VLASTNÍ ŽIVOTOPIS MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ. Můj původ a dětství.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ ŽIVOTOPIS MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ. Můj původ a dětství."

Transkript

1 VLASTNÍ ŽIVOTOPIS MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ Můj původ a dětství ň narozena v Praze tįi měsíce pįed vpádem německých armád. Otec byl v té době důstojníkem čs. armádyě matka pilnou úįednicí a cizojazyčnou korespondentkou. Otec Ůrantišek Puchnar pocházel z velké rodiny ě tradičně po generace rolnické. Byl z 10 dětíě z velkého gruntu ( 15 hektarů půdy) a svou rodnou moravskou vesnici Kdousov u Moravských Budějovic velice miloval. Byl zvyklý na všechny zemědělské práceě pįesto ho dali ještě za Rakouska na studie a stal se venkovským učitelem. Aby si mohl dovolit se oženitě šel kvůli vyššímu pįíjmu studovat na vojenskou akademiiě stal se důstojníkem a prožil I.světovou válku na Bosně. Odtud si pįivezl jeden velký mosazný nábojě který měl jako těžítko postavený na psacím stole a mně jako dítěti įíkávalě že jej chytil pįi bojích do ruky. Já jsem mu to tehdy slepě věįila a teprve za mnoho let mi tatínek įeklě že v pįímých bojích nebyl. Pįesto byl mnohokrát vyznamenán různými įády. Když pracoval za okupace v českém odbojiě bylo to dost nebezpečnéě- po osvobození 1945 dostal navíc Įád stįíbrného lva. S lidmi rád filozofovalě měl v knihovně m.j. pįeklady z nápisů ve hrobkách starého ťgypta s vlastnoručním věnováním od Ťr Ůr.Lexyě který byl jeho pįítelem.také pįátelský kontakt měl s Ťr V.Lesnýmě který mu věnoval svůj spis o buddhismu. Otec se ve 40 letech oženil.vzal si o dvacet let mladší Aničku neboli Anny Kobliskovouě původem z jižních Čechě která znala pět světových jazyků a měla z nich státní zkoušky. Uměla hrát na klavírě zejména Beethovenaě a vaįit se učila v klášterní škole v Českých Budějovicích. Živila se sama (díky absolutoriu na Obchodní akademii ) jako půvabná a obdivovaná sekretáįka a korespondentka. Pįed tím měla velkou vášeň pro světové filmové hvězdy ě krásné ženy i muže hrdiny. Sbírku několika desítek fotografií jí babička jednou spálila. Mamince zbyla další záliba- a to pro beletriiě politikuě válečné události a důstojníky. To jí bylo užitečné a i osudnéě když se seznámila s mým budoucím otcem. Vyprávěla miě že v uniformě vypadal báječně. Maminka byla navíc velice sečtěláě četla romány v polštiněě zejména Sinkiewiczeě v němčině všechny Mayovkyě spoustu detektivek v angličtině. Ťíky její humánní výchově se mým životním vzorem v 10 letech stal hrdinný náčelník Vinnetou - to bylo v r.194ň. Později se mi to velice hodilo ě počínaje studiem,- a bojem o existenci konče.. Za socialismu pįekládala matka velmi ráda detektivky od Agaty Christie pro matematiky a fyziky z Matfysu UK v Prazeě kde byla posledních asi 2O let zaměstnána. Kromě literárních sklonůěkteré maminka projevila co by mladá studentkaě když svému strýciěmajiteli drogerie U slunce v Praze na Smíchověě napsala įadu veršovaných inzerátů na speciální prostįedek- prášek proti molůmě švábůmě štěnicím a rusůmě- pěstovala maminka od dětství hru klavírníě pročež dědeček jako úįedník pojišťovny jí s babičkou koupili klavír. O nezvyklé technické zdatnosti mé matky svědčí následující událost : jednoho dne, když rodiče odešli na nákup a nechali svou 12 letou dceru domaě tato z potįeby pochopit strukturu a technologii klavíru jej rozebrala a postupně rozložila všechny částiě struny i kladívka v įadách po podlaze na koberci v salonu. Když rodiče vstoupiliě nebyli mocni slova. Pak dali své dceįi ultimatumě že když klavír nedá do původního poįádkuě dostane obrovský výprask. Taková motivace mou maminku zįejmě velmi povzbudilaě takže klavír bleskově složila a zahrála rodičům jejich oblíbené skladby, nastalo velké smíįení a tento památný čin vstoupil do historie našeho šlechtického rodu. Ťochovaly se totiž listinyě z nichž plyneě že rod po mém dědovi měl dįíve pįídomek von Barau de Ťesmetě že tedy vznikl spojením německé a francouzské krve. Po smrti babičky však maminka našla i 1

