Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti."

Transkript

1 Bulletin České asociace pedagogického výzkumu 8/2012 Vážení členové České asociace pedagogického výzkumu, milé kolegyně, milí kolegové. Na konci letošního roku, který ohraničil dvacetiletí naší činnosti, vám všem přejeme v roce 2013 pevné zdraví, pohodu a mnoho výzkumnických úspěchů. Z VÝBORU ČESKÉ ASOCIACE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU Důležité upozornění Výbor ČAPV Upozorňujeme čtenáře Bulletinu ČAPV, že toto číslo je naposledy rozesíláno na základě rozšířeného seznamu elektronických adres, tj. všem historicky přihlášeným členům. Příští (únorové) a následná čísla budou rozhodnutím výboru distribuována již výhradně jen členům ČAPV, kteří mají uhrazený aktuální i minulé členské příspěvky. Vzhledem k dlouhodobější nemoci paní tajemnice Jelínkové směrujte prosím, až do odvolání případné dotazy o stavu vašich plateb přímo předsedovi ČAPV, a to na jeho elektronickou adresu Děkujeme za pochopení, výbor ČAPV proběhla v Brně schůze Výboru ČAPV; kromě jiného bylo projednáno přijetí nových členů, organizace 21. konference ČAPV a vytvoření, sestavení a náplň práce vznikajících komisí se uskutečnilo zasedání Rady vědeckých společností v Praze, na kterém ČAPV zastupoval dr. Dvořák zástupci Výboru projednávali organizaci 21. konference ČAPV v Ústí nad Labem. Pozvánka na konferenci ČAPV 21. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu se uskuteční v termínu září 2013 v Ústí nad Labem. Organizační gesci přijala Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. Ústředním tématem konference bude Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti.

2 Na letošní pražskou jubilejní dvacátou konferenci ČAPV, která byla zaměřena k výzkumným tématům kvality ve vzdělávání (http://capv2012.pedf.cuni.cz/), navazuje 21. konference ČAPV v roce 2013 tematickou oblastí výzkumu efektivity vzdělávání. Podrobnější informace k této konferenci budou zveřejňovány v následných číslech Bulletinu ČAPV, na www stránkách Asociace a budou k dispozici na www stránkách ústeckých organizátorů. Těšíme se také tentokrát na bohatou účast našich členů i dalších výzkumníků. Nové tváře v ČAPV Ke dni 2. listopadu 2012 byli na základě vlastní žádosti a po souhlasném projednání výborem přijati do řad členů ČAPV tito noví členové (za jménem uvádíme pracoviště a oblast deklarovaného odborného výzkumného zájmu nových členů): Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.; sociologie výchovy, sociální patologie, kriminologie Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.; Centrum výzkumu, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně; pedagogická metodologie doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.; Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně; didaktika, zdravotní pedagogika, přírodovědné vzdělávání Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.; Centrum PRVoK, Pedagogická fakulta UP v Olomouci; pedagogika, ICT, mediální výchova, obecná lingvistika Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.; Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích; sociální pedagogika, teorie výchovy, dějiny pedagogiky Mgr. Monika Szimethová, Ph.D.; Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně; didaktiky výchov, přírodovědné vzdělávání Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.; Centrum výzkumu, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně; pedagogika, didaktika, psychodidaktika PhDr. Edita Poórová; Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (SR); hodnocení v terciárním vzdělávání PhDr. Sandra Kotlebová; Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (SR); vyučovací styl vysokoškolských učitelů Mgr. Jitka Jakešová; Centrum výzkumu, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně; sociální pedagogika, autoregulace učení studentů Mgr. Veronika Krabsová; Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK v Praze; formativní hodnocení, čtenářská gramotnost Mgr. Jana Jurčíková; Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně; sociální pedagogika

3 Výše uvedeným nově přijatým členům byl zaslán přijímací dopis se základními informacemi. Všem našim novým kolegům přejeme mnoho výzkumnických úspěchů. Těšíme se, že vnesou do činnosti Asociace nové podněty a budou pro komunitu pedagogického výzkumu aktivními, platnými a perspektivními členy. Petr Urbánek, předseda DISKUSE Etické otázky realizace pedagogického výzkumu a publikování jeho výsledků V úvodníku předchozího čísla Bulletinu ČAPV jsem přislíbil, že se budu snažit z titulu redaktora moderovat diskusi nad aktuálními tématy, která budou z pohledu Výboru nebo členů ČAPV pociťována jako naléhavá. V tomto čísle Bulletinu si dovolím otevřít diskusi nad etickými otázkami pedagogického výzkumu. Jelikož se jedná o poměrně problematickou oblast, úvodem bych rád předeslal, že názory zde prezentované vyjadřují subjektivní pohled autora a nemusí být tudíž všeobecně akceptovány nebo brány jako směrodatné vodítko při řešení různých vědecko-etických sporů. Cílem diskuse je vyvolat zájem členů ČAPV o etické otázky pedagogického výzkumu a pokusit se o zpřesnění (či zpřísnění?) pravidel, dle kterých by měli výzkumníci jednat. V souladu s Průchou a Švaříčkem (2009, s. 97) se přikláním k názoru, že chování všech pracovníků české pedagogické vědy a výzkumu nemusí být vždy a jednoznačně v souladu s etickými principy. Tyto principy jsou od roku 2009 rámcově definovány v Etickém kodexu české pedagogické vědy a výzkumu. Autoři Kodexu rozlišují dvě hlavní oblasti etických principů: etické principy spojené s realizací výzkumu (např. sběr a analýza dat) a etické principy publikační činnosti. Jelikož jsem přesvědčen o užitečnosti Kodexu, rád bych otevřel diskusi o jeho aplikaci na konkrétních problémech, eventuálně poukázal na některé oblasti, které Kodex neřeší, a které přesto s etickými otázkami české pedagogické vědy a výzkumu bezprostředně souvisí. Kdo je či není spoluautorem? Diskusní téma, které bych rád v tomto čísle Bulletinu ČAPV otevřel, se týká především etických principů publikační činnosti, a charakterizuje ho otázka Kdo je či není spoluautorem? Odpověď se může na první pohled jevit jako triviální, či nikterak obtížná. S oporou o právní normy se ukazuje, že problematika spoluautorství je složitější, a dohady týkající se určení spoluautorství vědeckých publikací mohou končit soudními spory. Nejeden z výzkumníků často řeší dilema, zda má nebo nemá uvést jako spoluautora osobu, která se na vzniku toho či onoho odborného textu přímo nepodílela (například jen získala či zpracovala výzkumná data, případně poskytla několik odborných připomínek). Častá je také praxe, kdy je nějaká osoba či více osob z nejrůznějších důvodů ke skutečným autorům pouze tzv. připsána. Důvody připisování spoluautorů mohou být například reciproční když někdo pouze formálně uvede svého kolegu jako spoluautora, ačkoliv se na vzniku tvůrčím způsobem nepodílel, a

