OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 ÚVĚRY Žádost o poskytnutí úvěrů Poskytnutí (čerpání) úvěru Úrok z úvěru a poplatky spojené s úvěrem Zajištění pohledávek Záložny Splácení úvěru Mimořádné splátky úvěru Informační a dokladové povinnosti Klienta Kontrola plnění smluvních povinností Podstatné porušení Smlouvy o úvěru Důsledky podstatného porušení Smlouvy o úvěru Oprávnění Záložny 03 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Zrušovací ustanovení Přechodná ustanovení Platnost a účinnost 04 tř. Svobody 1194/12, Olomouc OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 IČ: DIČ: CZ BEZPLATNÁ INFOLINKA:

2 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Úvod Tyto (dále jen Obchodní podmínky pro úvěry ) vydává Záložna v souladu s a v návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky Záložny (dále jen VOP ) Tyto Obchodní podmínky pro úvěry představují Obchodní podmínky ve smyslu VOP a tedy stanovují další konkrétní pravidla a podmínky upravující vztahy mezi Záložnou a Klientem související zejména s úvěrovými obchody Tyto Obchodní podmínky pro úvěry tvoří součást každé Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Záložnou a Klientem a také součást jakékoliv žádosti Klienta o poskytnutí úvěru ze strany Záložny. Klient je povinen se s těmito Obchodními podmínkami pro úvěry před podpisem uvedeného seznámit a dodržovat je v průběhu trvání smluvních či obdobných vztahů vyplývajících z uvedeného. 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla Pokud z kontextu těchto Obchodních podmínek pro úvěry nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto Obchodních podmínkách pro úvěry či jiné pojmy používané v těchto Obchodních podmínkách pro úvěry význam stanovený ve VOP nebo jinde v textu těchto Obchodních podmínek pro úvěry nebo význam níže uvedený: úvěrem se rozumí (i) poskytnutí Peněžních prostředků v určité výši ze strany Záložny jako věřitele Klientovi jako dlužníkovi, které se Klient zavazuje Záložně v určité době vrátit a zaplatit ji sjednaný úrok či (ii) poskytnutí bankovní záruky za Klienta ze strany Záložny třetí osobě formou písemného prohlášení Záložny v záruční listině, že uspokojí třetí osobu do určité výše Peněžních prostředků podle obsahu záruční listiny, jestliže Klient nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině, přičemž za poskytnutí bankovní záruky se Klient zavazuje zaplatit Záložně dohodnutou úplatu nebo (iii) poskytnutí jiného obdobného plnění Klientovi ze strany Záložny za úplatu, a to vše za podmínek dohodnutých v příslušné Smlouvě a v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, případně jiných relevantních právních předpisů; úvěrovým obchodem se rozumí jakýkoliv smluvní či obdobný vztah mezi Záložnou a Klientem, na základě, kterého poskytla Záložna Klientovi za sjednaných podmínek úvěr; Smlouvou o úvěru se rozumí jakákoliv Smlouva uzavřená mezi Záložnou a Klientem, na základě které se Záložna zaváže za určitých dohodnutých podmínek poskytnout Klientovi úvěr Výkladová pravidla dokumentů vydávaných Záložnou, tj. VOP, Obchodních podmínek, Sdělení a Sazebníku, jsou stanovena v odstavci 1.4 VOP. 2 ÚVĚRY 2.1 Žádost o poskytnutí úvěrů Záložna nabízí Klientům poskytnutí různých typů úvěrů. Informace o základních parametrech jednotlivých typů úvěrů poskytuje Záložna Klientům na základě jejich žádosti, případně je Klientům zpřístupní na Internetových stránkách O poskytnutí konkrétního