Projekt doktorské práce. Datum podání: 7. března Příjmení a jméno předkladatelky: Ptáčková Kateřina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt doktorské práce. Datum podání: 7. března 2011. Příjmení a jméno předkladatelky: Ptáčková Kateřina"

Transkript

1 Projekt doktorské práce Datum podání: 7. března 2011 Příjmení a jméno předkladatelky: Ptáčková Kateřina Název projektu: Poradní orgány a konzultační procedury jako forma vládnutí Charakteristika projektu v českém a anglickém jazyce (abstrakt; max. 15 řádek): Předkládaný projekt se zaměřuje na otázku, jakým způsobem poradní orgány a konzultační procedury ovlivňují vládnutí v současné společnosti. Vláda a veřejná správa skrze ně konzultují svá rozhodnutí s ostatními zainteresovanými aktéry, zejména s odborníky a s veřejností. Projekt primárně řeší otázku, zda a případně za jakých podmínek jsou tyto instituce schopny řešit problémy spojené se vznikem oligarchických struktur a kdy naopak samy logice železného zákona oligarchie podléhají, stávají se prostorem více či méně skryté manipulace, bez vazby na deklarovaný účel. Budou studovány principy, na nichž je účast v těchto procesech založena; aktéři, kteří se na vzniku rozhodnutí podílí a jejich vzájemné vztahy; způsob, povaha a zdroje rozhodování a podoby, jakými se dosažené závěry promítají do dalších fází rozhodování. Z většího odstupu viděno bude předmětem studia i sama programově ohlašovaná demokratizace vládnutí. Výzkumné otázky budou zodpovídány prostřednictvím institucionální a diskursivní analýzy. The aim of the PhD thesis is the role of the government committees, advisory bodies and consultative processes in contemporary governance and decision-making processes. The governments and public administration organize these processes and institutions to discuss their decisions with other relevant actors, mainly broad public and experts. The project answers the question if these institutions are able to deal with the problem of oligarchy, which is why they are established. The project studies the principles of participation; actors of these processes and institutions and the relations among them; methods and resources of decision making; the ways the decisions of these bodies influence further decision-making processes and governance. The aim of the research in general is the enounced process of democratization. The research questions are answered through the institutional and discursive analysis. Popis a věcné zdůvodnění projektu Současný stav poznání: Na všech úrovních vládnutí se dnes v teorii i v praxi setkáváme s deklarovanou snahou o tzv. demokratizaci 1, v jejímž zájmu dochází k formálnímu posilování institutů participace a 1 Pokud hovořím o demokratizaci, resp. deklarované snaze o demokratizaci, hovořím o identifikaci deklarovaných snah o demokratizaci, nehodnotím, jak vážné nebo úspěšné jsou a díky čemu by je za takové (ne)bylo možné považovat.

2 deliberace 2. Významnější doplnění zastupitelských prvků demokracie o prvky participativní a deliberativní (přesun od tradičního, agregativního, racionalistického či masového modelu demokracie k demokracii participativní deliberativní, radikální, přímé) může být vnímáno jako reakce na negativní externality současného zastupitelského vládnutí a rozhodování. Principy demokratického procesu 3 v řadě případů selhávají, selhává také soutěž elit a možnost jejich výměny jako dostatečná záruka jinak nevyhnutelného směřování k oligarchii. Podle některých autorů [Inglehart 1990, Dalton 1984] je tento stav doprovázen pocity odcizení, ztráty důvěry, klesající legitimitou a nespokojeností se stavem demokratických systémů [Donovan, Karp 2006: ]. Deliberativní léčebné procedury ordinované na takto definované problémy vycházejí z předpokladu, že lidé, kteří nejsou ochotni participovat na tradičních demokratických institutech, mají zájem na jiných formách participace. Mezi nejrozšířenější deliberativní a participativní instituty organizované vládou a veřejnou správou patří přímá hlasování (referenda), poradní orgány vlády (rady vlády, mezirezortní komise apod.) a konzultační, resp. hodnotící procedury (např. hodnocení dopadů regulace, hodnocení vlivů na životní prostředí, apod.). 4 Tato proměna konvenčních politických aktivit a rozhodovacích struktur by měla poskytnout občanům více příležitostí přímo ovlivňovat klíčová rozhodnutí [Scarrow 1999: 345], očekává se od ní ale také, že zefektivní vládnutí, umožní vyšší míru jeho kontroly a zvýší jeho kvalitu tím, že posílí význam odborného, nepolitického hlediska a omezí se skrytý vliv zájmových lobby. Důsledkem všech těchto dílčích efektů by pak měla být silnější legitimita demokratického systému. Způsob, jakým vládou zřizované poradní orgány a konzultační procedury, ne/přispívají k takto pojímané demokratizaci vládnutí je předmětem zájmu předkládaného projektu. Literatura nabízí několik možných vysvětlení, proč k selhávání či k identifikované nedostatečnosti tradičních demokratických mechanismů dochází. Někteří sociologové ho nachází v zásadních hodnotových změnách a rostoucích kompetencích veřejnosti, klesající důvěře v tradiční politické strany a zvyšujícím se zájmu o sebevyjádření [Inglehart, Welzel 2005]. 5 Podle teoretiků deliberativní demokracie (např. Amy Gutmann, Dennis Thompson či John S. Dryzek [Mouffe 2000]) je rozhodování klasické demokracie nekvalitní, a proto je třeba ji revidovat a oživit její morální stránku. 6 Podle Dahla [1994] může být jednou z příčin klesající loajality a důvěry v efektivitu politických elit a tradičních institucí samo zřizování (posilování vlivu) institutů deliberace a zejména participace. Jde podle něho o vnitřní rozpor současných demokratických politických systémů (dilema demokracie), kdy proti sobě stojí možnosti a schopnosti občanů uplatňovat demokratickou kontrolu nad veřejnými záležitostmi a kapacita systému dostatečně reagovat na kolektivní preference svých občanů. Podle environmentálních sociologů [např. Mol 1999, Christoff 1996] lze 2 Slovo deliberace je převzaté z anglického deliberation, což je možné překládat jako rokování nebo razení se. Deliberace je komunikační proces vzájemně si rovných aktérů, který má přesně stanovená pravidla a jehož cílem je dosažení konsensu. 3 Tzn. rovné šance vyjadřovat své preference, participace v procesu kolektivního rozhodování a rovnost jeho účastníků, rovné šance ovlivnit veřejnou agendu apod. [Dahl 1995]. 4 Za zdola iniciovanou novou participační aktivitu je považované např. organizování petic, demonstrací, bojkot určitých firem nebo zboží, v některých konceptech i aktivity občanské společnosti. 5 Inglehartovu představu o jednorozměrném hodnotovém posunu řada autorů odmítá jako příliš zjednodušující, viz např. Klages [více např. viz Vysušil 2005] 6 Za symptomy demokratického deficitu považuje deliberativní demokracie špatnou správu a vládnutí, korupci na všech úrovních vlády, manipulaci politických stran, klientelismus a podobně.