2 zápisě že jeden z našich pįedků někdy v polovině 19.stol. v jedné významné pražské hospodě ten šlechtický predikát propil. Nijak jsme toho neželelyě neboť babička sama byla z hospody, dokonce z 10 dětíě a tak od dětství roznášela pivo a i jinak těžce pracovala v hospodáįství. Pradědeček - její otec- byl zároveň majitelem polností a velkého įeznictvíě takže patįil k honoraci městečka Plánice u Klatov v jižních Čechách. Na výchově dětí pracoval pevnou rukou. Babičce jednou udělil takový pohlavek, že na jedno ucho ohluchla. Až dnes se divímě proč to tolikrát za svůj život vyprávěla. (Možnáě že to byla ženská varianta vztahu k otciě jaký prožíval Ůranz Kafka.) Babička pak odešla od rodiny do Vídněě kde se postavila na vlastní nohy : vstoupila do služby k bohatým měšťanům a po letech se vrátila s penězi a výbavou a šťastně se vdala. Na svatební fotografii v dlouhých secesních šatech a s pštrosími pery na klobouku vypadá jako císaįovna - manželka Franze Josefa. S hudebním nadáním mé maminky je mé dětství nerozlučně spjato : když jsem byla batole a musela jsem po obědě spátě hrávala mi na klavír obvykle Beethovenaě a to Měsíční sonátu nebo milou sonátuě zvanou dešťové kapky. Po večerech nacvičovaly s babičkou různé písněě a tak se denně u nás muzicírovalo. Babička doma pįi práci prozpěvovala od rána do večera a docházela dokonce do slavného pražského spolku Hlaholě kam mne jako dítě též pįivedla. Zpívala jsem ve čtyįhlasém dětském souboru Hlaholu dokonce i koncertněě na pį.operu Nabucco na podiu Smetanova sálu v Obecním domě v Praze.. Babička mne též vodívala na kůr blízkého kostelaě kde zpívala o májových slavnostech a pįi mších. Mne daleko více než zpěv v kostele zajímaly pedály varhaně na které jsem dobįe viděla, prohlížela jsem různé įezby a ornamenty ve dįevě barokních ozdob varhan i lavic. Nejvíce mne pįitahovaly tajemné barevné paprsky slunceě procházející skrze okenní vitráže. Ťokud jsme žily s otcem ve vojenském bytě v Ťejvicíchě maminka učívala ruštině a angličtině různé známéě ale tajněě aby na to nacisté nepįišli. Měla ve spodní skįíni kredence v kuchyni složeny ročníky časopisů o okultismu a u nich jsem jako dítě často sedávala a prohlížela fotografie. Nejvíce mne zaujal výjevě kterak krásnou mladou ženuě vznášející se vodorovně nad podiem v úzkých černých šatechě rozįezává ohromný lesklý kotouč cirkulární pily v rovině pasu na dvě části. Žena měla klidný výraz a zavįené očiě po straně jeviště jí asistoval pán v černém smokingu. Byla jsem tehdy dítě sotva pįedškolníě takže vysvětlení jsem si nemohla pįečístě a toto prohlížení jsem měla od maminky pįísně zakázáno. Avšak to množství záhadných obrázků a tajemnoě obestírající balíky skrytých časopisůě mi už v útlém věku neverbálně ukázaloě že existuje jakýsi ohromný neznámý světě důležitý pro spousty lidí natolikě že jsou schopni jej spontánně chránit. Maminka byla určitou dobu ctitelkou východní filozofie. Pįeložila sama Bhagadvadgítu z angličtiny a krasopisně ji napsala do tlustého sešituě- ten mi darovalaě když jsem slavila 15. narozeniny.toho jsem si moc vážilaě dodnes ji uchovávám. Matka četla buddhistické spisy v angličtině a sama žila velmi stįídmě a jednoduše. Ťo poslední chvíle každému obětavě pomáhala.--- Až když jsem dospělaě se mezi įečí zmínilaě že chodívala do tajné okultní společnosti ke známému duchovnímu badateli a spisovateli Weinfurteroviě také otec tam párkrát zašel. Pamatuji seě že za německé okupace jsem prožívala neskutečný strach z gestapáckých důstojníkůě kteįí chodili po Uralské ulici v Ťejvicích kolemě když jsem chodívala do první tįídy školy u sv. Gottharda. Jejich naleštěné černé vysoké holinky a dlouhé černé pláštěnky působily na mne jako zjevení děsivých démonů.- - Pozdějiě během pražského povstání naši obléhali generální štáb SS. Jednoho dne jsem slyšela silnou stįelbu - rány jako z děla a strachy jsem se vtěsnala do škvíry mezi skįíň a zeď v pįedsíni. Rodiče mne tu našliě když se vrátiliě vyprostili mne a vyprávěli o pįestįelce mezi Němci ve štábu a ruskými tanky, jak museli ležet dlouho na zemi pod keįiě než to skončilo.vzali mne druhý den na kulaté náměstí na velké vítání osvobozující armádyě a tam jsem poprvé viděla tak obrovské množství jásajícího lidu.ťěti lezly po ruských tancíchě pįidala jsem se k nim a dostala jsem dárkem něcoě co jsem vůbec neznala - zabalenou tabulku čokolády. Ale bohužel rodiče se začali rozvádětě i když spolu v roce 1945 z čistého nadšení vstoupili do nové KSČ. Trvalo to do r.194ň.- Jak rozvodě tak i jejich členství ve straně.. 2

