STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA"

Transkript

1 Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval: Člen představenstva Ladislav Ryšavý XX.2015 Schváleno: Členská schůze Ověřeno: Předseda představenstva Vladimíra Hloušková Ověřeno: Místopředseda představenstva Renata Kafková

2 Strana 2/ 19 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Obsah ČÁST PRVÁ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 Článek Článek Článek 3 Předmět činnosti družstva...3 Článek 4 Družstevní podíl...3 ČÁST DRUHÁ: MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ...4 Článek 5 Základní členský vklad...4 Článek 6 Další členský vklad...4 Článek Článek 8 Nepeněžitý další členský vklad...5 Článek 9 Další majetková účast...5 ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU...5 Článek 10 Vznik členství...5 Článek 11 Společné členství manželů v družstvu...6 Článek 12 Převod a přechod členství, Převod, přechod, splynutí a rozdělení družstevních podílů 6 Článek 13 Seznam členů...7 ČÁST ČTVRTÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA A DRUŽSTVA...8 Článek 14 Členské práva a povinnosti...8 Článek 15 Družstevní práva a povinnosti...9 ČÁST PÁTA: ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU...9 Článek 16 Způsoby zániku členství...9 Článek 17 Dohoda o zániku členství...9 Článek 18 Vystoupení člena z družstva...10 Článek 19 Vyloučení člena družstva...10 Článek 20 Úmrtí člena družstva...11 Článek 21 Zánik společného členství manželů...11 Článek 22 Zánik družstva...12 Článek 23 Nárok na vypořádací podíl...12 ČÁST ŠESTÁ: NÁJEM DRUŽSTVA...12 Článek 24 Základní ustanovení o nájmu družstevního bytu...12 Článek 25 Smlouva o nájmu družstevního bytu...12 Článek 26 Nájemné...13 Článek 27 Služby spojené s bydlení...13 Článek 28 Společná ustanovení k nájmu družstevního bytu...13 Článek ČÁST SEDMÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA...14 Článek 30 Orgány družstva...14 Článek 31 Členská schůze...14 Článek Článek Článek Článek 35 Společné ustanovení o volených orgánech družstva...16 Článek Článek 37 Představenstvo...17

3 Strana 3/ 19 Článek Článek 39 Kontrolní komise...17 ČÁST OSMÁ: HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA...18 Článek 40 Základní kapitál...18 Článek 41 Základní pravidla hospodaření družstva...18 Článek 42 Fond členských vkladů...18 Článek 43 Zdroj pro opravy a investice bytového fondu...18 ČÁST DEVÁTÁ: ZRUŠENÍ A ZÁNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA...19 Článek ČÁST DESÁTÁ: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...19 Článek Článek ČÁST PRVÁ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Družstvo má firmu Bytové družstvo Skuteckého Laudova a má sídlo: Laudova 31/1385, Praha 17 Řepy, PSČ Článek 2 1. Bytové družstvo Skuteckého Laudova (dále jen družstvo) je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem koupě bytového technologického celku a zajišťováním bytových potřeb svých členů způsobem podle těchto stanov; může také provádět správu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob, popřípadě pro společenství vlastníků jednotek na základě písemného pověření. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je pronájem a správa bytových a nebytových prostor a zajišťování služeb souvisejících s řádným hospodařením a provozem domů, bytů, nebytových prostor a pozemků. Článek 4 Družstevní podíl 1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl. Družstevní podíl se skládá z majetkových a nemajetkových práv a povinností člena. 2. Majetkové právo a povinnosti člena družstva představuje členský vklad, kterým je základní členský vklad a další členský vklad.

