Témata pro maturitní práci oboru M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Třída: 4. D Cíl: - popsat jevy v atmosféře a to především s hledisky fyzikálních zákonů a principů - vytvořit vlastní fotografie optických jevů v atmosféře - ve spolupráci s meteorologickými stanicemi vést záznamy o četnosti výskytu těchto jevů. Výstup: Studijní materiál o jevech v atmosféře využitelný v hodinách fyziky na středních školách jako doplněk výuky. Výsledek: Žák vyhledá a zpracuje informace o výše uvedené problematice, vytvoří prezentaci a studijní materiál a ve své práci uvede konkrétní výsledky pozorování na meteorologických stanicích a doplní práci vlastními fotografiemi optických jevů. - rozdělení optických jevů v atmosféře - fyzikální principy jednotlivých optických jevů - vlastní fotografie optických jevů - spolupráce s meteorologickými stanicemi při pozorování a zjišťování četnosti optických jevů v atmosféře. 2) Jaderné elektrárny Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Cíl: - popsat jadernou elektrárnu jako zdroj jaderné energie z pozice fyzikálních zákonů a principů - vytvořit přehled různých typů jaderných elektráren a historii jejich budování - zabývat se bezpečnostní jaderných elektráren na základě nejnovějších fyzikálnětechnických poznatků - provést vlastní analýzu budoucnosti jaderné energetiky Výstup: Studijní materiál o problematice jaderné energetiky využitelný v hodinách fyziky na středních školách jako doplněk výuky. Výsledek: Žák vyhledá a zpracuje informace o výše uvedené problematice, vytvoří prezentaci a studijní materiál a na základě získaných faktů provede komplexní hodnocení jaderné energetiky jako zdroje energie pro lidstvo. - fyzikální princip výroby jaderné energie - fyzikálně-technický princip jaderné elektrárny - historie budování jaderných elektráren, jejich typy - využití jaderné energie u nás i ve světě - bezpečnost jaderných elektráren, havárie - budoucnost jaderné energetiky. 1

2 3) Meteorologie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Cíl: - definovat fyzikální veličiny popisující počasí - popsat teplou, studenou a okluzní frontu - věnovat se metodám předpovídání počasí a popisu synoptických map - analyzovat klimatické změny v souvislosti s jejich fyzikálními příčinami - provést jednoduchá meteorologická měření. Výstup: Studijní materiál o meteorologii využitelný v hodinách fyziky na středních školách jako doplněk výuky. Výsledek: Žákyně vyhledá a zpracuje informace o výše uvedené problematice, vytvoří prezentaci a studijní materiál a ve své práci uvede praktické výsledky meteorologických měření. - fyzikální veličiny popisující počasí - teplá, studená a okluzní fronta - synoptické mapy, metody předpovídání počasí - klimatické změny a jejich fyzikální příčiny - praktická meteorologická měření. 4) Celulóza jako důležitý zástupce polysacharidů Obsah z předmětu: Chemie Vedoucí maturitní práce: RNDr. Miroslava Pospíšilíková - definovat polysacharidy - charakterizovat celulózu jako významného zástupce polysacharidů - popsat výrobu papíru - vysvětlit a předvést ruční výrobu papíru. Výstupem je teoretické zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu, popsání polysacharidů jako významných biopolymerů se zaměřením na celulózu, její vlastnosti a použití zvláště pro výrobu papíru. Součástí práce je sestavení prezentace k obhajobě práce. Výsledkem práce je soubor znalostí o celulóze, která je důležitým zástupcem polysacharidů, a použití celulózy při výrobě papíru. - charakteristika polysacharidů - vlastnosti a použití celulózy - historie výroby papíru - zhotovení papíru v chemické laboratoři - odborná exkurze do papírny 5) Lipidy jako skupina důležitých přírodních látek Obsah z předmětu: Chemie Vedoucí maturitní práce: RNDr. Miroslava Pospíšilíková - představit lipidy a uvést jejich význam - popsat významné vlastnosti a reakce tuků jako zástupců lipidů - vysvětlit metabolismus tuků v organismu - popsat výrobu mýdla. 2

