POUTAVÝ ŢIVOTA BĚH MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUTAVÝ ŢIVOTA BĚH MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ"

Transkript

1 POUTAVÝ ŢIVOTA BĚH MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ Předehra - původ a dětství narozena v Praze tři měsíce před vpádem německých armád. Otec byl v té době dŧstojníkem čs. armády, matka pilnou úřednicí a cizojazyčnou korespondentkou. Otec František Puchnar pocházel z velké rodiny, tradičně po generace rolnické. Byl z 10 dětí, z velkého gruntu (15 hektarŧ pŧdy) a svou rodnou moravskou vesnici Kdousov u Moravských Budějovic velice miloval. Byl zvyklý na všechny zemědělské práce, přesto ho dali ještě za Rakouska na studie a stal se venkovským učitelem. Aby si mohl dovolit se oţenit, šel kvŧli vyššímu příjmu studovat na vojenskou akademii, stal se dŧstojníkem a proţil I. světovou válku na Bosně. Odtud si přivezl jeden velký mosazný náboj, který měl jako těţítko postavený na psacím stole a mně jako dítěti říkával, ţe jej chytil při bojích do ruky. Já jsem mu to tehdy slepě věřila a teprve za mnoho let mi tatínek řekl, ţe v ţádných bojích nebyl. Přesto byl mnohokrát vyznamenán rŧznými řády. Kdyţ pracoval za okupace v českém odboji, bylo to dost nebezpečné, po osvobození dostal Řád stříbrného lva. S lidmi rád filozofoval, měl v knihovně mj. překlady z nápisŧ ve hrobkách starého Egypta s vlastnoručním věnováním od Dr. Fr. Lexy, který byl jeho přítelem. Také přátelský kontakt měl s Dr. V. Lesným, který mu věnoval svŧj spis o buddhismu. Otec se ve 40 letech oţenil. Vzal si o dvacet let mladší Aničku neboli Anny Kobliskovou, pŧvodem z jiţních Čech, která znala pět světových jazykŧ a měla z nich státní zkoušky. Uměla hrát na klavír, zejména Beethovena, a vařit se učila v klášterní škole v Českých Budějovicích. Ţivila se sama (díky absolutoriu na Obchodní akademii) jako pŧvabná a obdivovaná sekretářka a korespondentka. Před tím měla velkou vášeň pro světové filmové hvězdy, krásné ţeny i muţe hrdiny. Sbírku několika desítek fotografií jí babička jednou spálila. Mamince zbyla další záliba - a to pro beletrii, politiku, válečné Události a dŧstojníky. To jí bylo uţitečné a i osudné, kdyţ se seznámila s mým budoucím otcem. Vyprávěla mi, ţe v uniformě vypadal báječně. Maminka byla navíc velice sečtělá, četla romány v polštině, zejména Sinkiewicze, v němčině všechny Mayovky, spoustu detektivek v angličtině. Díky její humánní výchově se mým ţivotním vzorem v 10 letech stal hrdinný náčelník Vinnetou - to bylo 1

2 v r Později se mi to velice hodilo, počínaje studiem a bojem o existenci konče aţ dodnes. Za socialismu překládala matka velmi ráda detektivky od Agaty Christie pro matematiky a fyziky z Matfysu UK v Praze, kde byla posledních asi 2O let zaměstnána. Kromě literárních sklonŧ, které maminka projevila coby mladá studentka, kdyţ svému strýci, majiteli drogerie U slunce v Praze na Smíchově, napsala řadu veršovaných inzerátŧ na speciální prostředek proti molŧm, pěstovala maminka od dětství hru klavírní, pročeţ dědeček jako úředník pojišťovny jí s babičkou koupili klavír. O nezvyklé technické zdatnosti mé matky svědčí následující Událost: v době, kdy rodiče odešli na nákup a nechali svou 12 letou dceru doma, tato z potřeby pochopit strukturu a technologii klavíru jej rozebrala a postupně rozloţila všechny části, struny i kladívka v řadách po podlaze salonu. Kdyţ rodiče vstoupili, nebyli mocni slova. Pak dali své dceři ultimatum, ţe kdyţ klavír nedá do pŧvodního pořádku, dostane obrovský výprask. Taková motivace mou maminku zřejmě velmi povzbudila, takţe klavír bleskově sloţila a zahrála rodičŧm jejich oblíbené skladby, nastalo velké smíření a tento památný čin vstoupil do historie našeho šlechtického rodu. Dochovaly se totiţ listiny, z nichţ plyne, ţe rod po mém dědovi měl dříve přídomek von Barau de Desmet, ţe tedy vznikl spojením německé a francouzské krve. Po smrti babičky však maminka našla i zápis, ţe jeden z našich předkŧ někdy v polovině 19. stol. v jedné praţské hospodě ten šlechtický predikát propil. Nijak jsme toho neţelely, neboť babička sama byla z hospody, téţ z 1O dětí, od dětství roznášela pivo a i jinak těţce pracovala v hospodářství. Pradědeček - její otec - byl zároveň majitelem polností a velkého řeznictví, takţe patřil k honoraci městečka Plánice u Klatov v jiţních Čechách. Na výchově dětí pracoval pevnou rukou. Babičce jednou Udělil takový pohlavek, ţe na jedno ucho ohluchla. Aţ dnes se divím, proč to tolikrát za svŧj ţivot vyprávěla. Moţná, ţe to je ţenská varianta vztahu k otci, jaký proţíval Franz Kafka. Babička pak odešla od rodiny do Vídně, kde se postavila na vlastní nohy: vstoupila do sluţby k bohatým měšťanŧm a po letech se vrátila s penězi a výbavou a šťastně se vdala. Na svatební fotografii v dlouhých secesních šatech a s pštrosími pery na klobouku vypadá jako paní císařovna od Franze Josefa. S hudebním nadáním mé maminky je mé dětství nerozlučně spjato: kdyţ jsem byla batole a musela jsem po obědě spát, hrávala mi na klavír obvykle beethovena, a to Měsíční sonátu nebo jinou sonátu, zvanou dešťové kapky. Také často nacvičovaly s babičkou rŧzné písně, takţe denně se u nás muzicírovalo. Babička doma při práci prozpěvovala od rána do večera a docházela dokonce do slavného praţského spolku Hlahol, kam mne jako dítě téţ přivedla. Zpívala jsem ve čtyřhlasém dětském souboru Hlaholu dokonce i koncertně, např. operu Nabucco na podiu Smetanova sálu v Obecním domě v Praze. Babička mne téţ vodívala na kŧr blízkého kostela, kde zpívala o májových slavnostech a při mších. Mne daleko více neţ zpěv dospělých zajímaly pedály varhan, na které jsem dobře viděla, rŧzné řezby a ornamenty ve dřevě barokních ozdob varhan i lavic a také barevné paprsky slunce, procházející skrze okenní vitráţe. Dokud jsme ţily s otcem ve vojenském bytě v Dejvicích, maminka učívala ruštině a angličtině rŧzné známé, ale tajně, aby na to nacisté nepřišli. Měla ve spodní skříni kredence v kuchyni sloţeny ročníky časopisŧ o okultismu a u nich jsem jako dítě často sedávala a prohlíţela fotografie. Nejvíce mne zaujal výjev, kterak krásnou mladou ţenu, vznášející se vodorovně nad podiem 2