3 Ten rok 194ň pro mne vůbec znamenal velké změny : byla jsem osobně pįedvolána k soudu pįi rozvodovém stání rodičůě abych įeklaě u koho chci bydlet. Vybrala jsem si maminku. To mi bylo deset let.-ťaleko větší důležitost však mělo toě o čem jsem nikomu neįeklaě a co jsem náhle a nečekaně zakusila. V tom roce jsem totiž prožila velmi silný vnitįní světelný a kosmický zážitekě který trval několik dní. Chápala jsem jej jako odpověď na mé dlouhodobé tázáníě jak vznikl vesmír a co je jeho podstatou. - - Byla jsem také u zpovědi a pįijímáníě neboť mne rodiče podle vžitého zvyku po narození dali pokįtít a udělali ze mne členku įímsko-katolické církve. Se zpovídáním jsem měla moc starostíě neboť jsem si musela hįíchy vymýšlet.tehdy jsem vzala na pomoc t.zv. zpovědní zrcadloě které jsme ve škole dostali. Náboženství jako vyučovaný pįedmět pro mne spočívalo v tomě že jsme museli umět nazpaměť pįíručku pravidelě zvanou Katechismusě - k tomu jsme museli vykonávat dobré skutky a vybarvovat za každý pěkný čin jeden kvítek ve věnečkuě který nám vyučující jeptiška otiskla jako velké ornamentální razítko do sešitu. Když jsem začala chodit do páté tįídy obecné školyě to vyučování náboženství zrušili. Mám dodnes v pamětiě že jsem se v desátém roce věku horlivě starala o vznik života na zemi ě o utváįení pevnin a staré civilizace.tehdy mne nejvíce zajímaloě jak vypadal život v českém moįi doby kįídovéě dále Nejstarší dĝjiny Pįední Asieě Indie a Kréty v sepsání akademika Bedįicha Hroznéhoě a ještě Krásy nerostůě což byly knížkyě které jsem si v r.194ň dala koupit od tatínka k vánocům ě když mi bylo deset let. Skutečně všechny tyto knížky a prožitky měly významnou roli v utváįení mé pįedstavivostiě a ještě v dospělém věku jsem vycházela z těch vzpomínek. Žily jsme s matkou a babičkou v bytě na Smíchově hodně chuděě proto babička za války v kuchyni stále krmila husu. Topily jsme uhlím a já jako nejmladší jsem je nosila ze sklepa. Ťělalo to dvanáct plechových kbelíků ( dvacetilitrových) od marmelády a to postačilo jen na tįi dny.to bylo na malé dítě moc. Trvalé bolesti v páteįiě které tehdy vznikly ze skoliozyě jsem začala léčit až za tįicet let.-- V pįízemí byla velká drogerieě kdy pracoval můj strýc. Často jsem za ním chodilaě prohlížela barvy a postávala ve skladechě které úžasně voněly. Ta vůně se táhla po chodbách a schodištích domu až do tįetího patra na půduě kam jsem chodila každý týden věšet s babičkou prádlo. Krásně tam vrkali holubi a skrze škvíry ve stįeše padaly na starou cihlovou dlažbu chvějivé proužky slunečního světla.- Ještě v pįedškolním věku veškeré mé hravé záliby rozvíjela babička tímě že vysypala hromádku bílé mouky na dįevěný vál a já jsem si z ní modelovala krajiny a zámky. Pak na vále babička hrála se starým dįevěným Kašpárkem divuplné scény a já jsem ani nedutala nadšením.- Pamatuji siě že až do dospělosti jsem nedostávala nové šaty ě boty jsem nosila obnošenéě pįešívalo se na mne všechno ze staršího ošacení po maminceě tetě a babičc.teta byla dobrá švadlena z povolání a často na mne brala míru. Kabáty a kostým jsem měla z vojenských stejnokrojů po otci ještě v době studia na AVU,- vše ve hnědé nebo černé barvěě- a tak jsem se od dětství učila šetįeníě skromnostiě odįíkání.- To se mi později v životě velice hodilo. Kreslířské začátky. Asi od tįí let jsem živelnĝ kreslívala nejvĝtší část dne.hodnĝ silný dojem ve mnĝ vzbudila návštĝva pražských Karlových lázníě kam mne matka zavedla ve vĝku asi 5 let. Po návratu jsem si sedla a mnoho listů papíru jsem zaplnila kresbami postav nahých žen ve sprchách nebo sedících u bazénuějak jsem si je pamatovala. Když jsem svá díla jako obvykle ukazovala rodičůmě otec se rozzlobil a velmi ráznĝ mi naįezal. To jsem tehdy nesla jako kįivdu. (Po druhé naopak kvůli abstrakci mi udĝlil pohlavky až v mé dospĝlostiě když jsem již studovala na AVU a o prázdninách na moravském venkovĝ jsem malovala na půdĝ obrazyě kterým tehdy nerozumĝl..) Jako dítĝ pįedškolní jsem stále kreslila zpamĝtiě nejvíce obdivu sklidily moje kresby celého pekaįství se všemi pultyě s lidmi a všemi druhy pečiva ve sklenĝných vitrinách Kreslila jsem zpamĝti jak pekaįství pana Lichtenberga v Ťejvicíchě tak i pekaįství pana Lánského na SmíchovĜ naproti pįes kolejeě kam jsem také dennĝ chodila. Maminka mne učila pracovat 3

4 s pastelkami takě že jsme společnĝ vybarvovaly ilustrace v pohádkových knížkách pro dĝti. KromĜ toho pro mne vymalovala stĝnu u mé postýlky výjevy ze slavného Ťisneyova filmu SnĜhurka a sedm trpaslíků.tak jsem už jako batole usínala pod nástĝnnou malbou. Opravdu velký vliv mĝly na mou obrazotvornost ilustrace v knížkách. PozdĜji v 10 letech jsem dostala 1. cenu celostátní dĝtské soutĝž Alšova zemĝě když jsem namalovala ( samozįejmĝ zpamĝti) celou pláň na Letné i s nĝjakou slavností. Kreslila jsem i na moravském venkovĝ v KdousovĜě kam mne otec vozil na prázdninyě a také na horách v zimĝ.pamatuji seě že jsme s otcem každý rok jezdili do Krkonoš do Bedįichova.Tam jsem ve volných chvílích po bravurním sjíždĝní svahů kristiánkami dopisovala román Psí život a dĝlala k nĝmu ilustrace. A velmi mi šlo kreslení v jedné restauraci v Praze na Letnéě kam mne otec vodil každý týden na setkání se svým bratremě strojním inženýrem. Co může dĝlat dítĝ za stolemě kde otec se strýcem pijí pivo a povídají si ř To byl hlavní důvodě proč jsem kreslila výjevy z hospod- hráče karetě pijákyě rozhovory u piva -ty se pak dostaly do mých grafik. Bylo to pro mne nikoliv zaznamenání skutečnostiě ale smysluplná činnostě pįi níž jsem mohla pįemýšlet. Bavilo mne to stále víc.-- Otec mi našel nejprve učitelku klavírní hryě potom i učitele kresbyě neboť jsem chtĝla jít na stįední výtvarnou školu. Učil mne tedy dobrý akademický malíį na SmíchovĜ. Naučil mne skvĝle tužkokresbuě různé techniky šrafováníě kreslila jsem tam jednoduché vĝciě zátiší a pak i hlavuě vše dost malé. Broušené sklenice s vodouě kostkou cukru a lžičkou jsem se naučila kreslit jako Max Švabinský. Zkoušky na výtvarnou školu v den Stalinovy smrti jsem dĝlala v r ještĝ na Kįižovnické škole vedle dnešní VŠUP.- S klavírem jsem se spįátelilaě hrávala jsem etudy a učila se akordyě harmonii a základy kompozice. PozdĜji jsem hrávala pro sebe i Beethovena, Mozarta a nĝkteré Bachovy skladby. Výtvarná škola v Praze Stįední umĝlecko-průmyslová škola se pįejmenovala na Stįední výtvarnou školu a pįestĝhovala se na Hollarovo námĝstí za Olšanskými hįbitovy.tam jsem jezdila ze Smíchova dennĝ tramvají celou hodinu a skoro pokaždé jsem pįišla pozdĝě takže jsem za to dostávala často dvojku z mravů.učili jsme se tam kreslit i malovat zátiší a pozdĝji také figuru a hlavuě tedy portréty.výborné bylo oddĝlení grafických technikě kde jsme dĝlali litografii v praxi a ve 3. ročníku jsem realizovala celý cyklus litografií zákoutí z Kampy,k nĝmuž pan įeditel dal vytisknout část prózy Vl. Neffa. Poslal mne za ním pro schválení a album pak rozdával váženým návštĝvám a pįátelům školy.mnoho volného času jsem trávívala kreslením v cirkusech i v jejich zákulisíě z toho vznikly také malé grafické listy v různých technikách. Také jsem se naučila dĝlat linorytě suché jehly a lept. V dílnĝ leptu nás vedl skvĝlý odborníkě známý grafik Zdenek Junaě autor výborné knížky Lept a grafické techniky. Tam jsem také získala otisk grafiky Václava Hollara Jaro /Spring/ě faksimileě kterého jsem si hodnĝ vážila.-- Ve škole jsme se učili dĝlat návrhy knižních obálekě ale i nálepek na zápalkyě obalů na cigaretyě įadu knižních ilustracíě studie různých pįedmĝtů různými technikami.-- Velký význam pro mne mĝl cyklus kopií podle grafik a kreseb Rembrandtovýchě které jsem dĝlala tuší a perem se zvĝtšovacím sklem. Šlo mi o poznání a naučení jeho rukopisu. VidĜla jsem totiž jeho velkou výstavu v Ťrážďanechě kam výtvarná škola poįádala exkurziě mne i spolužačky tehdy Rembrandtovo dílo uchvátilo.- Z technologií kresby mne okouzlila perokresba různými barevnými tušemi a nĝkolika peryě kterou nás učil prof.juna. Tu jsem pak uplatňovala v 60. a 70.letechě pozdĝji ve velkých i malých vícevrstvých zahalených kresbách v 90.letech. Užitek technologického výtvarného vzdĝlávání jsem mohla ocenit až po letechě když jsem sama začala učit kresbu a malbu.-- 4

