věstníh ZEMĚMĚŘIČSHÝ 1926/1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "věstníh ZEMĚMĚŘIČSHÝ 1926/1"

Transkript

1 ZEMĚMĚŘIČSHÝ věstníh Přehlížeti na prahu nového roku činnost Z. V. v roce minulém, bylo by zbytečno: pilný jeho čtenář a objektivní pozorovatel snad nabyl dojmu, že v daných poměrech své poslání plnil. Jeho zl3pšování je v každém směru odvislé od spolupráce všech kolegů, ne tedy jen redakce. Krom toho podpora rázu finančního je nezbytná. Proto nezapomeňte vyrovu3líipříspěvky členské Spolku čs. zeměměřičů, který časopis vydává, případně zaslati předplatné. Nedoplatky zaš,lete urychleně i s obnos,em45 Kč na rok 1926 a využijte dosa,vadních složních lístků, které budou v nejbližší době nahrazovány jinýini. Podporujete tím i akce, které stav podniká na udržení svých posic, neboť v novém roce čekají nás těžké zkoušky. Stačí uvésti jen hesla: n o v Ý n á vrh z á k o n a o ú ř e d. a u t o 1'. civ. tec hni c í c h, n á vrh z á k o n a o s celo v á ní p o zem kj ů, přípnwy k r e v i s,i z,á k o n a e v i d e n ční 11 o, pro ve d '3 ní r e for mys tu d i a zem ě měř i č s k é h o. Ú p r a va po žit k o v é h o s Ysté m u státních zaměstnanců, a myslící kolega pochopí, oč dn'es jde. Všechny okolnosti nasvědčují tomu, že připravuje se útok proti dosavadním právllm, které stav drží dle svého speciálního vzdělání, praxe a zákonných ustanovení, že pracuje se proti požadavku, který stav klade, aby studium dorostu upraveno bylo dle potřeb hospodářského života státu československého, jeho kulturní výše a dle poměrů stavu zeměměřičského v okolních státech, jakož i aby toto studium stačilo pokroku vědeckému. Některé kategorie vysokoškolských techniků usilují o nabytí práv dosud jen nám vyhra,zených. Cíl, získati práva pro konání valné části typické zeměměřičské praxe. která múže býti stavebnímu podnikateli výnosnou živností, je lákavý a stojí za trochu úsilí. Jetu vhodná příležitost a proto odborníci v betonovém a mostním stavitelství, architekti, výteční pracovníci ve stavitelství silničním, železničním a pracech melioračních a lesních vedou ony akce v naději, že ve dle j š í čin n o s t pod n i- k a tel s k á - za niž zeměměřičský úkon, spojený se změnou pozemkové držby, pova,žují - ponese v budoucnu velký zisk. My však d o I o žit i můžeme, že zájem státu a ochrana veřejnoi soukromoprávních zájmů je v rozporu s tendencí takovou. Není odborníkem v zeměměřičství každý, kdo tvrdí, že studoval 1926/1

2 "také" měření, neboť pojem "m ě ř e n í" na pro st o ne kry je se s pojmem "zeměměřičství". Důsledkem snahy po okleštění práv zeměměřičského stavu bylo by vyloučení zeměměřiče z konkurence v samostatném technickém tvoření. Nově přepracovaný referentský návrh min. veřej. prací svědčí, jaká malá znalost o podstatě a činnosti zeměměřičské panuje, když přiznati chce zeměměřiči, by ku příkladu konal jen "p ř í- P r a v n é (!) práce" komasační a aronda,ční, co zatím dává inž,enýru vodohospodářskému a lesnímu právo na prováděni cel é agendy komasační na zemědělské a lesní půdě. Postihli upnwovatelé textu, že práce koma.sační a arondalční jsou dle.pravdy úkony zeměměřičskými, že se jimi vyvolává změna v držbě pozemkové, jejíž technické řešení dle zákona vyhrazeno je dosud zeměměřičům? Co jsou to "přípravné práce"? Myslí tím návrh snad odhad pozemků či projektování společných cest a odpadů? Karakteristickým je, že původní návrh referentský přiznal právo ku provádění komasací jen civ. inž. zeměměřičským, ale rok stačil, aby toto právo, takřka v celém rozsahu bylo přenášeno na kategorie jiné. Není sporu o tom, že ten, kdo dovede stavět jen sunice, není stavebním inženýrem c81lým, kdo postaví domek, není architektem, chemik, který rozumí strojnímu zařízení cukrovarnickému, není proto odborníkem ve strojním inženýrství; také strojní inženýr není dnes elektroinženýrem; inženýr vodohospodářský nebude mostařem: a proto in žen Ý r, jen ž č á s teč n ě v z děl á n jev g e o d els i i a jen ž; n e- s t u d o val o s t a t n í d i s c i p I i n y, d o čin n o s t i zem ě- měř i č s k é s pad a j í c í, a k t e r Ý n e pro děl a I n ě k 0- Ii k a let o u p r a x i v tom t o o dvě tví, n e m ů ž e p o cti v ě o s obě t v rdi t, ž e d o ve des p r á vně p r o- vád ě t i ú k ony, k t e r é pře d p o k I á d a jí s o u s t a vn é studium zeměměřičské a ryze zeměměřičskou p r a x i. Proto usilovati o dosažení práv ke konání takové funkce bez nabýtí plné kvalifikace odborné, není mravné a stav zeměměřičský má důvod nevěcnost podobných tužeb odmítnout a žádat, by dbáno bylo na práva, odvozená ze studia systematického, speciálního a z konání praxe odborné. Kratší studium naše, jehož vývoj v československé republice uměle je brzděn, neučinilo kategorl8 ostatní tím způsobilými k dosažení práv zeměměřičských, ba spíše mravně je váže, aby práva" nám dle zákonů a odbornictví patřicí, uznaly a pro nás hájily. Autokritika, kterou si ukládati má každý inteligent oproti druhému, má býti také zásadou pro celé stavy technické. Čekali jsme, že inženýrské korporace postřehly, v jakém i3měru a rozsahu pohybovala se jejich částečná výchova geodětická na Vysoké škole technické od dob, kdy poměry vyžádaly si specialisaci odborného vzdělání pro zdárné konání pra~e zemf:měřičské. Ale vidíme opak. A tak je to i v otázce reformy studijní. Formálně jsou,některé pro ni, ale de faktoivůdčí osobnosti z jejich řad jí brání, třeba že vědí, mají-li světový rozhled, že ji neznemožní. Všechny kulturní státy ji provedly, nedávno i 1926/2

