Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10"

Transkript

1 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2009 str Ženský sbor RADOST str. 11 Vážení spoluobèané, jsme na prahu roku začínající už desítkou, do kterého vstupu jeme s novými tužbami a myšlen kami. I když se i financování naší obce dotkla finanční krize, není to tak dramatické jako u státního rozpočtu. V loňském roce se nám poda řilo prosadit provedení generál ní opravy vodovodu na Stavěšice. Provedli jsme prodlou žení plynofikace řadovek. Poda řilo se nám získat dotace na zateplení a výměnu oken do naší školy. Tuto akci budeme chtít pro vést v prázdninových měsících. V prosinci jsme podali žádost na Ministerstvo zemědělství na získání dotací pro ČOV Strážo vice, Stavěšice. O dalších men ších akcích jsou informace uvnitř tohoto čísla. Tento rok bude volební, ne jen do Poslanecké sněmovny, senátu, ale i komunální volby. Doufám, že v naší obci vy bereme do zastupitelstva tako vé občany, kteří budou dál zvelebovat naše Strážovice. Milí spoluobčané, přeji Vám rok plný zdraví, štěstí a spoko jenosti. MVDr. Vladimír Ždánský 1

2 Podìkování obèanùm Dìkujeme všem obèanùm, kteøí v zimním období odklízejí pøed svými domy sníh z chodníkù a cest v naší obci. Od Marie Terezie existuje obyèejný zvyk, že se každý obèan stará o chodníky pøiléhající k jeho nemovitosti. Chtìl bych moc požádat obèany naší obce, aby to, co pro nì bylo pøirozené doposud, naplòovali v zimních mìsících nadále a pomohli nám s údržbou v obci. I když platí chodníková vyhláška není v moci obecního úøadu, aby zajistil veškerou údržbu co nejrychleji. Ještì jednou dìkuji všem obèanùm za pochopení a pomoc. MVDr. Vladimír Ždánský Akce OÚ za rok 2009 Rekonstrukce vodovodu ulice na Stavìšice (VAK) Plynofikace pokraèování øadovek ,- Kè Projekt a tepelný audit zateplení školy II. èást ,- Kè Poøízení retardérù na cesty 6 ks ,- Kè Poøízení mìøièù rychlosti 2 ks ,- Kè Zmìna územního plánu ,- Kè Nová vývìsní skøíòka ,- Kè Kalové èerpadlo + pøíslušenství ,- Kè Zastavovací studie lokality Díly 2 a Pod Šlampovým ,- Kè Nové osvìtlení trati Za humny ,- Kè Nátìr pódia areálu vedle školy (materiál) 6.967,- Kè Oprava chodníku po škodì zpùsobené nákladním autem ,- Kè Poøízení altánu u Špidláku sponzorský dar od pana Jiøího Nedvìda 2

