Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2010/2011

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. 1.1 Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Název školy Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení / /0300 platby školného MŠ a stravného DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Datová schránka ya28n8 Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Základní škola, Školní družina, Mateřská škola, Školní jídelna Identifikátor právnické osoby Poslední zápis do školského S účinností od rejstříku: Vedoucí a hospodářští pracovníci PhDr. Janina Křimská - ředitelka školy do Mgr. František Viktorin statutární zást. řed. školy, od pověřený vedením školy Iva Kliková vedoucí MŠ do Ing. Eliška Šťastná Veltruská vedoucí MŠ od Martina Kühnová vedoucí ŠJ Lenka Purašová vedoucí ŠD Jaroslava Šebestová vedení mezd Ing. Pavla Jelínková (Ortová) zpracování účetnictví Dagmar Lukáčová administrativní a spisový pracovník Spádovou oblast školy tvoří obce: Byšice, Liblice, Hostín, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň 2

3 1.2 Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola (od navýšení kapacity) 50 / navýšení na 74 Základní škola 354 Školní družina 50 Školní jídelna, od strávníků 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.3 Materiálně-technické podmínky školy Materiálně technické podmínky školy Základní škola Učebny: 1. st.: ročník 2. st.: 6 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Počítačová učebna 2 Učebna cizích jazyků 1 Učebna cizích jazyků 2 Multimediální učebna Učebna Fy-Che Kabinet Fy-Che Knihovna Komentář (změny v daném školním roce) Postupně probíhá výměna osvětlení a starých radiátorů. Do jedné z učeben 1. stupně byla pořízena interaktivní tabule s ozvučením. Na 2 st. je většina učeben modernizovaných. Některé však ještě potřebují výměnu nábytku, osvětlení, radiátorů, opravy podlah. 30 ks PC pro žáky, 1 ks pro učitele, interaktivní tabule, nový nábytek 20 ks PC pro žáky Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek, rozvod vody, malého napětí do žákovských stolů. Nové pracovní stoly a nábytek 2 ks notebooků, nový nábytek regály pro knihy, žákovské stoly, učitelský stůl 3

4 Žákovská kuchyňka Školní dílny Odpočinkový areál: Školní dvůr, zahrada, atrium Školní hřiště Školní občerstvení Okolí školy Vybavení učebními pomůckami Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Vybavena pro výuku předmětu svět práce (vaření) Vedle běžné výuky pracovních činností se tyto prostory používají jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Možnost trávení přestávek a volného času stolní tenis, pohybové hry, výuka venku. Nové hřiště bylo vybudováno v blízkosti školy v areálu Pod skálou a od jara 2011 využíváno školou v čase výuky. Pitný režim je také zajištěn pomocí dvou nápojových automatů (pro teplé a studené nápoje). Svačinka pomocí automatu s bagetami a sušenkami. V rámci environmentální výchovy žáci pokračují v tradičním jarním úklidu v okolí školy. Průběžně se žáci snaží udržovat prostor před ŠD, pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. Ve školním roce 2010/11 proběhla významná výměna učebnic pro 1. a 2. stupeň. Učebnice jsou již v souladu s novým RVP a ŠVP. V rámci projektu Rozšíření ZŠ, byly pořízeny interaktivní učebnice Fraus. Postupně jsou obnovovány pomůcky učitelů nástěnné mapy, metodiky. Na konci školního roku 2010/11 a během letních prázdnin došlo k přesunu ŠD do budovy ZŠ. Nová hlavní třída ŠD byla pro tyto účely vymalována, položen koberec a linoleum a bylo vyměněno osvětlení. Školní jídelna začala od února 2011 nabízet dvě jídla. K tomu bylo třeba reorganizovat provoz ŠJ. Do MŠ byla zakoupena myčka nádobí. Postupně dochází k obměně dosluhujícího vybavení (zakoupena nová lednice). Do MŠ byly zakoupeny nové postýlky a povlečení. To nyní je odváženo a čištěno prádelnou. Dále došlo k částečné výměně šatních skříněk. Zprovozněna byla termostatická regulace vody v umyvadlech pro děti. V srpnu 2011 došlo k navýšení kapacity MŠ o 24 dětí. Pro tyto účely byla z původní ŠD vytvořena 3. třída. Rekonstruováno sociální zařízení. Investováno do nového nábytku. 4

