Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004"

Transkript

1 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

2

3 1 Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening Statement 6 Vedení společnosti / Senior Management of the Company 10 Zpráva vedení podniku / Management Report 18 Hlavní úkoly roku 2004 a jejich plnení / Key Targets for 2004 and their Fulfilment 20 Výhled do budoucnosti / Outlook 24 Provoz letišťě / Airport Operations 30 Zpráva dozorčí rady / Report of the Supervisory Board 32 Výrok auditora / Auditors Report 34 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 / Financial Statements for the Year Ended 31 December Identifikační údaje / Identifications Data

4 2 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vybrané ukazatele Highlights tis. Kč / in thousand of CZK Výkony / Production Provozní hospodářský výsledek / Profit on operating activities Výsledek hospodaření za účetní období / Profit for the year Vlastní kapitál / Equity Letiště Praha Ruzyně (počet cestujících) / Praha-Ruzyně Airport (number of passengers) Průměrný přepočtený stav zaměstnanců / Average adjusted number of employees Note: Czech convention has been applied to all Czech/English charts and tables contained in this Annual Report, which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space instead of a comma. Počet cestujících, kteří prošli letištěm Praha Ruzyně vzrostl o 29,9 %, zatím co průměrný nárůst evropských letišť v kategorii 5 10 mil. cestujících činil 5,6 %. The number of passengers cleared at Prague-Ruzyně Airport rose by 29.9%. At European Airports of the same category (5 10 million passengers) it increased by 5.6%.

5 Výroční zpráva / Annual Report 3

6 4 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Úvodní slovo generálního reditele General Director s Opening Statement Vážení přátelé, Dear friends, úspěšný rozvoj civilní letecké dopravy i letiště Praha Ruzyně je jedním z motorů růstu ekonomiky. Podílí se na ekonomickém rozvoji Prahy a Středočeského kraje, významně přispívá k růstu turistického ruchu i přílivu zahraničních investic a definuje Prahu a Českou republiku jako nový významný uzel dopravní infrastruktury v rozšířené Evropské unii. Successful development of air transport and Prague-Ruzyně Airport is one of the engines of economic growth. It contributes to the economic development of the capital and Central Bohemia, it substantially influences the growth in tourism and influx of foreign investment, and it defines Prague and the Czech Republic as a new major transport junction in the expanded European Union. Vroce 2004 dosáhlo pražské letiště rekordních výsledků ve všech ukazatelích. Oproti minulému roku vzrostl počet odbavených cestujících o 29,9 % na 9,7 milionu, což je nejvyšší nárůst výkonů v historii letiště, a očekáváme, že v roce 2005 převýší jedenáct milionů. Poprvé v historii létají do Prahy na přímých linkách dvě významné asijské společnosti Korean Air ze Seoulu a China Airlines Cargo s destinací Taipei. Počet pravidelných destinací dosáhl devadesáti a objem výkonů nízkonákladových dopravců se v průběhu 12 měsíců více než zdvojnásobil. Rok 2004 byl přelomový v mnoha ohledech, Česká republika se 1. května stala členem Evropské unie, což mělo významné dopady jak na pracovní postupy letiště, tak i na zjednodušení pasového a celního odbavení cestujících, a na cestách v rámci EU byl zrušen bezcelní prodej. Letiště Praha se také stalo hostitelem několika důležitých mezinárodních konferencí věnovaných rozvoji civilní letecké dopravy, které tento obor posunuly významným způsobem dopředu. K 1. červenci došlo k oddělení regionálních letišť Ostrava Mošnov, Brno Tuřany a Karlovy Vary, která byla ve velmi uspokojivé ekonomické situaci převedena pod správu krajů. Cílem předání bylo dát regionům větší možnost samostatně rozhodovat o využití letišť. According to all indicators recorded by Prague Airport, the 2004 results were record-breaking. Compared with the previous year, the number of cleared passengers rose by 29.9% to 9.7 million. It is the highest increase in performance in the airport s history and we expect this number to exceed 11 million. For the first time in history, two major Asian companies fly directly to Prague Korean Air from Seoul and China Airlines Cargo with destination Taipei. The number of regular destinations stood at ninety and the performance of low-cost operators more than doubled over the course of 12 months. In many respects, 2004 was a turning point. On 1 May, the Czech Republic became a member of the European Union. This had a major impact on both the airport s working procedures and on its facilitated passport and customs clearance of passengers. It also caused the cancellation of duty-free sales for destinations within the EU. Prague Airport also hosted several major international conferences devoted to the development of civilian air transport, which significantly influenced progress achieved in this field. As of 1 July, regional airports Ostrava-Mošnov, Brno-Tuřany and Karlovy Vary were detached. All of them were in a very satisfactory economic situation that was transferred under

