15 milníků v historii sdružení CESNET. 15 Milestones in the CESNET Association History

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 milníků v historii sdružení CESNET. 15 Milestones in the CESNET Association History"

Transkript

1 15 milníků v historii sdružení CESNET 15 Milestones in the CESNET Association History

2

3 15 milníků v historii sdružení CESNET 15 Milestones in the CESNET Association History U příležitosti 15. výročí svého založení, které je datováno 6. březnem 1996, vydalo sdružení CESNET. Published by CESNET on the occasion of the 15th anniversary of the Association foundation on 6 March 1996.

4 1. Založení sdružení Association Foundation

5 Klíčovou událostí v naší historii je pochopitelně založení sdružení. To nevzniklo na zelené louce. Předcházely mu aktivity skupiny odborníků, jejíž jádro pocházelo z Výpočetního centra ČVUT, a své členy měla rozesety po řadě dalších univerzit. Tito lidé dokázali počátkem roku 1992 přivést první internetovou přípojku do České republiky a o rok později uvést do provozu akademickou síť CESNET, která propojila vysoké školy a ústavy Akademie věd ČR se světem. Síť CESNET rychle rostla a v polovině devadesátých let bylo zřejmé, že stávající formální rámec přestává stačit a bude záhodno založit samostatný subjekt, který se postará o její další rozvoj. To vyžadovalo značnou míru dobré vůle ze strany tehdejších vysokých škol a Akademie věd České republiky, jejichž představitelé se dokázali shodnout na společném zájmu. Pro mnohé z nich to znamenalo vzdát se ve prospěch nové organizace části svých personálních či finančních kapacit. Velmi oceňujeme jejich vstřícnost a doufáme, že úspěchy, kterých se sdružení podařilo dosáhnout, potvrdily správnost jejich tehdejšího rozhodnutí. Zakladatelská smlouva sdružení CESNET The first of the key events in the Association history is obviously its foundation. The Association was not established in a green field. The initial activities were launched by the group of experts, mainly from the Computing Centre of the Czech Technical University and other universities. This group managed to bring the first Internet link to the Czech Republic at the beginning of 1992, putting the CESNET academic network into operation one year later, interconnecting universities and departments of the Academy of Sciences with the world. The CESNET network was growing fast and in the middle of the nineties it was clear that the initial formal framework was no longer sufficient, and that a standalone entity would have needed to be founded to take care of further network development. This step required a significant portion of good will from the universities and the Academy of Sciences of the Czech Republic, the representatives of which were able to agree on their common interest. For many this meant sacrificing/offering their staff or financial capacities for the benefit of the new organisation. We highly appreciate their effort and hope that the success achieved by the Association has confirmed the correctness/quality of their decision. CESNET Association Foundation Agreement 5

6 Zakladatelskou smlouvu sdružení podepsali 6. března 1996 zástupci těchto institucí: Akademie múzických umění v Praze Akademie věd České republiky Akademie výtvarných umění v Praze České zemědělské univerzity v Praze Českého vysokého učení technického v Praze Janáčkovy akademie múzických umění Jihočeské univerzity Masarykovy univerzity v Brně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Ostravské univerzity Policejní akademie České republiky Slezské univerzity Technické univerzity v Liberci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzity Karlovy Univerzity Palackého v Olomouci Univerzity Pardubice Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vojenské akademie v Brně Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově Vysokého učení technického v Brně Západočeské univerzity The CESNET Association Foundation Agreement was signed on 6 March 1996 by representatives of the following institutions: Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Academy of Fine Arts in Prague Academy of Performing Arts in Prague Brno University of Technology Czech Technical University in Prague Czech University of Life Sciences Prague Ground round Troops Military Academy in Vyškov Charles University Institute of Chemical Technology Prague Janáček Academy of Music and Performing Arts Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Masaryk University in Brno Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno Military Academy in Brno Military Medicine Academy of Jan Evangelista Purkyně in Hradec Králové Palacký University in Olomouc Pedagogical University in Hradec Králové Police Academy of the Czech Republic Silesian University Technical University of Liberec The Academy of Sciences of the Czech Republic University of Economics in Prague University of Ostrava University of Pardubice University of South Bohemia University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno University of West Bohemia V B V B VŠB V B V B - Technical University of Ostrava 6

