Zpráva o činnosti. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. T. G. Masaryk Water Research Institute. veřejná výzkumná instituce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. T. G. Masaryk Water Research Institute. veřejná výzkumná instituce"

Transkript

1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce T. G. Masaryk Water Research Institute public research institution 2009 Zpráva o činnosti Annual Report

2 Obsah Preface Úvodní slovo Preface 3 Slovo předsedy Rady VÚV T.G.M., v.v.i. Remarks by the Chairman of the Board of the T.G.M. WRI, p.r.i 5 Slovo předsedy Dozorčí rady Remarks by the Chairman of the Supervisory Board výročí ústavu 90 anniversary of the Institute 7 Profil instituce Profile of the Institute 9 Ekonomika Economic Issues 13 Hospodaření 13 Financing 13 Odbor ekonomiky 14 Economic Branch 14 Odbor investiční a provozní 14 Investments and Operations Branch 14 Odbor služeb 15 Services Branch 15 Personální obsazení ústavu 16 Staff of the Institute 16 Odborná činnost 2009 Professional Activities 17 Výzkumné záměry Research Projects 22 Výzkumný záměr 1 Research Project 1 22 Výzkum a ochrana hydrosféry výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů Research and protection of hydrosphere research of relationships and processes in water component of the environment focused on impacts of human pressures, the sustainable use and protection of the hydrosphere and legislative tools Výzkumný záměr 2 Research Project 2 32 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Waste management research for the protection of environment and sustainable development (prevention and minimisation of waste quantity and its assessment) Činnost odborných útvarů Activities of Professional Sections of the Institute 36 Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie 36 Branch of Hydraulics, Hydrology and Hydrogeology 36 Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů 38 Reference Laboratory of Environment Components and Wastes 38 Odbor ochrany vod a informatiky 40 Branch of Water Protection and Informatics 40 Odbor technologie vody 43 Branch of Water Technology 44 Pobočka Brno 45 Brno Branch of the Institute 46 Pobočka Ostrava 50 Ostrava Branch of the Institute 50 Centrum pro hospodaření s odpady 53 Centre for Waste Management 53 Odbor aplikované ekologie 54 Branch of Applied Ecology 54 ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří 56 ASLAB Centre for Assessing Proficiency of Laboratories 56 Příloha Supplement 59 Seznam úkolů List of projects 60 Publikační činnost pracovníků VÚV T.G.M., v.v.i. 72 Publications by T.G.M. WRI, p.r.i., Staff 72 Ediční činnost Publishing activities 77 Seznam zkratek List of abbreviations 78

3 Úvodní slovo Preface Rok 2009 byl pro VÚV T. G. M., v. v. i., na jedné straně rokem oslav, na druhé straně obdobně jako v celém světě i rokem krizovým. Ústav totiž v tomto roce oslavil 90. výročí svého trvání byl založen jako Státní ústav hydrologický usnesením ministerské rady z 19. prosince Význam ústavu podtrhl svou návštěvou v roce 1933 první prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk, který při této příležitosti zasadil památečný strom, jenž se později stal součástí loga Výzkumného ústavu vodohospodářského. Na tuto tradici se podařilo navázat, když 15. června 2009 navštívil ústav prezident republiky pan Václav Klaus a další významní hosté z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, podniků Povodí, resortních ústavů atd. Pan prezident zasadil nový památečný strom a ve svém projevu ocenil nutnost výzkumu v oblasti vod. Další slavnostní akce proběhly také v Ostravě a Brně, v sídelních městech poboček VÚV T. G. M., v. v. i., kterých se zúčastnili významní hosté z Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. Při této příležitosti byla též vydána publikace mapující vývoj ústavu od jeho založení do dnešních dnů a řada dalších informativních a propagačních materiálů. Velmi dobře se Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, prezentoval na veletrhu Watenvi Brno, uspořádal Národní dialog o vodě v Medlově a v neposlední řadě byly zprovozněny nové webové stránky umožňující lepší a přehlednější prezentaci odborné činnosti. Na druhé straně byl ústav, vzhledem k nepříznivému vývoji v získávání nových zakázek a především pak kvůli zastavení programů situačního monitoringu a monitoringu referenčních podmínek, nucen sáhnout k razantním úsporným opatřením, která byla navržena také ve smyslu předběžné opatrnosti a týkala se všech oblastí nákladů. Šlo o úsporná opatření v přímých a režijních nákladech a samozřejmě také v oblasti personální většina činností, které nebyly finančně zabezpečeny, byla výrazně omezena či zastavena úplně. Tyto kroky byly provedeny na základě důkladné inventury a podařilo se uskutečnit také celou řadu potřebných opatření, s nimiž se původně nepočítalo, anebo k jejich uskutečnění chyběl zásadní impulz. Dalo by se tedy konstatovat, že tato nepříznivá situace měla také svůj samočisticí a ozdravný rozměr. I přes výše uvedené problémy ústav velmi úspěšně pokračoval v plnění probíhajících či nově získávaných projektů, které byly buď dílčím, či konečným řešením zdárně ukončeny v závěru loňského roku. A díky tomuto úspěšnému uzavření řešení projektů a uplatněnému principu předběžné opatrnosti v oblasti úsporných opatření se podařilo loňský rok ukončit v černých číslech. Kombinace motivačních prvků nového mzdového systému ve VÚV T. G. M., v. v. i., vývoje celosvětové ekonomické situace a navíc rekonstrukce podpory výzkumu a vývoje v České republice vedla k tomu, For the Institute, the year 2009 was both a year of celebration and, same as elsewhere in the world, a year of coping with the economic downturn. In 2009, the Institute observed its 90 th anniversary, having been founded as the State Institute of Hydrology by a resolution of the Council of Ministers dated 19 December The significance of the institute was underscored by the visit in 1933 of the first president of the republic Tomáš Garrigue Masaryk, who planted a tree on that occasion, which has become a part of the Water Research Institute logo. The visit was made into a tradition when the Institute was visited on 15 June 2009 by the incumbent president Václav Klaus in the company of other prominent officials from the Ministry of the Environment, Ministry of Agriculture, river basin administrations, departmental institutions, etc. Mr President planted a new memorial tree and in his speech appreciated the necessity of research in water management. Further ceremonies took place in Ostrava and Brno, the seats of branches of the Institute, with the participation of prominent figures of the Moravian-Silesian, Olomouc and South Moravian Regions. The anniversary has also been an occasion for the publishing of a book mapping the development of the Institute from its founding days to the present, along with numerous other informative and promotional materials. The Tomáš Garrigue Masaryk Water Research Institute, public research institution, has successfully presented itself at the Watenvi Fair in Brno, has organised a National Dialogue about Water in Medlov, and has launched a new website facilitating a better and clearer presentation of the research work of the Institute. On the other hand, the Institute has been forced, due to a downturn in the number of orders and above all the termination of situation monitoring and reference condition monitoring programmes, to implement rigorous economic measures proposed as advance precautionary steps affecting all cost chapters. The measures included restriction of direct and overhead costs as well as measures in the human resources area majority of activities lacking reliable budgets have been severely limited or suspended altogether. All steps implemented have been based on a thorough stocktaking and included numerous measures necessary yet originally unplanned as they had been lacking the necessary impulse. It could therefore be stated that the adverse external situation has had its cleansing and remedial dimension. Despite the above issues, the Institute has been very successful in carrying out the ongoing as well as new projects, whose partial or complete solutions were achieved before the end of the previous year. Thanks to the successful conclusion of projects as well as the application of precautionary economic measures the Institute ended the last year in black numbers. 3

