Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem"

Transkript

1 Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem Bakalářská práce Radka Balakovská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Ekonomika a management Vedoucí bakalářské práce: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Weather forecasts for various TV stations in terms of perception of the expected audience Radka Balakovská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Economics and Management Thesis Advisor: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou/diplomovou práci na téma Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce jsou shodné. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské/diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Poděkování Touto formou bych velice ráda poděkovala vedoucímu práce Ing. Janu Chromému za jeho cenné rady a vedení práce. Děkuji také svým dětem za podporu a trpělivost.

5 Abstrakt BALAKOVSKÁ, Radka. Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 51. Téma této bakalářské práce je zaměřena na krátkodobé zpravodajství předpověď počasí a její předpokládanou vnímavost divákem. Teoretická část se zabývá objasněním pojmů jako komunikace, masová média, divák, sledovanost, zpravodajství a zároveň zde charakterizuji možné vlivy na diváka jako konzumenta (spotřebitele) televizního zpravodajství. Analytická část této práce je věnována dvěma stěžejním TV stanicím a způsobu předávání informací směrem k divákovi, grafickému zpracování předávaných informací, stanovení možných vlivů, které na diváka působí. V návrhové části se věnuji rozboru získaných informací a v závěrečné části jsou shrnuty dosažené výsledky získané rozhovorem, diskusí a pozorováním spontánních reakcí diváka, při kterých hraje roli i neverbální komunikace. Klíčová slova: color marketing, divák, komunikace, média, moderátor, zpravodajství,

6 Abstract BALAKOVSKÁ, Radka. Weather forecasts for various TV stations in terms of perception of the expected audience. [Bacelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: Pages 51 The topic of this Bachelor s Dissertation is aimed at short-term news reporting weather forecasting and its anticipated perception by viewers. The theortical part deals with clarification of terms as communication, mass media, a viewer, viewer ratings and news reporting. I also define possible impacts on a viewer as a consumer of TV reporting. The analytical part of the paper is devoted to two main TV channels and their information transfers towards a viewer, to graphical processing of transmitted information. I also characterize possible impacts that influence a viewer. The proposal part of the dissertation is devoted to the analysis of collected information and the part of conclusions summarizes results achieved in an interview, in a discussion and observation of spontaneous reactions of a viewer that also reflect non-verbal communication. Key words: color marketing, communication, host, medium, reporting, viewer,

7 OBSAH ÚVOD 3 1 Teoreticko metodologická část Média a komunikace Televize Zpravodajství Předpověď počasí Vnímání a pozornost diváka Co divák očekává? Kdo je to moderátor? Neverbální komunikace Grafika Měření sledovanosti 19 2 ANALYTICKÁ ČÁST Česká televize Předpověď počasí Studio Moderátoři Množství sdělovaných informací a způsob jejich sdělování Televize NOVA Předpověď počasí Studio 26 1

8 2.2.3 Moderátoři Množství sdělovaných informací a způsob jejich sdělování Rozhovor, diskuse, pozorování spontánních reakcí 30 3 NÁVRHOVÁ ČÁST ČT NOVA ZÁVĚR Shrnutí výsledků pozorování Potvrzení či vyvrácení hypotézy

9 ÚVOD Tématem mé bakalářské práce je porovnat předpovědi počasí různých televizních stanic, způsob zpracování, výběr moderátorů (herců) a jejich celkové působení na diváka. Cílem mé práce je zjistit, zda divák (konzument, spotřebitel), je schopen rozlišovat přijímané informace a způsob, jakým mu jsou předávány. Svoji práci jsem zaměřila na způsob, jakým toto krátkodobé zpravodajství působí na diváka, co vše může ovlivnit sledovanost či sledovatelnost. Kromě toho, že každá televizní stanice je zaměřená na určitý typ diváka (zákazníka) z hlediska marketingu, tak existují i způsoby vnímání, které v divákovi při sledování zpravodajství navozují pocity podvědomě. Naopak i divák má svůj hodnotový systém, podle kterého vybírá, na které televizní stanici bude zpravodajství sledovat. V teoretické části se zabývám nejen zpravodajstvím, komunikací, médii, ale i osobností moderátorů, grafickým zpracováním, color marketingem a ostatním možným vlivům ovlivňujících sledování zpravodajství. V analytické části představím dvě vybrané televizní stanice, grafické pojetí vysílacího studia, výběr moderátorů (herců), množství sdělovaných informací i způsob předávání sdělení divákovi. Dále zpracuji jednotlivé informace získané pozorováním a řízeným rozhovorem s vybraným vzorkem diváků do uceleného přehledu možných vlivů působících na sledovanost. Záměrem mé bakalářské práce je shrnutí výsledků pozorování spontánních reakcí, řízených rozhovorů a dotazování diváků a pokus o analýzu podnětů, které na ně, byť nepřímo, působí a potvrdit či vyvrátit hypotézu o tom, že současný divák, zahlcený médii a informacemi jako takovými, přijímá informace přesně tak, jak jsou mu předkládány či vnucovány. 3