7 Výroční zpráva / Annual Report 5 Nejdůležitějším úkolem podniku byla realizace projektu EUropa, investiční rozvojové akce zahrnující výstavbu terminálu Sever 2 a souvisejících staveb v objemu 10 miliard korun. Harmonogram výstavby je průběžně plněn ve všech ukazatelích tak, aby první část nového terminálu začala cestujícím sloužit už v létě Uvedení terminálu Sever 2 do plného provozu se očekává na počátku roku Stejně významné byly investice do oblasti životního prostředí a zmírnění dopadů provozu letiště na obyvatele okolních obcí a městských částí, které by měly být v budoucnu završeny ekologicky orientovaným projektem výstavby paralelní dráhy. Dámy a pánové, věřím, že nová výroční zpráva podniku vám poskytne co nejúplnější obraz o aktivitách roku 2004 a vizi do budoucna, a přeji mnoho úspěšných cest, které povedou přes letiště Praha Ruzyně. the administration of regions. The aim of the transfer was to give regions the possibility to make their own decisions about the use of the airports. Implementation of the EUropa project, including major investments such as construction of the Terminal North 2 and related structures worth CZK 10 billion, was the Company s most significant task. The timeline of the construction has been continually fulfilled in all aspects so that first part of the new terminal could begin serving passengers in the summer of The terminal is expected to start full operation at the beginning of Also important were investments made in the environment and those that would lessen the airport s impact on the inhabitants of neighbouring villages and town districts. In the future, they should culminate with the construction of the new parallel runway, which will also be environmentally focused. Ladies and gentlemen, I believe this annual report will provide you with the fullest possible picture of the Company s activities in 2004 and our vision for the future. I will also use this opportunity to wish you many successful trips travelling through Prague-Ruzyně Airport. Martin Kačur generální ředitel / General Director

8 6 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vedení spolecnosti Senior Management of the Company dole / below Ing. Bořek Vích úsek informační technologie / Information Technology Section Mgr. Ivana Bérešová úsek personální / Personnel Section Ing. Martin Kačur generální ředitel / General Director Ing. Martin Hlava úsek bezpečnostní / Security Section vpravo / on the right Ing. Martin Hlava úsek bezpečnostní / Security Section Ing. Martin Kačur generální ředitel / General Director Ing. Petr Hloušek úsek letištní provoz / Airport Operations Section Ing. Jiří Veigert, MBA úsek správa majetku / Property Management Section JUDr. Miloslav Stodola úsek obchodní a právní / Commercial and Legal Section Ing. Hana Černochová úsek ekonomicko finanční / Economic and Finance Section od / from 1 January 2005 Ing. Martin Kačur generální ředitel / General Director Ing. Dalibor Šťáhlavský úsek rozvoj a výstavba / Development and Construction Section

9 Výroční zpráva / Annual Report 7

10 8 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Pamatuji si na dobu, kdy se hasičům říkávalo požárníci to vypadalo, jako kdybychom požáry snad zakládali, a ne hasili! Já jsem se hasičem asi už narodil, mám to prostě v krvi zodpovědnost. Ono se navenek může sice někdy zdát, že je to zbytečné, když tak jen stojíme a přihlížíme, jak se tankuje letadlo, vždyť se přece nemůže celkem nic stát! Jenže, co kdyby? Opatrnosti není nikdy dost a od toho tu my jsme. Josef K., 43 let, velitel útvaru hasičů, 19 let zaměstnanec ČSL

