STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA"

Transkript

1 Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval: Člen představenstva Ladislav Ryšavý XX.2015 Schváleno: Členská schůze Ověřeno: Předseda představenstva Vladimíra Hloušková Ověřeno: Místopředseda představenstva Renata Kafková

2 Strana 2/ 19 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Obsah ČÁST PRVÁ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 Článek Článek Článek 3 Předmět činnosti družstva...3 Článek 4 Družstevní podíl...3 ČÁST DRUHÁ: MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ...4 Článek 5 Základní členský vklad...4 Článek 6 Další členský vklad...4 Článek Článek 8 Nepeněžitý další členský vklad...5 Článek 9 Další majetková účast...5 ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU...5 Článek 10 Vznik členství...5 Článek 11 Společné členství manželů v družstvu...6 Článek 12 Převod a přechod členství, Převod, přechod, splynutí a rozdělení družstevních podílů 6 Článek 13 Seznam členů...7 ČÁST ČTVRTÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA A DRUŽSTVA...8 Článek 14 Členské práva a povinnosti...8 Článek 15 Družstevní práva a povinnosti...9 ČÁST PÁTA: ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU...9 Článek 16 Způsoby zániku členství...9 Článek 17 Dohoda o zániku členství...9 Článek 18 Vystoupení člena z družstva...10 Článek 19 Vyloučení člena družstva...10 Článek 20 Úmrtí člena družstva...11 Článek 21 Zánik společného členství manželů...11 Článek 22 Zánik družstva...12 Článek 23 Nárok na vypořádací podíl...12 ČÁST ŠESTÁ: NÁJEM DRUŽSTVA...12 Článek 24 Základní ustanovení o nájmu družstevního bytu...12 Článek 25 Smlouva o nájmu družstevního bytu...12 Článek 26 Nájemné...13 Článek 27 Služby spojené s bydlení...13 Článek 28 Společná ustanovení k nájmu družstevního bytu...13 Článek ČÁST SEDMÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA...14 Článek 30 Orgány družstva...14 Článek 31 Členská schůze...14 Článek Článek Článek Článek 35 Společné ustanovení o volených orgánech družstva...16 Článek Článek 37 Představenstvo...17

3 Strana 3/ 19 Článek Článek 39 Kontrolní komise...17 ČÁST OSMÁ: HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA...18 Článek 40 Základní kapitál...18 Článek 41 Základní pravidla hospodaření družstva...18 Článek 42 Fond členských vkladů...18 Článek 43 Zdroj pro opravy a investice bytového fondu...18 ČÁST DEVÁTÁ: ZRUŠENÍ A ZÁNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA...19 Článek ČÁST DESÁTÁ: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...19 Článek Článek ČÁST PRVÁ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Družstvo má firmu Bytové družstvo Skuteckého Laudova a má sídlo: Laudova 31/1385, Praha 17 Řepy, PSČ Článek 2 1. Bytové družstvo Skuteckého Laudova (dále jen družstvo) je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem koupě bytového technologického celku a zajišťováním bytových potřeb svých členů způsobem podle těchto stanov; může také provádět správu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob, popřípadě pro společenství vlastníků jednotek na základě písemného pověření. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je pronájem a správa bytových a nebytových prostor a zajišťování služeb souvisejících s řádným hospodařením a provozem domů, bytů, nebytových prostor a pozemků. Článek 4 Družstevní podíl 1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl. Družstevní podíl se skládá z majetkových a nemajetkových práv a povinností člena. 2. Majetkové právo a povinnosti člena družstva představuje členský vklad, kterým je základní členský vklad a další členský vklad.

