15 milníků v historii sdružení CESNET. 15 Milestones in the CESNET Association History

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 milníků v historii sdružení CESNET. 15 Milestones in the CESNET Association History"

Transkript

1 15 milníků v historii sdružení CESNET 15 Milestones in the CESNET Association History

2

3 15 milníků v historii sdružení CESNET 15 Milestones in the CESNET Association History U příležitosti 15. výročí svého založení, které je datováno 6. březnem 1996, vydalo sdružení CESNET. Published by CESNET on the occasion of the 15th anniversary of the Association foundation on 6 March 1996.

4 1. Založení sdružení Association Foundation

5 Klíčovou událostí v naší historii je pochopitelně založení sdružení. To nevzniklo na zelené louce. Předcházely mu aktivity skupiny odborníků, jejíž jádro pocházelo z Výpočetního centra ČVUT, a své členy měla rozesety po řadě dalších univerzit. Tito lidé dokázali počátkem roku 1992 přivést první internetovou přípojku do České republiky a o rok později uvést do provozu akademickou síť CESNET, která propojila vysoké školy a ústavy Akademie věd ČR se světem. Síť CESNET rychle rostla a v polovině devadesátých let bylo zřejmé, že stávající formální rámec přestává stačit a bude záhodno založit samostatný subjekt, který se postará o její další rozvoj. To vyžadovalo značnou míru dobré vůle ze strany tehdejších vysokých škol a Akademie věd České republiky, jejichž představitelé se dokázali shodnout na společném zájmu. Pro mnohé z nich to znamenalo vzdát se ve prospěch nové organizace části svých personálních či finančních kapacit. Velmi oceňujeme jejich vstřícnost a doufáme, že úspěchy, kterých se sdružení podařilo dosáhnout, potvrdily správnost jejich tehdejšího rozhodnutí. Zakladatelská smlouva sdružení CESNET The first of the key events in the Association history is obviously its foundation. The Association was not established in a green field. The initial activities were launched by the group of experts, mainly from the Computing Centre of the Czech Technical University and other universities. This group managed to bring the first Internet link to the Czech Republic at the beginning of 1992, putting the CESNET academic network into operation one year later, interconnecting universities and departments of the Academy of Sciences with the world. The CESNET network was growing fast and in the middle of the nineties it was clear that the initial formal framework was no longer sufficient, and that a standalone entity would have needed to be founded to take care of further network development. This step required a significant portion of good will from the universities and the Academy of Sciences of the Czech Republic, the representatives of which were able to agree on their common interest. For many this meant sacrificing/offering their staff or financial capacities for the benefit of the new organisation. We highly appreciate their effort and hope that the success achieved by the Association has confirmed the correctness/quality of their decision. CESNET Association Foundation Agreement 5

6 Zakladatelskou smlouvu sdružení podepsali 6. března 1996 zástupci těchto institucí: Akademie múzických umění v Praze Akademie věd České republiky Akademie výtvarných umění v Praze České zemědělské univerzity v Praze Českého vysokého učení technického v Praze Janáčkovy akademie múzických umění Jihočeské univerzity Masarykovy univerzity v Brně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Ostravské univerzity Policejní akademie České republiky Slezské univerzity Technické univerzity v Liberci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzity Karlovy Univerzity Palackého v Olomouci Univerzity Pardubice Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vojenské akademie v Brně Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově Vysokého učení technického v Brně Západočeské univerzity The CESNET Association Foundation Agreement was signed on 6 March 1996 by representatives of the following institutions: Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Academy of Fine Arts in Prague Academy of Performing Arts in Prague Brno University of Technology Czech Technical University in Prague Czech University of Life Sciences Prague Ground round Troops Military Academy in Vyškov Charles University Institute of Chemical Technology Prague Janáček Academy of Music and Performing Arts Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Masaryk University in Brno Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno Military Academy in Brno Military Medicine Academy of Jan Evangelista Purkyně in Hradec Králové Palacký University in Olomouc Pedagogical University in Hradec Králové Police Academy of the Czech Republic Silesian University Technical University of Liberec The Academy of Sciences of the Czech Republic University of Economics in Prague University of Ostrava University of Pardubice University of South Bohemia University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno University of West Bohemia V B V B VŠB V B V B - Technical University of Ostrava 6

