Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004"

Transkript

1 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

2

3 1 Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening Statement 6 Vedení společnosti / Senior Management of the Company 10 Zpráva vedení podniku / Management Report 18 Hlavní úkoly roku 2004 a jejich plnení / Key Targets for 2004 and their Fulfilment 20 Výhled do budoucnosti / Outlook 24 Provoz letišťě / Airport Operations 30 Zpráva dozorčí rady / Report of the Supervisory Board 32 Výrok auditora / Auditors Report 34 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 / Financial Statements for the Year Ended 31 December Identifikační údaje / Identifications Data

4 2 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vybrané ukazatele Highlights tis. Kč / in thousand of CZK Výkony / Production Provozní hospodářský výsledek / Profit on operating activities Výsledek hospodaření za účetní období / Profit for the year Vlastní kapitál / Equity Letiště Praha Ruzyně (počet cestujících) / Praha-Ruzyně Airport (number of passengers) Průměrný přepočtený stav zaměstnanců / Average adjusted number of employees Note: Czech convention has been applied to all Czech/English charts and tables contained in this Annual Report, which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space instead of a comma. Počet cestujících, kteří prošli letištěm Praha Ruzyně vzrostl o 29,9 %, zatím co průměrný nárůst evropských letišť v kategorii 5 10 mil. cestujících činil 5,6 %. The number of passengers cleared at Prague-Ruzyně Airport rose by 29.9%. At European Airports of the same category (5 10 million passengers) it increased by 5.6%.

5 Výroční zpráva / Annual Report 3

6 4 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Úvodní slovo generálního reditele General Director s Opening Statement Vážení přátelé, Dear friends, úspěšný rozvoj civilní letecké dopravy i letiště Praha Ruzyně je jedním z motorů růstu ekonomiky. Podílí se na ekonomickém rozvoji Prahy a Středočeského kraje, významně přispívá k růstu turistického ruchu i přílivu zahraničních investic a definuje Prahu a Českou republiku jako nový významný uzel dopravní infrastruktury v rozšířené Evropské unii. Successful development of air transport and Prague-Ruzyně Airport is one of the engines of economic growth. It contributes to the economic development of the capital and Central Bohemia, it substantially influences the growth in tourism and influx of foreign investment, and it defines Prague and the Czech Republic as a new major transport junction in the expanded European Union. Vroce 2004 dosáhlo pražské letiště rekordních výsledků ve všech ukazatelích. Oproti minulému roku vzrostl počet odbavených cestujících o 29,9 % na 9,7 milionu, což je nejvyšší nárůst výkonů v historii letiště, a očekáváme, že v roce 2005 převýší jedenáct milionů. Poprvé v historii létají do Prahy na přímých linkách dvě významné asijské společnosti Korean Air ze Seoulu a China Airlines Cargo s destinací Taipei. Počet pravidelných destinací dosáhl devadesáti a objem výkonů nízkonákladových dopravců se v průběhu 12 měsíců více než zdvojnásobil. Rok 2004 byl přelomový v mnoha ohledech, Česká republika se 1. května stala členem Evropské unie, což mělo významné dopady jak na pracovní postupy letiště, tak i na zjednodušení pasového a celního odbavení cestujících, a na cestách v rámci EU byl zrušen bezcelní prodej. Letiště Praha se také stalo hostitelem několika důležitých mezinárodních konferencí věnovaných rozvoji civilní letecké dopravy, které tento obor posunuly významným způsobem dopředu. K 1. červenci došlo k oddělení regionálních letišť Ostrava Mošnov, Brno Tuřany a Karlovy Vary, která byla ve velmi uspokojivé ekonomické situaci převedena pod správu krajů. Cílem předání bylo dát regionům větší možnost samostatně rozhodovat o využití letišť. According to all indicators recorded by Prague Airport, the 2004 results were record-breaking. Compared with the previous year, the number of cleared passengers rose by 29.9% to 9.7 million. It is the highest increase in performance in the airport s history and we expect this number to exceed 11 million. For the first time in history, two major Asian companies fly directly to Prague Korean Air from Seoul and China Airlines Cargo with destination Taipei. The number of regular destinations stood at ninety and the performance of low-cost operators more than doubled over the course of 12 months. In many respects, 2004 was a turning point. On 1 May, the Czech Republic became a member of the European Union. This had a major impact on both the airport s working procedures and on its facilitated passport and customs clearance of passengers. It also caused the cancellation of duty-free sales for destinations within the EU. Prague Airport also hosted several major international conferences devoted to the development of civilian air transport, which significantly influenced progress achieved in this field. As of 1 July, regional airports Ostrava-Mošnov, Brno-Tuřany and Karlovy Vary were detached. All of them were in a very satisfactory economic situation that was transferred under