4 očekává, že mu kolega oplatí rádoby vstřícné gesto stejným způsobem. Důvodem připisování autorů může být také tzv. úlitba bohům když někdo uvede jako spoluautora vedoucího svého pracoviště, školitele apod., ačkoliv se na vzniku tvůrčím způsobem nepodílel. V zákoně číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon) je v 8 Spoluautoři uvedeno (veškeré tučně vytištěné pasáže byly zvýrazněny autorem tohoto diskusního textu): (1) Právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla jako dílo jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně. Na újmu vzniku díla spoluautorů není, lze-li výsledky tvůrčí činnosti jednotlivých spoluautorů do díla odlišit, pokud tyto nejsou způsobilé samostatného užití. (2) Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět. (3) Z právních úkonů týkajících se díla spoluautorů jsou oprávněni a povinni všichni spoluautoři společně a nerozdílně. (4) O nakládání s dílem spoluautorů rozhodují spoluautoři jednomyslně. Brání-li jednotlivý autor bez vážného důvodu nakládání s dílem spoluautorů, mohou se ostatní spoluautoři domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle soudem. Domáhat se ochrany práva autorského k dílu spoluautorů před ohrožením nebo porušením může i jednotlivý spoluautor samostatně. (5) Není-li dohodnuto mezi spoluautory jinak, je podíl jednotlivých spoluautorů na společných výnosech z práva autorského k dílu spoluautorů úměrný velikosti jejich tvůrčích příspěvků, a nelzeli tyto příspěvky rozeznat, jsou podíly na společných výnosech stejné. Co z výše uvedeného vyplývá pro každodenní práci výzkumníků? Za pozornost dle mého názoru stojí zejména odstavec 2. V komentáři Autorského zákona (Telec &Tůma, 2007) je znění tohoto odstavce detailněji upřesněno: od společné tvůrčí činnosti je zapotřebí odlišit tzv. činnost výpomocnou, která nezakládá vznik spoluautorského práva. [ ] Tato činnost totiž sama o sobě běžně nevykazuje znaky tvůrčí činnosti ve smyslu 2 odst. 1 zákona. [ ] V praxi tato činnost může spočívat např. ve sběru podkladových materiálů, v odborných poradách, v přepisu autorova rukopisu díla, jazykové či odborné korektuře, poskytnutí zázemí či technických prostředků k tvorbě apod. (Telec &Tůma, 2007, s ) Telec &Tůma (2007) komentář doplňují odkazy na judikaturu: NS ČSR 3 Cz 49/81: Pojmovým znakem spoluautorství je tvůrčí spolupůsobení několika osob při zrodu díla a vznik jednotného a nedílného díla jako výsledek společné tvůrčí práce. Spoluautorství nevznikne z každého spolupůsobení při zrodu díla, toto spolupůsobení při zrodu díla musí být tvůrčí povahy. [ ] Za spoluautora proto nelze považovat ani toho, kdo autorovi poskytl jen faktografii, kterou autor sám ztvárnil do podoby díla, pokud ovšem již sestavení této faktografie nepředstavovalo tvůrčí autorskou činnost. ObS Praha 1 14C 71/82: Vypracování historických podkladů sloužících k vytvoření literárního díla z oblasti historie nezakládá spoluautorství k takovému literárnímu dílu. (Telec &Tůma, 2007, s. 124) Jsem si vědom toho, že etické problémy a otázky často nelze řešit odkazy na právní normy a související judikaturu. Právní normy, eventuálně jejich výklady, mohou totiž být v rozporu s etickými zásadami. V případě určování spoluautorství je dle mého názoru možné Autorský zákon považovat za vhodný nástroj k ujasnění a zpřesnění pravidel, dle kterých by měli výzkumníci jednat. Pokud bych měl stanovit subjektivní doporučení pro jednání a dobrou praxi výzkumníků, patrně by zněla následovně:

5 Spoluautorem je osoba, která tvůrčím způsobem přispěla ke vzniku rukopisu. Z toho vyplývá, že: o jako spoluautory není nutné uvádět vedoucí pracoviště nebo školitele, pokud tvůrčím způsobem nepřispěli ke vzniku rukopisu, o je na místě uvádět jako spoluautory vedoucí pracoviště nebo školitele, pokud zároveň tvůrčím způsobem přispěli ke vzniku rukopisu. Spoluautorem není osoba, která vypracovala podklady ke vzniku rukopisu. Z toho vyplývá, že o jako spoluautory není nutné uvádět studenty eventuálně další osoby, které sesbíraly data nebo vypracovaly literární rešerši, pokud tvůrčím způsobem nepřispěly ke vzniku rukopisu, o je na místě uvádět jako spoluautory studenty eventuálně další osoby, které sesbíraly data nebo vypracovaly literární rešerši, pokud zároveň tvůrčím způsobem přispěly ke vzniku rukopisu. Pokud bych měl výše uvedená doporučení převést do každodenní praxe, není dle mého názoru eticky správné, když se někteří školitelé automaticky připisují jako spoluautoři rukopisů svých doktorandů, ačkoliv text například jednou zběžně přečetli a poskytli několik drobných námětů na formulační úpravy. Zároveň ale také není eticky správné, pokud doktorandi neuvedou jako spoluautora školitele, který se výrazněji podílel na výsledné podobě rukopisu, a to do té míry, že bez jeho zásahů by měl původní text zcela jiný charakter. Obdobně není nutné uvádět jako spoluautory osoby, které například distribuovaly dotazníky na školách nebo administrativně či statisticky zpracovaly zjištěná data. Spoluautory nejsou ani autoři diplomových prací, jejichž výsledky vedoucí diplomové práce použil jako podklad ke vzniku originálního rukopisu, na jehož tvorbě se autor diplomové práce nikterak nepodílel. V tomto případě je samozřejmě na místě na příslušnou diplomovou práci odkázat v seznamu použitých zdrojů. Budu potěšen, pokud výše uvedené postřehy vyvolají mezi členy ČAPV diskusi o pravidlech eticky správného jednání. Ocením také konkrétní podněty a návrhy, které by bylo možné prezentovat na pozadí úvah o aktuálním stavu vědecké kultury české pedagogické vědy a výzkumu. Petr Knecht Literatura Průcha, J., & Švaříček, R. (2009). Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, 19(2), Telec, I., & Tůma, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon).