7 Klíčovou roli při založení sdružení sehrál tehdejší rektor ČVUT v Praze profesor Stanislav Hanzl, který CESNETu poskytl odborný personál ze zaměstnanců Výpočetního centra ČVUT i prostory, v nichž sdružení dodnes sídlí. Nelze pominout také významné přispění profesora Emanuela Ondráčka, který jako náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy vznik sdružení významně podporoval. The former rector of the Czech Technical University in Prague, professor Stanislav Hanzl, played the key role in the Association foundation as he provided a specialised staff recruited from the employees of the Computing Centre of the Czech Technical University as well as the premises where CESNET had been located until then. We cannot ignore the considerable contribution of professor Emanuel Ondráček, who at the post of a Deputy Minister of Education, Youth and Sport, also significantly supported the Association s creation. Zakladatelská smlouva sdružení CESNET str. 2 CESNET Association Foundation Agreement page 2

8 2. Vytvoření sítě TEN-34 CZ Creation of TEN-34 CZ

9 Prvním velkým výsledkem sdružení byla páteřní akademická síť TEN-34 CZ, jež byla uvedena do provozu počátkem roku Představovala obrovský kvalitativní skok pro komunikaci vědecké, výzkumné a vzdělávací komunity. Rychlostí 34 Mb/s včetně napojení na odpovídající evropskou infrastrukturu řádově překonávala tehdejší infrastruktury (2 Mb/s byly v té době považovány za špičkovou rychlost) a poprvé pozvedla síť v ČR na úroveň plně srovnatelnou se zeměmi vyspělé Evropy. Technické řešení bylo světovým unikátem síť byla postavena na radioreléových okruzích poskytnutých Českými radiokomunikacemi. Využití bezdrátových pojítek pro vysokorychlostní přenosy na velké vzdálenosti nebylo v polovině devadesátých let dostatečně ověřeno a panovaly značné obavy, zda jejich chybovost nebude degradovat vlastnosti sítě. Požadované parametry však natolik přesahovaly stav tehdejšího telekomunikačního trhu, že žádný jiný poskytovatel přenosových tras nepřišel s alternativní nabídkou. Navzdory počátečním rozpakům se radioreléové trasy plně osvědčily a byly úspěšně využívány po několik let, než rozšiřující se infrastruktura optických vláken umožnila přejít na výkonnější řešení. The first big result of the Association was the backbone academic network TEN-34 CZ, which was put into operation at the beginning of This network represented a major quality leap for the communication of the science, research and education community. The 34 Mbps speed and connections to the appro- priate related European infrastructure greatly surpassed the common infrastructures (2 Mbps was considered the highest rate in those days) and for the first time raised the Czech network to the level fully comparable with the developed European countries. The technical solution was globally unique the network was based on radio-relay circuits provided by České radiokomunikace. Deployment of wireless links for high-speed long-distance transfers had not been sufficiently tested in the middle of 90 s, hence there were considerable doubts as to whether the error rates would not degrade the network properties. However, the required parameters exceeded the state of the tele- communications market so much that no other provider of transport lines was able to offer an alternative. In spite of those initial hesitations, the radio-relay links proved fully functional and were successfully used for several years, until the expanding optical infrastructure enabled migrating to a more powerful solution. Ing. Václav Novák hlavní architekt páteřní sítě CESNET2 a vedoucí týmu, který zodpovídá za její chod a rozvoj Ing. Václav Novák main architect of the CESNET2 backbone network and leader of the team responsible for the network operation and development 9

10 3. Účast v mezinárodních projektech TEN-34, TEN-155, GÉANT, GN2, GN3 Participation in International Projects: TEN-34, TEN-155, GÉANT, GN2, GN3