3 příčinu selhání tradičních demokracií hledat v měnící se strukturální povaze problémů, které musí dnešní společnost řešit. 7 Důsledkem těchto změn, je mimo jiné i dekoncentrace oficiálních rozhodovacích kompetencí politických institucí [Beck 2004]. Stav, v němž má stát v důsledku fragmentace systémů velmi omezené možnosti k řízení a rozhodování vidí někteří autoři jako nezamýšlený důsledek neoliberálních reforem (marketizace, privatizace, new public management, viz [Nekola 2004]. Vincent Della Sala [Sala 2001 cit. dle Nekola 2004] mluví v této souvislosti o možnostech politiky bez státu jako politického epicentra a organizaci politické moci napříč různými sektory a úrovněmi. Podle Marady [2003a] je decentralizace moci provázená postupující politizací každodenní zkušenosti, vznikem nových forem politické participace, důrazem na uplatňování nových politických měřítek při dílčím rozhodování nejen ve veřejné i soukromé sféře. 8 Zavádění participativních metod vládnutí může být vnímáno i jako jedna z možností jak překonat problém resortismu, který se s měnící se povahou řešených problémů stává pro vládu a veřejnou správu stále naléhavějším. Vedle vysvětlení vycházejících z předpokladu, že v posledních letech došlo či dochází k významným strukturálním či kvalitativním společenským změnám, je třeba připustit také to, že sledované procesy nejsou výsledkem nějaké zásadní strukturální změny, ale pouze odpovědí na potřebu neustálého zdokonalování, hledání (staro)nových inovanitních možností vládnutí. K selhávání demokratických mechanismů docházelo vždy, stejně jako se společnost vždy snažila nacházet dílčí zlepšení a narážela (a naráží) přitom na limity lidského, organizačního a přírodního kapitálu [Saward 2000]. Intenzivnější využívání participativních a deliberativních nástrojů vládnutí je sociology nahlíženo jako součást procesu decentralizace moci. Podle Davida Starka a László Bruszta tvoří poradní sdružení v demokratických či demokratizujících se společnostech přirozené či účelově vznikající sítě na veřejných záležitostech zaangažovaných aktérů, které umožňují uplatňovat kolektivní ochranu zájmů, a tak omezují zejména jinak potenciálně svévolnou státní moc. Zvnějšku doplňují dělbu moci při vzájemné disciplinaci složek státní moci. [Stark, Bruszy 1998 cit. dle Kabele 2004]. Proces decentralizace moci zahrnuje nejen decentralizaci oprávnění, ale také decentralizaci odpovědnosti. Stát, který na jedné straně ztrácí možnost účinně regulovat nepřehlednou změť vztahů, interakcí a sítí semi-soukromých regulátorů a na straně druhé nadále nese zodpovědnost za zajištění funkčnosti celého systému (existenci funkčních pravidel), využívá možnosti rozšiřovat sféru spoluodpovědnosti na nepolitické odborníky a případně také laickou veřejnost. Tato optika otevírá také otázku transparentnosti, jejíž posílení je jedním z požadavků stojících v základu posilování deliberativních a participativních prvků. V houstnoucí změti poradních orgánů a komplikovaném procesu konzultačních procesů se stává možnost kontroly rozhodování veřejné správy téměř nerealizovatelnou. Tento aspekt je ještě patrnější na úrovni Evropské unie 9. EU je také jedním z nejvlivnějších iniciátorů zavádění 7 Na závažné strukturální problémy (nejen) ekologické povahy reaguje společnost re-designováním tradičních demokratických institucí, přizpůsobuje jim své cíle i nástroje poznávání, řízení a správy, stát se otvírá zpětné vazbě od společnosti prostřednictvím konzultací a zapojení veřejnosti do rozhodování. Ulrich Beck mluví v této souvislosti o nové ekologické morálce, o politické dynamizaci způsobené kolektivním uznáním modernizačních rizik [Beck 2004]. 8 J. Alexandr hovoří o aktivním, uvědomělém, individuálním občanovi, který promítá vědomí si svých občanských práv (a povinností) do každodenních vztahů ke všem autoritám a institucím [Alexander 1998 dle Marada 2003b]. 9 On-line konzultace a debaty jsou otevřeny snad ke všem materiálům, jimiž se EU zabývá. Pod vytrvalou kritikou za tzv. demokratický deficit rozšiřuje EU např. používání tzv. komitologie, konzultačního postupu, skrze který se hledá soulad mezi Evropskou komisí a členskými státy v různých správních a expertních výborech 9. Lisabonská smlouva zase ukládá orgánům EU povinnost vést rozsáhlé konzultace s dotčenými stranami za účelem zajištění soudržnosti a transparentnosti. Studie kroků EU v této oblasti, se soustředí především na reflexi stávající praxe a pokouší se navrhovat opatření, která by přispěla k vyšší efektivitě