4 Strana 4/ Je-li družstevní podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy bytového družstva a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým může být jen jeden ze spoluvlastníků družstevního podílu. 4. Zastavit družstevní podíl v družstvu se vylučuje. ČÁST DRUHÁ: MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ Článek 5 Základní členský vklad 1. Ustavujícím členům družstva vzniká členství dnem vzniku družstva, pokud tito členové splatí základní vklad způsobem stanoveným ustanovující členskou schůzí. 2. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 1000,-Kč. Základní členský vklad je peněžitý a přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu členství v družstvu nevznikne. 3. Základní členský vklad nelze za trvání členství v družstvu členovi vracet, a to ani zčásti, vyjma případu, že by došlo rozhodnutím členské schůze za podmínek podle ZOK ke snížení základního členského vkladu. Článek 6 Další členský vklad 1. Dalším členským vkladem se člen družstva podílí především na pořízení domu družstvem s pozemkem nebo na pořízení, případně rozšíření družstevního bytu změnou dokončené stavby přístavbou, vestavbou, nástavbou, apod. 2. Závazek k převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu ve výši určené členskou schůzí je jednou z podmínek vzniku členství v družstvu. 3. Člen se může podílet na základním kapitálu družstva více dalšími členskými vklady formou sjednání písemné smlouvy s družstvem o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu (smlouva o dalším členském vkladu). 4. Není-li dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu jinak, nelze další členský vklad nebo jeho část za trvání členství vracet, ani jinak vypořádávat, vyjma případu, kdy dojde k převodu vlastnického práva k jednotce členovi družstva a další členský vklad se započítává na kupní cenu za tento převod. Článek 7 1. U člena bytového družstva, jenž nedoplatí celý další členský vklad, popř. jeho část najednou, bude platit nevyvratitelná domněnka, že požádal družstvo o zajištění úvěru na částku rovnající se nezaplacené části jeho dalšího členského vkladu. Družstvo zajistí u vybraného bankovního ústavu úvěr rovnající se rozdílu mezi kupní cenou a vybranou částkou na dalších členských vkladech.

5 Strana 5/ Každý člen družstva, který nezaplatil v dané lhůtě další členský vklad najednou, je povinen podílet se na splácení úvěru. Mimořádnou splátku dalšího členského vkladu nebo úvěru je člen oprávněn zaplatit pouze prostřednictvím družstva v termínech daných představenstvem, jež budou stanoveny dle podmínek úvěrové smlouvy nebo po dohodě s příslušným bankovním ústavem, který úvěr družstvu poskytuje. 3. Člen družstva, který zaplatil další členský vklad najednou, se na splácení úvěru nepodílí. Článek 8 Nepeněžitý další členský vklad 1. Podle podmínek a potřeb družstva může členská schůze schválit možnost splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu či jeho části formou nepeněžitého dalšího členského vkladu. Nepeněžitým dalším členským vkladem může být především pořízení nebo rozšíření družstevního bytu změnou dokončené stavby přístavbou, vestavbou, nástavbou, apod 2. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle příslušného právního předpisu, na němž se dohodnou družstvo a vkladatel. Článek 9 Další majetková účast 1. Další majetková účast je tvořena mimořádným vkladem členů družstva. Prostředky mohou být použity na nutné investice do bytového fondu v havarijních případech a na překlenutí nedostatku zdrojů na úhradu splátek úvěrů. 2. Další majetková účast, její výše a způsob splacení určuje schůze družstva. K další majetkové účasti se nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena družstva. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU Článek 10 Vznik členství 1. Členem družstva může být jen fyzická osoba za podmínek stanovených zákonem o obchodních kooperací dále jen ZOK. 2. Při založení družstva vzniká členství zakladatelům dnem vzniku družstva. Členy družstva se staly osoby, jejichž seznam tvoří přílohu notářského zápisu ustavující schůzi družstva, jestliže splnily podmínky pro vznik členství. 3. Za trvání družstva vzniká nové členství přijetím za člena usnesením členské schůze na základě písemné členské přihlášky, jsou-li splněny podmínky vzniku členství podle ZOK a těchto stanov. Členství vznikne dnem uvedeným v usnesení členské schůze nejdříve však splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

6 Strana 6/ Písemná přihláška za člena družstva obsahuje: a) obchodní firmu družstva, b) jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství, c) závazek uchazeče o členství dodržovat stanovy družstva, interní předpisy družstva a usnesení členské schůze družstva, d) závazek uchazeče o členství přistoupit k plnění všech finančních závazků vůči družstvu. 5. V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství, je družstvo povinno neprodleně vrátit základní členský vklad, pokud byl zaplacen. 6. Má-li být členství spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nebytové jednotky, vznikne členství až po oboustranném podpisu smlouvy o dalším členském vkladu a splacením celé výše dalšího členského vkladu. 7. Za trvání družstva vzniká členství dále převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou fyzickou osobu. Článek 11 Společné členství manželů v družstvu 1. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. 2. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně a jako společní členové mají jeden hlas. 3. Jde-li o společné členství manželů v družstvu, s nímž je spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů k družstevnímu bytu. Jde-li o společné členství manželů, s nímž je spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů k družstevnímu bytu. 4. Přeměnilo-li se společné členství manželů za trvání manželství na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo k družstevnímu bytu. Článek 12 Převod a přechod členství, Převod, přechod, splynutí a rozdělení družstevních podílů 1. Převod družstevního podílu je možný jen na fyzickou osobu, která se může stát podle stanov nebo podle ZOK členem družstva. Převod nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 2. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. 3. Stejné právní účinky vůči družstvu nastanou, je-li namísto samotné smlouvy o převodu družstevního podílu doručeno družstvu písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy s ověřenými podpisy účastníků smlouvy. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. 4. Družstvo neprodleně po doručení smlouvy nebo prohlášení podle předcházejícího odstavce provede zápis příslušných změn v seznamu členů. Za úkony spojené s vyřízením agendy je