10 Nedílnou součástí celé bakalářské práce jsou i názorné obrázky, které jsou nejen důležité pro pochopení popisovaných skutečností, ale jsou zdrojem cenných informací i důkazem vnímavosti diváka. 4

11 1 TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST Tato kapitola se zabývá médii, komunikací, zpravodajstvím, grafikou, osobností moderátora (herce), sdělovaným informacím a divákem jako spotřebitelem. 1.1 Média a komunikace Pod pojmem média si dnes již skoro každý představí něco jiného. Může to být jak zprostředkující činitel, tak nástroj umožňující přenos. Lze jej také chápat jako určitý nosič informací (znaků). V mé bakalářské práci vymezím pojem média jako jeden z komunikačních prostředků (TV, rozhlas, noviny apod.), který slouží jako materiálně energetický nosič znaků (papír, tabule, film, CD, DVD apod.), obsahujících informace 1 či určité sdělení, které je předáváno někomu dalšímu. Média lze rozdělit a popsat několika způsoby. Základní rozdělení médií na statická a dynamická 2 je popsáno na obr. č. 1 Obr. 1 Základní rozdělení jednotlivých médií text nepohyblivé obrázky statická média statická média zvuk pohyblivé obrázky dynamická média dynamická média Zdroj: Chromý J.; Komunikace a média pro využití v hotelnictví a cestovním ruchu, Chromý J.; Komunikace a média pro využití v hotelnictví a cestovním ruchu, s. 3, 2 Podle P. Sokolowského a Z. Šedivé; Multimédia: Současnost budoucnosti 5

12 Dále je možno média dělit na horká a chladná 3. Ačkoliv je Mc Luhanovo dělení médií diskutabilní, je přinejmenším zajímavé zmínit jeho rozdělení z hlediska ovlivnění našeho vnímání. Mc. Luhan vycházel z poznatku, že každé médium má na příjemce jiné účinky. Podle něj pro horká média není důležitá aktivní účast příjemce (obsahují vysokou míru informací) a naopak chladná média naopak vyžadují vysokou osobní účast příjemce sdělení (vyžadují mnohem aktivnější smyslové zapojení). Do horkých médií zařadil např. rozhlas, fotografii, film, do chladných naopak např. telefon, karikatury, televizi. Zjednodušené lze tedy říci, že prostřednictvím médií komunikujeme vysíláme sdělení a očekáváme příjem sdělení protistranou (obr. 2). Obr. 2 Shannon Weaverův model komunikace MÉDIUM odesílatel informace kódování přenosový kanál dekódování příjemce sdělení šum Zdroj: Chromý J., Komunikace a média, s. 5, upraveno podle A. Kiraľové Tento model komunikace je jednosměrný (médium divák). Zpětná vazba, která je očekávána, jako reakce na vysílání (např. pro potřeby úprav vysílacího schematu), může probíhat z hlediska časového okamžitě nebo s určitým zpožděním. V případě televizního vysílání se jedná o časově posunutou zpětnou vazbu. 3 McLuhan M.; Člověk, média a elektronická kultura 6