4 participativních a deliberativních nástrojů do národních právních řádů. 10 Jak ukazují empirické studie, tlak EU, jednotlivých zájmových skupin a atmosféra všeobecně deklarované podpory vede k tomu, že vlády a politické strany tyto instituty svými rozhodnutími zřizují, jejich faktická politická podpora je však minimální. 11 Pro strany může být jejich zřizování vedle plnění objednávky EU také jedním ze způsobů posílení šancí na úspěch v zastupitelských volbách [Scarrow 1999]. Tato situace často staví do schizofrenního postavení veřejnou správu, která je za naplňování zákonných institutů zodpovědná na jedné straně je z hlediska platných zákonů nucena konzultovat dílčí kroky s odbornou či laickou veřejností, na druhé straně existuje konkrétní politické zadání. Poradní orgány a konzultační procedury jako instituty deliberace a participace Deliberaci a participaci je možné chápat jako dvě svébytné formy projektu demokratizace (Cohen a Fung [2004]). Cohen a Fung ukazují, že u konkrétních institutů jsou participativní a deliberativní složky v různém poměru. Typickým příkladem primárně (byť ne výhradně) participativního demokratického institutu jsou přímá hlasování 12. Mezi primárně deliberativní instituty je možné řadit např. konsensuální konference, občanské poroty, či koncept deliberative pooling [Fishkin, Luskin, Jowell 2000]. S těmito institucemi není zatím v českém prostředí širší zkušenost, nevznikají ani žádné české vědecké studie s tímto zaměřením. Naopak stále rozšiřující se zkušenosti máme jak s poradními orgány a nejrůznějšími mezirezortními poradními skupinami, tak s konzultačními, resp. hodnotícími procedurami, které jsou předmětem výzkumu předkládaného projektu. Poradní orgány vlády 13 a (mezi)rezortní pracovní skupiny a komise zřizované na centrální úrovni jednotlivými ministerstvy 14 lze považovat za primárně deliberativní instituty. O celkovém počtu těchto orgánů a osob zapojených do jejich fungování existuje minimum kvantitativních údajů. Vláda jich eviduje na tři desítky, jednotlivé resorty však jejich jednotlivých konzultačních procesů. Podle Rowe a Frewer [2000] ji ovlivňuje především míra přijatelnosti daných nástrojů z hlediska široké veřejnosti a procedurální charakter participativních procesů. Více k tématu efektivity nástrojů např. [White Paper on European Governance: Report of working group Consultation and participation of civil society 2001, k implementaci procedury SEA ve Velké Británii, viz Therivel 2004, k úrovni České republiky viz Postránecký 2004, Smith 2009, Nekola, Geissler a Mouralová (v tisku)] 10 Do českého právního řádu jsou některé instituty z evropské úrovně přejímány jako ready-made a teprve poté naplňovány konkrétními žitými obsahy. Jejich vnější původ (danost a nutnost) je pak zdůrazňován stejně tak jako specifika českého prostředí (path-depandency), která mají vysvětlit jejich specifickou implementaci. Kabele a Linek (2004) studovali dopad vstupu ČR do EU na oblast vládnutí, konkrétně schopnost vlády dlouhodobě strategicky plánovat. Navzdory očekávání, vzešla podle jejich závěrů z tohoto procesu posílena pouze technicistní složka legislativního plánování, zatímco tvorba veřejných politik a plánování vládních aktivit zůstalo stranou. Spíše než k posílení koordinovaně plánované přípravy došlo k posílení pozic jednotlivých resortů. 11 Podle autorů srovnávací studie zabývající se pilotním zaváděním hodnocení dopadů regulace (tzv. RIA) na Slovensku, ve Slovinsku a v České republice [Staroňová, Pavel a Krapez 2007] je formální zavádění posuzování připravované legislativy provázeno nejen nedostatečnou politickou podporou, ale také nedostatečným institucionálním zabezpečením a chybějící funkční metodologií. 12 Lineární nárůst užívání referend lze pozorovat v průběhu celého 20. století, přičemž dynamika tohoto vývoje byla zjištěna nejdříve na národní úrovni (obecná referenda) a později potvrzena i na úrovni lokální [Scarrow 1999]. V českém kontextu se problematice referend věnují např. Lebeda či Pat Lyons, kteří se zaměřují na referendum o vstupu České republiky do EU, nebo Michael L. Smith, který se zabývá problematikou místních referend a zasazuje je do širšího, středoevropského kontextu [Smith 2009]. Přímému hlasování jak v politické, tak soukromé a občanské sféře v kontextu obecné demokratizace vládnutí se věnuje Tomáš Dvořák (FSV UK). 13 Např. Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace, Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Rada hospodářské a sociální dohody, atd., úplný přehled viz 14 Např. Meziresortní pracovní skupina k ekologické daňové reformě, Koordinační rada Národního lesnického plánu, Rada pro odpadové hospodářství, atd.