5 Na té stįední výtvarné škole mne velmi bavily dĝjiny umĝní. S chutí jsem četla mnoho knih o tomě co jsme se právĝ učili - o kulturách a obdobích starovĝkuě stįedovĝkuě gotikyě renesance. Jednou se staloě že na celou hodinu se učitel posadil ke mnĝ do lavice v posluchárnĝ a nahlas mluvil jen se mnou pįed celou tįídou o kostele Il Jesuě neboť jsem tehdy prostudovala krásnĝ napsanou knihu jednoho historika umĝní o vzniku baroka. -- OhromnĜ poučné byly hodiny literatury. Učitelka byla nucena nám hodnĝ vĝcí vykládat zdeformovanĝě a tak se omezila na pįedčítání textu socialistické učebnice. My jsme se však dokázali bránit proti takové ztrátĝ času tíměže jsme si po lavicemi četli knihy zakázaných autorůě které jsme si navzájem půjčovali. Nejvíc dĝkuji malíįi Alvovi Hajnovi ě že mne seznámil s dílem Otokara Bįeziny. O tom velikém mysliteliě mystickém básníku rovném Whitmanovi byla zmínka v učebnici literatury maličkým petitem : Otakar Bįezina byl básníkě nesrozumitelný dělnické tįídě. To bylo všeě co jsme o nĝm smĝli vĝdĝt. Po hodinách malby a kresby jsem si nejvíce zamilovala deskriptivní geometrii. Ta mne hluboce ovlivnila celý můj výtvarný vývoj. Pamatuji siě jak jsem pįi rýsování užasle sledovala, co lze sestrojit na plošeě a když jsme rýsovali konstrukce mnohostĝnů - polyedrů-, považovala jsem to za procesě rovnocenný umĝlecké činnosti. Bavilo mne hodnĝ i sochaįstvíě když nám učitel dával dost tĝžké úlohy - portrétyě reliefyě komponované na zadaná témata zpamĝtiě a byla jsem šťastnáě když nechal mé vĝci odlít do sádry. To vždy znamenaloě že takové dílo uznal za dobré. Se zájmem jsem pozorovalaě jak se nĝkteįí z našeho ročníku začali specializovat na určitý oborě ale pįitom jsem cítilaě že umĝlec může užívat různých technik a technologií a vyjadįovat své ideje v mnoha oborech. Považovala jsem za logické, když malíį dĝlal i grafiku a sochyě nebo když sochaįi malovali a psali básnĝ a tįeba i divadelní hry. V té dobĝ jsem se rozhodla pracovat ve více oborech a technikách současnĝě aby se mi podaįilo vyjádįit své vize a pįedstavy co nejbohatĝji. -- Také mne v tĝch letech pįitahovalo divadlo. Za jeden rok jsem nashromáždila kolem 2ň0 vstupenek do Národního či Smetanova divadla. Chodila jsem na bidýlko takįka dennĝ díky obĝtavosti spolužákaě který pracoval brigádnĝ v malírnách dekorací NŤ a nosíval mi do školy volné vstupenky. Mohla jsem vidĝt ty nejlepší opery a činohry i vícekrát v tom nejlepším obsazení.--- V té dobĝ jsme s matkou hrávaly čtyįručnĝ na klavír Beethovenovy koncerty a také jsem s ní hrála ping-pongě obojí v klubu podniku Ligna na Václavském námĝstíě kde maminka léta pracovala jako sekretáįka įeditele. Jednou mi právĝ pįi ping- pongu vyprávĝla mi o svém pįedválečném členství v okultní společnosti kolem Weinfurtraě kde našla i dost pįátel. Ve 4.ročníku výtvarné školy jsem jako všichni spolužáci dĝlala talentové zkoušky na vysokou školu. NĜkteįí šli na VŠUPě jiní na AVU. Já jsem si vybrala AVUě zkoušky jsem udĝlalaě ale kvůli machinacím s kvótami mne nevzali a čekala jsem 1 rok. I když se podvod ukázal a jeden profesor z AVU musel kvůli tomu odejítě spravedlnosti se neučinilo zadost a nezaįadili mne toho roku mezi nové studenty.. Ťíky tomu jsem navštĝvovala slavnou pįípravku výborného starého učitele prof.vodrážky na SmíchovĜ jako pokračování výtvarné školy. Sedávali jsme v podkrovní učebnĝ s Václavem Sokolem, Zbyškem Sionem, Antonínem Tomalíkemě Alvou Hajnem, Zdenkem Rybkou, Karlem Kroupou. Všichni se stali pozdĝji známými malíįi... Seznámila jsem se prostįednictvím Siona a Tomalíka s kroužkem studentů Akademieě kteįí chodili k Istleroviě Medkovi a Boudníkoviě k teoretikovi umĝní J.Chalupeckémuě sledovali jsme současné svĝtové umĝní i moderní české. Ťozvídala jsem se tak o mnohých proudech a ideách v umĝníě literatuįe a hudbĝě které zamĝstnávaly myšlení tvůrců v západní ťvropĝě v USA i jiných zemíchě kolovaly mezi námi tajnĝ dovezené západní časopisy o umĝníě fotografie z důležitých výstavě nahrávky současné atonální hudby... Teprve pozdĝji jsem pochopilaě že prof. Vodrážka byl skutečným učitelem i pro naše myšleníě neboť nám pįi práci četl poezii a eseje Bįezinovy a spisy Ů. X. Šaldy. ( Ty byly v té 5