13 Dalším možným modelem komunikace z hlediska přenosu je Lasswellův model pěti W, který říká: Who says to Whom through Which channel, with What effect někdo říká něco někomu nějakým kanálem a s nějakým účinkem. Pánové Westley a MacLean 4 doplnili tento model o roli komunikátora, čili zprostředkovatele. Upravená verze bere v úvahu, že masoví podavatelé nejsou zpravidla původci sdělení, ale spíše předávají potenciálnímu publiku svůj vlastní výběr událostí, které se v okolí vyskytly. Tento model ukazuje, že úkolem komunikátorů je vybírat sdělení a že výběr se uskutečňuje na základě představ, co bude pro publikum zajímavé. Z hlediska společenských vztahů dělíme komunikaci prostřednictvím médií na interpersonální (jednotlivci, kteří komunikují prostřednictvím telefonů, ů apod.), skupinovou, meziskupinovou, institucionální a masovou. U masové komunikace prakticky neexistují jakékoliv sociální vazby, jde o komunikaci jedné skupiny s velkým počtem různorodých posluchačů, diváků, příjemců. Denis McQuail 5 popsal masovou komunikaci jako jeden z několika celospolečenských komunikačních procesů, a sice jako proces nacházející se na vrcholu pyramidy rozvrstvení komunikačních procesů uspořádaných podle míry zespolečenštění (obr. 3). 4 Westley, B., MacLean, M.; A conceptual Model for Mass Communication, McQuail D.; Úvod do teorie masové komunikace,

14 Obr. 3 Pyramida komunikace málo případů úroveň komunikačního procesu celospolečenská (např. masová) komunikace institucionální/organizační komunikace (politické systémy, podnikatelské firmy) meziskupinová komunikace (např. v rámci místní komunity) skupinová komunikace (např. uvnitř rodiny) interpersonální komunikace (např. mezi dvěma lidmi) intrapresonální komunikace (např. zpracování informací) mnoho případů Zdroj: McQail D., Mass Communication Theory, 2010, s. 18 Média jsou jedním z největších zdrojů získávání informací. Mezi největší výhody patří především oslovení velkého počtu lidí (masovost) a právě této výhody média nejvíce využívají. Ve světě mediální komunikace, v němž žijeme, můžeme překonávat velké vzdálenosti a přitom zůstávat v pohodlí našeho obývacího pokoje. Médium, mezi něž televize patří, je tedy zprostředkovatel informací. Média jsou hlavním zdrojem informací, zábavy a utváří sdělení, která mohou ovlivnit náš pohled na svět, společnost i na sebe sama. Jejich moc spočívá ve zjevném 8

15 dopadu na společnost, tzn., jak moc je publikum zaujato a přitahováno médii a jak moc či málo je poddajné vůči manipulovatelným výzvám a trendům, jež nám jsou předkládány. Mají neformální přínos k poznávání a přijímání norem. Média jsou faktor ovlivňující prostor, v němž žijeme, a čas, který prožíváme. Masová média mají možnost ovlivnit velké množství lidí stejnými hodnotami, informacemi, myšlenkami a tím i určovat určité vnímání okolí. K šíření masové kultury napomáhá řada faktorů. 6 nejnižší jmenovatel dílo s nastavenými parametry na vzdělanostní, intelektuální a estetickou úroveň příjemce, že je dílo schopen konzumovat i jedinec s nejnižším IQ, nevzdělaný a bez předchozí estetické průpravy; ekonomický hodnotné dílo má vždy menší skupinu příjemců, protože vždy jen část populace je svou vzdělanostní úrovní, inteligencí a estetickou úrovní připravena dílo přijmout a pochopit; technické masová média tvoří celek, ktery nahrazuje u jedinců jejich individualitu; globalizace ruší se hranice mezi státy a kulturami; růst volného času zvláště nejméně vzdělanou populaci je třeba zabavit, zaměstnat; nároky elitní kultury na příjemce konzumace produktu masové kulturu nic takového nepřináší, spíše osiluje falešné vědomí, díla masové kultury produkují jednoduchý a chudý slovník a využívá nejjednodušších sociálních situací podávaných především obrazem Televize Nespornou předností televize je univerzálnost - má širokou akční oblast, která přináší zábavu a poskytuje informace v domácím pohodlí. Schopnost televize bavit, informovat a lákat ji ovšem učinila i tím nejvlivnějším kulturním vynálezem. Její výhodou je komunikační síla audiovizuálního sdělení (dynamické médium, viz. kap. 1.1). 6 Volně podle: SAK P. Výzkum na téma: Média a počítače mají zásadní vliv na myšlení, postoje, názory, hodnoty, estetiku a životní styl, dostupné z 9

