FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy"

Transkript

1 FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated Science, který se vyučuje v angličtině. Součástí výuky jsou laboratorní cvičení. V septimě a oktávě si studenti mohou dosažené znalosti prohlubovat ve dvouletém fyzikálním semináři (septima, oktáva). Kurz si vybírají studenti, kteří se připravují k české maturitní zkoušce z fyziky či ke složení přijímacích zkoušek na vysoké školy technického a přírodovědného směru, případně ti, které fyzika zajímá a chtějí si rozšířit své znalosti. I. Cíle výuky Naši studenti získají kvalitní přehled o zákonitostech přírodních jevů a seznámí se s fyzikálními obory společně s teoriemi a tématy, které zahrnují. Zájemci jsou připravováni k úspěšnému složení maturitní zkoušky z fyziky a ke složení přijímacích zkoušek na vysoké školy technického a přírodovědného směru. V průběhu studia se studenti učí: experimentovat a měřit objektivně a spolehlivě pozorovat analyzovat výsledky pozorování a vyvozovat z nich závěry vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných jevů řešit problémy logickými i empirickými postupy a pokusy ověřovat správnost jejich řešení II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů průběžné hodnocení (prověrky, krátké testy, ústní zkoušení, protokoly z laboratorních prácí apod.) III. Hodinová dotace prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva IV. Osnovy

2 Sekunda hodinová dotace 1 hodina týdně Měření a odhady Základní fyzikální veličiny (délka, objem, hmotnost, hustota) Převody jednotek Přesnost měření Pohyb a síla Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb Výpočet dráhy, doby a rychlosti rovnoměrného pohybu Grafy rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu; průměrná rychlost Účinky síly; jak síly znázorňujeme; rovnováha sil Gravitační síla, tíhová síla, tíha Skládání sil; nakloněná rovina; šroub; klín Tření Tlak; deformace Zákon setrvačnosti a zákon síly; setrvačnost Zákon akce a reakce; srážka, raketový pohon Inerciální vztažná soustava Otáčivé účinky síly Rovnoramenná a nerovnoramenná páka; rovnováha na páce; moment síly Pevná a volná kladka, kladkostroj; kolo na hřídeli Těžiště; stabilita Tercie Mechanické vlastnosti tekutin Hustota Hydrostatický tlak Spojené nádoby Pascalův zákon; hydraulický lis Atmosférický tlak; podtlak a přetlak Archimédův zákon, vztlaková síla Optika Světelné zdroje, šíření světla. Stín; polostín; Měsíční fáze; zatmění Měsíce a Slunce Odraz světla; zákon odrazu; koutový odražeč, duté a vypuklé zrcadlo Lom světla, rozklad světla optickým hranolem, barva těles. Práce, energie, teplo Práce; výkon a příkon

3 Práce na jednoduchých strojích Účinnost, perpetuum mobile Pohybová a polohová energie a jejich přeměny Vnitřní energie; Joulův pokus Teplo a teplota; měrná tepelná kapacita Zákon zachování energie, přeměny energie Vedení tepla; šíření tepla prouděním a zářením Změny skupenství látek Tepelné motory - parní stroj; parní turbína; spalovací motor Počasí Meteorologie; atmosféra Země Základní meteorologické jevy Znečišťování atmosféry; skleníkový efekt Kvarta Elektromagnetické děje Elektrický náboj v klidu; elektrické pole; elektroskop Vodič; nevodič; elektrické pole ve vodičích Elektrický proud; měření elektrického proudu; elektrické napětí; měření elektrického napětí Ohmův zákon; elektrický odpor; rezistor; zapojení rezistorů vedle sebe a za sebou Elektrická energie výkon a příkon Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech Elektřina a magnetismus; magnetické účinky elektrického proudu Elektromotor; elektromagnetická indukce; dynamo; alternátor Transformátor Elektřina v domě; elektrické rozvody Polovodiče Kmitání a vlnění Mechanické kmitání; frekvence Elektrické kmity; telefon Vlnění; vlna Šíření zvuku; zvuk v kapalinách a v pevných látkách Odraz a ohyb vzduchu Vlnová délka; rezonance; infrazvuk; ultrazvuk Jaderná fyzika Atom a jeho jádro; jaderná reakce; radioaktivita; štěpení a spojování jader; jaderná elektrárna Vesmír Naše místo ve vesmíru; co vidíme na obloze

4 Planety; hvězdy; galaxie; historie vesmíru Energie Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Kinematika Trajektorie; dráha; pohyby přímočaré a křivočaré Průměrná a okamžitá rychlost; zrychlení Rovnoměrný přímočarý pohyb; rovnoměrně zrychlený pohyb, volný pád Rovnoměrný pohyb po kružnici Dynamika hmotného bodu Síla jako fyzikální veličina; skládání a rozklad sil Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla; tíha tělesa Hybnost a její změna; impuls síly Zákon zachování hybnosti Dostředivá síla, vztažné soustavy Mechanická práce a energie Mechanická práce Kinetická a potenciální energie a její změna Zákon zachování mechanické energie Výkon, příkon, účinnost Gravitační pole Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles při povrchu a ve větších vzdálenostech od Země Keplerovy zákony, Sluneční soustava Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso, jeho posuvný a otáčivý pohyb kolem pevné osy Moment síly vzhledem k ose otáčení; výslednice momentů sil; momentová věta Skládání sil působících v různých bodech tuhého tělesa; dvojice sil; rozklad síly na dvě složky Těžiště tělesa; rovnovážná poloha tělesa Kinetická energie tuhého tělesa; moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose otáčení Jednoduché stroje Mechanika tekutin