5 1.4 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Komenského 200, Byšice Školská rada schválila Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků dne Školská rada schválila Školní vzdělávací program Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe, č.j. 102/07 ZŠ Byšice dne Přehled oborů vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy na školní rok 2010/2011 Ročník: a Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 102/07. Ročník: /96 2 Základní škola Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek čj. 136/2010 5

6 2.2 Vzdělávací programy na školní rok 2010/2011 Základní škola č.j /96-2 (5. ročník): Ročník Předmět Minimu m ročník Český jazyk a lit. 7 Cizí jazyk 4 2. cizí jazyk Matematika 5 Prvouka Přírodověda 4 Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova/ Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova 4 Praktické činnosti Tělesná výchova 2 Volitelné předměty Disponibilní dotacevolit. předmět Týdenní dotace povinných předmětů 26 6

7 2.3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělání,,čemukoli se učíš, učíš se pro sebe ( , ročníky) Učební plán ŠVP ZŠ a MŠ Byšice - Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe OBLAST Jazyk a jazyková komunikace Obor - Předměty Disponabilní dotace I.st Disponabilní dotace Český jazyk a literatura , ,5 18 Aj/ Nj Matematika a její aplikace Matematika , ,5 18 ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Člověk a příroda Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Disponabilní časová dotace Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova ,5 0 3,5 Výtvarná výchova 1 1,5 1, , ,5 Rodinná vých Tělesná výchova Praktické činnosti /Svět práce 1 1,5 1, Mediální vých Volitelné předměty 0 0 II. Jazyk Aj/Nj Sportovní hry 1 3 ČJ cvič. 0,5 Ma cvič. 0,5 ICT semin. 0 Př semin. 1 Konverzace v Aj 1 0 Výchova ke 1 kult.hist. dědictví 1 0 Celková časová dotace II.st. 7

8 2.4 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah programu je uspořádán do 12 integrovaných bloků. Každý blok má svoji strukturu, přibližný časový rozsah, stručnou charakteristiku, obecné vzdělávací cíle (k čemu děti povedeme), očekávané kompetence (čeho by děti na konci období měly dosáhnout) a doporučené návrhy a okruhy činností. ŠVP je společným východiskem a oporou pro práci v jednotlivých třídách. Ve ŠVP jsou tematické bloky zpracovány společně pro všechny věkové skupiny, podrobněji jsou pak rozpracovány a členěny do témat v TVP, kde jsou uzpůsobeny podmínkám a potřebám jednotlivých tříd. Jejich vzdělávací obsah odpovídá možnostem a zkušenostem dětí. Pro pedagogy jsou integrované bloky závazné, mohou se lišit nabídkou činností. Hlavní vzdělávací nabídka je pak doplněna dalšími doplňujícími programy a aktivitami. 8

9 Struktura a členění do integrovaných bloků Rok je dlouhý copánek Kdo jsem a kde žiji... Podzime, podzime... Pozlacený klíček máme, pohádky s ním otvíráme... Vánoční čas nastává... Zima je tu děti... Co už umím... Na jaře,na jaře, čáp jede v kočáře... Den země... Do pohádky za zvířátky... Máme se rádi s mámou a tátou... Haló,haló,co se stalo??? Vteřiny v přírodě... NA KONCI MÁ KORÁLEK... 9

10 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Pedagogové Učitelé 1.a 2.stup ,148 Z celku s VŠ vzděláním 12 10,386 Učitelé MŠ 4 3,850 Asistenti pedagoga 1 0,650 Školní družina 3 1,278 Nepedagogové Správní zaměstnanci 7 5,740 Školní jídelna 6 4,830 Celkem 39 31, Údaje o pedagogických pracovnících Průměrný věk pedagogických pracovníků činí 43 roků. Učitelé celkem ZŠ Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho ženy celkem z toho ženy z celku bez kvalifikace Celkem ,9 16,7 7,9 X X 3,8 3,8 1,8 v přípravném stupni ZŠ v tom speciální X X vyučující v přípravné třídě ZŠ X X na 1. st. ZŠ X X 5,6 5,6 2 na 2. st. ZŠ X X 9,4 7,2 4 Učitelé cizích jazyků (přepočtení na plně zaměstnané) Počet V základní škole Z toho bez kvalif. Celkem 1,8 1,3 anglický jazyk 1,5 1 německý jazyk 0,3 0,3 10

