OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 ÚVĚRY Žádost o poskytnutí úvěrů Poskytnutí (čerpání) úvěru Úrok z úvěru a poplatky spojené s úvěrem Zajištění pohledávek Záložny Splácení úvěru Mimořádné splátky úvěru Informační a dokladové povinnosti Klienta Kontrola plnění smluvních povinností Podstatné porušení Smlouvy o úvěru Důsledky podstatného porušení Smlouvy o úvěru Oprávnění Záložny 03 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Zrušovací ustanovení Přechodná ustanovení Platnost a účinnost 04 tř. Svobody 1194/12, Olomouc OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 IČ: DIČ: CZ BEZPLATNÁ INFOLINKA:

2 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Úvod Tyto (dále jen Obchodní podmínky pro úvěry ) vydává Záložna v souladu s a v návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky Záložny (dále jen VOP ) Tyto Obchodní podmínky pro úvěry představují Obchodní podmínky ve smyslu VOP a tedy stanovují další konkrétní pravidla a podmínky upravující vztahy mezi Záložnou a Klientem související zejména s úvěrovými obchody Tyto Obchodní podmínky pro úvěry tvoří součást každé Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Záložnou a Klientem a také součást jakékoliv žádosti Klienta o poskytnutí úvěru ze strany Záložny. Klient je povinen se s těmito Obchodními podmínkami pro úvěry před podpisem uvedeného seznámit a dodržovat je v průběhu trvání smluvních či obdobných vztahů vyplývajících z uvedeného. 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla Pokud z kontextu těchto Obchodních podmínek pro úvěry nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto Obchodních podmínkách pro úvěry či jiné pojmy používané v těchto Obchodních podmínkách pro úvěry význam stanovený ve VOP nebo jinde v textu těchto Obchodních podmínek pro úvěry nebo význam níže uvedený: úvěrem se rozumí (i) poskytnutí Peněžních prostředků v určité výši ze strany Záložny jako věřitele Klientovi jako dlužníkovi, které se Klient zavazuje Záložně v určité době vrátit a zaplatit ji sjednaný úrok či (ii) poskytnutí bankovní záruky za Klienta ze strany Záložny třetí osobě formou písemného prohlášení Záložny v záruční listině, že uspokojí třetí osobu do určité výše Peněžních prostředků podle obsahu záruční listiny, jestliže Klient nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině, přičemž za poskytnutí bankovní záruky se Klient zavazuje zaplatit Záložně dohodnutou úplatu nebo (iii) poskytnutí jiného obdobného plnění Klientovi ze strany Záložny za úplatu, a to vše za podmínek dohodnutých v příslušné Smlouvě a v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, případně jiných relevantních právních předpisů; úvěrovým obchodem se rozumí jakýkoliv smluvní či obdobný vztah mezi Záložnou a Klientem, na základě, kterého poskytla Záložna Klientovi za sjednaných podmínek úvěr; Smlouvou o úvěru se rozumí jakákoliv Smlouva uzavřená mezi Záložnou a Klientem, na základě které se Záložna zaváže za určitých dohodnutých podmínek poskytnout Klientovi úvěr Výkladová pravidla dokumentů vydávaných Záložnou, tj. VOP, Obchodních podmínek, Sdělení a Sazebníku, jsou stanovena v odstavci 1.4 VOP. 2 ÚVĚRY 2.1 Žádost o poskytnutí úvěrů Záložna nabízí Klientům poskytnutí různých typů úvěrů. Informace o základních parametrech jednotlivých typů úvěrů poskytuje Záložna Klientům na základě jejich žádosti, případně je Klientům zpřístupní na Internetových stránkách O poskytnutí konkrétního úvěru Klient Záložnu žádá na příslušném formuláři Záložny, kde vyplní všechny Záložnou požadované náležitosti a doloží k němu všechny Záložnou požadované podklady, které jsou pro Záložnu nezbytné zejména k posouzení bonity Klienta (tj. zejména jeho schopnosti dostát svým závazkům) a dostatečnosti Klientem navrhovaného zajištění pohledávek Záložny za Klientem, které by mohly Záložně vzniknout z důvodu poskytnutí požadovaného úvěru Záložna posuzuje žádosti Klientů o poskytnutí úvěru individuálně. Za posouzení žádosti o poskytnutí úvěru je Klient povinen uhradit Záložně úplatu (poplatek) v souladu se Sazebníkem Na poskytnutí úvěru ze strany Záložny není právní nárok. Záložna je tedy oprávněna žádosti o poskytnutí úvěru nevyhovět, a to bez uvedení důvodu. 