7 Strana 7/ 19 družstvo oprávněno požadovat od převodce a nabyvatele úhradu nákladů s tím spojených podle ceníků poplatků schválených usnesením členské schůze. 5. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, včetně všech práv a povinností s tím spojených. 6. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena za podmínek stanovených zákonem. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Nájem družstevního bytu přechází na toho dědice, kterému připadl družstevní podíl, včetně všech práv a povinností s tím spojených. 7. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela tak, že společné členství manželů se přeměňuje na výlučné členství pozůstalého manžela. 8. Nabude-li člen, za trvání členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splynou až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. Pokud s dalším družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu, stává se nabyvatel nájemcem družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených. Z hlediska členství má nabyvatel po splynutí podílů dále práva a povinnosti jediného člena. 9. Rozdělení družstevního podílu je možné pouze v případě, že je člen nájemcem nejméně dvou předmětů nájmu a bude proveden převod nebo přechod části družstevního podílu s nájmem. Člen, jehož družstevní podíl byl rozdělen, ručí za dluhy, které jsou s původním družstevním podílem spojeny. Nabyvatel družstevního podílu je navíc povinen zaplatit základní členský vklad družstvu. Článek 13 Seznam členů 1. Družstvo vede seznam všech svých členů podle ZOK a těchto stanov. Společní členové manželé se v seznamu členů výslovně uvádějí jako společní členové; je-li členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu pouze tento z manželů, bez ohledu, že vznikl společný nájem manželů k družstevnímu bytu. 2. Do seznamu členů se zapisuje: a) jméno a bydliště nebo sídlo člena s uvedením adresy pro doručování členovi, má-li být doručováno na jinou adresu než je bydliště nebo sídlo člena, b) den a způsob vzniku a zániku členství v bytovém družstvu, c) výše členského vkladu (základního a dalšího) a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu (základnímu a dalšímu), d) určení, ke kterému předmětu nájmu člena nebo k předmětu nájmu jiné osoby se vztahuje každý jednotlivý další členský vklad. 3. Člen je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala; bytové družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena a případně podle povahy údaje prokázána.

8 Strana 8/ Člen má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Při vydání potvrzení častěji než 1x za rok uhradí člen družstvu za každé potvrzení navíc paušální částku dle ceníku poplatků schválených členskou schůzí. ČÁST ČTVRTÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA A DRUŽSTVA Člen družstva má právo zejména: Článek 14 Členské práva a povinnosti a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze, b) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou k bytu, k němuž má platná nájemný vztah. U společného členství lze takto uzavřít nájemní smlouvu s oběma manželi, c) volit a být volen do orgánů družstva, d) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které členům poskytuje, e) na přenechání jemu pronajatého bytu do podnájmu po předchozím písemném souhlasu družstva, f) na převedení nájmu příslušného družstevního bytu na jiného v souvislosti s převodem družstevního podílu g) obracet se s návrhy nebo stížnostmi k příslušným orgánům bytového družstva a být informován o jejich vyřízení, h) na převod bytu do osobního vlastnictví po úplném splnění svého závazku na splacení dalšího členského vkladu Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánu družstva, b) uhradit základní, popřípadě další členský vklad, k němuž se zavázal, ve stanovené výši a lhůtě, c) oznamovat a podle povahy údajů také doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro stanovení úhrad spojený s nájmem bytu, d) chránit družstevní majetek, e) hradit příspěvky na činnost družstva (např. fond oprav) a hradit poplatky za úkony ve výši stanovené družstvem, f) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze, g) ve stanovené výši a včas platit úhrady spojené s nájmem družstevního bytu a plnit další povinnosti vyplývající z nájmu družstevního bytu.