3 a n g I i c k á k o Ion i e - Australie - z a v e d I a s pec i á I n í 1 Osem e str o v é s t u d i u m zem ě mě ř i č s k épři universitě; Rok 1926 jeví se kritickým pro československé zeměměřiče a proto povinností všech nás jest, hájit účinně svá práva proti zjevným i skrytým nepřátelům a pracovati svorně' za prohloubením studia zeměměřičského na 8 semestrů se dvěma státními zkouškami a právem promočním. -a- J. Petřík. Studijním rokem 1925/1926 provedena byla nová; úpifava studia zeměměřického na technice v Karlsruhe. Je zajímavo, j.ak rychle razí si cestu a jak se uplatňují nové ná,zory na studium zeměměřické V' Baďensku, kde v r zavedeno bylo _studium trneté a kde letošním rokem roz.šiřuje se na sedmisemestrové. Při tom je ovšem ještě předepsána předchozí pětiměsíční zeměměřická praxe ve službě státní nebo městské. Zbývá dosud šestis:emestrové studium zeměměřické v Sasku, v Prusku, ve WtirtembeTsku, ve Vídni a v Štýrském Hradci a v Helsinkách. V Polsku na technice varša,vské mají studium sedmisemestrové, s předepsanými šestinedělními praktickými cvičeními o prvých, druhých a třetích prá,zdninách, semestr osmý je věnován práci diplomové. Curych, Záhřeb a Riga zavedly po světové válce osmisemestrové studium zeměměřické. Jeví se tudíž všude okolo nás větší péče o studium zeměměřické nežli v Československu. Pro srovnávání uvedu studijní osnovy zerměměřické z techniky v Karlsruhe a ve Varšavě, jakož i z finské (Suomen Teknillinen Korkeakoulu) v Helsinkách (viz str. 4-6). K uvedeným programům není třeha mnoho slov, neboť mluví jasně a dokazují, že názory, zastávané korporacemi zeměměřickými, jsou docela vhodné, že doplněk matematického a geodetického vzdělání tvoří encyklopedie příbuzných technických odboru. Je přirozeno, že nelze porovnávati toto tvořící se teprv studium s odbory, které vykazují půlstoletý nebo stoletý vývoj. Kromě toho studium zeměměřické ve své podstatě je poněkud odchylno od ostatních odborů technických. Konečně je to studium, na něž nebylo dosud skoro nic věnováno a nevykazuje proto velký počet pracovníků, opatřených ústavy a laboratořemi, jako jiné odbory. Résumé. En fut ét80bli a l'école technique superleure de C8or1sruhe 180 section de géometre, dont 180durée de l'étude était 6 Ise. me,stres. M80is eomme on s'es,t convaincu que ce temps a a prolongé suffis80it Iplus alors, a partir de l'année sc o1aire 1925/26, on l'étuďe ne 180,durée de l'étude a 7,seme,stres. 1926/3

4 P ř edmět I. ročník. I Zimní sem. I Letní sem. předn. cvič. předn.1 cvič. Trigonometrie Deskriptivní geometrie Perspektiva Matematika 1., II Analytická geometrie prostorová I.! Zákl. mechaniky a graf. statiky Geologie I 2 - Geologická cvičení a vycházky - 2 I - 2 Fys!ka ',' '.v' ',' Fyslkálm CVlcem Právo státní a správní I 2 - Geodetick é rýsování 1., II Kreslení geodetických přístroj u. - - II II. ro čník. II Projektivní a analytická geometrie Differenciálnf geometrie II - - Mapové projekce Úvod do analytické mechaniky Národní hoipodářství Právo občansm '". 2 - I - - Právo vlastnické k půdě Vyrovnávací počet Geodesie 1., II Kulturní technika I Encyklopedie stavehního inz. 1 Geodetické rýsování III., IV. 4-2 Geodetická cvičení.,. I - I Hlavní cvičení praktické 2 týdny, I Využití vodních sil III. ročník. Fotogrametrie I Zemní práee a stavba silnic I Stavba měst _ Kulturní technika II., lit Ast~~.n0m. ur?ování zeměp. souřad VYSSIgeodesle I Katastrální měření a scelování I Geodetická cvičení II - 4 Vypracování výsleflků měření I. - ~ JI = - Reprodukční technika... 2 I -- Hlavní cvičení geodetické 2 tydny II 8 20 IV. ročník. Vyšší geodesie JI Katastrální měření a scelování II li -- Geodetická cvičení... - I 4 - Vypracování výsledků měření II. -- I 4 II - I II I I II. 1926/4

5 Matematika Geometrie analytická Geometrie deskripti vni Fysika. Mechanika teoretická "Meteorologie Chemie.. Fotografie Geodesie Rýsování situační T. Cvičení polní 6 týdnt"t o pl'ázdniuách. n. ročník. Matematika II. Mechanika teoretická Fysika II. Geologie.. Pi'tdoznalství Encyklopedie pozemního stavitelství,!'eorie optických přístrojů Vyrovnávací počet.. Geodesie n Právní věda.... Rýsování technické. Rýsování situační II. II. Cvičení polní 6 týdllll o prázdninách. Ročník JII. Vyšší geodesie Astronomie sférická. Astronomie praktická.. Nauka o katastru.. Scelování.... Regulační a zastavovací plány měst. Měření dt"tlní Encyklopedie vodního stavitelství.. Encyklopedie kulturního inženýrství. Právo agrární Politická ekonomie Teorie sítí kartografických.encyklopedie zemědělství. Politika agrární III. Cvičení' polni 6 neděl o prázdninách. IV. ročník. Vyšší geodesie II. Astronomie praktická. Magnetismus zemský Zákony měřické.. Kart?~ra,fie vv' : SpecIalm mel'enl..... Encyklopedie zemědělství... Astronomické pozorování v 8. semestru. 8. semestr na diplomovou práci. Zimní sem. předn. cvič. =1= 4 6 I 17 II ~I~ = I ~ 19 I 19 II Letní sem. předn./ cvič ~I~ g I = 24 I I I I 18 I 12 II - I - I 1926/5