4 Strana 4/ Je-li družstevní podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy bytového družstva a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým může být jen jeden ze spoluvlastníků družstevního podílu. 4. Zastavit družstevní podíl v družstvu se vylučuje. ČÁST DRUHÁ: MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ Článek 5 Základní členský vklad 1. Ustavujícím členům družstva vzniká členství dnem vzniku družstva, pokud tito členové splatí základní vklad způsobem stanoveným ustanovující členskou schůzí. 2. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 1000,-Kč. Základní členský vklad je peněžitý a přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu členství v družstvu nevznikne. 3. Základní členský vklad nelze za trvání členství v družstvu členovi vracet, a to ani zčásti, vyjma případu, že by došlo rozhodnutím členské schůze za podmínek podle ZOK ke snížení základního členského vkladu. Článek 6 Další členský vklad 1. Dalším členským vkladem se člen družstva podílí především na pořízení domu družstvem s pozemkem nebo na pořízení, případně rozšíření družstevního bytu změnou dokončené stavby přístavbou, vestavbou, nástavbou, apod. 2. Závazek k převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu ve výši určené členskou schůzí je jednou z podmínek vzniku členství v družstvu. 3. Člen se může podílet na základním kapitálu družstva více dalšími členskými vklady formou sjednání písemné smlouvy s družstvem o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu (smlouva o dalším členském vkladu). 4. Není-li dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu jinak, nelze další členský vklad nebo jeho část za trvání členství vracet, ani jinak vypořádávat, vyjma případu, kdy dojde k převodu vlastnického práva k jednotce členovi družstva a další členský vklad se započítává na kupní cenu za tento převod. Článek 7 1. U člena bytového družstva, jenž nedoplatí celý další členský vklad, popř. jeho část najednou, bude platit nevyvratitelná domněnka, že požádal družstvo o zajištění úvěru na částku rovnající se nezaplacené části jeho dalšího členského vkladu. Družstvo zajistí u vybraného bankovního ústavu úvěr rovnající se rozdílu mezi kupní cenou a vybranou částkou na dalších členských vkladech.

5 Strana 5/ Každý člen družstva, který nezaplatil v dané lhůtě další členský vklad najednou, je povinen podílet se na splácení úvěru. Mimořádnou splátku dalšího členského vkladu nebo úvěru je člen oprávněn zaplatit pouze prostřednictvím družstva v termínech daných představenstvem, jež budou stanoveny dle podmínek úvěrové smlouvy nebo po dohodě s příslušným bankovním ústavem, který úvěr družstvu poskytuje. 3. Člen družstva, který zaplatil další členský vklad najednou, se na splácení úvěru nepodílí. Článek 8 Nepeněžitý další členský vklad 1. Podle podmínek a potřeb družstva může členská schůze schválit možnost splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu či jeho části formou nepeněžitého dalšího členského vkladu. Nepeněžitým dalším členským vkladem může být především pořízení nebo rozšíření družstevního bytu změnou dokončené stavby přístavbou, vestavbou, nástavbou, apod 2. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle příslušného právního předpisu, na němž se dohodnou družstvo a vkladatel. Článek 9 Další majetková účast 1. Další majetková účast je tvořena mimořádným vkladem členů družstva. Prostředky mohou být použity na nutné investice do bytového fondu v havarijních případech a na překlenutí nedostatku zdrojů na úhradu splátek úvěrů. 2. Další majetková účast, její výše a způsob splacení určuje schůze družstva. K další majetkové účasti se nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena družstva. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU Článek 10 Vznik členství 1. Členem družstva může být jen fyzická osoba za podmínek stanovených zákonem o obchodních kooperací dále jen ZOK. 2. Při založení družstva vzniká členství zakladatelům dnem vzniku družstva. Členy družstva se staly osoby, jejichž seznam tvoří přílohu notářského zápisu ustavující schůzi družstva, jestliže splnily podmínky pro vznik členství. 3. Za trvání družstva vzniká nové členství přijetím za člena usnesením členské schůze na základě písemné členské přihlášky, jsou-li splněny podmínky vzniku členství podle ZOK a těchto stanov. Členství vznikne dnem uvedeným v usnesení členské schůze nejdříve však splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

