distribuce Investiční výstavba Řízení vybraných procesů Vztah k životnímu prostředí Lidské zdroje Strategické záměry společnosti Předpokládaný vývoj v energetice O04 O06 O11 O12 O14 O18 O18 O25 O35 O41 O42 O44 O51 O52 O55 O58

7 Obsah Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2004 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS Konsolidovaná rozvaha podle IFRS Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty podle IFRS Konsolidovaný přehled o peněžních tocích podle IFRS Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu podle IFRS Příloha ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS O61 O62 O64 O65 O66 O81 O82 O83 O84 O85 O86 SČE Organizační schéma společnosti k Výklad pojmů a zkratek Informace pro akcionáře a investory Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 Schéma vztahů v koncernu Schéma struktury koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Abecední seznam členů koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Uzavřené smlouvy Jiné vztahy Ostatní informace Závěr

8 Přehled vybraných výsledků Ekonomicko-finanční ukazatele Jednotka Aktiva, pasiva celkem mil. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání mil. Kč Nedokončený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně záloh mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Základní kapitál mil. Kč Výnosy celkem mil. Kč Provozní výnosy mil. Kč z toho: tržby za elektrickou energii včetně služeb mil. Kč Finanční výnosy mil. Kč Mimořádné výnosy mil. Kč Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč Provozní náklady mil. Kč z toho: výkonová spotřeba mil. Kč osobní náklady mil. Kč odpisy dlouhodobého majetku mil. Kč Finanční náklady mil. Kč Mimořádné náklady mil. Kč 59 6 Provozní výsledek hospodaření mil. Kč Zisk před zdaněním mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Zisk na akcii Kč/akcie 80,1 235,0 Konsolidovaný zisk na akcii (dle IFRS) Kč/akcie 0,0 0,0 Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku v užívání % 52,9 54,5 Celková likvidita % 70,3 79,7 Celková zadluženost (bez rezerv) % 36,2 37,5 Rentabilita vlastního kapitálu (čistá) % 4,9 13,4 Fyzický počet zaměstnanců k osob Oborové ukazatele Zásobovaná oblast km Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh z toho: ČEZ, a. s. GWh Vyrobená elektřina ve vlastních vodních elektrárnách GWh Prodej elektřiny celkem GWh z toho: prodej konečným zákazníkům GWh velkoodběr oprávnění zákazníci GWh x x velkoodběr chránění zákazníci GWh maloodběr podnikatelé GWh maloodběr obyvatelstvo GWh prodej ostatní GWh 11 3 Počet odběrných míst celkem počet z toho: velkoodběr oprávnění zákazníci počet x x velkoodběr chránění zákazníci počet maloodběr podnikatelé počet maloodběr obyvatelstvo počet Maximální zatížení sítě MW Rozvinutá délka vedení km z toho: velmi vysoké napětí (vvn) km vysoké napětí (vn) km nízké napětí (nn) km Počet transformačních stanic vn/nn ks

9 Index 2004/2003 (%) , , , , , , , , , , , , , , , ,1 194,3-136,5 288,0 0,0 0,0 119,0 339,0 284,9 54,9 55,9 56,9 55,6 97,7 85,6 87,5 91,3 130,9 143,4 37,6 38,4 35,7 30,2 84,7 9,5 9,8-7,1 14, , , , , , , ,9 x , , , , , ,4 x , , , , , , , , , , Přehled vybraných výsledků SČE

