VÝSLOVNOST. Made by J. Brychta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLOVNOST. Made by J. Brychta"

Transkript

1 VÝSLOVNOST Anglická abeceda má 26 písmen. Z těchto 26 písmen vzniká 44 různých zvuků (hlásek) v angličtině. Většinu z těchto hlásek obsahuje i čeština, ale zhruba jedna čtvrtina z nich je odlišných. To znamená, ţe se budete muset naučit vytvářet nové zvuky, na které váš jazyk není zvyklý, stejně jako se Angličan či Američan musí naučit, jak se v češtině vyslovuje například CH, R, Ř anebo shluky souhlásek KRK, SMRK, DRŢ či BRNO. V následující tabulce anglických hlásek (Phonemic Chart) najdete přehled všech anglických zvuků psaných mezinárodní fonetickou abecedou. Pokud značce mezinárodní fonetické abecedy odpovídá nějaký český znak, uvedu jej a pro pozdější přepis výslovnosti ho budeme také pouţívat /např. ʒ = ž/. Dvojtečka za samohláskou bude znamenat její prodlouţení /a: = á, i: = í atd./. Apostrof uvnitř slov bude označovat přízvuk, který v angličtině není vţdy, na rozdíl od češtiny, na první slabice (např. shampoo /šæm'pu:/). Výslovnost zde budu psát mezi dvě lomítka, stejně jako v anglických slovnících. Následující tabulka byla původně vytvořena Adrianem Underhillem pro spisovnou britskou angličtinu (RP = Received Pronunciation). V kaţdém okénku tabulky je větším písmem uvedena výslovnost /např. ə/ a pokud je některá výslovnost odlišná v americké angličtině, je také uvedena za pomlčkou /např. ə - ər/. V levém spodním rohu je příklad a v pravém dolním rohu český ekvivalent, pokud ovšem existuje. Jestliţe neexistuje, objeví se pouze smajlík a to znamená, ţe tuto výslovnost se budete muset naučit jakou novou. Samohlásky mají světle zelené pozadí a souhlásky jsou s pozadím tmavším. 1

2 SOUHLÁSKY SAMOHLÁSKY A/ PŘEHLED ANGLICKÝCH HLÁSEK (PHONEMIC CHART) JEDNODUCHÉ SAMOHLÁSKY DVOJHLÁSKY i: ɪ ʊ u: ɪə - ɪr eɪ need í sit i book u food ú,ů here wait ei e ə - ər ɜ: - ɜ:r ɔ: ʊə - ʊr ɔɪ əʊ - oʊ bed e teacher bird saw ó cure boy oi won t,ou æ ʌ ɑ: - ɑ:r ɒ - ɑ: eə - er aɪ aʊ happy but a far á, got o,á hair my ai how au p b t d ʧ ʤ k g pen p big b time t day d church č June dž like k go g f v θ ð s z ʃ ʒ free f very v think this speak s zoo z she š usually ž m n ŋ h l r w j me m now n song hope h love l red we yes j Based on the popular Adrian Underhill layout 2

3 B/ VÝSLOVNOST HLÁSEK ODLIŠNÝCH OD ČEŠTINY æ happy 1/ Samohláska otevřené E neboli "blijavka" Otevřeme ústa na "A" a v této poloze vyslovíme "E". Měl by vzniknout zvuk připomínající ovčí bečení. The sheep bleat /bli:t/. Sloveso "bečet" se anglicky vyslovuje "blít", odtud tedy název blijavka, který vám moţná připomíná i jiný akt, při kterém musí být ústa otevřená dokořán. Otevřete tedy ústa a zkuste vyslovit pár příkladů. happy /hæpi/ šťastný man /mæn/ muţ apple /æpl/ jablko fat /fæt/ tlustý, tuk black /blæk/ černý fact /fækt/ fakt married /mærid/ ţenatý dad /dæd/ táta, taťka land /lænd/ země, přistát cat /kæt/ kočka bat /bæt/ netopýr, pálka baseball hat /hæt/ klobouk, čepice ə - ər teacher 2/ Smíšená samohláska neboli "schwa" Tato hláska se vyskytuje pouze v nepřízvučných slabikách. V češtině ji známe jako dozvuk za samostatně vyslovenými souhláskami (např. f /fə/, d /də/, g /gə/). V britské RP angličtině se tento zvuk vyskytuje často u slov zakončených na - er /ə/, kde se koncové -r uţ nevyslovuje. V americké angličtině se ale koncové -er vyslovuje v hrdle /ər/, pozor nikoli kmitáním jazyka jako v češtině. Slovo schwa pochází z hebrejštiny a znamená prázdnotu, nic. teacher /ti:čə(r)/ učitel, učitelka sister /sistə(r)/ sestra number /nambə(r)/ číslo paper /peipə(r)/ papír summer /samə(r)/ léto sofa /səufə - soufə/ pohovka data /deitə/ data famous /feiməs/ slavný August /o:gəst/ srpen a /ə/, an /ən/ neurčitý člen answer /a:nsə - ænsər/ odpověď, odpovědět ɜ: - ɜ:r bird 3/ Dlouhá smíšená samohláska neboli "brkavka" či "dlouhé schwa" Tato hláska vzniká prodlouţením smíšené samohlásky "schwa", proto se také v některých starších českých učebnicích přepisuje jako /ə:(r)/, my budeme ale pouţívat přepis mezinárodní fonetické abecedy /3: - 3:r/. Tento zvuk zní podobně, jako kdybyste se dlouze zamysleli, anebo si brkli, proto jsem zvolil název "brkavka", který zní podobně jako slovo burp. burp /b3:(r)p/ brkat, krkat, říhat hurt /h3:(r)t/ ublíţit, bolet sir /s3:(r)/ pane girl /g3:(r)l/ dívka perfect /p3:(r)fikt/ dokonalý church /č3:(r)č/ kostel, církev person /p3:(r)sn/ člověk work /w3:(r)k/ práce, pracovat word /w3:(r)d/ slovo worse /w3:(r)s/ horší Murphy's laws /m3:(r)fiz'lo:z/ Murphyho zákony 3