11 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Fyzické osoby celkem Kvalifikovaní Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Učitelé MŠ Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Fyzické osoby Přepočtení Funkce pracovníci 1. administrativní a spisový pracovník 1 0,7 2. školník, školnice 2 1,9 3. topič 1 0,25 4. uklízečky 5 3,19 5. vedoucí jídelny Kuchařky a pracovnice provozu 5 3, Organizační schéma školy Organizační schéma platné od : 11

12 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2011/2012 stav k K zápisu se dostavilo 16 Po odkladu se dostavilo 3 K zápisu se dostavilo celkem 19 Budou žádat o odklad 3 Celkem zapsaných žáků Celkový přehled vycházejících žáků 9. ročník typ školy počet přijatých žáků gymnázium 0 střední odborná škola 8 střední odborné učiliště 9 celkem Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků na 1.st. - 1 počet žáků na 2. st 1 - počet žáků celkem Počet žáků přijatých a odstěhovaných do ročníků během šk.roku 2010/2011 POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD - období Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo A B

13 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 5.1 Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2010/1 Třída Prospěli s vyzn. Přehled prospěchu ve školním roce 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník 1. p o l o l e t í Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Prospěli s vyzn. 2. p o l o l e t í Prospěli Neprospěli Neklasifikováni % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 3.57 % 7.14 % 0.00 % Celkem v ročníku % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 3.57 % 7.14 % 0.00 % % 4.16 % 0.00 % 0.00 % % 8.33 % 0.00 % 0.00 % Celkem v ročníku % 4.16 % 0.00 % 0.00 % % 8.33 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 5.88 % 0.00 % Celkem v ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 5.88 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 4.34 % 0.00 % Celkem v ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 4.34 % 0.00 % 6.A % % 6.25 % 0.00 % % % % 0.00 % 6.B 6.25 % % 6.25 % 0.00 % 6.25 % % % 0.00 % Celkem v ročníku % % 6.25 % 0.00 % % % % 0.00 % % % 4.16 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v ročníku % % 4.16 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % % 0.00 % % % % 0.00 % Celkem v ročníku % % % 0.00 % % % % 0.00 % % % % 0.00 % 6.25 % % 6.25 % 0.00 % Celkem v ročníku 6.25 % % % 0.00 % 6.25 % % 6.25 % 0.00 % 13

14 5.2 Žáci s SPU 1. stupeň ročník: počet žáků: z toho dívek: Celkem 1.st.: stupeň ročník počet žáků z toho dívek Celkem 2.st.: 9 2 Celkem st Hodnocení průběhu ambulantně dyslektického nácviku ve školním roce Hodiny ADN probíhaly každé pondělí a čtvrtek 6. vyučovací hodinu. Děti se specifickými poruchami učení pracovaly s různými cvičeními různými metodami, které byly vybírány podle oblastí, v nichž dítě selhává. Cvičení byla zaměřena na reedukaci sluchového vnímání, která je nedílnou součástí procesu reedukace specifických porucch učení vůbec, zvláště reedukace dysortografie. Děti se učily naslouchat, procvičovaly sluchovou paměť, sluchové rozlišování, sluchovou analýzu a syntézu. Další oblast, která byla u dětí rozvíjena se týkala rozvoje zrakového vnímání a jeho reedukace. Při cvičeních byla zapojena i řeč, motorika, paměť a myšlení. Nebyl opomenut rozvoj řeči v souvislosti s jazykovým citem. Neméně důležité než vlastní mluva, je vyprávění druhého a to nejen dospělých, ale i spolužáků. Pro budoucí život dítěte je totiž důležité nejen mluvit, formulovat přesně své myšlenky, ale i naslouchat druhému a vést dialog. Rozvoj jazykového citu a obsahové stránky řeči podporovalo u žáků zejména tvoření vět a upřesňování významu slov. Reedukace žáků v hodinách ADN byla následně zohledněna individuálním plánem, podle kterého 14

