Objednatel posudku : JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, Praha 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objednatel posudku : JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5"

Transkript

1 DODATEK KE ZNALECKÉMU POSUDKU è / 83 / 2013 Předmět posudku : OCENĚNÍ NEMOVITOSTI bytová jednotka č.1121/62 včetně spoluvlastnického podílu 546/ na budově č.p. 1120, 1121 a pozemcích p.č. St.1723/1, St.1723/2 ve městě a k.ú. Poděbrady, ulice Hakenova, kraj Středočeský Objednatel posudku : JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, Praha 5 Účel zpracování : pro exekuční řízení Předpis pro ocenění : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhláška č. 450/2012 Sb. Odhad vypracoval : Ing. VLADIMÍR LEEB, K. Tájka 1503/B, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odhad obsahuje 16 stran textu včetně titulního listu a příloh, předává ve 3 vyhotoveních. Datum šetření: , Oceněno ke dni: Vypracováno dne: Podpis znalce :...

2 S O U H R N Na základě provedené analýzy, jejímž úkolem bylo ocenit předmětnou nemovitost a jejíž výsledky budou použity jako podklad pro exekuční řízení, jsem došel v souladu s dále uvedenými podklady k tomuto závěru : Administrativní cena předmětné nemovitosti včetně spoluvlastnického podílu na budově a pozemcích je ke dni ocenění ,00 Kè Slovy: =Jedenmilióndvěstědevadesátšesttisícjednostokorunčeských= Obvyklá cena předmětné nemovitosti je ke dni ocenění ,00 Kè Slovy: = Jedenmiliončtyřicettisíckorunčeských= 2

3 OBSAH OCENÌNÍ 1/ NÁLEZ ÚDAJE O MÍSTĚ A OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI Obec, katastrální území, ulice, číslo popisné, kraj, okres Situování nemovitosti Přehled staveb a pozemků Vlastník staveb a pozemků Účel posudku Poznámka RIZIKA NEMOVITOSTI...5 2/ PODKLADY PODKLADY DODANÉ OBJEDNATELEM POSUDKU PODKLADY OPATŘENÉ ZNALCEM Místní šetření Kopie Prohlášení vlastníka...5 3/ POSUDEK - ocenění podle cenového předpisu BYT č.1121/ Nález STAVEBNÍ POZEMKY CELKOVÁ REKAPITULACE...8 4/ ZÁVADY - váznoucí na nemovitosti Nález...9 5/ STANOVENÍ CENY - v čase a místě obvyklé CENA STANOVENÁ METODOU POROVNÁVACÍ / REKAPITULACE ZJIŠTÌNÝCH HODNOT / PØÍLOHY 7.1 Prohlášení vlastníka 15 3

4 1/ NÁLEZ - zadání znaleckého posudku 1.1 ÚDAJE O MÍSTĚ A OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI Obec, katastrální území, ulice, číslo popisné, kraj okres obec Poděbrady k.ú. Poděbrady ulice Hakenova číslo popisné 1121 kraj Středočeský okres Nymburk Situování nemovitosti Významné město regionu, které leží při silnici č.611 a cca 4,40 km od nájezdu na dálnici D11, které spojují hl. m. Prahu s městem Hradec Králové. Správní centrum je samo město Poděbrady. Objekt ocenění je situován v zóně bytových domů, cca 0,90 km od centra města Přehled staveb a pozemků BYTOVÁ JEDNOTKA č.1121/62 POZEMKY p.č. St.1723/1-zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1162 m 2 p.č. St.1723/2-zastavěná plocha a nádvoří, výměra 383 m 2 spoluvlastnický podíl-546/ Vlastník staveb a pozemků Libor Fiala, Hakenova 1121/28, Poděbrady III Účel posudku Úkolem znalce je : A) Stanovit cenu v místě a čase obvyklou u nemovitostí zapsaných na LV č pro město a k.ú. Poděbrady. B) Ocenit jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené. C) Stanovit výslednou cenu nemovitosti po odečtení závad s nemovitostí spojených Poznámka Dodatek je zpracován na základě nového místního šetření a přepočtení dle výměr uvedených v prohlášení vlastníka. Tento dodatek je nutno předkládat společně s původním posudkem a vydává bez příloh. 4