16 Televize nám přináší příjemné trávení volného času a po nás chce pouze naší pozornost. Dělá nám společnost 24 hodin denně. Na druhou stranu potlačuje schopnost myslet, protože nám sama určuje, co v kterou hodinu uvidíme. Ano, máme možnost televizi přepnout či vypnout úplně, ale k tomu je potřeba se propracovat a včas se naučit k médiím chovat a nepodléhat vlivům okolí. Je důležité vypěstovat si v sobě určitou sílu médium zapnout, ale umět ho též včas vypnout. Dnešní generace náctiletých je bohužel odchována televizí a její zábavou. Schopnost rozlišovat sdělované informace se snižuje, většina informace pouze přijímá, nikoli však už třídí a ověřuje. 7 Zastánci televize argumentují její relaxační, informativní a terapeutickou silou (redukuje stres, neškodná ventilace emocí, informuje a vzdělává). Naopak odpůrci vytýkají televizi zejména šíření kýčovitých a násilných motivů, ale informační funkci nezpochybňují. Jen varují, že nadbytečné množství informací může způsobit určitou apatii, prohlubuje konzumní přístup k životu a třeba i nechuť číst (což v důsledcích zhoršuje schopnost kultivovaného slovního projevu). 8 To vše má za následek i negativní fyziologické pochody (zhoršený zrak, neschopnost koncentrace, špatný spánek v důsledku toho celkový zhoršený fyzický stav, který se promítá do zhoršeného psychického stavu). Apatie a lhostejnost z nadměrného množství podnětů u dítěte může být prvopočátkem výchovy k pasivnímu konzumenství. 7 V roce 2009 proběhl výzkum PISA (Programme for International Student Assessment), který zaregistroval markantní propad v oblasti čtenářské gramotnosti mládeže. 8 URBAN L., DUBSKÝ J., MURDZA K.; Masová komunikace a veřejné mínění, s

17 1.2 Zpravodajství Stručnou charakteristiku zpravodajství vyjadřuje věta o třech slovech: CO JE NOVÉHO? Zpravodajství má především funkci informační a definiční, snaží se aktuální události zachytit, popsat a předat (za pomoci technických prostředků) různě diferenciovanému publiku 9. Televizní zpravodajství postupným zaváděním nových elektronických technologií využívá nových obrazových prvků (digitálních triků, počítačové grafiky a animace), zvukových reálií (reálné zvuky a ruchy prostředí) a dalších slovních i mimoslovních výrazových prostředků (osobnost moderátora, mimika, gestika, apod.) Zpravodajství je získávání a shromažďování informací, jejich prezentace ve zprávy a jejich poskytování. V televizi se uskutečňuje prostřednictvím pravidelných zpravodajských pořadů. Zpravodajská relace mívá pevně stanovený časový rozsah a stabilní zařazení ve vysílacím schématu televizní stanice Předpověď počasí Předpověď počasí je meteorologická předpověď, slovně nebo graficky vyjadřující stav povětrnostních podmínek. Je to prognóza založená na využití poznatků o fyzikálních zákonitostech. Počasí je definováno mnoha faktory. K předpovědi počasí je třeba tyto faktory sledovat a k tomu slouží mnoho technických zařízení a přístrojů. Nicméně povaha atmosféry a různé přírodní procesy znamenají, že předpovědi nejsou zcela přesné a neomylné obr. 4 9 Diferenciované publikum = různorodé, na první pohled nesourodé 11

18 Obr. 4 Úspěšnost předpovědí Zdroj: ČHMÚ Předpovědí počasí se u nás zabývá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), jehož zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Český hydrometeorologický ústav také poskytuje informace o vývoji počasí pro média, každá televizní stanice si informace zpracuje po svém. Předpověď počasí, tak jak ji známe jako součást zpravodajské relace v televizi, řadíme mezi zpravodajství krátkodobé. 1.3 Vnímání a pozornost diváka Divák (zákazník televize, spotřebitel), který ať už pravidelně či nepravidelně, vědomě či náhodou sleduje televizní vysílání - vnímá způsob prezentace informací byť i jen podvědomě. Divák je totiž osoba, která sleduje předem očekávané představení (v našem případě zpravodajství předpověď počasí), aniž by se toho 12

