věstníh ZEMĚMĚŘIČSHÝ 1926/1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "věstníh ZEMĚMĚŘIČSHÝ 1926/1"

Transkript

1 ZEMĚMĚŘIČSHÝ věstníh Přehlížeti na prahu nového roku činnost Z. V. v roce minulém, bylo by zbytečno: pilný jeho čtenář a objektivní pozorovatel snad nabyl dojmu, že v daných poměrech své poslání plnil. Jeho zl3pšování je v každém směru odvislé od spolupráce všech kolegů, ne tedy jen redakce. Krom toho podpora rázu finančního je nezbytná. Proto nezapomeňte vyrovu3líipříspěvky členské Spolku čs. zeměměřičů, který časopis vydává, případně zaslati předplatné. Nedoplatky zaš,lete urychleně i s obnos,em45 Kč na rok 1926 a využijte dosa,vadních složních lístků, které budou v nejbližší době nahrazovány jinýini. Podporujete tím i akce, které stav podniká na udržení svých posic, neboť v novém roce čekají nás těžké zkoušky. Stačí uvésti jen hesla: n o v Ý n á vrh z á k o n a o ú ř e d. a u t o 1'. civ. tec hni c í c h, n á vrh z á k o n a o s celo v á ní p o zem kj ů, přípnwy k r e v i s,i z,á k o n a e v i d e n ční 11 o, pro ve d '3 ní r e for mys tu d i a zem ě měř i č s k é h o. Ú p r a va po žit k o v é h o s Ysté m u státních zaměstnanců, a myslící kolega pochopí, oč dn'es jde. Všechny okolnosti nasvědčují tomu, že připravuje se útok proti dosavadním právllm, které stav drží dle svého speciálního vzdělání, praxe a zákonných ustanovení, že pracuje se proti požadavku, který stav klade, aby studium dorostu upraveno bylo dle potřeb hospodářského života státu československého, jeho kulturní výše a dle poměrů stavu zeměměřičského v okolních státech, jakož i aby toto studium stačilo pokroku vědeckému. Některé kategorie vysokoškolských techniků usilují o nabytí práv dosud jen nám vyhra,zených. Cíl, získati práva pro konání valné části typické zeměměřičské praxe. která múže býti stavebnímu podnikateli výnosnou živností, je lákavý a stojí za trochu úsilí. Jetu vhodná příležitost a proto odborníci v betonovém a mostním stavitelství, architekti, výteční pracovníci ve stavitelství silničním, železničním a pracech melioračních a lesních vedou ony akce v naději, že ve dle j š í čin n o s t pod n i- k a tel s k á - za niž zeměměřičský úkon, spojený se změnou pozemkové držby, pova,žují - ponese v budoucnu velký zisk. My však d o I o žit i můžeme, že zájem státu a ochrana veřejnoi soukromoprávních zájmů je v rozporu s tendencí takovou. Není odborníkem v zeměměřičství každý, kdo tvrdí, že studoval 1926/1

2 "také" měření, neboť pojem "m ě ř e n í" na pro st o ne kry je se s pojmem "zeměměřičství". Důsledkem snahy po okleštění práv zeměměřičského stavu bylo by vyloučení zeměměřiče z konkurence v samostatném technickém tvoření. Nově přepracovaný referentský návrh min. veřej. prací svědčí, jaká malá znalost o podstatě a činnosti zeměměřičské panuje, když přiznati chce zeměměřiči, by ku příkladu konal jen "p ř í- P r a v n é (!) práce" komasační a aronda,ční, co zatím dává inž,enýru vodohospodářskému a lesnímu právo na prováděni cel é agendy komasační na zemědělské a lesní půdě. Postihli upnwovatelé textu, že práce koma.sační a arondalční jsou dle.pravdy úkony zeměměřičskými, že se jimi vyvolává změna v držbě pozemkové, jejíž technické řešení dle zákona vyhrazeno je dosud zeměměřičům? Co jsou to "přípravné práce"? Myslí tím návrh snad odhad pozemků či projektování společných cest a odpadů? Karakteristickým je, že původní návrh referentský přiznal právo ku provádění komasací jen civ. inž. zeměměřičským, ale rok stačil, aby toto právo, takřka v celém rozsahu bylo přenášeno na kategorie jiné. Není sporu o tom, že ten, kdo dovede stavět jen sunice, není stavebním inženýrem c81lým, kdo postaví domek, není architektem, chemik, který rozumí strojnímu zařízení cukrovarnickému, není proto odborníkem ve strojním inženýrství; také strojní inženýr není dnes elektroinženýrem; inženýr vodohospodářský nebude mostařem: a proto in žen Ý r, jen ž č á s teč n ě v z děl á n jev g e o d els i i a jen ž; n e- s t u d o val o s t a t n í d i s c i p I i n y, d o čin n o s t i zem ě- měř i č s k é s pad a j í c í, a k t e r Ý n e pro děl a I n ě k 0- Ii k a let o u p r a x i v tom t o o dvě tví, n e m ů ž e p o cti v ě o s obě t v rdi t, ž e d o ve des p r á vně p r o- vád ě t i ú k ony, k t e r é pře d p o k I á d a jí s o u s t a vn é studium zeměměřičské a ryze zeměměřičskou p r a x i. Proto usilovati o dosažení práv ke konání takové funkce bez nabýtí plné kvalifikace odborné, není mravné a stav zeměměřičský má důvod nevěcnost podobných tužeb odmítnout a žádat, by dbáno bylo na práva, odvozená ze studia systematického, speciálního a z konání praxe odborné. Kratší studium naše, jehož vývoj v československé republice uměle je brzděn, neučinilo kategorl8 ostatní tím způsobilými k dosažení práv zeměměřičských, ba spíše mravně je váže, aby práva" nám dle zákonů a odbornictví patřicí, uznaly a pro nás hájily. Autokritika, kterou si ukládati má každý inteligent oproti druhému, má býti také zásadou pro celé stavy technické. Čekali jsme, že inženýrské korporace postřehly, v jakém i3měru a rozsahu pohybovala se jejich částečná výchova geodětická na Vysoké škole technické od dob, kdy poměry vyžádaly si specialisaci odborného vzdělání pro zdárné konání pra~e zemf:měřičské. Ale vidíme opak. A tak je to i v otázce reformy studijní. Formálně jsou,některé pro ni, ale de faktoivůdčí osobnosti z jejich řad jí brání, třeba že vědí, mají-li světový rozhled, že ji neznemožní. Všechny kulturní státy ji provedly, nedávno i 1926/2