úvěru Klient Záložnu žádá na příslušném formuláři Záložny, kde vyplní všechny Záložnou požadované náležitosti a doloží k němu všechny Záložnou požadované podklady, které jsou pro Záložnu nezbytné zejména k posouzení bonity Klienta (tj. zejména jeho schopnosti dostát svým závazkům) a dostatečnosti Klientem navrhovaného zajištění pohledávek Záložny za Klientem, které by mohly Záložně vzniknout z důvodu poskytnutí požadovaného úvěru Záložna posuzuje žádosti Klientů o poskytnutí úvěru individuálně. Za posouzení žádosti o poskytnutí úvěru je Klient povinen uhradit Záložně úplatu (poplatek) v souladu se Sazebníkem Na poskytnutí úvěru ze strany Záložny není právní nárok. Záložna je tedy oprávněna žádosti o poskytnutí úvěru nevyhovět, a to bez uvedení důvodu. 2.2 Poskytnutí (čerpání) úvěru V případě, že byla žádost Klienta o poskytnutí úvěru ze strany Záložny schválena v souladu s příslušnými právními předpisy, se Stanovami Záložny a příslušnými vnitřními předpisy Záložny, poskytne Záložna Klientovi úvěr na základě Smlouvy o úvěru uzavřené s Klientem, a to za podmínek dohodnutých mezi Záložnou a Klientem v této Smlouvě o úvěru. Za sjednání závazku poskytnout úvěr, tj. za uzavření Smlouvy o úvěru, je Klient povinen uhradit Záložně úplatu (poplatek) v souladu se Sazebníkem Klient je povinen splnit před poskytnutím úvěru podmínky stanovené ve Smlouvě o úvěru, pokud byly dohodnuty. O tom, jestli byly ze strany Klienta řádně a včas splněny podmínky stanovené ve Smlouvě o úvěru pro poskytnutí úvěru, rozhoduje výlučně Záložna, přičemž Klient je povinen poskytnout jí k tomu požadovanou součinnost, a to na své náklady Pokud Klient neprokáže Záložně splnění smluvních podmínek pro poskytnutí úvěru řádně a včas nebo sdělí Záložně, že poskytnutí úvěru od Záložny požadovat nebude nebo jej nebude požadovat v dohodnuté výši (tj. zejména úvěr nezačne čerpat nebo nedočerpá), je Klient povinen uhradit Záložně úplatu (poplatek) v souladu se Sazebníkem. Záložna je dále oprávněna účtovat Klientovi veškeré sankce sjednané pro tento případ ve Smlouvě o úvěru a/nebo uvedené v Sazebníku Pokud Záložna poskytne Klientovi úvěr za určitým účelem, je Klient povinen úvěr použít tak, aby byl tento účel naplněn. 2.3 Úrok z úvěru a poplatky spojené s úvěrem Nebude-li ve Smlouvě o úvěru dohodnuto jinak, Klient je povinen průběžně měsíčně vždy na konci kalendářního měsíce platit Záložně úroky z úvěru, který mu byl reálně poskytnut na základě Smlouvy o úvěru, a to za dobu ode dne jeho poskytnutí do dne jeho splacení. Nebylo-li dohodnuto jinak, uvedené úročení se provádí na základě (i) úrokové sazby stanovené procentem z úvěru (jistiny) za rok (p.a.) dohodnutým ve Smlouvě o úvěru (úroková sazba může být pohyblivá nebo pevná - fi xní), (ii) skutečného počtu dní a (iii) roku o 365 dnech Pohyblivá úroková sazba je taková úroková sazba, kterou je Záložna oprávněna jednostranně změnit podle svých zásad oběma směry. Změnu pohyblivé úrokové sazby Záložna Klientovi vždy písemně oznámí nejpozději 30 dnů před účinností této změny, přičemž v tomto oznámení Klienta informuje i o navrhovaném dni účinnosti této změny. Nepřijme-li Klient změnu úrokové sazby, je povinen písemně svůj nesouhlas Záložně oznámit ve lhůtě 5 Obchodních dnů od doručení výše uvedeného oznámení Záložny o změně. Pokud Klient v této lhůtě svůj nesouhlas Záložně neoznámí, platí, že změnu úrokové sazby přijal s účinností, kterou Záložna stanovila v uvedeném oznámení