2.2 Poskytnutí (čerpání) úvěru V případě, že byla žádost Klienta o poskytnutí úvěru ze strany Záložny schválena v souladu s příslušnými právními předpisy, se Stanovami Záložny a příslušnými vnitřními předpisy Záložny, poskytne Záložna Klientovi úvěr na základě Smlouvy o úvěru uzavřené s Klientem, a to za podmínek dohodnutých mezi Záložnou a Klientem v této Smlouvě o úvěru. Za sjednání závazku poskytnout úvěr, tj. za uzavření Smlouvy o úvěru, je Klient povinen uhradit Záložně úplatu (poplatek) v souladu se Sazebníkem Klient je povinen splnit před poskytnutím úvěru podmínky stanovené ve Smlouvě o úvěru, pokud byly dohodnuty. O tom, jestli byly ze strany Klienta řádně a včas splněny podmínky stanovené ve Smlouvě o úvěru pro poskytnutí úvěru, rozhoduje výlučně Záložna, přičemž Klient je povinen poskytnout jí k tomu požadovanou součinnost, a to na své náklady Pokud Klient neprokáže Záložně splnění smluvních podmínek pro poskytnutí úvěru řádně a včas nebo sdělí Záložně, že poskytnutí úvěru od Záložny požadovat nebude nebo jej nebude požadovat v dohodnuté výši (tj. zejména úvěr nezačne čerpat nebo nedočerpá), je Klient povinen uhradit Záložně úplatu (poplatek) v souladu se Sazebníkem. Záložna je dále oprávněna účtovat Klientovi veškeré sankce sjednané pro tento případ ve Smlouvě o úvěru a/nebo uvedené v Sazebníku Pokud Záložna poskytne Klientovi úvěr za určitým účelem, je Klient povinen úvěr použít tak, aby byl tento účel naplněn. 2.3 Úrok z úvěru a poplatky spojené s úvěrem Nebude-li ve Smlouvě o úvěru dohodnuto jinak, Klient je povinen průběžně měsíčně vždy na konci kalendářního měsíce platit Záložně úroky z úvěru, který mu byl reálně poskytnut na základě Smlouvy o úvěru, a to za dobu ode dne jeho poskytnutí do dne jeho splacení. Nebylo-li dohodnuto jinak, uvedené úročení se provádí na základě (i) úrokové sazby stanovené procentem z úvěru (jistiny) za rok (p.a.) dohodnutým ve Smlouvě o úvěru (úroková sazba může být pohyblivá nebo pevná - fi xní), (ii) skutečného počtu dní a (iii) roku o 365 dnech Pohyblivá úroková sazba je taková úroková sazba, kterou je Záložna oprávněna jednostranně změnit podle svých zásad oběma směry. Změnu pohyblivé úrokové sazby Záložna Klientovi vždy písemně oznámí nejpozději 30 dnů před účinností této změny, přičemž v tomto oznámení Klienta informuje i o navrhovaném dni účinnosti této změny. Nepřijme-li Klient změnu úrokové sazby, je povinen písemně svůj nesouhlas Záložně oznámit ve lhůtě 5 Obchodních dnů od doručení výše uvedeného oznámení Záložny o změně. Pokud Klient v této lhůtě svůj nesouhlas Záložně neoznámí, platí, že změnu úrokové sazby přijal s účinností, kterou Záložna stanovila v uvedeném oznámení o změně. V případě projeveného nesouhlasu se změnou úrokové sazby, nedojde-li k jiné dohodě, je Klient povinen splatit poskytnutý úvěr včetně příslušenství do 10 Obchodních dnů od doručení oznámení o jeho nesouhlasu se změnou úrokové sazby Pevná úroková sazba je taková sazba, kterou Záložna není oprávněna jednostranně změnit. Ve Smlouvě o úvěru může být dohodnuto, že úroková sazba bude pevná jen ve stanoveném období. Nebyl-li dohodnut způsob stanovení úrokové sazby, po uplynutí uvedeného období, nabídne Záložna Klientovi úrokovou sazbu na další období podle svých zásad. Výši úrokové sazby pro další období Záložna Klientovi písemně oznámí nejpozději 30 dnů před uplynutím uvedeného období. Neakceptuje-li Klient nabídnutou úrokovou sazbu pro další období, je povinen písemně svůj nesouhlas Záložně oznámit ve lhůtě do 5 Obchodních dnů od doručení oznámení o změně. Pokud Klient v této lhůtě svůj nesouhlas Záložně písemně neoznámí, platí, že nabídnutou úrokovou sazbu přijal. V případě projeveného nesouhlasu s nabídnutou úrokovou sazbou, nedojde-li k jiné dohodě, je Klient povinen splatit poskytnutý úvěr včetně příslušenství v poslední den období platnosti pevné úrokové sazby Nebude-li ve Smlouvě o úvěru dohodnuto jinak, je Klient povinen uhradit Záložně jakoukoliv úplatu (poplatky) stanovenou Sazebníkem za jednotlivé úkony související s úvěrovým obchodem a případně sankce stanovené Sazebníkem za porušení smluvních povinností Klienta vyplývajících ze Smlouvy o úvěru či jiných Smluv uzavřených na jejím základě. Úhradou sankcí ze strany Klienta, není dotčeno právo Záložny na náhradu škody, která by jí mohla vzniknout z důvodu porušení smluvní povinnosti, ke které se příslušná sankce vztahuje. 01

