INDIVIDUALITA. INDIVIDUALITY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIVIDUALITA. INDIVIDUALITY."

Transkript

1

2

3 INDIVIDUALITA. Víte, co v životě chcete a víte, jak toho dosáhnout. Plníte si svá přání a plníte je i svým nejbližším. Protože o tom koneckonců úspěch je. Nepodřizujete se světu, to svět se podřizuje vám. Necháte si poradit, ale poslední slovo máte vy. Jste jiní, než většina. Jste výjimeční. Stejně jako vaše kuchyně. Reflektuje vaše specifické nároky. Odráží váš jedinečný životní styl. Provází vás na cestě k další metě a vítá vás při oslavě jejího dosažení. Je vaší součástí. Odlišná od průměru, vymykající se obyčejnosti. Osobitá. Speciální. Víme, kdo jste a jsme tady pro vás. Jste někdo. A přesně taková bude i vaše kuchyně. INDIVIDUALITY. You know what you want and you know how to achieve it. You fulfil your own and your dearest ones wishes. Because, eventually, that is what success is about. You do not yield to the world; the world yields to you. You accept advice, but have the last say. You are different than the majority. You are unique. Just like your kitchen. It reflects your specific demands. It mirrors your unique lifestyle. It accompanies you to the next goal and celebrates as you achieve it. It is a part of you. Different from the average, defying the ordinary. Individual. Special. We know who you are and we are here for you. You are somebody. And this is exactly what your kitchen will be like.

4 Platnost certifikátu je tři roky od data vydání. Karel Sýkora Vedení společnosti Vlastimil Sýkora Vedení společnosti kuchyňské studio Zlín Tř.T.Bati 28/37, Zlín je autorizovanou prodejnou kuchyní SYKORA Certifikát uděluje: S Y KORA, spol.s r.o., Razov 1204, Vizovice V e Vizovicích dne NEZPOCHYBNITELNOST. Garantujeme vám nejvyšší kvalitu a jedinečný design. Vaši cestu životem zpříjemňujeme a zjednodušujeme. Můžete se spolehnout, že tak jako se staráme o vás, pečujeme i o váš životní prostor. CERTIFIKÁT ŘÍZENÍ JAKOSTI ISO Management společnosti Sykora se zavázal řídit moderními praktikami podnikání, které přispívají ke zvýšení výkonu organizace a jsou garantem výsledné kvality pro zákazníka. Veškeré podnikové procesy jsou pravidelně kontrolovány a podrobovány náročnému auditu, na jehož základě nám byl opětovně udělen certifikát řízení jakosti ISO CERTIFIKÁT OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISO Naše společnost podniká zcela podle zásad enviromentální politiky, jejímž cílem je dodržování norem vedoucích k ochraně přírody i lidí a nepřetržité zlepšování podmínek životního i podnikového prostředí. CERTIFIKOVANÉ PRODEJNY. Každé certifikované kuchyňské studio Sykora splňuje nejpřísnější podmínky kvality, platné pro celou společnost. Odborně vyškolený personál prochází každoročním testováním. Certifikát je zárukou profesní zdatnosti zaměstnanců studia a jeho schopnosti poskytovat klientům nejvyšší kvalitu služeb. UNDOUBTED. We guarantee the highest quality and unique design. We make your walk of life more pleasant and simple. You can rely on the fact that as we care for you so we care for the space of your life. ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATE. The Sykora management has pledged to employ modern business methods that contribute to increasing the company s performance and guarantee top quality product offered to customers. All of the company s processes are regularly reviewed and subjected to strict audits, on the grounds of which we have been granted the ISO 9001 compliant guality management certificate again. ISO ENVIRONMENT PROTECTION CERTIFICATE. Our company is operated along the lines of its environmental policy targeted at complying with the standards governing the protection of the environment and human health and improving the environment as well as the conditions within the compan CETIFIED OUTLETS. Each of the Sykora certified kitchen studios fulfils the strictest quality requirements that apply to the entire company. Trained professionals must pass annual tests. The certificate is a guarantee of the outlet staff s professional qualifications and abilites to provide customers with services of the best quality possible. 2

