Začal nový školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začal nový školní rok"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Začal nový školní rok V pondělí 3. září začal pro většinu dětí nový školní rok. Dva prázdninové měsíce, během kterých se mohly dosyta nabažit všech letních radovánek, utekly jako voda, přišel čas vrátit se ke školním povinnostem. Zajímalo mne, proč školní rok začíná právě v září, tedy téměř na konci kalendářního roku? Vysvětlení je prosté a je dáno historicky. Dříve děti Malí výtvarníci už dostali svůj vysněný výtvarný ateliér číslo 269 září 2012 běžně pomáhaly při sklizni na statcích a teprve když bylo sklizeno, mohly začít chodit do školy. A to jen do začátku další sklizně, tedy do začátku příštího léta. Dnes je situace zcela odlišná, děti u nás již na polích dřít nemusí a na podzim do školy míří rozesmáté, odpočaté, plné prázdninových dojmů a zážitků. 3. září začal školní rok i školákům ze Sedlce- -Prčice. Převážná většina z nich se vracela do již známého prostředí, mezi známé spolužáky, jen o stupínek výš. Zato pro prvňáčky to byl den premiérový, a proto i nadmíru slavnostní. Nejprve je v divadelním sále přivítal ředitel školy, paní zástupkyně a starostka města. Noví školáci vystoupili dokonce na pódium, kde se celé škole představili a byli ostužkováni. Pak se společně poprvé podívali i do své třídy, usedli do lavic a strávili první den se svou paní učitelkou Janou Fialovou. Někteří se v novém prostředí cítili dobře, jiným bude chvíli trvat, než si zvyknou, ale na stýskání po domově nebude moc času. Už od úterý se začnou seznamovat s učivem a než budou Vánoce, budou už zvládat pořádný kus učiva. Během prázdnin školní budova neosiřela úplně. Zatímco si děti užívaly léta, ve škole se pracovalo. Nepřibyla sice žádná nová učebna, ale změny jsou jistě i tak znát. Po letech (poprvé od rekonstrukce v 90. letech) byla vymalována tělocvična a sprchy, proběhly i dodělávky ve školní kuchyni a přilehlých prostorách. Drobné úpravy se dělaly i v některých učebnách a na chodbách. Ve sborovně byl nainstalovaný nový počítač s programem Bakalář a spojený s novým multifunkčním zařízením (kopírka, tiskárna, skener), které přispějí ke zkvalitnění přípravy učitelů. Koncem prázdnin byl vybudován i chodník od silnice k tělocvičně a školní hřiště bylo vybaveno pokračování na str. 17 Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ byla dokončena. 20. srpna 2012 proběhlo kolaudační řízení projektu Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice, který byl podpořen finančními prostředky z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Vzhledem k tomu, že na díle nebyly zjištěny vady a nedodělky, byl následující den vydán Stavebním úřadem Sedlec-Prčice kolaudační souhlas. Projekt realizovala firma S-B, s.r.o., Sedlčany, jejímž pracovníkům patří poděkování za dobře odvedenou práci. Výtvarný ateliér poskytne žákům základní umělecké školy dostatečný a zároveň nově vybavený prostor, kde mohou realizovat své práce. V novém ateliéru byly instalovány pracovní stoly a židle, popokračování na str. 7 Pozvánka na podzimní farmářské trhy V sobotu 29. září se na Vítkově náměstí v Prčici rozjedou další Prčické farmářské trhy, tentokrát na téma PODZIM. Vítáni budou zejména výrobci a prodejci: zahrádkářských a farmářských přebytků, potřeb pro zahrádkáře a chovatele a podobně., potravinářských produktů: pečiva, vajec, mléčných a masných výrobků, uzenin, ryb, medu, koření, sýrů, ovoce, zeleniny, zavařenin, brambor a podobně, tradičních domácích potřeb z proutí, keramiky, skla, kovu, dřeva, vlny a podobně. ZVEME TAKÉ ZÁJEMCE O KOUPI. VY- UŽIJTE PŘÍLEŽITOST A PŘIJĎTE DOBŘE NAKOUPIT. Na závěr ještě upozornění pro prodejce: Každý prodávající musí být předem přihlášen a mít schválený sortiment koordinátorkou trhů, paní Jar. Trpkovou, tel.: , V tomto čísle najdete: Zěny v dani z nemovitostí...6 Prčické posvícení proběhlo hladce...8 Lidkovice oslavily 300 let I Antonio Vivaldi byl knězem, rozhovor s P. Michalem Podzimkem Prčice má svou písničku V Sedlci vystoupí Jaroslav Svěcený O Bábení půjde i pusa na špacír Chystá se první Prčická traktoriáda!... 17

