ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚŠTĚK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚŠTĚK"

Transkript

1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚŠTĚK Červen 2015 Vydáno Zastupitelstvem města Úštěk Nabytí účinnosti dne MÚ Litoměřice, odbor územního rozvoje, Přemysl Pech Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 1

2 Správní orgán: Město Úštěk Mírové náměstí 83, Úštěk starosta obce: Pavel Kundrát Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Pekařská 2, Litoměřice Zodpovědná osoba pořizovatele: Přemysl Pech Zpracovatel: Architektonické studio Hysek s.r.o. Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň Hlavní projektant: Ing. arch. Oldřich Hysek Spolupráce: Ing. Zuzana Maroušková Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 2

3 Zastupitelstvo města Úštěk, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení 43 odst. 4 stavebního zákona v souladu s ust. 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v y d á v á Změnu č. 1 Územního plánu Úštěk Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 3

4 OBSAH VÝROK VÝROK... 7 A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 7 B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 7 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 7 C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE... 7 C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH... 7 C.3. VYMEZENÍ PŘESTAVBOVÝCH PLOCH... 9 C.4. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 10 E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 11 F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 11 F.1. FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ REGULATIVY PRO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 29 G.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTURTURY H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 30 H.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTURTURY H.2. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ H.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ I. KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 31 J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 31 K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 31 L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 31 M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ 31 N. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 31 Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 4

5 O. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 32 ODŮVODNĚNÍ A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 33 B. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 33 C. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 34 D. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 34 E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 35 F. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 36 G. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 36 H. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 36 H.1. ZASTAVITELNÉ LOKALITY H.2. PŘESTAVBOVÉ LOKALITY H.3. VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA I. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 43 J. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 43 K. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 46 L. OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP ÚŠTĚK 46 M. POUČENÍ 46 N. ÚČINNOST 46 Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 5

6 GRAFICKÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI N1 Výkres základního členění 1 / N2 A Hlavní výkres 1 / N2 B Hlavní výkres vodohospodářské stavby 1 / N3 A Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 / N3 B Výkres veřejně prospěšných staveb vodohospodářské stavby 1 / GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ O1 Koordinační výkres 1 / O2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 / O3 Výkres širších vztahů 1 / Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 6

7 VÝROK A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území bylo aktualizováno k B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot se změnou č. 1 Územního plánu Úštěk (dále jen změna č. 1 ) nemění. C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE Urbanistická koncepce se změnou č. 1 nemění. C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Zastavitelné plochy se změnou č.1 mění takto: Lokalita Zm1.N11 Úštěk Parkoviště DS.3 Zastavitelná plocha je v zastavěném území. Lokalita je určená pro plochy podélného parkování, které bude významně doplněno (rozděleno) vysokou zelení (max.vzdálenost mezi stromy 2 stání za sebou). Lokalita Zm1.N12 Úštěk Za tratí SM, ZS.1 Zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území. Lokalita je určená pro bydlení smíšené městské. Je rozdělena na zastavitelnou plochu SM a na plochu určenou pro nezastavitelnou zahradu ZS.1. Lokalita Zm1.N13 Úštěk - Za Rackem BI.1, PV Zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území. Lokalita je určená pro 1 rodinný dům. Při západní hranici lokality je oddělen veřejný prostor v šířce 8,0 m, kterým je vedena komunikace, napojená na silnici II/260, ve směru na Habřinu. Lokalita Zm1.N14 Úštěk U sportoviště OS.1 Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 7

8 Zastavitelná plocha je nově navržená a je umístěna u stávajícího fotbalového hřiště jižně od města Úštěk. Plocha bude využita jako plocha OS.1 plochy pro tělovýchovu a sport - otevřená sportoviště s možností výstavby zázemí (šatny, umývárny, klubovna) otevřených sportovišť. Lokalita Zm1.N15 Úštěk U Rybníka RI.2 Zastavitelná plocha pro rekreaci individuální s možností výstavby drobné rekreační stavby o max. velikosti zastavěné plochy 60 m 2. Stavba musí být umístěna na jižním okraji pozemku 752/1 co nejdále od břehu a břehových porostů rybníka jezera Chmelař. Oplocení pozemku bude průhledné a biologicky prostupné bez podezdívky. Detailní regulační podmínky stavby a oplocení určí CHKO. Lokalita Zm1.N16 Úštěk Na Budíně RI.3 Zastavitelná plocha je nově navržená a v současné době je vymezena jako FP louky a pastviny. Lokalita je vymezena jako BR bydlení individuální v rozptylu, pro max. 2 objekty. Lokalita Zm1.N21 Dolní Vysoké Nad Silnicí BI.1 Zastavitelná plocha je nově navržená a navazuje na zastavěné území a v současné době je vymezena jako FP louky a pastviny. Lokalita je vymezena jako BI.1 bydlení individuální zástavba izolovanými rodinnými domy.. Lokalita Zm1.N31 Držovice Jízdárna VZ Zastavitelná plocha je nově navržená a navazuje na zastavěné území. Zastavitelná plocha je určená pro zemědělskou výrobu s konkrétním určením jako ohrazený areál pro chov koní, koz a ovcí, včetně umístění stájí pro koně, kozy, ovce a pro stavbu uzavřené jízdárny (koní). Lokalita Zm1.N32 Držovice Farma VZ Zastavitelná plocha je nově navržená a bezprostředně navazuje na zastavěné území (na bývalé stodoly po obvodu zástavby sídla). Návrhová lokalita je určená pro výstavbu stájí a objektů pro mechanizaci a skladování zemědělské výroby. Lokalita Zm1.N33 Držovice Pastviny FP Lokalita v platném ÚP označena jako orná půda (FO) je ve skutečnosti využívána jako pastvina (FP), jedná se o nápravu stávajícího stavu. Lokalita Zm1.N41 Konojedy u Úštěku Hospodářská usedlost BR Zastavitelná plocha je navržena jako BR bydlení individuální v rozptylu. Lokalita je v platném ÚP vymezena jako KO ostatní krajinná zeleň. Lokalita Zm1.N71 Kalovice RI.2 Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 8