9 Strana 9/ 19 Článek 15 Družstevní práva a povinnosti 1. Družstvo má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle povahy věci právům členů odpovídají povinnosti družstva a povinnostem členů odpovídají práva družstva. 2. Družstvo má právo provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena družstva. Člen družstva smí souhlas odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li družstvo úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy je člen družstva povinen jejich provedení umožnit bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá v plné výši za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 3. Práva a povinnosti družstva jako pronajímatele družstevního bytu a práva a povinnosti člena družstva jako nájemce družstevního bytu mohou být upraveny vedle těchto stanov též usnesením členské schůze družstva a smlouvami o nájmu družstevního bytu. 1. Členství v družstvu zaniká: ČÁST PÁTA: ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 16 Způsoby zániku členství a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) úmrtím člena družstva g) zánikem společného členství manželů v družstvu pro jednoho z manželů, h) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva, i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, k) zánikem družstva bez právního nástupce, l) z dalších důvodů uvedených v zákoně. 2. Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu, nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu nebo právo nájmu k více předmětům nájmu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Současně zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. Ustanovení tohoto odstavce neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu. Článek 17 Dohoda o zániku členství 1. Dohodu o zániku členství uzavírá družstvo a člen v písemné formě a dohoda je uzavřena po oboustranném podpisu.

10 Strana 10/ Členství v družstvu zanikne na základě písemné dohody dnem v této dohodě sjednaným. 3. Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu, nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu nebo právo nájmu k více předmětům nájmu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Současně zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. 4. Všechny předměty nájmu (družstevní byt, nebytové jednotky, společné prostory) musí být vyklizeny a předány do dne uvedené v dohodě o zániku členství. Článek 18 Vystoupení člena z družstva 1. Člen může z družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným družstvu. Výpovědní doba při vystoupení z družstva činí jeden měsíc. Běh výpovědní lhůty začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu. 2. Členství zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty. 3. Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu, nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu nebo právo nájmu k více předmětům nájmu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Současně zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. 4. Člen může z bytového družstva vystoupit proto, že nesouhlasí se změnou stanov, která byla schválena členskou schůzí, jestliže na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov. Člen musí v tomto případě postupovat podle ZOK a není pro něho schválená změna stanov účinná a vztah mezi družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Článek 19 Vyloučení člena družstva 1. Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opakovaně přes výstrahu porušil své členské povinnosti, b) nesplatil nebo nesplácí ve stanové výši a době další členský vklad, ke kterému se jako člen zavázal, c) přestal splňovat podmínky pro členství v družstvu podle zákona a těchto stanov. 2. Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena družstva nebo společné členy družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu jestliže: a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, b) byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. 3. Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu nepoužijí.

11 Strana 11/ Za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu se považuje zejména případ, kdy doba prodlení úhrady byť jednotlivé platby překročí dobu tří měsíců. V případě souhlasu s odkladem je důvod k vyloučení dán poté, co člen družstva podmínky, za kterých byl orgánem družstva odklad povolen, nesplní. 5. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. 6. Udělení výstrahy a o jejím obsahu rozhoduje představenstvo družstva. Pokud porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit, družstvo není povinno dát předchozí písemnou výstrahu. 7. Rozhodnutí o vyloučení je možno přijmout jen do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 8. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být zpracováno písemně a doručeno doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. Jde-li o vyloučení společných členů-manželů, doručují se všechny písemnosti týkající se výstrahy a vyloučení samostatně každému z manželů. Rozhodnutí musí obsahovat důvod vyloučení a poučení o možnosti podat odůvodněné námitky k členské schůzi. Členství zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek (30 dnů od doručení rozhodnutí) nebo dnem, kdy bylo členovi doručeno písemné rozhodnutí o zamítnutí námitek členskou schůzí. 9. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen družstva podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 10. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. Článek 20 Úmrtí člena družstva 1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti družstevní podíl v družstvu na dědice, kterému připadl družstevní podíl. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. 2. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. Článek 21 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle novelizovaného občanského zákoníku dále jen NOZ. 2. Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, tento je povinen informovat představenstvo, a to nejpozději do 6 měsíců od podpisu dohody, právní moci rozhodnutí příslušného soudu nebo marným uplynutím zákonné lhůty stanovené občanským zákoníkem.

