EdiCAD DESIGN SOLUTION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EdiCAD DESIGN SOLUTION"

Transkript

1 SoftCAD.3D SoftCAD.3D Práce v 3D prostoru pomocí EdiCAD DESIGN SOLUTION pøirozených lidských gest SoftCAD.3D - prostorový modeláø vybavený intuitivním u ivatelským rozhraním urèený pro vytváøení modelù staveb, návrhy interiérù, 3D design, modelaci terénu, vytváøení vizualizací a animací. Získaná ocenìní: Hlavní cena GRAND PRIX na stavebním veletrhu FOR ARCH 1999 v Praze SoftCAD.3D je výkonný nástroj, který svojí jednoduchostí pou ití pøekonává všechny známé modelaèní techniky. Vybavený moderními nástroji pro 3D design, které jsou nedostupné v jiných programech pro 3D modelaci! Poskytuje svým u ivatelùm velkou volnost pøi modelaci a tím zvyšuje jejich produktivitu. SoftCAD.3D je správná volba pro architekty, návrháøe interiérù a nábytku, designéry a ostatní u ivatele, kteøí potøebují pracovat ve 3D prostoru... Nejlepší nástroj na soutì i CAD Shoot Out 1997 Geoffrey Moore LANGDON AIA architekt - architektonický CAD konzultant Vyzkoušej ho a hned mu budeš rozumìt Ir J. P. COUWENBERGH CAD/CAM Magazine, šéfredaktor Velmi snadno vytvoøíte vše od návrhù ulic a po nábytek, je to perfektní nástroj pro jakýkoliv 3D design Basil Harvey, MultiCAD Magazine

2 Èásti modelu vytváøené ve 3D prostoru jsou pøímo a realisticky zobrazovány prostøednictvím barevného a citlivého obrazu, vèetnì skrytých ploch. Mùete pracovat velmi spontánnì na všech zobrazovaných plochách, protoe kterákoliv plocha zobrazovaného 3D modelu je automaticky detekována. Vytváøíte originální dveøe jejich nakreslením pøímo do zdi nebo mùete jednoduše pøidat øímsu zadáním jejího profilu a taením tohoto profilu podél zdí bez obav provedení jejího napojení v rozích, protoe to je vytváøeno automaticky! Interaktivní 3D kreslící a modelaèní prostøedí SoftCAD.3D je pøekvapivì jednoduchý a výkonný ve srovnání s jinými existujícími 3D systémy 1.klik 2.klik Díky citlivému, inteligentnímu kurzoru v SoftCAD. 3D, mùete ihned nalézt kteroukoliv plochu nebo souèást 3D modelu, umoòuje snadno umístit - nebo vytvoøit - trám na jedno místo, stejnì tak jak jednoduše posouváte sklo po stole. Citlivý inteligentní kurzor nalézá všechny plochy, hrany a vrcholy vaší stavební konstrukce. Jeho promìnný tvar je skuteènou øeèí! 3.klik 4.klik 5.klik Zobrazuje všechny nalezené komponenty nebo existující konstrukèní metody. Tím velmi usnadòuje manipulaci se všemi prvky. I pøidání zábradlí na balkon je tak velmi snadné. Všechny konstrukèní a vkládací pomùcky zobrazují smìr a jsou detekovány vzhledem ke všem èástem modelu nepøetritì. Bìhem vytváøení modelu máte dostupné všechny nástroje pro zmìnu zobrazení a pro zmìnu kreslících rovin bez nutnosti pøerušení právì provádìné operace! INTELIGENTNÍ KURZOR Kurzor má implicitnì tvar køíek Kurzor má tvar trojúhelníka kdy nalezne hranu prvku. Kurzor má tvar V kdy nalezne vrchol prvku. Kurzor má tvar tuky bìhem modelace. Kurzor má tvar tuky s èárou uprostøed, kdy bìhem modelace nalezne hranu prvku. Kurzor má tvar èerné tuky, kdy bìhem modelace nalezne vrchol prvku. TVARY KURZORU pøi konstrukci rovin a èar Konstrukce pøímky 6.klik 7.klik Zadáním rùzných kreslících rovin lze zcela volnì pracovat ve 3D prostoru s vyuitím pohodlných postupù práce ve 2D. Horizontální konstrukce - klávesa H Vertikální konstrukce - klávesa I Rovnobìná konstrukce - klávesa E Kolmá konstrukce - klávesa L Základní konstrukce roviny. SoftCAD.3D pøidává tuto speciální konstrukci automaticky pøi pouití vybraného nástroje. Nelze ji definovat manuálnì. Horizontální konstrukce roviny - klávesy CTRL + H Vertikální konstrukce roviny - klávesy CTRL + I Rovnobìná konstrukce roviny - klávesy CTRL + E P-kliknutím hotovo Kolmá konstrukce roviny - klávesy CTRL + L KURZOR U NÁSTROJÙ Kurzor pro Vybarvit/Pøevzít Vás informuje o stavu pouívané textury a barvy. L_klik modifikuje barvu a P_klik pøevezme barvu