3 v úzkých černých šatech, rozřezává ohromný lesklý kotouč cirkulární pily v rovině pasu na dvě části. Ţena měla klidný výraz a zavřené oči, po straně jeviště jí asistoval pán v černém smoking.u. Byla jsem tehdy dítě předškolní, takţe vysvětlení jsem si nemohla přečíst, a toto prohlíţení jsem měla zakázané, takţe dodnes těmto tajným praktikám nerozumím. Avšak to mnoţství záhadných obrázkŧ a tajemno, obestírající balíky skrytých časopisŧ, mi uţ v útlém věku neverbálně ukázalo, ţe existuje jakýsi ohromný neznámý svět, dŧleţitý pro spousty lidí natolik, ţe jsou schopni jej spontánně chránit. Maminka byla určitou dobu ctitelkou východní filozofie. Přeloţila sama Bhagadvadgítu z angličtiny a krasopisně ji napsala do tlustého sešitu, ten mi darovala, kdyţ jsem slavila 15. narozeniny. Toho jsem si moc váţila, dodnes ji uchovávám. Matka četla Buddhistické spisy v angličtině a sama ţila velmi střídmě a jednoduše. Do poslední chvíle kaţdému obětavě pomáhala. Pamatuji se, ţe v Dejvicích jsem proţívala neskutečný strach z gestapáckých dŧstojníkŧ, kteří chodili po Uralské ulici kolem mne, kdyţ jsem chodívala do školy. Jejich naleštěné černé vysoké holinky a dlouhé černé pláštěnky pŧsobily na mne jako zjevení děsivých démonŧ. Později, během praţského povstání naši obléhali generální štáb SS. Jednoho dne jsem slyšela silnou střelbu - rány jako z děla a strachy jsem se vtěsnala do škvíry mezi skříň a zeď v předsíni. Rodiče mne tu našli, kdyţ se vrátili, vyprostili mne a vyprávěli o přestřelce mezi Němci ve štábu a ruskými tanky, jak museli leţet dlouho na zemi pod keři, neţ to skončilo. Vzali mne na kulaté náměstí na velké vítání osvobozující armády, tam obrovské spousty jásajícího lidu a děti lezly po ruských tancích a já jsem dostala poprvé v ţivotě čokoládu. Ale rodiče se začali rozvádět, přestoţe v r oba spolu z čisté radosti a vlasteneckého nadšení vstoupili do nové KSČ. Trvalo to do r Jak rozvod, tak i jejich členství ve straně. Ten rok 1948 pro mne vŧbec znamenal velké změny: byla jsem osobně předvolána k soudu při rozvodovém stání rodičŧ, abych řekla, u koho chci bydlet. Vybrala jsem si maminku. - To mi bylo deset let. V tom roce jsem proţila velmi silný vnitřní světelný a kosmický záţitek, který trval několik dní. Chápala jsem jej jako odpověď na mé dlouhodobé tázání, jak vznikl vesmír a co je jeho podstatou. Byla jsem také u zpovědi a přijímání, neb mne rodiče po narození dali pokřtít a udělali ze mne členku římsko - katolické církve. Se zpovídáním jsem měla moc starostí, neboť jsem si musela hříchy vymýšlet. Tak jsem vzala na pomoc tzv. zpovědní zrcadlo, které jsme ve škole dostali. Náboţenství spočívalo v tom, ţe jsme museli umět nazpaměť příručku pravidel, zvanou Katechismus, a tak jsem byla ráda, ţe to vyučování zrušili. Mám dodnes v paměti, ţe jsem se horlivě starala o vznik ţivota na zemi, utváření pevnin a staré civilizace. Tehdy mne nejvíce zajímalo, jak vypadal ţivot v českém moři doby křídové, dále Nejstarší dějiny Přední Asie, Indie a Kréty v sepsání akademika Bedřicha Hrozného, a ještě Krásy nerostŧ, coţ byly kníţky, které jsem si v r dala koupit od tatínka k vánocŧm, kdyţ mi bylo deset let. Skutečně všechny tyto kníţky a proţitky měly významnou roli v utváření mé představivosti, a ještě v dospělém věku jsem vycházela z těch vzpomínek. Ţily jsme s matkou a babičkou v bytě na Smíchově hodně chudě, proto babička za války v kuchyni stále krmila husu. Topily jsme uhlím a já jako nejmladší jsem je nosila ze sklepa. Dělalo to 12 kbelíkŧ od marmelády na tři dny. - V přízemí byla velká Drogerie, kdy pracoval mŧj strýc. Často jsem za ním chodila, prohlíţela 3