5 Shodné a rozdílné vlastnosti kapalin a plynů Tlak v kapalinách a plynech Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou; Pascalův zákon Tlak vyvolaný tíhou kapaliny a vzduchu Vztlaková síla; Archimedův zákon Proudění tekutin, proudnice; objemový průtok; rovnice kontinuity, energie proudící vody Molekulová fyzika a termika Teplota a její měření; teplotní délková a objemová roztažnost Částicová stavba látek; hmotnost částic a látkové množství Vnitřní energie, měření tepla, přenos vnitřní energie Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn, stavové změny ideálního plynu Stavová rovnice ideálního plynu pro konstantní hmotnost plynu; speciální případy této rovnice Plyn při nízkém tlaku a teplotě Práce plynu, kruhový děj, tepelné motory (parní turbína, spalovací motory) Pevné látky a kapaliny Struktura pevných látek Deformace tuhého tělesa Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem; mez pružnosti; mez pevnosti Povrchová vrstva kapalin; kapilární jevy Tání a tuhnutí, vypařování, var, kondenzace; vlhkost vzduchu Sexta Mechanické kmitání a vlnění Kmitavý pohyb; harmonické kmitání Mechanický oscilátor; perioda kmitání mechanického oscilátoru Nucené kmitání mechanického oscilátoru; rezonance Vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění, šíření vlnění v prostoru; Huygensův princip, zvuk Elektrický náboj Elektrický náboj; elektrostatické silové působení; Coulombův zákon Elektrické pole; intenzita elektrického pole; elektrický potenciál; elektrické napětí Vodič a izolant v elektrickém poli; kapacita vodiče Elektrický proud Elektrický proud v kovových vodičích, jednoduchý elektrický obvod Odpor vodiče, Ohmův zákon pro část i celý obvod, Kirchhoffovy zákony, spojování rezistorů Spojování zdrojů napětí, práce a výkon elektrického proudu, teplo předané elektrickým spotřebičem Elektrický proud v kapalinách a plynech

6 Vedení elektrického proudu elektrolytem; elektrolýza; chemické zdroje napětí Výboje v plynech a jejich využití Magnetické pole Magnetické pole elektrického proudu, magnetická síla Částice s nábojem v magnetickém poli, magnetické látky Elektromagnetická indukce, indukčnost vodičů Střídavý proud Vznik střídavého proudu; obvod střídavého proudu R, L, C; výkon střídavého proudu Trojfázová soustava střídavého proudu, asynchronní elektromotor Transformátor, energetika a životní prostředí Elektronika. Elektromagnetické záření Polovodiče; příměsová vodivost; přechod PN; usměrňovač; tranzistor; zesilovač Oscilační obvod; elektromagnetický dipól; elektromagnetické vlnění; princip rozhlasu a televize Světlo jako vlnění Podstata světla, šíření světla; jevy na rozhraní dvou prostředí; rozklad světla hranolem Svítivost a osvětlení; elektromagnetické záření; vlnové vlastnosti světla Geometrická optika Zobrazení zrcadlem a čočkou; lidské oko; optické přístroje Speciální teorie relativity Mechanický princip relativity; základní principy STR Relativnost současnosti; důsledky STR Základní pojmy relativistické dynamiky Základní poznatky kvantové fyziky Fotoelektrický jev; kvantová teorie Fyzika elektronového obalu a atomového jádra Model atomu; spektrum atomu vodíku Elektronový obal atomu; jádro atomu Radioaktivita; jaderná energie; fyzika částic Astrofyzika Slunce; hvězdy a jejich vývoj; galaxie Vývoj a výzkum vesmíru Fyzikální obraz světa Mechanický obraz světa; elektrodynamický obraz světa; kvantový obraz světa V. Učebnice

7 Sekunda Fyzika pro 7. ročník základní školy. Kolářová, Bohuněk. Nakladatelství Prometheus. Tercie Fyzika pro 7. ročník základní školy. Kolářová, Bohuněk. Nakladatelství Prometheus. Fyzika pro 8. ročník základní školy. Kolářová, Bohuněk. Nakladatelství Prometheus. Kvarta Fyzika 8, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Rauner a kol. Nakladatelství Fraus. Fyzika 9, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Rauner a kol. Nakladatelství Fraus. Kvinta Fyzika pro střední školy I. Lepil a kol. Nakladatelství Prometheus. Sexta Fyzika pro střední školy II. Lepil a kol. Nakladatelství Prometheus. VI. Další doporučená literatura Kvinta Soukup, Veselý. Maturitní otázky, fyzika (souhrn učiva). Nakladatelství Fragment. Feynman. Šest snadných kapitol. Nakladatelství Aurora. Žák. Fyzikální úlohy pro střední školy. Nakladatelství Prometheus. Josef Nahodil. Sbírka úloh z fyziky kolem nás. Nakladatelství Prometheus. Sexta Soukup, Veselý. Maturitní otázky, fyzika (souhrn učiva). Nakladatelství Fragment. Feynman. Šest snadných kapitol. Nakladatelství Aurora. Hawking. Stručná historie času. Nakladatelství Argo. Vesmír, Euromedia Group k.s. Žák. Fyzikální úlohy pro střední školy. Nakladatelství Prometheus. Nahodil. Sbírka úloh z fyziky kolem nás. Nakladatelství Prometheus. Zamarovský. Proč je v noci tma? Aldebaran Group for Astrophysics. Gamow. Pan Tompkins stále v říši divů.

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů mechanický pohyb, hmotný bod, vztažná soustava (inerciální, neinerciální), trajektorie, dráha, pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý,

Více

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

Fyzika nižší gymnázium

Fyzika nižší gymnázium Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.11 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který ovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo 5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo Kompetence k učení Opakování látky 6. ročníku vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více