Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, Brno Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 00 Brno Czech Republic"

Transkript

1 27 Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 62 Brno Czech Republic Tel.: Fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT ZKRÁCENÁ VERZE ABBREVIATED VERSION

2 ÚVODNÍ SLOVO MANAGEMENTU STRUKTURA SPOLEČNOSTI REFERENCE VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT BILANCE AKTIV A PASIV VÝROK AUDITORA SYSTÉM MANAGEMENTU INTRODUCTORY WORD OF THE MANAGEMENT COMPANY STRUCTURE REFERENCES PROFIT AND LOSS ACCOUNT BALANCE SHEET AUDITOR'S REPORT MANAGEMENT SYSTEMS ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov, CZ - Systém fléry LPG / LPG Flare System 1

3 1 ÚVODNÍ SLOVO MANAGEMENTU INTRODUCTORY WORD OF THE MANAGEMENT Rok 27 byl pro společnost Kovoprojekta Brno a.s. obdobím dalšího růstu, obdobím, kdy se podařilo navázat na mimořádné objemy projektových prací a inženýrských činností zrealizovaných v předchozím roce 26. V roce 27 činil objem vlastních prací - po očištění o projektové subdodávky - více než 179 mil. Kč. Celkové realizované tržby firmy opět přesáhly hodnotu 1 miliardy. Realizované objemy byly nejvyšší v celé historii firmy. For the company Kovoprojekta Brno a.s. 27 was a year of further remarkable growth. We even succeeded to expand the outstanding volume of design activity and engineering works, executed in 26. Deducting the design subdeliveries, the turnover in 27 from executed engineering work amounted to more than CZK 179 million.total revenues again exceeded CZK 1 billion.volumes of executed design activities were historically highest in the company's history. Pokračující pozitivní růst ekonomiky ovlivňující stejným směrem i rozvoj investiční výstavby s sebou přinesl a dále přináší celou řadu nových příležitostí. Stále častěji se jedná i o příležitosti, které jednotliví investoři dlouhodobě připravují a nyní jsou tyto akce uvolňovány do realizace. Firmě Kovoprojekta Brno a.s. se podařilo ze situace na trhu vytěžit dostatek zakázek pro zajištění vytížení firmy v roce 27, stejně jako řadu zakázek představujících zakázkovou náplň do roku 28. Continuing economic growth had positively influenced also development in engineering business and this fact gave the company several new opportunities. More frequently it concerns projects that has been prepared by investors already for a longer time and now are ready for execution. Kovoprojekta Brno a.s. succeeded in acquiring a substantial amount of orders to cover its work load in 27 and also several project, that will be completed in 28. Při hodnocení roku 27 je nutno zmínit také tu skutečnost, že firma byla smluvně zavázána k dokončení (téměř v souběhu) čtyř významných dodavatelských zakázek: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s., Litvínov - Systém fléry LPG - odstávkové práce v litvínovské rafinérii - v roce 27 realizovány práce v objemu přesahujícím 52 mil. Kč, přičemž celková hodnota investice dosáhla téměř 15 mil. Kč; DEZA, a.s., Valašské Meziříčí - Zpracování sirných exhalací z vybraných provozů firmy DEZA, a.s. - dodávky na klíč - v roce 27 zrealizovány práce v objemu přesahujícím 142 mil. Kč, přičemž celková hodnota investice přesáhla 2 mil. Kč; EPISPOL, a.s., Ústí nad Labem - Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic, II. etapa - úspěšné dokončení opakované jednotky pro stejného zákazníka - v roce 27 realizovány práce v objemu cca 64 mil. Kč, přičemž celková hodnota investice přesáhla 8 mil. Kč; Duslo, a.s. Šaľa - Intenzifikace výroby čpavku 3 - dokončení realizace investice započaté na počátku r v roce 27 provedeny práce v objemu cca 173 mil. Sk, přičemž celková hodnota investice se blížila 1 mld. Sk. While assessing the results of year 27, it is worth mentioning, that Kovoprojekta Brno a.s. was obliged by contract to complete (almost simultaneously) four important orders: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s., Litvínov - "LPG Flare System" - shut-down in the refinery in Litvínov - the total for works executed in 27 exceeded CZK 52 million, the total value for the investment reached almost CZK 15 million; DEZA, a.s., Valašské Meziříčí - "Treatment of Sulphur Exhalations from selected DEZA, a.s. Facilities" - turnkey delivery - the total for works executed in 27 exceeded CZK 142 million, the total value for the investment exceeded CZK 2 million; EPISPOL, a.s., Ústí nad Labem - "Low Molecular Epoxy Resins Production Unit II" - a successful completion of another unit for the same client - the total for works executed in 27 is approximately CZK 64 million, the total value for the investment exceeded CZK 8 million; Duslo, a.s.