4 barvy a postávala ve skladech, které úţasně voněly. Ta vŧně se táhla po chodbách a schodištích domu aţ do 3. patra na pŧdu, kam jsem chodila kaţdý týden věšet s babičkou prádlo. Krásně tam vrkali holubi a skrze škvíry ve střeše padaly na starou cihlovou dlaţbu chvějivé prouţky slunečního světla. - Ještě v předškolním věku veškeré mé hravé záliby rozvíjela babička tím, ţe vysypala hromádku bílé mouky na dřevěný vál a já jsem si z ní modelovala krajiny a zámky. Pak na vále babička hrála se starým dřevěným Kašpárkem divuplné scény a já jsem ani nedutala nadšením. - Pamatuji si, ţe aţ do dospělosti jsem nedostávala nové šaty, boty jsem nosila obnošené, přešívalo se na mne všechno ošacení, tetička byla dobrá švadlena a často na mne brala míru. Kabáty a kostým jsem měla z vojenských stejnokrojŧ po otci ještě v době studia na AVU, vše ve hnědé nebo černé barvě, a tak jsem se od dětství učila šetření, skromnosti, odříkání. - To se mi v ţivotě velice hodilo. Kreslířské začátky. Asi od tří let jsem ţivelně kreslívala největší část dne. Hodně silný dojem ve mně vzbudila návštěva praţských Karlových lázní, kam mne matka zavedla ve věku asi 5 let. Po návratu jsem si sedla a mnoho listŧ papíru jsem zaplnila kresbami postav nahých ţen ve sprchách nebo sedících u bazénu, jak jsem si je pamatovala. Kdyţ jsem svá díla jako obvykle ukazovala rodičŧm, otec se rozlobil a velmi rázně mi nařezal. To jsem tehdy nesla jako křivdu. (Po druhé naopak kvŧli abstrakci mi Udělil pohlavky aţ v mé dospělosti, kdyţ jsem jiţ studovala na AVU a o prázdninách na moravském venkově jsem malovala na pŧdě obrazy, kterým tehdy nerozuměl.) Jako dítě předškolní jsem stále kreslila zpaměti, nejvíce obdivu sklidily moje kresby celého pekařství se všemi pulty, s lidmi a všemi druhy pečiva ve skleněných vitrinách Kreslila jsem zpaměti jak pekařství pana Lichtenberga v Dejvicích, tak i pekařství pana Lánského na Smíchově naproti přes koleje, kam jsem také denně chodila. Maminka mne učila pracovat s pastelkami tak, ţe jsme společně vybarvovaly ilustrace v pohádkových kníţkách pro děti. Kromě toho pro mne vymalovala stěnu u mé postýlky výjevy ze slavného disneyova filmu Sněhurka a sedm trpaslíkŧ. Tak jsem uţ jako batole usínala pod nástěnnou malbou. Opravdu velký vliv měly na mou obrazotvornost ilustrace v kníţkách. Později v 10 letech jsem dostala 1. cenu celostátní dětské soutěţ Alšova země, kdyţ jsem namalovala (samozřejmě zpaměti) celou pláň na Letné i s nějakou slavností. Kreslila jsem i na moravském venkově v Kdousově, kam mne otec vozil na prázdniny, a také na horách v zimě. Pamatuji se, ţe jsme s otcem kaţdý rok jezdili do Krkonoš do bedřichova. Tam jsem ve volných chvílích po bravurním sjíţdění svahŧ kristiánkami dopisovala román Psí ţivot a dělala k němu ilustrace. A velmi mi šlo kreslení v jedné restauraci v Praze na Letné, kam mne otec vodil kaţdý týden na setkání se svým bratrem, strojním inţenýrem. Co mŧţe dělat dítě za stolem, kde otec se strýcem pijí pivo a povídají si? To byl hlavní dŧvod, proč jsem kreslila - nikoliv zaznamenání skutečnosti, ale smysluplná činnost, při níţ jsem mohla přemýšlet. Bavilo mne to stále víc. - Otec mi našel nejprve učitelku klavírní hry, potom i učitele kresby, neboť jsem chtěla jít na střední výtvarnou školu. Učil mne tedy dobrý akademický malíř na Smíchově. Naučil mne skvěle tuţkokresbu, šrafování, kreslila jsem tam jednoduché věci, zátiší a pak i hlavu, a vše dost malé. Broušené sklenice s vodou, kostkou cukru a lţičkou jsem kreslila jako pan profesor Max Švabinský. Zkoušky na výtvarnou školu v den Stalinovy smrti jsem dělala v r ještě na Křiţovnické škole vedle dnešní VŠUP. - S klavírem jsem se spřátelila, hrávala jsem etudy a učila se akordy, harmonii a základy kompozice. Později jsem hrávala i Beethovena, Mozarta a některé Bachovy 4