6 KONFERENCE SEMINÁŘE WORKSHOPY Ve dnech se v Brně uskuteční konference Zkušenost-reflexe-učení. Viz: Ve dnech se na Technické univerzitě v Liberci uskuteční konference České pedagogické společnosti Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Viz: 26. dubna 2013 se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci bude konat konference Percepce organizačního klimatu fakult připravující učitele. Podrobnější informace na: Ve dnech na Universität Wien a Pädagogische Hochschule Wien proběhne konference Zur Produktion von Differenz in Bildungssystemen. Viz: Ve dnech na Pedagogické fakultě MU v Brně proběhne konference Education and Languages in Europe. Podrobnější informace na: Ve dnech se v Mnichově uskuteční 15th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction Responsible Teaching and Sustainable Learning. Viz: Ve dnech se v kyperské Nicosii uskuteční konference European Science Education Research Association (ESERA). Viz: Ve dnech se v Istanbulu uskuteční konference ECER 2013 Creativity and Innovation in Educational Research. Viz: Ve dnech se na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v v Ústí nad Labem uskuteční konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Viz: Ve dnech se na Ostravské univerzitě uskuteční konference International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM). Viz: Ve dnech se na Masarykově univerzitě v Brně uskuteční konference International Society for Historical and Systematic Research on Schoolbooks tematicky zaměřená na Metodologické problémy výzkumu učebnic. Viz:

7 POZVÁNKA NA KONFERENCI ECER 2013 EERA, European Educational Research Association and Bahcesehir University Istanbul, Turkey, invite Educational Researchers to submit proposals for the European Conference on Educational Research The conference theme will provide a focus for keynote addresses and invited events. Proposals for contributions are welcome from all fields of educational research. Participants are invited to submit up to two abstracts for papers, posters, research workshops, round tables and symposia. All proposals must be handed in electronically via the online submission platform 'Conftool'. PhD students and emerging researchers are invited to submit proposals to the Emerging Researchers' Group in order to participate in the Emerging Researchers' Conference. ECER is the annual conference held by the European Educational Research Association (EERA). It welcomes scholars each year, representing views and research traditions from all parts of Europe. CONFERENCE THEME: "CREATIVITY AND INNOVATION IN EDUCATIONAL RESEARCH" National governments and the European Union see innovation as increasingly important for the development of the 21st century knowledge society. It may contribute to economic prosperity as well as to social and individual wellbeing and may, therefore, be an essential factor for creating a more competitive and dynamic European society. In the effort to manage the challenges facing societies and economies, political agencies and systems expect educational research, the social sciences and humanities to find solutions for developing creative and innovative education as a means to foster creative competences and innovative skills among the next generation. Read more on the conference theme: IMPORTANT DATES Emerging Researchers' Conference: 9-10 September 2013 Main Conference: September 2013 Submission Deadline: 1 February 2013 Review Results: 2 April 2013 KEYNOTE SPEAKERS Lene Tanggaard Pedersen, Aalborg University, Denmark Morwenna Griffiths, University of Edinburgh, UK Hasan Simsek, Bahcesehir University Istanbul, Turkey Riel Miller, UNESCO, Paris, France

8 SUBMISSION PROCEDURE Submissions need to be directed to one of the 29 EERA networks and can be handed in as paper, poster, round table, research workshop or symposium. Please carefully read the Network descriptors on the EERA website to ensure that your submission is in line with the Network's research focus. You may also consider consulting the guidelines on the format of presentations before handing in your proposal. All submissions have to be handed in via the ECER submission system 'Conftool'. To access the system you first need to create a user account. The closing date for submission will be 1 February No late submissions will be accepted! Read more: 20 ERC BURSARIES We would like to draw your attention to the 20 ERC bursaries for promising young scholars (10 for students from eastern European countries and 10 from other LGDP countries). They include: Accepted presentation for the Emerging Researchers Conference Fees for the Main Conference Social events 500 for travel and accommodation costs In order to apply a proposal must be submitted to the Emerging Researchers Conference before 1 February and an application for one of the bursaries must be submitted before 30 March. Read more:

9 POZVÁNKA NA KONFERENCI ČPdS Česká pedagogická společnost ve spolupráci s katedrou pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá 20. výroční konferenci České pedagogické společnosti Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi Liberec, března 2013 Cílem konference je analyzovat koncepce vzdělávání v kontextu kurikulárních změn v České republice. Konference otevře zároveň prostor k diskusi o vzdělávacích koncepcích v širších společensko-politických souvislostech a nabídne prostor pro prezentaci idejí a myšlenek, které by mohly být spjaty s budoucím vývojem koncepce vzdělávání u nás. V plénu vystoupí prof. Stanislav Štech, doc. Tomáš Janík a Dr. Jana Straková. Jednání konference se bude zaměřovat na tyto oblasti: 1. aktuální aspekty revize RVP ve vztahu ke vzdělávacím oblastem a výchovám; 2. instituce školy jako místo k rozvoji osobnostních kvalit a sociálních dovedností a k utváření postojů; 3. pregraduální a postgraduální vzdělávání učitelů v kontextu kurikulární reformy; 4. škola otevřená vůči partnerům škola a veřejnost; 5. vztah konceptu základních gramotností k východiskům kurikulární reformy; 6. kurikulární reforma z hlediska jejích aktérů; 7. zahraniční zkušenosti v oblasti kurikulárních reforem; 8. neformální a informální vzdělávání v procesu kurikulární reformy; 9. celoživotní učení jako široce pojatý osobnostní rozvoj nebo jako pouhá profesní příprava. Všichni členové ČPdS, ale i další odborníci z vysokých škol, výzkumu, učitelé z praxe i ostatní zájemci jsou na jaře srdečně zváni do Liberce. V případě aktivní účasti je možné prezentovat vlastní příspěvek v konferenční nebo posterové sekci. Bližší informace k 20. konferenci ČPdS, včetně přihlášky naleznete na webových stránkách konference Mgr. Oto Dymokurský předseda organizačního výboru