12 Strana 12/ 19 Článek 22 Zánik družstva 1. Členství zaniká zánikem družstva dnem výmazu družstva bez právního nástupnictví z rejstříku. Článek 23 Nárok na vypořádací podíl 1. Zánikem členství v družstvu vzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl se rovná výši splaceného (splněného) základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu (více dalších členských vkladů), není-li dále stanoveno jinak. 3. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči dosavadnímu členovi. 4. Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu, je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu. 5. Při zániku členství člena bytového družstva, jemuž byl převeden družstevní byt do vlastnictví a na kupní cenu převodu byl započten jeho splacený další členský vklad, jímž se podílel on nebo jeho právní předchůdce na pořízení družstevního bytu (spolu s pozemkem), převedeného mu do vlastnictví, rovná se vypořádací podíl splacenému základnímu členskému vkladu. ČÁST ŠESTÁ: NÁJEM DRUŽSTVA Článek 24 Základní ustanovení o nájmu družstevního bytu 1. Základní podmínkou pro vznik práva člena družstva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu je, že člen se podílí nebo jeho právní předchůdce se podílel na pořízení bytu dalším členským vkladem a splňuje ostatní podmínky podle ZOK a těchto stanov. 2. Ustanovení této části stanov se podle povahy věci přiměřeně použijí také na jiný předmět nájmu v družstvu. Článek 25 Smlouva o nájmu družstevního bytu 1. Nájemní smlouvou se družstvo jako pronajímatel zavazuje přenechat členovi družstva jako nájemci do užívání družstevní byt k zajištění jeho bytových potřeb a bytových potřeb i členů jeho domácnosti a člen jako nájemce se zavazuje platit za to družstvu jako pronajímateli nájemné. 2. Nájemní smlouva se sjednává písemně.

13 Strana 13/ 19 Článek 26 Nájemné 1. Postup při stanovení výše prvního nájemného určuje svým usnesením členská schůze v souladu s ZOK tak, že členové družstva-nájemci hradí v nájemném družstvu pouze předpokládané účelně vynaložené náklady vzniklé družstvu při správě družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu, ve kterém se družstevní byty nacházejí, splátku případného úvěru družstva ve výši odpovídající podílu na nesplacené části dalšího či dalších členských vkladů člena družstva, splátku případného úvěru družstva čerpaného na opravu či modernizaci družstevního bytů a domu a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice týkající se těchto družstevních bytů a domu. 2. Dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice družstevních bytů nebo nebytových prostor neobsahuje finanční prostředky, které by mohly být použity k pokrytí nákladů souvisejících s odstraněním havarijního stavu. Proto v případě, kdy dojde ke vzniku těchto nákladů, nebo ke změně výše účelně vynaložených nákladů, které jsou rozhodující pro určení výše nájemného, je představenstvo oprávněno písemným oznámením informovat členy družstva o nové výši nájemného. Změna je účinná od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení. Článek 27 Služby spojené s bydlení 1. Službami obecně jsou podle zvláštního zákona zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu a odvoz komunálního odpadu. 2. Družstvo má právo požadovat na nájemcích placení záloh na úhradu nákladů na služby. O výši záloh rozhoduje představenstvo. Zpravidla se měsíční zálohy za jednotlivé služby určují jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku. 3. Způsob rozúčtování nákladů na služby schvaluje členská schůze. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Pokud by způsob rozúčtování nebyl členskou schůzí schválen, rozúčtují se náklady na služby podle zvláštního zákona. Článek 28 Společná ustanovení k nájmu družstevního bytu 1. Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny tyto osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. 2. Pokud ví nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas bytovému družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do družstevního bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za porušení členských povinností spojených s nájmem závažným způsobem. 3. Podrobnosti týkající se práv a povinností spojených s nájmem družstevního bytu mohou být