5 KRÁSA. Skutečný půvab designu spočívá v jeho neuchopitelnosti. Co je krásné pro jednoho, může ostatní nudit. Najít podstatu trvanlivé a všeplatné vizuální působivosti je úkol, který nejde řešit nahodile. Proto se soustředíme na koncepční práci. Vždy dbáme na vnitřní energii. Hledáme kouzlo, které vyzařuje na první pohled. Zaměřujeme se na funkci, která pouhý design povyšuje na nástroj zasahující všechny smysly. Zkoumáme nečekané barvy, inovujeme tvary, používáme nejkvalitnější materiály. Kombinujeme je, zastupujeme, nacházíme nové. Barvám poskytujeme vůni a geometrickým tvarům vdechujeme život. Čerpáme z trendů, ale bezhlavě se jim nepodřizujeme. Tvoříme krásu, která nemá sezónní charakter. Jde nám o styl, který přetrvá a inspiruje. Vidíme se v originalitě a nápaditosti, které mají opodstatnění. Rozšiřujeme možnosti vizuální složky o další vrstvy. Protože když se to povede, vyústí to v jediný opravdový smysl, jaký vzhled může mít ve váš dlouhodobě krásný pocit. BEAUTY. The true grace of design lies in that it is ungraspable. What one may find beautiful, others may find boring. Discovering the substance of permanent and timeless visual impression is a task that cannot be tackled on an arbitrary basis. That is why we focus on conception work. We always care for the inner energy. We seek a magic that emanates at first sight. We concentrate on function, which raises mere design to a piece of art that hits all the senses. We explore unexpected hues, innovate shapes and use top quality materials. We combine them, replace them and find new ones. We give a fragrance to colours and breathe life into geometric shapes. We draw on trends without copying them rashly. We create a beauty that does not have a seasonal character. We are after a style that will last and inspire. We are keen on justified originality and resourcefulness. We expand the possibilities of the visual component with other layers. Because when we succeed, we achieved the only true goal appearance may have your permanently good feeling. TALENT. Pouze pokud patříte k absolutní špičce ve svém oboru, můžete se stát designérem firmy Sykora. Abychom našim klientům mohli nabídnout design odpovídající nejvyšším nárokům, zaměstnáváme ty nejlepší ve svém oboru. Návrháře, kteří přemýšlejí nejen o kráse, ale i o funkčnosti. Společnost Sykora poskytuje návrhářům inspirativní prostředí a tvůrčí podmínky. Naši designéři jsou v přímém kontaktu se světovou scénou. Díky pravidelné účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách mají neustálý přehled o nastupujících trendech, módních vlnách, barevných kombinacích či nejprogresivnějších technologiích. Společně s našimi konstruktéry a technology monitorují vývoj výrobních řešení, v závodech zahraničních dodavatelů testují nové materiály a komponenty, s marketingovými odborníky sledují a vyhodnocují poptávku trhu. Na základě těchto pozorování pak rok co rok rozšiřují nabídku o unikátní dezény. Od futuristických modelů po rustikální - šíře našeho portfolia je ohromná. Nastavili jsme ji tak, aby vyplnila každý záhyb jakkoli náročného vkusu. Díky tomu vám můžeme připravit kuchyni opravdu na míru. Současně s tvorbou našich stávajících designérů využíváme i práce mladé generace návrhářů, dravé a mimořádně vynalézavé. Spojením tradic a mladistvé tvůrčí invence vznikají skutečně originální nápady. Při jejich modelování v nejmodernějším softwarovém prostředí dbáme na to, aby skvělá forma měla také odpovídající funkci. Protože nám nejde o pouhý vzhled. Jde nám o dokonalost. Víme, že nic menšího vás nemůže uspokojit. TALENT. Only if you have reached the top in your profession can you become a Sykora designer. We employ only top creative brains so that we can offer a design satisfying our clients strictest demands. We employ only designers capable of pondering both grace and function. The Sykora company provides its designers with an inspiring environment and conditions facilitating creativity. Our designers keep in touch with what s going on in the world. As they regularly participate in international fairs and exhibitions, they are familiar with the latest trends, fashion waves, combinations of colours and progressive technologies. They monitor the development of production solutions hand in hand with our engineers and technologists, test new materials and components at foreign suppliers plants, and monitor and assess the market demands together with our marketing professionals. On the basis of these observations they are able to expand the offer with unique designs each and every year. Anything from futuristic to rustic the width of our assortment is breathtaking. We take care to offer such an assortment that will satisfy the desires of any taste no matter how demanding it may be. That is why we can tailor kitchens to your needs. Not only do we co-operate with our experienced designers, but also with the young generation of designers, who tend to be fierce and exceptionally innovative. The combination of traditions and young creative invention gives rise to truly original ideas. As the ideas take shape in our up-to-date software environment, we take care to couple marvellous form with uncompromising functionality. This is because we are not after mere physical appearance. We seek perfection. We know that you want nothing less.