4 Také jste si mohli všimnout, ţe některé kombinace samohlásek s písmenem R (ur, ir, er, wor) se vyslovují jako "brkavka" (viz. kapitola cvičení výslovnosti, strana 12). 4/ Souhláska "dvojité U" Nejdříve je třeba si uvědomit, ţe v anglické abecedě neexistuje písmeno "dvojité V" /dabl vi:/, /dabl ju:/ znamená w doslova "dvojité U" a tak se také vyslovuje. Uděláme na rtech krouţek, jako bychom chtěli vyslovit obyčejné U a we vyslovíme hned následující samohlásku, např. u + el = well. Dejte si pozor na spodní ret, který se nesmí dotýkat horních zubů, tak se totiţ vyslovují souhlásky V a F. Vlastně by se dalo říct, ţe znak "w" fonetické abecedy vás mate, protoţe vypadá jako písmeno W z české abecedy. Asi by bylo dobré vytvořit nějaký nový fonetický znak připomínající spíš písmeno U. Češi a Němci by to určitě ocenili. well /wel/ dobře, studna why /wai/ proč week /wi:k/ týden what /wot/ co, čemu, čím, čem woman /wumən/ ţena white /wait/ bílý want /wont/ chtít watch /woč/ sledovat, hodinky warm /wo:(r)m/ teplý warn /wo:(r)n/ varovat wall /wo:l/ zeď question /kwesč(ə)n/ otázka 5/ Neznělá souhláska TH neboli "šišlavka" Písmena T+H vedle sebe chápejte jako jeden zvuk, podobně jako Češi chápou kombinaci písmen C+H. Tento zvuk θ umí kromě uţivatelů angličtiny běţně vytvořit jenom Španělé a Řekové. Ostatním národům činí souhláska TH nemalé think potíţe. Vytvořit tento zvuk ale není zas tak těţké, stačí se jen naučit šišlat. Vloţte špičku jazyka mezi zuby (horní a spodní) a zkuste si do ní kousnout, mírně. Nechte jazyk v této poloze a snaţte se vyslovit sykavku S. Jazyk se tedy opírá o horní zuby a mezi zuby a jazykem proudí vzduch. Takto byste se měli naučit šlapat si na jazyk či šišlat. Vzpomeňte si na film "Čtyři vraţdy stačí, drahoušku" a na to, jak pan Kemr krásně šišle /Dej θem ten θek θem θek./ Zkuste si také tu větu "Dej sem ten šek, sem řek." hezky zašišlat a pak /θa ten θek/, za ten šek, poděkovat hezky anglicky "Thank you." /θæŋkju:/. Někteří z vás uţ určitě uměli jako děti šišlat, dokud vás to logoped neodnaučil. Pokud tedy chcete mluvit pěknou angličtinou, naučte se to znovu. Dejte si pozor na rozlišení souhlásek TH a F. U souhlásky F se horních zubů dotýká spodní ret, ale u souhlásky TH je to jazyk. Ret na TH nepotřebujete. think /θiŋk/ myslet, přemýšlet breath /breθ/ dech month /manθ/ měsíc kalendářní tooth /tu:θ/ zub three /θri:/ tři thirty /θ3:(r)ti/ třicet thirtieth /θ3:(r)tiəθ/ třicátý mammoth /mæməθ/ mamut therapy /θerəpi/ terapie, léčba something /samθiŋ/ něco thumb /θam/ palec thirsty /θ3:(r)sti/ ţíznivý 4

