čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně"

Transkript

1 čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 81. zasedání dne 7. července 2009 R M 1 / 8 1 / 0 9 b e r e n a v ě d o m í Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a přeložení řádného zasedání rady města ze dne 29. července 2009 na 27. července 2009 ve 13:00, s t a n o v u j e nový termín plnění úkolů u 1. usnesení číslo RM 15/68/09 písm. b) ve znění: ukládá zajistit formou rozpočtového opatření krytí částky Kč, která tvoří finanční podíl města Chropyně na projektu Otevřené brány a tuto částku poukázat na účet Římskokatolické farnosti Chropyně na , 2. usnesení číslo RM 2/78/09 ve znění: ukládá zajistit vypracování cenové nabídky na zbudování kompletní části budoucí komunikace v lokalitě Podlesí mezi domy paní Růženy Keprdové a manželů Janouškových na , 3. usnesení číslo RM 8/78/09 písm. b) ve znění: ukládá zpoplatnit zábor veřejného prostranství v souladu s platnou vyhláškou při rekonstrukci podzemního vedení sítě VN v ulicích Hanácké náměstí, Moravská, Tyršova a Nádražní na , 4. usnesení číslo RM 5/79/09 ve znění: ukládá projednat s JUDr. Jiřím Taláškem záležitost možné změny nájemní smlouvy s manžely Harišovými na , v y ř a z u j e z evidence úkolů uložených radou města úkol zapsaný u usnesení číslo RM 17/52/08 pod písmenem b), realizovat majetkoprávní úkon schválený usnesením číslo ZM 16/13/2009. T: Zodp: Ing. Macháčková R M 2 / 8 1 / 0 9 uzavření kupní smlouvy na prodej vyřazeného traktoru ZETOR 7711, rok výroby 1987, SPZ KM 44-69, včetně agroháku a nosníku na radlici s panem Vilémem Zatloukalem, bytem Lobodice 53 Tovačov, za cenu Kč, přičemž kupující se zavazuje zaplatit cenu při podpisu kupní smlouvy a uhradit poplatky spojené s převodem traktoru, v případě dodatečného odstoupení od záměru odkoupit traktor uzavřít kupní smlouvu se zájemcem z Uhřičic za cenu Kč nebo zájemcem z Lobodic za cenu Kč, případně zájemcem z Postoupek za cenu Kč nebo zájemcem z Olomouce za cenu , za dodržení uvedených podmínek, a oslovit uvedené zájemce v pořadí stanoveném výší jejich nabídek a s konečným zájemcem připravit kupní smlouvu a zrealizovat prodej traktoru. T: Zodp: Ing. Macháčková R M 3 / 8 1 / 0 9 a) zveřejnit záměr prodeje pozemků parcelní číslo 1236/1 zahrada o výměře 581 m 2, parcelní číslo 1236/2 zahrada o výměře 402 m 2, parcelní číslo 1237/36 ostatní plocha o výměře 157 m 2, parcelní číslo 1235/3 orná půda o výměře 194 m 2, parcelní číslo 1231/9 ostatní plocha o výměře 43 m 2 a parcelní čís-