3 2.4 Zajištění pohledávek Záložny Záložna je oprávněna před poskytnutím úvěru Klientovi nebo kdykoli v průběhu trvání úvěrového obchodu s Klientem (zejména pokud dojde k výraznému zhoršení bonity Klienta či k zásadní změně v jeho právním postavení) požadovat zajištění, případně dozajištění, současných, budoucích, podmíněných či nepodmíněných pohledávek Záložny za Klientem vyplývajících ze Smlouvy o úvěru a Smluv uzavřených na jejím základě. Klient je povinen zajistit vznik tohoto zajištění, případně dozajištění, ve formě, kvalitě a hodnotě požadované Záložnou. Nezajistí-li Klient vznik zajištění či dozajištění požadovaného Záložnou v přiměřené době, je Záložna oprávněna tuto skutečnost považovat za podstatné porušení Smlouvy o úvěru Klient je povinen kdykoli na žádost Záložny zajistit, a to i opakovaně, bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, ocenění předmětu zajištění, jehož vznik má Klient ve prospěch Záložny zajistit nebo již zajistil. Záložna je oprávněna požadovat, aby ocenění předmětu zajištění splňovalo určité parametry a bylo provedeno určitým znalcem. Nesplní-li Klient uvedené povinnosti v přiměřené době stanovené mu Záložnou, je Záložna oprávněna zajistit ocenění předmětu zajištění vlastními silami na náklady Klienta Veškeré náklady, které vzniknou Záložně v souvislosti se vznikem, správou, oceňováním a případně realizací zajištění, jehož vznik Klient ve prospěch Záložny zajistil (např. skladné, úschovné, pojistné, náklady na zajištění ocenění předmětu zajištění, zprostředkovatelské provize, náklady soudního řízení), uhradí ve prospěch Záložny Klient Záložna je oprávněna realizovat zajištění, jehož vznik Klient ve prospěch Záložny zajistil, za podmínek stanovených příslušnou Smlouvou a v souladu s právními předpisy. 2.5 Splácení úvěru Úhrada splátek úvěru, úroků, poplatků a dalších částek splatných podle Smlouvy o úvěru, je realizována formou inkasa těchto splátek z Platebního účtu Klienta v Záložně, specifi kovaného ve Smlouvě o úvěru, prováděného Záložnou v den splatnosti příslušné splátky, přičemž toto inkaso se realizuje i v den, který není Obchodním dnem. Uzavřením Smlouvy o úvěru Klient uděluje k tomuto inkasu svůj souhlas a zároveň se zavazuje, že až do úplného splacení svých závazků vyplývajících ze Smlouvy o úvěru a všech Smluv uzavřených na jejím základě nevypoví, případně jiným způsobem nezruší Smlouvu o účtu, na základě které byl zřízen a je veden uvedený Platební účet Nebude-li na příslušném Platebním účtu Klienta ve stanovený den dostatek Peněžních prostředků na úhradu splatné pohledávky Záložny za Klientem, je Záložna oprávněna inkasovat částku ve výši splatné pohledávky z kteréhokoli Účtu Klienta u Záložny. Uzavřením Smlouvy o úvěru Klient uděluje Záložně k tomuto inkasu z jiných Účtů svůj souhlas Výše a termíny splatnosti jednotlivých splátek jsou dohodnuty ve Smlouvě o úvěru, případně v předpisu splátek (přehledu splátek či splátkovém kalendáři), který tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru, i když s ní nebude pevně spojen Kontokorentní úvěr se splácí průběžně každou úhradou došlou na Platební účet Klienta, který je stanoven ve Smlouvě o úvěru a ze kterého byl/je úvěr čerpán, přičemž se tak znovu obnovuje možnost čerpat kontokorentní úvěr, a to až do celkového limitu kontokorentního úvěru dohodnutého ve Smlouvě o úvěru Skutečnost, že Klientovi nebyl úvěr poskytnut v plné výši z jakéhokoliv důvodu, se nedotýká povinnosti Klienta splácet úvěr až do jeho úplného splacení v původně sjednaných termínech splatnosti jednotlivých splátek s tím, že dojde k odpovídajícímu snížení výše těchto splátek, nebude-li dohodnuto jinak. 