Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje. 1 Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje. 1 Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě"

Transkript

1 ZADAVATEL: SÍDLEM: IČ; DIČ: ZASTUPUJÍCÍ: K PODPISU V RÁMCI TÉTO VZ OPRÁVNĚN: POVĚŘENÁ OSOBA: SÍDLEM: IČ; DIČ: ZASTUPUJÍCÍ: Plzeňský kraj Škroupova 18, Plzeň ; CZ Václav Šlajs, hejtman PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Ing. Václav Štekl, člen Rady PK pro oblast životního prostředí a zemědělství Centrální nákup, příspěvková organizace Vejprnická 663/56, Plzeň ; CZ Ing. Jiří Heran, ředitel NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje V rámci nadlimitní veřejné zakázky Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), na základě Oznámení o zakázce odeslaném do Věstníku veřejných zakázek dne a zveřejněném tamtéž pod evidenčním číslem VZ dne , vypracovává zadavatel podle 85 ZVZ tuto Písemnou zprávu zadavatele. 1 Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 1.1 Identifikační údaje zadavatele Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby jsou uvedeny v hlavičce této zprávy. 1.2 Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Ev. č. VZ ve VVZ: URL adresa VZ v EZAK: Sp. zn.: Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje https://ezak.cnpk.cz/vz CN/140/CN/13 Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. ZVZ. 1.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód Název Opravy a údržba měřících přístrojů Zpracování dat Sběr a zařazování dat Monitorování průtoku Služby související s řízením přírodních zdrojů a strategickým plánováním ochrany 1.4 Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje je realizována s cílem plynule navázat na realizační část "Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů" projektu "Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji", který byl spolufinancován z fondu EU, OPŽP, a přejít do fáze provozní a zajištění povinné 5leté udržitelnosti projektu. Stránka 1 z 9

2 Pod provozem realizovaného systému pro zlepšení varování v rámci ochrany před povodněmi je zahrnuto sledování měrného bodu (místa, kde je hladinoměr nebo srážkoměr nainstalován, a který má vliv na správné měření sledovaných veličin) a náprava stavu, zajištění správného měření sledovaných veličin, přenos dat na server zadavatele, včasné varování evidovaných kontaktů, vizualizace všech naměřených dat. Zajištění včasné údržby všech zařízení systému a oprav nebo zabezpečení náhrady zařízení Předmětem veřejné zakázky je: a) Zajištění provozu hladinoměrů a srážkoměrů (dále i měřící stanice, systém ) a zajištění kontroly měrného bodu b) Měření průtoků na vodních tocích Zajištěním provozu hladinoměrů a srážkoměrů Zajištění provozu hladinoměrů a srážkoměrů je prováděno formou pravidelných servisních činností a výjezdů dvakrát ročně, a to na jaře po ukončeném zimním období a na podzim, kdy je technika připravována na provoz v zimním období. Konkrétní termín pro provádění servisních činností bude navržen min. 5 pracovních dní předem poskytovatelem a odsouhlasen zadavatelem písemnou formou. Před servisním výjezdem se servisní skupina seznámí s provozem měřících stanic prostřednictvím webové aplikace, do které provozovateli zadavatel zajistí (umožní) přístup. Mimořádné výjezdy (mimořádné terénní práce) v rozsahu max. 111 ročně mimořádných výjezdů, budou prováděny v případě poruchy měřicí techniky, v průběhu povodní nebo po povodních, poškození měřicí techniky nebo na vyžádání zadavatele. Každý mimořádný výjezd musí být schválen pověřeným pracovníkem zadavatele. Pro zajištění správného provozu systému zajistí poskytovatel pravidelný dohled nad systémem formou kontroly prostřednictvím webových aplikací v rozsahu 5 hodin týdně. Dohled (kontrola) bude spočívat zejména v prověření správnosti měření příslušných veličin (měření hladin vodních toků, srážek), dále sílu signálu GSM, napájecí napětí (stav akumulátoru). V rámci tohoto dohledu informuje poskytovatel zadavatele o zjištěných skutečnostech, možných příčinách a navrženém způsobu a postupu řešení, a to nejpozději následující pracovní den od zjištěných skutečností prostřednictvím předaných kontaktních údajů. V rámci dohledu navrhne poskytovatel zadavateli formu reakce na zjištěné skutečnosti. Jednou z forem může být mimořádný výjezd servisní skupiny k rekognoskaci stavu a nápravy zjištěného stavu. Z důvodu rizika ztráty záruky na dílo servisní skupina provede pouze popis chyb, zajistí fotodokumentaci a v protokolu uvede, že měrný bod (resp. zařízení) není funkčně způsobilý pro potřeby ochrany před povodněmi. Nápravu stavu zajistí v plném rozsahu dodavatel zařízení v rámci záruky na ně, nebo na základě pokynu zadavatele zajistí nápravu formou mimořádného výjezdu servisní skupiny poskytovatel. Součástí této části jsou i další služby (resp. způsob plnění předmětu smlouvy) uvedené v Příloze č. 1 smlouvy Technické specifikace. Kontrolou měrného bodu se rozumí kontrola změny tvaru koryta vodního toku, stavu naplavenin, pozice a stabilita vodočtu, kontrola povodňové značky, zjištění překážek měření a kontrola technologie měření, ověření stability pozice čidla, kabeláže, měřicí techniky. V případě potřeby provedení úprav Měřením průtoků na povrchových tocích Měření průtoků na povrchových tocích se bude provádět pro potřeby verifikace Q [h] měrných křivek. Měrné křivky průtoků jsou již vyhotoveny a budou průběžné ověřovány a upravovány na základě prováděných hydrometrických měření. Předpokládají se celkem tři měření průtoků v kalendářním roce při různých stavech hladin a v odlišných ročních obdobích. Takto budou zohledněny v měrné křivce průtoků sezónní i trvalé změny koryta toku a proudových charakteristik. Stránka 2 z 9

