Město Veselí nad Moravou vyhlašuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Veselí nad Moravou vyhlašuje"

Transkript

1 Město Veselí nad Moravou odbor ekonomický pracoviště park Petra Bezruče 697 naše č.j.: naše sp.zn.: MVNM/6223/2015 S-MVNM/5762/2015 E vyřizuje: tel.: datum: místo odeslání: Radka Nekardová Veselí nad Moravou Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Město Veselí nad Moravou vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na: Poskytnutí úvěru ve výši Kč na financování revitalizace DPS Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Kč bez DPH. Preambule Tato výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace je zpracována v souladu s ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou vyloučeny. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Město Veselí nad Moravou Sídlo: tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou IČ: DIČ: CZ Jména osob oprávněných jednat za zadavatele: Jména osob pro ekonomické záležitosti: Telefon: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., místostarosta Ing. Vojtěška Řičicová, vedoucí ekonomického odboru Adresa: tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou IČ: Bankovní spojení: ČS a.s /0800, KB a.s /0100 Telefon: Fax:

2 Článek 1. Vymezení předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru (v délce 8 let) k financování investičního záměru "Financování revitalizace DPS". Příjemcem úvěru bude Město Veselí nad Moravou. Článek 2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky je klasifikován v příloze č. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod klasifikací č. 6 Finanční služby, písmeno b)- Bankovnictví a investiční služby. Klasifikace dle CPV poskytování úvěru Článek 3. Doba plnění zakázky Doba čerpání úvěru Předpokládaná doba čerpání úvěru je od do Doba splácení úvěru Předpokládaná doba splácení úvěru je od do Splácení jistiny a úroků Předpokládané splácení jistiny a úroků bude formou splátek vždy k poslednímu kalendářnímu dni daného měsíce, a to počínaje následujícím měsícem po měsíci, ve kterém bude zahájeno čerpání úvěru. Úroky budou spláceny pouze z výše vyčerpané částky úvěru k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce. Úroková sazba Úroková sazba bude stanovena jako pevná sazba. Zajištění úvěru Úvěr bude bez zajištění. Článek 4. Zadávací dokumentace a. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na realizaci zakázky Poskytnutí úvěru ve výši Kč na "Financování revitalizace DPS" b. Formuláře - Krycí list pro zakázku, - Formulář pro stanovení nabídkové ceny c. Výkaz zisků a ztráty za rok 2013 a 2014 d. Výkaz Rozvaha za rok 2013 a 2014 e. Výkaz FIN 2-12 za rok 2013 a 2014 f. Harmonogram předpokládaného čerpání a splácení úvěru. Výše uvedené dokumenty je možné si vyžádat na adrese Městský úřad Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697, ekonomický odbor, kancelář č. 210, Radka Nekardová, telefon nebo Uchazeč o dokumentaci při převzetí doloží svoji totožnost a oprávnění vyzvednout dokumentaci písemným dokumentem s uvedením jména, názvu organizace a adresy. Článek 5. bsah nabídky - 2 -

3 a. Pod pojmem nabídka se rozumí vlastní nabídka uchazeče (návrh úvěrové smlouvy) doložená doklady stanovenými zadavatelem jako součást nabídky. Dokumentací uchazeče se rozumí doklady prokazující kvalifikaci, pokud nebyla kvalifikace prokázána před podáním nabídky. b. Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z veřejného rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče. c. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel, aby nabídku uchazeč předložil písemně v originále a v jedné kopii. d. Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně voriginále (označeném "RIGINÁL") a v kopii (označené "KPIE") v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace. e. Nabídka i dokumentace uchazeče může být podána bud' v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku a dokumentaci uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit. f. Dokumentace uchazeče a nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. g. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů dokumentace uchazeče a nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. h. Dokumentace uchazeče musí obsahovat: - Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů. - Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. i. Krycí list nabídky, čestná prohlášení, návrh smlouvy a prohlášení o počtu listů budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování uchazeče. j. Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy (smluv) o úvěru, který bude zpracován v souladu s podmínkami obsaženými v této zadávací dokumentaci a v souladu s předloženou nabídkou v českém jazyce, ve strukturovaném znění (členění na články, odstavce a písmena). Návrh smlouvy (smluv) o úvěru musí pokrývat celý předmět plnění veřejné zakázky. k. Nabídka musí obsahovat lhůtu pro platnost podané nabídky, a to po dobu nejméně 120 dnů. Článek 6. Způsob zpracování nabídkové ceny a předložení nabídky Nabídková cena a veškeré další cenové údaje budou uvedeny v Kč. Výchozí podmínky pro zpracování nabídkové ceny jsou dány výše uvedeným průběhem čerpání a splácení úvěru. Jako další podmínky při zpracování nabídkové ceny musí uchazeč respektovat: všechna rizika vyplývající z absolutních podmínek úvěru, úroková marže banky a všechny poplatky, provize a odměny jsou konstantní po celou dobu trvání úvěru (zadavatel nepřipouští, aby v návrhu smlouvy bylo ustanovení o tom, že poplatky, provize, odměny či jiné obdobné platby se řídí aktuálním ceníkem či mohou být - 3 -