3 Výstupem je teoretické zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu, charakterizování tuků jako důležité skupiny lipidů a popsání historie výroby mýdla a přípravy mýdla v chemické laboratoři. Doplněním práce je pojednání o významu tuků ve výživě člověka a vysvětlení látkové přeměny tuků. K obhajobě práce je sestavena počítačová prezentace. Výsledkem práce je přehled poznatků o lipidech a zvláště o významné skupině lipidů, tj. o tucích, jejich vlastnostech, významu pro výživu člověka a mechanismu přeměny v organismu. Součástí práce je teoretická a praktická výroba mýdla. - charakteristika a význam lipidů - tuky a jejich vlastnosti a použití - metabolismus tuků - výroba mýdla dříve a nyní - příprava mýdla v laboratoři 6) Kovy alkalických zemin Obsah z předmětu: Chemie Vedoucí maturitní práce: RNDr. Miroslava Pospíšilíková - zařadit skupinu prvků do periodické tabulky prvků - uvést fyzikální a chemické vlastnosti prvků - podat přehled užití prvků a jejich významných sloučenin - pojednat o významu vápníku a hořčíku pro život - realizovat exkurzi do chemického provozu, např. do vápenky. Výstupem je teoretické zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu, charakteristika důležité skupiny chemických prvků, propojení učiva chemie a biologie, sestavení počítačové prezentace k obhajobě práce. Výsledkem práce je sumarizace poznatků o prvcích druhé skupiny periodického systému prvků. Práce je rozšířena o poznatky z odborné exkurze v chemickém provozu. - zařazení skupiny prvků do periodického systému prvků, objevy prvků - fyzikální a chemické vlastnosti prvků - užití prvků a jejich důležité sloučeniny - vápník a hořčík jako biogenní prvky - exkurze do vápenky 7) Nízkofrekvenční tranzistorové zesilovače Obsah z předmětu: Elektrotechnika Vedoucí maturitní práce: Ing. Rudolf Mostecký - vysvětlit fyzikální princip funkce bipolárního a unipolárního tranzistoru jako elektronického zesilovače elektrického signálu - popsat jednotlivé druhy nf tranzistorových zesilovačů a jejich vlastnosti - popsat problematiku nastavení pracovního bodu tranzistoru jako zesilovače - uvést příklady a stručný popis praktických zapojení jednotlivých druhů zesilovačů - sestavit zapojení jednoduchého nf zesilovače třídy A. Výstupem je zpracování teoretické části práce dle stanovené metodiky a obsahu zadání, zodpovězení základních otázek a vysvětlení principu funkce tranzistoru jako elektronického zesilovače, sestavení počítačové prezentace práce k její obhajobě, oba dokumenty mohou sloužit učiteli jako výuková pomůcka při výuce uvedeného tématu. 3

4 Výsledkem práce je přehled příkladů praktických zapojení tranzistorových zesilovačů podle jejich druhů s uvedenými základními elektronickými parametry a sestavení jednoduchého druhu zesilovače, který lze využít opět pro výukové účely. - druhy tranzistorů, jejich fyzikální princip pro zesilování elektrických signálů - druhy nf tranzistorových zesilovačů a jejich parametry - základní obvody nf zesilovačů nastavení pracovního bodu tranzistoru - příklady praktického zapojení nf zesilovačů a jejich charakteristika - sestavení zapojení jednoduchého nf zesilovače třídy A. 8) Biomasa obnovitelný zdroj energie Obsah z předmětu: Elektrotechnika Vedoucí maturitní práce: Ing. Rudolf Mostecký - objasnit smysl využívání biomasy k praktické výrobě energií - vysvětlit vznik jednotlivých druhů biomasy a jejich základní vlastnosti - popsat princip jednotlivých zařízení a základy jejich konstrukce pro energetické využití biomasy, uvést jejich přednosti a nedostatky - popsat na existujícím praktickém příkladu zařízení pro využití biomasy ekonomickoekologická hlediska tohoto technologického procesu. Výstupem je zpracování teoretické části práce dle stanovené metodiky a obsahu, včetně hodnocení prakticky fungujícího zařízení využívajícího určitý druh biomasy. Dále sestavení počítačové prezentace práce k její obhajobě, která může sloužit učiteli jako výuková pomůcka při výuce uvedeného tématu. Výsledkem práce je žákem prezentovaný postoj k problematice energetického využití jednotlivých druhů biomasy a podaný názor k úloze biomasy ve skupině obnovitelných zdrojů energie v ČR. - druhy obnovitelných zdrojů energie využívané v ČR, podíl a přednosti biomasy v tomto souboru zdrojů - charakteristika biomasy, její vznik, druhy, vlastnosti - možnosti praktického využití biomasy výroba tepla, elektřiny, pohon motorů - princip a základy konstrukce zařízení pro jednotlivé energetické oblasti využití biomasy - popis a ekonomicko - ekologické hodnocení vybraného praktického technologického celku pro energetickou přeměnu biomasy. 9) Elektrické jistící a ochranné přístroje Obsah z předmětu: Elektrotechnika Vedoucí maturitní práce: Ing. Rudolf Mostecký - vysvětlit podstatu použití jistících a ochranných přístrojů v obvodech nízkého napětí - uvést jednotlivé druhy a princip funkce těchto přístrojů - seznámit se a popsat základní aspekty konstrukčního řešení přístrojů - uvést praktický příklad využití jistících a ochranných přístrojů v nn rozvodech stavebně jednoduché budovy. Výstupem je teoretické zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu, zodpovězení základních otázek pro osazení přepěťových ochran do rozvodů nn, sestavení počítačové prezentace k obhajobě práce. Výsledkem práce je provedení alespoň základního popisu a hodnocení použití jistících a ochranných přístrojů v nn rozvodech stavebně jednoduchého objektu s diskuzí k metodice návrhu nasazení uvedených přístrojů, která se také opírá o ustanovení příslušných norem ČSN EN. 4

