VÝSLOVNOST. Made by J. Brychta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLOVNOST. Made by J. Brychta"

Transkript

1 VÝSLOVNOST Anglická abeceda má 26 písmen. Z těchto 26 písmen vzniká 44 různých zvuků (hlásek) v angličtině. Většinu z těchto hlásek obsahuje i čeština, ale zhruba jedna čtvrtina z nich je odlišných. To znamená, ţe se budete muset naučit vytvářet nové zvuky, na které váš jazyk není zvyklý, stejně jako se Angličan či Američan musí naučit, jak se v češtině vyslovuje například CH, R, Ř anebo shluky souhlásek KRK, SMRK, DRŢ či BRNO. V následující tabulce anglických hlásek (Phonemic Chart) najdete přehled všech anglických zvuků psaných mezinárodní fonetickou abecedou. Pokud značce mezinárodní fonetické abecedy odpovídá nějaký český znak, uvedu jej a pro pozdější přepis výslovnosti ho budeme také pouţívat /např. ʒ = ž/. Dvojtečka za samohláskou bude znamenat její prodlouţení /a: = á, i: = í atd./. Apostrof uvnitř slov bude označovat přízvuk, který v angličtině není vţdy, na rozdíl od češtiny, na první slabice (např. shampoo /šæm'pu:/). Výslovnost zde budu psát mezi dvě lomítka, stejně jako v anglických slovnících. Následující tabulka byla původně vytvořena Adrianem Underhillem pro spisovnou britskou angličtinu (RP = Received Pronunciation). V kaţdém okénku tabulky je větším písmem uvedena výslovnost /např. ə/ a pokud je některá výslovnost odlišná v americké angličtině, je také uvedena za pomlčkou /např. ə - ər/. V levém spodním rohu je příklad a v pravém dolním rohu český ekvivalent, pokud ovšem existuje. Jestliţe neexistuje, objeví se pouze smajlík a to znamená, ţe tuto výslovnost se budete muset naučit jakou novou. Samohlásky mají světle zelené pozadí a souhlásky jsou s pozadím tmavším. 1

2 SOUHLÁSKY SAMOHLÁSKY A/ PŘEHLED ANGLICKÝCH HLÁSEK (PHONEMIC CHART) JEDNODUCHÉ SAMOHLÁSKY DVOJHLÁSKY i: ɪ ʊ u: ɪə - ɪr eɪ need í sit i book u food ú,ů here wait ei e ə - ər ɜ: - ɜ:r ɔ: ʊə - ʊr ɔɪ əʊ - oʊ bed e teacher bird saw ó cure boy oi won t,ou æ ʌ ɑ: - ɑ:r ɒ - ɑ: eə - er aɪ aʊ happy but a far á, got o,á hair my ai how au p b t d ʧ ʤ k g pen p big b time t day d church č June dž like k go g f v θ ð s z ʃ ʒ free f very v think this speak s zoo z she š usually ž m n ŋ h l r w j me m now n song hope h love l red we yes j Based on the popular Adrian Underhill layout 2

3 B/ VÝSLOVNOST HLÁSEK ODLIŠNÝCH OD ČEŠTINY æ happy 1/ Samohláska otevřené E neboli "blijavka" Otevřeme ústa na "A" a v této poloze vyslovíme "E". Měl by vzniknout zvuk připomínající ovčí bečení. The sheep bleat /bli:t/. Sloveso "bečet" se anglicky vyslovuje "blít", odtud tedy název blijavka, který vám moţná připomíná i jiný akt, při kterém musí být ústa otevřená dokořán. Otevřete tedy ústa a zkuste vyslovit pár příkladů. happy /hæpi/ šťastný man /mæn/ muţ apple /æpl/ jablko fat /fæt/ tlustý, tuk black /blæk/ černý fact /fækt/ fakt married /mærid/ ţenatý dad /dæd/ táta, taťka land /lænd/ země, přistát cat /kæt/ kočka bat /bæt/ netopýr, pálka baseball hat /hæt/ klobouk, čepice ə - ər teacher 2/ Smíšená samohláska neboli "schwa" Tato hláska se vyskytuje pouze v nepřízvučných slabikách. V češtině ji známe jako dozvuk za samostatně vyslovenými souhláskami (např. f /fə/, d /də/, g /gə/). V britské RP angličtině se tento zvuk vyskytuje často u slov zakončených na - er /ə/, kde se koncové -r uţ nevyslovuje. V americké angličtině se ale koncové -er vyslovuje v hrdle /ər/, pozor nikoli kmitáním jazyka jako v češtině. Slovo schwa pochází z hebrejštiny a znamená prázdnotu, nic. teacher /ti:čə(r)/ učitel, učitelka sister /sistə(r)/ sestra number /nambə(r)/ číslo paper /peipə(r)/ papír summer /samə(r)/ léto sofa /səufə - soufə/ pohovka data /deitə/ data famous /feiməs/ slavný August /o:gəst/ srpen a /ə/, an /ən/ neurčitý člen answer /a:nsə - ænsər/ odpověď, odpovědět ɜ: - ɜ:r bird 3/ Dlouhá smíšená samohláska neboli "brkavka" či "dlouhé schwa" Tato hláska vzniká prodlouţením smíšené samohlásky "schwa", proto se také v některých starších českých učebnicích přepisuje jako /ə:(r)/, my budeme ale pouţívat přepis mezinárodní fonetické abecedy /3: - 3:r/. Tento zvuk zní podobně, jako kdybyste se dlouze zamysleli, anebo si brkli, proto jsem zvolil název "brkavka", který zní podobně jako slovo burp. burp /b3:(r)p/ brkat, krkat, říhat hurt /h3:(r)t/ ublíţit, bolet sir /s3:(r)/ pane girl /g3:(r)l/ dívka perfect /p3:(r)fikt/ dokonalý church /č3:(r)č/ kostel, církev person /p3:(r)sn/ člověk work /w3:(r)k/ práce, pracovat word /w3:(r)d/ slovo worse /w3:(r)s/ horší Murphy's laws /m3:(r)fiz'lo:z/ Murphyho zákony 3