4 že se ústav velmi aktivně začal angažovat v možnosti získávání výzkumných projektů financovaných z prostředků EU, ať již jde o 7. rámcový program, nebo operační programy v České republice. Byla zahájena intenzivní spolupráce s dalšími výzkumnými ústavy v oblasti vod, sdruženými ve společenství Euroaqua, a navíc také s významnou zahraniční firmou působící v oblasti získávání, předkládání a financování zahraničních projektů. Takto byly připraveny a předloženy dva projekty do aktuální výzvy ze 7. rámcového programu, kde je Výzkumný ústav vodohospodářský vedoucím partnerem mezinárodního vědeckého konsorcia, a řada dalších, kde je ústav členem konsorcií. Probíhala také celá řada přípravných prací na dalších projektech, které budou předkládány v průběhu letošního roku a jejichž cílem je zabezpečit zajišťování, pokračování a rozvíjení výzkumných aktivit tak, aby jejich finanční, a tudíž i věcný osud nebyl tak úzce svázán s dopady ekonomické situace na státní rozpočet České republiky. Vzhledem k vývoji podpory výzkumu a vývoje v České republice a probíhajícím diskusím mezi Radou vlády pro výzkum a vývoj a Akademií věd vznikla iniciativa sdružit všechny veřejné výzkumné instituce, které nejsou zastřešeny Akademií věd, aby mohly být také hájeny zájmy aplikovaného výzkumu. Byla proto založena Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu, sdružující 16 organizací, a VÚV T. G. M., v. v. i., je jedním z členů této Rady. Podařilo se tak zabezpečit, aby se ústav mohl podílet na koncipování strategie rozvoje výzkumu a vývoje v České republice, ať již nově vznikající Technologické agentury ČR, nebo tzv. kulatých stolů k výzkumu a vývoji, a hájit zájmy rozvoje výzkumu hydrosféry a problematiky odpadů. Ústav v loňském roce znovuobnovil své aktivní členství v IAHR (International Association of Hydraulic Engineering & Research). Zástupci VÚV T. G. M., v. v. i., se zúčastnili 33. mezinárodního kongresu IAHR ve Vancouveru, kde byly úspěšně prezentovány výsledky práce ústavu a zástupci našeho ústavu se též stali členy pracovních skupin této celosvětové organizace. Nadále probíhaly intenzivní práce na zavádění systému jakosti ISO 9001:2000 a v současné době jsme téměř připraveni k provedení certifikačního auditu. Rok 2009 nebyl jednoduchý a dá se očekávat, že ani rok letošní nebude výrazně odlišný. Ale jestliže jsem uvedl, že v roce 2009 úspěšně pokračovalo nejen řešení odborných projektů, ale podařilo se obstát i z ekonomického hlediska, opravňuje mě to k tvrzení, že nenastane-li další negativní zlom vývoje ekonomiky a podpory výzkumu a vývoje v České republice, podaří se úspěšně zvládnout i rok Dosáhnout uvedených výsledků se podařilo díky usilovné a úspěšné práci jednotlivců zapojených do projektových týmů, jež jsou sdruženy do celku Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce. Proto bych chtěl všem výzkumným i dalším pracovníkům ústavu poděkovat za vynaložené úsilí a celému ústavu za úspěšné splnění všech cílů a popřát hodně úspěchů v roce Mgr. Mark Rieder ředitel Director The combination of motivation through the new remuneration system introduced in the Institute, developments in the global economy and the overhaul of the system of research and development support in the Czech Republic has lead to the Institute taking a more active role in obtaining research projects financed from EU funds, be it the Seventh Framework Programme or operation programmes pursued in the Czech Republic. Intensive collaboration commenced with other water research institutes associated in the European Network of Freshwater Research Organisations Euroaqua, as well as with a prominent foreign company active in the field of acquisition, presentation and financing of foreign projects. These channels were used to prepare and present two projects within the current call of the Seventh Framework Programme, where the Water Research Institute acts as the lead partner in an international scientific consortium, and numerous other projects where the Institute acts as a member of the investigating consortiums. Preparatory work has been performed for numerous other projects to be presented in the course of the present year with the aim of securing, continuing and expanding research activities in order to ensure a greater detachment of the financial and therefore material fate of research activities from the immediate economic impacts of the global downturn on the national budget of the Czech Republic. With regard to the progress in the support to research and development in the Czech Republic and the ongoing discussions between the Government Council for Research and Development and the Czech Academy of Sciences, there has emerged an initiative to associate all public research institutions that are not organised under the umbrella of the Czech Academy of Sciences in order to promote the interests of the applied research. The initiative has led to the establishment of the Council of Public Institutions of Applied Research, joining 16 organisations, one of which is the T. G. M. Water Research Institute. The membership in this Council enables the Institute to partake in development of the research and development strategies in the Czech Republic, whether it be the newly established Czech Technology Agency, round tables on research and development, or promoting of the interests of research into the hydrosphere and waste management. Last year, the Institute renewed its active membership in the International Association of Hydraulic Engineering and Research (IAHR). Representatives of the T. G. M. Water Research Institute participated in the 33 rd IAHR International Congress in Vancouver, Canada, where they presented successes of the Institute and became members of the working groups established by the international organisation. Intensive work has continued in the ongoing implementation of the ISO 9001:2000 quality management system and the Institute is almost ready for the certification audit. The year 2009 was not an easy one and it can be expected that the present year will not be much different. Since I have stated previously that the year 2009 was successful in terms of investigation of scientific projects as well as in the economic area, I feel entitled to express my belief that unless there is another negative shift in the economic conditions or in the support to research and development in the Czech Republic the Institute will manage the year 2010 with flying colours. The above-mentioned results were obtained thanks to painstaking and successful work by individuals partaking in project teams making up the whole, the T. G. M. Water Research Institute, public research institution. I would therefore like to take this opportunity to thank all our research and other employees for their efforts and the Institute as a whole for successful fulfilment of all our objectives, and to wish them much success in the year

5 Slovo předsedy Rady VÚV T. G. M., v. v. i. Počátek roku 2009 byl ve VÚV T. G. M., v. v. i., výrazně poznamenán zásadní změnou v zadání zajištění situačního monitoringu stavu vod a monitoringu referenčních podmínek. Uvedené činnosti byly rozhodnutím ČR zastaveny. Stalo se tak po téměř dvou letech profilování pracovních týmů, testovacího provozu uvedených činností a zejména získávání cenných zkušeností. Vzniklá situace si vyžádala od vedení ústavu rychlou reakci v úpravě pracovních harmonogramů, výrazné korekci volných pracovních kapacit i v řadě navazujících aktivit s cílem minimalizovat odhadované ztráty. S odstupem dvanácti měsíců je vhodné si odpovědět na otázku, co uvedená situace ústavu přinesla, zvláště když nyní již víme, že hospodaření v roce 2009 bilančně přesto skončilo s kladným výsledkem. Domnívám se, že právě v počátku roku 2009, kdy ani renomovaní odborníci neodhadovali možný vývoj a skutečný rozsah ekonomické krize, jsme získali náskok přijetím rozhodnutí výrazně diverzifikovat finanční zdroje na výzkum a aplikace. Bylo to rozhodnutí vynucené zmíněnými okolnostmi, nicméně stále více je zřejmé, že dosud klasické zdroje financování vědy se snižují, a proto je nutné zaměřit se na zvyšování kvality výzkumu a na inovace. I přesto, že výzkum a řešení problematik souvisejících s vodou a životním prostředím jsou většinou tématy veřejného zájmu, musíme chybějící finance hledat i mimo resortní rozpočty, tedy ve sféře samospráv, výrobních podniků, ale zejména v evropském prostoru. Znamená to nutnost rychlé orientace v mezinárodním prostředí a úspěchu v jednotlivých soutěžích. Uvnitř ústavu musíme pak být schopni integrovat to nejlepší, čím v současné době disponujeme, abychom byli připraveni k široké spolupráci na velkých multidisciplinárních projektech s ostatními pracovišti u nás i v zahraničí. Je nezbytné vnímat a zkoumat dosud nevyřešené problémy světa kolem nás prostřednictvím nových znalostních propojení mezioborové spolupráce. Věřím, že takových přístupů jsme schopni. Úspěšné vyřešení zpočátku vůbec ne příznivé situace roku 2009 je toho dobrým důkazem. Výsledek je o to významnější, že umožnil důstojné připomenutí 90 let od založení pražského pracoviště a současně 60. výročí činnosti brněnské pobočky. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří přispěli ke splnění náročných pracovních úkolů uplynulého jubilejního roku. Do další činnosti přeji mnoho energie, chuti a zejména nových tvůrčích myšlenek. Ing. Karel Drbal, Ph.D. Remarks by the Chairman of the Board of the T. G. M. WRI, p.r.i. From the viewpoint of the T. G. M. Water Research Institute, the beginning of the year 2009 was strongly marked by the fundamental shift in the requirements for the water status monitoring and reference conditions monitoring. The above activities were terminated by a decision taken by the Ministry of the Environment of the Czech Republic. This decision came after nearly two years of adjusting and fine-tuning of the working teams, test operations within the monitoring activities and above all collection of valuable experiences. The situation demanded from the Institute management a prompt response in the form of adjustment of work schedules, substantial re-alignment of available capacities as well as numerous related activities in order to minimise the potential ensuing losses. Twelve months later it befits to elaborate on the matter of the outcomes from the above situation for the Institute, especially since we now know that the economy of the Institute closed the year with a positive result. I believe that it was at the beginning of 2009, when even reputable experts could predict neither the possible development nor the true extent of the economic downturn, when we achieved an advantage by the decision to diversify considerably our budgetary sources for research and application of our results. It was a decision forced upon us by the above-mentioned external circumstances, nevertheless, it is becoming increasingly apparent that the traditional resources for science have been dwindling, demanding to increase our focus on improving the level of research and on innovations. Despite the fact that the research and issues related to water sources and the environment in general are in most cases matters of public interest, we are still forced to seek supplementary sources outside the departmental budgets, i.e. in the segments of local administration, manufacturing industry as well as in European funds. It has called for a rapid change of focus within the international community and for successful applications. Within the Institute, we must be able to integrate and apply the best of our capacities to obtain the necessary level of readiness for broad collaboration in extensive multidisciplinary projects pursued in co-operation with other research laboratories within the country and abroad. It is essential to apprehend and investigate outstanding issues around us through new knowledge synergies of the various co-operating departments. I have no doubt that we are capable of such an approach. The successful response to the unfavourable situation that befell us at the beginning of 2009 is an undisputable proof of our capabilities. The last year s result is all the more significant as it enabled us to celebrate with dignity the 90 th anniversary of the founding of our Prague offices and the simultaneous 60 th anniversary of the Brno branch. I wish to take this opportunity to thank all my colleagues who have contributed to the fulfilment of the demanding tasks facing us in the course of the previous year. I wish you all plenty of energy, zest and creative ideas in your work. 5