3 Jak dál s domovními odpady Od minulého roku platí obec svozové firmì za domovní odpad jednak za odvoz a zvláš za množství odvezeného odpadu na skládku. I když se to nezdá, je stále vìtší nárùst odvezeného odpadu. Za rok 2009 to bylo z naší obce 195 tun. Pøi placení na rok 2010 se od mnoha obèanù ozývalo: Platím za dva, chci dvì známky. Obèané si neuvìdomují, že èím více odpadu budou dávat do popelnic a nebudou tøídit, za odpad budeme platit stále více. Jen tìžce se chápe, když doposud se na jednu ètyøèlennou rodinu dávala 1 známka na popelnici a nyní si nìkteøí obèané na 2 osoby (nebo i 1 osobu) berou 2 známky, protože mají 2 popelnice. Proto žádáme obèany, aby co nejvíce odpad tøídili a nezvyšovali platbu pro všechny ostatní, kteøí poctivì tøídí odpad. Platby za odpady za rok 2009 Celkem obec zaplatila ,80 Kè. z toho: papír ,20 Kè plasty nebezpeèný odpad TKO (popelnice) ,20 Kè ,60 Kè ,80Kè Z toho vybráno od obèanù ,- Kè, zpìtný odbìr tøídìného odpadu ,- Kè od firmy EKO-KOM. Z rozpoètu obce doplaceno na TKO (popelnice) ,80 Kè a na tøídìný odpad ,- Kè. Oznámení: Na odvoz starých odìvù, kobercù a matrací bude pøistaven kontejner dne u transformátoru. Odvoz nebezpeèného odpadu bude v naší obci v sobotu od 9 do 12 hod. Základní škola a Mateøská škola Strážovice Rok a mìsíc ve Strážovicích Vážení obèané! Rok a mìsíc jsem pùsobila ve Strážovicích jako statutární zástupce paní øeditelky ve škole. Za tuto dobu jsem mnohé poznala. Poznala jsem Strážovice jako vesnici pìknou, upravenou, uklizenou. Je vidìt, že dbáte na èistotu a poøádek a to se mi moc líbí. Poznala jsem školu a mohu øíct, že mùj první dojem se stal dojmem trvalým. Pìkná budova, vybavená, zaøízená a udržovaná. Je dobré, že je všechno pod jednou støechou - škola, školka, kuchynì s jídelnou i tìlocvièna. Ještì nová okna a fasáda a dojem bude dokonalý. Nejen že se ušetøí energie, ale škola získá na kráse a pozornosti kolemjdoucích a kolemjedoucích. Stane se ozdobou obce. Z akcí,které jsme v tomto období pro dìti pøipravily, uvádím jen nìkteré. Zaèalo to loòským vánoèním zpíváním. Pøekvapila mì pøíprava, atmosféra i zájem veøejnosti o tuto akci. Školu navštívila Záchranná služba z Kyjova. Dìti se mohly projít sanitkou, Toma položili na lehátko, dávali umìlé dýchání a naložili do sanitky. Zážitek úžasný. Pøijela také policie. Ukázali dìtem zbranì, obušek, pouta a všechno, co k zásahu patøí. Odjíždìli s houkáním a to se nám líbilo. Další návštìva policie zásluhou pana Radka Kolaje. Pøipravili nám pìkný Den dìtí se cvièením, prohlídkou vybavení aut, besedou s dìtmi, posezením u táboráku s opékáním. Nakonec nás z myslivecké chaty zavezli až ke škole. Rovnìž myslivcùm dìkujeme za propùjèení chaty a ohništì s pøipraveným døevem. Na školním výletì jsme byli v ZOO v Hodonínì. Byl to hezký den, plný zážitkù ze setkání se zvíøaty. Dýòové strašení je opìt pìkná akce, která už se stala tradicí. Opìt mì pøekvapila velká úèast rodièù. Pìkné! Mé pùsobení zde bylo zakonèeno zpíváním u vánoèních stromkù. Vystoupení bylo velmi pìkné 3