3 a n g I i c k á k o Ion i e - Australie - z a v e d I a s pec i á I n í 1 Osem e str o v é s t u d i u m zem ě mě ř i č s k épři universitě; Rok 1926 jeví se kritickým pro československé zeměměřiče a proto povinností všech nás jest, hájit účinně svá práva proti zjevným i skrytým nepřátelům a pracovati svorně' za prohloubením studia zeměměřičského na 8 semestrů se dvěma státními zkouškami a právem promočním. -a- J. Petřík. Studijním rokem 1925/1926 provedena byla nová; úpifava studia zeměměřického na technice v Karlsruhe. Je zajímavo, j.ak rychle razí si cestu a jak se uplatňují nové ná,zory na studium zeměměřické V' Baďensku, kde v r zavedeno bylo _studium trneté a kde letošním rokem roz.šiřuje se na sedmisemestrové. Při tom je ovšem ještě předepsána předchozí pětiměsíční zeměměřická praxe ve službě státní nebo městské. Zbývá dosud šestis:emestrové studium zeměměřické v Sasku, v Prusku, ve WtirtembeTsku, ve Vídni a v Štýrském Hradci a v Helsinkách. V Polsku na technice varša,vské mají studium sedmisemestrové, s předepsanými šestinedělními praktickými cvičeními o prvých, druhých a třetích prá,zdninách, semestr osmý je věnován práci diplomové. Curych, Záhřeb a Riga zavedly po světové válce osmisemestrové studium zeměměřické. Jeví se tudíž všude okolo nás větší péče o studium zeměměřické nežli v Československu. Pro srovnávání uvedu studijní osnovy zerměměřické z techniky v Karlsruhe a ve Varšavě, jakož i z finské (Suomen Teknillinen Korkeakoulu) v Helsinkách (viz str. 4-6). K uvedeným programům není třeha mnoho slov, neboť mluví jasně a dokazují, že názory, zastávané korporacemi zeměměřickými, jsou docela vhodné, že doplněk matematického a geodetického vzdělání tvoří encyklopedie příbuzných technických odboru. Je přirozeno, že nelze porovnávati toto tvořící se teprv studium s odbory, které vykazují půlstoletý nebo stoletý vývoj. Kromě toho studium zeměměřické ve své podstatě je poněkud odchylno od ostatních odborů technických. Konečně je to studium, na něž nebylo dosud skoro nic věnováno a nevykazuje proto velký počet pracovníků, opatřených ústavy a laboratořemi, jako jiné odbory. Résumé. En fut ét80bli a l'école technique superleure de C8or1sruhe 180 section de géometre, dont 180durée de l'étude était 6 Ise. me,stres. M80is eomme on s'es,t convaincu que ce temps a a prolongé suffis80it Iplus alors, a partir de l'année sc o1aire 1925/26, on l'étuďe ne 180,durée de l'étude a 7,seme,stres. 1926/3

4 P ř edmět I. ročník. I Zimní sem. I Letní sem. předn. cvič. předn.1 cvič. Trigonometrie Deskriptivní geometrie Perspektiva Matematika 1., II Analytická geometrie prostorová I.! Zákl. mechaniky a graf. statiky Geologie I 2 - Geologická cvičení a vycházky - 2 I - 2 Fys!ka ',' '.v' ',' Fyslkálm CVlcem Právo státní a správní I 2 - Geodetick é rýsování 1., II Kreslení geodetických přístroj u. - - II II. ro čník. II Projektivní a analytická geometrie Differenciálnf geometrie II - - Mapové projekce Úvod do analytické mechaniky Národní hoipodářství Právo občansm '". 2 - I - - Právo vlastnické k půdě Vyrovnávací počet Geodesie 1., II Kulturní technika I Encyklopedie stavehního inz. 1 Geodetické rýsování III., IV. 4-2 Geodetická cvičení.,. I - I Hlavní cvičení praktické 2 týdny, I Využití vodních sil III. ročník. Fotogrametrie I Zemní práee a stavba silnic I Stavba měst _ Kulturní technika II., lit Ast~~.n0m. ur?ování zeměp. souřad VYSSIgeodesle I Katastrální měření a scelování I Geodetická cvičení II - 4 Vypracování výsleflků měření I. - ~ JI = - Reprodukční technika... 2 I -- Hlavní cvičení geodetické 2 tydny II 8 20 IV. ročník. Vyšší geodesie JI Katastrální měření a scelování II li -- Geodetická cvičení... - I 4 - Vypracování výsledků měření II. -- I 4 II - I II I I II. 1926/4

