Projekt Informační systém a signalizace pro autobusy (BIAS) objektivní hodnocení hlavní implementace systému správy a řízení městské dopravy /UTMC/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Informační systém a signalizace pro autobusy (BIAS) objektivní hodnocení hlavní implementace systému správy a řízení městské dopravy /UTMC/"

Transkript

1 Projekt Informační systém a signalizace pro autobusy (BIAS) objektivní hodnocení hlavní implementace systému správy a řízení městské dopravy /UTMC/ Hamilton Purdie 1 Gary Umpleby 2 Stárnoucí systém řízení městské dopravy, potřeba poskytovat cestujícím spolehlivé informace v reálném čase na několika kvalitních koridorech autobusové dopravy, vyspělá strategie inteligentních dopravních systémů (ITS) společně s úspěchem v zajišťování financování prostřednictvím skotského vládního fondu pro veřejnou dopravu daly Radě města Glasgow ideální příležitost plně využít standardů UTMC vyplývajících ze čtyř prvních demonstračních projektů. Už v r uvažovala Rada města Glasgow o své budoucí strategii ITS. V rámci této strategie bylo nutné mít na zřeteli politiku veřejné dopravy správního úřadu, včetně určení počtu kvalitních autobusových koridorů (QBC), které budou vyžadovat poskytování spolehlivých cestovních informací v reálném čase. Faktorem, který přispívá k poskytování spolehlivých služeb autobusové dopravy, je zajištění priority autobusů na křižovatkách řízených světelnou signalizací. Zajištění preference autobusů tímto způsobem může pomoci redukovat dopad kongescí a dalších prodlení na průběh autobusové dopravy a udržovat soulad předpovědí příjezdů autobusů na zastávky se skutečností v celé délce trasy. Vzhledem ke stáří stávajícího systému centrálně integrovaného řízení městské dopravy (CITRAC) a zastarávání mnoha jeho klíčových součástí je nutné vypracovat strategii postupného nahrazování systémů a zařízení v koridorech QBC, které umožní provádět adekvátní opatření k zajištění preference autobusové dopravy. Paralelně s touto iniciativou správní úřad také uznal zvyšující se potřebu redukovat stále rostoucí pracovní zatížení personálu centra pro řízení městské silniční sítě, včetně základního monitorování a odstraňování poruch na zařízeních několika stovek stanovišť s instalovaným zařízením po celém městě. Do tohoto již komplexního souboru požadavků byla také zařazena otázka prudce stoupajících nákladů spojených se zařízením správy a řízení dopravy nezbytných k zajištění provozu. Tyto rostoucí náklady na sdělovací techniku narazily na úmysl správního úřadu snížit úroveň veřejných výdajů, pokud jde o opakované výdaje. Finanční prostředky, přidělené prostřednictvím skotského vládního fondu veřejné dopravy v letech 1999 až 2002, poskytly správnímu úřadu finanční podporu, kterou potřeboval pro další vývoj své strategie uplatňování inteligentních dopravních systémů a vyřešení souvisejících problémů. Současně standardy vzájemné komunikace mezi systémy a mezi systémy a ulicemi, vyplývající ze čtyř demonstračních projektů UTMC, ukázaly dobrý základ pro specifikování, prosazování a realizování potřebných řešení. Bylo oznámeno zrození projektu Informační systém a signalizace pro autobusy (BIAS). Tento článek zkoumá, jak dalece přijetí standardů správy a řízení městské dopravy /UTMC/ pomohlo v různých etapách realizace projektu BIAS projektovému týmu Rady města Glasgow, jejich partnerskému autobusovému dopravci First Glasgow a jejich dalším 1 Asistent manažera strategického řízení dopravy, CITRAC/NADICS, Rada města Glasgow 2 Náměstek ředitele, Mott MacDonald 1