5 6/ Znělá souhláska TH neboli "hatlavka" Technika výslovnosti je stejná jako u předchozí "šišlavky", tedy opět je jazyk opřen o horní zuby. Špička jazyka je ð mírně povystrčena ven mezi zuby. Tentokrát ale zvuk TH vyslovujete zněle, takţe vzniká takové šlapání si na jazyk, this hatlání, the the the /ðə ðə ðə/. Jazykem mírně třete o horní zuby. Dejte si pozor na častou chybnou výslovnost DZ. U této souhlásky není slyšet ţádné Z, tedy ţádné bzučení. Výslovnost T a D je také odlišná. Při vyslovování T a D se jazyk opírá o horní patro, nikoli o zuby. mother /maðə(r)/ matka brother /braðə(r)/ bratr father /fa:ðə(r)/ otec weather /weðə(r)/ počasí this /ðis/ tento that /ðæt/ tamten, který, ţe there /ðeə(r) - ðer/ tam the /ðe, ði/ určitý člen ten, ta they /ðei/ oni (podmět věty) without /wi'ðaut/ bez breathe /bri:ð/ dýchat southern /saðe(r)n/ jiţní song ŋ 7/ Souhláska nosové NG neboli "nosovka" Tuto souhlásku znáte i z češtiny, kdy například ve slovech banka a tango necháváte dvojici NK nebo NG rezonovat v nose. Dejte si pozor na slova přejatá z angličtiny a v češtině jiţ zdomácnělá (např. mítink). V angličtině se koncové ING vyslovuje jako "nosovka" /iŋ/ a nikoli INK. meeting /mi:tiŋ/ setkání, schůze morning /mo:(r)niŋ/ ráno thing /θiŋ/ věc sing /siŋ/ zpívat everything /evriθiŋ/ všechno king /kiŋ/ král ring /riŋ/ prsten, zvonit sting /stiŋ/ ţihadlo, píchnout song /soŋ/ píseň interesting /intrəstiŋ/ zajímavý hang /hæŋ/ viset, pověsit wing /wiŋ/ křídlo red r 8/ Anglické R Anglické R se vyslovuje jakoby s horkou bramborou v puse, takţe nevibrujete jazykem o patro jako v češtině. V britské RP angličtině se R vyslovuje jen tehdy, následuje-li po něm samohláska (např. drink). Následuje-li souhláska, nebo je-li na konci slova (např. morning, sister), R se nevyslovuje. V americké angličtině se ale R vyslovuje vţdy (tzv. rhotic R), tento zvuk vzniká v hrdle a nikoli kmitáním jazyka. red /red/ červený, rudý driver /draivə(r)/ řidič, řidička story /sto:ri/ příběh friend /frend/ přítel, kamarád read /ri:d/ číst right /rait/ správný, vpravo write /rait/ psát train /trein/ vlak, trénovat rare /reə(r) - rer/ vzácný dream /dri:m/ sen, snít rain /rein/ déšť, pršet dry /drai/ suchý, sušit 5

6 9/ Přídechy /p h /, /t h /, /k h / Souhlásky P, T a K, které jsou na začátku přízvučné slabiky a po nichţ následuje samohláska, vyslovujeme mírným vykašláváním neboli bronchitickým přídechem, který však nebývá ve slovníku vyznačen. Například slovo "car" se s přídechem vyslovuje jako /kcha:(r)/. parents /peərənts - perənts/ rodiče people /pi:pl/ lidé pub /pab/ hospoda party /pa:(r)ti/ večírek teacher /ti:čə(r)/ učitel, učitelka ticket /tikit/ lístek time /taim/ čas today /tə'dei/ dnes company /kampəni/ společnost car /ka:(r)/ auto cat /kæt/ kočka call /ko:l/ volat, zavolat 10/ Znělost koncových souhlásek Na rozdíl od češtiny, kde vyslovujeme všechny koncové souhlásky nezněle (např. dub /dup/, krab /krap/, led /let/, plod /plot/, krev /kref/, bez /bes/, věţ /věš/ atd.), musíme v angličtině důsledně dodrţovat znělost koncových souhlásek. V následující tabulce nad sebou vidíte dvojice souhlásek, které se vyslovují stejně, ale zní jinak. Tedy jazyk a rty jsou ve stejné poloze, ale u znělých souhlásek je třeba ještě pouţít hlasivky a u neznělých souhlásek jsou hlasivky vlastně v klidu. Ještě si všimněte toho, ţe samohláska před znělou souhláskou (např. dog, bud, hid) se vyslovuje, jakoby byla prodlouţená či na dvou schůdcích, ale samohláska před neznělou souhláskou (např. dock, but, hit) je kratší, jakoby stála pouze na jednom schůdku schodiště. souhlásky neznělé (unvoiced) crap p p white t t lunch ʧ č pick k k safe f f θ breath cats s s ʃ fashion š souhlásky znělé (voiced) crab b b wide d d lunge ʤ dž pig g g save v v ð breathe dogs z z ʒ pleasure ž 6

