Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004"

Transkript

1 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

2

3 1 Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening Statement 6 Vedení společnosti / Senior Management of the Company 10 Zpráva vedení podniku / Management Report 18 Hlavní úkoly roku 2004 a jejich plnení / Key Targets for 2004 and their Fulfilment 20 Výhled do budoucnosti / Outlook 24 Provoz letišťě / Airport Operations 30 Zpráva dozorčí rady / Report of the Supervisory Board 32 Výrok auditora / Auditors Report 34 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 / Financial Statements for the Year Ended 31 December Identifikační údaje / Identifications Data

4 2 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vybrané ukazatele Highlights tis. Kč / in thousand of CZK Výkony / Production Provozní hospodářský výsledek / Profit on operating activities Výsledek hospodaření za účetní období / Profit for the year Vlastní kapitál / Equity Letiště Praha Ruzyně (počet cestujících) / Praha-Ruzyně Airport (number of passengers) Průměrný přepočtený stav zaměstnanců / Average adjusted number of employees Note: Czech convention has been applied to all Czech/English charts and tables contained in this Annual Report, which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space instead of a comma. Počet cestujících, kteří prošli letištěm Praha Ruzyně vzrostl o 29,9 %, zatím co průměrný nárůst evropských letišť v kategorii 5 10 mil. cestujících činil 5,6 %. The number of passengers cleared at Prague-Ruzyně Airport rose by 29.9%. At European Airports of the same category (5 10 million passengers) it increased by 5.6%.

5 Výroční zpráva / Annual Report 3

6 4 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Úvodní slovo generálního reditele General Director s Opening Statement Vážení přátelé, Dear friends, úspěšný rozvoj civilní letecké dopravy i letiště Praha Ruzyně je jedním z motorů růstu ekonomiky. Podílí se na ekonomickém rozvoji Prahy a Středočeského kraje, významně přispívá k růstu turistického ruchu i přílivu zahraničních investic a definuje Prahu a Českou republiku jako nový významný uzel dopravní infrastruktury v rozšířené Evropské unii. Successful development of air transport and Prague-Ruzyně Airport is one of the engines of economic growth. It contributes to the economic development of the capital and Central Bohemia, it substantially influences the growth in tourism and influx of foreign investment, and it defines Prague and the Czech Republic as a new major transport junction in the expanded European Union. Vroce 2004 dosáhlo pražské letiště rekordních výsledků ve všech ukazatelích. Oproti minulému roku vzrostl počet odbavených cestujících o 29,9 % na 9,7 milionu, což je nejvyšší nárůst výkonů v historii letiště, a očekáváme, že v roce 2005 převýší jedenáct milionů. Poprvé v historii létají do Prahy na přímých linkách dvě významné asijské společnosti Korean Air ze Seoulu a China Airlines Cargo s destinací Taipei. Počet pravidelných destinací dosáhl devadesáti a objem výkonů nízkonákladových dopravců se v průběhu 12 měsíců více než zdvojnásobil. Rok 2004 byl přelomový v mnoha ohledech, Česká republika se 1. května stala členem Evropské unie, což mělo významné dopady jak na pracovní postupy letiště, tak i na zjednodušení pasového a celního odbavení cestujících, a na cestách v rámci EU byl zrušen bezcelní prodej. Letiště Praha se také stalo hostitelem několika důležitých mezinárodních konferencí věnovaných rozvoji civilní letecké dopravy, které tento obor posunuly významným způsobem dopředu. K 1. červenci došlo k oddělení regionálních letišť Ostrava Mošnov, Brno Tuřany a Karlovy Vary, která byla ve velmi uspokojivé ekonomické situaci převedena pod správu krajů. Cílem předání bylo dát regionům větší možnost samostatně rozhodovat o využití letišť. According to all indicators recorded by Prague Airport, the 2004 results were record-breaking. Compared with the previous year, the number of cleared passengers rose by 29.9% to 9.7 million. It is the highest increase in performance in the airport s history and we expect this number to exceed 11 million. For the first time in history, two major Asian companies fly directly to Prague Korean Air from Seoul and China Airlines Cargo with destination Taipei. The number of regular destinations stood at ninety and the performance of low-cost operators more than doubled over the course of 12 months. In many respects, 2004 was a turning point. On 1 May, the Czech Republic became a member of the European Union. This had a major impact on both the airport s working procedures and on its facilitated passport and customs clearance of passengers. It also caused the cancellation of duty-free sales for destinations within the EU. Prague Airport also hosted several major international conferences devoted to the development of civilian air transport, which significantly influenced progress achieved in this field. As of 1 July, regional airports Ostrava-Mošnov, Brno-Tuřany and Karlovy Vary were detached. All of them were in a very satisfactory economic situation that was transferred under

