STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA"

Transkript

1 Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval: Člen představenstva Ladislav Ryšavý XX.2015 Schváleno: Členská schůze Ověřeno: Předseda představenstva Vladimíra Hloušková Ověřeno: Místopředseda představenstva Renata Kafková

2 Strana 2/ 19 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Obsah ČÁST PRVÁ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 Článek Článek Článek 3 Předmět činnosti družstva...3 Článek 4 Družstevní podíl...3 ČÁST DRUHÁ: MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ...4 Článek 5 Základní členský vklad...4 Článek 6 Další členský vklad...4 Článek Článek 8 Nepeněžitý další členský vklad...5 Článek 9 Další majetková účast...5 ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU...5 Článek 10 Vznik členství...5 Článek 11 Společné členství manželů v družstvu...6 Článek 12 Převod a přechod členství, Převod, přechod, splynutí a rozdělení družstevních podílů 6 Článek 13 Seznam členů...7 ČÁST ČTVRTÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA A DRUŽSTVA...8 Článek 14 Členské práva a povinnosti...8 Článek 15 Družstevní práva a povinnosti...9 ČÁST PÁTA: ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU...9 Článek 16 Způsoby zániku členství...9 Článek 17 Dohoda o zániku členství...9 Článek 18 Vystoupení člena z družstva...10 Článek 19 Vyloučení člena družstva...10 Článek 20 Úmrtí člena družstva...11 Článek 21 Zánik společného členství manželů...11 Článek 22 Zánik družstva...12 Článek 23 Nárok na vypořádací podíl...12 ČÁST ŠESTÁ: NÁJEM DRUŽSTVA...12 Článek 24 Základní ustanovení o nájmu družstevního bytu...12 Článek 25 Smlouva o nájmu družstevního bytu...12 Článek 26 Nájemné...13 Článek 27 Služby spojené s bydlení...13 Článek 28 Společná ustanovení k nájmu družstevního bytu...13 Článek ČÁST SEDMÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA...14 Článek 30 Orgány družstva...14 Článek 31 Členská schůze...14 Článek Článek Článek Článek 35 Společné ustanovení o volených orgánech družstva...16 Článek Článek 37 Představenstvo...17

3 Strana 3/ 19 Článek Článek 39 Kontrolní komise...17 ČÁST OSMÁ: HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA...18 Článek 40 Základní kapitál...18 Článek 41 Základní pravidla hospodaření družstva...18 Článek 42 Fond členských vkladů...18 Článek 43 Zdroj pro opravy a investice bytového fondu...18 ČÁST DEVÁTÁ: ZRUŠENÍ A ZÁNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA...19 Článek ČÁST DESÁTÁ: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...19 Článek Článek ČÁST PRVÁ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Družstvo má firmu Bytové družstvo Skuteckého Laudova a má sídlo: Laudova 31/1385, Praha 17 Řepy, PSČ Článek 2 1. Bytové družstvo Skuteckého Laudova (dále jen družstvo) je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem koupě bytového technologického celku a zajišťováním bytových potřeb svých členů způsobem podle těchto stanov; může také provádět správu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob, popřípadě pro společenství vlastníků jednotek na základě písemného pověření. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je pronájem a správa bytových a nebytových prostor a zajišťování služeb souvisejících s řádným hospodařením a provozem domů, bytů, nebytových prostor a pozemků. Článek 4 Družstevní podíl 1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl. Družstevní podíl se skládá z majetkových a nemajetkových práv a povinností člena. 2. Majetkové právo a povinnosti člena družstva představuje členský vklad, kterým je základní členský vklad a další členský vklad.