7 Výroční zpráva / Annual Report 5 Nejdůležitějším úkolem podniku byla realizace projektu EUropa, investiční rozvojové akce zahrnující výstavbu terminálu Sever 2 a souvisejících staveb v objemu 10 miliard korun. Harmonogram výstavby je průběžně plněn ve všech ukazatelích tak, aby první část nového terminálu začala cestujícím sloužit už v létě Uvedení terminálu Sever 2 do plného provozu se očekává na počátku roku Stejně významné byly investice do oblasti životního prostředí a zmírnění dopadů provozu letiště na obyvatele okolních obcí a městských částí, které by měly být v budoucnu završeny ekologicky orientovaným projektem výstavby paralelní dráhy. Dámy a pánové, věřím, že nová výroční zpráva podniku vám poskytne co nejúplnější obraz o aktivitách roku 2004 a vizi do budoucna, a přeji mnoho úspěšných cest, které povedou přes letiště Praha Ruzyně. the administration of regions. The aim of the transfer was to give regions the possibility to make their own decisions about the use of the airports. Implementation of the EUropa project, including major investments such as construction of the Terminal North 2 and related structures worth CZK 10 billion, was the Company s most significant task. The timeline of the construction has been continually fulfilled in all aspects so that first part of the new terminal could begin serving passengers in the summer of The terminal is expected to start full operation at the beginning of Also important were investments made in the environment and those that would lessen the airport s impact on the inhabitants of neighbouring villages and town districts. In the future, they should culminate with the construction of the new parallel runway, which will also be environmentally focused. Ladies and gentlemen, I believe this annual report will provide you with the fullest possible picture of the Company s activities in 2004 and our vision for the future. I will also use this opportunity to wish you many successful trips travelling through Prague-Ruzyně Airport. Martin Kačur generální ředitel / General Director

8 6 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vedení spolecnosti Senior Management of the Company dole / below Ing. Bořek Vích úsek informační technologie / Information Technology Section Mgr. Ivana Bérešová úsek personální / Personnel Section Ing. Martin Kačur generální ředitel / General Director Ing. Martin Hlava úsek bezpečnostní / Security Section vpravo / on the right Ing. Martin Hlava úsek bezpečnostní / Security Section Ing. Martin Kačur generální ředitel / General Director Ing. Petr Hloušek úsek letištní provoz / Airport Operations Section Ing. Jiří Veigert, MBA úsek správa majetku / Property Management Section JUDr. Miloslav Stodola úsek obchodní a právní / Commercial and Legal Section Ing. Hana Černochová úsek ekonomicko finanční / Economic and Finance Section od / from 1 January 2005 Ing. Martin Kačur generální ředitel / General Director Ing. Dalibor Šťáhlavský úsek rozvoj a výstavba / Development and Construction Section

9 Výroční zpráva / Annual Report 7

10 8 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Pamatuji si na dobu, kdy se hasičům říkávalo požárníci to vypadalo, jako kdybychom požáry snad zakládali, a ne hasili! Já jsem se hasičem asi už narodil, mám to prostě v krvi zodpovědnost. Ono se navenek může sice někdy zdát, že je to zbytečné, když tak jen stojíme a přihlížíme, jak se tankuje letadlo, vždyť se přece nemůže celkem nic stát! Jenže, co kdyby? Opatrnosti není nikdy dost a od toho tu my jsme. Josef K., 43 let, velitel útvaru hasičů, 19 let zaměstnanec ČSL