7 Výroční zpráva / Annual Report 5 Nejdůležitějším úkolem podniku byla realizace projektu EUropa, investiční rozvojové akce zahrnující výstavbu terminálu Sever 2 a souvisejících staveb v objemu 10 miliard korun. Harmonogram výstavby je průběžně plněn ve všech ukazatelích tak, aby první část nového terminálu začala cestujícím sloužit už v létě Uvedení terminálu Sever 2 do plného provozu se očekává na počátku roku Stejně významné byly investice do oblasti životního prostředí a zmírnění dopadů provozu letiště na obyvatele okolních obcí a městských částí, které by měly být v budoucnu završeny ekologicky orientovaným projektem výstavby paralelní dráhy. Dámy a pánové, věřím, že nová výroční zpráva podniku vám poskytne co nejúplnější obraz o aktivitách roku 2004 a vizi do budoucna, a přeji mnoho úspěšných cest, které povedou přes letiště Praha Ruzyně. the administration of regions. The aim of the transfer was to give regions the possibility to make their own decisions about the use of the airports. Implementation of the EUropa project, including major investments such as construction of the Terminal North 2 and related structures worth CZK 10 billion, was the Company s most significant task. The timeline of the construction has been continually fulfilled in all aspects so that first part of the new terminal could begin serving passengers in the summer of The terminal is expected to start full operation at the beginning of Also important were investments made in the environment and those that would lessen the airport s impact on the inhabitants of neighbouring villages and town districts. In the future, they should culminate with the construction of the new parallel runway, which will also be environmentally focused. Ladies and gentlemen, I believe this annual report will provide you with the fullest possible picture of the Company s activities in 2004 and our vision for the future. I will also use this opportunity to wish you many successful trips travelling through Prague-Ruzyně Airport. Martin Kačur generální ředitel / General Director

8 6 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vedení spolecnosti Senior Management of the Company dole / below Ing. Bořek Vích úsek informační technologie / Information Technology Section Mgr. Ivana Bérešová úsek personální / Personnel Section Ing. Martin Kačur generální ředitel / General Director Ing. Martin Hlava úsek bezpečnostní / Security Section vpravo / on the right Ing. Martin Hlava úsek bezpečnostní / Security Section Ing. Martin Kačur generální ředitel / General Director Ing. Petr Hloušek úsek letištní provoz / Airport Operations Section Ing. Jiří Veigert, MBA úsek správa majetku / Property Management Section JUDr. Miloslav Stodola úsek obchodní a právní / Commercial and Legal Section Ing. Hana Černochová úsek ekonomicko finanční / Economic and Finance Section od / from 1 January 2005 Ing. Martin Kačur generální ředitel / General Director Ing. Dalibor Šťáhlavský úsek rozvoj a výstavba / Development and Construction Section

9 Výroční zpráva / Annual Report 7

10 8 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Pamatuji si na dobu, kdy se hasičům říkávalo požárníci to vypadalo, jako kdybychom požáry snad zakládali, a ne hasili! Já jsem se hasičem asi už narodil, mám to prostě v krvi zodpovědnost. Ono se navenek může sice někdy zdát, že je to zbytečné, když tak jen stojíme a přihlížíme, jak se tankuje letadlo, vždyť se přece nemůže celkem nic stát! Jenže, co kdyby? Opatrnosti není nikdy dost a od toho tu my jsme. Josef K., 43 let, velitel útvaru hasičů, 19 let zaměstnanec ČSL