15 integrovaní žáci pracovali v rámci třídy. Plán schválili rodiče. Hodnocení a klasifikace byly prováděny citlivě s ohledem na individuální charakteristiky žáka. Je nutno podotknout, že následná domácí podpora reedukace ze strany rodičů značně pokulhává. Ve většině případů končí práce rodiče návštěvou pedagogicko psychologické poradny s dítětem. S výhledem do dalšího školního roku je třeba zaměřit se na individuální pohovory s rodiči, jak bude náprava doma probíhat, tzv. podpora reedukace v domácím prostředí. Prozatím práci, kterou děti dostávaly domů, většinou nevypracovaly nebo na ni zapomněly. Podle výpovědi dětí se rodiče ani neptali, co v hodinách ADN dělají, nemluvě o tom, zda si nemají něco procvičit. Specifické poruchy učení vyžadují individuální přístup nejen ve škole, ale i doma. Bez vzájemné spolupráce pozbývá jedna hodina reedukace týdně pro dítě s poruchou učení významu. Nezájem rodiče se ve velké míře stává příčinou prohlubování poruchy místo její nápravy. 5.4 Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání V tomto školním roce byla práce výchovného poradce zaměřena na pomoc pedagogům při vyhledávání žáků, kteří potřebují vyšetření v Pedagogicko- psychologické poradně. Nově vybraní žáci byli posláni na vyšetření a 3 z nich jsou nově integrovaní. Dále byla práce zaměřena na pomoc pedagogům při vypracování individuálních plánů pro integrované žáky. V konzultačních hodinách byl zajištěn kontakt s rodiči žáků, kteří potřebovali pomoc ve výchovně vzdělávacích a vztahových problémech, nebo s volbou povolání žáků. S žáky bylo řešeno několik případů jejich osobních problémů. V září tohoto školního roku bylo na škole 13 integrovaných žáků. Převažovali žáci se specifickými poruchami učení a chování. S asistentem pedagoga pracovali 3 žáci na I. stupni. Žáci, kterým končila platnost integrace, byli posláni na nové kontrolní vyšetření. Každý vyučující odborných předmětů vypracoval individuální plány pro integrované žáky. Jako výchovný poradce jsem vypracovala individuální plány pro výchovné předměty. S těmito plány byli seznámeni všichni vyučující. Během školního roku navštívila školu pracovnice Pedagogickopsychologické poradny Dr. Černá. Kontrolovala plnění individuálních plánů, konzultovala s vyučujícími o práci s integrovanými žáky. Prvním rokem byl zařazen předmět Volba povolání do výuky. V prvním pololetí v 8. a 9. ročníku. Žáci tak byli soustavně připravování k výběru svého budoucího povolání a uplatnění v životě. V průběhu školního roku žáci devátých ročníků absolvovali několik akcí, které souvisely s volbou povolání. Výstava Vzdělávání 2010 Mělník, IPS Mělník, beseda s ředitelem SZŠ Mělník, SCIO testy, přítomnost zástupců učilišť na podzimních rodičovských schůzkách. Informace o povolání z prospektů, nástěnek, brožur. V tomto školním roce ukončilo vzdělání celkem 17 žáků. 8 žáků se rozhodlo studovat střední odborné školy a 9 žáků střední odborná učiliště. 15

16 5.5 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B celkem Výchovná opatření třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy dvojka z chování trojka z chování A B celkem Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky dodatečná zkouška správnosti hodnocení A B celkem

17 5.8 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdrav. důvody žák opakuje 9. r. po splnění pov. šk. doch A B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluv.hod. průměr na žáka třídy počet neomluv. hod. průměr na žáka třídy , , , , , A , ,25 6.B , , , , Testování žáků ve školním roce 2010/2011 Naše škola obdržela CERTIFIKÁT od společnosti SCIO za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovné vzdělávací činnosti na základě realizace evaluačních projektů v letech 2009/2010 a 2010/2011. Ve školním roce 2010/11 proběhlo testování Stonožka pro 9. ročník ( ) a dále proběhlo testování Stonožka pro 7. ročník ( ). Souhrnné výsledky za školu jsou přístupné v ředitelně školy ve složce Autoevaluace. Naše škola je v 7. ročníku zapojena do takzvaného projektu KEA, což je komplexní evaluační nástroj umožňující školám pravidelnou zpětnou vazbu a sledování pokroku žáků v každém ročníku. Poskytuje tak základ pro systematickou autoevaluaci školy. STONOŽKA je jednoduchý evaluační nástroj a nabízí 17