9 Lokalita navazuje na zastavěné území, dochází k rozšíření plochy RI.2 o plochu původní ostatní krajinné zeleně. Lokalita Zm1.N72 Rašovice u Kalovic RI.3 Lokalita navazuje na zastavěné území. V současné době je plocha vymezena jako ostatní krajinná zeleň, nově je vymezena jako plocha RI.3 rekreace individuální rekreace ve venkovské zástavbě. Lokalita Zm1.N81 Tetčiněves U Červené hájovny BI.1, ZS.2 Lokalita navazuje na zastavěné území. V platném ÚP je plocha vymezena jako zastavitelná plocha pro funkční využití BI.1 bydlení individuální zástavba izolovaným RD. Novým vymezením a trasováním revidovaných ÚSES je v ploše podél silnice III/2609 vymezen pás ZS.2 ostatní sídelní zeleň s podílem vysoké zeleně. Lokalita Zm1.N82 Tetčiněves U potoka BV Lokalita navazuje na zastavěné území. V současné době je plocha vymezena jako orná půda FO. Nově je vymezena jako plocha BV bydlení individuální venkovské. C.3. VYMEZENÍ PŘESTAVBOVÝCH PLOCH Přestavbové plochy se změnou č.1 mění takto: Lokalita Zm1.P12 Úštěk U kostelíčka (proti hřbitovu) ZS.1* Lokalita zahrada p.č.229 k.ú. Úštěk je v platném územním plánu vedena jako stávající plocha ZS.1 zeleň sídelní specifická nezastavitelné zahrady a sady s přípustným využitím stavby do 25 m 2 zastavěné plochy a 5 m výšky. Nově je vymezena jako ZS.1* zeleň sídelní specifická nezastavitelné zahrady a sady s přípustným využitím stavby (za dtto podmínek) do 80 m 2 zastavěné plochy a 5 m výšky (navýšení regulativu zastavěnosti pro zahradu p.č. 229 k.ú. Úštěk). Lokalita Zm1.P13 Úštěk Údolní VS Lokalita je v platném územním plánu zakreslena jako stávající plocha BI.1 pro bydlení individuální. Nově je vymezena jako přestavbová plocha s funkčním využitím pro VS výrobu a služby. Lokalita Zm1.P14 Úštěk Kovolak VS Lokalita je v platném ÚP Úštěk vymezena jako plocha BI.1 pro bydlení individuální. Nově je vymezena jako plocha pro výrobu a služby, pro které je využívána i v současné době. Lokalita Zm1.P15 Úštěk Park PP.1 Lokalita je převzata z platného ÚP ve stejném rozsahu. Změna je ve funkčním využití plochy, z funkční plochy OS.1 tělovýchova a sport sportoviště otevřená na funkční plochu PP.1 park s volnočasovými aktivitami. Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 9

10 Lokalita Zm1.P21 Úštěk, Habřina u Úštěku U rybníka Chmelař RH.2, KO Přestavbová plocha je legalizací stávajícího stavu. Je vymezena nově jako plocha s funkčním využitím RH.2. Plochy vymezené jako FO orná půda jsou převedeny na plochy KO ostatní krajinná zeleň. Lokalita Zm1.P31 Držovice Farma VZ Přestavbová plocha zahrnuje východní část současně zastavěného území BV.1 (bývalé stodoly po obvodu zástavby sídla) Je určena k přestavbě a dostavbě objektů VZ potřebných pro obsluhu agrofarmy. Lokalita Zm1.P51 Lukov Sluneční stráň RI.2* Přestavbová lokalita zůstává ve funkční ploše pro individuální rekreaci chatové osady, pouze dochází k úpravě regulativů viz kapitola F. Lokalita Zm1.P91 Vědlice VD Přestavbová plocha ve střední části obce Julčín se nachází v zastavěném území a je určena pro drobnou výrobu (náprava podle současného stavu). C.4. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ Koncepce systému sídelní zeleně se změnou č. 1 ÚP nemění. Drobnou změnou je navržený pás sídelní zeleně v Tetčiněvsi jižně podél silnice III/2609 (změna Zm1N81) v souvislosti se zahrnutím revidovaných ÚSES. D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ Koncepce veřejné infrastruktury se změnou č. 1 doplňuje o vodohospodářské stavby: k.ú. Brusov VS 2.1, 2.2 vodovod a kanalizace v k.ú. Brusov poz. parc. 35/3, 40/3, 1626/1, 1638/3, 1638/4, 1645/1, 1645/2, 1647/1, 1648, 1649, 1656/1, k.ú. Brusov k.ú. Držovice VS 3.1, 3.2 k.ú. Starý Týn VS 3.3, 3.4 vodovod a kanalizace v k.ú. Držovice poz. parc. 28, 78, 104, 105, 101/1, 120/1, 120/4, 1097/1, 1097/2, 1098, 1144/1, 1165, 1186/1, 1196/2, 1204, k.ú. Držovice vodovod a kanalizace v k.ú. Starý Týn poz. parc. 19/7, 189/1, 192, 194, 195, 208/1, 211, 246, 300/32, 450, 452, 456, 459, 460/1, 462, 463, 469, 478, 485/1, 491, 494/1, 494/2, 497/1, k.ú. Starý Týn Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 10

