Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:"

Transkript

1 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou Města Semily duben /8

2 1. Identifikace zadavatele Zadávací dokumentace Název zadavatele: Město Semily Sídlo zadavatele: Husova čp. 82, Semily IČ: DIČ: CZ Telefon/fax: / Statutární zástupce: Mgr. Jan Farský, starosta města Kontaktní osoby: Ing. Marcela Volšičková, 1. místostaroska Města Semily, tel.: , Ing. Jana Radějová, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Semily, tel , Vladimír Knol, hlavní účetní Městského úřadu Semily, tel ; 2. Předmět dodávky služeb Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - poskytnutí kontokorentního úvěru až do výše 10, ,- Kč (slovy: desetmilionůkorun českých) na dobu 12 měsíců. Úvěr bude sloužit k překlenutí časového nesouladu mezi výdaji náklady a příjmy výnosy města Semily. Základní obchodní podmínky specifikace požadovaného kontokorentního úvěru: Výše kontokorentního úvěru až do výše 10, ,- Kč Výše úrokové sazby ke dni pohyblivá odvozená od O/N (tzn. O/N + marže respektive odchylka v % p.a.) úrokovací období je 1 den Splátky jistiny průběžně, nepravidelně s tím, že o splátky jistiny se zvýší nečerpaná část úvěru Konečné splacení úvěru: Splátky úroků měsíčně k ultimu měsíce Předpokládané zahájení čerpání úvěru od Město Semily povede pravidelný platební styk na běžných účtech u peněžních ústavů v dosavadním rozsahu; pouze připouští převedení daňových příjmů - výnosů plynoucích z finančního úřadu (daní z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH a daně z nemovitosti) v poměru úvěrové angažovanosti k peněžnímu ústavu, který bude vítězem této veřejné zakázky Způsob úročení skutečný počet dnů na rok o 365 dnech (365/365) Splácení úroků z kontokorentního úvěru k ultimu měsíce počínaje měsícem, v němž došlo k prvnímu čerpání úvěru Rezervace finančních prostředků z nečerpaného úvěru uchazeč uvede jeho výši v % a také v korunách Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 2/8

3 Zadavatel je povinen poskytnout uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek a to v případě, že jeho žádost o dodatečné informace byla doručena ve stanovené lhůtě. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Žádost o dodatečné informace musí být písemná. Žádost o dodatečné informace doručí uchazeč ve stanovené lhůtě na adresu kontaktních osob. 3. Místo plnění dodávky služeb Semily 4. Doba plnění dodávky služeb Předpokládaný termín pro zahájení čerpání úvěru Doklady jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria Předpokladem pro hodnocení nabídek podaných v rámci tohoto poptávkového řízení je splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci tím, že prokáže oprávnění k podnikání oprávnění k poskytnutí úvěrů a výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů. Oprávnění k podnikání může uchazeč doložit i ve stejnopise nebo úředně ověřené kopii. Veškeré uchazečem doložené údaje se musí vztahovat výhradně k osobě uchazeče se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem uchazeče, který převzal veškeré závazky svého předchůdce. Požadované doklady, osvědčení a prohlášení, dle bodu č. 5 zadávací dokumentace, musí být doloženy v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li uvedeno jinak a nesmí být starší 90 kalendářních dnů. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne straším než 90 dnů. Neprokáže li uchazeč stanoveným způsobem kvalifikaci nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, bude ze zadávacího řízení vyloučen. 6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za poskytnutí kontokorentního úvěru, která bude členěna na: celkovou výši úroků v Kč pro celou dobu splatnosti úvěru a veškeré neúrokové náklady v Kč pro celou dobu splatnosti úvěru (rozepsat) 3/8

4 Do celkové nabídkové ceny se nezapočítává splátka úvěru (jistiny). Pro potřeby stanovení celkové nabídkové ceny za celou dobu splácení úvěru bude použita: pohyblivá úroková sazba odvozená od O/N (tzn. O/N + marže respektive odchylka v % p.a.) úrokovací období je 1 den počet dnů 365, z toho 85 dnů čerpání 0 Kč, 70 dnů čerpání 5 mil Kč, 120 dnů čerpání 8 mil. Kč a 90 dnů čerpání 10 mil. Kč Doba splatnosti úvěru nejpozději do Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. 7. Obsah návrhu úvěrové smlouvy Součástí nabídky bude návrh úvěrové smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a to jak požadavky věcné, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění dodávky požadované služby ve své nabídce. Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. 8. Požadavek na poskytnutí jistoty K zajištění splnění povinností uchazeče není požadována jistota. 9. Obsah a forma nabídek Nabídka bude předložena v jednom výtisku, v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny strany nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Uchazeč závazně použije pro sestavení titulního listu nabídky vzor uvedený v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Na titulním listu budou vyplněny všechny údaje. Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotlivém členění: a) Titulní stránka nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči b) Druhá stránka nabídky obsah nabídky včetně příloh s uvedením názvů jednotlivých kapitol, čísel stránek a celkového počtu stránek v nabídce c) Doklady k prokázání kvalifikace dle čl. 5 této zadávací dokumentace 4/8