6 dobĝ politicky nepįípustnéě tím pan profesor hodnĝ riskoval). NesmírnĜ na mne zapůsobil hlavnĝ Šaldův esej o hrdinném zraku. Pįivedl mne k poznáníě že vnitįní vidĝní je platné a v umĝní nejdůležitĝjší. Tak nás prof.vodrážka cílevĝdomĝ učil poznávat naši skutečnou kulturu a vážit si jí. Tím nám dal neocenitelný dar. Choval se ke každému studentovi jako dobrý otecě byl jako učitel i pįísnýě aby nás co nejvíce naučil právĝ pro ten typ zkouškyě který nás čekal.- Když jsem ho po letech potkala na ulici a vyprávĝla muě jak dĝlám kresby k básním Ůrantiška Halaseě byl nesmírnĝ rád a živĝ se zajímal o všechno podrobnĝ- stáli jsme tam spolu asi hodinu. Akademie výtvarných umění v Praze a vzdělání mimo školu. Ťruhá zkouška na AVU probĝhla dobįe ( mám v archivu kresbu portrétu s razítkem AVU ) a od r. 195ň jsem začala kreslit a malovat v této rozlehlé staré budovĝ blízko Královské Stromovky v Praze. V té dobĝ již vznikaly mé domácí malby. Zvykla jsem si od výtvarné školy pracovat hodnĝ domaě a také na venkovĝ na vsi o prázdnináchě kdy jsem mĝla atelier na půdĝ u strýce v rodišti otcovĝ ě v malé vsi Kdousov na jižní MoravĜ. Nevadilo mi tam ani horkoě když slunce pražilo do tašek na stįešeě ani šumĝní vody pįi dešti ani občasný hluk traktorů a kombajnůě pronikající malými půdními okénky štítu domku z ulice. Sedávala jsem na silném starém trámu u okénekě bylo z nich vidĝt vrcholky jabloní v zahradĝ a nebe. Byla jsem šťastnaěže mám konečnĝ vlastní prostor pro práciě svůj klid a místo na barvyě štĝtce a obrazy a grafiku.. To se mi podaįilo nalézt i ve smíchovském bytĝě kde jsem svůj pokoj po dohodĝ s matkou a babičkou zaįídila jako provizorní ateliér.tady vznikly r první mé odezvy na studium kubismu ě hlavnĝ zátiší ě rozbory kompozic obrazů podle zlatého įezuě když jsem se učila z díla B.Kubištyě- tak vznikly kresby, grafiky, obrazy - z nich nejvĝtší U kapucínů, olej cm. Obrazy jsem zakládala na pįísném kompozičním įádu. Namalovala jsem doma i kubizující krajinyě vzniklé na plenéru AVU v pohraničí. Jako další fázi kubismu jsem chápala studium Mondriana. Zaujal mne jeho raný vývoj. Moje mondrianovské kresby a grafikaě zejména studie růstu stromů ( Mrtvé stromy )ě olejomalby ( Můj autoportrét)ě krátké období modifikace futurismu ( nejdůležitĝjší byl olej Provazolezkyně - k nĝm jako pįíprava vznikly asi tįi monotypy ), spolu s kubizujícími obrazy- cyklus asi tįiceti prací je dnes v majetku ČMVU Praha. Mé období surrealismu zahrnovalo vize Kamenů a také vliv H.Moora (dįevoįez Mlčeníě pak obraz a litografie Odpočinek u moįe ). Hned potom v témže roce nastalo u mne expresivní období : r monotypy- cyklus Hlavy jedlíků a obraz U stolu (Jedlíci ), časté imaginární portréty ( litografie Hlava Krista a imaginární portrét J.Kurandovéě monotyp Hlava J.Steklíkaě olej Imaginární portrét Zbyška Siona ěportrét cikánky aj.) Verše od r k cyklu Kameny byly vnitįní reakcí na mé obrazy a grafikyě souvisely nerozlučnĝ spolu. Začaly se jakoby samy psát do sešitů a na papírky ( sbírky Pįíběhy a Kameny), psala jsem ve stoje i v ležeě kdekolivě na pį. pįi návštĝvách v mém atelieru, za hovoru ostatních. PravidelnĜ jsem také zapisovala neobvyklé snyě pozdĝji jsem je shrnula pod názvem Senník. V letech vznikal Cyklus Mrtvé stromy - byli jsem s ateliérem prof. Součka na plenéru AVU v českém pohraničí. Tam nebylo mnoho času na malováníě pįes den jsme museli pracovat brigádnĝ na polích místního JZŤ. Vybírali jsem įepuě nosili v obou rukách na hromady ke svážení traktoremě a to bylo na mé ruce tak tĝžkéě že tįetí den jsem musela k lékaįi se zánĝtem mízních uzlin. To bylo tįeba jet do místa bydlištĝ- nemĝla jsem na vlakě jela jsem stopem a po ošetįení jsem se s léky stopem vrátila zase zpĝt. MĜla jsem pak čas na nĝjaké kresbyě pak jsem podle nich udĝlala kompozice a obrazy z plenéru doma, litografie pak už ve škole. V cyklu monotypů jsem se pįipravovala na kompozice obrazů. MĜla jsem takový svůj postupěkterý vyžadoval nejprve pįípravu v malých kresbách a v graficeě než jsem si 6

