POUTAVÝ ŢIVOTA BĚH MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUTAVÝ ŢIVOTA BĚH MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ"

Transkript

1 POUTAVÝ ŢIVOTA BĚH MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ Předehra - původ a dětství narozena v Praze tři měsíce před vpádem německých armád. Otec byl v té době dŧstojníkem čs. armády, matka pilnou úřednicí a cizojazyčnou korespondentkou. Otec František Puchnar pocházel z velké rodiny, tradičně po generace rolnické. Byl z 10 dětí, z velkého gruntu (15 hektarŧ pŧdy) a svou rodnou moravskou vesnici Kdousov u Moravských Budějovic velice miloval. Byl zvyklý na všechny zemědělské práce, přesto ho dali ještě za Rakouska na studie a stal se venkovským učitelem. Aby si mohl dovolit se oţenit, šel kvŧli vyššímu příjmu studovat na vojenskou akademii, stal se dŧstojníkem a proţil I. světovou válku na Bosně. Odtud si přivezl jeden velký mosazný náboj, který měl jako těţítko postavený na psacím stole a mně jako dítěti říkával, ţe jej chytil při bojích do ruky. Já jsem mu to tehdy slepě věřila a teprve za mnoho let mi tatínek řekl, ţe v ţádných bojích nebyl. Přesto byl mnohokrát vyznamenán rŧznými řády. Kdyţ pracoval za okupace v českém odboji, bylo to dost nebezpečné, po osvobození dostal Řád stříbrného lva. S lidmi rád filozofoval, měl v knihovně mj. překlady z nápisŧ ve hrobkách starého Egypta s vlastnoručním věnováním od Dr. Fr. Lexy, který byl jeho přítelem. Také přátelský kontakt měl s Dr. V. Lesným, který mu věnoval svŧj spis o buddhismu. Otec se ve 40 letech oţenil. Vzal si o dvacet let mladší Aničku neboli Anny Kobliskovou, pŧvodem z jiţních Čech, která znala pět světových jazykŧ a měla z nich státní zkoušky. Uměla hrát na klavír, zejména Beethovena, a vařit se učila v klášterní škole v Českých Budějovicích. Ţivila se sama (díky absolutoriu na Obchodní akademii) jako pŧvabná a obdivovaná sekretářka a korespondentka. Před tím měla velkou vášeň pro světové filmové hvězdy, krásné ţeny i muţe hrdiny. Sbírku několika desítek fotografií jí babička jednou spálila. Mamince zbyla další záliba - a to pro beletrii, politiku, válečné Události a dŧstojníky. To jí bylo uţitečné a i osudné, kdyţ se seznámila s mým budoucím otcem. Vyprávěla mi, ţe v uniformě vypadal báječně. Maminka byla navíc velice sečtělá, četla romány v polštině, zejména Sinkiewicze, v němčině všechny Mayovky, spoustu detektivek v angličtině. Díky její humánní výchově se mým ţivotním vzorem v 10 letech stal hrdinný náčelník Vinnetou - to bylo 1

2 v r Později se mi to velice hodilo, počínaje studiem a bojem o existenci konče aţ dodnes. Za socialismu překládala matka velmi ráda detektivky od Agaty Christie pro matematiky a fyziky z Matfysu UK v Praze, kde byla posledních asi 2O let zaměstnána. Kromě literárních sklonŧ, které maminka projevila coby mladá studentka, kdyţ svému strýci, majiteli drogerie U slunce v Praze na Smíchově, napsala řadu veršovaných inzerátŧ na speciální prostředek proti molŧm, pěstovala maminka od dětství hru klavírní, pročeţ dědeček jako úředník pojišťovny jí s babičkou koupili klavír. O nezvyklé technické zdatnosti mé matky svědčí následující Událost: v době, kdy rodiče odešli na nákup a nechali svou 12 letou dceru doma, tato z potřeby pochopit strukturu a technologii klavíru jej rozebrala a postupně rozloţila všechny části, struny i kladívka v řadách po podlaze salonu. Kdyţ rodiče vstoupili, nebyli mocni slova. Pak dali své dceři ultimatum, ţe kdyţ klavír nedá do pŧvodního pořádku, dostane obrovský výprask. Taková motivace mou maminku zřejmě velmi povzbudila, takţe klavír bleskově sloţila a zahrála rodičŧm jejich oblíbené skladby, nastalo velké smíření a tento památný čin vstoupil do historie našeho šlechtického rodu. Dochovaly se totiţ listiny, z nichţ plyne, ţe rod po mém dědovi měl dříve přídomek von Barau de Desmet, ţe tedy vznikl spojením německé a francouzské krve. Po smrti babičky však maminka našla i zápis, ţe jeden z našich předkŧ někdy v polovině 19. stol. v jedné praţské hospodě ten šlechtický predikát propil. Nijak jsme toho neţelely, neboť babička sama byla z hospody, téţ z 1O dětí, od dětství roznášela pivo a i jinak těţce pracovala v hospodářství. Pradědeček - její otec - byl zároveň majitelem polností a velkého řeznictví, takţe patřil k honoraci městečka Plánice u Klatov v jiţních Čechách. Na výchově dětí pracoval pevnou rukou. Babičce jednou Udělil takový pohlavek, ţe na jedno ucho ohluchla. Aţ dnes se divím, proč to tolikrát za svŧj ţivot vyprávěla. Moţná, ţe to je ţenská varianta vztahu k otci, jaký proţíval Franz Kafka. Babička pak odešla od rodiny do Vídně, kde se postavila na vlastní nohy: vstoupila do sluţby k bohatým měšťanŧm a po letech se vrátila s penězi a výbavou a šťastně se vdala. Na svatební fotografii v dlouhých secesních šatech a s pštrosími pery na klobouku vypadá jako paní císařovna od Franze Josefa. S hudebním nadáním mé maminky je mé dětství nerozlučně spjato: kdyţ jsem byla batole a musela jsem po obědě spát, hrávala mi na klavír obvykle beethovena, a to Měsíční sonátu nebo jinou sonátu, zvanou dešťové kapky. Také často nacvičovaly s babičkou rŧzné písně, takţe denně se u nás muzicírovalo. Babička doma při práci prozpěvovala od rána do večera a docházela dokonce do slavného praţského spolku Hlahol, kam mne jako dítě téţ přivedla. Zpívala jsem ve čtyřhlasém dětském souboru Hlaholu dokonce i koncertně, např. operu Nabucco na podiu Smetanova sálu v Obecním domě v Praze. Babička mne téţ vodívala na kŧr blízkého kostela, kde zpívala o májových slavnostech a při mších. Mne daleko více neţ zpěv dospělých zajímaly pedály varhan, na které jsem dobře viděla, rŧzné řezby a ornamenty ve dřevě barokních ozdob varhan i lavic a také barevné paprsky slunce, procházející skrze okenní vitráţe. Dokud jsme ţily s otcem ve vojenském bytě v Dejvicích, maminka učívala ruštině a angličtině rŧzné známé, ale tajně, aby na to nacisté nepřišli. Měla ve spodní skříni kredence v kuchyni sloţeny ročníky časopisŧ o okultismu a u nich jsem jako dítě často sedávala a prohlíţela fotografie. Nejvíce mne zaujal výjev, kterak krásnou mladou ţenu, vznášející se vodorovně nad podiem 2

3 v úzkých černých šatech, rozřezává ohromný lesklý kotouč cirkulární pily v rovině pasu na dvě části. Ţena měla klidný výraz a zavřené oči, po straně jeviště jí asistoval pán v černém smoking.u. Byla jsem tehdy dítě předškolní, takţe vysvětlení jsem si nemohla přečíst, a toto prohlíţení jsem měla zakázané, takţe dodnes těmto tajným praktikám nerozumím. Avšak to mnoţství záhadných obrázkŧ a tajemno, obestírající balíky skrytých časopisŧ, mi uţ v útlém věku neverbálně ukázalo, ţe existuje jakýsi ohromný neznámý svět, dŧleţitý pro spousty lidí natolik, ţe jsou schopni jej spontánně chránit. Maminka byla určitou dobu ctitelkou východní filozofie. Přeloţila sama Bhagadvadgítu z angličtiny a krasopisně ji napsala do tlustého sešitu, ten mi darovala, kdyţ jsem slavila 15. narozeniny. Toho jsem si moc váţila, dodnes ji uchovávám. Matka četla Buddhistické spisy v angličtině a sama ţila velmi střídmě a jednoduše. Do poslední chvíle kaţdému obětavě pomáhala. Pamatuji se, ţe v Dejvicích jsem proţívala neskutečný strach z gestapáckých dŧstojníkŧ, kteří chodili po Uralské ulici kolem mne, kdyţ jsem chodívala do školy. Jejich naleštěné černé vysoké holinky a dlouhé černé pláštěnky pŧsobily na mne jako zjevení děsivých démonŧ. Později, během praţského povstání naši obléhali generální štáb SS. Jednoho dne jsem slyšela silnou střelbu - rány jako z děla a strachy jsem se vtěsnala do škvíry mezi skříň a zeď v předsíni. Rodiče mne tu našli, kdyţ se vrátili, vyprostili mne a vyprávěli o přestřelce mezi Němci ve štábu a ruskými tanky, jak museli leţet dlouho na zemi pod keři, neţ to skončilo. Vzali mne na kulaté náměstí na velké vítání osvobozující armády, tam obrovské spousty jásajícího lidu a děti lezly po ruských tancích a já jsem dostala poprvé v ţivotě čokoládu. Ale rodiče se začali rozvádět, přestoţe v r oba spolu z čisté radosti a vlasteneckého nadšení vstoupili do nové KSČ. Trvalo to do r Jak rozvod, tak i jejich členství ve straně. Ten rok 1948 pro mne vŧbec znamenal velké změny: byla jsem osobně předvolána k soudu při rozvodovém stání rodičŧ, abych řekla, u koho chci bydlet. Vybrala jsem si maminku. - To mi bylo deset let. V tom roce jsem proţila velmi silný vnitřní světelný a kosmický záţitek, který trval několik dní. Chápala jsem jej jako odpověď na mé dlouhodobé tázání, jak vznikl vesmír a co je jeho podstatou. Byla jsem také u zpovědi a přijímání, neb mne rodiče po narození dali pokřtít a udělali ze mne členku římsko - katolické církve. Se zpovídáním jsem měla moc starostí, neboť jsem si musela hříchy vymýšlet. Tak jsem vzala na pomoc tzv. zpovědní zrcadlo, které jsme ve škole dostali. Náboţenství spočívalo v tom, ţe jsme museli umět nazpaměť příručku pravidel, zvanou Katechismus, a tak jsem byla ráda, ţe to vyučování zrušili. Mám dodnes v paměti, ţe jsem se horlivě starala o vznik ţivota na zemi, utváření pevnin a staré civilizace. Tehdy mne nejvíce zajímalo, jak vypadal ţivot v českém moři doby křídové, dále Nejstarší dějiny Přední Asie, Indie a Kréty v sepsání akademika Bedřicha Hrozného, a ještě Krásy nerostŧ, coţ byly kníţky, které jsem si v r dala koupit od tatínka k vánocŧm, kdyţ mi bylo deset let. Skutečně všechny tyto kníţky a proţitky měly významnou roli v utváření mé představivosti, a ještě v dospělém věku jsem vycházela z těch vzpomínek. Ţily jsme s matkou a babičkou v bytě na Smíchově hodně chudě, proto babička za války v kuchyni stále krmila husu. Topily jsme uhlím a já jako nejmladší jsem je nosila ze sklepa. Dělalo to 12 kbelíkŧ od marmelády na tři dny. - V přízemí byla velká Drogerie, kdy pracoval mŧj strýc. Často jsem za ním chodila, prohlíţela 3