2.6 Mimořádné splátky úvěru Úvěr je možno splácet pouze v termínech splatnosti a splátkách dohodnutých ve Smlouvě o úvěru. Splátka úvěru v jiném, než dohodnutém termínu či v jiné, než dohodnuté výši, tedy mimořádná splátka úvěru či předčasná splátka celého úvěru, je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Záložny Nebylo-li dohodnuto jinak, Klient může Záložnu písemně požádat o mimořádnou splátku úvěru či předčasnou splátku celého úvěru nejméně 10 Obchodních dní před požadovaným datem provedení této splátky. Záložna je oprávněna požadovanou splátku úvěru odmítnout nebo změnit požadovaný termín jejího provedení či její požadovanou výši. Klient je povinen mimořádnou splátku úvěru či předčasnou splátku celého úvěru a s nimi související splatné částky vyplývající ze Smlouvy o úvěru uhradit v Záložnou odsouhlaseném termínu a výši Nebude-li dohodnuto jinak, je Klient povinen uhradit Záložně za provedení mimořádné splátky úvěru nebo předčasné splátky celého úvěru, úplatu v souladu se Sazebníkem, která je splatná v den provedení mimořádné splátky úvěru či předčasné splátky celého úvěru Nebude-li dohodnuto jinak, je Klient po provedení mimořádné splátky úvěru povinen pokračovat bez přerušení ve splácení úvěru či jiných dohodnutých částek, v termínech sjednaných ve Smlouvě o úvěru s tím, že dojde k odpovídajícímu snížení výše splatných splátek. 2.7 Informační a dokladové povinnosti Klienta Klient je povinen informovat Záložnu bez zbytečného prodlení o změně relevantních skutečností, které Záložně sdělil při jednání o uzavření Smlouvy o úvěru a dalších s ní souvisejících Smluv či později v průběhu trvání úvěrového vztahu, a v této souvislosti předkládat Záložně zejména doklady prokazující změnu těchto skutečností Klient je dále povinen na výzvu Záložny kdykoliv předložit ve lhůtě požadované Záložnou jakékoliv Záložnou vyžádané dokumenty a informovat Záložnu o svých účtech vedených u jiných bank Je-li Klient fyzickou osobou podnikající nebo právnickou osobou vyvíjející podnikatelskou činnost, je povinen Záložně předávat kopii daňového přiznání za poslední uzavřené účetní období včetně všech povinných příloh potvrzenou příslušným správcem daně, popřípadě zprávu auditora k účetní závěrce. Uvedené dokumenty je Klient povinen předávat Záložně každoročně vždy nejpozději do 1 měsíce od podání uvedeného příslušnému správci daně, případně obdržení uvedeného Klient se uzavřením Smlouvy o úvěru zavazuje předem písemně informovat Záložnu o svém níže uvedeném záměru, a to v přiměřeném časovém předstihu tak, aby mohla Záložna náležitě vyhodnotit riziko nesplacení její pohledávek za Klientem vyplývajících ze Smlouvy o úvěru, které by mohlo z takovéhoto záměru vyplývat: a) převést na třetí osobu nebo zatížit věcným nebo závazkovým právem podstatnou část svého majetku, nebo jinak fakticky nebo právně podstatně znehodnotit, byť jen dočasně, svůj majetek, b) převést na třetí osobu, pronajmout nebo jakýmkoli jiným právním úkonem se zbavit objemově nebo výnosově relevantní části svého podnikání (podniku), nebo jinak fakticky nebo právně podstatně snížit hodnotu svého podniku či jeho výnosnost, byť jen dočasně, c) čerpat úvěr nebo vstoupit s jinou fi nanční institucí do jiného závazkového vztahu, z něhož by pro Klienta mohla vzniknout povinnost majetkového plnění, d) poskytnout úvěr, převzít ručitelský závazek nebo jakýkoli jiný závazek k zajištění splnění pohledávky třetí osoby nebo osob, nebo jiným způsobem mimo obvyklé hospodaření vstoupit do jakéhokoli smluvního vztahu, z něhož by pro Klienta mohla vzniknout povinnost majetkového plnění, e) vstoupit do obchodních vztahů, které by pro Klienta představovaly vyšší obchodní riziko, než je obvyklé v oboru jeho podnikání, f) provést jakýkoli jiný úkon, který by mohl nepříznivě ovlivnit splácení úvěru či zajištění jeho splácení Pokud by realizace Klientem nahlášeného záměru podle názoru Záložny mohla znamenat riziko nesplacení jejích pohledávek za Klientem vyplývajících ze Smlouvy o úvěru či jiných Smluv uzavřených na jejím základě, včetně rizika zhoršení poskytnutého zajištění, je Záložna oprávněna 02

