Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem"

Transkript

1 Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem Bakalářská práce Radka Balakovská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Ekonomika a management Vedoucí bakalářské práce: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Weather forecasts for various TV stations in terms of perception of the expected audience Radka Balakovská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Economics and Management Thesis Advisor: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou/diplomovou práci na téma Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce jsou shodné. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské/diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Poděkování Touto formou bych velice ráda poděkovala vedoucímu práce Ing. Janu Chromému za jeho cenné rady a vedení práce. Děkuji také svým dětem za podporu a trpělivost.

5 Abstrakt BALAKOVSKÁ, Radka. Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 51. Téma této bakalářské práce je zaměřena na krátkodobé zpravodajství předpověď počasí a její předpokládanou vnímavost divákem. Teoretická část se zabývá objasněním pojmů jako komunikace, masová média, divák, sledovanost, zpravodajství a zároveň zde charakterizuji možné vlivy na diváka jako konzumenta (spotřebitele) televizního zpravodajství. Analytická část této práce je věnována dvěma stěžejním TV stanicím a způsobu předávání informací směrem k divákovi, grafickému zpracování předávaných informací, stanovení možných vlivů, které na diváka působí. V návrhové části se věnuji rozboru získaných informací a v závěrečné části jsou shrnuty dosažené výsledky získané rozhovorem, diskusí a pozorováním spontánních reakcí diváka, při kterých hraje roli i neverbální komunikace. Klíčová slova: color marketing, divák, komunikace, média, moderátor, zpravodajství,

6 Abstract BALAKOVSKÁ, Radka. Weather forecasts for various TV stations in terms of perception of the expected audience. [Bacelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: Pages 51 The topic of this Bachelor s Dissertation is aimed at short-term news reporting weather forecasting and its anticipated perception by viewers. The theortical part deals with clarification of terms as communication, mass media, a viewer, viewer ratings and news reporting. I also define possible impacts on a viewer as a consumer of TV reporting. The analytical part of the paper is devoted to two main TV channels and their information transfers towards a viewer, to graphical processing of transmitted information. I also characterize possible impacts that influence a viewer. The proposal part of the dissertation is devoted to the analysis of collected information and the part of conclusions summarizes results achieved in an interview, in a discussion and observation of spontaneous reactions of a viewer that also reflect non-verbal communication. Key words: color marketing, communication, host, medium, reporting, viewer,

7 OBSAH ÚVOD 3 1 Teoreticko metodologická část Média a komunikace Televize Zpravodajství Předpověď počasí Vnímání a pozornost diváka Co divák očekává? Kdo je to moderátor? Neverbální komunikace Grafika Měření sledovanosti 19 2 ANALYTICKÁ ČÁST Česká televize Předpověď počasí Studio Moderátoři Množství sdělovaných informací a způsob jejich sdělování Televize NOVA Předpověď počasí Studio 26 1

8 2.2.3 Moderátoři Množství sdělovaných informací a způsob jejich sdělování Rozhovor, diskuse, pozorování spontánních reakcí 30 3 NÁVRHOVÁ ČÁST ČT NOVA ZÁVĚR Shrnutí výsledků pozorování Potvrzení či vyvrácení hypotézy

9 ÚVOD Tématem mé bakalářské práce je porovnat předpovědi počasí různých televizních stanic, způsob zpracování, výběr moderátorů (herců) a jejich celkové působení na diváka. Cílem mé práce je zjistit, zda divák (konzument, spotřebitel), je schopen rozlišovat přijímané informace a způsob, jakým mu jsou předávány. Svoji práci jsem zaměřila na způsob, jakým toto krátkodobé zpravodajství působí na diváka, co vše může ovlivnit sledovanost či sledovatelnost. Kromě toho, že každá televizní stanice je zaměřená na určitý typ diváka (zákazníka) z hlediska marketingu, tak existují i způsoby vnímání, které v divákovi při sledování zpravodajství navozují pocity podvědomě. Naopak i divák má svůj hodnotový systém, podle kterého vybírá, na které televizní stanici bude zpravodajství sledovat. V teoretické části se zabývám nejen zpravodajstvím, komunikací, médii, ale i osobností moderátorů, grafickým zpracováním, color marketingem a ostatním možným vlivům ovlivňujících sledování zpravodajství. V analytické části představím dvě vybrané televizní stanice, grafické pojetí vysílacího studia, výběr moderátorů (herců), množství sdělovaných informací i způsob předávání sdělení divákovi. Dále zpracuji jednotlivé informace získané pozorováním a řízeným rozhovorem s vybraným vzorkem diváků do uceleného přehledu možných vlivů působících na sledovanost. Záměrem mé bakalářské práce je shrnutí výsledků pozorování spontánních reakcí, řízených rozhovorů a dotazování diváků a pokus o analýzu podnětů, které na ně, byť nepřímo, působí a potvrdit či vyvrátit hypotézu o tom, že současný divák, zahlcený médii a informacemi jako takovými, přijímá informace přesně tak, jak jsou mu předkládány či vnucovány. 3