4 barvy a postávala ve skladech, které úţasně voněly. Ta vŧně se táhla po chodbách a schodištích domu aţ do 3. patra na pŧdu, kam jsem chodila kaţdý týden věšet s babičkou prádlo. Krásně tam vrkali holubi a skrze škvíry ve střeše padaly na starou cihlovou dlaţbu chvějivé prouţky slunečního světla. - Ještě v předškolním věku veškeré mé hravé záliby rozvíjela babička tím, ţe vysypala hromádku bílé mouky na dřevěný vál a já jsem si z ní modelovala krajiny a zámky. Pak na vále babička hrála se starým dřevěným Kašpárkem divuplné scény a já jsem ani nedutala nadšením. - Pamatuji si, ţe aţ do dospělosti jsem nedostávala nové šaty, boty jsem nosila obnošené, přešívalo se na mne všechno ošacení, tetička byla dobrá švadlena a často na mne brala míru. Kabáty a kostým jsem měla z vojenských stejnokrojŧ po otci ještě v době studia na AVU, vše ve hnědé nebo černé barvě, a tak jsem se od dětství učila šetření, skromnosti, odříkání. - To se mi v ţivotě velice hodilo. Kreslířské začátky. Asi od tří let jsem ţivelně kreslívala největší část dne. Hodně silný dojem ve mně vzbudila návštěva praţských Karlových lázní, kam mne matka zavedla ve věku asi 5 let. Po návratu jsem si sedla a mnoho listŧ papíru jsem zaplnila kresbami postav nahých ţen ve sprchách nebo sedících u bazénu, jak jsem si je pamatovala. Kdyţ jsem svá díla jako obvykle ukazovala rodičŧm, otec se rozlobil a velmi rázně mi nařezal. To jsem tehdy nesla jako křivdu. (Po druhé naopak kvŧli abstrakci mi Udělil pohlavky aţ v mé dospělosti, kdyţ jsem jiţ studovala na AVU a o prázdninách na moravském venkově jsem malovala na pŧdě obrazy, kterým tehdy nerozuměl.) Jako dítě předškolní jsem stále kreslila zpaměti, nejvíce obdivu sklidily moje kresby celého pekařství se všemi pulty, s lidmi a všemi druhy pečiva ve skleněných vitrinách Kreslila jsem zpaměti jak pekařství pana Lichtenberga v Dejvicích, tak i pekařství pana Lánského na Smíchově naproti přes koleje, kam jsem také denně chodila. Maminka mne učila pracovat s pastelkami tak, ţe jsme společně vybarvovaly ilustrace v pohádkových kníţkách pro děti. Kromě toho pro mne vymalovala stěnu u mé postýlky výjevy ze slavného disneyova filmu Sněhurka a sedm trpaslíkŧ. Tak jsem uţ jako batole usínala pod nástěnnou malbou. Opravdu velký vliv měly na mou obrazotvornost ilustrace v kníţkách. Později v 10 letech jsem dostala 1. cenu celostátní dětské soutěţ Alšova země, kdyţ jsem namalovala (samozřejmě zpaměti) celou pláň na Letné i s nějakou slavností. Kreslila jsem i na moravském venkově v Kdousově, kam mne otec vozil na prázdniny, a také na horách v zimě. Pamatuji se, ţe jsme s otcem kaţdý rok jezdili do Krkonoš do bedřichova. Tam jsem ve volných chvílích po bravurním sjíţdění svahŧ kristiánkami dopisovala román Psí ţivot a dělala k němu ilustrace. A velmi mi šlo kreslení v jedné restauraci v Praze na Letné, kam mne otec vodil kaţdý týden na setkání se svým bratrem, strojním inţenýrem. Co mŧţe dělat dítě za stolem, kde otec se strýcem pijí pivo a povídají si? To byl hlavní dŧvod, proč jsem kreslila - nikoliv zaznamenání skutečnosti, ale smysluplná činnost, při níţ jsem mohla přemýšlet. Bavilo mne to stále víc. - Otec mi našel nejprve učitelku klavírní hry, potom i učitele kresby, neboť jsem chtěla jít na střední výtvarnou školu. Učil mne tedy dobrý akademický malíř na Smíchově. Naučil mne skvěle tuţkokresbu, šrafování, kreslila jsem tam jednoduché věci, zátiší a pak i hlavu, a vše dost malé. Broušené sklenice s vodou, kostkou cukru a lţičkou jsem kreslila jako pan profesor Max Švabinský. Zkoušky na výtvarnou školu v den Stalinovy smrti jsem dělala v r ještě na Křiţovnické škole vedle dnešní VŠUP. - S klavírem jsem se spřátelila, hrávala jsem etudy a učila se akordy, harmonii a základy kompozice. Později jsem hrávala i Beethovena, Mozarta a některé Bachovy 4

5 skladby. Výtvarná škola v Praze Střední umělecko - prŧmyslová škola se přejmenovala na Střední výtvarnou školu a přestěhovala se na Hollarovo náměstí za Olšanskými hřbitovy. Tam jsem jezdila ze Smíchova denně tramvají celou hodinu a skoro pokaţdé jsem přišla pozdě, takţe jsem za to dostávala často dvojku z mravŧ. Učili jsme se tam kreslit i malovat zátiší a později také figuru a hlavu, tedy portréty. Výborné bylo oddělení grafických technik, kde jsme dělali litografii v praxi a ve 3. ročníku jsem realizovala celý cyklus jednak zákoutí z Kampy, jednak z cirkusŧ. Také jsem se naučila dělat linoryt, suché jehly a lept. V dílně leptu nás vedl skvělý odborník, grafik Z. Juna, autor výborné kníţky Lept a grafické techniky. Tam jsem také získala otisk grafiky Václava Hollara Jaro / SprIng. /, faksimile, kterého jsem si hodně váţila. - Ve škole jsme se učili dělat návrhy kniţních obálek, ale i nálepek na zápalky, obalŧ na cigarety, řadu kniţních ilustrací, studie rŧzných předmětŧ rŧznými technikami. - Velký význam pro mne měl cyklus kopií podle grafik a kreseb Rembrandtových, které jsem dělala tuší a perem se zvětšovacím sklem. Šlo mi o poznání a naučení jeho rukopisu. Viděla jsem totiţ jeho velkou výstavu v Dráţďanech, kam výtvarná škola pořádala exkurzi. Z technologií kresby mne nejvíce upoutala perokresba rŧznými barevnými tušemi a několika pery, kterou nás učil prof. Juna. Tu jsem pak uplatňovala v 60. a 70. letech, později ve velkých i malých vícevrstvých zahalených kresbách jinými materiály v 90. letech. - Velmi mne bavily dějiny umění. Přečetla jsem mnoho knih o tom, co jsme se právě učili. Jednou se stalo, ţe celou hodinu se učitel nahlas bavil jen se mnou o kostele Il Jesu, neboť jsem tehdy prostudovala krásně napsanou knihu jednoho historika umění o vzniku baroka. - Ohromně poučné byly hodiny literatury. Učitelka byla nucena nám hodně věcí vykládat zdeformovaně, a tak se omezila na předčítání textu socialistické učebnice. My jsme se však dokázali bránit proti takové ztrátě času tím, ţe jsme si po lavicemi četli knihy zakázaných autorŧ, které jsme si navzájem pŧjčovali. Nejvíc děkuji malíři Alvovi Hajnovi, ţe mne seznámil s dílem Otokara Březiny. O něm byla zmínka v učebnici literatury maličkým petitem: Otakar Březina byl básník, nesrozumitelný dělnické třídě. To bylo vše, co jsme o něm směli vědět. Po hodinách malby a kresby jsem si nejvíce zamilovala deskriptivní geometrii. Uţasle jsem sledovala, co lze sestrojit na ploše, a kdyţ jsme ke konci rýsovali konstrukce mnohostěnŧ - polyedrŧ -, povaţovala jsem to za proces, rovnocenný umělecké činnosti. Bavilo mne i sochařství, kdyţ nám učitel dával dost těţké úlohy - portréty, reliéfy, komponované na zadaná témata zpaměti, a byla jsem šťastná, kdyţ nechal mé věci odlít do sádry. To vţdy znamenalo, ţe takové dílo uznal za dobré. Se zájmem jsem pozorovala, jak se někteří z našeho ročníku začali specializovat na určitý obor, ale přitom jsem cítila, ţe umělec mŧţe uţívat rŧzných technik a technologií a vyjadřovat své ideje v mnoha oborech. Líbilo se mi, kdyţ malíř dělal i grafiku a sochy, nebo kdyţ sochaři malovali a psali básně a třeba i divadelní hry. V té době jsem se rozhodla pracovat ve více oborech a technikách současně, aby se mi podařilo vyjádřit své vize a představy co nejbohatěji. - Také mne v těch letech přitahovalo divadlo. Za jeden rok jsem nashromáţdila kolem 280 vstupenek do Národního či Smetanova divadla. Chodila jsem na bidýlko takřka denně díky obětavosti spoluţáka, který pracoval brigádně v malírnách dekorací ND a nosíval mi do školy volné vstupenky. Mohla jsem vidět ty nejlepší opery a činohry i vícekrát v tom nejlepším obsazení