2 , 7. července 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 81 2/9 lo 1237/20 ostatní plocha o výměře 1 m 2 za cen 100 Kč za m 2, přičemž uvedené pozemky je možno prodat pouze za účelem vymezeným územním plánem města pro oblast výroby či služeb nebo jinou činnost, které je vhodná do blízkosti bytové zástavby. Náklady spojené s prodejem hradí kupující, daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona, b) zveřejnit záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1237/34 komunikace o výměře 584 m 2 za cenu 100 Kč za m 2, přičemž tento pozemek bude sloužit výhradně jako komunikace k pozemkům přiléhajícím k němu. Náklady spojené s prodejem hradí kupující, daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. R M 4 / 8 1 / 0 9 připravit návrh na revokaci usnesení číslo ZM 07/04/2007 a ZM 09/04/2007, kterými byly schváleny změny Územního plánu města Chropyně číslo 4, a 6. (později sloučené do jedné změny č. 4 s částmi A a C). T: Zodp: Ing. Pospíšil R M 5 / 8 1 / 0 9 b e r e n a v ě d o m í doporučení komise ustanovené za účelem prověření požadavku na provedení předložky vysokého napětí do kabelu uloženého do pozemku ve vlastnictví města v lokalitě Podlesí a informovat žadatele, že město Chropyně mělo při přípravě projektu dopravní a technické infrastruktury pro zástavbu rodinných domů na Podlesí snahu tuto záležitost řešit, avšak k řešení nebyl kladný postoj majitele pozemku parcelní číslo 199, a že město v současné době nemá důvod pro překládání vedení vysokého napětí v prostoru pozemků žadatelů, neboť zde nevlastní pozemky ani linku nadzemního vedení vysokého napětí a odstranění současného vedení je čistě soukromým zájmem žadatelů, na kterém se město nemůže finančně podílet. R M 6 / 8 1 / 0 9 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Chropyně fondu Zdravé město v roce 2009 nestátním a neziskovým organizacím ve výši Kč Oblastní charitě Kroměříž, se sídlem Ztracená 63 Kroměříž, IČ: , na úhradu nákladů spojených s činností Kontaktního centra PLUS v roce 2009, Kč Diakonii Broumov, se sídlem Husova 319 Broumov, IČ: , na přepravu materiální humanitární sbírky v roce 2009, Kč Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, se sídlem náměstí Míru 1551 Kroměříž, IČ: , na zajištění činnosti organizace v roce 2009 spočívající v sociálním poradenství, kontaktních službách v terénu a zprostředkování pomoci, Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, se sídlem Velehradská 625 Kroměříž, IČ: , na zajištění provozu organizace v roce 2009, Kč Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 6 Praha 1, IČ: , na úhradu provozu a pobytové akce pro děti azylového zařízení Klokánek v Kroměříži v roce 2009, Kč Klubu dárců krve Kroměřížska, se sídlem Díly 626 Chropyně, IČ: , na činnost organizace v roce 2009, Kč Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Chropyně, IČ: , na činnost organizace v roce 2009,

3 , 7. července 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 81 3/ Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, poradenské centrum, se sídlem Velehradská 625 Kroměříž, IČ: , na částečné pokrytí nákladů organizace spojených s poskytováním služeb v roce 2009, Kč Sociálním službám Pačlavice, p. o., se sídlem Pačlavice 6, IČ: , na provoz organizace v roce 2009, Kč Arcidiecézní charitě Olomouc, Hospic na Sv. Kopečku, se sídlem Sadové nám. 24 Olomouc- Sv. Kopeček, IČ: , na provoz hospice v roce 2009, Kč Sociálním službám města Kroměříže, p. o., se sídlem Riegrovo náměstí 159 Kroměříž, IČ: , jako účelové dotace v roce 2009 na obyvatele Domovů pro seniory, kteří jsou původem občany města Chropyně, a připravit smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s uvedenými organizacemi a tyto předložit starostovi města k podpisu. T: Zodp: paní Horáková R M 7 / 8 1 / 0 9 s účinností od 1. července 2009 Ceník půjčovného za kompenzační pomůcky poskytovaných klientům Pečovatelské služby města Chropyně na základě Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky. R M 8 / 8 1 / 0 9 s t a n o v í závaznou Strukturu čtvrtletních rozborů hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Chropyně, podle které budou rozbory vypracovávány, aby byla zajištěna jejich jednotnost a zvýšena vypovídací schopnost uvedených údajů, a metodiku při potřebách změn investičních a neinvestičních ukazatelů, změn rozpočtu a změn účelu použití položky rozpočtu a a) seznámit se stanovenou strukturou čtvrtletních rozborů hospodaření ředitele příspěvkových organizací a informovat je o skutečnosti, že již rozbory hospodaření za I. pololetí je třeba předložit ve stanovené struktuře. b) postupovat v souladu se stanovenou metodikou. T: trvale Zodp: ředitelé příspěvkových organizací R M 9 / 8 1 / 0 9 a) zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Městského kulturního střediska čp. 39 v ulici Komenského, a to prostor kanceláří č a místnosti č. 22 o celkové výměře 129,72 m 2 a místností č. 1, 2, 3, 5 a 12 a sociálního zařízení č. 4 o celkové výměře 90,46 m 2 za minimální cenu pronájmu 320 Kč za m 2, T: Zodp: Bc. Sigmundová b) připravit návrh systému zvyšování nájemného dlouhodobých pronájmů nebytových prostor. T: Zodp: Bc. Sigmundová R M 1 0 / 8 1 / 0 9 z a m í t á