10 Nedílnou součástí celé bakalářské práce jsou i názorné obrázky, které jsou nejen důležité pro pochopení popisovaných skutečností, ale jsou zdrojem cenných informací i důkazem vnímavosti diváka. 4

11 1 TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST Tato kapitola se zabývá médii, komunikací, zpravodajstvím, grafikou, osobností moderátora (herce), sdělovaným informacím a divákem jako spotřebitelem. 1.1 Média a komunikace Pod pojmem média si dnes již skoro každý představí něco jiného. Může to být jak zprostředkující činitel, tak nástroj umožňující přenos. Lze jej také chápat jako určitý nosič informací (znaků). V mé bakalářské práci vymezím pojem média jako jeden z komunikačních prostředků (TV, rozhlas, noviny apod.), který slouží jako materiálně energetický nosič znaků (papír, tabule, film, CD, DVD apod.), obsahujících informace 1 či určité sdělení, které je předáváno někomu dalšímu. Média lze rozdělit a popsat několika způsoby. Základní rozdělení médií na statická a dynamická 2 je popsáno na obr. č. 1 Obr. 1 Základní rozdělení jednotlivých médií text nepohyblivé obrázky statická média statická média zvuk pohyblivé obrázky dynamická média dynamická média Zdroj: Chromý J.; Komunikace a média pro využití v hotelnictví a cestovním ruchu, Chromý J.; Komunikace a média pro využití v hotelnictví a cestovním ruchu, s. 3, 2 Podle P. Sokolowského a Z. Šedivé; Multimédia: Současnost budoucnosti 5

12 Dále je možno média dělit na horká a chladná 3. Ačkoliv je Mc Luhanovo dělení médií diskutabilní, je přinejmenším zajímavé zmínit jeho rozdělení z hlediska ovlivnění našeho vnímání. Mc. Luhan vycházel z poznatku, že každé médium má na příjemce jiné účinky. Podle něj pro horká média není důležitá aktivní účast příjemce (obsahují vysokou míru informací) a naopak chladná média naopak vyžadují vysokou osobní účast příjemce sdělení (vyžadují mnohem aktivnější smyslové zapojení). Do horkých médií zařadil např. rozhlas, fotografii, film, do chladných naopak např. telefon, karikatury, televizi. Zjednodušené lze tedy říci, že prostřednictvím médií komunikujeme vysíláme sdělení a očekáváme příjem sdělení protistranou (obr. 2). Obr. 2 Shannon Weaverův model komunikace MÉDIUM odesílatel informace kódování přenosový kanál dekódování příjemce sdělení šum Zdroj: Chromý J., Komunikace a média, s. 5, upraveno podle A. Kiraľové Tento model komunikace je jednosměrný (médium divák). Zpětná vazba, která je očekávána, jako reakce na vysílání (např. pro potřeby úprav vysílacího schematu), může probíhat z hlediska časového okamžitě nebo s určitým zpožděním. V případě televizního vysílání se jedná o časově posunutou zpětnou vazbu. 3 McLuhan M.; Člověk, média a elektronická kultura 6