5 Matematika Geometrie analytická Geometrie deskripti vni Fysika. Mechanika teoretická "Meteorologie Chemie.. Fotografie Geodesie Rýsování situační T. Cvičení polní 6 týdnt"t o pl'ázdniuách. n. ročník. Matematika II. Mechanika teoretická Fysika II. Geologie.. Pi'tdoznalství Encyklopedie pozemního stavitelství,!'eorie optických přístrojů Vyrovnávací počet.. Geodesie n Právní věda.... Rýsování technické. Rýsování situační II. II. Cvičení polní 6 týdllll o prázdninách. Ročník JII. Vyšší geodesie Astronomie sférická. Astronomie praktická.. Nauka o katastru.. Scelování.... Regulační a zastavovací plány měst. Měření dt"tlní Encyklopedie vodního stavitelství.. Encyklopedie kulturního inženýrství. Právo agrární Politická ekonomie Teorie sítí kartografických.encyklopedie zemědělství. Politika agrární III. Cvičení' polni 6 neděl o prázdninách. IV. ročník. Vyšší geodesie II. Astronomie praktická. Magnetismus zemský Zákony měřické.. Kart?~ra,fie vv' : SpecIalm mel'enl..... Encyklopedie zemědělství... Astronomické pozorování v 8. semestru. 8. semestr na diplomovou práci. Zimní sem. předn. cvič. =1= 4 6 I 17 II ~I~ = I ~ 19 I 19 II Letní sem. předn./ cvič ~I~ g I = 24 I I I I 18 I 12 II - I - I 1926/5

6 Předmět Zimní sem. I Letní sem. předn. cvič. předu. I cvič. I. ročník. Matematika Analytícká geometrie Deskriptivní geometrie Fysika Fysikální laboratoř Chemie Mineralogie a geologie 3 2 Botanika..... : II Nár. hospodářství Rýsovám situační II. ročník I I Fysikální laboratoř Meteorologie Botanika Geodesie Scelování a katastrální technika Zemědělství Lesnictví Encyklopedíe inženýrství stav Encyklopedie pozemního stav.. 3 I Předpisy měřické Národní hospodářství III. ročník. 20 1U 18 Geodesie Geodesie II Scelování a katastrální technika Ekonomie zemědělství Kulturní technika Katastrální a vodní právo 2 2 Lesní hospodářství Agrární p~litika II 2-19 I 14 II 12 I I Eduard Jel í ne k, měř. komisař, Komámo. Subjektem práva vlastnického k nemovitosti muze býti nejen osoba jediná, nýbrž i více spoluvlastníků (na př. na Slovensku: compossesorát, urbár). Tyt'Ů spoluvlastníky jest pokládati za jemu osobu, vládnoucí celou věcí, takže žádný z nich nemá své právo nad věcí v)thntdní, nýbrž toto náleží všem společně. Jen pokud jim jsou poukázány určité, třeba neoddělené části, každý vládne úplně nad svou části. Rozdělení práva vlastnického musí býti knihovně provedeno. Připomíná se, žed:ělí se tu pouze právo, nikoliv věc samotná, 1926/6

7 tedy na př. nemovitos.t (společné pastviny, louky, lesy atd.), která zůstává nedělená a stano-ví se jen ideální čás,t práva, na př. jedna polovina, třetina, čtvrtina atd., jež je v prvé řadě směrodatnou pro dělení výtěžku, užitku objektu, jakož,i směrnicí potřebného nákladu na udržování upotřebitelnosti či výnosnosti tohoto - alikvotně pro jednotlivé spoluvla-stníky. Na Slovensku, kde jsou zcela odlišné a zvláštní poměry Iležli v zemích historických, vyskytují se zajímavé případy číselného vyjádření poměru částek spolumajitelů. Tak na př. : v ka-t. obci Alsógellér ve vložce č. 435, obsahující pastvinu parc. č. 1032/1 ve výměře 110 jiter 33 sájhů, má Sz.abó Eva díl 4:':~~.~~0 a je 'celkem 152 držitelů. V kat. obci Felsogellér ve vložce č. 15 zapsány jsou pa.rc. č. 110 až 125 dohromady 2 jitra 13 8 'ho K' ál J I".. d'l 7, I I ~ 1 sa u; Ir y u Ia,nna ma: po I 515, ' spo uv asv - níků je V oboi Nagy Megyer ve vložce č intabulované pa.rcely č. 6531, 6533, 6534, 6535 patří 190 spolumajitelům vb' Z' d' d'l 'v b' 1 v a na pro larat 19mun ma: 1 7, a v teze o CI ve v ozce č parc. č. 456 dům a dvůr ve výměře 278 sáhů je 961 společníků, a Pajor Vincentová, rodilá Andics Johanna, má díl 20, Sk t v v dvi' 'd'l v 'd' ál '" , (!) - u ecne poe em "lea ne-l e lil Každý spoluvlastník jest oprávněn k jakýmkoli disposicím; svým právem na př. může svou třetinu (na domu) zciziti, zadlužiti, nepoužívanou zanechati a pod., nesmí však nižádným způsobem nakládati věcí, neboť o řádném užívání a spravování této rozhoduje většina hlasů (výborové shromáždění bývalých urbarialistů, pasienkové družstvo), které jest počítati tak, jako při společenském poměru, t. j. smlouvě společenské dle poměru podílů, nikoliv dle hlav. Spoluvlastnictví vzniká jednak z vůle stran, jednak dč dickou posloupností, což je nejčastější případ, když totiž dědí více dětí po rodičích dům a pod. Konečně může také spoluvlastnictví vzniknouti zcela nahodile, jako na př. může býti ve společném vlastnictví zeď. V takovém případě.sliníkaždý spoluvlastník užívati této až do poloviny tloušťky; též dveře slepé a skříně ve zdi udělati může, a sice tam, kde na druhé straně jistě žádných není. AvŘak budova nesmí v žádném připadě býti ohrožována komínem, ani ohništěm, ani jinými zařízeními, ani nesmí jinak sousedovi-spoluvla-stníku býti bráněno, :1by svého podílu užíval. Žalobou zápůrčí lze zakázati některému ze s.po,luvl~stníků, aby nevybočoval ze svého práva a nenakládal proti vůli ostatních o své osobní újmě věcí, tvořící vlastně podstatný předmět spoluvlastnictví. Též spoluvlastník, právě tak jako společník, může žáda~i za uskutečnění rozdělení věcí, pakliže toho ovšem povaha věcí 1926/7