šaľa - "Revamp of Ammonia Plant 3" - completion of investment commenced at the beginning of 26 - the total for works executed in 27 is approximately SKK 173 million, the total value for the investment reached almost SKK 1 billion. EPISPOL, a.s., - Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic 3 tun/rok, jednotka odsolení odpadních vod / Low Molecular Epoxy Resins Production 3 ton/year, Waste Water Desalting Unit ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ - Montáž v závodě Kvasiny / Assembly Workplace Kvasiny I v tomto roce se podařilo udržet kladné trendy ve všech oborech působení, tedy strojírenství a strojírenská metalurgie, chemie a petrochemie, občanské stavby a infrastrukturní projekty. Nejvýznamnějšími zakázkami na projektové práce byly: Hill s Pet Nutrition Mfg., NL - Výrobní závod Hustopeče - závod na výrobu krmných směsí; Alcan Slovensko Extrusions s.r.o. - Výstavba nového závodu na výrobu hliníkových profilů; Projekční práce pro Ústí nad Labem - Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic II (pro EPISPOL, a.s.), Konverze elektrolýzy a náhrada skladu solí NaCl a KCl a Projekt Epichlorhydrin Malajsie; ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav - celá řada zakázek pro tradičního zákazníka, zvláště pak akce "Koncepce rozvoje lisoven do r. 215"; Nejvýznamnější akce pro tradičního zákazníka - Jacobs Engineering Nederland B.V. - jednotky výroby síry pro rafinerie ve Španělsku a Portugalsku. Dynamický rozvoj zakázkové náplně a stabilní vytížení firmy s sebou přinesl a přináší také potřebnou stabilitu pro zaměstnance firmy. Navýšení počtu zaměstnanců v roce 26 spolu s operativním využíváním partnerských firem pro subdodávky zajistilo potřebnou všeprofesní flexibilitu a schopnost firmy realizovat v projektových zakázkách i relativně velké objemy prací. Firma má certifikován systém managementu jakosti (QMS) dle ČSN EN ISO 91:21 a systém environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 141:25. Recertifikace systémů bude provedena agenturou TÜV SÜD Czech s.r.o. v roce 28. Dále je ve firmě implementován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) dle OHSAS 181:1999. Na mimořádných výsledcích dosažených v roce 27 se podíleli konkrétní lidé a zaměstnanci firmy, kterým všem patří poděkování představenstva i vedení společnosti. Rovněž chceme poděkovat všem našim partnerům a ujistit je, že spokojenost zákazníka vždy byla a nadále zůstává naší prioritou. Představenstvo společnosti Kovoprojekta Brno a.s. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ - Dostavba teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc / University Olomouc - Faculty of Medicine - Extension of University Premises The company's management especially appreciates the fact, that Kovoprojekta Brno a.s. succeeded in keeping the developing trends in all fields of activity - in mechanical engineering and metallurgy, chemical and petrochemical engineering, civil engineering and infrastructure projects. The most important design/engineering projects were: Hill s Pet Nutrition Mfg., NL - New Production Hall Hustopeče - pet food production; Alcan Slovensko Extrusions s.r.o. - New Aluminium Extrusions Production Plant in Slovakia; Engineering activities at several projects for výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem - "Low Molecular Epoxy Resins Production Unit II" (for EPISPOL, a.s.), "Electrolysis Conversion", "NaCl and KCl Salts Storage" and "Epichlorohydrin Malaysia"; ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav - several projects for our traditional business partner, the most important being definitely "Concept of Press Shops Development for ŠKODA AUTO a.s. till 215"; The most significant project for our important client Jacobs Engineering Nederland B.V. - sulphur recovery units for refineries in Spain and Portugal. This dynamic growth of projects executed and a stable workload secured adequate stability for all the company s employees. The increase in the number of employees during 26 together with the operative cooperation with business partners in the field of subdeliveries secures exemplary flexibility of all needed professions and capacity to execute even very high volumes of design works. Kovoprojekta Brno a.s. implemented the quality management system (QMS) in compliance with standard ČSN EN ISO 91:21 and the environmental management system (EMS) in compliance with standard ČSN EN ISO 141:25. The systems will be recertified in 28 by TÜV SÜD Czech s.r.o. The company also implemented the occupational health and safety management system (OHSMS) in compliance with standard OHSAS 181:1999. These extraordinary results of the year 27 were achieved due to the contributions of all the company's employees. The Board of Directors as well as the management would very much like to express their thanks. Certainly we would also like to say a word of thanks to our partners. We assure you, that the satisfied client is our main target. The Board of Directors of Kovoprojekta Brno a.s. 2 3