7 Klíčovou roli při založení sdružení sehrál tehdejší rektor ČVUT v Praze profesor Stanislav Hanzl, který CESNETu poskytl odborný personál ze zaměstnanců Výpočetního centra ČVUT i prostory, v nichž sdružení dodnes sídlí. Nelze pominout také významné přispění profesora Emanuela Ondráčka, který jako náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy vznik sdružení významně podporoval. The former rector of the Czech Technical University in Prague, professor Stanislav Hanzl, played the key role in the Association foundation as he provided a specialised staff recruited from the employees of the Computing Centre of the Czech Technical University as well as the premises where CESNET had been located until then. We cannot ignore the considerable contribution of professor Emanuel Ondráček, who at the post of a Deputy Minister of Education, Youth and Sport, also significantly supported the Association s creation. Zakladatelská smlouva sdružení CESNET str. 2 CESNET Association Foundation Agreement page 2

8 2. Vytvoření sítě TEN-34 CZ Creation of TEN-34 CZ

9 Prvním velkým výsledkem sdružení byla páteřní akademická síť TEN-34 CZ, jež byla uvedena do provozu počátkem roku Představovala obrovský kvalitativní skok pro komunikaci vědecké, výzkumné a vzdělávací komunity. Rychlostí 34 Mb/s včetně napojení na odpovídající evropskou infrastrukturu řádově překonávala tehdejší infrastruktury (2 Mb/s byly v té době považovány za špičkovou rychlost) a poprvé pozvedla síť v ČR na úroveň plně srovnatelnou se zeměmi vyspělé Evropy. Technické řešení bylo světovým unikátem síť byla postavena na radioreléových okruzích poskytnutých Českými radiokomunikacemi. Využití bezdrátových pojítek pro vysokorychlostní přenosy na velké vzdálenosti nebylo v polovině devadesátých let dostatečně ověřeno a panovaly značné obavy, zda jejich chybovost nebude degradovat vlastnosti sítě. Požadované parametry však natolik přesahovaly stav tehdejšího telekomunikačního trhu, že žádný jiný poskytovatel přenosových tras nepřišel s alternativní nabídkou. Navzdory počátečním rozpakům se radioreléové trasy plně osvědčily a byly úspěšně využívány po několik let, než rozšiřující se infrastruktura optických vláken umožnila přejít na výkonnější řešení. The first big result of the Association was the backbone academic network TEN-34 CZ, which was put into operation at the beginning of This network represented a major quality leap for the communication of the science, research and education community. The 34 Mbps speed and connections to the appro- priate related European infrastructure greatly surpassed the common infrastructures (2 Mbps was considered the highest rate in those days) and for the first time raised the Czech network to the level fully comparable with the developed European countries. The technical solution was globally unique the network was based on radio-relay circuits provided by České radiokomunikace. Deployment of wireless links for high-speed long-distance transfers had not been sufficiently tested in the middle of 90 s, hence there were considerable doubts as to whether the error rates would not degrade the network properties. However, the required parameters exceeded the state of the tele- communications market so much that no other provider of transport lines was able to offer an alternative. In spite of those initial hesitations, the radio-relay links proved fully functional and were successfully used for several years, until the expanding optical infrastructure enabled migrating to a more powerful solution. Ing. Václav Novák hlavní architekt páteřní sítě CESNET2 a vedoucí týmu, který zodpovídá za její chod a rozvoj Ing. Václav Novák main architect of the CESNET2 backbone network and leader of the team responsible for the network operation and development 9

10 3. Účast v mezinárodních projektech TEN-34, TEN-155, GÉANT, GN2, GN3 Participation in International Projects: TEN-34, TEN-155, GÉANT, GN2, GN3

