Acta fytotechnica et zootechnica Mimoriadne číslo Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2009, s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acta fytotechnica et zootechnica Mimoriadne číslo Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2009, s. 349-355"

Transkript

1 Acta fytotechnica et zootechnica Mimoriadne číslo Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2009, s VLIV 24MĚSÍČNÍHO SKLADOVÁNÍ NA SENZORICKOU JAKOST STERILOVANÝCH TAVENÝCH SÝRŮ EFFECT OF 24-MONTH STORAGE ON SENSORY QUALITY OF STERILIZED PROCESSED CHEESE Zuzana LAZÁRKOVÁ 1, Leona BUŇKOVÁ 2, Ivana MACKŮ 1 1 Ústav potravinářského inženýrství, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2 Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Abstract: This work deals with the effect of storage temperature (6 C, 23 C and 40 C) and duration (0 24 months) on the sensory quality of sterilized processed cheese. Samples were evaluated using 7-point hedonic scale in terms of appearance and colour, gloss, consistency, flavour, and also overall quality. Darkness, firmness and preference were assessed by pair comparative test. Storage temperature significantly deteriorated sensory quality of processed cheese. Sterilized processed cheese stored at lower temperature was always preferred and evaluated as lighter. The storage duration caused various changes regarding the storage temperature. While cheese stored at 23 and 40 C possessed worsen sensory quality already after 6 months of storage, samples kept at 6 C did not deteriorate their sensory attributes until 1 year storage. Key words: storage temperature and duration, sterilized processed cheese, sensory quality Sterilované tavené sýry, jakožto speciální skupina tavených sýrů, jsou v současné době využívány Armádou České republiky a Integrovaným záchranným systémem jako součást bojových dávek potravin. Bojové (konzervové) dávky potravin jsou balíčky, které slouží k výživě osob (nejčastěji vojáků) v situacích, kdy jim není možné zajistit teplou stravu (např. odloučení od jednotky, bojové nasazení apod.). Tyto balíčky obsahují potraviny na 24 hodin, přičemž jejich trvanlivost je dle požadavků STANAG 2937 (2001) stanovena na minimálně 24 měsíců při teplotě okolí. Kromě krizových situací je proto lze využít též v běžném životě, není-li k dispozici chladírenská technika, tedy např. pro účely dovolené či turizmu (Buňka et al., 2004). V dostupné literatuře nebylo nalezeno mnoho informací o změnách senzorických vlastností sterilovaných tavených sýrů v průběhu skladování delšího než 12 měsíců. Nicméně vlivem dlouhodobého skladování, a to zejména při vyšší skladovací teplotě, lze očekávat změny nutričních i organoleptických vlastností. Podle Kristensen et al. (2001) docházelo u tavených sýrů skladovaných 1 rok při 37 C k tvorbě tmavšího odstínu ve srovnání s výrobky skladovanými v lednici či při teplotě okolí. Změna odstínu barvy (tmavnutí) je pravděpodobně způsobena především probíhajícím komplexem Maillardových reakcí (Friedman 1996). Rozsah neenzymového hnědnutí se v průběhu skladování zvyšuje v případě zahrnutí sušené syrovátky či jiných surovin obsahujících vyšší množství redukujících cukrů (Bley et al., 1985; Pizzoferrato et al., 1998; Schär a Bosset, 2002), a také s rostoucí teplotou skladování (Chávez-Servín et al., 2005; Bosch et al., 2007). Tato práce navazuje na předchozí studie (Lazárková et al., 2007, 2008), které se zabývaly vlivem teploty a délky skladování na obsah aminokyselin ve sterilovaných tavených sýrech. Bylo zjištěno, že aminokyselinové složení se v průběhu skladování výrazně neměnilo, tj. že výživová hodnota bílkovin zůstala i po dvouletém skladování dobrá. Vyvstává ovšem otázka, jak se v průběhu skladování mění organoleptické vlastnosti těchto produktů. Cílem této práce proto bylo vyhodnotit vliv 24měsíčního skladování při třech různých teplotách (chladírenské 6 C, pokojové 23 C a zátěžové 40 C) na senzorickou jakost sterilovaných tavených sýrů. 349