13 Dalším možným modelem komunikace z hlediska přenosu je Lasswellův model pěti W, který říká: Who says to Whom through Which channel, with What effect někdo říká něco někomu nějakým kanálem a s nějakým účinkem. Pánové Westley a MacLean 4 doplnili tento model o roli komunikátora, čili zprostředkovatele. Upravená verze bere v úvahu, že masoví podavatelé nejsou zpravidla původci sdělení, ale spíše předávají potenciálnímu publiku svůj vlastní výběr událostí, které se v okolí vyskytly. Tento model ukazuje, že úkolem komunikátorů je vybírat sdělení a že výběr se uskutečňuje na základě představ, co bude pro publikum zajímavé. Z hlediska společenských vztahů dělíme komunikaci prostřednictvím médií na interpersonální (jednotlivci, kteří komunikují prostřednictvím telefonů, ů apod.), skupinovou, meziskupinovou, institucionální a masovou. U masové komunikace prakticky neexistují jakékoliv sociální vazby, jde o komunikaci jedné skupiny s velkým počtem různorodých posluchačů, diváků, příjemců. Denis McQuail 5 popsal masovou komunikaci jako jeden z několika celospolečenských komunikačních procesů, a sice jako proces nacházející se na vrcholu pyramidy rozvrstvení komunikačních procesů uspořádaných podle míry zespolečenštění (obr. 3). 4 Westley, B., MacLean, M.; A conceptual Model for Mass Communication, McQuail D.; Úvod do teorie masové komunikace,

14 Obr. 3 Pyramida komunikace málo případů úroveň komunikačního procesu celospolečenská (např. masová) komunikace institucionální/organizační komunikace (politické systémy, podnikatelské firmy) meziskupinová komunikace (např. v rámci místní komunity) skupinová komunikace (např. uvnitř rodiny) interpersonální komunikace (např. mezi dvěma lidmi) intrapresonální komunikace (např. zpracování informací) mnoho případů Zdroj: McQail D., Mass Communication Theory, 2010, s. 18 Média jsou jedním z největších zdrojů získávání informací. Mezi největší výhody patří především oslovení velkého počtu lidí (masovost) a právě této výhody média nejvíce využívají. Ve světě mediální komunikace, v němž žijeme, můžeme překonávat velké vzdálenosti a přitom zůstávat v pohodlí našeho obývacího pokoje. Médium, mezi něž televize patří, je tedy zprostředkovatel informací. Média jsou hlavním zdrojem informací, zábavy a utváří sdělení, která mohou ovlivnit náš pohled na svět, společnost i na sebe sama. Jejich moc spočívá ve zjevném 8

15 dopadu na společnost, tzn., jak moc je publikum zaujato a přitahováno médii a jak moc či málo je poddajné vůči manipulovatelným výzvám a trendům, jež nám jsou předkládány. Mají neformální přínos k poznávání a přijímání norem. Média jsou faktor ovlivňující prostor, v němž žijeme, a čas, který prožíváme. Masová média mají možnost ovlivnit velké množství lidí stejnými hodnotami, informacemi, myšlenkami a tím i určovat určité vnímání okolí. K šíření masové kultury napomáhá řada faktorů. 6 nejnižší jmenovatel dílo s nastavenými parametry na vzdělanostní, intelektuální a estetickou úroveň příjemce, že je dílo schopen konzumovat i jedinec s nejnižším IQ, nevzdělaný a bez předchozí estetické průpravy; ekonomický hodnotné dílo má vždy menší skupinu příjemců, protože vždy jen část populace je svou vzdělanostní úrovní, inteligencí a estetickou úrovní připravena dílo přijmout a pochopit; technické masová média tvoří celek, ktery nahrazuje u jedinců jejich individualitu; globalizace ruší se hranice mezi státy a kulturami; růst volného času zvláště nejméně vzdělanou populaci je třeba zabavit, zaměstnat; nároky elitní kultury na příjemce konzumace produktu masové kulturu nic takového nepřináší, spíše osiluje falešné vědomí, díla masové kultury produkují jednoduchý a chudý slovník a využívá nejjednodušších sociálních situací podávaných především obrazem Televize Nespornou předností televize je univerzálnost - má širokou akční oblast, která přináší zábavu a poskytuje informace v domácím pohodlí. Schopnost televize bavit, informovat a lákat ji ovšem učinila i tím nejvlivnějším kulturním vynálezem. Její výhodou je komunikační síla audiovizuálního sdělení (dynamické médium, viz. kap. 1.1). 6 Volně podle: SAK P. Výzkum na téma: Média a počítače mají zásadní vliv na myšlení, postoje, názory, hodnoty, estetiku a životní styl, dostupné z 9