6 V té době jsme s matkou hrávaly čtyřručně na klavír Beethovenovy koncerty a také jsem s ní hrála ping. - pong, obojí v klubu podniku Ligna na Václavském náměstí, kde maminka léta pracovala jako sekretářka ředitele. Jednou mi vyprávěla mi o svém předválečném členství v okultní společnosti kolem Weinfurtra, kde našla i dost přátel. Ve 4. roč. výtvarné školy jsem jako všichni spoluţáci dělala talentové zkoušky na vysokou školu. Někteří šli na VŠUP, jiní na AVU. Já jsem si vybrala AVU, zkoušky jsem udělala, ale kvŧli machinacím s kvótami mne nevzali a čekala jsem 1 rok. I kdyţ se podvod ukázal a jeden profesor z AVU musel kvŧli tomu odejít, spravedlnosti se neučinilo zadost a nezařadili mne toho roku mezi nové studenty. Díky tomu jsem navštěvovala slavnou přípravku výborného starého učitele prof. Vodráţky na Smíchově jako pokračování výtvarné školy. Sedávali jsme v podkrovní učebně s V. Sokolem, Z. Sionem, A. Tomalíkem, A. Hajnem, Z. Rybkou, K. Kroupou. Seznámila jsem tak se s krouţkem studentŧ Akademie, kteří chodili k Istlerovi, Medkovi a Boudníkovi, Chalupeckému, sledovali jsme současné světové umění i moderní české. Prof. Vodráţka byl skutečným učitelem i pro naše myšlení, neboť nám při práci četl poezii a eseje březinovy a spisy F. X. Šaldy. Nesmírně na mne zapŧsobil hlavně Šaldŧv esej o hrdinném zraku. Přivedl mne k poznání, ţe vnitřní vidění je platné a v umění nejdŧleţitější. Tak nás prof. Vodráţka učil poznávat naši skutečnou kulturu a váţit si jí. Tím nám dal neocenitelný dar. Choval se ke kaţdému studentovi jako dobrý otec, byl jako učitel i přísný, aby nás co nejvíce naučil právě pro ten typ zkoušky, který nás čekal. Akademie výtvarných umění v Praze a vzdělání mimo školu. Zkouška na AVU proběhla dobře (mám v archivu kresbu portrétu s razítkem AVU) a od r jsem začala kreslit a malovat v této rozlehlé staré Budově blízko Královské Stromovky v Praze. V té době jiţ vznikaly mé domácí malby. Zvykla jsem si od výtvarné školy pracovat hodně doma, a také na venkově na vsi o prázdninách, kdy jsem měla ateliér na pŧdě u strýce v rodišti otcově, v malé vsi Kdousov na jiţní Moravě. Nevadilo mi ani horko, kdyţ slunce praţilo do tašek na střeše, ani šumění vody při dešti ani občasný hluk traktorŧ a kombajnŧ, pronikající malými pŧdními okénky štítu domku z ulice. Sedávala jsem na silném starém trámu u okének, bylo z nich vidět vrcholky jabloní v zahradě a nebe. Byla jsem šťastna, ţe mám konečně vlastní prostor pro práci, svŧj klid a místo na barvy, štětce a obrazy a grafiku. Tady vznikly r odezvy na studium kubismu, hlavně zátiší, rozbory kompozic obrazů podle zlatého řezu, kdyţ jsem se učila z díla B. Kubišty, - tak vznikly kresby, grafiky, obrazy - z nich největší U kapucínŧ, olej cm. Obrazy jsem zakládala na přísném kompozičním řádu. Namalovala jsem doma i kubizující krajiny, vzniklé na plenéru AVU v pohraničí. Jako další fázi kubismu jsem chápala studium Mondriana. Zaujal mne jeho raný vývoj. Zachovaly se moje mondrianovské kresby a grafika, zejména studie růstu stromů ( Mrtvé stromy ), olejomalby (Mŧj autoportrét), krátké období modifikace futurismu (nejdůleţitější byl olej Provazolezkyně - k němu monotypy), většina těchto prací je dnes v majetku ČMVU Praha. Mé období surrealismu zahrnovalo vize Kamenů a také vliv H. Moora (dřevořez Mlčení, obraz a litografie Odpočinek u moře). Pak nastalo u mne expresivní období: r monotypy Hlavy jedlíkŧ a obraz U stolu / Jedlíci /, imaginární portréty (litografie Hlava Krista a imaginární portrét J. Kurandové, monotyp Hlavaj. Steklíka, olej Imaginární portrét Zbyška Siona, školní akty aj.) 6

7 Básně od r. 1959: začaly se jakoby samy psát do sešitů a na papírky (sbírky Příběhy a Kameny), psala jsem ve stoje i v leţe, kdekoliv i za hovoru ostatních. Pravidelně jsme zapisovala sny, později shrnuty pod názvem Senník : Cyklus Mrtvé stromy - plenér AVU, kresby a obrazy, litografie I. cyklus monotypů - abstraktní série Příběhy v ploše (monotypy podle deníkových kreseb Kameny - dělány v létě v Kdousově), litografie Kameny k básni Nikde od F. Halase, menší obrazy Bílé prostory, dřevořez, monotypy a obraz Mlčení (Silentium), obraz Velký kámen a cyklus K poezii R. Jefferse: Mara - kresby a monotypy PRVNÍ ATELIÉR V PRAZE. Moje básnická sbírka Kameny a všechny cykly kreseb a obrazů i grafiky, zvané Geometria spiritualis, pak i Geometria mechanica vznikaly jiţ v mém sklepním ateliéru u Kampy u Újezda ve Všehrdově ul. č. 4. Sháněla jsem jej od počátku studia na AVU asi jeden rok a dostala k nájmu od OV Praha 1. Byla to bývalá ševcovská dílna, tmavá, všude voněl pop, chodilo se tam přes domovní sklep. Pracovala jsem tam ráda a vzniklo tam mnoho mých obrazů, grafik a kreseb. Také se tam začali scházet přátelé a později i zájemci o mou práci. Se spoluţáky i kolegyněmi jsme tu poslouchali hudbu na gramofon, hlavně Janáčka, Hindemitha, Honeggera, Martinů, četli jsme nahlas Klímovy spisy aj. Dokonce jsem sama dala dohromady pár čísel Annálŧ - výňatky z filozofických pojednání hlavně L. Klímy, J. Maritaina, H. Bergsona, aj. Maminka - moje obětavá spolupracovnice - je opisovala na stroji v několika exemplářích. Tak jsem vydala vlastní samizdat, sice jen o několika stránkách a v maličkém počtu kusů, a asi jen 3-4 čísla vyšla, - ale přeci to byl jeden z prvních samizdatů v Praze. Také jsem začala mít velký zájem o psychologii a psychiatrii. Chodila jsem na přednášky prof. Vondráčka do lékařského domu a u mne v ateliéru občas končila tato společnost debatami i praktickými pokusy s hypnosou. 2. roč. AVU: v ateliéru malby prof. Součka (malby portrétů a velkých sedících aktů - hnědošedá barevnost a trochu modré) Zde byli jiţ starší malíři A. Málek a K. Černá, ze stejné generace Z. Sion. Vzpomínám po léta na hodiny malby podle modelu, kdy v tichu zněl hlas Zbyška Siona, recitujícího zpaměti příhody dobrého vojáka Švejka. Naučil se Haškovo dílo zpaměti z obavy, ţe je natolik protistátní, ţe je komunisté zničí, spálí, zakáţou. Od té doby jsem se díky tomu naučila řadu Haškových historek zpaměti. Byl to pro nás v podstatě černý humor s přídechem dadaismu, parodující i současné poměry. Spřátelila jsem se mimo školu s okruhem tzv. strukturální malby, navštěvovala jsem ateliéry Janoškových, Valenty, Málka, Veselého, vyměňovali jsme si knihy. Povzbuzovaly mne debaty s Z. Beranem a J. Načeradským, kteří byli neobyčejně informováni ve věcech starého i nového umění. Začala jsem navštěvovat Konfrontace v ateliérech (I. ve Valentově ateliéru v Libni, II. v ateliéru A. Veselého), kde vystavoval i hlavní iniciátor skupiny J. Koblasa své malby a K. Nepraš kresby a grafiky, A. Veselý své špičaté strukturální objekty, Sion, Janošek, Tomalík a Málek strukturální obrazy. Teoretiky skupiny byli F. Šmejkal, B. Mráz, D. Veselý. Na vernisáţích pronášeli učené přednášky, plné cizích slov, aby jim přítomní tajní agenti StB nemohli rozumět. Také my, obyčejní pozorovatelé, jsme nerozuměli. Umělecké 7