5 evidenci nejen nezveřejňují, ale ani samy systematicky nevedou. Lze však předpokládat, že pod každým z resortů působí až několik desítek různých koordinačních a poradních orgánů 15. V případě konzultačních nebo také hodnotících procedur můžeme mluvit o převažující participativní povaze. V České republice se dnes tyto instituty uplatňují např. v procesu přípravy legislativních návrhů vlády (řídí se tzv. legislativními pravidly vlády), procesech hodnocení dopadů regulace (tzv. RIA), územního plánování či posuzování vlivů na životní prostředí 16. Konstitutivními prvky deliberativních a participativních orgánů jsou diskuse a kolektivní rozhodování. Obě tyto procedury jsou upraveny právními předpisy (zákony, vládní nařízení) a dalšími psanými procesními pravidly (statuty, jednací řády, apod.). Důležitou úlohu v diskusi (poradě, rokování), jak upozorňuje Kabele, hrají i pravidla rétorická, logika, Foucaultova pravidla odpozorovaná z vědeckého diskursu (praktiky komentování, autorství a formování odborných disciplín) či z parlamentní praxe odvozená tzv. Robertova pravidla řádu, která obecně upravují projednávání záležitostí v poradních shromážděních a garantují konkurenční hru předkládaných návrhů. [Kabele 2004]. Pravidla musí být nastavena tak, aby i aktéři, kteří mají různé zájmy a jsou různě informovaní, byli při jejich užití schopni dospět k rozhodnutí o společném (konečném) doporučení 17. Sebelepší pravidla sice nezajistí, aby kolektivní rozhodnutí přineslo ten nejlepší možný výsledek, ale znakem dobrého vládnutí by měla být naděje, že i chybný návrh bude později opraven a případná škoda napravena. [Robert, rok vydání neuveden]. Dobře nastavená pravidla by v ideálním případě měla také minimalizovat vliv předběžných zákulisních dohod a koordinovaných postupů zájmových skupin, měla by zachovávat otevřené možnosti výsledku a udržovat jednající ve střehu. Předkládaný výzkumný projekt by měl mimo jiné ukázat, jak psaná pravidla upravující rozhodovací proces daného orgánu nebo procedury ovlivňují celkové fungování těchto institucí a procesů a jejich diskursivní užití a zároveň identifikovat obecné principy, na jejichž základě jsou konkrétní dílčí pravidla prosazována a ochraňována 18. Systematický konceptuální rámec pro popis nejrůznějších forem deliberace a participace podává Fung [2006], přičemž zdůrazňuje klíčovou roli jejich institucionálního uspořádání. 15 Jenom pětipatrový český koordinační systém EU politik, který svými pracovními skupinami duplikuje obdobné pracovní skupiny na EU, čítá jednotek, podle toho, jak si autoři definují tuto jednotku [Kabele v tisku]. 16 Konzultace v rámci přípravy legislativních návrhů se významnějším způsobem otevřely veřejnosti v roce 2007 novelizací legislativních pravidel vlády (usnesení vlády č. 816 ze dne 18. července 2007). Novelizace probíhala mimo jiné proto, aby tato pravidla splňovala nároky nově vzniklé v souvislosti se zavedením povinného hodnocení veškeré nově připravované regulace (tzv. RIA). Vlastní RIA byla do právního řádu uvedena usnesením vlády č. 927/2007. Zkušeností s těmito postupy rychle přibývá, protože mají být uplatněny vždy, pokud je ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady připravován závazný právní předpis podle Legislativních pravidel vlády (tedy nejen zákonné, ale i podzákonné normy), včetně implementace práva ES/EU. Relativně nejdelší zkušenost má česká veřejná správa s procesy posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA (posuzování záměrů) a SEA (posuzování koncepcí), které jsou realizovány již od roku V současné době jsou upraveny zákonem č. 100/2001 Sb. a ročně jich krajské úřady a ministerstvo životního prostředí zahájí řádově stovky. 17 Pouze výjimečně připouští pravidla některých poradních orgánů tzv. menšinovou zprávu. 18 R. Dworkin upozornil v roce 1977 na několik logických rozdílů mezi pravidlem a principem v oblasti práva - pravidlo se uplatní vždy při splnění předepsaných podmínek. Kdežto princip podmínky uplatnění nepředepisuje, pouze vytváří hledisko určité argumentace; pravidla jsou utříděna podle důležitosti, naproti tomu principy takto uspořádány nejsou, protože v sobě již nesou dimenzi důležitosti; dvě právní pravidla, která jsou v rozporu, se navzájem vylučují, nemohou platit obě zároveň, platí jedno nebo druhé, rozpor mezi pravidly znamená logický rozpor a lze jej odstranit jedině tak, že jedno z pravidel pozbude platnosti. Ovšem principy mohou směřovat proti sobě, aniž by se navzájem vylučovaly, nejsou v logickém rozporu. Dva principy v rozporu se nevylučují, ale poměřují. Jde o posuzování proporcionality [Jan Wintr 2002].

6 Rozlišuje přitom zejména míru otevřenosti (veřejná sféra jako celek x expertní skupiny), způsob dosahování konsensu a komunikace (pasivní x aktivní) a efektivní uskutečnitelnost (doporučení x reálné uvedení do praxe). Přestože vnitroskupinová odlišnost jednotlivých poradních orgánů a konzultačních procedur je značná, nabízím za pomoci Fungových a dalších charakteristik, významných z hlediska obecné teorie vládnutí a demokracie, následující základní analytický popis studovaných institutů: Obsah činnosti Vznik rozhodnutí Pravidla deliberace Pravidla participace Poradní orgány Konzultační procedury příprava doporučení vládě a hodnocení očekávaných dopadů veřejné správě v konkrétních připravovaných rozhodnutí vlády oblastech a veřejné správy na ekonomiku, regulaci, životní prostředí atd. kolektivní rozhodování - ve vypořádání připomínek - hodnotu většině případů se rozhodování vznesených připomínek hodnotí v uskutečňuje prostřednictvím průběhu procesu odborníci hlasování nebo hledání konsensu (institut nezávislého odborníka) jmenovaní členové jsou si účastníci mívají různé postavení, formálně rovni pravomoci a odpovědnosti dané zákonem expertnost a reprezentace dotčené strany 19 Deliberativní a participativní instituty v řadě případů definují jako žádoucí jak účast široké veřejnosti, tak posilování vlivu expertů na rozhodování. Jak poukazují Cohen a Fung [2004], deliberace a participace sice opravdu nejsou neslučitelné, ale mohou vykazovat značně odstředivé tendence. Instituty primárně participativní umožňují poměrně radikální zvýšení míry participace, negarantují však racionální a otevřenou (komunikativní) diskusi o překládaných návrzích. Na druhou stranu instituty deliberace jsou selektivní ve výběru a mohou vést k systematickému upřednostňování určitých zájmů před jinými [Cohen, Fung 2004: 27-28]. Jak jsem se snažila ukázat ve své diplomové práci, demokratický diskurs anuluje tento rozpor mezi posilováním role expertů a nadřazováním jejich úsudku a mezi všeobecnou deliberací a participací zřízením institutu nezávislého experta, který nezištně slouží veřejnosti. Odborníci jsou a mají být těmi, kdo má určitý monopol na racionalitu, resp. správnost řešení. Očekává se, že experti budou politicky a zájmově nezávislí. Pokud se objevují konkurenční odborná doporučení, je právě tento předpoklad zpochybňován a tím i vznesený argument z věcného hlediska znevažován 20. Vedle nároku na racionalitu je účastníky veřejné debaty uzurpován také nárok na zastupování, který je vedle odbornosti dalším důležitým legitimizačním prvkem pro účast ve sledovaných procedurách a institucích Mezi další důležitá charakteristická hlediska patří např. pravidla fungování, míra otevřenosti/uzavřenosti, forma činnosti, efektivní uskutečnitelnost či legální a legitimní opravné prostředky. 20 Diana Mutz [2006] identifikuje ještě jeden zajímavý aspekt snahy o spojení participace a deliberace, a sice silně inverzní vztah mezi aktivní participací (demokracie vyžaduje aktivní diskusi mezi občany) a tolerancí vůči názorům ostatních (ti, kteří se diskusí aktivně účastní, nemusí být tolerantnější k názorům ostatních). Mutz svým výzkumem potvrzuje, že sociální kapitál a členství v občanských sdruženích jsou sice spojeny s vyšší mírou politické angažovanosti, ale zároveň s klesající ochotou naslouchat druhé straně. 21 Do této pozice se ve vztahu k veřejnosti velmi často staví nevládní organizace. Podle Marady je silná reprezentativní role nevládních organizací a jimi institucionalizovaného občanství poměrně typická pro všechny postkomunistické země [Marada 2003a]. Poněkud v pozadí pak zůstává skutečnost, že takto institucionalizovaný občanský sektor je v jejich prostředí zpravidla jen jednou z více rovin reprezentace občanství. Ondřej Císař [2008] v této souvislosti hovoří o tzv. transakčním aktivismu (na rozdíl od aktivismu