10 ČASOPISY: PRÁVĚ VYCHÁZÍ Pedagogická orientace 3/2012 V třetím letošním čísle časopisu Pedagogická orientace jsou uveřejněny následující studie: Pedagogický dualizmus teoretického a praktického: historické pozadie a súčasné ilúzie (Višňovský, E., Kaščák, O., & Pupala, B.), Traktát o vybraných problémech teorie a praxe v oblasti pedagogických věd (Koťa, J.), Rozumění pedagogickému jsoucnu: k duchovní obnově pedagogiky a škol (Ries, L.), Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. (Slavík, J., Janík, T., Najvar, P. & Píšová, M.), Tacitní znalosti jako most mezi teorií a praxí v pedagogické přípravě budoucích učitelů (Švec, V.), "Co doopravdy jest" aneb vztah teorie a praxe ve výtvarné výchově (Šobáňová, P.), Manažerské rozhodování při řízení kvality školy (Voda, J.). NOVINKA: Orbis Scholae 1/2012 V prvním čísle ročníku 2012 časopisu Orbis Scholae jsou publikovány následující studie: Fenomén stereotype threat a jeho vliv na školní výkony (Smetáčková, I.), Metoda ukotvujících vinět a možnosti využití v pedagogice (Voňková, H.), Učitelé dějepisu: výuka nejnovějších dějin, historické vědomí a legitimizace školní výuky dějepisu (Černý, K.), Faktory ovlivňující rozhodování potencionálch uchazečů o vysokoškolské vzdělávání v kontextu soudobé znalostní společnosti (Husák, J., Volkánová, M.), Předškolní výchova ve struktuře evropských vzdělávacích systémů na příkladu německy mluvících zemí (Loudová Stralczynská, B.), Vzdělávání dětí-uprchlíků: podpora nabízená základními školami v Norsku a v ČR (Bačáková, M.), Reforma školního vzdělávání v Rusku (Ježková, V.) a Vzdělávací standardy a konstituování systému kurikulárních dokumentů v Rusku (Walterová, E.). NOVINKA: Pedagogika 3/2012 Třetí letošní číslo Pedagogiky obsahuje následující studie: Kvalita výuky: vymezení pojmu a způsobu jeho užívání (Janík, T.), Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení (Slavík, J., Janík, T.), Vzdělávací projekty s evropskou tematikou na bilingvních gymnáziích (Pávková, K.), Možnosti Bohrova komplementárního rámce myšlení ve výuce (Grygar, F.), Školní podvádění starších žáků pilotní studie (Vrbová, J., Stuchlíková, I.).

11 Studia paedagogica 1/2012 První letošní číslo časopisu Studia pedagogica přináší tyto stati: Celoživotní učení a chuť se učit (Van Dellen, T.), Tři inspirace od Petera Jarvise (Nehyba, J.), Teorie transformativního učení (se) dospělých (Dvořáková, M.), Vzdělání dospělých mezi profesionalizací a profesionalismem (Despotović, M.), Jaké kompetence mají mít vzdělávatelé dospělých? (Pejatović, A.), Konceptualizace profesionality u vzdělavatelů dospělých (Milana, M., Skrypnyk, O.), Úvahy o profesionalitě vzdělavatelů dospělých (Evans, L.), (Ne)účast dospělých ve vzdělávání jako výsledek individuálních strategií sociálně zakotvených jednotlivců (Kopecký, M.), Mezigenerační učení: učit se mezi sebou v rodině (Rabušicová, M., Kamanová, L., Pevná, K.). Vedle toho uvádí studentskou práci: Postoje zdravotních sester k neformálnímu profesnímu vzdělávání (Havlíčková, J.). NOVINKA: E-pedagogium 3/2012 Třetí letošní číslo E-pedagogia je věnováno dějinám pedagogiky. Jsou v něm uveřejněny tyto studie: Uměleckovýchovné hnutí v Rakousku a jeho mezinárodní platnost na příkladu života a díla Franze Čižeka (Grimm, G.), České učitelstvo na cestě k reformě školy (Kasper, T., Kasperová, D.), Profesionalizace středoškolských profesorů od skromných počátků k rozvinutým aktivitám (Koťa, J.), Reformné pedagogické hnutie ako špecifická paradigma v činnosti učiteľov na Slovensku v období 1. ČSR (Lukáč, E.), Otázka profesionalizace maďarských učitelů národních škol na příkladu Encyklopedie výuky na národní škole v letech (Németh, A.), Demokracie a všeobecné vzdělávání: Švýcarské školské reformy v 19. století (Oelkers, J.), Role učitelských svazů v realizaci vzdělávací politiky státu v období Druhé Polské republiky ( ) (Piwowarczyk, M.), Vzdělávání učitelů po první světové válce vídeňský Pedagogický ústav a jeho ředitel Viktor Fadrus (Seebauer, R.), Výchova dítěte jako nástroj lidské evoluce teoretické a praktické motivy v pedagogickém myšlení Ellen Key a Rudolfa Steinera (Skiera, E.), K problematice antinomičnosti pedagogických diskursů (Strouhal, M.). NOVINKA: Pedagogika.sk 4/2012 Čtvrté letošní číslo časopisu Pedagogika.sk přináší tyto studie: Názory žáků a rodičů na význam vzdělání a profese pro životní úspěch a spokojenost (Hlaďo, P.), Kompetencie učiteľa pre začlenenie IKT do vyučovacej praxe: výskum v Slovinsku (Cencič, M., Istenič Starčič, A., Borota, B.) a Problém výchovy vo vývoji pedagogického myslenia (Kudláčková B.).