o změně. V případě projeveného nesouhlasu se změnou úrokové sazby, nedojde-li k jiné dohodě, je Klient povinen splatit poskytnutý úvěr včetně příslušenství do 10 Obchodních dnů od doručení oznámení o jeho nesouhlasu se změnou úrokové sazby Pevná úroková sazba je taková sazba, kterou Záložna není oprávněna jednostranně změnit. Ve Smlouvě o úvěru může být dohodnuto, že úroková sazba bude pevná jen ve stanoveném období. Nebyl-li dohodnut způsob stanovení úrokové sazby, po uplynutí uvedeného období, nabídne Záložna Klientovi úrokovou sazbu na další období podle svých zásad. Výši úrokové sazby pro další období Záložna Klientovi písemně oznámí nejpozději 30 dnů před uplynutím uvedeného období. Neakceptuje-li Klient nabídnutou úrokovou sazbu pro další období, je povinen písemně svůj nesouhlas Záložně oznámit ve lhůtě do 5 Obchodních dnů od doručení oznámení o změně. Pokud Klient v této lhůtě svůj nesouhlas Záložně písemně neoznámí, platí, že nabídnutou úrokovou sazbu přijal. V případě projeveného nesouhlasu s nabídnutou úrokovou sazbou, nedojde-li k jiné dohodě, je Klient povinen splatit poskytnutý úvěr včetně příslušenství v poslední den období platnosti pevné úrokové sazby Nebude-li ve Smlouvě o úvěru dohodnuto jinak, je Klient povinen uhradit Záložně jakoukoliv úplatu (poplatky) stanovenou Sazebníkem za jednotlivé úkony související s úvěrovým obchodem a případně sankce stanovené Sazebníkem za porušení smluvních povinností Klienta vyplývajících ze Smlouvy o úvěru či jiných Smluv uzavřených na jejím základě. Úhradou sankcí ze strany Klienta, není dotčeno právo Záložny na náhradu škody, která by jí mohla vzniknout z důvodu porušení smluvní povinnosti, ke které se příslušná sankce vztahuje. 01

3 2.4 Zajištění pohledávek Záložny Záložna je oprávněna před poskytnutím úvěru Klientovi nebo kdykoli v průběhu trvání úvěrového obchodu s Klientem (zejména pokud dojde k výraznému zhoršení bonity Klienta či k zásadní změně v jeho právním postavení) požadovat zajištění, případně dozajištění, současných, budoucích, podmíněných či nepodmíněných pohledávek Záložny za Klientem vyplývajících ze Smlouvy o úvěru a Smluv uzavřených na jejím základě. Klient je povinen zajistit vznik tohoto zajištění, případně dozajištění, ve formě, kvalitě a hodnotě požadované Záložnou. Nezajistí-li Klient vznik zajištění či dozajištění požadovaného Záložnou v přiměřené době, je Záložna oprávněna tuto skutečnost považovat za podstatné porušení Smlouvy o úvěru Klient je povinen kdykoli na žádost Záložny zajistit, a to i opakovaně, bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, ocenění předmětu zajištění, jehož vznik má Klient ve prospěch Záložny zajistit nebo již zajistil. Záložna je oprávněna požadovat, aby ocenění předmětu zajištění splňovalo určité parametry a bylo provedeno určitým znalcem. Nesplní-li Klient uvedené povinnosti v přiměřené době stanovené mu Záložnou, je Záložna oprávněna zajistit ocenění předmětu zajištění vlastními silami na náklady Klienta Veškeré náklady, které vzniknou Záložně v souvislosti se vznikem, správou, oceňováním a případně realizací zajištění, jehož vznik Klient ve prospěch Záložny zajistil (např. skladné, úschovné, pojistné, náklady na zajištění ocenění předmětu zajištění, zprostředkovatelské provize, náklady soudního řízení), uhradí ve prospěch Záložny Klient Záložna je oprávněna realizovat zajištění, jehož vznik Klient ve prospěch Záložny zajistil, za podmínek stanovených příslušnou Smlouvou a v souladu s právními předpisy. 