2 smluvním stranám: Peek (systém UTC) / Mott MacDonald (integrace systémů) a Serco / AIM / Bridge (Autobusový informační systém v reálném čase). Etapa zadávání podpořená standardy UTMC Jedním z hlavních přínosů přijetí strategie implementace na základě standardů UTMC je, že poskytuje rámec, ve kterém mohou různí dodavatelé pracovat efektivněji na jednotném řešení. Rozhraní mezi jednotlivými systémy a rozhraní mezi systémem a ulicí jsou definována na základě datových struktur (datové objekty a MIB objekty) a výměny dat (CORBA a SNMP). To znamená, že nezbytná základna pro vnější komunikaci mezi systémy a komponenty systémů je předem stanovena a má za následek menší úsilí a riziko integrace. Rada města Glasgow využila tohoto vytvořeného rámce ve svém přístupu k zadávání řešení projektu BIAS. Byla přijata koncepce obsahující tři volby: volba 1 systém UTMC (včetně systému řízení městské dopravy (UTC), integrace systémů, řešení poruch, funkce strategického řízení a funkce hodnocení výkonu); volba 2 autobusový informační systém v reálném čase; a volba 3 kombinované řešení poskytující systém UTC a autobusový informační systém v reálném čase společně s integrací systémů. Zadání celkového řešení prostřednictvím volby 1 a 2 mohlo být považováno za rizikovější než plně integrované řešení v případě volby 3. Pokud však jde o standardy UTMC, podporující specifikace zadávání u volby 1 a volby 2, a vznikající standard Pracovní skupiny pro informace v reálném čase (RTIG) pro komunikaci mezi servery systémů cestovních informací v reálném čase, úroveň vnímaného rizika byla poněkud vyšší, než byla před vytvořením těchto standardů. Výsledkem je flexibilnější přístup k zadávání, který je správnímu úřadu k dispozici. Uzavření smlouvy hraje tam svou roli systém UTMC? Vyhodnocení veřejných obchodních nabídek vedlo k nezávislému výběru volby 1 a 2, které poskytly nejlepší cestu k zadání požadovaného řešení u Rady města Glasgow, která řídí riziko integrace. I když bylo přijetí standardů UTMC podpořeno ve specifikacích zadávání, standardy UTMC byly ještě založeny na výsledcích vyplývajících z demonstračních projektů UTMC a jako takové netvořily součást formálního hodnocení veřejných nabídek, které bylo vedeno v režimu ekonomicky nejvýhodnější nabídky (MEAT). Výsledky rozhodnutí o nabídce, pokud jde o kvalitu a cenu, byly zveřejněny na webové stránce správního úřadu, kde byla jako hlavní smluvní strana jmenována společnost Peek pro dodání řešení systému UTMC (se společností Mott MacDonald). Společnost Serco byla jmenována jako hlavní smluvní strana pro zajištění systému cestovních informací v reálném čase (společnosti AIM a Bridge byly jmenovány jako subdodavatelé základní technologie). I když systém UTMC nehrál v tomto konkrétním případě rozhodující roli, zaměstnanci správního úřadu pracující na projektu pocítili pozoruhodně vyšší důvěru v dosažení požadovaného řešení při přípravě samostatných smluv pro volbu 1 a 2, a to díky rámci pro úspěšnou integraci. 2