16 Televize nám přináší příjemné trávení volného času a po nás chce pouze naší pozornost. Dělá nám společnost 24 hodin denně. Na druhou stranu potlačuje schopnost myslet, protože nám sama určuje, co v kterou hodinu uvidíme. Ano, máme možnost televizi přepnout či vypnout úplně, ale k tomu je potřeba se propracovat a včas se naučit k médiím chovat a nepodléhat vlivům okolí. Je důležité vypěstovat si v sobě určitou sílu médium zapnout, ale umět ho též včas vypnout. Dnešní generace náctiletých je bohužel odchována televizí a její zábavou. Schopnost rozlišovat sdělované informace se snižuje, většina informace pouze přijímá, nikoli však už třídí a ověřuje. 7 Zastánci televize argumentují její relaxační, informativní a terapeutickou silou (redukuje stres, neškodná ventilace emocí, informuje a vzdělává). Naopak odpůrci vytýkají televizi zejména šíření kýčovitých a násilných motivů, ale informační funkci nezpochybňují. Jen varují, že nadbytečné množství informací může způsobit určitou apatii, prohlubuje konzumní přístup k životu a třeba i nechuť číst (což v důsledcích zhoršuje schopnost kultivovaného slovního projevu). 8 To vše má za následek i negativní fyziologické pochody (zhoršený zrak, neschopnost koncentrace, špatný spánek v důsledku toho celkový zhoršený fyzický stav, který se promítá do zhoršeného psychického stavu). Apatie a lhostejnost z nadměrného množství podnětů u dítěte může být prvopočátkem výchovy k pasivnímu konzumenství. 7 V roce 2009 proběhl výzkum PISA (Programme for International Student Assessment), který zaregistroval markantní propad v oblasti čtenářské gramotnosti mládeže. 8 URBAN L., DUBSKÝ J., MURDZA K.; Masová komunikace a veřejné mínění, s

17 1.2 Zpravodajství Stručnou charakteristiku zpravodajství vyjadřuje věta o třech slovech: CO JE NOVÉHO? Zpravodajství má především funkci informační a definiční, snaží se aktuální události zachytit, popsat a předat (za pomoci technických prostředků) různě diferenciovanému publiku 9. Televizní zpravodajství postupným zaváděním nových elektronických technologií využívá nových obrazových prvků (digitálních triků, počítačové grafiky a animace), zvukových reálií (reálné zvuky a ruchy prostředí) a dalších slovních i mimoslovních výrazových prostředků (osobnost moderátora, mimika, gestika, apod.) Zpravodajství je získávání a shromažďování informací, jejich prezentace ve zprávy a jejich poskytování. V televizi se uskutečňuje prostřednictvím pravidelných zpravodajských pořadů. Zpravodajská relace mívá pevně stanovený časový rozsah a stabilní zařazení ve vysílacím schématu televizní stanice Předpověď počasí Předpověď počasí je meteorologická předpověď, slovně nebo graficky vyjadřující stav povětrnostních podmínek. Je to prognóza založená na využití poznatků o fyzikálních zákonitostech. Počasí je definováno mnoha faktory. K předpovědi počasí je třeba tyto faktory sledovat a k tomu slouží mnoho technických zařízení a přístrojů. Nicméně povaha atmosféry a různé přírodní procesy znamenají, že předpovědi nejsou zcela přesné a neomylné obr. 4 9 Diferenciované publikum = různorodé, na první pohled nesourodé 11

18 Obr. 4 Úspěšnost předpovědí Zdroj: ČHMÚ Předpovědí počasí se u nás zabývá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), jehož zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Český hydrometeorologický ústav také poskytuje informace o vývoji počasí pro média, každá televizní stanice si informace zpracuje po svém. Předpověď počasí, tak jak ji známe jako součást zpravodajské relace v televizi, řadíme mezi zpravodajství krátkodobé. 1.3 Vnímání a pozornost diváka Divák (zákazník televize, spotřebitel), který ať už pravidelně či nepravidelně, vědomě či náhodou sleduje televizní vysílání - vnímá způsob prezentace informací byť i jen podvědomě. Divák je totiž osoba, která sleduje předem očekávané představení (v našem případě zpravodajství předpověď počasí), aniž by se toho 12