11 Česká republika, zastoupená CESNETem, se stala jedinou zemí střední a východní Evropy zapojenou do projektu Evropské unie nazvaného TEN-34, jehož cílem bylo vytvořit evropskou akademickou páteřní síť špičkových parametrů. Evropa v polovině devadesátých let zaostávala za USA, jejichž NSFNET s přenosovou rychlostí 45 Mb/s překonával špičkové evropské sítě více než dvacetinásobně. Díky realizaci projektu TEN-34 se podařilo pozvednout akademickou Evropu na srovnatelnou úroveň. Požadavkem projektu bylo, aby zúčastněné organizace vybudovaly národní páteře podobných parametrů. V případě České republiky se jednalo o výše zmíněnou síť TEN-34 CZ. Výsledkem byla rozvětvená infrastruktura s přenosovou rychlostí 34 Mb/s, jež evropským univerzitám, výzkumným ústavům a dalším organizacím otevřela zcela nové komunikační možnosti. Síť TEN-34 byla v provozu od února 1997 do konce roku The Czech Republic, represented by the CESNET Association, became the only country in Central and Eastern Europe to participate in the EU project TEN-34, the objective of which was to create a European academic backbone network of most advanced parameters. In the mid 90 s, Europe was lagging behind the USA as their NSFNET, with a capacity of 45 Mbps, surpassed the op European networks by over 20-times. TEN-34 enabled to raise the academic Europe to a comparable level. The project required that participating organisations develop national networks with similar parameters. In case of the Czech Re- public, this involved the aforementioned TEN-34 CZ network. This resulted in a branched infrastructure with a transfer rate of 34 Mbps, opening entirely new communication options for European universities, research institutions, and other organisations. TEN-34 was operational from February 1997 till the end of Ing. Helmut Sverenyák náměstek ředitele, koordinátor naší účasti ve velkých mezinárodních projektech (GN3 a další) Ing. Helmut Sverenyák deputy director, coordinator of our participation in large international projects (GN3 and others) 11

12 Na úspěšný projekt navázaly následně další, které tuto důležitou evropskou infrastrukturu postupně rozvíjely až do současné podoby. Do všech pěti jsme se zapojili, a to nejen jako operátoři národní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání, ale i jako řešitelé výzkumných úkolů, protože jednotlivé projekty byly zpravidla doprovázeny výzkumným programem zaměřeným na vývoj potřebných mechanismů a technologií. Období Period Projekt Project Síť Network Technologie Technology TEN-34 TEN-34 ATM, 34 Mb/s Quantum TEN-155 ATM, 155 Mb/s GÉANT GÉANT Ethernet, 10 Gb/s GN2 GÉANT2 DWDM, n x 10 Gb/s GN3 GÉANT plánováno DWDM, n x 100 Gb/s DWDM planned, n x 100 Gbps Further projects then followed this successful implementation, gradually enhancing this important European infrastructure into its current form. We have been involved in all five projects, not only as a national science, research and education network operator but also as implementer of research tasks, because individual projects were usually accompanied by a research programme focusing on development of necessary mechanisms and technologies. 12

13 4. Prosazení CEF přístupu CEF Approach Propagation

14 CESNET patřil v celosvětovém měřítku k pionýrům a propagátorům výstavby rozlehlých sítí přístupem Customer Empowered Fiber (CEF), kdy si operátor sítě pronajímá temné vlákno a osazuje je vlastní technologií. Naše původní motivy byly ekonomické tradiční přístup, kdy je přenosová trasa poskytována jako služba a cena pronájmu vychází z přenosové rychlosti, omezoval rozvoj vysokorychlostní sítě. Pokud jsme chtěli zpřístupnit špičkové přenosové kapacity co největšímu okruhu připojených institucí, byli jsme nuceni hledat odlišný koncept. Postupně se podařilo pronajmout temné optické trasy, u nichž se investice do přenosového zařízení přesunula z poskytovatele trasy na nás, a díky tomu zmizela závislost výše pronájmu na přenosové rychlosti. Tento přístup klade vyšší nároky na operátora sítě, neboť musí vybudovat a spravovat všechny vrstvy síťové architektury, zároveň mu však umožňuje nasadit technologie podle vlastního uvážení a výrazně zlepšuje dostupnost vysokých přenosových rychlostí. Síť CESNET2 jako jedna z prvních CESNET belonged to the worldwide pioneers and promoters of construction of wide area networks using the Customer Empowered Fiber (CEF) approach, where network operators rent dark fibers and implement their own technology. Our initial motivation for CEF was economical as the traditional approach where transfer lines are provided as service and the rental price is based on the transfer rate restricted high-speed network development. If we were to offer high capacity to the wide range of connected institutions, we had to look for a different concept. We had gradually succeeded in renting dark optical routes where investments in the transport equipment moved from the route provider to us, eliminating the relation between the rental cost and the transfer rate. This approach intro- duces higher demands for the network operator, as the operator has to deploy and manage all network architecture layers. However, it also enables the operator to deploy technologies as needed while significantly improving the availability of higher rates. The CESNET2 network was one of the 14