4 Také jste si mohli všimnout, ţe některé kombinace samohlásek s písmenem R (ur, ir, er, wor) se vyslovují jako "brkavka" (viz. kapitola cvičení výslovnosti, strana 12). 4/ Souhláska "dvojité U" Nejdříve je třeba si uvědomit, ţe v anglické abecedě neexistuje písmeno "dvojité V" /dabl vi:/, /dabl ju:/ znamená w doslova "dvojité U" a tak se také vyslovuje. Uděláme na rtech krouţek, jako bychom chtěli vyslovit obyčejné U a we vyslovíme hned následující samohlásku, např. u + el = well. Dejte si pozor na spodní ret, který se nesmí dotýkat horních zubů, tak se totiţ vyslovují souhlásky V a F. Vlastně by se dalo říct, ţe znak "w" fonetické abecedy vás mate, protoţe vypadá jako písmeno W z české abecedy. Asi by bylo dobré vytvořit nějaký nový fonetický znak připomínající spíš písmeno U. Češi a Němci by to určitě ocenili. well /wel/ dobře, studna why /wai/ proč week /wi:k/ týden what /wot/ co, čemu, čím, čem woman /wumən/ ţena white /wait/ bílý want /wont/ chtít watch /woč/ sledovat, hodinky warm /wo:(r)m/ teplý warn /wo:(r)n/ varovat wall /wo:l/ zeď question /kwesč(ə)n/ otázka 5/ Neznělá souhláska TH neboli "šišlavka" Písmena T+H vedle sebe chápejte jako jeden zvuk, podobně jako Češi chápou kombinaci písmen C+H. Tento zvuk θ umí kromě uţivatelů angličtiny běţně vytvořit jenom Španělé a Řekové. Ostatním národům činí souhláska TH nemalé think potíţe. Vytvořit tento zvuk ale není zas tak těţké, stačí se jen naučit šišlat. Vloţte špičku jazyka mezi zuby (horní a spodní) a zkuste si do ní kousnout, mírně. Nechte jazyk v této poloze a snaţte se vyslovit sykavku S. Jazyk se tedy opírá o horní zuby a mezi zuby a jazykem proudí vzduch. Takto byste se měli naučit šlapat si na jazyk či šišlat. Vzpomeňte si na film "Čtyři vraţdy stačí, drahoušku" a na to, jak pan Kemr krásně šišle /Dej θem ten θek θem θek./ Zkuste si také tu větu "Dej sem ten šek, sem řek." hezky zašišlat a pak /θa ten θek/, za ten šek, poděkovat hezky anglicky "Thank you." /θæŋkju:/. Někteří z vás uţ určitě uměli jako děti šišlat, dokud vás to logoped neodnaučil. Pokud tedy chcete mluvit pěknou angličtinou, naučte se to znovu. Dejte si pozor na rozlišení souhlásek TH a F. U souhlásky F se horních zubů dotýká spodní ret, ale u souhlásky TH je to jazyk. Ret na TH nepotřebujete. think /θiŋk/ myslet, přemýšlet breath /breθ/ dech month /manθ/ měsíc kalendářní tooth /tu:θ/ zub three /θri:/ tři thirty /θ3:(r)ti/ třicet thirtieth /θ3:(r)tiəθ/ třicátý mammoth /mæməθ/ mamut therapy /θerəpi/ terapie, léčba something /samθiŋ/ něco thumb /θam/ palec thirsty /θ3:(r)sti/ ţíznivý 4