6 Předmět Zimní sem. I Letní sem. předn. cvič. předu. I cvič. I. ročník. Matematika Analytícká geometrie Deskriptivní geometrie Fysika Fysikální laboratoř Chemie Mineralogie a geologie 3 2 Botanika..... : II Nár. hospodářství Rýsovám situační II. ročník I I Fysikální laboratoř Meteorologie Botanika Geodesie Scelování a katastrální technika Zemědělství Lesnictví Encyklopedíe inženýrství stav Encyklopedie pozemního stav.. 3 I Předpisy měřické Národní hospodářství III. ročník. 20 1U 18 Geodesie Geodesie II Scelování a katastrální technika Ekonomie zemědělství Kulturní technika Katastrální a vodní právo 2 2 Lesní hospodářství Agrární p~litika II 2-19 I 14 II 12 I I Eduard Jel í ne k, měř. komisař, Komámo. Subjektem práva vlastnického k nemovitosti muze býti nejen osoba jediná, nýbrž i více spoluvlastníků (na př. na Slovensku: compossesorát, urbár). Tyt'Ů spoluvlastníky jest pokládati za jemu osobu, vládnoucí celou věcí, takže žádný z nich nemá své právo nad věcí v)thntdní, nýbrž toto náleží všem společně. Jen pokud jim jsou poukázány určité, třeba neoddělené části, každý vládne úplně nad svou části. Rozdělení práva vlastnického musí býti knihovně provedeno. Připomíná se, žed:ělí se tu pouze právo, nikoliv věc samotná, 1926/6

7 tedy na př. nemovitos.t (společné pastviny, louky, lesy atd.), která zůstává nedělená a stano-ví se jen ideální čás,t práva, na př. jedna polovina, třetina, čtvrtina atd., jež je v prvé řadě směrodatnou pro dělení výtěžku, užitku objektu, jakož,i směrnicí potřebného nákladu na udržování upotřebitelnosti či výnosnosti tohoto - alikvotně pro jednotlivé spoluvla-stníky. Na Slovensku, kde jsou zcela odlišné a zvláštní poměry Iležli v zemích historických, vyskytují se zajímavé případy číselného vyjádření poměru částek spolumajitelů. Tak na př. : v ka-t. obci Alsógellér ve vložce č. 435, obsahující pastvinu parc. č. 1032/1 ve výměře 110 jiter 33 sájhů, má Sz.abó Eva díl 4:':~~.~~0 a je 'celkem 152 držitelů. V kat. obci Felsogellér ve vložce č. 15 zapsány jsou pa.rc. č. 110 až 125 dohromady 2 jitra 13 8 'ho K' ál J I".. d'l 7, I I ~ 1 sa u; Ir y u Ia,nna ma: po I 515, ' spo uv asv - níků je V oboi Nagy Megyer ve vložce č intabulované pa.rcely č. 6531, 6533, 6534, 6535 patří 190 spolumajitelům vb' Z' d' d'l 'v b' 1 v a na pro larat 19mun ma: 1 7, a v teze o CI ve v ozce č parc. č. 456 dům a dvůr ve výměře 278 sáhů je 961 společníků, a Pajor Vincentová, rodilá Andics Johanna, má díl 20, Sk t v v dvi' 'd'l v 'd' ál '" , (!) - u ecne poe em "lea ne-l e lil Každý spoluvlastník jest oprávněn k jakýmkoli disposicím; svým právem na př. může svou třetinu (na domu) zciziti, zadlužiti, nepoužívanou zanechati a pod., nesmí však nižádným způsobem nakládati věcí, neboť o řádném užívání a spravování této rozhoduje většina hlasů (výborové shromáždění bývalých urbarialistů, pasienkové družstvo), které jest počítati tak, jako při společenském poměru, t. j. smlouvě společenské dle poměru podílů, nikoliv dle hlav. Spoluvlastnictví vzniká jednak z vůle stran, jednak dč dickou posloupností, což je nejčastější případ, když totiž dědí více dětí po rodičích dům a pod. Konečně může také spoluvlastnictví vzniknouti zcela nahodile, jako na př. může býti ve společném vlastnictví zeď. V takovém případě.sliníkaždý spoluvlastník užívati této až do poloviny tloušťky; též dveře slepé a skříně ve zdi udělati může, a sice tam, kde na druhé straně jistě žádných není. AvŘak budova nesmí v žádném připadě býti ohrožována komínem, ani ohništěm, ani jinými zařízeními, ani nesmí jinak sousedovi-spoluvla-stníku býti bráněno, :1by svého podílu užíval. Žalobou zápůrčí lze zakázati některému ze s.po,luvl~stníků, aby nevybočoval ze svého práva a nenakládal proti vůli ostatních o své osobní újmě věcí, tvořící vlastně podstatný předmět spoluvlastnictví. Též spoluvlastník, právě tak jako společník, může žáda~i za uskutečnění rozdělení věcí, pakliže toho ovšem povaha věcí 1926/7