5 skladby. Výtvarná škola v Praze Střední umělecko - prŧmyslová škola se přejmenovala na Střední výtvarnou školu a přestěhovala se na Hollarovo náměstí za Olšanskými hřbitovy. Tam jsem jezdila ze Smíchova denně tramvají celou hodinu a skoro pokaţdé jsem přišla pozdě, takţe jsem za to dostávala často dvojku z mravŧ. Učili jsme se tam kreslit i malovat zátiší a později také figuru a hlavu, tedy portréty. Výborné bylo oddělení grafických technik, kde jsme dělali litografii v praxi a ve 3. ročníku jsem realizovala celý cyklus jednak zákoutí z Kampy, jednak z cirkusŧ. Také jsem se naučila dělat linoryt, suché jehly a lept. V dílně leptu nás vedl skvělý odborník, grafik Z. Juna, autor výborné kníţky Lept a grafické techniky. Tam jsem také získala otisk grafiky Václava Hollara Jaro / SprIng. /, faksimile, kterého jsem si hodně váţila. - Ve škole jsme se učili dělat návrhy kniţních obálek, ale i nálepek na zápalky, obalŧ na cigarety, řadu kniţních ilustrací, studie rŧzných předmětŧ rŧznými technikami. - Velký význam pro mne měl cyklus kopií podle grafik a kreseb Rembrandtových, které jsem dělala tuší a perem se zvětšovacím sklem. Šlo mi o poznání a naučení jeho rukopisu. Viděla jsem totiţ jeho velkou výstavu v Dráţďanech, kam výtvarná škola pořádala exkurzi. Z technologií kresby mne nejvíce upoutala perokresba rŧznými barevnými tušemi a několika pery, kterou nás učil prof. Juna. Tu jsem pak uplatňovala v 60. a 70. letech, později ve velkých i malých vícevrstvých zahalených kresbách jinými materiály v 90. letech. - Velmi mne bavily dějiny umění. Přečetla jsem mnoho knih o tom, co jsme se právě učili. Jednou se stalo, ţe celou hodinu se učitel nahlas bavil jen se mnou o kostele Il Jesu, neboť jsem tehdy prostudovala krásně napsanou knihu jednoho historika umění o vzniku baroka. - Ohromně poučné byly hodiny literatury. Učitelka byla nucena nám hodně věcí vykládat zdeformovaně, a tak se omezila na předčítání textu socialistické učebnice. My jsme se však dokázali bránit proti takové ztrátě času tím, ţe jsme si po lavicemi četli knihy zakázaných autorŧ, které jsme si navzájem pŧjčovali. Nejvíc děkuji malíři Alvovi Hajnovi, ţe mne seznámil s dílem Otokara Březiny. O něm byla zmínka v učebnici literatury maličkým petitem: Otakar Březina byl básník, nesrozumitelný dělnické třídě. To bylo vše, co jsme o něm směli vědět. Po hodinách malby a kresby jsem si nejvíce zamilovala deskriptivní geometrii. Uţasle jsem sledovala, co lze sestrojit na ploše, a kdyţ jsme ke konci rýsovali konstrukce mnohostěnŧ - polyedrŧ -, povaţovala jsem to za proces, rovnocenný umělecké činnosti. Bavilo mne i sochařství, kdyţ nám učitel dával dost těţké úlohy - portréty, reliéfy, komponované na zadaná témata zpaměti, a byla jsem šťastná, kdyţ nechal mé věci odlít do sádry. To vţdy znamenalo, ţe takové dílo uznal za dobré. Se zájmem jsem pozorovala, jak se někteří z našeho ročníku začali specializovat na určitý obor, ale přitom jsem cítila, ţe umělec mŧţe uţívat rŧzných technik a technologií a vyjadřovat své ideje v mnoha oborech. Líbilo se mi, kdyţ malíř dělal i grafiku a sochy, nebo kdyţ sochaři malovali a psali básně a třeba i divadelní hry. V té době jsem se rozhodla pracovat ve více oborech a technikách současně, aby se mi podařilo vyjádřit své vize a představy co nejbohatěji. - Také mne v těch letech přitahovalo divadlo. Za jeden rok jsem nashromáţdila kolem 280 vstupenek do Národního či Smetanova divadla. Chodila jsem na bidýlko takřka denně díky obětavosti spoluţáka, který pracoval brigádně v malírnách dekorací ND a nosíval mi do školy volné vstupenky. Mohla jsem vidět ty nejlepší opery a činohry i vícekrát v tom nejlepším obsazení