6 Strana 6/ Písemná přihláška za člena družstva obsahuje: a) obchodní firmu družstva, b) jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství, c) závazek uchazeče o členství dodržovat stanovy družstva, interní předpisy družstva a usnesení členské schůze družstva, d) závazek uchazeče o členství přistoupit k plnění všech finančních závazků vůči družstvu. 5. V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství, je družstvo povinno neprodleně vrátit základní členský vklad, pokud byl zaplacen. 6. Má-li být členství spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nebytové jednotky, vznikne členství až po oboustranném podpisu smlouvy o dalším členském vkladu a splacením celé výše dalšího členského vkladu. 7. Za trvání družstva vzniká členství dále převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou fyzickou osobu. Článek 11 Společné členství manželů v družstvu 1. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. 2. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně a jako společní členové mají jeden hlas. 3. Jde-li o společné členství manželů v družstvu, s nímž je spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů k družstevnímu bytu. Jde-li o společné členství manželů, s nímž je spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů k družstevnímu bytu. 4. Přeměnilo-li se společné členství manželů za trvání manželství na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo k družstevnímu bytu. Článek 12 Převod a přechod členství, Převod, přechod, splynutí a rozdělení družstevních podílů 1. Převod družstevního podílu je možný jen na fyzickou osobu, která se může stát podle stanov nebo podle ZOK členem družstva. Převod nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 2. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. 3. Stejné právní účinky vůči družstvu nastanou, je-li namísto samotné smlouvy o převodu družstevního podílu doručeno družstvu písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy s ověřenými podpisy účastníků smlouvy. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. 4. Družstvo neprodleně po doručení smlouvy nebo prohlášení podle předcházejícího odstavce provede zápis příslušných změn v seznamu členů. Za úkony spojené s vyřízením agendy je

7 Strana 7/ 19 družstvo oprávněno požadovat od převodce a nabyvatele úhradu nákladů s tím spojených podle ceníků poplatků schválených usnesením členské schůze. 5. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, včetně všech práv a povinností s tím spojených. 6. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena za podmínek stanovených zákonem. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Nájem družstevního bytu přechází na toho dědice, kterému připadl družstevní podíl, včetně všech práv a povinností s tím spojených. 7. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela tak, že společné členství manželů se přeměňuje na výlučné členství pozůstalého manžela. 8. Nabude-li člen, za trvání členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splynou až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. Pokud s dalším družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu, stává se nabyvatel nájemcem družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených. Z hlediska členství má nabyvatel po splynutí podílů dále práva a povinnosti jediného člena. 9. Rozdělení družstevního podílu je možné pouze v případě, že je člen nájemcem nejméně dvou předmětů nájmu a bude proveden převod nebo přechod části družstevního podílu s nájmem. Člen, jehož družstevní podíl byl rozdělen, ručí za dluhy, které jsou s původním družstevním podílem spojeny. Nabyvatel družstevního podílu je navíc povinen zaplatit základní členský vklad družstvu. Článek 13 Seznam členů 1. Družstvo vede seznam všech svých členů podle ZOK a těchto stanov. Společní členové manželé se v seznamu členů výslovně uvádějí jako společní členové; je-li členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu pouze tento z manželů, bez ohledu, že vznikl společný nájem manželů k družstevnímu bytu. 2. Do seznamu členů se zapisuje: a) jméno a bydliště nebo sídlo člena s uvedením adresy pro doručování členovi, má-li být doručováno na jinou adresu než je bydliště nebo sídlo člena, b) den a způsob vzniku a zániku členství v bytovém družstvu, c) výše členského vkladu (základního a dalšího) a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu (základnímu a dalšímu), d) určení, ke kterému předmětu nájmu člena nebo k předmětu nájmu jiné osoby se vztahuje každý jednotlivý další členský vklad. 3. Člen je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala; bytové družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena a případně podle povahy údaje prokázána.