8 připouští, jinak mohl by se dožadovati soudního prodeje společné věcí a rozdělení ceny tímto prodejem získané. Toto právo nesmí uplatňovati v příhodném čase nebo snad úmyslně ke škodě ostatních účastníku. I v ostatním platí zde obdobně předpisy občanského, zákoníku o společenství, tedy pokud se týče správy, užitku, břemen a pod. Na Slovensku setkáváme se se spoluvlastnictvím obzvláště ve velmi rozšířených rozměrech mezi jiným: 1. při tak zv. hospodaření v honech, 2. při nerozdělených společných pastviná:ch, 3. při zužitkování dřeva ze společných lesu. Ad 1. Tento zpusob hospodaření záleží v tom, že celý "chotár", obce nebo jeho část zařazena je do společných honu (nejčastěji do tří) a obdělává se dle určeného pevného postupu, který dodržovat povinen je ka;ždý majitel pozemku, nalézající se ve společném honě. Toto pokračování je oduvodněno jen v takových obcích, kde malé pozemky jednothvcu v "chotá;ru" jsou velmi rozptýlené, nebo kde nemají společné pastviny, a při tom rozměry nejsou příznivé pro intensivnější (volný) zpusob hospodaření, ti,nebo kde je to docela zvyklost. Ad 2. Na pasení se hodící pozemky i menších hospodářu jsou tak malé, že jen společným pasením se ve skutečnosti zužitkují a nalézají se i ve společném užívání jako úhory a strniska, louky po čas pastevní doby a plochy stále zatrávněné, jichž úroda se zužitkuje po celý rok jako společné pastvisko. V případech sporných je určování některých neurčitých hranic holou nemožností nebo úkol velmi pracný. XII. článek zákona z r obsahuje základní ustanovení o tako,vých pastvinách.,ad 3. O zužitkování dříví ze společných pastvin (kleč, kosodřevina) a lesu rozhoduje valné shromáždění výborové, volené z řad majit~lu. Pro každoroční zužitkování dřeva (pro domácí potřebu jednotlivých majitelu) má býti vyhotoven plán, který se předloží příslušnému státnímu lesnímu úřadu ke zrevidování. Při zužitkování dřeva v ceně výše 2000 Kč plán těžebn)" na tento mýtný užitek musí býti zhotoven na základě předběžného odhadního šetření příslušným státním lesním úřadem a musí býti vyhlášena veřejno-právní dra,žba (Hcitace). Resum'é: En Slovaquie ji y a beaucoup de petites parcelles, qui appartiennent a un grand nombre de propriétaires et dont une part d'un de ces propriétaires est exprimée par la relation singuliere. 01', pal' exemple: Dne parcelle a peu pres de 1000 m2, inscrite dans les livres fonciers du village de Nagy "Megyer, appartient aux 961 propriétaires; la part d'un des 'ét. t " f' 20, propn all'es es enreglstree par cette ractlon: , I! 1926/8

9 Ing. JOIS. R ůž i č k a. Cizinou prokázaný význam snímku leteckého pro mnohostranné využití jeho jak v široké praxi technické, tak i při speciá.lnich úlohách zeměměřičských, způsobil i u nás pokrok v obecné orientaci o problémech letecko-fotogrametrických, a proto možno omeziti se již v propagaci a vázati se na, referáty o zodpovědění určitých otá,zek, které s výsledkem byly prozkoumány řadou povolaných odjborníků. Zeměměřiče přirozeně zaujímá v prvé řadě otáizka vyhotovení plánu ka.tastrálního a tato byla v odborných spolcích a přednáškách též diskutována. '1). N a jedné straně však - podobně jako v cizině~) - byla nová metoda pova,žována za vítěze nad pomalou, drahou, ale přesnou prací zeměměřiče a tudíž nadsazována její schopnost, na druhé straně nescházelo osob, které popíraly způsobilost této metody _ pro k(j)fistrukciplánů velkých měřítek. Ani v přítomné době neni definitivně řešena vše ob e c.n á výhoda letecké fotogrametrie ke konstrukci plánů v území libovolného karakteru(velkých výškových rozměrů, lesnatých, vysoko zastavených a pod.). Také do budoucna nelze toho očekáva.ti, právě tak jako tachymetrie a jiné metody nestaly se. způsobilými pro všechny druhy prací měřických. Otázka, zda za některých předpokladů (v území určitého karakteru) plně vyhovuje, je zodpověděna nyní celkem kla.dně, jak pokud se týče potřebné přesnosti, tak i se zřetelem na úsporu v rychlosti prací polních i kance1lářských, jakož v nákladech finančních. Při tom ovšem nebéře se zřetel ani na to, že metoda zmirňuje fysické i duševní námahy, ktet'ým je při obvyklých metodách technik vystaven. Ne ve všech státech je stejný zájem o využití letecké fotogrametrie. Tam, kde je poměrně postačující pláno'vý mat,eriál velkého měřítka, není tak intensivní snahy pro plné využitkováni dat, která odborně po'řízená:letecká fotografie poskytuie. Ve státech, kde plány takové, nezbytné pro' hospodářský život a státní administra,tivu, zastaraly (Francie), resp. kde nejsou vůbec po ruce (Španělsko) 3), jevila se velmi brzo silná vůle opatřiti takové plány no'voumetodou. Proto je patrno, že v Německu, kde metoda fotovyměřovací učinila ohromné pokroky 1) Pisatel tohoto referátu ve svý ch přehledný.ch ~přednáškách o letecké fot,ogrametrii v r a 1922 v OdJbOČCHSp,olku C1S.zeměměřičů v Brně, v r v Masarykově Akademii Práce 'V Praze. v r a 1925 vo'llbolfu S. I. A. v Bmě a v r v Odbo'čce SpoHm stát,nich měřič1ských úiedníků v Brratislavi. dále člá'i\kem 'a Iposudkem ve Zprá:válch ve1řejné služhy te ch'llické, re1clenlsemi v Ča,sop'se č s. inžell1ýrů (Technický ob'lor) a též v Zemělmě:i\i,čském Věstniku věnoval zmínku letecko-f,otolgramertrickému vyhoto,veul katrustrálnkh plánů. 2) A. Balleygnier: "Le cadrus,tre, ce qu'il a été, ce qu'ile~'t,ce qu'ii sera" v La Natme. Paris ) Srrovnej H. Roussi1hea: Conférence faite ft Mrudrid le 8. OctolYre 1924, dle n~ž zájem v:lády a,slamého krme o lete'ciká měřeni fotokatas,tjrální je velmi intemivni. 1926/9

