15 milníků v historii sdružení CESNET. 15 Milestones in the CESNET Association History

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 milníků v historii sdružení CESNET. 15 Milestones in the CESNET Association History"

Transkript

1 15 milníků v historii sdružení CESNET 15 Milestones in the CESNET Association History

2

3 15 milníků v historii sdružení CESNET 15 Milestones in the CESNET Association History U příležitosti 15. výročí svého založení, které je datováno 6. březnem 1996, vydalo sdružení CESNET. Published by CESNET on the occasion of the 15th anniversary of the Association foundation on 6 March 1996.

4 1. Založení sdružení Association Foundation

5 Klíčovou událostí v naší historii je pochopitelně založení sdružení. To nevzniklo na zelené louce. Předcházely mu aktivity skupiny odborníků, jejíž jádro pocházelo z Výpočetního centra ČVUT, a své členy měla rozesety po řadě dalších univerzit. Tito lidé dokázali počátkem roku 1992 přivést první internetovou přípojku do České republiky a o rok později uvést do provozu akademickou síť CESNET, která propojila vysoké školy a ústavy Akademie věd ČR se světem. Síť CESNET rychle rostla a v polovině devadesátých let bylo zřejmé, že stávající formální rámec přestává stačit a bude záhodno založit samostatný subjekt, který se postará o její další rozvoj. To vyžadovalo značnou míru dobré vůle ze strany tehdejších vysokých škol a Akademie věd České republiky, jejichž představitelé se dokázali shodnout na společném zájmu. Pro mnohé z nich to znamenalo vzdát se ve prospěch nové organizace části svých personálních či finančních kapacit. Velmi oceňujeme jejich vstřícnost a doufáme, že úspěchy, kterých se sdružení podařilo dosáhnout, potvrdily správnost jejich tehdejšího rozhodnutí. Zakladatelská smlouva sdružení CESNET The first of the key events in the Association history is obviously its foundation. The Association was not established in a green field. The initial activities were launched by the group of experts, mainly from the Computing Centre of the Czech Technical University and other universities. This group managed to bring the first Internet link to the Czech Republic at the beginning of 1992, putting the CESNET academic network into operation one year later, interconnecting universities and departments of the Academy of Sciences with the world. The CESNET network was growing fast and in the middle of the nineties it was clear that the initial formal framework was no longer sufficient, and that a standalone entity would have needed to be founded to take care of further network development. This step required a significant portion of good will from the universities and the Academy of Sciences of the Czech Republic, the representatives of which were able to agree on their common interest. For many this meant sacrificing/offering their staff or financial capacities for the benefit of the new organisation. We highly appreciate their effort and hope that the success achieved by the Association has confirmed the correctness/quality of their decision. CESNET Association Foundation Agreement 5

6 Zakladatelskou smlouvu sdružení podepsali 6. března 1996 zástupci těchto institucí: Akademie múzických umění v Praze Akademie věd České republiky Akademie výtvarných umění v Praze České zemědělské univerzity v Praze Českého vysokého učení technického v Praze Janáčkovy akademie múzických umění Jihočeské univerzity Masarykovy univerzity v Brně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Ostravské univerzity Policejní akademie České republiky Slezské univerzity Technické univerzity v Liberci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzity Karlovy Univerzity Palackého v Olomouci Univerzity Pardubice Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vojenské akademie v Brně Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově Vysokého učení technického v Brně Západočeské univerzity The CESNET Association Foundation Agreement was signed on 6 March 1996 by representatives of the following institutions: Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Academy of Fine Arts in Prague Academy of Performing Arts in Prague Brno University of Technology Czech Technical University in Prague Czech University of Life Sciences Prague Ground round Troops Military Academy in Vyškov Charles University Institute of Chemical Technology Prague Janáček Academy of Music and Performing Arts Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Masaryk University in Brno Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno Military Academy in Brno Military Medicine Academy of Jan Evangelista Purkyně in Hradec Králové Palacký University in Olomouc Pedagogical University in Hradec Králové Police Academy of the Czech Republic Silesian University Technical University of Liberec The Academy of Sciences of the Czech Republic University of Economics in Prague University of Ostrava University of Pardubice University of South Bohemia University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno University of West Bohemia V B V B VŠB V B V B - Technical University of Ostrava 6