19 sám aktivně účastnil. Diváci (masové publikum) je soubor jedinců, kteří soustavně nebo příležitostně užívají média. S jistou dávkou zjednodušení lze publikum (skupinu diváků) rozdělit na dvě základní části: Pasivní oběť mediální manipulace; Aktivní schopnost odolávat manipulaci a svobodně interpretovat mediální sdělení. Autoři Bilský, Erneker a Škoda 10 ve své publikaci věnované masové komunikaci dělí televizní diváky do čtyř kategorií. Příležitostní diváci televizi sledují občas a náhodně, nemají oblíbené programy a nepreferují žádné pořady; Striktně selektivní diváci zaměřují se jen na své pořady a o ostatní nemají zájem; Shovívaví diváci mají své oblíbené pořady, ale občas sledují i jiné ze zvědavosti, z touhy po změně; Televizní maniaci televize je pro ně smyslem života a sledují takřka cokoliv. Vnímání (percepce) divákem, zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly a ovlivňuje tak jeho spotřební chování. Divák vnímá nejen zrakem, ale i sluchem - vnímá co a jak moderátor sděluje (dynamické médium obraz, zvuk). Podněty, které k divákovi přicházejí prochází procesem smyslového vnímání, pak je divák teprve schopen informaci utřídit, zařadit (kognitivní vnímání). Takovým podnětem může být například znělka upozorňující na začátek pořadu, či moderátorův hlas. Vnímání je selektivní proces, podněty jsou zpracovávány podle důležitosti, na základě hodnotového systému, potřeb, zájmů, očekávání. Do tohoto vnímání se výraznou měrou promítají i vlivy sociálního prostředí a kultury. 10 BILSKÝ, P.; ERNEKER, J.; ŠKODA, R.; Masová komunikácia a verejná mienka 13

20 Divák sám o sobě je totiž osobnost každý člověk (a divák je především člověk), který je z psychologického hlediska jedinečnou osobností, protože si v sobě nese různý soubor vlastností, zvláštností, schopností, potřeb, zájmů, sklonů, temperamentu i charakteru. Eysenck (1947) definuje osobnost jako souhrn vzorců chování organismu, které jsou determinovány dědičností a prostředím. 11 Diváka, jako člověka s určitými vlastnostmi lze v zásadě posuzovat i podle teorie Hájka (1999), který považuje nejdůležitější duševní zakotvení člověka do čtyř prožitkových polí: zakotvení v těle (tělesné pociťování, odpovídající aktuální vnitřní nebo vnější situaci) zakotvení v cíli (čeho chceme dosáhnout, kam směřujeme, patří sem i okamžité chtění, vycházející z aktuální situace) zakotvení v mezilidských vztazích (vztahy k nejbližším osobám, znejistění při strachu ze ztráty nejbližších, může nastat i duševní krize) zakotvení institucionální (postoje práv a povinností k jednotlivým institucím, v nichž chtě nechtě žijeme). V případě masových médií mluvíme o masovém publiku (divákovi). Jirák a Köpplová ve svém článku Mediální publikum vyjadřují podstatný rys masového publika jako že je "vytvářeno" nabídkou mediálních produktů finančně a intelektuálně dostupných co největšímu počtu příjemců - tomu odpovídá i obsah, vyznačující se jednoduchostí, orientací na emoce, prostotou výkladů, obrazovou atraktivitou apod. 12 (viz také kapitola média a komunikace, s.7) 1.4 Co divák očekává? Divák od předpovědi počasí očekává přehledné, dobře graficky zpracované (čitelné) informace se slovním komentářem, které si snadno zapamatuje i po 11 Převzato z: VYSEKALOVÁ J. a kol.; Chování zákazníka, s