6 INDICKÁ jabloň NENAPODOBITELNOST. Objevte v sobě originalitu, kterou budou chtít ostatní kopírovat. Vytvořili jsme pro vás kombinaci luxusních dvířek v grafitové barvě s dvířky indické jabloně. Spojili jsme svébytnou osobitost s vytříbeným vkusem. Nevšednost s důmyslem. Jak jsme to udělali? Pracujeme s jedinečnými dřevěnými dýhami, které vyprávějí svůj neopakovatelný příběh o unikátním designu. Pruhy z dýhy zarovnáme, vyhladíme a zalakujeme vysokým leskem. Poté je spoutáme k sobě tak, že na sebe přirozeně navazují na několika vedlejších skříňkách. Nikde na světě nenajdete dva stejné kusy. Neplatí to samé i o vás? Bílá pracovní deska Technistone vyjadřuje smysl pro kontrast. Jako protiváha tmavým, grafitovým skříním dodává místnosti rytmus. Horní skříňky mají svítící dno. Osvětluje pracovní plochu i vnitřní prostor skříňky. Čistá elegance je jméno hry, ve které se celou dobu pohybujeme. Zamilujete si ostré, ale vyvážené linie této sestavy. Představují pokořený svět, jehož hranice si stanovujete sami. Ostatní vás budou chtít následovat. INIMITABILITY. Discover originality in yourself; such that others will want to copy. We have created a combination of luxurious doors in the colour of graphite and Indian apple tree. We have blended a unique personality with a polished taste. Extraordinariness with ingeniousness. How did we do it? We use superior wooden veneers, which tell their unrepeatable story of unsurpassable design. We straighten the veneer bands, polish them and apply a glossy varnish. Then we fasten them in the frame and bind them so that they are linked quite naturally on adjacent cases. Nowhere in the world can you find two identical pieces. Is this not true of you, too?the Polystone white working surface expresses a sense of contrast. It gives a rhythm to the room as a counterpoint to the dark, graphite cupboards. The upper cupboards feature a fluorescent bottom. It lights both the working surface and the inside of the cupboard. Neat elegance is the name of the game that we are playing all the time. You will fall in love with the clear-cut, yet well balanced shapes of this unit. They represent a conquered world, the borders of which are up to you to set. Others will want to follow you. 4

7 5

8 ZEBRANO OPTIMISMUS. Je to v nás. Nepotřebujeme tmavé myšlenky, nepotřebujeme nikoho, kdo by nám říkal, že svět umí být ponurý. Víme, že je to jinak - naši existenci vyplňuje světlo a pohoda. Rozsáhlé plochy dvířek v barvě slonové kosti rozjasňují prostor tak, že se v něm všední stres snadno ztratí. Dýha ve vzoru Zebrano je lakovaná ve vysokém lesku a na první pohled dýchá elegancí a luxusem. Žulová deska Giallo California tvoří pracovní plochu a skýtá nezvykle velkorysý a soustředěný podklad pro mycí i varnou zónu. Geometrický design sestavy vychází vstříc jednoduchému funkčnímu stylu. Za nerezové rolety ukryjete to, co nemusí být vidět. Spotřebiče jsou vestavěny v ideální ergonomické výšce - otočíte se a cokoliv potřebujete, máte hned po ruce. Proč se rozptylovat něčím, co může fungovat samo? Prostoupí vámi relaxační klid. Aby také ne, když vyhlídky jsou víc než příznivé. OPTIMISM. It s within us. We don t need any dark thoughts; we don t need anyone to tell us that the world can be gloomy. We know better our lives are filled with light and well being. Extensive areas of ivory doors cheer up the room so that every-day stress easily disappears. The Zebrano veneer features a highly glossy varnish and breathes elegance and luxury at first sight. The Madurai Gold marble board covers the working surface and makes an unusually generous and concentrated base for a washing and cooking zone. The geometric design of the unit embraces a simple and functional style. The stainless steel screen will conceal what you don t want to be seen. All appliances are built in at the ideal ergonomic height just turn round and everything you need is close at hand. Why should one bother about things that can work on their own? You will be pervaded with a relaxed calmness. Which is not very surprising, given the positive perspective. 6