4 , 7. července 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 81 4/9 žádost o povolení provedení rekonstrukce v domě čp. 55 na náměstí Svobody v majetku města Chropyně, spočívající v dokončení výměny oken a výměně otopného systému, jejíž náklady by byly vypořádány zápočtem nájemného, rekonstrukci koupelny, jejíž náklady na tuto rekonstrukci by připadly k tíži nájemníků, a v úpravě stropů sádrokartonem, výměně zárubní a opravě popraskaných zdí, kde by město poskytlo stavební materiál, a a) informovat žadatele o zamítavém stanovisku rady města z důvodu nesouladu záměru rekonstrukce se záměrem města o využití těchto prostor, T: Zodp: Bc. Sigmundová b) prověřit a případně připravit návrh na prodej bytové jednotky v domě čp. 55 na náměstí Svobody. T: Zodp: Ing. Macháčková, Ing. Pospíšil R M 1 1 / 8 1 / 0 9 bezplatné užívání velkého sálu Městského kulturního střediska Klubem sportovního tance SWING Kroměříž v období letních prázdnin v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 14:00 do 19:00, přičemž protihodnotou bezplatného užívání sálu bude vystoupení KST SWING Kroměříž na Plese města bez nároku na honorář, a informovat žadatele o stanovisku rady města a zajistit informovanost žadatele v případě konání akce ve velkém sále. T: Zodp: Ing. Macháčková, Ing. Pospíšil R M 1 2 / 8 1 / 0 9 převod částky Kč z položky DHM na programové vybavení v rozpočtu Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a informovat ředitele příspěvkových organizací, že v případě přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu je třeba postupovat již podle metodického pokynu schváleného usnesením RM 8/81/09. R M 1 3 / 8 1 / 0 9 v y j a d ř u j e s o u h l a s s odstraněním garáže ve dvorním traktu bytového domu čp. 163 v ulici Komenského, která je v havarijním stavu a není dlouhodobě využívána ke stanovenému účelu, a a) informovat předsedkyni Společenství vlastníků tohoto bytového domu o stanovisku rady města, b) realizovat demolici garáže vlastními silami. T: Zodp: Bc. Sigmundová R M 1 4 / 8 1 / 0 9 v y j a d ř u j e s o u h l a s vlastníka pozemku před domem čp. 415 v ulici Hrad s rozšířením místa pro stání osobních vozidel o cca 2

5 , 7. července 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 81 5/9 metry provedené na náklady žadatele a a) informovat žadatele o souhlasném stanovisku rady města, b) připravit návrh koncepce na vyřešení problematiky parkování vozidel v ulici Hrad a zajištění průchodnosti chodníků a bezproblémové průjezdnosti po procházející komunikaci. T: Zodp: Ing. Pospíšil R M 1 5 / 8 1 / 0 9 uzavření Smlouvy o právu provedení stavby, jejímž předmětem je dohoda o zřízení zpevněné komunikace navržené na pozemek parcelní číslo 1040 v majetku města Chropyně pro vjezd na pozemek parcelní 820/2 v katastrálním území Chropyně a připravit smlouvu a předložit ji starostovi k podpisu. R M 1 6 / 8 1 / 0 9 b e r e n a v ě d o m í návrh Obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 1/2009, kterou se stanoví systém shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chropyně obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 schválit a zajistit předložení návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 zastupitelstvu města ke schválení. T: Zodp: Ing. Pospíšil R M 1 7 / 8 1 / 0 9 informovat Moravský rybářský svaz, o. s., místní organizace Chropyně, o skutečnosti, že není možná změna kupujícího u prodeje pozemků schválených usnesením Zastupitelstva města Chropyně číslo ZM 7/14/2009 na Moravský rybářský svaz, o. s., se sídlem Soběšická 83 Brno, neboť se jedná o jinou právnickou osobu s vlastním IČ. V takovém případě by muselo dojít k revokaci schváleného usnesení zastupitelstva, k opětovnému zveřejnění záměru prodeje pozemků a schválení tohoto prodeje v zastupitelstvu. R M 1 8 / 8 1 / 0 9 zveřejnit záměr prodeje pozemku parcelní číslo 556/28 a části pozemku parcelní číslo 551/1 o celkové výměře cca 60 m 2 v lokalitě Oujezdy za nabídkovou cenu 150 Kč za m 2. R M 1 9 / 8 1 / 0 9 k o n s t a t u j e,