2 ZPRÁVY Z RADNICE Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice dne Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: J. Ryšavý, P. Dvořák Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 12 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 1. Úprava č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 Navržená úprava rozpočtu se týká obou kapitol příjmů i výdajů. V kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů v kapitole dotace obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice o částku Kč, dále přijetí dotace od úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací ve výši Kč, zvýšení příjmu v kapitole vodohospodářská zařízení (nájem hrazený provozovatelem) ve výši Kč, přijetí částky Kč od pojišťovny plnění za pojistnou událost zničení 3 ks kontejnerů na tříděný odpad a přijetí částky Kč náhrada za změnu územního plánu, kterou uhradil nový majitel pozemku na Kvašťově za původního vlastníka. Úprava rozpočtu č. 8 se v příjmové části týká celkové částky Kč. Ve výdajích se úprava týká čerpání dotace od úřadu práce na zaměstnance v rámci veřejně prospěšných prací ve výši Kč a dále se jedná o přesuny mezi položkami. Vzhledem k tomu, že spoluúčast města k dotaci od MF ČR, která bude čerpána z kapitoly Výstavba ul. Šánovická Sedlec, je ve výši 1,2 mil. Kč, navrhuje rada města přesunout z této kapitoly částku 1 milion korun, a to do kapitoly bytové hospodářství Kč, do kapitoly údržba majetku města Kč, do kapitoly tříděné odpady Kč a do kapitoly údržba zeleně také Kč. Zbývající částka Kč bude přesunuta do kapitoly údržba komunikací. Částka Kč, kterou navrhla rada přesunout do bytového hospodářství, bude využita na celkovou rekonstrukci rozvodů vody, el. energie, odpadů a topení v čp. 90 v Prčici, kde také dojde k celkové opravě bytu v I. poschodí (viz bod č. 11 dnešního jednání). Celkem se úprava výdajové části rozpočtu týká zvýšeného čerpání o Kč. V rámci navržené úpravy dochází také ke změně zatřídění položky dotace na JPO II změna na položku 4122, s UZ v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh úpravy č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 s tím, že v kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku Kč a v kapitole výdaje o zvýšení čerpání rozpočtu o celkovou částku Kč. Zastupitelstvo zároveň schvaluje navržené přesuny mezi položkami v rámci rozpočtu města na rok 2012 a bere na vědomí změnu zatřídění a UZ v kapitole dotace na JPO II. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 2. Prodej částí pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice Na Město Sedlec-Prčice se obrátili vlastníci pozemků sousedících s pozemkem města pč. 750 v k. ú. Jetřichovice se žádostí o koupi části uvedeného pozemku, který tvoří nájezd k jejich nemovitostem. a) žádost manželů Králových, Sedlec-Prčice, vlastníci pozemku stpč. 3 v k. ú. Jetřichovice žádost se týká cca 60m 2 pozemku pč. 750, žadatelé se zavázali uhradit odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem odměřeného pozemku v KN. Rada doporučuje prodej zastupitelstvu schválit s tím, že záměr prodeje byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn. Rada zároveň navrhuje cenu 90 Kč/m 2. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 manželům Královým, Sedlec, Komenského ul., za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel b) žádost Karla Pištěka, Jetřichovice, vlastník pozemku stpč. 2 v k. ú. Jetřichovice žádost se týká cca 60m 2 pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice. Rada doporučuje prodej zastupitelstvu schválit s tím, že záměr prodeje byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn. Rada zároveň navrhuje cenu 90 Kč/m 2 a podmínku, že kupující uhradí geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 panu Karlu Pištěkovi, Jetřichovice, za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 3. Žádost JUDr. Popelky o prodej pozemku pč. 