4 vyjádřit svůj písemný nesouhlas s takovýmto záměrem Klienta. Klient se zavazuje tento nesouhlas Záložny respektovat a záměr nerealizovat. 2.8 Kontrola plnění smluvních povinností Záložna je oprávněna provádět kontrolu a hodnotit plnění povinností vyplývajících Klientovi ze Smlouvy o úvěru a ze Smluv s ní souvisejících v termínech a způsoby dle vlastního uvážení Klient je povinen se Záložnou při provádění uvedené kontroly spolupracovat v souladu s jejími požadavky, a to na své náklady. Klient je zejména povinen zajistit Záložně podmínky pro realizaci kontroly plnění sjednaných povinností, včetně umožnění přístupu do prostor, které jsou ve vlastnictví Klienta, nebo slouží k jeho podnikání, zpřístupnění veškerých účetních a dalších podkladů nebo listin, součinnosti příslušných odborných pracovníků, apod. 2.9 Podstatné porušení Smlouvy o úvěru Za podstatné porušení Smlouvy o úvěru se bez ohledu na příčinu jeho vzniku považují zejména následující skutečnosti: a) Klient neposkytl Záložně pravdivé či úplné informace podstatné pro rozhodování o poskytnutí úvěru nebo vyžadované v průběhu trvání úvěrového obchodu nebo jeho prohlášení učiněná vůči Záložně neodpovídají zcela nebo částečně skutečnosti; b) Klient se dostane do prodlení s úhradou splátky úvěru, úroků nebo jakékoli jiné částky, kterou je povinen Záložně v souladu se Smlouvou uhradit; c) Klient nezajistí vznik dohodnutého zajištění pohledávek Záložny za Klientem vyplývajících ze Smlouvy o úvěru či Smluv uzavřených na jejím základě, případně vznik Záložnou požadovaného doplnění zajištění v hodnotě, kvalitě a způsobem jí stanovenými, nebo i přes výslovnou výzvu Záložny k potřebné součinnosti brání řádnému vzniku zajištění svou nečinností, případně jakkoli jinak neplní podmínky dohodnuté v souvislosti se zajištěním; d) Klient nepoužije úvěr takovým způsobem, aby byl naplněn účel, ke kterému byl na základě dohody poskytnut; e) Klient se dostane do úpadkové situace a/nebo bude proti němu vedeno nalézací, exekuční, insolvenční řízení či jakékoliv jiné obdobné řízení s možným negativním dopadem na majetkovou situaci Klienta; f) Klient ukončí svoji podnikatelskou činnost nebo zásadním způsobem změní její zaměření či rozsah; příslušný orgán rozhodne o zrušení Klienta, resp. jeho zániku jakoukoli formou; dojde k převodu Klientova podniku nebo části tohoto podniku; dojde ke ztrátě Klientova podnikatelského oprávnění nebo části takového oprávnění, resp. dojde ke změně či ukončení pracovního poměru Klienta či jiné výdělečné činnosti Klienta, s tím, že uvedená skutečnost může mít podle názoru Záložny negativní dopad na jeho schopnost dostát svým závazkům vůči Záložně; g) dojde ke zhoršení fi nanční a/nebo majetkové situace Klienta, ke snížení jeho kapitálové vybavenosti nebo ke zvýšení míry jeho zadluženosti; h) Klient bez předchozího písemného souhlasu Záložny převede podstatnou část svého majetku (aktiv), nebo ji zatíží věcným či závazkovým právem nebo jiným způsobem fakticky či právně podstatně sníží hodnotu svého majetku, byť i jen dočasně, a to bez ohledu na to, jakou formou uvedené provede; i) vůči jakékoli části majetku Klienta nebo předmětu zajištění závazků Klienta vůči Záložně, vznikne zákonné zástavní právo, resp. zástavní právo na základě rozhodnutí oprávněného orgánu; j) Klient nespolupracuje se Záložnou při kontrole plnění povinností vyplývajících mu ze Smlouvy o úvěru a Smluv uzavřených na jejím základě; k) Klient poruší