9 7

10 TEAK NEPOMÍJIVOST. K čemu jsou dojmy, které hned vyprchají? Představujeme sestavu definující nadčasovost. Nejmodernější prvky jsme namixovali s roky prověřenými materiály. Dýhovaná dvířka z teakového dřeva přinášejí dotek klasické krásy i neotřelé funkčnosti. Doplnili jsme je nepokryteckou bílou barvou ve vysokém lesku. Výsledek? Víc než přesvědčivý. Vzdušná, ale přitom neunikavá elegance, která se nikdy neomrzí. Otevřený prostor sestavy dýchá neomezenými možnostmi. V důmyslné pracovní desce Polystone je zapracován výsuvný systém ukrývající počítač. Stačí jednoduchý pohyb a kuchyně se propojí s celým světem nebo se promění v nejvoňavější pracovní místo, jaké si umíte představit. Pohyb číslo dvě, počítač zajíždí zpět a kuchyňský prostor je opět připraven být středem gastronomického vesmíru. Čisté a jednoduché - stejně jako linie, které sestavu utváří. Dominující designový odsavač par je prostředníkem mezi tím uvnitř a tím venku. Téměř neviditelné nerezové úchytky plní stejnou funkci, pomáhají odkrýt vnitřní část velkoryse pojatých úložných skříní. Ve varné zóně objevíte elektrickou pánev Wok. Takhle vypadá kuchyně, jejíž půvab a schopnosti nestárnou. Vychutnejte si s námi elixír věčného mládí. PERMANENCY. What is the point in impressions that fade away at once? We present a unit defining timelessness. State-of-the-art components are combined with materials that have stood the test of time. Veneer doors of teak wood bring a touch of classical beauty as well as unworn functionality. We have added a sincere white hue in high gloss. The result? More than convincing. Airy, yet down-to-earth elegance that you will never become weary of. The open space of the unit breathes unlimited possibilities. The subtly conceived Polystone working board features a drawing system concealing a computer. A simple movement will connect your kitchen with the entire world or will turn it into the loveliest smelling working area you can imagine. Movement number two and the computer is drawn back and the kitchen is ready to be centre of the gastronomic universe again. Plain and clean just like the line that shapes the unit. The dominating exhaust hood is the mediator between the inside and the outside. Nearly invisible stainless steel grips serve the same purpose; they help to reveal the inside of the generously conceived storing cupboards. In the cooking zone, you will find a Wok electric pan. This is what a kitchen whose grace and abilities do not grow old looks like. Come and enjoy the elixir of eternal youth with us. 8

11 9

12 OŘECH dijon MYSTIKA. Nahlédněte pod povrch luxusu. Za dýhovanými dvířky z materiálu Ořech Dijon se skrývá talent skvělých řemeslníků a nápaditá představivost schopných designérů. V kombinaci s plochami v barvě lilku ve vysokém lesku jsme vytvořili pavilon krásy, dílnu na gastronomická tajemství. Jemně členitý interiér má všechno - překvapivý moment i funkční jistotu. V sestavě vysokých skříní se usídlily vestavěné spotřebiče, nad solitérním ostrůvkem s varnou zónou našel své místo komínový odsavač par. Dvířka horních skříněk nečekaně přerušuje vsazené sklo. Je to jako poodkrytá poklička. Smíte se podívat, ale dál je vstup zakázán. Tohle je místo jen pro vyvolené. Bílá pracovní deska s povrchem z vysokotlakého laminátu pomáhá držet čisté, elegantní linie, na které si potrpíte. Svůdný charakter sestavy je plný dychtivých otázek. Jako například: Můžu si přidat, prosím? MYSTICS. Look under the surface of luxury. The veneer doors made of the Dijon Nut material hide the talent of artful craftsmen and resourceful imagination of gifted designers. The combination with surfaces in a glossy Aubergine hue creates a pavilion of beauty, a workshop where gastronomic secrets are made. The finely articulated interior of the Trend profile has it all a surprising moment as well as functional certainty. The set of tall cupboards house built-in appliances; above the solitary isle with cooking zone hovers a canopy hood. The doors of the upper cupboards are suddenly interrupted with glass panes. It is like a half uncovered lid. You may have a look, but you are not allowed to go any further. This place is only for the chosen. The Weis working board made of high-pressure laminate helps retain neat, smart lines that you really stand on. The seductive look of the unit is full of craving questions. Such as, for example: Can I have another helping please? 10