8 připouští, jinak mohl by se dožadovati soudního prodeje společné věcí a rozdělení ceny tímto prodejem získané. Toto právo nesmí uplatňovati v příhodném čase nebo snad úmyslně ke škodě ostatních účastníku. I v ostatním platí zde obdobně předpisy občanského, zákoníku o společenství, tedy pokud se týče správy, užitku, břemen a pod. Na Slovensku setkáváme se se spoluvlastnictvím obzvláště ve velmi rozšířených rozměrech mezi jiným: 1. při tak zv. hospodaření v honech, 2. při nerozdělených společných pastviná:ch, 3. při zužitkování dřeva ze společných lesu. Ad 1. Tento zpusob hospodaření záleží v tom, že celý "chotár", obce nebo jeho část zařazena je do společných honu (nejčastěji do tří) a obdělává se dle určeného pevného postupu, který dodržovat povinen je ka;ždý majitel pozemku, nalézající se ve společném honě. Toto pokračování je oduvodněno jen v takových obcích, kde malé pozemky jednothvcu v "chotá;ru" jsou velmi rozptýlené, nebo kde nemají společné pastviny, a při tom rozměry nejsou příznivé pro intensivnější (volný) zpusob hospodaření, ti,nebo kde je to docela zvyklost. Ad 2. Na pasení se hodící pozemky i menších hospodářu jsou tak malé, že jen společným pasením se ve skutečnosti zužitkují a nalézají se i ve společném užívání jako úhory a strniska, louky po čas pastevní doby a plochy stále zatrávněné, jichž úroda se zužitkuje po celý rok jako společné pastvisko. V případech sporných je určování některých neurčitých hranic holou nemožností nebo úkol velmi pracný. XII. článek zákona z r obsahuje základní ustanovení o tako,vých pastvinách.,ad 3. O zužitkování dříví ze společných pastvin (kleč, kosodřevina) a lesu rozhoduje valné shromáždění výborové, volené z řad majit~lu. Pro každoroční zužitkování dřeva (pro domácí potřebu jednotlivých majitelu) má býti vyhotoven plán, který se předloží příslušnému státnímu lesnímu úřadu ke zrevidování. Při zužitkování dřeva v ceně výše 2000 Kč plán těžebn)" na tento mýtný užitek musí býti zhotoven na základě předběžného odhadního šetření příslušným státním lesním úřadem a musí býti vyhlášena veřejno-právní dra,žba (Hcitace). Resum'é: En Slovaquie ji y a beaucoup de petites parcelles, qui appartiennent a un grand nombre de propriétaires et dont une part d'un de ces propriétaires est exprimée par la relation singuliere. 01', pal' exemple: Dne parcelle a peu pres de 1000 m2, inscrite dans les livres fonciers du village de Nagy "Megyer, appartient aux 961 propriétaires; la part d'un des 'ét. t " f' 20, propn all'es es enreglstree par cette ractlon: , I! 1926/8

9 Ing. JOIS. R ůž i č k a. Cizinou prokázaný význam snímku leteckého pro mnohostranné využití jeho jak v široké praxi technické, tak i při speciá.lnich úlohách zeměměřičských, způsobil i u nás pokrok v obecné orientaci o problémech letecko-fotogrametrických, a proto možno omeziti se již v propagaci a vázati se na, referáty o zodpovědění určitých otá,zek, které s výsledkem byly prozkoumány řadou povolaných odjborníků. Zeměměřiče přirozeně zaujímá v prvé řadě otáizka vyhotovení plánu ka.tastrálního a tato byla v odborných spolcích a přednáškách též diskutována. '1). N a jedné straně však - podobně jako v cizině~) - byla nová metoda pova,žována za vítěze nad pomalou, drahou, ale přesnou prací zeměměřiče a tudíž nadsazována její schopnost, na druhé straně nescházelo osob, které popíraly způsobilost této metody _ pro k(j)fistrukciplánů velkých měřítek. Ani v přítomné době neni definitivně řešena vše ob e c.n á výhoda letecké fotogrametrie ke konstrukci plánů v území libovolného karakteru(velkých výškových rozměrů, lesnatých, vysoko zastavených a pod.). Také do budoucna nelze toho očekáva.ti, právě tak jako tachymetrie a jiné metody nestaly se. způsobilými pro všechny druhy prací měřických. Otázka, zda za některých předpokladů (v území určitého karakteru) plně vyhovuje, je zodpověděna nyní celkem kla.dně, jak pokud se týče potřebné přesnosti, tak i se zřetelem na úsporu v rychlosti prací polních i kance1lářských, jakož v nákladech finančních. Při tom ovšem nebéře se zřetel ani na to, že metoda zmirňuje fysické i duševní námahy, ktet'ým je při obvyklých metodách technik vystaven. Ne ve všech státech je stejný zájem o využití letecké fotogrametrie. Tam, kde je poměrně postačující pláno'vý mat,eriál velkého měřítka, není tak intensivní snahy pro plné využitkováni dat, která odborně po'řízená:letecká fotografie poskytuie. Ve státech, kde plány takové, nezbytné pro' hospodářský život a státní administra,tivu, zastaraly (Francie), resp. kde nejsou vůbec po ruce (Španělsko) 3), jevila se velmi brzo silná vůle opatřiti takové plány no'voumetodou. Proto je patrno, že v Německu, kde metoda fotovyměřovací učinila ohromné pokroky 1) Pisatel tohoto referátu ve svý ch přehledný.ch ~přednáškách o letecké fot,ogrametrii v r a 1922 v OdJbOČCHSp,olku C1S.zeměměřičů v Brně, v r v Masarykově Akademii Práce 'V Praze. v r a 1925 vo'llbolfu S. I. A. v Bmě a v r v Odbo'čce SpoHm stát,nich měřič1ských úiedníků v Brratislavi. dále člá'i\kem 'a Iposudkem ve Zprá:válch ve1řejné služhy te ch'llické, re1clenlsemi v Ča,sop'se č s. inžell1ýrů (Technický ob'lor) a též v Zemělmě:i\i,čském Věstniku věnoval zmínku letecko-f,otolgramertrickému vyhoto,veul katrustrálnkh plánů. 2) A. Balleygnier: "Le cadrus,tre, ce qu'il a été, ce qu'ile~'t,ce qu'ii sera" v La Natme. Paris ) Srrovnej H. Roussi1hea: Conférence faite ft Mrudrid le 8. OctolYre 1924, dle n~ž zájem v:lády a,slamého krme o lete'ciká měřeni fotokatas,tjrální je velmi intemivni. 1926/9