10 od 8'VětOiVé iválky, není zivláštníhozajmu pro široké její upotřebení při konstrukci plánů ivelkýchměřítek, číta,je v to i plány katastrální. Francie (Španělsko) však, jejíž kat,astrální elaboráty jsou v bědném stavu, ocitá se v takové situa.ci, že musí je buď podrobiti dokonalé, nákladné a dlouhé revisi obvyklým způsobem, či vypracovati je znovu. Situace žádá: radikální nánravy v technickém díle, které před stoletím bylo vzorem celé Evropě a které bez evidence upadlo ve svém významu pro stát i jednotlivce velmi hluboko. Rozvrácené majetkové poměry v krajinách okupovaných nepřítelem za války a obtíže ve zjištění správných hranic pozemkových dle vadných map, přispěly nepřímo, ale nemálo, ku podpoře studií o způsobilosti metod letecko-fotogrametrických a jich užití pro uspokojivé zajištění pozemkovédtžby. Proto chápeme, že Francie byla prvním státem, kde letecký snímek byl zhodnocen pro měření ka,tastrájní. Majíc dobrou pozemně fotogrametrickou tradici :t nadto po vájce mnoho zkušených let,ců-fotografů a zásobu letadel, mohla věnovat se tomuto studiu se zvýšeným zájmem 3J nadějí na dobrý výsledek. Úsilí tomu prospělo, že za války geodeticky školení jednotlivci byli přiděleni do oddílů fotogrametrických. Pod vedením odborníků (na př. Carlier) vyrostli ve výtečné pracovníky jak10 CleTc, Roussilhe, RoUet de 1'Isle, de Vans,ay a j. Služba civilní dala jim po válce klid a více času ku programovému zkoumání. Jako ve všech ohorech, tak i v letecké fotogrametrii inicia,tivní duch francouzský, boha,t,ý myšlenkami a náměty, tv'ořil jednoduše. Kdežto německá věda operuje kombinovaně a aby docílila úspěchů, konstruuje složité přístroje, hadatel francouzský jde k cíli prostředky, jichž prostota zaráží tím více, že dochuje se plánů a map velmi dokonalých. Pozemní metody foto katastrální. aj Metoda Gautiero'vlI. Zužitkovati snímek ke konstrukci plánu velkého měřítka (katastrálního) bylo již dávným úsilím ve Francii, kde vnesen po prvé do fotogrametrie systém, a to pracemi člena Akademie plukovníka Aimé L a u s sed a t a,. Kolem leti 90. J. Gautier 1) provedl zdařilá studia, by využil p o zem n í snímek k vypracování plánu ka-tastrálního. Nebude snad nikterak ne'vhodnou krátká zmínka o této pamětihodné činnosti. Gautier pracoval v době, kdy fotogramet,rie začala teprve vnikati v technický život, a kdy jak teoretické poznatky a zkušenosti praktické, tak i dokonalost fotografických zařízení a ostatních přístrojů nebyla značná. Pro své práice volil metodu, která nese jméno Laussedatovo, nel;lometoda stolová či protínací. Známo je, že při této metodě vyhotovení plánu děje se graficky. a to tak, že z údajů fotografie a z ohniskové délky tobjektivu fototeodolitu, určí se horizontální a vertikální úhly směrú, vedených se stanoviska fotografického na body prostofoové. (Pokračování.) 1) Srovnej ~of. E. Doležal: Ober,d,ie Photolka,ta,stralmethodevon Gautier. Vj'lŠIov Tnt. Ar0hiv f. Phot,ogrammetrie z roku /10