11 k.ú. Bílý Kostelec VS 1.1, 1.2 vodovod a kanalizace v k.ú. Bílý Kostelec poz. parc. 30/2, 117, 118, 247/2, 622, 624, 631, 638, 640, 641, 644/1, 644/2, 1264, 1270, 1276/1, k.ú. Bílý Kostelec k.ú. Konojedy u Úštěku VS 4.1, 4.2 vodovod a kanalizace v k.ú. Konojedy u Úštěku poz. parc. 3/2, 3/4, 988/4, 1077/10, 1081/1, 1083/1, 1083/5, 1083/22, 1126, 1127/1, 1127/2, 1132, 1138, 1145/1, 1145/5, 1166/1, 1171, 1200/1, 1261/2, k.ú. Konojedy u Úštěku k.ú. Dubičná VS 5.1, 5.2 vodovod a kanalizace v k.ú. Dubičná poz. parc. 60/1, 533/2, 533/9, 535, 542, 545, 546, 573, 681, 682, 684, 749, 750, 761, 763, 772/4, 776, 781/1 k.ú. Dubičná k.ú. Lukov u Úštěku VS 5.1 vodovod v k.ú. Lukov poz. parc. 179, 180, 258/9, 295/3, 356/1, 356/3, 356/4, 356/5, 367/1, 369, 375/1, 380/1, 388/1, 388/3, 391/6, 399/8, 1535, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542/1, 1546/3, k.ú. Lukov E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Koncepce uspořádání krajiny se změnou č.1 mění takto: Do ÚP Úštěk se začleňuje revidovaný územní systém ekologické stability krajiny. V případě ploch ve volné krajině (nezastavěné a nezastavitelné území) spadajících do územní působnosti Správy CHKO České středohoří je v návrhu změny č.1 upřesněno jejich přípustné a podmíněně přípustné využití pro stavby zemědělství. lesnictví, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny následovně: a. Pro oblast zemědělství jsou vyloučeny stavby uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona s výjimkou oplocení pastvin pastevním ohradníkem a lehkých pastevních přístřešků pro úkryt zvířat na pastvě, včelnic a včelníků, staveb prováděných v rámci krajského pozemkového úřadu a protierozních staveb. b. Pro oblast lesnictví budou vyloučeny stavby uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona s výjimkou lesních cest, staveb pro ochranu porostů a protierozních staveb. c. Pro oblast vodního hospodářství požadují vyloučit stavby uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb sloužících k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, staveb studní a staveb sloužících k ochraně před povodněmi. d. Pro oblast ochrany přírody a krajiny jsou přípustné stavby sloužící k ochraně druhů, společenstev a biotopů. F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se změnou č. 1 mění takto: Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 11

12 F.1. FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ REGULATIVY PRO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ F.1.1. PL OC HY BYD LE NÍ BI.1 BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ ZÁSTAVBA IZOLOVANÝMI RODINNÝMI DOMY Obsah: Území rodinných domů s okrasnými zahradami městského a příměstského charakteru vysoké kvality prostředí s vysokým podílem zeleně, tvořící souvislé obytné celky nízké hustoty zástavby. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: max. % zastavění 20%, nejvýše však 250 m 2 min. % zeleně 65% podlažnost max 2 NP včetně podkroví v návrhových a přestavbových lokalitách, ve stávající zástavbě max. 3NP včetně podkroví Prostorové regulativy jsou určovány Programem regenerace MPR Úštěk, ale především Plánem památkové ochrany MPR Úštěk. HLAVNÍ VYUŽITÍ rodinné domy v oplocených zahradách s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou veřejná prostranství parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby lokality dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.) PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ garáže izolované nebo integrované do objektů na pozemcích RD stavby pro ubytování malé do 10 lůžek(penziony, ubytovny) zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.) o zařízení administrativní (kanceláře) o zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou plochou do 100 m 2 včetně zázemí) o zařízení veřejného stravování s odbytovou plochou do 50 m 2 (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace atp.) o zařízení sportovní (fit centra, sauny) o zařízení kulturní (knihovny, galerie, kluby) o zařízení pro děti a mládež (mikro-jesle, mikro-školky) o zařízení zdravotnická (ordinace, laboratoře) o zařízení pro sociální účely (denní stacionáře, byty pro matky s dětmi) o zařízení pro veterinární péči (ordinace atp.) sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou atp.) v rámci veřejných prostranství PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ budovy obytné malokapacitní sociálního charakteru (domy penzióny, domy s pečovatelskou službou, byty pro osamělé matky s dětmi, domovy dětí a mládeže atp.), pokud svým objemem odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby stavby pro ubytování do 20 lůžek (penziony, ubytovny) skleníky a bazény včetně zastřešení v zahradách rodinných domů smí celkově zabírat maximálně 10% plochy zahradní zeleně, maximálně však 40m 2 Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 12

13 u provozoven a staveb, povolených do roku 2009 včetně, jejichž funkční využití neodpovídá výše uvedenému funkčnímu využití plochy, lze povolovat provádění rekonstrukcí a oprav pouze v případě, že stávající provozovna (stavba) nemá negativní vliv na okolní prostředí Podmínky obecné: u obytných ulic lze vzhledem k dopravnímu napojení povolovat stavby hlavního využití, z přípustného využití pouze stavby bez nároku na další dopravní obsluhu parkování zákazníků služeb musí být zajištěno na vlastním nebo pronajatém pozemku NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ zřizování sportovních hřišť v zahradách rodinných domů odstavování nákladních automobilů a vše ostatní BV BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉ Obsah: Území pro bydlení v rodinných domech vesnického charakteru s využitím hospodářských objektů, užitkovými zahradami s možností samozásobitelského malovýrobního zemědělského hospodářství, chovatelství, pěstitelství a zahradnické činnosti, doplněné rekreačním využitím některých objektů. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: max. % zastavění 25%, nejvýše však 250m 2 min. % zeleně 55% podlažnost max 2 NP včetně podkroví v návrhových a přestavbových lokalitách, ve stávající zástavbě max.3np včetně podkroví s ohledem na okolní zástavbu HLAVNÍ VYUŽITÍ rodinné domy v oplocených zahradách s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou s možností chovu drobného domácího zvířectva historické stavby pro bydlení venkovského charakteru chalupy v oplocených zahradách s funkcí okrasnou a rekreační, využívané pro bydlení a rekreaci veřejná prostranství parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby zóny dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.) PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ garáže izolované nebo integrované do objektů na pozemcích RD stavby pro ubytování malé do 20 lůžek (penziony, ubytovny) zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.) o zařízení administrativní (kanceláře) o zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou plochou do 100 m 2 včetně zázemí) o zařízení veřejného stravování s odbytovou plochou do 50 m 2 (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace atp.) o zařízení sportovní (fit centra, sauny) o zařízení kulturní (knihovny, galerie, kluby) o zařízení pro děti a mládež (mikro-jesle, mikro-školky) o zařízení zdravotnická (ordinace, laboratoře) o zařízení pro sociální účely (denní stacionáře, byty pro matky s dětmi) o zařízení pro veterinární péči (ordinace atp.) Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 13