10 Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2004 Leden schválení outsourcingu projekční činnosti v odboru Výstavba do nově vytvořené dceřiné společnosti ENPROSPOL, s.r.o., rozšíření 3. etapy projektu e-commerce za účelem dopracování softwarového propojení v oblasti řízení kvality. Únor schválení smlouvy o vzájemných úvěrových rámcích se společností ČEZ, a. s., schválení dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě 2004/2005, konání mimořádné valné hromady společnosti (svolána na žádost akcionáře ČEZ, a. s.). Březen vyhlášení voleb členů dozorčí rady ze zástupců zaměstnanců společnosti, odsouhlasení prodeje rekreačního střediska Severočeské energetiky, a.s., Staré Splavy, vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věcech přezkoumání rozhodnutí obchodních veřejných soutěží na dodávku jednofázových a třífázových statických činných přímých elektroměrů pro potřeby Severočeské energetiky, a.s., z podnětu předaného společností Křižík Trading s r.o.; Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebylo shledáno v postupu společnosti Severočeská energetika, a.s., porušení zákona, které by vedlo k zahájení správního řízení, založení dceřiné společnost ENPROSPOL, s.r.o. Duben uskutečnění slavnostního předání sponzorských darů, na kterém obdarované strany převzaly symbolické šeky z rukou generálního ředitele společnosti, představení nového generálního ředitele společnosti ČEZ, a. s., Martina Romana, na základě uzavření smlouvy o dílo bylo vydáno rozhodnutí o provedení analýzy rizik vyplývajících z prodeje bývalé akvizice Teplárny Ústí nad Labem, a.s., a PPC Trmice a.s. skupinou interního auditu ČEZ, a. s., schválení úpisu nových akcií společnosti Aliatel a.s. se započtením pohledávek v nominální výši proti závazku společnosti na splacení nových akcií upsaných při zvýšení základního kapitálu společnosti Aliatel a.s. Květen konání valných hromad dceřiných společností a společností, v nichž má Severočeská energetika, a.s., majetkový podíl. Červen konání řádné valné hromady společnosti. Červenec schválení záměru vyčlenění činností a služeb informačních a telekomunikačních technologií ze struktury Severočeské energetiky, a.s., odvolání Vladislava Krajíce z funkce ředitele úseku Finance a Jiřího Kubizňáka z funkce ředitele úseku Obchod ke dni Srpen jmenování Václava Čulíka do funkce ředitele úseku Finance a Alexeje Hrebička do funkce ředitele úseku Obchod, slavnostní zasedání managementu Severočeské energetiky, a.s., schválení Havarijního plánu držitele licence, schválení záměru centralizovat nákupní činnosti do společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., a do sekce Centralizovaný nákup společnosti ČEZ, a. s., uskutečnění schůzky vrcholového managementu Severočeské energetiky, a.s., s představiteli majoritního akcionáře ČEZ, a. s.

11 001. Září udělení souhlasu k převodu 19 kusů akcií společnosti První energetická a.s. z akcionáře Jihočeská energetika, a.s., na společnost E.ON Česká republika, a.s., s tím, že akcionář Severočeská energetika, a.s., se vzdal předkupního práva plynoucího ze stanov společnosti, smrtelný úraz zaměstnance Severočeské energetiky, a.s., v rozvodně Koštov. Říjen Listopad Prosinec udělení souhlasu k převodu 184 kusů akcií společnosti EFIS a.s. z akcionáře Jihomoravská energetika, a.s., na společnost E.ON Česká republika, a.s., z titulu vkladu části podniku do této společnosti s tím, že akcionář Severočeská energetika, a.s., se vzdal předkupního práva plynoucího ze stanov společnosti. schválení organizační změny spojené s přechodem zaměstnanců telekomunikačních technologií z odboru ICT do společnosti ČEZnet, a.s., akceptace nabídky akcionářů společnosti První energetická a.s., Jihočeská energetika, a.s., a Pražská energetika, a.s., k využití předkupního práva na odkup akcií společnosti vlastněné těmito akcionáři, schválení organizační změny spojené s přechodem zaměstnanců informačních technologií odboru ICT do společnosti ČEZData, s.r.o., a zaměstnanců odboru Lidské zdroje do společnosti ČEZ, a. s., ke dni , představení všech regionálních energetických společností začleněných ve Skupině ČEZ prostřednictvím Road Laser Show připravené pro vybrané zákazníky a zástupce samosprávy a tisku v sále společenského domu Střelnice, konání mimořádné valné hromady společnosti (svolána na žádost akcionáře ČEZ, a. s.) setkání managementu Skupiny ČEZ pod názvem ČEZ management meeting (CMM) v Praze, podepsání smlouvy o prodeji 6,39% podílu ve společnosti Aliatel a.s. Hlavní události roku 2005 do uzávěrky výroční zprávy Leden setkání řídicího výboru Projektu VIZE 2008 za účasti všech vedoucích týmů, na němž byly definovány hlavní úkoly Skupiny ČEZ pro období roku Únor Březen prezentování záměrů a zhodnocení výsledků práce obchodníků celé Skupiny ČEZ prostřednictvím Road Show úseku Obchod, prodání 27% podílu ve společnosti První energetická a.s. schválení záměru založení společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, s.r.o., rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že společnost ČEZ, a. s., nemusí prodat většinový podíl v Severočeské energetice, a.s.; byla tak změněna podmínka původního rozhodnutí úřadu o privatizaci elektroenergetiky z března Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy SČE Duben konání slavnostního společenského večera pro zákazníky a obchodní partnery v zábavním centru Panorama Teplice, konání valných hromad dceřiných společností a společností v nichž má Severočeská energetika, a.s., majetkový podíl.