11 Recense. Vojenský zeměpisný ústav: Výroční zpráva za rok Svazek V. Vydáno nákladem vlastním. Praha V komisi F. Řivnáče, nakladatelství, Praha n. Os. voj. zeměpisný ústav vydává pátou ročenku, jíž veřejnost informuje o pracích v jeho působnosti vykonaných za rok 1924 A str o n o m i c k o - g e o o. e t i c k Ý odbor pokračoval v určování zeměpisných šířek a azimutů na 8 trig. bodech I. řádu. Pro určení zeměpisné šířky upotřebil Nušl-Fričova cirkumzenitálu, pro stanovení azimutů teodolitu fy Sťiss. Na Těšínsku a Hlučínsku prováděl trigonometrická měření se stroji fy Heyde a signalisaci bodů na ploše asi 650 km 2 ; krom toho připravil základní mě'ření pro dělostřeleckou stanici u Horažďovic a u Klatov. Intensivně věnoval se odbor pracím nivelačním v území mimo Oechy a Moravu. Jeho 4 nivel. odděleni rekognoskov''1la tra.tě v délce 480 km 2, osrud.lilaje 1333 značk3jilli a zaměřila nově tratě v délce 1690 km. Výsledky zimních prací za rok 1924 jsou uvedeny na str. 41 až 102 publikace co pro z a tím n í koty nivelačních značek. Odbor top o g r a f i c k Ý věnoval se pracím pro nové měfení, použiv metody fotogrametrické na Těšínsku na ploše 378 km~ v terénu vlnitém. Snímky měřické zpracovány v novém stereoalltografu. Dále provedl revisi a reambulaci topografických map v krajích jihočeských a u Lučence na ploše 1506 km km 2 Docílené výsledky prúměrného výkonu jednoho topografa za den jsou velmi pěkné (v Oechách 6'26 km 2 při revisi, 1'7 km 2 při reambulaci, na Slovensku při revisi dokonce 2'23 km 2 ). Velmi dúkladné jest měření, prováděné u Milovic, jehož 90 km" změřeno pro měřítko 1: K a r t o g r a f i c k Ý odbor závodi ve výkonnosti s ostatnimi od bory se stejným zdarem ; podobně i r e pro o. u k ční odbor, který stává se víc a více důležitým činitelem nejen se zřetelem na armádní požadavky, ale i kruhů civilních (vědeckých korporací, úřadů a jednotlivcú). Odbor pro popis a statistiku válečných jevišť zpracovává materiál dodávaný topografy a připravuje vydání geografické pomúcky pro Slovensko. Fínanční prosperita voj. zeměpisného ústavu je patrna ze zprávy, dle níž příjem za výrobky, preliminovaný obnosem 1'3 mil, dosáhl sumy 2'15 mil. Kč. Personál čítá 92 důstojníkú, 115 rotmistrů a poddústojníků. Civilních zaměstnanců bylo 40. Výroční zprávu doplňují: 1. zmíněné "Prozatímní výsledky prací nivelačních, prováděných V. Z. Ú. na Slovensku r. 1924", kde pplk. dr. L. B e n e š uvádí dosaženou střední chybu kilometrickou hodnotou + 1'73 mm; 2. článek téhož autora,,0 jednotné kilometrové síti pro mapy čs. republiky'j 3. "Poznámky k dosavadním výsledkům topografických prací V. Z. u." od plk. AI. Hl í o. k a; 4. "Pantograf - Panagraf - Deformační pantograf" od kpt. J. S i e ber a a 5. referát o zakladateli zeměpisu Oech, Moravy a Slezska Henry Humphrey Lloydovi od dra J. Honla. Růžička. G. Ber na r d. Guide pratique ďarpentage, de nivellement et de stadimétrie. Naney Profesor geodesie na frallc'ouzské Yyis,oké,škole lesnické y Nancy z.pra.coval a dovlnil v tomto dile Slta,I1šídva,spisy, které vydali v r a 1903 Oa.poduoro a Dinner s ruílzvy "Guide pratiqueďaiipenta,ge et de niveumnellt" a "La Stadimétde" Ipm rpoti'eby lesmího pers1onmu, jak v předmluvě uvádí. Začíná,pwnem, oríentaci plánu, měřítky a probírá úvahy o ~obrazení terénu IV horizontální rovině. Uvádí vyty;čování přímek, měření,délekřertězem ~ pálsmem a 'PI10',dopustnouodchylku,pro měření pásmem klade 1: Body IIl:a příj!lllce'z.'listan1čené, a to polllloc'né,:podtrhuje jednou ča,rou, koncové délky,dává do zá,vo~ek -, u nájs,podtrhujeme dvojnásobně. Popisuje,orientováJni stola bus,olniin stl'ojem, busoly a měření úhlů!busolou, vedení ná,črtkú a prá'ee kancelá,ii~ké při vynášení 1926/11

12 a se1strojo'vání plánu. Uvádí řešení něi"terý,ch liloh v plánu, děl'bu poz,emků a vyhledájvání 'zt,racených mezníku. Nato :přikročuje ke hlavi()íill htaj!ljolovým, k válci úh10měrnému s noniem, k zrcátku a hranolu. Probírá určení meridiánu, a dále míru úhlovoucentels,imální a,sexagesimální. NáJs1ledujk.í Istať věnuje nivelaci, popisuje stroje,s prwhledítky, 'PHstmj Goulieruv, haromeltr a barometrické měřeni vý1šek, zmiňuje Ise 'o mě'ření výšek stromu, vytyčování směrů o daném 'spádu neb,stou,pání. Uvádí nepřímá ře,šení oďmeka vý!šek 'a to ses,troji,s lati stálou i proměnlivou, poistup po,lní i,dom4c,í 'P'ráJc,epočetní a užití abaku, k čemuž Ipd'ív'ojuje úva,hy o Sangueto-vě tacheometru. Poté prohírábus'olu lelsnís tacheometúc'kým dalekohledem a vel'tikálným 'segmentem,,práce :polní a,uomád "tímto strojecrn,zá,plsjllík a výpočet zápisníku. Pří všech strojích uvažuje vždy o významu chyb, polchqdícíchze stirojových za,řrzení. Nato předvá,dí theodolit, mluví o jeho type,ch konstrukěnich, o rektifikací, o mmení úhlu. K tomu p,řípojeny jsou níve.lační s,troje s,dalekohledy a s libej,ou 'pe,vnou i 'libelou Isálzecí a úv'ahy remifikaci stroju těchto. PiJ'lobírá řelšení úloh v soustavě souřadnicové, kterou definuje tak, j2!k je označováma v analytické ge,ometrií royinné, ale jižniky počítá odseveru - 2d p,oslitivní o>sy Y -,přes západ a jih k východu, což zdá se nám :pr,otímj'lslné, ježto jížniky mají se počítati od polsitivní osy X. Tím dostává,laik tě'žko'pádné po-čítání polygonálního ta-hu a všeho, co J8 jižniky Isouvi'S,i,že je věru pochopitelno, :proč se Fra,ncomú těmto úvahám tak vyhý'haji. Nat,o :prob~rá vyrovnání vý'šiwvého tahu nivelovanéhonebtta,cheometrkky určeného. Pak uvalžuje o pmcich pm službu poztorov,acipro Iposouvání pudy la Jedovcu, pojedná-vá o zohrazení nejen 'PohybHvé čálsti, lilýb'l'ž i čáslti 'P'OlSUiVlllé\ se!s,trojování profilů podélu.ý,ch i příčnýe,h. Pak probírá.p,ráce pd'ípmvné pro studie 'cest a silnic a zahývásezná'z,orňováním povrchu zemského vr8'te'vllicemi a jich konstruikd. Spis uk,ončen je,st:atí o v";"lj{),čtu'p,}och, oplanimetrech nitkových ao Ipolámím Iplanimetru AmslerovĚl, o loguritmkkém pmvítku a jeho upotřehení při lvýlpočtech geodetioký,ch. - Kniha je z.ajíma;vá podlstartně 'odchylnýrrnzpúsobem svýlill', kterým látka je Izpmwván:a a kte'rý se liší 'od sysitem1atiokého způsobu, u nás obvyklého. -k.. Osterreichische Kartographen, Ihr Leben, Lehren und Wirken. Napsal Dr. Ernst Ni,sc h e r,přednosta m::upovního oddiílení ve válečném arohivu ve Vídni. 9 vyobrazení v textu, 14 tabule1k, 192 stran, 8. Vydalo rakouské spouwvé nakladalte~ství ve Vfdni, Cena 36 Kč. Ta-to publikace 'VYišla jak,o první svazek sbírky "Die Landkar,te", vydávané známým kartogmfem DremJ Ka,rlem P e u c ker e'm, v níž chce selznámiti veřejno.st se Vlznikem a účelem map. Nis,cher{lVa,kniha přináší živo,tolpisy c,elé Ť2!dy kartiografu rakouskýc1h a jejich dílo. Bro náie, zeměměřiče, je tu,dosti za.jfmavé látky, Il1eIboťdočítáme se tuo Liesganigovi, Zachovi, Augustinovi, FaUonovi, Richiterovi (von Binnentha1),kte1ří vynikli nejen jako kartografovcb, nýbrž jalm geodeti. Ve spise j,souotištěny twké mnohé dosud neuveřejněné geodetické doku!menty, tak 00. př. na str. 7~0 Liesga-niguv ná,vrh ljia lvelkou tri:angulaci Rakouska-Uherlska, na 'st,r C121 'za,jímavý Ipřehled 'O' vývoji ve vymmiování 'zemí a pokroku měřickém,o'd:'p'odplukovní.ka Bal)ela v úvo'dě je,hjo "Popi,su astron.-trigon. prad", Ipr'ovedených v roce 1806; dá,le je tu 'na str <125 výtah z.p,ředmluvy k "InstruklCi IPll'o-vymě,řování zemí 'z roku 1810". jejímž autorem je Richter v. Binnenthal.,. Vesměs věci poučné pro poznání tehdej,ších metod a potřeb ve vyjillěřování. Neméně ip~k jsou zajímavé metody kartografické, majíd za účel 'VY'stilinouti tváiřno'st území. Vedle práce Hartlovy (Materialien. Mitt. des Milit.-Geogr. Inst a 1888) a PaJlduso,vy (Die milit. Aufnahmelll ausderr Zeit Kaiser Josephs II., ), Ví,deň 1919, je spis Nischeruv dalšíjlil pramenem,pro děj.iny vyměřo'vámí rak'ouského, kt.eréž dlosud nenašly svého spisovatele. Ha:nák. 1926/12

