Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců celkem

2 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy Martin Roman generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

3 000. Severočeská energetika, a.s. (dále též jen společnost nebo SČE ), je obchodní společností s bohatou tradicí působící na území Ústeckého a částečně Libereckého kraje. Posláním společnosti je napájení fyzických a právnických osob elektrickou energií a neustálé zlepšování kvality a spolehlivosti dodávky. Majetkovým vstupem ČEZ, a. s., do regionálních energetických společností se Severočeská energetika, a.s., stala od součástí Skupiny ČEZ.

4 Severočeská energetika, a.s., v roce provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 14,3 rentabilita vlastního kapitálu čistá (%) prodej elektřiny (GWh)

5 142,9 přidaná hodnota na zaměstnance (tis. Kč/měsíc/zam.) 937 zisk po zdanění (mil. Kč)

6 Obsah 001. Přehled vybraných výsledků Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Interview s předsedou představenstva Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Výsledky hospodaření Akcionáři a emitované cenné papíry Obchod s elektřinou Distribuce Investiční výstavba Řízení vybraných procesů Vztah k životnímu prostředí Lidské zdroje Strategické záměry společnosti Předpokládaný vývoj v energetice O04 O06 O11 O12 O14 O18 O18 O25 O35 O41 O42 O44 O51 O52 O55 O58

7 Obsah Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2004 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS Konsolidovaná rozvaha podle IFRS Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty podle IFRS Konsolidovaný přehled o peněžních tocích podle IFRS Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu podle IFRS Příloha ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS O61 O62 O64 O65 O66 O81 O82 O83 O84 O85 O86 SČE Organizační schéma společnosti k Výklad pojmů a zkratek Informace pro akcionáře a investory Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 Schéma vztahů v koncernu Schéma struktury koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Abecední seznam členů koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Uzavřené smlouvy Jiné vztahy Ostatní informace Závěr

8 Přehled vybraných výsledků Ekonomicko-finanční ukazatele Jednotka Aktiva, pasiva celkem mil. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání mil. Kč Nedokončený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně záloh mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Základní kapitál mil. Kč Výnosy celkem mil. Kč Provozní výnosy mil. Kč z toho: tržby za elektrickou energii včetně služeb mil. Kč Finanční výnosy mil. Kč Mimořádné výnosy mil. Kč Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč Provozní náklady mil. Kč z toho: výkonová spotřeba mil. Kč osobní náklady mil. Kč odpisy dlouhodobého majetku mil. Kč Finanční náklady mil. Kč Mimořádné náklady mil. Kč 59 6 Provozní výsledek hospodaření mil. Kč Zisk před zdaněním mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Zisk na akcii Kč/akcie 80,1 235,0 Konsolidovaný zisk na akcii (dle IFRS) Kč/akcie 0,0 0,0 Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku v užívání % 52,9 54,5 Celková likvidita % 70,3 79,7 Celková zadluženost (bez rezerv) % 36,2 37,5 Rentabilita vlastního kapitálu (čistá) % 4,9 13,4 Fyzický počet zaměstnanců k osob Oborové ukazatele Zásobovaná oblast km Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh z toho: ČEZ, a. s. GWh Vyrobená elektřina ve vlastních vodních elektrárnách GWh Prodej elektřiny celkem GWh z toho: prodej konečným zákazníkům GWh velkoodběr oprávnění zákazníci GWh x x velkoodběr chránění zákazníci GWh maloodběr podnikatelé GWh maloodběr obyvatelstvo GWh prodej ostatní GWh 11 3 Počet odběrných míst celkem počet z toho: velkoodběr oprávnění zákazníci počet x x velkoodběr chránění zákazníci počet maloodběr podnikatelé počet maloodběr obyvatelstvo počet Maximální zatížení sítě MW Rozvinutá délka vedení km z toho: velmi vysoké napětí (vvn) km vysoké napětí (vn) km nízké napětí (nn) km Počet transformačních stanic vn/nn ks

