Začal nový školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začal nový školní rok"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Začal nový školní rok V pondělí 3. září začal pro většinu dětí nový školní rok. Dva prázdninové měsíce, během kterých se mohly dosyta nabažit všech letních radovánek, utekly jako voda, přišel čas vrátit se ke školním povinnostem. Zajímalo mne, proč školní rok začíná právě v září, tedy téměř na konci kalendářního roku? Vysvětlení je prosté a je dáno historicky. Dříve děti Malí výtvarníci už dostali svůj vysněný výtvarný ateliér číslo 269 září 2012 běžně pomáhaly při sklizni na statcích a teprve když bylo sklizeno, mohly začít chodit do školy. A to jen do začátku další sklizně, tedy do začátku příštího léta. Dnes je situace zcela odlišná, děti u nás již na polích dřít nemusí a na podzim do školy míří rozesmáté, odpočaté, plné prázdninových dojmů a zážitků. 3. září začal školní rok i školákům ze Sedlce- -Prčice. Převážná většina z nich se vracela do již známého prostředí, mezi známé spolužáky, jen o stupínek výš. Zato pro prvňáčky to byl den premiérový, a proto i nadmíru slavnostní. Nejprve je v divadelním sále přivítal ředitel školy, paní zástupkyně a starostka města. Noví školáci vystoupili dokonce na pódium, kde se celé škole představili a byli ostužkováni. Pak se společně poprvé podívali i do své třídy, usedli do lavic a strávili první den se svou paní učitelkou Janou Fialovou. Někteří se v novém prostředí cítili dobře, jiným bude chvíli trvat, než si zvyknou, ale na stýskání po domově nebude moc času. Už od úterý se začnou seznamovat s učivem a než budou Vánoce, budou už zvládat pořádný kus učiva. Během prázdnin školní budova neosiřela úplně. Zatímco si děti užívaly léta, ve škole se pracovalo. Nepřibyla sice žádná nová učebna, ale změny jsou jistě i tak znát. Po letech (poprvé od rekonstrukce v 90. letech) byla vymalována tělocvična a sprchy, proběhly i dodělávky ve školní kuchyni a přilehlých prostorách. Drobné úpravy se dělaly i v některých učebnách a na chodbách. Ve sborovně byl nainstalovaný nový počítač s programem Bakalář a spojený s novým multifunkčním zařízením (kopírka, tiskárna, skener), které přispějí ke zkvalitnění přípravy učitelů. Koncem prázdnin byl vybudován i chodník od silnice k tělocvičně a školní hřiště bylo vybaveno pokračování na str. 17 Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ byla dokončena. 20. srpna 2012 proběhlo kolaudační řízení projektu Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice, který byl podpořen finančními prostředky z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Vzhledem k tomu, že na díle nebyly zjištěny vady a nedodělky, byl následující den vydán Stavebním úřadem Sedlec-Prčice kolaudační souhlas. Projekt realizovala firma S-B, s.r.o., Sedlčany, jejímž pracovníkům patří poděkování za dobře odvedenou práci. Výtvarný ateliér poskytne žákům základní umělecké školy dostatečný a zároveň nově vybavený prostor, kde mohou realizovat své práce. V novém ateliéru byly instalovány pracovní stoly a židle, popokračování na str. 7 Pozvánka na podzimní farmářské trhy V sobotu 29. září se na Vítkově náměstí v Prčici rozjedou další Prčické farmářské trhy, tentokrát na téma PODZIM. Vítáni budou zejména výrobci a prodejci: zahrádkářských a farmářských přebytků, potřeb pro zahrádkáře a chovatele a podobně., potravinářských produktů: pečiva, vajec, mléčných a masných výrobků, uzenin, ryb, medu, koření, sýrů, ovoce, zeleniny, zavařenin, brambor a podobně, tradičních domácích potřeb z proutí, keramiky, skla, kovu, dřeva, vlny a podobně. ZVEME TAKÉ ZÁJEMCE O KOUPI. VY- UŽIJTE PŘÍLEŽITOST A PŘIJĎTE DOBŘE NAKOUPIT. Na závěr ještě upozornění pro prodejce: Každý prodávající musí být předem přihlášen a mít schválený sortiment koordinátorkou trhů, paní Jar. Trpkovou, tel.: , V tomto čísle najdete: Zěny v dani z nemovitostí...6 Prčické posvícení proběhlo hladce...8 Lidkovice oslavily 300 let I Antonio Vivaldi byl knězem, rozhovor s P. Michalem Podzimkem Prčice má svou písničku V Sedlci vystoupí Jaroslav Svěcený O Bábení půjde i pusa na špacír Chystá se první Prčická traktoriáda!... 17