5 6/ Znělá souhláska TH neboli "hatlavka" Technika výslovnosti je stejná jako u předchozí "šišlavky", tedy opět je jazyk opřen o horní zuby. Špička jazyka je ð mírně povystrčena ven mezi zuby. Tentokrát ale zvuk TH vyslovujete zněle, takţe vzniká takové šlapání si na jazyk, this hatlání, the the the /ðə ðə ðə/. Jazykem mírně třete o horní zuby. Dejte si pozor na častou chybnou výslovnost DZ. U této souhlásky není slyšet ţádné Z, tedy ţádné bzučení. Výslovnost T a D je také odlišná. Při vyslovování T a D se jazyk opírá o horní patro, nikoli o zuby. mother /maðə(r)/ matka brother /braðə(r)/ bratr father /fa:ðə(r)/ otec weather /weðə(r)/ počasí this /ðis/ tento that /ðæt/ tamten, který, ţe there /ðeə(r) - ðer/ tam the /ðe, ði/ určitý člen ten, ta they /ðei/ oni (podmět věty) without /wi'ðaut/ bez breathe /bri:ð/ dýchat southern /saðe(r)n/ jiţní song ŋ 7/ Souhláska nosové NG neboli "nosovka" Tuto souhlásku znáte i z češtiny, kdy například ve slovech banka a tango necháváte dvojici NK nebo NG rezonovat v nose. Dejte si pozor na slova přejatá z angličtiny a v češtině jiţ zdomácnělá (např. mítink). V angličtině se koncové ING vyslovuje jako "nosovka" /iŋ/ a nikoli INK. meeting /mi:tiŋ/ setkání, schůze morning /mo:(r)niŋ/ ráno thing /θiŋ/ věc sing /siŋ/ zpívat everything /evriθiŋ/ všechno king /kiŋ/ král ring /riŋ/ prsten, zvonit sting /stiŋ/ ţihadlo, píchnout song /soŋ/ píseň interesting /intrəstiŋ/ zajímavý hang /hæŋ/ viset, pověsit wing /wiŋ/ křídlo red r 8/ Anglické R Anglické R se vyslovuje jakoby s horkou bramborou v puse, takţe nevibrujete jazykem o patro jako v češtině. V britské RP angličtině se R vyslovuje jen tehdy, následuje-li po něm samohláska (např. drink). Následuje-li souhláska, nebo je-li na konci slova (např. morning, sister), R se nevyslovuje. V americké angličtině se ale R vyslovuje vţdy (tzv. rhotic R), tento zvuk vzniká v hrdle a nikoli kmitáním jazyka. red /red/ červený, rudý driver /draivə(r)/ řidič, řidička story /sto:ri/ příběh friend /frend/ přítel, kamarád read /ri:d/ číst right /rait/ správný, vpravo write /rait/ psát train /trein/ vlak, trénovat rare /reə(r) - rer/ vzácný dream /dri:m/ sen, snít rain /rein/ déšť, pršet dry /drai/ suchý, sušit 5

6 9/ Přídechy /p h /, /t h /, /k h / Souhlásky P, T a K, které jsou na začátku přízvučné slabiky a po nichţ následuje samohláska, vyslovujeme mírným vykašláváním neboli bronchitickým přídechem, který však nebývá ve slovníku vyznačen. Například slovo "car" se s přídechem vyslovuje jako /kcha:(r)/. parents /peərənts - perənts/ rodiče people /pi:pl/ lidé pub /pab/ hospoda party /pa:(r)ti/ večírek teacher /ti:čə(r)/ učitel, učitelka ticket /tikit/ lístek time /taim/ čas today /tə'dei/ dnes company /kampəni/ společnost car /ka:(r)/ auto cat /kæt/ kočka call /ko:l/ volat, zavolat 10/ Znělost koncových souhlásek Na rozdíl od češtiny, kde vyslovujeme všechny koncové souhlásky nezněle (např. dub /dup/, krab /krap/, led /let/, plod /plot/, krev /kref/, bez /bes/, věţ /věš/ atd.), musíme v angličtině důsledně dodrţovat znělost koncových souhlásek. V následující tabulce nad sebou vidíte dvojice souhlásek, které se vyslovují stejně, ale zní jinak. Tedy jazyk a rty jsou ve stejné poloze, ale u znělých souhlásek je třeba ještě pouţít hlasivky a u neznělých souhlásek jsou hlasivky vlastně v klidu. Ještě si všimněte toho, ţe samohláska před znělou souhláskou (např. dog, bud, hid) se vyslovuje, jakoby byla prodlouţená či na dvou schůdcích, ale samohláska před neznělou souhláskou (např. dock, but, hit) je kratší, jakoby stála pouze na jednom schůdku schodiště. souhlásky neznělé (unvoiced) crap p p white t t lunch ʧ č pick k k safe f f θ breath cats s s ʃ fashion š souhlásky znělé (voiced) crab b b wide d d lunge ʤ dž pig g g save v v ð breathe dogs z z ʒ pleasure ž 6