4 Strana 4/ Je-li družstevní podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy bytového družstva a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým může být jen jeden ze spoluvlastníků družstevního podílu. 4. Zastavit družstevní podíl v družstvu se vylučuje. ČÁST DRUHÁ: MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ Článek 5 Základní členský vklad 1. Ustavujícím členům družstva vzniká členství dnem vzniku družstva, pokud tito členové splatí základní vklad způsobem stanoveným ustanovující členskou schůzí. 2. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 1000,-Kč. Základní členský vklad je peněžitý a přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu členství v družstvu nevznikne. 3. Základní členský vklad nelze za trvání členství v družstvu členovi vracet, a to ani zčásti, vyjma případu, že by došlo rozhodnutím členské schůze za podmínek podle ZOK ke snížení základního členského vkladu. Článek 6 Další členský vklad 1. Dalším členským vkladem se člen družstva podílí především na pořízení domu družstvem s pozemkem nebo na pořízení, případně rozšíření družstevního bytu změnou dokončené stavby přístavbou, vestavbou, nástavbou, apod. 2. Závazek k převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu ve výši určené členskou schůzí je jednou z podmínek vzniku členství v družstvu. 3. Člen se může podílet na základním kapitálu družstva více dalšími členskými vklady formou sjednání písemné smlouvy s družstvem o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu (smlouva o dalším členském vkladu). 4. Není-li dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu jinak, nelze další členský vklad nebo jeho část za trvání členství vracet, ani jinak vypořádávat, vyjma případu, kdy dojde k převodu vlastnického práva k jednotce členovi družstva a další členský vklad se započítává na kupní cenu za tento převod. Článek 7 1. U člena bytového družstva, jenž nedoplatí celý další členský vklad, popř. jeho část najednou, bude platit nevyvratitelná domněnka, že požádal družstvo o zajištění úvěru na částku rovnající se nezaplacené části jeho dalšího členského vkladu. Družstvo zajistí u vybraného bankovního ústavu úvěr rovnající se rozdílu mezi kupní cenou a vybranou částkou na dalších členských vkladech.

5 Strana 5/ Každý člen družstva, který nezaplatil v dané lhůtě další členský vklad najednou, je povinen podílet se na splácení úvěru. Mimořádnou splátku dalšího členského vkladu nebo úvěru je člen oprávněn zaplatit pouze prostřednictvím družstva v termínech daných představenstvem, jež budou stanoveny dle podmínek úvěrové smlouvy nebo po dohodě s příslušným bankovním ústavem, který úvěr družstvu poskytuje. 3. Člen družstva, který zaplatil další členský vklad najednou, se na splácení úvěru nepodílí. Článek 8 Nepeněžitý další členský vklad 1. Podle podmínek a potřeb družstva může členská schůze schválit možnost splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu či jeho části formou nepeněžitého dalšího členského vkladu. Nepeněžitým dalším členským vkladem může být především pořízení nebo rozšíření družstevního bytu změnou dokončené stavby přístavbou, vestavbou, nástavbou, apod 2. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle příslušného právního předpisu, na němž se dohodnou družstvo a vkladatel. Článek 9 Další majetková účast 1. Další majetková účast je tvořena mimořádným vkladem členů družstva. Prostředky mohou být použity na nutné investice do bytového fondu v havarijních případech a na překlenutí nedostatku zdrojů na úhradu splátek úvěrů. 2. Další majetková účast, její výše a způsob splacení určuje schůze družstva. K další majetkové účasti se nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena družstva. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU Článek 10 Vznik členství 1. Členem družstva může být jen fyzická osoba za podmínek stanovených zákonem o obchodních kooperací dále jen ZOK. 2. Při založení družstva vzniká členství zakladatelům dnem vzniku družstva. Členy družstva se staly osoby, jejichž seznam tvoří přílohu notářského zápisu ustavující schůzi družstva, jestliže splnily podmínky pro vznik členství. 3. Za trvání družstva vzniká nové členství přijetím za člena usnesením členské schůze na základě písemné členské přihlášky, jsou-li splněny podmínky vzniku členství podle ZOK a těchto stanov. Členství vznikne dnem uvedeným v usnesení členské schůze nejdříve však splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