4 2 STRUKTURA SPOLEČNOSTI COMPANY STRUCTURE Kovoprojekta Brno a.s. POČET ZAMĚSTNANCŮ: 19 STAFF NUMBER: 19 Kovoprojekta Ukraine o.o.o. Kiev, Ukraine Kovoprojekta Brno a.s., organizačná zložka Bratislava, Slovakia VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ AGE STRUCTURE OF EMPLOYEES VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD Věk / Age do ,6% 3,5% 23,2% 11% 21,6% 12,1% BOARD OF DIRECTORS Průměrný věk / Average age 41,2 let / years GENERÁLNÍ ŘEDITEL GENERAL MANAGER STRUKTURA VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ EDUCATION STRUCTURE OF EMPLOYEES SEKCE EKONOMICKO PRÁVNÍ ECONOMICS AND LEGAL SECTION SEKCE MANAGEMENT PROJEKTŮ PROJECT MANAGEMENT SECTION SEKCE MANAGEMENT JAKOSTI A INFORMACÍ QUALITY AND INFORMATION MANAGEMENT SECTION SEKCE ENGINEERING ENGINEERING SECTION SEKCE MARKETING A PRODEJ MARKETING AND SALE SECTION Vysokoškolské / University Středoškolské / High School Vyučen / Craft 56,3% 4% 3,7% 4 5