12 VIZE2008

13 SČE V roce 2004 došlo k prohlubování procesu integrace Skupiny ČEZ. Byl zahájen široce pojatý ambiciózní Projekt VIZE Cílem projektu je nejen dokončit integraci regionálních energetických společností, ale rozšířit ji na všechny společnosti ve Skupině ČEZ, čerpat z jejich ověřených zkušeností a důslednou aplikací nejlepších postupů zkvalitnit dosažené výsledky a vytvořit základnu pro další mezinárodní expanzi.

14

15 Interview s předsedou představenstva 001. Mohl byste ze svého pohledu charakterizovat rok 2004? Co považujete za stěžejní událost? Rok 2004 přinesl Severočeské energetice, a.s., velké množství změn uvnitř i mimo společnost. Nejvýznamnější změnou, která nás do budoucna zcela jistě nejvýrazněji ovlivní, je vstup České republiky do Evropské unie a s tím spojená změna platné legislativy. V čem je změna legislativy tak zásadní? Směrnice Evropské unie nám ukládají provést takzvaný unbundling oddělení distribuce a obchodu. Realizace tohoto kroku pro nás znamená změnu základních stavebních kamenů celého systému fungování. Nově stanoveným podmínkám je nutné vytvořit podporu v oblasti informačních technologií. Právě v oblasti implementace nového softwaru nás čeká největší nápor práce. A co ekonomické výsledky, jste s nimi spokojen? Úplně spokojen nemůžete být nikdy. Vždy je co vylepšovat, ale domnívám se, že díky krokům, které jsme v předešlých letech uskutečnili, jsou hospodářské výsledky přinejmenším velmi dobré. V minulém roce se mluvilo o Projektu REAS. Jak pokračuje? S nástupem nového vedení akciové společnosti ČEZ, která je naším majoritním vlastníkem, byl Projekt REAS nahrazen mnohem ambicióznějším integračním a transformačním Projektem VIZE Mluvíte o novém Projektu VIZE 2008, co je jeho hlavním cílem? Projekt VIZE 2008 navázal na to dobré, co vzešlo z ukončeného Projektu REAS. Cílem Projektu VIZE 2008 je integrovat regionální energetické společnosti do Skupiny ČEZ. V rámci tohoto projektu se regionální uspořádání změní na celoskupinové s využitím veškerých z toho plynoucích synergií. Zní to velmi jednoduše, ale co pro vás tyto změny budou znamenat nebo již znamenají v praxi? V roce 2004 proběhlo vyčlenění prvních servisních činností, jakými jsou informační a telekomunikační technologie či personalistika, do společných dceřiných společností Skupiny ČEZ na základě vzájemné ekonomické výhodnosti. Na úrovni informačních technologií byl zaveden finanční systém sjednocující pohled na ekonomiku a účetnictví jednotlivých regionálních energetických společností. Na rok 2005 je naplánováno provedení hlavní části transformace činností ve Skupině ČEZ. Za zmínku jistě stojí vznik asi největších a nejdůležitějších dceřiných společností v oblasti prodeje a distribuce elektrické energie a s tím spojený převod činností, majetku a zaměstnanců. V souvislosti se vznikem nového informačního systému budeme pracovat na migraci dat do tohoto nového systému. V nadcházejícím roce by se nám tedy mělo podařit naplnit směrnice Evropské unie, jak jsem o nich již hovořil. Na závěr našeho rozhovoru mi ještě dovolte, abych jménem vedení společnosti Severočeská energetika, a.s., poděkoval zákazníkům za trvající důvěru v naší společnost, partnerům za bezproblémovou spolupráci a zaměstnancům společnosti za skvělou práci, kterou v loňském roce pro společnost odvedli Interview s předsedou představenstva SČE Josef Holub předseda představenstva a generální ředitel