11 Výroční zpráva / Annual Report 9 When I was a small boy I used to admire firemen in action they seemed so manly and brave. I was probably born to become a fireman, I have responsibility in my blood. I realize that people may sometimes think that we just stand there idle and watch an aircraft to fill up, that nothing can happen! But what if something did happen? We mut be on our guard. That s why we are here. Josef K., age: 43, chief of the fire unit, employed in CAA for 19 years

12 10 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Zpráva vedení podniku Management Report :: Vývoj hospodaření :: Financial Performance Výsledky hospodaření ČSL v roce 2004 byly opět mimořádně příznivé a potvrdily trend započatý v roce 2003, který byl označován jako nadprůměrný a velmi úspěšný. Kombinace růstu poptávky po letecké dopravě vyplývající mj. z absence negativních mimoekonomických vlivů minulého období, spojená s pozitivním dopadem přístupu České republiky do EU, způsobila bezprecedentní růst provozních výkonů letiště. Přes podobný vývoj v okolních zemích Praha upevnila své postavení největšího letiště v nových zemích EU. Společnost překročila plánované výsledky hospodaření, oproti předpokládanému zisku před zdaněním ve výši 1,33 mld.kč dosáhla podle českých účetních standardů zisku 1,47 mld.kč. Zisk po zdanění dosáhl hodnoty téměř 1 mld. Kč (988 mil.kč), tj. o 5,8 % více než v roce Letištní taxa se po celý rok nezměnila a přistávací poplatek se ve vazbě na vývoj jeho nákladové báze arozvoj provozu dokonce významně snížil. Pražské letiště je tak jedním z mála světových letišť, které svojí politikou snižuje náklady leteckých dopravců a stimuluje tak jejich provoz. ČSL pomáhá leteckým dopravcům vyrovnávat sezónní výkyvy v poptávce i tím, že v období zimního letového řádu jsou poplatky nižší. Konkurenceschopná úroveň poplatků na letišti je dlouhodobou strategií ČSL a v soutěži o zákazníka hraje klíčovou úlohu. I vývoj dalších ekonomických ukazatelů je v porovnání s předchozím rokem příznivý. Přidaná hodnota vzrostla z 2,80 na 2,98 mld. Kč, tj. o 6,7 %, provozní výsledek hospodaření dosáhl výše 1,48 mld. Kč oproti loňským 1,15 mld. Kč, což je nárůst dokonce o 28,5 %. Provozní marže se meziročně zvýšila o 4,8 procentního bodu na 34,5 %. Produktivita práce v poměru k přidané hodnotě The CAA s results in 2004 were again exceptionally good and confirmed the trend which began in the year 2003, which was described as above-average and very successful. The unprecedented growth of the airport s operational performance was a result of several combined factors: growing demand for air transport related to, among other things, the absence of negative non-economic impact in the past periods and positive influence of the Czech Republic s accession into the EU. Despite similar development in neighbouring countries, Prague has strengthened its position as the biggest airport of the new EU countries. The company s results exceeded the plan: its profit before tax according to Czech Accounting Standards totalled CZK 1.47 billion against the anticipated profit of CZK 1.33 billion. Profit after taxation totalled almost CZK 1 billion (988 million), i.e. by 5.8% more than in The airport tax remained the same throughout the year and the landing tariff was even substantially reduced in relation to the development of its cost-base and the growing operation. Prague Airport is one of the few airports globally which uses a fee-reduction policy to stimulate the operation of air carriers. The CAA helps them to counterbalance seasonal drops in demand also by offering lower fees during winter operation time. Use of competitive airport fees has been part of the CAA s long-term strategy and it has played a key role in the competition for the customer. Compared with the previous year, other economic indicators have also developed favourably. Added value rose from CZK 2.80 billion to 2.98 billion, i.e. by 6.7%; operating results totalled CZK 1.48 billion compared with last year s CZK 1.15 billion, a 28.5% increase. Operating margin rose by 4.8% to 34.5%.