6 Slovo předsedy Dozorčí rady V roce 2009 jsme si spolu se zaměstnanci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., připomněli 90. výročí založení ústavu včetně jeho bohaté minulosti i současnosti. Za dobu své existence dosáhl řady úspěchů ať už v oblasti hydrologie, vodních staveb, péče o vodní zdroje a čistotu vody, hospodaření s odpady, či zejména v posledním období při řešení ekologické problematiky. Dozorčí rada VÚV T. G. M., v. v. i., naplnila v tomto roce organizační zásady své činnosti především projednáním ekonomických otázek souvisejících s výsledky hospodaření uplynulého roku a návrhem rozpočtu na rok 2009 i projednáním a schválením Výroční zprávy Dále se zabývala různými právními úkony nezbytnými pro chod instituce i řešením dalších aktuálních otázek činnosti organizace. Rád konstatuji, že rok 2009, ačkoli patřil z ekonomických hledisek k těm složitějším, byl pro ústav vesměs úspěšný, a to jak v oblasti odborné činnosti, tak i otázkách hospodaření. Za dosažené výsledky bych chtěl všem, kteří se o ně zasloužili, poděkovat. Na závěr bych chtěl Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, v. v. i., popřát, aby se mu i v současné složité době podařilo navázat na dlouholeté tradice a dosavadní úspěšnou činnost. Remarks by the Chairman of the Supervisory Board In 2009, all of us at the T. G. M. Water Research Institute remembered the 90 th anniversary of our Institute and its rich history as well as present achievements. In the years of its existence, the Institute has accomplished countless successes in the fields of hydrology, water structures, maintaining of water sources and water quality, waste management, and recently various complex environmental issues. The Supervisory Board of the T. G. M. Water Research Institute has fulfilled its mission for the year 2009 namely by addressing the economic issues related to the economic results of the Institute in the preceding year and the budget proposal for 2009, as well as by discussing and approving the Annual Report for The Supervisory Board also dealt with various legal matters necessary for the smooth running of the institution as well as resolving numerous operational issues occurring in the course of the year. I am glad to say that despite the year 2009 ranking among the difficult ones in economic terms, it was still a successful one both in terms of scientific activities and in terms of economy. I would therefore like to use this opportunity to thank all those who helped to achieve our good results. By way of conclusion, I would like to wish the whole T. G. M. Water Research Institute success in following the rich and successful traditions even at the recent difficult times. Ing. Karel Bláha, CSc. náměstek ministra ředitel sekce technické ochrany životního prostředí Deputy Minister of the Environment Director of the Section of Technical Protection of the Environment 6

7 90. výročí ústavu 90 anniversary of the Institute V roce 2009 si Výzkumný ústav vodohospodářský připomněl 90 let své existence. Mezi nejdůležitější akce při této příležitosti patřila návštěva prezidenta republiky Václava Klause v ústavu, dále proběhly vzpomínkové akce i na pobočkách v Brně a Ostravě, brněnská pobočka uspořádala při této příležitosti slavnostní koncert a ústav se rozhodující měrou podílel na uspořádání konference Národní dialog o vodě v Medlově, byla též vydána reprezentativní publikace mapující vývoj výzkumu za 90 let činnosti ústavu. In 2009, the Institute celebrated 90 years of existence. The most significant event related to the occasion was the visit by the President of the country Václav Klaus in the Institute. There were also commemorative events at the branch offices of the Institute in Brno and Ostrava. The Brno Branch organised a concert on the occasion and contributed significantly to the conference National Dialogue on Water in Medlov. The Institute also published a commemorative publication mapping the progress in research conducted by the Institute over the 90 years of its existence. A B C D Prezident Václav Klaus při vysazení památečního stromu (A), zápisu do pamětní knihy ústavu (B) a při rozhovoru s ředitelem ústavu Mgr. Markem Riedrem, Ing. Rut Bízkovou a Ing. Karlem Bláhou, CSc., z Ministerstva životního prostředí a RNDr. Pavlem Punčochářem, CSc., z Ministerstva zemědělství (C), záběry ze slavnostního koncertu k výročí ústavu, který se uskutečnil v Brně (D) President Václav Klaus planting a commemorative tree (A), signing the visitors book of the Institute (B), and in discussion with the Institute Director Mr Mark Rieder, Ms Rut Bízková and Mr Karel Bláha, from the Ministry of the Environment, and Mr Pavel Punčochář from the Ministry of Agriculture (C), images from the concert held in Brno (D) 7

8 E V průběhu 90leté existence ústavu se zaměření výzkumu proměňovalo podle potřeb společnosti a světových trendů v oblasti vodního hospodářství. Na počátku se výzkum soustředil především na hydrologickou problematiku, která je základním kamenem činnosti ústavu po celou dobu jeho existence. Již v prvním desetiletí se ústav zaměřil také na výzkum hydraulický a hydrotechnický. Ten dosáhl největšího rozvoje v poválečném období, kdy byla pozornost věnována především výstavbě nejrůznějších vodních děl, především nádrží. Značného rozvoje dosáhl v této době také výzkum v oblasti technologie vody ať už týkající se vodárenství, či čištění odpadních vod. Od počátku 70. let dochází k zaměření výzkumu také na otázky hospodaření s vodou, rozvoje a ekonomiky vodního hospodářství. Ve 2. polovině 20. století se začíná klást důraz také na jakost vody, což se odráží mj. ve vzniku řady laboratorních pracovišť. Zaměření na ekologickou problematiku je patrné především od počátku 90. let minulého století a nyní jde o páteřní činnost ústavu, která je v současnosti řešena v rámci komplexního výzkumného záměru Výzkum a ochrana hydrosféry. Na přelomu tisíciletí byla do oblasti výzkumu přičleněna též problematika nakládání s odpady. The focus of the research during the 90 years of the existence of the Institute has changed according to the needs of society and world developments in water management. At the beginning, the research was focused mainly on hydrological disciplines, which is a key activity throughout its existence. During the first decade already, the activities of the Institute increasingly included hydraulic and hydrotechnic research, which reached its greatest development in the post-war period, when the priorities in water management were aimed at implementing various water schemes, especially at constructing new reservoirs. During this period, also research in water technologies, involving both water treatment and wastewater treatment, was highly developed. Since the beginning of the seventies, the research has also been focused on water management and associated economic aspects. Increasing attention paid to water quality since the second half of the 20 th century was reflected in great developments of analytical laboratories. Focus on environmental aspects is especially evident since the early nineties of the last century and currently it is a key activity of the Institute, which is carried out mainly in a comprehensive project on Research and protection of hydrosphere. Since the turn of the millennium, the research activities of the Institute involve also waste management. F G H Záběry dokumentující proměny výzkumu: Počátky hydrologických měření (E), prototyp čiřiče vyvinutého ve VÚV (F), model Vltavské kaskády vybudovaný v areálu ústavu v Podbabě (G), ukázka výsledků matematického modelování v hydrologii: topografický index povodí porovnání stavu před povodní 2002 a několik dní po její kulminaci (H) Pictures providing information about the development of the research: The beginnings of hydrological measurements (E), clarifier prototype developed by the Institute (F), a model of the Vltava dams sequence built in the premises of the Institute in Podbaba, Prague (G), an example of results of mathematic modelling in hydrology: topographic index of a river basin comparison of conditions prior to the 2002 floods and a few days after culmination (H) 8

9 Profil instituce Profile of the Institute Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, byl zapsán do Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dne Činnost instituce vychází ze zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce dané Opatřením č. 12/06 Ministerstva životního prostředí ze dne 12. prosince 2006, ve znění Opatření č. 4/07 Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny ze dne 2. srpna Orgány VÚV T. G. M., v. v. i., ve smyslu 16 zákona č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou ředitel, který je statutárním orgánem a rozhoduje ve všech věcech veřejné výzkumné instituce, pokud nejsou zákonem svěřeny do působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele, Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., Dozorčí rada VÚV T. G. M., v. v. i. Základním posláním instituce je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu. Zabezpečení poslání ústavu se odehrává jak v oblasti hlavní, tak i další činnosti instituce podle její zřizovací listiny. Hlavní činnost zahrnuje výzkum hydrologie, hydrogeologie a hydrauliky výzkum vodních zdrojů, ochrany vod a ochrany povodí výzkum chemie, toxikologie a radiologie vody výzkum biologie a mikrobiologie vody výzkum procesů znečišťování vod a odstraňování znečištění The T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution, was included to the Register of public research institutions, administered by the Ministry of Education, Youth and Sports, on 1 January The activities of the Institute are based on the founding charter of the public research institutions given by Provision No. 12/06 of the Ministry of the Environment from 12 December 2006 and Provision No. 4/07 of the Ministry of the Enviromnent from 2 August Authorities of the Institute according to Article 16 of Act No. 341/2005 Coll. are as follows Director who represents an official representative competent to make decisions within the framework of a public research institution with exceptions of issues in competence of Board of the Institute, Supervisory Board or the founder of the Institute, Board of the T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution, Supervisory Board of the T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution. The main missions of the Institute include Research of the status, use and changes in aquatic ecosystems and their relations with landscape and related environmental risks, waste and packaging management, Professional support to protection of water, prevention of flood risks, and waste and packaging management based on the related research. The mission of the Institute is ensured through its main activity and its additional activity according to the founding charter. The main activity includes hydrological, hydrogeological and hydraulics research research of water resources, protection of water and protection of river basins research in water chemistry, toxicology and radiology research in water biology and microbiology 9