3 Výbìrová šipka Volný tvar Terén Budova Podla í Deska Zeï Støecha Základní objekt Architektonický objekt Knihovna Konstruktér Geometrie Vizualizace, animace Pøepínaè 2D/3D Hranol Válec Krychle Jehlan Ku el Rampa Koule Volný tvar Objekt profilem a dráhou ta ení profilu Objekt profilem a rotací profilu Objekt prùmìtem tìles 3D text Sloup Schodištì Nosník SoftCAD.3D rozumí pøirozené struktuøe budov. Zdi patøí k podla í, podla í vytváøí budovy. Speciální stavební nástroje umo òují vytváøet kompletní budovy s podla ími, deskami, zdmi a støechami se zadaným sklonem. Kombinací tìchto nástrojù mù ete vytváøet ulice, námìstí, køi ovatky, dìtská høištì v nìkolika minutách. Mù ete vyu ít pùdorysných obrysù budov nebo budovy mù ete pøímo vytváøet. Všechny souèásti budov vytvoøených tímto zpùsobem, jsou v dy rozeznány jako zdi, desky a nebo støechy. Kreslící metody které jsou obsa eny v paletì parametrù u ka dého nástroje poskytují u ivateli pøehled o pou ívaném zpùsobu zadání. Napøíklad u otevøených nebo uzavøených polygonù, pravoúhelníkù, pravidelných polygonù libovolného tvaru, s nebo bez úseèe èi výseèe. Základní tvar je v dy zobrazován ve vybrané rovinì a mù e být zmìnìn graficky a vizuálnì pomocí pøesunu myši. Konstrukèní nástroje Grafické rozhraní je obzvláš velmi vytøíbené a intuitivní, s promìnnými plovoucími paletami nástrojù a snadno pochopitelnými ikonami. Kreslící parametry se dynamicky upravují dle právì pou ívaného nástroje, tak e pracovní prostøedí není pøeplnìno nepotøebnými informacemi! Konfigurovatelné pracovní prostøedí Zcela volnì lze definovat barvu pozadí, výbìru prvkù, aktivních obrysù, pru ných èar, kurzoru, pomocných konstrukèních èar a bodù... Lze dokonce zadat rychlost animace vybraných obrysù, poèet otevøených souborù, úroveò vyhlazení objektù, úroveò zjednodušení u výbìrových èar a další parametry... Pøepínaè pravidelný/ nepravidelný polygon/polyline Pøepínaè pravidelný polygon/polyline zadaný prùmìrem Pøepínaè pravidelný polygon/polyline zadaný polomìrem Kreslící vrstvy Lze provádìt automatické setøíïování jednotlivých èástí modelu do logických skupin a tìch pak do kreslících vrstev. To poskytuje pohodlné vytváøení rozdílných zpùsobù zobrazení modelu bìhem modelace nebo po jeho dokonèení.