11 Výroční zpráva / Annual Report 9 When I was a small boy I used to admire firemen in action they seemed so manly and brave. I was probably born to become a fireman, I have responsibility in my blood. I realize that people may sometimes think that we just stand there idle and watch an aircraft to fill up, that nothing can happen! But what if something did happen? We mut be on our guard. That s why we are here. Josef K., age: 43, chief of the fire unit, employed in CAA for 19 years

12 10 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Zpráva vedení podniku Management Report :: Vývoj hospodaření :: Financial Performance Výsledky hospodaření ČSL v roce 2004 byly opět mimořádně příznivé a potvrdily trend započatý v roce 2003, který byl označován jako nadprůměrný a velmi úspěšný. Kombinace růstu poptávky po letecké dopravě vyplývající mj. z absence negativních mimoekonomických vlivů minulého období, spojená s pozitivním dopadem přístupu České republiky do EU, způsobila bezprecedentní růst provozních výkonů letiště. Přes podobný vývoj v okolních zemích Praha upevnila své postavení největšího letiště v nových zemích EU. Společnost překročila plánované výsledky hospodaření, oproti předpokládanému zisku před zdaněním ve výši 1,33 mld.kč dosáhla podle českých účetních standardů zisku 1,47 mld.kč. Zisk po zdanění dosáhl hodnoty téměř 1 mld. Kč (988 mil.kč), tj. o 5,8 % více než v roce Letištní taxa se po celý rok nezměnila a přistávací poplatek se ve vazbě na vývoj jeho nákladové báze arozvoj provozu dokonce významně snížil. Pražské letiště je tak jedním z mála světových letišť, které svojí politikou snižuje náklady leteckých dopravců a stimuluje tak jejich provoz. ČSL pomáhá leteckým dopravcům vyrovnávat sezónní výkyvy v poptávce i tím, že v období zimního letového řádu jsou poplatky nižší. Konkurenceschopná úroveň poplatků na letišti je dlouhodobou strategií ČSL a v soutěži o zákazníka hraje klíčovou úlohu. I vývoj dalších ekonomických ukazatelů je v porovnání s předchozím rokem příznivý. Přidaná hodnota vzrostla z 2,80 na 2,98 mld. Kč, tj. o 6,7 %, provozní výsledek hospodaření dosáhl výše 1,48 mld. Kč oproti loňským 1,15 mld. Kč, což je nárůst dokonce o 28,5 %. Provozní marže se meziročně zvýšila o 4,8 procentního bodu na 34,5 %. Produktivita práce v poměru k přidané hodnotě The CAA s results in 2004 were again exceptionally good and confirmed the trend which began in the year 2003, which was described as above-average and very successful. The unprecedented growth of the airport s operational performance was a result of several combined factors: growing demand for air transport related to, among other things, the absence of negative non-economic impact in the past periods and positive influence of the Czech Republic s accession into the EU. Despite similar development in neighbouring countries, Prague has strengthened its position as the biggest airport of the new EU countries. The company s results exceeded the plan: its profit before tax according to Czech Accounting Standards totalled CZK 1.47 billion against the anticipated profit of CZK 1.33 billion. Profit after taxation totalled almost CZK 1 billion (988 million), i.e. by 5.8% more than in The airport tax remained the same throughout the year and the landing tariff was even substantially reduced in relation to the development of its cost-base and the growing operation. Prague Airport is one of the few airports globally which uses a fee-reduction policy to stimulate the operation of air carriers. The CAA helps them to counterbalance seasonal drops in demand also by offering lower fees during winter operation time. Use of competitive airport fees has been part of the CAA s long-term strategy and it has played a key role in the competition for the customer. Compared with the previous year, other economic indicators have also developed favourably. Added value rose from CZK 2.80 billion to 2.98 billion, i.e. by 6.7%; operating results totalled CZK 1.48 billion compared with last year s CZK 1.15 billion, a 28.5% increase. Operating margin rose by 4.8% to 34.5%.