10 výzkum stavu vod a vodních útvarů a ochrany vodních ekosystémů výzkum metod zjišťování a hodnocení stavu vod výzkum ekologických vazeb vody v krajině výzkum metod pozorování, terénních měření a odběrů vzorků včetně přístrojové techniky výzkum metod analytické chemie včetně přístrojové techniky výzkum metod zpracování informací, tvorby a využití databází včetně geografických informačních systémů ekonomický výzkum ve vztahu k vodě a jejímu užívání jako složky životního prostředí výzkum revitalizace říčních systémů a hydrické revitalizace poškozené krajiny výzkum výběru vodních biotopů vhodných k obnově nebo revitalizaci a databáze příslušných lokalit výzkum ochrany před škodlivými účinky vod výzkum plánování v oblasti vod, vodní bilance a užívání vod výzkum nakládání s odpady, jejich složení a vlastností, včetně nebezpečných odpadů a jejich vlivu na vodní prostředí výzkum rizikovosti skládek a starých zátěží pro vodní prostředí výzkum nakládání s obaly a odpady z obalů výzkum, vývoj, aplikace a hodnocení technologických metod pro nakládání s odpady, včetně hodnocení produkce odpadů a nakládání s nimi zajišťování infrastruktury výzkumu. V rámci další činnosti ústav zabezpečuje vypracovávání posudků, stanovisek, expertiz a analýz v oblasti předmětu hlavní činnosti provádění pozorování, terénních měření, rozborů vzorků, chemických analýz v oblasti předmětu hlavní činnosti mezinárodní spolupráci, činnosti v rámci relevantních a tematických strategií v oblasti předmětu hlavní činnosti spolupráci s vysokými školami, ústavy Akademie věd a jinými výzkumnými ústavy v oblasti předmětu hlavních činností publikační a informační činnost v oblasti předmětu hlavní činnosti navrhování ukazatelů dobrého ekologického stavu vod navrhování programů na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami research of processes caused water pollution and elimination of pollution research of the status of water and water bodies and protection of aquatic ecosystems research of methods for identification and evaluation of water status research of ecological relations of water in a landscape research of monitoring methods, field measurements and sampling techniques including technical instruments research of methods in analytical chemistry including technical instruments research of methods for information processing, development and use of databases including geographical information systems economic research in relation to water and its use as a component of the environment research in revitalisation of river systems and aquatic revitalisation of damaged landscape research for selection of water biotopes suitable for renewal or revitalisation and management of databases of relevant sites research for protection against harmful impacts of water research in river basin management planning, water balance and use of water research in waste management, composition and quality of waste, including dangerous waste and its impact on aquatic environment research of landfill and historic pollution risks to aquatic environment research of management of packaging and packaging waste research, development, application and evaluation of technological methods for waste management including assessment of waste production and waste management development of research infrastructure. Within its additional activity the Institute ensures expert opinions, positions, assessments and analyses in the field of the main activity observations, field measurements, sample analyses, chemical analyses in the field of the main activity international co-operation, activities in a framework of relevant thematic strategies in the field of the main activity co-operation with universities, institutes of the Academy of Sciences and other research institutes in the field of the main activity publishing and dissemination of information in the field of the main activity 10

11 posuzování citlivých a zranitelných oblastí, jakož i povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, chráněných oblastí přirozené akumulace vod a povrchových vod využívaných ke koupání navrhování a sledování oblastí přirozené akumulace vod v rozsahu předmětu hlavní činnosti navrhování ochrany vodních zdrojů evidenci vodních toků a vodních nádrží, ochranných pásem vodárenských nádrží a vodárenských zdrojů podzemních vod vedení tematické vodohospodářské kartografie posuzování a hodnocení režimu oběhu povrchových a podzemních vod, s vazbou na stav využití vodních zdrojů stanovování minimálních zůstatkových průtoků a minimálních hladin podzemních vod odbornou podporu přípravy plánů oblastí povodí provoz referenčních laboratoří pro všechny složky životního prostředí posuzování odborné způsobilosti hydroanalytických laboratoří pro chemické, biologické, mikrobiologické, toxikologické a radiochemické zkušební metody a organizování mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti životního prostředí metodické vedení hydroanalytických laboratoří a sjednocování jejich pracovních postupů odbornou podporu prevence závažných havárií způsobených chemickými látkami a přípravky účast v rámci zajišťování stálé a pohotovostní složky celostátní radiační monitorovací sítě vytváření a provozování hodnoticího systému stavu a potenciálu vod a referenčních podmínek vodních útvarů zřizování a provozování monitorovací sítě pro sledování povrchových a podzemních vod, vyjma jejich kvantity věcné a organizační zajišťování činností pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod vedení a aktualizaci evidencí informačního systému veřejné správy VODA posuzování návrhů a vyhodnocení provozu technologických zařízení ve vodárenství a čistírenství hodnocení efektivity revitalizace říčních systémů odbornou podporu mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti vod v rámci bilaterálních a multilaterálních smluv a dohod zabezpečování podkladů potřebných k plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím a podkladů zahrnutých do zpráv o plnění směrnic v oblasti ochrany vod a odpadů, podle požadavků Evropských společenství proposing of parameters of good ecological status of water proposing of programmes for reduction of pollution of surface water by dangerous harmful substances and priority dangerous substances assessment of sensitive and vulnerable zones, as well as surface water suitable for life and reproduction of native fish species and other aquatic fauna, protected areas of natural accumulation of water and bathing surface water proposing and monitoring of areas of natural accumulation of water in the field of the main activity proposing protection measures for water resources maintaining registry of watercourses and water reservoirs, protection zones of water supply reservoirs and water supply groundwater resources maintaining thematic water management cartography assessment and evaluation of surface water and groundwater regime in relation to status of use of water resources determination of minimum residual flows and minimum groundwater levels expert support to preparation of district river basin management plans operation of reference laboratories for all components of the environment proficiency testing of hydroanalytical laboratories for chemical, biological, microbiological, toxicological and radiochemical analytical methods and organising intercalibration laboratory testing in the field of the environment methodological guidance for hydroanalytical laboratories and unification of their practices expert support to prevention of major accidents involving chemical substances and preparations participation in operating the permanent and emergency component of the national radiation monitoring network development and operation of the evaluation system of status and potentials of water bodies and reference conditions of water bodies establishment and operation of monitoring network for observation of surface water and groundwater except their quality conceptual and organisational provision of activities for evaluation and assessment of status of surface water and groundwater maintaining and updating registries of WATER public administration information system assessment of technologies and evaluation of operation of technological installations for water treatment and wastewater treatment evaluation of effectiveness of revitalisation of river systems 11

12 hodnocení jednotlivých způsobů nakládání s odpady provozování informačního systému odpadového hospodářství a vedení evidence produkce a nakládání s odpady a obaly hodnocení analytických metod a vlastností odpadů, hodnocení účinnosti úprav odpadů, hodnocení složení a vlastností odpadů včetně nebezpečných odpadů výkon funkce Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe odbornou podporu aktualizace a hodnocení plánů odpadového hospodářství poskytování informací o stavu životního prostředí v oblasti odpadů výkon funkce odborného subjektu k odborným a registračním činnostem provoz kalibračního střediska hydraulických měření výkon funkce střediska pro posuzování způsobilosti ke kalibraci pracovních měřidel průtoku vody o volné hladině výkon funkce cejchovny pracovních měřidel průtoku vody o volné hladině činnost zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení. Kromě uvedených funkcí vykonává ústav i jinou činnost vyplývající z Opatření č. 12/06 a danou příslušnými živnostenskými listy. expert support to the international co-operation of the Czech Republic within the framework of bilateral and multilateral agreements and conventions in the field of water protection preparation of background documents necessary for fulfilling obligations towards the European Union and documents included in reports on implementation of directives in the fields of water protection and waste management according to requirements of the European Community evaluation of waste management methods procedures for individual waste types operating the waste management information system and maintaining registry of production and management of waste and packaging evaluation of analytical methods and quality of waste, evaluation of efficiency of waste treatment technologies including dangerous waste carrying out the function of the National inspection authority for proper laboratory practice expert support to updating and evaluation of waste management plans provision of information on the status of the environment in the field of waste management carrying out the function of the expert institution for professional and registering activities operating the calibration centre for hydraulic measurements carrying out the function of the centre for evaluation of competency for calibration of measuring instruments for water discharge in conditions of free water level calibration of measuring instruments for water discharge in conditions of free water level operation of a Testing laboratory for water management equipment. Apart from the above listed functions the Institute carries out also other activities according to Provision No. 12/06 of the Ministry of the Environment in compliance with the relevant Trade Certificates. 12

