Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR)"

Transkript

1 Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR) Revize 5 - Červenec 2011 Obchodní podmínky ISR strana 1 z 19 Platnost: od

2 1 OBECNÁ USTANOVENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ SEZNAM DEFINIC A POUŽITÝCH POJMŮ ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK PROVOZ ISR KOMUNIKACE SE SPRÁVCEM REJSTŘÍKU ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP DO ISR UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP DO ISR ZABEZPEČENÍ POČÍTAČE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU K ÚČTU ZMĚNA PŘÍSTUPOVÉHO HESLA UŽIVATELSKÝ MANUÁL ISR ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY ÚČTŮ A SPRÁVY ÚČASTNÍKŮ ZŘÍZENÍ ÚČTU AKTUALIZACE ÚČTU UZAVŘENÍ ÚČTU AKTUALIZACE OVĚŘENÝCH EMISÍ ZABLOKOVÁNÍ A ODBLOKOVÁNÍ ÚČTU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UPOZORNĚNÍ O ZMĚNĚ STATUSU ÚČTU ÚČASTNÍCI A KONTAKTY ZAŘÍZENÍ SDRUŽENÍ PROVOZOVATELŮ ZAŘÍZENÍ ÚČET NÁRODNÍHO ALOKAČNÍHO PLÁNU UPŘESNĚNÍ SMLUVNÍCH USTANOVENÍ ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY TRANSAKCÍ S POVOLENKAMI VYDÁVÁNÍ POVOLENEK PŘEVOD POVOLENEK NA ÚČET PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ ODEVZDÁNÍ POVOLENEK ZRUŠENÍ A ODEBRÁNÍ POVOLENEK A KJÓTSKÝCH JEDNOTEK ZRUŠENÍ A NAHRAZENÍ POVOLENEK SPLNĚNÍ INTERNÍ PŘEVOD V RÁMCI REJSTŘÍKU EXTERNÍ PŘEVOD MEZI REJSTŘÍKY PŘEVOD POVOLENEK A KJÓTSKÝCH JEDNOTEK DO NÁSLEDNÉHO OBDOBÍ PŘEVOD AAU A RMU NA ERU JEDNOTKY REKONCILIACE VYDÁVÁNÍ POVOLENEK Z "VYŠŠÍ MOCI" PŘEVOD NEROZDĚLENÝCH KJÓTSKÝCH JEDNOTEK NA ZÁSOBNÍ ÚČET ZRUŠENÍ POVOLENEK PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM MANUÁLNÍ ZRUŠENÍ UKONČENÝCH TRANSAKCÍ ZAHÁJENÝCH OMYLEM PŘIDĚLOVÁNÍ POVOLENEK PO JEJICH PRODEJI ČLENSKÝM STÁTEM MONITOROVÁNÍ TRANSAKCÍ A SPRÁVA SYSTÉMU ZAZNAMENÁVÁNÍ UDÁLOSTÍ A MONITOROVÁNÍ PROVOZU Obchodní podmínky ISR strana 2 z 19 Platnost: od

3 6 REPORTOVACÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI SPRÁVA VEŘEJNÝCH REPORTŮ SPRÁVA NEVEŘEJNÝCH REPORTŮ REPORTY Z ISR TVORBA A ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO FAKTURACI CENY ÚČTOVANÉ SPRÁVCEM REJSTŘÍKU DRŽITELŮM ÚČTŮ PODMÍNKY PRO FAKTURACI REKLAMACE VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ VÝBOR REJSTŘÍKU ČINNOST A PŮSOBNOST VÝBORU REJSTŘÍKU Obchodní podmínky ISR strana 3 z 19 Platnost: od