6 V té době jsme s matkou hrávaly čtyřručně na klavír Beethovenovy koncerty a také jsem s ní hrála ping. - pong, obojí v klubu podniku Ligna na Václavském náměstí, kde maminka léta pracovala jako sekretářka ředitele. Jednou mi vyprávěla mi o svém předválečném členství v okultní společnosti kolem Weinfurtra, kde našla i dost přátel. Ve 4. roč. výtvarné školy jsem jako všichni spoluţáci dělala talentové zkoušky na vysokou školu. Někteří šli na VŠUP, jiní na AVU. Já jsem si vybrala AVU, zkoušky jsem udělala, ale kvŧli machinacím s kvótami mne nevzali a čekala jsem 1 rok. I kdyţ se podvod ukázal a jeden profesor z AVU musel kvŧli tomu odejít, spravedlnosti se neučinilo zadost a nezařadili mne toho roku mezi nové studenty. Díky tomu jsem navštěvovala slavnou přípravku výborného starého učitele prof. Vodráţky na Smíchově jako pokračování výtvarné školy. Sedávali jsme v podkrovní učebně s V. Sokolem, Z. Sionem, A. Tomalíkem, A. Hajnem, Z. Rybkou, K. Kroupou. Seznámila jsem tak se s krouţkem studentŧ Akademie, kteří chodili k Istlerovi, Medkovi a Boudníkovi, Chalupeckému, sledovali jsme současné světové umění i moderní české. Prof. Vodráţka byl skutečným učitelem i pro naše myšlení, neboť nám při práci četl poezii a eseje březinovy a spisy F. X. Šaldy. Nesmírně na mne zapŧsobil hlavně Šaldŧv esej o hrdinném zraku. Přivedl mne k poznání, ţe vnitřní vidění je platné a v umění nejdŧleţitější. Tak nás prof. Vodráţka učil poznávat naši skutečnou kulturu a váţit si jí. Tím nám dal neocenitelný dar. Choval se ke kaţdému studentovi jako dobrý otec, byl jako učitel i přísný, aby nás co nejvíce naučil právě pro ten typ zkoušky, který nás čekal. Akademie výtvarných umění v Praze a vzdělání mimo školu. Zkouška na AVU proběhla dobře (mám v archivu kresbu portrétu s razítkem AVU) a od r jsem začala kreslit a malovat v této rozlehlé staré Budově blízko Královské Stromovky v Praze. V té době jiţ vznikaly mé domácí malby. Zvykla jsem si od výtvarné školy pracovat hodně doma, a také na venkově na vsi o prázdninách, kdy jsem měla ateliér na pŧdě u strýce v rodišti otcově, v malé vsi Kdousov na jiţní Moravě. Nevadilo mi ani horko, kdyţ slunce praţilo do tašek na střeše, ani šumění vody při dešti ani občasný hluk traktorŧ a kombajnŧ, pronikající malými pŧdními okénky štítu domku z ulice. Sedávala jsem na silném starém trámu u okének, bylo z nich vidět vrcholky jabloní v zahradě a nebe. Byla jsem šťastna, ţe mám konečně vlastní prostor pro práci, svŧj klid a místo na barvy, štětce a obrazy a grafiku. Tady vznikly r odezvy na studium kubismu, hlavně zátiší, rozbory kompozic obrazů podle zlatého řezu, kdyţ jsem se učila z díla B. Kubišty, - tak vznikly kresby, grafiky, obrazy - z nich největší U kapucínŧ, olej cm. Obrazy jsem zakládala na přísném kompozičním řádu. Namalovala jsem doma i kubizující krajiny, vzniklé na plenéru AVU v pohraničí. Jako další fázi kubismu jsem chápala studium Mondriana. Zaujal mne jeho raný vývoj. Zachovaly se moje mondrianovské kresby a grafika, zejména studie růstu stromů ( Mrtvé stromy ), olejomalby (Mŧj autoportrét), krátké období modifikace futurismu (nejdůleţitější byl olej Provazolezkyně - k němu monotypy), většina těchto prací je dnes v majetku ČMVU Praha. Mé období surrealismu zahrnovalo vize Kamenů a také vliv H. Moora (dřevořez Mlčení, obraz a litografie Odpočinek u moře). Pak nastalo u mne expresivní období: r monotypy Hlavy jedlíkŧ a obraz U stolu / Jedlíci /, imaginární portréty (litografie Hlava Krista a imaginární portrét J. Kurandové, monotyp Hlavaj. Steklíka, olej Imaginární portrét Zbyška Siona, školní akty aj.) 6

7 Básně od r. 1959: začaly se jakoby samy psát do sešitů a na papírky (sbírky Příběhy a Kameny), psala jsem ve stoje i v leţe, kdekoliv i za hovoru ostatních. Pravidelně jsme zapisovala sny, později shrnuty pod názvem Senník : Cyklus Mrtvé stromy - plenér AVU, kresby a obrazy, litografie I. cyklus monotypů - abstraktní série Příběhy v ploše (monotypy podle deníkových kreseb Kameny - dělány v létě v Kdousově), litografie Kameny k básni Nikde od F. Halase, menší obrazy Bílé prostory, dřevořez, monotypy a obraz Mlčení (Silentium), obraz Velký kámen a cyklus K poezii R. Jefferse: Mara - kresby a monotypy PRVNÍ ATELIÉR V PRAZE. Moje básnická sbírka Kameny a všechny cykly kreseb a obrazů i grafiky, zvané Geometria spiritualis, pak i Geometria mechanica vznikaly jiţ v mém sklepním ateliéru u Kampy u Újezda ve Všehrdově ul. č. 4. Sháněla jsem jej od počátku studia na AVU asi jeden rok a dostala k nájmu od OV Praha 1. Byla to bývalá ševcovská dílna, tmavá, všude voněl pop, chodilo se tam přes domovní sklep. Pracovala jsem tam ráda a vzniklo tam mnoho mých obrazů, grafik a kreseb. Také se tam začali scházet přátelé a později i zájemci o mou práci. Se spoluţáky i kolegyněmi jsme tu poslouchali hudbu na gramofon, hlavně Janáčka, Hindemitha, Honeggera, Martinů, četli jsme nahlas Klímovy spisy aj. Dokonce jsem sama dala dohromady pár čísel Annálŧ - výňatky z filozofických pojednání hlavně L. Klímy, J. Maritaina, H. Bergsona, aj. Maminka - moje obětavá spolupracovnice - je opisovala na stroji v několika exemplářích. Tak jsem vydala vlastní samizdat, sice jen o několika stránkách a v maličkém počtu kusů, a asi jen 3-4 čísla vyšla, - ale přeci to byl jeden z prvních samizdatů v Praze. Také jsem začala mít velký zájem o psychologii a psychiatrii. Chodila jsem na přednášky prof. Vondráčka do lékařského domu a u mne v ateliéru občas končila tato společnost debatami i praktickými pokusy s hypnosou. 2. roč. AVU: v ateliéru malby prof. Součka (malby portrétů a velkých sedících aktů - hnědošedá barevnost a trochu modré) Zde byli jiţ starší malíři A. Málek a K. Černá, ze stejné generace Z. Sion. Vzpomínám po léta na hodiny malby podle modelu, kdy v tichu zněl hlas Zbyška Siona, recitujícího zpaměti příhody dobrého vojáka Švejka. Naučil se Haškovo dílo zpaměti z obavy, ţe je natolik protistátní, ţe je komunisté zničí, spálí, zakáţou. Od té doby jsem se díky tomu naučila řadu Haškových historek zpaměti. Byl to pro nás v podstatě černý humor s přídechem dadaismu, parodující i současné poměry. Spřátelila jsem se mimo školu s okruhem tzv. strukturální malby, navštěvovala jsem ateliéry Janoškových, Valenty, Málka, Veselého, vyměňovali jsme si knihy. Povzbuzovaly mne debaty s Z. Beranem a J. Načeradským, kteří byli neobyčejně informováni ve věcech starého i nového umění. Začala jsem navštěvovat Konfrontace v ateliérech (I. ve Valentově ateliéru v Libni, II. v ateliéru A. Veselého), kde vystavoval i hlavní iniciátor skupiny J. Koblasa své malby a K. Nepraš kresby a grafiky, A. Veselý své špičaté strukturální objekty, Sion, Janošek, Tomalík a Málek strukturální obrazy. Teoretiky skupiny byli F. Šmejkal, B. Mráz, D. Veselý. Na vernisáţích pronášeli učené přednášky, plné cizích slov, aby jim přítomní tajní agenti StB nemohli rozumět. Také my, obyčejní pozorovatelé, jsme nerozuměli. Umělecké 7