13 Ekonomika Economic Issues Hospodaření Průběh roku 2009 nebyl z ekonomického hlediska nijak jednoduchý, jelikož finanční krize se byť nepřímo dotkla i naší organizace. Celý rok provázely problémy s naplněním plánovaných výnosů. Tato situace byla ovlivněna několika faktory. Výrazně poznamenalo činnost VÚV T. G. M., v. v. i., především ukončení situačního monitoringu ze strany. Návazně proto musela být přijata úsporná opatření, která umožnila sestavení vyrovnaného rozpočtu. Dalšími faktory a výraznými zásahy do hospodaření bylo snížení výnosů ze smluvně zajištěné odborné podpory OOV v oblasti ochrany vod o 7 mil. Kč a nižší objem institucionálních prostředků oproti přislíbeným (cca o 5 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že v těchto případech nebyly naplněny původní přísliby a definitivní rozhodnutí bylo sděleno až v průběhu roku, byla naše organizace nucena pokrýt část již provedených prací z vlastních prostředků. Další výrazná částka vlastních prostředků (téměř 12 mil. Kč) byla vynaložena na spolufinancování výzkumných projektů hrazených z institucionálních a účelových prostředků. Museli jsme k tomu použít jednak kladný hospodářský výsledek dosažený v rámci další a jiné činnosti, jednak prostředky rezervního fondu. Značnou zátěž představuje pro hospodaření VÚV T. G. M., v. v. i., také daň z přidané hodnoty. Přes všechny uvedené negativní skutečnosti jsme díky enormnímu úsilí všech zaměstnanců ústavu jak při získávání nových zakázek, tak v oblasti úspory především režijních nákladů dokázali zakončit hospodaření v roce 2009 beze ztráty. Hlavní Main Další Additional Jiná Other Obr. 1. Struktura hospodářského výsledku podle činností Fig. 1. Economic result of the Institute by activity Financing In economic terms, the year 2009 was rather a difficult one as the economic downturn, however indirectly, affected the Institute. The whole year was riddled with problems in achieving the planned revenues, due to several factors. The termination of situation monitoring by the Ministry of the Environment had a significant influence on the activities and economic balance of the Institute. This step required the adoption of economic measures in order to create an economically balanced budget. Other factors strongly influencing the Institute s economy last year included the decreased revenues from the previously agreed technical support to the Water Protection Department of the Ministry of the Environment in the field of water protection, which dropped by approximately CZK 7 million, and the lower than promised institutional subsidies (by approximately CZK 5 million). Given that in the above cases the previously made promises had not been upheld and the relevant decision was announced to the Institute only after the beginning of the year, we were forced to cover some of the already completed performances from our own resources. Another portion of the Institute s budget (nearly CZK 12 million) was spent on co-financing of research projects run on institutional and purpose-bound budgets. That required allocation of surpluses from additional and other actives as well as resources from the reserve fund. Another cause for concern in terms of the Institute s economy was the increased rate of the value added tax. Despite all the above negative impacts, the immense efforts expended by all our employees, both in securing new orders and in the area of overhead savings in particular, the Institute managed to close the financial year 2009 avoiding loss. As the core mission of the T. G. M. Water Research Institute is research, it is only understandable that the major contribution to the total revenues came from the core activity, supported by additional and other activities mostly on contractual basis. The costs, revenues and the economic result for each of the activities pursued by the Institute in 2009 are accounted separately (Fig. 1). The total revenues in 2009 amounted to CZK 226,361 thousand. The revenue structure is shown in Fig. 2. Costs for the same period reached CZK 225,494 thousand (Fig. 3). The economic result of the Institute in 2009 was an income of CZK 867 thousand. 13

14 16,7% 14,9 % 1,1 % 8,9 % 30,3 % 20,3 % 29,3% 17,6 % Spotřebované nákupy Supplies Služby Services Osobní náklady Personal costs Odpisy Depreciation Ostatní náklady vč. daní Other costs (including taxes) 0,7% 1% 4,4 % 54,8 % Instituciální prostředky na VaV Contribution for institutional R&D Účelové prostředky na VaV () Project allocated R&D funding (ME) Účelové prostředky na VaV (ostatní poskytovatelé) Project allocated R&D funding (others) Účelové prostředky (isprofond) Other projects (ISPROFOND) Zahraniční projekty International projects Tržby za vlastní služby Income from services Ostatní výnosy Other income Obr. 2. Struktura výnosů Fig. 2. Revenue structure Jelikož hlavním posláním VÚV T. G. M., v. v. i., je výzkum, je logické, že největší podíl na výnosech měla hlavní činnost. Vedle toho byly, většinou na smluvních základech, prováděny práce v rámci další a jiné činnosti. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření v rámci každé činnosti jsou sledovány odděleně (obr. 1). Celkem bylo v roce 2009 dosaženo výnosů ve výši tis. Kč. Jejich strukturu znázorňuje obr. 2. Náklady dosáhly výše tis. Kč (obr. 3). Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 867 tis. Kč. Odbor ekonomiky V rámci své činnosti se odbor v roce 2009 potýkal s řadou nepříznivých faktorů. S ohledem na časté a někdy i nepříznivé změny očekávaných výnosů v důsledku výše uvedených příčin musel odbor ekonomiky pružně reagovat a provádět úpravy rozpočtu, což ztěžovalo sestavení dlouhodobých plánů. V prvním pololetí roku 2009 se odbor vedle dalších činností věnoval sestavení účetní závěrky a auditu za rok předchozí. Pozitivní bylo, že rostoucí odbornost zaměstnanců odboru se projevila snížením rozsahu využití konzultačních služeb. Dále se v uplynulém roce odbor ekonomiky zabýval systematizací a optimalizací ekonomických procesů. Tato potřeba byla vyvolána jednak nutností zlepšení vnitřních toků ekonomických informací, jednak chystaným pořízením nového ekonomického systému. Vzhledem ke snížení původně plánovaných výnosů byl však tento záměr zrušen a místo toho byly zahájeny práce směrované na úpravu, rozšíření a optimalizaci používaného ekonomického systému. V konečném důsledku se podařilo dosáhnout větší konzistence systému a zároveň výrazného snížení pravidelných nákladů na jeho údržbu, což považujeme za velmi pozitivní. Odbor investiční a provozní Oddělení investic se ve spolupráci s dalšími útvary podílelo na realizaci 22 investičních záměrů v pořizovací ceně Kč (obr. 4). Významnou investicí byla rekonstrukce nevyužívaných Obr. 3. Skladba nákladů Fig. 3. Costs structure Economic Branch Activities of the Branch in 2009 were affected by several negative factors. In response to the numerous and often unexpected adverse developments in the expected levels of revenues mentioned above the Branch was forced to implement flexible measures and to adjust the budget accordingly, with further hampering impacts on long-term planning. Besides other activities, the Branch devoted the first half of 2009 to compiling and auditing the financial statements for the previous year. A positive development was found in the growing proficiency of the Institute s employees, which reflected in the lower extent of external consulting services utilised by the institute. The Economic Branch also devoted its powers to systemisation and optimisation of economic processes of the Institute, demanded both by the need for improved internal flows of economic information and by the planned deployment of a new economic system. However, the deployment process was terminated due to the drop in previously expected revenues, and replaced with modification, extension and optimisation of the existing economic system. As a result, greater consistency of the system was achieved, alongside a marked decrease of regular cost of maintenance of the system, which is certainly a commendable outcome. Investments and Operations Branch In collaboration with other units, the Investments Department realised 22 investment projects to the tune of CZK 5,182,320 (Fig. 4). One of the significant investments was the refurbishment of unused space in Building C of the Institute s premises, which created new accommodation facility with 19 beds available to both the Institute s employees and other users. Another project involved the acquisition of four new cars to renew the Prague and Brno fleets. Other significant projects were the development of a new website, preparation for the deployment of a new economic system and supplementation of signs to ease orientation around the Prague premises. The Material and Technical Supply Department processed 1,023 internal orders and approximately 250 cash purchases. Material and services supplies were running smoothly and without causing idle time. Stock management processed a total of 622 material movements. The total turnover of the Department was 14