12 Pedagogický časopis Journal of Pedagogy 3/2012 Třetí letošní číslo Pedagogického časopisu obsahuje tyto studie: Public battles and private takeovers: Academies and the politics of educational governance (Wilkins, A.), Unpacking neoliberal policies: Interrupting the global and local production of the norms (I-Fang Lee), Lost in translation: Ever changing and competing purposes for national examinations in the Czech Republic (Greger, D., Kifer, E.), Negative impacts of highstakes testing (Minarechová, M.), The shaping of the Lutheran teaching profession and Lutheran families of teachers in the 16th and 17th centuries (Bernát, L.), Professional families - the development of the relationship between a professional mother and the child in the context of the mother s status (Šmajdová Búšová, K.), A Case study of cognitive and biophysical models of education as linked to anxiety and obsessive compulsive disorders (M. Maye, K.). KNIHY SBORNÍKY: PRÁVĚ VYCHÁZÍ... NOVINKA: Hlaďo, P. (2012). Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů. Brno: Konvoj. Monografie shrnuje přehled českých i zahraničních teorií a výzkumů volby povolání žáků na konci nižšího sekundárního vzdělávání s přesahem k volbě povolání žáků středních odborných škol a gymnázií. Dále seznamuje s výsledky longitudinálního empirického šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak žáci a jejich rodiče prožívají a řeší volbu povolání na konci základní školy. Svým zaměřením je publikace určena především učitelům a poradenským pracovníkům. Využijí ji však i rodiče žáků a tvůrci vzdělávací politiky. NOVINKA: Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Škola zlatých golierov. Vzdělávanie v ére neoliberalizmu. Praha: SLON. V našich podmínkách jde o první knižní dílo, které analyzuje "infiltraci" neoliberální ideologie do školské sféry a její dopady na všechny úrovně správy vzdělávání. Na základě rekonstrukce vzniku a vývoje neoliberalizmu jako formy sociálních vztahů publikace ukazuje, jak tento způsob transformace sociálních vztahů změnil a postupně dále mění školské systémy, školy i všechny aktéry vzdělávání. Text publikace umožňuje důkladněji porozumět tomu, jak a proč se škola stává rukojmím ekonomických vztahů neoliberální společnosti a jaká rizika stojí za reformami vzdělávání zapřaženými do tohoto typu politických kalkulací.

13 NOVINKA: Kolář, Z. et al. (2012). Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada. Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb spolu se základními pojmy věd o vzdělání zachycuje Výkladový slovník z pedagogiky, který je určen především studentům pedagogických oborů, jimž může posloužit jako vhodný doplněk základních učebních textů a učebnic z oblasti věd o výchově. Hesla byla zvolena tak, aby v základních charakteristikách představila pedagogiku v její teoretické bohatosti a v rozsáhlé praktické využitelnosti - v textu jsou zahrnuty i vybrané termíny z aplikovaných pedagogických věd. Autoři doufají, že jejich slovník bude dobrým východiskem pro hlubší studium pedagogické literatury. NOVINKA: Walker, I. (2012). Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada. Výzkumné metody a statistika tvoří páteř všech psychologických studií, přesto může být jejich osvojování problematické. Ian Walker, který přednáší psychologii na Univerzitě v Bathu ve Velké Británii, vás přehledně a zároveň s humorem provede základními kroky vedení výzkumného projektu, počínaje jeho naplánováním a analýzou výsledků konče. Kniha zpřístupňuje základní témata ve statistice a dokresluje je zajímavými příklady a vysvětleními. Představuje proto prvotřídní text pro počáteční fáze studia statistiky. Zvýší vaši sebedůvěru v chápání a při používání základních nástrojů psychologického výzkumu. NOVINKA: Zounek, J., & Sudický, P. (2012). E-learning: učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters Kluwer. Kniha přináší komplexní a u nás poměrně ojedinělý pohled na problematiku e- learningu. Čtenáři se seznámí s proměnami učení v souvislosti s rozvojem ICT, ale také s klíčovými teoriemi učení. Pozornost je věnována studentům i učitelům učícím (se) v době digitálních technologií. Autoři v knize využívají výsledků mnoha empirických výzkumů z oblasti e-learningu. Jednu ze stěžejních kapitol tvoří pedagogická typologie online technologií, která ukazuje možnosti i meze jejich využití v různých podobách výuky. Následující části jsou věnovány didaktickým otázkám přípravy kurzů s podporou online technologií a příkladům využití vybraných online technologií ve výuce na vysoké škole. Důležitou součástí knihy je online podpora, která přináší celou řadu doplňujících informací. Kniha vychází v tištěné podobě a současně jako e-book. Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Praha: Karolinum. V zahraničních výzkumech, jejichž přehled mimo jiné najdete v této knize, se již delší dobu ozývá volání po tom, aby se účinky profesního rozvoje učitelů posuzovaly podle skutečných dopadů na výsledky jejich pedagogické práce. Informace o aktivitách

14 profesního rozvoje učitelů v České republice jsou bohužel fragmentární, často chybí mezinárodní srovnání, a pokud už nějaké existují, je jim věnována nedostatečná pozornost ze strany vzdělávací politiky. Spatřujeme v tom i jednu z možných příčin klesajících výsledků českých žáků v mezinárodních šetřeních. Cílem knihy je přispět k odborné diskusi o kvalitě práce učitelů aktuálními informacemi o různých cestách jejich profesního rozvoje. Panuje shoda, že kvalitní přípravné vzdělávání může zajistit dobrý základ pro výkon učitelské profese, ale skutečného mistrovství lze dosáhnout až v průběhu profesní dráhy. Absence systematické podpory v profesním vzdělávání a jasných profesních perspektiv v podobě kariérního řádu nevytváří motivující prostředí pro profesní růst. Ukazuje se také, že tradiční pojetí profesního vzdělávání formou absolvování různých školení a kurzů je v současnosti doplňováno o nové formy, jako jsou sdílený odborný diskurs na pracovišti, mentoring či řízené samostudium, které čerpají z reflexe profesních zkušeností. Na základě analýzy sekundárních i dílčích primárních pramenů si dovolujeme v závěru vyslovit určitá doporučení, na co by se v profesním rozvoji učitelů měl klást větší důraz a jaké formy podpory by to umožnily. Vhodnou kombinací vnější podpory učitele a vnitřní zodpovědnosti učitele za vlastní profesní zrání a předávání profesních zkušeností lze zvýšit kvalitu práce učitelů. Kosová, B. et al. (2012). Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza, perspektívy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB. Publikace systematizuje poznatky o současném stavu přípravy studentů učitelství na výkon učitelské profese na Slovensku, a to na základě domácích a zahraničních výzkumů, mezinárodní komparace, teorie učitelské profese a zpětné vazby ze strany učitelů. Součástí publikace jsou mimo jiné analýza vývoje učitelského vzdělávání a identifikace základních problémů transformace vysokoškolského vzdělávání učitelů, které ústí do návrhu koncepčních změn a opatření nezbytných pro zkvalitnění vzdělávání učitelů. Petrusek M. (2012). České sociální vědy v exilu. Praha: SLON. České sociální vědy prošly, podobně jako jiné vědní obory, třemi exilovými vlnami po okupaci Československa v roce 1939, po nástupu komunistického režimu v roce 1948 a po ustavení tzv. normalizace jako důsledku vojenské intervence do obrodného procesu v roce V knize jsou zastoupeny jen dvě exilové vlny poúnorová a normalizační. Kniha ukazuje na základě osobních rozhovorů, případně publikovaných interview, jak se nucení běženci vyrovnávali s novým prostředím, jak byli přijati a jak postupně dosahovali akademických, případně expertizních pozic na univerzitách a dalších pracovištích. Publikace je založena především na dvou základních stavebních kamenech na vlastních výpovědích českých exilových sociálních vědců (nejen sociologů, ale i některých historiků a politologů), které reprodukují poměrně věrně dobové ovzduší, a na ukázkách z jejich děl, jak z dob předexilových, tak z dob strávených v zahraničí. Hlavním cílem knihy je splatit dluh,

