Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10"

Transkript

1 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2009 str Ženský sbor RADOST str. 11 Vážení spoluobèané, jsme na prahu roku začínající už desítkou, do kterého vstupu jeme s novými tužbami a myšlen kami. I když se i financování naší obce dotkla finanční krize, není to tak dramatické jako u státního rozpočtu. V loňském roce se nám poda řilo prosadit provedení generál ní opravy vodovodu na Stavěšice. Provedli jsme prodlou žení plynofikace řadovek. Poda řilo se nám získat dotace na zateplení a výměnu oken do naší školy. Tuto akci budeme chtít pro vést v prázdninových měsících. V prosinci jsme podali žádost na Ministerstvo zemědělství na získání dotací pro ČOV Strážo vice, Stavěšice. O dalších men ších akcích jsou informace uvnitř tohoto čísla. Tento rok bude volební, ne jen do Poslanecké sněmovny, senátu, ale i komunální volby. Doufám, že v naší obci vy bereme do zastupitelstva tako vé občany, kteří budou dál zvelebovat naše Strážovice. Milí spoluobčané, přeji Vám rok plný zdraví, štěstí a spoko jenosti. MVDr. Vladimír Ždánský 1

2 Podìkování obèanùm Dìkujeme všem obèanùm, kteøí v zimním období odklízejí pøed svými domy sníh z chodníkù a cest v naší obci. Od Marie Terezie existuje obyèejný zvyk, že se každý obèan stará o chodníky pøiléhající k jeho nemovitosti. Chtìl bych moc požádat obèany naší obce, aby to, co pro nì bylo pøirozené doposud, naplòovali v zimních mìsících nadále a pomohli nám s údržbou v obci. I když platí chodníková vyhláška není v moci obecního úøadu, aby zajistil veškerou údržbu co nejrychleji. Ještì jednou dìkuji všem obèanùm za pochopení a pomoc. MVDr. Vladimír Ždánský Akce OÚ za rok 2009 Rekonstrukce vodovodu ulice na Stavìšice (VAK) Plynofikace pokraèování øadovek ,- Kè Projekt a tepelný audit zateplení školy II. èást ,- Kè Poøízení retardérù na cesty 6 ks ,- Kè Poøízení mìøièù rychlosti 2 ks ,- Kè Zmìna územního plánu ,- Kè Nová vývìsní skøíòka ,- Kè Kalové èerpadlo + pøíslušenství ,- Kè Zastavovací studie lokality Díly 2 a Pod Šlampovým ,- Kè Nové osvìtlení trati Za humny ,- Kè Nátìr pódia areálu vedle školy (materiál) 6.967,- Kè Oprava chodníku po škodì zpùsobené nákladním autem ,- Kè Poøízení altánu u Špidláku sponzorský dar od pana Jiøího Nedvìda 2