5 - nutnost použití jistících a ochranných přístrojů v elektrických zařízeních a rozvodech nízkého napětí- druhy ochran a jejich podstata proti škodlivým vlivům vznikajících v elektrických obvodech - princip, vlastnosti a základní konstrukční provedení jednotlivých druhů jistích a ochranných přístrojů - pravidla návrhu jistících a ochranných přístrojů do nn elektrických obvodů - popis a diskuze k příkladu konkrétního nasazení uvedených přístrojů do nn rozvodu budovy. 10) Model spalovacího motoru Obsah z předmětu: CAD systémy Vedoucí maturitní práce: Ing. Martin Baričák - popsat a zařadit uvedený stroj, jeho využití a konstrukci - vytvořit sestavu včetně animace sestavení - objasnit postup modelování, vytváření sestavy a animace sestavy. Výstupem je zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu, zodpovězení základních otázek k principu modelování jednotlivých komponent, sestavení počítačové prezentace k obhajobě práce. Výsledkem práce je vytvoření počítačových modelů jednotlivých částí motoru a jeho sestavy v programu Autodesk Inventor a příklady postupů, kterými bylo dosaženo požadovaného cíle. - rozdělení spalovacích motorů podle různých kritérií - princip práce jednotlivých typů spalovacích motorů - vytvoření modelů jednotlivých součástí - vytvoření sestavy a animací sestavy. 11) Modely elektromotoru a jejich využití ve strojírenském průmyslu Obsah z předmětu: CAD systémy Vedoucí maturitní práce: Ing. Martin Baričák - popsat a zařadit uvedené stroje, jeho využití a další základní údaje - vytvořit model zvoleného typu elektromotoru - vytvořit modely jednotlivých částí elektromotoru - objasnit postup modelování, vytváření sestavy a animace sestavy. Výstupem je zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu, zodpovězení základních otázek k principu modelování jednotlivých komponent, sestavení počítačové prezentace k obhajobě práce. Výsledkem práce je vytvoření počítačových modelů jednotlivých komponent a sestavy modelu zvoleného typu motoru v programu Autodesk Inventor a příklady postupů, kterými bylo dosaženo požadovaného cíle. - rozdělení elektromotorů podle různých kritérií - principy práce, způsoby zapojení elektromotoru - vytvoření modelů jednotlivých částí elektromotoru - vytvoření sestavy a animace sestavení zvoleného typu elektromotoru. 5