7 Následující dvojice slov se musí vyslovovat odlišně, coţ je obzvláště důleţité u slov s hvězdičkou, aby se člověk nedostal do trapných situací. Například někomu chcete někde na pláţi ukázat krásného kraba, a ejhle, vaše výslovnost ovlivněná rodnou češtinou vás zradí a vy místo kraba ukazujete h*vno. Podobné faux pas vzniká, kdyţ chcete dodat and that s a fact. a řeknete české /fakt/ místo správného /fækt/. Pozor věta I m fucked. /fakt/ znamená Jsem v p*deli.. crap /kræp/ h*vno crab /kræb/ krab lap /læp/ klín (část těla) lab /læb/ laboratoř neformálně bat /bæt/ netopýr bad /bæd/ špatný kit /kit/ souprava nářadí kid /kid/ děcko, kůzle mate /meit/ kamarád made /meid/ vyrobeno fate /feit/ osud fade /feid/ ztrácet barvu want /wont/ chtít wand /wond/ kouzelnická hůlka white /wait/ bílý wide /waid/ široký dock /dok/ dok dog /dog/ pes duck /dak/ kachna dug /dag/ kopal, ryl dick /dik/ č*rák dig /dig/ kopat, rýt pick /pik/ sbírat pig /pig/ prase wick /wik/ knot wig /wig/ paruka lock /lok/ zámek log /log/ kláda, palubní deník block /blok/ blok blog /blog/ internetový zápisník leek /li:k/ pórek league /li:g/ liga leaf /li:f/ list leave /li:v/ opustit, odejít lift /lift/ zvednout, výtah BrE lived /livd/ ţil, bydlel safe /seif/ bezpečný save /seiv/ zachránit, šetřit life /laif/ ţivot live /laiv/ v přímém přenosu rice /rais/ rýţe rise /raiz/ zvednout se, stoupat close /kləus - klous/ blízký close /kləuz - klouz/ zavřít ass AmE /æs/ p*del as as /əz əz/ tak jako use /ju:s/ uţití, pouţívání use /ju:z/ pouţít, uţívat 11/ Správné vázání slov vám můţe pomoci s výslovností koncových znělých souhlásek (b, z, v, d ) a to tak, ţe se ta znělá souhláska po navázání dostane doprostřed věty a nevyslovuje se pak na konci. Pokud nějaké slovo končí na souhlásku a další začíná na samohlásku, pak se automaticky napojí do sebe a věta se nevyslovuje po slovech ale po zvukových blocích. Například: He says_it every day. /hi se zit/ Říká to kaţdý den. I sent_it yesterday. /ai sen tit/ Poslal jsem to včera. They hurt_us. /ðei h3:(r) tas/ Ublíţili nám. Some_of_us have_it. /sa mə vas hæ vit/ Někteří z nás to mají. I took care_of_it. /ai tuk ke(ə) rə vit/ Postaral jsem se o to. I have to have_it. /ai hæftə hæ vit/ Musím to mít. I send_it every day. /ai sen dit/ Posílám to kaţdý den. They heard_us. /ðei h3:(r) das/ Slyšeli nás. Bob_is busy. /bo biz bizi/ Bob je zaneprázdněn. You ve_all done_it. /ju vo:l da nit/ Vy všichni uţ jste to dělali. Angličtina teče jako voda v řece, mezeru ve větě děláte pouze tam, kde je čárka, pomlčka, spojka, nová myšlenka a tečka, nikoliv mezi slovy. Tedy nemluvte, jako kdyţ se tiskne, ale snaţte se o plynulé napojování slov, a to nejdříve pomalinku a později stále rychleji. Nepřirozené sekání vět na izolovaná slova je jeden z důvodů neschopnosti rozumět mluvenému slovu. 7

8 C/ CVIČENÍ VÝSLOVNOSTI ANEB PRAVIDLA EXISTUJÍ Kdyţ se někdo chce naučit česky, řeknete mu, jak se vyslovují dvojice zvuků C-Č, D-Ď, N-Ň, R-Ř, S-Š, jak se mění výslovnost u slabik TY-TI, DY-DI, NY-NI a další pravidla výslovnosti. Pokud se chce někdo naučit anglicky, neměli bychom mu na úvod říct, ţe se u kaţdého slova musí naučit zvlášť pravopis a zvlášť výslovnost. Jednak je to dosti demotivující a druhak to není pravda. Je fakt, ţe pravopis se od dob Shakespeara tolik nezměnil, kdeţto výslovnost některých slov ano. To ale neznamená, ţe bychom nemohli načrtnout nějaká výslovnostní pravidla či vzory (pronunciation patterns). Jedna americká studie ze sedmdesátých let došla k závěru, ţe více neţ 84% slov (ze zkoumaných) se vyslovuje podle pravidelných vzorů, a ţe pouze asi 3% slov mají výslovnost tak nepředvídatelnou, ţe se ji musíte naučit nazpaměť (English Words by F. Katamba). To znamená, ţe výjimek je opravdu hodně, ale pravidla také existují. Následující slova se neučte nazpaměť. Účelem těchto cvičení je ukázat, ţe se znalostí určitých pravidel výslovnosti jste někdy schopni odhadnout výslovnost i úplně neznámých slov. m thumb m 1/ M, MB se vyslovuje jako M man /mæn/ muţ climb /klaim/ lézt comb /kəum - koum/ hřeben, česat thumb /θam/ palec dumb /dam/ hloupý lamb /læm/ jehně numb /nam/ otupělý bomb /bom/ bomba damn /dæm/ zatraceně, zatracovat know n n 2/ N, KN, PN se vyslovuje jako N none /nan/ ţádný knee /ni:/ koleno knock /nok/ klepat know /nəu - nou/ vědět, znát knife /naif/ nůţ knowledge /nolidţ/ znalosti, vědomosti knew /nju:/ věděl, znal knight /nait/ rytíř pneumatic /nju: mætik/ pneumatický luck k k 3/ K, CK, C se vyslovuje jako K luck /lak/ štěstí car /ka:(r)/ auto kangaroo /kæŋgə ru:/ klokan kick /kik/ kopnout, kopanec shock /šok/ šok, šokovat karate /kə ra:ti/ karate brick /brik/ cihla black /blæk/ černý king /kiŋ/ král 8