7 Cíle a časový rozvrh řešení projektu Cílem předkládaného projektu je systematická teoretická i empirická analýza proměn byrokratického a politického rozhodování a vládnutí. Bude studována role, kterou v tomto procesu sehrávají participativní a deliberativní instituce a procedury, skrze které konzultuje vláda svá rozhodnutí s odbornou a laickou veřejností. Tyto instituce a procedury se prosazují podle toho, zda jejich účastníci jednají v souladu s předpokládanými vzorci a účinně chrání jejich dílčí pravidla tak, aby se tyto instituty a procedury nestaly pouhou fasádou pro tradované resortismem a neschopností trpící byrokratické vládnutí, anebo v horším případě přímo vytvářely podmínky pro zneužívání moci. Podstatnými oblastmi výzkumu budou tedy jak obecné principy a dílčí pravidla, jimiž se instituty a procedury řídí, tak vlastní užívání, překračování a ochrana práv z nich vyplývajících ze strany aktérů těchto procesů. Kriticky přezkoumáván bude potenciál a očekávání, která jsou s deliberativními a participativními metodami vládnutí spojována. Výzkum bude odpovídat konkrétně na otázky: - Jakým způsobem ovlivňují instituce a procedury, skrze něž konzultuje státní sféra svá rozhodnutí s ostatními zainteresovanými aktéry, výkon vládnutí v současné společnosti, její demokratičnost, efektivnost a schopnost zjednávat právo? - Jsou, případně za jakých podmínek, tyto instituce schopny naplňovat cíle, s nimiž jsou zřizovány, jakými neduhy trpí nejčastěji? Harmonogram řešení 1. ročník: zpracování projektu doktorské disertační práce, upřesnění výzkumného tématu, upřesnění metodologie (metoda sběru empirických dat); rešerše relevantní literatury; rozvržení práce (názvy a rámcový obsah jednotlivých kapitol); struktura analytickopřehledového textu o postavení participativních a deliberativních institutů a vztah mezi efektivitou, demokratičností a schopností zjednávat právo v relevantních teoriích demokracie, vládnutí a rozhodování. 2. ročník: studium relevantní literatury s cílem zpracování analyticko-přehledového textu o postavení participativních a deliberativních institutů a vztah mezi efektivitou, demokratičností a schopností zjednávat právo v relevantních teoriích demokracie, vládnutí a rozhodování (zpracování do podoby článku, prezentace na doktorandské konferenci); výběr konkrétních institutů deliberace a participace k empirické analýze; upřesnění a operacionalizace pojmů pro sběr empirických dat; sběr dat pro institucionální analýzu a jejich zpracování. 3. ročník: sběr empirických dat pro obsahovou a diskursivní analýzu a jejich zpracování, interpretace empirických dat prizmatem základních teoretických koncepcí demokratického vládnutí; zpracování do podoby dvou textů (prezentace případových studií), prezentace na veřejné konferenci (semináři). 4. ročník: formulace závěrů, dokončení doktorské práce; prezentace v podobě článku v recenzovaném časopise. participativního). Občanské organizace tlačí politiky k transparentnosti a odpovědnému jednání, ale nepotřebují k tomu mobilizovat širší občanskou podporu a budovat aktivní členskou základnu, jak to předpokládají přístupy vycházející z participativní demokracie.