6 Strana 6/ Písemná přihláška za člena družstva obsahuje: a) obchodní firmu družstva, b) jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství, c) závazek uchazeče o členství dodržovat stanovy družstva, interní předpisy družstva a usnesení členské schůze družstva, d) závazek uchazeče o členství přistoupit k plnění všech finančních závazků vůči družstvu. 5. V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství, je družstvo povinno neprodleně vrátit základní členský vklad, pokud byl zaplacen. 6. Má-li být členství spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nebytové jednotky, vznikne členství až po oboustranném podpisu smlouvy o dalším členském vkladu a splacením celé výše dalšího členského vkladu. 7. Za trvání družstva vzniká členství dále převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou fyzickou osobu. Článek 11 Společné členství manželů v družstvu 1. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. 2. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně a jako společní členové mají jeden hlas. 3. Jde-li o společné členství manželů v družstvu, s nímž je spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů k družstevnímu bytu. Jde-li o společné členství manželů, s nímž je spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů k družstevnímu bytu. 4. Přeměnilo-li se společné členství manželů za trvání manželství na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo k družstevnímu bytu. Článek 12 Převod a přechod členství, Převod, přechod, splynutí a rozdělení družstevních podílů 1. Převod družstevního podílu je možný jen na fyzickou osobu, která se může stát podle stanov nebo podle ZOK členem družstva. Převod nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 2. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. 3. Stejné právní účinky vůči družstvu nastanou, je-li namísto samotné smlouvy o převodu družstevního podílu doručeno družstvu písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy s ověřenými podpisy účastníků smlouvy. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. 4. Družstvo neprodleně po doručení smlouvy nebo prohlášení podle předcházejícího odstavce provede zápis příslušných změn v seznamu členů. Za úkony spojené s vyřízením agendy je

7 Strana 7/ 19 družstvo oprávněno požadovat od převodce a nabyvatele úhradu nákladů s tím spojených podle ceníků poplatků schválených usnesením členské schůze. 5. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, včetně všech práv a povinností s tím spojených. 6. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena za podmínek stanovených zákonem. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Nájem družstevního bytu přechází na toho dědice, kterému připadl družstevní podíl, včetně všech práv a povinností s tím spojených. 7. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela tak, že společné členství manželů se přeměňuje na výlučné členství pozůstalého manžela. 8. Nabude-li člen, za trvání členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splynou až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. Pokud s dalším družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu, stává se nabyvatel nájemcem družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených. Z hlediska členství má nabyvatel po splynutí podílů dále práva a povinnosti jediného člena. 9. Rozdělení družstevního podílu je možné pouze v případě, že je člen nájemcem nejméně dvou předmětů nájmu a bude proveden převod nebo přechod části družstevního podílu s nájmem. Člen, jehož družstevní podíl byl rozdělen, ručí za dluhy, které jsou s původním družstevním podílem spojeny. Nabyvatel družstevního podílu je navíc povinen zaplatit základní členský vklad družstvu. Článek 13 Seznam členů 1. Družstvo vede seznam všech svých členů podle ZOK a těchto stanov. Společní členové manželé se v seznamu členů výslovně uvádějí jako společní členové; je-li členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu pouze tento z manželů, bez ohledu, že vznikl společný nájem manželů k družstevnímu bytu. 2. Do seznamu členů se zapisuje: a) jméno a bydliště nebo sídlo člena s uvedením adresy pro doručování členovi, má-li být doručováno na jinou adresu než je bydliště nebo sídlo člena, b) den a způsob vzniku a zániku členství v bytovém družstvu, c) výše členského vkladu (základního a dalšího) a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu (základnímu a dalšímu), d) určení, ke kterému předmětu nájmu člena nebo k předmětu nájmu jiné osoby se vztahuje každý jednotlivý další členský vklad. 3. Člen je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala; bytové družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena a případně podle povahy údaje prokázána.