8 výzkumy nevelké skupiny vypadaly tehdy jako tiché spiknutí, konspirativní hnutí. Na vernisáţích stál u dveří vţdy některý z členŧ jako stráţ a koho neznal, toho nevpustil. A. Tomalík pracoval několik měsícŧ v mém sklepním ateliéru na Kampě, a to ve vedlejší bývalé prádelně, na svých propalovaných objektech. Chodila jsem i na vernisáţe, kde hráli Šmidrové a při obědech v právnické menze jsem se denně dozvídala, co je nového, jak somráci byli u Boudníka nebo u Medka nebo u Istlera, co bylo nebo bude za dobré koncerty, co v Divadle hudby, jaké gramodesky nebo knihy, kam se pŧjde atd. V menze Tomalík prodával své grafiky po 10 Kč, také jsem si koupila, a dodnes je mám, také některé jeho kresby a dřevořezové štočky. 1962: vznikly opět malé deníkové kresby II. Dělala jsem je do tlustých nelinkovaných sešitů jako zápisy kaţdého dne (několik desítek), z nich jsem vybírala pro cykly monotypů - Křivka - přímka - plocha (studie struktur černé a hnědé - několik desítek - jako přípravy pro obrazy) - strukturální obrazy (např. Zeměměřič, Čtenář, Spáč, Kameny, aj. kompozice) Květen 1962: moje první privátní výstava v mém ateliéru Všehrdova 4, Praha 1 - monotypy a obrazy Nejvíce uznání od spoluţáků z AVU získal cyklus Aproximace - bílé monotypy na černé ploše papíru. Objev bílého monotypu: Málek a Janošek je označili jako lepší neţ Boudník, jiné a nové. (Cituji z mého tehdejšího zápisníku). Toník Málek mi při prohlídce mé ateliérové výstavky doporučil otisknout malé obrazy na sololitu jako reliéfní desku, tedy jako grafiku, coţ jsem udělala. Byly to fyzicky velká dřina, deska byla tlustá a projíţdět ji lisem bylo velmi těţké. Toho roku jsem udělala mimo školu ještě cykly kreseb a monotypů: Kryptografie, Aproximace a malé grafiky jako počátky cyklu Geometria Spiritualis, který naplno rostl do r Začala jsem jezdit na Moravu do Staré říše ke Florianŧm (asi od r. 1961), kde jsem poznala i malíře O. Stritzka a jeho dceru Julianu. Měla jsem přístup do obrovské florianovské knihovny, tam mne s velkou laskavostí nechávali i přespat - a pro mne to byl hotový ráj. Viděla jsem originály maleb G. Rouaulta, kterému Florianovo nakladatelství Stará Říše dělalo reprodukce jako první na světě. Byl to pro mne významný zdroj vzdělání. - Od Florianŧ jsem si pŧjčila např. T. Akvinského Následování, Jana z Kříţe Scala Paradisi, Swedenborga. Od nakladatele Vokolka z Pardubic v r podle mých zápiskŧ: některé Florianŧ Kursy (Šestov, Rozanov, Š. Narecký), Rilke: Sonety Orfeovi, Mnišské sonety, Kabeš: O filozofovi Klímovi, Prousta Hledání ztraceného času, některé Encykliky, Dopisy O. Březiny, a knihy křesťanských modernistŧ, jako byli E. Hello, L. Bloy, Durych, Deml, Holan: Kolury. - Holanovy vášnivé dopisy s mnoha škrtanci a vykřičníky pan Vokolek ukazoval jako velkou vzácnost. Zaujala mne hodně kniha Colerus: Od bodu ke čtvrtému rozměru (geometrie), noví pro mne byli G. Papini, Nietzsche, Gotz: Tvář století aj. Po antikvariátech jsem sehnala hodně kníţek, vydaných ve Staré Říši. V antikvariátech jsem kupovala kaţdý týden stará vydání knih o filozofii i monografie umělců. Nejvíce pro mne znamenalo původní vydání Tvoření v umění výtvarném od Františka Kupky, malíře a teozofa, kterého jsem si vybrala za svého neviditelného učitele na AVU. 1963: začala jsem pracovat v grafickém ateliéru na AVU, kam jsem přestoupila na vlastní ţádost z ateliéru malby prof. K. Součka Měla jsem dva dŧvody ke změně: s prof. Součkem jsem si nerozuměla, neřekl mi nikdy nic potřebného, a kdyţ jeho korektura skončila a odešel, nastala v ateliéru 8