10 od 8'VětOiVé iválky, není zivláštníhozajmu pro široké její upotřebení při konstrukci plánů ivelkýchměřítek, číta,je v to i plány katastrální. Francie (Španělsko) však, jejíž kat,astrální elaboráty jsou v bědném stavu, ocitá se v takové situa.ci, že musí je buď podrobiti dokonalé, nákladné a dlouhé revisi obvyklým způsobem, či vypracovati je znovu. Situace žádá: radikální nánravy v technickém díle, které před stoletím bylo vzorem celé Evropě a které bez evidence upadlo ve svém významu pro stát i jednotlivce velmi hluboko. Rozvrácené majetkové poměry v krajinách okupovaných nepřítelem za války a obtíže ve zjištění správných hranic pozemkových dle vadných map, přispěly nepřímo, ale nemálo, ku podpoře studií o způsobilosti metod letecko-fotogrametrických a jich užití pro uspokojivé zajištění pozemkovédtžby. Proto chápeme, že Francie byla prvním státem, kde letecký snímek byl zhodnocen pro měření ka,tastrájní. Majíc dobrou pozemně fotogrametrickou tradici :t nadto po vájce mnoho zkušených let,ců-fotografů a zásobu letadel, mohla věnovat se tomuto studiu se zvýšeným zájmem 3J nadějí na dobrý výsledek. Úsilí tomu prospělo, že za války geodeticky školení jednotlivci byli přiděleni do oddílů fotogrametrických. Pod vedením odborníků (na př. Carlier) vyrostli ve výtečné pracovníky jak10 CleTc, Roussilhe, RoUet de 1'Isle, de Vans,ay a j. Služba civilní dala jim po válce klid a více času ku programovému zkoumání. Jako ve všech ohorech, tak i v letecké fotogrametrii inicia,tivní duch francouzský, boha,t,ý myšlenkami a náměty, tv'ořil jednoduše. Kdežto německá věda operuje kombinovaně a aby docílila úspěchů, konstruuje složité přístroje, hadatel francouzský jde k cíli prostředky, jichž prostota zaráží tím více, že dochuje se plánů a map velmi dokonalých. Pozemní metody foto katastrální. aj Metoda Gautiero'vlI. Zužitkovati snímek ke konstrukci plánu velkého měřítka (katastrálního) bylo již dávným úsilím ve Francii, kde vnesen po prvé do fotogrametrie systém, a to pracemi člena Akademie plukovníka Aimé L a u s sed a t a,. Kolem leti 90. J. Gautier 1) provedl zdařilá studia, by využil p o zem n í snímek k vypracování plánu ka-tastrálního. Nebude snad nikterak ne'vhodnou krátká zmínka o této pamětihodné činnosti. Gautier pracoval v době, kdy fotogramet,rie začala teprve vnikati v technický život, a kdy jak teoretické poznatky a zkušenosti praktické, tak i dokonalost fotografických zařízení a ostatních přístrojů nebyla značná. Pro své práice volil metodu, která nese jméno Laussedatovo, nel;lometoda stolová či protínací. Známo je, že při této metodě vyhotovení plánu děje se graficky. a to tak, že z údajů fotografie a z ohniskové délky tobjektivu fototeodolitu, určí se horizontální a vertikální úhly směrú, vedených se stanoviska fotografického na body prostofoové. (Pokračování.) 1) Srovnej ~of. E. Doležal: Ober,d,ie Photolka,ta,stralmethodevon Gautier. Vj'lŠIov Tnt. Ar0hiv f. Phot,ogrammetrie z roku /10