9 she ʃ š 4/ SH se vyslovuje jako Š ship /šip/ loď sharp /ša:(r)p/ ostrý shampoo /šæm pu:/ šampon short /šo:(r)t/ krátký sheep /ši:p/ ovce shoot /šu:t/ střílet, filmovat shoes /šu:z/ boty shark /ša:(r)k/ ţralok push /puš/ tlačit, zatlačení ʧ church chaos chef k ʃ č k š 5/ CH se v naprosté většině slov vyslovuje jako Č church /č3:(r)č/ kostel chin /čin/ brada chair /čeə(r) - čer/ ţidle, křeslo, předsedat child /čaild/ dítě chain /čein/ řetěz change /čeindţ/ změna, změnit (se) beach /bi:č/ pláţ cheap /či:p/ levný cheese /či:z/ sýr 6/ CH se u slov pocházejících z řečtiny vyslovuje jako K chaos /keios/ chaos school /sku:l/ škola character /kæriktə(r) - kerəktər/ povaha, charakter Christ /kraist/ Kristus architect /a:(r)kitekt/ architekt echinacea /eki neišə/ echinacea Christmas /krisməs/ Vánoce chemistry /kemistri/ chemie chameleon /kə mi:liən/ chameleon 7/ CH se u slov přejatých z francouzštiny vyslovuje jako Š chef /šef/ šéfkuchař machete /mə'šeti/ mačeta chandelier /šændə'liə(r) - šændə'lir/ lustr Chevrolet /ševrə'lei/ Chevrolet chic /ši:k/ módní, vkusný champagne /šæm'pein/ šampaňské chivalry /šivəlri/ dvornost Chicago /ši ka:gou/ Chicago chauffeur /šəufə(r) - šoufər/ šofér f photo f 8/ F, PH se vyslovuje jako F traffic /træfik/ doprava, provoz roof /ru:f/ střecha phantom /fæntəm/ přízrak, fantom fun /fan/ zábava, legrace phase /feiz/ fáze, etapa photo /fəutəu - foutou/ fotka fame /feim/ sláva physician /fi'ziš(ə)n/ lékař physical /fizik(ə)l/ tělesný, fyzický 9

10 yes j j 9/ Y se vyslovuje jako J yes /jes/ ano yacht /jot/ jachta youth /ju:θ/ mládí, mladí yesterday /jestə(r)dei/ včera yum /jam/ mňam young /jaŋ/ mladý yellow /jeləu - jelou/ ţlutý yuck /jak/ fuj yawn /jo:n/ zívat June ʤ dž 10/ J se vyslovuje jako DŢ jet /dţet/ tryskáč jaw /dţo:/ čelist judge /dţadţ/ soudce, soudit Japan /dţə'pæn/ Japonsko jealous /dţeləs/ ţárlivý jump /dţamp/ skok, skákat July /dţu'lai/ červenec jellyfish /dţelifiš/ medúza joy /dţoi/ radost few (j)u: (j)ů 11/ EW se vyslovuje jako JŮ nebo dlouhé Ů few /fju:/ málo počitatelná pod. jm. Hewlett /hju:lit/ Hewlett threw /θru:/ hodil new /nju:/ nový dew /dju:/ rosa flew /flu:/ letěl crew /kru:/ posádka, parta Jewish /dţu:iš/ ţidovský blew /blu:/ foukal need i: í 12/ EE se vyslovuje jako dlouhé Í bee /bi:/ včela feet /fi:t/ nohy, chodidla speed /spi:d/ rychlost beech /bi:č/ buk cheek /či:k/ tvář sweet /swi:t/ sladký deep /di:p/ hluboký, hluboko cheese /či:z/ sýr meet /mi:t/ potkat, setkat se wait eɪ ei 13/ AI, AY se vyslovuje jako EI bait /beit/ návnada brain /brein/ mozek bay /bei/ zátoka wait /weit/ čekat, počkat day /dei/ den clay /klei/ jíl rain /rein/ déšť, pršet way /wei/ způsob, cesta play /plei/ hra, hrát (si) 10