8 Způsob řešení projektu Předkládaný projekt bude kvalitativně orientovanou analýzou. Vliv sledovaných institucí na kvalitu vládnutí a jejich ne/schopnost naplňovat deklarované cíle budu studovat prostřednictvím konfrontace studia reálného a ideálního fungování těchto institutů. V prvním kroku výzkumu provedu systematickou analýzu relevantních formálních teorií demokracie, vládnutí a rozhodování z hlediska jimi nabízených odpovědí na první výzkumnou otázku. Studie zaměřím na roli deliberativních a participativních institutů a na vztah mezi demokratičností, efektivitou vládnutí a schopností vlád zjednávat právo v kontextu současných demokracií. Prohlubovat budu zároveň i teoretickou a praktickou znalost vlastních konzultačních procedur a poradních orgánů. Ve druhém kroku budu realizovat pravděpodobně dvě případové studie konzultačních procedur a obdobný počet studií poradních orgánů. Základem případových studií bude institucionální analýza sledovaných institucí a procesů [Aoki 2001, Ostrom 2008], v níž se zaměřím především na pravidla fungování, způsoby jejich ustanovování se a měnění se. Budu rekonstruovat principy, z nichž daná pravidla vycházejí (důraz na demokratičnost, efektivitu a spravedlnost rozhodování) a analyzovat vztah mezi pravidly a deklarovaným účelem existence daných institucí. Při studiu pravidel se zaměřím na způsob, jakým je v rámci poradních orgánů a konzultačních procedur dosahováno rozhodnutí, vliv a odpovědnosti jednotlivých aktérů za konečné rozhodnutí kolektivního orgánu či konzultační procedury, povahu a míru informační asymetrie mezi účastníky procesů (účinná kontrola míst neurčitosti, [Crozier 1964]) a dopad rozhodnutí (doporučení) studovaných orgánů a výstupy konzultačních procesů na konečné rozhodnutí o řešeném problému. Rekonstruovat budu z pravidel také principy, které legitimují jednotlivé aktéry k jejich účasti a vztah účastníků procesů k těm, kteří jsou za konečné rozhodnutí odpovědni. Studovat budu také legitimní metody ovlivňování výsledku a opravné prostředky, které mají jednotliví aktéři k dispozici. Jako datové zdroje v této fázi využiji zejména jednací řády, stanovy, zákony a nařízení, záznamy o historii institucí a procedur. V druhé částí případových studií budu prostřednictvím obsahová analýzy studovat texty týkající se okolností vzniku a proměny těchto institucí a popisu a hodnocení jejich praktického fungování, resp. naplňování deklarovaných cílů. Jako zdroje dat této analýzy využiji především psané texty (zápisy z jednání, neformální zápisy, články z médií), své vlastní zúčastněné pozorování a rozhovory s aktéry procesů. Zaměřím se na způsoby, jakými jednotliví aktéři definují efektivní, spravedlivé a demokratické vládnutí, jak definují a prosazují své pojetí. I v tomto případě se zaměřím také na zdroje a povahu principů, které v tomto případě z hlediska jednotlivých aktérů utvářejí dílčí pravidla. Rozhovory zaměřím zejména na praktickou zkušenost s působením ve studovaných procesech a institucích, motivy účasti (zapojení se a setrvání), hodnocení stávajících pravidel a možnosti jejich změny 22. Případové studie budou vystavěny na základě dvou hlavních teoreticko-metodologických východisek. Jedním z nich je předpoklad, že povahu společnosti a jejího spravování je možné studovat prostřednictvím analýzy institucí, které si daná společnost vytváří. Analýzu je možné založit na studiu psaných pravidel hry, diskursivních praktik a vzájemných interakcí mezi nimi. Psaná pravidla fungování institucí lze číst jako formalizované kolektivní představy o tom, jak by měla daná hra fungovat. Vypovídají tedy také o představě, jak by měla společnost fungovat a lze na základě jejich studia rekonstruovat principy, od nichž se dílčí pravidla odvíjejí. V praxi samozřejmě vzniká rozpor mezi psanými pravidly fungování, 22 Předpokládám, že při zpracování případových studií využiji všech dostupných zdrojů dat, tak, jak je definuje Yin dokumenty, archivní záznamy, rozhovory, zúčastněná a nezúčastněná pozorování a (v určitém případě i) fyzické artefakty [blíže k výhodám a nevýhodám jednotlivých zdrojů dat viz Yin, 2005: 46].

9 jejich praktickým naplňováním a představou jednotlivých dílčích aktérů o tom, jak by se věci měly dít. Tento rozpor vymezuje prostor pro empirickou analýzu. Umožní mi hledat hranici mezi tím, kdy dochází k přijatelnému porušování dílčích pravidel a současnému zachování respektu k obecným principům a kdy jsou již nepřijatelným způsobem narušovány vlastní principy. Druhé východisko se týká analýzy veřejného diskursu. Je jím předpoklad, že výběr argumentů použitých jednotlivými aktéry v diskusi, nevypovídá nutně o jejich niterném přesvědčení o ne/správnosti řešení daného problému, ale spíše o tom, o čem je daný aktér přesvědčen, že je vhodné a účinné použít. Analýza používaných argumentů tak může podat referenci o tom, co je na základě působení diskursivních i nediskursivních omezení přípustné v diskusi použít. Výběr vzorku bude vedený teoretickou logikou 23 umožňující vybrat takový případ, který nejlépe ilustruje konkrétní charakteristiky zkoumaného jevu, významné z hlediska použité teorie. Důležitým vodítkem bude možnost provázání studia orgánů a procesů (tak, aby výzkumná zpráva tvořila koherentní celek) a zároveň míra kontrastu 24. Kontrastní výběr umožní poukázat na různou míru potenciálu institucí a procedur vzhledem k proměně vládnutí a zároveň identifikovat společné charakteristiky, které je dovolují řadit k nástrojům posilujícím demokratičnost a efektivnost vládnutí. Teoretická logika výběru výzkumného vzorku se projeví i v ambici na zobecnitelnost ambicí výzkumu bude spíše zobecnění studovaných případů na teoretické tvrzení, než empirické zobecnění na celou populaci [Bryman, 1988, cit. dle Silverman 2005]. Pro závěrečnou syntézu využiji vedle případových studií také triangulaci předběžných závěrů těchto dílčích studií prostřednictvím reflexe zkušenosti vlastního členství 25 a strukturovaných rozhovorů s aktéry příbuzných procesů a institucí [Patton 1989, cit. dle Yin 2005]. Materiální zajištění projektu K realizaci projektu využije autorka vlastní notebook, v průběhu druhého roku realizace bude zakoupen diktafon. Data bude pořizovat sama autorka. Co se týče studia literatury, bude autorka vycházet především ze zdrojů dostupných v pražských knihovnách a v internetových databázích, využita bude i literatura nakoupená v rámci projektu Trend zrychlování sociální dynamiky: neurčitost, hierarchické/rovné struktury vládnutí a interiorizace historií, realizovaného od letošního roku na ISS FSV UK pod vedením prof. Kabeleho, který je tematicky blízký předkládanému projektu. Pokud jde o zdroje financování, projekt se uchází o financování prostřednictvím GAUK (projekt zpracován ve spolupráci s Tomášem Dvořákem), pokud nebude podpořen v letošním roce, předpokládá se dopracování a předložení v roce příštím. Autorka se bude ucházet také o partnerství na některém dalším grantu řešeném v rámci ISS FSV UK. Předpokládané výsledky a jejich prezentace Výstupem projektu budou vedle disertační práce také příspěvky v odborných i laických periodicích a prezentace na vědeckých i laických konferencích. V prvním a druhém roce realizace budou průběžné výsledky prezentovány v rámci doktorandského semináře, 23 David Silverman označuje takový výběr za cílový, resp. teoretický [Silverman 2005] 24 Jak Strauss a Glaser, tak Silverman (v jeho podání tzv. anekdotičnost), upozorňují na řadu rizik spojených s výběrem kontrastních případů [Glaser, Strauss, 1965, Silverman 2005] 25 Ve výzkumu využiji svých zkušeností ředitelky asociace ekologických organizací Zelený kruh. Členové ekologických nevládních organizací se často účastní sledovaných procesů, v řadě případů přitom navíc jako zástupci této asociace. Zelený kruh je jakožto střešní organizace v některých případech přímo oslovován resorty s žádostí o nominaci zástupce do konzultačních orgánů. Zelený kruh zprostředkovává procesy nominací a průběžně komunikuje se zvolenými zástupci.