4 a opìt se projevila soudržnost školy a rodièù. Tento rok zde byl pro mì obdobím velmi pøíjemným a do práce jsem se tìšila každý den. Dìkuji pracovníkùm obecního úøadu, vždy jsem se setkala se vstøícným a milým jednáním. Dìkuji svým spolupracovníkùm za to, že jsem mohla pøedat školu v poøádku a odejít s èistým stolem. Dìkuji rodièùm, že se o své dìti dobøe starají, spolupracují se školou a snaží se, aby jim školní povinnosti usnadnili. Dìkuji ale hlavnì dìtem, pro nì jsme tady. Jejich snaha nauèit se je pøíkladná a toho je tøeba využít. Doposud se jich nedotkla nechu ke škole a uèení a na tom se musí stavìt. Dìkuji panu MUDr. Linzerovi za sponzorský dar pro školu ve výši 5000 Kè. Je to od nìj velmi milé a šlechetné. Peníze budou použity pro výchovnou a vzdìlávací èinnost žákù. Pøeji Vám všem úspìšný nový rok 2010, zdraví, pohodu a spokojenost pøedevším v osobním životì. PaedDr. Jindra Faiglová ATLETIKA Natálie Kolajová navazuje na své loòské úspìchy I po pøechodu do vyšší vìkové kategorie je stejnì jako v pøedešlém roce 2008 Natálie Kolajová (1997) druhou nejlepší bìžkyní na okrese Hodonín, nyní ve vìkové kategorii mladších žákyò. Mezi nejvìtší úspìchy Natálie v roce 2009 patøí úèast na evropských atletických hrách dìtí v Brnì 8. záøí (European Kids Athletics Games 2009), kterých se zúèastnilo devìt stovek mladých talentù z 11 státù Evropy. V bìhu na 800m skonèila na 2. místì a medaili ji pøedal 33letý jamajský dálkaø James Beckford, støíbrný na MS 2003 v Paøíži a na halovém MS v Budapešti. V øíjnu si jako èlenka výbìru Jihomoravského kraje dobìhla na dostihovém závodišti v Pardubicích na Bìžeckém poháru mládeže soutìže krajù v bìhu na 1800m pro bronzovou medaili mezi 53 závodnicemi. Svou zimní atletickou pøípravu smìøuje k dosažení co nejlepších výsledkù na mistrovstvích republiky v roce V zaèínající sezonì 2010 se Natálce daøí zúroèovat kvalitní zimní pøípravu pod vedením trenéra Josefa Pazourka. V únoru 2010 obsadila na 4

5 halovém Mistrovství Moravy a Slezska starších žákyò v bìhu na 800 m 2. místo a tento výsledek potvrdila i 20. bøezna na Mistrovství Èeské republiky v pøespolním bìhu, které se konalo v Temelínì. I pøes ošklivì vypadající pád v úvodních 300 metrech závodu nakonec na této trati dlouhé 1500 m dobìhla po výborném finiši na 3. místì a stala se 3. nejrychlejší mladší žákyní v Èeské republice v pøespolním bìhu. Informace obèanùm obce Strážovice Èinnost SDH Strážovice za rok 2009 V roce 2009 nám pøibyli dva noví èlenové. Jsou to Radek Válek a Zdenìk Fúsek, kteøí se aktivnì zapojili do práce v našem sboru. Z èinnosti našeho sboru v roce 2009: Dne byl v naší obci vyhlášen poplach v dopoledních hodinách. Pøišli dva èlenové zásahové jednotky br. František Hlaváè a Tomáš Bárta. Do sedmi minut byli pøipraveni k výjezdu. Poplach byl po chvíli odvolán,protože se jednalo o požár ve Veselí nad Moravou a chybou na integrovaném záchranném systému byl vyhlášen poplach místo ve Strážnici ve Strážovicích. Zde je vidìt,že naší zásahové jednotce není lhostejné pøipravit se na zásah,i když v neúplné sestavì,protože ve všední den dopoledne je málokdo doma. Dne probìhl tradièní košt vína s ochutnávkou pomazánek od místních žen. Sešlo se asi 100vzorkù vína a skoro 40vzorkù pomazánek. K tanci i poslechu hrál pan Pospíšil z Damboøic. Pøišlo asi 100platících divákù a zábava se vydaøila. V této tradici budeme i nadále pokraèovat.. Naši dva øidièi Petr Dubný a Radek Luža se zúèastnili školení øidièù na profesní prùkazy v Hodonínì. Oba školení úspìšnì absolvovali. Radek Luža taktéž prošel školením na strojníka,takže máme dva strojníky a dva øidièe. Oba dva s dalšími èleny pøipravili naše vozidlo na STK. Vozidlo prošlo s malými nedostatky, ale na to, že je pøes 20let staré, je v perfektním stavu a slouží nám. V èervnu jsme se úèastnili okrskové soutìže v Archlebovì. Zkoušeli jsme nový systém požárního útoku, ale bohužel se nám nedaøilo. V útoku jsme skonèili na sedmém místì.ve štafetì jsme skonèili na pìkném 3.místì. Dne 17.listopadu jsme provedli brigádu v hasièské zbrojnici. Došlo 9 èlenù a byl proveden generální úklid všech místností a pøíprava auta na zimní provoz. Také jsme požádali kraj o dotaci na dovybavení požárního náøadí. Bohužel se na nás letos nedostalo.doufejme,že v roce 2010 budeme se žádostí úspìšnìjší. Za loòskou dotaci jsme poøídili motorové kalové èerpadlo HONDA, které se nám nìkolikrát osvìdèilo. Èištìní požární nádrže jsme letos nedìlali, z jara bylo nepøíznivé poèasí,v létì nelze vodu kvùli zásobì vody proti požárùm vypustit a na podzim se už vyèištìní nestihlo provézt. Proto jsme èištìní pøeložili až na rok Vážení, toto je v kostce èinnost našeho sboru za rok V letošním roce nás opìt èeká mnoho práce a bohužel podmínky budou ještì o nìco tvrdší než loni. Doufám, že spolupráce s OU, jako naším zøizovatelem i hlavním finanèním sponzorem bude na dobré úrovni jako loni. Pøeji všem v letošním roce hodnì trpìlivosti pøi øešení úkolù jak doma,v práci i v práci našeho sboru. Václav Svoboda 5