4 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Úvodní ustanovení Zákonem o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů č. 695/2004 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků byl zřízen veřejně přístupný registr obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen rejstřík) Podle výše uvedeného zákona spravuje rejstřík OTE, a.s. (dále jen správce rejstříku) dle právních předpisů Evropského společenství, kterými jsou zejména: Směrnice evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, která dává za povinnost členským státům zajistit založení a udržování rejstříku za účelem zajištění přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek Nařízení Komise č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady ve znění pozdějších změn a doplňků Nařízení Komise č. 920/2010 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES Text obchodních podmínek ISR se odkazuje na výše uvedené právní předpisy a definuje doplňující podmínky provozování rejstříku Správce rejstříku a držitelé účtů jsou povinni respektovat ustanovení ITL TU. 1.2 Seznam definic a použitých pojmů AAU Assigned Amount Unit; emisní kvóta vyjádřená v tunách CO 2; CER Certified Emission Reduction; jednotka (kredit) vzniklá na základě programu aktivit u třetích účastníků (nejsou účastníky Kjótského protokolu) na snížení množství skleníkových plynů; CITL Community Independent Transaction Log; evropský transakční log; EIS ekonomický informační systém; ERU Emission Reduction Unit; jednotka (kredit) vzniklá převodem AAU/RMU v rámci projektů Joint Implementation; ISR informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů; ITL International Transaction Log; mezinárodní transakční log; ITL TU ITL Terms of Use; podmínky použití ITL, vydané Sekretariátem UNFCCC; Kredit Kjótské jednotky certifikované výkonným výborem Komise na základě počtu tun ekvivalentu CO 2, o které bylo sníženo předpokládané znečištění aplikací projektů JI (Joint Implementation) nebo CDM (Clear Development Mechanism). Lze je konvertovat na AAU v poměru 1:1; Ministerstvo Ministerstvo životního prostředí České republiky; Nařízení - Nařízení Komise č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady ve znění pozdějších změn a doplňků a Nařízení Komise č. 920/2010 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ve znění pozdějších změn a doplňků; NAP národní alokační plán; určuje celkové množství povolenek, které bude pro dané obchodovací období vydáno, a množství, které bude jednotlivým provozovatelům přiděleno; Povolení pravomocné rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým se povolují emise skleníkových plynů a kterým se stanoví podmínky jejich zjišťování, vykazování a ověřování; Provozovatel zařízení právnická osoba, která zařízení skutečně provozuje; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele zařízení vlastník zařízení; Obchodní podmínky ISR strana 4 z 19 Platnost: od

5 RMU Removal Unit; jednotka (kredit) vznikající využitím zalesněných ploch absorbujících CO 2; Směrnice - Směrnice evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, která dává za povinnost členským státům zajistit založení a udržování rejstříku za účelem zajištění přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek; Smlouva Smlouva o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů; UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change; Rámcová úmluva OSN o změně klimatu Výbor rejstříku společný řídící orgán složený ze dvou zástupců Ministerstva životního prostředí a dvou zástupců správce rejstříku; Webové stránky rejstříku jsou umístěny na internetové adrese https://www.povolenky.cz ; Zákon Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků; Zařízení stacionární jednotka, ve které se provozuje jedna nebo více činností, které přispívají k produkci emisí. Množina zařízení je legislativně omezena; Žádost žádost o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami. Rozhodujícím datem podání žádosti a vzniku požadavku je datum, kdy byla žádost elektronicky doručena na adresu 1.3 Změna obchodních podmínek Správce rejstříku je povinen Obchodní podmínky ISR novelizovat v návaznosti na změny právních norem a oprávněn s ohledem na fungování rejstříku provádět změny. Součástí zveřejňované informace o návrhu nových Obchodních podmínek ISR je i seznam měněných částí Obchodních podmínek ISR (případně článků). Správce rejstříku o tomto návrhu informuje prostřednictvím zveřejnění zprávy na webových stránkách rejstříku Návrhy na změnu Obchodních podmínek ISR jsou správcem rejstříku zveřejněny k připomínkám držitelů účtů po dobu nejméně 14 kalendářních dní způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně do 28 kalendářních dnů od zveřejnění předkládány spolu s vyhodnocením došlých připomínek ke schválení Výboru rejstříku Výbor rejstříku se vyjádří ke změně Obchodních podmínek ISR do 14 kalendářních dnů po předložení návrhu na změnu Obchodních podmínek ISR dle odstavce Po schválení Obchodních podmínek ISR nebo jejich změn Výborem rejstříku zveřejní správce rejstříku jejich konečné znění do dvou pracovních dnů na webových stránkách rejstříku. Konečné znění Obchodních podmínek ISR se stává závazné pro správce rejstříku, držitele účtů a žadatele o založení účtu s účinností ode dne určeného v příslušné novelizaci Obchodních podmínek. 1.4 Provoz ISR Rejstřík je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Transakce, u kterých je nutné kontrolovat limitní čas jejich zadání do ISR, jsou označeny časovou známkou, která je založena na časové zóně Greenwitch Mean Time (GMT). Provoz rejstříku může být v některých případech (instalace nové verze, údržba systému atd.) plánovaně přerušen na dobu nezbytně nutnou. Plánované přerušení (odstávka) provozu bude oznámeno na webových stránkách rejstříku nejméně 48 hodin před zahájením odstávky. V oznámení bude přesně specifikován termín a doba trvání odstávky. Plánovaná odstávka bude probíhat zejména v nočních hodinách, případně během nepracovních dnů Na webových stránkách rejstříku je zveřejněn uživatelský manuál pro držitele účtů, který popisuje zásady práce s ISR. 1.5 Komunikace se správcem rejstříku Všechny informační y správce rejstříku jsou odesílány z adresy Elektronické faktury - daňové doklady za ceny podle článku 7.1 jsou odesílány z adresy Obchodní podmínky ISR strana 5 z 19 Platnost: od