2.5 Splácení úvěru Úhrada splátek úvěru, úroků, poplatků a dalších částek splatných podle Smlouvy o úvěru, je realizována formou inkasa těchto splátek z Platebního účtu Klienta v Záložně, specifi kovaného ve Smlouvě o úvěru, prováděného Záložnou v den splatnosti příslušné splátky, přičemž toto inkaso se realizuje i v den, který není Obchodním dnem. Uzavřením Smlouvy o úvěru Klient uděluje k tomuto inkasu svůj souhlas a zároveň se zavazuje, že až do úplného splacení svých závazků vyplývajících ze Smlouvy o úvěru a všech Smluv uzavřených na jejím základě nevypoví, případně jiným způsobem nezruší Smlouvu o účtu, na základě které byl zřízen a je veden uvedený Platební účet Nebude-li na příslušném Platebním účtu Klienta ve stanovený den dostatek Peněžních prostředků na úhradu splatné pohledávky Záložny za Klientem, je Záložna oprávněna inkasovat částku ve výši splatné pohledávky z kteréhokoli Účtu Klienta u Záložny. Uzavřením Smlouvy o úvěru Klient uděluje Záložně k tomuto inkasu z jiných Účtů svůj souhlas Výše a termíny splatnosti jednotlivých splátek jsou dohodnuty ve Smlouvě o úvěru, případně v předpisu splátek (přehledu splátek či splátkovém kalendáři), který tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru, i když s ní nebude pevně spojen Kontokorentní úvěr se splácí průběžně každou úhradou došlou na Platební účet Klienta, který je stanoven ve Smlouvě o úvěru a ze kterého byl/je úvěr čerpán, přičemž se tak znovu obnovuje možnost čerpat kontokorentní úvěr, a to až do celkového limitu kontokorentního úvěru dohodnutého ve Smlouvě o úvěru Skutečnost, že Klientovi nebyl úvěr poskytnut v plné výši z jakéhokoliv důvodu, se nedotýká povinnosti Klienta splácet úvěr až do jeho úplného splacení v původně sjednaných termínech splatnosti jednotlivých splátek s tím, že dojde k odpovídajícímu snížení výše těchto splátek, nebude-li dohodnuto jinak. 2.6 Mimořádné splátky úvěru Úvěr je možno splácet pouze v termínech splatnosti a splátkách dohodnutých ve Smlouvě o úvěru. Splátka úvěru v jiném, než dohodnutém termínu či v jiné, než dohodnuté výši, tedy mimořádná splátka úvěru či předčasná splátka celého úvěru, je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Záložny Nebylo-li dohodnuto jinak, Klient může Záložnu písemně požádat o mimořádnou splátku úvěru či předčasnou splátku celého úvěru nejméně 10 Obchodních dní před požadovaným datem provedení této splátky. Záložna je oprávněna požadovanou splátku úvěru odmítnout nebo změnit požadovaný termín jejího provedení či její požadovanou výši. Klient je povinen mimořádnou splátku úvěru či předčasnou splátku celého úvěru a s nimi související splatné částky vyplývající ze Smlouvy o úvěru uhradit v Záložnou odsouhlaseném termínu a výši Nebude-li dohodnuto jinak, je Klient povinen uhradit Záložně za provedení mimořádné splátky úvěru nebo předčasné splátky celého úvěru, úplatu v souladu se Sazebníkem, která je splatná v den provedení mimořádné splátky úvěru či předčasné splátky celého úvěru Nebude-li dohodnuto jinak, je Klient po provedení mimořádné splátky úvěru povinen pokračovat bez přerušení ve splácení úvěru či jiných dohodnutých částek, v termínech sjednaných ve Smlouvě o úvěru s tím, že dojde k odpovídajícímu snížení výše splatných splátek. 