16 Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Jan SASKA ředitel úseku Podpůrné služby Čím byl rok 2004 významný? Z hlediska energetiky považuji v roce 2004 za nejvýznamnější především dvě události. V tom širším kontextu to je zcela určitě vstup České republiky do Evropské unie a z pohledu Severočeské energetiky, a.s., pak zahájení jednoho z nejambicióznějších projektů v historii české energetiky, Projektu VIZE Obě tyto události spolu úzce souvisí. Vstup do Evropské unie znamená přijetí evropské legislativy a zapojení se do evropského trhu. Projekt VIZE 2008 je logickým krokem, který nám umožní být na tomto trhu úspěšní. Po prvním kroku, kterým v roce 2004 byla konsolidace a integrace některých podpůrných činností, především v oblasti informační techniky, telekomunikací a lidských zdrojů, budou v roce 2005 následovat další integrační aktivity směřující k naplnění podmínek unbundlingu a zvýšení efektivity celé Skupiny ČEZ. I přes některé nedostatky, způsobené především nutností provádět veškeré změny rychle, jsem přesvědčen, že nastoupená cesta bude úspěšná. Alexej HREBIČEK ředitel úseku Obchod Jaký byl rok 2004 a čeho se podařilo společnosti dosáhnout v obchodu s elektřinou v dalším roce liberalizace? Obchodnímu úseku se podařilo v tomto roce zúročit zkušenosti ve třech základních oblastech. Jedná se o prodej elektřiny individuálním zákazníkům, pořízenou elektřinu a hromadnou obsluhu zákazníků. Úspěšnou restrukturalizací prošel především odbor Individuálního prodeje elektrické energie. V rámci úspěšných obchodních kampaní proběhla nabídka nových energetických produktů za pomoci nástroje na individuální výpočet ceny za silovou elektřinu. Tyto nabízené produkty akcentovaly zájem společnosti na snižování odchylky. Dalším z nových produktů pro zákazníky byly nabídky vypracované z hlediska hodnocení rizik. Jedná se o nový nástroj, který předchází pohledávkám po lhůtě splatnosti a snižuje ve svém důsledku výši pohledávek. V oblasti pořízené elektřiny se pomocí nasazení nového predikčního softwaru podařilo zpřesnit krátkodobé obchodování a obchody na vnitrodenním trhu. Přesnější regulací u nezávislých dodavatelů a aktivním využíváním hromadného dálkového ovládání řízení spotřeby zátěže jsme dosáhli snížení odchylky, a tím i nákladů. V oblasti hromadné obsluhy jsme snížili počet obchodních kanceláří z původních deseti na sedm a náhradou bylo zřízeno devět smluvních obchodních kanceláří s nezávislými obchodními partnery. Dále jsme se vypořádali se systémovými dopady souvisejícími s důsledky změny zákona o DPH a s přípravou velkého množství změn u čtvrté vlny liberalizace v oblasti podnikatelského maloodběru. Tyto změny měly vliv na přípravu přechodu od jednorázové prosincové fakturace podnikatelských maloodběrů na fakturaci rozloženou v cyklech v průběhu roku. Neméně významnou událostí bylo zařazení do výhodnější ratingové skupiny oproti roku 2003 u Operátora trhu s elektřinou, a.s. Celkově tedy mohu konstatovat, že s dosaženými úspěchy v roce 2004 můžeme být velice spokojeni.