11 Recense. Vojenský zeměpisný ústav: Výroční zpráva za rok Svazek V. Vydáno nákladem vlastním. Praha V komisi F. Řivnáče, nakladatelství, Praha n. Os. voj. zeměpisný ústav vydává pátou ročenku, jíž veřejnost informuje o pracích v jeho působnosti vykonaných za rok 1924 A str o n o m i c k o - g e o o. e t i c k Ý odbor pokračoval v určování zeměpisných šířek a azimutů na 8 trig. bodech I. řádu. Pro určení zeměpisné šířky upotřebil Nušl-Fričova cirkumzenitálu, pro stanovení azimutů teodolitu fy Sťiss. Na Těšínsku a Hlučínsku prováděl trigonometrická měření se stroji fy Heyde a signalisaci bodů na ploše asi 650 km 2 ; krom toho připravil základní mě'ření pro dělostřeleckou stanici u Horažďovic a u Klatov. Intensivně věnoval se odbor pracím nivelačním v území mimo Oechy a Moravu. Jeho 4 nivel. odděleni rekognoskov''1la tra.tě v délce 480 km 2, osrud.lilaje 1333 značk3jilli a zaměřila nově tratě v délce 1690 km. Výsledky zimních prací za rok 1924 jsou uvedeny na str. 41 až 102 publikace co pro z a tím n í koty nivelačních značek. Odbor top o g r a f i c k Ý věnoval se pracím pro nové měfení, použiv metody fotogrametrické na Těšínsku na ploše 378 km~ v terénu vlnitém. Snímky měřické zpracovány v novém stereoalltografu. Dále provedl revisi a reambulaci topografických map v krajích jihočeských a u Lučence na ploše 1506 km km 2 Docílené výsledky prúměrného výkonu jednoho topografa za den jsou velmi pěkné (v Oechách 6'26 km 2 při revisi, 1'7 km 2 při reambulaci, na Slovensku při revisi dokonce 2'23 km 2 ). Velmi dúkladné jest měření, prováděné u Milovic, jehož 90 km" změřeno pro měřítko 1: K a r t o g r a f i c k Ý odbor závodi ve výkonnosti s ostatnimi od bory se stejným zdarem ; podobně i r e pro o. u k ční odbor, který stává se víc a více důležitým činitelem nejen se zřetelem na armádní požadavky, ale i kruhů civilních (vědeckých korporací, úřadů a jednotlivcú). Odbor pro popis a statistiku válečných jevišť zpracovává materiál dodávaný topografy a připravuje vydání geografické pomúcky pro Slovensko. Fínanční prosperita voj. zeměpisného ústavu je patrna ze zprávy, dle níž příjem za výrobky, preliminovaný obnosem 1'3 mil, dosáhl sumy 2'15 mil. Kč. Personál čítá 92 důstojníkú, 115 rotmistrů a poddústojníků. Civilních zaměstnanců bylo 40. Výroční zprávu doplňují: 1. zmíněné "Prozatímní výsledky prací nivelačních, prováděných V. Z. Ú. na Slovensku r. 1924", kde pplk. dr. L. B e n e š uvádí dosaženou střední chybu kilometrickou hodnotou + 1'73 mm; 2. článek téhož autora,,0 jednotné kilometrové síti pro mapy čs. republiky'j 3. "Poznámky k dosavadním výsledkům topografických prací V. Z. u." od plk. AI. Hl í o. k a; 4. "Pantograf - Panagraf - Deformační pantograf" od kpt. J. S i e ber a a 5. referát o zakladateli zeměpisu Oech, Moravy a Slezska Henry Humphrey Lloydovi od dra J. Honla. Růžička. G. Ber na r d. Guide pratique ďarpentage, de nivellement et de stadimétrie. Naney Profesor geodesie na frallc'ouzské Yyis,oké,škole lesnické y Nancy z.pra.coval a dovlnil v tomto dile Slta,I1šídva,spisy, které vydali v r a 1903 Oa.poduoro a Dinner s ruílzvy "Guide pratiqueďaiipenta,ge et de niveumnellt" a "La Stadimétde" Ipm rpoti'eby lesmího pers1onmu, jak v předmluvě uvádí. Začíná,pwnem, oríentaci plánu, měřítky a probírá úvahy o ~obrazení terénu IV horizontální rovině. Uvádí vyty;čování přímek, měření,délekřertězem ~ pálsmem a 'PI10',dopustnouodchylku,pro měření pásmem klade 1: Body IIl:a příj!lllce'z.'listan1čené, a to polllloc'né,:podtrhuje jednou ča,rou, koncové délky,dává do zá,vo~ek -, u nájs,podtrhujeme dvojnásobně. Popisuje,orientováJni stola bus,olniin stl'ojem, busoly a měření úhlů!busolou, vedení ná,črtkú a prá'ee kancelá,ii~ké při vynášení 1926/11