3 Implementace projektu podle standardů UTMC Zásadní roli v úspěšném dodání projektu hrálo přijetí standardů UTMC (a také standardů RTIG), které byly v průběhu realizace projektu BIAS dále rozvíjeny všemi přispívajícími dodavateli. Přijetí standardů UTMC a RTIG dalo všem dodavatelům dobrý základ pro vytvoření návrhu integrace, který umožnil mnohem efektivnější integraci těchto komplexních a rozdílných systémů, než to bylo možné v době před přijetím těchto standardů. To však neznamená, že projekt neměl při dodání své nedostatky! Po celou dobu realizace ho provázely složité problémy: (a) Integrované společné grafické rozhraní uživatelů (GUI) pro všechny subsystémy klíčovým problémem zde bylo, na jaké úrovni by měla být uchovávána kartografická data pro každý ze subsystémů. Zda na úrovni subsystémů nebo na společné integrované úrovni? Tato otázka byla vyřešena implementací souboru dat z vojenských topografických map a integrací grafického uživatelského rozhraní nového systému řízení městské dopravy (UTC) společnosti Peek s grafickým uživatelským rozhraním zděděného 20 let starého systému centrálně integrovaného řízení dopravy CITRAC pomocí překlenovacího grafického uživatelského rozhraní geografického informačního systému (Management GIS GUI), který prezentoval postavení různých systémů, alarmy zařízení a informace o řešení poruch pro operátory systému. (b) Integrovaná funkce strategického řízení - problémem zde opět je, na jaké úrovni je toto aplikováno. Tento problém byl vyřešen přezkoumáním podmínek kongescí na síti a reagováním podle strategií, předem stanovených operátorem, umožňujících efektivně řešit případy kongescí v koridorech veřejné dopravy. (c) Funkčnost Zelené vlny trans-systému UTC problémem je, že stávající trasy Zelené vlny havarijní služby by mohly procházet křižovatkami řízenými světelnou signalizací zděděného systému CITRAC UTC a nového systému UTC firmy Peek na směrově nerozdělené dopravní trase. Byla požadována koordinace mezi starým a novým systémem UTC. Toho bylo dosaženo integrací dvou systémů prostřednictvím adaptéru UTMC. (d) Problémy s instalací systému cestovních informací v reálném čase (RTPI) (skutečné životní situace) - problémem je, že zařízení pro řízení společných dat systému UTMC umožňuje předávání informací o poruchách na zařízení AVL (automatická lokalizace vozidla) v autobusech a značkách RTPI spolu s varovnými signály AVL (například signalizace Driver Under Attack (řidič terčem útoku) a hlášení o dodržování jízdního řádu) přímo společnému grafickému uživatelskému rozhraní, aby operátor zasáhl. I když jde o operační výhodu, jak to bylo zamýšleno, v důsledku rozsáhlého autobusového parku a mnoha značek RTPI (původně 460 autobusů a 200 značek RTPI) mají zaměstnanci Rady města Glasgow v zastoupení svého partnera First Glasgow nelehký úkol řízení zásob a majetku. (e) Signalizační zařízení (skutečné životní situace) - problémem pro správní úřad je poměrně dlouhá doba vývoje, kterou bylo nutno podstoupit, než se dostaly na trh nejnovější okrajové stanice vyhovující systému UTMC a požadavkům správního úřadu na celý systém SCOOT nebo systém UTC na bázi řízení pevným programem a na dálkové monitorování izolovanějších stanovišť dopravního 3