6 TJ Sokol Strážovice Fotbalový rok 2009 Vážení sportovní pøátelé, rok 2009 znamenal pro naši organizaci pøedevším stabilizaci A mužstva ve III. tøídì, a èásteènou rekonstrukci kabin a pøístavku. Tak jak to bývá v posledních letech tradicí, chod oddílu se nám daøilo zajistit díky podpoøe Obecního úøadu Strážovice, ing. Jaroslava Války, p. ing. Stupky a firmì BAXI zastupovanou Pavlem Polcrem, za kterou jim vøele dìkujeme. Též poøádáním kulturních akcí jenž jsou nemalým zdrojem finanèních prostøedkù. Stojí nás však hodnì èasu a úsilí. V neposlední øadì i sbìrem železného šrotu, jenž je ale v poslední dobì i díky hospodáøské recesi už ne tak výdìleèný, jak v minulosti. Do sezóny a vstoupilo A mužstvo pod vedením p. Petra Markuse, práci generálního managera a vedoucího mužstva vykonával p. Zbynìk Válka (pokud nebyl v trestu). Jarní èást soutìže jsme ukonèili na velice dobrém 3. místì za suverénì postupujícími Ždánicemi a druhými Sobùlkami. Podzim jsme až na pár špatných zápasù odehráli celkem solidnì a nebýt prohraného posledního zápasu na horké pùdì v Sobùlkách, mohli jsme být i první. Tak jsme skonèili opìt tøetí, ale jen díky horšímu skóre. Myslím, že tohle mužstvo má na to hrát na èele, ale bohužel mu chybí tréninková morálka jak mladších, tak v poslední dobì i tìch starších. Tak jako v minulé tak i v této sezónì nemáme v soutìži žádný mládežnický tým, což je velká škoda. Nìkolik hráèù máme na hostování a v pøípravce se nepodaøilo naplnit stav a navíc nebylo nikoho, kdo by mìl zájem trénovat. Je pozitivní, že v souèasné dobì v naši obci je mnoho malých dìtí, které by v budoucnu mohly obout kopaèky. Otázkou ale je, zda budou mít zájem a jestli je bude mít kdo vést k lásce k fotbalu. Rok 2009 pro nás zaèal výroèní èlenskou schùzí a úspìšným maškarným plesem, byly provedeny dva sbìry železného odpadu, které se mohly uskuteènit díky panu Miroslavu Holeèkovi, který nám pravidelnì pùjèuje traktor s vleèkou na tyto svozy. Tímto mu dìkujeme. Na høišti se kromì bìžného seèení provedlo tak jako každý rok po skonèení podzimní èásti, èásteèné dorovnání hlínou a pískem. Dále jsme nemalým množstvím travního semene cirka 80 kg podseli høištì. Po celý rok jsme bojovali s plevelem, pøedevším pampeliškou. Nemalé finanèní prostøedky a pøedevším mnoho èasu nás stojí údržba sekaèky, o kterou se vzornì stará pan Prokop Pelikán. Na jaøe jsme provedli rekonstrukci stropu na pøístavku. Koneènì se nám povedlo udìlat celkovou rekonstrukci koupelny v kabinách a na pánských záchodcích. Už se nemusíme stydìt za katastrofální stav sociálního zaøízení a za to patøí velké díky obci Strážovice bez jejíž finanèní pomoci a dotaci od okresního fotbalového svazu bychom to nikdy nezvládli. V letošním roce jsme uspoøádali maškarní ples. Dále ve dnech od 26. do 27. èervna budeme poøádat oslavy k výroèí 70-ti let založení TJ Sokolu Strážovice. Tímto bych rád požádal všechny fotbalisty a èleny o pomoc pøi pøípravách tìchto oslav. Dále plánujeme opravu hospodáøské místnosti a nátìr zábradlí, jelikož jsme to loni nestihli. V naší TJ pùsobí dva rozhodèí pan Jan Hromek a novì i Petr Malík. Èlenem výboru Èeskomoravského fotbalového svazu v Hodonínì je pan Miroslav Hlavinka. Za tuto práci jim dìkuji. Ještì jednou velké díky tìm, kteøí se podílí na chodu organizace TJ SOKOL STRÁŽOVICE, na budování a zkrášlování fotbalovì sportovního areálu. Pøeji Vám mnoho sportovních i osobních úspìchù v tomto roce. Ladislav Vaòkát 6