11 Výroční zpráva / Annual Report 9 When I was a small boy I used to admire firemen in action they seemed so manly and brave. I was probably born to become a fireman, I have responsibility in my blood. I realize that people may sometimes think that we just stand there idle and watch an aircraft to fill up, that nothing can happen! But what if something did happen? We mut be on our guard. That s why we are here. Josef K., age: 43, chief of the fire unit, employed in CAA for 19 years

12 10 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Zpráva vedení podniku Management Report :: Vývoj hospodaření :: Financial Performance Výsledky hospodaření ČSL v roce 2004 byly opět mimořádně příznivé a potvrdily trend započatý v roce 2003, který byl označován jako nadprůměrný a velmi úspěšný. Kombinace růstu poptávky po letecké dopravě vyplývající mj. z absence negativních mimoekonomických vlivů minulého období, spojená s pozitivním dopadem přístupu České republiky do EU, způsobila bezprecedentní růst provozních výkonů letiště. Přes podobný vývoj v okolních zemích Praha upevnila své postavení největšího letiště v nových zemích EU. Společnost překročila plánované výsledky hospodaření, oproti předpokládanému zisku před zdaněním ve výši 1,33 mld.kč dosáhla podle českých účetních standardů zisku 1,47 mld.kč. Zisk po zdanění dosáhl hodnoty téměř 1 mld. Kč (988 mil.kč), tj. o 5,8 % více než v roce Letištní taxa se po celý rok nezměnila a přistávací poplatek se ve vazbě na vývoj jeho nákladové báze arozvoj provozu dokonce významně snížil. Pražské letiště je tak jedním z mála světových letišť, které svojí politikou snižuje náklady leteckých dopravců a stimuluje tak jejich provoz. ČSL pomáhá leteckým dopravcům vyrovnávat sezónní výkyvy v poptávce i tím, že v období zimního letového řádu jsou poplatky nižší. Konkurenceschopná úroveň poplatků na letišti je dlouhodobou strategií ČSL a v soutěži o zákazníka hraje klíčovou úlohu. I vývoj dalších ekonomických ukazatelů je v porovnání s předchozím rokem příznivý. Přidaná hodnota vzrostla z 2,80 na 2,98 mld. Kč, tj. o 6,7 %, provozní výsledek hospodaření dosáhl výše 1,48 mld. Kč oproti loňským 1,15 mld. Kč, což je nárůst dokonce o 28,5 %. Provozní marže se meziročně zvýšila o 4,8 procentního bodu na 34,5 %. Produktivita práce v poměru k přidané hodnotě The CAA s results in 2004 were again exceptionally good and confirmed the trend which began in the year 2003, which was described as above-average and very successful. The unprecedented growth of the airport s operational performance was a result of several combined factors: growing demand for air transport related to, among other things, the absence of negative non-economic impact in the past periods and positive influence of the Czech Republic s accession into the EU. Despite similar development in neighbouring countries, Prague has strengthened its position as the biggest airport of the new EU countries. The company s results exceeded the plan: its profit before tax according to Czech Accounting Standards totalled CZK 1.47 billion against the anticipated profit of CZK 1.33 billion. Profit after taxation totalled almost CZK 1 billion (988 million), i.e. by 5.8% more than in The airport tax remained the same throughout the year and the landing tariff was even substantially reduced in relation to the development of its cost-base and the growing operation. Prague Airport is one of the few airports globally which uses a fee-reduction policy to stimulate the operation of air carriers. The CAA helps them to counterbalance seasonal drops in demand also by offering lower fees during winter operation time. Use of competitive airport fees has been part of the CAA s long-term strategy and it has played a key role in the competition for the customer. Compared with the previous year, other economic indicators have also developed favourably. Added value rose from CZK 2.80 billion to 2.98 billion, i.e. by 6.7%; operating results totalled CZK 1.48 billion compared with last year s CZK 1.15 billion, a 28.5% increase. Operating margin rose by 4.8% to 34.5%.