9 nepopsatelná vřava, zpŧsobená turnajem ve hře šprtec, k němuţ přicházeli i páni studenti z jiných vyšších ročníkŧ. Malovala jsem tedy kaţdé ráno ve svém sklepním ateliéru nebo jsem tiskla, a kdyţ mne ve škole prof. Souček celý měsíc neviděl, dal mi Udělit rektorskou dŧtku. Já jsem však dokázala, ţe mám ve školním ateliéru namalováno více studií, neţ ostatní, neboť kdyţ všichni hráli šprtec, já jsem malovala náš model. - Potřebovala jsem však stále více klid pro soustředění, a ten jsem pečlivě hledala obcházením všech ateliérŧ, aţ jsem jej nalezla v přízemní staré Akademii u výstaviště ve Stromovce v ohromném ateliéru grafiky, kde kaţdý student měl svŧj kout, oddělený plentou z juty od ostatních. Tam vzniklo mnoho mých grafik: strukturální cyklus Poutníci (kresby, litografie, strukturální grafiky a obrazy k diplomní práci), také první strukturální malé lepty za obětavé pomoci asistenta Čepeláka. Radil mi, jak mám hluboko leptat své rané abstraktní grafiky, přestoţe jsme všichni věděli, ţe je nařízen a povolen pouze socialistický realismus, tzv. sorela. Souběţně s přípravou diplomní práce leptala a tiskla jsem zde první zkoušky cyklu Geometria Spiritualis. 1963: práce doma: VI. cyklus monotypů, obrazy v bílé (Horizontála, Paralely aj.), obrazové asambláţe s Drahými kovy, přes 30 barevných kombinovaných kreseb Kryptogramy, pokračuje cyklus Geometria Spiritualis, reliéfní obraz s asambláţí Apokatastasis (v maj. PhDr. V. Cílka) : mimo školu pokračuje obsáhlý cyklus kombinovaných kreseb, z nich vzniká řada grafických listů a obrazy komb. technikou asambláţe a malby - GEOMETRIA SPIRITUALIS. Z menších materiálových kreseb - maleb na papíře vznikla řada strukturální grafiky, celkem kolem číslovaných 25 listů. Jako příprava k nim vznikl strukturální cyklus kreseb Kryptogramy, kde jsem postupně přidávala i barvu. Zároveň jsem se pustila do větších strukturálních materiálových obrazů, které byly reliéfní, nejprve na silném plátně s pouţitím VAC a plnidel, pak na sololitu i na dřevě. Uţívala jsem pryskyřic, kovů, provazů, textilu, dřeva, vypalovala části letlampou. Cyklus byl ukončen velkým triptychem (Velká vertikála, Světlo ve tmách, Vzkříšení). Kaţdý obraz - objekt triptychu měl výšku člověka. Práce na nich měla více fází, bylo vzrušující pozorovat chování různých hmot, které jsem nanášela na plochu leţícího obrazu. Kdyţ jsem dělala veliký obraz - asambláţ Světlo, zaţívala jsem postup tekoucí průhledné hmoty epoxidu jako dramatický děj, jako neobyčejné divadlo, a litovala jsem, ţe to nemohu nafilmovat. Tenkrát ještě videofilm neexistoval. V mých zápiscích z těch dní jsou kompletní popisy objevených metod a technologických postupů. Střední část triptychu - objekt Světlo ve tmách cm byl vystaven v Salzburku na Biennale Internationale der Christlicher Kunst v r Dozvěděla jsem se o tom náhodou, obraz jsem zabalila do kartonů a poslala jako balík nákladním vlakem měsíc předem. Bylo to neoficiální, bez schválení, za socialismu bylo protistátní činností se takových výstav zúčastňovat. Obraz byl pak reprodukován ve velké knize Europaische Sakrale Kunst der Gegenwart od Dr. E. Widdera a navrácen mně do Prahy, aniţ jsem byla vyslýchána od StB. Koupil si jej brněnský spisovatel a překladatel, přítel F. X. Halase, který jej viděl na mé výstavě Halasiana v Domě umění v Brně. - Navázána nová přátelství:: s nakladatelem panem Vlastimilem Vokolkem z Pardubic, který mi při mých návštěvách pŧjčoval knihy, ukazoval rukopisy děl, která 9

Ilustrace. Dětská tématika

Ilustrace. Dětská tématika 0 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Ilustrace Dětská tématika Doprovodný text k praktické diplomové práci Brno 2012 Vedoucí práce: doc. Jan Bruţeňák Autor práce:

Více

Výtvarný NEW AGE z Kalifornie

Výtvarný NEW AGE z Kalifornie Výtvarný NEW AGE z Kalifornie Ve slunné Kalifornii v jednom krásném městě (Mountain View), kde na zahradách rodinných vil rostou palmy, vede malá křehká ţena více neţ deset let podnik na výrobu speciálních

Více

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného Vysoká škola obchodní v Praze Studijní obor: Cestovní ruch (CRV) Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného On the Trail of Personality of Plzeň Region Forgotten Painter

Více

MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK

MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK OSOBNÍ FOND (1902) 1942 1992 Inventář číslo AP 101 NAD 628 Aleš Drahotušský a Eva Mrázová Ústí nad Labem 2004 1 Schvalovací doložka Schvaluji níže uvedený

Více

Žena v tvorbě Václava Matějíčka. Obrazy z 90. let

Žena v tvorbě Václava Matějíčka. Obrazy z 90. let OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ Žena v tvorbě Václava Matějíčka. Obrazy z 90. let BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Anežka Dočekalová

Více

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást.