6 1.5.3 K řešení smluvních vztahů slouží adresa Správce rejstříku nikdy nepožaduje od uživatelů sdělení přístupového hesla. OTE, a.s V případě jakéhokoliv podezření zneužití přihlašovacích údajů, popř. ových adres je držitel účtu povinen neprodleně informovat správce rejstříku. Obchodní podmínky ISR strana 6 z 19 Platnost: od

7 2 ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP DO ISR OTE, a.s. 2.1 Uživatelský přístup do ISR Pro účely provádění operací nad vlastním účtem držiteli účtů a správcem rejstříku je přístup do systému zajištěn prostřednictvím WEB rozhraní se zabezpečenou komunikací prostřednictvím SSL protokolu se 256 bitovým kryptováním. Každý uživatel vstupuje do systému (provádí svou autentifikaci) na základě tzv. log-in informací, což je uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno hlavního, druhého a případně dalšího zmocněného zástupce je zasláno na uvedených zástupců v Příloze č. 1 Smlouvy. Heslo hlavního, druhého a případně dalšího zmocněného zástupce pro první přihlášení je zasláno poštou na adresu daného zmocněného zástupce uvedenou v Příloze č. 1 Smlouvy. Při prvním přihlášení zmocněného zástupce do ISR je nutné provést změnu hesla. Informační systém rejstříku po úspěšné autentifikaci uživatele jménem a heslem automaticky odesílá na číslo mobilního telefonu uživatele (údaj Mobilní telefon v Příloze č. 1 Smlouvy) SMS kód. Pro vstup do informačního systému rejstříku musí uživatel ve stanovené lhůtě tento doručený SMS kód zadat do vstupní obrazovky systému Uživatel je o přihlašovací jméno a heslo žádán pouze jednou, a to na přihlašovací obrazovce systému. Pokud je uživatel o přihlašovací údaje žádán jakýmkoliv jiným způsobem, je povinen neprodleně informovat správce rejstříku Heslo musí obsahovat minimálně 10 znaků, přičemž musí být tvořeno jak písmeny, tak i číslicemi a nesmí obsahovat jméno, příjmení a login uživatele. Při práci s heslem se rozlišují velká a malá písmena Platnost hesla vyprší za dobu 60 dnů od jeho poslední modifikace. Měněné heslo se musí lišit od posledních 10 zadaných hesel Uživatel sám zodpovídá za nakládání se svým heslem. Heslo je důvěrné a nesmí být sděleno žádné další osobě (včetně správce rejstříku nebo jiného držitele účtu v rejstříku) V případě podezření, že by jakákoliv další osoba mohla znát přihlašovací údaje uživatele, je uživatel povinen neprodleně informovat správce rejstříku. V případě víkendu nebo státního svátku, je žádoucí zablokovat svůj přístup (přihlášením na stránky rejstříku https://www.povolenky.cz a třikrát zadat špatné heslo) a v první pracovní den informovat správce rejstříku V případě výměny dat mezi systémem ISR (národním rejstříkem) a CITL a ITL je využita automatická komunikace prostřednictvím WEB Services s využitím komunikačního protokolu SSL se 128 bitovým kryptováním. Rejstřík provádí svou autentifikaci prostřednictvím digitálního certifikátu. 2.2 Zabezpečení počítače a počítačové sítě Je povinností každého uživatele dbát na zabezpečení svého počítače, především používat antivirový program s aktuální virovou databází a firewall. Je třeba pravidelně spouštět hloubkovou antivirovou kontrolu Operační systém a další softwary instalované na příslušném počítači by měly být aktualizovány posledními bezpečnostními aktualizacemi a záplatami dodávanými výrobcem softwaru Všichni uživatelé jsou povinni věnovat pozornost potenciálně nebezpečným přílohám ů a neotvírat přílohy s příponami jako.com,.bat,.vbs nebo.exe. 2.3 Zamezení přístupu k účtu V souladu s definovanou úrovní bezpečnosti pro národní rejstřík se automaticky zamezí přístup k účtu v rejstříku, pokud uživatel poruší bezpečnostní pravidla ISR U každého účtu je sledován počet neúspěšných přihlášení. Pokud tento počet dosáhne tří pokusů, je přístup k účtu zamezen. Pro opětovné zpřístupnění účtu je nutno kontaktovat správce rejstříku Přístup k účtu je možno odepřít na základě chování uživatele, které je v rozporu s podmínkami přístupu a využití systému. Obchodní podmínky ISR strana 7 z 19 Platnost: od