11 Česká republika, zastoupená CESNETem, se stala jedinou zemí střední a východní Evropy zapojenou do projektu Evropské unie nazvaného TEN-34, jehož cílem bylo vytvořit evropskou akademickou páteřní síť špičkových parametrů. Evropa v polovině devadesátých let zaostávala za USA, jejichž NSFNET s přenosovou rychlostí 45 Mb/s překonával špičkové evropské sítě více než dvacetinásobně. Díky realizaci projektu TEN-34 se podařilo pozvednout akademickou Evropu na srovnatelnou úroveň. Požadavkem projektu bylo, aby zúčastněné organizace vybudovaly národní páteře podobných parametrů. V případě České republiky se jednalo o výše zmíněnou síť TEN-34 CZ. Výsledkem byla rozvětvená infrastruktura s přenosovou rychlostí 34 Mb/s, jež evropským univerzitám, výzkumným ústavům a dalším organizacím otevřela zcela nové komunikační možnosti. Síť TEN-34 byla v provozu od února 1997 do konce roku The Czech Republic, represented by the CESNET Association, became the only country in Central and Eastern Europe to participate in the EU project TEN-34, the objective of which was to create a European academic backbone network of most advanced parameters. In the mid 90 s, Europe was lagging behind the USA as their NSFNET, with a capacity of 45 Mbps, surpassed the op European networks by over 20-times. TEN-34 enabled to raise the academic Europe to a comparable level. The project required that participating organisations develop national networks with similar parameters. In case of the Czech Re- public, this involved the aforementioned TEN-34 CZ network. This resulted in a branched infrastructure with a transfer rate of 34 Mbps, opening entirely new communication options for European universities, research institutions, and other organisations. TEN-34 was operational from February 1997 till the end of Ing. Helmut Sverenyák náměstek ředitele, koordinátor naší účasti ve velkých mezinárodních projektech (GN3 a další) Ing. Helmut Sverenyák deputy director, coordinator of our participation in large international projects (GN3 and others) 11

12 Na úspěšný projekt navázaly následně další, které tuto důležitou evropskou infrastrukturu postupně rozvíjely až do současné podoby. Do všech pěti jsme se zapojili, a to nejen jako operátoři národní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání, ale i jako řešitelé výzkumných úkolů, protože jednotlivé projekty byly zpravidla doprovázeny výzkumným programem zaměřeným na vývoj potřebných mechanismů a technologií. Období Period Projekt Project Síť Network Technologie Technology TEN-34 TEN-34 ATM, 34 Mb/s Quantum TEN-155 ATM, 155 Mb/s GÉANT GÉANT Ethernet, 10 Gb/s GN2 GÉANT2 DWDM, n x 10 Gb/s GN3 GÉANT plánováno DWDM, n x 100 Gb/s DWDM planned, n x 100 Gbps Further projects then followed this successful implementation, gradually enhancing this important European infrastructure into its current form. We have been involved in all five projects, not only as a national science, research and education network operator but also as implementer of research tasks, because individual projects were usually accompanied by a research programme focusing on development of necessary mechanisms and technologies. 12

13 4. Prosazení CEF přístupu CEF Approach Propagation

14 CESNET patřil v celosvětovém měřítku k pionýrům a propagátorům výstavby rozlehlých sítí přístupem Customer Empowered Fiber (CEF), kdy si operátor sítě pronajímá temné vlákno a osazuje je vlastní technologií. Naše původní motivy byly ekonomické tradiční přístup, kdy je přenosová trasa poskytována jako služba a cena pronájmu vychází z přenosové rychlosti, omezoval rozvoj vysokorychlostní sítě. Pokud jsme chtěli zpřístupnit špičkové přenosové kapacity co největšímu okruhu připojených institucí, byli jsme nuceni hledat odlišný koncept. Postupně se podařilo pronajmout temné optické trasy, u nichž se investice do přenosového zařízení přesunula z poskytovatele trasy na nás, a díky tomu zmizela závislost výše pronájmu na přenosové rychlosti. Tento přístup klade vyšší nároky na operátora sítě, neboť musí vybudovat a spravovat všechny vrstvy síťové architektury, zároveň mu však umožňuje nasadit technologie podle vlastního uvážení a výrazně zlepšuje dostupnost vysokých přenosových rychlostí. Síť CESNET2 jako jedna z prvních CESNET belonged to the worldwide pioneers and promoters of construction of wide area networks using the Customer Empowered Fiber (CEF) approach, where network operators rent dark fibers and implement their own technology. Our initial motivation for CEF was economical as the traditional approach where transfer lines are provided as service and the rental price is based on the transfer rate restricted high-speed network development. If we were to offer high capacity to the wide range of connected institutions, we had to look for a different concept. We had gradually succeeded in renting dark optical routes where investments in the transport equipment moved from the route provider to us, eliminating the relation between the rental cost and the transfer rate. This approach intro- duces higher demands for the network operator, as the operator has to deploy and manage all network architecture layers. However, it also enables the operator to deploy technologies as needed while significantly improving the availability of higher rates. The CESNET2 network was one of the 14