5 1.2 RIZIKA NEMOVITOSTI Objekt ocenění byl zpřístupněn zástupci vlastníka nemovitosti. Základní informace o stáří byly získány od zástupců vlastníka. Nemovitost se nachází v území, kde nehrozí zaplavení. Nemovitost nevykazuje zjevné technické závady, které ovlivňují její životnost. Technický stav domu je velmi dobrý. Nemovitost je zapsána na LV. Z dostupných podkladů plyne, že k nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup. Tento dodatek byl zpracován na základě výměr BJ uvedených v Prohlášení vlastníka. Tyto však neodpovídají skutečným výměrám po provedené přestavbě z roku Ve výpisu z katastru nemovitostí je specifikováno : Viz původní posudek 2/ PODKLADY 2.1 PODKLADY DODANÉ OBJEDNATELEM POSUDKU -Viz původní posudek 2.2 PODKLADY OPATŘENÉ ZNALCEM Viz původní posudek Místní šetření bylo provedeno a za účasti znalce a zástupců vlastníka nemovitosti, kde byla kromě BJ prověřena i existence příslušenství nemovitosti Kopie prohlášení vlastníka získaná na KÚ Nymburk. 5

6 3/ POSUDEK - ocenění podle cenového předpisu 3.1 BYT č.1121/ Nález Budova dům má dvě sekce se samostatnými vchody a č.p. Nosná konstrukce je montovaná ze železobetonových panelů. Dům má 12 nadzemních podlaží. Střecha je plochá s krytinou z lepenky. Oplechování střechy, žlaby, svody a parapety jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní povrchová úprava stěn je provedena vápennou štukovou omítkou. Schody jsou betonové. V objektu je rozvod studené a teplé vody. V domě je osazen osobní výtah. Dům je napojen na přípojky: vodovodní z řadu, kanalizační do řadu, elektro, plynu, dálkového vytápění a dálkové dodávky teplé vody. Umístění a popis bytové jednotky - oceňovanou nemovitostí je bytová jednotka 1+1 situovaná v 7.NP domu. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové a v části je proveden keramický obklad (koupelna, kuchyně). Okna jsou osazena plastová s izolačním dvojsklem. Dveře jsou náplňové hladké a prosklené do kovových zárubní. Podlahy jsou betonové. Povrchová úprava je provedena PVC a koberci. V objektu jsou provedeny rozvody vody, kanalizace, elektro, plynu a ústředního vytápění. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce koupelny a kuchyně. Oceňovanou nemovitostí je bytová jednotka včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na budově a pozemcích. Dle prohlášení vlastníka se jednotka skládá z těchto místností a příslušenství: Pokoj 17,55 m 2 Kuchyň 9,55 m 2 Koupelna 2,50 m 2 WC 0,97 m 2 Předsíň 9,70 m 2 Balkon 3,20 m 2 Příslušenství: Sklep 1,80m Výměry podlahové plochy Část Výměra Obývací pokoj 17,55 m2 Kuchyň 9,55 m2 Koupelna 2,50 m2 WC 0,97 m2 Předsíň 9,70 m2 Balkon 3,20x0,17 = 0,54 m2 Sklepní koje 1,80x0,10 = 0,18 m2 Podlahová plocha celkem 40,99 m2 6

7 3.1.3 Základní údaje pro zjištění ceny Stáří nemovitosti: = 43 r. Stavba po celk.rekonstrukci: ano Kraj: Středočeský Oblast/obec/kategorie: Poděbrady Výpočet indexu cenového porovnání Hodnocený znak Pásmo Hodnota 1 Situace na trhu II. -0,05 poptávka nižší než nabídka 2 Vlastnictví nemovitostí II. 0,00 stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztahů II. 0,00 bez vlivu Index trhu = 1-0,05 = 0,950 1 Poloha nemovitosti III. 0,00 v souvisle zastavěném území 2 Význam lokality III. 0,01 preferované 3 Okolní zástavba a životní prostředí III. 0,00 převažující objekty pro bydlení 4 Dopravní spojení II. 0,00 dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení 5 Parkovací možnosti v okolí nemovitosti II. 0,00 omezené 6 Obyvatelstvo II. 0,00 bezproblémové okolí 7 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti III. 0,00 bez vlivu 8 Vlivy neuvedené II. 0,00 bez dalších vlivů Index polohy = 1 + 0,01 = 1,010 1 Typ stavby II. -0,05 budova panelová, nezateplená 2 Společné části domu II. 0,00 kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad 3 Příslušenství domu II. 0,00 bez dopadu na cenu bytu 4 Umístění bytu v domě II. 0,00 ostatní podlaží nevyjmenované 5 Orientace obytných místností II. 0,00 ostatní světové strany - částečný výhled 6 Základní příslušenství bytu III. 0,00 příslušenství úplné - standardní provedení 7 Další vybavení a užívané prostory III. 0,00 standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8 Vytápění bytu III. 0,00 dálkové, ústřední, etážové 9 Kriterium jinde neuvedené III. 0,00 bez vlivu na cenu 7