308/4, k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic JUDr. Popelka je vlastníkem objektu na stpč. 53 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic. K tomuto objektu vede komunikace ve vlastnictví města pč. 308/4 o výměře 92 m 2, vedená v KN jako trvalý travní porost. Vzhledem k tomu, že část pozemku podél cesty (pozemek pč. 308/1 k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) vykupuje JUDr. Popelka od p. Bečváře a obecní cesta tak bude sloužit jako přístup pouze k nemovitostem ve vlastnictví žadatele, doporučila rada záměr prodeje řádně zveřejnit a zastupitelstvu jej doporučuje ke schválení s podmínkou, že prodej se uskuteční po vyřešení vztahů mezi p. Bečvářem a JUDr. Popelkou. Rada zároveň doporučuje zastupitelstvu schválit prodejní cenu ve výši 90 Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej pozemku pč. 308/4 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic o výměře 92 m 2 JUDr. Popelkovi za cenu 90 Kč/m 2 a s následujícími podmínkami: kupující uhradí náklady na převod nemovitosti v KN prodej se uskuteční po vyřešení majetkových vztahů mezi p. Bečvářem (vlastník pozemku pč. 308/1 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) a JUDr. Popelkou Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 4. Stavební úprava bytu v DPS bezbariérový byt Vzhledem k tomu, že jeden z obyvatelů domu s pečovatelskou službou v Sedlci-Prčici je v současné době ve vážném zdravotním stavu, kdy je nutné vyřešit bezbariérový vstup do jeho bytu, navrhla rada města zřízení bezbariérové bytové jednotky v objektu DPS. Po vyhodnocení možností byla zvolena varianta úpravy prostor v přízemí přemístění zázemí pečovatelek do nevyužívaného prostoru klubovny a změna stávajícího prostoru (bytové jednotky) na bezbariérový byt vhodný pro osoby na vozíku. Tato změna zároveň zajistí přístup bočním vchodem bez nutnosti využívání výtahu. Celkové náklady jsou Kč s tím, že Město požádalo o přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje ve výši 50% nákladů. Výdaje města by v případě schválení dotace byly Kč. V případě, že dotace nebude přiznána a město by hradilo celkové náklady, navrhuje rada zapojení vyššího přebytku z let minulých do rozpočtu na rok Rekonstrukce v případě schválení návrhu zastupitelstvem by byla zahájena v září Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje provedení stavebních úprav v domě s pečovatelskou službou úpravy bytu v přízemí na bezbariérový byt pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu a zároveň schvaluje čerpání prostředků z rozpočtu města na uvedené úpravy v objektu do celkové výše Kč. O tuto částku bude navýšeno zapojení přebytků z let minulých do rozpočtu města na rok 2012 úprava rozpočtu na rok 2012 č. 9. V případě přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje bude zapojení přebytku sníženo o částku přidělených finančních prostředků. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 5. Žádost o odkoupení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích Nemovitost čp. 6, vedenou v KN jako jiná stavba (zemědělská stavba) v Chotěticích, zakoupilo město na základě rozhodnutí zastupitelstva města v dražbě za částku Kč. Stavba v současném stavu nesplňuje požadavky na bytovou jednotku. Na město se obrátil syn původního vlastníka čp. 6 v Chotěticích se žádostí o odkoupení nemovitosti. Žadatel je nezletilý a jednají za něj zákonní zástupci rodiče. Ti však stavbu nemohou vykoupit vzhledem ke svým závazkům týkajícím se insolventního řízení. Za žadatele by v tomto případě musel jednat jiný zástupce, který by byl určen na základě soudního řízení opatrovnický soud. Dle předloženého návrhu na odkoupení nemovitosti by určený opatrovník složil Městu Sedlec-Prčice zálohu na odkoupení ve výši až Kč a dle rozhodnutí zastupitelstva by zbývající část určené ceny splatil do cca 4 let. Předpokladem je prodejní cena nemovitosti cca Kč. Rada 2 strana Náš domov číslo 269, září 2012