6 , 7. července 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 81 6/9 že vlastník pozemku parcelní číslo 182 v lokalitě Podlesí porušil Regulační podmínky výstavby rodinných domů v lokalitě Podlesí a vyžádat od majitelky sousedního pozemku stanovisko k porušení regulačních podmínek a dle tohoto vyjádření připravit návrh výše uložené sankce. R M 2 0 / 8 1 / 0 9 připravit návrh rozpočtu na VII. etapu Regenerace panelového sídliště v roce 2010 v lokalitě ulice J. Fučíka s finančním limitem 6 milionů Kč včetně podílu města. T: Zodp: Ing. Pospíšil R M 2 1 / 8 1 / 0 9 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a firmou JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1 Brno, IČ: , jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na umístění plynárenského zařízení Reko STL, NTL Chropyně, ul. Hrad doregulace v pozemcích parcelní číslo 1380 v délce 4,21 m a parcelní číslo 1465/1 v délce 1,37 m a předložit starostovi města smlouvu k podpisu. R M 2 2 / 8 1 / 0 9 uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady Small business mezi městem Chropyně a firmou E. ON Energie, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: , jejímž předmětem je zřízení nového odběrného místa Hrad K/210/1/, a to v souvislosti s vybudováním cyklostezky Chropyně Plešovec, a předložit starostovi města smlouvu k podpisu. R M 2 3 / 8 1 / 0 9 j m e n u j e výběrovou komisi na výběr dodavatele projektové dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení objektu tělocvičny Základní školy Chropyně, p. o., pracoviště v ulici J. Fučíka ve složení Ing. Jaroslav Hloušek, Ing. Jiří Pospíšil a Ing. Naděžda Šoborová. R M 2 4 / 8 1 / 0 9 pokácení dřevin, a to: 1. náletových dřevin stáří cca 20 let na pozemcích parcelní číslo 595/6, 1908/2, 1908/3, 1908/19, 1908/20, 1908/22, 1908/23, 1929/2, 1930/2, 1930/4, 1930/7, 1930/8, 2020/7, 2020/8 a 2020/9 v lokalitě skládky Smeťák, 2. 1 ks borovice, 1 ks ořechu a keřového porostu na pozemku parcelní číslo 1002/5 a 2 ks smrků na

7 , 7. července 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 81 7/9 pozemku parcelní číslo 1031 v lokalitě ulice Díly, a podat žádost o povolení ke kácení stromů u příslušného správního orgánu. T: Zodp: Ing. Macháček R M 2 5 / 8 1 / 0 9 doplnění kupní smlouvy uzavřené při koupi pozemku pod cyklostezkou takto: a 4. Město Chropyně se zavazuje umožnit přivedení inženýrských sítí a technického vybavení (přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka plynu, přípojka elektřiny) na pozemek parcelní číslo 1373/1 v katastrálním území Chropyně, který je ve vlastnictví prodávající, pro novostavbu rodinného domu na výše uvedené parcele. Město Chropyně se dále zavazuje vybudovat vjezd na pozemek parcelní číslo 1373/1, ve stejném provedení a rozsahu jako na okolních dotčených pozemkových parcelách. zajistit doplnění kupní smlouvy o schválený text. R M 2 6 / 8 1 / 0 9 uzavření Smlouvy o právu provedení stavby, jejímž předmětem je udělení práva provést stavbu přípojky dešťové a splaškové kanalizace, přípojky vodovodu, přípojky NN a sjezdu na místní komunikaci pro novostavbu rodinného domu navrženého na pozemek 177/8, přičemž uvedené sítě a sjezd budou umístěny o pozemku parcelní číslo 175/15 v majetku města, a předložit starostovi města smlouvu k podpisu. R M 2 7 / 8 1 / 0 9 j m e n u j e hodnotící komisi pro posouzení nabídek u veřejné zakázky Rekultivace skládky Smeťák ve složení Ing. Jaroslav Hloušek, Ing. Radovan Macháček, Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Naděžda Šoborová, Ing. Petr Večeřa a náhradníky paní Martinu Adámkovou, pana Františka Hrabala, Ing. Jaroslava Kotulu, Ing. Jiřího Roseckého a paní Hanu Večeřovou. R M 2 8 / 8 1 / 0 9 odstranění nejzávažnějších problémů s průsakem vody a podmáčením silnice a chodníků v ulici Palackého vybudováním kanalizačních vpustí v částce maximálně Kč včetně DPH firmou Ing. Jaroslav Hloušek, se sídlem Masarykova 777 Chropyně, IČ: , a připravit dodavatelskou smlouvu a tuto předložit starostovi k podpisu. Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Schváleno v předloženém znění