15 na světě zařadila takto koncipované datové spoje do své páteřní infrastruktury. Během několika let se CEF přístup k výstavbě sítí rozšířil a stal se de facto celosvětovým standardem pro špičkové sítě například při návrhu evropské páteřní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání GÉANT2 byl přijat námi navrhovaný koncept CEF. Naše postavení v této oblasti dokládá i mezinárodní CEF Networks Workshop, který v Praze pořádáme od roku 2004 a na kterém se podílejí účastníci z pěti kontinentů. first in the world to integrate such data links into its backbone infrastructure. Within several years the CEF approach had proliferated, becoming a de facto worldwide standard for advanced networks. For example, when designing GÉANT2, the European science, research and education network, the CEF concept proposed by us was accepted. Our position in this area is further proved by organizing the international CEF Networks Workshop in Prague from 2004 attracting participants from five continents. Ing. Stanislav Šíma, CSc. vedoucí výzkumného týmu optických technologií, organizátor mezinárodních setkání CEF Networks Workshop Ing. Stanislav Šíma, CSc. head of the optical technologies research team, organiser of the international CEF Networks Workshop 15

16 5. Nasazení gigabitových rychlostí Deployment of Gigabit Rates

17 Jako jedna z prvních evropských sítí nasadila síť CESNET2 na přelomu let 1999 a 2000 technologii s přenosovou rychlostí 2,5 Gb/s určenou výlučně pro internetový provoz. Naše první gigabitová trasa propojila Prahu s Brnem, postupně jsme srovnatelné transportní kapacity nasadili v celé páteřní infrastruktuře. Jednalo se o výrazný kvalitativní skok v úrovni služeb poskytovaných připojeným institucím. Po mnoha letech, kdy byl rozvoj Internetu a jeho služeb brzděn především nedostatkem přenosových kapacit (způsobovaným vysokou cenou přenosových tras), se karta začala obracet. Akademické sítě dostaly prostor k úvahám, pro jaké pokročilé služby využít prostor, který jim vysokorychlostní sítě začaly otevírat. Uplatnění CEF přístupu, zmíněné v předchozím bodě, sehrálo klíčovou roli při nasazování gigabitových rychlostí bez něj by tak rychlé rozšíření vysokých rychlostí nebylo ekonomicky myslitelné. As one of the first European networks at the turn of 1999 and 2000, CESNET2 deployed a technology enabling transfer rates of 2.5 Gbps intended solely for Internet traffic. Out first gigabit route interconnected Prague and Brno and we continued to deploy similar transport capacities across the entire backbone infrastructure. It meant an important quality increase in the level of services provided to connected institutions. After many years when the development of Internet and related services was hampered mainly by the lack of transfer capacities (caused by high costs of data lines), we finally reached a breakpoint. Academic networks seized the opportunity for advanced services potential enabled by high-speed networks. CEF approach deployment mentioned above played a major role in enabling gigabit speeds without CEF such a fast propagation of high speeds would have not been economically feasible. Dr. Ing. Pavel Šmrha specialista v oboru síťových architektur a protokolů, spoluautor koncepce páteřní sítě CESNET2 Dr. Ing. Pavel Šmrha network architectures and protocols specialist, co-author of the CESNET2 backbone network concept 17

18 Společně s gigabitovými přenosovými rychlostmi jsme v jádře sítě CESNET2 uplatnili technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching). Opět se jednalo o velmi novátorský přístup, šlo o jednu z prvních sítí na světě, která se mohla pochlubit stabilní plošnou implementací MPLS. Along with gigabit rates, we applied the MPLS (Multiprotocol Label Switching) technology in the CESNET2 network core. It also represented an innovative approach: CESNET2 became one of the first networks in the world implementing successfully MPLS in a full-scale of. Topologie sítě CESNET2 v únoru 2011 CESNET2 Network Topology in February