Lucie Zrůstová HISTORIE DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE NA VUT V BRNĚ. 1 Deskriptivní geometrie na VUT do 2. světové války

Lucie Zrůstová HISTORIE DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE NA VUT V BRNĚ. 1 Deskriptivní geometrie na VUT do 2. světové války 25. KONFERENCE O GEOMETRII A POČÍTAČOVÉ GRAFICE Lucie Zrůstová HISTORIE DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE NA VUT V BRNĚ Abstrakt Příspěvek se zabývá historií výuky deskriptivní geometrie na Vysokém učení technickém.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. RYŠAVÝ JOSEF, akad. prof. dr. techn. Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. RYŠAVÝ JOSEF, akad. prof. dr. techn. Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea RYŠAVÝ JOSEF, akad. prof. dr. techn. Ing. (1902-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 518 evidenční pomůcka č. 325 Čakrtová Eva Čmerda V.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Vytyčování staveb a hranic pozemků Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru

Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Vznik materiálu byl

Více

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Miroslav Mikšovský 1. Topografické mapování v měřítku 1:25 000 V souladu s usnesením vlády ČSR č.35/1953 Sb. bylo v roce 1952 zahájeno nové topografické mapování

Více

Mapová provizoria po roce 1945

Mapová provizoria po roce 1945 Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení), Učební osnova předmětu Geodézie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Forma vzdělávání: Pozemní stavitelství denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho

Více

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701 Obec Žernov Žernov 112 55203 Česká Skalice Číslo jednací: OO-18/2013-605 Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Využití mapových podkladů katastru nemovitostí vpřípravě pozemkových úprav

Využití mapových podkladů katastru nemovitostí vpřípravě pozemkových úprav Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Využití mapových podkladů katastru nemovitostí vpřípravě pozemkových úprav Brno 2015 Ing. Michal

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

poválečná situace, jednotná evidence půdy

poválečná situace, jednotná evidence půdy Katastrální mapování poválečná situace, jednotná evidence půdy Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Obsah přednášky Poválečná

Více

POZEMKOVÝ KATASTR. Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

POZEMKOVÝ KATASTR. Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) Doc. Ing. Václav Čada, CSc. POZEMKOVÝ KATASTR Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) a prováděcí vyhláška INSTRUKCE B Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Více

Mapa porostní [1:10 000, vždy] (Lesprojekt, 1956)

Mapa porostní [1:10 000, vždy] (Lesprojekt, 1956) Brno, 2014 Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Přednáška č. 2 Digitální kartografie Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. září 2016

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. září 2016 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

Více

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1.

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1. Pozemkové úpravy Přednáška č. 4 Pojmy (mapování a katastr nemovitostí) 11.3.2015 Karel Benda výklad pojmů oborový slovník http://www.vugtk.cz/slovnik/ Karel Benda 1 operát PK souhrn měřického a písemného

Více

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo Stanovy společenstva STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo OBSAH Název a sídlo (1) Vznik a registrace Společenstva (2)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Palackého náměstí 1090, Strakonice I, 386 01 Strakonice Spisová značka.: 2RP12257/2015-505206 Č.j.: SPU 277338/2015 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

SOUSEDSKÉ SPORY O POZEMKY A JEJICH HRANICE

SOUSEDSKÉ SPORY O POZEMKY A JEJICH HRANICE 34. DEN MALÝCH OBCÍ 25.11.2010 VYŠKOV, 30.11.2010 PRAHA SOUSEDSKÉ SPORY O POZEMKY A JEJICH HRANICE ING. LUMÍR NEDVÍDEK Český úřad zeměměřický a katastrální http://www.cuzk.cz/ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY ZEMĚMĚŘICTVÍ

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.2.2011 K(2011) 909 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 21.2.2011 týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS DOPORUČENÍ

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu u 3. zákona

Více

Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování

Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování ČESKÁ NORMA 91.040;17.040.30 Červen 1994 Geometrická přesnost při výstavbě. ČSN ISO 8322-7 Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování 73 0212 Geometrical accuracy

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES 30.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 198/15 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES ze dne 13. července 2009 o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských

Více

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3),

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3), Orgány státní správy lesů a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, b) kraje, c) ministerstvo. Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu

Více

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví.