21 skončení pořadu. Divák, který pouze poslouchá, je uslyší, divák, který se jen dívá a jeho pozornost ovlivňují rušivé zvukové projevy šum - (např. v domácnosti) je uvidí. Z hlediska vnímání obrazu a zvuku platí zásada, že to co vidím, měl bych také slyšet, ale to co slyším, nemusím vidět. V naší společnosti je velmi velké povědomí o tom, že předpověď počasí je disciplína velmi nejistá, kterou ovlivňuje spoustu přírodních zákonitostí a může se měnit každou hodinou. Přesto si diváci zvykli, že je jim s mírným předstihem řečeno, zda bude v nejbližších dnech pršet nebo zda bude sucho, teplo či naopak zima. Přesto se v naší populaci vždy najde skupinka diváků, kteří dokáží i z nepřesné předpovědi (či nepřesně dekódované přijaté informace?) mít pocit, že je předpovídání počasí zbytečné, protože je stejně vše jinak, než ve skutečnosti. Na druhou stranu něco jiného bude od předpovědi počasí očekávat zemědělec, který je se svým zdrojem obživy závislý na povětrnostních podmínkách, něco jiného divák žijící v zátopové oblasti, dívající se na zpravodajství v období dešťů, očekávajíce zlepšení povětrnostních podmínek a něco jiného obyčejný divák, který jezdí do zaměstnání vozem, kterému menší odchylka v předpovědi nijak výrazně neublíží a má pro něj pouze informativní charakter. Plnou pozornost obyčejného diváka, si toto zpravodajství zpravidla získá v okamžiku, kdy počasí mění svůj ráz příliš dramaticky (např. rychlý nástup mrazivého počasí a na voze jsou pneumatiky určené pro letní provoz). 1.5 Kdo je to moderátor? Moderátor je osoba, která vede hovor nebo diskusi na libovolné téma v televizním nebo rozhlasovém pořadu. Moderátor interpretuje předem připravené texty, je schopen osobité improvizace, má široký všeobecný přehled i hlubší znalosti v oboru. Na profesi moderátora připravují vyšší odborné nebo vysoké školy. Podle zkušeností přímo z médií se však dobře uplatňují třeba i lidé se středoškolským vzděláním. Odborníci tvrdí, že kvalitních moderátorů je stále málo, chybějí především muži. Ten, kdo se chce stát televizním nebo rozhlasovým 15

22 moderátorem, by měl mít novinářskou praxi. Hodí se i dramatické vzdělání, například herecká průprava, nebo zkušenosti s amatérským divadlem. Nutné je umět pohotově reagovat a improvizovat v případě výpadku čtecího zařízení nebo jiných technických komplikací. "Moderátoři by měli být svým mluvením vzorem, to znamená, že by měli mluvit nejen správně česky, ale i přirozeně kultivovaně. 13 Podle Ivany Vondrovicové, 14 která školí i redaktory z televize, by se začínající moderátor měl odbornou hlasovou přípravou zabývat minimálně jeden rok. Je možné využít i soukromých agentur, které se hlasovou výchovou zabývají. Zároveň by měl moderátor vědět, o čem mluví, rozumět tomu, co říká a ne jen odříkávat fráze, či informace číst ze čtecího zařízení. Aleš Dudek ze studia Polas, které se na mediální trénink specializuje, tvrdí, že pro dobré vystupování v médiích zdaleka nestačí umět dobře mluvit na veřejnosti. U dobrého moderátora hraje roli nejen rétorika a jeho osobnost, ale také to jak vypadá a v neposlední řadě i neverbální komunikace Neverbální komunikace Neverbální komunikace bývá často označována také jako řeč těla a ve většině případů jde o komunikaci neuvědomovanou. V profesi moderátora (herce, přednášejícího, politika apod.) jde o komunikaci vědomou, protože se zde neverbální komunikace děje v předem připravených a promyšlených vystoupeních, kdy jsou emoce pod kontrolou. Do neverbální komunikace patří: Extralingvistické prvky sdělení mj. i charakteristika řeči (rychlost, délka pomlk, dynamika řeči, hlasitost, intonace, zvuky (nejazykové zvuky); Mimika proměny v lidském obličeji, jimiž člověk vyjadřuje průběh myšlenek nebo svoje momentální pocity; 5,14 Ivana Vondrovicová, profesorka hlasové výchovy z DAMU a katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 16