19 6. Optické prvky CzechLight CzechLight Optical Components

20 CEF přístup přesunul roli ekonomické brzdy dalšího rozvoje sítě z přenosových tras na aktivní prvky. Optické technologie využívané k jejich osazování jsou navrhovány s cílem vyhovět náročným požadavkům telekomunikačních společností na robustnost a spolehlivost, což se odráží v jejich ceně a v omezených možnostech rozvíjet nové typy aplikací, jako jsou například přesný přenos času i frekvence a jiné služby v reálném čase. Takové netelekomunikační služby však mají pro výzkumná a vzdělávací pracoviště vysokou potenciální hodnotu, neboť nejsou jinak na trhu u nás ani v zahraničí dostupné. Rozhodli jsme se proto zahájit vývoj vlastních optických prvků, jimiž jsou osazovány vybrané trasy sítě CESNET2. Řada optických zařízení pojmenovaná CzechLight začala poměrně jednoduchými optickými zesilovači, ale v současné době zahrnuje dost širokou paletu jednoduchých i sofistikovaných zařízení, zahrnující například kompenzátory disperze, DWDM-komponenty, multikastující optické přepínače či variabilní multiplexory. CEF approach shifted the role of an economic obstacle for further network development from transfer routes to active components. Optical network technologies are designed with the objective to meet the high demands of telecommunication operators for robustness and reliability, which is then reflected in their price and limited opportunities for development of new application types, such as accurate time and frequency transfer and other real-time services. Such non-telecommunication services have a high potential value for scientific and research workplaces, since they are not available on the domestic and foreign markets. We have therefore decided to develop our own optical components, which are implemented in the selected CESNET2 network routes. Our family of optical devices called Czech- Light started with relatively simple optical amplifiers, gradually expanding to include a wide range of simple and sophisticated devices, such as dispersion compensators, DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) components, multicast optical switches or variable multiplexors. 20

21 Zařízení jsou v naší licenci vyráběna komerčními subjekty a nabízena na trhu. Praktické nasazení v síti poskytuje zpětnou vazbu pro další vývoj, který díky němu vychází z reálných potřeb. Za jejich vývoj získali v roce 2007 Ing. Miroslav Karásek, DrSc. (AV ČR), Ing. Jan Radil, Ph. D., a Ing. Josef Vojtěch, Ph. D., (oba CESNET) cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum. These devices are manufactured by com- mercial entities under our license and offered on the market. Their practical deployment in networks provides feedback for further development, which is therefore based on real needs. For the development of the above technology, Ing. Miroslav Karásek, DrSc. (Academy of Sciences of the Czech Republic), Ing. Jan Radil, Ph. D., and Ing. Josef Vojtěch, Ph. D., (both CESNET) received a research award from the Minister of Education, Youth and Sport in Ing. Miroslav Karásek, DrSc. specialista na aplikace nelineárních jevů v optických vláknových komunikacích / Ing. Jan Radil, Ph. D. specialista na optické technologie a vysokorychlostní přenosy / Ing. Josef Vojtěch, Ph. D. specialista na fotonické přenosové a přepínací systémy, jeden z hlavních autorů otevřeného fotonického systému s prvky CzechLight, které jsou nasazeny na téměř 5000 km vláknových tras v ČR a v zahraničí Ing. Miroslav Karásek, DrSc. specialist on non-linear phenomena applications in optical fibre communications / Ing. Jan Radil, Ph. D. specialist on optical technologies and high-speed transfers / Ing. Josef Vojtěch, Ph. D. specialist for photonic transfer and switching systems, one of the main authors of the open photonic system with CzechLight components, implemented on almost 5,000 km of optical routes in the Czech Republic and in abroad 21

22 7. Vybudování rozlehlé DWDM-sítě Deployment of Wide-area DWDM Network

23 Plošné nasazení technologie DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) na řadu spojů sítě CESNET2 představuje zatím poslední kvalitativní skok v jejím vývoji. Pomocí DWDM lze po jednom optickém vlákně přenášet několik zcela nezávislých signálů, z nichž každý dříve vyžadoval samostatné vlákno. Díky tomu byla celá optická infrastruktura sítě de facto virtualizována a její přenosová kapacita zmnohonásobena. Vývoj vlastních DWDM-zařízení řady CzechLight nám umožnil použít DWDM nejen pro jádro optické páteře (kde jsme nasadili nákladné komerční DWDM-systémy), ale rozšířit je i do většiny uzlů sítě CESNET2. To umožňuje nabídnout valné většině jejích uživatelů takzvané end-to-end služby, tedy vyhrazené trasy určené pro aplikace s mimořádnými nároky na přenosové parametry. Za příklad tohoto typu aplikací mohou posloužit přenosy výsledků náročných fyzikálních experimentů či živé přenosy multimédií ve špičkové kvalitě (3D Full HD, 2k, 4k). Díky DWDM byly také důsledně odděleny přenosové experimenty od běžného provozu připojených institucí, což znamenalo významný přínos pro stabilitu sítě. Full-scale deployment of DWDM on many links of the CESNET2 network currently represents the latest quality leap in the network development. DWDM enables several completely independent signals to be transferred over a single optical fibre, each of which would normally require a standalone fibre. This helps to de facto virtualise the entire network optical infrastructure, multiplying its transfer capacity. The development of custom DWDM devices within the CzechLight family allowed us to use DWDM not only for the core optical backbone (where we have deployed costly commercial DWDM systems) but also to extend it to most CESNET2 network nodes. It enables to offer most users so-called end-to-end services, i.e. dedicated routes designed for applications requiring exceptional transfer parameters. For example, highly-demanding physical experiments or live streaming of highest definition multimedia (3D Full HD, 2k, 4k). With DWDM, we have also managed to consistently separate transfer experiments from the regular traffic of connected institutions, representing a great benefit for the network stability. 23