svou oznamovací (informační) povinnost vůči Záložně stanovenou mu zejména v odstavci 2.7 těchto Obchodních podmínek pro úvěry; l) Klient poruší jakýkoli jiný závazek nepeněžité povahy, který může mít vliv na splácení závazků Klienta, které mu vyplývají ze Smlouvy o úvěru, případně Smluv uzavřených na jejím základě (zejména Smluv o zřízení zajištění), popřípadě z jakéhokoli důvodu není splněna jiná povinnost stanovená Klientovi ve výše uvedeném, a Klient toto porušení povinnosti, resp. vadu, neodstraní ke spokojenosti Záložny ve lhůtě Záložnou stanovené; m) vyskytne se jakákoliv jiná skutečnost, která může negativním způsobem ovlivnit rozsah a stav majetku nebo ekonomickou a podnikatelskou situaci Klienta či poskytnuté zajištění, pokud tato skutečnost podle názoru Záložny může negativně ovlivnit schopnost a možnost Klienta plnit jeho závazky, které mu vyplývají ze Smlouvy o úvěru a Smluv uzavřených na jejím základě Důsledky podstatného porušení Smlouvy o úvěru Pokud dojde k podstatnému porušení Smlouvy o úvěru, je Záložna oprávněna s přihlédnutím k jejich závažnosti: a) požadovat doplnění zajištění závazků Klienta způsobem a v hodnotě, které Záložna stanoví; b) neposkytnout úvěr v požadované výši nebo požadovat jednorázové splacení již poskytnuté části úvěru včetně příslušenství a úhradu nákladů vzniklých Záložně v důsledku uplatnění tohoto mimořádného opatření; c) prohlásit veškeré nebo některé dlužné částky za okamžitě splatné, aniž by Záložna odstoupila od Smlouvy o úvěru; pokud Záložna prohlásí úvěr za jednorázově splatný, ztrácí Klient výhodu splátek úvěru; nebude-li dohodnuto jinak, okamžikem odeslání oznámení o zesplatnění závazku s výzvou k zaplacení se stává splatným celý zůstatek jistiny, dohodnuté úroky, na něž by Záložně vznikl nárok v případě řádného plnění podmínek splácení úvěru dle Smlouvy o úvěru, a případně sankce, pokud na ně Záložně vznikne dle Smlouvy nárok; d) odstoupit od Smlouvy o úvěru a požadovat, aby Klient vrátil dlužnou částku s úroky a případnými sankcemi; odstoupení od Smlouvy o úvěru ze strany Záložny nemá vliv na zajištění závazků vyplývajících ze Smlouvy o úvěru a Smluv uzavřených na jejím základě; e) realizovat jakékoliv zajištění, budou-li splněny předpoklady stanovené v právních předpisech vztahujících se k danému zajištění; f) zvýšit úrokovou sazbu z úvěru, případně jiné, Smlouvou o úvěru sjednané, opakující se platby Oprávnění Záložny Záložna je oprávněna za účelem diverzifi kace rizika, optimalizace vlastního kapitálu a refi nancování svých aktiv poskytnout Klientovi úvěr v součinnosti s jinou bankou (syndikovaný úvěr) Záložna je dále oprávněna své pohledávky za Klientem vyplývající ze Smlouvy o úvěru a Smluv uzavřených na jejím základě postoupit třetím osobám Pokud po uzavření Smlouvy o úvěru dojde k poklesu kapitálu Záložny nebo ke změně právních předpisů nebo ke změně v jejich obecně uznávané výkladové praxi nebo k jiné nepředvídatelné události a v důsledku toho bude trváním úvěrového obchodu negativně ovlivněna úvěrová angažovanost, kapitálová přiměřenost nebo likvidita Záložny, je Záložna oprávněna požadovat uvedení úvěrového obchodu do souladu s právními předpisy. Záložna je oprávněna v této situaci rovněž požadovat částečné nebo úplné splacení úvěru. Klient je povinen spolupracovat se Záložnou na uvedení úvěrového obchodu do souladu s právními předpisy a je povinen na žádost Záložny provést částečné nebo úplné splacení úvěru. 03