8 Strana 8/ Člen má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Při vydání potvrzení častěji než 1x za rok uhradí člen družstvu za každé potvrzení navíc paušální částku dle ceníku poplatků schválených členskou schůzí. ČÁST ČTVRTÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA A DRUŽSTVA Člen družstva má právo zejména: Článek 14 Členské práva a povinnosti a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze, b) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou k bytu, k němuž má platná nájemný vztah. U společného členství lze takto uzavřít nájemní smlouvu s oběma manželi, c) volit a být volen do orgánů družstva, d) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které členům poskytuje, e) na přenechání jemu pronajatého bytu do podnájmu po předchozím písemném souhlasu družstva, f) na převedení nájmu příslušného družstevního bytu na jiného v souvislosti s převodem družstevního podílu g) obracet se s návrhy nebo stížnostmi k příslušným orgánům bytového družstva a být informován o jejich vyřízení, h) na převod bytu do osobního vlastnictví po úplném splnění svého závazku na splacení dalšího členského vkladu Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánu družstva, b) uhradit základní, popřípadě další členský vklad, k němuž se zavázal, ve stanovené výši a lhůtě, c) oznamovat a podle povahy údajů také doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro stanovení úhrad spojený s nájmem bytu, d) chránit družstevní majetek, e) hradit příspěvky na činnost družstva (např. fond oprav) a hradit poplatky za úkony ve výši stanovené družstvem, f) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze, g) ve stanovené výši a včas platit úhrady spojené s nájmem družstevního bytu a plnit další povinnosti vyplývající z nájmu družstevního bytu.

9 Strana 9/ 19 Článek 15 Družstevní práva a povinnosti 1. Družstvo má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle povahy věci právům členů odpovídají povinnosti družstva a povinnostem členů odpovídají práva družstva. 2. Družstvo má právo provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena družstva. Člen družstva smí souhlas odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li družstvo úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy je člen družstva povinen jejich provedení umožnit bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá v plné výši za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 3. Práva a povinnosti družstva jako pronajímatele družstevního bytu a práva a povinnosti člena družstva jako nájemce družstevního bytu mohou být upraveny vedle těchto stanov též usnesením členské schůze družstva a smlouvami o nájmu družstevního bytu. 1. Členství v družstvu zaniká: ČÁST PÁTA: ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 16 Způsoby zániku členství a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) úmrtím člena družstva g) zánikem společného členství manželů v družstvu pro jednoho z manželů, h) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva, i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, k) zánikem družstva bez právního nástupce, l) z dalších důvodů uvedených v zákoně. 2. Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu, nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu nebo právo nájmu k více předmětům nájmu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Současně zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. Ustanovení tohoto odstavce neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu. Článek 17 Dohoda o zániku členství 1. Dohodu o zániku členství uzavírá družstvo a člen v písemné formě a dohoda je uzavřena po oboustranném podpisu.

10 Strana 10/ Členství v družstvu zanikne na základě písemné dohody dnem v této dohodě sjednaným. 3. Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu, nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu nebo právo nájmu k více předmětům nájmu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Současně zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. 4. Všechny předměty nájmu (družstevní byt, nebytové jednotky, společné prostory) musí být vyklizeny a předány do dne uvedené v dohodě o zániku členství. Článek 18 Vystoupení člena z družstva 1. Člen může z družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným družstvu. Výpovědní doba při vystoupení z družstva činí jeden měsíc. Běh výpovědní lhůty začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu. 2. Členství zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty. 3. Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu, nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu nebo právo nájmu k více předmětům nájmu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Současně zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. 4. Člen může z bytového družstva vystoupit proto, že nesouhlasí se změnou stanov, která byla schválena členskou schůzí, jestliže na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov. Člen musí v tomto případě postupovat podle ZOK a není pro něho schválená změna stanov účinná a vztah mezi družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Článek 19 Vyloučení člena družstva 1. Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opakovaně přes výstrahu porušil své členské povinnosti, b) nesplatil nebo nesplácí ve stanové výši a době další členský vklad, ke kterému se jako člen zavázal, c) přestal splňovat podmínky pro členství v družstvu podle zákona a těchto stanov. 2. Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena družstva nebo společné členy družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu jestliže: a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, b) byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. 3. Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu nepoužijí.