8 Strana 8/ Člen má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Při vydání potvrzení častěji než 1x za rok uhradí člen družstvu za každé potvrzení navíc paušální částku dle ceníku poplatků schválených členskou schůzí. ČÁST ČTVRTÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA A DRUŽSTVA Člen družstva má právo zejména: Článek 14 Členské práva a povinnosti a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze, b) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou k bytu, k němuž má platná nájemný vztah. U společného členství lze takto uzavřít nájemní smlouvu s oběma manželi, c) volit a být volen do orgánů družstva, d) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které členům poskytuje, e) na přenechání jemu pronajatého bytu do podnájmu po předchozím písemném souhlasu družstva, f) na převedení nájmu příslušného družstevního bytu na jiného v souvislosti s převodem družstevního podílu g) obracet se s návrhy nebo stížnostmi k příslušným orgánům bytového družstva a být informován o jejich vyřízení, h) na převod bytu do osobního vlastnictví po úplném splnění svého závazku na splacení dalšího členského vkladu Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánu družstva, b) uhradit základní, popřípadě další členský vklad, k němuž se zavázal, ve stanovené výši a lhůtě, c) oznamovat a podle povahy údajů také doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro stanovení úhrad spojený s nájmem bytu, d) chránit družstevní majetek, e) hradit příspěvky na činnost družstva (např. fond oprav) a hradit poplatky za úkony ve výši stanovené družstvem, f) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze, g) ve stanovené výši a včas platit úhrady spojené s nájmem družstevního bytu a plnit další povinnosti vyplývající z nájmu družstevního bytu.

9 Strana 9/ 19 Článek 15 Družstevní práva a povinnosti 1. Družstvo má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle povahy věci právům členů odpovídají povinnosti družstva a povinnostem členů odpovídají práva družstva. 2. Družstvo má právo provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena družstva. Člen družstva smí souhlas odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li družstvo úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy je člen družstva povinen jejich provedení umožnit bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá v plné výši za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 3. Práva a povinnosti družstva jako pronajímatele družstevního bytu a práva a povinnosti člena družstva jako nájemce družstevního bytu mohou být upraveny vedle těchto stanov též usnesením členské schůze družstva a smlouvami o nájmu družstevního bytu. 1. Členství v družstvu zaniká: ČÁST PÁTA: ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 16 Způsoby zániku členství a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) úmrtím člena družstva g) zánikem společného členství manželů v družstvu pro jednoho z manželů, h) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva, i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, k) zánikem družstva bez právního nástupce, l) z dalších důvodů uvedených v zákoně. 2. Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu, nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu nebo právo nájmu k více předmětům nájmu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Současně zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. Ustanovení tohoto odstavce neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu. Článek 17 Dohoda o zániku členství 1. Dohodu o zániku členství uzavírá družstvo a člen v písemné formě a dohoda je uzavřena po oboustranném podpisu.

10 Strana 10/ Členství v družstvu zanikne na základě písemné dohody dnem v této dohodě sjednaným. 3. Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu, nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu nebo právo nájmu k více předmětům nájmu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Současně zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. 4. Všechny předměty nájmu (družstevní byt, nebytové jednotky, společné prostory) musí být vyklizeny a předány do dne uvedené v dohodě o zániku členství. Článek 18 Vystoupení člena z družstva 1. Člen může z družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným družstvu. Výpovědní doba při vystoupení z družstva činí jeden měsíc. Běh výpovědní lhůty začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu. 2. Členství zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty. 3. Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu, nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu nebo právo nájmu k více předmětům nájmu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Současně zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. 4. Člen může z bytového družstva vystoupit proto, že nesouhlasí se změnou stanov, která byla schválena členskou schůzí, jestliže na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov. Člen musí v tomto případě postupovat podle ZOK a není pro něho schválená změna stanov účinná a vztah mezi družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Článek 19 Vyloučení člena družstva 1. Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opakovaně přes výstrahu porušil své členské povinnosti, b) nesplatil nebo nesplácí ve stanové výši a době další členský vklad, ke kterému se jako člen zavázal, c) přestal splňovat podmínky pro členství v družstvu podle zákona a těchto stanov. 2. Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena družstva nebo společné členy družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu jestliže: a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, b) byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. 3. Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu nepoužijí.