2 Materiál a metody Dvě šarže tavených sýrů (I a II) byly vyrobeny ze směsi přírodních sýrů, másla, vody, tavicích solí a sušené syrovátky (0,5 % w/w) ve společnosti Madeta, a.s. (České Budějovice) na průmyslovém zařízení Stephan TC/SK 400. Obě šarže se lišily pouze použitou várkou přírodních sýrů stejného druhu i zralosti. Celkové množství vyrobených tavených sýrů bylo cca 210 kg v každé šarži. Teplota tavení byla 92 C a celková doba tavení cca 10 min. Po utavení byla směs plněna do hliníkových vaniček s přivařitelným víčkem a výrobky byly sterilovány při 117 C po dobu 20 minut v autoklávu Lubeca LW Po vychlazení byly tavené sýry rozděleny na tři skupiny a skladovány při chladírenské teplotě (6 ± 2 C SL), pokojové teplotě (23 ± 2 C SS) a v termostatu při tzv. zátěžové teplotě (40 ± 1 C ST). U všech sterilovaných tavených sýrů byla provedena základní chemická, mikrobiologická a senzorická analýza, a to v půlročních intervalech (tj. v čase 0, 6, 12, 18 a 24 měsíců). Základní chemická charakteristika tavených sýrů zahrnovala určení jejich ph, sušiny a hrubé bílkoviny. ph bylo měřeno ph metrem se skleněnou elektrodou (GRYF 209S), sušina byla stanovena gravimetricky podle ČSN EN ISO 5534 (2005) a hrubá bílkovina Kjeldahlovou metodou (Lynch et al., 2002). Mikrobiologická jakost sterilovaných tavených sýrů byla posouzena stanovením celkového počtu mikroorganizmů (podle ČSN EN ISO 4833, 1994), koliformních mikroorganizmů (ČSN ISO , 1996), plísní a kvasinek (ČSN ISO 6611, 1996) a aerobních a anaerobních sporulujících mikroorganizmů (ČSN , 1968). Sterilované tavené sýry byly též podrobeny termostatové zkoušce (10 dnů při teplotě 37 ± 1 C). Všechny chemické i mikrobiologické analýzy byly provedeny vždy 3x ze tří různých, náhodně vybraných vaniček. Senzorického hodnocení se vždy účastnilo 24 hodnotitelů, zaměstnanců a studentů Ústavu potravinářského inženýrství (vybraní posuzovatelé podle ČSN ISO , 2003). Senzorické hodnocení bylo provedeno pomocí stupnice a párové porovnávací zkoušky. V případě hodnocení použitím stupnice byla využita sedmibodová jakostní ordinální stupnice hedonického typu s charakteristikou každého stupně. Orientace škály byla volena: 1 vynikající, 2 výborný, 3 velmi dobrý, 4 dobrý, 5 méně dobrý, 6 nevyhovující, 7 nepřijatelný. Takto bylo posuzováno 5 senzorických znaků: vzhled a barva, lesk, konzistence, chuť a vůně a celkové hodnocení. Posuzování pomocí stupnice bylo doplněno třemi párovými porovnávacími zkouškami (ČSN EN ISO 5495, 2008), které umožňují zachytit mezi srovnávanými vzorky menší odchylky než stupnicové metody. Párovými porovnávacími zkouškami byla srovnávána preference, odstín a tuhost. Od 6. měsíce skladování byly srovnávány dvojice sýrů skladované v lednici a při pokojové teplotě (SL vs. SS), při pokojové a zátěžové teplotě (SS vs. ST) a rovněž při chladírenské a zátěžové teplotě (SL vs. ST). Každá šarže byla hodnocena samostatně. Senzorické hodnocení vzorků skladovaných v termostatu bylo po 12 měsících ukončeno (viz část Výsledky a diskuze). Výsledky základních chemických analýz byly podrobeny statistické analýze s použitím parametrického testu srovnávajícího střední hodnoty dvou nezávislých výběrů (Studentův t-test). Data získaná senzorickým hodnocením pomocí stupnice byla statisticky vyhodnocena Wilcoxonovým testem a výsledky párových zkoušek pomocí testu o parametru binomického rozdělení. Všechna statistická hodnocení probíhala na hladině významnosti 5 %. Výsledky a diskuze Mikrobiologická analýza v průběhu 24měsíčního skladování neprokázala ve sterilovaných tavených sýrech přítomnost mikroorganizmů, a to ani při termostatové zkoušce. Lze tedy konstatovat, že aplikovaný sterilační záhřev (117 C, 20 minut) byl dostatečný pro inaktivaci přítomné mikroflóry. V případě tohoto sterilačního záhřevu se tudíž jedná o dostatečnou kombinaci teploty a doby jejího 350