14 Strana 14/ 19 určeny interním předpisem družstva, schváleném usnesením členské schůze, popřípadě také v nájemní smlouvě, zejména v případě, že se týkají nájmu konkrétního družstevního bytu. Dnem schválení se interní předpis družstva stává závazným ve vztahu ke všem nájemcům, přičemž pro členy družstva-nájemce se stává součástí členských práv a povinností spojených s nájmem družstevního bytu. Článek Zánikem členství v družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nájem družstevního bytu. 2. Osoba, jíž zanikl nájem bez právního nástupce, odevzdá družstevní byt družstvu v den, kdy nájem zanikl, popřípadě jiný pozdější den písemně dohodnutý s družstvem. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče, má možnost přístupu do bytu, byt je vyklizený a způsobilý k dalšímu užívání. O odevzdání bytu, včetně klíčů od bytu se sepíše zápis, který podepíše zástupce družstva a osoba předávající byt družstvu. Byt musí být odevzdán družstvu ve stavu, v němž jej nájemce převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Osoba odevzdávající byt je povinna odstranit v něm změny, které byly provedeny v průběhu nájmu bez souhlasu bytového družstva, pokud nebude dohodnuto jinak. Zařízení a předměty pevně připojené na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez poškození bytu nebo jeho vybavení, se považují za vlastnictví družstva. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. ČÁST SEDMÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA Článek 30 Orgány družstva Článek 31 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat smlouvu o výkonu funkce s členy jejích orgánů, d) určovat výši odměny členů představenstva a kontrolní komise, e) schvalovat účetní závěrku družstva, f) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztráty, g) schvalovat zásady hospodaření, h) rozhodovat o koncepci rozvoje družstva a účast v SVJ, i) rozhodovat o prodeji bytů družstva jeho členům či ostatním osobám, j) rozhodovat o zcizení či o zastavení a věcných břemenech k nemovitostem, ve kterých jsou byty. Rozhodnutí o zcizení může členská schůze přijmout jen po předchozím souhlasu

15 Strana 15/ 19 všech členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká, a rozhodnutí o zastavení či jiném zatížení nemovitosti jen po souhlasu alespoň dvou třetin příslušných členů. Souhlas členů musí být písemný. k) rozhodovat o výši a lhůtě splacení dalšího členského vkladu, l) rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí nebo pokud tak stanoví zákon 3. Členská schůze projednává námitky proti rozhodnutí představenstva v případech stanovených zákonem a těmito stanovami. 4. Usnesená členské schůze může být soudem prohlášeno za neplatné za podmínek stanovených zákonem. Článek Jednání členské schůze svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou za každé účetní období. 2. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo členové bytového družstva, kteří mají alespoň jednu třetinu všech hlasů, a to tak, aby se konala do 30 dnů od doručení takovéto žádosti. 3. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. 4. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. 5. Má-li dojít ke změně stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 6. Pokud zákon nestanoví jinak, je členská schůze schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Pokud zákon nestanoví jinak, je usnesení přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných. 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi. Článek Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná. 2. Pokud členská schůze nestanoví jinak, hlasuje se veřejně. 3. Při rozhodování způsobem Per Rollam podle ZOK se pro přijetí návrhu usnesení vyžaduje souhlas většiny z celkového počtu hlasů všech členů družstva. 4. Ve věcech týkající se nájmů hlasují pouze členové družstva s platnou nájemní smlouvou s družstvem. K hlasům ostatních členů družstva se nepřihlíží.

16 Strana 16/ 19 Článek každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání jednání, b) program schůze a přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 2. Přílohou zápisu tvoří seznam pozvaných a seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 3. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Článek 35 Společné ustanovení o volených orgánech družstva 1. Volené orgány družstva jsou představenstvo družstva a kontrolní komise. 2. Funkční období volených orgánů jsou 3 roky. Funkční období voleného orgánu končí všem jeho členům stejně. Člen družstva může být volen členem voleného orgánu opětovně. 3. Každému členu voleného orgánu náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně, pokud se jednací orgán neusnese na tajném hlasování. 4. Představenstvo a kontrolní komise jsou usnášeníschopné, pokud se jejich jednání účastní nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení se schvalují souhlasem většinového počtu všech členů příslušného orgánu. Usnesení lze schválit i v režimu Per Rollam dle ZOK. 5. Z jednání představenstva a kontrolní komise se vyhotovuje zápis, který podepisují předsedající a zapisovatel. Na obsah zápisu se vztahuje přiměřeně čl. 34 těchto stanov. Článek Výkon funkce člena voleného orgánu je výkonem osobní povahy. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu družstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 2. Členy těchto orgánů mohou být pouze členové družstva, přitom funkce člena představenstva a kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 3. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z ní odstoupit. Jeho funkce zaniká dohodou nebo uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení. 4. Kromě členů volených orgánů mohou být voleni do orgánů i náhradníci, které si příslušný orgán povolává v případě potřeby na uvolněnou funkci člena, a to v pořadí, v jakém byli podle počtu získaných hlasů zvoleni. 5. Člen voleného orgánu má nárok na odměnu za výkon funkce člena voleného orgánu družstva. Výše odměny schvaluje usnesením členská schůze nebo může být sjednána ve smlouvě o výkonu funkce.