7 dovolila dĝlat obrazy.- Byly to již úplnĝ abstraktní serie Pįíběhy v ploše a monotypy podle deníkových kreseb Kameny -( dĝlány v létĝ na půdĝ u strýce v KdousovĜ -v každém cyklu bylo pįes dvacet monotypů), pozdĝji na AVU v atelieru grafiky jsem dĝlala litografii Kameny k básni Nikde od F.Halase, v mém novém atelieru na KampĜ vznikly menší obrazy Bílé prostory. Pak nový cyklus zahájil dįevoįezě monotypy a obraz Mlčení (Silentium)ě obraz Velký kámen a cyklus k poezii R.Jefferse : Mara- kresby a monotypy. Ty byly značnĝ drsnéě tmavéě rasantní.- - PRVNÍ ATELIER V PRAZE. Moje básnická sbírka Kameny ( Na prahu zamlčení) a všechny cykly kreseb a obrazů i grafikyě zvané Geometria spiritualis, pak i Geometria mechanica vznikaly již v mém novém sklepním atelieru u Kampy u Újezda ve VšehrdovĜ ul. č. 4. ShánĜla jsem jej po národních výborech od počátku studia na AVU asi jeden rok a dostala k nájmu na podzim 1960 od Okresního výboru Prahy 1. Prostor nijak atraktivníě ale klenutý. Byla to bývalá ševcovská dílnaě tmaváě i vlhkáě všude vonĝl popě chodilo se tam pįes domovní sklep kolem uhlí.- S pomocí pįátel jsme to upraviliě vybíliliě zaįídili darovaným starým nábytkem. NejvĜtší pracovní stůl pocházel ze zrušené Ůrágnerovy lékárny na Malé stranĝ a pan architekt Ůrágner mi ještĝ velkoryse vĝnoval starou šatní skįíňě pĝknouě empirovou. Jen nefungovalo zavírání na zámek. Vezli jsme to na vypůjčeném dįevĝném dvoukoláku z Malostranského námĝstí až na Újezd, kde v uličce u Kampy byla ta moje nová dílna. ZavádĜla jsem tam vodovod ze sousední sklepní prádelnyě sehnala stará kamna a objednala uhlíě zrenovovala starý WCě udĝlala osvĝtlení nové elektrické hodiny a tatínek mi koupil krásné gramorádioě aby mi tam nebylo smutnoě jak įíkal. Také mne tam navštĝvoval a filozofoval. Pracovala jsem tam ráda a vzniklo tam mnoho mých obrazů ě grafik a kreseb. Začali se u mne ve sklepĝ scházet pįátelé a pozdĝji i zájemci o mou práci. Se spolužáky i kolegynĝmi jsme tu poslouchali hudbu na gramofoně hlavnĝ Janáčkaě Hindemithaě Honeggeraě Martinůě Stravinskéhoě četli jsme nahlas Klímovy spisy a j. (Dokonce jsem sama dala dohromady pár čísel Annálů - výňatky z filozofických pojednání hlavnĝ L. Klímyě J.Maritainaě H.Bergsona a j. Maminka moje obĝtavá spolupracovnice - je opisovala na stroji v nĝkolika exempláįích. Tak jsem vydala vlastní samizdatě sice jen malý- o nĝkolika stránkách a v maličkém počtu kusůě a asi jen 3-4 čísla vyšlaě- ale pįeci to byl jeden z prvních samizdatů v Praze. Také jsem začala mít velký zájem o psychologii a psychiatrii. Chodila jsem na pįednášky prof. Vondráčka do Lékaįského domu a u mne v atelieru občas končila tato společnost debatami i praktickými pokusy s hypnosou. 2. ročník AVU : přešla jsem do atelieru malby prof. Součka ŤĜlala jsem malby portrétů a velkých sedících aktů - hnĝdošedá barevnost a trochu modré. Zde byli již starší malíįi- z tĝch dnes známých hlavnĝ Antonín Málek a Kateįina Černáě ze stejné generace Zbyšek Sion a Karel Kroupa. Vzpomínám ráda na hodiny malby podle modelu, kdy v tichu znĝl hlas Zbyška Sionaě recitujícího zpamĝti pįíhody dobrého vojáka Švejka. Naučil se Haškovo dílo zpamĝti z obavyě že je natolik protistátníě že je komunisté zničí ě spálíě zakážou. Od té doby jsem díky tomu umĝla įadu Haškových historek zpamĝti. Byl to pro nás v podstatĝ černý humor s pįídechem dadaismuě parodující i současné pomĝry. Spįátelila jsem se mimo školu s okruhem t.zv.strukturální malbyě navštĝvovala jsem ateliery Evy a Čestmíra Janoškovýchě Jiįího Valenty, Antonína Málkaě Aleše Veseléhoě vymĝňovali jsme si knihy. Povzbuzovaly mne debaty s tehdy již uznávanými malíįi Zdenkem Beranem a Jiįím Načeradskýmě neboť byli neobyčejnĝ informováni ve vĝcech starého i nového umĝní. Skupina t.zv. somráků, zabývající se intenzivnĝ strukturální abstraktní malbouě se výraznĝ formovala právĝ v této dobĝě takže jsem mohla vidĝt jejich 7