2.7 Informační a dokladové povinnosti Klienta Klient je povinen informovat Záložnu bez zbytečného prodlení o změně relevantních skutečností, které Záložně sdělil při jednání o uzavření Smlouvy o úvěru a dalších s ní souvisejících Smluv či později v průběhu trvání úvěrového vztahu, a v této souvislosti předkládat Záložně zejména doklady prokazující změnu těchto skutečností Klient je dále povinen na výzvu Záložny kdykoliv předložit ve lhůtě požadované Záložnou jakékoliv Záložnou vyžádané dokumenty a informovat Záložnu o svých účtech vedených u jiných bank Je-li Klient fyzickou osobou podnikající nebo právnickou osobou vyvíjející podnikatelskou činnost, je povinen Záložně předávat kopii daňového přiznání za poslední uzavřené účetní období včetně všech povinných příloh potvrzenou příslušným správcem daně, popřípadě zprávu auditora k účetní závěrce. Uvedené dokumenty je Klient povinen předávat Záložně každoročně vždy nejpozději do 1 měsíce od podání uvedeného příslušnému správci daně, případně obdržení uvedeného Klient se uzavřením Smlouvy o úvěru zavazuje předem písemně informovat Záložnu o svém níže uvedeném záměru, a to v přiměřeném časovém předstihu tak, aby mohla Záložna náležitě vyhodnotit riziko nesplacení její pohledávek za Klientem vyplývajících ze Smlouvy o úvěru, které by mohlo z takovéhoto záměru vyplývat: a) převést na třetí osobu nebo zatížit věcným nebo závazkovým právem podstatnou část svého majetku, nebo jinak fakticky nebo právně podstatně znehodnotit, byť jen dočasně, svůj majetek, b) převést na třetí osobu, pronajmout nebo jakýmkoli jiným právním úkonem se zbavit objemově nebo výnosově relevantní části svého podnikání (podniku), nebo jinak fakticky nebo právně podstatně snížit hodnotu svého podniku či jeho výnosnost, byť jen dočasně, c) čerpat úvěr nebo vstoupit s jinou fi nanční institucí do jiného závazkového vztahu, z něhož by pro Klienta mohla vzniknout povinnost majetkového plnění, d) poskytnout úvěr, převzít ručitelský závazek nebo jakýkoli jiný závazek k zajištění splnění pohledávky třetí osoby nebo osob, nebo jiným způsobem mimo obvyklé hospodaření vstoupit do jakéhokoli smluvního vztahu, z něhož by pro Klienta mohla vzniknout povinnost majetkového plnění, e) vstoupit do obchodních vztahů, které by pro Klienta představovaly vyšší obchodní riziko, než je obvyklé v oboru jeho podnikání, f) provést jakýkoli jiný úkon, který by mohl nepříznivě ovlivnit splácení úvěru či zajištění jeho splácení Pokud by realizace Klientem nahlášeného záměru podle názoru Záložny mohla znamenat riziko nesplacení jejích pohledávek za Klientem vyplývajících ze Smlouvy o úvěru či jiných Smluv uzavřených na jejím základě, včetně rizika zhoršení poskytnutého zajištění, je Záložna oprávněna 02

4 vyjádřit svůj písemný nesouhlas s takovýmto záměrem Klienta. Klient se zavazuje tento nesouhlas Záložny respektovat a záměr nerealizovat. 2.8 Kontrola plnění smluvních povinností Záložna je oprávněna provádět kontrolu a hodnotit plnění povinností vyplývajících Klientovi ze Smlouvy o úvěru a ze Smluv s ní souvisejících v termínech a způsoby dle vlastního uvážení Klient je povinen se Záložnou při provádění uvedené kontroly spolupracovat v souladu s jejími požadavky, a to na své náklady. Klient je zejména povinen zajistit Záložně podmínky pro realizaci kontroly plnění sjednaných povinností, včetně umožnění přístupu do prostor, které jsou ve vlastnictví Klienta, nebo slouží k jeho podnikání, zpřístupnění veškerých účetních a dalších podkladů nebo listin, součinnosti příslušných odborných pracovníků, apod. 2.9 Podstatné porušení