14 sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou atp.) v rámci veřejných prostranství stavby pro skladování plodin malé ( seníky, stodoly) stavby pro mechanizační prostředky skanzeny vesnické architektury a řemesel stavby a zařízení pro drobný chov hospodářského zvířectva (králíkárny, kurníky atp.) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ budovy obytné malokapacitní sociálního charakteru (domy penzióny pro důchodce, domy s pečovatelskou službou, atp.), pokud svým objemem odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby stavby pro ubytování do 30 lůžek (penziony, ubytovny) provozovny drobné řemeslné výroby bez významného vlivu na okolí s minimálními dopravními nároky (zámečnictví, truhlářství atp.) lze situovat za podmínky uzavřených hospodářských dvorů při splnění hygienických limitů v rámci areálu stavby a zařízení pro drobný chov (max. 2ks) hospodářského zvířectva lze situovat ve venkovských sídlech správního území stavby a zařízení pro ustájení koní lze povolit v odtržené poloze od obytné zástavby včelnice a včelíny lze v území situovat pouze při splnění podmínky minimální velikosti pozemku 800 m2, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku a odstupovým vzdálenostem od sousedních objektů skleníky a bazény včetně zastřešení v zahradách rodinných domů smí celkově zabírat maximálně 15% plochy zahradní zeleně, maximálně však 100m 2 u provozoven a staveb, povolených do roku 2009 včetně, jejichž funkční využití neodpovídá výše uvedenému funkčnímu využití plochy, lze povolovat provádění rekonstrukcí a oprav pouze v případě, že stávající provozovna (stavba) nemá negativní vliv na okolní prostředí Podmínky obecné: u obytných ulic lze vzhledem k dopravnímu napojení povolovat stavby hlavního využití, z přípustného využití pouze stavby bez nároku na další dopravní obsluhu parkování zákazníků služeb musí být zajištěno na vlastním nebo pronajatém pozemku NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ zřizování sportovních hřišť v zahradách rodinných domů odstavování nákladních automobilů a vše ostatní BV.1 Obsah: BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉ - AGROFARMA Území pro bydlení v rodinných domech vesnického charakteru s využitím hospodářských objektů, užitkovými zahradami s možností samozásobitelského malovýrobního zemědělského hospodářství, chovatelství, pěstitelství a zahradnické činnosti, doplněné rekreačním využitím některých objektů. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: max. % zastavění 25%, nejvýše však 250m 2 min. % zeleně 55% podlažnost max 2 NP včetně podkroví v návrhových a přestavbových lokalitách, ve stávající zástavbě max.3np včetně podkroví s ohledem na okolní zástavbu HLAVNÍ VYUŽITÍ rodinné domy v oplocených zahradách s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou s možností chovu drobného domácího zvířectva Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 14

15 historické stavby pro bydlení venkovského charakteru chalupy v oplocených zahradách s funkcí okrasnou a rekreační, využívané pro bydlení a rekreaci agrovýrobní technologie mlékárna, sýrárna, dojírna atd. veřejná prostranství dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.) parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby zóny PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ garáže izolované nebo integrované do objektů na pozemcích RD stavby pro ubytování malé do 20 lůžek (penziony, ubytovny) zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.) o zařízení administrativní (kanceláře) o zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou plochou do 100 m 2 včetně zázemí) o zařízení veřejného stravování s odbytovou plochou do 50 m 2 (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace atp.) o zařízení sportovní (fit centra, sauny) o zařízení kulturní (knihovny, galerie, kluby) o zařízení pro děti a mládež (mikro-jesle, mikro-školky) o zařízení zdravotnická (ordinace, laboratoře) o zařízení pro sociální účely (denní stacionáře, byty pro matky s dětmi) o zařízení pro veterinární péči (ordinace atp.) sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou atp.) v rámci veřejných prostranství stavby pro skladování plodin malé (seníky, stodoly) stavby pro mechanizační prostředky skanzeny vesnické architektury a řemesel stavby a zařízení pro drobný chov hospodářského zvířectva (králíkárny, kurníky atp.) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ budovy obytné malokapacitní sociálního charakteru (domy penzióny pro důchodce, domy s pečovatelskou službou, atp.), pokud svým objemem odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby stavby pro ubytování do 30 lůžek (penziony, ubytovny) provozovny drobné řemeslné výroby bez významného vlivu na okolí s minimálními dopravními nároky (zámečnictví, truhlářství atp.) lze situovat za podmínky uzavřených hospodářských dvorů při splnění hygienických limitů v rámci areálu stavby a zařízení pro drobný chov (max. 2ks) hospodářského zvířectva lze situovat ve venkovských sídlech správního území stavby a zařízení pro ustájení koní lze povolit v odtržené poloze od obytné zástavby včelnice a včelíny lze v území situovat pouze při splnění podmínky minimální velikosti pozemku 800 m2, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku a odstupovým vzdálenostem od sousedních objektů skleníky a bazény včetně zastřešení v zahradách rodinných domů smí celkově zabírat maximálně 15% plochy zahradní zeleně, maximálně však 100m 2 u provozoven a staveb, povolených do roku 2009 včetně, jejichž funkční využití neodpovídá výše uvedenému funkčnímu využití plochy, lze povolovat provádění rekonstrukcí a oprav pouze v případě, že stávající provozovna (stavba) nemá negativní vliv na okolní prostředí Podmínky obecné: u obytných ulic lze vzhledem k dopravnímu napojení povolovat stavby hlavního využití, z přípustného využití pouze stavby bez nároku na další dopravní obsluhu parkování zákazníků služeb musí být zajištěno na vlastním nebo pronajatém pozemku NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 15