3 ZPRÁVY Z RADNICE pokračování ze str. 2 města předjednala žádost o odkoupení s jedním z rodičů žadatele, s p. Markem Vaníkem, který byl upozorněn na skutečnost, že v roce 2014 se konají volby do zastupitelstva města a není záměrem současného vedení přesunout dořešení této otázky na nové představitele města. Proto by, v případě schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem, muselo dojít k celkové úhradě v průběhu roku (říjen). Zároveň byl p. Vaník upozorněn na skutečnost, že objekt není určený k bydlení a tudíž není možné ze strany města tento prostor k tomuto účelu pronajímat. Dle původního rozhodnutí rady mělo dojít k vyklizení nemovitosti do Vyklizení nemovitosti bylo následně posunuto do rozhodnutí zastupitelstva města na nejbližším zasedání. P. Vaník informoval radu o tom, že jeho syn Ondřej (žadatel o odprodej nemovitosti) ukončí v roce 2013 základní vzdělání a vzhledem k tomu, že se na jeho výsledcích může negativně projevit změna školy, přivítal by možnost setrvání v čp. 6. Vzhledem k této situaci navrhla rada města p. Vaníkovi předložit žádost o městský byt, čímž by se tato otázka vyřešila. O toto řešení neprojevil p. Vaník zájem. Zastupitelé diskutovali o možnosti budoucího využití objektu a zvažovali případné dopady při odkoupení nemovitosti se spekulativním záměrem. Následně starostka po doplnění informací ze strany ing. Hlaváčka přednesla návrh usnesení s tím, že v případě jeho schválení by byl záměr prodeje v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce a o samotném prodeji by rozhodovalo zastupitelstvo na některém z dalších jednání. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 6 v Chotěticích. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdržel Vzhledem k výsledku hlasování bylo projednáváno další užívání uvedené nemovitosti rodinou Vaníkových. Starostka předložila návrh na prodloužení termínu vyklizení nemovitosti až do s tím, že schvalování případného prodeje nemovitosti a vyřízení všech souvisejících agend je otázkou několika měsíců. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodloužení termínu vyklizení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích současným uživatelem do Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel Otázka úhrady za užívání nemovitosti bude řešena radou města na nejbližším zasedání. 6. Dobrovolný svazek obcí Sdružení region Votice a) Město Sedlec-Prčice jako člen svazku obcí Sdružení region Votice musí vzít na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok Hospodaření svazku obcí přezkoumali pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech a se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň proběhla kontrola zabezpečení dokumentů Svazku ze strany Okresního archivu v Benešově, který nemá námitky proti uložení dokumentů ve spisovně MěÚ Votice. Dokumenty jsou vedeny v souladu se zákonem a schváleným spisovým řádem MěÚ Votice. Součástí informací o hospodaření SDO Sdružení region Votice je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, který je sestaven v souladu s požadavky na výkaznictví. Dle tohoto dokumentu byly v roce 2011 rozpočtové příjmy sdružení Kč, po úpravách pak činily Kč. Rozpočtové výdaje byly původně stanoveny na částku Kč. Po rozpočtových změnách, které souvisely s přípravou na ukončení činnosti svazku, došlo k převedení finančních prostředků ze zůstatku hospodaření na jednotlivé členy a výdaje za rok 2011 byly Kč. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení region Votice za rok 2011, bere na vědomí zprávu o výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu SDO za rok 2011 a schválilo zabezpečení dokumentů svazku obcí v souladu se zákonem o archivnictví a se Spisovým řádem MěÚ Votice ve spisovně MěÚ Votice. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel b) Výmaz DSO Sdružení region Votice z registru zájmových sdružení právnických osob. Na základě rozhodnutí členských obcí Sdružení region Votice o ukončení činnosti svazku předložila předsedkyně sdružení a zároveň určená likvidátorka svazku obcí paní Jana Kocurová návrh na výmaz sdružení Krajskému úřadu Středočeského kraje. Rozhodnutím reg. č. 6/2002/BN ze dne byl v souladu se zákonem proveden výmaz DSO Sdružení region Votice, IČ: z rejstříku zájmových sdružení. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice vzalo informace na vědomí 7. Výkup části pozemku pč. 214/1 v k. ú. Sedlec u Votic ul. Jetřichovická V souvislosti s přípravou výstavby chodníku v ul. Jetřichovická v Sedlci se město obrátilo na majitele pozemku pč. 214/1 v k. ú. Sedlec u Votic se žádostí o odprodej části uvedeného pozemku o výměře 62 m 2 dle zpracovaného geometrického plánu č /2011 je tato část pozemku označená jako nové pč. 214/5. Po projednání žádosti města došlo k dohodě, že majitelé pozemku paní Jana Šmejkalová (zastoupená paní Růženou Šmejkalovou) a Ing. Miroslav Šmejkal městu požadovanou část odprodají za cenu 40 Kč/m 2 s tím, že nově odměřený pozemek bude následně rozdělen na dvě části veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace vše v majetku Města Sedlec-Prčice. Zároveň město uhradí geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje koupi části pozemku pč. 214/1 (dle nového geometrického plánu č /2011 pozemek pč. 214/5) o výměře 62m 2 od Ing. Miroslava Šmejkala a p. Jany Šmejkalové za cenu 40 Kč/m 2 s tím, že geometrický plán hradí kupující stejně jako náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Zastupitelstvo zároveň schvaluje dohodu mezi kupujícím a prodávajícím, že nově odměřený pozemek pč. 214/5, vše v k. ú. Sedlec u Votic, bude následně rozdělen na dva pozemky veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 8. Bezúplatný převod pozemku ze Středočeského kraje na město Sedlec-Prčice Na základě žádosti města o bezúplatný převod pozemků pro výstavbu budoucího chodníku v ul. Jetřichovická v Sedlci-Prčici, rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o bezúplatném převodu pozemků prostřednictvím darovací smlouvy. Návrh smlouvy včetně návrhu na vklad vlastnického práva byl předložen k podpisu Městu Sedlec-Prčice s podmínkou, že podpis darovací smlouvy o bezúplatném převodu schválí zastupitelstvo města. Rada doporučuje schválit bezúplatné přijetí pozemků dle geometrického plánu č /2011: Z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2, celkem 850m 2 s tím, že náklady na vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí obdarovaný, to je Město Sedlec-Prčice. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje přijetí pozemků (dle geometrického plánu č /2011 z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/ 4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2 ) bezúplatným převodem na základě darovací smlouvy ze Středočeského kraje na Město Sedlec-Prčice s tím, že náklady na převod nemovitostí v KN uhradí obdarovaný. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 9. Revokace usnesení č. 01/2012 ze dne ve věci směny pozemků mezi Městem Sedlec- -Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem a přijetí nového usnesení v dané věci Zastupitelstvo města usnesením č. 01/2012 ze dne schválilo směnu a výkup částí pozemků: část pozemku p.č ve vlastnictví města o výměře cca 550 m 2 směnit za stejný rozsah a dále výkup částí pozemků p.č. 54/1, 65, 597/2 a PK 597/1, vše k.ú. Vrchotice do celkové výměry 820 m 2 od pana Jaroslava Sedláka za cenu 45 Kč/m 2 s podmínkou, že náklady na odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitost hradí Město Sedlec-Prčice. Směna byla řádně vyvěšena (ve větším rozsahu) a následně bylo zadáno zaměření pozemků geometrický plán. Geometrickým plánem č /2011 došlo k upřesnění rozsahu směny v následujících intencích: Pozemky ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka, katastrální území Vrchotice: díl o 15 m 2 (odměřeno z ppč. 54/1) díl p 120 m 2 (odměřeno z ppč. 65) díl t 242 m 2 (odměřeno z ppč. 65) díl u 481 m 2 (odměřeno z PK 597/1) díly v+w 349 m 2 (odměřeno z ppč. 597/2) Celkem od pana Sedláka Městu Sedlec-Prčice pozemky v rozsahu 1207 m 2. Pozemky ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice, katastrální území Vrchotice: díl b 55 m 2 (odměřeno z ppč. 1161) díly e+f 57 m 2 (odměřeno z ppč. 1162) díl k 519 m 2 (odměřeno z ppč. 1162) pokračování na str. 4 číslo 269, září 2012 Náš domov 3 strana