8 výzkumy nevelké skupiny vypadaly tehdy jako tiché spiknutí, konspirativní hnutí. Na vernisáţích stál u dveří vţdy některý z členŧ jako stráţ a koho neznal, toho nevpustil. A. Tomalík pracoval několik měsícŧ v mém sklepním ateliéru na Kampě, a to ve vedlejší bývalé prádelně, na svých propalovaných objektech. Chodila jsem i na vernisáţe, kde hráli Šmidrové a při obědech v právnické menze jsem se denně dozvídala, co je nového, jak somráci byli u Boudníka nebo u Medka nebo u Istlera, co bylo nebo bude za dobré koncerty, co v Divadle hudby, jaké gramodesky nebo knihy, kam se pŧjde atd. V menze Tomalík prodával své grafiky po 10 Kč, také jsem si koupila, a dodnes je mám, také některé jeho kresby a dřevořezové štočky. 1962: vznikly opět malé deníkové kresby II. Dělala jsem je do tlustých nelinkovaných sešitů jako zápisy kaţdého dne (několik desítek), z nich jsem vybírala pro cykly monotypů - Křivka - přímka - plocha (studie struktur černé a hnědé - několik desítek - jako přípravy pro obrazy) - strukturální obrazy (např. Zeměměřič, Čtenář, Spáč, Kameny, aj. kompozice) Květen 1962: moje první privátní výstava v mém ateliéru Všehrdova 4, Praha 1 - monotypy a obrazy Nejvíce uznání od spoluţáků z AVU získal cyklus Aproximace - bílé monotypy na černé ploše papíru. Objev bílého monotypu: Málek a Janošek je označili jako lepší neţ Boudník, jiné a nové. (Cituji z mého tehdejšího zápisníku). Toník Málek mi při prohlídce mé ateliérové výstavky doporučil otisknout malé obrazy na sololitu jako reliéfní desku, tedy jako grafiku, coţ jsem udělala. Byly to fyzicky velká dřina, deska byla tlustá a projíţdět ji lisem bylo velmi těţké. Toho roku jsem udělala mimo školu ještě cykly kreseb a monotypů: Kryptografie, Aproximace a malé grafiky jako počátky cyklu Geometria Spiritualis, který naplno rostl do r Začala jsem jezdit na Moravu do Staré říše ke Florianŧm (asi od r. 1961), kde jsem poznala i malíře O. Stritzka a jeho dceru Julianu. Měla jsem přístup do obrovské florianovské knihovny, tam mne s velkou laskavostí nechávali i přespat - a pro mne to byl hotový ráj. Viděla jsem originály maleb G. Rouaulta, kterému Florianovo nakladatelství Stará Říše dělalo reprodukce jako první na světě. Byl to pro mne významný zdroj vzdělání. - Od Florianŧ jsem si pŧjčila např. T. Akvinského Následování, Jana z Kříţe Scala Paradisi, Swedenborga. Od nakladatele Vokolka z Pardubic v r podle mých zápiskŧ: některé Florianŧ Kursy (Šestov, Rozanov, Š. Narecký), Rilke: Sonety Orfeovi, Mnišské sonety, Kabeš: O filozofovi Klímovi, Prousta Hledání ztraceného času, některé Encykliky, Dopisy O. Březiny, a knihy křesťanských modernistŧ, jako byli E. Hello, L. Bloy, Durych, Deml, Holan: Kolury. - Holanovy vášnivé dopisy s mnoha škrtanci a vykřičníky pan Vokolek ukazoval jako velkou vzácnost. Zaujala mne hodně kniha Colerus: Od bodu ke čtvrtému rozměru (geometrie), noví pro mne byli G. Papini, Nietzsche, Gotz: Tvář století aj. Po antikvariátech jsem sehnala hodně kníţek, vydaných ve Staré Říši. V antikvariátech jsem kupovala kaţdý týden stará vydání knih o filozofii i monografie umělců. Nejvíce pro mne znamenalo původní vydání Tvoření v umění výtvarném od Františka Kupky, malíře a teozofa, kterého jsem si vybrala za svého neviditelného učitele na AVU. 1963: začala jsem pracovat v grafickém ateliéru na AVU, kam jsem přestoupila na vlastní ţádost z ateliéru malby prof. K. Součka Měla jsem dva dŧvody ke změně: s prof. Součkem jsem si nerozuměla, neřekl mi nikdy nic potřebného, a kdyţ jeho korektura skončila a odešel, nastala v ateliéru 8

9 nepopsatelná vřava, zpŧsobená turnajem ve hře šprtec, k němuţ přicházeli i páni studenti z jiných vyšších ročníkŧ. Malovala jsem tedy kaţdé ráno ve svém sklepním ateliéru nebo jsem tiskla, a kdyţ mne ve škole prof. Souček celý měsíc neviděl, dal mi Udělit rektorskou dŧtku. Já jsem však dokázala, ţe mám ve školním ateliéru namalováno více studií, neţ ostatní, neboť kdyţ všichni hráli šprtec, já jsem malovala náš model. - Potřebovala jsem však stále více klid pro soustředění, a ten jsem pečlivě hledala obcházením všech ateliérŧ, aţ jsem jej nalezla v přízemní staré Akademii u výstaviště ve Stromovce v ohromném ateliéru grafiky, kde kaţdý student měl svŧj kout, oddělený plentou z juty od ostatních. Tam vzniklo mnoho mých grafik: strukturální cyklus Poutníci (kresby, litografie, strukturální grafiky a obrazy k diplomní práci), také první strukturální malé lepty za obětavé pomoci asistenta Čepeláka. Radil mi, jak mám hluboko leptat své rané abstraktní grafiky, přestoţe jsme všichni věděli, ţe je nařízen a povolen pouze socialistický realismus, tzv. sorela. Souběţně s přípravou diplomní práce leptala a tiskla jsem zde první zkoušky cyklu Geometria Spiritualis. 1963: práce doma: VI. cyklus monotypů, obrazy v bílé (Horizontála, Paralely aj.), obrazové asambláţe s Drahými kovy, přes 30 barevných kombinovaných kreseb Kryptogramy, pokračuje cyklus Geometria Spiritualis, reliéfní obraz s asambláţí Apokatastasis (v maj. PhDr. V. Cílka) : mimo školu pokračuje obsáhlý cyklus kombinovaných kreseb, z nich vzniká řada grafických listů a obrazy komb. technikou asambláţe a malby - GEOMETRIA SPIRITUALIS. Z menších materiálových kreseb - maleb na papíře vznikla řada strukturální grafiky, celkem kolem číslovaných 25 listů. Jako příprava k nim vznikl strukturální cyklus kreseb Kryptogramy, kde jsem postupně přidávala i barvu. Zároveň jsem se pustila do větších strukturálních materiálových obrazů, které byly reliéfní, nejprve na silném plátně s pouţitím VAC a plnidel, pak na sololitu i na dřevě. Uţívala jsem pryskyřic, kovů, provazů, textilu, dřeva, vypalovala části letlampou. Cyklus byl ukončen velkým triptychem (Velká vertikála, Světlo ve tmách, Vzkříšení). Kaţdý obraz - objekt triptychu měl výšku člověka. Práce na nich měla více fází, bylo vzrušující pozorovat chování různých hmot, které jsem nanášela na plochu leţícího obrazu. Kdyţ jsem dělala veliký obraz - asambláţ Světlo, zaţívala jsem postup tekoucí průhledné hmoty epoxidu jako dramatický děj, jako neobyčejné divadlo, a litovala jsem, ţe to nemohu nafilmovat. Tenkrát ještě videofilm neexistoval. V mých zápiscích z těch dní jsou kompletní popisy objevených metod a technologických postupů. Střední část triptychu - objekt Světlo ve tmách cm byl vystaven v Salzburku na Biennale Internationale der Christlicher Kunst v r Dozvěděla jsem se o tom náhodou, obraz jsem zabalila do kartonů a poslala jako balík nákladním vlakem měsíc předem. Bylo to neoficiální, bez schválení, za socialismu bylo protistátní činností se takových výstav zúčastňovat. Obraz byl pak reprodukován ve velké knize Europaische Sakrale Kunst der Gegenwart od Dr. E. Widdera a navrácen mně do Prahy, aniţ jsem byla vyslýchána od StB. Koupil si jej brněnský spisovatel a překladatel, přítel F. X. Halase, který jej viděl na mé výstavě Halasiana v Domě umění v Brně. - Navázána nová přátelství:: s nakladatelem panem Vlastimilem Vokolkem z Pardubic, který mi při mých návštěvách pŧjčoval knihy, ukazoval rukopisy děl, která 9

10 vydával, originální texty a dopisy V. Holana, Nezvala aj. Také navštívil mŧj ateliér, kde jsme měli závaţný rozhovor. Seznámil mne s dílem L. Klímy, kterého povaţoval za největšího a pŧvodního českého filozofa. Navštívila jsem i jeho bratra básníka Vokolka v Děčíně a učila jsem se všude odolnosti, vytrvalosti, skromnosti a stálé ţízni po poznání. Velmi mne ovlivnila častá setkání s Danou a Jiřím Němcovými, kam jsem chodívala prohlíţet knihy a poslouchat filozofické semináře jiţ během studia na AVU. Tu jsem poznala filozofa Z. Hejdánka, Věru Jirousovou a I. M. Jirouse, skupinu Plastic People a mnoho dalších odváţných mladých lidí, kteří touţili být vzdělaní a svobodní. Daně aj. Němcovým jsem věnovala obraz z cyklu Geometria Spiritualis - asambláţ Apokatastasis, který později přešel do majetku Václava Cílka. Němcovi měli totiţ strach o mne, ţe by při častých prohlídkách StB v jejich sledovaném bytě v Ječné 7 obraz vzbudil pozornost tajné policie, a tak skryli obraz za skříň, aby mne ochránili. (Nicméně později po podpisu Charty jsem vyšetřování StB neunikla). Současně v letech vzniká má diplomní práce: velké obrazy cyklu Poutníci a doprovod k povídkám Franze Kafky Malá pozorování a k románu Zámek. (Podrobně o tom píši ve zvláštním textu.) K té školní práci se váţe zajímavá Událost. Kdyţ jsem přinesla hotové přípravné kresby v termínu ukázat profesorovi Tittelbachovi (byl dosazen na místo profesora jako všichni pedagogové pro své členství v KSČ), lekl se tématu a zeptal se mne před všemi studenty ateliéru a před asistentem, co bych tomu říkala, kdybych musela opakovat ročník. Odpověděla jsem, ţe se mi na škole líbí a kdybych ještě k tomu pobírala stipendium, ţe by mne to velmi potěšilo. - Později při obhajobě hotového grafického cyklu mi oba oponenti navrhli jedničku a profesor Tittelbach, aby se kryl, navrhl dvojku. Jenţe politická situace se změnila: na zámku Dobříši proběhla v dubnu Kafkovská konference, kde mluvil E. Goldstucker, oficiálně se o Kafkovi začalo psát i v komunistickém tisku pozitivně, a tak mi komise při obhajobě diplomní práce vyjádřila uznání a dostala jsem jedničku podle nich zaslouţeně. Cyklus přípravných kreseb zakoupil Památník národního písemnictví v Praze ještě před mou obhajobou. Listopad 1964: výstava grafiky a kreseb k dílu Franze Kafky, PNP Strahov, Praha - Bylo to pro mne významné uznání mé práce a pomáhal mi přitom velmi obětavě bývalý spoluţák Václav Sokol, syn známého architekta, který byl zaměstnán v PNP, a jiţ předtím mi půjčoval při mém studiu vzácné barokní tisky a rytiny z klášterní knihovny. V té době jsem se díky Pateru Reinsbergovi od Týna seznámila s básníkem Václevem Renčem, který byl nedávno propuštěn z vězení. Ten mi představil svou dceru Zuzanu, nadanou básnířku a malířku, která za mnou pak zajíţděla do Prahy a sţila se na čas s naší generací. Za několik měsíců mi básník V. Renč zprostředkoval mou první větší kniţní práci, která mne podstatně ovlivnila: ilustrace a kniţní úpravu veršů Fr. Halase Potopa - Hlad pro nakladatelství blok, Brno. Na tom pro mne úţasném úkolu jsem pracovala v letech (Viz zvláštní text). Rukopis mi předal jeho editor Dr. J. Chalupecký. Byl to soubor úzkých listů hladkého papíru, popsaných inkoustem poměrně pečlivě, zřejmě definitivní přepis - tehdy jsme ještě neměli xerox, a tak jsem několik týdnů měla v rukou originální Halasovy rukopisy. Závaţná pro mne byla četba knih, které Halas uvedl ve svých Poznámkách v poslední části rukopisu: Starý a Nový zákon, Platon, Plotin, Angelus Silesius, Bridel 10