13 Výroční zpráva / Annual Report 11

14 12 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Výsledek hospodaření po zdanění (v mil. Kč) After-tax profit (in CZK million) 1480,1 Provozní výsledek hospodaření (v mil. Kč) Operating profit (in CZK million) 322,5 900,4 881,1 933,8 1152,1 229,9 305,5 404,5 297,8 627,3 273,8 559,1 422,6 686,6 572,5 528,8 988, na pracovníka (průměrný přepočtený stav) stoupla o 3,5 % avpoměru k počtu cestujících odbavených jedním pracovníkem o 23,5 %. Labour productivity to added value per employee (average adjusted number) grew by 3.5% and, to the number of cleared passengers per employee, by 23.5%. Vedle pozitiv a příležitostí měl vstup ČR do EU i negativní dopady. Změna daňového režimu prodeje v duty free obchodech způsobila významný, ale předpokládaný pokles komerčních výnosů v oblasti provizí z prodeje. ČSL úspěšně provedla oddělení regionálních letišť a jejich předání do správy krajských úřadů. Letiště Brno, Ostrava a Karlovy Vary hospodaří od jako samostatné právnické subjekty zcela nezávislé na ČSL. Proces oddělení proběhl plynule a bez problémů a nijak neovlivnil kvalitu služeb těchto letišť. V souvislosti spřevodem, který se uskutečnil na základě zvláštního zákona č. 166/2004 Sb., přešla na kraje významná část aktiv a pasiv státního podniku, jak je podrobně dokumentováno v příloze k účetní závěrce. Dopad činí 1,8 mld. Kč a byl i hlavním důvodem pro snížení základního kapitálu státního podniku na 15,8 mld. Kč. Přes oddělení regionálních letišť však hodnota aktiv podniku meziročně stoupla na 28,1 mld. Kč. V souvislosti s postupným čerpáním úvěru na výstavbu nového terminálu stoupl podíl cizích zdrojů na pasivech podniku, a to z 13,4 % na 22,3 %. Úvěrová smlouva mezi ČSL a EIB byla uzavřena v roce Financování výstavby se jako aranžéři garance úvěru od EIB účastní ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt a HSBC Bank a syndikát dalších 11 mezinárodních bank. Next to positives and new opportunities, the Czech Republic s accession into the EU also had a negative impact. Change in tax regime in duty-free stores caused a significant, though expected decline of commercial revenues, especially in the area of the sales margin. The CAA successfully handled the detachment of regional airports and their transfer under the administration of regional offices. Since 1 July 2004, airports in Brno, Ostrava and Karlovy Vary have performed as autonomous legal entities totally independent of the CAA. The detachment process was smooth and it did not cause any problems nor influence the quality of services provided at these airports. In connection with the transfer, which was carried out on the basis of special law No. 166/2004 Coll., a substantial part of the state enterprise s assets and liabilities was transferred to the regions, as the notes to financial statements specify in detail. They total CZK 1.8 billion and it was also the main reason for reducing the company s registered capital to CZK 15.8 billion. Despite the detachment of regional airports, the value of the company s assets increased to CZK 28.1 billion compared with the previous year. In connection with gradual drawing of the loan for the construction of the new terminal, the share of external resources in the company s liabilities rose from 13.4% to 22.3%. Loan contract between the CAA and the EIB was concluded in ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt and HSBC Bank and a syndicate of eleven other international banks participated in financing of the construction as head guarantors of the loan from the EIB.