5 3 REFERENCE REFERENCES Výběr nejdůležitějších zakázek zpracovaných společností Kovoprojekta Brno a.s. a realizovaných v období 27 Summary of the most important projects performed by Kovoprojekta Brno a.s. and executed during the year 27 Odběratel Obchodní případ Client Project ADAST a.s., Adamov, CZ Soustředění mechanických výrob v budově č. 52 ADAST a.s., Adamov, CZ Mechanical Production Concentration in Building No. 52 Alcan Slovensko Extrusions s.r.o., Bratislava, SK Nový závod na výrobu hliníkových profilů Alcan Slovensko Extrusions s.r.o., Bratislava, SK New Aluminium Extrusions Production Plant in Slovakia Arch.Design s.r.o., Brno, CZ Územní plán města Brna Arch.Design s.r.o., Brno, CZ Development Plan of the City of Brno atelier-r, s.r.o., Olomouc, CZ Novostavba vědecko výzkumného centra Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc atelier-r, s.r.o., Olomouc, CZ University Olomouc - Faculty of Medicine - New Construction of Research Centre atelier-r, s.r.o., Olomouc, CZ Constructions Industrielles de la Méditerranée, Vélizy, FR Novostavba objektu Ústavu translační medicíny LF UP Olomouc Rekonstrukce odpadového hospodářství Brno atelier-r, s.r.o., Olomouc, CZ Constructions Industrielles de la Méditerranée, Vélizy, FR University Olomouc, Institute of Translational Medicine Brno Waste Management Project DEZA a.s., Valašské Meziříčí, CZ - Zpracování sirných exhalací z vybraných provozů firmy DEZA, a.s. / Treatment of Sulphur Exhalations from selected DEZA, a.s. Facilities ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov, CZ DEZA a.s., Valašské Meziříčí, CZ Systém fléry LPG Zpracování sirných exhalací z vybraných provozů firmy DEZA, a.s. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov, CZ DEZA a.s., Valašské Meziříčí, CZ LPG Flare System Treatment of Sulphur Exhalations from Selected DEZA, a.s. Facilities Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom, SK SETUZA a.s., Výstavba lisovny AI profilů Navýšení kapacity surovárny v závodě Milo Olomouc Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom, SK SETUZA a.s., Construction of Al-Profiles Pressing Shop Milo Olomouc - Raw Material Store Capacity Increase DSB EURO s.r.o., Blansko, CZ Zpracování žádosti dle zákona č. 76/22 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) DSB EURO s.r.o., Blansko, CZ Preparation of IPPC Application in Compliance with Act No. 76/22 Coll. on Integrated Pollution Prevention and Control SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s., Kuřim, CZ Studie výroby těžkých odlitků Nové skladovací kapacity MDEA SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s., Kuřim, CZ Heavy Castings Production MDEA New Storage Tank Installation Duslo, a.s., Šaľa, SK Intenzifikace čpavku 3 Duslo, a.s., Šaľa, SK Revamp of Ammonia Plant 3 Intenzifikace vodíkového systému a zvýšení kapacity VV KHK HCK Hydrogen Plant Intensification EPISPOL, a.s., Hill s Pet Nutrition Mfg., NL Jacobs Engineering Nederland B.V., Leiden, NL Jana, a.s., Přerov, CZ KG Process Innovations s.r.o., Brno, CZ KOVOLIT, akciová společnost, Modřice, CZ Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, CZ Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic 3 tun/rok, jednotka odsolení odpadních vod Nový výrobní závod, Hustopeče Cepsa Superclaus - jednotka výroby síry Španělsko Rekonstrukce a dostavba hotelu Jana Vodíkárna Kazachstán - Jednotka na výrobu vodíku Pavlodar Vypracování žádosti o IPPC dle zákona č. 76/22 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění pro celý závod Výkon projektových a inženýrských činností v rámci investiční přípravy území průmyslové zóny Nošovice EPISPOL, a.s., Hill s Pet Nutrition Mfg., NL Jacobs Engineering Nederland B.V., Leiden, NL Jana, a.s., Přerov, CZ KG Process Innovations s.r.o., Brno, CZ KOVOLIT, akciová společnost, Modřice, CZ Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, CZ Low Molecular Epoxy Resins Production 3 ton/year, Waste Water Desalting Unit Manufactoring Plant Hustopeče, Czech Republic Cepsa Superclaus - Sulphur Recovery Unit, Spain Reconstruction and Extension of Hotel "Jana" Hydrogen Production Plant Pavlodar, Kazakhstan Application for IPPC for the whole Plant Design and Engineerign Activities within Nošovice Industrial Zone Investment Project Statutární město Brno, Brno, CZ Statutární město Přerov, Přerov, CZ Výměna chladičů Dávkovací zařízení aditivu Konverze elektrolýzy (Membránová technologie) Epichlorhydrin Malajsie Náhrada tavicích pecí - Permanganát Aktualizace mapy brownfields - evidence brownfields Územní plán města Přerova Statutární město Brno, Brno, CZ Statutární město Přerov, Přerov, CZ Shell & Tube Heat Exchanger Replacement by an Air Cooler Blending Unit - Conductivity Additive Dosing Installation Electrolysis Conversion (Membrane Technology) Epichlorohydrin Malaysia Permanganate Production Renovation Updating of Brownfields Map - Brownfields Evidence City Plan of Přerov Městská část Praha 6, Praha, CZ Novostavba bytového domu pro seniory Na Dračkách, Praha 6 - Střešovice Městská část Praha 6, Praha, CZ Construction of Multiple Dwelling for Pensioners Na Dračkách, Praha 6 - Střešovice SUDOP BRNO, spol. s r. o., Brno, CZ Tramvaj Plotní - soubor staveb SUDOP BRNO, spol. s r. o., Brno, CZ Demolition of Buildings for Future Tram Route Plotní Městský úřad Česká Lípa, Česká Lípa, CZ Zpracování nového územního plánu města Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa, Česká Lípa, CZ New City Plan of Česká Lípa ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ Koncepce rozvoje lisoven v ŠKODA AUTO a.s. do r. 215 ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ Concept of Press Shops Development for ŠKODA AUTO a.s. till 215 Ministerstvo obrany ČR - VUSS, Brno, CZ Vyškov, výstavba plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice - I.a II. etapa Ministerstvo obrany ČR - VUSS, Brno, CZ Gas Introduction to Dědice - Phase I and II ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ Manipulační plocha H2 - H3 ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ Handling Areas H2 - H3 Petr Lamich - LAMA, Opava, CZ Rekonstrukce vjemu - Fosfa akciová společnost Břeclav Petr Lamich - LAMA, Opava, CZ Fosfa akciová společnost Břeclav - Storage Tank Reconstruction TOSHULIN, a.s., Hulín, CZ Výrobní a montážní hala obráběcích strojů - oznámení záměru dle zák. č. 1/21 Sb. (EIA) TOSHULIN, a.s., Hulín, CZ Machine Tools Production and Assembly Hall - Study, Screening Process in Compliance with Act No. 1/21 Coll. (EIA) Městská část Praha 6, Praha, CZ - Novostavba bytového domu pro seniory Na Dračkách, Praha 6 - Střešovice - architektonická studie dodaná investorem / Construction of Multiple Dwelling for Pensioners "Na Dračkách", Praha 6 - Střešovice - Architectural Study provided by Developer UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov, CZ UNIS, spol. s r.o., Brno, CZ Plynový ohřívač redukčního plynu HDS Komplex Nadvirna, Ukrajina UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov, CZ UNIS, spol. s r.o., Brno, CZ Gas-fired Heater of Synthesis Gas HDS Complex Nadvirna, Ukraine Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ Dostavba teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ University Olomouc - Faculty of Medicine - Extension of University Premises Úřad městské části Brno - Královo Pole, Brno, CZ Regenerace bytových domů Chlupova 1,3,5,7 Úřad městské části Brno - Královo Pole, Brno, CZ Restoration of Multiple Dwelling Houses Chlupova 1,3,5,7 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava, SK Polyfunkční objekt Betliarska ulica, Bratislava - Petržalka ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava, SK Multifunctional Building Betliarska Street, Bratislava - Petržalka 6 7