15 na světě zařadila takto koncipované datové spoje do své páteřní infrastruktury. Během několika let se CEF přístup k výstavbě sítí rozšířil a stal se de facto celosvětovým standardem pro špičkové sítě například při návrhu evropské páteřní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání GÉANT2 byl přijat námi navrhovaný koncept CEF. Naše postavení v této oblasti dokládá i mezinárodní CEF Networks Workshop, který v Praze pořádáme od roku 2004 a na kterém se podílejí účastníci z pěti kontinentů. first in the world to integrate such data links into its backbone infrastructure. Within several years the CEF approach had proliferated, becoming a de facto worldwide standard for advanced networks. For example, when designing GÉANT2, the European science, research and education network, the CEF concept proposed by us was accepted. Our position in this area is further proved by organizing the international CEF Networks Workshop in Prague from 2004 attracting participants from five continents. Ing. Stanislav Šíma, CSc. vedoucí výzkumného týmu optických technologií, organizátor mezinárodních setkání CEF Networks Workshop Ing. Stanislav Šíma, CSc. head of the optical technologies research team, organiser of the international CEF Networks Workshop 15

16 5. Nasazení gigabitových rychlostí Deployment of Gigabit Rates

17 Jako jedna z prvních evropských sítí nasadila síť CESNET2 na přelomu let 1999 a 2000 technologii s přenosovou rychlostí 2,5 Gb/s určenou výlučně pro internetový provoz. Naše první gigabitová trasa propojila Prahu s Brnem, postupně jsme srovnatelné transportní kapacity nasadili v celé páteřní infrastruktuře. Jednalo se o výrazný kvalitativní skok v úrovni služeb poskytovaných připojeným institucím. Po mnoha letech, kdy byl rozvoj Internetu a jeho služeb brzděn především nedostatkem přenosových kapacit (způsobovaným vysokou cenou přenosových tras), se karta začala obracet. Akademické sítě dostaly prostor k úvahám, pro jaké pokročilé služby využít prostor, který jim vysokorychlostní sítě začaly otevírat. Uplatnění CEF přístupu, zmíněné v předchozím bodě, sehrálo klíčovou roli při nasazování gigabitových rychlostí bez něj by tak rychlé rozšíření vysokých rychlostí nebylo ekonomicky myslitelné. As one of the first European networks at the turn of 1999 and 2000, CESNET2 deployed a technology enabling transfer rates of 2.5 Gbps intended solely for Internet traffic. Out first gigabit route interconnected Prague and Brno and we continued to deploy similar transport capacities across the entire backbone infrastructure. It meant an important quality increase in the level of services provided to connected institutions. After many years when the development of Internet and related services was hampered mainly by the lack of transfer capacities (caused by high costs of data lines), we finally reached a breakpoint. Academic networks seized the opportunity for advanced services potential enabled by high-speed networks. CEF approach deployment mentioned above played a major role in enabling gigabit speeds without CEF such a fast propagation of high speeds would have not been economically feasible. Dr. Ing. Pavel Šmrha specialista v oboru síťových architektur a protokolů, spoluautor koncepce páteřní sítě CESNET2 Dr. Ing. Pavel Šmrha network architectures and protocols specialist, co-author of the CESNET2 backbone network concept 17

18 Společně s gigabitovými přenosovými rychlostmi jsme v jádře sítě CESNET2 uplatnili technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching). Opět se jednalo o velmi novátorský přístup, šlo o jednu z prvních sítí na světě, která se mohla pochlubit stabilní plošnou implementací MPLS. Along with gigabit rates, we applied the MPLS (Multiprotocol Label Switching) technology in the CESNET2 network core. It also represented an innovative approach: CESNET2 became one of the first networks in the world implementing successfully MPLS in a full-scale of. Topologie sítě CESNET2 v únoru 2011 CESNET2 Network Topology in February