11 a barokní mystická poezie, Tomáš Akvinský, Sv. Jan z Kříţe, sv. Terezie z Jeţíše aj. Cítila jsem, ţe F. Halas tak silně a trýznivě proţíval bolest z přepadení našeho národa, ţe potřeboval najít ty nejhrůznější a nejdrtivější metafory. I já jsem cítila bolest nad situací národa, která se pak vyhrotila obsazením naší země sovětskými a spřátelenými vojsky v r o tři roky později po vydání knihy. V mých větších kresbách 1964 se objevila i vize, kterou jsem nazvala Anděl pomsty, (pro anděla uţita část reprodukce barokního obrazu), kde z chaosu vystupuje velký tank, z temného nebe se proti němu vynořuje anděl s plamenným mečem ( - Byla to kombinovaná kresba na koláţi z fotografií s malbou na papíře, dnes v majetku AJG.) DUŠEVNÍ REVOLUCE - VNITŘNÍ PŘEVRAT 1964 Při dokončování velkých přípravných kreseb k Halasovi jsem proţila v jedné noci ve sklepním ateliéru na Kampě velký, aţ osudný vnitřní převrat, který změnil mŧj osobní poměr k vlastní cestě v umění. Začala jsem vidět svou práci z Druhé strany, vnímat to, co mŧţe cítit divák, začala jsem cítit hlubokou zodpovědnost za účinky vlastního díla na duše ostatních lidí. Proto celá práce na doprovodu ke sbírkám POTOPA - HLAD měla pro mě naprosto zásadní význam. Dalo by se to přirovnat k několikaleté bolestné iniciaci, končící výstupem do jiného světa, který jsem předtím neznala, ale stal se mým novým vnitřním světem, a naplnil se Světlem, které bylo a zŧstává pevné a trvalé. Snad by se dal opsat výrazy jako svět, v němţ panuje řád, svět, který dává naději, nebo snad duchovní oblast, která odhaluje nový moţný smysl našeho ţivota. V knize F. HALAS: POTOPA / HLAD v Brně pak vyšly (1965) moje dvoubarevné litografie, které jsem dělala v tiskárně AVU jiţ po diplomu - v čestném roce. Tak mi to s tím prodlouţeným pobytem a se stipendiem na AVU přeci jen vyšlo. Studium na praţské AVU bylo pro mne velmi významné právě lidskými kontakty: poznala a spřátelila jsem se s těmi, kteří šli vlastními cestami uměleckého vývoje. Pracovali převáţně více za školou, i kdyţ byli studenty AVU nebo VŠUP. S mnohými jsme si vyměnili práce, se všemi jsme si vyměňovali myšlenky, knihy a samizdatovou literaturu. To byla ta skutečná škola ţivota. Mŧj vlastní umělecký program byl odlišný od podoby tehdejší strukturální abstrakce, jak byla prezentována na Konfrontacích, nakonec na výstavě D (Daemona) v Umělecké Besedě na Újezdě. Podvědomě jsem cítila silnou potřebu řádu. Od r jsem studovala a hledala v obrazech pevný kompoziční řád. Lekce kubištovská, futuristická, mondrianovská následovaly velmi rychle za sebou, v rozmezí několika měsícŧ. První nefigurativní, tedy abstraktní náměty se objevují v mé práci od r Pro sebe samotnou jsem hledala poučení studiem filozofie. Nejvíce mne ovlivnil tehdy J. Maritain - Umění a scholastika, H. Bergson - zejména Vývoj tvořivý je dodnes mou oblíbenou knihou, P. T. de Chardin, kterého mi zprostředkoval hlavně Jiří Němec, pak Solovjev, L. Bloy atd. 1964: DIPLOMNÍ PRÁCE: školní figurální práce zakončena cyklem grafik a obrazů na téma Poutníci a cyklem konfigurací k dílu Franza Kafky. Slavnost k ukončení studia na AVU diplomem korunoval V. V. Štech výroky o baráčnické povaze českého umění a o odvěkém abstraktním projevu v umění od paleolitu a neolitu. Studijní cesta do Vídně, Salzburgu, účast na výstavě Internationale Graphik WIEN 11

12 v Galerii Griechenbeisel, kterou tehdy umělecky vedl známý sochař Karl Prantl. Vybrali si na výstavu tři grafiky mého cyklu Geometria Spiritualis. S ním a jeho ţenou - malířkou jsem poseděla v jejich ateliéru a spřátelili jsme se. Ve Vídni jsem měla příbuzné, jejich pozvání mi teprve umoţnilo cestu. Objevila jsem tam proslulé knihkupectví u Albertiny, tam jsem chodila několik dnů si prohlíţet knihy o současném umění, katalogy, grafiku. Nemajíc peníze, skicovala jsem si, co mne zaujalo, a tak jsem doháněla vzdělání. Pak se mi podařilo prodat mé grafiky do sbírek Albertiny a jednomu překupníkovi také. Provezla jsem je tehdy pod podšívkou kufru. - V Salzburgu jsem bydlela tři dny v novém ţenském klášteře Herrnau na doporučení faráře českého vídeňského kostela. Kolem oltáře a na chodbě od kaple měly sestřičky černé nástěnné malby kříţové cesty od Vedovy, ty na mne působily velice tragicky. Sňatek s arch. Vojtěchem Štormem byl v Týnském chrámu, s obřadem podle nové liturgické reformy. Pracovali jsme totiţ oba v Dílu koncilové obnovy / DKO /, dělali výstavy a kritiku liturgického umění, opravy, návrhy. To léto před svatbou jsme opravovali zděný barokní oltář v poutním kostele Dobrá Voda u Kdousova. Měl tak vyklenuté boční strany, ţe při dozdívání jsem slouţila svým tělem jako šaluňk - Drţeli jsme pak oba kaţdý na jednom rohu ten oltář, dokud omítka nezaschla. - Od matky s babičkou jsem se konečně přestěhovala ze Smíchova do domku na Ořechovce. Sklepní ateliér ve Všehrdově ul. u Kampy jsem si ponechala. Měli jsme totiţ k bydlení jen jednu místnost a mé obrazy, grafika a kresby se nikam nemohly dát. Na práci přes den v ateliéru jsem si tak navykla, ţe jsem tam dojíţděla denně ze Střešovic, a kdyţ se narodil syn, pracovala jsem stále v té jedné místnosti, kde jsme bydleli. Kdyţ trochu odrostl, obstarala jsem paní na hlídání a jezdila zase do ateliéru. VÝSTAVY: 1965: Vlastní text v katalogu výstavy v Klubu lékařské fakulty ujep Brno ( ) Vernisáţ PhDr. E. Štiková z PNP Praha. Zde byl poprvé vystaven kompletní cyklus GEOMETRIA SPIRITUALIS, kresby, grafiky i obrazy. Zahájení bylo pro mne velmi důleţité: četla jsem tam úryvky z vybraných textů moderních malířů a svůj krátký text Geometria Spiritualis. Katalog byl útlý, s 10 repro - dukcemi, s mým textem, ale zcela vystihoval moje tehdejší záměry. Na podzim roku 1965 Výstava Geometria Spiritualis v galerii Klubu Mánes v Praze. Výstavu zahajoval PHDr. Jiří Němec. Přišla spousta přátel i z okruhu Němcových. Setkání s A. Pohribným. 1965: Výstava 10 GRAFIKŮ v Ústí n. Orlicí: Boudník, Balcar, Hovadík, Koblasa, Kučerová, Janošek, Plíšková, Puchnarová, Valenta, Veselý. Kurátorem byl PhDr. Z. Felix, tehdy čerstvý absolvent filozofie a kamarád. Zde se podařilo představit konfrontaci několika názorů aktuálních tendencí. Tak se o tom psalo. V tomto roce Z. Felix předčítal ze své diplomní práce o SchellIng.ovi v Klubu Mánes. To bylo také významné místo setkání: během studia jsme tam chodili na přednášky o moderní architektuře či o poezii. Mou práci výrazně ovlivnila přednáška básníkŧ Hiršala a paní Grogrové o současných metodách poezie, o permutacích a variacích. Tyto metody jsem okamţitě vyzkoušela v novém cyklu Geometria Mechanica, v 12