2 ZPRÁVY Z RADNICE Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice dne Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: J. Ryšavý, P. Dvořák Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 12 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 1. Úprava č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 Navržená úprava rozpočtu se týká obou kapitol příjmů i výdajů. V kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů v kapitole dotace obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice o částku Kč, dále přijetí dotace od úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací ve výši Kč, zvýšení příjmu v kapitole vodohospodářská zařízení (nájem hrazený provozovatelem) ve výši Kč, přijetí částky Kč od pojišťovny plnění za pojistnou událost zničení 3 ks kontejnerů na tříděný odpad a přijetí částky Kč náhrada za změnu územního plánu, kterou uhradil nový majitel pozemku na Kvašťově za původního vlastníka. Úprava rozpočtu č. 8 se v příjmové části týká celkové částky Kč. Ve výdajích se úprava týká čerpání dotace od úřadu práce na zaměstnance v rámci veřejně prospěšných prací ve výši Kč a dále se jedná o přesuny mezi položkami. Vzhledem k tomu, že spoluúčast města k dotaci od MF ČR, která bude čerpána z kapitoly Výstavba ul. Šánovická Sedlec, je ve výši 1,2 mil. Kč, navrhuje rada města přesunout z této kapitoly částku 1 milion korun, a to do kapitoly bytové hospodářství Kč, do kapitoly údržba majetku města Kč, do kapitoly tříděné odpady Kč a do kapitoly údržba zeleně také Kč. Zbývající částka Kč bude přesunuta do kapitoly údržba komunikací. Částka Kč, kterou navrhla rada přesunout do bytového hospodářství, bude využita na celkovou rekonstrukci rozvodů vody, el. energie, odpadů a topení v čp. 90 v Prčici, kde také dojde k celkové opravě bytu v I. poschodí (viz bod č. 11 dnešního jednání). Celkem se úprava výdajové části rozpočtu týká zvýšeného čerpání o Kč. V rámci navržené úpravy dochází také ke změně zatřídění položky dotace na JPO II změna na položku 4122, s UZ v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh úpravy č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 s tím, že v kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku Kč a v kapitole výdaje o zvýšení čerpání rozpočtu o celkovou částku Kč. Zastupitelstvo zároveň schvaluje navržené přesuny mezi položkami v rámci rozpočtu města na rok 2012 a bere na vědomí změnu zatřídění a UZ v kapitole dotace na JPO II. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 2. Prodej částí pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice Na Město Sedlec-Prčice se obrátili vlastníci pozemků sousedících s pozemkem města pč. 750 v k. ú. Jetřichovice se žádostí o koupi části uvedeného pozemku, který tvoří nájezd k jejich nemovitostem. a) žádost manželů Králových, Sedlec-Prčice, vlastníci pozemku stpč. 3 v k. ú. Jetřichovice žádost se týká cca 60m 2 pozemku pč. 750, žadatelé se zavázali uhradit odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem odměřeného pozemku v KN. Rada doporučuje prodej zastupitelstvu schválit s tím, že záměr prodeje byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn. Rada zároveň navrhuje cenu 90 Kč/m 2. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 manželům Královým, Sedlec, Komenského ul., za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel b) žádost Karla Pištěka, Jetřichovice, vlastník pozemku stpč. 2 v k. ú. Jetřichovice žádost se týká cca 60m 2 pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice. Rada doporučuje prodej zastupitelstvu schválit s tím, že záměr prodeje byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn. Rada zároveň navrhuje cenu 90 Kč/m 2 a podmínku, že kupující uhradí geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 panu Karlu Pištěkovi, Jetřichovice, za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 3. Žádost JUDr. Popelky o prodej pozemku pč. 308/4, k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic JUDr. Popelka je vlastníkem objektu na stpč. 53 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic. K tomuto objektu vede komunikace ve vlastnictví města pč. 308/4 o výměře 92 m 2, vedená v KN jako trvalý travní porost. Vzhledem k tomu, že část pozemku podél cesty (pozemek pč. 308/1 k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) vykupuje JUDr. Popelka od p. Bečváře a obecní cesta tak bude sloužit jako přístup pouze k nemovitostem ve vlastnictví žadatele, doporučila rada záměr prodeje řádně zveřejnit a zastupitelstvu jej doporučuje ke schválení s podmínkou, že prodej