Smlouvy o úvěru Za podstatné porušení Smlouvy o úvěru se bez ohledu na příčinu jeho vzniku považují zejména následující skutečnosti: a) Klient neposkytl Záložně pravdivé či úplné informace podstatné pro rozhodování o poskytnutí úvěru nebo vyžadované v průběhu trvání úvěrového obchodu nebo jeho prohlášení učiněná vůči Záložně neodpovídají zcela nebo částečně skutečnosti; b) Klient se dostane do prodlení s úhradou splátky úvěru, úroků nebo jakékoli jiné částky, kterou je povinen Záložně v souladu se Smlouvou uhradit; c) Klient nezajistí vznik dohodnutého zajištění pohledávek Záložny za Klientem vyplývajících ze Smlouvy o úvěru či Smluv uzavřených na jejím základě, případně vznik Záložnou požadovaného doplnění zajištění v hodnotě, kvalitě a způsobem jí stanovenými, nebo i přes výslovnou výzvu Záložny k potřebné součinnosti brání řádnému vzniku zajištění svou nečinností, případně jakkoli jinak neplní podmínky dohodnuté v souvislosti se zajištěním; d) Klient nepoužije úvěr takovým způsobem, aby byl naplněn účel, ke kterému byl na základě dohody poskytnut; e) Klient se dostane do úpadkové situace a/nebo bude proti němu vedeno nalézací, exekuční, insolvenční řízení či jakékoliv jiné obdobné řízení s možným negativním dopadem na majetkovou situaci Klienta; f) Klient ukončí svoji podnikatelskou činnost nebo zásadním způsobem změní její zaměření či rozsah; příslušný orgán rozhodne o zrušení Klienta, resp. jeho zániku jakoukoli formou; dojde k převodu Klientova podniku nebo části tohoto podniku; dojde ke ztrátě Klientova podnikatelského oprávnění nebo části takového oprávnění, resp. dojde ke změně či ukončení pracovního poměru Klienta či jiné výdělečné činnosti Klienta, s tím, že uvedená skutečnost může mít podle názoru Záložny negativní dopad na jeho schopnost dostát svým závazkům vůči Záložně; g) dojde ke zhoršení fi nanční a/nebo majetkové situace Klienta, ke snížení jeho kapitálové vybavenosti nebo ke zvýšení míry jeho zadluženosti; h) Klient bez předchozího písemného souhlasu Záložny převede podstatnou část svého majetku (aktiv), nebo ji zatíží věcným či závazkovým právem nebo jiným způsobem fakticky či právně podstatně sníží hodnotu svého majetku, byť i jen dočasně, a to bez ohledu na to, jakou formou uvedené provede; i) vůči jakékoli části majetku Klienta nebo předmětu zajištění závazků Klienta vůči Záložně, vznikne zákonné zástavní právo, resp. zástavní právo na základě rozhodnutí oprávněného orgánu; j) Klient nespolupracuje se Záložnou při kontrole plnění povinností vyplývajících mu ze Smlouvy o úvěru a Smluv uzavřených na jejím základě; k) Klient poruší svou oznamovací (informační) povinnost vůči Záložně stanovenou mu zejména v odstavci 2.7 těchto Obchodních podmínek pro úvěry; l) Klient poruší jakýkoli jiný závazek nepeněžité povahy, který může mít vliv na splácení závazků Klienta, které mu vyplývají ze Smlouvy o úvěru, případně Smluv uzavřených na jejím základě (zejména Smluv o zřízení zajištění), popřípadě z jakéhokoli důvodu není splněna jiná povinnost stanovená Klientovi ve výše uvedeném, a Klient toto porušení povinnosti, resp. vadu, neodstraní ke spokojenosti Záložny ve lhůtě Záložnou stanovené; m) vyskytne se jakákoliv jiná skutečnost, která může negativním způsobem ovlivnit rozsah a stav majetku nebo ekonomickou a podnikatelskou situaci Klienta či poskytnuté zajištění, pokud tato skutečnost podle názoru Záložny může negativně ovlivnit schopnost a možnost Klienta plnit