3 působení pro dosažení tzv. obchodní sterility, což odpovídá doporučením publikovaným Bylund (1995). Výsledky základní chemické analýzy ukázaly, že se sterilované tavené sýry během 2letého skladování signifikantně nelišily (P 0,05) v obsahu sušiny (35,70 37,59 % w/w) a hrubé bílkoviny (15,03 17,43 % w/w). Tento fakt umožnil vzájemné srovnání všech vzorků (Lee et al., 2004; Dimitreli a Thomareis, 2007). ph všech sterilovaných tavených sýrů se v průběhu skladování postupně zvyšovalo (P < 0,05), přičemž celkový nárůst činil 0,2 0,3. Rostoucí skladovací teplota neměla jednoznačný vliv na hodnoty ph. Při senzorické analýze vzorků skladovaných při chladírenské teplotě bylo zjištěno, že se vzhled a barva, lesk, chuť a vůně a rovněž celkové hodnocení signifikantně zhoršily až ve druhém roce skladování (P < 0,05). Nicméně i po dvou letech byly tyto výrobky hodnoceny nejhůře jako dobré. U pokojové teploty bylo zaznamenáno zhoršení jakosti již po 6 měsících skladování (P < 0,05), přičemž po 12. skladovacím měsíci již k signifikantním změnám senzorické jakosti u většiny ukazatelů nedocházelo (P 0,05) sýry byly hodnoceny jako dobré, případně méně dobré. Nejrozsáhlejší změny byly v průběhu skladování zaznamenány u tavených sýrů skladovaných v termostatu. Již po 6 měsících skladování vykazovaly tyto vzorky u většiny posuzovaných senzorických znaků jakostní stupeň nevyhovující. K dalšímu zhoršení došlo po 12 měsících skladování, kdy posuzované vzorky byly hodnoceny jako nepřijatelné. Z tohoto důvodu byly senzorické zkoušky s výrobky skladovanými při zátěžové teplotě po 12 měsících ukončeny. Tabulka 1: Výsledky senzorické analýzy sterilovaných tavených sýrů skladovaných při třech teplotách po dobu 24 měsíců šarže I Znak1 Teplota Délka skladování (měsíce) 3 skladování ( C) Vzhled a barva 4 23 ± 2 (SS) - 4 b B 5 c B 5 c B 5 c B 40 ± 2 (ST) - 6 b C 6 b C ± 2 (SL) 3 a 3 a A 4 a,b A 4 b A 4 b A Lesk 5 23 ± 2 (SS) - 4 b B 5 c B 5 c B 5 c B 40 ± 2 (ST) - 5 b C 6 c C ± 2 (SL) 3 a 3 a A 4 b A 4 b A 4 b A Konzistence 6 23 ± 2 (SS) - 4 b B 4 b A 4 b A 4 b A 40 ± 2 (ST) - 5 b C 6 c B - - Chuť a vůně 7 23 ± 2 (SS) - 4 b B 5 c B 5 c B 5 c B Celkové hodnocení 8 23 ± 2 (SS) - 4 b B 5 c B 5 c B 5 c B Pozn: Výsledky senzorického hodnocení jsou prezentovány jako mediány (počet hodnotitelů n = 24). Mediány v řádcích (vliv délky skladování) se shodným horním indexem se statisticky významně neliší (P 0,05). Hodnoty mediánů ve sloupcích (vliv teploty skladování) následované stejným velkým písmenem se statisticky významně neliší (P 0,05). Table 1: Results of sensory analysis of sterilized processed cheese stored for 24 months at three different temperatures group I 1 attribute 351

4 2 temperature of storage ( C) 3 duration of storage (months) 4 appearance and colour 5 gloss 6 consistency 7 flavour 8 overall quality Rem.: Results of sensory analysis are presented by medians (number of assessors n = 24). Medians within a line (the effect of storage duration) followed by common superscript letter did not differ (P 0,05). Medians within a column (the effect of storage temperature) followed by common capital letter did not differ (P 0,05). Senzorická jakost tavených sýrů byla podstatně ovlivněna skladovací teplotou. S rostoucí teplotou skladování se zhoršovala většina sledovaných znaků (P < 0,05), což lze doložit též výsledky párových porovnávacích zkoušek. Při nich bylo zjištěno, že ve všech případech byly preferovány sýry skladované při nižší skladovací teplotě a že výrobky skladované při vyšších teplotách byly vždy hodnoceny jako tmavší (P < 0,05). Právě ztmavnutí výrobků pravděpodobně zapříčinilo zhoršení senzorického znaku vzhled a barva. Tyto výsledky korespondují s prací Buňka et al. (2006), ve které byly sterilované tavené sýry skladované 24 měsíců při teplotě okolí hodnoceny z hlediska vzhledu a barvy hůře než sýry uchovávané v lednici a tavené sýry skladované v lednici vykazovaly statisticky významně světlejší odstín než sýry uchovávané při okolní teplotě. K obdobným závěrům, tj. zhoršení chuti a vůně vlivem vyšší teploty skladování a zároveň preference a světlejší odstín vzorků skladovaných při nižší teplotě, došla též Lazárková (2006). Barevné změny sterilovaných tavených sýrů lze pravděpodobně přisoudit reakcím dusíkatých látek (zejména Maillardovým reakcím), jejichž intenzivní průběh je způsoben mimo jiné též přídavkem sušené syrovátky (obsahuje redukující disacharid laktózu) do surovinové skladby (Bley et al., 1985; Pizzoferrato et al., 1998; Kristensen et al., 2001; Schär a Bosset, 2002). Hodnocení konzistence, resp. tuhosti sterilovaných tavených sýrů nebylo tak jednoznačné. Po 6 měsících byly sýry skladované při vyšší teplotě označeny v obou šaržích za tužší (P < 0,05). Po 12 měsících skladování byly výrobky obou šarží uchovávané při zátěžové teplotě stále signifikantně tužší (P < 0,05) než vzorky SL a SS. Při srovnání sterilovaných tavených sýrů SL a SS se výsledky ve 12. měsíci skladování pro jednotlivé sledované šarže lišily. Zatímco ve druhé šarži byly výrobky uchovávané při pokojové teplotě tužší (P < 0.05) než vzorky skladované chladírensky, v první šarži mezi tavenými sýry SL a SS signifikantní rozdíly v tuhosti detekovány nebyly (P 0,05). V dalších měsících (18. a 24.) již nebyl rozdíl v tuhosti mezi výrobky skladovanými při chladírenské a pokojové teplotě rozpoznán (P 0,05). Počáteční zvýšení tuhosti sterilovaných tavených sýrů skladovaných při vyšší teplotě může být pravděpodobně způsobeno dodatečným zesítěním proteinové matrice sýra vyvolaným hydrolýzou tavicích solí a následným uvolněním vápenatých iontů (Schär a Bosset, 2002). V delším časovém horizontu lze při skladování pravděpodobně očekávat působení dvou jevů. Na jedné straně se vytváří nové vazby mezi bílkovinami, způsobené například výše popsaným dodatečným zesítěním proteinové matrice, což může vést ke zvyšování tuhosti. Zároveň ale může docházet též k hydrolýze proteinů, např. zbytkovou aktivitou termostabilních proteáz. Když tento proces převáží nad tvorbou nových vazeb, což mohlo nastat při vyšší teplotě skladování, resp. dříve, než by tomu bylo při nižší teplotě, můžeme zaznamenat pokles tuhosti. Hypotézu o degradaci bílkovin podporuje i zhoršení chuti a vůně výrobků během skladování a koresponduje s pozorováním Buňka et al. (2007, 2008). 352