6 12) Modely pohyblivých částí frézky, postup modelování Obsah z předmětu: CAD systémy Vedoucí maturitní práce: Ing. Martin Baričák - popsat a zařadit uvedený stroj, jeho využití, řezné pohyby a další základní údaje - vytvořit modely základních pohyblivých částí frézky a zvolených nástrojů - z vytvořených modelů sestavu včetně animace sestavení - objasnit postup modelování, vytváření sestavy a animace sestavy. Výstupem je zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu, zodpovězení základních otázek k principu modelování jednotlivých komponent, sestavení počítačové prezentace k obhajobě práce. Výsledkem práce je vytvoření počítačových modelů základních pohyblivých částí frézky a jejich sestav v programu Autodesk Inventor a příklady postupů, kterými bylo dosaženo požadovaného cíle. - rozdělení strojů pro frézování podle různých kritérií - princip práce, pracovní pohyby, základní výpočty - vytvoření modelů hlavních pohyblivých částí - vytvoření sestav a animací jednotlivých sestav. 13) Postupový střižný nástroj Vedoucí maturitní práce: Ing. Miroslav Václavík Cílem praktické maturitní práce je popis, zhodnocení, konstrukce a prezentace vytvořeného modelu postupového střižného nástroje. Výstupem je zpracování technické zprávy k problematice střižných nástrojů, 3D sestavy v programu Inventor a počítačová prezentace k obhajobě maturitní práce. Výsledkem je to, že žák zpracovává návrh postupového střihadla a využívá aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby. Obsah zprávy: - rozdělení a popis střihacích nástrojů - základní výpočty rozměrů nástroje - zhotovení výkresu sestavení střihadla CAD (Inventor) - zhotovení modelu střihadla v programu Inventor 14) Kotoučový nůž Vedoucí maturitní práce: Ing. Miroslav Václavík Cílem praktické maturitní práce je popis, zhodnocení, konstrukce a prezentace vytvořeného modelu kotoučového nože. Výstupem je zpracování technické zprávy k problematice tohoto typu řezného nástroje, určení hlavních rozměrů nástroje prostřednictvím výpočtu, výrobní výkres nástroje, 3D model v programu Inventor a počítačová prezentace k obhajobě maturitní práce. Výsledkem je to, že žák zpracovává výpočtové podklady pro návrh nástroje a využívá aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby. Obsah zprávy: - popis a využití nástroje - výpočtová část pro stanovení rozměrů nástroje - zhotovení výrobního výkresu nástroje CAD (Inventor) - zhotovení 3D modelu nástroje v programu Inventor. 6

7 15) Konstrukce tvarové frézy Vedoucí maturitní práce: Ing. Lubomír Dočkal Cílem praktické maturitní práce je popis, zhodnocení, konstrukce a prezentace vytvořeného modelu tvarové frézy. Výstupem je zpracování technické zprávy k problematice tohoto typu řezného nástroje, určení hlavních rozměrů nástroje prostřednictvím výpočtu, výrobní výkres nástroje, 3D model v programu Inventor a počítačová prezentace k obhajobě maturitní práce. Výsledkem je to, že žák zpracovává výpočtové podklady pro návrh nástroje a využívá aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby. Obsah zprávy: - popis a využití nástroje - výpočtová část pro stanovení rozměrů nástroje - zhotovení výrobního výkresu nástroje CAD (Inventor) - zhotovení 3D modelu nástroje v programu Inventor. 16) Brzdy a brzdové systémy Vedoucí maturitní práce: Ing. Lubomír Dočkal - uvést historii vzniku brzd a brzdových systémů - seznámit s některými vybranými typy starších typů brzd a jejich konstrukčním řešením - uvést rozdělení a druhy soudobých brzdových systémů a brzd - objasnit princip, činnost a konstrukční řešení vybraných typů brzd - uvést základní údržbu a opravy brzd a brzdových systémů - seznámit s trendy současnosti s výhledem do budoucna Výstupem je teoretické zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu formou prezentace na PC k obhajobě maturitní práce s možností zpracování ukázek vybraných typů brzd a brzdových systémů při jejich provozu zpracovaných v programu Inventor (3D). Výsledkem práce je provedení obsáhlejšího přehledu o brzdách a brzdových systémech, o jejich historii, o konstrukčních řešeních a popisem jednotlivých částí s použitím odborné terminologie, o volbě těchto konstrukčních celků vzhledem k požadovaným technickým parametrům s respektováním ekonomických, ekologických a bezpečnostních hledisek. - úvod a historie brzd a brzdových systémů - starší typy brzd a jejich konstrukční řešení - rozdělení soudobých brzdových systémů a brzd - princip, činnost a konstrukční řešení vybraných typů brzd - ukázka vybraných typů (typu) jednoduchých brzd při jejich provozu zpracovaných v programu Inventor (3D) - údržba a opravy brzd a brzdových systémů - trendy současnosti s výhledem do budoucna v automobilovém průmyslu (ABS, materiály brzd, obložení) 17) Vřetenový lis na ovoce Vedoucí maturitní práce: Ing. Lubomír Dočkal - uvést úvodem základní typy kinematických zařízení transformující pohyb - seznámit s některými vybranými typy kinematických zařízení transformující pohyb, převážně šroubových mechanismů, objasnit princip, činnost a konstrukční řešení 7