19 6. Optické prvky CzechLight CzechLight Optical Components

20 CEF přístup přesunul roli ekonomické brzdy dalšího rozvoje sítě z přenosových tras na aktivní prvky. Optické technologie využívané k jejich osazování jsou navrhovány s cílem vyhovět náročným požadavkům telekomunikačních společností na robustnost a spolehlivost, což se odráží v jejich ceně a v omezených možnostech rozvíjet nové typy aplikací, jako jsou například přesný přenos času i frekvence a jiné služby v reálném čase. Takové netelekomunikační služby však mají pro výzkumná a vzdělávací pracoviště vysokou potenciální hodnotu, neboť nejsou jinak na trhu u nás ani v zahraničí dostupné. Rozhodli jsme se proto zahájit vývoj vlastních optických prvků, jimiž jsou osazovány vybrané trasy sítě CESNET2. Řada optických zařízení pojmenovaná CzechLight začala poměrně jednoduchými optickými zesilovači, ale v současné době zahrnuje dost širokou paletu jednoduchých i sofistikovaných zařízení, zahrnující například kompenzátory disperze, DWDM-komponenty, multikastující optické přepínače či variabilní multiplexory. CEF approach shifted the role of an economic obstacle for further network development from transfer routes to active components. Optical network technologies are designed with the objective to meet the high demands of telecommunication operators for robustness and reliability, which is then reflected in their price and limited opportunities for development of new application types, such as accurate time and frequency transfer and other real-time services. Such non-telecommunication services have a high potential value for scientific and research workplaces, since they are not available on the domestic and foreign markets. We have therefore decided to develop our own optical components, which are implemented in the selected CESNET2 network routes. Our family of optical devices called Czech- Light started with relatively simple optical amplifiers, gradually expanding to include a wide range of simple and sophisticated devices, such as dispersion compensators, DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) components, multicast optical switches or variable multiplexors. 20

21 Zařízení jsou v naší licenci vyráběna komerčními subjekty a nabízena na trhu. Praktické nasazení v síti poskytuje zpětnou vazbu pro další vývoj, který díky němu vychází z reálných potřeb. Za jejich vývoj získali v roce 2007 Ing. Miroslav Karásek, DrSc. (AV ČR), Ing. Jan Radil, Ph. D., a Ing. Josef Vojtěch, Ph. D., (oba CESNET) cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum. These devices are manufactured by com- mercial entities under our license and offered on the market. Their practical deployment in networks provides feedback for further development, which is therefore based on real needs. For the development of the above technology, Ing. Miroslav Karásek, DrSc. (Academy of Sciences of the Czech Republic), Ing. Jan Radil, Ph. D., and Ing. Josef Vojtěch, Ph. D., (both CESNET) received a research award from the Minister of Education, Youth and Sport in Ing. Miroslav Karásek, DrSc. specialista na aplikace nelineárních jevů v optických vláknových komunikacích / Ing. Jan Radil, Ph. D. specialista na optické technologie a vysokorychlostní přenosy / Ing. Josef Vojtěch, Ph. D. specialista na fotonické přenosové a přepínací systémy, jeden z hlavních autorů otevřeného fotonického systému s prvky CzechLight, které jsou nasazeny na téměř 5000 km vláknových tras v ČR a v zahraničí Ing. Miroslav Karásek, DrSc. specialist on non-linear phenomena applications in optical fibre communications / Ing. Jan Radil, Ph. D. specialist on optical technologies and high-speed transfers / Ing. Josef Vojtěch, Ph. D. specialist for photonic transfer and switching systems, one of the main authors of the open photonic system with CzechLight components, implemented on almost 5,000 km of optical routes in the Czech Republic and in abroad 21

22 7. Vybudování rozlehlé DWDM-sítě Deployment of Wide-area DWDM Network

23 Plošné nasazení technologie DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) na řadu spojů sítě CESNET2 představuje zatím poslední kvalitativní skok v jejím vývoji. Pomocí DWDM lze po jednom optickém vlákně přenášet několik zcela nezávislých signálů, z nichž každý dříve vyžadoval samostatné vlákno. Díky tomu byla celá optická infrastruktura sítě de facto virtualizována a její přenosová kapacita zmnohonásobena. Vývoj vlastních DWDM-zařízení řady CzechLight nám umožnil použít DWDM nejen pro jádro optické páteře (kde jsme nasadili nákladné komerční DWDM-systémy), ale rozšířit je i do většiny uzlů sítě CESNET2. To umožňuje nabídnout valné většině jejích uživatelů takzvané end-to-end služby, tedy vyhrazené trasy určené pro aplikace s mimořádnými nároky na přenosové parametry. Za příklad tohoto typu aplikací mohou posloužit přenosy výsledků náročných fyzikálních experimentů či živé přenosy multimédií ve špičkové kvalitě (3D Full HD, 2k, 4k). Díky DWDM byly také důsledně odděleny přenosové experimenty od běžného provozu připojených institucí, což znamenalo významný přínos pro stabilitu sítě. Full-scale deployment of DWDM on many links of the CESNET2 network currently represents the latest quality leap in the network development. DWDM enables several completely independent signals to be transferred over a single optical fibre, each of which would normally require a standalone fibre. This helps to de facto virtualise the entire network optical infrastructure, multiplying its transfer capacity. The development of custom DWDM devices within the CzechLight family allowed us to use DWDM not only for the core optical backbone (where we have deployed costly commercial DWDM systems) but also to extend it to most CESNET2 network nodes. It enables to offer most users so-called end-to-end services, i.e. dedicated routes designed for applications requiring exceptional transfer parameters. For example, highly-demanding physical experiments or live streaming of highest definition multimedia (3D Full HD, 2k, 4k). With DWDM, we have also managed to consistently separate transfer experiments from the regular traffic of connected institutions, representing a great benefit for the network stability. 23