se uskuteční po vyřešení vztahů mezi p. Bečvářem a JUDr. Popelkou. Rada zároveň doporučuje zastupitelstvu schválit prodejní cenu ve výši 90 Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej pozemku pč. 308/4 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic o výměře 92 m 2 JUDr. Popelkovi za cenu 90 Kč/m 2 a s následujícími podmínkami: kupující uhradí náklady na převod nemovitosti v KN prodej se uskuteční po vyřešení majetkových vztahů mezi p. Bečvářem (vlastník pozemku pč. 308/1 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) a JUDr. Popelkou Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 4. Stavební úprava bytu v DPS bezbariérový byt Vzhledem k tomu, že jeden z obyvatelů domu s pečovatelskou službou v Sedlci-Prčici je v současné době ve vážném zdravotním stavu, kdy je nutné vyřešit bezbariérový vstup do jeho bytu, navrhla rada města zřízení bezbariérové bytové jednotky v objektu DPS. Po vyhodnocení možností byla zvolena varianta úpravy prostor v přízemí přemístění zázemí pečovatelek do nevyužívaného prostoru klubovny a změna stávajícího prostoru (bytové jednotky) na bezbariérový byt vhodný pro osoby na vozíku. Tato změna zároveň zajistí přístup bočním vchodem bez nutnosti využívání výtahu. Celkové náklady jsou Kč s tím, že Město požádalo o přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje ve výši 50% nákladů. Výdaje města by v případě schválení dotace byly Kč. V případě, že dotace nebude přiznána a město by hradilo celkové náklady, navrhuje rada zapojení vyššího přebytku z let minulých do rozpočtu na rok Rekonstrukce v případě schválení návrhu zastupitelstvem by byla zahájena v září Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje provedení stavebních úprav v domě s pečovatelskou službou úpravy bytu v přízemí na bezbariérový byt pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu a zároveň schvaluje čerpání prostředků z rozpočtu města na uvedené úpravy v objektu do celkové výše Kč. O tuto částku bude navýšeno zapojení přebytků z let minulých do rozpočtu města na rok 2012 úprava rozpočtu na rok 2012 č. 9. V případě přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje bude zapojení přebytku sníženo o částku přidělených finančních prostředků. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 5. Žádost o odkoupení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích Nemovitost čp. 6, vedenou v KN jako jiná stavba (zemědělská stavba) v Chotěticích, zakoupilo město na základě rozhodnutí zastupitelstva města v dražbě za částku Kč. Stavba v současném stavu nesplňuje požadavky na bytovou jednotku. Na město se obrátil syn původního vlastníka čp. 6 v Chotěticích se žádostí o odkoupení nemovitosti. Žadatel je nezletilý a jednají za něj zákonní zástupci rodiče. Ti však stavbu nemohou vykoupit vzhledem ke svým závazkům týkajícím se insolventního řízení. Za žadatele by v tomto případě musel jednat jiný zástupce, který by byl určen na základě soudního řízení opatrovnický soud. Dle předloženého návrhu na odkoupení nemovitosti by určený opatrovník složil Městu Sedlec-Prčice zálohu na odkoupení ve výši až Kč a dle rozhodnutí zastupitelstva by zbývající část určené ceny splatil do cca 4 let. Předpokladem je prodejní cena nemovitosti cca Kč. Rada 2 strana Náš domov číslo 269, září 2012

3 ZPRÁVY Z RADNICE pokračování ze str. 2 města předjednala žádost o odkoupení s jedním z rodičů žadatele, s p. Markem Vaníkem, který byl upozorněn na skutečnost, že v roce 2014 se konají volby do zastupitelstva města a není záměrem současného vedení přesunout dořešení této otázky na nové představitele města. Proto by, v případě schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem, muselo dojít k celkové úhradě v průběhu roku (říjen). Zároveň byl p. Vaník upozorněn na skutečnost, že objekt není určený k bydlení a tudíž není možné ze strany města tento prostor k tomuto účelu pronajímat. Dle původního rozhodnutí rady mělo dojít k vyklizení nemovitosti do Vyklizení nemovitosti bylo následně posunuto do rozhodnutí zastupitelstva města na nejbližším zasedání. P. Vaník informoval radu o tom, že jeho syn Ondřej (žadatel o odprodej nemovitosti) ukončí v roce 2013 základní vzdělání a vzhledem k tomu, že se na jeho výsledcích může negativně projevit změna školy, přivítal by možnost setrvání v čp. 6. Vzhledem k této situaci navrhla rada města p. Vaníkovi předložit žádost o městský byt, čímž by se tato otázka vyřešila. O toto řešení neprojevil p. Vaník zájem. Zastupitelé diskutovali o možnosti budoucího využití objektu a zvažovali případné dopady při odkoupení nemovitosti se spekulativním záměrem. Následně starostka po doplnění informací ze strany ing. Hlaváčka přednesla návrh usnesení s tím, že v případě jeho schválení by byl záměr prodeje v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce a o samotném prodeji by rozhodovalo zastupitelstvo na některém z dalších jednání. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 6 v Chotěticích. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdržel Vzhledem k výsledku hlasování bylo projednáváno další užívání uvedené nemovitosti rodinou Vaníkových. Starostka předložila návrh na prodloužení termínu vyklizení nemovitosti až do s tím, že schvalování případného prodeje nemovitosti a vyřízení všech souvisejících agend je otázkou několika měsíců. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodloužení termínu vyklizení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích současným uživatelem do Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel Otázka úhrady za užívání nemovitosti bude řešena radou města na nejbližším zasedání. 6. Dobrovolný svazek obcí Sdružení region Votice a) Město Sedlec-Prčice jako člen svazku obcí Sdružení region Votice musí vzít na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok Hospodaření svazku obcí přezkoumali pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech a se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň proběhla kontrola zabezpečení dokumentů Svazku ze strany Okresního archivu v Benešově, který nemá námitky proti uložení dokumentů ve spisovně MěÚ Votice. Dokumenty jsou vedeny v souladu se zákonem a schváleným spisovým řádem MěÚ Votice. Součástí informací o hospodaření SDO Sdružení region Votice je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, který je sestaven v souladu s požadavky na výkaznictví. Dle tohoto dokumentu byly v roce 2011 rozpočtové příjmy sdružení Kč, po úpravách pak činily Kč. Rozpočtové výdaje byly původně stanoveny na částku Kč. Po rozpočtových změnách, které souvisely s přípravou na ukončení činnosti svazku, došlo k převedení finančních prostředků ze zůstatku hospodaření na jednotlivé členy a výdaje za rok 2011 byly Kč. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení region Votice za rok 2011, bere na vědomí zprávu o výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu SDO za rok 2011 a schválilo zabezpečení dokumentů svazku obcí v souladu se zákonem o archivnictví a se Spisovým řádem MěÚ Votice ve spisovně MěÚ Votice. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel b) Výmaz DSO Sdružení region Votice z registru zájmových sdružení právnických osob. Na základě rozhodnutí členských obcí Sdružení region Votice o ukončení činnosti svazku předložila předsedkyně sdružení a zároveň určená likvidátorka svazku obcí paní Jana Kocurová návrh na výmaz sdružení Krajskému úřadu Středočeského kraje. Rozhodnutím reg. č. 6/2002/BN ze dne byl v souladu se zákonem proveden výmaz DSO Sdružení region Votice, IČ: z rejstříku zájmových sdružení. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice vzalo informace na vědomí 7. Výkup části pozemku pč. 214/1 v k. ú. Sedlec u Votic ul. Jetřichovická V souvislosti s přípravou výstavby chodníku v ul. Jetřichovická v Sedlci se město obrátilo na majitele pozemku pč. 214/1 v k. ú. Sedlec u Votic se žádostí o odprodej části uvedeného pozemku o výměře 62 m 2 dle zpracovaného geometrického plánu č /2011 je tato část pozemku označená jako nové pč. 214/5. Po projednání žádosti města došlo k dohodě, že majitelé pozemku paní Jana Šmejkalová (zastoupená paní Růženou Šmejkalovou) a Ing. Miroslav Šmejkal městu požadovanou část odprodají za cenu 40 Kč/m 2 s tím, že nově odměřený pozemek bude následně rozdělen na dvě části veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace vše v majetku Města Sedlec-Prčice. Zároveň město uhradí geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje koupi části pozemku pč. 214/1 (dle nového geometrického plánu č /2011 pozemek pč. 214/5) o výměře 62m 2 od Ing. Miroslava Šmejkala a p. Jany Šmejkalové za cenu 40 Kč/m 2 s tím, že geometrický plán hradí kupující stejně jako náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Zastupitelstvo zároveň schvaluje dohodu mezi kupujícím a prodávajícím, že nově odměřený pozemek pč. 214/5, vše v k. ú. Sedlec u Votic, bude následně rozdělen na dva pozemky veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 8. Bezúplatný převod pozemku ze Středočeského kraje na město Sedlec-Prčice Na základě žádosti města o bezúplatný převod pozemků pro výstavbu budoucího chodníku v ul. Jetřichovická v Sedlci-Prčici, rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o bezúplatném převodu pozemků prostřednictvím darovací smlouvy. Návrh smlouvy včetně návrhu na vklad vlastnického práva byl předložen k podpisu Městu Sedlec-Prčice s podmínkou, že podpis darovací smlouvy o bezúplatném převodu schválí zastupitelstvo města. Rada doporučuje schválit bezúplatné přijetí pozemků dle geometrického plánu č /2011: Z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2, celkem 850m 2 s tím, že náklady na vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí obdarovaný, to je Město Sedlec-Prčice. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje přijetí pozemků (dle geometrického plánu č /2011 z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/ 4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2 ) bezúplatným převodem na základě darovací smlouvy ze Středočeského kraje na Město Sedlec-Prčice s tím, že náklady na převod nemovitostí v KN uhradí obdarovaný. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 9. Revokace usnesení č. 01/2012 ze dne ve věci směny pozemků mezi Městem Sedlec- -Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem a přijetí nového usnesení v dané věci Zastupitelstvo města usnesením č. 01/2012 ze dne schválilo směnu a výkup částí pozemků: část pozemku p.č ve vlastnictví města o výměře cca 550 m 2 směnit za stejný rozsah a dále výkup částí pozemků p.č. 54/1, 65, 597/2 a PK 597/1, vše k.ú. Vrchotice do celkové výměry 820 m 2 od pana Jaroslava Sedláka za cenu 45 Kč/m 2 s podmínkou, že náklady na odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitost hradí Město Sedlec-Prčice. Směna byla řádně vyvěšena (ve větším rozsahu) a následně bylo zadáno zaměření pozemků geometrický plán. Geometrickým plánem č /2011 došlo k upřesnění rozsahu směny v následujících intencích: Pozemky ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka, katastrální území Vrchotice: díl o 15 m 2 (odměřeno z ppč. 54/1) díl p 120 m 2 (odměřeno z ppč. 65) díl t 242 m 2 (odměřeno z ppč. 65) díl u 481 m 2 (odměřeno z PK 597/1) díly v+w 349 m 2 (odměřeno z ppč. 597/2) Celkem od pana Sedláka Městu Sedlec-Prčice pozemky v rozsahu 1207 m 2. Pozemky ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice, katastrální území Vrchotice: díl b 55 m 2 (odměřeno z ppč. 1161) díly e+f 57 m 2 (odměřeno z ppč. 1162) díl k 519 m 2 (odměřeno z ppč. 1162) pokračování na str. 4 číslo 269, září 2012 Náš domov 3 strana

4 ZPRÁVY Z RADNICE pokračování ze str. 3 díl l 212 m 2 (odměřeno z PK 1164) Celkem od Města Sedlec-Prčice panu Sedlákovi pozemky v rozsahu 843 m 2. Rozdíl mezi výměrami činí 364 m2, což při schválené ceně 45 Kč/m 2 činí doplatek p. Sedlákovi od Města Sedlec-Prčice ve výši Kč. Směnou a výkupem v tomto rozsahu bude zajištěn pozemek pro cestu nejen k vodnímu zdroji, ale i dalším pozemkům ve Vrchoticích. Rada města Sedlec-Prčice doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení 01/2012 z a schválit upřesněný rozsah směny a výkupu pozemků dle výše uvedeného mezi Městem Sedlec- -Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice revokuje své rozhodnutí ze dne , usnesení č. 01/2012 ve věci směny a výkupu pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem. Zastupitelstvo zároveň schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města o celkové výměře 843 m 2 za stejnou výměru ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka a výkup 364 m 2 od p. Sedláka za cenu 45 Kč/ m 2 dle geometrického plánu č /2011 s tím, že geometrický plán uhradilo Město Sedlec- -Prčice stejně jako náklady na převod vlastnického práva k nemovitostem v KN. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0zdržel se 10. Revokace usnesení č. 01/2012 ve věci přijetí daru části pozemku pč. 600/1 v k.