4 Další konstrukèní nástroje ZAOBLENÍ HRAN A VRCHOLÙ Velmi výkonnými nástroji v SoftCAD. 3D jsou nástroje pro vytváøení a editaci tøí-rozmìrných základních a architektonických tìles: jehlanù, komolých jehlanù, ku elù, komolých ku elù, kvádrù, koulí, krychlí, schodiš, 3D textù, zaoblení hran/vrcholù... Navíc lze velmi rychle vkládat do modelu sloupky a sloupy pomocí speciálního nástroje a vytváøet kovové nosníky libovolných profilù a umís ovat je velmi pøesnì nebo zcela volnì do prostoru. 3D TEXT VOLNÝ TVAR

5 Nástroje pro modelaci V principu jsou všechny nástroje navreny se schopností vytváøení základních 3D tìles (krychle, hranoly, jehlany, kuely atd.). Navíc disponují pøirozenými, intuitivními doplòky pro modelaci, tvarování a jsou také doplnìny o nástroje pro snadnou práci s ocelovými profily a sloupy. Tyto nástroje nenajdete v jiných modelaèních 3D programech! Klik 1 Klik 2 Klik 3 Klik 4 Klik 5 Klik 6 Klik 7 P_klik hotovo Pomocí nástroje pro pøesun zadaného profilu po volnì definované 3D dráze lze modelovat velmi sloité objekty. Všechna napojení souvisejících ploch jsou programem SoftCAD.3D vytváøena automaticky! To umoòuje vytváøet velmi snadno tvarovì sloité objekty. Navíc rotací profilu kolem zadané osy a pøidáním vertikálního pøesunu mùete vytváøet spirálu. Intuitivní funkce AKTIVNÍ OBRYS popisuje logicky model a umoòuje rychle vytváøet další související objekty. Napøíklad aktivací obrysu desky lze nad touto deskou snadno vytvoøit zdi a nad takto vytvoøené zdi ihned umístit automaticky celou støechu. Nástroj AUTOMATICKÁ STØECHA vytváøí všechny typy støech, pravidelné, nepravidelné, s více høebeny, vikýøe nebo i klenby a vìièky...

6 Modelace terénu Potøebujete vyhloubit násyp, vytvoøit plošinu nebo svah? Není nic jednoduššího, mù ete vytváøet str e, cesty, násypy a plošiny libovolného profilu stejnì snadno jako øezbáø nebo umìlecký sochaø. Nemusíte být matematickým géniusem pro vytváøení 3D modelu terénu! Stejnì jako ve skuteèném svìtì, jste pøímo ve 3D prostoru. Vaší rukou je kurzor, kterým se mù ete dotýkat a cítit všechny èásti vytváøeného modelu terénu. Okno OpenGL navigace Vizualizace terénu Knihovna architektonických stavebních prvkù Rozsáhlá knihovna, která je souèástí software SoftCAD.3D obsahuje více ne 500 stavebních objektù vèetnì oken, dveøí a dalších architektonických prvkù. Prvky knihovny jsou "pru né" a velmi flexibilní! Tak e pøi jejich pou ití mù ete zadat jejich jiné rozmìry pøesunem a kliknutím. Do této knihovny mù ete pohodlnì pøidávat i další vlastní 3D prvky. Pøi pou ití je jednoduchým kliknutím mù ete pootoèit. Máte k dispozici rùzné variace pro vkládání, manipulaci a grafickou nebo numerickou úpravu tìchto objektù.