5 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 3.1 Zrušovací ustanovení Neuplatňují se. 3.2 Přechodná ustanovení Neuplatňují se. 3.3 Platnost a účinnost Tyto Obchodní podmínky pro úvěry nabývají platnosti dne a účinnosti dne

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 01. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 ÚVĚROVÉ OBCHODY

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Obsah I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Více

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obsah 1. Základní ustanovení 2. Čerpání Úvěru 3. Úroky z Úvěru 4. Splácení Úvěru 5. Ustanovení o

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování všech úvěrových

Více

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s.

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Strana 1 (celkem 8) Obsah: Obecná část 1. Úvodní ustanovení 2. Definice 3. Základní

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen Úvěrové podmínky ) představují

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování všech úvěrových

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Tento dokument představuje produktové obchodní podmínky pro poskytování podnikatelských úvěrů (dále jen Podmínky ), které

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ Produktové podmínky ebanky, a.s., pro poskytování nepodnikatelských hypotečních a s nimi souvisejících dalších úvěrů fyzickým osobám, platné od 1. června 2009 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1. Tyto Produktové

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních spotřebitelských úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY

PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY Podmínky pro kreditní karty Poštovní spořitelny vydává, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů I VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ...1 II ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...1 II.1 ÚVĚROVÁ SMLOUVA... 1 III HYPOTEČNÍ ÚVĚRY...1 III.1 ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU... 1 III.2

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) jsou vydány ve smyslu 273 zákona číslo 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více