7 Myslivecké sdružení STARÁ HORA Strážovice Od února 2009 zastupuje myslivecké sdružení výbor ve složení: Bc. Radek Kolaja - pøedseda, František Lažek místopøedseda, Ing. Jindøich Šmehlík hospodáø, Radek Luža pokladník, František Kolaja jednatel. Myslivost je dobrovolná èinnost provádìna na èerstvém vzduchu, sloužící k osvìžení a rekreaci, otužující a posilující tìlo i ducha. V první øadì však myslivci musí vykonat spoustu práce. V roce 2009, jako každý rok, jsme museli pøedevším zajistit dostatek krmiva a od podzimu po celou zimu ho pøedkládat zvìøi, aby snadnìji pøeèkala období zimního strádání. Odmìnou za celoroèní péèi je myslivci samotný regulaèní lov. Myslivecké sdružení se zapojuje do kulturní èinnosti obce poøádáním mysliveckého plesu, pøíspìvkem dìtem na maškarní bál a poskytováním areálu myslivecké chaty pøi Dni dìtí. Následkem mechanizace a chemizace v zemìdìlství, necitlivých zmìn krajiny dochází k úbytku nìkterých druhù zvìøe. Proto se snažíme o ochranu koroptve polní a realizujeme divoký (pøirozený) chov bažantù, který spoèívá v nákupu, vysazování do honitby a následné ochranì s doèasným pøikrmováním. Od roku 2009 je naše honitba souèástí vymezené koroptví oblasti, což umožòuje zamezit urèitým negativním zásahùm do krajiny. V souvislosti s ochranou a péèí o krajinu si mùžeme pøipomenout, že pøed 100 lety byl stromky osázen, všem strážovským obèanùm dobøe známý, pahorek Špidlák. Tomuto místu se nevyhnuly v posledních letech vichøice, které vyvrátily a zlámaly mnoho stromù. Polom byl èleny mysliveckého sdružení odklizen, ale bude také nezbytné tento porost doplnit novou výsadbou. Za zmínku stojí nìkolik úspìchù, které mají pùvod v našem mysliveckém sdružení a svìdèí o úrovni èinnosti a nasazení všech èlenù. V roce 2009 byla na svìtové výstavì v Ústí nad Labem ocenìna trofej (paroží) srnce, uloveného v roce 2008 v naší honitbì Františkem Kolajou, ocenìna støíbrnou medailí. Lovecký pes-fena z našeho MS (výmarský ohaø, Andra Bellus Nitor) v záøí 2009 vyhrála v konkurenci 18-ti psù podzimní zkoušky ohaøù na okrese Hodonín. Podìkování za pomoc a podporu naší èinnosti patøí obci Strážovice, Honebnímu spoleèenství Strážovice, Zemagru Strážovice, Ing. Petru Chaloupkovi a panu Josefu Svobodovi. 7