ú. Vrchotice od Zemědělské společnosti Přestavlky, a.s., a následné schválení přijetí daru ve větším rozsahu Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 01/2012 ze dne přijetí daru části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2 od ZS Přestavlky, a.s. Po zpracování odměřovacího geometrického plánu č /2011 došlo k upřesnění výměry a celková plocha darovaného pozemku je 460 m 2. Rada města doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení č. 01/2012 ve věci přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., a následně schválit přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., část pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice dle geometrického plánu č /2001 označeného jako část x o výměře 460 m 2 s tím, že náklady na odměřovací GP a vklad vlastnického práva do KN uhradí obdarovaný. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice revokuje usnesení č. 01/2012 ze dne týkající se přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2. Zastupitelstvo města následně na základě odměřovacího geometrického plánu č /2011 schvaluje přijetí daru části pozemku 600/1 v k. ú. Vrchotice, označeného jako díl x o výměře 460m 2 od ZS Přestavlky, a.s., s tím, že geometrický plán a náklady na převod nemovitosti uhradí obdarovaný. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 11. Rekonstrukce bytového domu čp. 90 v Prčici schválení podpisu smlouvy o dílo Rada města Sedlec-Prčice projednávala záměr rekonstrukce městského bytového domu čp. 90 v Prčici na Vítkově náměstí s tím, že rozsah prací je následující: celková rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, elektřiny a topení ve všech bytech a společných prostorách, včetně zednických a obkladačských prací a oprava bytové jednotky v I. poschodí. Na základě rozpočtu a provedené poptávky doporučila rada města zadat práce spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu s termínem zhotovení prací od do Vzhledem k aktuálním informacím, které se týkají rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci smluv o dílo na opravy nemovitostí ve vlastnictví obcí, kterými dochází k nabytí vlastnictví ke zhotovenému dílu, rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 v Prčici za celkovou cenu ,96 Kč mezi Městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. Návrh rady se opírá o rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten vycházel z ustanovení 85 písm. a) zákona o obcích, dle kterého rozhoduje zastupitelstvo o nabytí nemovitých věcí, a tím schvaluje také smlouvy o dílo, např. na opravy nemovitostí. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 na Vítkově náměstí v Prčici mezi městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., za celkovou cenu vč. DPH ,96 Kč s termínem zhotovení díla od do Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 12. Různé, diskuse a) Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice probíhají dokončovací práce na přístavbě instalace vybavení, terénní úpravy, přístupový chodníček Dne proběhne přejímka stavby a následně kolaudační řízení. V polovině července byla předložena Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy žádost o proplacení první části nákladů, byly doloženy požadované dokumenty a dle vyjádření pracovníků úřadu regionální rady by mělo cca do 14 dnů dojít k proplacení první části dotace. Druhá žádost o platbu bude předložena po kolaudačním řízení a doúčtování celé akce. b) Rekonstrukce místních komunikací byly dokončeny všechny práce související s výměnou vodovodního řadu a přípojek, osazeny nové vpusti dešťové kanalizace, obrubníky, položena dlažba na vjezdech k nemovitostem a na chodníku v ul. Táborská. V současné době je projednávána na RR regionu soudržnosti Střední Čechy žádost o změnu projektu, která se týká změny bezpečnostních prvků místo silničních svodidel instalace kamenných patníků a kovového zábradlí ošetřeného nátěrem - tzv. kovářskou černí. V další etapě prací pak dojde k odstranění poškozených asfaltů, přípravě podloží pro komunikaci a následně k položení nového asfaltového koberce. Práce budou dle smlouvy se zhotovitelskou firmou ukončeny do Ing. V. Hlaváček vyslovil připomínku k neodbornému a nevhodnému osazení kamenných patníků a upozornil v této souvislosti na zásadní selhání prováděcí firmy i investora (dozorování prací). c) Výstavba víceúčelového hřiště v současné době jsou provedeny elektrikářské práce, připraveny všechny plochy pro dláždění, bylo provedeno vyasfaltování přístupové