7 Klíčovou roli při založení sdružení sehrál tehdejší rektor ČVUT v Praze profesor Stanislav Hanzl, který CESNETu poskytl odborný personál ze zaměstnanců Výpočetního centra ČVUT i prostory, v nichž sdružení dodnes sídlí. Nelze pominout také významné přispění profesora Emanuela Ondráčka, který jako náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy vznik sdružení významně podporoval. The former rector of the Czech Technical University in Prague, professor Stanislav Hanzl, played the key role in the Association foundation as he provided a specialised staff recruited from the employees of the Computing Centre of the Czech Technical University as well as the premises where CESNET had been located until then. We cannot ignore the considerable contribution of professor Emanuel Ondráček, who at the post of a Deputy Minister of Education, Youth and Sport, also significantly supported the Association s creation. Zakladatelská smlouva sdružení CESNET str. 2 CESNET Association Foundation Agreement page 2

8 2. Vytvoření sítě TEN-34 CZ Creation of TEN-34 CZ

9 Prvním velkým výsledkem sdružení byla páteřní akademická síť TEN-34 CZ, jež byla uvedena do provozu počátkem roku Představovala obrovský kvalitativní skok pro komunikaci vědecké, výzkumné a vzdělávací komunity. Rychlostí 34 Mb/s včetně napojení na odpovídající evropskou infrastrukturu řádově překonávala tehdejší infrastruktury (2 Mb/s byly v té době považovány za špičkovou rychlost) a poprvé pozvedla síť v ČR na úroveň plně srovnatelnou se zeměmi vyspělé Evropy. Technické řešení bylo světovým unikátem síť byla postavena na radioreléových okruzích poskytnutých Českými radiokomunikacemi. Využití bezdrátových pojítek pro vysokorychlostní přenosy na velké vzdálenosti nebylo v polovině devadesátých let dostatečně ověřeno a panovaly značné obavy, zda jejich chybovost nebude degradovat vlastnosti sítě. Požadované parametry však natolik přesahovaly stav tehdejšího telekomunikačního trhu, že žádný jiný poskytovatel přenosových tras nepřišel s alternativní nabídkou. Navzdory počátečním rozpakům se radioreléové trasy plně osvědčily a byly úspěšně využívány po několik let, než rozšiřující se infrastruktura optických vláken umožnila přejít na výkonnější řešení. The first big result of the Association was the backbone academic network TEN-34 CZ, which was put into operation at the beginning of This network represented a major quality leap for the communication of the science, research and education community. The 34 Mbps speed and connections to the appro- priate related European infrastructure greatly surpassed the common infrastructures (2 Mbps was considered the highest rate in those days) and for the first time raised the Czech network to the level fully comparable with the developed European countries. The technical solution was globally unique the network was based on radio-relay circuits provided by České radiokomunikace. Deployment of wireless links for high-speed long-distance transfers had not been sufficiently tested in the middle of 90 s, hence there were considerable doubts as to whether the error rates would not degrade the network properties. However, the required parameters exceeded the state of the tele- communications market so much that no other provider of transport lines was able to offer an alternative. In spite of those initial hesitations, the radio-relay links proved fully functional and were successfully used for several years, until the expanding optical infrastructure enabled migrating to a more powerful solution. Ing. Václav Novák hlavní architekt páteřní sítě CESNET2 a vedoucí týmu, který zodpovídá za její chod a rozvoj Ing. Václav Novák main architect of the CESNET2 backbone network and leader of the team responsible for the network operation and development 9

10 3. Účast v mezinárodních projektech TEN-34, TEN-155, GÉANT, GN2, GN3 Participation in International Projects: TEN-34, TEN-155, GÉANT, GN2, GN3