4 jinak měněny), tedy všechny platby jsou zřejmé již při uzavření smlouvy (nedodržení tohoto požadavku v návrhu smlouvy bude považováno za porušení zadávacích podmínek), hodnota úrokové sazby bude platná ke dni vyhlášení zadávacího řízení. Pro zpracování nabídky (nabídkové ceny) je závazné čerpání a splácení dle přiloženého harmonogramu předpokládaného čerpání a splácení úvěru. Nabídková cena bude v nabídce uchazeče členěna podle následujících zásad: úrokové náklady úvěru v procentech a Kč, smluvní úrok na základě stanovené úrokové sazby banky v %, úroky po dobu čerpání úvěru, úroky po dobu splácení úvěru. Neúrokové náklady vyplývající z úvěru: poplatky, provize, odměny a ostatní náklady spojené s poskytnutím úvěru vyčíslené v českých korunách po celou dobu trvání úvěrové smlouvy, struktura, splatnost a výše veškerých takových poplatků, provizí, odměn a nákladů bude položkově specifikována v příloze formuláře Nabídková cena. Nabídková cena úvěru celkem: nabídková cena za celé plnění veřejné zakázky vyčíslená jako souhrn úroků a všech dalších poplatků, provizí, odměn a ostatních nákladů po celou dobu trvání úvěrové smlouvy. Nedílnou součástí struktury nabídkové ceny bude návrh splátkového kalendáře po celou dobu úvěrového vztahu. Článek 7. Další podmínky Pro vypracování nabídky stanoví zadavatel následující podmínky spojené se splácením a čerpáním úvěru: poskytnutí úvěru (úvěrová smlouva) se bude řídit právním řádem České republiky, za nedočerpání úvěru nesmí být stanoveny žádné sankční poplatky, v případě potřeby musí být umožněno prodloužení lhůty čerpání, zahájení a ukončení splácení jistiny až o 6 měsíců bez jakýchkoliv sankčních poplatků, o prodloužení doby čerpání musí zadavatel uchazeče informovat nejpozději 60 kalendářních dnů předem, za předčasné splácení úvěru (na základě písemného oznámení uchazeči nejméně 30 kalendářních dnů před nejbližší plánovanou pravidelnou splátkou) nesmí být stanoveny žádné sankční poplatky nebo úhrady ušlých úroků či jiné platby nebo sankce, za mimořádnou splátku úvěru (na základě písemného oznámení uchazeči nejméně 30 kalendářních dnů před nejbližší plánovanou pravidelnou splátkou) nesmí být stanoveny žádné sankční poplatky nebo úhrady ušlých úroků či jiné platby nebo sankce, případné změny úvěrových smluv budou provedeny vždy bezplatně, nejsou připuštěna žádná omezení týkající se směřování prostředků zadavatele na účty uchazeče, pokud bude ve smlouvě o úvěru odkaz na obchodní podmínky uchazeče, musí ze smlouvy jednoznačně vyplývat, že na smlouvu se zadavatelem nebudou aplikována ustanovení obchodních podmínek, která by byla v rozporu s podmínkami úvěru, případně by tento rozpor mohla vyvolat, uchazeč ve smlouvě nesmí žádným způsobem omezit zadavatele ve výběru subjektu, který bude realizovat akci (zadavatel při výběru dodavatelů postupuje dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). - 4-

5 přijetí úvěru je vázáno na kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany SFŽP. Tato podmínka bude zapracována do textu úvěrové smlouvy. podpis smlouvy o úvěru je podmíněn vydáním kladného Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace (předpoklad duben 2015). Uchazeč ve své nabídce uvede ostatní podmínky úvěru (formulář je součástí zadávací dokumentace) spojené se splácením a čerpáním úvěru, které bude uplatňovat vůči zadavateli: výši úroků z prodlení pro případ prodlení se splácením jistiny (zadavatel požaduje uvedení v procentech, a to jako jednu hodnotu za každý započatý den prodlení), co se rozumí podstatným porušením smluvních podmínek ze strany zadavatele s účinky splatnosti celého úvěru nebo možnosti odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty za porušení peněžitého či nepeněžitého závazku zadavatele, bude-ii uchazeč jejich zakotvení ve smluvních podmínkách požadovat, všechny podmínky pro čerpání úvěrů (např. požadavek na předložení dokumentů, které jsou nutnou podmínkou pro čerpání úvěru - faktura, smlouva, dražební protokol apod.), výši poplatků spojených s uzavřením smlouvy, s vedením účtu a další související poplatky, jiné podmínky, které bude muset zadavatel v rámci čerpání a splácení úvěru plnit. Všechny uchazečem definované ostatní podmínky úvěru budou uvedeny v návrhu uverové smlouvy. Návrh úvěrové smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem v souladu se způsobem jednání dle zápisu vobchodním rejstříku nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče, v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaných návrhů úvěrových smluv není předložením řádných návrhů požadovaných smluv. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: splnění základních kvalifikačních předpokladů, splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídky. Z hlediska pravosti a stáří dokladů se uchazeč řídí ustanovením 57 zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč podle 53 odstavec 1, písmo a) až k) zákona. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží v souladu s ust. 54: dle písmo a) výpis z veřejného rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, dle písmo b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Uchazeč předpokládá doklady prokazující splnění profesní kvalifikace formou úředně ověřené kopie. Výpis z veřejného rejstříku či jiné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Nesplní-Ii uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58, bude podle 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí v souladu s 60 odst. 2 zákona