13 Výroční zpráva / Annual Report 11

14 12 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Výsledek hospodaření po zdanění (v mil. Kč) After-tax profit (in CZK million) 1480,1 Provozní výsledek hospodaření (v mil. Kč) Operating profit (in CZK million) 322,5 900,4 881,1 933,8 1152,1 229,9 305,5 404,5 297,8 627,3 273,8 559,1 422,6 686,6 572,5 528,8 988, na pracovníka (průměrný přepočtený stav) stoupla o 3,5 % avpoměru k počtu cestujících odbavených jedním pracovníkem o 23,5 %. Labour productivity to added value per employee (average adjusted number) grew by 3.5% and, to the number of cleared passengers per employee, by 23.5%. Vedle pozitiv a příležitostí měl vstup ČR do EU i negativní dopady. Změna daňového režimu prodeje v duty free obchodech způsobila významný, ale předpokládaný pokles komerčních výnosů v oblasti provizí z prodeje. ČSL úspěšně provedla oddělení regionálních letišť a jejich předání do správy krajských úřadů. Letiště Brno, Ostrava a Karlovy Vary hospodaří od jako samostatné právnické subjekty zcela nezávislé na ČSL. Proces oddělení proběhl plynule a bez problémů a nijak neovlivnil kvalitu služeb těchto letišť. V souvislosti spřevodem, který se uskutečnil na základě zvláštního zákona č. 166/2004 Sb., přešla na kraje významná část aktiv a pasiv státního podniku, jak je podrobně dokumentováno v příloze k účetní závěrce. Dopad činí 1,8 mld. Kč a byl i hlavním důvodem pro snížení základního kapitálu státního podniku na 15,8 mld. Kč. Přes oddělení regionálních letišť však hodnota aktiv podniku meziročně stoupla na 28,1 mld. Kč. V souvislosti s postupným čerpáním úvěru na výstavbu nového terminálu stoupl podíl cizích zdrojů na pasivech podniku, a to z 13,4 % na 22,3 %. Úvěrová smlouva mezi ČSL a EIB byla uzavřena v roce Financování výstavby se jako aranžéři garance úvěru od EIB účastní ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt a HSBC Bank a syndikát dalších 11 mezinárodních bank. Next to positives and new opportunities, the Czech Republic s accession into the EU also had a negative impact. Change in tax regime in duty-free stores caused a significant, though expected decline of commercial revenues, especially in the area of the sales margin. The CAA successfully handled the detachment of regional airports and their transfer under the administration of regional offices. Since 1 July 2004, airports in Brno, Ostrava and Karlovy Vary have performed as autonomous legal entities totally independent of the CAA. The detachment process was smooth and it did not cause any problems nor influence the quality of services provided at these airports. In connection with the transfer, which was carried out on the basis of special law No. 166/2004 Coll., a substantial part of the state enterprise s assets and liabilities was transferred to the regions, as the notes to financial statements specify in detail. They total CZK 1.8 billion and it was also the main reason for reducing the company s registered capital to CZK 15.8 billion. Despite the detachment of regional airports, the value of the company s assets increased to CZK 28.1 billion compared with the previous year. In connection with gradual drawing of the loan for the construction of the new terminal, the share of external resources in the company s liabilities rose from 13.4% to 22.3%. Loan contract between the CAA and the EIB was concluded in ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt and HSBC Bank and a syndicate of eleven other international banks participated in financing of the construction as head guarantors of the loan from the EIB.