8 Kulturní akce v roce Myslivecký ples, poøádalo Myslivecké sdružení Stará hora Strážovice, hrál Adam Kania. Pro hosty byly pøipraveny zvìøinové speciality a bohatá tombola vèetnì zvìøe Maškarní ples, poøádala TJ Sokol Strážovice. K tanci i poslechu hrálo DOU Vávra. Byla pøipravena velmi bohatá tombola Kdo to ví? Pìtièlenné soutìžní družstvo ze Strážovic se zúèastnilo v Nenkovicích vìdomostní soutìže Kdo to ví?. Mezi sebou soutìžila družstva ze Strážovic, Stavìšic, Nenkovic a Želetic. Vyhrálo družstvo ze Strážovic ve složení: Alenka Slabáková, Erika Petøíèková, Mgr. Pavel Vala, Jiøí Luža a Marek Mündl O velikonocích poøádal Sbor dobrovolných hasièù Tradièní ochutnávku vína a pomazánek. Akci hudbou doprovázel Josef Pospíšil z Damboøic Obec Strážovice a kulturní komise uspoøádala Besedu s dùchodci. K tanci i poslechu hrál Miroslav Fridrich, zazpíval ženský a mužský sbor ze Strážovic Základní škola a Mateøská škola Strážovice uspoøádala pro dìti Dìtský karneval. Pro dìti byly pøipraveny soutìže, sladké odmìny a bohatá tombola. 8

9 Vítání obèánkù. Obec Strážovice a kulturní komise pøivítala mezi obèany Strážovic 5 dìtí Základní škola a Mateøská škola s Obcí Strážovice pøipravila pro maminky, babièky, tety a ostatní ženy oslavu Dne matek. Spolu a dìtmi úèinkoval mužský sbor Strážovice Podzimní prázdninový výlet. Kulturní komise poøádala pro strážovské dìti zájezd do krytého bazénu do Vyškova Tradièní krojované hody, v pátek stavìní máje, v sobotu tradièní hodové zvyky, hrála DH Sobuláci Malování na textil, kulturní komise uspoøádala pro dìti a ostatní zájemce malování na trièka. O hezké pøedvádìní s barvièkami na trièka se postarala Romana Pelikánová a Lucie Schovancová Obec Strážovice poøádala Malé hody, hrála DH Vlkošáci Obec Strážovice poøádala zájezd na divadelní pøedstavení do Uherského Hradištì na hru = 6. O divadlo byl velký zájem Kateøinská zábava, hrála DH Sobuláci III. Adventní prodejní výstava, poøádala kulturní komise 9