15 prostor v budově C, přičemž vznikly nové ubytovací prostory s kapacitou 19 lůžek, pronajímaných jak vlastním zaměstnancům, tak jiným osobám. Dále byla pořízena čtyři nová vozidla pro obnovu autoparku v Praze a Brně. Neméně důležitými akcemi byla příprava nových webových stránek, nového ekonomického systému a doplnění orientačního značení areálu Praha. 15% 4% 21% 7 % 28 % 25 % Software Rekonstrukce Reconstruction Přístroje Devices Hardware Vozidla Vehicles Pozemky Premises Obr. 4. Přehled aktivovaných investic podle jejich povahy Fig. 4. An overview of realised investments according to their type Oddělení materiálně technického zásobování vyřídilo interních objednávek a cca 250 nákupů za hotové. Zásobování materiálem a službami probíhalo plynule a bez prostojů. Skladové hospodářství uskutečnilo celkem 622 příjmů a výdejů materiálu. Celkový obrat oddělení činil cca 6 mil. Kč. Tyto poměrně náročné a rozsáhlé činnosti se podařilo zajistit pouze dvěma pracovníky (úspora dvou zaměstnanců oproti minulým rokům). Zvýšení produktivity tohoto oddělení bylo dosaženo také zavedením elektronických žádanek a orientací na dodavatele s elektronickým vyřizováním objednávek. Oddělení majetkové evidence uvedlo do provozu dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací ceně Kč a do operativní evidence byl zařazen drobný majetek v celkové pořizovací ceně Kč. Z evidence byl vyřazen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací ceně Kč a drobný majetek celkem za Kč. Oddělení vnitřní správy zajistilo v roce 2009 mj. opravu kinosálu po havárii vody (parkety, nástěnky, podhledy, malby), což bylo plně uhrazeno pojistným, dále opravu a výměnu vodovodního řadu v suterénu budovy B, instalaci úsporného osvětlení chodeb a také zprovoznění nové ubytovny v budově C a realizaci pronájmu dalších volných nebytových prostor v areálu Praha. Významně se podílelo i na organizaci oslav 90. výročí instituce na pražském pracovišti. Odbor služeb Základním posláním jednotlivých oddělení odboru služeb je poskytovat v rámci své specializace maximální podporu odborným i dalším útvarům ústavu. Oddělení správy informačního systému a počítačové sítě se v roce 2009 soustředilo především na přípravu a zabezpečení nových webových stránek a jejich průběžnou aktualizaci. Další akcí bylo rozšíření kapacity diskového pole pro potřeby uživatelů v rámci ústavu a také zajištění přístupu do databáze Web of Science. Oddělení zabezpečilo i některé grafické práce pro interní potřeby ústavu (úprava některých šablon aj.) a ve spolupráci s odd. redakce také přípravu materiálů pro tisk (publikace, 22 odborných posterů pro approximately CZK 6 million. These rather demanding and extensive activities were performed by mere two people (a saving of two employees compared to the previous years). The increase in productivity of the Department was also the result of the implementation of digital requisition slips supported by focusing on suppliers processing digital orders. The Assets Registry Department commissioned long-term tangible and intangible assets in total acquisition value of CZK 8,193,954. Miscellaneous small assets in the amount of CZK 4,953,504 were included in operative records. Long-term tangible and intangible assets in the total acquisition value of CZK 14,885,968 were written off, as were small assets of CZK 1,776,056. In 2009, the Property Management Department saw through the refurbishment of the lecture room after water mains burst (parquet flooring, notice boards, ceilings and wall paints), the costs of which were covered fully by insurance, repair and replacement of the water mains in the basement of Building B, installation of low-consumption lighting in corridors, commissioning of the new accommodation capacity in Building C, and leasing out of other unused office space in the Prague premises. The Department also contributed considerably to the organisation of the Institute s 90 th anniversary celebrations at the Prague site. Services Branch The core mission of the individual Departments of the Services Branch is to provide support within their separate specialisations to individual organisational units of the Institute. The Information System and Computer Network Department concentrated in 2009 primarily on the development and securing of the Institute s new website and its continuous updating. Other tasks completed by the Department included the expansion of the disk array in order to provide users from within the Institute with more storage space, and securing of access to the Web of Science database. The Department also provided several graphic designs and modifications for internal purposes of the Institute (e.g. redesigning selected templates, etc.), and in collaboration with the Editorial Department prepared various materials to print (publications, 22 technical and scientific posters for the Institute s premises and others for the ENVI Fair in Brno). Network administration staff continuously provided support in the area of information technology to all users within the Institute and to the Human Resources and Payroll Department. Besides securing the necessary publishing services, the Editorial Department commenced, in collaboration with the Czech National Archives, the process of digitisation of the film archives of the Water Research Institute. In 2009, as many as 87 films were digitised. In the area of editorial work, the Department contributed significantly to the preparation and publishing of numerous printed materials for the 90 th anniversary of the Institute, in particular an impressive publication mapping the history of and presenting the current developments in the Institute. The Department also published six technical works, seven issues of the specialised journal presenting technical and economic information from the field of water management, and traditionally the Annual Report and the Annual Activity Report. The Department also oversaw 15

16 výzdobu areálu ústavu a další pro veletrh ENVI Brno). Pracovníci správy sítě průběžně poskytovali podporu v oblasti informačních technologií uživatelům i personálnímu a mzdovému oddělení. V rámci oddělení redakce byla kromě zabezpečení reprografických služeb zahájena ve spolupráci s Národním archivem ČR digitalizace filmového archivu VÚV. V roce 2009 bylo digitální technologií zpracováno 87 filmů. V oblasti redakční činnosti se oddělení významnou měrou podílelo na přípravě a vydání řady materiálů souvisejících s 90. výročím existence ústavu, zejména reprezentativní publikace mapující historii i současnost ústavu. Dále zabezpečilo vydání šesti odborných publikací, sedmi čísel časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace a tradičně též vydání Výroční zprávy a Zprávy o činnosti ústavu. Probíhalo i redakční zpracování a příprava dalších materiálů zajišťovaných pro vedení ústavu (např. články pro Zpravodaj a další časopisy) či jiné útvary aj. Středisko vědeckotechnických informací zajistilo rozšíření počtu informačních zdrojů pro výzkumné pracovníky ústavu. V roce 2009 byl nově zjednán vstup do projektu VZ09009 ISI Web of Knowledge vstup do bibliografického a citačního zdroje Web of Science a Journal Citation Reports, ze kterého lze čerpat informace potřebné pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podle Metodiky Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Kromě obsáhlé knihovnické a bibliografické činnosti se podílelo významnou měrou také na přípravě podkladů pro Registr informací o výsledcích (RIV). Součástí činnosti bylo i převzetí obsáhlých materiálů týkajících se SVP z Archivu Kanceláře prezidenta republiky a jejich postupná archivace. Personální obsazení ústavu Ekonomická situace si v roce 2009 vyžádala v oblasti lidských zdrojů provedení mimořádných úsporných opatření, včetně organizačních změn. Tato opatření měla dopad na snížení celkového stavu zaměstnanců a rovněž na snížení dosažené průměrné mzdy ve srovnání s předchozím kalendářním rokem. V roce 2009 pracovalo ve VÚV T. G. M., v. v. i., 291,7 zaměstnanců v průměrném evidenčním přepočteném stavu. Z celkového počtu zaměstnanců tvořili výzkumní a odborní zaměstnanci 78,5 %, režijní a provozní zaměstnanci 21,5 %. Přehled zaměstnanců podle dosaženého vzdělání je uveden v tabulce 1. Průměrná hrubá měsíční mzda činila Kč. Tabulka 1. Členění zaměstnanců podle vzdělání Vzdělání, vědecká hodnost % Základní 1,9 Vyučen 4,5 the development and preparation of other materials for the purposes of the Institute s management (e.g. articles for the Ministry of the Environment Bulletin and other periodicals) and other organisational units of the Institute. The Centre of Technical and Scientific Information expanded the number of information sources available to the research staff of the Institute. in 2009, employees of the Institute gained access to the project VZ09009 ISI Web of Knowledge a bibliographical and quotation source the Journal Citation Reports of the Web of Science, a well of information necessary to assess research and development outcomes in accordance with the methodology proposed by the Government Council for Research, Development and Innovations. Besides extensive librarian and bibliographic services, the Department also contributed significantly to development of documentation for the Registry of Results. Another activity pursued by the Department was the assumption of extensive materials from the archives of the Office of the Czech President and their gradual archiving in the Institute. Staff of the Institute The economic situation prevailing through 2009 demanded exceptional economic measures in the area of human resources, including some organisational adjustments. These adjustments resulted in the decrease of the total numbers of employees in the Institute as well as a decrease in the average salary compared to the previous year. In 2009, the T. G. M. Water Research Institute employed an average number of employees. Of the total number of employees, scientific staff constituted 78.5 per cent, and operational support staff 21.5 per cent. An overview of the institute s employees by education level is provided in Table 1. The average gross monthly salary achieved was CZK 24,828. Table 1. Staff structure by education Education, academic degree % Elementary 1.9 Trained 4.5 Secondary technical 1.0 Secondary 29.0 Secondary postgraduate 1.9 University 61.7 Academic degree 12.6 Střední odborné 1,0 Úplné střední odborné, úplné střední 29,0 Vyšší odborné 1,9 Vysokoškolské 61,7 Vědecká hodnost 12,6 16

17 Odborná činnost 2009 Professional Activities 2009 Výzkumná práce VÚV T. G. M., v. v. i., se odehrává především v oblasti hlavní činnosti ústavu, ale nezanedbatelná je i odborná práce prováděná v oblasti další a jiné činnosti podle zřizovací listiny. Hlavní výzkumná činnost zahrnuje především problematiku týkající se výzkumu a ochrany hydrosféry s důrazem na hodnocení vybraných jevů a procesů v životním prostředí, jednotlivých antropogenních tlaků a priorit jejich závažnosti a nebezpečnosti a také na přípravu systémů nápravných a ochranných opatření, včetně návrhů mechanismů pro cílení legislativních nástrojů. Další obsáhlou činností je výzkum pro hospodaření s odpady, který se zaměřuje především na mezinárodní spolupráci a implementaci legislativy EU, rozvoj integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR, spolupráci na vývoji metod pro zjišťování vlastností a hodnocení kvality odpadů a hodnocení skládek a starých zátěží. Neméně důležité jsou i projekty zabývající se hodnocením jakosti vody, jejího prostředí a užívání a vytvářením komplexních návrhů opatření pro zlepšení kvality vod i funkce ekosystémů v povodích Labe, Moravy a Odry. Odborné úlohy jsou řešeny i v rámci projektů VaV a dalších úkolů. V rámci další a jiné činnosti tvoří podstatnou část náplně ústavu podpora výkonu státní správy a řešení úkolů v rámci kompetencí. Největší pozornost je zaměřena na odbornou podporu v rámci implementace a reportingu vybraných směrnic EU a mezinárodní spolupráce v oblasti vod, dále na informační a odbornou podporu jako ústředního vodoprávního úřadu aj. Neopominutelná je i ediční činnost ústavu a podpora publikačních aktivit jeho zaměstnanců. Hodnocení výsledků řešení výzkumných záměrů a projektů VaV i ostatních projektů a zakázek za rok 2009 vychází zejména z uznatelných výsledků výzkumu uvedených v databázi RIV, ale i dalších významných výstupů odborné činnosti. 1 publikace v periodikách V roce 2009 byli pracovníci ústavu autory nebo spoluautory 85 příspěvků v odborných časopisech, z nichž naprostá většina patřila mezi časopisy recenzované. Sedmnáct příspěvků bylo publikováno v časopisech s impakt faktorem (např. Water Resources Research, Journal of Environmental Radioactivity, Journal of Hydrology, Folia Microbiologica, Journal of Fish Biology, Biologia, Environmental Science and Pollution Research, Ecology of Freshwater Fish a další). Tyto příspěvky vznikly zejména v rámci řešení výzkumného záměru Výzkum a ochrana hydrosféry Research activities pursued by the T. G. M. Water Research Institute follow primarily the main activity of the Institute, with a significant input from additional and other activities, as described in the founding charter of the Institute. The core research activity encompasses mainly the issues of research into and protection of the hydrosphere, with special emphasis on evaluation of selected phenomena and processes within the environment, specific anthropogenic impacts and degrees of their severity as threats to the environment, as well as development of systems of corrective and preventive measures, including proposals for mechanisms to be implemented in legislative instruments. Another extensive area of focus of research conducted by the Institute is the management of wastes, primarily in the form of international collaboration and implementation of EU legislation, development of integrated waste management systems in the Czech Republic, collaboration in the development of methods for determination of the properties of waste materials, and assessment of landfills and old contaminated sites. Other important projects include a research into water quality, aquatic environments, use of water, and development of comprehensive proposals aimed at improvement of water quality and functioning of aquatic ecosystems within the river basins of the Elbe, Morava and Odra. Scientific tasks are investigated as part of the Science and Research programmes and other projects. The so-called additional and other activities of the Institute constitute a significant portion of the institute s work, and include support to the government and other tasks from the Ministry of the Environment chapter. Of these supportive activities, the greatest emphasis is placed on technical support to implementation of and reporting related to selected EU regulations and international co-operation in water protection, and on informational and technical support of the Ministry of the Environment as the central administrative body in water management. Also significant is the publishing activity of the Institute as well as support to publishing activities of its employees. The evaluation of the research project results and the results of research and development programmes, as well as other projects and orders pursued in 2009, is based primarily on acknowledged research outputs registered in the Research Results database and other significant scientific outputs. 1 publishing in Periodicals In 2009, employees of the Institute authored or co-authored 85 contributions to specialised journals, most of which are peerreviewed ones. Seventeen papers were published in various 17