11 Strana 11/ Za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu se považuje zejména případ, kdy doba prodlení úhrady byť jednotlivé platby překročí dobu tří měsíců. V případě souhlasu s odkladem je důvod k vyloučení dán poté, co člen družstva podmínky, za kterých byl orgánem družstva odklad povolen, nesplní. 5. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. 6. Udělení výstrahy a o jejím obsahu rozhoduje představenstvo družstva. Pokud porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit, družstvo není povinno dát předchozí písemnou výstrahu. 7. Rozhodnutí o vyloučení je možno přijmout jen do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 8. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být zpracováno písemně a doručeno doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. Jde-li o vyloučení společných členů-manželů, doručují se všechny písemnosti týkající se výstrahy a vyloučení samostatně každému z manželů. Rozhodnutí musí obsahovat důvod vyloučení a poučení o možnosti podat odůvodněné námitky k členské schůzi. Členství zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek (30 dnů od doručení rozhodnutí) nebo dnem, kdy bylo členovi doručeno písemné rozhodnutí o zamítnutí námitek členskou schůzí. 9. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen družstva podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 10. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. Článek 20 Úmrtí člena družstva 1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti družstevní podíl v družstvu na dědice, kterému připadl družstevní podíl. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. 2. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. Článek 21 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle novelizovaného občanského zákoníku dále jen NOZ. 2. Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, tento je povinen informovat představenstvo, a to nejpozději do 6 měsíců od podpisu dohody, právní moci rozhodnutí příslušného soudu nebo marným uplynutím zákonné lhůty stanovené občanským zákoníkem.

12 Strana 12/ 19 Článek 22 Zánik družstva 1. Členství zaniká zánikem družstva dnem výmazu družstva bez právního nástupnictví z rejstříku. Článek 23 Nárok na vypořádací podíl 1. Zánikem členství v družstvu vzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl se rovná výši splaceného (splněného) základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu (více dalších členských vkladů), není-li dále stanoveno jinak. 3. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči dosavadnímu členovi. 4. Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu, je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu. 5. Při zániku členství člena bytového družstva, jemuž byl převeden družstevní byt do vlastnictví a na kupní cenu převodu byl započten jeho splacený další členský vklad, jímž se podílel on nebo jeho právní předchůdce na pořízení družstevního bytu (spolu s pozemkem), převedeného mu do vlastnictví, rovná se vypořádací podíl splacenému základnímu členskému vkladu. ČÁST ŠESTÁ: NÁJEM DRUŽSTVA Článek 24 Základní ustanovení o nájmu družstevního bytu 1. Základní podmínkou pro vznik práva člena družstva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu je, že člen se podílí nebo jeho právní předchůdce se podílel na pořízení bytu dalším členským vkladem a splňuje ostatní podmínky podle ZOK a těchto stanov. 2. Ustanovení této části stanov se podle povahy věci přiměřeně použijí také na jiný předmět nájmu v družstvu. Článek 25 Smlouva o nájmu družstevního bytu 1. Nájemní smlouvou se družstvo jako pronajímatel zavazuje přenechat členovi družstva jako nájemci do užívání družstevní byt k zajištění jeho bytových potřeb a bytových potřeb i členů jeho domácnosti a člen jako nájemce se zavazuje platit za to družstvu jako pronajímateli nájemné. 2. Nájemní smlouva se sjednává písemně.