11 Česká republika, zastoupená CESNETem, se stala jedinou zemí střední a východní Evropy zapojenou do projektu Evropské unie nazvaného TEN-34, jehož cílem bylo vytvořit evropskou akademickou páteřní síť špičkových parametrů. Evropa v polovině devadesátých let zaostávala za USA, jejichž NSFNET s přenosovou rychlostí 45 Mb/s překonával špičkové evropské sítě více než dvacetinásobně. Díky realizaci projektu TEN-34 se podařilo pozvednout akademickou Evropu na srovnatelnou úroveň. Požadavkem projektu bylo, aby zúčastněné organizace vybudovaly národní páteře podobných parametrů. V případě České republiky se jednalo o výše zmíněnou síť TEN-34 CZ. Výsledkem byla rozvětvená infrastruktura s přenosovou rychlostí 34 Mb/s, jež evropským univerzitám, výzkumným ústavům a dalším organizacím otevřela zcela nové komunikační možnosti. Síť TEN-34 byla v provozu od února 1997 do konce roku The Czech Republic, represented by the CESNET Association, became the only country in Central and Eastern Europe to participate in the EU project TEN-34, the objective of which was to create a European academic backbone network of most advanced parameters. In the mid 90 s, Europe was lagging behind the USA as their NSFNET, with a capacity of 45 Mbps, surpassed the op European networks by over 20-times. TEN-34 enabled to raise the academic Europe to a comparable level. The project required that participating organisations develop national networks with similar parameters. In case of the Czech Re- public, this involved the aforementioned TEN-34 CZ network. This resulted in a branched infrastructure with a transfer rate of 34 Mbps, opening entirely new communication options for European universities, research institutions, and other organisations. TEN-34 was operational from February 1997 till the end of Ing. Helmut Sverenyák náměstek ředitele, koordinátor naší účasti ve velkých mezinárodních projektech (GN3 a další) Ing. Helmut Sverenyák deputy director, coordinator of our participation in large international projects (GN3 and others) 11

12 Na úspěšný projekt navázaly následně další, které tuto důležitou evropskou infrastrukturu postupně rozvíjely až do současné podoby. Do všech pěti jsme se zapojili, a to nejen jako operátoři národní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání, ale i jako řešitelé výzkumných úkolů, protože jednotlivé projekty byly zpravidla doprovázeny výzkumným programem zaměřeným na vývoj potřebných mechanismů a technologií. Období Period Projekt Project Síť Network Technologie Technology TEN-34 TEN-34 ATM, 34 Mb/s Quantum TEN-155 ATM, 155 Mb/s GÉANT GÉANT Ethernet, 10 Gb/s GN2 GÉANT2 DWDM, n x 10 Gb/s GN3 GÉANT plánováno DWDM, n x 100 Gb/s DWDM planned, n x 100 Gbps Further projects then followed this successful implementation, gradually enhancing this important European infrastructure into its current form. We have been involved in all five projects, not only as a national science, research and education network operator but also as implementer of research tasks, because individual projects were usually accompanied by a research programme focusing on development of necessary mechanisms and technologies. 12

13 4. Prosazení CEF přístupu CEF Approach Propagation

14 CESNET patřil v celosvětovém měřítku k pionýrům a propagátorům výstavby rozlehlých sítí přístupem Customer Empowered Fiber (CEF), kdy si operátor sítě pronajímá temné vlákno a osazuje je vlastní technologií. Naše původní motivy byly ekonomické tradiční přístup, kdy je přenosová trasa poskytována jako služba a cena pronájmu vychází z přenosové rychlosti, omezoval rozvoj vysokorychlostní sítě. Pokud jsme chtěli zpřístupnit špičkové přenosové kapacity co největšímu okruhu připojených institucí, byli jsme nuceni hledat odlišný koncept. Postupně se podařilo pronajmout temné optické trasy, u nichž se investice do přenosového zařízení přesunula z poskytovatele trasy na nás, a díky tomu zmizela závislost výše pronájmu na přenosové rychlosti. Tento přístup klade vyšší nároky na operátora sítě, neboť musí vybudovat a spravovat všechny vrstvy síťové architektury, zároveň mu však umožňuje nasadit technologie podle vlastního uvážení a výrazně zlepšuje dostupnost vysokých přenosových rychlostí. Síť CESNET2 jako jedna z prvních CESNET belonged to the worldwide pioneers and promoters of construction of wide area networks using the Customer Empowered Fiber (CEF) approach, where network operators rent dark fibers and implement their own technology. Our initial motivation for CEF was economical as the traditional approach where transfer lines are provided as service and the rental price is based on the transfer rate restricted high-speed network development. If we were to offer high capacity to the wide range of connected institutions, we had to look for a different concept. We had gradually succeeded in renting dark optical routes where investments in the transport equipment moved from the route provider to us, eliminating the relation between the rental cost and the transfer rate. This approach intro- duces higher demands for the network operator, as the operator has to deploy and manage all network architecture layers. However, it also enables the operator to deploy technologies as needed while significantly improving the availability of higher rates. The CESNET2 network was one of the 14