8 vývoj a slýchávat jejich debatyě horečnatéě vášnivéě zaujaté pro svůj způsob ( jak by įekl Nezval). Poznala jsem jejich oddanost umĝníě která byla zcela netečná k jakémukoliv výdĝlkuě hluboké pįemýšlení o životních situacíchě velký pįíklon k filozofii existencialismu a zájem o nové technologie a materiály v malbĝ či tvorbĝ objektů a plastik. Začala jsem navštĝvovat Konfrontace v atelierech ( Konfrontace I. ve ValentovĜ atelieru v Libni, Konfrontace II. v atelieru A.Veselého)ě kde vystavoval i hlavní iniciátor skupiny Jan Koblasa své malby a Karel Nepraš kresby a grafiky ě A.Veselý hrůznĝ špičaté strukturální objekty, Sion, JanošekěTomalík a Málek strukturální obrazy. Teoretiky skupiny byli Ůrantišek Šmejkalě Bohumír Mrázě Ťalibor Veselý. Na vernisážích ( hlavnĝ v ůalerii UmĜlecké besedyě kdy byla proslulá Výstava Ť ) pronášeli učené pįednáškyě plné cizích slově aby jim latentnĝ pįítomní tajní agenti StB nemohli rozumĝt. I myě obyčejní pozorovateléě jsme nerozumĝli. UmĜlecké výzkumy nevelké skupiny vypadaly tehdy jako tiché spiknutíě jako konspirativní hnutí. Na privátních vernisážích stál u dveįí vždy nĝkterý z členů jako stráž a koho neznalě toho nevpustil.- Antonín Tomalík pracoval nĝkolik mĝsíců v mém sklepním atelieru na KampĜě a to ve vedlejší bývalé prádelnĝě na svých propalovaných objektech. NemĜl kde dĝlatě a tak jsem mu to nabídla. Ťal mi potom jeden svůj obrazě který nyní zdobí sbírku M. Knížáka. - Chodila jsem i na vernisážeě kde hráli Šmidrové a pįi obĝdech v právnické menze jsem se dennĝ dozvídalaě co je novéhoě jak somráci byli u Boudníka nebo u Medka nebo u Istleraě co bylo nebo bude za dobré koncertyě co se koná v Ťivadle hudbyě jaké koupit gramodesky nebo knihyě kam se půjde atd. V menze pįi obĝdech Tomalík prodával své grafiky po 1O Kčě aby mĝl na pivo. Na obĝdy chodil s námi takě že si vzal od nĝkoho z nás talíį a šel si na nĝj k okénku dát pįidatě polévka byla volnĝ k nabrání z velkého hrnce. Od Tondy jsem si ovšem grafiky koupila, a dodnes je mámě také nĝkteré jeho kresby a dįevoįezové štočky Z prvního ročníku AVUě nazvaného pįípravka jsem pįešla na vlastní žádost do malíįského atelieru prof. Karla Součkaě který v té dobĝ začal učit na AVU a slynul povĝsti velmi tolerantního pedagoga.- Když jsme mĝli v té dobĝ povinný plenér pro celý Součkův ateliér v jedné vsi v Orlických horáchě ubytovali nás ve staré velké škole a pracovali jsme tam pro JZŤ. To nebylo jako za dob staré AVUě kdy se jezdilo do Ůrancie nebo do Itálie malovat. Zachoval se mi jeden autentický dokument: DOPIS PĮÍTťLI Z PLťNÉRU AVU V ČťSKÉM POHRANIČÍ výpravy do bunkrů :... Zdá seěže jsem ti nenapsala o tomě co se tu děje : v pondělí pįijeli kluci zpátky z Prahy, jen Beran odjel asi na dobro. V úterý tu byli profesoįi Kotalíkě Souček a Koreckýě promítali nám obrazy ze světové výstavy v Bruselu. Trvalo to pįes dvě hodinyě celková úroveň pįekvapivě nedobráě jen asi dvě tįi věci se mi trochu líbily. Matení pojmůě špatná instalace i špatný výběr věcí...včera odpoledne jsme si udělali pěkný výlet s Kateįinou Černouě Tondou Málkem a Karlem Machálkem. Šli jsme na houby a po cestě jsme prolezli tįi velké bunkryě kde kluci ještě nebyli. Nalezli jsme tam spousty nádherně strupatých zdíě i vápníkové krápníkyě různé plísněě rozsypané stěny po nějakém výbuchu a rozervané kráteryě zasypané schodyě zatopená patra. Na povrchu vody hlubokých studní žili velcí bílí červiě všude kolem beton a tmaě měli jsme jen matné osvětlení vlastní baterkou.- Ale co nejlepšího : našli jsme pláty rezavé oceleě naprosto zničené výbuchemě tak zkroucené a takovými různými způsoby proděravěléěže kluciě zvláště Tonda Málekě úplně įvali nadšením. Hned se rozhodliě že to vezmou domůě tak nesli zpět nové strukturální obrazy. Tonda įíkalě že to svaįí ještě s kusy železných tyčíě které se tamě zprohýbány výbuchemě daly vytrhnout z betonu. Chtěl by to vystavit na Konfrontaci a působí to opravdu silně.- Karel Machálek si vzal takovou velkou závěsnou věc ze zničeného kovu - našla jsem to já - je to vyloženě sochaě ty zející nepravidelné otvory na ní působí až hrůzně. - Tonda Málek by se sem chtěl vrátit s nákladním autem a s autogenem, chce odįezat a odvézt celé ty zničené rezavé pláty z bunkrů. 8

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

Vladimír Wagner ASI BYCH MĚL DĚLAT NĚCO JINÉHO

Vladimír Wagner ASI BYCH MĚL DĚLAT NĚCO JINÉHO Vladimír Wagner ASI BYCH MĚL DĚLAT NĚCO JINÉHO 1 Paměti členů OV Vladimír Wagner Asi bych měl dělat něco jiného OV PRESS 2000 2 3 Věnováno všem, kteří to se mnou vydrželi Kniha vyšla díky podpoře p. Františka

Více

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást.

Více

MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK

MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK OSOBNÍ FOND (1902) 1942 1992 Inventář číslo AP 101 NAD 628 Aleš Drahotušský a Eva Mrázová Ústí nad Labem 2004 1 Schvalovací doložka Schvaluji níže uvedený

Více

Žena v tvorbě Václava Matějíčka. Obrazy z 90. let

Žena v tvorbě Václava Matějíčka. Obrazy z 90. let OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ Žena v tvorbě Václava Matějíčka. Obrazy z 90. let BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Anežka Dočekalová

Více

Spíše osobní... Jako závdavek k blížícímu se 80. výročí Březinova dědice a jednoho ze dvou vykonavatelů básníkovy závěti Matěje Lukšů (1868 1931)

Spíše osobní... Jako závdavek k blížícímu se 80. výročí Březinova dědice a jednoho ze dvou vykonavatelů básníkovy závěti Matěje Lukšů (1868 1931) Spíše osobní... Jako závdavek k blížícímu se 80. výročí Březinova dědice a jednoho ze dvou vykonavatelů básníkovy závěti Matěje Lukšů (1868 1931) Petr Holman Je více než jisté, že v životě Otokara Březiny

Více

Výtvarný NEW AGE z Kalifornie

Výtvarný NEW AGE z Kalifornie Výtvarný NEW AGE z Kalifornie Ve slunné Kalifornii v jednom krásném městě (Mountain View), kde na zahradách rodinných vil rostou palmy, vede malá křehká ţena více neţ deset let podnik na výrobu speciálních

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 OBSAH STRANA 1. Úvod... 2 2. Smetanův život... 3 V čele české opery... 7 Má vlast... 10 Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 Vrcholy umělecké tvorby... 15 3. Místa Spojená s Bedřichem Smetanou Jabkenice...