8 2.4 Změna přístupového hesla V souladu s Nařízením, článkem 66, je zajištěna změna přístupového hesla Změnu přístupového hesla si provádí příslušný zmocněný zástupce daného účtu Postup generování nového hesla je uveřejněn na webové stránce Generování nového hesla (změna přístupového hesla správcem rejstříku) je zpoplatněno. 2.5 Uživatelský manuál ISR Součástí Smlouvy je Uživatelský manuál ISR na CD nosiči, se kterým se uživatel seznámí před vstupem do informačního systému rejstříku. Případné aktualizace Uživatelského manuálu jsou prováděny pouze na neveřejné části informačního systému rejstříku. Obchodní podmínky ISR strana 8 z 19 Platnost: od

9 3 ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY ÚČTŮ A SPRÁVY ÚČASTNÍKŮ 3.1 Zřízení účtu V souladu s Nařízením, články 12, 15 a 19, je zajištěno vytvoření různých druhů účtů pro jednotlivé držitele účtů v rejstříku (účty pro ČR, zařízení, osobu) Pro zřízení vkladového účtu pro konkrétní zařízení je provozovatel tohoto zařízení povinen poskytnout správci rejstříku informace uvedené v Příloze III Nařízení. Konkrétní doklady, které jsou třeba ke zřízení účtu, jsou následující: Žádost; formulář žádosti je uveřejněn na webových stránkách rejstříku (https://www.povolenky.cz), pro každé zařízení Příloha č. 1 k Žádosti; formulář Přílohy č. 1 je uveřejněn na webových stránkách rejstříku, ověřená kopie výpisu z Obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce), ověřená kopie Povolení Osobní vkladový účet není vázán na Zařízení. U osobního vkladového účtu není možné měnit držitele účtu Pro zřízení osobního vkladového účtu je subjekt povinen poskytnout správci rejstříku: Žádost; formulář žádosti je uveřejněn na webových stránkách rejstříku (https://www.povolenky.cz), pro každý osobní vkladový účet Přílohu č. 2 k Žádosti; formulář Přílohy č. 2 je uveřejněn na webových stránkách rejstříku, v případě, že se jedná o právní subjekt, ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku v českém jazyce (ne starší než 3 měsíce) Nejméně jeden ze zmocněných zástupců účtu provozovatele zařízení nebo osobního vkladového účtu musí mít trvalý pobyt na území České republiky. Zmocnění zástupci (hlavní, druhý a popř. další zmocněný zástupce) musí být rozdílné osoby Při podpisu Smlouvy se správcem rejstříku žadatel o zřízení účtu zajistí úřední ověření totožnosti osob a podpisů všech zmocněných zástupců pro jednotlivé účty, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 1 uzavírané Smlouvy. Ověření bude uvedeno přímo na Příloze č. 1 a bude provedeno úředním ověřovacím místem na území ČR. Součástí ověření je i údaj o trvalém bydlišti v ČR jednoho ze zmocněných zástupců pro daný účet. Údaj o rodném čísle správce rejstříku nevyžaduje Pokud žadatel nepředá všechny požadované doklady k uzavření Smlouvy a otevření účtu do dvou měsíců od data přijetí Žádosti (viz čl těchto Obchodních podmínek) je tato žádost považována za neplatnou a žadatel musí o uzavření Smlouvy a otevření účtu požádat znovu v plném rozsahu Správce rejstříku bezplatně vyhotoví a zašle výpis z účtu v elektronické podobě držiteli účtu nejpozději 31. ledna daného roku za předcházející kalendářní rok Držitel účtu si může u správce rejstříku na vyžádání objednat vyhotovení a doručení výpisu účtu i v papírové podobě. Cena za vyhotovení a odeslání papírového výpisu se řídí platnou Přílohou č. 3 Smlouvy Údaje o osobách (tj. o hlavním, druhém a případně dalším zmocněném zástupci) správce rejstříku v souladu s Přílohou XVI Nařízení umožňuje ponechat důvěrné a tedy nezveřejňovat na veřejných reportech rejstříku. Držitel účtu může správce rejstříku požádat o zveřejňování některých nebo všech informací. 3.2 Aktualizace účtu V souladu s Nařízením, články 12, 15 a 19, se zajišťuje změna dat o účtech rejstříku (účty pro ČR, zařízení, osobu) Povolení k provozu zařízení a/nebo změnu tohoto povolení nahlásí provozovatel zařízení bezodkladně správci rejstříku. V případě změny provozovatele zařízení nahlásí změnu povolení jak původní provozovatel zařízení, tak nový provozovatel zařízení. Nahlášením je míněno doručení ověřené kopie povolení nebo jeho změny. Obchodní podmínky ISR strana 9 z 19 Platnost: od