19 sám aktivně účastnil. Diváci (masové publikum) je soubor jedinců, kteří soustavně nebo příležitostně užívají média. S jistou dávkou zjednodušení lze publikum (skupinu diváků) rozdělit na dvě základní části: Pasivní oběť mediální manipulace; Aktivní schopnost odolávat manipulaci a svobodně interpretovat mediální sdělení. Autoři Bilský, Erneker a Škoda 10 ve své publikaci věnované masové komunikaci dělí televizní diváky do čtyř kategorií. Příležitostní diváci televizi sledují občas a náhodně, nemají oblíbené programy a nepreferují žádné pořady; Striktně selektivní diváci zaměřují se jen na své pořady a o ostatní nemají zájem; Shovívaví diváci mají své oblíbené pořady, ale občas sledují i jiné ze zvědavosti, z touhy po změně; Televizní maniaci televize je pro ně smyslem života a sledují takřka cokoliv. Vnímání (percepce) divákem, zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly a ovlivňuje tak jeho spotřební chování. Divák vnímá nejen zrakem, ale i sluchem - vnímá co a jak moderátor sděluje (dynamické médium obraz, zvuk). Podněty, které k divákovi přicházejí prochází procesem smyslového vnímání, pak je divák teprve schopen informaci utřídit, zařadit (kognitivní vnímání). Takovým podnětem může být například znělka upozorňující na začátek pořadu, či moderátorův hlas. Vnímání je selektivní proces, podněty jsou zpracovávány podle důležitosti, na základě hodnotového systému, potřeb, zájmů, očekávání. Do tohoto vnímání se výraznou měrou promítají i vlivy sociálního prostředí a kultury. 10 BILSKÝ, P.; ERNEKER, J.; ŠKODA, R.; Masová komunikácia a verejná mienka 13

20 Divák sám o sobě je totiž osobnost každý člověk (a divák je především člověk), který je z psychologického hlediska jedinečnou osobností, protože si v sobě nese různý soubor vlastností, zvláštností, schopností, potřeb, zájmů, sklonů, temperamentu i charakteru. Eysenck (1947) definuje osobnost jako souhrn vzorců chování organismu, které jsou determinovány dědičností a prostředím. 11 Diváka, jako člověka s určitými vlastnostmi lze v zásadě posuzovat i podle teorie Hájka (1999), který považuje nejdůležitější duševní zakotvení člověka do čtyř prožitkových polí: zakotvení v těle (tělesné pociťování, odpovídající aktuální vnitřní nebo vnější situaci) zakotvení v cíli (čeho chceme dosáhnout, kam směřujeme, patří sem i okamžité chtění, vycházející z aktuální situace) zakotvení v mezilidských vztazích (vztahy k nejbližším osobám, znejistění při strachu ze ztráty nejbližších, může nastat i duševní krize) zakotvení institucionální (postoje práv a povinností k jednotlivým institucím, v nichž chtě nechtě žijeme). V případě masových médií mluvíme o masovém publiku (divákovi). Jirák a Köpplová ve svém článku Mediální publikum vyjadřují podstatný rys masového publika jako že je "vytvářeno" nabídkou mediálních produktů finančně a intelektuálně dostupných co největšímu počtu příjemců - tomu odpovídá i obsah, vyznačující se jednoduchostí, orientací na emoce, prostotou výkladů, obrazovou atraktivitou apod. 12 (viz také kapitola média a komunikace, s.7) 1.4 Co divák očekává? Divák od předpovědi počasí očekává přehledné, dobře graficky zpracované (čitelné) informace se slovním komentářem, které si snadno zapamatuje i po 11 Převzato z: VYSEKALOVÁ J. a kol.; Chování zákazníka, s