13 11

14 ZÍTŘEK. Svět se zrychluje. Zmenšuje. Uniformuje. Je těžké udržet si svůj vlastní styl. A ještě těžší je obhájit ho před ostatními. Ale vám se to daří. Žijete v souladu se svým přesvědčením i potřebami. Žijete zdravě a moderně. Nejde vám jen o to být trendy; zdravá výživa je pro vás samozřejmou přirozeností. Dbáte na svou štíhlou linii, protože se nenecháte ničím zabrzdit. Pracujete na své dobré kondici, protože chcete být o krok dál. Využíváte wellness programy, chodíte na fitness. Jíte biopotraviny. Vnímáme vaši touhu po stravovacích návycích, které vám prospívají. Tak jako jste vy v dokonalé kondici, totéž čekáte od kuchyně. Není to otázka náhlého rozhodnutí: jako vždy víte, co a proč děláte. Jde vám o budoucnost. TOMORROW. The world is getting faster. Smaller. More uniform. It is hard to keep your own style. And it is even harder to defend it against others. But you are doing well. You live in harmony with your belief and needs. You live a healthy and modern life. You do not care about being trendy; a healthy diet is simply commonplace with you. You care for your slim figure because you do not let anything slow you down. You keep fit because you want to be a step further. You use wellness programmes and work out in fitness centres. You eat organic food. We perceive your desire for eating habits that you can benefit from. You want your kitchen to be in perfect condition; and you expect the same from yourselves. It is not a matter of a sudden decision: As usual, you know what you do and why. You care for your future. 12

15 Salát s papájou a krevetami Salad with papaya and prawns doba přípravy obtížnost 10 minut snadné preparation time difficulty 10 minutes easy Salát s papájou a krevetami suroviny na 4 porce 1 velká papája (nebo 2 menší) 200 g předvařených neloupaných krevet 200 g polníčku 1/2 limetky 2 mladé cibulky s natí 1 chilli paprička 100 g mandlových plátků 2 lžíce čerstvých koriandrových lístků salátová zálivka: šťáva z 1/2 limetky 1 lžíce arašídového oleje 1 lžíce rybí omáčky Fisch sauce 1 lžíce hnědého cukru (třtinového nebo přírodního) Papáju důkladně omyjte, podélně rozřízněte a lžičkou odstraňte semínka. Dužinu nakrájejte na měsíčky a dejte je do mísy na salát. Přidejte omytý, osušený a na kousky natrhaný polníček, lístky koriandru a polovinu důkladně omyté limetky nakrájené na tenké dílky. Dále přidejte na kolečka nakrájenou naťovou cibulku a chilli papričku, kterou nejprve podélně rozřízněte, odstraňte semínka i bílé blanky a nakrájejte ji nadrobno. (Milovníci ostré chuti mohou nakrájet papričku i se semínky.) Vše lehce promíchejte. Připravte si zálivku. V misce prošlehejte limetkovou šťávu s rybí omáčkou, arašídovým olejem a hnědým cukrem. Salát servírujte vychlazený a ozdobte ho krevetami, lehce opraženými mandlovými plátky a přelijte salátovou zálivkou. Salad with papaya and prawns for 4 people 1 Big papaya (or 2 small ones) 200 g Pre-cooked unpeeled prawns 200 g Lamb s lettuce 1/2 Lime 2 Young onions with leaves 1 Chilli pepper 100 g Almond slices 2 Spoonfuls of fresh coriander leaves salad dressing: Juice from the 1/2 lime 1 Spoonful of peanut oil 1 Spoonful of fish sauce 1 Spoonful of brown sugar (cane or natural sugar) Rinse the papaya thoroughly, cut it lengthwise and remove the seeds with a teaspoon. Cut the pulp into crescents and put them into the salad bowl. Add rinsed, dried and torn leaves of lamb s leetuce, coriander leaves and half of the thoroughly rinsed lime cut into thin pieces. Next add the onion cut into rings and the chilli pepper, which you must first cut lengthwise, remove the seeds and white skins and cut into tiny pieces. (Those who like it hot may cut the pepper without removing the seeds.) Mix everything lightly. Prepare the dressing. Put lime juice, fish sauce, peanut oil and brown sugar into a bowl and blend well. Serve the salad chilled and topped with prawns, fried almond slices and salad dressing. 13