13 Výroční zpráva / Annual Report 11

14 12 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Výsledek hospodaření po zdanění (v mil. Kč) After-tax profit (in CZK million) 1480,1 Provozní výsledek hospodaření (v mil. Kč) Operating profit (in CZK million) 322,5 900,4 881,1 933,8 1152,1 229,9 305,5 404,5 297,8 627,3 273,8 559,1 422,6 686,6 572,5 528,8 988, na pracovníka (průměrný přepočtený stav) stoupla o 3,5 % avpoměru k počtu cestujících odbavených jedním pracovníkem o 23,5 %. Labour productivity to added value per employee (average adjusted number) grew by 3.5% and, to the number of cleared passengers per employee, by 23.5%. Vedle pozitiv a příležitostí měl vstup ČR do EU i negativní dopady. Změna daňového režimu prodeje v duty free obchodech způsobila významný, ale předpokládaný pokles komerčních výnosů v oblasti provizí z prodeje. ČSL úspěšně provedla oddělení regionálních letišť a jejich předání do správy krajských úřadů. Letiště Brno, Ostrava a Karlovy Vary hospodaří od jako samostatné právnické subjekty zcela nezávislé na ČSL. Proces oddělení proběhl plynule a bez problémů a nijak neovlivnil kvalitu služeb těchto letišť. V souvislosti spřevodem, který se uskutečnil na základě zvláštního zákona č. 166/2004 Sb., přešla na kraje významná část aktiv a pasiv státního podniku, jak je podrobně dokumentováno v příloze k účetní závěrce. Dopad činí 1,8 mld. Kč a byl i hlavním důvodem pro snížení základního kapitálu státního podniku na 15,8 mld. Kč. Přes oddělení regionálních letišť však hodnota aktiv podniku meziročně stoupla na 28,1 mld. Kč. V souvislosti s postupným čerpáním úvěru na výstavbu nového terminálu stoupl podíl cizích zdrojů na pasivech podniku, a to z 13,4 % na 22,3 %. Úvěrová smlouva mezi ČSL a EIB byla uzavřena v roce Financování výstavby se jako aranžéři garance úvěru od EIB účastní ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt a HSBC Bank a syndikát dalších 11 mezinárodních bank. Next to positives and new opportunities, the Czech Republic s accession into the EU also had a negative impact. Change in tax regime in duty-free stores caused a significant, though expected decline of commercial revenues, especially in the area of the sales margin. The CAA successfully handled the detachment of regional airports and their transfer under the administration of regional offices. Since 1 July 2004, airports in Brno, Ostrava and Karlovy Vary have performed as autonomous legal entities totally independent of the CAA. The detachment process was smooth and it did not cause any problems nor influence the quality of services provided at these airports. In connection with the transfer, which was carried out on the basis of special law No. 166/2004 Coll., a substantial part of the state enterprise s assets and liabilities was transferred to the regions, as the notes to financial statements specify in detail. They total CZK 1.8 billion and it was also the main reason for reducing the company s registered capital to CZK 15.8 billion. Despite the detachment of regional airports, the value of the company s assets increased to CZK 28.1 billion compared with the previous year. In connection with gradual drawing of the loan for the construction of the new terminal, the share of external resources in the company s liabilities rose from 13.4% to 22.3%. Loan contract between the CAA and the EIB was concluded in ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt and HSBC Bank and a syndicate of eleven other international banks participated in financing of the construction as head guarantors of the loan from the EIB.