15 Výroční zpráva / Annual Report 13 :: Výhled :: Outlook Nejvýznamnější událostí následujícího období v provozní oblasti s výrazným dopadem na ekonomiku ČSL bude postupné zprovoznění nového terminálu. 1. srpna 2005 bude otevřena část nového odbavovacího terminálu Sever 2, především odbavovací Prst C s deseti novými nástupními mosty k letadlům. Stavebními úpravami výstavbou dvou rychlých výjezdů z hlavní dráhy 06/24 a úpravami pojezdových drah C a G, které budou ukončeny do poloviny měsíce června, se zvýší kapacita dráhového systému minimálně o 2 pohyby letadel za hodinu. Podle předpokladu odbaví letiště na přelomu října a listopadu 2005 desetimiliontého cestujícího. Tím jako první letiště v rámci nových členských zemí Evropské unie překoná v rámci jednoho kalendářního roku tuto přelomovou hranici a zařadí se do skupiny velkých evropských letišť. Celkem pražské letiště letos odbaví přes 11 milionů cestujících. Spostupným předáváním částí terminálu do provozu se zvýší i náklady podniku, zejména v oblasti odpisů a také úroků z úvěru, které byly po dobu výstavby kapitalizovány spolu s ostatními výdaji. Naplno se však tyto vlivy projeví až v roce 2006 a dalších letech. V souvislosti s dokončováním výstavby terminálu bude také čerpána podstatná část úvěrových zdrojů z úvěru EIB, přičemž jeho dočerpání se předpokládá v roce Vyšší provoz v roce 2005 bude před otevřením nového terminálu klást zvýšené nároky na organizaci práce a provozu na letišti, aby dopad na kvalitu služeb letiště byl minimální. Zároveň roste potřeba hledat nové formy komerčních aktivit, neboť ukazatel podílu komerčních výnosů na celkových výnosech má klesající tendenci a tento vývoj je nutné obrátit. Budou pokračovat přípravné práce na zahájení výstavby paralelní vzletové a přistávací dráhy 06R/24L, která je dalším nutným krokem umožňujícím další rozvoj letiště po otevření terminálu a také významným nástrojem pro zlepšení životního prostředí ve velké části Prahy ovlivněné hlukem z provozu na dráze 13/31. Podrobné údaje o hospodaření jsou součástí účetní závěrky a zprávy auditora uvedených na jiném místě této výroční zprávy. Gradual opening of the new terminal will be the most important event in the future period. It will have a substantial impact on the CAA performance and financial situation. On 1 August 2005, first part of the new Terminal North 2 will open: specifically, the Pier C with ten new jet-ways to the aircraft. The capacity of the runway system will be expanded by at least two aircraft movements per hour following the construction of two new fast exits from runway 06/24 and alteration of taxiways C and G which will be finished by mid-june. It is expected that the airport will clear its 10 millionth passenger at the turn of October and November It will be the first airport among EU member countries to exceed such a limit in one calendar year. This will rank it among the group of big European airports. This year, Prague Airport will clear over 11 million passengers. Gradual opening of parts of the terminal for operation will also increase the company s costs, especially depreciations and loan interests which were capitalized together with other expenses during the construction. This influence will, however, fully show in the accounts no sooner than in 2006 and subsequent years. In connection with completion of the construction of the terminal, a substantial part of the loan will be drawn from the EIB loan, which is expected to be drawn fully in Before the new terminal opens in 2005, higher traffic will place higher demands on the organization of work and the traffic at the airport to minimize the impact on the quality of airport services. We also need to search for new forms of commercial activities since the share of commercial revenues in total income is declining, and it is necessary to reverse this trend. Work will continue on the preparation of construction of the new parallel take-off and landing runway 06R/24L. It is another step which must be taken to facilitate further development of the airport after the terminal opens, and also a significant instrument for the improvement of the environment in a large area of Prague that is affected by aircraft noise coming from operations on runway 13/31. Detailed information about the company s performance is part of the financial statements and auditor s report in another section of this annual report.