5 Tabulka 2: Výsledky senzorické analýzy sterilovaných tavených sýrů skladovaných při třech teplotách po dobu 24 měsíců šarže II Znak1 Teplota Délka skladování (měsíce) 3 skladování ( C) Vzhled a barva 4 23 ± 2 (SS) - 4 b B 5 c B 5 c B 5 c B 6 ± 2 (SL) 3 a 3 a A 4 b A 4 b A 4 b A Lesk 5 23 ± 2 (SS) - 4 b B 5 c B 5 c B 5 c B 6 ± 2 (SL) 3 a 3 a A 4 b A 4 b A 4 b A Konzistence 6 23 ± 2 (SS) - 4 b B 5 c B 4 b A 4 b A 40 ± 2 (ST) - 6 b C 6 b C - - Chuť a vůně 7 23 ± 2 (SS) - 4 b B 5 c B 5 c B 5 c B 40 ± 2 (ST) - 5 b C 7 c C - - Celkové hodnocení 8 23 ± 2 (SS) - 4 b B 5 c B 5 c B 5 c B Pozn: Výsledky senzorického hodnocení (n = 24) jsou prezentovány jako mediány. Mediány v řádcích (vliv délky skladování) se shodným horním indexem se statisticky významně neliší (P 0,05). Hodnoty mediánů ve sloupcích (vliv teploty skladování) následované stejným velkým písmenem se statisticky významně neliší (P 0,05). Table 2: Results of sensory analysis of sterilized processed cheese stored for 24 months at three different temperatures group II 1 attribute 2 temperature of storage ( C) 3 duration of storage (months) 4 appearance and colour 5 gloss 6 consistency 7 flavour 8 overall quality Rem.: Results of sensory analysis are presented by medians (number of assessors n = 24). Medians within a line (the effect of storage duration) followed by common superscript letter did not differ (P 0,05). Medians within a column (the effect of storage temperature) followed by common capital letter did not differ (P 0,05). Závěr Závěrem lze konstatovat, že skladování při 40 C se ukázalo být naprosto nevhodné; při této teplotě došlo k výraznému zhoršení všech sledovaných znaků a výrobky byly hodnoceny již po 6, resp. 12 měsících jako nevyhovující či nepřijatelné. Jako nejvhodnější teplota pro dlouhodobé skladování byla určena teplota chladírenská (6 C). Přijatelné výrobky byly získány i skladováním při pokojové teplotě (23 C), zde je však nutné očekávat mírné zhoršení jakosti ve srovnání s tavenými sýry uchovávanými při teplotě 6 C. 353