24 8. Eduroam a eduid.cz Eduroam and eduid.cz

25 Pracovníci CESNETu se podíleli na vzniku evropské akademické roamingové infrastruktury eduroam, která podporuje mobilitu zaměstnanců i studentů a usnadňuje jim přístup k síti. Uživatelé zapojených institucí získávají automatický a bezproblémový přístup k (obvykle bezdrátové) síťové infrastruktuře všech ostatních zúčastněných organizací, a to v národním i mezinárodním měřítku. Nositelem projektu eduroam na evropské úrovni je pracovní skupina Mobility sdružení TERENA. CESNET se jako členská organizace sdružení TERENA zapojil do jeho příprav již od samého začátku. Pomáhali jsme s formulací principů sítě, s jejím reálným nasazením a dalším rozvojem. Působíme také jako správce národní federace a provozujeme národní uzel její autentizační infrastruktury. Rozšíření u svých členů jsme podpořili i prostřednictvím Fondu rozvoje CESNET. Také díky tomu se Česká republika může pochlubit jedním z nejhustších pokrytí eduroam na světě. CESNET workers have participated in creation of the European academic roaming infrastructure named eduroam, supporting mobility of workers and students while simplifying their access to the network. Users of participating institutions receive automatic and flawless access to (usually wireless) network infrastructures of all other participants, both on national and international levels. The eduroam project is implemented at the European level by the Mobility workgroup of the TERENA Association. As a TERENA member organisation, CESNET was already involved in the project definition. We helped formulate network principles, implement the network and develop it further. We are also active as an administrator of the national federation, operating a national node of its authentication infrastructure. We have supported eduroam propagation among our members also by means of the CESNET Development Fund. This is another reason why the Czech Republic can boast one of the most dense eduroam coverages in the world. Ing. Milan Sova architekt autentizační a autorizační infrastruktury sdružení, účastník řady mezinárodních aktivit a projektů v oblasti AAA Ing. Milan Sova architect of the authentication and authorisation infrastructure of the Association, participant of many international activities and projects in the AAA area 25

26 Podobné cíle má i česká akademická federace identit eduid.cz, kterou sdružení založilo a spravuje. Jestliže eduroam usnadňuje přístup ke komunikační infrastruktuře, eduid.cz dělá totéž pro síťové služby přístupy do databází, knihoven, repozitářů a podobně. Členové federace ověřují identity svých uživatelů pro poskytovatele služeb, což velmi zjednodušuje jejich využívání, ale zároveň respektuje ochranu osobních údajů jednotlivých uživatelů. The Czech academic identity federation eduid.cz, founded and managed by the Association, has similar objectives. While eduroam simplifies access to the communication infrastructure, eduid.cz performs the same for network services access to databases, libraries, repositories etc. Federation members validate their user identities for service providers, which dramatically simplifies use of these services while respecting the personal data protection for individual users. Mapa pokrytí eduroam v únoru 2011 eduroam coverage map in February

27 9. Síťový monitoring Network Monitoring

28 Sledování parametrů počítačových sítí, jejich chování a vyhodnocování přenášeného provozu je oblastí, které se věnujeme dlouhodobě a soustavně. Vytvořili jsme a nasadili řadu nových prostředků pro tyto účely a podařilo se nám je uplatnit i za hranicemi republiky. Sondy FlowMon, postavené na principu programovatelného hardwaru, jsme vyvinuli pro sběr statistických informací o datovém provozu a jejich poskytování protokolem NetFlow. Práce na nich jsme zahájili v roce 2004 jako součást výzkumných aktivit evropského projektu GN2, v jehož rámci byly také ověřeny na desetigigabitových trasách sítě GÉANT2. Monitoring of computer network parameters and network performance as well as traffic analysis is an area where we have been engaged for a long time on a consistent basis. We have created and deployed a number of new tools for this purpose, managing to exploit them also over the border of the Czech Republic. FlowMon probes, based on the programmable hardware, have been developed to collect statistic information on data traffic and to provide it using the NetFlow protocol. We commenced probes development in 2004 as part of the research activities within the GN2 research project, in which the probes were tested on 10 Gbps routes of GÉANT2. Ing. Tomáš Košňar specialista na síťový monitoring, autor rozsáhlých monitorovacích systémů G3 a FTAS, které jsou kromě CESNETu nasazeny i v sítích řady členů sdružení a komerčních subjektů Ing. Tomáš Košňar network monitoring specialist, author of complex G3 and FTAS monitoring systems, which are deployed in the networks of many Association members and commercial entities in addition to CESNET 28