23 Pohledy očí očním pohledem lze mj. podpořit vyřčená slova; Haptika oblast neverbální komunikace odehrávající se v oblasti dotyků; Gestika základním prvkem této komunikace jsou gesta, jimiž lze doprovázet slovní projev a je jim přikládán nějaký význam; Kinezika zahrnuje obecně pohybovou stránku komunikace pohyby těla v určitém prostoru a čase; Posturologie držení těla. Proxemika využití prostoru z hlediska vzdálenosti mezi lidmi U neverbální komunikace nastává jediný problém. U nejednoznačně definovaných mimoverbálních projevů lze i chybně interpretovat postoj a názor člověka, tzv. si ho přečíst. Neverbální komunikace může být ovlivněna i zdravotními postiženími jednotlivce, které nejsou na první pohled zřejmé či známé, nicméně můžou ovlivňovat např. mimiku, kineziku i posturologii Grafika Ačkoliv je možné, že divák tuto skutečnost moc nevnímá, přesto i grafický návrh studia a použití barev celkově má vliv na vnímavost přijímaných informací. Existují určité barevné kombinace, které v divákovi (spotřebiteli) vyvolávají určité pocity a toho grafici hojně využívají. Podle Jany Dannhoferové 15 je barevná vyváženost pro lidské oko naprosto přirozená, a proto jí také podvědomě vyžaduje. Nejde jen o záležitost estetickou, ale také psychologicko-fyziologickou. Úlohu zde hraje výběr barev, ale také jejich vzájemné vztahy, sytost či velikost barevných ploch. Pokud barvy spolu subjektivně neladí, vyvolávají napětí a negativní emoce, jsou vzájemně neslučitelné a neexistuje mezi nimi žádný vzájemný vztah anebo vzbuzují neklid, nevyváženost a disharmonii, pak mluvíme o nesouladu barev, nebo také barevném neklidu. Barevný dojem nezávisí jen na barvě předmětů, ale také na barvě a intenzitě osvětlení. 15 Dannhofefová J., Velká kniha barev, kompletní průvodce pro grafiky, fotografy a designéry 17

24 Existuje mnoho způsobů, jak barvy, barevné plochy a sytost barev zkombinovat, ale vždy záleží na výsledném efektu. To, co se může zdát při práci s jednotlivými barvami (plochami, předměty apod.) v pořádku, to v celkovém dojmu může působit nevyváženě a může vyvolávat negativní emoce. Vždyť už řecký lékař Hippokrates spojoval barvy s lidskou psychikou. Působením barev na spotřebitele (v našem případě diváka) se blíže také zabývá Color marketing. Jednotlivé barvy mají vzbudit zájem o produkt, podpořit značku (v našem případě sledovanost), mohou vzrušit nebo naopak uklidnit dav, přitahovat pozornost. Příklady působení barev: 16 Žlutá barva je veselá a hřejivá, přináší s sebou energii. Zároveň je to však barva, která nejvíc zatěžuje oko a unavuje ho. V reklamě má své místo z důvodu přilákání pozornosti. Modrou barvu upřednostňují muži. Vyjadřuje vnitřní klid a mír, uvolnění, inteligenci, spravedlnost, vyrovnanost. Využívají ji společnosti, které se chtějí profilovat racionálně. Ve své komunikaci nechtějí působit invazivně, ale naopak zdůraznit kvalitu svého produktu. Oproti tomu červená vzbuzuje silné a intenzivní emoce. Je to barva vášně a lásky, která snižuje soustředěnost a zhoršuje výkonnost ve stresových situacích, například zkouškách. Naopak stimuluje apetit. Zelená se pojí se zdravím a přírodou. Vzbuzuje pocit vnitřního klidu. Je spojena s poctivostí, připraveností, úspěchem, hojností, harmonií, pravdou a důvěrou. Bílá v sobě nese čistotu a nevinnost. Navozuje pocit prázdnoty a napomáhá zvětšovat prostor. Hodí se k propagaci luxusních výrobků, a to nejčastěji ve spojení s černou, zlatou nebo stříbrnou. Bílá spolu s růžovou a fialovou se používá k propagaci produktů pro ženy