10 3.2.3 Nové povolení OTE, a.s V případě, že provozovatel zařízení má se správcem rejstříku uzavřenou platnou Smlouvu, postupuje se při žádosti ve vztahu k předkládaným dokladům přiměřeně podle Správce rejstříku a provozovatel zařízení uzavírají dodatek ke stávající Smlouvě Změna provozovatele zařízení Na základě změny povolení uzavírá správce rejstříku a původní provozovatel zařízení dodatek ke stávající Smlouvě o: a. ukončení této Smlouvy; v případě, že původní provozovatel zařízení neprovozuje jiné zařízení a nemá veden osobní účet v ISR, b. odebrání zařízení; v případě, že původní provozovatel zařízení provozuje jiné zařízení nebo má veden osobní účet v ISR Vypořádání povolenek na emise skleníkových plynů při změně provozovatele zařízení a. Původní a nový provozovatel zařízení musí uzavřít písemnou dohodu o vypořádání povolenek na emise skleníkových plynů (vč. množství povolenek a termínů vypořádání) a doložit tuto dohodu správci rejstříku společně se změnou povolení. Správce rejstříku umožní vypořádání povolenek na vkladovém účtu původního provozovatele v souladu s předkládanou dohodou. b. Pokud nebyla správci rejstříku předána písemná dohoda podle bodu a., převede správce rejstříku povolenky z vkladového účtu původního provozovatele zařízení na účet uvedený v písemné žádosti původního provozovatele zařízení. c. Pokud nebyla předložena dohoda podle bodu a. nebo podána žádost podle bodu b. do 30 dnů od doručení změny povolení, nevypořádané povolenky na vkladovém účtu původního provozovatele zařízení jsou správcem rejstříku převedeny na účet státu Na základě změny povolení uzavírá správce rejstříku a nový provozovatel zařízení: a. Smlouvu; v případě, že nový provozovatel neprovozuje jiné zařízení a nemá veden osobní účet v ISR, a to podle 3.1, b. dodatek ke stávající Smlouvě; v případě, že nový provozovatel provozuje jiné zařízení nebo má veden osobní účet v ISR. Při žádosti se ve vztahu k předkládaným dokladům postupuje přiměřeně podle Změny v rejstříku podle a jsou platné do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo příslušného dodatku mezi správcem rejstříku a provozovatelem zařízení. 3.3 Uzavření účtu V souladu s Nařízením, články 13, 17 a 21, se zajišťuje uzavření účtů rejstříku ve vztahu na druhy těchto účtů (účty pro ČR, zařízení, osobu). 3.4 Aktualizace ověřených emisí V souladu s Nařízením, článkem 51, se zajišťuje zadávání ověřeného množství emisí pro specifikovaný rok a zařízení Zadávání ověřeného množství emisí za všechny provozovatele zařízení zajišťuje správce rejstříku na základě údajů od jednotlivých ověřovatelů poskytnutých Ministerstvem. 3.5 Zablokování a odblokování účtu V souladu s Nařízením, článkem 27, se zajišťuje zablokování a odblokování účtů, a to z důvodu neplnění podmínek vyplývajících z povinností jednotlivých držitelů účtů Správce rejstříku je oprávněn zablokovat účet z důvodu neplnění podmínek držitele účtu vyplývajících z této Smlouvy. V případě neuhrazení cen podle článku 7 těchto Obchodních podmínek je správce rejstříku oprávněn zablokovat účet po uplynutí lhůty 3 dnů od data splatnosti daňového dokladu. Obchodní podmínky ISR strana 10 z 19 Platnost: od