13 prvních kresbách a pak v grafikách. Začala jsem vystavovat přes Art Centrum v zahraničí (vyzvali mne). Ovzduší před rokem 1968 bylo poznamenáno vzrůstajícím zájmem Evropy i Ameriky o tehdejší mladé československé umění. Skupinové výstavy v zahraničí začaly střídat jedna druhou. R jsem získala cenu Folkwang - Presse - Preis v ESSENU za cyklus grafik GEOMETRIA SPIRITUALIS při zahájení výstavy 14 Graphiker aus Prag. Cyklus měl velký ohlas v německém tisku. Na vernisáţi jsem se seznámila se známým průmyslníkem Kruppem, který mne pozval do své galerie a udělal tam se mnou rozhovor pro desítky přátel umění. Byla jsem pro ně atrakcí - nemohli uvěřit, ţe v komunistické zemi můţe existovat svobodné umění. Jeho sbírka mne oslnila, rovněţ křela a pohovky v salonu, potaţené bílou kůţí. Zájem o mou práci projevila Galerie Tangente Univerzity Heidelberg, kde jsem pak vystavovala a vydali dvě moje grafiky pro své subskribenty. Ty jsem jim tiskla u nás - jednu litografii a jeden lept VÝSTAVY:. 1966: Junge tschechische Graphik, Galerie Tangenta, HEIDELBERG. V. Biennale Christlicher Kunst, SALZBURG Výstava mladých, ÚLUV, Praha II. Mezinárodní biennale kniţní grafiky, Brno Výstava mladých ke kongresu AICA, DU, Brno 14 Graphiker aus Prag, Museum Folkwang, ESSEN Rovněţ velká společnost sběratelů grafiky Griffelkunst Vereininung se sídlem v HAMBURGU vydala tehdy tři moje grafiky v nákladu 25O ks. Tiskli si je sami a desky se podalo převézt v autě panu Dr. A. Kusákovi, který tehdy organizoval výstavy mladého umění z ČSR v NSR se mi narodil syn František Štorm. Mé práce byly často zařazovány do přehlídek čs. umění po celém světě, např. EXPO OSAKA, TOKYO, UNIVERSITY OREGON, EXPO MONTREAL (viz přehled výstav). V té době jsem jiţ neměla nic společného s výchozím hnutím strukturální abstrakce, které jsem proţila na AVU. To bylo zpŧsobeno oním vnitřním duševním převratem, který se Udál bez mého přičinění jednou v noci při práci na posledním tématu halasovského cyklu - Chaos III. Silný proud odporu ke katastrofickým vizím zaplavil jako očistná katarze celé mé vědomí i cítění a obrátil mé úsilí k čistému světu křivek, přímek, geometrie a variant na goniometrické funkce. Rozjela jsem se do brna na Mezinárodní veletrh strojírenství, abych na vlastní oči viděla, jak stroje dovedou kreslit. Přivezla jsem si domů několik kreseb záznamu goniometrických funkcí, které vytvořil analogový počítač, byla jsem okouzlena harmonií a rytmy jemných křivkových struktur a jejich aţ mystickou symbolikou. Pochopila jsem, ţe lidský mozek je schopen ještě úţasnějších kompozic neţ stroj, a tak vznikl mŧj nový cyklus GEOMETRIA MECHANICA. Nejprve to byly lehké liniové 13

14 kresby - cyklus asi 50 kreseb, potom čárové lepty a od r jsem je doplňovala akvatintou na geometrické formy a plochy zářivých kontrastních barev, od nichţ jsem se pustila i do obrazŧ. V kresbách, grafikách a při malbě jsem uţívala křivítka z plastické hmoty. V obrazech se ještě prohloubily barevné kontrasty čistých tónŧ. Nejvíce práce mi tehdy dal obraz KŘÍŢ Z PARABOL s pečlivě malovanými parabolickými křivkami tenkými štětci a mnohokrát lazurovanou plochou kolem nich. Postupně se má díla stávala určitými znaky, které měly spojitost se situací našeho národa v letech Znaková symbolika navazovala na tehdy novou teorii znaku ve filozofii, která se začala převádět i do výtvarného světa. Kupodivu byla u nás tehdy vydána pŧvodní práce PhDr. Zvěřiny (katolického kněze a řeholníka) o teorii znaku ve výtvarném umění, a ta mi hodně pomohla. Podařilo se mi mnohé ty objevy uplatnit v mé práci pro obţivu: na kniţní vazbě R. Guardiniho O MODLITBĚ jsem umístila symbol z obrazu Kříţ z parabol, na knize F. Heera motiv z leptu Křivky, kdyţ jsem pracovala pro nakladatelství ÚCN. Také jsem dostala práci na řadě malých světových próz pro nakladatelství Odeon, kde jsem pro obálky uţívala částí mých strukturálních a pak geometricky komponovaných grafik. Později jsem dělala řadu knih pro nakladatelství Vyšehrad. Své tehdy milované autory jsem si pro sebe oblékla do vlastních přebalů s motivy grafik Geometria mechanica / Platon, Aristoteles, Plotin / VÝSTAVY: 1967: Graphiek uit Praag (Grafika z Prahy), Stedelijk Museum, AMSTERDAM Tschechoslowakische Kunst, Neue Sparkasse HAMBURG, totéţ v KIELU Exposition d Arts Graphiques Tchéque PARIS, Museum Drancy 3 Graphiker, Reekum Galerij, APELDOORN, Holland Grafiky z galerie Platýz - Anderle, Boudník, Kučerová, Kubíček, Plíšková, Puchnarová, Rusová, Severová - Galerie Hollar Kurátor a vernisáţ PhDr. L. Vachtová Přehlídka čs. současného umění, PKJOF - pavilon Brusel, Praha:zde mi byla udělena CENA MINISTERSTVA KULTURY ZA GRAFIKY K DÍLU F. KAFKY - - Výstava Čs. grafika k 50. výročí SČUG Hollar, galerie Mánes, Praha Velmi důleţitá byla v mém existenčním zajištění práce pro architekturu. V předchozí etapě v cyklu Geometria Spiritualis jsem realizovala velký strukturální objekt jako výzdobu foyer svobodárny Královodvorských ţelezáren r Obraz měl formát zcela corbusierovský - dva čtverce cm, obdélný na šířku, provedený asambláţí z mnoha materiálů a lazurní malbou, podklad dřevo, překliţka. Název Světlo z pecí dovoloval i komisi Svazu výtvarných umělců, kde tehdy zasedala i ADriena Šimotová, aby oficiálně přes Fond doporučila můj návrh k realizaci. Odtud započala moje dlouholetá spolupráce s architektem, který souběţně s námi studoval a dával mi práci i v pozdějších letech tak, ţe jsem mohla uţivit sebe i své dvě děti. Další realizací byl velký betonový a oblázkový reliéf 760x450 cm pro fasádu mateřské školy Rukavičkářských závodů v Dobříši r Fondová komise schválila můj návrh a na realizaci jsem pracovala společně s A. Matasovou 14

15 V té době jsem dostala třikrát za sebou stipendium na tvůrčí práci od tehdejší komise mladých při Svazu čs. výtvarných umělců. Proto jsem mohla v klidu pracovat na obrazech, kresbách, grafikách a ještě ţivit manţela architekta od r Pak získal místo a byt jako urbanista v Č. Budějovicích r. 1968, kam jsme se po vpádu sovětských vojsk přestěhovali. Do té doby jsem stihla vytisknout na praţské AVU tříbarevnou litografii pro galerii Tangente v Heidelbergu a také odeslat pro jejich subskribenty. Měla název Znak naděje pro srpen Na tiskařském stroji grafického ateliéru AVU u Stromovky stálo malé rádio, které stále hlásilo zprávy o postupu okupačních vojsk a všechny metody, jimiţ se bránili naši vynalézaví lidé, v nás vzbuzovaly sympatie a naději. Toho rána 21. srpna mne za úsvitu probudil telefon: Paní dano, uţ jsou tady!! Tanky jedou kolem nás od Ruzyně!! Pustila jsem si rozhlas a pak šla nakoupit zásoby. U obchodu čekal zástup lidí, poslouchali tranzistory, ţeny plakaly. Viděli jsme mnoho nákladních aut, ověšených mladými lidmi a vlajkami, jedoucích na Hrad, volala jsem na ně, ţe se tam střílí, to bylo slyšet aţ k nám na Ořechovku. A za nějaký čas se smutní s prostřílenými vlajkami vraceli, říkali, ţe několik kamarádů padlo. Šílená tragedie se rozehrála. Cítila jsem, ţe tak velká bolest potřebuje protiváhu. Moje další grafiky a obrazy z CYKLU KŘIVKY nesly názvy Škála naděje, Znaky radosti, Znaky přátelství, Znak koncentrace, Problémy spoluţití, Dialog, Protiklady, Protivníci. Začala jsem kresbami, které tvoří základ k seriím prací Precizuje se vŧle k řádu, čistotě, přísnosti a jednoduchosti. Uţívala jsem ke kresbě a pak k malbě zdánlivě čistě mechanických (proto název GEOMETRIA MECHANICA) pomŧcek: zpočátku kladení plechových částí na plochu, těch, které jsem předtím vkládala do svých obrazŧ - asambláţí. (Zlatavá barva plechŧ byla pro mne rovnocennou náhradou barvy, jejich tvary byly dŧleţitým kompozičním elementem v grafikách a obrazech předchozího cyklu.) Brzy jsem objevila kouzlo křivek, vytvářených pomocí křivítek, pravítek a kruţítkem. Zdálo se mi, ţe jsem probudila vlastní analogový computer, skrytý v mém mozku. Objevila jsem v zahraničí 120 cm dlouhé křivítko z umělé gumy s kovovým pruţným jádrem, které dobře Drţelo tvar. Od konce r vznikal cyklus velkých kreseb, zabývající se vztahy těchto křivek a také základních barev. Do mých prací vnikla zářivá červeň, jasná modř a svítivá zelená barva. V novém cyklu grafik jsem uţívala někdy metody násobeného otisku téţe desky (postupný pohyb, pohyb v kruhu nebo ve čtverci). Jindy jsem pracovala klasickým barevným leptem v soutisku několik desek nebo stejnou desku s další barvou jsem při tisku otáčela do protipoloh (cyklus Protiklady - Protivníci). Tyto experimenty mi pomohly se pustit do obrazů, malovaných čistou hladkou technikou olejomalby s lazurováním. Přitahovaly mne barvy zářivé, kontrastní, jejich psychologický význam, symbolika, zkoumala jsem výrazové hodnoty křivek, jejich vlastní smysl a jejich ţivot v ploše jako symbol lidských i politických vztahů. Některým věcem z cyklu KŘIVKY jsem přikládala humorný či ironický význam: Patafyzický kabinet A. Jarryho, Veselý kinetista, Úsměv předsedy Mao - ce - tunga - všechny z r Zbytky vlivu surrealismu cítím v přiznání absolutní moci fantazie a ve svobodném zacházení s novými prvky v jejich vlastním světě. Je tu inspirace grafy goniometrických funkcí, kresbou kybernetických strojů (Hold kybernetice, celý cyklus Geometria Mechanica). Často jsem si prostě hrála se vztahy plošných elementů - křivek, přímek a ploch, jako např. obrazy a grafiky Pokus o překonání hranice, Stupnice naděje, Rozhovor, Chaos, Dvě křivky. Řídila jsem 15