16 14 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority :: Personální politika :: Personnel policy Výkonnost zaměstnanců Za celý rok 2004 prošlo letištěm Praha Ruzyně rekordních 9,7 milionu cestujících. Tj. o 2,2 milionu více než v roce Zároveň byl rok 2004 ve znamení výstavby terminálu Sever 2. Narůst objemu ČSL zvládla s celkovým počtem zaměstnanců 1696, tj. fyzický stav zaměstnanců k bez zaměstnanců regionálních letišť. Těch bylo k převedeno celkem 166 pod správu krajů. Sezónní nárůst zaměstnanců představuje posílení v oblasti služeb odbavení cestujících, letadel a zboží, další zajišťování zimní údržby ploch. Rozvoj zaměstnanců Vroce 2004 investovala ČSL do rozvoje svých zaměstnanců Kč. Těžištěm rozvoje zaměstnanců je stabilně oblast IT technologií atrénink jazykových znalostí, především anglického jazyka, pro výkon práce. Z nových potřeb se ČSL zejména věnovala problematice komunikačních dovedností s orientací na oblast kulturních rozdílů a zvládání práce s lidmi v zátěžových situacích. Významně se posilovaly znalosti v oblasti projektového řízení. Vysoký důraz je stále kladen na vzdělávání v oblasti Environmentální politiky. Na vysoké úrovni probíhá interní vzdělávání zaměstnanců, které je zajišťováno zaměstnanci ČSL, Bezpečnostního úseku. Vysokou kvalitu interního školení v této oblasti, potvrzují i externí partneři, pro které tyto školení také poskytujeme. Spolupráce s odbory Spolupráce s odbory byla ve znamení vzájemného respektu a korektních vztahů, tak jako v předchozích letech. Vztahy mezi odborovou organizací a ČSL jsou upraveny Podnikovou kolektivní smlouvou, která byla sjednaná na období Staff performance Arecord number of 9.7 million passengers went through Prague Airport in 2004, i.e. 2.2 million more than in At the same time, 2004 was a year of construction of the Terminal North 2. The CAA handled the growing number of passengers with a total of 1,696 employees; this was the number of employees as at 31 December 2004, without the 166 employees of regional airports who were transferred under the administration of regions as of 1 July Seasonal increase in the number of employees accounts for passenger, aircraft and goods clearance services and winter maintenance of runways and other airport areas. Staff development In 2004, the CAA invested CZK 8,082,219 in employee development. The core employee development areas are improvement of IT and language skills primarily in English, which is necessary for their work. The CAA s new educational priorities included training of communication skills with focus on cultural differences and working with people in stressful situations. Education in the area of Environmental Policy is continually in the centre of attention. The company also offers internal training courses in which lecturers are employees of the CAA s Security Section. External partners, to whom we also provide the courses, have confirmed their high quality. Cooperation with trade unions Cooperation with the trade unions was based on mutual respect and proper relations, as in previous years. Relations between the trade union organization and the CAA are governed by Corporate Collective Agreement which was concluded for the period from 1 April December :: Sociální politika :: Social policy Vroce 2004 čerpalo z fondu kulturních a sociálních potřeb celkem zaměstnanců: In 2004, the Cultural and Social Needs Fund was used by employees as follows: půjčky 105 zaměstnanců Loans 105 employees příspěvek na rekreaci 819 zaměstnanců Contribution to recreation 819 employees a důchodců and retirees příspěvek na rekreaci dětí 530 zaměstnanců Contribution to childrens education 530 employees odměna při pracovním a životním výročí 179 zaměstnanců Rewards for work and personal anniversaries 179 employees příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců Contribution to supplementary pension insurance 1,214 employees příspěvek na životní pojištění zaměstnanců Contribution to life insurance 1,126 employees

17 Výroční zpráva / Annual Report 15 Průměrné přepočtené stavy zaměstnanců letiště Praha 77 Average adjusted number of employees of Prague Airport Průměrné přepočtené stavy zaměstnanců regionální letiště celkem Average adjusted number of employees of regional airports, total

18 16 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Kdyby mi někdy máma řekla, že budu v práci žehlit, to bych se teda docela bavil. Ale ono to tak dneska vlastně je nežehlím sice košile, ale přistávací plochu od stop gumy po kolech letadel. A žehlička taky vypadá docela jinak. To ale není zdaleka všechno, co děláme, je toho mnohem víc. Letiště, to není jen velká betonová plocha, je to obrovská komunikační síť, a s tím spojený pořádný kus starostí a práce. Pavel T., 27 let, pracovník údržby letištní plochy, 3 roky zaměstnanec ČSL