7 Následující dvojice slov se musí vyslovovat odlišně, coţ je obzvláště důleţité u slov s hvězdičkou, aby se člověk nedostal do trapných situací. Například někomu chcete někde na pláţi ukázat krásného kraba, a ejhle, vaše výslovnost ovlivněná rodnou češtinou vás zradí a vy místo kraba ukazujete h*vno. Podobné faux pas vzniká, kdyţ chcete dodat and that s a fact. a řeknete české /fakt/ místo správného /fækt/. Pozor věta I m fucked. /fakt/ znamená Jsem v p*deli.. crap /kræp/ h*vno crab /kræb/ krab lap /læp/ klín (část těla) lab /læb/ laboratoř neformálně bat /bæt/ netopýr bad /bæd/ špatný kit /kit/ souprava nářadí kid /kid/ děcko, kůzle mate /meit/ kamarád made /meid/ vyrobeno fate /feit/ osud fade /feid/ ztrácet barvu want /wont/ chtít wand /wond/ kouzelnická hůlka white /wait/ bílý wide /waid/ široký dock /dok/ dok dog /dog/ pes duck /dak/ kachna dug /dag/ kopal, ryl dick /dik/ č*rák dig /dig/ kopat, rýt pick /pik/ sbírat pig /pig/ prase wick /wik/ knot wig /wig/ paruka lock /lok/ zámek log /log/ kláda, palubní deník block /blok/ blok blog /blog/ internetový zápisník leek /li:k/ pórek league /li:g/ liga leaf /li:f/ list leave /li:v/ opustit, odejít lift /lift/ zvednout, výtah BrE lived /livd/ ţil, bydlel safe /seif/ bezpečný save /seiv/ zachránit, šetřit life /laif/ ţivot live /laiv/ v přímém přenosu rice /rais/ rýţe rise /raiz/ zvednout se, stoupat close /kləus - klous/ blízký close /kləuz - klouz/ zavřít ass AmE /æs/ p*del as as /əz əz/ tak jako use /ju:s/ uţití, pouţívání use /ju:z/ pouţít, uţívat 11/ Správné vázání slov vám můţe pomoci s výslovností koncových znělých souhlásek (b, z, v, d ) a to tak, ţe se ta znělá souhláska po navázání dostane doprostřed věty a nevyslovuje se pak na konci. Pokud nějaké slovo končí na souhlásku a další začíná na samohlásku, pak se automaticky napojí do sebe a věta se nevyslovuje po slovech ale po zvukových blocích. Například: He says_it every day. /hi se zit/ Říká to kaţdý den. I sent_it yesterday. /ai sen tit/ Poslal jsem to včera. They hurt_us. /ðei h3:(r) tas/ Ublíţili nám. Some_of_us have_it. /sa mə vas hæ vit/ Někteří z nás to mají. I took care_of_it. /ai tuk ke(ə) rə vit/ Postaral jsem se o to. I have to have_it. /ai hæftə hæ vit/ Musím to mít. I send_it every day. /ai sen dit/ Posílám to kaţdý den. They heard_us. /ðei h3:(r) das/ Slyšeli nás. Bob_is busy. /bo biz bizi/ Bob je zaneprázdněn. You ve_all done_it. /ju vo:l da nit/ Vy všichni uţ jste to dělali. Angličtina teče jako voda v řece, mezeru ve větě děláte pouze tam, kde je čárka, pomlčka, spojka, nová myšlenka a tečka, nikoliv mezi slovy. Tedy nemluvte, jako kdyţ se tiskne, ale snaţte se o plynulé napojování slov, a to nejdříve pomalinku a později stále rychleji. Nepřirozené sekání vět na izolovaná slova je jeden z důvodů neschopnosti rozumět mluvenému slovu. 7

8 C/ CVIČENÍ VÝSLOVNOSTI ANEB PRAVIDLA EXISTUJÍ Kdyţ se někdo chce naučit česky, řeknete mu, jak se vyslovují dvojice zvuků C-Č, D-Ď, N-Ň, R-Ř, S-Š, jak se mění výslovnost u slabik TY-TI, DY-DI, NY-NI a další pravidla výslovnosti. Pokud se chce někdo naučit anglicky, neměli bychom mu na úvod říct, ţe se u kaţdého slova musí naučit zvlášť pravopis a zvlášť výslovnost. Jednak je to dosti demotivující a druhak to není pravda. Je fakt, ţe pravopis se od dob Shakespeara tolik nezměnil, kdeţto výslovnost některých slov ano. To ale neznamená, ţe bychom nemohli načrtnout nějaká výslovnostní pravidla či vzory (pronunciation patterns). Jedna americká studie ze sedmdesátých let došla k závěru, ţe více neţ 84% slov (ze zkoumaných) se vyslovuje podle pravidelných vzorů, a ţe pouze asi 3% slov mají výslovnost tak nepředvídatelnou, ţe se ji musíte naučit nazpaměť (English Words by F. Katamba). To znamená, ţe výjimek je opravdu hodně, ale pravidla také existují. Následující slova se neučte nazpaměť. Účelem těchto cvičení je ukázat, ţe se znalostí určitých pravidel výslovnosti jste někdy schopni odhadnout výslovnost i úplně neznámých slov. m thumb m 1/ M, MB se vyslovuje jako M man /mæn/ muţ climb /klaim/ lézt comb /kəum - koum/ hřeben, česat thumb /θam/ palec dumb /dam/ hloupý lamb /læm/ jehně numb /nam/ otupělý bomb /bom/ bomba damn /dæm/ zatraceně, zatracovat know n n 2/ N, KN, PN se vyslovuje jako N none /nan/ ţádný knee /ni:/ koleno knock /nok/ klepat know /nəu - nou/ vědět, znát knife /naif/ nůţ knowledge /nolidţ/ znalosti, vědomosti knew /nju:/ věděl, znal knight /nait/ rytíř pneumatic /nju: mætik/ pneumatický luck k k 3/ K, CK, C se vyslovuje jako K luck /lak/ štěstí car /ka:(r)/ auto kangaroo /kæŋgə ru:/ klokan kick /kik/ kopnout, kopanec shock /šok/ šok, šokovat karate /kə ra:ti/ karate brick /brik/ cihla black /blæk/ černý king /kiŋ/ král 8