15 který české sociální vědy mají vůči svým kolegům exulantům. Někteří se po roce 1989 na čas nebo natrvalo vrátili do staré vlasti, aby pomohli znovu ustavit zcela devastované společenské vědy jejich pomoc byla výjimečná a nezištná. Uhl Skřivanová, V. (2011). Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu aneb uměleckopedagogická interpretace kurikulárních dokumentů českých a bavorských gymnázií. Brno: Paido. Publikace přináší velké množství nových komparativně pedagogických poznatků o stavu české a bavorské výtvarné výchovy. První část je deskripcí současné situace v oblasti česko-německé srovnávací pedagogiky umění. Vymezuje soudobý rámec pojetí srovnávací pedagogiky, věnuje se širším historicko-kulturním vazbám mezi ČR a Bavorskem, zabývá se aktuálním pojetím vzdělávacích cílů, pojmu kompetence a proměnám umělecko-pedagogických konceptů v Německu. Druhá část publikace přináší výsledky konkrétního výzkumného projektu, realizovaného v českém a německém prostředí. Knotová, D. (2011). Pedagogické dimenze volného času. Brno: Paido. Monografie se věnuje volnému času v pedagogické perspektivě. Zabývá se volným časem v širším pohledu jako prostorem umožňujícím rozvoj člověka prostřednictvím výchovy a vzdělávání. Celá publikace je rozčleněna do tří částí. Nejdříve je věnována pozornost fenoménu volného času, druhá část sleduje volný čas v pedagogické perspektivě včetně připomenutí možností a výzev pro pedagogické aktivity ve volném čase. Ve třetí části textu je předložena analýza současného stavu výchovy ve volném čase zaměřené na dětskou populaci v zemích Evropské unie a také analýza vybraných činností dospělých ve volném čase v ČR. Chvál, M., Kasíková, H., & Valenta, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Karolinum. Mladí lidé opouštějící současnou školu by si z ní měli odnést především schopnosti a chuť se trvale učit. Jak toho dosáhnout ve školní výuce? Odpovědí na položenou otázku je tato publikace. Ve svých východiscích se opírá jak o empirické výzkumy, tak sdílená odborná přesvědčení. Autoři nabízejí strukturované nahlížení na školní výuku skrze situace, které napomáhají rozvoji kompetence k učení. Tyto situace jsou v publikaci charakterizovány. Na jejich základě byl navržen pozorovací arch. Ten byl výzkumně prověřen a je doložena jeho vysoká spolehlivost v rukou zaškolených a zacvičených pozorovatelů. Představená metoda pedagogického empirického výzkumu může sloužit těm, kteří do strategie výzkumného bádání zařazují pozorování výuky a tematicky se orientují na kompetenci k učení. Publikace může být přínosná i pro učitele. Obsahuje relativně konkrétní popis ideální výuky a tím dává učitelům inspirační zdroje pro orientaci vlastní výuky. Může být využita i pro přípravu učitelů či v jejich dalším vzdělávání.

16 Simonová, N. (2011). Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti. Vývoj od počátku 20. století do současnosti. Praha: SLON. Kniha zachycuje vývoj vzdělanostních nerovností a vzdělanostní mobility v průběhu 20. a na počátku 21. století v české společnosti. Autorka se pokouší vysvětlit, proč se zde navzdory proměňujícímu se historickému kontextu nerovnosti v přístupu k vzdělání nemění a jsou z dlouhodobé perspektivy stabilní, a to i po roce Vychází z dosud publikovaných zjištění o přístupu ke vzdělání v České republice a propojuje tak existující poznatky s vlastní mobilitní analýzou mezigeneračního přenosu dosaženého vzdělání v rodině. Efektivní princip utřídění rozsáhlých teoretických poznatků i samotné analýzy dělá z knihy atraktivní studijní text. Průcha, J., & Veteška J. (2012). Andragogický slovník. Praha: Grada. Přinášíme první slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na českém knižním trhu zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Zabývá se teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání. Věnuje se androdidaktice, psychologickým a sociálním aspektům učení a vzdělávání dospělých a přináší reálie (andragogické instituce, časopisy, pracoviště, publikace aj.). Slovník je určen odborníkům působícím v oblasti vzdělávání dospělých, pedagogům a manažerům vzdělávání, personalistům, HR specialistům a pracovníkům z útvarů rozvoje a řízení lidských zdrojů, studentům a doktorandům těchto oborů, školským politikům, sociologům i široké veřejnosti. Saxonberg, S., & Hašková H. (Eds.). (2012). Péče o předškolní děti: boření mýtů. Praha: SLON. Málokterá oblast veřejné politiky je opředena tolika mýty jako péče o předškolní děti. Tyto mýty znemožňují potřebné změny rodinné politiky, neboť blokují rozvoj racionální společenské diskuse, která by se neopírala o ideologické argumenty, ale o poznatky soudobých mezinárodně uznávaných vědeckých studií. Tato kniha chce přispět jak k racionální společenské diskusi, tak k pozitivním změnám. Politolog a ekonom v jedné osobě, socioložka a psycholog zde předkládají empiricky podloženou kritiku sedmi hlavních mýtů o předškolní péči o děti reprodukovaných v české společnosti. Výsledky jejich zkoumání zároveň ukazují možné cesty reformy české rodinné politiky. Cílem knihy je odhalit a diskreditovat ty mýty, které na české politické a mediální scéně neustále přežívají a blokují otevřenou společenskou a politickou diskusi i reformu rodinné politiky tak, aby odpovídala potřebám různých typů rodin i jejich jednotlivých členů. Autoři v knize konkrétně hledají odpověď na tyto otázky: Jsou zařízení péče o děti mladší tří let škodlivá? Co říká současný mezinárodní výzkum o dopadech těchto zařízení na dlouhodobý vývoj a pozdější společenské uplatnění dětí, které je navštěvují? Kde se vzala magická hranice tří let?