12 a se1strojo'vání plánu. Uvádí řešení něi"terý,ch liloh v plánu, děl'bu poz,emků a vyhledájvání 'zt,racených mezníku. Nato :přikročuje ke hlavi()íill htaj!ljolovým, k válci úh10měrnému s noniem, k zrcátku a hranolu. Probírá určení meridiánu, a dále míru úhlovoucentels,imální a,sexagesimální. NáJs1ledujk.í Istať věnuje nivelaci, popisuje stroje,s prwhledítky, 'PHstmj Goulieruv, haromeltr a barometrické měřeni vý1šek, zmiňuje Ise 'o mě'ření výšek stromu, vytyčování směrů o daném 'spádu neb,stou,pání. Uvádí nepřímá ře,šení oďmeka vý!šek 'a to ses,troji,s lati stálou i proměnlivou, poistup po,lní i,dom4c,í 'P'ráJc,epočetní a užití abaku, k čemuž Ipd'ív'ojuje úva,hy o Sangueto-vě tacheometru. Poté prohírábus'olu lelsnís tacheometúc'kým dalekohledem a vel'tikálným 'segmentem,,práce :polní a,uomád "tímto strojecrn,zá,plsjllík a výpočet zápisníku. Pří všech strojích uvažuje vždy o významu chyb, polchqdícíchze stirojových za,řrzení. Nato předvá,dí theodolit, mluví o jeho type,ch konstrukěnich, o rektifikací, o mmení úhlu. K tomu p,řípojeny jsou níve.lační s,troje s,dalekohledy a s libej,ou 'pe,vnou i 'libelou Isálzecí a úv'ahy remifikaci stroju těchto. PiJ'lobírá řelšení úloh v soustavě souřadnicové, kterou definuje tak, j2!k je označováma v analytické ge,ometrií royinné, ale jižniky počítá odseveru - 2d p,oslitivní o>sy Y -,přes západ a jih k východu, což zdá se nám :pr,otímj'lslné, ježto jížniky mají se počítati od polsitivní osy X. Tím dostává,laik tě'žko'pádné po-čítání polygonálního ta-hu a všeho, co J8 jižniky Isouvi'S,i,že je věru pochopitelno, :proč se Fra,ncomú těmto úvahám tak vyhý'haji. Nat,o :prob~rá vyrovnání vý'šiwvého tahu nivelovanéhonebtta,cheometrkky určeného. Pak uvalžuje o pmcich pm službu poztorov,acipro Iposouvání pudy la Jedovcu, pojedná-vá o zohrazení nejen 'PohybHvé čálsti, lilýb'l'ž i čáslti 'P'OlSUiVlllé\ se!s,trojování profilů podélu.ý,ch i příčnýe,h. Pak probírá.p,ráce pd'ípmvné pro studie 'cest a silnic a zahývásezná'z,orňováním povrchu zemského vr8'te'vllicemi a jich konstruikd. Spis uk,ončen je,st:atí o v";"lj{),čtu'p,}och, oplanimetrech nitkových ao Ipolámím Iplanimetru AmslerovĚl, o loguritmkkém pmvítku a jeho upotřehení při lvýlpočtech geodetioký,ch. - Kniha je z.ajíma;vá podlstartně 'odchylnýrrnzpúsobem svýlill', kterým látka je Izpmwván:a a kte'rý se liší 'od sysitem1atiokého způsobu, u nás obvyklého. -k.. Osterreichische Kartographen, Ihr Leben, Lehren und Wirken. Napsal Dr. Ernst Ni,sc h e r,přednosta m::upovního oddiílení ve válečném arohivu ve Vídni. 9 vyobrazení v textu, 14 tabule1k, 192 stran, 8. Vydalo rakouské spouwvé nakladalte~ství ve Vfdni, Cena 36 Kč. Ta-to publikace 'VYišla jak,o první svazek sbírky "Die Landkar,te", vydávané známým kartogmfem DremJ Ka,rlem P e u c ker e'm, v níž chce selznámiti veřejno.st se Vlznikem a účelem map. Nis,cher{lVa,kniha přináší živo,tolpisy c,elé Ť2!dy kartiografu rakouskýc1h a jejich dílo. Bro náie, zeměměřiče, je tu,dosti za.jfmavé látky, Il1eIboťdočítáme se tuo Liesganigovi, Zachovi, Augustinovi, FaUonovi, Richiterovi (von Binnentha1),kte1ří vynikli nejen jako kartografovcb, nýbrž jalm geodeti. Ve spise j,souotištěny twké mnohé dosud neuveřejněné geodetické doku!menty, tak 00. př. na str. 7~0 Liesga-niguv ná,vrh ljia lvelkou tri:angulaci Rakouska-Uherlska, na 'st,r C121 'za,jímavý Ipřehled 'O' vývoji ve vymmiování 'zemí a pokroku měřickém,o'd:'p'odplukovní.ka Bal)ela v úvo'dě je,hjo "Popi,su astron.-trigon. prad", Ipr'ovedených v roce 1806; dá,le je tu 'na str <125 výtah z.p,ředmluvy k "InstruklCi IPll'o-vymě,řování zemí 'z roku 1810". jejímž autorem je Richter v. Binnenthal.,. Vesměs věci poučné pro poznání tehdej,ších metod a potřeb ve vyjillěřování. Neméně ip~k jsou zajímavé metody kartografické, majíd za účel 'VY'stilinouti tváiřno'st území. Vedle práce Hartlovy (Materialien. Mitt. des Milit.-Geogr. Inst a 1888) a PaJlduso,vy (Die milit. Aufnahmelll ausderr Zeit Kaiser Josephs II., ), Ví,deň 1919, je spis Nischeruv dalšíjlil pramenem,pro děj.iny vyměřo'vámí rak'ouského, kt.eréž dlosud nenašly svého spisovatele. Ha:nák. 1926/12

VĚSTNÍK 1933. Měření tíže na moři.

VĚSTNÍK 1933. Měření tíže na moři. v V 'V 'V / ZEMEMERICSKY 1 VĚSTNÍK 1933 ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘIČŮ XXI. ROČNtK V BRNĚ 5. LEDNA 1933 Měření tíže na moři. Dr. V:í.clav Š p a, č e k. Odchylky geoidu od rotačního elipsoidu bude možno

Více

věstníh ZEMĚMĚŘIČSHÝ Ku 201etému jubileu Jednoty čs. úf. aut. civil. geometrů v Praze. 1929/1

věstníh ZEMĚMĚŘIČSHÝ Ku 201etému jubileu Jednoty čs. úf. aut. civil. geometrů v Praze. 1929/1 ZEMĚMĚŘIČSHÝ věstníh Ku 201etému jubileu Jednoty čs. úf. aut. civil. geometrů v Praze. Jednota čs'. úř. aut. civ. geome,trůiv Pmz konala na osl.a,vu svého 20letého založení a trvání slavnostní schllzí