17 Strana 17/ V ostatním se použijí ustanovení ZOK a NOZ, která se týkají volených orgánů a členství ve volených orgánech obchodních korporací nebo obecně právnických osob, pokud se vztahují také na volené orgány družstva. Článek 37 Představenstvo 1. Představenstvo má 3 členy a je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 2. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svojí činnost. 3. Představenstvo se schází podle potřeby, musí se však sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Článek Předseda družstva je volen představenstvem družstva z jeho členů. Předseda družstva především: a) organizuje a řídí jednání představenstva, b) jedná za družstvo navenek, c) organizuje a řídí činnost kanceláře družstva a běžnou činnost družstva, pokud tím není pověřen představenstvem jiný člen představenstva. 2. Předsedu družstva zastupuje místopředseda, který je volen představenstvem z jeho členů. 3. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) družstva a další člen představenstva. Článek 39 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise má 1 člena - předsedu komise. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 3. Kontrolní komise má právo vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva, vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a k návrhu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 4. Kontrolní komisi svolává a její jednání řídí předseda komise.

18 Strana 18/ 19 ČÁST OSMÁ: HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 40 Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. 2. Výše základního členského vkladu je uvedena v čl. 5 těchto stanov. 3. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. Článek 41 Základní pravidla hospodaření družstva 1. Zdroje krytí nákladů bytového družstva jsou zejména členské vklady, výnosy z nájemného bytů a nebytových prostor, ostatní výnosy a přijaté zálohy na služby. 2. Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů-nájemců družstevních bytů a k dalšímu rozvoji bytového družstva při uspokojování těchto bytových potřeb. 3. Ztráta družstva se hradí podle usnesení členské schůze Článek 42 Fond členských vkladů 1. Fond členských vkladů se tvoří z plnění člena na členský podíl. 2. Prostředky fondu se používají zejména na úhradu nákladů spojených s koupí bytových domů, garáží, s úpravami prostor určených k pronájmu a k vyplacení vypořádacích podílů při zániku členství. 3. Prostředky fondu mohou být použity na úhrady ztráty družstva. Článek 43 Zdroj pro opravy a investice bytového fondu 1. Zdroj na opravy a investice se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného. 2. Zdroj na opravy a investice se používá na financování oprav, údržby, případně dalších provozních nákladů a na financování investičních nákladů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytového domu, garáží, případně na koupi pozemku souvisejícího s domem, či jiného dlouhodobého majetku sloužícího k uspokojování bytových potřeb členů. 3. Způsob tvorby a použití tohoto zdroje se řídí usnesením členské schůze.

19 Strana 19/ 19 ČÁST DEVÁTÁ: ZRUŠENÍ A ZÁNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA Článek Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze za účasti notáře. 2. Změna právní formy družstva, popř. jeho likvidace se řídí obecné závaznými právními předpisy. 3. Bytové družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ČÁST DESÁTÁ: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 45 Písemnosti týkající se členů družstva a nájmu družstevního bytu se vzájemně doručují buď osobním předáním a převzetím nebo doporučenou poštou. V případě, že má člen zřízenou osobní datovou schránku a oznámí to družstvu, lze doručovat datovou schránkou. Člen doručuje na adresu bytového družstva, družstvo doručuje na adresu bydliště člena uvedenou v seznamu členů, resp. na jinou doručovací adresu, která je zapsaná v seznamu členů. Článek Dnem nabytí účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy družstva a ustanovení vnitřních předpisů družstva, která jsou v rozporu s těmito stanovami. 2. Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti družstva a členů družstva ode dne nabytí účinnosti těchto stanov. 3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí ZOK a NOZ. Družstvo se přijetím těchto stanov podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, jako celku. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzi konanou dne XX. X. 2015

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW (DÁLE JEN DRUŽSTVO ) OBSAH ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 4 1.4. DRUŽSTEVNÍ PODÍL OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10 STANOVY Bytové družstvo Tererova 1357/10 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 13 ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ... Oddíl I. Základní členský vklad... Oddíl II. Další členský vklad...

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl. 5 Družstevní podíl - obecná ustanovení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Markušova 2+4 (dále jen bytové družstvo) OBSAH strana ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO BYTOVÉHO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART. Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380

NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART. Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380 NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380 OBSAH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 Článek 1 Právní postavení... 6 Článek 2 Obchodní firma...