9 she ʃ š 4/ SH se vyslovuje jako Š ship /šip/ loď sharp /ša:(r)p/ ostrý shampoo /šæm pu:/ šampon short /šo:(r)t/ krátký sheep /ši:p/ ovce shoot /šu:t/ střílet, filmovat shoes /šu:z/ boty shark /ša:(r)k/ ţralok push /puš/ tlačit, zatlačení ʧ church chaos chef k ʃ č k š 5/ CH se v naprosté většině slov vyslovuje jako Č church /č3:(r)č/ kostel chin /čin/ brada chair /čeə(r) - čer/ ţidle, křeslo, předsedat child /čaild/ dítě chain /čein/ řetěz change /čeindţ/ změna, změnit (se) beach /bi:č/ pláţ cheap /či:p/ levný cheese /či:z/ sýr 6/ CH se u slov pocházejících z řečtiny vyslovuje jako K chaos /keios/ chaos school /sku:l/ škola character /kæriktə(r) - kerəktər/ povaha, charakter Christ /kraist/ Kristus architect /a:(r)kitekt/ architekt echinacea /eki neišə/ echinacea Christmas /krisməs/ Vánoce chemistry /kemistri/ chemie chameleon /kə mi:liən/ chameleon 7/ CH se u slov přejatých z francouzštiny vyslovuje jako Š chef /šef/ šéfkuchař machete /mə'šeti/ mačeta chandelier /šændə'liə(r) - šændə'lir/ lustr Chevrolet /ševrə'lei/ Chevrolet chic /ši:k/ módní, vkusný champagne /šæm'pein/ šampaňské chivalry /šivəlri/ dvornost Chicago /ši ka:gou/ Chicago chauffeur /šəufə(r) - šoufər/ šofér f photo f 8/ F, PH se vyslovuje jako F traffic /træfik/ doprava, provoz roof /ru:f/ střecha phantom /fæntəm/ přízrak, fantom fun /fan/ zábava, legrace phase /feiz/ fáze, etapa photo /fəutəu - foutou/ fotka fame /feim/ sláva physician /fi'ziš(ə)n/ lékař physical /fizik(ə)l/ tělesný, fyzický 9

10 yes j j 9/ Y se vyslovuje jako J yes /jes/ ano yacht /jot/ jachta youth /ju:θ/ mládí, mladí yesterday /jestə(r)dei/ včera yum /jam/ mňam young /jaŋ/ mladý yellow /jeləu - jelou/ ţlutý yuck /jak/ fuj yawn /jo:n/ zívat June ʤ dž 10/ J se vyslovuje jako DŢ jet /dţet/ tryskáč jaw /dţo:/ čelist judge /dţadţ/ soudce, soudit Japan /dţə'pæn/ Japonsko jealous /dţeləs/ ţárlivý jump /dţamp/ skok, skákat July /dţu'lai/ červenec jellyfish /dţelifiš/ medúza joy /dţoi/ radost few (j)u: (j)ů 11/ EW se vyslovuje jako JŮ nebo dlouhé Ů few /fju:/ málo počitatelná pod. jm. Hewlett /hju:lit/ Hewlett threw /θru:/ hodil new /nju:/ nový dew /dju:/ rosa flew /flu:/ letěl crew /kru:/ posádka, parta Jewish /dţu:iš/ ţidovský blew /blu:/ foukal need i: í 12/ EE se vyslovuje jako dlouhé Í bee /bi:/ včela feet /fi:t/ nohy, chodidla speed /spi:d/ rychlost beech /bi:č/ buk cheek /či:k/ tvář sweet /swi:t/ sladký deep /di:p/ hluboký, hluboko cheese /či:z/ sýr meet /mi:t/ potkat, setkat se wait eɪ ei 13/ AI, AY se vyslovuje jako EI bait /beit/ návnada brain /brein/ mozek bay /bei/ zátoka wait /weit/ čekat, počkat day /dei/ den clay /klei/ jíl rain /rein/ déšť, pršet way /wei/ způsob, cesta play /plei/ hra, hrát (si) 10