5 d) Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty - 2 měsíce e) Základní podmínky pro poskytnutí úvěru s uvedením údajů dle čl. 2 této zadávací dokumentace - základní obchodní podmínky specifikace požadovaného úvěru f) Návrh úvěrové smlouvy, který bude zpracován v souladu s podmínkami obsaženými v předložené nabídce a v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení zadání a zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku. g) Přílohy nepovinné 10. Kritéria pro hodnocení nabídek na dodávku služeb Všechny řádné nabídky, které budou zadavateli včas doručeny, budou splňovat zadavatelem stanovené podmínky uvedené v oznámení zadání a v této zadávací dokumentaci, budou posouzeny a hodnoceny. Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií hodnocení. Hodnocení se provede na základě váženého bodového systému. Kritéria pro hodnocení nabídek jsou uvedena podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje: Kritérium Váha v % Nabídková cena celkové finanční náklady na pořízení úvěru 80 Způsob zajištění - bez zajištění nebo rozpočtovými příjmy (bodové hodnocení maximální počet bodů) - nemovitostmi nebo jiný způsob (bodového hodnocení dle jejího druhu a výše) Poplatek za rezervaci úvěrových zdrojů - bez rezervace (bodové hodnocení - maximální počet bodů) - s rezervací (uvést její výši bodové hodnocení dle její výše) 5 15 Celkem Pokyny pro zpracování a podání nabídky Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. dubna 2011 ve hodin. Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou zásilkou. Místem pro osobní podání nabídky je podatelna zadavatele v nové budově Městského úřadu Semily na Riegrově náměstí čp. 63 v Semilech v pracovních dnech (pondělí, středa hod., v ostatních pracovních dnech hod.). 5/8

6 Doporučenou zásilkou je možné nabídku zaslat na adresu Město Semily, Husova čp. 82, Semily. Za okamžik předání nabídky v případě doručování je považován okamžik převzetí zásilky adresátem. Nabídka bude doručena v zapečetěné obálce opatřené názvem Soutěž Poskytnutí kontokorentního úvěru - NEOTVÍRAT. Dále musí být na obálce adresa, na níž je možné nabídku vrátit. Nabídky doručené po termínu budou zájemcům vráceny neotevřené. Otvírání obálek s nabídkami bude s možnou účastí uchazečů o zakázku, a to dne 27. dubna 2011 od hodin v místnosti č. 21 (divadelní sál) v druhém patře budovy staré radnice v Semilech v Husově ulici čp. 82. Otevírání nabídek se mají právo účastnit uchazeči (1 osoba), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Při otvírání nabídek budou zveřejňovány: identifikační údaje uchazeče, zda nabídka splňuje požadavky zadavatele, výši nabídkové ceny. 12. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni písemně. Každý uchazeč je vázán svou nabídkou 2 měsíce. Zadavatel si vyhrazuje právo: a) zrušit zadávací řízení, b) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem bez udání důvodu, c) ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce, d) nevracet podanou nabídku e) neposkytovat informace o uchazečích, kteří podali nabídku f) neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku g) na opravu, doplnění nebo upřesnění podmínek zadávací dokumentace h) vyloučit uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo nesplňuje po obsahové stránce podmínky uvedené v zadání, Zadavatel nepřipouští variantní řešení dle zadávací dokumentace. 6/8

7 13. Další části zadávacích podkladů Další části zadávací dokumentace budou uchazečům zaslány na základě žádosti, a to: Finanční výkaz FIN 2-12M k , k , k Účetní výkazy zadavatele k , k , k Příloha účetní závěrky k , , k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za roky 2008, 2009 Přehled ručení majetkem města inventurní soupis zástavních práv a poskytnutých ručení, biankosměnky, ručitelská prohlášení, zástavní smlouvy k Seznam příspěvkových organizací a společností, ve kterých má město majetkový podíl Schválený rozpočet na rok 2011 Přehled čerpání a splátek úvěrů, případně leasingů dle uzavřených smluv k Mgr. Jan Farský starosta města 7/8

8 Příloha č. 1 vzor titulní stránky nabídky Titulní stránka nabídky na dodání služby: Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Sídlo zadavatele: Husova čp. 82, Semily IČ: DIČ: CZ Telefon/fax: / Statutární zástupce: Mgr. Jan Farský, starosta města Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka Města Semily, tel.: , Ing. Jana Radějová, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Semily, e- mail: a Vladimír Knol, hlavní účetní Městského úřadu Semily, tel ; Uchazeč: Sídlo uchazeče: IČ (u f.o. rovněž RČ): DIČ: Telefon,fax, Statutární zástupce: Osoba zmocněná k jednání: úroková sazba ke dni pohyblivá O/N (tzn. O/N + marže respektive odchylka v % p.a.) - úrokovací období je 1 den Nabídková cena (celkové finanční náklady na pořízení úvěru) v Kč Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné nejasnosti. V dne.... Podpis oprávněného zástupce uchazeče (razítko) 8/8

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Vytvoření krajinotvorného prvku

Vytvoření krajinotvorného prvku Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.02./6.3.00/13.19775

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PRO JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM 29 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

M OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více