17 Miroslav KEKULE ředitel úseku Distribuce Jaké byly hlavní cíle distribuce v uplynulém roce a jakých výsledků si nejvíce ceníte? Hlavním cílem distribuce stále zůstává kvalita dodávky elektrické energie a kvalita souvisejících služeb. Severočeská energetika, a.s., proto věnuje velkou pozornost stavu distribuční soustavy, o čemž svědčí objem investovaných prostředků do její obnovy a rozvoje, který byl nejvyšší za posledních pět let. Pro zajištění plynulosti dodávky elektřiny byl v roce 2004 optimalizován plán vypínání zařízení tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezování zákazníků. Za stejným účelem jsme sestavili dva pracovní týmy vyškolené pro práce pod napětím. Byl zprovozněn program výpočtu chodu soustavy 110 kv pro zajištění jejího optimálního chodu a snížení ztrát. Pro snížení neenergetických ztrát byla vytvořena specializovaná skupina, jejíž činnost se prokázala jako velmi efektivní. Veškerá činnost distribuce byla ovlivněna náročným procesem integrace v rámci Skupiny ČEZ a já bych chtěl poděkovat všem pracovníkům úseku Distribuce, že se i za těchto náročných podmínek vyrovnali s našimi úkoly se ctí. Václav ČULÍK ředitel úseku Finance Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti SČE 001. Jak vidíte další vývoj společnosti z pohledu své činnosti? Stojí před námi celá řada úkolů. S určitou mírou nadsázky a zjednodušení je v podstatě mohu rozlišit na dvě hlavní oblasti. První je zajistit požadovanou ekonomickou výkonnost společnosti a druhou hladké přistání Severočeské energetiky, a.s., v souvislosti s transformací celé Skupiny ČEZ a v intencích Projektu VIZE Vše ostatní lze z jistého pohledu charakterizovat jako technická, ekonomická a personální opatření, jak naplňovat poslání firmy v souladu s její společenskou odpovědností.

18 Orgány společnosti a její management Představenstvo společnosti Josef Holub (* 1951) předseda představenstva od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Je členem představenstva a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Jan Saska (* 1952) místopředseda představenstva od Absolvent Vysokého učení technického v Brně. Je členem dozorčí rady společnosti Energozdroj, s.r.o. v likvidaci, a do byl členem představenstva společnosti Aliatel a.s. Václav Čulík (* 1955) člen představenstva od Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze. Je členem představenstva společnosti Aliatel a.s., předsedou dozorčí rady společnosti Aliatel Slovakia, s.r.o., a členem dozorčí rady společnosti ČEZData, s.r.o. Byl členem představenstva Západočeské energetiky, a.s., a do zde zastával funkci finančního ředitele. Od je členem představenstva a ředitelem úseku Finance v Severočeské energetice, a.s. Alexej Hrebiček (* 1961) člen představenstva od Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Od do byl obchodním ředitelem Středočeské energetické a.s. Miroslav Kekule (* 1946) člen představenstva od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Je předsedou dozorčí rady společnosti Energozdroj, s.r.o. v likvidaci. Seznam členů představenstva, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Vladislav Krajíc (* 1946) člen představenstva od do Jiří Kubizňák (* 1950) člen představenstva od do Výkonné vedení společnosti Josef Holub (* 1951) generální ředitel Jan Saska (* 1952) ředitel úseku Podpůrné služby Václav Čulík (* 1955) ředitel úseku Finance Alexej Hrebiček (* 1961) ředitel úseku Obchod Miroslav Kekule (* 1946) ředitel úseku Distribuce Osobní údaje jsou uvedeny u jejich funkcí v představenstvu společnosti. Seznam členů výkonného vedení, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Vladislav Krajíc (* 1946) ředitel úseku Finance od do Jiří Kubizňák (* 1950) ředitel úseku Obchod od do