16 zřizování sportovních hřišť v zahradách rodinných domů odstavování nákladních automobilů a vše ostatní BR BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V ROZPTYLU Obsah: Bydlení v izolovaných stabilizovaných odloučených lokalitách s nízkou hustotou zástavby s využitím hospodářských objektů a užitkových zahrad s možností samozásobitelského malovýrobního zemědělského hospodářství, chovatelství, pěstitelství a zahradnických činností doplněné rekreačním využitím některých staveb. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: max. % zastavění 25%, nejvýše však 250m 2 min. % zeleně 65% podlažnost max 2 NP včetně podkroví HLAVNÍ VYUŽITÍ stavby pro bydlení venkovského charakteru v usedlostech izolovaného venkovského typu s hospodářstvím v rámci jednotlivých pozemků stavby pro bydlení venkovského charakteru v usedlostech venkovského typu bez hospodářské činnosti, v zahradách s funkcí okrasnou a rekreační stavby pro bydlení rekreačního charakteru s provozováním služeb (agroturistika) v rámci jednotlivých pozemků PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ garáže izolované nebo integrované do objektů na pozemcích RD stavby pro ubytování malé do 20 lůžek (penziony, ubytovny) zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.) o zařízení administrativní (kanceláře) o zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou plochou do 100 m 2 včetně zázemí) o zařízení veřejného stravování s odbytovou plochou do 50 m 2 (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace atp.) o zařízení sportovní (fit centra, sauny) o zařízení kulturní (knihovny, galerie, kluby) o zařízení pro děti a mládež (mikro-jesle, mikro-školky) o zařízení zdravotnická (ordinace, laboratoře) o zařízení pro sociální účely (denní stacionáře, byty pro matky s dětmi) o zařízení pro veterinární péči (ordinace atp.) sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou atp.) v rámci veřejných prostranství stavby pro skladování plodin malé ( seníky, stodoly) stavby pro mechanizační prostředky dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.) skanzeny vesnické architektury a řemesel PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ stavby pro ubytování malé do 30 lůžek (penziony, malé ubytovny) stavby a zařízení pro drobný chov hospodářského zvířectva (králíkárny, kurníky atp.) včelnice a včelíny lze v území situovat pouze při splnění podmínky minimální velikosti pozemku 800 m2, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku a odstupovým vzdálenostem od sousedních objektů Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 16

17 skleníky a bazény včetně zastřešení v zahradách rodinných domů smí celkově zabírat maximálně 15% plochy zahradní zeleně, maximálně však 100m 2 u provozoven a staveb, povolených do roku 2009 včetně, jejichž funkční využití neodpovídá výše uvedenému funkčnímu využití plochy, lze povolovat provádění rekonstrukcí a oprav pouze v případě, že stávající provozovna (stavba) nemá negativní vliv na okolní prostředí Podmínky obecné: u obytných ulic lze vzhledem k dopravnímu napojení povolovat stavby hlavního využití, z přípustného využití pouze stavby bez nároku na další dopravní obsluhu parkování zákazníků služeb musí být zajištěno na vlastním nebo pronajatém pozemku NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ vše ostatní F.1.2. PL OC HY R EKR EAC E RH.2 Obsah: REKREACE HROMADNÁ REKREAČNÍ AREÁLY A STŘEDISKA Plochy pro krátkodobý pobyt v lokalitách soustředěných ubytovacích zařízení včetně doprovodné vybavenosti pro rekreaci, relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: objekty musí svým architektonickým i objemovým řešením zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území. % zastavění minimální,max však 25% min.% zeleně 50% podlažnost max. 2NP včetně podkroví HLAVNÍ VYUŽITÍ autocampy a tábořiště s provozními objekty stavby pro veřejné ubytování do 60 lůžek s integrovaným stravovacím a relaxačním vybavením parkovací plochy osobních automobilů, případně autobusů pro potřebu lokality stavby pro veřejné stravování (restaurace) PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím o zařízení sportovní v objektech (fit centra, sauny, bazény) o zařízení pro správce a provoz stavby pro půjčovny kol, lyží ohřívárny včetně občerstvení a sociálního zařízení pro veřejnost zařízení pro agroturistiku o stavby pro skladování plodin malé (seníky, stodoly) o stavby a zařízení pro ustájení koní sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou, minigolf, skateboard atp.) dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.) NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ vše ostatní Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 17

18 RI.2 REKREACE INDIVIDUÁLNÍ CHATOVÉ OSADY Obsah: Území chatových lokalit pro individuální rekreaci. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: max.%zastavění 15%, nejvýše však 60m2 min.% zeleně 70% podlažnost 1NP a podkroví minimální velikost pozemku pro výstavbu rekreační chaty je 500 m2 HLAVNÍ VYUŽITÍ stávající rekreační chaty v zahradách okrasných nebo užitkových parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby rekreantů dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.) PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou, minigolfová hřiště, areály zdraví atp.) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ včelnice a včelíny lze v území situovat pouze při splnění podmínky minimální velikosti pozemku 800m 2, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku a odstupovým vzdálenostem od sousedních objektů NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ přestavby přesahující stávající půdorys rekreačních objektů a vše ostatní RI.2* REKREACE INDIVIDUÁLNÍ CHATOVÉ OSADY S UPRAVENOU REGULACÍ Obsah: Území chatových lokalit pro individuální rekreaci. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: žádný objekt nelze postavit na pozemku o velikosti menší než 300 m 2, objekt o max. velikosti zastavěné plochy 30 m 2 na pozemku min. velikosti 300 m 2, objekt o max. velikosti zastavěné plochy 40 m 2 na pozemku min. velikosti 400 m 2, objekt o max. velikosti zastavěné plochy 60 m 2 na pozemku min. velikosti 500 m 2, podlažnost: max. 2 NP + podkroví (počítá se od nejnižší úrovně terénu v okolí stavby). HLAVNÍ VYUŽITÍ stávající rekreační chaty v zahradách okrasných nebo užitkových parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby rekreantů dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.) PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou, minigolfová hřiště, areály zdraví atp.) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ včelnice a včelíny lze v území situovat pouze při splnění podmínky minimální velikosti pozemku 800m 2, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku a odstupovým vzdálenostem od sousedních objektů Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 18