15 Výroční zpráva / Annual Report 13 :: Výhled :: Outlook Nejvýznamnější událostí následujícího období v provozní oblasti s výrazným dopadem na ekonomiku ČSL bude postupné zprovoznění nového terminálu. 1. srpna 2005 bude otevřena část nového odbavovacího terminálu Sever 2, především odbavovací Prst C s deseti novými nástupními mosty k letadlům. Stavebními úpravami výstavbou dvou rychlých výjezdů z hlavní dráhy 06/24 a úpravami pojezdových drah C a G, které budou ukončeny do poloviny měsíce června, se zvýší kapacita dráhového systému minimálně o 2 pohyby letadel za hodinu. Podle předpokladu odbaví letiště na přelomu října a listopadu 2005 desetimiliontého cestujícího. Tím jako první letiště v rámci nových členských zemí Evropské unie překoná v rámci jednoho kalendářního roku tuto přelomovou hranici a zařadí se do skupiny velkých evropských letišť. Celkem pražské letiště letos odbaví přes 11 milionů cestujících. Spostupným předáváním částí terminálu do provozu se zvýší i náklady podniku, zejména v oblasti odpisů a také úroků z úvěru, které byly po dobu výstavby kapitalizovány spolu s ostatními výdaji. Naplno se však tyto vlivy projeví až v roce 2006 a dalších letech. V souvislosti s dokončováním výstavby terminálu bude také čerpána podstatná část úvěrových zdrojů z úvěru EIB, přičemž jeho dočerpání se předpokládá v roce Vyšší provoz v roce 2005 bude před otevřením nového terminálu klást zvýšené nároky na organizaci práce a provozu na letišti, aby dopad na kvalitu služeb letiště byl minimální. Zároveň roste potřeba hledat nové formy komerčních aktivit, neboť ukazatel podílu komerčních výnosů na celkových výnosech má klesající tendenci a tento vývoj je nutné obrátit. Budou pokračovat přípravné práce na zahájení výstavby paralelní vzletové a přistávací dráhy 06R/24L, která je dalším nutným krokem umožňujícím další rozvoj letiště po otevření terminálu a také významným nástrojem pro zlepšení životního prostředí ve velké části Prahy ovlivněné hlukem z provozu na dráze 13/31. Podrobné údaje o hospodaření jsou součástí účetní závěrky a zprávy auditora uvedených na jiném místě této výroční zprávy. Gradual opening of the new terminal will be the most important event in the future period. It will have a substantial impact on the CAA performance and financial situation. On 1 August 2005, first part of the new Terminal North 2 will open: specifically, the Pier C with ten new jet-ways to the aircraft. The capacity of the runway system will be expanded by at least two aircraft movements per hour following the construction of two new fast exits from runway 06/24 and alteration of taxiways C and G which will be finished by mid-june. It is expected that the airport will clear its 10 millionth passenger at the turn of October and November It will be the first airport among EU member countries to exceed such a limit in one calendar year. This will rank it among the group of big European airports. This year, Prague Airport will clear over 11 million passengers. Gradual opening of parts of the terminal for operation will also increase the company s costs, especially depreciations and loan interests which were capitalized together with other expenses during the construction. This influence will, however, fully show in the accounts no sooner than in 2006 and subsequent years. In connection with completion of the construction of the terminal, a substantial part of the loan will be drawn from the EIB loan, which is expected to be drawn fully in Before the new terminal opens in 2005, higher traffic will place higher demands on the organization of work and the traffic at the airport to minimize the impact on the quality of airport services. We also need to search for new forms of commercial activities since the share of commercial revenues in total income is declining, and it is necessary to reverse this trend. Work will continue on the preparation of construction of the new parallel take-off and landing runway 06R/24L. It is another step which must be taken to facilitate further development of the airport after the terminal opens, and also a significant instrument for the improvement of the environment in a large area of Prague that is affected by aircraft noise coming from operations on runway 13/31. Detailed information about the company s performance is part of the financial statements and auditor s report in another section of this annual report.