8 , 7. července 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 81 8/9 R M 2 9 / 8 1 / 0 9 uzavření Mandátní smlouvy o výkonu zadavatelských činností čj. R-07/2009 mezi městem Chropyně a firmou JUDr. Ladislav Renč, se sídlem Sulova 1248 Praha 5, IČ: , jejímž předmětem je výkon zadavatelské činnosti v rámci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem Rekonstrukce AS s UP, a podepsat mandátní smlouvu. T: Zodp: Ing. Macháček R M 3 0 / 8 1 / 0 9 platové náležitosti ředitelky Správy majetku města Chropyně, p. o., Bc. Věře Sigmundové s platností od 1. července 2009 dle přílohy číslo 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., osobní příplatek a příplatek za vedení ve výši uvedené v důvodové zprávě, která je uložena jako příloha tohoto zápisu v zalepené obálce, a zajistit ve spolupráci s ekonomkou Správy majetku města Chropyně, p. o., a v souladu s platovými náležitostmi schválenými radou města vystavení platového výměru ředitelce této příspěvkové organizace, tento předložit starostovi k podpisu ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení bude předáno Bc. Sigmundové a druhé bude uloženo v jejím osobním spisu pro potřeby mzdové účetní. T: Zodp: Bc. Sigmundová R M 3 1 / 8 1 / 0 9 ber e n a v ě d o m í 1. ohlášení firmy Hučík, s. r. o., se sídlem Chaloupeckého nám. 212/3 Brno, IČ: , o záboru veřejného prostranství z důvodu probíhající akce Zateplení fasády bytového domu Díly Chropyně v termínu červen až říjen 2009, 2. poděkování pana Iva Novotného, vedoucího chropyňské pobočky SZUŠ D-MUSIC, s. r. o., za celoroční spolupráci při pořádání koncertů a při veřejných vystoupení žáků této školy, 3. vývoj daňových příjmů za období 6 měsíců roku 2009, 4. výzvu odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3723/2009, zapsané pod čj. MCH 3773/2009, k odstranění vad podání ve věci povolení stavby Zásobování areálu firmy REMIVA, s. r. o., elektrickou energií z distribuční sítě E.ON Česká republika, s. r. o. na pozemku parcelní číslo 1251, 1253/9, 1253/8, 1247/3,1247/1,1247/2, 41/50, 41/1, 41/51 a 1106/209 v katastrálním území Chropyně vedené s firmou REMIVA, s. r. o., se sídlem Komenského 834 Chropyně, IČ: , 5. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3723/2009, zapsané pod čj. MCH 3773/2009, o přerušení správního řízení ve věci povolení stavby Zásobování areálu firmy REMIVA, s. r. o., elektrickou energií z distribuční sítě E.ON Česká republika, s. r. o. na pozemku parcelní číslo 1251, 1253/9, 1253/8, 1247/3,1247/1,1247/2, 41/50, 41/1, 41/51 a 1106/209 v katastrálním území Chropyně vedené s firmou REMIVA, s. r. o., se sídlem Komenského 834 Chropyně, IČ: , z důvodu nedostatků žádosti do 30. září 2009, 6. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3721/2009, zapsané pod čj. MCH 3771/2009, o zahájení stavebního řízení na vydání stavebního povolení na stavbu Stavební úpravy části objektu čp. 32 v Chropyni spojené se změnou účelu užívání na bar s hernou a plynofikace objektu na pozemku parcelní číslo 324/1 v katastrálním území Chropyně, 7. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3719/2009, zapsané pod čj. MCH 3770/2009, o zahájení stavebního řízení na vydání stavebního povolení na stavbu Rekonstrukce rozvodu plynu a úprava plynovodní přípojky bytový dům čp. 163, ul. Komenského v Chropyni na pozemku parcelní číslo 308/1, 307/1 v katastrálním území Chropyně, vydané vlastní-