19 NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ přestavby přesahující stávající půdorys rekreačních objektů a vše ostatní RI.3 REKREACE INDIVIDUÁLNÍ - REKREACE VE VENKOVSKÉ ZÁSTAVBĚ Obsah: Území pro trvalou rekreaci v původní zástavbě vesnického charakteru, doplněné rekreačním využitím hospodářských objektů. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: max. % zastavění 25%, nejvýše však 250m 2 min. % zeleně 55% podlažnost max 2 NP včetně podkroví v návrhových a přestavbových lokalitách, ve stávající zástavbě přizpůsobit charakteru území HLAVNÍ VYUŽITÍ domy pro trvalou rekreaci v oplocených zahradách s funkcí okrasnou nebo rekreační historické stavby pro trvalou rekreaci venkovského charakteru chalupy v oplocených zahradách s funkcí okrasnou a rekreační, využívané pro rekreaci veřejná prostranství parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby zóny dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.) PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ garáže integrované do objektů pro trvalou rekreaci stavby pro ubytování malé do 10 lůžek (penziony, ubytovny) zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.) o zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou plochou do 100 m 2 včetně zázemí) o zařízení veřejného stravování s odbytovou plochou do 50 m 2 (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace atp.) sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou atp.) v rámci veřejných prostranství skanzeny vesnické architektury a řemesel PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ včelnice a včelíny lze v území situovat pouze při splnění podmínky minimální velikosti pozemku 800 m2, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku a odstupovým vzdálenostem od sousedních objektů stavby pro ubytování do 20 lůžek skleníky a bazény včetně zastřešení v zahradách rodinných domů smí celkově zabírat maximálně 15% plochy zahradní zeleně, maximálně však 100m 2 Podmínky obecné: u obytných ulic lze vzhledem k dopravnímu napojení povolovat stavby hlavního využití, z přípustného využití pouze stavby bez nároku na další dopravní obsluhu parkování zákazníků služeb zajištěno na vlastním nebo pronajatém pozemku NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ zřizování sportovních hřišť v zahradách rekreačních domů odstavování nákladních automobilů a vše ostatní Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 19

20 F.1.3. PL OC HY OBČA NSKÉHO V YBAV ENÍ OS.1 TĚLOVÝCHOVA A SPORT SPORTOVIŠTĚ OTEVŘENÁ Obsah: Plochy pro tělovýchovu a sport lokálního významu. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE % zastavění minimální dle potřeb areálu podlažnost 1NP HLAVNÍ VYUŽITÍ sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou, areály zdraví, fotbalové hřiště,atp.) okrasná a rekreační zeleň dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ veřejně přístupné areály pro neorganizované volnočasové aktivity s inline a skateboard prvky lze s ohledem na hlučnost provozu situovat pouze při dostatečném odstupu od objektů bydlení minigolfové hřiště stavby pro sportovní klubovny a šatny se sociálním vybavením s podmínkou umístění mimo vyhlášené záplavové území Úšteckého potoka NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ vše ostatní F.1.4. PL OC HY V EŘEJNÝC H PR OS TRAN STV Í PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMUNIKAČNÍ PLOCHY Obsah: Plochy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (náměstí, ulice, tržiště). OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena HLAVNÍ VYUŽITÍ náměstí, ulice, tržiště stezky pro pěší a cyklisty PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ pomník, památník, plastika PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ dětská hřiště, umožňuje-li to charakter a prostorové uspořádání veřejného prostoru (např. v obytné ulici) NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ odstavování nákladních automobilů ve všech funkčních plochách kromě výrobních ploch a vše ostatní Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 20

21 Poznámka: plochy veřejných prostranství - náměstí a ulice v zastavěném území mohou být v hlavním výkresu překryty grafickým vyjádřením komunikací I., II. a III. třídy plochy veřejných prostranství nejsou vzhledem ke své velikosti v grafické části popsány kódem PP.1 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ PARKY S VOLNOČASOVÝMI AKTIVITAMI Obsah: Plochy samostatných parkových úprav se zvýšenou funkcí okrasnou a rekreační, doplněné o zařízení pro volnočasové aktivity. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena, požaduje se maximální možné uplatnění zeleně Prostorové regulativy jsou určovány Programem regenerace MPR Úštěk, ale především Plánem památkové ochrany MPR Úštěk. HLAVNÍ VYUŽITÍ parkově upravená zeleň vodní plochy komunikace pro pěší a cyklistickou dopravu hřiště a dětská hřiště, plochy s prolézačkami a pískovišti atp. zařízení pro volnočasové aktivity PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ plošná rekreační zařízení přírodního charakteru - rekreační louky altány veřejné WC stávající historické objekty NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ vše ostatní F.1.5. PL OC HY S MÍ Š EN É OB YT NÉ SM BYDLENÍ SMÍŠENÉ MĚSTSKÉ Obsah: Území bydlení s plochami dalších funkcí dotvářejících pestrý charakter území - obchod, služby aj. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: objekty musí svým architektonickým řešením stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území max.% zastavění 50% max. % zeleně 30% % zastavění a % zeleně určí stavební úřad s ohledem na konkrétní lokalitu, pro zástavbu bytovými objekty platí přiměřeně prostorové regulativy BM a BI podlažnost 3NP včetně podkroví dle charakteru okolní zástavby Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 21

22 Poznámka: V objektu kulturního domu (st.parc. 4/1, 4/2) je přípustné funkční využití pouze občanská vybavenost veřejného charakteru. Prostorové regulativy jsou určovány Programem regenerace MPR Úštěk, ale především Plánem památkové ochrany MPR Úštěk. HLAVNÍ VYUŽITÍ budovy obytné vícepodlažní budovy obytné nízkopodlažní stavby veřejného charakteru definované pro funkční plochy OV občanské vybavení veřejného charakteru (pro vzdělání a výchovu, zdravotní a sociální služby, veřejnou správu, kulturu, ochranu veřejného pořádku atp.) stavby pro ubytování do 25 lůžek (penziony, ubytovny, hotely) stavby pro kulturní účely městského a regionálního významu (kulturní domy, divadlo, kina, zábavní podniky atp.) stavby pro církevní účely (kostely, kaple, modlitebny) PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ stavby pro administrativu provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny, kadeřnictví, opravny spotřebního zboží) zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím o zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou zastavěnou plochou do 200 m 2) o zařízení veřejného stravování (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace, kluby) o zařízení sportovní (fit centra, sauny) o zařízení pro veterinární péči (ordinace) o garáže integrované do objektů veřejné WC plochy pro konání trhů parkovací a odstavné plochy osobních automobilů pro potřebu lokality veřejná prostranství dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ provozovny drobné řemeslné výroby bez podstatného vlivu na okolí s minimálními dopravními nároky (zámečnictví, truhlářství atp.) lze při splnění hygienických limitů situovat za podmínky uzavřených hospodářských dvorů v územích původní zástavby u provozoven, povolených do roku 2009 včetně, jejichž funkční využití neodpovídá výše uvedenému funkčnímu využití plochy, lze povolovat provádění rekonstrukcí a oprav pouze v případě, že stávající provozovna nemá negativní vliv na okolní prostředí NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ vše ostatní F.1.6. PL OC HY D OPRAVNÍ INFRASTRU KT U R Y DS.3 SILNIČNÍ DOPRAVA PARKOVIŠTĚ Obsah: Plochy kapacitních parkovišť. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 22