6 4 5 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT PROFIT AND LOSS ACCOUNT BILANCE AKTIV A PASIV BALANCE SHEET Text Netto tis. Kč Netto value CZK th. Text AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS Text Netto tis. Kč Netto value CZK th. Text Pohledávky za upsané vlastní jmění Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Receivables on own capital subscribed Long-term intangible assets Long-term tangible assets Výkony a ostatní provozní tržby celkem Výkonová spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky Total revenues Production consumption Personnel expenses Taxes and fees Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Long-term financial investments Current assets Inventory Long-term receivables Short-term receivables Odpisy hmotného a nehmot. investičního majetku Depreciations of tangible and intangible fixed assets Finanční majetek Financial accounts Ostatní provozní náklady Other operating costs Ostatní aktiva 5 3 Other assets Celkové provozní náklady Total operating costs Provozní hospodářský výsledek Finanční tržby a výnosy Operating profit/loss Financial revenues and earnings PASIVA CELKEM Vlastní kapitál EQUITY AND LIABILITIES Equity Finanční náklady Financial expenses Základní kapitál 3 Capital subscribed Hospodářský výsledek z finančních operací Net result from financial transactions Vlastní akcie Own shares Daň z příjmu za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Income tax on ordinary activities Net result from ordinary activities Extraordinary revenues Extraordinary costs Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Cizí zdroje Capital funds Funds created from profit Retained earnings of previous years Current year profit / loss Foreign resources Hospodářský výsledek za účetní období Net result for the accounting period Rezervy Reserves Hospodářský výsledek před zdaněním Pretax profit Dlouhodobé závazky -1 Long-term liabilities Krátkodobé závazky Short-term liabilities Bankovní úvěry a výpomoci Bank loans and short-term assistance Ostatní pasiva Other liabilities Duslo, a.s., Šaľa, SK - Intenzifikace čpavku 3 - Montáž kompresoru Dresser-Rand / Revamp of Ammonia Plant 3 - Dresser-Rand Compressor Installation Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom, SK - Výstavba lisovny AI profilů / Construction of Al-Profiles Pressing Shop 8 9