Více

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA 2010 ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA číslo 5 (rozšířené vydání tištěné verze) Praha, prosinec

Více

BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU

BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU 03 2014 BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU ROČNÍK II. Milí čtenáři, bulletin Krásná Ostrava vychází čtvrtletně již od června 2013. Vydáváme jej vlastním nákladem, bez grantové podpory. V

Více

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce:

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

Daniil Leonidovič Andrejev v mém životě 1

Daniil Leonidovič Andrejev v mém životě 1 Irina Vadimirovna Usovová Daniil Leonidovič Andrejev v mém životě 1 Blahoslavené nechť jsou dny, kdyţ v polích rozkvétají květy, jsou to dary jara. Třikrát blahoslavený budiţ den, kdy vstupuje do světa

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 37 Jaroměřice nad Rokytnou BŘEZEN 2005 Otokar Březina PŘÍRODA Hudbou hrály ukryté prameny a den můj k ní zpíval svou píseň na březích melancholických. Smutek

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2013

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2013 www.sspe.cz Vlastimil Sobota, L1/5, 148:72, 2013 Vážení přátelé, silvestrovskou nocí jsme se rozloučili s rokem 2013 a vpluli jsme, jak už to bývá, s mnohými předsevzetími do nového roku 2014. Zcela jistě

Více

2/11. Od 16. 7. Od 25. 7. 11. 8. Divadelní komedie z německé jazykové oblasti (Sachs, Lessing, Nestroy) Wagner z Bayreuthu. Den s Rafaelem Kubelíkem

2/11. Od 16. 7. Od 25. 7. 11. 8. Divadelní komedie z německé jazykové oblasti (Sachs, Lessing, Nestroy) Wagner z Bayreuthu. Den s Rafaelem Kubelíkem 2/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 16. 7. Divadelní komedie z německé jazykové oblasti (Sachs, Lessing, Nestroy) Od 25. 7. Wagner z Bayreuthu 11. 8. Den s Rafaelem

Více

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 OBSAH STRANA 1. Úvod... 2 2. Smetanův život... 3 V čele české opery... 7 Má vlast... 10 Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 Vrcholy umělecké tvorby... 15 3. Místa Spojená s Bedřichem Smetanou Jabkenice...

Více

Vnorovy - jejich slavní rodáci

Vnorovy - jejich slavní rodáci Vnorovy - jejich slavní rodáci Slovo úvodem První dva uvedení vnorovští rodáci František Zýbal a Štěpán Polášek patří svým dílem spíše k regionálnímu písemnictví, zatímco básnická tvorba Jana Skácela je

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 36 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 SEN JEDEN SVÍTÍ Jde hudba jara modrým pološerem, žeň červánků v ní kvete z vonných par Otevřete dálky! Ať nám podvečerem

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU POZOR PŮST!!! ZAVŘI TU LEDNIČKU!! POZOR PŮST!!! JE NEBEZPEČNÉ DOTÝKAT SE KLÁVESNICE ČI MYŠI! POZOR PŮST!!! NEHRAJ SI S MOBILEM!!! NETELEFONUJ

Více

Hovoří hístorikové umění Jaromír Zemina, Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl a publicista Viktor Šlajchrt.

Hovoří hístorikové umění Jaromír Zemina, Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl a publicista Viktor Šlajchrt. hulajiri_t_0034 Lesy čárek, řady křížů Český rozhlas 3 Vltava, 18.2.2005, 20.00-22.00, stopáž 118 Malíř Alén Diviš (1900-1956) mýtus, legenda a skutečnost. U příležitosti umělcovy retrospektivní výstavy

Více

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU V dávných dobách jeví se dávnými kvůli množství událostí, které proběhly mezi námi a jimi začínal životopis vyjmenováním předků. Toto citlivé vnímání pozemského

Více

KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH!

KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH! Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XI /2012 26. 11. 9. 12. 2012 23 Vaše knihkupectví KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH! Vaše internetové knihkupectví Listopadové interaktivní

Více

VZPOMÍNKY OČNÍHO LÉKAŘE PROF.MUDR.JANA VANÝSKA ZAPSAL JIŘÍ VANÝSEK

VZPOMÍNKY OČNÍHO LÉKAŘE PROF.MUDR.JANA VANÝSKA ZAPSAL JIŘÍ VANÝSEK PROŢIL JSEM ZVLÁŠTNÍ STOLETÍ VZPOMÍNKY OČNÍHO LÉKAŘE PROF.MUDR.JANA VANÝSKA ZAPSAL JIŘÍ VANÝSEK Oční lékař prof.mudr.jan Vanýsek (5.8.1910-14.9.1995) vedl celkem 24 let oční kliniky v Hradci Králové a

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Flétna JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU Bakalářská práce Autor práce: Dagmar Vandělíková DiS. Vedoucí práce:

Více

Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie

Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie Renata Štěpařová Teoretická diplomová práce Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Opava 2014 Karel Kerlický, nakladatelství

Více

SPOLEK SBÃRATELŸ A Pÿ TEL EXLIBRIS

SPOLEK SBÃRATELŸ A Pÿ TEL EXLIBRIS 04_04.qxp 6.2.2005 15:15 Page 73 4/2004 SPOLEK SBÃRATELŸ A Pÿ TEL EXLIBRIS RŮŽE PRO OLGU ČECHOVOU Kdybych uměl psát básně, určitě bych napsal jednu pro Olgu Čechovou. Ptáte se proč? Protože mě před více

Více

Vladimír Wagner ASI BYCH MĚL DĚLAT NĚCO JINÉHO

Vladimír Wagner ASI BYCH MĚL DĚLAT NĚCO JINÉHO Vladimír Wagner ASI BYCH MĚL DĚLAT NĚCO JINÉHO 1 Paměti členů OV Vladimír Wagner Asi bych měl dělat něco jiného OV PRESS 2000 2 3 Věnováno všem, kteří to se mnou vydrželi Kniha vyšla díky podpoře p. Františka

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Farní zpravodaj 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Váţení farníci, všem čtenářům Farního zpravodaje přeji pokoj a dobro. V úţasném čase před Velikonočními svátky, v postní době,

Více

Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času.

Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času. Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. PhDr. Alena Kříţová,

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více