23 nedílnou součástí všech parkovacích ploch je výsadba vzrostlé zeleně v minimálním poměru 1strom na 5 parkovacích stání HLAVNÍ VYUŽITÍ parkovací plochy osobních automobilů případně autobusů PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ veřejné WC NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ vše ostatní F.1.7. PL OC HY V ÝROB Y A SK L ADOVÁN Í VD VÝROBA DROBNÁ Obsah: Území výroby, služeb, skladů, živnostenských provozů a souvisejících zařízení s doprovodnými činnostmi, která podstatně neobtěžují své okolí. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: max % zastavení 50% min % zeleně 15% podlažnost max 3NP nebo max.12m v návrhových a přestavbových lokalitách, ve stávající zástavbě přizpůsobit charakteru území Prostorové regulativy jsou určovány Programem regenerace MPR Úštěk, ale především Plánem památkové ochrany MPR Úštěk. HLAVNÍ VYUŽITÍ stavby pro lehkou průmyslovou výrobu samostatné bez potřeby areálu (montážní dílny) stavby pro výrobu a služby s omezeným vlivem na okolí (malovýrobní pekárny, autoservisy, pneuservisy, truhlárny, lakovny, kovozpracující výroba, zámečnictví ap.) sklady a skladovací plochy v uzavřených objektech PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ stavby pro obchodní účely smíšená (prodejní sklady, stavebniny, hobby, zahradnické potřeby, vybavení domu a domácnosti atp.) provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny) provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez podstatného vlivu na okolí (zámečnictví,atp.) prodejní dvory a sklady volné prodejní plochy (autobazary) stavby pro nakládání s odpady (sběrné dvory) stavby pro administrativu stavby pro správu a provoz stavební dvory zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím o zařízení veřejného stravování malá (bufety, občerstvení) o zařízení pro vědu a výzkum (laboratoře, dílny) o zařízení pro obchodní účely malá (prodejny) Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 23

24 o zařízení komunálních provozů (technické služby) o zařízení zdravotnická malá (ordinace, laboratoře) o sportovní zařízení (fit centra, sauny) odstavné a parkovací plochy osobních automobilů odstavné a parkovací plochy nákladních automobilů odstavné a parkovací plochy autobusů stavby pro garážování mechanizačních prostředků garáže hromadné kapacitní PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ kovozpracující výroba ve stávajících plochách území fotovoltaické články na objektech NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ stavy pro bydlení plošné fotovoltaické elektrárny a vše ostatní VS VÝROBA A SLUŽBY Obsah: Území výroby, služeb a souvisejících zařízení, která podstatně neobtěžují své okolí. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: max. % zastavění 50% min. % zeleně 20% podlažnost max 3 NP včetně podkroví nebo max.12m v návrhových a přestavbových lokalitách,ve stávající zástavbě dle charakteru území Prostorové regulativy jsou určovány Programem regenerace MPR Úštěk, ale především Plánem památkové ochrany MPR Úštěk. HLAVNÍ VYUŽITÍ areály pro výrobní služby a lehkou výrobu bez vlivu na okolí areály pro výrobní služby a lehkou výrobu bez potřeb areálu montážní dílny sklady a skladovací plochy v uzavřených objektech prodejní sklady do 200 m2 prodejní plochy s maximální zastavěnou plochou 400 m2 stavby pro obchodní účely do 200 m2 prodejní plochy s maximální zastavěnou plochou 400 m2 PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ stavby pro obchodní účely (prodejní sklady, stavebniny, hobby, zahradnické potřeby, vybavení domu a domácnosti atp.) polyfunkční stavby a centra stavby pro dřevozpracující výrobu (truhlárny atp.) stavby pro kovozpracující výrobu (zámečnictví atp.) stavby komunálních provozů (technické služby) stavby pro provoz hromadné autobusové dopravy provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez vlivu na okolí nebo s omezeným vlivem na okolí areály pro stavební činnost (stavební dvory) tržiště a tržnice stavby pro nakládání s odpady (sběrné dvory) volné prodejní plochy (autobazary) stavební dvory Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 24

25 stavby pro úpravu a skladování plodin (sušičky, sila do výše 10 m) garáže hromadné a parkovací objekty zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím o zařízení veřejného stravování malá (bufety, občerstvení) o zařízení pro vědu a výzkum (laboratoře, dílny) o zařízení pro obchodní účely malá (prodejny) o služební byt o zařízení administrativní (kanceláře) o zařízení pro správu a provoz o zařízení pro sport a tělovýchovu (fit centra, sauny) o zařízení zdravotnická malá (ordinace, laboratoře) odstavné a parkovací plochy nákladních automobilů odstavné a parkovací plochy autobusů odstavné a parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby lokality čerpací stanice PHM (včetně plnících stanic PB) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ fotovoltaické články na objektech NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ plošné fotovoltaické elektrárny vše ostatní VZ VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ Obsah: Plochy speciálních staveb pro zemědělskou a lesnickou výrobu OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: max. % zastavění 50% min. % zeleně 20% podlažnost max 2 NP nebo do výšky max. 12m Prostorové regulativy jsou určovány Programem regenerace MPR Úštěk, ale především Plánem památkové ochrany MPR Úštěk. HLAVNÍ VYUŽITÍ stavby a zařízení pro chov dobytka, drůbeže stavby pro mechanizační prostředky stavby pro úpravu a skladování plodin (seníky, sušičky, sila do výše 10 m) sklady hnojiv a chemických přípravků PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ stavby pro veterinární péči stávající služební byty hnojiště, silážní jámy provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez podstatného vlivu na okolí s vazbou na funkci dominantní (zámečnictví atp.) stavby pro nakládání s odpady (kompostárny) bioenergetické kogenerační jednotky na výrobu energií z bioplynu stavby pro správu a provoz zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím o zařízení veřejného stravování malá (bufety, občerstvení) o zařízení pro vědu a výzkum (laboratoře, dílny) Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 25