10 Vánoèní zpívání u stromku, se svým krásným programem vystoupily dìti ze základní a mateøské školy, zpíval ženský a mužský sbor a doprovázela cimbálová muzika Kyjovánek. Rady pro seniory Vánoèní koncert ve strážovském kostele. Vystoupil národopisný soubor Nenkovjánek a Cimbálová muzika Babí lom. Pøi nakupování mìjte kabelku nebo tašku neustále pod dohledem. Nikdy tašku neodkládejte do nákupního vozíku, je to rychlý zpùsob, jak o ni pøijít. Noste doklady, peníze, klíèe, mobil v tašce nebo kabelce, která má nìkolik vnitøních kapes pro jejich umístìní. Nepøijímejte nabízený doprovod ani odvoz od lidí, které neznáte. Pro vìtší pocit bezpeèí mùžete nosit v tašce nìjaký sprej (deodorant, malý lak na vlasy, slzný plyn), který v pøípadì ohrožení mùžete použít proti útoèníkovi - sprej držte pøi cestì v ruce. Nepouštìjte se do hovoru s osobami, které neznáte a osloví Vás v blízkosti domu nebo když odemykáte dùm nebo byt. Je velmi èasté, že tyto osoby jsou sympatické, dùvìryhodné a mají nachystané velmi srozumitelné dotazy a èasto žádají o pomoc a radu. Nenechte se zmást, bývá to jedna z nejèastìjších léèek a zpùsob jak Vás okrást. Pokud jezdíte na kole, nikdy si nedávejte tašku na zadní nosiè do košíku. Pro zlodìje je to snad- ná koøist. Za jízdy tašku z košíku odcizí. Na dveøích nebo zvonku je lepší mít mužské jméno nebo pøíjmení v množném èísle. Pokud Vás nìkdo osloví jménem, ještì to neznamená, že Vás zná, mohl si ho pøeèíst na jmenovce. Cizí lidi si do bytu nepouštìjte vùbec. Na vstupní dveøe si poøiïte panoramatické kukátko a bezpeènostní øetízek. Zamykejte vstupní dveøe, i když jdete tøeba jenom k sousedce nebo na zahradu. Není dobré mít doma vìtší množství penìz v hotovosti.peníze mùžete ukládat na úèty do bank nebo spoøitelny. Peníze si pak mùžete vybírat u pøepážky bank nebo v bankomatu. Kód (PIN) karty nemívejte nikdy napsaný na kartì nebo na lísteèku v penìžence. V pøípadì jakýchkoliv problémù nebo potíží volejte bezplatnou tísòovou linku policie 158. Poradit a pomoci Vám také mohou na krizové lince pro seniory, která je bezplatná nebo

11 Strážovský ženský sbor RADOST Proè RADOST? Radost je nìco, co prožíváme všichni. Radujeme se z východu a západu slunce, že máme modré nebe nad hlavou, že se ráno vzbudíme, i když nás všechno bolí, máme radost z lidí, kteøí jsou dobøí, neokrádají druhé a pomáhají nezjištnì lidem v nemocích a nesnázích. Radost máme hlavnì z toho že žijeme. Pro zlehèení mnohdy tìžkých životních podmínek dìláme to, co je pro nás nejmilejší - zpíváme si. Snažíme se zpívat strážovským dialektem písnièky moravské - strážovské, aby se zachovaly ty, co si zpívali pøedci (staøenky a staøeèci), aby historické písnièky si zpívali i za 100 let. Zpíváme také písnièky, který mají text zamìøený pøímo na urèitou osobu nebo i pøíležitost. V roce 2009 jsme si zazpívali asi 6x ve Strážovicích a 2x v Kyjovì (Centrum služeb pro seniory). Zpívá nás ze srdce asi 14 žen. Máme rády zpìv a Strážovice. Napø.: Víte, kde sú Strážovice? Na Kyjov se dívají. Dìdinka jak z pohlednice všecí si tu zpívají. Ta písnièka ze Strážovic - jen o lásce vypráví, jak se lidi mají rádi milují se potají. Na kopci sú Strážovice Kyjov je na dolinì, dojdite k nám na besedu - zazpívat si pøi vínì! Slabáková Alenka Èinnost mužského sboru v roce 2009 Scházíme se dle potøeby na zkouškách v nedìli dopoledne. V roce 2009 jsme mìli 9 akcí sboru jsme zpívali na besedì s dùchodci 1.5. úèast na kulturní slavnosti v Želeticích 9.5. Folklorní festival Ždánice Den matek Strážovice zpívání mužských sborù v Archlebovì u pøíležitosti 10 let sboru Archlebov tradièní úèast na Koseckých písních v Buchlovicích farní slavnost Želetice pøedhodové zpívání pøi stavìní máje na hody Strážovice zpívání u vánoèního stromu Strážovice 11