15 na světě zařadila takto koncipované datové spoje do své páteřní infrastruktury. Během několika let se CEF přístup k výstavbě sítí rozšířil a stal se de facto celosvětovým standardem pro špičkové sítě například při návrhu evropské páteřní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání GÉANT2 byl přijat námi navrhovaný koncept CEF. Naše postavení v této oblasti dokládá i mezinárodní CEF Networks Workshop, který v Praze pořádáme od roku 2004 a na kterém se podílejí účastníci z pěti kontinentů. first in the world to integrate such data links into its backbone infrastructure. Within several years the CEF approach had proliferated, becoming a de facto worldwide standard for advanced networks. For example, when designing GÉANT2, the European science, research and education network, the CEF concept proposed by us was accepted. Our position in this area is further proved by organizing the international CEF Networks Workshop in Prague from 2004 attracting participants from five continents. Ing. Stanislav Šíma, CSc. vedoucí výzkumného týmu optických technologií, organizátor mezinárodních setkání CEF Networks Workshop Ing. Stanislav Šíma, CSc. head of the optical technologies research team, organiser of the international CEF Networks Workshop 15

16 5. Nasazení gigabitových rychlostí Deployment of Gigabit Rates

17 Jako jedna z prvních evropských sítí nasadila síť CESNET2 na přelomu let 1999 a 2000 technologii s přenosovou rychlostí 2,5 Gb/s určenou výlučně pro internetový provoz. Naše první gigabitová trasa propojila Prahu s Brnem, postupně jsme srovnatelné transportní kapacity nasadili v celé páteřní infrastruktuře. Jednalo se o výrazný kvalitativní skok v úrovni služeb poskytovaných připojeným institucím. Po mnoha letech, kdy byl rozvoj Internetu a jeho služeb brzděn především nedostatkem přenosových kapacit (způsobovaným vysokou cenou přenosových tras), se karta začala obracet. Akademické sítě dostaly prostor k úvahám, pro jaké pokročilé služby využít prostor, který jim vysokorychlostní sítě začaly otevírat. Uplatnění CEF přístupu, zmíněné v předchozím bodě, sehrálo klíčovou roli při nasazování gigabitových rychlostí bez něj by tak rychlé rozšíření vysokých rychlostí nebylo ekonomicky myslitelné. As one of the first European networks at the turn of 1999 and 2000, CESNET2 deployed a technology enabling transfer rates of 2.5 Gbps intended solely for Internet traffic. Out first gigabit route interconnected Prague and Brno and we continued to deploy similar transport capacities across the entire backbone infrastructure. It meant an important quality increase in the level of services provided to connected institutions. After many years when the development of Internet and related services was hampered mainly by the lack of transfer capacities (caused by high costs of data lines), we finally reached a breakpoint. Academic networks seized the opportunity for advanced services potential enabled by high-speed networks. CEF approach deployment mentioned above played a major role in enabling gigabit speeds without CEF such a fast propagation of high speeds would have not been economically feasible. Dr. Ing. Pavel Šmrha specialista v oboru síťových architektur a protokolů, spoluautor koncepce páteřní sítě CESNET2 Dr. Ing. Pavel Šmrha network architectures and protocols specialist, co-author of the CESNET2 backbone network concept 17

18 Společně s gigabitovými přenosovými rychlostmi jsme v jádře sítě CESNET2 uplatnili technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching). Opět se jednalo o velmi novátorský přístup, šlo o jednu z prvních sítí na světě, která se mohla pochlubit stabilní plošnou implementací MPLS. Along with gigabit rates, we applied the MPLS (Multiprotocol Label Switching) technology in the CESNET2 network core. It also represented an innovative approach: CESNET2 became one of the first networks in the world implementing successfully MPLS in a full-scale of. Topologie sítě CESNET2 v únoru 2011 CESNET2 Network Topology in February