17 Prokázali čeští psychologové, že jesle malé děti poškozují? Vymysleli jesle komunisté? Je přirozené, aby byly děti mladší tří let v celodenní péči jejich matek? Proč Češi nechtějí zařízení péče o děti mladší tří let? A opravdu je nechtějí? Je pravdou, že si Česká republika nemůže finanční investice do zařízení péče o děti mladší tří let dovolit? Jakou cenu ve skutečnosti platí Češi za jejich nedostupnost? Vychází česká rodinná politika z odborných poznatků? Jak by měla vypadat politika péče o předškolní děti v České republice? Matějček, Z. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál. Autor shrnuje praktické zkušenosti ze své mnohaleté poradenské práce, při níž vyšetřil přes třicet tisíc dětí. Hlásil se k biopsychosociálnímu přístupu, zároveň v knize zdůrazňuje tvořivost a respekt k jedinečnosti svých malých klientů. Ještě více než o vědecký výklad témat mu jde o zpracování osobní zkušenosti a o osobní vyznání. Mezi probíraná témata patří: obecné zásady dětského psychologického poradenství a psychologického vyšetření dětí, poruchy učení, mentální retardace, mozkové dysfunkce, smyslové vady, poruchy emocí a chování vzniklé v dětství apod. S těmito tématy se běžně setkávají pracovníci v pedagogicko-psychologických poradnách i další lidé, kteří pracují s dětmi ve věku povinné školní docházky a před nástupem do školy. Knihu také dobře využijí studenti psychologických, pedagogických a pediatrických oborů. Publikace vychází v aktualizovaném vydání, které připravila PhDr. Jarmila Klégrová, dětská psycholožka a dcera prof. Matějčka. Gillernová I., Krejčová L. et al. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada. Cílem publikace je zmapovat prostředí školy ze sociálněpsychologického úhlu pohledu, objasnit projevy různých fenoménů a načrtnout, jak souvisejí s efektivitou edukačních procesů. Sociální svět školy je zajímavý, dynamický a poskytuje řadu možností pro rozvíjení sociálních dovedností žáků. Kniha nabízí teoreticko-aplikační východiska a zároveň konkrétní postupy, jak příznivě ovlivnit procesy rozvoje sociálních dovedností žáků i učitelů. Kromě nových poznatků a témat i výsledků aktuálních výzkumů zde autorky navazují na úspěšné příspěvky či texty z předchozích let. Publikace je určena lektorům, kteří vedou výcvik sociálních dovedností učitelů i žáků, učitelům základních a středních škol různého typu a zaměření, vychovatelům, trenérům či vedoucím zájmových kroužků a oddílů pro děti a dospívající. Redakční poznámka: Informace o konferencích jsou uveřejňovány opakovaně, a to až do doby jejich konání. Informace o jednotlivých číslech časopisů jsou opakovány do doby, než je zveřejněno nové číslo. Informace o nových výzkumně anebo metodologicky zaměřených knihách jsou uveřejňovány opakovaně vždy ve dvou po sobě následujících číslech.

18 VÝZVA PRO AUTORY: MONOTEMATICKÉ ČÍSLO PedOr 3/2013 Metodologický standard oboru pedagogika Monotematické číslo bude věnováno jednomu ze základních problémů, který řeší všechny obory, jejichž ambicí je vytváření a aplikace výzkumně podložených poznatků. Aby bylo možné výzkumy v oboru pedagogika považovat za transparentní a zdůvodněné, je třeba stanovit kritéria posuzování a hodnocení jejich kvality. Tato kritéria mohou být stanovena formou publikovaného standardu nebo mohou vycházet z požadavků kladených redakcemi a recenzenty reprezentativních vědeckých časopisů apod. Cílem monotematického čísla je prostřednictvím publikovaných příspěvků otevřít diskusi nad metodologickým standardem oboru pedagogika. Podkladem k diskusi mohou být studie i kratší příspěvky týkající se obecných metodologických pravidel vědecké práce, metodologických požadavků vyplývajících ze specifičnosti jednotlivých výzkumných přístupů a obsahových doporučení pro psaní teoretických, přehledových, metodologických a empirických studií. Jsme přesvědčeni, že metodologický standard oboru implicitně ovlivňují také neviditelné autority oboru (členové grantových komisí a redakčních rad reprezentativních časopisů apod.). Proto bude do monotematického čísla zařazeno také několik vyžádaných příspěvků. Příspěvky by měly reflektovat současnou situaci u nás, ale mohou mít také zahraniční přesah. Vítány jsou studie a diskusní příspěvky vycházející z vlastních teoretických anebo empirických výzkumů relevantní pro obor pedagogika a také interdisciplinárně založené texty. Garanty čísla jsou: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. a doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. Časový plán přípravy monotematického čísla Abstrakty v rozsahu cca 2 normovaných stran (3600 znaků) zasílejte do na adresu V abstraktu prosím uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ (teoretická studie, přehledová studie, metodologická studie, diskusní příspěvek nebo esej), cíl a obsah příspěvku. Abstrakty budou posouzeny garanty čísla a redakcí; do obdrží jejich autoři vyrozumění o dalším postupu. Termín pro odevzdání studií akceptovaných abstraktů: Následně studie projdou standardním recenzním řízením recenzní posudky budou autorům průběžně zasílány spolu s žádostí o provedení úprav do Preferované tematické okruhy monotematického čísla: obsahové požadavky na teoretické, empirické, přehledové studie; metodologické požadavky na výzkumné zprávy (kvantitativní, kvalitativní, komparativní aj.); tvorba a adaptace výzkumných nástrojů (dotazníků, kategoriálních systémů apod.); objektivita, validita a reliabilita a další indikátory kvality výzkumu.