Více

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb., dále

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň

STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem vzájemné

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ-HOSTIVAŘ-CHUDENICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ-HOSTIVAŘ-CHUDENICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ-HOSTIVAŘ-CHUDENICKÁ (DÁLE JEN DRUŽSTVO ) OBSAH ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 4 1.4.

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Firma. Bytové družstvo Michelská 76/965 (2) Sídlo.. Praha 4 Michle, Michelská ul. 76/965 (3) IČ 256 18 334 zapsané 23.10. 1997 v Obchodním

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚLNÍK 2763 A 2764

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚLNÍK 2763 A 2764 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚLNÍK 2763 A 2764 (DÁLE JEN DRUŽSTVO ) OBSAH ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 4 1.4. DRUŽSTEVNÍ

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY. Bytového družstva Hurbanova 1173

STANOVY. Bytového družstva Hurbanova 1173 STANOVY Bytového družstva Hurbanova 1173 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y B y t o v é d r u ž s t v o P í š k o v a I Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235 Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Právní postavení (1) Bytové družstvo Píškova I (dále

Více

Stanovy družstva. čl. I. Firma a sídlo družstva. čl. II. Trvání družstva. čl. III. Předmět činnosti družstva

Stanovy družstva. čl. I. Firma a sídlo družstva. čl. II. Trvání družstva. čl. III. Předmět činnosti družstva Stanovy družstva čl. I. Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva: Bytové družstvo Na Malovance 14 (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Praha 6, Na Malovance 14 3. IČO: 25132326 Družstvo se zřizuje na

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965

S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965 S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965 Článek I. Firma a sídlo družstva 1.1 Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Michelská 76/965 1.2 Sídlem družstva je: Praha 4 Michle, Michelská ul.

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Název obchodní firmy: Bytové družstvo Mrkvičkova 1370 1377, 2. Sídlo firmy: Praha 6 Řepy, Mrkvičkova 1375, PSČ

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo. Článek 2. Právní postavení. Článek 3. Předmět činnosti

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo. Článek 2. Právní postavení. Článek 3. Předmět činnosti ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo Hurbanova 1184/23 (dále jen družstvo ) (2) Sídlo: Praha 4 - Krč, Hurbanova 1184/23, PSČ 142 00 (3) IČ:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JAVOR

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JAVOR STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JAVOR Obsah ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Právní postavení... 4 Článek 2 Obchodní firma a sídlo... 4 Článek 3 Předmět činnosti a podnikání... 4 Článek 4 Omezení

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2-4 2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 3. Bytové družstvo Belgická

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení družstva 1) Bytové družstvo Vyšší Brod (dále jen bytové družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným

Více

1. Obchodní firma družstva: Bytové družstvo BUKOV

1. Obchodní firma družstva: Bytové družstvo BUKOV ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů, zejména zajišťováním bytových potřeb

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

S T A N O V Y. Preambule

S T A N O V Y. Preambule S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A A D A M U S O V A 11 Preambule Bytové družstvo Adamusova 11 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno a vzniklo

Více

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku červen 2014 1 O B S A H Část I. Základní ustanovení 4 Čl. 1 Obchodní

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Návrh stanov příloha pozvánky na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Majakovského 5678 Datum konání členské schůze: 12. 6. 2014 od 18:00 hod. (prezence od 17:45 hod.) Místo konání členské schůze:

Více

S T A N O V Y. Bytové družstvo Ohradní 1344/51 se sídlem Ohradní 1344/51, Praha 4, PSČ 140 00 IČO: 26 69 09 34

S T A N O V Y. Bytové družstvo Ohradní 1344/51 se sídlem Ohradní 1344/51, Praha 4, PSČ 140 00 IČO: 26 69 09 34 S T A N O V Y Bytové družstvo Ohradní 1344/51 se sídlem Ohradní 1344/51, Praha 4, PSČ 140 00 IČO: 26 69 09 34 Zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 5451 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČERVENÝ MLÝN, BYTOVÉ DRUŽSTVO

STANOVY DRUŽSTVA ČERVENÝ MLÝN, BYTOVÉ DRUŽSTVO STANOVY DRUŽSTVA ČERVENÝ MLÝN, BYTOVÉ DRUŽSTVO Článek 1 Bytové družstvo 1. Firma:,Červený Mlýn, bytové družstvo (dále jen družstvo ), ------------------------------------------------------- 2. Sídlo: Štúrova

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

BD Körnerova 1, bytové družstvo

BD Körnerova 1, bytové družstvo BD Körnerova 1, bytové družstvo S T A N OVY ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více