11 law ɔ: ó 14/ AU, AW se vyslovuje jako dlouhé Ó law /lo:/ zákon aura /o:rə/ aura authentic /o: θentik/ autentický, pravý autumn /o:təm/ podzim Austria /o(:)striə/ Rakousko author /o:θə(r)/ autor August /o:gəst/ srpen Australia /o(:) streiliə/ Austrálie dawn /do:n/ svítání, úsvit Dejte si ale pozor na tetu. AUNT se vyslovuje buď /a:nt/ v Británii a v některých částech Ameriky anebo /ænt/ na většině území Ameriky. Mravenec se všude vyslovuje ANT /ænt/, coţ by vás nemělo zmást, protoţe je většinou z kontextu jasné, jestli máte v botách tety nebo mravence. aʊ town au əʊ-oʊ low ou 15/ OU, OW se často vyslovuje jako AU doubt /daut/ pochybovat found /faund/ našel, nalezen cow /kau/ kráva about /ə baut/ o sound /saund/ zvuk, znít owl /aul/ sova count /kaunt/ počítat ouch! /auč/ au! how? /hau/ jak? 16/ OU, OW se ale také vyslovuje jako OU (Pro jednoduchost budu zde ve výslovnosti psát pouze OU.) shoulder /šouldə(r)/ rameno know /nou/ vědět, znát owe /ou/ dluţit boulder /bouldə(r)/ balvan crow /krou/ vrána own /oun/ vlastnit, vlastní soul /soul/ duše row /rou/ řada, veslovat blow /blou/ foukat, rána (pěstí) Dejte si pozor na slova ROW a BOW. ROW /rou/ znamená řada nebo veslovat, ale ROW BrE /rau/ znamená hádka. BOW /bou/ znamená luk nebo smyčec, ale BOW /bau/ je příď lodi nebo poklonit se. əʊ-oʊ boat ou 17/ OA, se vyslovuje jako OU (Pro jednoduchost budu i zde ve výslovnosti psát pouze OU.) boat /bout/ loďka coat /kout/ kabát goal /goul/ branka, gól load /loud/ náklad, naloţit road /roud/ silnice foam /foum/ pěna foal /foul/ hříbě coal /koul/ uhlí toad /toud/ ropucha 11

12 look ʊ u 18/ OO se vyslovuje jako krátké U obzvláště před koncovým K cook /kuk/ vařit, kuchař shook /šuk/ třásl (se) foot /fut/ noha, chodidlo look /luk/ podívat se, vypadat hook /huk/ hák, zahákovat wool /wul/ vlna book /buk/ kniha, rezervovat si good /gud/ dobrý childhood /čaildhud/ dětství food u: ú,ů 19/ OO se vyslovuje také jako dlouhé Ú, Ů food /fu:d/ jídlo, strava spoon /spu:n/ lţíce, nabrat lţící pool /pu:l/ bazén, kaluţ tool /tu:l/ nástroj shoot /šu:t/ střílet, filmovat cool /ku:l/ chladný, super, bezva tooth /tu:θ/ zub mood /mu:d/ nálada loose /lu:s/ uvolněný, volný Dejte si ale pozor na slova BLOOD a FLOOD. BLOOD se vyslovuje /blad/ a znamená krev, FLOOD se vyslovuje /flad/ a znamená potopa, záplava anebo zaplavit. ɜ: - ɜ:r burp 20/ UR, IR, ER, WOR se vyslovuje jako BRKAVKA /ɜ:(r)/. Projděte si pár dalších příkladů. První část je na straně 3. urban /3:(r)bən/ městský birthday /b3:(r)θdei/ narozeniny term /t3:(r)m/ období, termín burden /b3:(r)d(ə)n/ břemeno shirt /š3:(r)t/ košile worm /w3:(r)m/ červ burn /b3:(r)n/ hořet, pálit skirt /sk3:(r)t/ sukně world /w3:(r)ld/ svět ɔ:t bought ót 21/ OUGHT, AUGHT se vyslovuje ÓT bought /bo:t/ koupil, koupen caught /ko:t/ chytil, chycen haughty /ho:ti/ povýšený, nadutý thought /θo:t/ myslel, myšlenka taught /to:t/ učil, učen naughty /no:ti/ nezbedný, zlobivý fought /fo:t/ bojoval, bojováno sought /so:t/ hledal, hledán daughter /do:tə(r)/ dcera eiʃ(ə)n nation eišn 22/ ATION se vyslovuje EIŠN nation /neiš(ə)n/ národ information /infə(r) meiš(ə)n/ informace immigration /imi greiš(ə)n/ imigrace vibration /vai breiš(ə)n/ vibrace invitation /invi teiš(ə)n/ pozvání, pozvánka explanation /eksplə neiš(ə)n/ vysvětlení relation /ri leiš(ə)n/ vztah creation /kri eiš(ə)n/ výtvor, stvoření duration /d(j)u reiš(ə)n/ doba trvání 12