19 CALL FOR PAPERS FOR 2/2013 MONOTHEMATIC ISSUE OF ORBIS SCHOLAE Emotional aspects of learning and teaching Guest editors: Michaela Gläser-Zikuda, Iva Stuchlíková, Tomáš Janík The interaction between emotions, motivation, and cognition in human life, and especially in school and classroom contexts, is very complex. Yet, this fact does not seem to be reflected enough in research. During the last decades, various conceptualizations of the affective/emotional side of human being, and acting have been introduced. Emotions are basic psychological systems regulating the individual s adaptation to personal and environmental demands, and therefore they are very important from the perspective of education and schooling. There is a need for studying emotions in school and classroom context. It becomes evident that emotions have the potential to influence teaching and learning in both, positive and negative ways. Emotions as general evaluative reactions depending on the learner s personality proceed to as well as result from experiences with the social context, with learning and instruction, and with achievement demands, outcomes, and feedback. And since students emotions play an important role for goal orientation, self-concept, and the learning processes and outcomes, it is an important issue to clarify how they might be influenced by changing the learning environment, features of instructional quality, as well as the teacher behaviour and expertise in a more emotionally oriented way. Therefore, the aim of the monothematic issue is to provide an (selective) overview of the research field and contribute to its development by addressing various theoretical and methodological-practical aspects of emotions in the school and classroom contexts. The issue will include theoretical and empirical papers, as well as overviews and discussion papers considering the state of the art in the field. The papers should highlight emotions related to various contexts or settings (e.g. school, classroom, and instruction), actors or agents (e.g. teachers, students, and parents), processes (e.g. teaching learning, and interaction) and outcomes (e.g. self-concept, competencies, and achievement). Papers based on different methodological approaches (e.g. selfreporting, video observations, and physiological measures) incl. mixed methodology are welcome. We would like to invite the prospective authors to send us extended abstracts of their papers (1-2 pages) before February 15, The editors will provide the authors with feedback and will discuss the focus in and approach to them. The deadline for submitting the full text is May 15, The papers will be reviewed by two anonymous reviewers during June/July Revised papers are to be sent to editors in July/August The issue will be printed by the end of 2013.

20 VÝZVA PRO AUTORY: MONOTEMATICKÉ ČÍSLO ORBIS SCHOLAE 3/2013 Vnější diferenciace ve školním vzdělávání Hostující editoři: David Greger a Jana Straková V českém školním vzdělávání je hojně využíváno rozdělování žáků do škol a do tříd podle jejich schopností, tzv. vnější diferenciace. Zpravidla u nás o vnější diferenciaci hovoříme v souvislosti s víceletými (šesti- a osmi-letými) gymnázii, kterým byla dosud věnována nejvyšší - byť stále nedostatečná - výzkumná pozornost. V českém vzdělávacím systému však stále více a více narůstá míra diferenciace dle schopností žáků na úrovni škol i tříd i v jiných segmentech vzdělávacího systému. Dalšími, zatím výzkumně zanedbávanými, případy jsou výběrové základní školy s různým zaměřením (na cizí jazyky, matematiku i další předměty) nebo výběrové třídy v rámci základních škol se zaměřením. Setkáváme se i s praxí rozdělování žáků do tříd A, B, C, kdy třída A je tvořena žáky s nejlepšími školními výsledky a naopak do třídy C jsou zařazeni žáci s horším prospěchem, případně s poruchami učení. Na úrovni povinného vzdělávání pak můžeme do případů vnější diferenciace zařadit i školy praktické, do kterých jsou přeřazováni žáci s poruchami učení či sociálním znevýhodněním. Vnější diferenciace však není omezena pouze na povinné vzdělávání. Lze zkoumat i odlišností jednotlivých proudů středoškolského studia (maturitního a nematuritního, všeobecného a odborného, apod.), které představují další příklad diferenciovaného vzdělávání a větvení vzdělávacích drah. Vnější diferenciace vychází ze dvou základních premis: 1) jsme schopni efektivně a správně rozdělit žáky podle kognitivních schopností, 2) homogenní skupiny žáků dokážeme vzdělávat efektivněji a ku prospěchu všech žáků. Co může k platnosti těchto premis sdělit pedagogický výzkum? Do monotematického čísla uvítáme teoretické studie a přehledy zahraničních i domácích výzkumů zjišťujících dopady diferenciace na efektivitu i spravedlivost vzdělání, které se zabývají výše uvedenými tématy. Uvítáme i reflexe zahraničních zkušeností a diskusí o výhodách a nevýhodách vnější diferenciace v kontrastu ke společnému vzdělávání v heterogenních třídních kolektivech. Očekáváme také rukopisy výzkumných sdělení, která osvětlí mechanismy fungování všech výše uvedených typů diferenciace (víceletá gymnázia, výběrové základní školy a třídy, praktické školy, různé typy středoškolského vzdělávání) v českém vzdělávacím systému, případně se zaměří na způsoby a efektivitu výběru uchazečů o studium a charakteristiky žáků v jednotlivých vzdělávacích větvích. Uvítáme rovněž výzkumy zaměřené na názory a postoje aktérů k vnější diferenciaci, ať již se jedná o učitele, rodiče, zřizovatele nebo i samotné žáky. Naše výzva není samozřejmě určena pouze výzkumníkům v oblasti pedagogiky, ale i kolegům studujícím výše uvedená témata z pohledu sociologie, psychologie a ekonomie. Budeme rádi, když Vás tato výzva osloví a rozhodnete se do tematického čísla Orbis scholae 3/2013 přispět. V případě, že váháte, zda Váš příspěvek vhodně zapadá do nastíněného zaměření tohoto čísla, neváhejte se obracet přímo na editory čísla na adrese: a

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost SOUČASNÁ ŠKOLA - "DÍLNA LIDSKOSTI"? Uherský Brod, 27. - 28. 3. 2014 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 27. 3. 2014 8:30 9:30 Prezence 9:30 9:45 Zahájení konference 9:45 10:45 Hlavní referáty I 10:45 11:15 Cesta

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

srovnávací pedagogika

srovnávací pedagogika srovnávací pedagogika Jan Průcha Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů 2., aktualizované a rozšířené vydání KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika : mezinárodní

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH S STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH Vypracovala Pracovní skupina pro tvorbu standardu. MŠMT, 16. 3. 2009 Profesionalita pedagogů profesní růst podpora pravidla podmínky peníze poctivost

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Základní andragogické pojmy: dospělý,

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Výběr z nových knih 9/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2012 pedagogika Výběr z nových knih 9/2012 pedagogika 1. Angličtina : maturitní minimum : gramatika, témata, konverzace / [text Donata Olejnik] ; [illustrations Hubert Grajczak] -- 2. vyd. Dubicko : INFOA, 2012 -- 383

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) Ústav pedagogických věd Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) tů) Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv hil i / 0 http://www.zounek.cz/ Č A P V 2 0 1 0 Východiska výzkumu

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-8245/2014-1 V Praze dne 14. května 2014 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více