18 sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů rychlou zpětnou vazbu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče porovnání výsledků naší školy s ostatními pomoc při autoevaluaci školy - výstupy, které slouží pro vlastní hodnocení školy podle vyhlášek č. 15/2005 Sb. a č. 225/2009 Sb. testování plně on-line 5.11 Čtenářská gramotnost Projekt ŠD Březen měsíc knihy beseda o knihách, návštěva knihovny - seznámení s knihovnou - úkol knihovny a k čemu slouží - seznámení s knihou - vhodné knihy pro první čtení - ukázka vhodných knížek (H. Zmatlíková, Z. Miler, F. Hrubín aj.) - výpůjční řád knihovny Čteme společně (6. ročník), 7. února 29. června 2011 Projekt zaměřený na podporu čtenářství a rozvoj čtenářské gramotnosti při využití metod kritického myšlení. Práce s encyklopediemi, slovníky; zpracování záznamu o knize; oblíbené knihy a jejich hodnocení Noc s Andersenem (6. ročník), dubna 2011 Celostátní akce zaměřená na podporu čtenářství. Součást projektu Čteme společně. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Vzhledem ke značnému snížení možnosti získat finance v grantovém řízení, jsme se rozhodli zabezpečit důležitá témata a hlavně aktivity na posilování vztahů v třídních kolektivech převážně z vlastních řad. Bohužel ani v letošním roce nám nebyly předěleny žádné prostředky na vypsaný grant Středočeským krajem. V červnu dokončila metodička prevence Mgr. Lenka Přibylová Specializační studium pro školní metodiky prevence v rozsahu 255 hodin. Díky získaným zkušenostem je možné s různými aktivitami seznámit třídní učitele, kteří je budou moci využívat při třídnických hodinách. Při pedagogických poradách se snažíme využít vzájemných intervizí k projednávání případů nevhodného chování některých žáků. Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku - s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům - schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí při vědomí všech alternativ - s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi 18

19 - schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů - s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám - podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek - otevřené a pozitivně nastavené k sociálním vztahům - aktivně přijímající zdravý životní styl (životospráva, sportovní a kulturní aktivity) Akce ve školním roce 2010/2011: Specifická prevence I. stupeň: Třída Aktivita, náplň Zajistil Datum 1.-5.ročník Třídní pravidla třídní učitelé průběžně 1.-5.ročník Posilování pozitivních hodnot třídní učitelé průběžně 1.-5.ročník Vztahy v kolektivu,osobnostní rozvoj třídní učitelé průběžně 3.-5.ročník Klima ve třídě, ve škole dotazník, komunitní kruh Mgr. Lenka Přibylová květen, červen 1.-5.ročník Zájmové kroužky jednotliví vyučující září - červen 1.-5.ročník Jednodenní třídní výlety - stmelení kolektivu třídní učitelé září - červen ročník Školy v přírodě, třídní tematické pobyty třídní učitelé březen-červen ročník Rizikové jevy Mgr. Lenka Přibylová listopad 4. ročník Cyklistou bezpečně- MP Autoškola Krejča Říjen, duben 5.ročník Jak si nenechat ublížit (AECT ČR) Mgr.Lenka Přibylová prosinec 2.stupeň Třída Aktivita Zajistil Termín 9. ročník Zmizelí sousedé - průběžně Mgr. Renata Špačková Průběžně 6.-9.ročník Tematické bloky s metodikem prevence Být sám sebou Mgr. Lenka Přibylová říjen-květen 6.-9.ročník Třídnické hodiny - vzájemné chování,vztahy v kolektivu třídní učitelé průběžně 6.-9.ročník Posilování pozitivních životních hodnot, sebepoznání vyučující VOZ průběžně 6.-9.ročník Smysluplné trávení volného času - nabídka školních aktivit vyuč.volnoč.akt.,a kroužků průběžně 6.-9.ročník Účast v předmětových soutěžích vyučující průběžně 6.-9.ročník Člověk v tísni-dokumenty s různou tematikou,prac.listy vyučující VOZ průběžně 6.-9.ročník Sbírka Dětský domov Milovice Bc. Eva Janíčková listopad 6.ročník Normální je nekouřit Mgr. Lenka Přibylová březenčerven 6.-7.ročník Jak si nenechat ublížit Mgr.Lenka Přibhylová duben 8.-9.ročník Sex, AIDS, vztahy (AECT ČR) Mgr.Lenka Přibylová 15.prosince 6. ročník Jak si nenechat ublížit (AECT ČR) Mgr Lenka Přibylová únor 7.ročník Kyberšikana přednáška PČR Mgr. Lenka Přibylová březen 8.-9.ročník Multikulturalita-historie kultur etnik (romská Mgr.Renata Špačková leden-červen 19