3 Jak dál s domovními odpady Od minulého roku platí obec svozové firmì za domovní odpad jednak za odvoz a zvláš za množství odvezeného odpadu na skládku. I když se to nezdá, je stále vìtší nárùst odvezeného odpadu. Za rok 2009 to bylo z naší obce 195 tun. Pøi placení na rok 2010 se od mnoha obèanù ozývalo: Platím za dva, chci dvì známky. Obèané si neuvìdomují, že èím více odpadu budou dávat do popelnic a nebudou tøídit, za odpad budeme platit stále více. Jen tìžce se chápe, když doposud se na jednu ètyøèlennou rodinu dávala 1 známka na popelnici a nyní si nìkteøí obèané na 2 osoby (nebo i 1 osobu) berou 2 známky, protože mají 2 popelnice. Proto žádáme obèany, aby co nejvíce odpad tøídili a nezvyšovali platbu pro všechny ostatní, kteøí poctivì tøídí odpad. Platby za odpady za rok 2009 Celkem obec zaplatila ,80 Kè. z toho: papír ,20 Kè plasty nebezpeèný odpad TKO (popelnice) ,20 Kè ,60 Kè ,80Kè Z toho vybráno od obèanù ,- Kè, zpìtný odbìr tøídìného odpadu ,- Kè od firmy EKO-KOM. Z rozpoètu obce doplaceno na TKO (popelnice) ,80 Kè a na tøídìný odpad ,- Kè. Oznámení: Na odvoz starých odìvù, kobercù a matrací bude pøistaven kontejner dne u transformátoru. Odvoz nebezpeèného odpadu bude v naší obci v sobotu od 9 do 12 hod. Základní škola a Mateøská škola Strážovice Rok a mìsíc ve Strážovicích Vážení obèané! Rok a mìsíc jsem pùsobila ve Strážovicích jako statutární zástupce paní øeditelky ve škole. Za tuto dobu jsem mnohé poznala. Poznala jsem Strážovice jako vesnici pìknou, upravenou, uklizenou. Je vidìt, že dbáte na èistotu a poøádek a to se mi moc líbí. Poznala jsem školu a mohu øíct, že mùj první dojem se stal dojmem trvalým. Pìkná budova, vybavená, zaøízená a udržovaná. Je dobré, že je všechno pod jednou støechou - škola, školka, kuchynì s jídelnou i tìlocvièna. Ještì nová okna a fasáda a dojem bude dokonalý. Nejen že se ušetøí energie, ale škola získá na kráse a pozornosti kolemjdoucích a kolemjedoucích. Stane se ozdobou obce. Z akcí,které jsme v tomto období pro dìti pøipravily, uvádím jen nìkteré. Zaèalo to loòským vánoèním zpíváním. Pøekvapila mì pøíprava, atmosféra i zájem veøejnosti o tuto akci. Školu navštívila Záchranná služba z Kyjova. Dìti se mohly projít sanitkou, Toma položili na lehátko, dávali umìlé dýchání a naložili do sanitky. Zážitek úžasný. Pøijela také policie. Ukázali dìtem zbranì, obušek, pouta a všechno, co k zásahu patøí. Odjíždìli s houkáním a to se nám líbilo. Další návštìva policie zásluhou pana Radka Kolaje. Pøipravili nám pìkný Den dìtí se cvièením, prohlídkou vybavení aut, besedou s dìtmi, posezením u táboráku s opékáním. Nakonec nás z myslivecké chaty zavezli až ke škole. Rovnìž myslivcùm dìkujeme za propùjèení chaty a ohništì s pøipraveným døevem. Na školním výletì jsme byli v ZOO v Hodonínì. Byl to hezký den, plný zážitkù ze setkání se zvíøaty. Dýòové strašení je opìt pìkná akce, která už se stala tradicí. Opìt mì pøekvapila velká úèast rodièù. Pìkné! Mé pùsobení zde bylo zakonèeno zpíváním u vánoèních stromkù. Vystoupení bylo velmi pìkné 3

4 a opìt se projevila soudržnost školy a rodièù. Tento rok zde byl pro mì obdobím velmi pøíjemným a do práce jsem se tìšila každý den. Dìkuji pracovníkùm obecního úøadu, vždy jsem se setkala se vstøícným a milým jednáním. Dìkuji svým spolupracovníkùm za to, že jsem mohla pøedat školu v poøádku a odejít s èistým stolem. Dìkuji rodièùm, že se o své dìti dobøe starají, spolupracují se školou a snaží se, aby jim školní povinnosti usnadnili. Dìkuji ale hlavnì dìtem, pro nì jsme tady. Jejich snaha nauèit se je pøíkladná a toho je tøeba využít. Doposud se jich nedotkla nechu ke škole a uèení a na tom se musí stavìt. Dìkuji panu MUDr. Linzerovi za sponzorský dar pro školu ve výši 5000 Kè. Je to od nìj velmi milé a šlechetné. Peníze budou použity pro výchovnou a vzdìlávací èinnost žákù. Pøeji Vám všem úspìšný nový rok 2010, zdraví, pohodu a spokojenost pøedevším v osobním životì. PaedDr. Jindra Faiglová ATLETIKA Natálie Kolajová navazuje na své loòské úspìchy I po pøechodu do vyšší vìkové kategorie je stejnì jako v pøedešlém roce 2008 Natálie Kolajová (1997) druhou nejlepší bìžkyní na okrese Hodonín, nyní ve vìkové kategorii mladších žákyò. Mezi nejvìtší úspìchy Natálie v roce 2009 patøí úèast na evropských atletických hrách dìtí v Brnì 8. záøí (European Kids Athletics Games 2009), kterých se zúèastnilo devìt stovek mladých talentù z 11 státù Evropy. V bìhu na 800m skonèila na 2. místì a medaili ji pøedal 33letý jamajský dálkaø James Beckford, støíbrný na MS 2003 v Paøíži a na halovém MS v Budapešti. V øíjnu si jako èlenka výbìru Jihomoravského kraje dobìhla na dostihovém závodišti v Pardubicích na Bìžeckém poháru mládeže soutìže krajù v bìhu na 1800m pro bronzovou medaili mezi 53 závodnicemi. Svou zimní atletickou pøípravu smìøuje k dosažení co nejlepších výsledkù na mistrovstvích republiky v roce V zaèínající sezonì 2010 se Natálce daøí zúroèovat kvalitní zimní pøípravu pod vedením trenéra Josefa Pazourka. V únoru 2010 obsadila na 4