3 Hydrometrické měření bude provedeno metodou rychlostního pole podle ČSN EN ISO 748 (259310) Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí nebo plováků pomocí hydrometrických vrtulí nebo jiného principu měření bodových rychlostní (indukční, ultrazvukový). Povodňové průtoky budou měřeny systémy ADCP (Princip měření je založen na Dopplerově jevu ADCP = Acoustics Doppler Current Profiler a slouží k měření rychlostí proudění a průtočné plochy a tím ke stanovení průtoku v měřeném profilu). Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v návrhu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace, a v technické specifikaci, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládaný rozsah předmětu plnění zakázky je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Tabulka pro zpracování nabídkové ceny (slepý položkový rozpočet). Zadavatel garantuje odebrání celého objemu uvedeného v části I. Přílohy č. 2 zadávací dokumentace Tabulka pro zpracování nabídkové ceny (slepý položkový rozpočet), kde zadavatel garantuje odebrání alespoň 20 mimořádných výjezdů, a celého objemu uvedeného v části II. Přílohy č. 2 zadávací dokumentace Tabulka pro zpracování nabídkové ceny (slepý položkový rozpočet). Zadavatel si ve vztahu k rozsahu plnění zakázky vyhrazuje oprávnění v rámci I. až VI. etapy neodebrat celý v tabulce předpokládaný /tj. odhadnutý/ rozsah plnění zakázky, ale jen poměrnou část. Zejména se jedná o mimořádné výjezdy, kdy zadavatel garantuje odebrání alespoň 20 mimořádných výjezdů. Zadavatel si dále ve vztahu k rozsahu plnění zakázky vyhrazuje oprávnění objednat v kterékoliv etapě (I. až VI.) vyšší rozsah plnění než je v tabulce uvedený předpoklad. 1.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky ,- Kč bez DPH 1.6 Cena sjednaná ve smlouvě Zadávací řízení bylo zrušeno Rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne Zvolený druh zadávacího řízení Zadavatel veřejnou zakázku vyhlásil v otevřeném řízení. 3 Identifikační údaje vybraného uchazeče, výběr nejvhodnější nabídky, subdodavatelé 3.1 Identifikační údaje vybraných uchazečů Zadávací řízení bylo zrušeno Rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne Výběr nejvhodnější nabídky Zadávací řízení bylo zrušeno Rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne Identifikační údaje všech uchazečů, jejich nabídková cena a důvod zrušení 4.1 Identifikační údaje Nabídky podané elektronickou formou č. Uchazeč Sídlo IČO E1 Colsys s.r.o. Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ Stránka 3 z 9