7 Vizualizace a animace V software SoftCAD. 3D existuje mnoho zpùsobù zobrazení výsledného 3D modelu: drátìný model, bez neviditelných hran, barevný, s povrchovými texturami, s dynamickými vrenými stíny, fotorealistická vizualizace s vrenými stíny vèetnì vyuití funkcí anti-aliasing, bump-mapping a mini-mapping. Výsledné zobrazení - vizualizace - vytvoøeného 3D modelu je v SoftCAD.3D maximálnì foto-realistické, navíc toto zobrazení mùe být i dynamické za úèelem získání maximálního prostorového dojmu. Vizualizace v SoftCAD.3D zahrnuje: Velmi rozmìrné obrazy (a 4000 x 4000 pixelù) maximální vìrnosti a reality Mapování textur. Povrchové textury slouí k simulaci okolního reálného svìta a materiálù (støešní tašky, dlaba, mramor, cihly, døevo atd.). Textury mohou být snadno pøidány a upraveny s vyuitím nástrojù pro modifikaci a vytváøení textur Bump mapping (výšková nerovnost), mini-mapping Ray tracing - výpoèet odrazivosti svìtla pøi pouití svìtelných zdrojù od lesklých a odrazivých ploch objektù Generátor dynamické oblohy, od velmi zataené a po velmi jasnou oblohu, vèetnì východu a západu slunce. Výpoèet vrených stínù, v závislosti na datumu a poloze modelu na zemìkouli. Vrené stíny jsou plnì dynamické. Poloha slunce mùe být snadno zmìnìna simulací dráhy a pøesunem slunce Rùzné úrovnì prùhlednosti u povrchových textur Svìtelné zdroje - bodové, kuelové s rozdílným barevným odstínem pro získání maximální reality ve vizualizaci Animace v SoftCAD. 3D umoòuje zadávat polohy kamery a cílového bodu pohledu interaktivnì velmi pøesnì. Výsledná animace je velmi vìrná a dynamická, je-li v ní vyuita funkce anti-aliasing. Výsledný soubor animace je vytváøen ve formátu (AVI). Animace mùe být provedena vnì i uvnitø navreného 3D modelu.

8 SoftCAD.3D Obsahuje všechny nástroje pro modelaci a prezentaci 3D modelù s vynikajícím pomìrem cena/výkon Komunikace s jinými programy SoftCAD.3D disponuje širokou škálou formátù souborù pro komunikaci s jinými programy: DXF, DWG 2002(AutoCAD), AVI (animace), BMP, JPG, TIFF, PCX, PNG, GIF (bitmapové soubory), ASCII (import terénu), TXT, VRML (Internet), M3D (model SoftCAD.3D), M2D (pro export do software ArchiTECH.PC) Snadno se uèí, snadno se pouívá Dynamické vizuální uivatelské rozhraní zkracuje dobu výuky na minimum Nìkolik typù nápovìdy je pøipraveno pro urychlení práce On-line referenèní nápovìda v reálném èase vede uivatele krok za krokem a informuje ho kdykoliv o všech monostech, které jsou právì k dispozici Kontextuálnì - senzitivní nápovìda je souèástí referenèní nápovìdy a vysvìtluje pøístupnou formou všechny detaily software Multimediální výukové kurzy, které jsou souèástí nápovìdy objasòují všechny modelaèní metody názornou formou Dva praktické výukové kurzy (pro zaèáteèníky a pokroèilé) jsou nedílnou souèástí dodávky software SoftCAD.3D Software SoftCAD.3D je kompletnì lokalizován SoftCAD.3D je dodáván ve dvou verzích : SoftCAD.3D Architectural SoftCAD.3D Univerzal Ceny jsou uvedeny bez DPH Cena: ,- Cena: ,- (neobsahuje nástroje Zeï, Deska, Podlaí, Støecha a Budova) Více informací na: Distribuce 3 ULTRA Masarykova Blansko Tel/fax: GSM: architech.cz WEB: CAD SOFTWARE Systémové poadavky Procesor (CPU) PENTIUM 100 MB volného místa na pevném disku Min. 1 GB RAM CD-ROM/DVD mechanika Grafická karta s rozlišením min. 800x600, 256 barev, ovladaè typu OpenGL - ICD WINDOWS 98/NT/2000/XP/Vista/7 Výrobce EdiCAD Francie

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

SMART BOARD. Rukou ovládáte, popisovači píšete. Moderní interaktivní výuka. Co je to interaktivní tabule? Proč používat interaktivní tabuli?

SMART BOARD. Rukou ovládáte, popisovači píšete. Moderní interaktivní výuka. Co je to interaktivní tabule? Proč používat interaktivní tabuli? SMART BOARD Moderní interaktivní výuka Co je to interaktivní tabule? Interaktivní tabule je velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk, propojená s počítačem vybaveným příslušným softwarem. Obraz

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Všechny novinky ze SEMA extra V10.5

Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 1/7 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 Přehled novinek V10.5 optimalizovaný pro tisk si můžete stáhnout v PDF-Formátu a následně vytisknout. Tato Release Historie obsahuje

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více