4 ZPRÁVY Z RADNICE pokračování ze str. 3 díl l 212 m 2 (odměřeno z PK 1164) Celkem od Města Sedlec-Prčice panu Sedlákovi pozemky v rozsahu 843 m 2. Rozdíl mezi výměrami činí 364 m2, což při schválené ceně 45 Kč/m 2 činí doplatek p. Sedlákovi od Města Sedlec-Prčice ve výši Kč. Směnou a výkupem v tomto rozsahu bude zajištěn pozemek pro cestu nejen k vodnímu zdroji, ale i dalším pozemkům ve Vrchoticích. Rada města Sedlec-Prčice doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení 01/2012 z a schválit upřesněný rozsah směny a výkupu pozemků dle výše uvedeného mezi Městem Sedlec- -Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice revokuje své rozhodnutí ze dne , usnesení č. 01/2012 ve věci směny a výkupu pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem. Zastupitelstvo zároveň schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města o celkové výměře 843 m 2 za stejnou výměru ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka a výkup 364 m 2 od p. Sedláka za cenu 45 Kč/ m 2 dle geometrického plánu č /2011 s tím, že geometrický plán uhradilo Město Sedlec- -Prčice stejně jako náklady na převod vlastnického práva k nemovitostem v KN. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0zdržel se 10. Revokace usnesení č. 01/2012 ve věci přijetí daru části pozemku pč. 600/1 v k.ú. Vrchotice od Zemědělské společnosti Přestavlky, a.s., a následné schválení přijetí daru ve větším rozsahu Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 01/2012 ze dne přijetí daru části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2 od ZS Přestavlky, a.s. Po zpracování odměřovacího geometrického plánu č /2011 došlo k upřesnění výměry a celková plocha darovaného pozemku je 460 m 2. Rada města doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení č. 01/2012 ve věci přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., a následně schválit přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., část pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice dle geometrického plánu č /2001 označeného jako část x o výměře 460 m 2 s tím, že náklady na odměřovací GP a vklad vlastnického práva do KN uhradí obdarovaný. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice revokuje usnesení č. 01/2012 ze dne týkající se přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2. Zastupitelstvo města následně na základě odměřovacího geometrického plánu č /2011 schvaluje přijetí daru části pozemku 600/1 v k. ú. Vrchotice, označeného jako díl x o výměře 460m 2 od ZS Přestavlky, a.s., s tím, že geometrický plán a náklady na převod nemovitosti uhradí obdarovaný. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 11. Rekonstrukce bytového domu čp. 90 v Prčici schválení podpisu smlouvy o dílo Rada města Sedlec-Prčice projednávala záměr rekonstrukce městského bytového domu čp. 90 v Prčici na Vítkově náměstí s tím, že rozsah prací je následující: celková rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, elektřiny a topení ve všech bytech a společných prostorách, včetně zednických a obkladačských prací a oprava bytové jednotky v I. poschodí. Na základě rozpočtu a provedené poptávky doporučila rada města zadat práce spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu s termínem zhotovení prací od do Vzhledem k aktuálním informacím, které se týkají rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci smluv o dílo na opravy nemovitostí ve vlastnictví obcí, kterými dochází k nabytí vlastnictví ke zhotovenému dílu, rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 v Prčici za celkovou cenu ,96 Kč mezi Městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. Návrh rady se opírá o rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten vycházel z ustanovení 85 písm. a) zákona o obcích, dle kterého rozhoduje zastupitelstvo o nabytí nemovitých věcí, a tím schvaluje také smlouvy o dílo, např. na opravy nemovitostí. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 na Vítkově náměstí v Prčici mezi městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., za celkovou cenu vč. DPH ,96 Kč s termínem zhotovení díla od do Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 12. Různé, diskuse a) Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice probíhají dokončovací práce na přístavbě instalace vybavení, terénní úpravy, přístupový chodníček Dne proběhne přejímka stavby a následně kolaudační řízení. V polovině července byla předložena Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy žádost o proplacení první části nákladů, byly doloženy požadované dokumenty a dle vyjádření pracovníků úřadu regionální rady by mělo cca do 14 dnů dojít k proplacení první části dotace. Druhá žádost o platbu bude předložena po kolaudačním řízení a doúčtování celé akce. b) Rekonstrukce místních komunikací byly dokončeny všechny práce související s výměnou vodovodního řadu a přípojek, osazeny nové vpusti dešťové kanalizace, obrubníky, položena dlažba na vjezdech k nemovitostem a na chodníku v ul. Táborská. V současné době je projednávána na RR regionu soudržnosti Střední Čechy žádost o změnu projektu, která se týká změny bezpečnostních prvků místo silničních svodidel instalace kamenných patníků a kovového zábradlí ošetřeného nátěrem - tzv. kovářskou černí. V další etapě prací pak dojde k odstranění poškozených asfaltů, přípravě podloží pro komunikaci a následně k položení nového asfaltového koberce. Práce budou dle smlouvy se zhotovitelskou firmou ukončeny do Ing. V. Hlaváček vyslovil připomínku k neodbornému a nevhodnému osazení kamenných patníků a upozornil v této souvislosti na zásadní selhání prováděcí firmy i investora (dozorování prací). c) Výstavba víceúčelového hřiště v současné době jsou provedeny elektrikářské práce, připraveny všechny plochy pro dláždění, bylo provedeno vyasfaltování přístupové komunikace, připraven povrch víceúčelového hřiště pro pokládku umělého povrchu, který od dnešního dne provádí odborná firma, pokračují práce na dětském hřišti byly zakotveny herní prvky, upravuje se podloží pro osazení dopadových ploch z pryžové dlažby, byla zadána výroba oplocení víceúčelového hřiště a dalších částí areálu včetně vrat a branek Předání stavby je naplánováno na konec srpna s tím, že kolaudační řízení proběhne Ing. Z. Kobliha upozornil na několik poškozených obrubníků u nové komunikace. Starostka informovala, že byla s prováděcí firmou dohodnuta jejich výměna. d) Rekonstrukce komunikací dotace z MF ČR na základě rozhodnutí ministerstva financí o přidělení mimořádné dotace ve výši 5 mil. Kč, byly zahájeny práce na rekonstrukci vybraných komunikací. Je dokončena místní komunikace v Mrákoticích, provádějí se dokončovací práce ve Starých Mitrovicích-Vísce, kde došlo k problémům se zvýšením povrchu komunikace a tím k omezení vjezdů k nemovitostem. Zvýšení povrchu však nešlo zabránit, protože by muselo dojít k odstranění původního povrchu včetně části podkladních vrstev a následně k úpravě tzv. kufru silnice. Tím by se stavba zásadně prodražila. Situace se již částečně vyřešila instalací přejezdných roštů a v současné době je v řešení úprava odvodňovacího žlabu na odbočce k nemovitostem manželů Klejblových a Dohnalových. Prováděcí firma přislíbila dořešení v co nejkratší době. Zároveň bude před přejímkou překontrolován celý povrch komunikace, protože v několika místech došlo při asfaltování k zaválcování rostlinného materiálu (větvičky, pecky ). Po něm zůstaly drobné otvory, kterými by docházelo k zatékání vody do povrchu komunikace a jejímu poškozování. Tato místa budou po dohodě s firmou Strabag ošetřena asfaltovým nátěrem. V rámci této akce se v současné době pracuje na komunikacích v ul. Šánovická, kde je řešen problém s vedením optického kabelu ve vlastnictví Telefonica O2. Vlastník požaduje zabezpečení, které by znamenalo zvýšení nákladů ve čtvrtek proběhne osobní jednání se zástupcem O2 o navrženém řešení ing. Tichovský, dopravní inženýr navrhl zúžení komunikace z původních 5,5 m na 5 metrů s tím, že kabely O2 by zůstaly dle požadavku správce sítí v zeleném pásu. Tato úprava splňuje požadavky na průjezd a šíře komunikace, která je v obytné zástavbě, slepá a kratší než 100 bm. Po provedení přípravných prací v Šánovické ul. (obrubníky, podkladní vrstvy komunikace ) budou zahájeny práce v osadě Nové Dvory a ve dnech bude uzavřena komunikace Nové Dvory Nedrahovice pro položení nového asfaltového povrchu. Povolení celkové uzavírky bylo vydáno MěÚ Sedlčany, odborem dopravy stejně jako povolení dočasného dopravního značení objízdné trasy. Zastupitelé prodiskutovali uvedené informace a následně bylo předáno slovo řediteli školského zařízení Mgr. J. Muškovi, který přítomné seznámil s provedenou údržbou školy v průběhu prázdnin a informoval o přípravách na zahájení školního roku. pokračování na str. 5 4 strana Náš domov číslo 269, září 2012