13 Strana 13/ 19 Článek 26 Nájemné 1. Postup při stanovení výše prvního nájemného určuje svým usnesením členská schůze v souladu s ZOK tak, že členové družstva-nájemci hradí v nájemném družstvu pouze předpokládané účelně vynaložené náklady vzniklé družstvu při správě družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu, ve kterém se družstevní byty nacházejí, splátku případného úvěru družstva ve výši odpovídající podílu na nesplacené části dalšího či dalších členských vkladů člena družstva, splátku případného úvěru družstva čerpaného na opravu či modernizaci družstevního bytů a domu a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice týkající se těchto družstevních bytů a domu. 2. Dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice družstevních bytů nebo nebytových prostor neobsahuje finanční prostředky, které by mohly být použity k pokrytí nákladů souvisejících s odstraněním havarijního stavu. Proto v případě, kdy dojde ke vzniku těchto nákladů, nebo ke změně výše účelně vynaložených nákladů, které jsou rozhodující pro určení výše nájemného, je představenstvo oprávněno písemným oznámením informovat členy družstva o nové výši nájemného. Změna je účinná od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení. Článek 27 Služby spojené s bydlení 1. Službami obecně jsou podle zvláštního zákona zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu a odvoz komunálního odpadu. 2. Družstvo má právo požadovat na nájemcích placení záloh na úhradu nákladů na služby. O výši záloh rozhoduje představenstvo. Zpravidla se měsíční zálohy za jednotlivé služby určují jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku. 3. Způsob rozúčtování nákladů na služby schvaluje členská schůze. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Pokud by způsob rozúčtování nebyl členskou schůzí schválen, rozúčtují se náklady na služby podle zvláštního zákona. Článek 28 Společná ustanovení k nájmu družstevního bytu 1. Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny tyto osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. 2. Pokud ví nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas bytovému družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do družstevního bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za porušení členských povinností spojených s nájmem závažným způsobem. 3. Podrobnosti týkající se práv a povinností spojených s nájmem družstevního bytu mohou být

14 Strana 14/ 19 určeny interním předpisem družstva, schváleném usnesením členské schůze, popřípadě také v nájemní smlouvě, zejména v případě, že se týkají nájmu konkrétního družstevního bytu. Dnem schválení se interní předpis družstva stává závazným ve vztahu ke všem nájemcům, přičemž pro členy družstva-nájemce se stává součástí členských práv a povinností spojených s nájmem družstevního bytu. Článek Zánikem členství v družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nájem družstevního bytu. 2. Osoba, jíž zanikl nájem bez právního nástupce, odevzdá družstevní byt družstvu v den, kdy nájem zanikl, popřípadě jiný pozdější den písemně dohodnutý s družstvem. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče, má možnost přístupu do bytu, byt je vyklizený a způsobilý k dalšímu užívání. O odevzdání bytu, včetně klíčů od bytu se sepíše zápis, který podepíše zástupce družstva a osoba předávající byt družstvu. Byt musí být odevzdán družstvu ve stavu, v němž jej nájemce převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Osoba odevzdávající byt je povinna odstranit v něm změny, které byly provedeny v průběhu nájmu bez souhlasu bytového družstva, pokud nebude dohodnuto jinak. Zařízení a předměty pevně připojené na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez poškození bytu nebo jeho vybavení, se považují za vlastnictví družstva. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. ČÁST SEDMÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA Článek 30 Orgány družstva Článek 31 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat smlouvu o výkonu funkce s členy jejích orgánů, d) určovat výši odměny členů představenstva a kontrolní komise, e) schvalovat účetní závěrku družstva, f) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztráty, g) schvalovat zásady hospodaření, h) rozhodovat o koncepci rozvoje družstva a účast v SVJ, i) rozhodovat o prodeji bytů družstva jeho členům či ostatním osobám, j) rozhodovat o zcizení či o zastavení a věcných břemenech k nemovitostem, ve kterých jsou byty. Rozhodnutí o zcizení může členská schůze přijmout jen po předchozím souhlasu

15 Strana 15/ 19 všech členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká, a rozhodnutí o zastavení či jiném zatížení nemovitosti jen po souhlasu alespoň dvou třetin příslušných členů. Souhlas členů musí být písemný. k) rozhodovat o výši a lhůtě splacení dalšího členského vkladu, l) rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí nebo pokud tak stanoví zákon 3. Členská schůze projednává námitky proti rozhodnutí představenstva v případech stanovených zákonem a těmito stanovami. 4. Usnesená členské schůze může být soudem prohlášeno za neplatné za podmínek stanovených zákonem. Článek Jednání členské schůze svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou za každé účetní období. 2. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo členové bytového družstva, kteří mají alespoň jednu třetinu všech hlasů, a to tak, aby se konala do 30 dnů od doručení takovéto žádosti. 3. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. 4. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. 5. Má-li dojít ke změně stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 6. Pokud zákon nestanoví jinak, je členská schůze schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Pokud zákon nestanoví jinak, je usnesení přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných. 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi. Článek Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná. 2. Pokud členská schůze nestanoví jinak, hlasuje se veřejně. 3. Při rozhodování způsobem Per Rollam podle ZOK se pro přijetí návrhu usnesení vyžaduje souhlas většiny z celkového počtu hlasů všech členů družstva. 4. Ve věcech týkající se nájmů hlasují pouze členové družstva s platnou nájemní smlouvou s družstvem. K hlasům ostatních členů družstva se nepřihlíží.