6 Súhrn: Práce se zabývá vlivem teploty (6 C, 23 C a 40 C) a délky skladování (0 24 měsíců) na senzorickou jakost sterilovaných tavených sýrů. Vzorky byly hodnoceny pomocí sedmibodové hedonické stupnice z hlediska vzhledu a barvy, lesku, konzistence, chuti a vůně a také celkově. Pomocí párové porovnávací zkoušky byla posuzována tmavost, tuhost a preference. Teplota skladování významně zhoršila všechny senzorické ukazatele sterilovaných tavených sýrů. Sterilované tavené sýry skladované při nižší teplotě byly vždy preferovány a hodnoceny jako světlejší. Vliv délky skladování se projevil různě u odlišných skladovacích teplot. Zatímco sýry uchovávané při 23 a 40 C vykazovaly horší senzorickou jakost již po 6 měsících skladování, u vzorků skladovaných při chladírenské teplotě došlo ke zhoršení jakosti až po roce. Klíčová slova: teplota a délka skladování, sterilovaný tavený sýr, senzorická jakost Tato práce vznikla za podpory projektu MŠMT č Literatura [1] BLEY, M.E. JOHNSON, M.E. OLSON, N.F.: Factors affecting nonenzymatic browning of process cheese. In: Journal of Dairy Science, 68, 1985, s [2] BOSCH, L. ALEGRÍA, A. FARRÉ, R. CLEMENTE, G.: Fluorescence and color as markers for the Maillard reaction in milk-cereal based infant foods during storage. In: Food Chemistry, 105, 2007, s [3] BUŇKA, F. HRABĚ, J. KRÁČMAR, S.: The effect of sterilisation on amino acid contents in processed cheese. In: International Dairy Journal, 14, 2004, s [4] BUŇKA, F. ŠTĚTINA, J. HRABĚ, J.: Změny barvy sterilovaných tavených sýrů během dvouletého skladování. In: Celostátní přehlídky sýrů a seminář Mléko a sýry Praha: VŠCHT, 2006, s ISBN [5] BUŇKA, F. ŠTĚTINA, J. HRABĚ, J.: Vliv doby a teploty skladování na konzistenci sterilovaných tavených sýrů. In: Celostátní přehlídky sýrů a seminář Mléko a sýry Praha: VŠCHT, 2007, s ISBN [6] BUŇKA, F. ŠTĚTINA, J. HRABĚ, J.: The effect of storage temperature and time on the consistency and color of sterilized processed cheese. In: European Food Research and Technology, 2008, DOI /s [7] BYLUND, G.: Dairy Processing Handbook. Lund: Tetra Pak Processing Systems, 1995, 436 s. [8] ČSN : Mikrobiologické zkoušení poživatin předmětů běžného užívání a prostředí potravinářských provozoven. Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, [9] ČSN EN ISO 4833: Mikrobiologie potravin a krmiv Horizontální metoda pro stanovení celkového počtu mikroorganismů Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 C. Český normalizační institut, [10] ČSN EN ISO 5495: Senzorická analýza Metodologie Párová porovnávací zkouška. Český normalizační institut, [11] ČSN EN ISO 5534: Sýry a tavené sýry stanovení obsahu celkové sušiny (referenční metoda). Český normalizační institut, [12] ČSN ISO : Mléko a mléčné výrobky. Stanovení počtu koliformních bakterií. Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 C. Český normalizační institut, [13] ČSN ISO 6611: Mléko a mléčné výrobky. Stanovení počtu jednotek kvasinek a/nebo plísní tvořících kolonie. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 C. Český normalizační institut, [14] ČSN ISO : Senzorická analýza Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti posuzovatelů Část 1: Vybraní posuzovatelé. Český normalizační institut,

7 [15] DIMITRELI, G. THOMAREIS, A.S.: Texture evaluation of block-type processed cheese as a function of chemical composition and in relation to its apparent viscosity. In: Journal of Food Engineering, 79, 2007, s [16] CHÁVEZ-SERVÍN, J.L. CASTELLOTE, A.I. LÓPEZ-SABATER, M.C.: Analysis of potential and free furfural compounds in milk-based formulae by high-performance liquid chromatography. Evolution during storage. In: Journal of Chromatography A, 1076, 2005, s [17] FRIEDMAN, M.: Food browning and its prevention. In: Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44, 1996, s [18] KRISTENSEN, D. HANSEN, E. ARNDAL, A. TRINDERUP, R.A. SKIBSTED, L.H.: Influence of light and temperature on the colour and oxidative stability of processed cheese. In: International Dairy Journal, 11, 2001, s [19] LEE, S.K. ANEMA, S. KLOSTERMEYER, H.: The influence of moisture content on the rheological properties of processed cheese spreads. In: International Journal of Food Science and Technology, 39, 2004, s [20] LAZÁRKOVÁ, Z.: Vliv sterilačního záhřevu na vybrané aromatické látky v tavených sýrech: Diplomová práce. Brno: VUT, Fakulta chemická, 2006, 93 s. [21] LAZÁRKOVÁ, Z. BUŇKA, F. VLČKOVÁ, O. HRABĚ, J. KRÁČMAR, S.: Vliv 12 měsíčního skladování na obsah aminokyselin ve sterilovaných tavených sýrech. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: SPU, 2007, s ISBN [22] LAZÁRKOVÁ, Z. BUŇKA, F. BUŇKOVÁ, L. HRABĚ, J.: Změny aminokyselinového složení sterilovaných tavených sýrů v průběhu skladování. In: Proteiny Zlín: UTB, 2008, s ISBN [23] LYNCH, J.M. BARBANO, D.M. FLEMING, J.R.: Determination of the total nitrogen content of hard, semihard and processed cheese by the Kjeldahl method: collaborative study. In: Journal of AOAC International, 2002, 85, s [24] PIZZOFERRATO, L. MANZI, P. VIVANTI, V. NICOLETTI, I. CORRADINI, C. COGLIANDRO, E.: Maillard reaction in milk-based foods: nutritional consequences. In: Journal of Food Protection, 61, 1998, s [25] SCHÄR, W. BOSSET, J.O. Chemical and physico-chemical changes in processed cheese and ready-made fondue during storage. A review. In: Lebensmittel Wissenschaft und Technologie, 35, 2002, s [26] STANAG 2937 Survival, Emergency and Individual Combat Ration Nutritional Values and Packing. Brusel: NATO/MAS, Kontaktní adresa: Ing. Zuzana Lazárková, Ústav potravinářského inženýrství, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Náměstí T. G. Masaryka 275, Zlín, tel: , 355

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES VYUŽITÍ VYSOKÉHO TLAKU PRO LIKVIDACI MIKROORGANISMŮ U ZELENINOVÝCH A OVOCNÝCH ŠŤÁV Kvasničková B., Šroubková