9 Index 2004/2003 (%) , , , , , , , , , , , , , , , ,1 194,3-136,5 288,0 0,0 0,0 119,0 339,0 284,9 54,9 55,9 56,9 55,6 97,7 85,6 87,5 91,3 130,9 143,4 37,6 38,4 35,7 30,2 84,7 9,5 9,8-7,1 14, , , , , , , ,9 x , , , , , ,4 x , , , , , , , , , , Přehled vybraných výsledků SČE

10 Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2004 Leden schválení outsourcingu projekční činnosti v odboru Výstavba do nově vytvořené dceřiné společnosti ENPROSPOL, s.r.o., rozšíření 3. etapy projektu e-commerce za účelem dopracování softwarového propojení v oblasti řízení kvality. Únor schválení smlouvy o vzájemných úvěrových rámcích se společností ČEZ, a. s., schválení dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě 2004/2005, konání mimořádné valné hromady společnosti (svolána na žádost akcionáře ČEZ, a. s.). Březen vyhlášení voleb členů dozorčí rady ze zástupců zaměstnanců společnosti, odsouhlasení prodeje rekreačního střediska Severočeské energetiky, a.s., Staré Splavy, vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věcech přezkoumání rozhodnutí obchodních veřejných soutěží na dodávku jednofázových a třífázových statických činných přímých elektroměrů pro potřeby Severočeské energetiky, a.s., z podnětu předaného společností Křižík Trading s r.o.; Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebylo shledáno v postupu společnosti Severočeská energetika, a.s., porušení zákona, které by vedlo k zahájení správního řízení, založení dceřiné společnost ENPROSPOL, s.r.o. Duben uskutečnění slavnostního předání sponzorských darů, na kterém obdarované strany převzaly symbolické šeky z rukou generálního ředitele společnosti, představení nového generálního ředitele společnosti ČEZ, a. s., Martina Romana, na základě uzavření smlouvy o dílo bylo vydáno rozhodnutí o provedení analýzy rizik vyplývajících z prodeje bývalé akvizice Teplárny Ústí nad Labem, a.s., a PPC Trmice a.s. skupinou interního auditu ČEZ, a. s., schválení úpisu nových akcií společnosti Aliatel a.s. se započtením pohledávek v nominální výši proti závazku společnosti na splacení nových akcií upsaných při zvýšení základního kapitálu společnosti Aliatel a.s. Květen konání valných hromad dceřiných společností a společností, v nichž má Severočeská energetika, a.s., majetkový podíl. Červen konání řádné valné hromady společnosti. Červenec schválení záměru vyčlenění činností a služeb informačních a telekomunikačních technologií ze struktury Severočeské energetiky, a.s., odvolání Vladislava Krajíce z funkce ředitele úseku Finance a Jiřího Kubizňáka z funkce ředitele úseku Obchod ke dni Srpen jmenování Václava Čulíka do funkce ředitele úseku Finance a Alexeje Hrebička do funkce ředitele úseku Obchod, slavnostní zasedání managementu Severočeské energetiky, a.s., schválení Havarijního plánu držitele licence, schválení záměru centralizovat nákupní činnosti do společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., a do sekce Centralizovaný nákup společnosti ČEZ, a. s., uskutečnění schůzky vrcholového managementu Severočeské energetiky, a.s., s představiteli majoritního akcionáře ČEZ, a. s.