9 , 7. července 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 81 9/9 kům bytových jednotek v tomto domě, 8. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3632/2009, zapsané pod čj. MCH 3748/2009, o vydání stavebního povolení na stavbu Zateplení obvodového pláště bytového domu čp , výměna oken, zateplení stropu posledního obytného podlaží a stropu 1. PP, oprava balkonu, sokl, okapový chodník na pozemku parcelní číslo 1152, 1151 v katastrálním území Chropyně vydané vlastníkům bytových jednotek v tomto domě zastoupených panem Tomášem Krupařem, vedoucím technického úseku firmy Hučík, s. r. o., se sídlem Chaloupeckého nám. 212/3 Brno, IČ: , a dále zástupcům nájemníků, 9. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3569/2009, zapsané pod čj. MCH 3623/2009, o udělení souhlasu dle 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, s realizací stavby rodinného domu na pozemku parcelní číslo 177/8 v katastrálním území Chropyně, kraji Zlínském, v hydrologickém pořadí s platností v souladu s povolením ke stavbě, ke kterému byl vydán, 10. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3296/2009, zapsané pod čj. MCH 3626/2009, o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Pokládka HDPE mikrotrubiček optických vláken Chropyně na pozemku parcelní číslo 902 v katastrálním území Kyselovice a na pozemku parcelní číslo 1598, 1597 a 1261/1 v katastrálním území Chropyně vydané firmě LAN servis, s. r. o., se sídlem Interbrigadistů 2 Přerov, IČ: , 11. souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3337/2009, zapsané pod čj. MCH 3627/2009, s provedením ohlášené stavby Sjezd na pozemek u rodinného domu čp. 317 v Chropyni na pozemku parcelní číslo 931/1 v katastrálním území Chropyně vydaný paní Daně Součkové, bytem Ječmínkova 317 Chropyně, 12. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3205/2009, zapsané pod čj. MCH 3628/2009, o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Změna účelu užívání objektu čp. 810 z prodejny průmyslového zboží na prodejnu s textilem, obuví a domácími potřebami, nástavbou bytu ve 2. NP a plynovodní přípojka k objektu čp. 810 na pozemku parcelní číslo 933/1 v katastrálním území Chropyně, 13. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3189/2009, zapsané pod čj. MCH 3629/2009, o povolení zvláštního užívání místní komunikace v ulici Moravská v Chropyni u čp. 616 spočívající ve vyhrazení parkovacího místa pro vozidlo SPZ 3Z pro držitele průkazu ZTP č , 14. souhlas odboru životního prostředí Městského úřadu v Kroměříži čj. 08/201/1/41/10018/2009/Ja, zapsané pod čj. MCH 3377/2009, s trvalým odnětím půdy ze ZPF podle 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, u stavby zpevněné plochy u bytové výstavby na pozemku parcelní číslo 371/1 vydaný městu Chropyně. Ing. Radovan Macháček starosta Bc. Věra Sigmundová členka rady

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rada města Chropyně. u k l á d á

Rada města Chropyně. u k l á d á čj. zápisu MCH 3061/2009 spisová značka 2863/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 78. zasedání dne 3. června 2009 R M 1 / 7 8 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Rada města Chropyně. přijetí peněžního daru ve výši 1.000 Kč pro Mateřskou školu Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Tyršova 570 Chropyně.