11 Strana 11/ Za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu se považuje zejména případ, kdy doba prodlení úhrady byť jednotlivé platby překročí dobu tří měsíců. V případě souhlasu s odkladem je důvod k vyloučení dán poté, co člen družstva podmínky, za kterých byl orgánem družstva odklad povolen, nesplní. 5. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. 6. Udělení výstrahy a o jejím obsahu rozhoduje představenstvo družstva. Pokud porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit, družstvo není povinno dát předchozí písemnou výstrahu. 7. Rozhodnutí o vyloučení je možno přijmout jen do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 8. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být zpracováno písemně a doručeno doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. Jde-li o vyloučení společných členů-manželů, doručují se všechny písemnosti týkající se výstrahy a vyloučení samostatně každému z manželů. Rozhodnutí musí obsahovat důvod vyloučení a poučení o možnosti podat odůvodněné námitky k členské schůzi. Členství zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek (30 dnů od doručení rozhodnutí) nebo dnem, kdy bylo členovi doručeno písemné rozhodnutí o zamítnutí námitek členskou schůzí. 9. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen družstva podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 10. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. Článek 20 Úmrtí člena družstva 1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti družstevní podíl v družstvu na dědice, kterému připadl družstevní podíl. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. 2. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. Článek 21 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle novelizovaného občanského zákoníku dále jen NOZ. 2. Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, tento je povinen informovat představenstvo, a to nejpozději do 6 měsíců od podpisu dohody, právní moci rozhodnutí příslušného soudu nebo marným uplynutím zákonné lhůty stanovené občanským zákoníkem.

12 Strana 12/ 19 Článek 22 Zánik družstva 1. Členství zaniká zánikem družstva dnem výmazu družstva bez právního nástupnictví z rejstříku. Článek 23 Nárok na vypořádací podíl 1. Zánikem členství v družstvu vzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl se rovná výši splaceného (splněného) základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu (více dalších členských vkladů), není-li dále stanoveno jinak. 3. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči dosavadnímu členovi. 4. Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu, je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu. 5. Při zániku členství člena bytového družstva, jemuž byl převeden družstevní byt do vlastnictví a na kupní cenu převodu byl započten jeho splacený další členský vklad, jímž se podílel on nebo jeho právní předchůdce na pořízení družstevního bytu (spolu s pozemkem), převedeného mu do vlastnictví, rovná se vypořádací podíl splacenému základnímu členskému vkladu. ČÁST ŠESTÁ: NÁJEM DRUŽSTVA Článek 24 Základní ustanovení o nájmu družstevního bytu 1. Základní podmínkou pro vznik práva člena družstva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu je, že člen se podílí nebo jeho právní předchůdce se podílel na pořízení bytu dalším členským vkladem a splňuje ostatní podmínky podle ZOK a těchto stanov. 2. Ustanovení této části stanov se podle povahy věci přiměřeně použijí také na jiný předmět nájmu v družstvu. Článek 25 Smlouva o nájmu družstevního bytu 1. Nájemní smlouvou se družstvo jako pronajímatel zavazuje přenechat členovi družstva jako nájemci do užívání družstevní byt k zajištění jeho bytových potřeb a bytových potřeb i členů jeho domácnosti a člen jako nájemce se zavazuje platit za to družstvu jako pronajímateli nájemné. 2. Nájemní smlouva se sjednává písemně.