11 001. Září udělení souhlasu k převodu 19 kusů akcií společnosti První energetická a.s. z akcionáře Jihočeská energetika, a.s., na společnost E.ON Česká republika, a.s., s tím, že akcionář Severočeská energetika, a.s., se vzdal předkupního práva plynoucího ze stanov společnosti, smrtelný úraz zaměstnance Severočeské energetiky, a.s., v rozvodně Koštov. Říjen Listopad Prosinec udělení souhlasu k převodu 184 kusů akcií společnosti EFIS a.s. z akcionáře Jihomoravská energetika, a.s., na společnost E.ON Česká republika, a.s., z titulu vkladu části podniku do této společnosti s tím, že akcionář Severočeská energetika, a.s., se vzdal předkupního práva plynoucího ze stanov společnosti. schválení organizační změny spojené s přechodem zaměstnanců telekomunikačních technologií z odboru ICT do společnosti ČEZnet, a.s., akceptace nabídky akcionářů společnosti První energetická a.s., Jihočeská energetika, a.s., a Pražská energetika, a.s., k využití předkupního práva na odkup akcií společnosti vlastněné těmito akcionáři, schválení organizační změny spojené s přechodem zaměstnanců informačních technologií odboru ICT do společnosti ČEZData, s.r.o., a zaměstnanců odboru Lidské zdroje do společnosti ČEZ, a. s., ke dni , představení všech regionálních energetických společností začleněných ve Skupině ČEZ prostřednictvím Road Laser Show připravené pro vybrané zákazníky a zástupce samosprávy a tisku v sále společenského domu Střelnice, konání mimořádné valné hromady společnosti (svolána na žádost akcionáře ČEZ, a. s.) setkání managementu Skupiny ČEZ pod názvem ČEZ management meeting (CMM) v Praze, podepsání smlouvy o prodeji 6,39% podílu ve společnosti Aliatel a.s. Hlavní události roku 2005 do uzávěrky výroční zprávy Leden setkání řídicího výboru Projektu VIZE 2008 za účasti všech vedoucích týmů, na němž byly definovány hlavní úkoly Skupiny ČEZ pro období roku Únor Březen prezentování záměrů a zhodnocení výsledků práce obchodníků celé Skupiny ČEZ prostřednictvím Road Show úseku Obchod, prodání 27% podílu ve společnosti První energetická a.s. schválení záměru založení společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, s.r.o., rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že společnost ČEZ, a. s., nemusí prodat většinový podíl v Severočeské energetice, a.s.; byla tak změněna podmínka původního rozhodnutí úřadu o privatizaci elektroenergetiky z března Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy SČE Duben konání slavnostního společenského večera pro zákazníky a obchodní partnery v zábavním centru Panorama Teplice, konání valných hromad dceřiných společností a společností v nichž má Severočeská energetika, a.s., majetkový podíl.

12 VIZE2008

13 SČE V roce 2004 došlo k prohlubování procesu integrace Skupiny ČEZ. Byl zahájen široce pojatý ambiciózní Projekt VIZE Cílem projektu je nejen dokončit integraci regionálních energetických společností, ale rozšířit ji na všechny společnosti ve Skupině ČEZ, čerpat z jejich ověřených zkušeností a důslednou aplikací nejlepších postupů zkvalitnit dosažené výsledky a vytvořit základnu pro další mezinárodní expanzi.

14

15 Interview s předsedou představenstva 001. Mohl byste ze svého pohledu charakterizovat rok 2004? Co považujete za stěžejní událost? Rok 2004 přinesl Severočeské energetice, a.s., velké množství změn uvnitř i mimo společnost. Nejvýznamnější změnou, která nás do budoucna zcela jistě nejvýrazněji ovlivní, je vstup České republiky do Evropské unie a s tím spojená změna platné legislativy. V čem je změna legislativy tak zásadní? Směrnice Evropské unie nám ukládají provést takzvaný unbundling oddělení distribuce a obchodu. Realizace tohoto kroku pro nás znamená změnu základních stavebních kamenů celého systému fungování. Nově stanoveným podmínkám je nutné vytvořit podporu v oblasti informačních technologií. Právě v oblasti implementace nového softwaru nás čeká největší nápor práce. A co ekonomické výsledky, jste s nimi spokojen? Úplně spokojen nemůžete být nikdy. Vždy je co vylepšovat, ale domnívám se, že díky krokům, které jsme v předešlých letech uskutečnili, jsou hospodářské výsledky přinejmenším velmi dobré. V minulém roce se mluvilo o Projektu REAS. Jak pokračuje? S nástupem nového vedení akciové společnosti ČEZ, která je naším majoritním vlastníkem, byl Projekt REAS nahrazen mnohem ambicióznějším integračním a transformačním Projektem VIZE Mluvíte o novém Projektu VIZE 2008, co je jeho hlavním cílem? Projekt VIZE 2008 navázal na to dobré, co vzešlo z ukončeného Projektu REAS. Cílem Projektu VIZE 2008 je integrovat regionální energetické společnosti do Skupiny ČEZ. V rámci tohoto projektu se regionální uspořádání změní na celoskupinové s využitím veškerých z toho plynoucích synergií. Zní to velmi jednoduše, ale co pro vás tyto změny budou znamenat nebo již znamenají v praxi? V roce 2004 proběhlo vyčlenění prvních servisních činností, jakými jsou informační a telekomunikační technologie či personalistika, do společných dceřiných společností Skupiny ČEZ na základě vzájemné ekonomické výhodnosti. Na úrovni informačních technologií byl zaveden finanční systém sjednocující pohled na ekonomiku a účetnictví jednotlivých regionálních energetických společností. Na rok 2005 je naplánováno provedení hlavní části transformace činností ve Skupině ČEZ. Za zmínku jistě stojí vznik asi největších a nejdůležitějších dceřiných společností v oblasti prodeje a distribuce elektrické energie a s tím spojený převod činností, majetku a zaměstnanců. V souvislosti se vznikem nového informačního systému budeme pracovat na migraci dat do tohoto nového systému. V nadcházejícím roce by se nám tedy mělo podařit naplnit směrnice Evropské unie, jak jsem o nich již hovořil. Na závěr našeho rozhovoru mi ještě dovolte, abych jménem vedení společnosti Severočeská energetika, a.s., poděkoval zákazníkům za trvající důvěru v naší společnost, partnerům za bezproblémovou spolupráci a zaměstnancům společnosti za skvělou práci, kterou v loňském roce pro společnost odvedli Interview s předsedou představenstva SČE Josef Holub předseda představenstva a generální ředitel