11 3.6 Odstoupení od Smlouvy Správce rejstříku může odstoupit od uzavřené Smlouvy, pokud držitel osobního vkladového účtu do 30 dní od data zablokování účtu nesplní povinnosti, na základě kterých mu byl účet zablokován. V tomto případě se zablokování účtu (informace o zablokování účtu bude odeslána formou ové zprávy) považuje za písemné upozornění v souladu s čl. 13 odst.d) Smlouvy. 3.7 Upozornění o změně statusu účtu V souladu s Nařízením, články 14, 18, 22 a 27, se zajišťuje upozornění držitelů účtů o otevření, uzavření, zablokování a odblokování účtů prostřednictvím ové zprávy. 3.8 Účastníci a kontakty V souladu s Nařízením, články 12 a 19, se zajišťuje zadávání a aktualizace informací o držitelích účtů Změna identifikačních údajů provozovatele zařízení 3.9 Zařízení V případě změny identifikačních údajů provozovatele zařízení požádá provozovatel zařízení správce rejstříku o úpravu smluvního vztahu. Požadovanou změnu doloží ověřenou kopií změny Povolení a ověřeným výpisem z Obchodního rejstříku Na základě žádosti podle správce rejstříku a provozovatel zařízení uzavřou dodatek ke stávající Smlouvě Změna v rejstříku podle je platná do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo příslušného dodatku mezi správcem rejstříku a provozovatelem zařízení Každé zařízení je v ISR přiřazeno pouze k jedinému vkladovému účtu. V souladu s Nařízením, článkem 15, se zajišťuje zadávání a aktualizace informací o zařízeních V případě, že dochází ke zrušení zařízení, se postupuje přiměřeně podle článku 17 Nařízení Sdružení provozovatelů zařízení V souladu s Nařízením, Zákonem (paragraf 13) a Směrnicí (odstavcem 28) se zajišťuje tvorba a správa sdružení provozovatelů zařízení Provozovatelé zařízení, ve kterých se provozuje stejná činnost, se mohou sdružit podle ustanovení 13 Zákona. Zástupce členů sdružení má identický profil jako provozovatel zařízení a měl by mít delegována práva všech zařízení v jeho portfoliu, přičemž stále existuje vztah mezi zařízením a jeho provozovatelem (např. pro případ úpadku zástupce členů sdružení) Při registraci zástupce členů sdružení je pro něj automaticky otevřen osobní vkladový účet. Následně si zástupce členů sdružení může otevřít další účty tohoto typu až do celkového počtu Alokace a odevzdání (vyřazení) povolenek je prováděno na účet (z účtu) zástupce členů sdružení, a to za veškerá zařízení, která jsou v jeho portfoliu. Zadání ověřeného množství emisí je vždy prováděno za jednotlivá zařízení Zástupce členů sdružení je povinen spravovat zařízení a provádět operace ve prospěch/na vrub účtů zařízení. Pokud zástupce členů sdružení není schopen dostát svým závazkům, je tato zodpovědnost přenesena na provozovatele zařízení. Provozovatel nemůže opustit sdružení v průběhu jednoho obchodovacího období Účet národního alokačního plánu V souladu s Nařízením, články 17 a 44, se zajišťuje správa národního alokačního plánu. Obchodní podmínky ISR strana 11 z 19 Platnost: od

12 3.12 Upřesnění smluvních ustanovení Lhůta ke splnění povinnosti ve smyslu čl. 13 odst. d) Smlouvy musí být přiměřená a nesmí být kratší než 30 dní Pro správce rejstříku jsou důvodem výpovědi dle čl. 13 odst. e) Smlouvy pouze důvody uvedené v čl. 13 odst. d) Smlouvy, nebo vyplývající z právních předpisů. Ustanovení o předchozím poskytnutí lhůty k nápravě dle čl. 13 písm. d) Smlouvy a čl Obchodních podmínek se použije analogicky. Obchodní podmínky ISR strana 12 z 19 Platnost: od