4 signalizačního zařízení. Správní úřad ještě musel zajistit celkovou prioritu autobusů v koridorech QBC se stávajícím vybavením na bázi preference opožděných autobusů. Kompromisním řešením v případě zavádění systému UTMC a budoucí flexibility při realizaci byla tzv. krátkodobá bolest pro dlouhodobější zisk. (f) Sdělovací technika problémem je, že hlavní smluvní strana pro systém UTMC měla posoudit ekonomicky nejvýhodnější řešení komunikace systému UTMC mezi ústředními a okrajovými stanicemi Peek Chameleon. Původní stanoviště používala rozšířená řešení LAN ADSL Broadband Copper vypracovaná v průběhu etap vývoje systému UTMC. Na několika stanovištích systému SCOOT v Glasgow byly provedeny zkoušky digitálního rádia MESH a podobného rádiového systému TROPOS. Tyto zkoušky vypadají nadějně a společnost Peek nyní musí posoudit řešení s odhadem celkových nákladů pro Radu města Glasgow. Paralelně k těmto zkouškám Rada města Glasgow také zvažuje společnou implementaci technologie Wi-Fi s cílem poskytovat svým občanů služby a moderní přístup ke službám a také rozšířený internet pro komerční a veřejné trhy. Vývoj projektu do současnosti je důležité dodržovat standardy UTMC? Projekt Bias postupuje velmi dobře kupředu. V polovině září tohoto roku bylo oficiálně zahájeno tzv. efektivní partnerství (Streamline Partnership), což je kvalitní partnerství mezi Radou města Glasgow, West Dunbartonshire, Strathclyde Public Transport Executives a First Glasgow podpořené projektem BIAS. Pomohly tedy standardy UTMC implementaci projektu? Převládá shoda, že standardy UTMC spolu se standardy RTIG ve skutečnosti pomohly jednotlivým dodavatelům zaměřit se na problémy vývoje rozhraní a jejich řešení, protože pro vývoj rozhraní vytvořily pevný rámec. Dříve, než se tyto standardy staly dostupnými, trvaly takové vývoje rozhraní mnohem déle a konečným výsledkem bylo typické rozhraní na míru s vysokými náklady na implementaci a stálou údržbu. Během vývoje systémů AVL a UTMC se ukázalo, že existují také významné podobnosti přístupů mezi UTMC, RTIG a programy TIH. Projekt BIAS pokračoval v čerpání zkušeností příslušných smluvních stran s cílem zajistit, aby byly vytvořeny nejenom data a řídící cesty mezi systémy, ale aby také samotné systémy měly prospěch ze širších zkušeností dostupných v odvětví inteligentních dopravních systémů. Je důležité, že se učíme jeden od druhého, přijímáme nejlepší praxi a standardy a sdílíme své poznatky. Jaké výhody přineslo přijetí přístupu UTMC? Realizovatelné výhody inteligentního dopravního systému (ITS) byly otázkou široké diskuze po mnoho let. Přinesly standardy UTMC (společně se standardy RTIG) Radě města Glasgow či jejímu partnerovi - autobusovému dopravci First Glasgow - opravdový užitek? Z hlediska Rady města Glasgow byla specifikace projektu BIAS zaměřena na zajištění společného grafického rozhraní uživatelů, které by zobrazovalo celkový pohled na městskou silniční síť kolem města Glasgow a vrstvilo by na displej GIS všechny položky potenciálního zájmu manažera sítě. Data ze zděděného systému UTC měla být propojena s daty nově vznikajících systémů BIAS UTMC a RTPI. Současně mělo řešení umožnit operátorům rychle 4