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 36 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 SEN JEDEN SVÍTÍ Jde hudba jara modrým pološerem, žeň červánků v ní kvete z vonných par Otevřete dálky! Ať nám podvečerem

Více

Hovoří hístorikové umění Jaromír Zemina, Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl a publicista Viktor Šlajchrt.

Hovoří hístorikové umění Jaromír Zemina, Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl a publicista Viktor Šlajchrt. hulajiri_t_0034 Lesy čárek, řady křížů Český rozhlas 3 Vltava, 18.2.2005, 20.00-22.00, stopáž 118 Malíř Alén Diviš (1900-1956) mýtus, legenda a skutečnost. U příležitosti umělcovy retrospektivní výstavy

Více

BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU

BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU 03 2014 BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU ROČNÍK II. Milí čtenáři, bulletin Krásná Ostrava vychází čtvrtletně již od června 2013. Vydáváme jej vlastním nákladem, bez grantové podpory. V

Více

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda FOXMAG LIFE MAGAZINE N o 2 Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda Nejen na vysoké noze Zajímavý projekt TATE MODERN, DOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ, VELETRŽNÍ PALÁC osobnost PICASSO EDITORIAL

Více

PØISTØIŽENÁ KØÍDLA 001/ VE ŠKOLE, KRESLENÍ AKTU. U STOJANÙ ZLEVA BARTOŠ, J. R. A PROF. HOFMAN, 1942 (FOTO NA DALŠÍ STRANÌ)

PØISTØIŽENÁ KØÍDLA 001/ VE ŠKOLE, KRESLENÍ AKTU. U STOJANÙ ZLEVA BARTOŠ, J. R. A PROF. HOFMAN, 1942 (FOTO NA DALŠÍ STRANÌ) PØISTØIŽENÁ KØÍDLA 001/ VE ŠKOLE, KRESLENÍ AKTU. U STOJANÙ ZLEVA BARTOŠ, J. R. A PROF. HOFMAN, 1942 (FOTO NA DALŠÍ STRANÌ)... 1 ... 2 J A N R A J L I C H KØÍDLA PØISTØIŽENÁ BRNO 2005 AKADEMICKÉ... 3 NAKLADATELSTVÍ

Více

Historie knedlíků v Národním zemědělském muzeu Anna Fárová významná česká historička fotografie

Historie knedlíků v Národním zemědělském muzeu Anna Fárová významná česká historička fotografie Kozy na Kozím plácku přij te na kozí slavnosti Je ekopapír eko? jak vybrat ten správný Vídeň a Praha v rozhovoru s Geraldem Schubertem Praha fotografická mezinárodní soutěž pro každého Historie knedlíků

Více

2/11. Od 16. 7. Od 25. 7. 11. 8. Divadelní komedie z německé jazykové oblasti (Sachs, Lessing, Nestroy) Wagner z Bayreuthu. Den s Rafaelem Kubelíkem

2/11. Od 16. 7. Od 25. 7. 11. 8. Divadelní komedie z německé jazykové oblasti (Sachs, Lessing, Nestroy) Wagner z Bayreuthu. Den s Rafaelem Kubelíkem 2/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 16. 7. Divadelní komedie z německé jazykové oblasti (Sachs, Lessing, Nestroy) Od 25. 7. Wagner z Bayreuthu 11. 8. Den s Rafaelem

Více

Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie

Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie Renata Štěpařová Teoretická diplomová práce Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Opava 2014 Karel Kerlický, nakladatelství

Více

Nejsem emigrant ani vnitřní, ani vnější. Jsem emigrant lidské nekonečnosti a věčnosti.

Nejsem emigrant ani vnitřní, ani vnější. Jsem emigrant lidské nekonečnosti a věčnosti. Do dvaceti jsem neměl ani zdání, co to je psaní, co to je literatura. Na střední škole jsem trvale propadal z češtiny a opakoval jsem primu a kvartu, a tak jsem si o dva roky prodloužil mládí Po dvaceti

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Martin T. Zikmund / Jan Paulas / Luboš Kropáček PO CESTÁCH KAMENITÝCH. O životě, islámu a křesťanské víře. Vyšehrad

Martin T. Zikmund / Jan Paulas / Luboš Kropáček PO CESTÁCH KAMENITÝCH. O životě, islámu a křesťanské víře. Vyšehrad Martin T. Zikmund / Jan Paulas / Luboš Kropáček PO CESTÁCH KAMENITÝCH O životě, islámu a křesťanské víře Vyšehrad Martin T. Zikmund / Jan Paulas / Luboš Kropáček PO CESTÁCH KAMENITÝCH Foto na obálce a

Více

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU V dávných dobách jeví se dávnými kvůli množství událostí, které proběhly mezi námi a jimi začínal životopis vyjmenováním předků. Toto citlivé vnímání pozemského

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 37 Jaroměřice nad Rokytnou BŘEZEN 2005 Otokar Březina PŘÍRODA Hudbou hrály ukryté prameny a den můj k ní zpíval svou píseň na březích melancholických. Smutek

Více

List Židovské obce Olomouc

List Židovské obce Olomouc ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC חיינו CHAJEJNU Náš život List Židovské obce Olomouc Hlavní témata Tři překladatelky a jejich překlady Virtuální interiér synagogy Ročník 4 / Číslo 1 Leden 2012 Ze života obce Vzpomínka

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ 66 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ říjen 2013 Beáta Žieziová (11 let), Základní škola U stadionu, Litoměřice: Pomoc hledej i u zvířátek Práce získala Cenu Erika Poláka ve výtvarné soutěži Památníku Terezín.

Více

toto vydání sponzoruje lék wobenzym

toto vydání sponzoruje lék wobenzym toto vydání sponzoruje lék wobenzym zdravý život je umění číslo 97 / únor 2012 Pohádkový svět Lucie Dvořákové Artbanka Božena Němcová svobodná, odvážná PONEC 13. + 14. 2. 2012 20.00 SITz česká premiéra

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Ostravská NEJ 2013. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2013. www.ostravainfo.cz Ostravská NEJ 2013 ROČENKA 2013 ROČNÍK III rozhovory Martin Chodúr zlata holušová eduard ovčáček Hana puchová igor orozovič 1 www.railreklam.cz Pořádáte kulturní, společenské a charitativní akce? Divadelní

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost Středoškolská odborná činnost Obor SOČ: 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Agatha Christie (život a korespondence) Agatha Christie (life and her correspondence) Autoři: Martin Doucha Škola: Česko-anglické

Více