16 Strana 16/ 19 Článek každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání jednání, b) program schůze a přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 2. Přílohou zápisu tvoří seznam pozvaných a seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 3. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Článek 35 Společné ustanovení o volených orgánech družstva 1. Volené orgány družstva jsou představenstvo družstva a kontrolní komise. 2. Funkční období volených orgánů jsou 3 roky. Funkční období voleného orgánu končí všem jeho členům stejně. Člen družstva může být volen členem voleného orgánu opětovně. 3. Každému členu voleného orgánu náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně, pokud se jednací orgán neusnese na tajném hlasování. 4. Představenstvo a kontrolní komise jsou usnášeníschopné, pokud se jejich jednání účastní nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení se schvalují souhlasem většinového počtu všech členů příslušného orgánu. Usnesení lze schválit i v režimu Per Rollam dle ZOK. 5. Z jednání představenstva a kontrolní komise se vyhotovuje zápis, který podepisují předsedající a zapisovatel. Na obsah zápisu se vztahuje přiměřeně čl. 34 těchto stanov. Článek Výkon funkce člena voleného orgánu je výkonem osobní povahy. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu družstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 2. Členy těchto orgánů mohou být pouze členové družstva, přitom funkce člena představenstva a kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 3. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z ní odstoupit. Jeho funkce zaniká dohodou nebo uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení. 4. Kromě členů volených orgánů mohou být voleni do orgánů i náhradníci, které si příslušný orgán povolává v případě potřeby na uvolněnou funkci člena, a to v pořadí, v jakém byli podle počtu získaných hlasů zvoleni. 5. Člen voleného orgánu má nárok na odměnu za výkon funkce člena voleného orgánu družstva. Výše odměny schvaluje usnesením členská schůze nebo může být sjednána ve smlouvě o výkonu funkce.

17 Strana 17/ V ostatním se použijí ustanovení ZOK a NOZ, která se týkají volených orgánů a členství ve volených orgánech obchodních korporací nebo obecně právnických osob, pokud se vztahují také na volené orgány družstva. Článek 37 Představenstvo 1. Představenstvo má 3 členy a je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 2. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svojí činnost. 3. Představenstvo se schází podle potřeby, musí se však sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Článek Předseda družstva je volen představenstvem družstva z jeho členů. Předseda družstva především: a) organizuje a řídí jednání představenstva, b) jedná za družstvo navenek, c) organizuje a řídí činnost kanceláře družstva a běžnou činnost družstva, pokud tím není pověřen představenstvem jiný člen představenstva. 2. Předsedu družstva zastupuje místopředseda, který je volen představenstvem z jeho členů. 3. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) družstva a další člen představenstva. Článek 39 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise má 1 člena - předsedu komise. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 3. Kontrolní komise má právo vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva, vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a k návrhu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 4. Kontrolní komisi svolává a její jednání řídí předseda komise.