6 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, které byly předmětem hodnocení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat jemu nejvhodnější nabídku podle stanovených kritérií hodnocení, případně nevybrat z předaných nabídek žádnou. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah. Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení. Variantní řešení se nepřipouští. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo na uveřejnění o případném vyloučení uchazeče, poskytnutí dodatečných informací, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a zrušení veřejné zakázky na svém profilu zadavatel. Taková oznámení se poté považují za doručená okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Článek 8. Způsob hodnocení nabídek Podané nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny úvěru celkem. Článek 9. Místo a lhůta pro podání nabídek a. Písemné nabídky musí být podány na adresu zadavatele. b. Lhůta pro podání nabídek je do hod. do 12:00 hodin. c. tvírání obálek od 12:00 hodin. Nabídky podávají uchazeči v zapečetěné obálce označené "NETVíRAT - Poskytnutí úvěru ve výši Kč na financování revitalizace DPS", buď osobně na podatelně Městského úřadu Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče, nebo poštou doporučeně na adresu zadavatele. Článek 10. Údaje o zadavateli Adresa zadavatele: a výzvě Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova Veselí nad Moravou Kontaktní osoba: Ing. Vojtěška Řičicová, vedoucí ekonomického odboru tel , s výzvou a zadávací dokumentací na podání nabídky byla seznámena 10. RMV dne , usnesení č. 3a-1.,;;/{ Město \ ~ Veselí nad Moravou. 2.<\ ;: ~/~ JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. m ístostarosta -6 -

7 FRMULÁŘ - KRycí LIST pro veřejnou zakázku Poskytnutí úvěru ve výši 10, Kč na "Financování revitalizace DPS" UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Údaje určené ke čtení při otvírání obálek s nabídkami I Cena celkem V dne. Razítko a podpis uchazeče - 7 -

8 FRMULÁŘ - NABíKVÁ CENA pro veřejnou zakázku Poskytnutí úvěru ve výši 10, Kč na "Financování revitalizace DPS" URKVE NAKLADY UVERU V % A V KC ::. \!...,.i..i;i1!!!!!\j. \)-):11;:[>: ''',Mi,;>!,,n Smluvní úrok k datu...,':.. (do konečné splatnosti úvěru) Peněžní vyjádření úroků v Kč za celou dobu trvání smlouvy na dobu 8 let (do konečné splatnosti úvěru) NEÚRKVÉ NÁKLADY VYPL ÝV AJící Z PSKYTNUTÉH ÚVĚRU Druh nákladu,- ji.. 'ti!: Výše nákladu Splatnost PPLATKY PRVIZE DMĚNY STATNí NABIDKVA CENA UVERU i;; CELKEM Jiné, než výše uvedené neúrokové náklady, nemohou být v průběhu plnění smlouvy uplatněny. Datum: Razítko a podpis uchazeče -8 -

9 FRMULÁŘ - STATNí PDMíNKY ÚVĚRU pro veřejnou zakázku Poskytnutí úvěru ve výši 10, "Financování revitalizace DPS" Kč na Podmínka úvěru Údaj nabízený uchazečem Výše úroků z prodlení pro případ prodlení se splácením jistiny (v % z dlužné částky) Popis podmínek podstatného porušení smlouvy o úvěru pro jednostranné prohlášení splatnosti úvěru nebo odstoupení od smlouvy Výše smluvní pokuty za porušení nepeněžitého závazku zadavatele (v Kč za každé porušení) Je čerpání podmíněno předložením faktur, smluv nebo jiných dokumentů prokazuilclch účel čerpání (AN-NE) Popis požadavků na předložení jiných dokumentů ze strany zadavatele Výčet dalších druhů sankcí vůči zadavateli a jejich výše, vyplývající ze smlouvy nebo jiných podmínek Zde musí být uvedeny všechny podmínky požadované uchazečem, které souvisí s poskytnutím úvěru. Datum: Razítko a podpis uchazeče - 9 -

10 Harmonogram předpokládaného čerpání a splácení úvěru datum čerpání úvěru splátka zůstatek konec měsíce leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září řlien listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říien listopad prosinec

11 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říien

12 listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září řiien listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2024 CELKEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY pro účely zadání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/07-2015 Tábor, 12. srpna 2015 Počet stran: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PRO JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM 29 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ

Více