13 D/ PRAVIDLA VÝSLOVNOSTI VE SROVNÁNÍ 1/ Obyčejné V kontra "dvojité U" vet /vet/ zvěrolékař, veterinář v /vi:/ písmeno V v vest /vest/ tílko BrE, vesta AmE vet v veil /veil/ závoj vent /vent/ ventilace, ventilovat zlost wet /wet/ mokrý, vlhký we /wi:/ podmět my west /west/ západ whale /weil/ velryba went /went/ šel, jel wet w 2/ Obyčejné N kontra "nosovka NG" win /win/ vyhrát, zvítězit, výhra thin /θin/ tenký, hubený, řídký n sin /sin/ hřích, hřešit win n ran /ræn/ běţel, utíkal fan /fæn/ fanoušek, větrák wing /wiŋ/ křídlo thing /θiŋ/ věc sing /siŋ/ zpívat rang /ræŋ/ zvonil fang /fæŋ/ tesák wing ŋ 3/ Obyčejné S kontra "šišlavka TH" sink /siŋk/ potopit se, dřez sin /sin/ hřích, hřešit s sick /sik/ nemocný, na zvracení sink s sought /so:t/ hledal, vyhledal formální worse /w3:(r)s/ horší think /θiŋk/ myslet, přemýšlet thin /θin/ tenký, hubený, řídký thick /θik/ tlustá, silná deska, hustý thought /θo:t/ myslel, přemýšlel worth /w3:(r)θ/ mít hodnotu, stát za to think θ 4/ Obyčejné D kontra "hatlavka TH" day /dei/ den Dan /dæn/ Daniel d den /den/ doupě, pracovna breed /bri:d/ plemeno, chovat zvířata day d mood /mu:d/ nálada they /ðei/ podmět oni, ony than /ðæn, ðən/ neţ při srovnání then /ðen/ tehdy, potom, pak breathe /bri:ð/ dýchat smooth /smu:ð/ hladký, vyhladit they ð 13

14 5/ Obyčejné E kontra otevřené E neboli "blijavka A" bed /bed/ postel, záhon lend /lend/ půjčit někomu e send /send/ poslat bed e dead /ded/ mrtvý men /men/ muţi bad /bæd/ špatný, zlý land /lænd/ přistát, země sand /sænd/ písek dad /dæd/ táta, taťka man /mæn/ muţ bad æ 6/ Slabika AR kontra OR dark /da:(r)k/ tmavý, temný park /pa:(r)k/ park, parkovat ɑ: - ɑ:r fart /fa:(r)t/ prdět, prd dark á, lard /la:(r)d/ sádlo card /ka:(r)d/ karta, průkaz dork /do:(r)k/ ňouma, blbeček pork /po:(r)k/ vepřové fort /fo:(r)t/ pevnost lord /lo:(r)d/ pán, lord cord /ko:(r)d/ šňůra, kabel ɔ: - ɔ:r dork ó, Dejte si ale pozor na "dvojité U", které velmi změní výslovnost slabik AR a OR, viz další bod. 7/ WAR kontra "brkavka WOR" warm /wo:(r)m/ teplá voda worm /w3:(r)m/ červ wart /wo:(r)t/ bradavice worth /w3:(r)θ/ mít hodnotu, stát za to ɔ: - ɔ:r ward /wo:(r)d/ oddělení nemocniční word /w3:(r)d/ slovo warm ó, wars /wo:(r)z/ války worse /w3:(r)s/ horší warship /wo:(r)šip/ válečná loď worship /w3:(r)šip/ uctívat, zboţňovat ɜ: - ɜ:r worm 8/ Samohláska U v přízvučné slabice kontra "blijavka A" but /bat, bət/ ale, kromě bunk /baŋk/ palanda, pryčna ʌ cut /kat/ řezat, krájet, řez but a fucked /fakt/ být v prdeli suck /sak/ sát, stát za prd bat /bæt/ netopýr, pálka baseball bank /bæŋk/ banka, břeh řeky cat /kæt/ kočka fact /fækt/ fakt, skutečnost sack /sæk/ pytel, vyhazov BrE z práce Dejte si ale pozor na nepřízvučné slabiky na začátku slov, kde se U vyslovuje jako "SCHWA" /ə/. Například: success /sək'ses/ úspěch suppose /sə'pəuz - sə'pouz/ předpokládat suggest /sə'dţest/ navrhnout bat æ 14

15 Všimněte si na dalších příkladech, jak koncové "němé E" mění výslovnost předchozích samohlásek. 9/ Samohláska A kontra A...E fat /fæt/ tlustý, tuk hat /hæt/ klobouk, čepice æ mad /mæd/ šílený, naštvaný fat man /mæn/ muţ ban /bæn/ zákaz, zakázat fate /feit/ osud hate /heit/ nenávidět, nesnášet made /meid/ vyrobeno mane /mein/ hříva bane /bein/ zhouba fate eɪ ei 10/ Samohláska U kontra U...E cut /kat/ řezat, krájet, řez hug /hag/ obejmout, objetí ʌ cub /kab/ mládě šelmy cut a puck /pak/ puk na hokej fuss /fas/ povyk, rozruch cute /kju:t/ roztomilý, rozkošný huge /hju:dţ/ obrovský, ohromný cube /kju:b/ kostka, krychle puke /pju:k/ blít, zvracet fuse /fju:z/ pojistka, rozbuška cute ju: jů Dejte si ale pozor na slova PUT, BULL, BUTCHER a FULL. PUT /put/ znamená dát někam či poloţit, BULL /bul/ je býk, BUTCHER /bučə(r)/ řezník a FULL /ful/ plný. 11/ Samohláska I kontra I...E fin /fin/ ploutev bit /bit/ trocha, kousek ɪ shin /šin/ holeň fin i pin /pin/ špendlík, přišpendlit kit /kit/ sada nářadí fine /fain/ fajn, pěkný, pokuta bite /bait/ kousat, sousto shine /šain/ svítit, zářit, lesk pine /pain/ borovice kite /kait/ papírový drak fine aɪ ai 15