11 law ɔ: ó 14/ AU, AW se vyslovuje jako dlouhé Ó law /lo:/ zákon aura /o:rə/ aura authentic /o: θentik/ autentický, pravý autumn /o:təm/ podzim Austria /o(:)striə/ Rakousko author /o:θə(r)/ autor August /o:gəst/ srpen Australia /o(:) streiliə/ Austrálie dawn /do:n/ svítání, úsvit Dejte si ale pozor na tetu. AUNT se vyslovuje buď /a:nt/ v Británii a v některých částech Ameriky anebo /ænt/ na většině území Ameriky. Mravenec se všude vyslovuje ANT /ænt/, coţ by vás nemělo zmást, protoţe je většinou z kontextu jasné, jestli máte v botách tety nebo mravence. aʊ town au əʊ-oʊ low ou 15/ OU, OW se často vyslovuje jako AU doubt /daut/ pochybovat found /faund/ našel, nalezen cow /kau/ kráva about /ə baut/ o sound /saund/ zvuk, znít owl /aul/ sova count /kaunt/ počítat ouch! /auč/ au! how? /hau/ jak? 16/ OU, OW se ale také vyslovuje jako OU (Pro jednoduchost budu zde ve výslovnosti psát pouze OU.) shoulder /šouldə(r)/ rameno know /nou/ vědět, znát owe /ou/ dluţit boulder /bouldə(r)/ balvan crow /krou/ vrána own /oun/ vlastnit, vlastní soul /soul/ duše row /rou/ řada, veslovat blow /blou/ foukat, rána (pěstí) Dejte si pozor na slova ROW a BOW. ROW /rou/ znamená řada nebo veslovat, ale ROW BrE /rau/ znamená hádka. BOW /bou/ znamená luk nebo smyčec, ale BOW /bau/ je příď lodi nebo poklonit se. əʊ-oʊ boat ou 17/ OA, se vyslovuje jako OU (Pro jednoduchost budu i zde ve výslovnosti psát pouze OU.) boat /bout/ loďka coat /kout/ kabát goal /goul/ branka, gól load /loud/ náklad, naloţit road /roud/ silnice foam /foum/ pěna foal /foul/ hříbě coal /koul/ uhlí toad /toud/ ropucha 11

12 look ʊ u 18/ OO se vyslovuje jako krátké U obzvláště před koncovým K cook /kuk/ vařit, kuchař shook /šuk/ třásl (se) foot /fut/ noha, chodidlo look /luk/ podívat se, vypadat hook /huk/ hák, zahákovat wool /wul/ vlna book /buk/ kniha, rezervovat si good /gud/ dobrý childhood /čaildhud/ dětství food u: ú,ů 19/ OO se vyslovuje také jako dlouhé Ú, Ů food /fu:d/ jídlo, strava spoon /spu:n/ lţíce, nabrat lţící pool /pu:l/ bazén, kaluţ tool /tu:l/ nástroj shoot /šu:t/ střílet, filmovat cool /ku:l/ chladný, super, bezva tooth /tu:θ/ zub mood /mu:d/ nálada loose /lu:s/ uvolněný, volný Dejte si ale pozor na slova BLOOD a FLOOD. BLOOD se vyslovuje /blad/ a znamená krev, FLOOD se vyslovuje /flad/ a znamená potopa, záplava anebo zaplavit. ɜ: - ɜ:r burp 20/ UR, IR, ER, WOR se vyslovuje jako BRKAVKA /ɜ:(r)/. Projděte si pár dalších příkladů. První část je na straně 3. urban /3:(r)bən/ městský birthday /b3:(r)θdei/ narozeniny term /t3:(r)m/ období, termín burden /b3:(r)d(ə)n/ břemeno shirt /š3:(r)t/ košile worm /w3:(r)m/ červ burn /b3:(r)n/ hořet, pálit skirt /sk3:(r)t/ sukně world /w3:(r)ld/ svět ɔ:t bought ót 21/ OUGHT, AUGHT se vyslovuje ÓT bought /bo:t/ koupil, koupen caught /ko:t/ chytil, chycen haughty /ho:ti/ povýšený, nadutý thought /θo:t/ myslel, myšlenka taught /to:t/ učil, učen naughty /no:ti/ nezbedný, zlobivý fought /fo:t/ bojoval, bojováno sought /so:t/ hledal, hledán daughter /do:tə(r)/ dcera eiʃ(ə)n nation eišn 22/ ATION se vyslovuje EIŠN nation /neiš(ə)n/ národ information /infə(r) meiš(ə)n/ informace immigration /imi greiš(ə)n/ imigrace vibration /vai breiš(ə)n/ vibrace invitation /invi teiš(ə)n/ pozvání, pozvánka explanation /eksplə neiš(ə)n/ vysvětlení relation /ri leiš(ə)n/ vztah creation /kri eiš(ə)n/ výtvor, stvoření duration /d(j)u reiš(ə)n/ doba trvání 12

13 D/ PRAVIDLA VÝSLOVNOSTI VE SROVNÁNÍ 1/ Obyčejné V kontra "dvojité U" vet /vet/ zvěrolékař, veterinář v /vi:/ písmeno V v vest /vest/ tílko BrE, vesta AmE vet v veil /veil/ závoj vent /vent/ ventilace, ventilovat zlost wet /wet/ mokrý, vlhký we /wi:/ podmět my west /west/ západ whale /weil/ velryba went /went/ šel, jel wet w 2/ Obyčejné N kontra "nosovka NG" win /win/ vyhrát, zvítězit, výhra thin /θin/ tenký, hubený, řídký n sin /sin/ hřích, hřešit win n ran /ræn/ běţel, utíkal fan /fæn/ fanoušek, větrák wing /wiŋ/ křídlo thing /θiŋ/ věc sing /siŋ/ zpívat rang /ræŋ/ zvonil fang /fæŋ/ tesák wing ŋ 3/ Obyčejné S kontra "šišlavka TH" sink /siŋk/ potopit se, dřez sin /sin/ hřích, hřešit s sick /sik/ nemocný, na zvracení sink s sought /so:t/ hledal, vyhledal formální worse /w3:(r)s/ horší think /θiŋk/ myslet, přemýšlet thin /θin/ tenký, hubený, řídký thick /θik/ tlustá, silná deska, hustý thought /θo:t/ myslel, přemýšlel worth /w3:(r)θ/ mít hodnotu, stát za to think θ 4/ Obyčejné D kontra "hatlavka TH" day /dei/ den Dan /dæn/ Daniel d den /den/ doupě, pracovna breed /bri:d/ plemeno, chovat zvířata day d mood /mu:d/ nálada they /ðei/ podmět oni, ony than /ðæn, ðən/ neţ při srovnání then /ðen/ tehdy, potom, pak breathe /bri:ð/ dýchat smooth /smu:ð/ hladký, vyhladit they ð 13