komunikace, připraven povrch víceúčelového hřiště pro pokládku umělého povrchu, který od dnešního dne provádí odborná firma, pokračují práce na dětském hřišti byly zakotveny herní prvky, upravuje se podloží pro osazení dopadových ploch z pryžové dlažby, byla zadána výroba oplocení víceúčelového hřiště a dalších částí areálu včetně vrat a branek Předání stavby je naplánováno na konec srpna s tím, že kolaudační řízení proběhne Ing. Z. Kobliha upozornil na několik poškozených obrubníků u nové komunikace. Starostka informovala, že byla s prováděcí firmou dohodnuta jejich výměna. d) Rekonstrukce komunikací dotace z MF ČR na základě rozhodnutí ministerstva financí o přidělení mimořádné dotace ve výši 5 mil. Kč, byly zahájeny práce na rekonstrukci vybraných komunikací. Je dokončena místní komunikace v Mrákoticích, provádějí se dokončovací práce ve Starých Mitrovicích-Vísce, kde došlo k problémům se zvýšením povrchu komunikace a tím k omezení vjezdů k nemovitostem. Zvýšení povrchu však nešlo zabránit, protože by muselo dojít k odstranění původního povrchu včetně části podkladních vrstev a následně k úpravě tzv. kufru silnice. Tím by se stavba zásadně prodražila. Situace se již částečně vyřešila instalací přejezdných roštů a v současné době je v řešení úprava odvodňovacího žlabu na odbočce k nemovitostem manželů Klejblových a Dohnalových. Prováděcí firma přislíbila dořešení v co nejkratší době. Zároveň bude před přejímkou překontrolován celý povrch komunikace, protože v několika místech došlo při asfaltování k zaválcování rostlinného materiálu (větvičky, pecky ). Po něm zůstaly drobné otvory, kterými by docházelo k zatékání vody do povrchu komunikace a jejímu poškozování. Tato místa budou po dohodě s firmou Strabag ošetřena asfaltovým nátěrem. V rámci této akce se v současné době pracuje na komunikacích v ul. Šánovická, kde je řešen problém s vedením optického kabelu ve vlastnictví Telefonica O2. Vlastník požaduje zabezpečení, které by znamenalo zvýšení nákladů ve čtvrtek proběhne osobní jednání se zástupcem O2 o navrženém řešení ing. Tichovský, dopravní inženýr navrhl zúžení komunikace z původních 5,5 m na 5 metrů s tím, že kabely O2 by zůstaly dle požadavku správce sítí v zeleném pásu. Tato úprava splňuje požadavky na průjezd a šíře komunikace, která je v obytné zástavbě, slepá a kratší než 100 bm. Po provedení přípravných prací v Šánovické ul. (obrubníky, podkladní vrstvy komunikace ) budou zahájeny práce v osadě Nové Dvory a ve dnech bude uzavřena komunikace Nové Dvory Nedrahovice pro položení nového asfaltového povrchu. Povolení celkové uzavírky bylo vydáno MěÚ Sedlčany, odborem dopravy stejně jako povolení dočasného dopravního značení objízdné trasy. Zastupitelé prodiskutovali uvedené informace a následně bylo předáno slovo řediteli školského zařízení Mgr. J. Muškovi, který přítomné seznámil s provedenou údržbou školy v průběhu prázdnin a informoval o přípravách na zahájení školního roku. pokračování na str. 5 4 strana Náš domov číslo 269, září 2012

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne 12. 6. 2012: bez připomínek

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 28. 2. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 28. 2. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 28. 2. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Úvodem tohoto zasedání všichni přítomní na výzvu starostky města uctili

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 11 Omluveni: Mgr. T. Míka, Fr. Hrma, MUDr.

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2016 konaného ve čtvrtek dne 24. 5. 2016 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadního výboru Bolechovice Projekty - Bolechovice Rozpočet Časový Dokončení oprav hasičské

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: Fr. Hrma, Ing. V. Hlaváček,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis z 50. jednání Rady MO Pardubice IV

Zápis z 50. jednání Rady MO Pardubice IV Zápis z 50. jednání Rady MO Pardubice IV které se konalo ve středu 9.9. 2009 v 7:00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV. Přítomni: Ing. P. Heřmanský, p. Marie Procházková, Ing. arch. J. Kovář,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod.

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: P. Frýda, p. Havlina,

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více