15 Výroční zpráva / Annual Report 13 :: Výhled :: Outlook Nejvýznamnější událostí následujícího období v provozní oblasti s výrazným dopadem na ekonomiku ČSL bude postupné zprovoznění nového terminálu. 1. srpna 2005 bude otevřena část nového odbavovacího terminálu Sever 2, především odbavovací Prst C s deseti novými nástupními mosty k letadlům. Stavebními úpravami výstavbou dvou rychlých výjezdů z hlavní dráhy 06/24 a úpravami pojezdových drah C a G, které budou ukončeny do poloviny měsíce června, se zvýší kapacita dráhového systému minimálně o 2 pohyby letadel za hodinu. Podle předpokladu odbaví letiště na přelomu října a listopadu 2005 desetimiliontého cestujícího. Tím jako první letiště v rámci nových členských zemí Evropské unie překoná v rámci jednoho kalendářního roku tuto přelomovou hranici a zařadí se do skupiny velkých evropských letišť. Celkem pražské letiště letos odbaví přes 11 milionů cestujících. Spostupným předáváním částí terminálu do provozu se zvýší i náklady podniku, zejména v oblasti odpisů a také úroků z úvěru, které byly po dobu výstavby kapitalizovány spolu s ostatními výdaji. Naplno se však tyto vlivy projeví až v roce 2006 a dalších letech. V souvislosti s dokončováním výstavby terminálu bude také čerpána podstatná část úvěrových zdrojů z úvěru EIB, přičemž jeho dočerpání se předpokládá v roce Vyšší provoz v roce 2005 bude před otevřením nového terminálu klást zvýšené nároky na organizaci práce a provozu na letišti, aby dopad na kvalitu služeb letiště byl minimální. Zároveň roste potřeba hledat nové formy komerčních aktivit, neboť ukazatel podílu komerčních výnosů na celkových výnosech má klesající tendenci a tento vývoj je nutné obrátit. Budou pokračovat přípravné práce na zahájení výstavby paralelní vzletové a přistávací dráhy 06R/24L, která je dalším nutným krokem umožňujícím další rozvoj letiště po otevření terminálu a také významným nástrojem pro zlepšení životního prostředí ve velké části Prahy ovlivněné hlukem z provozu na dráze 13/31. Podrobné údaje o hospodaření jsou součástí účetní závěrky a zprávy auditora uvedených na jiném místě této výroční zprávy. Gradual opening of the new terminal will be the most important event in the future period. It will have a substantial impact on the CAA performance and financial situation. On 1 August 2005, first part of the new Terminal North 2 will open: specifically, the Pier C with ten new jet-ways to the aircraft. The capacity of the runway system will be expanded by at least two aircraft movements per hour following the construction of two new fast exits from runway 06/24 and alteration of taxiways C and G which will be finished by mid-june. It is expected that the airport will clear its 10 millionth passenger at the turn of October and November It will be the first airport among EU member countries to exceed such a limit in one calendar year. This will rank it among the group of big European airports. This year, Prague Airport will clear over 11 million passengers. Gradual opening of parts of the terminal for operation will also increase the company s costs, especially depreciations and loan interests which were capitalized together with other expenses during the construction. This influence will, however, fully show in the accounts no sooner than in 2006 and subsequent years. In connection with completion of the construction of the terminal, a substantial part of the loan will be drawn from the EIB loan, which is expected to be drawn fully in Before the new terminal opens in 2005, higher traffic will place higher demands on the organization of work and the traffic at the airport to minimize the impact on the quality of airport services. We also need to search for new forms of commercial activities since the share of commercial revenues in total income is declining, and it is necessary to reverse this trend. Work will continue on the preparation of construction of the new parallel take-off and landing runway 06R/24L. It is another step which must be taken to facilitate further development of the airport after the terminal opens, and also a significant instrument for the improvement of the environment in a large area of Prague that is affected by aircraft noise coming from operations on runway 13/31. Detailed information about the company s performance is part of the financial statements and auditor s report in another section of this annual report.