19 Výroční zpráva / Annual Report 17 If mum told me I would be ironing at work, I would have loughed my head off. But it is almost the case today it s true that I do not iron shirts but the landing surface to remove rubber tracks made by aircraft wheels. And the iron also looks completely different. But it s not all I do, of course. The airport is not just a big concrete area, it s a huge communication network and it involves a lot of care and work to keep it up. Pavel T., age: 27 years, maintenance of airport areas, employeed in CAA for 3 years

20 18 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Hlavní úkoly roku 2004 a jejich plnení Key Targets for 2004 and their Fulfilment Hlavní úkoly ČSL, s.p. pro rok 2004 stanovené zakladatelem podniku, plnění k The CAA s key targets for 2004 set by the Company s founder, and their fulfilment at 31 December Vytvořit hrubý zisk před zdaněním v roce 2004 minimálně ve výši mil. Kč. 1. To generate a gross profit of at least CZK 1,092 million before taxation in 2004 Plnění: výnosy: náklady: zisk před zdaněním: Úkol byl splněn tis. Kč tis. Kč tis. Kč Fulfilment: Income: CZK 4,352,716,000 Costs: CZK 2,884,261,000 Profit before taxation: CZK 1,468,455,000 The target was met. 2. Zajistit bezpečnost organizace ČSL, s.p., v souladu s požadavky standardů a doporučených postupů ICAO a Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Plnění: ČSL, s.p., dodržuje bezpečnostní standardy a doporučení ICAO a národní legislativu pro oblast bezpečnosti civilního letectví předpis L17 a jeho dodatky A, B a C. Úkol byl splněn. 3. Uzavřít výběrové řízení na technologii automatického třídění zavazadel pro terminál Sever 2 se zárukou kompatibility se zvoleným detekčním systémem a zajistit provedení realizační dokumentace strojní části technologie. Plnění: Inzerát obchodní veřejné soutěže na výběr dodavatele vyšel v Obchodním věstníku a Evropském journalu Komise vyhodnotila předložené nabídky a doporučila jako vítěze společnost VanDerLande Industries B.V. (Holandsko). Na průběh výběrového řízení dohlíželi zástupci Evropské investiční banky, kteří schvalovali podmínky výběrového řízení, vyhodnocení nabídek a výběr uchazeče. Úkol byl splněn. 2. To ensure security of the CAA in compliance with the requirements of the ICAO standards and the National Programme of Civil Aviation Protection from Crime. Fulfilment: The CAA observes ICAO security standards and recommendations and national civil aviation laws regulation L17 and its supplements A, B and C. The target was met. 3. To close a tender for automatic luggage sorting technology for Terminal North 2 compatible with the selected detection system and ensure realization documentation of the machine part of the technology. Fulfilment: The advertisement inviting companies to take part in the public tender was published in Obchodní věstník and the European Journal on 18 February The CAA Commission evaluated the submitted offers and recommended VanDerLande Industries B.V. (the Netherlands) as the winner. Representatives of the European Investment Bank supervised the course of the tender, who approved terms of the tender, selection of offers and selection of candidates. The target was met.