21 skončení pořadu. Divák, který pouze poslouchá, je uslyší, divák, který se jen dívá a jeho pozornost ovlivňují rušivé zvukové projevy šum - (např. v domácnosti) je uvidí. Z hlediska vnímání obrazu a zvuku platí zásada, že to co vidím, měl bych také slyšet, ale to co slyším, nemusím vidět. V naší společnosti je velmi velké povědomí o tom, že předpověď počasí je disciplína velmi nejistá, kterou ovlivňuje spoustu přírodních zákonitostí a může se měnit každou hodinou. Přesto si diváci zvykli, že je jim s mírným předstihem řečeno, zda bude v nejbližších dnech pršet nebo zda bude sucho, teplo či naopak zima. Přesto se v naší populaci vždy najde skupinka diváků, kteří dokáží i z nepřesné předpovědi (či nepřesně dekódované přijaté informace?) mít pocit, že je předpovídání počasí zbytečné, protože je stejně vše jinak, než ve skutečnosti. Na druhou stranu něco jiného bude od předpovědi počasí očekávat zemědělec, který je se svým zdrojem obživy závislý na povětrnostních podmínkách, něco jiného divák žijící v zátopové oblasti, dívající se na zpravodajství v období dešťů, očekávajíce zlepšení povětrnostních podmínek a něco jiného obyčejný divák, který jezdí do zaměstnání vozem, kterému menší odchylka v předpovědi nijak výrazně neublíží a má pro něj pouze informativní charakter. Plnou pozornost obyčejného diváka, si toto zpravodajství zpravidla získá v okamžiku, kdy počasí mění svůj ráz příliš dramaticky (např. rychlý nástup mrazivého počasí a na voze jsou pneumatiky určené pro letní provoz). 1.5 Kdo je to moderátor? Moderátor je osoba, která vede hovor nebo diskusi na libovolné téma v televizním nebo rozhlasovém pořadu. Moderátor interpretuje předem připravené texty, je schopen osobité improvizace, má široký všeobecný přehled i hlubší znalosti v oboru. Na profesi moderátora připravují vyšší odborné nebo vysoké školy. Podle zkušeností přímo z médií se však dobře uplatňují třeba i lidé se středoškolským vzděláním. Odborníci tvrdí, že kvalitních moderátorů je stále málo, chybějí především muži. Ten, kdo se chce stát televizním nebo rozhlasovým 15

22 moderátorem, by měl mít novinářskou praxi. Hodí se i dramatické vzdělání, například herecká průprava, nebo zkušenosti s amatérským divadlem. Nutné je umět pohotově reagovat a improvizovat v případě výpadku čtecího zařízení nebo jiných technických komplikací. "Moderátoři by měli být svým mluvením vzorem, to znamená, že by měli mluvit nejen správně česky, ale i přirozeně kultivovaně. 13 Podle Ivany Vondrovicové, 14 která školí i redaktory z televize, by se začínající moderátor měl odbornou hlasovou přípravou zabývat minimálně jeden rok. Je možné využít i soukromých agentur, které se hlasovou výchovou zabývají. Zároveň by měl moderátor vědět, o čem mluví, rozumět tomu, co říká a ne jen odříkávat fráze, či informace číst ze čtecího zařízení. Aleš Dudek ze studia Polas, které se na mediální trénink specializuje, tvrdí, že pro dobré vystupování v médiích zdaleka nestačí umět dobře mluvit na veřejnosti. U dobrého moderátora hraje roli nejen rétorika a jeho osobnost, ale také to jak vypadá a v neposlední řadě i neverbální komunikace Neverbální komunikace Neverbální komunikace bývá často označována také jako řeč těla a ve většině případů jde o komunikaci neuvědomovanou. V profesi moderátora (herce, přednášejícího, politika apod.) jde o komunikaci vědomou, protože se zde neverbální komunikace děje v předem připravených a promyšlených vystoupeních, kdy jsou emoce pod kontrolou. Do neverbální komunikace patří: Extralingvistické prvky sdělení mj. i charakteristika řeči (rychlost, délka pomlk, dynamika řeči, hlasitost, intonace, zvuky (nejazykové zvuky); Mimika proměny v lidském obličeji, jimiž člověk vyjadřuje průběh myšlenek nebo svoje momentální pocity; 5,14 Ivana Vondrovicová, profesorka hlasové výchovy z DAMU a katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 16