16 Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Jan SASKA ředitel úseku Podpůrné služby Čím byl rok 2004 významný? Z hlediska energetiky považuji v roce 2004 za nejvýznamnější především dvě události. V tom širším kontextu to je zcela určitě vstup České republiky do Evropské unie a z pohledu Severočeské energetiky, a.s., pak zahájení jednoho z nejambicióznějších projektů v historii české energetiky, Projektu VIZE Obě tyto události spolu úzce souvisí. Vstup do Evropské unie znamená přijetí evropské legislativy a zapojení se do evropského trhu. Projekt VIZE 2008 je logickým krokem, který nám umožní být na tomto trhu úspěšní. Po prvním kroku, kterým v roce 2004 byla konsolidace a integrace některých podpůrných činností, především v oblasti informační techniky, telekomunikací a lidských zdrojů, budou v roce 2005 následovat další integrační aktivity směřující k naplnění podmínek unbundlingu a zvýšení efektivity celé Skupiny ČEZ. I přes některé nedostatky, způsobené především nutností provádět veškeré změny rychle, jsem přesvědčen, že nastoupená cesta bude úspěšná. Alexej HREBIČEK ředitel úseku Obchod Jaký byl rok 2004 a čeho se podařilo společnosti dosáhnout v obchodu s elektřinou v dalším roce liberalizace? Obchodnímu úseku se podařilo v tomto roce zúročit zkušenosti ve třech základních oblastech. Jedná se o prodej elektřiny individuálním zákazníkům, pořízenou elektřinu a hromadnou obsluhu zákazníků. Úspěšnou restrukturalizací prošel především odbor Individuálního prodeje elektrické energie. V rámci úspěšných obchodních kampaní proběhla nabídka nových energetických produktů za pomoci nástroje na individuální výpočet ceny za silovou elektřinu. Tyto nabízené produkty akcentovaly zájem společnosti na snižování odchylky. Dalším z nových produktů pro zákazníky byly nabídky vypracované z hlediska hodnocení rizik. Jedná se o nový nástroj, který předchází pohledávkám po lhůtě splatnosti a snižuje ve svém důsledku výši pohledávek. V oblasti pořízené elektřiny se pomocí nasazení nového predikčního softwaru podařilo zpřesnit krátkodobé obchodování a obchody na vnitrodenním trhu. Přesnější regulací u nezávislých dodavatelů a aktivním využíváním hromadného dálkového ovládání řízení spotřeby zátěže jsme dosáhli snížení odchylky, a tím i nákladů. V oblasti hromadné obsluhy jsme snížili počet obchodních kanceláří z původních deseti na sedm a náhradou bylo zřízeno devět smluvních obchodních kanceláří s nezávislými obchodními partnery. Dále jsme se vypořádali se systémovými dopady souvisejícími s důsledky změny zákona o DPH a s přípravou velkého množství změn u čtvrté vlny liberalizace v oblasti podnikatelského maloodběru. Tyto změny měly vliv na přípravu přechodu od jednorázové prosincové fakturace podnikatelských maloodběrů na fakturaci rozloženou v cyklech v průběhu roku. Neméně významnou událostí bylo zařazení do výhodnější ratingové skupiny oproti roku 2003 u Operátora trhu s elektřinou, a.s. Celkově tedy mohu konstatovat, že s dosaženými úspěchy v roce 2004 můžeme být velice spokojeni.