24 8. Eduroam a eduid.cz Eduroam and eduid.cz

25 Pracovníci CESNETu se podíleli na vzniku evropské akademické roamingové infrastruktury eduroam, která podporuje mobilitu zaměstnanců i studentů a usnadňuje jim přístup k síti. Uživatelé zapojených institucí získávají automatický a bezproblémový přístup k (obvykle bezdrátové) síťové infrastruktuře všech ostatních zúčastněných organizací, a to v národním i mezinárodním měřítku. Nositelem projektu eduroam na evropské úrovni je pracovní skupina Mobility sdružení TERENA. CESNET se jako členská organizace sdružení TERENA zapojil do jeho příprav již od samého začátku. Pomáhali jsme s formulací principů sítě, s jejím reálným nasazením a dalším rozvojem. Působíme také jako správce národní federace a provozujeme národní uzel její autentizační infrastruktury. Rozšíření u svých členů jsme podpořili i prostřednictvím Fondu rozvoje CESNET. Také díky tomu se Česká republika může pochlubit jedním z nejhustších pokrytí eduroam na světě. CESNET workers have participated in creation of the European academic roaming infrastructure named eduroam, supporting mobility of workers and students while simplifying their access to the network. Users of participating institutions receive automatic and flawless access to (usually wireless) network infrastructures of all other participants, both on national and international levels. The eduroam project is implemented at the European level by the Mobility workgroup of the TERENA Association. As a TERENA member organisation, CESNET was already involved in the project definition. We helped formulate network principles, implement the network and develop it further. We are also active as an administrator of the national federation, operating a national node of its authentication infrastructure. We have supported eduroam propagation among our members also by means of the CESNET Development Fund. This is another reason why the Czech Republic can boast one of the most dense eduroam coverages in the world. Ing. Milan Sova architekt autentizační a autorizační infrastruktury sdružení, účastník řady mezinárodních aktivit a projektů v oblasti AAA Ing. Milan Sova architect of the authentication and authorisation infrastructure of the Association, participant of many international activities and projects in the AAA area 25

26 Podobné cíle má i česká akademická federace identit eduid.cz, kterou sdružení založilo a spravuje. Jestliže eduroam usnadňuje přístup ke komunikační infrastruktuře, eduid.cz dělá totéž pro síťové služby přístupy do databází, knihoven, repozitářů a podobně. Členové federace ověřují identity svých uživatelů pro poskytovatele služeb, což velmi zjednodušuje jejich využívání, ale zároveň respektuje ochranu osobních údajů jednotlivých uživatelů. The Czech academic identity federation eduid.cz, founded and managed by the Association, has similar objectives. While eduroam simplifies access to the communication infrastructure, eduid.cz performs the same for network services access to databases, libraries, repositories etc. Federation members validate their user identities for service providers, which dramatically simplifies use of these services while respecting the personal data protection for individual users. Mapa pokrytí eduroam v únoru 2011 eduroam coverage map in February