18 výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů. 2 odborné publikace Výzkumný ústav vodohospodářský vydal v roce 2009 šest odborných monografií: Extenzivní způsoby čištění odpadních vod, K problematice náhrad hodnot pod mezí stanovitelnosti při chemických analýzách a monitorování stavu vod, Teploty vody v tocích České republiky, Vodní bilance v podmínkách klimatické změny v povodí horní Metuje, 3. díl Atlasu zařízení pro nakládání s odpady a Profil vod ke koupání jeho náplň a popis. Dále se pracovníci ústavu podíleli i na dalších třech publikacích vydaných ČHMÚ, AOPK ČR a ČVUT a také na zpracování kapitoly pro publikaci připravovanou nakladatelstvím Springer. Dále byl vydán sborník z konference XVI. Konzultační dny pro pracovníky vodohospodářských radiologických laboratoří a komentovaná reedice publikace Podzemní vody a prameny na územních listech speciální mapy 1 : (DVD). 3 výsledky s právní ochranou a technicky realizované výsledky V této oblasti byl v roce 2009 postaven funkční vzorek mechanicky odolné sondy pro stanovení výšky hladiny kapaliny a dále bylo registrováno šest užitných vzorů. Šlo např. o speciální zařízení sloužící ke vzorkování vody a plavenin, stanovení výšky hladiny kapaliny či výluhovou kolonu s měnitelnou výškou filtračního lože aj. 4 Metodiky a výsledky promítnuté do norem a právních předpisů Významná byla činnost pracovníků ústavu i v oblasti přípravy metodických pokynů, právních předpisů a normalizace. Byly vydány ČSN Jakost vod Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli, ČSN Jakost vod Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování a TNV Jakost vod Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod. V oblasti právních a metodických dokumentů se pracovníci ústavu podíleli na přípravě podkladů pro dvě usnesení vlády, metodiku o mapování povodňového rizika pro vládní zprávu a tří návrhů novel metodických pokynů. 5 specializované mapy a software V rámci činnosti jednotlivých odborů bylo připraveno pět specializovaných map zaměřených na letecké laserové skenování a vytvořeny tři autorizované softwarové programy modifikace modelu BILAN v denním kroku, simulační model vodohospodářské bilance jakosti povrchových vod a aplikace pro stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem. impact factor magazines (e.g. Water Resources Research, Journal of Environmental Radioactivity, Journal of Hydrology, Folia Microbiologica, Journal of Fish Biology, Biologia, Environmental Science and Pollution Research, Ecology of Freshwater Fish and others). Such contributions were mostly the outcome of investigations of various research projects within the programme Research and Protection of Hydrosphere, focused on the research of relationships and processes in the aquatic component of the environment, with emphasis on anthropogenic impacts, sustainable utilisation of the aquatic component and its protection, including the relevant legislative instruments. 2 technical Publications In 2009, the Water Research Institute published six treatises: Nonconventional Wastewater Treatment Technologies; The Effect of the Replacement of Values Below the Limit of Quantification by Half oh this Limit on the Statistical Characterisics of the Value Files (in Chemical Analyses and Monitoring of Water Condition); Water Temperatures in Watercourses in the Czech Republic; Water Balance under the Conditions of the Climatic Change at the Upper Metuje River Basin; Third Part of the Atlas of Waste Management Plants; Bathing Water Profile Content and Description. Employees of the Institute also contributed to three other publications issued by the Czech Hydrometeorological Institute, the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic and the Czech Technical University, as well as to a chapter in a publication prepared for issue by the publishing house Springer. Another published work was the proceedings from the XVI Consultations Conference for Employees of Water Management Radiology Laboratories, and annotated follow-up issue of the work Groundwater and Springs at Territorial Sheets of a Special Map 1 : (DVD). 3 copyrighted Results and Technically Implemented Results In this area, a functional sample of a mechanically stable sensor measuring fluid levels was constructed and six utility designs were registered in The utility designs included for example a special device for sampling of water and suspended solids, determination of fluid levels or leaching column with change in height of the filtration bed, etc. 4 Guidelines and Results Reflected in Standards and Legal Regulations Employees of the Institute achieved notable results also in the area of development of guidelines, legal regulations and standards. The Institute contributed to the issue of the following standards: ČSN Water Quality Determination of thermotolerant coliform bacteria and Escherichia coli, ČSN Water Quality Emanometric determination of radium 226 without pre-concentration, and TNV Water Quality Method of assessment of chronic impacts of surface water pollution. In the area of legal regulations and guidelines, employees of the Institute contributed to the development of documentation for two government resolutions and a government report on mapping of flood risks, and three guideline updates for the Ministry of the Environment. 18

19 6 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu Odborníci VÚV T. G. M., v. v. i., se podíleli na řešení dvou mezinárodních projektů, a to WATCH EU a ProFor Weinviertel Jižní Morava. Mezinárodní projekt WATCH si klade za cíl popsat současný oběh vody, analyzovat predikce pro 21. století, nalézt vztahy mezi hybnými silami a globální změnou, poskytnout podrobný odhad rizik spojených s klimatem a hydrologií, vyvinout nový konzistentní modelový rámec pro hodnocení vodních zdrojů a vztahu hydrologie a klimatu. Cílem projektu Výzkum procesů samočištění drobných, silně degradovaných toků v oblasti Weinviertel a Jižní Moravy je najít ve sledované oblasti možná opatření pro zlepšení ekologického stavu či potenciálu v souladu s Rámcovou směrnicí pro silně ovlivněné toky nízkého řádu podle Strahlera. Bilaterální spolupráce má ukázkově znázornit různé situace v pohraničí a analyzovat dopad strukturálních změn toků na jakost vody. Mezinárodní spolupráce probíhala také v rámci řady pracovních skupin zaměřených např. na problematiku klimatické změny, vztahu zemědělství a životního prostředí či hydrologického modelování. Pokračovala i tradiční spolupráce ve výzkumu s Lancaster University a BfG Koblenz. 7 prezentace na mezinárodních setkáních odborníků Zaměstnanci ústavu se zapojili i do výměny zkušeností na mezinárodním poli. Zúčastnili se 47 mezinárodních konferencí a přednesli 61 příspěvků formou přednášek či plakátových sdělení. Mezi nejvýznamnější konference patřily např. 33. kongres IAHR ve Vancouveru, 8 th IAHS Scientific Assembly and the 37 th IAH Congress v indickém Hajdarábádu, TEFC 2009 International Symposium on Trace Elements in the Food Chain v Budapešti, Mezinárodní kartografická konference 2009 v Santiagu de Chile, The International Mine Water Association International Mine Water Conference v jihoafrické Pretorii, Securing the Future / 8 th ICARD Skellefteå, Švédsko, 13 th Conference on Environment and Mineral Processing v Ostravě, EUROTOX th Congress of the European Societies of Toxicology v Drážďanech, 2009 AGU (American Geophysical Union) Fall Meeting v San Francisku, 2 nd European Congress of Conservation Biology v Praze a v neposlední řadě lze uvést i zastupování ČR na 6 th Fish Intercalibration Meeting v Dublinu a 7 th Fish Intercalibration Meeting v Edinburghu a mnohé další. 8 významná tuzemská setkání odborníků V roce 2009 byla uspořádána řada konferencí či seminářů, které pracovníci ústavu zajišťovali buď kompletně, nebo se soustředili na odbornou náplň akce. V rámci oslav 90. výročí ústavu převzal VÚV T. G. M., v. v. i., odbornou i organizační gesci Národního dialogu o vodě, zaměřeného v roce 2009 na výsledky, zkušenosti, problémy a perspektivy plánování v oblasti vod. Tento seminář pro zhruba 100 odborníků byl uspořádán společně s ČVTVHS a GWP. Dále lze uvést např. XVI. konzultační dny 5 special Maps and Software Activities by separate sections yielded data for five specialised maps of airborne laser scanning as well as three copyrighted software applications modifications of the BILAN model in daily time step, surface water quality balance simulation model, and an application for combined method of determination of emission limits. 6 international Research Collaborations Experts of the T. G. M. Water Research Institute contributed to two international projects: WATCH EU and ProFor Weinviertel Lower Morava. The international project WATCH aims to describe the current water cycle, analyse predictions for the 21 st century, determine the relationships between the driving forces of the water cycle and the global climatic change, provide a detailed estimate of risks related to the climate and hydrology, and to develop a consistent model framework for evaluation of water sources and the relationship between hydrology and the climate. The objective of the project Research into natural purification processes in small, strongly degraded watercourses in the area of Weinviertel and Lower Morava is to find for the region of interest plausible measures leading to an improvement of the ecological conditions or potential in line with the Water Framework Directive for strongly affected streams of low Strahler order. The bilateral co-operation aims to demonstrate various frontier situations and to analyse the effects of structural changes of watercourses on water quality. International co-operation was also pursued by means of numerous working groups, focusing for example on the issues of the climatic change, relationships between agriculture and the environment, or development of hydrological models. Traditional research collaboration was continued with the Lancaster University and BfG Koblenz. 7 presentations at International Meetings of Experts Employees of the Institute have participated in numerous exchanges at the international level. In 2009, they took part in 47 international conferences and presented 61 papers or posters. The most prominent of the conferences included for example the 33 rd IAHR Congress in Vancouver, Canada; 8 th IAHS Scientific Assembly and 37 th IAH Congress in Hyderabad, India; TEFC 2009 International Symposium on Trace Elements in the Food Chain in Budapest, Hungary; 2009 International Cartography Conference in Santiago, Chile; the International Mine Water Association International Mine Water Conference in Pretoria, South Africa; Securing the Future / 8 th ICARD Skellefteå, Sweden; 13 th Conference on Environment and Mineral Processing in Ostrava, Czech Republic; EUROTOX th Congress of the European Societies of Toxicology in Dresden, Germany; 2009 AGU (American Geophysical Union) Fall Meeting in San Francisco; 2 nd European Congress of Conservation Biology in Prague, Czech Republic, and representing the Czech Republic at the 6 th Fish Intercalibration Meeting in Dublin, Ireland, and the 7 th Fish Intercalibration Meeting in Edinburgh, Scotland, as well as many others. 19