16 se zásadou ke kaţdému tématu dělat variace v kresbách, grafikách i obrazech současně. Další cyklus Erby a Znaky se vyvíjel opět od kreseb k menším obrazům. V obraze a grafice Problémy spoluţití jsem učinila pokus o syntézu dosavadního výzkumu VÝSTAVY: Taková moje grafika byla hlavním motivem plakátu výstavy L Art Tchéque v Paříţi, Musée Drancy : Šest z Prahy (Sex fran Praag) - Načeradský, Pauzer, Plíšková, Puchnarová, Přibyl, Slavík - Kunstforum NORKOPPING Galerie města LINKOPPING VI. Internationale biennale Christlicher Kunst, SALZBURG Gravures Contemporaines Tchecoslovaques, Musée dea Beaux Arts, NIMES, Francie Die Logik der durchsichtige Nacht, Kunstamst, BERLIN Salon d Art Sacré, Musée d Art Moderne, PARIS Tschechoslowakische Kunst, Neue Galerie FRANKFURT a pak totéţ Dortmund Mezinárodní biennale DANUVIUS, Bratislava 9 výtvarnic v Galerii d, Praha Biennale Výzkumy grafiky, Galerie Vysočiny, Jihlava - ČESTNÉ UZNÁNÍ Studijní cesta na Biennale do Salzburgu a Vídeň. CESTA do Francie 1968: Těsně před srpnem 1968 jsem byla 1 měsíc na pracovním pobytu v uměleckém centru na jihu Francie. To jsem hradila z ceny Folkwang - Presse - Preis i manţelovi. Studovala jsem Corbusierŧv Modulor na kolektivním domě v Marseille a jeho klášter La Tourette. Byli jsme hosty mnichŧ v Taizé jako první Češi. Přešla jsem přes pŧvodní římský akvadukt a sedla jsem si na pravou korintskou hlavici z rozbitého římského chrámu. Viděla jsem Aix a pravěké kamenné domky. V uměleckém centru v Provence, které vedli Němci, jsem tiskla vlastnoručně litografie Aldebaran a Příběhy křivek. V Paříţi jsem si prohlíţela pouze galerie současného umění a chrámy. Po vpádu vojsk r jsem pokračovala s prací na rozvíjení výrazů křivek a geometrických ploch. V únoru 1969 narození dcery Markéty v létě s rodinou přestěhování do Českých Budějovic slouţilo jako duchovní emigrace. Nedaleko bydliště jsem si sehnala malý sklepní ateliér, kde jsem tiskla cyklus Protivníci, malovala obrazy z cyklů Škály, Erby a Znaky, Architektouny. Pracovala. jsem v ateliéru denně, kdyţ jsem odvedla dítě do školky. Kdyţ byl v Č. Budějovicích proces s Plastic People, Dana Němcová, M. Jirous a další přátelé v něm přespali. - Bohuţel tato sklepní dílna nebyla technicky v pořádku: dvakrát vytekla ţumpa a zaplavila ateliér do výše kotníkŧ po přívalových deštích a tím se poškodily grafiky v deskách u stěny a některé obrazy. 16

17 CESTA DO HAMBURGU: Společnost Griffelkunst Vereinigung si objednala ode mne dvě grafiky - barevné lepty, které si sami vytiskli. Desky jsem poslala tajně - po dr. Kusákovi autem. Byl to Patafyzický kabinet a ještě Pokus o překonání hranice z cyklu Geometria Mechanica. Potom mne pozvali k podepsání na týden do Hamburgu. Tehdy jsem viděla řadu výstav, hlavně Documenta v Kasselu / tam vystavovali krásné věci Sýkora a Dobeš / a velkou slavnou výstavu Zero v Dusseldorfu. To bylo pro mne důleţité. Některé jejich ideje mne uchvátily. Seznámili mne s docentem teorie umění v Hamburgu a ten mne provedl po jejich Akademii. V ateliérech ani na chodbách nebylo vŧbec nic k vidění. V 1. ročníku jedna dívka malovala zátiší na úrovni tak 2. roč. našich středních škol výtvarných. Jen v jednom ateliéru byla kolem dokola pověšena řada barevných pohlednic ze světa. Pan docent mi vysvětlil, ţe v ateliérech se pouze diskutuje. Uvaţovala jsem, jak se takový absolvent pak ţiví. V galeriích jsem viděla současné umění z celého světa, přivezla jsem kufr plný katalogŧ a knih. A také barvy. VÝSTAVY: 1969: Výstava grafiků SČUG Hollar, KOBLENZ Contemporary Prints from Czechoslovakia, OREGON STATE UNIVERSITY, USA Arte Cecoslovaca Contemporanea, MUSEO DI BOLOGNA, Italy (kurátor A. Pohribný) Festival d Arte Cecoslovaca - 77 Grafici, Museo Civitate, CORREGIO ( ) I. Biennale Internationale de la Gravure - LIÉGE, Belgie L Art Tchéque Actuel, Galerie Renault, PARIS - Champs Elysées (L. Vachtová) Československá grafika, Palais des Beaux Arts, BRUSEL Far Gallery, NEWYORK, USA Galerie Angel Aigu, BRUSEL Čs. výtvarné umění - SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO MONTRÉAL Grafika členů SČUG Hollar, MANNHEIM A SAARBRUCKEN, Německo Zde všude jsem vystavovala nejsoučasnější práce z cyklů Křivky a Znaky - bar. grafiky. Ke všem výstavám byly vydány katalogy, staralo se o ně Art Centrum, kde jsem byla dostatečně zastoupena, a tak jsem se mohla věnovat rodině a práci v Č. Budějovicích. Namáhavé bylo přestěhování ateliéru z Prahy, zejména těţkých lisů a obrazů. Kolega architekt z Prahy na mne nezapomněl, zadával mi další práce pro veřejné Budovy, které stavěl praţský Krajský projektový ústav v Berouně. Zde jsem mohla pouţít svých výzkumŧ křivek v ploše z volných geometricky čistých kompozic. Byla to radostná práce : studií elementů jsem uţila v řešení stěn v architektuře, např. stěny z keramických obkladů v kulturním domě v Berouně (velká stěna cukrárny a kavárny cm, další kompozice z elementů křivek ve čtverci na stěně restaurace v Berouně nebo ve vstupech do šaten kulturního domu.) Zde všude jsem uplatňovala systémy Architektounŧ, které byly připraveny v mnoha kresbách a také v obrazech

18 VÝSTAVY: 1970: VII. Internationale biennale Christlicher Kunst, SALZBURG Premi International Dibuis Joan Miro, BARCELONA Čs. výtvarné umění - SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO ÓSAKA Festival d Arte Cecoslovaca, CORREGIO, Italy Československá grafika, Mánes, Praha Soudobá česká grafika, Dům umění, Hodonín Výstava mladých, Mánes, Praha Kresby grafiků SČUG, Galerie Hollar, Praha 1971: Graphics from Czechoslovakia, OXFORD UNIVERSITY, Anglie Československá moderní grafika, Centraal UTRECHT Museum, Holandsko Členská výstava SČUG Hollar, výstavní síň Mánes, Praha Tři plus jedna: F. Peterka, Nováček, Valtr a Puchnarová, Dům umění, Č. Budějovice Samostatná výstava: Grafika d. Štormové - Puchnarové , OG Muzeum Písek Od r jsem se zabývala serigrafií. Tiskla jsem je v dobře zařízené dílně na výstavišti Země ţivitelka v Č. Budějovicích. Vznikly řady tzv variací a permutací cyklu Hry, Šachy s člověkem. Moje Hry byly zašifrované symboly manipulace s člověkem. Objevovala se v nich zjednodušená silueta hlavy, později ji přátelé nazvali nekrytě leţící střelec podle schématu terčů cvičné střelby na vojně. Cyklus Ornamenty obsahuje serigrafii Vlastenecký ornament, coţ byla ironická persifláţ na barvy naší státní vlajky - červenou, modrou a bílou. Vznikly cykly velikých serigrafií pro obrazy a prostorové objekty, ty jsem rozřezávala, protoţe mi plocha nestačila, a vytvářela jsem od r prostorové grafiky (krychle a skládačky). Objekty z papíru a kartonu byly myšleny jako tzv. stolní grafika, která by mohla vytvořit hrové pracovní prostředí na stolech u počítačů, v kancelářích. Krychlové tvary se serigrafiemi jsem navrhla pro dětské hry, krychle bez jedné stěny tvořila dutý pro stor ke koncentraci na hlavě řečníka nebo přednášejícího Velký keramický reliéf 8. 5 metrů: dostala jsem v r krásnou příleţitost k vyuţití kompozic právě těchto mých Her na velkých keramických stěnách společenského centra a cukrárny v Berouně. Navrhla jsem je na principu pouţívání jednoho elementu a realizovala na velké ploše v bílé glazuře jako velké obdélné kachle s jedním motivem, který se v ploše mírně prohýbal konvexně a konkávně. Vznikly tak pravidelné rytmy světel, které výrazně oţivovaly v řadách velkou plochu stěn. V tomtéţ roce jsem vystavovala obrazy Architektouny na přehlídce mladých v Mánesu, na základě toho vyšel monografický článek ve Výtvarném umění: Z ateliéru Dany Štormové. - To vše bylo pro mne natolik významné, ţe se mi otevíral nový prostor, hodně psychologicky zaměřený. Bylo to nové pojetí modelování prostoru, zaloţené na symbolických duchovních hodnotách. Neobyčejně mne zaujaly vztahy čistých barev a jejich pŧsobení, studovala jsem si psychologii a pokračovala v soukromém studiu filozofie. Bylo to nové období mé práce, kdy jsem si více uvědomovala jistý nový řád v obrazech, kresbách a v grafice. 18