29 Vývoj sond pokračuje, současná generace Flexible FlowMon nabízí vyšší výkon a širší možnosti než původní model. Kromě hardwaru ovšem vyvíjíme i složité softwarové systémy, jako jsou G3 či FTAS, které zpracovávají získané informace. Slouží jak pro analýzu dlouhodobých trendů, tak pro operativní vyhledávání datových toků při řešení aktuálních problémů. Uplatnění nacházejí také za hranicemi naší sítě, a to v České republice i v zahraničí. The development of the probes continued and the current Flexible FlowMon generation offers higher performance and wider capabilities than the original model. However, in addition to hardware we have been developing also complex software systems, such as G3 or FTAS, to process the acquired information. These systems are used for analysing long-term trends as well as instant localisation of data flows for isolating specific problems. Our tools are applied also outside our network, both in the Czech Republic and abroad. Ing. Ladislav Lhotka, CSc. vedoucí aktivit v oblasti programovatelného hardwaru, v pracovních skupinách IETF se podílí na vývoji protokolu NETCONF, propagátor IPv6 Ing. Ladislav Lhotka, CSc. head of programmable hardware activities, participating in NETCONF protocol development within IETF workgroups, IPv6 promoter 29

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

CESNET, GRIDy a přenosy dat

CESNET, GRIDy a přenosy dat CESNET, GRIDy a přenosy dat Lukáš Hejtmánek, Luděk Matyska CESNET, z. s. p. o Praha Ústav výpočetní techniky MU Brno Seminář STK, Praha 26. 2. 2008 CESNET Czech Educational and Scientific Network Primárně

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com 1 2 Virtualization on System x and BladeCenter IBM System x and IBM BladeCenter servers are designed for virtualization, leveraging the 40-year

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008 Newstin Real-time Web Content Categorization Presentation to WebExpo 2008 October 18, 2008 Company Background Newstin a.s. founded in 1998 as I2S in Prague Team of 30 employees 26 engineers 14 nations

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho?

ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho? ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho? Pavel Bastl, Jaroslav Charfreitag CESNET Community Fórum 2014 - Zpracování a ukládání velkých dat Local DAQ Based on rack mount computer with PCIe interface Amount

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

E-infrastruktura CESNET - partner výzkumné infrastruktury pro biologická data ELIXIR CZ

E-infrastruktura CESNET - partner výzkumné infrastruktury pro biologická data ELIXIR CZ E-infrastruktura CESNET - partner výzkumné infrastruktury pro biologická data ELIXIR CZ Life Science - od molekul k systému Slovník komponent Gramatika (interakce) Souvislosti a sítě (diagramy ) Atlas

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION

Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION INFORUM 2008 P.Kocourek, INCAD FAST X10 partner 29.5.2008 PREZENTACE Technologicky orientovaný

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Směrem k dlouhodobě udržitelnému gridu. Luděk Matyska

Směrem k dlouhodobě udržitelnému gridu. Luděk Matyska Směrem k dlouhodobě udržitelnému gridu Luděk Matyska EGEE Infrastructure Baltic Grid Země zapojené do EGEE DEISA NAREGI See-Grid EUChinaGrid TERAGRID EUMedGrid OSG EUIndiaGrid EELA Luděk Matyska > 200

Více

ÚLOŽIŠTĚ DAT PRO LMS S VYSOKÝM VYUŽITÍM MULTIMEDIÁLNÍCH OPOR

ÚLOŽIŠTĚ DAT PRO LMS S VYSOKÝM VYUŽITÍM MULTIMEDIÁLNÍCH OPOR ÚLOŽIŠTĚ DAT PRO LMS S VYSOKÝM VYUŽITÍM MULTIMEDIÁLNÍCH OPOR KAREL ZATLOUKAL, MIROSLAV ULRICH Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Rozvoj LMS, zejména v prostředí s vysokým využíváním multimediálních opor,