17 Miroslav KEKULE ředitel úseku Distribuce Jaké byly hlavní cíle distribuce v uplynulém roce a jakých výsledků si nejvíce ceníte? Hlavním cílem distribuce stále zůstává kvalita dodávky elektrické energie a kvalita souvisejících služeb. Severočeská energetika, a.s., proto věnuje velkou pozornost stavu distribuční soustavy, o čemž svědčí objem investovaných prostředků do její obnovy a rozvoje, který byl nejvyšší za posledních pět let. Pro zajištění plynulosti dodávky elektřiny byl v roce 2004 optimalizován plán vypínání zařízení tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezování zákazníků. Za stejným účelem jsme sestavili dva pracovní týmy vyškolené pro práce pod napětím. Byl zprovozněn program výpočtu chodu soustavy 110 kv pro zajištění jejího optimálního chodu a snížení ztrát. Pro snížení neenergetických ztrát byla vytvořena specializovaná skupina, jejíž činnost se prokázala jako velmi efektivní. Veškerá činnost distribuce byla ovlivněna náročným procesem integrace v rámci Skupiny ČEZ a já bych chtěl poděkovat všem pracovníkům úseku Distribuce, že se i za těchto náročných podmínek vyrovnali s našimi úkoly se ctí. Václav ČULÍK ředitel úseku Finance Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti SČE 001. Jak vidíte další vývoj společnosti z pohledu své činnosti? Stojí před námi celá řada úkolů. S určitou mírou nadsázky a zjednodušení je v podstatě mohu rozlišit na dvě hlavní oblasti. První je zajistit požadovanou ekonomickou výkonnost společnosti a druhou hladké přistání Severočeské energetiky, a.s., v souvislosti s transformací celé Skupiny ČEZ a v intencích Projektu VIZE Vše ostatní lze z jistého pohledu charakterizovat jako technická, ekonomická a personální opatření, jak naplňovat poslání firmy v souladu s její společenskou odpovědností.

18 Orgány společnosti a její management Představenstvo společnosti Josef Holub (* 1951) předseda představenstva od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Je členem představenstva a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Jan Saska (* 1952) místopředseda představenstva od Absolvent Vysokého učení technického v Brně. Je členem dozorčí rady společnosti Energozdroj, s.r.o. v likvidaci, a do byl členem představenstva společnosti Aliatel a.s. Václav Čulík (* 1955) člen představenstva od Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze. Je členem představenstva společnosti Aliatel a.s., předsedou dozorčí rady společnosti Aliatel Slovakia, s.r.o., a členem dozorčí rady společnosti ČEZData, s.r.o. Byl členem představenstva Západočeské energetiky, a.s., a do zde zastával funkci finančního ředitele. Od je členem představenstva a ředitelem úseku Finance v Severočeské energetice, a.s. Alexej Hrebiček (* 1961) člen představenstva od Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Od do byl obchodním ředitelem Středočeské energetické a.s. Miroslav Kekule (* 1946) člen představenstva od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Je předsedou dozorčí rady společnosti Energozdroj, s.r.o. v likvidaci. Seznam členů představenstva, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Vladislav Krajíc (* 1946) člen představenstva od do Jiří Kubizňák (* 1950) člen představenstva od do Výkonné vedení společnosti Josef Holub (* 1951) generální ředitel Jan Saska (* 1952) ředitel úseku Podpůrné služby Václav Čulík (* 1955) ředitel úseku Finance Alexej Hrebiček (* 1961) ředitel úseku Obchod Miroslav Kekule (* 1946) ředitel úseku Distribuce Osobní údaje jsou uvedeny u jejich funkcí v představenstvu společnosti. Seznam členů výkonného vedení, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Vladislav Krajíc (* 1946) ředitel úseku Finance od do Jiří Kubizňák (* 1950) ředitel úseku Obchod od do