19 6. Optické prvky CzechLight CzechLight Optical Components

20 CEF přístup přesunul roli ekonomické brzdy dalšího rozvoje sítě z přenosových tras na aktivní prvky. Optické technologie využívané k jejich osazování jsou navrhovány s cílem vyhovět náročným požadavkům telekomunikačních společností na robustnost a spolehlivost, což se odráží v jejich ceně a v omezených možnostech rozvíjet nové typy aplikací, jako jsou například přesný přenos času i frekvence a jiné služby v reálném čase. Takové netelekomunikační služby však mají pro výzkumná a vzdělávací pracoviště vysokou potenciální hodnotu, neboť nejsou jinak na trhu u nás ani v zahraničí dostupné. Rozhodli jsme se proto zahájit vývoj vlastních optických prvků, jimiž jsou osazovány vybrané trasy sítě CESNET2. Řada optických zařízení pojmenovaná CzechLight začala poměrně jednoduchými optickými zesilovači, ale v současné době zahrnuje dost širokou paletu jednoduchých i sofistikovaných zařízení, zahrnující například kompenzátory disperze, DWDM-komponenty, multikastující optické přepínače či variabilní multiplexory. CEF approach shifted the role of an economic obstacle for further network development from transfer routes to active components. Optical network technologies are designed with the objective to meet the high demands of telecommunication operators for robustness and reliability, which is then reflected in their price and limited opportunities for development of new application types, such as accurate time and frequency transfer and other real-time services. Such non-telecommunication services have a high potential value for scientific and research workplaces, since they are not available on the domestic and foreign markets. We have therefore decided to develop our own optical components, which are implemented in the selected CESNET2 network routes. Our family of optical devices called Czech- Light started with relatively simple optical amplifiers, gradually expanding to include a wide range of simple and sophisticated devices, such as dispersion compensators, DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) components, multicast optical switches or variable multiplexors. 20

21 Zařízení jsou v naší licenci vyráběna komerčními subjekty a nabízena na trhu. Praktické nasazení v síti poskytuje zpětnou vazbu pro další vývoj, který díky němu vychází z reálných potřeb. Za jejich vývoj získali v roce 2007 Ing. Miroslav Karásek, DrSc. (AV ČR), Ing. Jan Radil, Ph. D., a Ing. Josef Vojtěch, Ph. D., (oba CESNET) cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum. These devices are manufactured by com- mercial entities under our license and offered on the market. Their practical deployment in networks provides feedback for further development, which is therefore based on real needs. For the development of the above technology, Ing. Miroslav Karásek, DrSc. (Academy of Sciences of the Czech Republic), Ing. Jan Radil, Ph. D., and Ing. Josef Vojtěch, Ph. D., (both CESNET) received a research award from the Minister of Education, Youth and Sport in Ing. Miroslav Karásek, DrSc. specialista na aplikace nelineárních jevů v optických vláknových komunikacích / Ing. Jan Radil, Ph. D. specialista na optické technologie a vysokorychlostní přenosy / Ing. Josef Vojtěch, Ph. D. specialista na fotonické přenosové a přepínací systémy, jeden z hlavních autorů otevřeného fotonického systému s prvky CzechLight, které jsou nasazeny na téměř 5000 km vláknových tras v ČR a v zahraničí Ing. Miroslav Karásek, DrSc. specialist on non-linear phenomena applications in optical fibre communications / Ing. Jan Radil, Ph. D. specialist on optical technologies and high-speed transfers / Ing. Josef Vojtěch, Ph. D. specialist for photonic transfer and switching systems, one of the main authors of the open photonic system with CzechLight components, implemented on almost 5,000 km of optical routes in the Czech Republic and in abroad 21

22 7. Vybudování rozlehlé DWDM-sítě Deployment of Wide-area DWDM Network

23 Plošné nasazení technologie DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) na řadu spojů sítě CESNET2 představuje zatím poslední kvalitativní skok v jejím vývoji. Pomocí DWDM lze po jednom optickém vlákně přenášet několik zcela nezávislých signálů, z nichž každý dříve vyžadoval samostatné vlákno. Díky tomu byla celá optická infrastruktura sítě de facto virtualizována a její přenosová kapacita zmnohonásobena. Vývoj vlastních DWDM-zařízení řady CzechLight nám umožnil použít DWDM nejen pro jádro optické páteře (kde jsme nasadili nákladné komerční DWDM-systémy), ale rozšířit je i do většiny uzlů sítě CESNET2. To umožňuje nabídnout valné většině jejích uživatelů takzvané end-to-end služby, tedy vyhrazené trasy určené pro aplikace s mimořádnými nároky na přenosové parametry. Za příklad tohoto typu aplikací mohou posloužit přenosy výsledků náročných fyzikálních experimentů či živé přenosy multimédií ve špičkové kvalitě (3D Full HD, 2k, 4k). Díky DWDM byly také důsledně odděleny přenosové experimenty od běžného provozu připojených institucí, což znamenalo významný přínos pro stabilitu sítě. Full-scale deployment of DWDM on many links of the CESNET2 network currently represents the latest quality leap in the network development. DWDM enables several completely independent signals to be transferred over a single optical fibre, each of which would normally require a standalone fibre. This helps to de facto virtualise the entire network optical infrastructure, multiplying its transfer capacity. The development of custom DWDM devices within the CzechLight family allowed us to use DWDM not only for the core optical backbone (where we have deployed costly commercial DWDM systems) but also to extend it to most CESNET2 network nodes. It enables to offer most users so-called end-to-end services, i.e. dedicated routes designed for applications requiring exceptional transfer parameters. For example, highly-demanding physical experiments or live streaming of highest definition multimedia (3D Full HD, 2k, 4k). With DWDM, we have also managed to consistently separate transfer experiments from the regular traffic of connected institutions, representing a great benefit for the network stability. 23