8 10 Stavebně-technický stav II. 1,05 byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou Koeficient s pro kategorii A činí 1,0 Index konstrukce a vybavení = (1-0,05) x 1,05 x 1,0 = 0,998 Index cenového porovnání I = 0,950 x 1,010 x 0,998 = 0, Ocenění ( 25) Index. průměrná cena IPC (příloha č. 19) ,00 Kč/m2 Index cenového porovnání I x 0,958 Cena upravená CU ,30 Kč/m2 Výměra podlahové plochy x 40,99 m2 Zjištěná cena - BYT č.1121/ ,80 Kč 3.2 STAVEBNÍ POZEMKY Nález Oceňované pozemky jsou situovány dle výpisu z KN ve městě a k.ú. Poděbrady. Ve městě není schválena cenová mapa pozemků. Oceňované pozemky jsou ve výpisu z katastru nemovitostí označeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou napojeny na kompletní obecní IS Ocenění ( 28 odst. 2) Město: Poděbrady Základní cena dle 28 odst. 1 písm. g) činí 500,00 Kč/m2 Parcela Výměra Kč/m2 Základní cena St.1723/ m2 500, ,00 Kč St.1723/2 383 m2 500, ,00 Kč Základní cena celkem ,00 Kč Úprava základní ceny (příloha č. 21): 1.2 Výhodnost polohy s ohledem na účel užití ve městech dle odst.1 písm.g),i) 50 % ,00 Kč Základní cena po prvotní úpravě ,00 Kč 2.11 Možnost napojení na plynovod 10 % ,00 Kč Základní cena upravená ,00 Kč Koeficient Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1122) x 2,131 Prodejnost Kp (příloha č. 39, Poděbrady1, sl.7) x 1,567 Zjištěná cena - STAVEBNÍ POZEMKY ,95 Kč Vlastnický podíl 546/ ,40 Kč 8

9 3.3 CELKOVÁ REKAPITULACE REKAPITULACE ZJIŠTĚNÝCH CEN 3.1 BYT č.1121/ ,80 Kč 3.2 STAVEBNÍ POZEMKY ,40 Kč Zjištěná cena celkem - zaokr ,00 Kč Výsledná zjištěná cena ,00 Kč Slovy: =Jedenmilióndvěstědevadesátšesttisícjednostokorunčeských= 4/ ZÁVADY - váznoucí na nemovitosti 4.1 Nález Objekt ocenění byl zpřístupněn zástupci vlastníka nemovitosti. Základní informace o stáří byly získány od zástupců vlastníka. Nemovitost se nachází v území, kde nehrozí zaplavení. Nemovitost nevykazuje zjevné technické závady, které ovlivňují její životnost. Technický stav domu je velmi dobrý. Nemovitost je zapsána na LV. Z dostupných podkladů plyne, že k nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup. Ve výpisu z katastru nemovitostí je specifikováno : Zástavní právo smluvní ve výši ,- Kč. Raiffeisenbank, a.s. Jednotka: 1121/62. Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Miloslav Hauerland, Zborovská 3, Praha 5. Libor Fiala, Hakenova 1121/28, Poděbrady III. Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 027 Ex 00104/ k 1 EXE-5026/ OS v Nymburce ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Jednotka: 1121/62. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha EX-104/ ze dne Zástavní právo exekutorské ve výši ,- Kč. Miroslav Vajdák, Nechánice 598, Sulice. Jednotka: 1121/62. Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Praha EX-104/ ze dne Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Miloslav Hauerland, Zborovská 3, Praha 5. Libor Fiala, Hakenova 1121/28, Poděbrady III. Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 027 Ex 00166/ k 1 EXE-5032/ OS v Nymburce ze dne Zástavní právo exekutorské ve výši ,- Kč. Miroslav Vajdák, Nechánice 598, Sulice. Jednotka: 1121/62. Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Praha EX-00104/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Jednotka: 1121/62. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha EX-00104/ ze dne Toto zástavní právo, nařízení exekuce a exekuční příkaz nemají vliv na výši ceny obvyklé. 9