16 14 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority :: Personální politika :: Personnel policy Výkonnost zaměstnanců Za celý rok 2004 prošlo letištěm Praha Ruzyně rekordních 9,7 milionu cestujících. Tj. o 2,2 milionu více než v roce Zároveň byl rok 2004 ve znamení výstavby terminálu Sever 2. Narůst objemu ČSL zvládla s celkovým počtem zaměstnanců 1696, tj. fyzický stav zaměstnanců k bez zaměstnanců regionálních letišť. Těch bylo k převedeno celkem 166 pod správu krajů. Sezónní nárůst zaměstnanců představuje posílení v oblasti služeb odbavení cestujících, letadel a zboží, další zajišťování zimní údržby ploch. Rozvoj zaměstnanců Vroce 2004 investovala ČSL do rozvoje svých zaměstnanců Kč. Těžištěm rozvoje zaměstnanců je stabilně oblast IT technologií atrénink jazykových znalostí, především anglického jazyka, pro výkon práce. Z nových potřeb se ČSL zejména věnovala problematice komunikačních dovedností s orientací na oblast kulturních rozdílů a zvládání práce s lidmi v zátěžových situacích. Významně se posilovaly znalosti v oblasti projektového řízení. Vysoký důraz je stále kladen na vzdělávání v oblasti Environmentální politiky. Na vysoké úrovni probíhá interní vzdělávání zaměstnanců, které je zajišťováno zaměstnanci ČSL, Bezpečnostního úseku. Vysokou kvalitu interního školení v této oblasti, potvrzují i externí partneři, pro které tyto školení také poskytujeme. Spolupráce s odbory Spolupráce s odbory byla ve znamení vzájemného respektu a korektních vztahů, tak jako v předchozích letech. Vztahy mezi odborovou organizací a ČSL jsou upraveny Podnikovou kolektivní smlouvou, která byla sjednaná na období Staff performance Arecord number of 9.7 million passengers went through Prague Airport in 2004, i.e. 2.2 million more than in At the same time, 2004 was a year of construction of the Terminal North 2. The CAA handled the growing number of passengers with a total of 1,696 employees; this was the number of employees as at 31 December 2004, without the 166 employees of regional airports who were transferred under the administration of regions as of 1 July Seasonal increase in the number of employees accounts for passenger, aircraft and goods clearance services and winter maintenance of runways and other airport areas. Staff development In 2004, the CAA invested CZK 8,082,219 in employee development. The core employee development areas are improvement of IT and language skills primarily in English, which is necessary for their work. The CAA s new educational priorities included training of communication skills with focus on cultural differences and working with people in stressful situations. Education in the area of Environmental Policy is continually in the centre of attention. The company also offers internal training courses in which lecturers are employees of the CAA s Security Section. External partners, to whom we also provide the courses, have confirmed their high quality. Cooperation with trade unions Cooperation with the trade unions was based on mutual respect and proper relations, as in previous years. Relations between the trade union organization and the CAA are governed by Corporate Collective Agreement which was concluded for the period from 1 April December :: Sociální politika :: Social policy Vroce 2004 čerpalo z fondu kulturních a sociálních potřeb celkem zaměstnanců: In 2004, the Cultural and Social Needs Fund was used by employees as follows: půjčky 105 zaměstnanců Loans 105 employees příspěvek na rekreaci 819 zaměstnanců Contribution to recreation 819 employees a důchodců and retirees příspěvek na rekreaci dětí 530 zaměstnanců Contribution to childrens education 530 employees odměna při pracovním a životním výročí 179 zaměstnanců Rewards for work and personal anniversaries 179 employees příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců Contribution to supplementary pension insurance 1,214 employees příspěvek na životní pojištění zaměstnanců Contribution to life insurance 1,126 employees

17 Výroční zpráva / Annual Report 15 Průměrné přepočtené stavy zaměstnanců letiště Praha 77 Average adjusted number of employees of Prague Airport Průměrné přepočtené stavy zaměstnanců regionální letiště celkem Average adjusted number of employees of regional airports, total