24 8. Eduroam a eduid.cz Eduroam and eduid.cz

25 Pracovníci CESNETu se podíleli na vzniku evropské akademické roamingové infrastruktury eduroam, která podporuje mobilitu zaměstnanců i studentů a usnadňuje jim přístup k síti. Uživatelé zapojených institucí získávají automatický a bezproblémový přístup k (obvykle bezdrátové) síťové infrastruktuře všech ostatních zúčastněných organizací, a to v národním i mezinárodním měřítku. Nositelem projektu eduroam na evropské úrovni je pracovní skupina Mobility sdružení TERENA. CESNET se jako členská organizace sdružení TERENA zapojil do jeho příprav již od samého začátku. Pomáhali jsme s formulací principů sítě, s jejím reálným nasazením a dalším rozvojem. Působíme také jako správce národní federace a provozujeme národní uzel její autentizační infrastruktury. Rozšíření u svých členů jsme podpořili i prostřednictvím Fondu rozvoje CESNET. Také díky tomu se Česká republika může pochlubit jedním z nejhustších pokrytí eduroam na světě. CESNET workers have participated in creation of the European academic roaming infrastructure named eduroam, supporting mobility of workers and students while simplifying their access to the network. Users of participating institutions receive automatic and flawless access to (usually wireless) network infrastructures of all other participants, both on national and international levels. The eduroam project is implemented at the European level by the Mobility workgroup of the TERENA Association. As a TERENA member organisation, CESNET was already involved in the project definition. We helped formulate network principles, implement the network and develop it further. We are also active as an administrator of the national federation, operating a national node of its authentication infrastructure. We have supported eduroam propagation among our members also by means of the CESNET Development Fund. This is another reason why the Czech Republic can boast one of the most dense eduroam coverages in the world. Ing. Milan Sova architekt autentizační a autorizační infrastruktury sdružení, účastník řady mezinárodních aktivit a projektů v oblasti AAA Ing. Milan Sova architect of the authentication and authorisation infrastructure of the Association, participant of many international activities and projects in the AAA area 25

26 Podobné cíle má i česká akademická federace identit eduid.cz, kterou sdružení založilo a spravuje. Jestliže eduroam usnadňuje přístup ke komunikační infrastruktuře, eduid.cz dělá totéž pro síťové služby přístupy do databází, knihoven, repozitářů a podobně. Členové federace ověřují identity svých uživatelů pro poskytovatele služeb, což velmi zjednodušuje jejich využívání, ale zároveň respektuje ochranu osobních údajů jednotlivých uživatelů. The Czech academic identity federation eduid.cz, founded and managed by the Association, has similar objectives. While eduroam simplifies access to the communication infrastructure, eduid.cz performs the same for network services access to databases, libraries, repositories etc. Federation members validate their user identities for service providers, which dramatically simplifies use of these services while respecting the personal data protection for individual users. Mapa pokrytí eduroam v únoru 2011 eduroam coverage map in February