5 vstřebávat informace a prostřednictvím plně integrovaného uživatelského rozhraní ukázat události, podmínky na síti a poruchy. Pomocí aplikace rozhraní UTMC CORBA mezi systémy RTPI a UTMC bylo možné vyladit poskytované informace tak, aby ze systému RTPI byly do systému UTMC předávány pouze relevantní informace. Autobusový dopravce se tak může koncentrovat přímo na oblast svého zájmu a zároveň předávat svému partnerovi - Radě města Glasgow - informace o poruchách na vybavení systému BIAS, které vyžadují pozornost samotné Rady města Glasgow nebo smluvní strany pro údržbu systému RTPI společnosti Serco specializované na systém RTPI a poruchy zařízení. Funkce řízení strategie, která je zatím v etapě zkoušení a není ještě plně ověřena, by měla pomoci snižovat zatížení operátora. Přes rozhraní UTMC bude monitorovat zdroje dat subsystémů (včetně UTC a subsystémů RTPI), automaticky reagovat na známé scénáře sítě a odezvy předávat prostřednictvím mnohonásobných doručovacích subsystémů přes rozhraní UTMC. Takové mnohonásobné doručovací subsystémy mohou v budoucnosti zahrnovat systém UTC, systém RTPI, dále plánovaný systém navigace automobilů na parkoviště a informační systém pro řidiče. Hlavním přínosem projektu BIAS pro autobusové dopravce je podpora efektivního partnerství. Systém BIAS poskytuje provozní nástroje monitorování vozidlového parku společnosti First Bus na trasách o celkové délce 120 km na osmi kvalitních autobusových koridorech (QBC), dále poskytuje informace v reálném čase na 200 autobusových zastávkách na linkách a také umožňuje preferenci opožděných autobusů na křižovatkách řízených světelnou signalizací. I když je ještě příliš brzy na poskytování skutečných čísel, společnost First Group je nyní schopna monitorovat svůj vozidlový park v reálném čase a upravit svůj jízdní řád za účelem dosažení stejné úrovně služeb s omezenými zdroji. Mohly by být tyto výsledky dosaženy bez standardů UTMC a RTIG? Dalo by se argumentovat, že jedním z produktů úspěšně implementovaného systému RTPI je schopnost těchto systémů poskytovat sofistikovanou podporu řízení autobusového parku. Jde o schopnost zařízení pro řízení společných dat systému BIAS automaticky a rychle přenášet poruchy ze systému UTC (přes rozhraní systému UTMC) a systému RTPI (přes rozhraní RTIG) na příslušné pracovníky údržby, což pomáhá Radě města Glasgow poskytovat cestující veřejnosti rychlou, pravidelnou a spolehlivou dopravu a přitom také umožňuje autobusovému dopravci zlepšovat svou výkonnost a samotné Radě města Glasgow řídit svou síť efektivněji. Hovořit o tom, jaké výhody sdělovací techniky byly z koncepce standardů UTMC a RTIG získány, je ještě příliš brzy. Nový systém RTPI nahradil všechna hlasová rádia PMR u 1000 vozidel společnosti First Bus. Celkem 460 moderních nízkopodlažních autobusů bylo vybaveno novým zařízením AVL BIAS na palubních počítačích, dále systémem GPS Tracking, displeji zobrazujícími další zastávku a rozhraními s přístrojem na jízdenky, která také mění displej cílů jízdy autobusů. Rádio se také používá k zajištění komunikace s displeji systému RTPI na autobusových zastávkách, které byly speciálně navrženy tak, aby byly integrovány se zastávkami Rady města Glasgow. Displeje TFT jsou také instalovány v obchodních centrech a nemocnicích podél tras autobusů. Všechny tyto systémy vyžadují přenosovou šířku pásma a teprve čas ukáže objem provozních nákladů v závislosti na používaném komunikačním řešení. Další funkcí závislou na sdělovací technice je preference autobusů na křižovatkách řízených světelnou signalizací. Preference autobusů je zajišťována jedním ze dvou způsobů: lokální preferenci lze jednak zavést tam, kde opožděný autobus požaduje přednost na dopravní světelné signalizaci, když se přibližuje k zóně jejího vlivu. Palubní zařízení v autobusu přenáší hlášení požadavku na prioritu přímo do zařízení preferenční světelné 5