16 14 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority :: Personální politika :: Personnel policy Výkonnost zaměstnanců Za celý rok 2004 prošlo letištěm Praha Ruzyně rekordních 9,7 milionu cestujících. Tj. o 2,2 milionu více než v roce Zároveň byl rok 2004 ve znamení výstavby terminálu Sever 2. Narůst objemu ČSL zvládla s celkovým počtem zaměstnanců 1696, tj. fyzický stav zaměstnanců k bez zaměstnanců regionálních letišť. Těch bylo k převedeno celkem 166 pod správu krajů. Sezónní nárůst zaměstnanců představuje posílení v oblasti služeb odbavení cestujících, letadel a zboží, další zajišťování zimní údržby ploch. Rozvoj zaměstnanců Vroce 2004 investovala ČSL do rozvoje svých zaměstnanců Kč. Těžištěm rozvoje zaměstnanců je stabilně oblast IT technologií atrénink jazykových znalostí, především anglického jazyka, pro výkon práce. Z nových potřeb se ČSL zejména věnovala problematice komunikačních dovedností s orientací na oblast kulturních rozdílů a zvládání práce s lidmi v zátěžových situacích. Významně se posilovaly znalosti v oblasti projektového řízení. Vysoký důraz je stále kladen na vzdělávání v oblasti Environmentální politiky. Na vysoké úrovni probíhá interní vzdělávání zaměstnanců, které je zajišťováno zaměstnanci ČSL, Bezpečnostního úseku. Vysokou kvalitu interního školení v této oblasti, potvrzují i externí partneři, pro které tyto školení také poskytujeme. Spolupráce s odbory Spolupráce s odbory byla ve znamení vzájemného respektu a korektních vztahů, tak jako v předchozích letech. Vztahy mezi odborovou organizací a ČSL jsou upraveny Podnikovou kolektivní smlouvou, která byla sjednaná na období Staff performance Arecord number of 9.7 million passengers went through Prague Airport in 2004, i.e. 2.2 million more than in At the same time, 2004 was a year of construction of the Terminal North 2. The CAA handled the growing number of passengers with a total of 1,696 employees; this was the number of employees as at 31 December 2004, without the 166 employees of regional airports who were transferred under the administration of regions as of 1 July Seasonal increase in the number of employees accounts for passenger, aircraft and goods clearance services and winter maintenance of runways and other airport areas. Staff development In 2004, the CAA invested CZK 8,082,219 in employee development. The core employee development areas are improvement of IT and language skills primarily in English, which is necessary for their work. The CAA s new educational priorities included training of communication skills with focus on cultural differences and working with people in stressful situations. Education in the area of Environmental Policy is continually in the centre of attention. The company also offers internal training courses in which lecturers are employees of the CAA s Security Section. External partners, to whom we also provide the courses, have confirmed their high quality. Cooperation with trade unions Cooperation with the trade unions was based on mutual respect and proper relations, as in previous years. Relations between the trade union organization and the CAA are governed by Corporate Collective Agreement which was concluded for the period from 1 April December :: Sociální politika :: Social policy Vroce 2004 čerpalo z fondu kulturních a sociálních potřeb celkem zaměstnanců: In 2004, the Cultural and Social Needs Fund was used by employees as follows: půjčky 105 zaměstnanců Loans 105 employees příspěvek na rekreaci 819 zaměstnanců Contribution to recreation 819 employees a důchodců and retirees příspěvek na rekreaci dětí 530 zaměstnanců Contribution to childrens education 530 employees odměna při pracovním a životním výročí 179 zaměstnanců Rewards for work and personal anniversaries 179 employees příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců Contribution to supplementary pension insurance 1,214 employees příspěvek na životní pojištění zaměstnanců Contribution to life insurance 1,126 employees

17 Výroční zpráva / Annual Report 15 Průměrné přepočtené stavy zaměstnanců letiště Praha 77 Average adjusted number of employees of Prague Airport Průměrné přepočtené stavy zaměstnanců regionální letiště celkem Average adjusted number of employees of regional airports, total