4 4.1.2 Nabídky podané listinnou formou č. Uchazeč Sídlo IČO L1 Ing. Tomáš Kocman Brno-Bystrc, Teyschlova 1098/30, PSČ L2 DHI + AQUATEST (sdružení) 4.2 Nabídkové ceny č. Uchazeč Nabídková cena bez DPH E1 Colsys s.r.o ,- Kč L1 Ing. Tomáš Kocman ,- Kč L2 DHI + AQUATEST (sdružení) ,- Kč Vedoucí člen: DHI a.s. Praha 10, Na Vrších 1490/5, PSČ Člen: AQUATEST a.s., Praha 5, Geologická 4, PSČ Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů Ze zadávacího řízení byli vyloučeni následující uchazeči: Uchazeč Sídlo IČO Colsys s.r.o. Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ Ing. Tomáš Kocman Brno-Bystrc, Teyschlova 1098/30, PSČ Odůvodnění vyloučení uchazeče s nabídkou E1 Nesplnění kvalifikace Při posouzení kvalifikace uchazečů shledala hodnotící komise (dále jen HK ), že uchazeč v nabídce nerespektoval následující ustanovení a pokyny k prokázání splnění kvalifikace: Technické kvalifikační předpoklady Zadávací dokumentace bod uvádí: Realizační tým (resp. servisní skupina) Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu 56 odst. 2 písm. b) zákona předložením pracovní skupiny techniků, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, s uvedením jejich stručného profesního životopisu. Zadavatel požaduje vzhledem k rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky minimálně čtyřčlenný realizační tým. Servisní skupina, je složena z členů realizačního týmu. Počet členů realizačního týmu určí uchazeč dle vlastního uvážení tak, aby předmět zakázky byl realizován v nabídce představeným realizačním týmem a dodáván zadavateli v požadovaném rozsahu a termínu. Zadavatel požaduje, aby uchazeč po celou dobu plnění veřejné zakázky zachoval profesionální složení realizačního týmu (resp. servisní skupiny). Případné nutné personální změny podléhají předchozímu písemnému souhlasu zadavatele. Vedoucí realizačního týmu bude mít vysokoškolské vzdělání v oboru vodní stavby a vodní hospodářství nebo vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dokládá se vysokoškolským diplomem) a alespoň 3 let praxe. Alespoň jeden člen realizačního týmu bude mít vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením resp. zaměřením na vodní hospodářství, dokládá se vysokoškolským diplomem. Alespoň jeden ze členů realizačního týmu (resp. servisní skupiny) bude držitelem certifikátu o odborné způsobilosti k výkonu funkce úředního měřiče v oboru měření průtoků kapalin s otevřenou hladinou. Dodavatel bude autorizován k výkonu úředního měření průtoků a bude držitelem osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření průtoků. Dokládá se certifikátem (vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Stránka 4 z 9

5 Alespoň dva členové realizačního týmu (resp. servisní skupiny) budou proškoleni pro práci ve výškách. Dokládá se protokolem ze školení. Alespoň jeden člen realizačního týmu (resp. servisní skupiny) bude proškolen o zásadách údržby srážkoměru bezpečnostní zásady práce na elektrozařízeních pod napětím. Dokládá se protokolem o školení. Alespoň jeden člen realizačního týmu (resp. servisní skupiny) bude proškolen o bezpečnostních zásadách měření průtoků povrchových vod. Dokládá se protokolem o školení. Realizační tým (resp. servisní skupina) bude dodavatelem měřící techniky proškolen pro práci s instalovanou měřicí technikou a zásadami její údržby. Dokládá se protokolem o školení. Minimální praxe alespoň jednoho člena realizačního týmu v oboru hydrologie a hydrometrie povrchových vod a meteorologie je požadována v délce 5 let, dokládá se čestným prohlášením. Všichni členové realizačního týmu (resp. servisní skupiny) musí být znalí českého nebo slovenského jazyka na úrovni pracovní komunikace. Rozsah a způsob požadovaných informací: U každého člena realizačního týmu (resp. servisní skupiny) jméno a příjmení, pozice v rámci týmu, profesní zkušenosti, osvědčení o vzdělání, informaci o délce praxe. Dosažený stupeň vzdělání se prokazuje prostou kopií příslušného dokladu (maturitního vysvědčení, vysokoškolský diplom). Praxi (zkušenosti) a odbornost členů projektového týmu uchazeč stvrdí čestným prohlášením. Uchazeč k seznamu techniků nepředložil stručný profesní životopis vedoucího RT (Mgr. Tomáš Vránek). Uchazeč předložil osvědčení o vzdělání vedoucího RT VŠ diplom z Univerzity Karlovy v Praze s oborem studia Geografia et Chartografia (v latinském jazyce), přičemž v zadávacích podmínkách byl stanoven požadavek na obor vodní stavby a vodní hospodářství nebo vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Uchazeč nepředložil doklad o autorizaci k výkonu úředního měření průtoků. Objasnění a doplnění kvalifikace (dále také OaDK ) Uchazeč byl dle 59 odst. 4 ZVZ dne požádán o OaDK ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení žádosti uchazeči. Žádost prokazatelně obdržel Uchazeč v rámci reakce na žádost o OaDK nepředložil ve stanovené lhůtě žádné další doklady k prokázání kvalifikace. Závěr Na základě výše uvedených nedostatků shledala HK, že uchazeč nesplnil kvalifikaci v plném rozsahu a vyřadila nabídku uchazeče z dalšího posouzení a doporučila zadavateli vyloučit uchazeče z další účasti v zadávacím řízení dle 60 odst. 1 ZVZ. Zadavatel na základě doporučení HK rozhodl dle 60 odst. 1 ZVZ o vyloučení uchazeče Colsys s.r.o. z další účasti ve výše uvedeném zadávacím řízení. 5.2 Odůvodnění vyloučení uchazeče s nabídkou L1 Nesplnění kvalifikace Při posouzení kvalifikace uchazečů shledala hodnotící komise (dále jen HK ), že uchazeč v nabídce nerespektoval následující ustanovení a pokyny k prokázání splnění kvalifikace: Základní kvalifikační předpoklady (dále také ZKP ) Zadávací dokumentace bod 8.2 uvádí: Stránka 5 z 9