6 signalizace (instalovaného ve vnějším krytu zařízení světelné signalizace) a toto zařízení zase postupně komunikuje s okrajovou stanicí Chameleon a také s ústřední stanicí UTC, která zajišťuje režim obnovy spojení pro následnou prioritu. V tomto případě jsou náklady na sdělovací techniku omezeny na licenční náklady na vyhrazený rádiový kanál (toto zařízení je implementováno přes soukromý rádiový kanál), významnou finanční investici však představuje rozmístění pouličního preferenčního zařízení. Alternativním přístupem k poskytování priority na světelných signalizačních zařízeních je spojení rovnocenných uzlů (spojení serverů) (přes rozhraní UTMC/RTIG), kdy opožděný autobus vysílá svou žádost o prioritu do centrálního systému AVL, který pak žádost přenáší přímo do systému UTC přes rozhraní serverů. Ten pak postupně poskytuje prioritu na světelném signalizačním zařízení, když se k němu autobus přibližuje, a režim obnovy spojení pro následnou prioritu. Zařízení je omezeno celkovou šířkou pásma rádia a bude všeobecně používáno na hlavních částech městské sítě. Náklady na pouliční zařízení jsou nahrazovány mírnou redukcí celkové dostupné volné šířky pásma rádia. Jak bude systém UTMC užitečný pro budoucí rozšíření systému BIAS? Systém BIAS nepochybně poskytuje dobrý základ pro další činnost Rady města Glasgow a jejích partnerů v oblasti rozvoje řízení dopravy a cestování. V současné době je strategie ITS Rady města Glasgow vytvořená v r v další etapě implementace. Ve třech zbývajících čtvrtinách města byla zahájena celoplošná modernizace parkovišť na parkoviště s navigací (počítá se s možností 20 parkovišť a 20 značek s měnitelnou legendou navádějících na parkoviště). Uvažuje se také o svislém portálovém značení na předměstí, které by poskytovalo informace řízené systémem BIAS o událostech a dopravním provozu. Současný přístup UTMC umožní okamžité rozšíření systému BIAS o zařízení pro řízení společných dat. Tím bude uskutečněna celková integrace funkce navigace na parkoviště a informací pro řidiče do systému BIAS. Rovněž se uvažuje o dlouhodobé migraci zbývajícího systému CITRAC do řízení systému BIAS, která bude uskutečněna pomocí přístupu UTMC. Dalším dlouhodobým cílem je integrací systémů BIAS a NADICS integrovat řízení městské a meziměstské dopravy. Podle návrhu by implementace vycházela ze standardů a nejlepší praxe programu TIH (Informace pro silniční dopravu), který bude zahrnovat standardy UTMC. Budoucí napojení na systém NADICS bude součástí vývoje funkce strategického integrátora napodobujícího dřívější práce vykonané na systému CITRAC, kdy plány rozvržení dopravy pomocí pevného programu budou realizovány systémem NADICS jako jeho reakce na incidenty. Závěrem jak přístup UTMC přispěl k realizaci projektu BIAS? Lze konstatovat, že přístup UTMC přispěl k úspěšné realizaci projektu BIAS mnoha různými způsoby. Přístup UTMC pomáhá snižovat integrační riziko a umožňuje rozhodovat o nákupu různých systémů. Přijetí standardů UTMC zase pomáhá smluvním stranám dodávat integrované řešení s menšími integračními problémy, než by se u projektu takového rozsahu běžně očekávalo. Další výhody představuje snižování provozního zatížení řídícího centra a rostoucí efektivnost řešení poruch na zařízení. Autobusovým dopravcům přináší užitek zlepšené řízení 6

7 vozidlového parku a dosahují vyššího výkonu díky rychlé nápravě poruch na zařízení světelné signalizace na křižovatkách. Celkovým přínosem pro cestující veřejnost je rychlejší a spolehlivější doprava. A pohled do budoucnosti jak by mohl přístup UTMC pomoci? V budoucnosti poskytne přístup UTMC dobrý a bezpečný základ pro další vývoj a ochranu investic do budoucna, usnadní sdílení poznatků s dalšími stranami odvětví ITS a tím další snižování rizik. Systém BIAS má velký potenciál využití své funkčnosti nejenom v oblasti řízení dopravy a cestovních informací v reálném čase. Rada města Glasgow zkoumá jeho potenciál pro řízení událostí, řízení silničních prací a provádění navigace na parkoviště přes zařízení pro řízení společných dat, dále pro využití autobusového parku jako průzkumných vozidel, která budou jasně identifikovat příčiny dopravních kongescí na trasách a umožní hlášení problémů a co nejrychlejší navrácení sítě do optimální výkonnosti. Kromě toho Rada města Glasgow hodnotí přímé spojení z call centra Rady města Glasgow, které umožňuje rychlý přenos informací o poruchách na světelné signalizaci přes call centrum do systému řízení poruch BIAS a odtud automaticky na smluvní stranu zajišťující údržbu. Uvažuje se také o přenosu multimodálních informací uložených v zařízení pro řízení společných dat do intranetu Rady a na webové stránky SPTE. V budoucnosti to může zahrnovat integraci obrazů CCTV (včetně spojení s kamerami CCTV pro dohled na ulice města) a přenášení informací o dostupných volných parkovištích a informací v reálném čase na každé autobusové zastávce přímo do mobilních přístrojů. Lze konstatovat, že UTMC společně s dalšími standardy, včetně doporučených standardů RTIG a TIH, bude hrát hlavní roli v realizaci cílů Rady města Glasgow v oblasti řízení dopravy a cestování. Název originálu: The Bus Information and Signalling (BIAS) Project an unbiased review of a major UTMC implementation Zdroj: TEC, 11/2005, s Překlad: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS 7