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

COMPARISON OF CHEMICAL ANALYSIS OF OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY ACCORDING TO THEIR LOCATION DURING THE PROCESS OF RIPENING

COMPARISON OF CHEMICAL ANALYSIS OF OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY ACCORDING TO THEIR LOCATION DURING THE PROCESS OF RIPENING COMPARISON OF CHEMICAL ANALYSIS OF OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY ACCORDING TO THEIR LOCATION DURING THE PROCESS OF RIPENING Strnadová D., Konečná H., Šustová K. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy,

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.10 2006 Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení jejich chování v horké kávě (Kávový test) ČSN ISO 15322 57 0829 Říjen Dried milk and dried milk products - Determination

Více

Potential risk of biogenic amine formation in carp muscle (Cyprinus carpio)

Potential risk of biogenic amine formation in carp muscle (Cyprinus carpio) Potential risk of biogenic amine formation in carp muscle (Cyprinus carpio) Kordiovská, P., Vorlová, L., Karpíšková, R. 1, Lukášová, J. Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a

Více

VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS

VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS Ing. Eva Králová, ECT, s.r.o. Praha Ing. Josef Štěpánek,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.01; 07.100.30 2007 Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 C ČSN ISO 13559

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. David Kahoun UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ANALÝZA BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V MEDOVINÁCH METODOU HPLC

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.10 2006 Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v ph (Referenční metoda) ČSN ISO 14637 57 0102 Únor Milk - Determination of urea content

Více

P. Sládková, K. Šustová, R. Burdychová

P. Sládková, K. Šustová, R. Burdychová ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 10 Číslo 2, 2007 Vliv porušení chladírenského řetězce na mikrobiologickou

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI

ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI Teze diplomové práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.30 2005 Sýry a tavené sýry - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda) ČSN EN ISO 5534 57 1003 Leden idt ISO 5534:2004 Cheese and processed chesse - Determination

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.30 2005 Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická metoda (Referenční metoda) ČSN EN ISO 1735 57 1007 Únor idt ISO 1735:2004 Cheese and processed

Více

Jakost dlouhodobě skladovaných sterilovaných tavených sýrů. Tereza Hlaváčová

Jakost dlouhodobě skladovaných sterilovaných tavených sýrů. Tereza Hlaváčová Jakost dlouhodobě skladovaných sterilovaných tavených sýrů Tereza Hlaváčová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Sterilované tavené sýry jsou součástí tzv. bojových dávek potravin. Slouží pro zabezpečení stravování

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.99, 07.100.30 2004 Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus) ČSN ISO 9232 57

Více

MICROBIAL CONTAMINATION OF FRUIT TEAS

MICROBIAL CONTAMINATION OF FRUIT TEAS MICROBIAL CONTAMINATION OF FRUIT TEAS Konečná H. 1, Kalhotka L. 2 1 Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska 1, 613 00 Brno,

Více

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA 2006 12. - 14. 10. 2006 159 2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ Karel Janák Abstract Different methods

Více

CHANGES OF SENSORY QUALITY OF METTWURST DEPENDING ON VEGETABLE OIL USED IN THE PRODUCTION

CHANGES OF SENSORY QUALITY OF METTWURST DEPENDING ON VEGETABLE OIL USED IN THE PRODUCTION CHANGES OF SENSORY QUALITY OF METTWURST DEPENDING ON VEGETABLE OIL USED IN THE PRODUCTION ZMĚNY SENZORICKÉ JAKOSTI MÉTSKÉHO SALÁMU V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÍ ROSTLINNÝCH OLEJŮ PŘI VÝROBĚ Šulcerová H., Burdychová

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 9+10 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie Obsah přednášky: Změny potravin při skladování Trvanlivost potravin,

Více

Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií

Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií Ing. Pavel Kopunecz, ČMSCH a.s. Přehled metod hodnocení

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH Růžičková G. Ústav pěstování a šlechtění rostlin, Agronomická fakulta,

Více

MSA-Analýza systému měření

MSA-Analýza systému měření MSA-Analýza systému měření Josef Bednář Abstrakt: V příspěvku je popsáno provedení analýzy systému měření v technické praxi pro spojitá data. Je zde popsáno provedení R&R studie pomocí analýzy rozptylu

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.

Více

potravinárstvo Vendula Pachlová, Eva Weiserová, Milan Žaludek, Kristýna Hladká, Stanislav Kráčmar, František Buňka

potravinárstvo Vendula Pachlová, Eva Weiserová, Milan Žaludek, Kristýna Hladká, Stanislav Kráčmar, František Buňka ZMĚNY VYBRANÝCH JAKOSTNÍCH PARAMETRŮ U PŘÍRODNÍCH SÝRŮ V PRŮBĚHU PŮLROČNÍHO ZRÁNÍ/SKLADOVÁNÍ ZA RŮZNÝCH TEPLOT CHANGES OF SELECTED CHARACTERISTICS OF NATURAL CHEESE UNDER DIFFERENTCONDITION DURING HALF-YEARLY

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

VÝSLEDKY 8. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ

VÝSLEDKY 8. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ VÝSLEDKY 8. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ Čurda Ladislav, Štětina Jiří Ústav technologie mléka a tuků, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze RESULTS OF 8 TH NATIONAL CHEESE SHOW Summary: The

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s.