21 Výroční zpráva / Annual Report Dodržet časový plán výstavby terminálu Sever 2 a splnit finanční kovenanty vyplývající z úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou a smlouvy o poskytnutí bankovní záruky. Plnění: Práce na projektu probíhají v souladu s odsouhlaseným harmonogramem. Uvažuje se o předčasném zprovoznění Prstu C a části spojovacího objektu pro odlety v červenci Finanční kovenanty jsou průběžně plněny podle garanční smlouvy. Úkol byl splněn. 4. To observe the schedule of the construction of Terminal North 2 and meet the financial commitment arising from the loan contract with the European Investment Bank and the contract on provision of a bank guarantee. Fulfilment: Work on the project is carried out according to the agreed schedule. An early opening of Pier C and of part of the connecting building for take-offs in July 2005 is considered. Financial commitments are continuously met according to the guarantee contract. The target was met. 5. Zajistit odpovídající kapacity dráhového systému letiště Praha Ruzyně a zahájit kroky nezbytné k získání potřebného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro zvýšení dráhové kapacity na vzletové a přistávací dráze 06/24. Plnění: Magistrát hlavního města Prahy rozhodl, že stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí), protože plochy pro stavbu jsou v souladu s územním plánem. ČSL, s.p. požádala o stavební povolení, které vydal Úřad pro civilní letectví Letecký stavební úřad. Projektová dokumentace pro stavební povolení byla projednána. Stavební povolení vydané nabylo právní moci Realizaci zahájila v únoru 2005 firma Dálniční stavby, a.s. Úkol byl splněn. 6. Připravit výběr projektové organizace na zpracování dokumentace k územnímu řízení a postupné projednávání dokumentace při zahájení územního řízení k paralelní vzletové a přistávací dráze 06/24. Plnění: Ve výběrovém řízení byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace pro územní řízení, firma Nikodem a Partner, s r.o., která ihned zahájila práce. Probíhá zpracování dokumentace pro projednávání EIA. Podle optimistického předpokladu bude územní rozhodnutí vydáno v listopadu Skutečné datum vydání závisí na postupu veřejnoprávních projednávání a změn územních plánů dotčených obcí. Dále probíhají jednání o územním plánu a předjednání stanovisek dotčených orgánů a různých občanských aktivit v obcích. Úkol byl splněn. 5. To ensure corresponding capacity of the runway system at Prague Airport and to make the necessary steps in order to acquire the appropriate town planning decision and building permission to increase the capacity of runway 06/24. Fulfilment: The City of Prague Town Council decided that a town planning decision was not necessary for the project because the area selected for the construction is in compliance with the town plan. The CAA applied for the building permission and it was issued by the Civil Aviation Office Aviation Building Office. Project documentation for the building permission was discussed. Building persmission issued on 20 October 2004 came into effect on 25 November The firm Dálniční stavby, a.s. started work on the project in February The target was fulfilled. 6. To prepare a tender for a project firm that will prepare the documentation for town planning proceedings and for a gradual discussion of documents when the proceedings on the parallel runway 06/24 begin. Fulfilment: The tender for the supplier of the project documentation for the town planning proceedings was won by the firm Nikodem a Partner, s r.o. which immediately started the work. Documentation for negotiations at the EIB is being drafted. According to an optimistic forecast, the town planning decision will be issued in November The real date of issue depends on how fast the related discussion and changes in town plans of the villages involved will advance. Discussion on the town plan continues, as well as pre-negotiation of opinions of affected bodies and various civic movements in villages. The target was fulfilled.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

monday. november 6 {pondělí, 6. listopad}

monday. november 6 {pondělí, 6. listopad} november listopad Before I had a chance to recover from such a quick start of the project, I was leaving for China, more precisely to Red Beijing. A lot of work awaited me there, but just as many cultural

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ČESKÁ SPRÁVA LETIŠŤ, S. P. CZECH AIRPORTS AUTHORITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

ČESKÁ SPRÁVA LETIŠŤ, S. P. CZECH AIRPORTS AUTHORITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 Obsah Vybrané ukazatele 2 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vedení společnosti 6 Zpráva vedení podniku 8 Výhled do budoucnosti 16 Provoz letiš 18 Zpráva dozorčí rady 28 Účetní závěrka a zpráva auditora

Více

Česká správa letišť, s. p. Czech Airports Authority. 2003 Výroční zpráva Annual Report

Česká správa letišť, s. p. Czech Airports Authority. 2003 Výroční zpráva Annual Report Česká správa letišť, s. p. Czech Airports Authority 2003 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening Statement

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC Lecturer: Bohumil Pokorný České dráhy, a.s., www.cd.cz EXISTING CONDITIONS The Czech Republic needs quality and fast railway traffic conection with the other countries

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více