16 WENGE ABSOLUTNO. Kolik slov potřebujete, abyste vyjádřili dokonalou myšlenku? Věříme, že jich stačí málo, pokud jsou to ta pravá. Použili jsme dýhovaná dvířka Wenge, abychom demonstrovali naše odhodlání poskytnout vám jedinečný luxus. Dosadili jsme silnou nerezovou pracovní desku, abychom vám nabídli zrcadlo komfortu. Odráží se v něm naše posedlost absolutní krásou a funkcí. Odráží se v něm vaše vlastní touha po výjimečnosti. Minimalisticky pojatá sestava vychází ze dvou rovnoběžných sad skříní v profilu Delux. V jedné sadě jsou zabudovány spotřebiče, druhá slouží jako podklad pro varnou a mycí zónu. Zároveň ji můžete využít jako servírovací pult. Závěsný odsavač par kopíruje tvar i délku pracovní desky. Úsporný, elegantní design odpovídá nárokům lidí, kteří se na své cestě k úspěchu nenechají rozptylovat. Jestliže je dokonalost v detailu, v této sestavě je absolutno. ABSOLUTENESS. How many words do you need to express a perfect idea? We believe a few will do if you find the right ones. We have used the Wenge veneer doors in order to demonstrate our determination to provide you with a unique luxury. We have fitted a stainless steel working board with a high edge to offer you a mirror of comfort. It reflects our obsession with absolute beauty and function. It also reflects your own yearning for uniqueness. The minimalist conception of the unit stems from two parallel sets of Delux profile cupboards. One features built-in appliances, the other one is the base for the cooking and washing zone. It can also be used as a serving desk. The suspension exhaust hood copies the shape and length of the working board. Its economical and smart design corresponds to demands of people who do not get distracted on their way to success. If God is in the detail, this unit features the absolute. 14

17 15

18 SIMPLY PŘIROZENOST. Takhle to máte rádi. Krásu bez příkras. Komfort bez kudrlinek, které zavazí. Tuto sestavu jsme pojali jednoduše. Na začátku byla potřeba vytvořit kuchyni špičkových parametrů, která nepotřebuje nápovědu, aby oslnila. Dvířka jsme nalakovali ve vysokém lesku a nabarvili ve vínově červené. Do protikladu jsme postavili čisté, bílé materiály pracovní desky a zástěny. Lehkost barevného ladění podtrhuje leštěný nerez spotřebičů. Použitý profil Simply přesně vyjadřuje myšlenku, že ty nejlepší věci bývají nekomplikované. Mycí centrum se nachází na akurátním ostrůvku. Varné centrum je přesně naproti, protože vy nemáte náladu dělat zbytečný krok. Indukční deska leží na vysokotlaké pracovní desce z bílého laminátu o tloušťce 6 centimetrů. Každé dvířko je vybaveno úchytkou s vyfrézovaným otvorem na ruku. Díky tomu se s nimi manipuluje nevídaně snadno. Maličkost, ale mimořádná. A takových tu najdete mnohem víc. Přirostou vám k srdci. Zcela přirozeně. NATURALNESS. This is how you like it. Unadorned beauty. Comfort without embellishments that get in your way. This unit is conceived simply. At the beginning we felt the need to create a kitchen of top parameters; one that does not need any explaining to dazzle. The doors have glossy varnish applied and are painted ruby. As a counterpoint the unit features neat, white materials of the working board and screen. The lightness of the colour atmosphere is enhanced by the polished stainless steel surfaces of appliances. The Simply profile accurately expresses the idea that the best things are uncomplicated. The washing centre is located on a delicate isle. The cooking centre is situated immediately opposite so you do not have to take a needless step. The induction cooking board lies on a high-pressure working board made of 6 mm thick white laminate. Each door is fitted with a grip with a mill-cut hole for the hand. This is why the doors are incredibly easy to handle. A mere trifle but exceptional. And there are many more. You will take them to your heart. Quite naturally. 16

19 17

20 OŘECH KLASIKA. Kdepak náhoda. Styl musíte mít v sobě. Grácii, která ostatním řekne, že vy jste ti, kdo inspirují ostatní. Tato sestava vychází z vašeho smyslu pro klasický šarm a vůdčí eleganci. Slonovinovou nevinnost jsme nechali rozdmýchat zemitostí ořechové dýhy a propojili jsme tak konzervativnost s neuchopitelností zítřka. Robustní plochy dýhovaných dvířek obsahují maximum úložných prostor a zároveň nabízí spoustu místa pro obslužné činnosti. Ke komunikaci vyzívá solitér s mycím centrem, kdy zvýšená servírovací část sendvičového typu slouží jako příjemný bar. Pozvěte si návštěvu a udržujte konverzaci, zatímco budete udržovat těstoviny ve varu. Spotřebiče jsou vestavěny do spořádané horizontální linie. Nepodléhají módním výstřelkům, ale naopak ukazují, jak vypadá osvědčená krása. Na pracovní desku jsme použili laminát se vzorem kamene, který se snadno udržuje a navíc do sestavy vnáší umírněnou eleganci. Zástěny dostaly obdélníkovou strukturu, která je stejně uklidňující jako působivá. Někdy je dobré překvapit sami sebe tím, že se překvapit nenecháme. Pokud chceme experimentovat, zkusme to s jídlem, ne s našimi potřebami. CLASSIC. No chance. Style has to be in you. A grace that will tell others that you are the one who inspires the rest. This unit stems from your sense of classical charm and leader s elegance. We have used down-to-earth nut to kindle the ivory innocence combining thus conservativeness with the ungraspable tomorrow. The robust surfaces of the veneer doors conceal maximum storing areas while offering plenty of room for servicing activities. The solitary washing centre is a sandwich type the elevated part of which may serve as a pleasant bar. Invite your friends round and keep the conversation going while keeping the pasta boiling. A combination of classical nut colour and materials will satisfy your need for control. The appliances are built in a decent horizontal line. They are not subject to the excesses of fashion; on the contrary, they show a proven beauty. The working board features the Beige stone, which is easy to maintain, meets the strictest requirements and, moreover, brings a moderate elegance to the unit. The screens are made as rectangular structures, which is as relaxing as impressive. Sometimes it might be a good idea to surprise oneself by not getting surprised. If we feel like doing an experiment, let s try to experiment with food, not with our needs. 18