13 4 ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY TRANSAKCÍ S POVOLENKAMI 4.1 Vydávání povolenek V souladu s Nařízením, články 39 a 45 (42 a 48), se zajišťuje vydávání povolenek nebo kjótských jednotek (kreditů) a jejich vložení na účet rejstříku dle národního alokačního plánu. 4.2 Převod povolenek na účet provozovatele zařízení V souladu s Nařízením, články 40 a 46, se zajišťuje konverze kjótských jednotek na povolenky a jejich převod na účty provozovatelů zařízení. 4.3 Odevzdání povolenek V souladu s Nařízením, články 41, 47, 52, 53, 54, a v souladu se Zákonem 10a se zajišťuje odevzdání povolenek a kjótských jednotek na základě množství ověřených emisí. 4.4 Zrušení a odebrání povolenek a kjótských jednotek V souladu s Nařízením, články 58, 59, 62, 63, se zajišťuje zrušení a odebrání povolenek a kjótských jednotek. 4.5 Zrušení a nahrazení povolenek V souladu s Nařízením, články 60, 61, se zajišťuje zrušení a nahrazení povolenek a kjótských jednotek. 4.6 Splnění V souladu s Nařízením, články 17, 51, 55, 56, se zjišťuje stav splnění počtu odevzdaných povolenek daného zařízení v souladu s ověřeným množstvím emisí. Na základě těchto informací je definován stav jednotlivých zařízení. 4.7 Interní převod v rámci rejstříku V souladu s Nařízením, články 35, 49 a 50, se zajišťuje zpracování transakcí uvnitř rejstříku s návaznou komunikací na CITL a ITL. Iniciátorovi převodu je umožněno sledovat stav převodu. 4.8 Externí převod mezi rejstříky V souladu s Nařízením, články 36, 49 a 50, se zajišťuje zpracování transakcí mezi rejstříky (převod povolenek z jednoho rejstříku do jiného rejstříku) včetně zajištění kontroly minimálního množství AAU a kreditů v národním rejstříku. Při převodu ze zahraničí je držiteli cílového účtu umožněno sledovat stav převodu. 4.9 Převod povolenek a kjótských jednotek do následného období V souladu s Nařízením, články 60 a 61, se zajišťuje převod povolenek a kjótských jednotek do následného období Převod AAU a RMU na ERU jednotky V souladu s Nařízením, články 50, 53, se zajišťuje převod nerozdělených AAU a RMU jednotek na ERU jednotky na základě schváleného projektu redukce emisí a převod vzniklých ERU na účet oprávněné osoby z titulu projektu. Obchodní podmínky ISR strana 13 z 19 Platnost: od

14 4.11 Rekonciliace OTE, a.s V souladu s Nařízením, články 28, 29, 30 a 31, se zajišťuje zaslání informací o povolenkách na žádost evropského transakčního logu (CITLu), popř. mezinárodního transakčního logu UNFCCC (ITLu) Vydávání povolenek z "vyšší moci" V souladu s Nařízením, článkem 43, se zajišťuje vydání povolenek nad rámec národního alokačního plánu a uložení na účet rejstříku v množství schváleném Komisí Převod nerozdělených kjótských jednotek na zásobní účet Zajišťuje se převod části AAU přidělené státu, která nebyla rozdělena na základě NAP provozovatelům zařízení Zrušení povolenek příslušným orgánem V souladu s Nařízením, článkem 58, 59, 60 a 61, se zajišťuje zrušení povolenek a kjótských jednotek Manuální zrušení ukončených transakcí zahájených omylem V souladu s Nařízením, článkem 34a, se zajišťuje manuální zrušení ukončených transakcí zahájených omylem Přidělování povolenek po jejich prodeji členským státem V souladu s Nařízením, článkem 48a, se zajišťuje přidělování povolenek po jejich prodeji členským státem. Obchodní podmínky ISR strana 14 z 19 Platnost: od

15 5 MONITOROVÁNÍ TRANSAKCÍ A SPRÁVA SYSTÉMU 5.1 Zaznamenávání událostí a monitorování provozu V souladu s Nařízením, článkem 73, se zajišťuje monitorování všech transakcí a definovaných událostí probíhajících v systému ISR včetně možnosti jejich prohlížení. Obchodní podmínky ISR strana 15 z 19 Platnost: od

16 6 REPORTOVACÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 6.1 Správa veřejných reportů V souladu s Nařízením, články 9 a 10, se zajišťuje generování a publikace reportů, které jsou přístupné pro širokou veřejnost. 6.2 Správa neveřejných reportů V souladu s Nařízením, články 9 a 10, se zajišťuje generování a publikace reportů, které jsou přístupné pro definovanou skupinu uživatelů systému. 6.3 Reporty z ISR Reporty z ISR jsou přístupné ve formátu PDF. Pokud provádí uživatel v systému konzultaci dat, která jsou prezentována v tabulkové formě (transakce, účty, atd.), má k dispozici možnost stažení těchto dat do programu MS Excel. Obchodní podmínky ISR strana 16 z 19 Platnost: od