14 5/ Obyčejné E kontra otevřené E neboli "blijavka A" bed /bed/ postel, záhon lend /lend/ půjčit někomu e send /send/ poslat bed e dead /ded/ mrtvý men /men/ muţi bad /bæd/ špatný, zlý land /lænd/ přistát, země sand /sænd/ písek dad /dæd/ táta, taťka man /mæn/ muţ bad æ 6/ Slabika AR kontra OR dark /da:(r)k/ tmavý, temný park /pa:(r)k/ park, parkovat ɑ: - ɑ:r fart /fa:(r)t/ prdět, prd dark á, lard /la:(r)d/ sádlo card /ka:(r)d/ karta, průkaz dork /do:(r)k/ ňouma, blbeček pork /po:(r)k/ vepřové fort /fo:(r)t/ pevnost lord /lo:(r)d/ pán, lord cord /ko:(r)d/ šňůra, kabel ɔ: - ɔ:r dork ó, Dejte si ale pozor na "dvojité U", které velmi změní výslovnost slabik AR a OR, viz další bod. 7/ WAR kontra "brkavka WOR" warm /wo:(r)m/ teplá voda worm /w3:(r)m/ červ wart /wo:(r)t/ bradavice worth /w3:(r)θ/ mít hodnotu, stát za to ɔ: - ɔ:r ward /wo:(r)d/ oddělení nemocniční word /w3:(r)d/ slovo warm ó, wars /wo:(r)z/ války worse /w3:(r)s/ horší warship /wo:(r)šip/ válečná loď worship /w3:(r)šip/ uctívat, zboţňovat ɜ: - ɜ:r worm 8/ Samohláska U v přízvučné slabice kontra "blijavka A" but /bat, bət/ ale, kromě bunk /baŋk/ palanda, pryčna ʌ cut /kat/ řezat, krájet, řez but a fucked /fakt/ být v prdeli suck /sak/ sát, stát za prd bat /bæt/ netopýr, pálka baseball bank /bæŋk/ banka, břeh řeky cat /kæt/ kočka fact /fækt/ fakt, skutečnost sack /sæk/ pytel, vyhazov BrE z práce Dejte si ale pozor na nepřízvučné slabiky na začátku slov, kde se U vyslovuje jako "SCHWA" /ə/. Například: success /sək'ses/ úspěch suppose /sə'pəuz - sə'pouz/ předpokládat suggest /sə'dţest/ navrhnout bat æ 14

15 Všimněte si na dalších příkladech, jak koncové "němé E" mění výslovnost předchozích samohlásek. 9/ Samohláska A kontra A...E fat /fæt/ tlustý, tuk hat /hæt/ klobouk, čepice æ mad /mæd/ šílený, naštvaný fat man /mæn/ muţ ban /bæn/ zákaz, zakázat fate /feit/ osud hate /heit/ nenávidět, nesnášet made /meid/ vyrobeno mane /mein/ hříva bane /bein/ zhouba fate eɪ ei 10/ Samohláska U kontra U...E cut /kat/ řezat, krájet, řez hug /hag/ obejmout, objetí ʌ cub /kab/ mládě šelmy cut a puck /pak/ puk na hokej fuss /fas/ povyk, rozruch cute /kju:t/ roztomilý, rozkošný huge /hju:dţ/ obrovský, ohromný cube /kju:b/ kostka, krychle puke /pju:k/ blít, zvracet fuse /fju:z/ pojistka, rozbuška cute ju: jů Dejte si ale pozor na slova PUT, BULL, BUTCHER a FULL. PUT /put/ znamená dát někam či poloţit, BULL /bul/ je býk, BUTCHER /bučə(r)/ řezník a FULL /ful/ plný. 11/ Samohláska I kontra I...E fin /fin/ ploutev bit /bit/ trocha, kousek ɪ shin /šin/ holeň fin i pin /pin/ špendlík, přišpendlit kit /kit/ sada nářadí fine /fain/ fajn, pěkný, pokuta bite /bait/ kousat, sousto shine /šain/ svítit, zářit, lesk pine /pain/ borovice kite /kait/ papírový drak fine aɪ ai 15

16 12/ Zdvojování souhlásek také mění výslovnost předchozích samohlásek. diner aɪ ai diner /dainə(r)/ strávník, malá restaurace AmE super /su:pə(r)/ super, bezvadný cuter /kju:tə(r)/ roztomilejší hater /heitə(r)/ nenávistník ten, kdo nenávidí later /leitə(r)/ později dinner /dinə(r)/ večeře hlavní jídlo dne supper /sapə(r)/ lehká večeře cutter /katə(r)/ řezačka, kráječ hatter /hætə(r)/ kloboučník latter /lætə(r)/ druhý posledně jmenovaný ɪ dinner i 16