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem

Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 254 červen 2011 Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem Je za námi další ročník dálkového pochodu

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

číslo 223 listopad 2008

číslo 223 listopad 2008 8,- Kč číslo 223 listopad 2008 Základní škola v Sedlci-Prčici buduje lepší běžeckou dráhu a skleník Již řadu let usiluje vedení školy o lepší běžeckou dráhu v areálu školy. Nyní se také díky dotaci z Fondu

Více

Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina

Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 301 květen 2015 Vyjádřete se k budoucímu rozvoji města Vážení spoluobčané, součástí tohoto vydání Našeho domova je dotazník, který poslouží jako důležitý podklad

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Olympionik Daniel Havel přivezl v sobotu do Sedlčan ukázat na besedu bronzovou medaili z Londýna

Olympionik Daniel Havel přivezl v sobotu do Sedlčan ukázat na besedu bronzovou medaili z Londýna Číslo 32/Ročník 23 22/8/2012 Cena 13 Kč Olympionik Daniel Havel přivezl v sobotu do Sedlčan ukázat na besedu bronzovou medaili z Londýna SEDLČANY V sedlčanském kině se v sobotu 18. srpna konala beseda

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června Počtvrté se letos první červnový víkend chystal Slivenec na multižánrový festival Slivenecké

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

číslo 275 březen 2013 Rekonstrukce školky začala

číslo 275 březen 2013 Rekonstrukce školky začala M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 275 březen 2013 Rekonstrukce školky začala Současný stav školky byl již kritický, z hlediska stavebního, i energetického. Foto A. Valsová

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více