19 Dozorčí rada Petr Pětioký (* 1963) předseda dozorčí rady od , člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době pracuje jako ředitel sekce účetnictví v ČEZ, a. s., a je předsedou představenstva společnosti HYDROČEZ,a.s. Vladislav Raška (* 1961) místopředseda dozorčí rady od , člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době zastává pozici starosty města Děčína. Je místopředsedou představenstva společnosti TERMO Děčín a.s. a místopředsedou dozorčí rady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. Jan Dobiáš (* 1961) člen dozorčí rady od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Zastává funkci předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti LKC, a.s. Martin Hušek (* 1964) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Ve společnosti Severočeská energetika, a.s., pracuje na pozici vedoucího oddělení Výstavba. Irena Klůsová (* 1953) členka dozorčí rady zvolená zaměstnanci od Absolventka střední průmyslové školy stavební. Ve společnosti Severočeská energetika, a.s., pracuje v oddělení TP reprodukce majetku distribuční soustavy. Jaroslav Paul (* 1959) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Od roku 2000 do roku 2001 pracoval jako obchodní ředitel společnosti HAKI a.s. V současné době pracuje jako vedoucí odboru Prodej klíčovým zákazníkům ve společnosti ČEZ, a. s. Je členem dozorčí rady společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o Orgány společnosti a její management 001. SČE Vladimír Schmalz (* 1966) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době zastává funkci ředitele úseku Fúze a akvizice ve společnosti ČEZ, a. s. Od roku 1991 do roku 2004 pracoval ve společnosti SAWBAC Česká republika a.s. na pozici generálního ředitele, později také jako předseda představenstva. Václav Srba (* 1941) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době zastává funkci ekonomického poradce ministra průmyslu a obchodu České republiky. Je předsedou dozorčí rady společnosti AERO Vodochody a.s., členem představenstva THERMAL-F, a.s., předsedou dozorčí rady UNIPETROL, a.s., členem dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., a předsedou dozorčí rady ČEPS, a.s. Petr Zvolenský (* 1973) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem. Do pracoval ve společnosti Severočeská energetika, a.s., jako PVT správce operačního systému. Od vykovává funkci specialisty informační techniky v dceřiné společnosti ČEZData, s.r.o. (Přes přechod k jinému zaměstnavateli mu členství v dozorčí radě Severočeské energetiky, a.s., nezaniklo z důvodu výkonu funkce zástupce zaměstnanců této společnosti na základě zvláštního právního předpisu v souladu s ustanovením 200 odst. 5 obchodního zákoníku.) Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Jiří Bára (* 1944) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci do Jiří Boháček (* 1944) člen dozorčí rady do Pavel Hejkal (* 1958) člen dozorčí rady do