21 19

22 DUB natur OSLNIVOST. Rádi se obklopujeme věcmi, které vybočují z teorie, že svět kolem je obyčejný. Nejdeme cestami, kterými chodí davy ostatních. Nevidíme světlo na konci tunelu, vidíme tam celý ohňostroj. Dýhovaná dvířka Dub Natur prozáří každý interiér. Hladivá, měkká barva nepřipustí ani stopu chmurných myšlenek. Množství nápaditě zakomponovaných svítidel mění sestavu na pódium. Můžeme si dovolit myslet velkoryse. Komplet je rozsáhlý, přesto disciplinovaný. Nabízí vynikající manévrovací prostor, a zároveň skvělou ergonomii, díky které máme vše po ruce. Skleněné poličky nad pracovní deskou s dezénem betonu se rytmicky střídají. Podlouhlé nerezové úchytky na dvířkách odpovídají madlům na vestavěné chladničce a vinotéce. Obojí, společně s potravinovou skříní, je zapuštěno do předsazené stěny. Tato sestava potvrzuje, že umíme dát věcem glanc a život si dokážeme vychutnat naplno. DAZZLING. We like to be amidst things that contradict the theory that the world around is grey. We do not tread the paths where crowds go. We do not see the light at the end of the tunnel; we see a whole firework display. The Natural Oak veneer doors will light up every interior. The soothing and smooth hue will drive all dim thoughts away. A number of lighting fixtures artfully incorporated into the unit turn it into a stage. You can afford to think big. The corpus is flourishing, yet disciplined. It offers an outstanding manoeuvring area as well as great ergonomics, thanks to which everything is at hand. The shelves over the Beta working surface take turns rhythmically. The oblong stainless steel door grips correspond with the levers on the built-in refrigerator and wine collection case. Both, as well as the food larder, are embedded in the advanced wall. The Delux profile confirms that we can make things shine and live our life to the full. 20

23 21

24 NAPLNO. To je vaše životní krédo. V práci. Při zábavě. I při odpočinku. Nesnášíte kompromisy. Toužíte po maximálním výkonu a maximálním prožitku. Když relaxujte, myslíte to vážně. Jsme tady od toho, abychom vám přinesli skvělý výsledek i jedinečné uvolnění. Naše sestavy jsou navrženy v dokonalé ergonomické formě. Díky tomu se veškeré činnosti v kuchyni mohou odehrát pohodlně, snadno a rychle. Naplno. Vnitřní vybavení sestavy od otočných karuselů, přes výsuvné systémy po rafinované úložné sety vám zaručí, že vše máte po ruce, včas a bez překážek. Odpadkové koše jsou diskrétně ukryty a hladce se vysunou bez jakékoliv námahy. Materiály, které používáme, se lehce udržují. Je nám jasné, že máte spoustu jiných plánů, než přemýšlet nad chodem kuchyně. Proto jsme ji vymysleli tak, abyste se mohli věnovat sobě a ne jí. TO THE FULL. This is your creed. At work. When having fun. And even while relaxing. You hate compromises. You long for maximum performance and maximum experience. When relaxing, you are serious about it. We are here to bring you a great performance as well as unique relaxation. Our units are designed in perfect ergonomic form. Thanks to this all kitchen activities can be carried out conveniently, easily and quickly. To the full. The inner equipment of the unit from revolving carousels, drawing systems up to subtle storing areas guarantees that you will find everything close at hand, in time and unhindered. Waste baskets are discretely concealed and will draw out or open without any effort on your part. The materials that we use are easy to maintain. We realize clearly that you have too many other plans to think about the operation of your kitchen. Therefore, we have designed it in such a way that you can devote your time to yourself and not to the kitchen. 22