18 Strana 18/ 19 ČÁST OSMÁ: HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 40 Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. 2. Výše základního členského vkladu je uvedena v čl. 5 těchto stanov. 3. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. Článek 41 Základní pravidla hospodaření družstva 1. Zdroje krytí nákladů bytového družstva jsou zejména členské vklady, výnosy z nájemného bytů a nebytových prostor, ostatní výnosy a přijaté zálohy na služby. 2. Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů-nájemců družstevních bytů a k dalšímu rozvoji bytového družstva při uspokojování těchto bytových potřeb. 3. Ztráta družstva se hradí podle usnesení členské schůze Článek 42 Fond členských vkladů 1. Fond členských vkladů se tvoří z plnění člena na členský podíl. 2. Prostředky fondu se používají zejména na úhradu nákladů spojených s koupí bytových domů, garáží, s úpravami prostor určených k pronájmu a k vyplacení vypořádacích podílů při zániku členství. 3. Prostředky fondu mohou být použity na úhrady ztráty družstva. Článek 43 Zdroj pro opravy a investice bytového fondu 1. Zdroj na opravy a investice se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného. 2. Zdroj na opravy a investice se používá na financování oprav, údržby, případně dalších provozních nákladů a na financování investičních nákladů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytového domu, garáží, případně na koupi pozemku souvisejícího s domem, či jiného dlouhodobého majetku sloužícího k uspokojování bytových potřeb členů. 3. Způsob tvorby a použití tohoto zdroje se řídí usnesením členské schůze.

19 Strana 19/ 19 ČÁST DEVÁTÁ: ZRUŠENÍ A ZÁNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA Článek Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze za účasti notáře. 2. Změna právní formy družstva, popř. jeho likvidace se řídí obecné závaznými právními předpisy. 3. Bytové družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ČÁST DESÁTÁ: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 45 Písemnosti týkající se členů družstva a nájmu družstevního bytu se vzájemně doručují buď osobním předáním a převzetím nebo doporučenou poštou. V případě, že má člen zřízenou osobní datovou schránku a oznámí to družstvu, lze doručovat datovou schránkou. Člen doručuje na adresu bytového družstva, družstvo doručuje na adresu bydliště člena uvedenou v seznamu členů, resp. na jinou doručovací adresu, která je zapsaná v seznamu členů. Článek Dnem nabytí účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy družstva a ustanovení vnitřních předpisů družstva, která jsou v rozporu s těmito stanovami. 2. Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti družstva a členů družstva ode dne nabytí účinnosti těchto stanov. 3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí ZOK a NOZ. Družstvo se přijetím těchto stanov podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, jako celku. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzi konanou dne XX. X. 2015

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl. 5 Družstevní podíl - obecná ustanovení

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10 STANOVY Bytové družstvo Tererova 1357/10 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 13 ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ... Oddíl I. Základní členský vklad... Oddíl II. Další členský vklad...

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW (DÁLE JEN DRUŽSTVO ) OBSAH ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 4 1.4. DRUŽSTEVNÍ PODÍL OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMÍZEK

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMÍZEK STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMÍZEK (DÁLE JEN DRUŽSTVO) OBSAH ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1.2. FIRMA A SÍDLO BYTOVÉHO DRUŽSTVA 3 1.3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3 1.4. DRUŽSTEVNÍ PODÍL

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Markušova 2+4 (dále jen bytové družstvo) OBSAH strana ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO BYTOVÉHO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména zajišťováním bytových

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART. Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380

NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART. Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380 NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380 OBSAH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 Článek 1 Právní postavení... 6 Článek 2 Obchodní firma...

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

NÁVRH STANOVY. bytového družstva Bojasova

NÁVRH STANOVY. bytového družstva Bojasova 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Bojasova. NÁVRH STANOVY bytového družstva Bojasova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo 2. Sídlo: Praha 8, Bojasova 1246/9, PSČ 182 00 3. Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb., dále

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo 1. Firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva je: JAS 4, bytové družstvo 1.2. Sídlem družstva je: Brno, Jaselská 187/4, PSČ 602 00 1.3. Družstvo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Skuteckého - Laudova

S T A N O V Y Bytového družstva Skuteckého - Laudova S T A N O V Y Bytového družstva Skuteckého - Laudova OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní podíl

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

-strana první- NZ 873/2014 N 692/2014. Notářský zápis

-strana první- NZ 873/2014 N 692/2014. Notářský zápis -strana první- NZ 873/2014 N 692/2014 Notářský zápis sepsaný dne 05.09.2014 (slovy: pátého září roku dva tisíce čtrnáct) jménem JUDr. Bohumily Račokové, notářky se sídlem v Kladně, v notářské kanceláři

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více