6 Uchazeč prokáže splnění ZKP v rozsahu dle ust. 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ způsobem dle 53 odst. 3 ZVZ. Uchazeč v nabídce nepředložil doklad k prokázání ZKP dle 53 odst. 1 písm. f) a h) ZVZ, tedy dle 53 odst. 3 písm. b) ZVZ potvrzení příslušného FÚ a dle 53 odst. 3 písm. c) ZVZ potvrzení příslušného orgánu či instituce. Technické kvalifikační předpoklady (dále také TKP ) I. Zadávací dokumentace bod uvádí: Reference Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu min. 3 významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, s hodnotou plnění každé referenční významné zakázky min Kč bez DPH. Významnou zakázkou zadavatel rozumí zakázku se zaměřením na lokální výstražné systémy v ochraně před povodněmi, hydrologii povrchových vod a meteorologii měření srážek či zajišťování dodávky, tvorby, provozu, správy či technické podpory soustavy monitorovacích zařízení sloužících jako lokální výstražné systémy k ochraně před povodněmi (soustava hladinoměrů a srážkoměrů). Součástí seznamu budou informace o rozsahu a době poskytování služeb včetně kontaktní osoby zadavatele pro ověření předložených referenčních údajů. Součástí seznamu musí být příloha definovaná v 56 odst. 2 písm. a) zákona. Touto přílohou se rozumí: a. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli; nebo b. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány osobě než veřejnému zadavateli; nebo c. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle předchozího písm. b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Uchazeč předložil seznam významných zakázek, kde neuvedl finanční rozsah jednotlivých zakázek. Uchazeč dále nepředložil náležitosti dle 56 odst. 2 písm. a) bod 1. až 3. ZVZ. Technické kvalifikační předpoklady II. Zadávací dokumentace bod uvádí: Realizační tým (resp. servisní skupina) Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu 56 odst. 2 písm. b) zákona předložením pracovní skupiny techniků, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, s uvedením jejich stručného profesního životopisu. Zadavatel požaduje vzhledem k rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky minimálně čtyřčlenný realizační tým. Servisní skupina, je složena z členů realizačního týmu. Počet členů realizačního týmu určí uchazeč dle vlastního uvážení tak, aby předmět zakázky byl realizován v nabídce představeným realizačním týmem a dodáván zadavateli v požadovaném rozsahu a termínu. Zadavatel požaduje, aby uchazeč po celou dobu plnění veřejné zakázky zachoval profesionální složení realizačního týmu (resp. servisní skupiny). Případné nutné personální změny podléhají předchozímu písemnému souhlasu zadavatele. Vedoucí realizačního týmu bude mít vysokoškolské vzdělání v oboru vodní stavby a vodní hospodářství nebo vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dokládá se vysokoškolským diplomem) a alespoň 3 let praxe. Alespoň jeden člen realizačního týmu bude mít vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením resp. zaměřením na vodní hospodářství, dokládá se vysokoškolským diplomem. Alespoň jeden ze členů realizačního týmu (resp. servisní skupiny) bude držitelem certifikátu o odborné způsobilosti k výkonu funkce úředního měřiče v oboru měření průtoků kapalin s otevřenou hladinou. Stránka 6 z 9