18 16 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Kdyby mi někdy máma řekla, že budu v práci žehlit, to bych se teda docela bavil. Ale ono to tak dneska vlastně je nežehlím sice košile, ale přistávací plochu od stop gumy po kolech letadel. A žehlička taky vypadá docela jinak. To ale není zdaleka všechno, co děláme, je toho mnohem víc. Letiště, to není jen velká betonová plocha, je to obrovská komunikační síť, a s tím spojený pořádný kus starostí a práce. Pavel T., 27 let, pracovník údržby letištní plochy, 3 roky zaměstnanec ČSL

19 Výroční zpráva / Annual Report 17 If mum told me I would be ironing at work, I would have loughed my head off. But it is almost the case today it s true that I do not iron shirts but the landing surface to remove rubber tracks made by aircraft wheels. And the iron also looks completely different. But it s not all I do, of course. The airport is not just a big concrete area, it s a huge communication network and it involves a lot of care and work to keep it up. Pavel T., age: 27 years, maintenance of airport areas, employeed in CAA for 3 years

20 18 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Hlavní úkoly roku 2004 a jejich plnení Key Targets for 2004 and their Fulfilment Hlavní úkoly ČSL, s.p. pro rok 2004 stanovené zakladatelem podniku, plnění k The CAA s key targets for 2004 set by the Company s founder, and their fulfilment at 31 December Vytvořit hrubý zisk před zdaněním v roce 2004 minimálně ve výši mil. Kč. 1. To generate a gross profit of at least CZK 1,092 million before taxation in 2004 Plnění: výnosy: náklady: zisk před zdaněním: Úkol byl splněn tis. Kč tis. Kč tis. Kč Fulfilment: Income: CZK 4,352,716,000 Costs: CZK 2,884,261,000 Profit before taxation: CZK 1,468,455,000 The target was met. 2. Zajistit bezpečnost organizace ČSL, s.p., v souladu s požadavky standardů a doporučených postupů ICAO a Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Plnění: ČSL, s.p., dodržuje bezpečnostní standardy a doporučení ICAO a národní legislativu pro oblast bezpečnosti civilního letectví předpis L17 a jeho dodatky A, B a C. Úkol byl splněn. 3. Uzavřít výběrové řízení na technologii automatického třídění zavazadel pro terminál Sever 2 se zárukou kompatibility se zvoleným detekčním systémem a zajistit provedení realizační dokumentace strojní části technologie. Plnění: Inzerát obchodní veřejné soutěže na výběr dodavatele vyšel v Obchodním věstníku a Evropském journalu Komise vyhodnotila předložené nabídky a doporučila jako vítěze společnost VanDerLande Industries B.V. (Holandsko). Na průběh výběrového řízení dohlíželi zástupci Evropské investiční banky, kteří schvalovali podmínky výběrového řízení, vyhodnocení nabídek a výběr uchazeče. Úkol byl splněn. 2. To ensure security of the CAA in compliance with the requirements of the ICAO standards and the National Programme of Civil Aviation Protection from Crime. Fulfilment: The CAA observes ICAO security standards and recommendations and national civil aviation laws regulation L17 and its supplements A, B and C. The target was met. 3. To close a tender for automatic luggage sorting technology for Terminal North 2 compatible with the selected detection system and ensure realization documentation of the machine part of the technology. Fulfilment: The advertisement inviting companies to take part in the public tender was published in Obchodní věstník and the European Journal on 18 February The CAA Commission evaluated the submitted offers and recommended VanDerLande Industries B.V. (the Netherlands) as the winner. Representatives of the European Investment Bank supervised the course of the tender, who approved terms of the tender, selection of offers and selection of candidates. The target was met.