20 kultura) 6.-9.ročník Aktivity na zlepšení klima třídy Mgr.Lenka Přibylová květen, červen 6.-9.ročník Třídní výlety - stmelení kolektivu třídní učitelé květen,červen V letošním roce jsme poprvé realizovaly intervenční program Střediska výchovné péče Slaný, který vedl k diagnostice kolektivu a zlepšení vztahů mezi vrstevníky před vstupem na II. stupeň. Program byl realizován ve čtyřech setkáních a byl veden odbornými lektorkami. Aktivity pořádané AECT CR Jak si nenechat ublížit bude přeřazen na příští školní rok. Byl odvolán z důvodů vysoké nemocnosti žáků v době chřipkové epidemie. 6.2 Zájmová činnost - KROUŽKY 2010/2011 Kroužky organizované ŠD POČET NÁZEV KROUŽKU ZN VYUČUJÍCÍ POČET DĚTÍ DEN A ČAS 1. Angličtina hravě I. AHK 1 Fabiánová 15 pondělí 11:45-12:30 2. Angličtina hravě II. AHK 2 Fabiánová 11 pondělí 13:15-14:00 3. Zdravověda ZDRK Mgr. Vorlová 14 čtvrtek 14:00-14:45 4. Kytara DRNK Mgr. Viktorin 10 čtvrtek 14:00-14:45 5. Florbal FLOR Orvoš 10 po 16-17, st Stolní tenis PINK Fabian 7 pondělí 17:30-19:00 7. Pohybové hry POHK Purašová 14 středa 15:00-16:00 hod. 8. Čtenářský kroužek ČTEK Lukáčová 13 čtvrtek 13:00-14:00 hod. VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI ORGANIZACEMI A SDRUŽENÍMI POČET NÁZEV KROUŽKU ZN VYUČUJÍCÍ POČET DĚTÍ DEN A ČAS ZUŠ Mšeno - odd. 1. výtvarné Chmelařová 42 úterý - 16:00 2. ZUŠ Mšeno - odd. hudební Šebesta 12 po 12:40-18:15, st 13:15-17:45 3. SHM Klub Liblice - keramika v MŠ Pikulová 15 v MŠ 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních pracovník termín studia Instituce VŠ/zaříz. pro další vzdělávání název akce hrazeno 20

21 předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol Rusňáková 8-9/2011 OS Rytmus, Praha Kurz pro asistenta pedagoga Křimská 2010/2011 VISK Rakovník, zařízení pro DVPP Profesní vzdělání-škola 21, studium pro ředitele škol a šk. zařízení nehrazeno z DVPP nehrazeno z DVPPprojekt EU e) Studium k získání a rozšíření odborné kvalifikace Benyšek Od Univerzita J.E.Purkyně v Ú.n.L., Přírodovědecká fakulta dálkové studium nehrazeno z DVPP Janíčková Zahájen magisterský studium UK JAK Praha, Speciální pedagogika - vychovatelství dálkové studium nehrazeno z DVPP Honcová Od roku 2008, konec bakalářského programu studia UK JAK Praha, Sociální a masová komunikace dálkové studium nehrazeno z DVPP 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specil. činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních tech. d)specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů Hrabáková Pokračování v magisterském studiu Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Studijní program Péče o biosféru Křimská 2010/2011 Centrum dohody, Praha dálkové studium Moderní trendy v řízení škol management škol. nehrazeno z DVPP nehrazeno z DVPP 21