23 Pohledy očí očním pohledem lze mj. podpořit vyřčená slova; Haptika oblast neverbální komunikace odehrávající se v oblasti dotyků; Gestika základním prvkem této komunikace jsou gesta, jimiž lze doprovázet slovní projev a je jim přikládán nějaký význam; Kinezika zahrnuje obecně pohybovou stránku komunikace pohyby těla v určitém prostoru a čase; Posturologie držení těla. Proxemika využití prostoru z hlediska vzdálenosti mezi lidmi U neverbální komunikace nastává jediný problém. U nejednoznačně definovaných mimoverbálních projevů lze i chybně interpretovat postoj a názor člověka, tzv. si ho přečíst. Neverbální komunikace může být ovlivněna i zdravotními postiženími jednotlivce, které nejsou na první pohled zřejmé či známé, nicméně můžou ovlivňovat např. mimiku, kineziku i posturologii Grafika Ačkoliv je možné, že divák tuto skutečnost moc nevnímá, přesto i grafický návrh studia a použití barev celkově má vliv na vnímavost přijímaných informací. Existují určité barevné kombinace, které v divákovi (spotřebiteli) vyvolávají určité pocity a toho grafici hojně využívají. Podle Jany Dannhoferové 15 je barevná vyváženost pro lidské oko naprosto přirozená, a proto jí také podvědomě vyžaduje. Nejde jen o záležitost estetickou, ale také psychologicko-fyziologickou. Úlohu zde hraje výběr barev, ale také jejich vzájemné vztahy, sytost či velikost barevných ploch. Pokud barvy spolu subjektivně neladí, vyvolávají napětí a negativní emoce, jsou vzájemně neslučitelné a neexistuje mezi nimi žádný vzájemný vztah anebo vzbuzují neklid, nevyváženost a disharmonii, pak mluvíme o nesouladu barev, nebo také barevném neklidu. Barevný dojem nezávisí jen na barvě předmětů, ale také na barvě a intenzitě osvětlení. 15 Dannhofefová J., Velká kniha barev, kompletní průvodce pro grafiky, fotografy a designéry 17

24 Existuje mnoho způsobů, jak barvy, barevné plochy a sytost barev zkombinovat, ale vždy záleží na výsledném efektu. To, co se může zdát při práci s jednotlivými barvami (plochami, předměty apod.) v pořádku, to v celkovém dojmu může působit nevyváženě a může vyvolávat negativní emoce. Vždyť už řecký lékař Hippokrates spojoval barvy s lidskou psychikou. Působením barev na spotřebitele (v našem případě diváka) se blíže také zabývá Color marketing. Jednotlivé barvy mají vzbudit zájem o produkt, podpořit značku (v našem případě sledovanost), mohou vzrušit nebo naopak uklidnit dav, přitahovat pozornost. Příklady působení barev: 16 Žlutá barva je veselá a hřejivá, přináší s sebou energii. Zároveň je to však barva, která nejvíc zatěžuje oko a unavuje ho. V reklamě má své místo z důvodu přilákání pozornosti. Modrou barvu upřednostňují muži. Vyjadřuje vnitřní klid a mír, uvolnění, inteligenci, spravedlnost, vyrovnanost. Využívají ji společnosti, které se chtějí profilovat racionálně. Ve své komunikaci nechtějí působit invazivně, ale naopak zdůraznit kvalitu svého produktu. Oproti tomu červená vzbuzuje silné a intenzivní emoce. Je to barva vášně a lásky, která snižuje soustředěnost a zhoršuje výkonnost ve stresových situacích, například zkouškách. Naopak stimuluje apetit. Zelená se pojí se zdravím a přírodou. Vzbuzuje pocit vnitřního klidu. Je spojena s poctivostí, připraveností, úspěchem, hojností, harmonií, pravdou a důvěrou. Bílá v sobě nese čistotu a nevinnost. Navozuje pocit prázdnoty a napomáhá zvětšovat prostor. Hodí se k propagaci luxusních výrobků, a to nejčastěji ve spojení s černou, zlatou nebo stříbrnou. Bílá spolu s růžovou a fialovou se používá k propagaci produktů pro ženy