18 16 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Kdyby mi někdy máma řekla, že budu v práci žehlit, to bych se teda docela bavil. Ale ono to tak dneska vlastně je nežehlím sice košile, ale přistávací plochu od stop gumy po kolech letadel. A žehlička taky vypadá docela jinak. To ale není zdaleka všechno, co děláme, je toho mnohem víc. Letiště, to není jen velká betonová plocha, je to obrovská komunikační síť, a s tím spojený pořádný kus starostí a práce. Pavel T., 27 let, pracovník údržby letištní plochy, 3 roky zaměstnanec ČSL

19 Výroční zpráva / Annual Report 17 If mum told me I would be ironing at work, I would have loughed my head off. But it is almost the case today it s true that I do not iron shirts but the landing surface to remove rubber tracks made by aircraft wheels. And the iron also looks completely different. But it s not all I do, of course. The airport is not just a big concrete area, it s a huge communication network and it involves a lot of care and work to keep it up. Pavel T., age: 27 years, maintenance of airport areas, employeed in CAA for 3 years

20 18 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Hlavní úkoly roku 2004 a jejich plnení Key Targets for 2004 and their Fulfilment Hlavní úkoly ČSL, s.p. pro rok 2004 stanovené zakladatelem podniku, plnění k The CAA s key targets for 2004 set by the Company s founder, and their fulfilment at 31 December Vytvořit hrubý zisk před zdaněním v roce 2004 minimálně ve výši mil. Kč. 1. To generate a gross profit of at least CZK 1,092 million before taxation in 2004 Plnění: výnosy: náklady: zisk před zdaněním: Úkol byl splněn tis. Kč tis. Kč tis. Kč Fulfilment: Income: CZK 4,352,716,000 Costs: CZK 2,884,261,000 Profit before taxation: CZK 1,468,455,000 The target was met. 2. Zajistit bezpečnost organizace ČSL, s.p., v souladu s požadavky standardů a doporučených postupů ICAO a Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Plnění: ČSL, s.p., dodržuje bezpečnostní standardy a doporučení ICAO a národní legislativu pro oblast bezpečnosti civilního letectví předpis L17 a jeho dodatky A, B a C. Úkol byl splněn. 3. Uzavřít výběrové řízení na technologii automatického třídění zavazadel pro terminál Sever 2 se zárukou kompatibility se zvoleným detekčním systémem a zajistit provedení realizační dokumentace strojní části technologie. Plnění: Inzerát obchodní veřejné soutěže na výběr dodavatele vyšel v Obchodním věstníku a Evropském journalu Komise vyhodnotila předložené nabídky a doporučila jako vítěze společnost VanDerLande Industries B.V. (Holandsko). Na průběh výběrového řízení dohlíželi zástupci Evropské investiční banky, kteří schvalovali podmínky výběrového řízení, vyhodnocení nabídek a výběr uchazeče. Úkol byl splněn. 2. To ensure security of the CAA in compliance with the requirements of the ICAO standards and the National Programme of Civil Aviation Protection from Crime. Fulfilment: The CAA observes ICAO security standards and recommendations and national civil aviation laws regulation L17 and its supplements A, B and C. The target was met. 3. To close a tender for automatic luggage sorting technology for Terminal North 2 compatible with the selected detection system and ensure realization documentation of the machine part of the technology. Fulfilment: The advertisement inviting companies to take part in the public tender was published in Obchodní věstník and the European Journal on 18 February The CAA Commission evaluated the submitted offers and recommended VanDerLande Industries B.V. (the Netherlands) as the winner. Representatives of the European Investment Bank supervised the course of the tender, who approved terms of the tender, selection of offers and selection of candidates. The target was met.