ə - ər ɜ: - ɜ:r B/ VÝSLOVNOST HLÁSEK ODLIŠNÝCH OD ČEŠTINY

ə - ər ɜ: - ɜ:r B/ VÝSLOVNOST HLÁSEK ODLIŠNÝCH OD ČEŠTINY B/ VÝSLOVNOST HLÁSEK ODLIŠNÝCH OD ČEŠTINY æ happy 1/ Samohláska otevřené E neboli "blijavka" Otevřeme ústa na "A" a v této poloze vyslovíme "E". Měl by vzniknout zvuk připomínající ovčí bečení. The sheep

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY tentokrát skromně udílí Stanislav Kavka NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Nemám rád slovo opora, chci-li napsat něco jako skromnou učebnici, ale je pravda, že následující stránky

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Anglický pravopis a anglická abeceda:

Anglický pravopis a anglická abeceda: strana 1 Anglický pravopis a anglická abeceda: a b c d e f g h i j k l m ei bi: si: di: i: ef dži: eidž ai džei kei el em n o p q r s t u v w x y z en u pi: kju: a: es ti: ju: vi: dabl ju: eks wai zed

Více

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů 'I', t INFA ' Anglická Gramatika * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů Anglická Gramatika Gary Crabbe Christopher Guilds Stanislav Soják BSAH/CNTENTS

Více

VOJÁCI, anglicky! učte se. a Praktická konversace. Vydáno nákladem Československé vojenské správy v Londýně.

VOJÁCI, anglicky! učte se. a Praktická konversace. Vydáno nákladem Československé vojenské správy v Londýně. VOJÁCI, učte se anglicky! Základy mluvnice a Praktická konversace. Vydáno nákladem Československé vojenské správy v Londýně. Úvodem Přemístěním československé armády do Velké Britanie ukázala se naprostá

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

pomocné sloveso DO(DOES) + os. zájmeno + význam. sloveso v infinitivu os. záj. + pomocné sloveso DO(DOES)NOT + význam. sloveso v infinitivu

pomocné sloveso DO(DOES) + os. zájmeno + význam. sloveso v infinitivu os. záj. + pomocné sloveso DO(DOES)NOT + význam. sloveso v infinitivu PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ PRESENT SIMPLE UŢITÍ: - u děje obvyklého nebo opakovaného v přítomnosti SIGNÁLNÍ SLOVA: always (vţdycky) often (často) usually (obvykle) every (kaţdý) TVORBA: os. zájmeno + významové

Více

face2face Studijní příručka Elementary

face2face Studijní příručka Elementary face2face Studijní příručka Elementary Studijní příručka k učebnici face2face elementary Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

ANGLIČTINA MĚSÍČNÍ KURZ

ANGLIČTINA MĚSÍČNÍ KURZ ANGLIČTINA MĚSÍČNÍ KURZ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, KL 1 SLOVNÍ ZÁSOBA Obsah 8 RAD, JAK SE UČIT ANGLICKÝ JAZYK... 3 VÝSLOVNOST... 4 PŘEDSTAVUJEME SE...

Více

Hry ve výuce angličtiny

Hry ve výuce angličtiny Klaudia Eibenová Mojmír Vavrečka Hana Foltová Irena Eibenová Hry ve výuce angličtiny Jazykové hry, hádanky k rozvoji řeči, dramatizace pohádek, tematické slovníčky A1 B2 Edika Brno 2013 Hry ve výuce angličtiny

Více

Text zvukové stopy na CD Angličtina ELEMENTS (s výslovností a překladem) Mírně pokročilí

Text zvukové stopy na CD Angličtina ELEMENTS (s výslovností a překladem) Mírně pokročilí Stopa 48: Poslechněte si text. If I had my life to live again, I d try to make more mistakes. [if ai hñd mai laif tò liv ò gen aid trai tò meik mo: mi steikz] I would relax. [ai wud ri lñks] I would be

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

Hudební výchova pro 1. stupeň

Hudební výchova pro 1. stupeň Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/03.0049 Hudební výchova pro 1. stupeň SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ JMÉNO: PaedDr. Naděžda Hrnčířová

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

ANGLICKÁ VÝSLOVNOST (ENGLISH PRONUNCIATION) Anglická výslovnost (pronunciation) předběhla ve svém vývoji o několik století anglický pravopis (spelling), který ustrnul v podobě, v jaké byl přibližně v Shakespearově

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem,

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem, .---/./.../-/.//.---/.//.---/.-/.-./---//.-/.-.././/--../.-//-././-.-/---/.-../../-.-//-../-./..//-/..-// -.../..-/-.././/.-.././-/---///.-//-/.-/-.-//-/..-//--/.-/--/.//..//.-.././-/-./..//-.-./../.../.-../---//...-/..-///

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance)

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance) 1. dmirál Benbow (sonance) E E 1. Jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, pojď jen blíž, E E jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, E kdo admirál Benbow byl, jak se po mořích plavil, 7.=1. # mi

Více