12 Statistika V roce 2009 se do naší obce k trvalému pobytu pøihlásilo 9 obèanù a z trvalého pobytu se odhlásilo 7 obèanù. K mají Strážovice 546 obyvatel. Tøíkrálová sbírka Narození Nikolas Bocián è. 187 Sebastian Bobot è. 208 Aneta Šimeèková è. 181 Soòa Ratuská è. 101 Sòatky Vladimíra Brhelová - Petr Machálek Zdeòka Š astná - Petr Ždánský Úmrtí Ludmila Horáková è. 38 Emilie Novotná è. 49 Josefa Krèová è. 84 Bohumil Procházka è. 83 Štìpánka Viktorýnová è. 73 Marie Šurýnová è. 52 V naší obci se pøi Tøíkrálové sbírce vybralo ,- Kè a 10 EURO. Dùležitá telefonní èísla E-on Jihomoravská energetika RWE Jihomoravské plynárny Jednotné evropské èíslo tísòového volání 112 Hasièi 150 Záchranka 155 Policie 158 Pohotovost - Nemocnice Kyjov Tel.: Informace obèanùm obce Strážovice Srážky v roce 2009 Bøezen Duben Kvìten Èerven Èervenec Srpen Záøí Øíjen Listopad 86 mm 3 mm 76 mm 113 mm 132 mm 59 mm 16 mm 32 mm 61 mm Srážky za 9 mìsícù celkem 578 mm. Víte, že... v roce 1839 chodilo do školy 107 žákù? v roce 1864 chodilo do školy 96 dìtí? v roce 1870 žilo ve Strážovicích ve 133 domech 639 obyvatel? Mateøská škola by zøízena ve školní budovì v roce 1947? po roce 1848 byly ve Strážovicích pálenice v èíslech 7, 39, 44 nebo si lidé zvali pálenice pojízdné? Všeobecná LSPP(brána) Pracovní dny Nepracovní dny Dìtská LSPP(UNK) Pondìlí - ètvrtek Pátek Nepracovní dny Stomalogická LSPP Nepracovní dny Pozvánka Dne od se v tìlocviènì školy koná beseda s dùchodci s bohatým kulturním programem. Na 28. srpna 2010 pøipravuje Mikroregion BABÍ LOM sešlost lidu ve folklorním duchu. Provoz lékaøské služby první pomoci v nemocnici Kyjov od tel.: :30-22:00 hod 08:00-20:00 hod tel.: :30-22:00 hod 16:00-22:00 hod 08:00-20:00 hod tel :00-13:00 hod Nejbližší pohotovost s nepøetržitým provozem Stomalogická Karáskova 11, Brno-Židenice Lékarenská á - Kolištì 846/47, Brno 12

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

Volby 2014 Nová elektroinstalace ve škole Tøi poháry v pétanque pro seniory Vizovice v Orelské florbalové lize 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané, když píši tyto øádky, je za oknem krásný, teplý

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE

ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE 131 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Èervenec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Nìkteré aktuální postøehy z období pøed prázdninami Letošní poèasí nám pøipomnìlo ve své drsné realitì i trvající potenciální ohrožení

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více