26 o zařízení pro obchodní účely malá (prodejny) o zařízení administrativní (kanceláře) o zařízení pro správu a provoz o zařízení pro obchodní účely specializovaná navazující na hlavní využití (celková prodejní plocha do 200 m2) o zařízení zdravotnická malá (ordinace, laboratoře) odstavné a parkovací plochy nákladních automobilů odstavné a parkovací plochy osobních automobilů čerpací stanice PHM včetně plnících stanic PB) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ fotovoltaické články na objektech NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ nepřípustné jsou veškeré stavby, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavy pro bydlení s výjimkou stávajících objektů plošné fotovoltaické elektrárny a vše ostatní F.1.8. PL OC HY S YS TÉMU SÍ DELNÍ ZE LE NĚ ZS.1 ZELEŇ SÍDELNÍ SPECIFICKÁ NEZASTAVITELNÉ ZAHRADY A SADY Obsah: Nezastavitelné plochy zahrad a sadů se zvýšenou funkcí ochrannou a rekreační. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena HLAVNÍ VYUŽITÍ okrasné a užitkové zahradní kultury ovocné sady PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ, stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, nepodsklepené, neobsahují pobytové místnosti,hygienická zařízení a ni vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů bazény do 25 m2 zastavěné plochy udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou studny oplocení dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ v zastavěném území hospodářský objekt nebo zahradní přístřešek (altán) do 16 m2 na min. výměře pozemku 400m2, nestojí-li na pozemku již zahrádkářská chata mimo zastavěné území hospodářský objekt do 16 m2 na min. výměře pozemku 800 m2, nestojí-li na pozemku již zahrádkářská chata chov max. 2 koní na pozemku větším než 3000 m2 Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 26

27 NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ vše ostatní ZS.1* ZELEŇ SÍDELNÍ SPECIFICKÁ NEZASTAVITELNÉ ZAHRADY A SADY S UPRAVENOU REGULACÍ Obsah: Nezastavitelné plochy zahrad a sadů se zvýšenou funkcí ochrannou a rekreační. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena HLAVNÍ VYUŽITÍ okrasné a užitkové zahradní kultury ovocné sady PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ, stavby do 80 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, nepodsklepené, neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení a ni vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů bazény do 50 m2 zastavěné plochy udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou studny oplocení dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ v zastavěném území hospodářský objekt nebo zahradní přístřešek (altán) do 16 m2 na min. výměře pozemku 400m2, nestojí-li na pozemku již zahrádkářská chata mimo zastavěné území hospodářský objekt do 16 m2 na min. výměře pozemku 800 m2, nestojí-li na pozemku již zahrádkářská chata chov max. 2 koní na pozemku větším než 3000 m2 NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ vše ostatní ZS.2 ZELEŇ SÍDELNÍ SPECIFICKÁ OSTATNÍ SÍDELNÍ ZELEŇ S PODÍLEM VYSOKÉ ZELENĚ Obsah: Nezastavitelné plochy zeleně s funkcí přírodní, ochranou a rekreační s podílem vysoké zeleně extenzivně udržované. OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena HLAVNÍ VYUŽITÍ porosty přírodě blízké a okrasné s podílem vysoké zeleně komunikace pro pěší a cyklistickou dopravu PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti) Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň 27

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY Zastupitelstvo obce Paseka se na svém zasedání dne 10. 12. 2004 rozhodlo vydat

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADÉ BUKY

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADÉ BUKY ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADÉ BUKY OBJEDNATEL: MĚSTYS MLADÉ BUKY POŘIZOVATEL: MěÚ TRUTNOV, ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ: ING.

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU S T A Ň K O V ČÁST OBCE - OHUČOV Z M Ě N A Ú P N - S Ú Č. 10

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU S T A Ň K O V ČÁST OBCE - OHUČOV Z M Ě N A Ú P N - S Ú Č. 10 A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň I N G. A R CH. O. F Á R A, I N G. A R CH. J. I C H A -------------------------------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, URBANISMUS,

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina Obec Pístina Č. j.: V Pístině: Zastupitelstvo obce Pístina příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně

Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně vydávající správní orgán: Zastupitelstvo městyse Chlum u Třeboně Pořizovatel: Městský úřad Třeboň odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého náměstí

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO Návrh Březen 2013 Vydáno Zastupitelstvem obce Prádlo Nabytí účinnosti dne...... Ing. Jiří Levý, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MÚ Nepomuk 1 Správní orgán:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se část p. p. č. 78/31 a část p. p. č. 78/32 obě v k.

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Obecní úřad Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř 33. 664 84 Objednatel: Obec Zálesná Zhoř Projektant:

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYNĚ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nesuchyně PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NESUCHYNĚ 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne Obec Děčany, Děčany 29, 410 02 Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne 23. 03. 2016 Zastupitelstvo obce Děčany, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

NÁMITKA č. 194 194-1

NÁMITKA č. 194 194-1 NÁMITKA č. 194 194-1 Námitka č. 194 194-2 194-3 194-4 194-5 194-6 194-7 194-8 194-9 194-10 194-11 194-12 194-13 Námitkou č. 194 podanou společností Callidus trading, spol. s r.o., sídlem Bohumínská 410/135,

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK Obecní zastupitelstvo se usneslo dne 19.12.2006 vydat podle 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

O B E C D O L N Í P Ř Í M

O B E C D O L N Í P Ř Í M O B E C D O L N Í P Ř Í M Zastupitelstvo obce Dolní Přím, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR

PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR - stávající stavby rodinné rekreace tab. č. 1 - skleníky, altány, pergoly, zahradní krby - stavby pro uskladnění zemědělských výpěstků a nářadí - stavby včelínů

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

MOKRÁ - HORÁKOV okr. Brno - venkov

MOKRÁ - HORÁKOV okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MOKRÁ - HORÁKOV okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Mokrá-Horákov Obec Mokrá-Horákov AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADAVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNSÚ

Více