10 v druhém roce pak na doktorandské konferenci (případně na semináři SOÚ AV ČR). Během druhého roku budou výsledky publikovány v podobě teoretického článku v Pražských sociálně vědních studiích, příp. na portálu Socioweb. Během třetího roku budou publikovány dva texty jako výstupy případových studií. Širší veřejnosti budou výsledky zároveň prezentovány v rámci některé z konferencí (či semináře) pro nevládní organizace, příp. v některém běžném periodiku. Ve čtvrtém roce řešení realizuje řešitelka hlavní publikační výstup v recenzovaném časopise (pravděpodobně Sociologickém časopise). Učiní také pokus o publikování výsledků v zahraničním odborném časopise a prezentaci na mezinárodní konferenci. Údaje o výzkumném projektu, v jehož rámci je projekt doktorské práce případně řešen Projekt by mohl být řešen v rámci projektu Demokratizace vládnutí a rozhodování, který byl předložen v 8. kole Grantové agentury UK. Autorka již začal neformálně spolupracovat s řešiteli grantového projektu (GA ČR P pdf) Trend zrychlování sociální dynamiky: neurčitost, hierarchické/rovné struktury vládnutí a interiorizace historií a hodlá získat partnery a prostředky pro řešení problému moderního vládnutí v rámci grantového projektu financovného mimouniverzitní grantovou agenturou. Použitá literatura Amin, A., Thrift, N. (2002). Cities: Reimagining the Urban. Oxford: Polity Press. Aoki, M. (2001). Toward a Comparative Institutional Analysis. Cambridge: MIT Press. Beck, U. (2004). Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: SLON. Bryamn, A., (1988) Quantity and Quality in Social Research. London: Unwin Hyman LTD Christoff, P. (1996). Ecological modernization, ecological modernities. Environmental Politics. No 5, Císař, O. (2008). Politický aktivismus v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. Cohen, J., Fung, A. (2004). Radical Democracy. Swiss Political Science Review. Vol. 10, No. 4, Pp Crozier, M. (1964): The Bureaucratic Phenomenon. Chicago: University of Chicago Press. Dahl, R. A.: A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation. Political Science Quartely. 109, 1994, 1, Dahl, R. A. (1995). Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing. Dalton, R. J. (1984). Cognitive Mobilization and Partisan Dealignment in Advanced Industrial Democracies. The Journal of Politics 46 (1): Dančák, B., Fiala, P., Hloušek, V. (eds). (2005). Evropeizace, nové téma politologického výzkumu. Brno: Masarykova universita v Brně, Mezinárodní politologický ústav. Donovan, T., J. A. Karp. (2006). Popular support for direct democracy. Party politics 12 (5): Durkheim, E. (2002). Elementární formy náboženského života. Praha: Oikoymenh. Fishkin, J. S., Luskin, R. C., Jowell, R. (2000). Deliberative polling and public consultation. Parliamentary Affairs vol 53 no 4 pp Fung, A. (2006), Varieties of Participation in Complex Governance. Public Administration Review. 66: Glaser, Barney G. and Strauss, Anselm L. (1965). Discovery of Substantive Theory: A Basic Strategy Underlying Qualitative Research, American Behavioral Scientist : Haverland, M. (2005). Does the EU cause domestic developments? The problem of case selection in Europeanization research. European Integration online Papers, roč. 9, č. 2. Inglehart, R., Welzel, C. (2005). Modernization, Cultural Change and Democracy. New York: Cambridge University Press.