13 Strana 13/ 19 Článek 26 Nájemné 1. Postup při stanovení výše prvního nájemného určuje svým usnesením členská schůze v souladu s ZOK tak, že členové družstva-nájemci hradí v nájemném družstvu pouze předpokládané účelně vynaložené náklady vzniklé družstvu při správě družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu, ve kterém se družstevní byty nacházejí, splátku případného úvěru družstva ve výši odpovídající podílu na nesplacené části dalšího či dalších členských vkladů člena družstva, splátku případného úvěru družstva čerpaného na opravu či modernizaci družstevního bytů a domu a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice týkající se těchto družstevních bytů a domu. 2. Dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice družstevních bytů nebo nebytových prostor neobsahuje finanční prostředky, které by mohly být použity k pokrytí nákladů souvisejících s odstraněním havarijního stavu. Proto v případě, kdy dojde ke vzniku těchto nákladů, nebo ke změně výše účelně vynaložených nákladů, které jsou rozhodující pro určení výše nájemného, je představenstvo oprávněno písemným oznámením informovat členy družstva o nové výši nájemného. Změna je účinná od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení. Článek 27 Služby spojené s bydlení 1. Službami obecně jsou podle zvláštního zákona zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu a odvoz komunálního odpadu. 2. Družstvo má právo požadovat na nájemcích placení záloh na úhradu nákladů na služby. O výši záloh rozhoduje představenstvo. Zpravidla se měsíční zálohy za jednotlivé služby určují jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku. 3. Způsob rozúčtování nákladů na služby schvaluje členská schůze. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Pokud by způsob rozúčtování nebyl členskou schůzí schválen, rozúčtují se náklady na služby podle zvláštního zákona. Článek 28 Společná ustanovení k nájmu družstevního bytu 1. Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny tyto osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. 2. Pokud ví nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas bytovému družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do družstevního bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za porušení členských povinností spojených s nájmem závažným způsobem. 3. Podrobnosti týkající se práv a povinností spojených s nájmem družstevního bytu mohou být

14 Strana 14/ 19 určeny interním předpisem družstva, schváleném usnesením členské schůze, popřípadě také v nájemní smlouvě, zejména v případě, že se týkají nájmu konkrétního družstevního bytu. Dnem schválení se interní předpis družstva stává závazným ve vztahu ke všem nájemcům, přičemž pro členy družstva-nájemce se stává součástí členských práv a povinností spojených s nájmem družstevního bytu. Článek Zánikem členství v družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nájem družstevního bytu. 2. Osoba, jíž zanikl nájem bez právního nástupce, odevzdá družstevní byt družstvu v den, kdy nájem zanikl, popřípadě jiný pozdější den písemně dohodnutý s družstvem. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče, má možnost přístupu do bytu, byt je vyklizený a způsobilý k dalšímu užívání. O odevzdání bytu, včetně klíčů od bytu se sepíše zápis, který podepíše zástupce družstva a osoba předávající byt družstvu. Byt musí být odevzdán družstvu ve stavu, v němž jej nájemce převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Osoba odevzdávající byt je povinna odstranit v něm změny, které byly provedeny v průběhu nájmu bez souhlasu bytového družstva, pokud nebude dohodnuto jinak. Zařízení a předměty pevně připojené na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez poškození bytu nebo jeho vybavení, se považují za vlastnictví družstva. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. ČÁST SEDMÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA Článek 30 Orgány družstva Článek 31 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat smlouvu o výkonu funkce s členy jejích orgánů, d) určovat výši odměny členů představenstva a kontrolní komise, e) schvalovat účetní závěrku družstva, f) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztráty, g) schvalovat zásady hospodaření, h) rozhodovat o koncepci rozvoje družstva a účast v SVJ, i) rozhodovat o prodeji bytů družstva jeho členům či ostatním osobám, j) rozhodovat o zcizení či o zastavení a věcných břemenech k nemovitostem, ve kterých jsou byty. Rozhodnutí o zcizení může členská schůze přijmout jen po předchozím souhlasu

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku"

Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku STANOVY Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Bytové družstvo U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více