27 9. Síťový monitoring Network Monitoring

28 Sledování parametrů počítačových sítí, jejich chování a vyhodnocování přenášeného provozu je oblastí, které se věnujeme dlouhodobě a soustavně. Vytvořili jsme a nasadili řadu nových prostředků pro tyto účely a podařilo se nám je uplatnit i za hranicemi republiky. Sondy FlowMon, postavené na principu programovatelného hardwaru, jsme vyvinuli pro sběr statistických informací o datovém provozu a jejich poskytování protokolem NetFlow. Práce na nich jsme zahájili v roce 2004 jako součást výzkumných aktivit evropského projektu GN2, v jehož rámci byly také ověřeny na desetigigabitových trasách sítě GÉANT2. Monitoring of computer network parameters and network performance as well as traffic analysis is an area where we have been engaged for a long time on a consistent basis. We have created and deployed a number of new tools for this purpose, managing to exploit them also over the border of the Czech Republic. FlowMon probes, based on the programmable hardware, have been developed to collect statistic information on data traffic and to provide it using the NetFlow protocol. We commenced probes development in 2004 as part of the research activities within the GN2 research project, in which the probes were tested on 10 Gbps routes of GÉANT2. Ing. Tomáš Košňar specialista na síťový monitoring, autor rozsáhlých monitorovacích systémů G3 a FTAS, které jsou kromě CESNETu nasazeny i v sítích řady členů sdružení a komerčních subjektů Ing. Tomáš Košňar network monitoring specialist, author of complex G3 and FTAS monitoring systems, which are deployed in the networks of many Association members and commercial entities in addition to CESNET 28

29 Vývoj sond pokračuje, současná generace Flexible FlowMon nabízí vyšší výkon a širší možnosti než původní model. Kromě hardwaru ovšem vyvíjíme i složité softwarové systémy, jako jsou G3 či FTAS, které zpracovávají získané informace. Slouží jak pro analýzu dlouhodobých trendů, tak pro operativní vyhledávání datových toků při řešení aktuálních problémů. Uplatnění nacházejí také za hranicemi naší sítě, a to v České republice i v zahraničí. The development of the probes continued and the current Flexible FlowMon generation offers higher performance and wider capabilities than the original model. However, in addition to hardware we have been developing also complex software systems, such as G3 or FTAS, to process the acquired information. These systems are used for analysing long-term trends as well as instant localisation of data flows for isolating specific problems. Our tools are applied also outside our network, both in the Czech Republic and abroad. Ing. Ladislav Lhotka, CSc. vedoucí aktivit v oblasti programovatelného hardwaru, v pracovních skupinách IETF se podílí na vývoji protokolu NETCONF, propagátor IPv6 Ing. Ladislav Lhotka, CSc. head of programmable hardware activities, participating in NETCONF protocol development within IETF workgroups, IPv6 promoter 29

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life Jsme živá univerzita Česká zemědělská univerzita V PRAZE University Full of Life Czech University of Life Sciences PRAGUE www.czu.cz www.culs-prague.eu Plán areálu Campus map Fakulta agrobiologie, potravinových

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. OSOBNOST 4 Miroslav Svítek: Navigace je přínosem pro národní hospodářství! PERSONALITY

KOMENTÁŘ/COMMENT. OSOBNOST 4 Miroslav Svítek: Navigace je přínosem pro národní hospodářství! PERSONALITY KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři v roce 2006 pokračuje konsolidace trhu elektronických komunikací z pohledu počtu poskytovatelů sítí a služeb a jejich vlastnické struktury. Elektronické komunikace se prostě

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

Výroční zpráva. Annual report

Výroční zpráva. Annual report Výroční zpráva Annual report 2013 14 2013 14 The JIC s projects meet the selected aims of the Regional Innovation Strategy for South Moravia (RIS), which are to support innovation in business. The RIS

Více

výroční zpráva CESNET

výroční zpráva CESNET výroční zpráva CESNET Obsah CESNET, zájmové sdružení právnických osob Zikova 4, 160 00 Praha 6 / www.cesnet.cz / ISBN 978-80-904689-8-6 Grafický design: Petr Stupka, Radical Design, s. r. o. 8 16 Sdružení

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report 2 0 1 0 4 8 12 16 18 22 24 46 50 54 76 78 80 84 90 90 Úvodní slovo předsedy představenstva Profil Společnosti Hodnoty Společnosti Hlavní

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Investujte v srdci Evropy

Investujte v srdci Evropy INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI/INVESTMENT OPPORTUNITIES Sborník konference Collection of Conference Abstracts Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic 26. 4. 2011, Clarion Congress

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE SBORNÍK abstraktů / PROCEEDINGS Dopravní VaV centrum / 3. 10. 2011 Dopravní VaV centrum / VP 1 - Hloubková analýza dopravních nehod Úloha a poslání HADN Ing. Josef Mikulík, CSc. Historie, současnost a

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více