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s. Použitá a doporučená literatura KADLEC, P. et al.: Technologie potravin II. Praha, VŠCHT 2002, 236 s. KRATOCHVÍL, L., ZADRAŽIL, K., PEŠEK, M.: Mlékařství a hodnocení živočišných výrobků. VŠZ Praha 1985,

Více

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Úvodem Bibliometrie. Citační analýza a další bibliometrické metody. Příklady. Mise

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES IN PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME EUROPEAN

Více

AMINOKYSELINY REAKCE

AMINOKYSELINY REAKCE CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY STANOVENÍ KASEINOVÝCH

Více

Protokol o zkoušce č. 2460/2005

Protokol o zkoušce č. 2460/2005 Chemila, spol. s r.o., chemická a mikrobiologická laboratoř, Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 695 01, tel. 518340919 Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.120 1998 Metody zkoušení krmiv - Část 2: Příprava vzorků ke zkoušení ČSN 46 7092-2 Prosinec Testing methods for feeding stuffs - Part 2: Sample preparation for testing Méthodes

Více

1. KONZUMNÍ MLÉKA...H

1. KONZUMNÍ MLÉKA...H Obsah 1. KONZUMNÍ MLÉKA...H 1.1 Odběr a příprava vzorků...12 1.2 Smyslové hodnocení...12 1.3 Průkaz záhřevu mléka...13 1.3.1 Záhřev na teploty pod 80 C...13 1.3.2 Záhřev na teploty nad 80 ÜC...15 1.3.3

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek. Čisté chemikálie a činidla. Příprava roztoků pro kolorimetrii a nefelometrii

Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek. Čisté chemikálie a činidla. Příprava roztoků pro kolorimetrii a nefelometrii ČESKÁ NORMA ICS 65.120 Květen 1996 Metody zkoušení krmiv - ČSN 46 7092-1 Část 1: Všeobecná ustanovení Testing method for feeding stuffs - Part 1: General regulations Méthodes des essais des fourrages -

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České

Více

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní informační středisko pro podporu jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti Stanovení měr opakovatelnosti a reprodukovatelnosti při kontrole měřením a srovnáváním Ing. Jan Král Úvodní teze Zásah do procesu se děje na základě měření.

Více

Hodnoticí standard. Operátor výroby tavených sýrů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Operátor výroby tavených sýrů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Operátor výroby tavených sýrů (kód: 29-055-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Operátor výroby tavených sýrů

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

INFLUENCE OF YEAR AND NUMBER OF LACTATION ON MILK PRODUCTIVITY OF COWS CZECH FLECKVIEH BREED

INFLUENCE OF YEAR AND NUMBER OF LACTATION ON MILK PRODUCTIVITY OF COWS CZECH FLECKVIEH BREED INFLUENCE OF YEAR AND NUMBER OF LACTATION ON MILK PRODUCTIVITY OF COWS CZECH FLECKVIEH BREED Večeřa M., Falta D. Department of Animal Breeding, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

Obsah alergenů: Obsah dále uvedených alergenů se týká i obsahu stopových množství:

Obsah alergenů: Obsah dále uvedených alergenů se týká i obsahu stopových množství: 1. Název suroviny KOKOSOVÝ TUK 2. Prodejce: SALES 4 PORTAL LTD 3. Popis suroviny: Kokosový tuk (olej) je vyroben z dužiny (kopry) kokosových ořechů, plodů palmy kokosové (Cocos nucifera L.). Díky nízkému

Více

Hodnocení jakosti cukrářských výrobků. Ing. Miroslava Teichmanová

Hodnocení jakosti cukrářských výrobků. Ing. Miroslava Teichmanová Hodnocení jakosti cukrářských výrobků Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE ZMĚNY DRUHOVÉ SKLADBY TRAVNÍHO POROSTU ASOCIACE SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE Heger P., Skládanka J.,

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,

Více

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ 2002 Soil temperature and moisture on the territory of the Czech Republic in 2000-2002 Možný Martin, Kott Ivan Český hydrometeorologický ústav Praha

Více

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass Kompostování réví vinného s travní hmotou Composting of vine cane with grass Oldřich Mužík, Vladimír Scheufler, Petr Plíva, Amitava Roy Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract The paper deals

Více

SLEDOVÁNÍ ZMĚN SENZORICKÝCH VLASTNOSTÍ BÍLÝCH JOGURTŮ PO DOBU JEJICH MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI

SLEDOVÁNÍ ZMĚN SENZORICKÝCH VLASTNOSTÍ BÍLÝCH JOGURTŮ PO DOBU JEJICH MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 24 Číslo 5, 2007 SLEDOVÁNÍ ZMĚN SENZORICKÝCH VLASTNOSTÍ BÍLÝCH

Více

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE)

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) 1 9.10.2013 A je to tu zase LEGISLATIVA Dnes pro nás důležitá č. 77/2003 Sb.