5 halovém Mistrovství Moravy a Slezska starších žákyò v bìhu na 800 m 2. místo a tento výsledek potvrdila i 20. bøezna na Mistrovství Èeské republiky v pøespolním bìhu, které se konalo v Temelínì. I pøes ošklivì vypadající pád v úvodních 300 metrech závodu nakonec na této trati dlouhé 1500 m dobìhla po výborném finiši na 3. místì a stala se 3. nejrychlejší mladší žákyní v Èeské republice v pøespolním bìhu. Informace obèanùm obce Strážovice Èinnost SDH Strážovice za rok 2009 V roce 2009 nám pøibyli dva noví èlenové. Jsou to Radek Válek a Zdenìk Fúsek, kteøí se aktivnì zapojili do práce v našem sboru. Z èinnosti našeho sboru v roce 2009: Dne byl v naší obci vyhlášen poplach v dopoledních hodinách. Pøišli dva èlenové zásahové jednotky br. František Hlaváè a Tomáš Bárta. Do sedmi minut byli pøipraveni k výjezdu. Poplach byl po chvíli odvolán,protože se jednalo o požár ve Veselí nad Moravou a chybou na integrovaném záchranném systému byl vyhlášen poplach místo ve Strážnici ve Strážovicích. Zde je vidìt,že naší zásahové jednotce není lhostejné pøipravit se na zásah,i když v neúplné sestavì,protože ve všední den dopoledne je málokdo doma. Dne probìhl tradièní košt vína s ochutnávkou pomazánek od místních žen. Sešlo se asi 100vzorkù vína a skoro 40vzorkù pomazánek. K tanci i poslechu hrál pan Pospíšil z Damboøic. Pøišlo asi 100platících divákù a zábava se vydaøila. V této tradici budeme i nadále pokraèovat.. Naši dva øidièi Petr Dubný a Radek Luža se zúèastnili školení øidièù na profesní prùkazy v Hodonínì. Oba školení úspìšnì absolvovali. Radek Luža taktéž prošel školením na strojníka,takže máme dva strojníky a dva øidièe. Oba dva s dalšími èleny pøipravili naše vozidlo na STK. Vozidlo prošlo s malými nedostatky, ale na to, že je pøes 20let staré, je v perfektním stavu a slouží nám. V èervnu jsme se úèastnili okrskové soutìže v Archlebovì. Zkoušeli jsme nový systém požárního útoku, ale bohužel se nám nedaøilo. V útoku jsme skonèili na sedmém místì.ve štafetì jsme skonèili na pìkném 3.místì. Dne 17.listopadu jsme provedli brigádu v hasièské zbrojnici. Došlo 9 èlenù a byl proveden generální úklid všech místností a pøíprava auta na zimní provoz. Také jsme požádali kraj o dotaci na dovybavení požárního náøadí. Bohužel se na nás letos nedostalo.doufejme,že v roce 2010 budeme se žádostí úspìšnìjší. Za loòskou dotaci jsme poøídili motorové kalové èerpadlo HONDA, které se nám nìkolikrát osvìdèilo. Èištìní požární nádrže jsme letos nedìlali, z jara bylo nepøíznivé poèasí,v létì nelze vodu kvùli zásobì vody proti požárùm vypustit a na podzim se už vyèištìní nestihlo provézt. Proto jsme èištìní pøeložili až na rok Vážení, toto je v kostce èinnost našeho sboru za rok V letošním roce nás opìt èeká mnoho práce a bohužel podmínky budou ještì o nìco tvrdší než loni. Doufám, že spolupráce s OU, jako naším zøizovatelem i hlavním finanèním sponzorem bude na dobré úrovni jako loni. Pøeji všem v letošním roce hodnì trpìlivosti pøi øešení úkolù jak doma,v práci i v práci našeho sboru. Václav Svoboda 5