27 9. Síťový monitoring Network Monitoring

28 Sledování parametrů počítačových sítí, jejich chování a vyhodnocování přenášeného provozu je oblastí, které se věnujeme dlouhodobě a soustavně. Vytvořili jsme a nasadili řadu nových prostředků pro tyto účely a podařilo se nám je uplatnit i za hranicemi republiky. Sondy FlowMon, postavené na principu programovatelného hardwaru, jsme vyvinuli pro sběr statistických informací o datovém provozu a jejich poskytování protokolem NetFlow. Práce na nich jsme zahájili v roce 2004 jako součást výzkumných aktivit evropského projektu GN2, v jehož rámci byly také ověřeny na desetigigabitových trasách sítě GÉANT2. Monitoring of computer network parameters and network performance as well as traffic analysis is an area where we have been engaged for a long time on a consistent basis. We have created and deployed a number of new tools for this purpose, managing to exploit them also over the border of the Czech Republic. FlowMon probes, based on the programmable hardware, have been developed to collect statistic information on data traffic and to provide it using the NetFlow protocol. We commenced probes development in 2004 as part of the research activities within the GN2 research project, in which the probes were tested on 10 Gbps routes of GÉANT2. Ing. Tomáš Košňar specialista na síťový monitoring, autor rozsáhlých monitorovacích systémů G3 a FTAS, které jsou kromě CESNETu nasazeny i v sítích řady členů sdružení a komerčních subjektů Ing. Tomáš Košňar network monitoring specialist, author of complex G3 and FTAS monitoring systems, which are deployed in the networks of many Association members and commercial entities in addition to CESNET 28

29 Vývoj sond pokračuje, současná generace Flexible FlowMon nabízí vyšší výkon a širší možnosti než původní model. Kromě hardwaru ovšem vyvíjíme i složité softwarové systémy, jako jsou G3 či FTAS, které zpracovávají získané informace. Slouží jak pro analýzu dlouhodobých trendů, tak pro operativní vyhledávání datových toků při řešení aktuálních problémů. Uplatnění nacházejí také za hranicemi naší sítě, a to v České republice i v zahraničí. The development of the probes continued and the current Flexible FlowMon generation offers higher performance and wider capabilities than the original model. However, in addition to hardware we have been developing also complex software systems, such as G3 or FTAS, to process the acquired information. These systems are used for analysing long-term trends as well as instant localisation of data flows for isolating specific problems. Our tools are applied also outside our network, both in the Czech Republic and abroad. Ing. Ladislav Lhotka, CSc. vedoucí aktivit v oblasti programovatelného hardwaru, v pracovních skupinách IETF se podílí na vývoji protokolu NETCONF, propagátor IPv6 Ing. Ladislav Lhotka, CSc. head of programmable hardware activities, participating in NETCONF protocol development within IETF workgroups, IPv6 promoter 29

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz

Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz Obsah 1. Cestovní mapa (Roadmap) České republiky velkých infrastruktur pro VaVaI 2. Projekty

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. Národní e-infrastruktura CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. 2 1. M E Z I N Á R O D N Í S Y M P O Z I U M I N O V A C E 2 0 1 4 P R A H A 2. P R O S I N C E CESNET» Zájmové sdružení

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CESNET, GRIDy a přenosy dat

CESNET, GRIDy a přenosy dat CESNET, GRIDy a přenosy dat Lukáš Hejtmánek, Luděk Matyska CESNET, z. s. p. o Praha Ústav výpočetní techniky MU Brno Seminář STK, Praha 26. 2. 2008 CESNET Czech Educational and Scientific Network Primárně

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

CESNET A SÍŤ ZČU. Michal Petrovič

CESNET A SÍŤ ZČU. Michal Petrovič CESNET A SÍŤ ZČU Michal Petrovič CESNET, Z. S. P. O. 1991 FESNET (Federal Educational and Scientific Network) 199 CESNET (Czech Educational and Scientific Network) 199 SANET (Slovak Academic Network) 1994

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr CESNET a akademická sféra 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr Obsah Úvod Představení sdružení CESNET a ICS Představení sítě CESNET2 Test 100GE DWDM karty Nasazení 100GE DWDM Uplatnění 100GE technologie

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com 1 2 Virtualization on System x and BladeCenter IBM System x and IBM BladeCenter servers are designed for virtualization, leveraging the 40-year

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu INTERNET 1. Stručná historie Internetu Počátky dnešního Internetu je možné najít v 60. letech v USA, kde vznikl projekt počítačové sítě, která měla zabezpečit spolehlivou a nepřerušitelnou komunikaci mezi

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

SEARCH & BIG DATA [ & ANALYTICS] INFORUM 2015, Pavel Kocourek

SEARCH & BIG DATA [ & ANALYTICS] INFORUM 2015, Pavel Kocourek SEARCH & BIG DATA [ & ANALYTICS] INFORUM 2015, Pavel Kocourek NÁSLEDUJÍCÍCH 25 MINUT Proč je letošní prezentace modro-zelená Vyhledávání a Big data Search architektura s využitím Big data Co to může přinést

Více

PÁTEŘNÍ AKADEMICKÁ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY. Michal Petrovič