Více

Vojenský zeměpisný ústav v letech

Vojenský zeměpisný ústav v letech Vojenský zeměpisný ústav v letech Koncem roku 1925 byla dokončena a Vojenskému zeměpisnému ústavu předána do užívání novostavba budovy v Praze XIX-Bubenči, Bučkova ulice 620 (nyní Praha 6-Dejvice, Rooseveltova

Více

POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce

POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce POZEMKOVÉ ÚPRAVY Michaela Dumbrovská 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pozemkové

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj pozemkových úprav na území ČR

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj pozemkových úprav na území ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Krajinného

Více

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují 4 2013 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují Autorská práva

Více

Modul: Reality a KN. Vybrané kapitoly: Převody a oceňování nemovitostí. Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Modul: Reality a KN. Vybrané kapitoly: Převody a oceňování nemovitostí. Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Modul: Reality a KN Vybrané kapitoly: Převody a oceňování nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Vytyčování hranic pozemků Praha 2014 Ing. Jan Říha Obsah 1. PŘEVODY NEMOVITOSTÍ...

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

Zamýšleli jsme se nad činností Pražského sdružení JČP

Zamýšleli jsme se nad činností Pražského sdružení JČP Zamýšleli jsme se nad činností Pražského sdružení JČP Dne 11. března 2008 se uskutečnila na právnické fakultě výroční členská schůze Pražského sdružení JČP, která hodnotila činnost v uplynulém roce 2007

Více

Modul: Reality a KN. Vybrané kapitoly:převody a oceňování nemovitostí. Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Modul: Reality a KN. Vybrané kapitoly:převody a oceňování nemovitostí. Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Zdroj obrázku: http://www.infoabsolvent.cz Modul: Reality a KN Vybrané kapitoly:převody a oceňování nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Vytyčování hranic pozemků Praha 2014

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928.

V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928. V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928. 2 3 Příloha II. Rakousko-uherská banka. Presidium Ministerstva financí Republiky Československé Místoguvernér. dne

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

LETOS UPLYNULO 70 LET OD NOVOPACKÉ POVODNĚ Není to tak dávno, co

LETOS UPLYNULO 70 LET OD NOVOPACKÉ POVODNĚ Není to tak dávno, co 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ KVĚTEN 2006 - číslo 5 15,-Kč LETOS UPLYNULO 70 LET OD NOVOPACKÉ POVODNĚ Není to tak dávno, co jsme prostřednictvím televizních obrazovek a zpráv mohli společně

Více

Střípky z historie Přerova 2011 06. Peněžnictví na Přerovsku 1933. Zpracoval Jiří Rosmus

Střípky z historie Přerova 2011 06. Peněžnictví na Přerovsku 1933. Zpracoval Jiří Rosmus Střípky z historie Přerova 2011 06 Peněžnictví na Přerovsku 1933 Zpracoval Jiří Rosmus Peněžnictví na Přerovsku FR. POLEDNA 1933 Význam lidového peněžnictví jest pro každého dělníka, živnostníka, průmyslníka

Více

Výkonný redaktor: Předseda redakční rady: Členové redakční rady: Pro členy České společnosti pro právo životního prostředí je časopis zdarma.

Výkonný redaktor: Předseda redakční rady: Členové redakční rady: Pro členy České společnosti pro právo životního prostředí je časopis zdarma. České právo životního prostředí Časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR: E 11476 ISSN:1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost pro právo

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce POZEMKOVÉ ÚPRAVY Kristina Šilarová 2009/2010 Prohlašuji, že jsem

Více

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články 6 Ad Notam 6/2012 18. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2012 2012 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Petr Fiala, Jindřich Mayer: Přechodná ustanovení nového občanského

Více

Osobnost Prof. Dr. Ing. Josefa Sigmonda

Osobnost Prof. Dr. Ing. Josefa Sigmonda Úvod Předkládáme Vám sborník referátů, které odezněly na konferenci k 35. výročí založení vědeckého pracoviště VÚLHM v Arboretu Sofronka v Plzni Bolevci, k 130. výročí narození profesora Sigmonda a k 90.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Stručná charakteristika nového občanského zákoníku Petr Brutar Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. suplementa 2006/1. Sborník příspěvků z konference Zlín, 25. - 26. dubna 2006

Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. suplementa 2006/1. Sborník příspěvků z konference Zlín, 25. - 26. dubna 2006 Muzeum a škola Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně suplementa 2006/1 František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf Konference k 100. výročí úmrtí Nebojte se muzea Škola a muzeum Sborník příspěvků z konference

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 24. ČERVNA 2013. Články

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 24. ČERVNA 2013. Články 3 Ad Notam 3/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 24. ČERVNA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Petr Filip Schindler: Stručná úvaha o rozhodování per rollam

Více

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Proměny středoevropského prostoru výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, včetně shromáždění

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

Ulicemi města Českých Budějovic

Ulicemi města Českých Budějovic Daniel Kovář & Pavel Koblasa Ulicemi města Českých Budějovic Názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes České Budějovice 2005 OBSAH Pár slov čtenářům 7 Kniha vyšla s finančním přispěním

Více

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU Vážený čtenáři, při příležitosti sta let od otevření veřejné měšťanské školy v Olešnici a pětadevadesáti let od otevření budovy školy na olešnickém náměstí se rozhodlo zastupitelstvo města Olešnice a vedení

Více

V Z P O M Í N K Y. z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928.

V Z P O M Í N K Y. z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928. V Z P O M Í N K Y z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928. Úvod. Radost z hlediska průběhu státního převratu dne 20. října 1918 tlumena byla značně dusným hospodářským ovzduším

Více