10 5/ STANOVENÍ CENY - v čase a místě obvyklé 5.1 CENA STANOVENÁ METODOU POROVNÁVACÍ V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Stanovení hodnoty majetku nepředstavuje exaktní vědu, ale vyžaduje zvlášť v současné době značný podíl úsudku. V tomto kontextu neexistuje žádná jedinečná metoda, kterou by se dala zjistit hodnota nemovitostí. Dvě strany provádějící nezávislé hodnocení, mohou dospět k rozdílným výsledkům v důsledku odlišné interpretace stejných skutečností. Celkové srovnání je provedeno: na základě nabídek obdobných nemovitostí realitních kanceláří prezentovaných na a které jsou obsaženy v příloze tohoto ocenění. Srovnávací objekt 1: prodej družstevního bytu 1+kk v Poděbradech, ulice Kunštátská. Byt je v původním stavu, nachází se v 1. NP s výhledem do předzahrádky. Podlahová plocha : 32,99 m 2. Nabízená cena ,- Kč. Internet:sreality.cz ID:059-N

11 Srovnávací objekt 2: byt 1+1 v Poděbradech, ul. Čechova. Byt se nachází v 2.podlaží domu. Koupelna po rekonstrukci, plastová okna. Podlahová plocha : 39 m 2. Nabízená cena ,- Kč. Internet:sreality.cz ID: Srovnávací objekt 3: byt 2+1 v OV ul. Mánesova, Poděbrady II. Byt se nachází v prvním patře panelového domu s výtahem. Podlahová plocha : 49,81 m 2. Nabízená cena ,- Kč. Internet:sreality.cz ID:

12 Výpočet porovnávací hodnoty Pozemky celkem m 2 Oceňovaná nemovitost Srov. objekt č. 1 Srov. objekt č. 2 Srov. objekt č. 3 PP podlaží celkem m 2 45,27 32,99 39,00 49,81 Požadovaná cena Kč Objektivizační koeficient - 0,9 0,9 0,9 Cena po úpravě Kč Jednotkové ceny JC - za PP (Kč/m 2 ) Účel užití 1,00 1,00 1,00 Poloha v obci vzhledem k účelu užití 1,00 1,00 1,00 Opotřebení 1,00 1,00 1,00 Materiálová charakteristika 1,00 1,00 1,00 Vybavenost 1,00 1,00 1,00 Velikost 1,00 1,00 1,00 Komerční využití 1,00 1,00 1,00 Názor odhadce 0,95 0,95 0,95 Součin dílčích koeficientů 0,95 0,95 0,95 Jednotkové ceny JCP po přepočtení I S po přepočtení I S po přepočtení I S - za PP (Kč/m 2 ) Váha dat Jednotkové ceny JCP dle vah - za PP (Kč/m 2 ) Koeficienty pro výpočet indexu oceňované nemovitosti Poloha domu v lokalitě 1,00 Příslušenství domu 1,00 Pozemky tvořící funkční celek se stavbou 1,00 Technická vybavenost pozemku 1,00 Právní vztahy 0,90 Širší vztahy 1,00 Součin dílčích koeficientů 0,90 Zjištěná cena - za PP (Kč/m 2 ) Obvyklá cena - za PP Kč Výsledná cena objektu - obvyklá cena Kč 12

13 6/ REKAPITULACE ZJIŠTÌNÝCH HODNOT A) Administrativní cena ,00 Kč B) Porovnávací hodnota celkem ,00 Kč SHRNUTÍ Oceňovaná nemovitost je využívána pro bydlení. Vzhledem k technickým parametrům je předpoklad dalšího využití pro stejné účely. Nemovitost je situována v zóně bytových domů. Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami, dle výše uvedených zjištění, s přihlédnutím k místním specifickým podmínkám polohy nemovitosti, s ohledem na nabízené nemovitosti, s důrazem na srovnávací hodnotu odhaduji obvyklou cenu nemovitosti ve výši: Hodnota staveb a pozemků ,- Kč Slovy: Jedenmiliončtyřicettisíckorunčeských 13

14 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím městského soudu v Praze ze dne č.j.spr. 1705/90 pro základní obor ekonomika v odvětví ceny a odhady a pro základní obor stavebnictví v odvětví stavby obytné. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č / 83 / 2013 znaleckého deníku. Otisk kulaté pečetě... Podpis znalce 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Znalecký posudek č. 4036/86/11 o zjištěné a obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 738/24 v k.ú. Prosek, obec Praha, okres Hlavní město Praha

Znalecký posudek č. 4036/86/11 o zjištěné a obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 738/24 v k.ú. Prosek, obec Praha, okres Hlavní město Praha Znalecký posudek č. 4036/86/11 o zjištěné a obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 738/24 v k.ú. Prosek, obec Praha, okres Hlavní město Praha Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Ján Locek soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8482-2154/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8482-2154/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více