8 - zpracování technického řešení konstrukce vřetenového lisu na ovoce zprávy s potřebnými pevnostními výpočty a výkresovou dokumentací v programu Word (zpráva) a CAD nebo Inventor (výkresová dokumentace) - zpracování popisu přípravy výroby, vlastní výroby, prezentace vlastního výrobku (vlastní výrobek, nebo jeho fotodokumentace) a zpracování počítačové prezentace Výstupem je teoretické i praktické zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu s potřebnými výpočty, výrobní dokumentací, popisem přípravy výroby, vlastní výroby, prezentací vlastního výrobku (vlastní výrobek, nebo jeho fotodokumentace). Výsledkem práce je provedení přehledu o základních typech kinematických zařízení transformující pohyb, o jejich konstrukčních řešeních s popisem jednotlivých částí, sám dimenzuje strojní součásti a konstrukce, navrhuje pro strojní součásti vhodné materiály, druhy polotovarů, u kovových materiálů kontroluje jejich namáhání a deformace, vytváří technické výkresy součástí a výkresy sestavení s využitím CAD nebo Inventor systému a navrhuje technologické postupy zhotovení výrobku s respektováním ekonomických, ekologických a bezpečnostních hledisek. - úvod a základní typy kinematických zařízení transformující pohyb - vybrané typy kinematických zařízení transformující pohyb (převážně šroubové mechanismy), princip, činnost a konstrukční řešení - zpracování technického řešení konstrukce vřetenového lisu na ovoce zprávy a výkresová dokumentace (výkres sestavení, výrobní výkresy jednotlivých dílů sestavy) v programu Word (zpráva) a CAD nebo Inventor (výkresová dokumentace) - přípravy výroby, vlastní výroba, montáž - prezentace vlastního výrobku (vlastní výrobek, nebo jeho fotodokumentace) a zpracování počítačové prezentace v programu Power Point. 18) Spojky Vedoucí maturitní práce: Ing. Lubomír Dočkal - uvést základní rozdělení a použití spojek - seznámit s některými vybranými typy starších typů spojek a jejich konstrukčním řešením - objasnit princip, činnost a konstrukční řešení vybraných typů spojek zástupců jednotlivých skupin - určení a analýza materiálů hlavních částí těchto spojek - uvést základní údržbu, popř. opravy spojek - seznámit s trendy současnosti s výhledem do budoucna ve vývoji a výrobě spojek (vše prezentace na PC v programu Power Point) - zhotovení modelů vybraných typů spojek v programu Inventor (3D) Výstupem je teoretické zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu formou prezentace na PC k obhajobě maturitní práce s možností zpracování ukázek vybraných typů spojek při jejich provozu zpracovaných v programu Inventor (3D). Výsledkem práce je provedení obsáhlejšího přehledu o spojkách a spojovacích konstrukčních uzlech, o konstrukčních řešeních a popisem jednotlivých částí s použitím odborné terminologie, o volbě těchto konstrukčních celků vzhledem k požadovaným technickým parametrům s respektováním ekonomických, ekologických a bezpečnostních hledisek. - úvod a základní rozdělení a použití spojek - starší typy spojek a jejich konstrukční řešení - princip, činnost a konstrukční řešení vybraných typů spojek zástupců jednotlivých skupin - materiály hlavních částí těchto spojek 8

9 - základní údržba, popř. opravy spojek - trendy současnosti s výhledem do budoucna ve vývoji a výrobě spojek (vše prezentace na PC v programu Power Point) - ukázka vybraných typů (typu) jednoduchých spojek při jejich provozu zpracovaných v programu Inventor (3D). Ve Vsetíně dne Ing. Mgr. Jarmila Minaříková v. r. ředitelka školy 9

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Poč.listů: Učitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

Osnovy inovované výuky

Osnovy inovované výuky Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014 Obsah 1. Automatizace

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Jarmila

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Vsetín 2009 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776,755 01 Vsetín

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

GREENJOBS EKOLOGICKÉ ASPEKTY BUDOV

GREENJOBS EKOLOGICKÉ ASPEKTY BUDOV Vytvořeno v rámci projektu GREENJOBS VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GREENJOBS EKOLOGICKÉ ASPEKTY BUDOV Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Spolufinancováno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362 339 01 KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Strojírenství Kód a název oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V KLATOVECH, NÁBŘ.KPT.NÁLEPKY 362, KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Elektrotechnika-Automatizační

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel:... 3 Název školního

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Technické lyceum. Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 78-42-M/01

Technické lyceum. Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 78-42-M/01 Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37 Obsah Ekonomická sekce... 1 Jazyková sekce... 16 Technická sekce... 21 Strojírenství... 32 Dopravní technologie a spoje... 37 Ekonomická sekce Jméno příjmení: Bc. Jakub Hořický Pozice v projektu: garant

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Strojírenství technický software Školní vzdělávací program Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... Profil absolventa.... Uplatnění absolventa v praxi....

Více