7 Dodavatel bude autorizován k výkonu úředního měření průtoků a bude držitelem osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření průtoků. Dokládá se certifikátem (vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Alespoň dva členové realizačního týmu (resp. servisní skupiny) budou proškoleni pro práci ve výškách. Dokládá se protokolem ze školení. Alespoň jeden člen realizačního týmu (resp. servisní skupiny) bude proškolen o zásadách údržby srážkoměru bezpečnostní zásady práce na elektrozařízeních pod napětím. Dokládá se protokolem o školení. Alespoň jeden člen realizačního týmu (resp. servisní skupiny) bude proškolen o bezpečnostních zásadách měření průtoků povrchových vod. Dokládá se protokolem o školení. Realizační tým (resp. servisní skupina) bude dodavatelem měřící techniky proškolen pro práci s instalovanou měřicí technikou a zásadami její údržby. Dokládá se protokolem o školení. Minimální praxe alespoň jednoho člena realizačního týmu v oboru hydrologie a hydrometrie povrchových vod a meteorologie je požadována v délce 5 let, dokládá se čestným prohlášením. Všichni členové realizačního týmu (resp. servisní skupiny) musí být znalí českého nebo slovenského jazyka na úrovni pracovní komunikace. Rozsah a způsob požadovaných informací: U každého člena realizačního týmu (resp. servisní skupiny) jméno a příjmení, pozice v rámci týmu, profesní zkušenosti, osvědčení o vzdělání, informaci o délce praxe. Dosažený stupeň vzdělání se prokazuje prostou kopií příslušného dokladu (maturitního vysvědčení, vysokoškolský diplom). Praxi (zkušenosti) a odbornost členů projektového týmu uchazeč stvrdí čestným prohlášením. Uchazeč nepředložil seznam min. 4 techniků (vč. součástí: jméno a příjmení, pozice v rámci týmu, profesní zkušenosti, osvědčení o vzdělání, informaci o délce praxe) - členů realizačního týmu (dále jen RT ). Uchazeč nepředložil životopisy členů RT. Uchazeč nepředložil osvědčení o vzdělání a doklad o délce praxe vedoucího RT. Uchazeč nepředložil osvědčení o vzdělání technického zaměření min. 1 člena RT. Uchazeč nepředložil doklad o proškolení pro práci ve výškách pro min. 2 členy RT. Uchazeč nepředložil doklad o proškolení o zásadách údržby srážkoměru bezpečnostní zásady práce na elektrozařízeních pod napětím pro min. 1 člena RT. Uchazeč nepředložil doklad o proškolení o bezpečnostních zásadách měření průtoků povrchových vod min. 1 člena RT. Uchazeč nepředložil doklad o praxi v oboru hydrologie a hydrometrie povrchových vod a meteorologie min. v délce 5 let pro min. 1 člena RT. Uchazeč nepředložil doklad vystavený dodavatelem měřící techniky o proškolení RT pro práci s instalovanou měřicí technikou a zásadami její údržby. Objasnění a doplnění kvalifikace (dále také OaDK ) Uchazeč byl dle 59 odst. 4 ZVZ dne požádán o OaDK ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení žádosti uchazeči. Žádost prokazatelně obdržel Dne předložil OaDK včas ve lhůtě stanovené HK. Doplněné doklady - ČP, že dokumenty k prokázání ZKP dle 53 odst. 1 písm. f) a h) ZVZ předloží před podpisem smlouvy - ČP, že osvědčení zadavatele k referenčním zakázkám předloží před podpisem smlouvy Stránka 7 z 9