19 Dozorčí rada Petr Pětioký (* 1963) předseda dozorčí rady od , člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době pracuje jako ředitel sekce účetnictví v ČEZ, a. s., a je předsedou představenstva společnosti HYDROČEZ,a.s. Vladislav Raška (* 1961) místopředseda dozorčí rady od , člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době zastává pozici starosty města Děčína. Je místopředsedou představenstva společnosti TERMO Děčín a.s. a místopředsedou dozorčí rady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. Jan Dobiáš (* 1961) člen dozorčí rady od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Zastává funkci předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti LKC, a.s. Martin Hušek (* 1964) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Ve společnosti Severočeská energetika, a.s., pracuje na pozici vedoucího oddělení Výstavba. Irena Klůsová (* 1953) členka dozorčí rady zvolená zaměstnanci od Absolventka střední průmyslové školy stavební. Ve společnosti Severočeská energetika, a.s., pracuje v oddělení TP reprodukce majetku distribuční soustavy. Jaroslav Paul (* 1959) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Od roku 2000 do roku 2001 pracoval jako obchodní ředitel společnosti HAKI a.s. V současné době pracuje jako vedoucí odboru Prodej klíčovým zákazníkům ve společnosti ČEZ, a. s. Je členem dozorčí rady společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o Orgány společnosti a její management 001. SČE Vladimír Schmalz (* 1966) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době zastává funkci ředitele úseku Fúze a akvizice ve společnosti ČEZ, a. s. Od roku 1991 do roku 2004 pracoval ve společnosti SAWBAC Česká republika a.s. na pozici generálního ředitele, později také jako předseda představenstva. Václav Srba (* 1941) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době zastává funkci ekonomického poradce ministra průmyslu a obchodu České republiky. Je předsedou dozorčí rady společnosti AERO Vodochody a.s., členem představenstva THERMAL-F, a.s., předsedou dozorčí rady UNIPETROL, a.s., členem dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., a předsedou dozorčí rady ČEPS, a.s. Petr Zvolenský (* 1973) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem. Do pracoval ve společnosti Severočeská energetika, a.s., jako PVT správce operačního systému. Od vykovává funkci specialisty informační techniky v dceřiné společnosti ČEZData, s.r.o. (Přes přechod k jinému zaměstnavateli mu členství v dozorčí radě Severočeské energetiky, a.s., nezaniklo z důvodu výkonu funkce zástupce zaměstnanců této společnosti na základě zvláštního právního předpisu v souladu s ustanovením 200 odst. 5 obchodního zákoníku.) Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Jiří Bára (* 1944) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci do Jiří Boháček (* 1944) člen dozorčí rady do Pavel Hejkal (* 1958) člen dozorčí rady do