25 Fialová je barvou majestátu. Symbolizuje úspěch, bohatství a moudrost. Zároveň však podtrhává feminitu a jemnost. Růžová má celkově velmi uklidňující účinky. Především je to však barva lásky, a proto ji upřednostňují značky primárně cílící na ženy. Černá je barvou zla, smrti a zármutku. Zároveň však symbolizuje mužný luxus (důstojnost, elegance, autorita, síla) vhodná je tedy pro propagaci luxusních výrobků pro muže. Šedá barva vyjadřuje vyváženost, spolehlivost, skromnost, iteligenci, ale zároveň je nudná, pasivní, smutná. Využivá se v menší míře, hlavně v kombinaci s modrou. Hnědá barva se pojí k zemi, asociuje praktičnost, pragmatičnost a spolehlivost, zároveň však vyznívá nudně. Oranžová barva naopak vzrušuje, je plná entuziasmu a tepla. Většinou se stejně jako žlutá využívá k přilákání pozornosti. Barvy zajisté představují zajímavý prostředek k celkovému ladění sdělení. Avšak je důležité mít na paměti dvě věci: zaprvé vnímání barev je podmíněno kulturně, zadruhé jejich vliv na jedince může být pouze dočasný. 1.8 Měření sledovanosti Měření sledovanosti televize provádí v České republice pro Asociaci televizních organizací (ATO) firma Mediaresearch, a. s (pro období ). Měření provádí tzv. TV metry, nebo také Peoplemetry (obr. 5). Přenos dat naměřených TV metry do ústředí Mediaresearch se odehrává průběžně prostřednictvím komunikace GSM a má podobu zpráv SMS. Naměřená data jsou uživatelům k dispozici následující den ráno. 19

26 Elektronické měření sledovanosti televizních stanic v členění podle kanálů, sociodemografické struktury diváků a dalších ukazatelů se uskutečňuje s přesností na vteřinu na reprezentativním vzorku televizních domácností v České republice; jejich panel, který se každoročně z jedné čtvrtiny obnovuje, zahrnuje 1850 televizních domácností. Na druhou stranu i elektronické měření sledovanosti může být zavádějící a může být ovlivněno momentálním psychickým rozpoležením diváka na televizi se divák dívá, nicméně nevnímá, co sleduje. Obr. 5 TV metr Zdroj: mediaresearch 20

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Komunikace se zástupci médií

Komunikace se zástupci médií Komunikace se zástupci médií Projekt ESF Síť vzdělávacích a informačních center vchráněných krajinných oblastech ČR Mgr. Jitka Kozubková Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Základní pojmy

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 SOCIOLOGIE z latinského socius= společník nebo societas = společnost a řeckého

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Provozovatelé byli mimo jiné vyzváni, aby zodpověděli následující dotaz:

Provozovatelé byli mimo jiné vyzváni, aby zodpověděli následující dotaz: Na konci roku 2012 byla od provozovatelů televizního vysílání vyžádána data o naplňování povinností dle ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá, aby provozovatelé část svého programu

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/11 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS Helena Becková 1 ABSTRACT The paper deals with business communication with a focus on logistic firms. It characterises forms of business communication, both classic

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 6 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího

Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího QED GROUP team.sociomap.com Strana 1 Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího Úvod Sociomapování týmů je našimi klienty často užíváno

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM EDUCATIONAL COMPUTER GAME COOPERATING WITH EXTERNAL REAL SYSTEM Martin KUČERA, Ondřej ZELA Resumé Spojení flashových didaktických počítačových

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE Komunikační proces - proces, kdy sdělující (komunikátor) předává informaci (zprávu) příjemci (komunikantovi) pomocí komunikačního kanálu (média) - vztah komunikátor ---- komunikační

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ŘEČ jazyk je převažujícím prostředkem komunikace probíhá-li mezilidská komunikace, je zpravidla jazyková

ŘEČ jazyk je převažujícím prostředkem komunikace probíhá-li mezilidská komunikace, je zpravidla jazyková MÉDIA V PRAXI 1 Komunikace osobní - face to face (řeč v doplnění s mimojazykovými prostředky a technickými pomůckami) neosobní (mezi dvěma lidmi nebo v menších či větších skupinách; technické pomůcky jako

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY OBSAH OBSAH 2 NEŽ ZAČNETE ČÍST 3 OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE 4 Struktura obhajoby diplomové práce 4 Vlastní prezentace diplomového

Více