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA

TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA Theory and Practice of Information Security of Czech Manager Statistical Analysis Ing. Bc. Marek Čandík, PhD. Abstrakt Článek

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA Ústav technologie potravin Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie Teze diplomové práce Vedoucí práce: Ing. Táňa Lužová,

Více

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN a. Souhrn V roce 2011 byl ukončen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY

FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY Physiological and Accelerated Ageing of Selected Vegetable Species with Low Seed Longevity Iva Faberová VÚRV Praha

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 07.100.30 Duben 2014 Mikrobiologie potravinového řetězce Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

OLFAKTOMETRICKÉ HODNOCENÍ GEOSMINU VE VODĚ. Barbora Boháčková

OLFAKTOMETRICKÉ HODNOCENÍ GEOSMINU VE VODĚ. Barbora Boháčková OLFAKTOMETRICKÉ HODNOCENÍ GEOSMINU VE VODĚ Barbora Boháčková Ústav chemie a analýzy potravin, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5,

Více

EFFECT OF ADDITIVES ON THE QUALITY OF FERMENTATION AND AEROBIC STABILITY OF CORN SILAGE

EFFECT OF ADDITIVES ON THE QUALITY OF FERMENTATION AND AEROBIC STABILITY OF CORN SILAGE EFFECT OF ADDITIVES ON THE QUALITY OF FERMENTATION AND AEROBIC STABILITY OF CORN SILAGE Žváčková P., Doležal P. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

ALIGAL. Přirozená ochrana Vašich produktů. www.airliquide.cz

ALIGAL. Přirozená ochrana Vašich produktů. www.airliquide.cz ALIGAL TM Přirozená ochrana Vašich produktů www.airliquide.cz ALIGAL klíč ke zvýšení trvanlivosti výrobků. Uchování kvality a trvanlivosti potravin je prioritou výrobců a prodejců z oboru potravinářství.

Více

VYUŽITÍ PELEGOVA MODELU PRO HODNOCENÍ JAKOSTI PŘÍRODNÍCH SÝRŮ V PRŮBĚHU ZRÁNÍ USAGE OF PELEG S MODEL FOR EVALUATION OF CHEESE QUALITY DURING RIPENING

VYUŽITÍ PELEGOVA MODELU PRO HODNOCENÍ JAKOSTI PŘÍRODNÍCH SÝRŮ V PRŮBĚHU ZRÁNÍ USAGE OF PELEG S MODEL FOR EVALUATION OF CHEESE QUALITY DURING RIPENING Potravinarstvo, vol. 7, Special Issue, March 2013 2013 Potravinarstvo. All rights reserved Available online: 20 March 2013 at www.potravinarstvo.com ISSN 1337-0960 (online) VYUŽITÍ PELEGOVA MODELU PRO

Více

Protokol o zkoušce č. D47/2008 STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU ISOLDA DEZINFEKČNÍ MÝDLO

Protokol o zkoušce č. D47/2008 STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU ISOLDA DEZINFEKČNÍ MÝDLO Chemila, spol. s r.o., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 695 01, chemická a mikrobiologická laboratoř. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem 1273. Tel/fax:

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V PRŮBĚHU PRVNÍCH 72 HODIN PO PORODU

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V PRŮBĚHU PRVNÍCH 72 HODIN PO PORODU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 14 Číslo 2, 2004 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 5 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Mléko a mléčné výrobky: skupiny, popis, charakteristika výrobků s ohledem na legislativní, technologické, senzorické

Více

Výskyt volných mastných kyselin v nakupovaném mléce a ve vzorcích z KU Ing. Pavel Kopunecz, ČMSCH VMK Mastné kyseliny uvolněné z tukových kuliček, v tukové složce kravského mléka 70 % nasycených mastných

Více

BESTFIBRE 110. Pro pekařské výrobky

BESTFIBRE 110. Pro pekařské výrobky BESTFIBRE 110 Pro pekařské výrobky Inovační rostlinná vláknina Bestfibre 110 pekařské výrobky Fyzikální zpracování (bez chemických látek) Na bázi vybraných frakcí polysacharidů Vlastní technologie společnosti

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Bc. Jaroslav Kubricht.

Bc. Jaroslav Kubricht. Bc. Jaroslav Kubricht jaroslavkubricht@gmail.com Otazníky zdraví možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže Z celkového počtu 538 žáků základních škol absolvovalo všechny testy tělesné zdatnosti

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Negativní energetická bilance a zdraví dojnic českého strakatého skotu. Ing. Jaromír Ducháček doc. Ing. Luděk Stádník Ph.D.

Negativní energetická bilance a zdraví dojnic českého strakatého skotu. Ing. Jaromír Ducháček doc. Ing. Luděk Stádník Ph.D. Negativní energetická bilance a zdraví dojnic českého strakatého skotu Ing. Jaromír Ducháček doc. Ing. Luděk Stádník Ph.D. Metabolismus dojnice a NEB Na počátku laktace změny v intenzitě metabolismu důležité

Více

Enterobacter sakazakii alias Cronobacter sakazakii

Enterobacter sakazakii alias Cronobacter sakazakii Enterobacter sakazakii alias Cronobacter sakazakii Lencová Simona, Fialová Eliška Studijní kruh: 346 FA 2014/2015 Obsah 1. Charakteristika 2. Historie 3. Taxonomie 4. Výskyt 5. Legislativa 6. Patogenita

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_14 Název materiálu: Příčiny znehodnocování potravin Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný

Více