8 - Seznam 3 referenčních zakázek s uvedením hodnoty plnění - ČP o délce praxe vedoucího realizačního týmu - Potvrzení o proškolení realizačního týmu pro práci s instalovanou měřicí technikou - ČP o způsobilosti realizačního týmu Uchazeč doplnil ČP, kde uvádí, že požadované doklady k prokázání ZKP dle 53 odst. 1 písm. f) a h) ZVZ budou dodány před podpisem smlouvy. Dle 53 odst. 3 písm. b) ZVZ je k prokázání ZKP dle 53 odst. 1 písm. f) ZVZ třeba předložit potvrzení příslušného FÚ. Dle 53 odst. 3 písm. c) ZVZ je k prokázání ZKP dle 53 odst. 1 písm. h) ZVZ třeba předložit potvrzení příslušného orgánu či instituce. Dle 52 odst. 1 ZVZ je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, příp. v dodatečné lhůtě stanovené dle 59 odst. 4 ZVZ. Uchazeč doplnil seznam 3 význ. zakázek s obdobným předmětem plnění, kde uvedl hodnotu plnění. Hodnota plnění jednotlivých zakázek splňuje stanovený limit. Uchazeč nedoplnil náležitosti dle 56 odst. 2 písm. a) bod 1. až 3. ZVZ. Bylo předloženo ČP, kde uchazeč uvádí, že osvědčení zadavatele k referenčním zakázkám bude předloženo před podpisem smlouvy. Dle 52 odst. 1 ZVZ je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, příp. v dodatečné lhůtě stanovené dle 59 odst. 4 ZVZ. Uchazeč doplnil ČP obsahující seznam 4 členů RT s uvedením délky praxe. V ČP uchazeč uvádí, že profesní životopisy, osvědčení o vzdělání a informace o délce praxe členů RT předloží před podpisem smlouvy. Dle 52 odst. 1 ZVZ je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, příp. v dodatečné lhůtě stanovené dle 59 odst. 4 ZVZ. Uchazeč doplnil VŠ diplom (obor lesní inženýrství) pro vedoucího RT. Obor studia neodpovídá požadavkům zadavatele pro vedoucího RT. Uchazeč doplnil ČP, kde uvádí, že doklad o proškolení pro práci ve výškách pro min. 2 členy RT předloží před podpisem smlouvy. Dle 52 odst. 1 ZVZ je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, příp. v dodatečné lhůtě stanovené dle 59 odst. 4 ZVZ. Uchazeč doplnil ČP, kde uvádí, že doklad o proškolení o zásadách údržby srážkoměru bezpečnostní zásady práce na elektrozařízeních pod napětím pro min. 1 člena RT předloží před podpisem smlouvy. Dle 52 odst. 1 ZVZ je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, příp. v dodatečné lhůtě stanovené dle 59 odst. 4 ZVZ. Uchazeč doplnil ČP, kde uvádí, že doklad o proškolení o bezpečnostních zásadách měření průtoků povrchových vod min. 1 člena RT předloží před podpisem smlouvy. Dle 52 odst. 1 ZVZ je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, příp. v dodatečné lhůtě stanovené dle 59 odst. 4 ZVZ. Uchazeč nedoplnil žádný doklad o délce praxe v oboru hydrologie a hydrometrie povrchových vod a meteorologie min. v délce 5 let. Závěr Na základě výše uvedených nedostatků shledala HK, že uchazeč nesplnil kvalifikaci v plném rozsahu a vyřadila nabídku uchazeče z dalšího posouzení a doporučila zadavateli vyloučit uchazeče z další účasti v zadávacím řízení dle 60 odst. 1 ZVZ. Zadavatel na základě doporučení HK rozhodl dle 60 odst. 1 ZVZ o vyloučení uchazeče Ing. Tomáš Kocman z další účasti ve výše uvedeném zadávacím řízení. Stránka 8 z 9

9 6 Zrušení zadávacího řízení Zadávací řízení bylo zrušeno Rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne Odůvodnění rozhodnutí: Po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka ( 84 odst. 1 písm. e) ZVZ). 7 Oprávněná osoba zadavatele Zpráva byla vyhotovena dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele K podpisu v rámci této VZ oprávněn: Razítko zadavatele Václav Šlajs, hejtman Ing. Václav Štekl, člen Rady PK pro oblast životního prostředí a zemědělství Podpis oprávněné osoby zadavatele Zpracoval Ing. Petr Stehlík Stránka 9 z 9

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Zavedení jednotného ekonomického informačního

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem této zakázky je zpracování projektu a realizace

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv schváleného

Více

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Město Petřvald KONCESNÍ DOKUMENTACE pro Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě ZADAVATEL: MĚSTO PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Obsah 1. Zadavatel...3 2. Subjekt zastupující

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Datum 3.11.2011 KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby ve vztahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více