PÁTEŘNÍ AKADEMICKÁ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY. Michal Petrovič PÁTEŘNÍ AKADEMICKÁ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY Michal Petrovič CESNET, Z. S. P. O. 1991 FESNET (Federal Educational and Scientific Network) 199 CESNET (Czech Educational and Scientific Network) 199 SANET (Slovak

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Space research v H2020

Space research v H2020 Space research v H2020 a projektové možnosti pro členy SDT Praha 14. 2. 2014 Ondřej Mirovský, TC AV ČR, s využitím podkladů DG ENTR Nový rozpočet EU (MFF) a SPACE 2014-2020 ~ 3.800 M ~ 1.400 M ~ 6.300

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008 Newstin Real-time Web Content Categorization Presentation to WebExpo 2008 October 18, 2008 Company Background Newstin a.s. founded in 1998 as I2S in Prague Team of 30 employees 26 engineers 14 nations

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Aktuální trendy ve správě rádiového spektra

Aktuální trendy ve správě rádiového spektra Aktuální trendy ve správě rádiového spektra Ing. Petr Zeman, ČTÚ RADIOKOMUNIKACE 2015 14. 10. 2015 Globální fenomén - rozvoj vysokorychlostních komunikačních sítí Moderní výkonná, všude dostupná a spolehlivá

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

AŤ ŽIJE MEFANET! VYUŽIJE MEFANET NOVÉ TECHNOLOGIE PRO PODPORU VÝUKY?

AŤ ŽIJE MEFANET! VYUŽIJE MEFANET NOVÉ TECHNOLOGIE PRO PODPORU VÝUKY? AŤ ŽIJE MEFANET! VYUŽIJE MEFANET NOVÉ TECHNOLOGIE PRO PODPORU VÝUKY? VIVAT MEFANET! WILL MEFANET TAKE ADVANTAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR LEARNING SUPPORT? M. Vejražka, Č. Štuka, S. Štípek 1. lékařská fakulta

Více

EU EGEE Presentace projektu

EU EGEE Presentace projektu EU EGEE Presentace projektu Ludek Matyska Masarykova univerzita CESNET, z.s.p.o. www.eu-egee.org Všeobecné informace Enabling Grids for E-sciencE EGEE Enabling Grids for E-sciencE (in Europe) Dvouletý

Více

Komunikační infrastruktura. síť CESNET2

Komunikační infrastruktura. síť CESNET2 Komunikační infrastruktura síť CESNET2 Václav Novák, Petr Adamec a Josef Verich oddělení síťové infrastruktury CESNET, z. s. p. o. Služby e-infrastruktury CESNET 18.10.2013 CESNET2 základní optická topologie

Více

ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho?

ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho? ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho? Pavel Bastl, Jaroslav Charfreitag CESNET Community Fórum 2014 - Zpracování a ukládání velkých dat Local DAQ Based on rack mount computer with PCIe interface Amount

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Ladislav Sirový Ing. Ladislav Beránek, Csc. Školní rok: 2008-2009 Abstrakt Analýza sítí se zabývá sledováním a vyhodnocováním provozu počítačových

Více

Zapojení ČR do 7. RP Výzkumné infrastruktury. Agenda. Ohlédnutí za 6. RP

Zapojení ČR do 7. RP Výzkumné infrastruktury. Agenda. Ohlédnutí za 6. RP Zapojení ČR do 7. RP Výzkumné infrastruktury Lucie Vavříková 14. června 2011 Agenda Ohlédnutí za 6. RP Výdaje RP na výzkumné infrastruktury Základní fakta o prioritě 7. RP Výzkumné infrastruktury Základní

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTEM FOR CONFIGURATION OF COMMUNICATION TERMINALS AND VISUALIZATION OF STATE INFORMATION FROM RAIL VEHICLES

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Příloha č. 3 k č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 12 Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý nebo cenu za 1 dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Část 1 pro administrátory

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Remote control of the model connected to Programmable Logic Controller Martin Malinka Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Technická komise ISO/JTC1/SC 27 Technická normalizační komise ÚNMZ TNK 20

Technická komise ISO/JTC1/SC 27 Technická normalizační komise ÚNMZ TNK 20 ČSN ISO/IEC 7064 Information technology -- Security techniques -- Check character systems Zpracování dat. Systémy kontrolních znaků ČSN BS 7799-2 Information Security Management Systems -- Specification

Více