20 Principy odměňování představenstva společnosti a dozorčí rady Podmínky odměňování a poskytování benefitů členům představenstva a dozorčí rady upravuje Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená mezi společností a členem představenstva nebo dozorčí rady. Na základě těchto smluv jsou členům představenstva a dozorčí rady poskytována při respektování omezení daných zákonem tato plnění: pevná odměna vyplácí se pravidelně po uplynutí kalendářního měsíce; tantiéma poskytuje se na základě rozhodnutí valné hromady; osobní automobil člen představenstva a dozorčí rady má nárok na jeho bezplatné poskytnutí pro služební a soukromé použití za podmínek upravených ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění a spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmů. V případě, že člen představenstva nebo dozorčí rady k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy; pojištění na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch člena představenstva a dozorčí rady: pojištění odpovědnosti za škody způsobené společnosti nebo třetím osobám při výkonu funkce; životní kapitálové pojištění, které se při skončení výkonu funkce nebo odstoupení společnosti od smlouvy o kapitálovém životním pojištění bezúplatně převádí. Pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti a je členem představenstva a dozorčí rady zdaňován; cestovní náhrady členu představenstva a dozorčí rady náleží při pracovní cestě stravné, nocležné a další výdaje v souladu s obecně závazným právním předpisem; ostatní plnění společnost členu představenstva a dozorčí rady na jeho žádost zapůjčí počítač, příslušné programové vybavení a potřebné zařízení spojové a administrativní techniky. Má také právo na poskytnutí mobilního telefonu a úhradu výdajů spojených s jeho užíváním. Principy odměňování výkonného vedení společnosti Podmínky odměňování jednotlivých členů výkonného vedení společnosti jsou upraveny v manažerské smlouvě uzavřené mezi společností a příslušným vedoucím zaměstnancem. V této smlouvě jsou upraveny podmínky pro poskytování: základní měsíční mzdy vyplácené pravidelně za každý kalendářní měsíc. Základní měsíční mzda se vyplácí za skutečně odpracovanou dobu a je v ní přihlédnuto k případné práci přesčas; roční odměny přísluší vedoucímu zaměstnanci vedle základní měsíční mzdy a je závislá na plnění předem stanovených kritérií. Maximální výše roční odměny je stanovena v % z roční základní mzdy (v součtu základních měsíčních mezd v daném kalendářním roce). Kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na jejich plnění stanoví vedoucímu zaměstnanci generální ředitel a generálnímu řediteli představenstvo společnosti; osobního automobilu vedoucí zaměstnanec má právo na jeho poskytnutí pro služební i soukromé použití za podmínek upravených ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění a spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmů. V případě, že vedoucí zaměstnanec k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy; pojištění na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch vedoucího zaměstnance životní kapitálové pojištění, které se při skončení výkonu funkce nebo odstoupení společnosti od smlouvy o kapitálovém životním pojištění bezúplatně převádí na vedoucího zaměstnance. Pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti a je vedoucím zaměstnancem zdaňováno; cestovních náhrad vedoucímu zaměstnanci je při pracovní cestě poskytováno stravné, nocležné a další výdaje v souladu s obecně závazným právním předpisem; ostatních plnění vyplývající z kolektivní smlouvy na jejímž základě jsou v souladu s platnými ustanoveními vedoucím zaměstnancům poskytovány následující požitky: osobní účet čerpání stanoveného ročního limitu na rekreaci; sazba ZS podmínky a rozsah stanovuje vnitřní předpis; příspěvek na penzijní připojištění měsíční limit, jehož výše je stanovena ve vazbě na odpracované roky v Severočeské energetice, a.s., a výši příspěvku zaměstnance; životní pojištění měsíční limit ve vazbě na odpracovanou dobu v Severočeské energetice, a.s., a měsíční příspěvek zaměstnance; odchodného je obsaženo v manažerské smlouvě o výkonu funkce vedoucího zaměstnance, která se uzavírá na dobu určitou. V případě ukončení této smlouvy před sjednanou dobou je společnost povinna vyplatit vedoucímu zaměstnanci odchodné. Odchodné se poskytuje ve výši souhrnu měsíčních odměn, které by jinak byly vedoucímu zaměstnanci vyplaceny při setrvání ve funkci až do sjednané doby. Podmínky výplaty odchodného jsou upraveny ve výše uvedené smlouvě; odstupného podmínky jeho poskytování jsou uvedeny v platné kolektivní smlouvě. Výše odstupného je závislá na počtu odpracovaných let v energetice.

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Severočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003

Severočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003 Severočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003 Skupina ČEZ: na cestě k roli středoevropského lídra. Spojením silnější Integrovaná energetická Skupina ČEZ Nové logo Skupiny ČEZ je znakem kvality, spolehlivosti,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více