6 TJ Sokol Strážovice Fotbalový rok 2009 Vážení sportovní pøátelé, rok 2009 znamenal pro naši organizaci pøedevším stabilizaci A mužstva ve III. tøídì, a èásteènou rekonstrukci kabin a pøístavku. Tak jak to bývá v posledních letech tradicí, chod oddílu se nám daøilo zajistit díky podpoøe Obecního úøadu Strážovice, ing. Jaroslava Války, p. ing. Stupky a firmì BAXI zastupovanou Pavlem Polcrem, za kterou jim vøele dìkujeme. Též poøádáním kulturních akcí jenž jsou nemalým zdrojem finanèních prostøedkù. Stojí nás však hodnì èasu a úsilí. V neposlední øadì i sbìrem železného šrotu, jenž je ale v poslední dobì i díky hospodáøské recesi už ne tak výdìleèný, jak v minulosti. Do sezóny a vstoupilo A mužstvo pod vedením p. Petra Markuse, práci generálního managera a vedoucího mužstva vykonával p. Zbynìk Válka (pokud nebyl v trestu). Jarní èást soutìže jsme ukonèili na velice dobrém 3. místì za suverénì postupujícími Ždánicemi a druhými Sobùlkami. Podzim jsme až na pár špatných zápasù odehráli celkem solidnì a nebýt prohraného posledního zápasu na horké pùdì v Sobùlkách, mohli jsme být i první. Tak jsme skonèili opìt tøetí, ale jen díky horšímu skóre. Myslím, že tohle mužstvo má na to hrát na èele, ale bohužel mu chybí tréninková morálka jak mladších, tak v poslední dobì i tìch starších. Tak jako v minulé tak i v této sezónì nemáme v soutìži žádný mládežnický tým, což je velká škoda. Nìkolik hráèù máme na hostování a v pøípravce se nepodaøilo naplnit stav a navíc nebylo nikoho, kdo by mìl zájem trénovat. Je pozitivní, že v souèasné dobì v naši obci je mnoho malých dìtí, které by v budoucnu mohly obout kopaèky. Otázkou ale je, zda budou mít zájem a jestli je bude mít kdo vést k lásce k fotbalu. Rok 2009 pro nás zaèal výroèní èlenskou schùzí a úspìšným maškarným plesem, byly provedeny dva sbìry železného odpadu, které se mohly uskuteènit díky panu Miroslavu Holeèkovi, který nám pravidelnì pùjèuje traktor s vleèkou na tyto svozy. Tímto mu dìkujeme. Na høišti se kromì bìžného seèení provedlo tak jako každý rok po skonèení podzimní èásti, èásteèné dorovnání hlínou a pískem. Dále jsme nemalým množstvím travního semene cirka 80 kg podseli høištì. Po celý rok jsme bojovali s plevelem, pøedevším pampeliškou. Nemalé finanèní prostøedky a pøedevším mnoho èasu nás stojí údržba sekaèky, o kterou se vzornì stará pan Prokop Pelikán. Na jaøe jsme provedli rekonstrukci stropu na pøístavku. Koneènì se nám povedlo udìlat celkovou rekonstrukci koupelny v kabinách a na pánských záchodcích. Už se nemusíme stydìt za katastrofální stav sociálního zaøízení a za to patøí velké díky obci Strážovice bez jejíž finanèní pomoci a dotaci od okresního fotbalového svazu bychom to nikdy nezvládli. V letošním roce jsme uspoøádali maškarní ples. Dále ve dnech od 26. do 27. èervna budeme poøádat oslavy k výroèí 70-ti let založení TJ Sokolu Strážovice. Tímto bych rád požádal všechny fotbalisty a èleny o pomoc pøi pøípravách tìchto oslav. Dále plánujeme opravu hospodáøské místnosti a nátìr zábradlí, jelikož jsme to loni nestihli. V naší TJ pùsobí dva rozhodèí pan Jan Hromek a novì i Petr Malík. Èlenem výboru Èeskomoravského fotbalového svazu v Hodonínì je pan Miroslav Hlavinka. Za tuto práci jim dìkuji. Ještì jednou velké díky tìm, kteøí se podílí na chodu organizace TJ SOKOL STRÁŽOVICE, na budování a zkrášlování fotbalovì sportovního areálu. Pøeji Vám mnoho sportovních i osobních úspìchù v tomto roce. Ladislav Vaòkát 6