Rada města Chropyně. přijetí peněžního daru ve výši 1.000 Kč pro Mateřskou školu Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Tyršova 570 Chropyně. čj. zápisu MCH 4764/2011 spisová značka 4762/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 21. zasedání dne 27. července 2011 R M 1 / 2 1 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

Usnesení R M 1 / 5 7 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 7 / 0 8 č.j. zápisu MCH 6143/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 57. zasedání dne 15. října 2008 R M 1 / 5 7 / 0 8 s t a n o v u j e cenu nájmu likusového domu č.p. 554 v ulici Drahy, jehož

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. zápisu MCH 4393/2009 spisová značka 3975/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 85. zasedání dne 19. srpna 2009 R M 1 / 8 5 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

T: 13.05.2009 Zodp: Bc. Sigmundová

T: 13.05.2009 Zodp: Bc. Sigmundová čj. zápisu MCH 2194/2009 spisová značka 1934/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 73. zasedání dne 15. dubna 2009 R M 1 / 7 3 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 28 zasedání dne 8. října 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 28 zasedání dne 8. října 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 28 zasedání dne 8. října 2015 Usnesení RM 1/28/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 28. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM

Více

3. Nabídka víceúčelového zařízení FRIMA pro Zřízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o.

3. Nabídka víceúčelového zařízení FRIMA pro Zřízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o. čj. zápisu MCH 3556/2012 spisová značka 3554/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 51. zasedání dne 25. července 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 1

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

čj. zápisu MCH 4737/2009 spisová značka 4735/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 4737/2009 spisová značka 4735/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 4737/2009 spisová značka 4735/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 87. zasedání dne 14. září 2009 R M 1 / 8 7 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

RM 01/12/07 RM 02/12/07

RM 01/12/07 RM 02/12/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 12. zasedání dne 7.3.2007 RM 01/12/07 odložení odkupu pozemků p.č. 1232/3, 1232/5 a 1232/9 o celkové výměře 228 m 2 do 31. 12. 2007 a vedoucí finančního

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 10. listopadu 2011 R M 1 / 3 0 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Usnesení R M 1 / 5 6 / 0 8. Usnesení R M 2 / 5 6 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 6 / 0 8. Usnesení R M 2 / 5 6 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5878/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 56. zasedání dne 1. října 2008 R M 1 / 5 6 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Rada města Chropyně s c h v a l u j e napojení stavby Bytový dům ul. Moravská, Chropyně na místní komunikace v ulice Moravská

Rada města Chropyně s c h v a l u j e napojení stavby Bytový dům ul. Moravská, Chropyně na místní komunikace v ulice Moravská R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 11. zasedání dne 21.2.2007 RM 01/11/07 ukončení nájemní smlouvy mezi TJ Chropyně a Městem Chropyně na pronájem koupaliště dohodou k termínu 1.4.2007 a

Více

Rada města Chropyně. na 27.04.2011,

Rada města Chropyně. na 27.04.2011, čj. MCH 2460/2011 spisová značka 2457/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 14. zasedání dne 18. dubna 2011 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 1 4 / 1 1 1. Informativní

Více

T.: 21.03.2011 Zodp.: Ing. Večeřa

T.: 21.03.2011 Zodp.: Ing. Večeřa čj. MCH 1462/2011 spisová značka 1460/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 11. zasedání dne 9. března 2011 R M 1 / 1 1 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

Usnesení R M 1 / 4 7 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 7 / 0 8 č.j. zápisu MCH 3198/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 47. zasedání dne 14. května 2008 R M 1 / 4 7 / 0 8 obsazení bytu v Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody 27 Chropyně

Více

4. Mandátní smlouva na technický dozor investora na akci Kompostování pro město Chropyně

4. Mandátní smlouva na technický dozor investora na akci Kompostování pro město Chropyně čj. MCH 1906/2013 spisová značka 1902/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 73. zasedání dne 17. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 3 / 1 3 program

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 16. zasedání dne 27. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 16. zasedání dne 27. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 16. zasedání dne 27. května 2015 Usnesení RM 1/16/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 16. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

RM 01/10/07 RM 02/10/07

RM 01/10/07 RM 02/10/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 10. zasedání dne 5.2.2007 RM 01/10/07 řediteli Správy majetku města Chropyně, příspěvkové organizace, nadále pokračovat v provádění kontroly a úklidu