21 Výroční zpráva / Annual Report Dodržet časový plán výstavby terminálu Sever 2 a splnit finanční kovenanty vyplývající z úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou a smlouvy o poskytnutí bankovní záruky. Plnění: Práce na projektu probíhají v souladu s odsouhlaseným harmonogramem. Uvažuje se o předčasném zprovoznění Prstu C a části spojovacího objektu pro odlety v červenci Finanční kovenanty jsou průběžně plněny podle garanční smlouvy. Úkol byl splněn. 4. To observe the schedule of the construction of Terminal North 2 and meet the financial commitment arising from the loan contract with the European Investment Bank and the contract on provision of a bank guarantee. Fulfilment: Work on the project is carried out according to the agreed schedule. An early opening of Pier C and of part of the connecting building for take-offs in July 2005 is considered. Financial commitments are continuously met according to the guarantee contract. The target was met. 5. Zajistit odpovídající kapacity dráhového systému letiště Praha Ruzyně a zahájit kroky nezbytné k získání potřebného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro zvýšení dráhové kapacity na vzletové a přistávací dráze 06/24. Plnění: Magistrát hlavního města Prahy rozhodl, že stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí), protože plochy pro stavbu jsou v souladu s územním plánem. ČSL, s.p. požádala o stavební povolení, které vydal Úřad pro civilní letectví Letecký stavební úřad. Projektová dokumentace pro stavební povolení byla projednána. Stavební povolení vydané nabylo právní moci Realizaci zahájila v únoru 2005 firma Dálniční stavby, a.s. Úkol byl splněn. 6. Připravit výběr projektové organizace na zpracování dokumentace k územnímu řízení a postupné projednávání dokumentace při zahájení územního řízení k paralelní vzletové a přistávací dráze 06/24. Plnění: Ve výběrovém řízení byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace pro územní řízení, firma Nikodem a Partner, s r.o., která ihned zahájila práce. Probíhá zpracování dokumentace pro projednávání EIA. Podle optimistického předpokladu bude územní rozhodnutí vydáno v listopadu Skutečné datum vydání závisí na postupu veřejnoprávních projednávání a změn územních plánů dotčených obcí. Dále probíhají jednání o územním plánu a předjednání stanovisek dotčených orgánů a různých občanských aktivit v obcích. Úkol byl splněn. 5. To ensure corresponding capacity of the runway system at Prague Airport and to make the necessary steps in order to acquire the appropriate town planning decision and building permission to increase the capacity of runway 06/24. Fulfilment: The City of Prague Town Council decided that a town planning decision was not necessary for the project because the area selected for the construction is in compliance with the town plan. The CAA applied for the building permission and it was issued by the Civil Aviation Office Aviation Building Office. Project documentation for the building permission was discussed. Building persmission issued on 20 October 2004 came into effect on 25 November The firm Dálniční stavby, a.s. started work on the project in February The target was fulfilled. 6. To prepare a tender for a project firm that will prepare the documentation for town planning proceedings and for a gradual discussion of documents when the proceedings on the parallel runway 06/24 begin. Fulfilment: The tender for the supplier of the project documentation for the town planning proceedings was won by the firm Nikodem a Partner, s r.o. which immediately started the work. Documentation for negotiations at the EIB is being drafted. According to an optimistic forecast, the town planning decision will be issued in November The real date of issue depends on how fast the related discussion and changes in town plans of the villages involved will advance. Discussion on the town plan continues, as well as pre-negotiation of opinions of affected bodies and various civic movements in villages. The target was fulfilled.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Profil společnosti Company Profile

Profil společnosti Company Profile Profil společnosti Company Profile 2 0 0 3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů ( výroční zpráva annual report 2012 Síla bez kompromisů výroční zpráva (annual report 2012 ( obsah 1. Základní údaje o společnosti 6 2. Nejvýznamnější události roku 2012 8 3. Úvodní slovo generálního

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2014

Výroční zpráva / Annual Report 2014 Výroční zpráva / Annual Report 2014 VZ Czech E189023 2014www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2014 2013 Bilanční suma 87 284 99 231 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 32 obsah contents 01. Základní údaje o společnosti Basic Data on Company 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více