17 7 TVORBA A ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO FAKTURACI OTE, a.s. 7.1 Ceny účtované správcem rejstříku držitelům účtů Ceny účtované správcem rejstříku držitelům účtů jsou schváleny Výborem rejstříku a jsou zveřejněny správcem rejstříku. Tyto ceny jsou Přílohou č. 3 Smlouvy s držiteli účtů a jsou platné a závazné pro správce rejstříku i držitele účtu od okamžiku schválení Výborem rejstříku. Schválený originál cen v tištěné podobě je uložen v sídle správce rejstříku. Tato Příloha č. 3 je ve schválené podobě zveřejněna správcem rejstříku na webových stránkách rejstříku (https://www.povolenky.cz) Ceny účtované správcem rejstříku jsou: Cena za zřízení účtu provozovatele zařízení cena rovněž pokrývá vedení účtu od data zřízení do konce kalendářního měsíce. V případě sdružení provozovatelů zařízení jsou povolenky alokovány na účet sdružení. V tomto případě existuje jeden společný účet provozovatele zařízení. Plátcem ceny je držitel účtu sdružení; Cena za zřízení osobního vkladového účtu cena rovněž pokrývá vedení účtu od data zřízení do konce kalendářního měsíce; Cena za alokaci NAP základnou pro výpočet ceny je alokace 1 povolenky z NAP na účet provozovatele zařízení; Cena za vedení účtu provozovatele zařízení základnou pro výpočet ceny je každý započatý měsíc následující po měsíci, kdy byl účet zřízen. Plátcem je v případě sdružení držitel účtu sdružení. V případě, že provozovatel zařízení má zřízeno více účtů, jsou zpoplatněny všechny tyto účty; Cena za vedení osobního vkladového účtu základnou pro výpočet ceny je každý započatý měsíc následující po měsíci, kdy byl účet zřízen. V případě, že držitel účtu má zřízeno více účtů, jsou zpoplatněny všechny tyto účty; Cena za opětovné generování hesla osoby v souladu s článkem 2.4.3; Cena za vygenerování a odeslání výpisu z účtu v papírové podobě v souladu s článkem V případě, že rejstřík není plně funkční minimálně po dobu 15 dní v měsíci, poskytne správce rejstříku jako náhradu za nefunkčnost rejstříku slevu v plné výši Ceny za vedení účtu provozovatele zařízení a Ceny za vedení osobního vkladového účtu v následujícím měsíci. 7.2 Podmínky pro fakturaci Za plnění poskytnuté správcem rejstříku v souladu s touto Smlouvou správce rejstříku vystaví daňový doklad v souladu s 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. Termín splatnosti daňových dokladů vydaných správcem rejstříku je 14 kalendářních dnů od data jejich vystavení Daňové doklady jsou vystavovány v elektronické podobě v souladu s 26 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty a odeslány na Pověřeného zástupce k jednání se správcem rejstřík nebo na určený držitelem účtu Pokud daňový doklad nemá náležitosti uvedené v této Smlouvě, je smluvní strana, která je jeho příjemcem, oprávněna okamžitě požadovat zaslání opraveného daňového dokladu K cenám se na daňovém dokladu připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě. Obchodní podmínky ISR strana 17 z 19 Platnost: od

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR)

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR) Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Obchodní podmínky pro Informační

Více

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR)

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR) Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových

Více

TISKOVÉ OPRAVY. (Text s významem pro EHP) OBSAH. Strana Kapitola I Předmět a definice... 5. Oddíl 6 Tabulky... 10. Oddíl 7 Kódy a identifikátory...

TISKOVÉ OPRAVY. (Text s významem pro EHP) OBSAH. Strana Kapitola I Předmět a definice... 5. Oddíl 6 Tabulky... 10. Oddíl 7 Kódy a identifikátory... 9.6.2006 Úřední věstník Evropské unie L 156/19 TISKOVÉ OPRAVY Oprava nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES

Více

Úřední věstník L 122. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 56 3. května 2013. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 122. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 56 3. května 2013. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 122 České vydání Právní předpisy Svazek 56 3. května 2013 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. květnu 2013 o vytvoření

Více

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah Co je Kjótský systém obchodování a jak vznikl? 3 Co je EU ETS? 3 Jaká jsou jednotlivá obchodovací období dle Evropské komise a dle Kjótského protokolu? 4 Co jsou

Více

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o.

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti COOP Mobil s.r.o. 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP

GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací jsou Všeobecné obchodní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Všeobecné obchodní podmínky veřejně dostupných telefonních služeb a ostatních hlasových služeb Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a ostatních hlasových služeb

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Obchodní podmínky 03/2014. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu

Obchodní podmínky 03/2014. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky 03/2014 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Příloha k Obchodním podmínkám Evidence Záruk Původu EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Vypracoval: OTE, a.s. Na základě Pravidel EECS, 7. vydání 2. vydání únor 2014 Obsah A Úvod...5 B Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více