jeho závazky, které mu vyplývají ze Smlouvy o úvěru a Smluv uzavřených na jejím základě Důsledky podstatného porušení Smlouvy o úvěru Pokud dojde k podstatnému porušení Smlouvy o úvěru, je Záložna oprávněna s přihlédnutím k jejich závažnosti: a) požadovat doplnění zajištění závazků Klienta způsobem a v hodnotě, které Záložna stanoví; b) neposkytnout úvěr v požadované výši nebo požadovat jednorázové splacení již poskytnuté části úvěru včetně příslušenství a úhradu nákladů vzniklých Záložně v důsledku uplatnění tohoto mimořádného opatření; c) prohlásit veškeré nebo některé dlužné částky za okamžitě splatné, aniž by Záložna odstoupila od Smlouvy o úvěru; pokud Záložna prohlásí úvěr za jednorázově splatný, ztrácí Klient výhodu splátek úvěru; nebude-li dohodnuto jinak, okamžikem odeslání oznámení o zesplatnění závazku s výzvou k zaplacení se stává splatným celý zůstatek jistiny, dohodnuté úroky, na něž by Záložně vznikl nárok v případě řádného plnění podmínek splácení úvěru dle Smlouvy o úvěru, a případně sankce, pokud na ně Záložně vznikne dle Smlouvy nárok; d) odstoupit od Smlouvy o úvěru a požadovat, aby Klient vrátil dlužnou částku s úroky a případnými sankcemi; odstoupení od Smlouvy o úvěru ze strany Záložny nemá vliv na zajištění závazků vyplývajících ze Smlouvy o úvěru a Smluv uzavřených na jejím základě; e) realizovat jakékoliv zajištění, budou-li splněny předpoklady stanovené v právních předpisech vztahujících se k danému zajištění; f) zvýšit úrokovou sazbu z úvěru, případně jiné, Smlouvou o úvěru sjednané, opakující se platby Oprávnění Záložny Záložna je oprávněna za účelem diverzifi kace rizika, optimalizace vlastního kapitálu a refi nancování svých aktiv poskytnout Klientovi úvěr v součinnosti s jinou bankou (syndikovaný úvěr) Záložna je dále oprávněna své pohledávky za Klientem vyplývající ze Smlouvy o úvěru a Smluv uzavřených na jejím základě postoupit třetím osobám Pokud po uzavření Smlouvy o úvěru dojde k poklesu kapitálu Záložny nebo ke změně právních předpisů nebo ke změně v jejich obecně uznávané výkladové praxi nebo k jiné nepředvídatelné události a v důsledku toho bude trváním úvěrového obchodu negativně ovlivněna úvěrová angažovanost, kapitálová přiměřenost nebo likvidita Záložny, je Záložna oprávněna požadovat uvedení úvěrového obchodu do souladu s právními předpisy. Záložna je oprávněna v této situaci rovněž požadovat částečné nebo úplné splacení úvěru. Klient je povinen spolupracovat se Záložnou na uvedení úvěrového obchodu do souladu s právními předpisy a je povinen na žádost Záložny provést částečné nebo úplné splacení úvěru. 03

5 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 3.1 Zrušovací ustanovení Neuplatňují se. 3.2 Přechodná ustanovení Neuplatňují se. 3.3 Platnost a účinnost Tyto Obchodní podmínky pro úvěry nabývají platnosti dne a účinnosti dne

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 ÚVĚROVÉ OBCHODY

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU

SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 31. LEDNA PROSINCE 20112013 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Úvodní ustanovení 1. Tyto základní

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 15. 8. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 01. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 ÚVĚROVÉ OBCHODY

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Obsah I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více