25 Fialová je barvou majestátu. Symbolizuje úspěch, bohatství a moudrost. Zároveň však podtrhává feminitu a jemnost. Růžová má celkově velmi uklidňující účinky. Především je to však barva lásky, a proto ji upřednostňují značky primárně cílící na ženy. Černá je barvou zla, smrti a zármutku. Zároveň však symbolizuje mužný luxus (důstojnost, elegance, autorita, síla) vhodná je tedy pro propagaci luxusních výrobků pro muže. Šedá barva vyjadřuje vyváženost, spolehlivost, skromnost, iteligenci, ale zároveň je nudná, pasivní, smutná. Využivá se v menší míře, hlavně v kombinaci s modrou. Hnědá barva se pojí k zemi, asociuje praktičnost, pragmatičnost a spolehlivost, zároveň však vyznívá nudně. Oranžová barva naopak vzrušuje, je plná entuziasmu a tepla. Většinou se stejně jako žlutá využívá k přilákání pozornosti. Barvy zajisté představují zajímavý prostředek k celkovému ladění sdělení. Avšak je důležité mít na paměti dvě věci: zaprvé vnímání barev je podmíněno kulturně, zadruhé jejich vliv na jedince může být pouze dočasný. 1.8 Měření sledovanosti Měření sledovanosti televize provádí v České republice pro Asociaci televizních organizací (ATO) firma Mediaresearch, a. s (pro období ). Měření provádí tzv. TV metry, nebo také Peoplemetry (obr. 5). Přenos dat naměřených TV metry do ústředí Mediaresearch se odehrává průběžně prostřednictvím komunikace GSM a má podobu zpráv SMS. Naměřená data jsou uživatelům k dispozici následující den ráno. 19

26 Elektronické měření sledovanosti televizních stanic v členění podle kanálů, sociodemografické struktury diváků a dalších ukazatelů se uskutečňuje s přesností na vteřinu na reprezentativním vzorku televizních domácností v České republice; jejich panel, který se každoročně z jedné čtvrtiny obnovuje, zahrnuje 1850 televizních domácností. Na druhou stranu i elektronické měření sledovanosti může být zavádějící a může být ovlivněno momentálním psychickým rozpoležením diváka na televizi se divák dívá, nicméně nevnímá, co sleduje. Obr. 5 TV metr Zdroj: mediaresearch 20

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení Štěpánka Holoubková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá sociální komunikací mezi klienty a zaměstnanci

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Erika Směšná Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Pokorná

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Adéla BAROŠOVÁ Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce 2014 Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce Adéla BAROŠOVÁ Vysoká škola

Více

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Komunikace... 6 Komunikační proces... 6 Historie komunikace... 8 Epocha znamení a signálů...8 Epocha mluvení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu

Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu Bakalářská práce Autor: Miloslav

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Provozně ekonomická fakulta Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Diplomová práce Autor: Jan Doné Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Úvod do sociální a masové komunikace

Úvod do sociální a masové komunikace Vysoká škola J. A. Komenského Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Úvod do sociální a masové komunikace Dr. Josef Musil, CSc. Praha září 2004 1 Obsah 1. Komunikace jako (vše)lidský fenomén a její reflexe

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Mgr. Jana Véle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Postoje rodičů k vlivům médií na děti. Hana Brychtová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Postoje rodičů k vlivům médií na děti. Hana Brychtová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Postoje rodičů k vlivům médií na děti Hana Brychtová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

Bakalářská práce. Vliv rodiny na trávení volného času dětí

Bakalářská práce. Vliv rodiny na trávení volného času dětí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Iva Horychová Vliv rodiny na trávení volného času dětí Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. Pavla Vyhnálková,

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ SE ZAMĚŘENÍM NA NASLOUCHÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Lukešová Učitelství pro

Více

Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU. Bc. Monika Černíková

Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU. Bc. Monika Černíková Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU Bc. Monika Černíková Diplomová práce 2013 *** naskenované Prohlášení str. 2*** ABSTRAKT Cílem diplomové práce je přiblížit značku Moravského

Více