22 e) Specializovaná činnost: - prevence sociálně patologických jevů Přibylová V průběhu šk. r. 2010/11 - koordinátor EVVO Hrabáková V průběhu šk. r. 2010/11 Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty a VFN UK V Praze Elrond o.s., akreditované vzdělávací zařízení, Příbram Specializační studium pro školní metodiky prevence Specializovaná činnost v oblasti EVVO Nehrazeno z DVPP Nehrazeno z DVPP 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název akce Vzdělávací instituce Datum Hrazeno Vzdělávání celého pedagog.sboru Moţnosti práce s interaktivní tabulí. Prezentace elektronických učebnic Fraus. ART VISION spol.s.r.o. ve spolupráci s nakl. Fraus Individuální účast pedagog. na kurzech a seminářích Rusňáková Vzdělávání k vyšší profesionalitě Sukromá MŠ,ZŠ a SŠ SLUNCE o.p.s. Průběh šk.roku 2010/11 Vorlová 5P Projekt - geografie UK Praha EU Hrabáková Program GLOBE - SDRUŢENÍ EU METEOROLOGIE TEREZA PRAHA Přibylová Studium prevence - praxe Dobřichovi-ce DD Vorlová 5P Projekt průmysl ČR Praha Špačková Holokaust ve vzdělávání Terezín Špačková Seminář k projektu Dějiny Rómů ve Praha výuce Vorlová 5P - mapy UK Praha Vorlová 5P Projekt geografický seminář Př. fak. UK Praha EU Hrabáková SSIO - EKOPOLIS MŠMT EU Matoušková Ukázková vyuč. hodina práce s 2. ZŠ Neratovice interaktivní tabulí (matematika) Viktorin Příprava projektů na ZŠ a vyuţívání ICT ve výuce pro ZŠ CVLK Liberec zařízení DVPP Nehrazeno z DVPP 22

23 2. Samostudium V rámci samostudia pedag. pracovníci se pravidelně seznamují s odbornou literaturou, mimo jiné s předplaceným čtvrtletníkem pro kritické myšlení ve školách Kritické listy, které vydává občanské sdruţení Kritické myšlení, a také s časopisem Moderní vyučování. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V letošním školním roce se učitelé a žáci zúčastnili mnoha akcí, které reprezentovaly naši školu a obec ne jen v našem regionu ale také v celé České republice. Snažíme se všemi akcemi a exkurzemi propojit teorii s praxí, aby žáci teoretické poznatky proměnili v dovednosti a uměli je ve svém životě uplatnit. 8.1 Výchovně vzdělávací a sportovní akce DIVADLO, KINO, MUZEUM Třída Počet žáků Divadlo bez zábradlí, Praha Jak se krotí princezna Místo Termín Zajistil Petrová,Janíčková 1.-3.,5. 92 Kino Letňany, Praha Já, padouch TU 1.-3., Divadelní představení Bob a Bobek TU Divadelní představení Kouzelný hrnec, MŠ Byšice 6.B,8.,7 64 Kytice Divadelní představení Divadla Spilberg Brno literární výchova M. Petrová Vorlová,Honcová, Benýšek 7.,8. 48 Nevidomá výstava Praha Honcová,Votavová Představení V peřině, muzikálová pohádka Fabianová EXKURZE, VÝLETY 23 Třída 1. 5.tř., 6.A, 6.B Počet žáků 140 Výlet lodí do Obříství plavba po Labi 4.,5. 46 Výlet na hrad Kost prohlídka s programem Skleník SZŠ Mělník ukázky a péče o rostliny Místo Termín Zajistil TU Přibylová,Štrojsová Štrojsová 6.B 16 Výstava vánočního betlému Vorlová

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2007/2008 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více