16 12/ Zdvojování souhlásek také mění výslovnost předchozích samohlásek. diner aɪ ai diner /dainə(r)/ strávník, malá restaurace AmE super /su:pə(r)/ super, bezvadný cuter /kju:tə(r)/ roztomilejší hater /heitə(r)/ nenávistník ten, kdo nenávidí later /leitə(r)/ později dinner /dinə(r)/ večeře hlavní jídlo dne supper /sapə(r)/ lehká večeře cutter /katə(r)/ řezačka, kráječ hatter /hætə(r)/ kloboučník latter /lætə(r)/ druhý posledně jmenovaný ɪ dinner i 16

ə - ər ɜ: - ɜ:r B/ VÝSLOVNOST HLÁSEK ODLIŠNÝCH OD ČEŠTINY

ə - ər ɜ: - ɜ:r B/ VÝSLOVNOST HLÁSEK ODLIŠNÝCH OD ČEŠTINY B/ VÝSLOVNOST HLÁSEK ODLIŠNÝCH OD ČEŠTINY æ happy 1/ Samohláska otevřené E neboli "blijavka" Otevřeme ústa na "A" a v této poloze vyslovíme "E". Měl by vzniknout zvuk připomínající ovčí bečení. The sheep

Více

C/ CVIČENÍ VÝSLOVNOSTI ANEB PRAVIDLA EXISTUJÍ

C/ CVIČENÍ VÝSLOVNOSTI ANEB PRAVIDLA EXISTUJÍ C/ CVIČENÍ VÝSLOVNOSTI ANEB PRAVIDLA EXISTUJÍ Když se nědo chce naučit česy, řenete mu, ja se vyslovují dvojice zvuů C-Č, D-Ď, N-Ň, R-Ř, S-Š, ja se mění výslovnost u slabi TY-TI, DY-DI, NY-NI a další pravidla

Více

Fonetický zápis, jak správně přečíst znaky pro anglickou výslovnost (fonetická transkripce)

Fonetický zápis, jak správně přečíst znaky pro anglickou výslovnost (fonetická transkripce) Anglická gramatika Fonetický zápis, jak správně přečíst znaky pro anglickou výslovnost (fonetická transkripce) Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 3. 9. třída 2014 ZDROJE: Help for

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

Množné číslo podstatných jmen

Množné číslo podstatných jmen Anglická gramatika Množné číslo podstatných jmen PLURAL OF NOUNS Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 3.+ 6. třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

MY FAMILY [, mai fæmili] Moje rodina

MY FAMILY [, mai fæmili] Moje rodina LESSON THREE MY FAMILY [, mai fæmili] Moje rodina 4 Mr and Mrs Smith Kirk Smith and his wife Shirley [, mistər ənd, misiz smiθ] [, kə:k smiθ ənd, hiz waif šə:li] manželé Smithovi Kirk Smith a jeho manželka

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

A human body - Don t lose your head!

A human body - Don t lose your head! Jméno autora práce: Dana Lambertová Název práce: A human body - Don t lose your head! Zaměření, cíle práce: Naučit se anglicky správně pojmenovat části lidského těla +správná výslovnost, správný pravopis,

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8 Inside Out Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 5 lekcí, 106 slovíček (rozsah všech 21 lekcí, 1198 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_302 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

- ověření gramatických jevů.

- ověření gramatických jevů. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce accident [ 'æksidənt ] nehoda 14 apartheid [ ə'pa:taid ] apartheid 14 beat [ 'bi:t ]

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce accident [ 'æksidənt ] nehoda 14 apartheid [ ə'pa:taid ] apartheid 14 beat [ 'bi:t ] English in Mind Starter () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 2 lekce (Unit 3 a 14) - 96 slovíček (rozsah všech 16 lekcí - 970 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Měsíční intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky

Měsíční intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky Měsíční intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky Slovní zásoba Verze: 06/2012_KLA, THA Centrum služeb pro podnikání 2012 0 SLOVNÍ ZÁSOBA Obsah 8 RAD, JAK SE UČIT ANGLICKÝ JAZYK... 2 VÝSLOVNOST... 3 PŘEDSTAVUJEME

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

Centrum služeb pro podnikání 2013. ANGLIČTINA PRO SENIORY Kurz pro začátečníky

Centrum služeb pro podnikání 2013. ANGLIČTINA PRO SENIORY Kurz pro začátečníky ANGLIČTINA PRO SENIORY Kurz pro začátečníky Centrum služeb pro podnikání 2013 SLOVNÍ ZÁSOBA Obsah 8 RAD, JAK SE UČIT ANGLICKÝ JAZYK... 3 VÝSLOVNOST... 4 PŘEDSTAVUJEME SE... 5 ZAMĚSTNÁNÍ... 9 RODINA...

Více

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Tramper could feel the stony road through the holes in his boots. A newspaper blew by, Tramper picked it up and sat down to cover the holes in his boots with

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více