20 Principy odměňování představenstva společnosti a dozorčí rady Podmínky odměňování a poskytování benefitů členům představenstva a dozorčí rady upravuje Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená mezi společností a členem představenstva nebo dozorčí rady. Na základě těchto smluv jsou členům představenstva a dozorčí rady poskytována při respektování omezení daných zákonem tato plnění: pevná odměna vyplácí se pravidelně po uplynutí kalendářního měsíce; tantiéma poskytuje se na základě rozhodnutí valné hromady; osobní automobil člen představenstva a dozorčí rady má nárok na jeho bezplatné poskytnutí pro služební a soukromé použití za podmínek upravených ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění a spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmů. V případě, že člen představenstva nebo dozorčí rady k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy; pojištění na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch člena představenstva a dozorčí rady: pojištění odpovědnosti za škody způsobené společnosti nebo třetím osobám při výkonu funkce; životní kapitálové pojištění, které se při skončení výkonu funkce nebo odstoupení společnosti od smlouvy o kapitálovém životním pojištění bezúplatně převádí. Pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti a je členem představenstva a dozorčí rady zdaňován; cestovní náhrady členu představenstva a dozorčí rady náleží při pracovní cestě stravné, nocležné a další výdaje v souladu s obecně závazným právním předpisem; ostatní plnění společnost členu představenstva a dozorčí rady na jeho žádost zapůjčí počítač, příslušné programové vybavení a potřebné zařízení spojové a administrativní techniky. Má také právo na poskytnutí mobilního telefonu a úhradu výdajů spojených s jeho užíváním. Principy odměňování výkonného vedení společnosti Podmínky odměňování jednotlivých členů výkonného vedení společnosti jsou upraveny v manažerské smlouvě uzavřené mezi společností a příslušným vedoucím zaměstnancem. V této smlouvě jsou upraveny podmínky pro poskytování: základní měsíční mzdy vyplácené pravidelně za každý kalendářní měsíc. Základní měsíční mzda se vyplácí za skutečně odpracovanou dobu a je v ní přihlédnuto k případné práci přesčas; roční odměny přísluší vedoucímu zaměstnanci vedle základní měsíční mzdy a je závislá na plnění předem stanovených kritérií. Maximální výše roční odměny je stanovena v % z roční základní mzdy (v součtu základních měsíčních mezd v daném kalendářním roce). Kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na jejich plnění stanoví vedoucímu zaměstnanci generální ředitel a generálnímu řediteli představenstvo společnosti; osobního automobilu vedoucí zaměstnanec má právo na jeho poskytnutí pro služební i soukromé použití za podmínek upravených ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění a spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmů. V případě, že vedoucí zaměstnanec k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy; pojištění na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch vedoucího zaměstnance životní kapitálové pojištění, které se při skončení výkonu funkce nebo odstoupení společnosti od smlouvy o kapitálovém životním pojištění bezúplatně převádí na vedoucího zaměstnance. Pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti a je vedoucím zaměstnancem zdaňováno; cestovních náhrad vedoucímu zaměstnanci je při pracovní cestě poskytováno stravné, nocležné a další výdaje v souladu s obecně závazným právním předpisem; ostatních plnění vyplývající z kolektivní smlouvy na jejímž základě jsou v souladu s platnými ustanoveními vedoucím zaměstnancům poskytovány následující požitky: osobní účet čerpání stanoveného ročního limitu na rekreaci; sazba ZS podmínky a rozsah stanovuje vnitřní předpis; příspěvek na penzijní připojištění měsíční limit, jehož výše je stanovena ve vazbě na odpracované roky v Severočeské energetice, a.s., a výši příspěvku zaměstnance; životní pojištění měsíční limit ve vazbě na odpracovanou dobu v Severočeské energetice, a.s., a měsíční příspěvek zaměstnance; odchodného je obsaženo v manažerské smlouvě o výkonu funkce vedoucího zaměstnance, která se uzavírá na dobu určitou. V případě ukončení této smlouvy před sjednanou dobou je společnost povinna vyplatit vedoucímu zaměstnanci odchodné. Odchodné se poskytuje ve výši souhrnu měsíčních odměn, které by jinak byly vedoucímu zaměstnanci vyplaceny při setrvání ve funkci až do sjednané doby. Podmínky výplaty odchodného jsou upraveny ve výše uvedené smlouvě; odstupného podmínky jeho poskytování jsou uvedeny v platné kolektivní smlouvě. Výše odstupného je závislá na počtu odpracovaných let v energetice.

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům a zaměstnancům za společně sdílenou energii, za energii, kterou dávají do všech svých aktivit, povolání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením ve střední a jihovýchodní Evropě. Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku,

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí, v němž žijeme,

Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí, v němž žijeme, Skupina ČEZ Výroční zpráva 2008 cestou harmonie člověka s přírodou Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Energie bez hranic BUDOUCNOST ENERGIE Energie je síla, zdroj, který je nezbytným článkem pro chod věcí, fungování předmětů i život člověka. Energie je všude kolem nás, je

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více