21 Výroční zpráva / Annual Report Dodržet časový plán výstavby terminálu Sever 2 a splnit finanční kovenanty vyplývající z úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou a smlouvy o poskytnutí bankovní záruky. Plnění: Práce na projektu probíhají v souladu s odsouhlaseným harmonogramem. Uvažuje se o předčasném zprovoznění Prstu C a části spojovacího objektu pro odlety v červenci Finanční kovenanty jsou průběžně plněny podle garanční smlouvy. Úkol byl splněn. 4. To observe the schedule of the construction of Terminal North 2 and meet the financial commitment arising from the loan contract with the European Investment Bank and the contract on provision of a bank guarantee. Fulfilment: Work on the project is carried out according to the agreed schedule. An early opening of Pier C and of part of the connecting building for take-offs in July 2005 is considered. Financial commitments are continuously met according to the guarantee contract. The target was met. 5. Zajistit odpovídající kapacity dráhového systému letiště Praha Ruzyně a zahájit kroky nezbytné k získání potřebného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro zvýšení dráhové kapacity na vzletové a přistávací dráze 06/24. Plnění: Magistrát hlavního města Prahy rozhodl, že stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí), protože plochy pro stavbu jsou v souladu s územním plánem. ČSL, s.p. požádala o stavební povolení, které vydal Úřad pro civilní letectví Letecký stavební úřad. Projektová dokumentace pro stavební povolení byla projednána. Stavební povolení vydané nabylo právní moci Realizaci zahájila v únoru 2005 firma Dálniční stavby, a.s. Úkol byl splněn. 6. Připravit výběr projektové organizace na zpracování dokumentace k územnímu řízení a postupné projednávání dokumentace při zahájení územního řízení k paralelní vzletové a přistávací dráze 06/24. Plnění: Ve výběrovém řízení byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace pro územní řízení, firma Nikodem a Partner, s r.o., která ihned zahájila práce. Probíhá zpracování dokumentace pro projednávání EIA. Podle optimistického předpokladu bude územní rozhodnutí vydáno v listopadu Skutečné datum vydání závisí na postupu veřejnoprávních projednávání a změn územních plánů dotčených obcí. Dále probíhají jednání o územním plánu a předjednání stanovisek dotčených orgánů a různých občanských aktivit v obcích. Úkol byl splněn. 5. To ensure corresponding capacity of the runway system at Prague Airport and to make the necessary steps in order to acquire the appropriate town planning decision and building permission to increase the capacity of runway 06/24. Fulfilment: The City of Prague Town Council decided that a town planning decision was not necessary for the project because the area selected for the construction is in compliance with the town plan. The CAA applied for the building permission and it was issued by the Civil Aviation Office Aviation Building Office. Project documentation for the building permission was discussed. Building persmission issued on 20 October 2004 came into effect on 25 November The firm Dálniční stavby, a.s. started work on the project in February The target was fulfilled. 6. To prepare a tender for a project firm that will prepare the documentation for town planning proceedings and for a gradual discussion of documents when the proceedings on the parallel runway 06/24 begin. Fulfilment: The tender for the supplier of the project documentation for the town planning proceedings was won by the firm Nikodem a Partner, s r.o. which immediately started the work. Documentation for negotiations at the EIB is being drafted. According to an optimistic forecast, the town planning decision will be issued in November The real date of issue depends on how fast the related discussion and changes in town plans of the villages involved will advance. Discussion on the town plan continues, as well as pre-negotiation of opinions of affected bodies and various civic movements in villages. The target was fulfilled.

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Česká správa letišť, s. p. Czech Airports Authority. 2003 Výroční zpráva Annual Report

Česká správa letišť, s. p. Czech Airports Authority. 2003 Výroční zpráva Annual Report Česká správa letišť, s. p. Czech Airports Authority 2003 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening Statement

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výroční zpráva Annual report

Výroční zpráva Annual report Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele General Director s Opening Statement 6 Vedení společnosti Senior Management 8 Zpráva vedení podniku Management Report 16

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 1 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Úvodní slovo generálního ředitele 2 Statutární orgány a vedení podniku 4 Zpráva vedení podniku 7 Výhled do budoucnosti

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Shopping. www.jazykovekarty.cz

Shopping. www.jazykovekarty.cz Shopping Where does your family do everyday grocery shopping? Which shops do you prefer when you need to buy shoes, clothes, electronics, etc. and why? What are the advantages and disadvantages of internet

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více