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Geodézie ve stavebnictví Pořadov é číslo 1 Téma Označení

Více

Obsah. Předmluva * 5. Hlava I.

Obsah. Předmluva * 5. Hlava I. Obsah Předmluva * 5 Hlava I. Poíátky vědecké práce a její rozvoj od druhé poloviny 16. století (Od založení pražské university do dvacátých let 17. století) 9 Kapitola 1. Úvod (Zd. Horský) 9 Společenské

Více

Smlouva o zatížení pozemků služebností (věcné břemeno) uzavřená podle 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smlouva o zatížení pozemků služebností (věcné břemeno) uzavřená podle 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. KUJCP010W630 SVB/OHMS/23^/14 Smlouva o zatížení pozemků služebností (věcné břemeno) uzavřená podle 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Jihočeský kraj, se sídlem 370 76 České Budějovice, U Zimního

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Obec Řídeč. Řídeč 276. OO-9/ / Novotný Milan Bc./

Obec Řídeč. Řídeč 276. OO-9/ / Novotný Milan Bc./ Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc Vejdovského 1148/2a, 772 00 Olomouc-Hodolany tel.: 585552111, fax: 585552219, e-mail: kp.olomouc@cuzk.cz, Obec Řídeč Řídeč 276 783 95

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

371/2012 Sb. VYHLÁŠKA

371/2012 Sb. VYHLÁŠKA 371/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Spisová značka.: 2RP18200/2015-523206 Č.j.: SPU 503147/2015/Ta Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (tisk 778)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (tisk 778) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (tisk 778) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 Spisová značka.: 2RP22357/2012-130776/04/03 Č.j.: SPU 331269/2013 Vyřizuje:

Více

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Více

METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH

METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH Václav Čada, cada@kma.zcu.cz Západo padočesk eská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, oddělen lení Geomatiky Digitalizace

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI Přílohy: Příloha č. 1: Formulář na žádost o územně plánovací informaci Příloha č. 2: Formulář na námět na změnu Územního plánu města Pardubic Příloha č. 3: Formulář na žádost o vydání rozhodnutí o umístění

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 172 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

Obec Suchomasty. Suchomasty 31. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-10/ / Vojtíšková Marie Ing./

Obec Suchomasty. Suchomasty 31. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-10/ / Vojtíšková Marie Ing./ Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Suchomasty Suchomasty 31 267

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI

j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI K U J C P 0 1 0 W IH Q Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I. j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ ^ SLUŽEBNOSTI č. E618-S-1103/014/BAR uzavřená podle ustanovení 157 a násl. zákona

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů

Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů Brno, 22. září 2015 Jana Kuzmová Geometrický plán - technický podklad pro provedení změny v souboru geodetických a popisných informací - musí být ověřen

Více

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Tyto Stanovy plně vycházejí z původních Stanov Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí z let 1883/84 a jejich modifikované verze z konce 20. let 20.

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Obec: Doubravčice Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č. 4/2014, o místním poplatku za zhodnocení

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946 9 V l á d n í n a ř í z e n í ze dne 21. prosince 1945, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a

Více

Obec Hrádek. Hrádek 352

Obec Hrádek. Hrádek 352 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec Oldřichovice č.p. 869, 739 61 Třinec tel.: 558340350, fax: 558340359, e-mail: kp.trinec@cuzk.cz, ID dat. schránky: 8a4hvah Obec

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. (1911-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 542 evidenční pomůcka č. 296 Čakrtová Eva Praha 1958 Prof.

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 1. června 2015 č.j.: S 1819/2015-O13 Účinnost

Více

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky 11. listopad 2016 Ing. Eva Šobáňová Odbor řízení privatizace

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Jednotná trigonometrická

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Dějepis Jednoty českých mathematiků

Dějepis Jednoty českých mathematiků Dějepis Jednoty českých mathematiků II. Změna stanov; studentský spolek se rozšiřuje na Jednotu českých mathematiků In: Václav Posejpal (author): Dějepis Jednoty českých mathematiků. K padesátému výročí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Správa a systém lesního hospodářství strana 3 Základní

Více

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku 4 ZÁKLADY SFÉRICKÉ ASTRONOMIE K posouzení proslunění budovy nebo oslunění pozemku je vždy nutné stanovit polohu slunce na obloze. K tomu slouží vztahy sférické astronomie slunce. Pro sledování změn slunečního

Více

1133/94-11 POKYN. ze dne

1133/94-11 POKYN. ze dne 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II ODBORNÝ POSUDEK č. 2073/113/12 dodatek č. II o obvyklé ceně nemovitosti st.p.č. 951 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem a obci Hradištko, okres Praha - západ ke dni 22.2.2013 Objednatel posudku:

Více

TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací)

TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací) Pracovní pomůcka TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací) Pořadem technické nivelace (TN) vloženého mezi dva dané nivelační body (PNS-Praha, ČSNS), které se považují za ověřené,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, Ing. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, Ing. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Tille Jan, Ing. Dr. (1895-1966) Prozatímní inventární seznam NAD č. 616 evidenční pomůcka č. 207 Honzáková Valerie, Tille Jan Praha 1971 Ing.

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice Obsah: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb... 4 d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území...

Více

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.17. Mapování - MAP Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 6 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

OHLÁŠENÍ STAVBY ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55

OHLÁŠENÍ STAVBY ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více