19 Obměny stejného elementu a jiná rytmická řazení dostaly novou řeč forem, jejich bohatá variabilita měla prameny v odvěkém lidském pudu ke hře, a tím jsem sama získávala nové podněty. Také mi to pomáhalo najít rovnováhu duše, která trpěla narŧstajícími neshodami s manţelem. Ty vyvrcholily po mé havárii s autem v létě 1972, kdy jsem vezla děti na chalupu, abych tam jako obvykle tvrdou prací udělala pořádek. Tím se mi probudily dosud skryté fyzické závady na páteři. V tomto roce jsem také začala cvičit jógu, abych si mohla vyléčit poruchu páteře. Tak jsem se seznámila s mnoha dobrými lidmi a začala jsem jezdit na týdenní cvičení na soukromý statek, kde jsme se učili pravé jógové praktiky, dovezené čerstvě z Indie, kde náš cvičitel dva roky pobýval v ašramech. Začala jsem vést tři výtvarné kurzy pro děti a mládeţ v Domě kultury v Českých Budějovicích, kde jsem objevila řadu kreativních metod nové formy tzv. komplexní estetické výchovy. Brzy z jednoho kurzu vznikly tři skupiny. Dělali jsme s dětmi všechny dostupné obory a techniky výtvarného umění: nejen kresbu a malbu, ale i nástěnnou malbu, nejen modelování, ale i modely pro velké plastiky a modely hřišť, grafiku - hlavně linoryty, z nich jsme sestavovali kníţky a tiskli barevné novoročenky. Také jsme si hráli s písmem, vymýšleli jednotlivé velké litery a věšeli je do prostoru, vymýšleli i slova, ta nejmilejší a nejkrásnější, vymýšleli říkánky a povídky a ty potom ilustrovali. Hráli jsme spolu i divadlo, dělali kulisy a kostýmy, učili se reţii. S dětmi jsem hledala inspiraci pro návrhy bydlení budoucnosti v knihách, jako např. Michela Ragona: Kde budeme ţít zítra. Také jsem začala vymýšlet obsahy letních výtvarně - hrových táborů, kterých bylo celkem dvanáct, kaţdé prázdniny do r Do té doby v ČSR nikdo takové kurzy ani tábory nedělal. Připravili jsme si předem program divadelní hry a děti samy dělaly reţii a výpravu, řešily obsazení. Vybraly si hru E. A. Poea, jindy to byla Ravelova férie Dítě a kouzla. Nakonec jsme o těch aktivitách natočili film, který tehdy na krajské soutěţi vyhrál. Hodně jsem pořádala přednášek pro děti a jejich rodiče, a to přímo v Domě kultury v malém divadle. Tam jsem zvala dobré umělce a umělkyně, aby vyprávěli o své práci a cestě ţivotem a také promítali svá díla. Přinášeli jich několik na ukázku. Také jsem začala přednášet pro studenty středních škol a gymnázií novou estetickou výchovu, někdy ve spolupráci s Vl. Tetivou z AJG Hluboká. (Tyto aktivity jsem později uplatnila při výuce studentů výtvarné výchovy na univerzitě v Olomouci, kam jsem dělala konkurs v r. 1991). Ředitel Domu kultury v Č. Budějovicích Dr. Jaromír Schel rád přijímal moje nové koncepce. Kdyţ se podařily letní výtvarné tábory, kam dával i své děti, uspořádal v r na můj podnět dům kultury několik večerů s výtvarným uměním a hudbou ve starobylém velkém nádvoří jednoho renesančního domu v centru města. Měly název ATRIUM a koncepci výstav nechal na mně. Vybírala jsem kolegyně a kolegy z AVU a některé Jihočechy. Navrhovala jsem logo i plakát. Při zahájení promluvil o vystavujících ředitel AJG, účast byla velmi velká, pořady získaly své publikum, takţe jsme mohli představovat to, co se v Praze nesmělo: současné nefigurativní umění. Rok 1972 byl pro mne přelomový nejvíce tím, ţe jsem začala cvičit jógu a chtěla jsem proniknout hlouběji do jejích tajemství. Zajímala jsem se o jógovou filozofii od svých 15 let. Změnila jsem ţivotosprávu a měla jsem to štěstí, ţe jsem našla cvičitele, který byl v Indii a učil nás skutečně pŧvodním technikám. Cvičení se pořádala soukromě na jednom jihočeském statku v přírodě. Kromě toho moje porucha páteře, která vznikla ručním tiskem grafiky, mne přivedla na mnoho speciálních jógových kurzŧ pro rehabilitační pracovníky. Byla jsem schopna se postupným cvičením nakonec dát sama do pořádku, coţ mne bohuţel na jedenácti léčebných pobytech v lázních naši lékaři nenaučili. - Zvykla jsem si pravidelně denně 19

20 cvičit a to uţ mi zŧstalo. VÝSTAVY: 1972: V. mezinárodní biennale kniţní grafiky, Brno (vystavena moje kniţní úprava durych: Rekviem, která byla navrţena na cenu Biennale, ale z politických důvodů mi nebyla přiznána, a to proto, ţe doslov ke knize psal nepřípustný autor - disident. Doslov museli ze všech knih vytrhnout a pak se směly prodávat. Výstava mladých, Galerie Mladá fronta, Praha / 2 části - A / grafika a kresba B / malba a plastika: vystaven závěsný objekt z plexiskla Komorní grafika členů SČUG, Galerie Hollar, Praha Naivní umění a současná grafika z ČSR - BUSTO ARSIZIO, Italie (A. Pohribný) Československá grafika, JANOV, Italie (Art Centrum) Jihočeští výtvarní umělci, Dům umění, Č. Budějovice Výstavní aktivity byly postupně omezovány, v zahraničí jsme vinou politiky SČSVU ztratili kontakty na Západě, stranické orgány převzaly kontrolu nad všemi výstavami Art Centra. Následovalo období izolace, vystavovat umělci mohli jen po schválení komise Svazu. Pro mne to byla doba vysokého vnitřního soustředění, práce na sobě i mezi lidmi, výchovy vlastních dětí i dětí ve výtvarných kurzech. Podařilo se uspořádat s pomocí přátel a Art centra mou samostatnou výstavu v Německu Dana Stormova: Graphik, Franz - Hitze - Haus, MUNSTER 1972 a druhou v r Díky tomu, ţe se vše prodalo, a to vícekráte, byla povolena i druhá výstava, i kdyţ jsem tam vystavovala pouze nefigurativní práce. Dokonce i moje cesta byla moţná, ačkoliv se jednalo o galerii v katolickém kulturním centru. Opět jsem si mohla nakoupit dobré knihy a katalogy i filozofii, vidět současné výstavy a pohovořit s přáteli. Mŧj fyzický stav se stále horšil, zejména po autohavárii v r Lékařské nálezy svědčily o poruchách na páteři i pohybového ústrojí a také o nervovém onemocnění. Několik týdnŧ jsem dokonce přestala vládnout rukama a jídlo mi museli krájet. Dovlekla jsem se o holi k lékaři, tam mi dali masivní injekce a léky a poukaz na lázeňské léčení, ve Vráţi zjara Po návratu za několik dní zemřel v Praze tragicky otec, přejet vojenským nákladním autem. Děti nemocněly anginou a tak jsem jej mohla navštívit v nemocnici den před jeho smrtí. Pohřeb v Praze jsem celý zařizovala sama. Tehdy jsem v manţelovi nenalezla ţádnou podporu ani oporu. Od těch let jsem musela pravidelně jezdit na lázeňské léčení, celkem jedenáctkrát. Přes Dům kultury se podařila uspořádat výstavy s koncerty ATRIUM - mladí z Prahy a Č. Budějovic v r. 1973, mezi jinými vystavovali mnou pozvaní bývalí spoluţáci Kaplanová, Severová, Matasová, Přibyl a další. Na výstavě se dělaly koncerty, nádvoří renesančního domu v centru města poskytlo ideální podmínky. 20

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Anotace Autorka Výstavy Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Prostředí jenž kolem sebe každý z nás každodenně vytváří je ovlivněno touhou po životě. Její hodnotu máme nastavenou uvnitř svého srdce a

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE

CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE KONCEPCE MULTIMEDIÁLNÍ INSTALACE VÝTVARNÝCH DĚL DANY PUCHNAROVÉ VE SPOLUPRÁCI S Dr. H. BLOCHOVOU (klášter ČESKÝ KRUMLOV, UC UP OLOMOUC, zámek DOBŘICHOVICE aj.) IDEOVÁ BÁZE PROJEKTU:

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny Bezpečně nejen do školy Hurá do školy Beseda s Policií ČR Jedeme na výlet Školní akademie Výtvarka trochu jinak Dušíkoviny Jaké byly? O tom nám napsali naši žáci. Tak se podívejte. Prázdniny v kempu u

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Východočeská galerie v Pardubicích

Východočeská galerie v Pardubicích Východočeská galerie v Pardubicích je specializovaná instituce v Pardubickém kraji, která je svojí činností zaměřena na oblast vizuálního umění pořádápravidelné výstavy výtvarného umění, ale i řadu dalších

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

studijní opora k předmětu

studijní opora k předmětu doporučený ročník: 1 forma výuky: seminář, cvičení rozsah hodin výuky: 8 hod/semestr počet hodin pro samostudium: 50 způsob zakončení: zápočet vyučující: Mgr. Karel Řepa studijní opora k předmětu Co je

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Volná grafika, základní druhy a techniky

Volná grafika, základní druhy a techniky Volná grafika, základní druhy a techniky Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály?

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? originál x kopie x reprodukce signování díla signování grafiky Podpis

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

Proměny krajiny v čase a mysli člověka

Proměny krajiny v čase a mysli člověka Proměny krajiny v čase a mysli člověka Akvarely Josefa Hyzlera 26. dubna tohoto roku proběhla v cyklu Hovory o Praze, pořádaném Klubem Za starou Prahu ve spolupráci s Národním muzeem v Praze, přednáška

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie. 40 dnů červené. seminární práce

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie. 40 dnů červené. seminární práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie 40 dnů červené seminární práce vyučující: prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. vypracovala: Bc. Jitka Mládková 1. ročník květen 2010 Petr Kvíčala

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Obhajoba praktické semestrální práce na téma Vývoj

Obhajoba praktické semestrální práce na téma Vývoj PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY Obhajoba praktické semestrální práce na téma Vývoj Vypracovala : 1. ročník VV1O ZS 2011/2012 PF UJEP Ústí nad Labem KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY / PF UJEP V ÚSTÍ

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Jaro 2015 Činnost přípravné třídy LEDEN V měsíci lednu se děti zúčastnily velmi zajímavé a poučné besedy v naší škole. Navštívit a spoustu zajímavých informací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Česká literatura v letech 1900-1945

Česká literatura v letech 1900-1945 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura v letech 1900-1945 Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze.

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ C I. Druhý břeh Úvodní brainstorming Jaké významy může mít slovní spojení dostat se na druhý břeh? Sedlářský učeň František Kupka byl odmalička posedlý malováním. Díky své nezdolnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více