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Fraser MacDonald, ze společnosti Mott MacDonald, navrhuje novou smlouvu o spolupráci s Radou města Leedsu, která povede k racionalizaci, modernizaci

Více

POLITE - INFORMAČNÍ SYSTÉMY V REÁLNÉM ČASE - ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY

POLITE - INFORMAČNÍ SYSTÉMY V REÁLNÉM ČASE - ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY POLITE - INFORMAČNÍ SYSTÉMY V REÁLNÉM ČASE - ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY Brno, 9. 10. 2013 Eva Gelová CDV OBSAH PŘEDNÁŠKY VHODNÉ PŘÍKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁJMŮM CDV ZAVÁDĚNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ V REÁLNÉM ČASE:

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle

Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle Fórum esafety Pracovní skupina ecall Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle Obsah Memorandum o porozumění Podpisové stránky Příloha A Příslušná evropská usnesení,

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny dopravní telematika SVA skupiny dopravní telematika - Inteligentní dopravní systémy obsah: Popis současného stavu Popis cílového stavu včetně hlavních

Více

Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně. Roman Voříšek

Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně. Roman Voříšek Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně Roman Voříšek Dopravní telematika v podmínkách ŘSD Dopravní telematika (ITS) využití inteligentních technologií a služeb ve prospěch

Více

Projekt č. TB0500MD017 je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím TAČR v rámci programu BETA

Projekt č. TB0500MD017 je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím TAČR v rámci programu BETA Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách,

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD

Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD 6. ročník středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS 22-24.11.2016 Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Cestovní a dopravní informace od vize k realitě

Cestovní a dopravní informace od vize k realitě Cestovní a dopravní informace od vize k realitě Gary Umpleby a John Glen, Mott MacDonald (Integrovaná doprava Glasgow) Tento článek pojednává o tom, jak vznikající technologie inteligentního dopravního

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Praha 10.03.2010 Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1734 ze dne 1.10.2013 k Revitalizaci Karlova náměstí Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí stav naplňování Memoranda

Více

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století CORTIS Consulting s.r.o. Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy DYNAMICKÝ DISPEČINK Představení nového dispečerského systému pro řízení veřejné dopravy v Plzni Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy 15. 4. 2010 111 let děláme Plzeň městem Tramvaje (od

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Datum zveřejnění: 3.6.2009 ~ 1 ~ Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha OP Doprava 2014-2020 Veřejná doprava ON LINE Praha 23. 11. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti (FS) a z Evropského

Více

Dopravní politika ČR (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR)

Dopravní politika ČR (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) Workshop Strategie a nástroje řízení železniční dopravy Vědecko-Technický park (VTP) ve Mstěticích Dopravní politika ČR 2014-2020 (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) Martin Pichl,

Více

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o.