Více

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE Lubomír Myslík COMPANY PROFILE SECAR BOHEMIA, a.s., established in 1992 100% owned by Czech proprietors 150 employees Average annual turnover:

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ Milan Šárek, Jiří Navrátil

E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ Milan Šárek, Jiří Navrátil E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ Milan Šárek, Jiří Navrátil Anotace Nově budovaná e-infrastruktura CESNET představuje základní informační a

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš Studium na Islandu Tomáš Kubeš Odkaz k zapsání www.tomaskubes.net Obsah Délka: 45 minut Témata Proč stojí za to studovat na Islandu? Jak se na Island jako student dostat? Pár tipů jak studium přežít 3

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Výsledky FRVŠ projektů modernizace experimentální počítačové sítě. Results of the FRVŠ projects related to innovation of experimental computer network

Výsledky FRVŠ projektů modernizace experimentální počítačové sítě. Results of the FRVŠ projects related to innovation of experimental computer network Výsledky FRVŠ projektů modernizace experimentální počítačové sítě Results of the FRVŠ projects related to innovation of experimental computer network Martin Pokorný, Ludmila Kunderová Klíčová slova/keywords

Více

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr CESNET a akademická sféra 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr Obsah Úvod Představení sdružení CESNET a ICS Představení sítě CESNET2 Test 100GE DWDM karty Nasazení 100GE DWDM Uplatnění 100GE technologie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT CESNET ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB CESNET ASSOCIATION OF LEGAL ENTITIES

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT CESNET ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB CESNET ASSOCIATION OF LEGAL ENTITIES VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 CESNET ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ANNUAL REPORT 2001 CESNET ASSOCIATION OF LEGAL ENTITIES VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2001 CESNET ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ASSOCIATION

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Strategie sdružení CESNET v oblasti bezpečnosti

Strategie sdružení CESNET v oblasti bezpečnosti Strategie sdružení CESNET v oblasti bezpečnosti CESNET, z. s. p. o. Služby e-infrastruktury CESNET CESNET, http://www.cesnet.cz/ Provozuje síť národního výzkumu a vzdělávání CESNET2 Založen v roce 1996

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

DATA. mění podnikání iživoty. Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

DATA. mění podnikání iživoty. Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. DATA mění podnikání iživoty 1 Petr Koubský Nezávislý analytik v IT Pavel Barták Moderátor závislý na EMC Transformace IT, podnikání, sebe 2 Přichází doba datová 6.5.2013 doba kamenná 3 000 000 2 300 př.n.l

Více

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Možnosti použití Učitelé, žáci Příprava na výuku Tvorba učebních materiálů Proces a metody výuky Studijní projekty a úkoly Hodnocení

Více

Virtuální datacentrum na ovirt způsob

Virtuální datacentrum na ovirt způsob Virtuální datacentrum na ovirt způsob Martin Sivák Red Hat 1 Agenda Co je ovirt a jak vypadá? Kde se vzal? Co umí? (Architektura) Co chystáme? 2 Co je ovirt? Centralizovaný nástroj pro správu velkého množství

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Aktivní bezpečnost sítě

Aktivní bezpečnost sítě Aktivní bezpečnost sítě Jindřich Šavel 27/11/2014 NOVICOM s.r.o. 2012 2014 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz Program prezentace Představení společnosti

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011) 220 zaměstanců

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015

Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015 Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015 1. Úvod Sdružení CESNET, z. s. p. o. (dále jen Sdružení) bylo založeno v roce 1996 všemi veřejnými vysokými školami a Akademií věd České republiky. Sdružení

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko)

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) David Vajsar Senior Sales Representative, Energy Inteligence procesní infrastruktury 20.09. 2012 Grand Hotel

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Bezpečnost sítě CESNET2. Andrea Kropáčová, andrea@cesnet.cz CESNET, z. s. p. o.

Bezpečnost sítě CESNET2. Andrea Kropáčová, andrea@cesnet.cz CESNET, z. s. p. o. Bezpečnost sítě CESNET2 Andrea Kropáčová, andrea@cesnet.cz CESNET, z. s. p. o. Služby e-infrastruktury CESNET 21. 10. 2013 Bezpečnost CESNET2 Máme nástroje a technologie, které podají obraz o dění v síti

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více