7 6 7 VÝROK AUDITORA AUDITOR'S REPORT SYSTÉM MANAGEMENTU MANAGEMENT SYSTEMS Podle názoru auditora účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, 62 Brno k 31. prosinci 27, a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 27 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. According to the independent auditor's opinion, the accountancy closings show the assets, liabilities and financial situation of the company Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, 62 Brno to the date of December 31 st, 27 true in all important aspects as well as the costs, revenues and result of its economy for the year of 27 in compliance with accountancy regulations applicable in the Czech Republic. Pro splnění svých podnikatelských záměrů vybudovala Kovoprojekta Brno a.s. systém managementu integrující: QMS (systém managementu jakosti) EMS (systém environmentálního managementu) OHSMS (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) To meet its business objectives Kovoprojekta Brno a.s. implemented the management system which integrates: QMS (quality management system) EMS (environmental management system) OHSMS (occupational health and safety management system) Ověření účetní závěrky provedl: Ing. Miroslava Krčmová Čechova Šlapanice Česká republika auditor č. osvědčení 95 The auditing was made by: Ing. Miroslava Krčmová Čechova Šlapanice Czech Republic Auditor Licence No. 95 Při vytváření integrovaného systému managementu byly vzaty v úvahu následující závazky, hodnoty a záměry: ekonomická odpovědnost právní odpovědnost společenská odpovědnost odpovědnost vůči zaměstnancům The IMS implementation considers the following obligations, values and intentions: economic liability legal liability social accountability liability towards the employee Systém IMS pokrývá celý sortiment produktů Kovoprojekty Brno a.s. a vytváří prostor pro komunikování se všemi zainteresovanými stranami. The IMS covers the whole product assortment of Kovoprojekta Brno a.s. and provides opportunity for communication with all the interested parties. Systémy QMS a EMS byly certifikovány společností TÜV SÜD Czech s.r.o. The QMS and EMS Systems were certified by TÜV SÜD Czech s.r.o STROJMETAL KAMENICE, a.s., Kamenice, CZ - Základ lisu / Press Foundation Hill's Pet Nutrition Mfg., NL - Nová hala - Hustopeče / New Production Hall Hustopeče KG Process Innovations s.r.o., Brno, CZ - Vodíkárna Kazachstán - Jednotka na výrobu vodíku Pavlodar / Hydrogen Production Plant Pavlodar, Kazakhstan 1 11

8 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava, SK - Polyfunkční objekt Betliarska ulica, Bratislava - Petržalka / Multifunctional Building Betliarska Street, Bratislava - Petržalka Alcan Slovensko Extrusions s.r.o., Bratislava, SK - Nový závod na výrobu hliníkových profilů / New Aluminium Extrusions Production Plant Kovoprojekta Brno a.s. VÁŠ PARTNER PRO: - projektová činnost - inženýrská činnost - dodavatelství - poradenství - komplexní dodávky investičních celků V OBORECH: - energetika - hutnictví - strojírenství - strojírenská metalurgie - chemie a petrochemie - elektotechnika - ekologické stavby - občanské stavby - inženýrské stavby Kovoprojekta Brno a.s. YOUR PARTNER FOR: - Preparation of Design Documentation - Engineering - Contracting - Consulting - Investment Plant Deliveries FIELDS OF ACTIVITIES: - Power Engineering - Metallurgy - Mechanical Engineering - Foundries and Forging Plants - Chemical and Petrochemical Engineering - Electrotechnical Engineering - Environment Projects - Civil Structures - Engineering Structures 12 Duslo, a.s., Šaľa, SK - Intenzifikace čpavku 3 / Revamp of Ammonia Plant 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report 2006 výroční zpráva annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2006 česká verze obsah slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 3 údaje o společnosti a orgány společnosti 4 předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA * klasická a jaderná energetika * classic and nuclear power industry * chemie a petrochemie * chemistry and petrochemistry * plynárenství * gas industry * ropný průmysl * oil industry * hutnictví * metallurgy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. Group 2 Výroční zpráva/annual report 2010 Management společnosti / Company

Více

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 32 obsah contents 01. Základní údaje o společnosti Basic Data on Company 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operating Indicators (v mil. Kč) / (in CZK million) 2005 2004 2003 2002 Aktiva celkem

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 2 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Příbram, duben 2006 Příbram, April 2006 Vážení partneři, Dear partners, vypracovali jsme tento materiál v podobě Výroční

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více