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 28. dubna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 28. dubna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 28. dubna 2015 Usnesení RM 1/14/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 14. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/14/15:

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

čj. zápisu MCH 2421/2009 spisová značka 2176/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 2421/2009 spisová značka 2176/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 2421/2009 spisová značka 2176/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 74. zasedání dne 29. dubna 2009 R M 1 / 7 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

RM 1/16/07 RM 2/16/07

RM 1/16/07 RM 2/16/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 16. zasedání dne 18.4.2007 RM 1/16/07 místostarostovi města projednat v termínu do 2.5.2007 s firmou KRODOS, a.s., se sídlem Skopalíkova 2385 Kroměříž,

Více

čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 30. září 2009 R M 1 / 8 9 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 2855/2014 spisová značka 2853/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 108. zasedání dne 10. června 2014 R M 1 / 1 0 8 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 108. 1.

Více

Usnesení RM 1/29/07. Usnesení RM 2/29/07

Usnesení RM 1/29/07. Usnesení RM 2/29/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 3.10.2007 RM 1/29/07 RM 2/29/07 RM 3/29/07 RM 4/29/07 RM 5/29/07 RM 6/29/07 stanovisko auditorky Ing. Mileny Lakomé a daňového poradce

Více

Usnesení R M 1 / 5 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 4049/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 51. zasedání dne 23. června 2008 R M 1 / 5 1 / 0 8 v y s l o v u j e s o u h l a s s konáním akce Hurá na prázdniny Soukromé

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. zápisu MCH 2344/2012 spisová značka 3230/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 50. zasedání dne 12. července 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 0

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

čj. MCH 1185/2012 spisová značka 1182/2012/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 1185/2012 spisová značka 1182/2012/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 1185/2012 spisová značka 1182/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 40. zasedání dne 14. března 2012 R M 1 / 4 0 / 1 2 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 40, 2. přeložení

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Rada města Chropyně, 18. července 2007 Zápis č. 23 2/6

Rada města Chropyně, 18. července 2007 Zápis č. 23 2/6 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 23. zasedání dne 18.7.2007 RM 1/23/07 RM 2/23/07 RM 3/23/07 RM 4/23/07 RM 5/23/07 RM 6/23/07 RM 7/23/07 místostarostovi města v termínu do 15.8.2007 předložit

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4160/2014 spisová značka 4154/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 112. zasedání dne 27. srpna 2014 R M 1 / 1 1 2 / 1 4 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 112, 2.

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 10. května 2011 R M 1 / 1 6 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Usnesení. Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 4. Usnesení. Rada města Chropyně

Usnesení. Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 4. Usnesení. Rada města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 4 konaného dne 17. prosince 2014 RM 1/4/14 program zasedání Rady města Chropyně č. 4. RM 2/4/14 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

čj. zápisu MCH 501/2009 Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 501/2009 Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 501/2009 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 66. zasedání dne 21. ledna 2009 R M 1 / 6 6 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a r e v o

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533 čj. MCH 2496/2013 spisová značka 2490/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 75. zasedání dne 22. května 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 5 / 1 3 program

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5312/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 54. zasedání dne 3. září 2008 R M 1 / 5 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Usnesení R M 6 / 5 1 / 0 8

Usnesení R M 6 / 5 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 4484/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 52. zasedání dne 16. července 2008 R M 6 / 5 1 / 0 8 7. 2.000,- Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí,

Více

RM 01/03/06 RM 02/03/06

RM 01/03/06 RM 02/03/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 3. zasedání dne 29.11.2006 RM 01/03/06 zastupitelstvu města schválit předložené Rozpočtové opatření č. 4/2006 Správy majetku města Chropyně, příspěvkové

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 17.10.2007 RM 1/30/07 RM 2/30/07 RM 3/30/07 RM 4/30/07 RM 5/30/07 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit návrh směnné smlouvy, přičemž

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Rada města Chropyně, 2. července 2007 Zápis č. 22 2/7

Rada města Chropyně, 2. července 2007 Zápis č. 22 2/7 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 22. zasedání dne 2.7.2007 RM 1/22/07 RM 2/22/07 RM 3/22/07 r e v o k u j e usnesení č. RM 24/15/07 a pokračování ve Smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálních

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více