20 pro pracovníky vodohospodářských radiologických laboratoří, 3. workshop geografické interkalibrační skupiny Eastern Continetal (EC GIG), workshop odborné skupiny Mikrobiologie vody, setkání pracovní skupiny EC GIG zabývající se interkalibrací biologických složek bentos, fytobentos a makrofyta, semináře Vyplavování živin z půdy, Metody mikrobiologického rozboru vody novinky, seminář pro obce provozující samostatně své vodovody či uspořádání tří seminářů v rámci projektu ze SFŽP. Odbornými garanty byli zaměstnanci VÚV např. u akcí jako konference Radiologické metody v hydrosféře či semináře Koupací vody v ČR 2009, Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR a metody LC-MS/MS v analýze vod, sedimentů a biotických matric. Pobočka Brno se též podílela na uspořádání dvou determinačních kurzů (mechorosty, pakomárovití). Řada pracovníků ústavu se účastnila přípravy expozice VÚV T. G. M., v. v. i., na výstavě WATENVI 2009, hlavní podíl na organizaci úspěšné prezentace měla Pobočka Brno. Na půdě VÚV T. G. M., v. v. i., proběhlo v roce 2009 také devět seminářů věnovaných seznámení veřejnosti s problematikou řešenou v ústavu. Na 44 tuzemských konferencích a seminářích prezentovali pracovníci VÚV T. G. M., v. v. i., 52 příspěvků. 9 poradenská a expertní činnost, podpora státní správy Posudková a poradenská činnost je významnou formou přímého uplatnění výsledků výzkumu. V roce 2009 bylo připraveno 23 odborných posudků, v 15 případech byly posouzeny připravované normy a byly vypracovány tři odborné studie. V oblasti podpory státní správy byla řešena řada úkolů především pro OOV a OODP, ale i pro ČIŽP, MZe, Ministerstvo financí, SÚJB aj. Pracovníci ústavu se podíleli na reportingu pro EU, Evropskou environmentální agenturu aj. a také na přípravě stanovisek a pokynů pro potřebu orgánů státní správy. Významná byla též činnost v mezinárodních komisích Mezinárodní komisi pro ochranu Labe, Stálém výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody, Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním, Komisi pro hraniční vody s Polskou republikou, Česko-rakouské komisi pro hraniční vody, Česko-slovenské komisi pro hraniční vody a Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje. Pracovníci ústavu jsou členy řady odborných skupin v rámci těchto komisí a připravují též podklady pro jejich jednání. 10 ostatní Významnou součástí činnosti ústavu je také spolupráce s vysokými školami. Pracovníci ústavu přednesli řadu přednášek např. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, ČVUT, VŠCHT, VŠB-TU Ostrava, jsou členy oborových rad Fakulty stavební ČVUT a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity apod. Zapojují se do konzultací a vedení disertačních a diplomových prací, pro studenty jsou pořádány exkurze a je jim umožněna odborná praxe v ústavu. 8 important National Meetings of Experts Numerous conferences and seminars were organised in 2009, in which employees of the Institute provided either comprehensive organisational support or presented scientific papers. To select a few, they contributed for example to the XVI th Consultations Conference for Employees of Water Management Radiology Laboratories; 3 rd Workshop of the Eastern Continental Geographical Intercalibration Group (EC GIG); workshop of the Water Microbiology working group; EC GIG working group meeting to discuss intercalibration of biological constituents benthos, phytobenthos and macrophytes; seminars Depletion of Nutrients from Soil; Methods of Microbiological Water Analyses new approaches; a seminar for municipalities operating their own water mains, or three seminars organised in co-operation with the State Environmental Fund. Employees of the Institute acted as guarantors for various other events, such as the conference Radiology Methods in the Study of the Hydrosphere or the series of seminars Bathing Waters in the Czech Republic 2009; Socio-economic Analysis of Climatic Change Impacts in Relation to Water management in the Czech Republic; and LC-MS/MS Methods in Water, Sediments, and Biotic Matrices. The Brno branch also participated in the organisation of two determination workshops (Bryophytes, Chironomidae). Numerous employees contributed to the preparation of the T. G. M. Water Research Institute display at the WATENVI 2009 fair, with a lion s share in the success of the presentation being secured by the Brno Branch. Nine seminars took place directly at the T. G. M. Water Research Institute in 2009, focusing on presentation of the issues researched and investigated by the Institute to the public. Employees of the Institute presented 52 papers at 44 national conferences and seminars. 9 consulting and Technical Services, Public Administration Support Provision of consulting services and expert opinions form a significant part of direct application of our research results. As many as 23 expert opinions were prepared, draft standards were assessed in 15 cases, and three scientific studies were drawn up by the Institute in Numerous tasks were investigated in the area of the public administration support, in particular for the purposes of the Water Protection Department and the Department of Waste of the Ministry of the Environment, as well as the Czech Environmental Inspectorate, Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, State Office for Nuclear Safety, and others. Employees of the Institute contributed to reporting for the EU, the European Environmental Agency and other bodies, as well as in preparation of opinions and guidelines for various other authorities. Another important component of work performed by the Institute was the participation in international committees the International Commission for the Protection of the Elbe River, the Standing Committee Saxony of the Czech-German Commission for Transboundary Watercourses; the International Commission on the Protection of the Oder against Pollution, the International Commission for Transboundary Watercourses with the Republic of Poland, Czech- Austrian Commission for Transboundary Watercourses, Czech-Slovak 20

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

2010 Zpráva o činnosti

2010 Zpráva o činnosti Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce T. G. Masaryk Water Research Institute public research institution 2010 Zpráva o činnosti Annual Report Obsah Contents ÚVODNÍ SLOVO

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the municipalities Howto protectsoil? Legislative approach

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ANNUAL REPORT

ZPRÁVA O ČINNOSTI ANNUAL REPORT Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce T. G. Masaryk Water Research Institute public research institution 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ANNUAL REPORT Obsah Contents ÚVODNÍ SLOVO

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU VLTAVA RIVER CASCADE DURING THE FLOOD IN JUNE 2013 Tomáš Kendík, Karel Březina Abstrakt: Povodňová situace, kterou bylo zasaženo území povodí Vltavy na

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 1. 2. dubna

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Annual Report 2014 T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution Prague 2015

Annual Report 2014 T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution Prague 2015 Annual Report 2014 T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution Prague 2015 Index 1 Introduction 3 2 Information on Institute Bodies Members and Activities 4 2.1 Institute bodies

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb Moderní

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 1. Schéma vzdělávacího systému 2. Evaluace 3. Kvalita vzdělávání 3.1 Instituce 3.2 Metody (způsoby) získávání dat 3.3 Další aktivity 4. Role ČŠI

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více