11 Inglehart, R. (1990), Cultural Shift in Advanced Industrial Society. New Jersey: Princeton University Press. Kabele, J. (2004). Rozvoj, dynamizace a sdružování: rozvaha o snesitelnosti rozvoje. In: Kabele, J. - Potůček, M. - Prázová, I. - Veselý, A. (eds.): Rozvoj české spolecnosti v Evropské unii 1. díl. Praha: Matfyzpress. Kabele, J. (2005). Z kapitalismu do socialismu a zpět. Praha: Karolinum Kabele, J., Linek, L. (2006). The Paradox of the Czech Way of Coping with the EU Accession. The Case of Legislative Planning. Prague Social Science Studies, Sociology series SOC Praha: FSV UK. Kabele, J. (v tisku). The Coordination of EU policy in the Czech Republic: Contituity and change after accession. Marada, R. (2003a). Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: CDK. Marada, R. (2003b). Občanský sektor a organizační identita: Utváření občanských identit po roce in Szaló, C., Nosál, I. Mozaika v re-konstrukci, Formování sociálních identit v současné střední Evropě. Brno: Masarykova universita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, Michels, R. (2006). Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchial Tendencies of Modern Democracy. New Brunswick, London: Transaction Publishers. Mol, A. P. J. (1999). The environmental movement in an era of ecological modernisation. Wageningen: Wageningen University. Mouffe, C. (2000). Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism. Political Science Series dostupné na: Nekola, M. (2004): Politická participace a efektivita vládnutí. In: Kabele, J. - Potůček, M. - Prázová, I. - Veselý, A. (eds.): Rozvoj české spolecnosti v Evropské unii 1. díl. Praha: Matfyzpress. Nekola, M., Geissler, H. a Mouralová, M. (v tisku). Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum. Ostrom, E. (2008): Doing Institutional Analysis Digging Deeper Than Markets and Hierarchies. In Claude Ménard a Mery M. Shirley: Handbook of New Intitutional Economy. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage Postránecký, J. a kol. (2004). Public Administration in the Czech Republic. Prague: Ministry of the Interior of the Czech Republic. Ptáčková, K. (2006). Za účasti veřejnosti diplomová práce. ISS FSV UK Praha. Robert, H. M. (rok vydání neuveden). Robertova pravidla jednacího řádu. Praha: Institut pro politickou a ekonomickou kulturu. Rowe, G., Frewer, L. J. (2000). Public Participation Methods: A Framework for Evaluation. Science, Technology & Human Values, Vol. 25, No. 1, Salla, V.D.: Constitutionalising Governance: Democratic Dead End or Dead On Democracy? Constitutionalism Web-Papers, ConWEB No. 6/2001. Sanders, L. M. (1997). Against Deliberation. Political Theory. Vol. 25, No. 3., Saward, M., Ed. (2000). Democratic Innovation. Deliberation, representation and association. London, New York: Routledge. Scarrow, E. S. (1999). Parties and the Expansion of Direct Democracy. Party Politics. Vol. 5, No. 3. str Shapiro, I., Habermas, J. (2002). Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia. Silverman, D. (2000). Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar Stark, David a Laszlo Bruszt Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe. Cambridge: Cambridge University Press. Staronova, K., Pavel, J., Krapez, K. (2007). Piloting regulatory impact assessment: a

12 comparative analysis of the Czech Republic, Slovakia and Slovenia. Available on: &id= &titleid=896&accname=Guest+User&checksum=F040D D0E3873A8E210ECBC3 Stöckelová, T. (2008). Biotechnologizace: Legitimita, materialita a možnosti odporu. Disertační práce. ISS FSV UK Praha. Smith, M. (2009). Občané v politice: Studie k participativní a přímé demokracii ve střední Evropě. Praha: ISEA (Institut pro sociální a ekonomické analýzy) Therivel, R. (2004). Strategic Environmental Assessment in Action. London: Earthscan. Vysušil, T. (2005). Sociologická reflexe konfliktu mezi společností a přírodou: teoretické přístupy a empirická zkoumání. Sociální studia, Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy uni. vol. 2 / 2005, no. 2, s Weiler, J. H. H., Kocjan, M. (2005). European Community System: Comitology. The Law of the EUROPEAN UNION. Unit 1-3. Wintr, J. (2002). Právní zásady (principy). dostupné na Yin, R. K. (2005). Case Study Research: Design and Methods. California: Sage Publication. White Paper on European Governance: Report of working group Consultation and participation of civil society. (2001). dostupné na

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD)

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010 Hodnocení efektivity nízkoprahových programů Jan Morávek, Ph.D. Institut sociologických studií FSV UK Praha Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010 Praha 15. 1. 2010 Východiska Své právo na existenci

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Potřebujeme specializované knihovny?

Potřebujeme specializované knihovny? Potřebujeme specializované knihovny? PhDr. Radka Římanová, Ph.D. Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1 Abstrakt V roce 2015 byla na Ústavu informačních

Více

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček Aktéři a instituce Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček Aktéři Instituce O čem bude tato přednáška? Vztah aktérů a institucí Stát jako instituce a aktér Teorie institucionalismu zaměřeného

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

STEPS_31.3.2010_Ivanová

STEPS_31.3.2010_Ivanová Jak je na tom ČR z hlediska výzkumu v oblasti veřejného zdraví? Kateřina Ivanová Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1 1 Hlavní cíl: Podpora

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Ing. Viera Hudečková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, expert klíčové aktivity Informační

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Jak porozumět veřejné politice

Jak porozumět veřejné politice Jak porozumět veřejné politice Desátá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček O čem bude tato přednáška? Obtíže vědeckého poznávání veřejných politik Pravidla postupu poznávání Postup řešení poznávací

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Cíl:Seznámení se s charakteristickými rysy soudobé evropské veřejné správy a jejím podílem na

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Program na podporu eko-inovací v ČR

Program na podporu eko-inovací v ČR Program na podporu eko-inovací v ČR Michal Musil FOCUSED ON INNOVATION Praha 3.7.2008 Sdružení na podporu ekoinovací v ČR Integra Consulting Services s.r.o. Technologické Centrum Akademie věd České ekologické

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Podpora investic do odpadového udržitelných z vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Nástroje na zvýšení finanční dostupnosti bydlení a posílení migrace za prací - aplikace

Nástroje na zvýšení finanční dostupnosti bydlení a posílení migrace za prací - aplikace Nástroje na zvýšení finanční dostupnosti bydlení a posílení migrace za prací - aplikace 12. koordinační schůzka řešitelů projektu Beroun, 2.-3.12. 2010 Oddělení socioekonomie bydlení Hlavní nástroje systém

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

Přístupy a strategie podpory pohybové aktivity Michal Kalman, Zdeněk Hamřík

Přístupy a strategie podpory pohybové aktivity Michal Kalman, Zdeněk Hamřík Přístupy a strategie podpory pohybové aktivity Michal Kalman, Zdeněk Hamřík Institut aktivního životního stylu FTK, Univerzita Palackého v Olomouci Přístup k pohybové aktivitě Podpora pohybové aktivity

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více