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. PŘÍLOHA I (PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a Strana 1 (celkem 9) Úvod Příloha I Smlouvy definuje

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Role dopravní telematiky pro. bezpečnost a plynulost dopravy

Role dopravní telematiky pro. bezpečnost a plynulost dopravy Inteligentní mobilita ve městech a regionech, Pardubice, 2016 Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl Role dopravní telematiky pro bezpečnost a plynulost dopravy Marek Ščerba, Centrum

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Český egovernment 2015+

Český egovernment 2015+ Český egovernment 2015+ Praha, 26.5.2016 JUDr. Jaroslav Strouhal Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce IKT Strategie STRATEGIE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN SLUŽEB VS A EGOVERNMENTU Strategický rámec rozvoje

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Operační program Doprava 2014-2020 širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Základní údaje Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Chytré město pro 21. století

Chytré město pro 21. století Chytré město pro 21. století Listopad, 2016 Fujitsu Technology Solutions Filip Snášel Fujitsu Globální ICT společnost Přes156 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa Technologický lídr Téměř dvě miliardy

Více

Informační systém Městské policie hl. m. Prahy (ISMP)

Informační systém Městské policie hl. m. Prahy (ISMP) Informační systém Městské policie hl. m. Prahy (ISMP) Prezentace projektu ISMP Konference epraha, 23.3.2011 Mgr. Ludvík Klema náměstek ředitele MP HMP pro Úsek organizace výkonu služby OBSAH 1. Cíle projektu

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Schválen Vládou ČR usnesením č. 268 ze dne 15. dubna 2015 AP rozvoje ITS v ČR AP rozvoje ITS je společným

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci Cíle projektu A. Systém preference vozidel MHD B. Informační systém pro cestující C. Nákup 3 nízkopodlažních tramvají TRIO Předpokládané celkové náklady projektu Celkové náklady projektu včetně DPH : 155

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Posuzování shody ITS služeb a zařízení

Posuzování shody ITS služeb a zařízení Posuzování shody ITS služeb a zařízení Mgr. Marek Ščerba Mgr. David Bárta, doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. Centrum dopravního výzkumu v.v.i. Fakulta dopravní ČVUT v Praze TB0400MD07 1 Proč je posuzování

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti 5. regionální seminář agentury ERA zaměřený na technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystému Využití telematiky v nákladní dopravě (TAF TSI) Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Petr Bureš, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze Obsah prezentace historický vývoj a použití dopravních informací současná situace v poskytování

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

4.4.1 Ustavení vztahu, zpracování Projektu

4.4.1 Ustavení vztahu, zpracování Projektu Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Zajištění bezproblémového provozu, dostupnosti, rozvoje a optimalizace portálu ČPZP Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ISC 03.220.01 35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Informace pro cestující

Více

Využití telematiky ve veřejné osobní místní dopravě Klaus-Peter Gerheim 1

Využití telematiky ve veřejné osobní místní dopravě Klaus-Peter Gerheim 1 Využití telematiky ve veřejné osobní místní dopravě Klaus-Peter Gerheim 1 Úvod - Komponenty - RBL-rozhraní mezi různými dopravními provozy - Prokazatelnost poskytnutého výkonu prostřednictvím podnikatele,

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Současné projekty CDV oblasti dopravní telematiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata prezentace Konference projektu ROMODIS 1. Úvod

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující 5.11.2009 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Online rezervační systémy & e-ticketing

Online rezervační systémy & e-ticketing Online rezervační systémy & e-ticketing současnost a budoucnost Ing. Petr BUCHNÍČEK ČSAD SVT Praha člen ITS&S www.svt.cz Obsah ČSAD SVT Praha, s.r.o. Profil společnosti AMSBUS Rezervační a předprodejní

Více

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Přednáška č.12 Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Původní LAN o 50 až 100 uživatelů, několik tiskáren, fileserver o relativně

Více

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Ing. Petr Varadinov Odbor strategie ACRI - Praha, 2. června 2015 Legislativní

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích Pardubice 20.10.2016 2 Propojení jednotlivých částí do jednoho celku Algoritmizace a řízení bez hranic jednotlivých subsystémů Analýza veškerých dat

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Vladimír Žák CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: nových cílů Dopravní politiky na

Více

PŘÍLOHA. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHA. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12.2015 COM(2015) 615 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více