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax relax Gastein Při v létě i zimě opravdový ráj Ondřej Marek www.gastein.com Pod nohama nám leží jeden z nejkouzelnějších koutů Rakouska bližším prozkoumání slova wellness zjistíme, že vyjadřuje každou drobnost,

Více

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii Jindřichův Hradec: Welcome to Czech Canada Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens Pražské zahrady Spring @ Corinthia Jaro v Corinthii S P R I N G 2 0 0 6 Daniel Maj Front Office Supervisor

Více

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK www.wellnessbook.eu 01/2010 69 Kč 3,19 www.wellnessbook.eu FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURECKÝ BELEK golf, moře, bazén, lázně, výřivky,

Více

7, 8, 9/2014. Noví nájemci / new tenants. Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře

7, 8, 9/2014. Noví nájemci / new tenants. Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře 7, 8, 9/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners / Interviews with Jaroslav HavEL, Managing Partner, Havel, Holásek

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV www.janhotels.cz Dear friends of Jan Hotels, Vážení přátelé sítě hotelů Jan Hotels, With great pride I address all

Více

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan Modern School for Saxophone Ivan Myslikovjan INTRODUCTION In this introduction, I take the liberty to call the attention of you all who are related to the saxophone in someway - pupils, students, orchestra

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě

Více

Exkluzivní soukromí Exclusive privacy. Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž. Hřiště a zámek na klíč Tailor-made course and chateau

Exkluzivní soukromí Exclusive privacy. Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž. Hřiště a zámek na klíč Tailor-made course and chateau podzim/zima 2011 autumn/winter 2011 online Exkluzivní soukromí Exclusive privacy Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž Senior Tour vládl Lane Lane led the Senior Tour Hřiště a zámek na

Více

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6 Contributing authors: Daniel Frey, Patricie Nowaková, Jan Pávek, Alice Eichlerová, Renata Buchtová, Markéta Tušková, Zuzana Tarabusová, Hans Rosen, Roman Divín, Stephen Mullen, Rudolf Červenka, Karel Kostka

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

UNIVERZITA. přidané hodnoty. University of added value. your key to KVADOS. Nejlepší oblek je na míru. Šťastná třináctka Lucky thirteen

UNIVERZITA. přidané hodnoty. University of added value. your key to KVADOS. Nejlepší oblek je na míru. Šťastná třináctka Lucky thirteen Spojení pro kvalitu Connecting for quality strana / page 3 Martin Hamala your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Podzim / Autumn 2013 32 Vášeň / Passion

Více

M A G A Z I N E. Our people. Naši lidé. Your experience. Vaše zážitky. Andrew Murray Golf Jan Jenčovský Club

M A G A Z I N E. Our people. Naši lidé. Your experience. Vaše zážitky. Andrew Murray Golf Jan Jenčovský Club Léto Summer 2014 M A G A Z I N E Naši lidé Vaše zážitky Our people Your experience Andrew Murray Golf Jan Jenčovský Club Robin Hiseman Chateau Lukáš Beil Catering 04 12 18 20 26 32 34 36 Nová tvář, osvědčená

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku.

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Official Magazine of Brno Airport Summer 2015 Travel Face2face Leisure Art & Architecture oficiální magazín Letiště Brno Léto 2015 Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Tereza

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Ať zmizí duchové! Ghosts begone! your key to KVADOS. Podzim / Autumn 2012. Logistika všedních dnů Everyday logistics.

Ať zmizí duchové! Ghosts begone! your key to KVADOS. Podzim / Autumn 2012. Logistika všedních dnů Everyday logistics. Logistika všedních dnů Everyday logistics strana / page 3 Gabriela Wojaczková your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Podzim / Autumn 2012 Ať zmizí

Více

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success Miroslav Hampel On a wave of innovation strana / page 3 Na vlně inovací your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients 28 Vášeň / Passion Ladislav Cheben:

Více

podzim/zima - spring/autumn

podzim/zima - spring/autumn podzim/zima - spring/autumn editorial editorial Milí čtenáři Metropolitanu, šaty dělají člověka a grafika dělá náš časopis. Po několikatýdenních přípravách vám dnes představujeme magazín v docela novém

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více