7 Myslivecké sdružení STARÁ HORA Strážovice Od února 2009 zastupuje myslivecké sdružení výbor ve složení: Bc. Radek Kolaja - pøedseda, František Lažek místopøedseda, Ing. Jindøich Šmehlík hospodáø, Radek Luža pokladník, František Kolaja jednatel. Myslivost je dobrovolná èinnost provádìna na èerstvém vzduchu, sloužící k osvìžení a rekreaci, otužující a posilující tìlo i ducha. V první øadì však myslivci musí vykonat spoustu práce. V roce 2009, jako každý rok, jsme museli pøedevším zajistit dostatek krmiva a od podzimu po celou zimu ho pøedkládat zvìøi, aby snadnìji pøeèkala období zimního strádání. Odmìnou za celoroèní péèi je myslivci samotný regulaèní lov. Myslivecké sdružení se zapojuje do kulturní èinnosti obce poøádáním mysliveckého plesu, pøíspìvkem dìtem na maškarní bál a poskytováním areálu myslivecké chaty pøi Dni dìtí. Následkem mechanizace a chemizace v zemìdìlství, necitlivých zmìn krajiny dochází k úbytku nìkterých druhù zvìøe. Proto se snažíme o ochranu koroptve polní a realizujeme divoký (pøirozený) chov bažantù, který spoèívá v nákupu, vysazování do honitby a následné ochranì s doèasným pøikrmováním. Od roku 2009 je naše honitba souèástí vymezené koroptví oblasti, což umožòuje zamezit urèitým negativním zásahùm do krajiny. V souvislosti s ochranou a péèí o krajinu si mùžeme pøipomenout, že pøed 100 lety byl stromky osázen, všem strážovským obèanùm dobøe známý, pahorek Špidlák. Tomuto místu se nevyhnuly v posledních letech vichøice, které vyvrátily a zlámaly mnoho stromù. Polom byl èleny mysliveckého sdružení odklizen, ale bude také nezbytné tento porost doplnit novou výsadbou. Za zmínku stojí nìkolik úspìchù, které mají pùvod v našem mysliveckém sdružení a svìdèí o úrovni èinnosti a nasazení všech èlenù. V roce 2009 byla na svìtové výstavì v Ústí nad Labem ocenìna trofej (paroží) srnce, uloveného v roce 2008 v naší honitbì Františkem Kolajou, ocenìna støíbrnou medailí. Lovecký pes-fena z našeho MS (výmarský ohaø, Andra Bellus Nitor) v záøí 2009 vyhrála v konkurenci 18-ti psù podzimní zkoušky ohaøù na okrese Hodonín. Podìkování za pomoc a podporu naší èinnosti patøí obci Strážovice, Honebnímu spoleèenství Strážovice, Zemagru Strážovice, Ing. Petru Chaloupkovi a panu Josefu Svobodovi. 7

8 Kulturní akce v roce Myslivecký ples, poøádalo Myslivecké sdružení Stará hora Strážovice, hrál Adam Kania. Pro hosty byly pøipraveny zvìøinové speciality a bohatá tombola vèetnì zvìøe Maškarní ples, poøádala TJ Sokol Strážovice. K tanci i poslechu hrálo DOU Vávra. Byla pøipravena velmi bohatá tombola Kdo to ví? Pìtièlenné soutìžní družstvo ze Strážovic se zúèastnilo v Nenkovicích vìdomostní soutìže Kdo to ví?. Mezi sebou soutìžila družstva ze Strážovic, Stavìšic, Nenkovic a Želetic. Vyhrálo družstvo ze Strážovic ve složení: Alenka Slabáková, Erika Petøíèková, Mgr. Pavel Vala, Jiøí Luža a Marek Mündl O velikonocích poøádal Sbor dobrovolných hasièù Tradièní ochutnávku vína a pomazánek. Akci hudbou doprovázel Josef Pospíšil z Damboøic Obec Strážovice a kulturní komise uspoøádala Besedu s dùchodci. K tanci i poslechu hrál Miroslav Fridrich, zazpíval ženský a mužský sbor ze Strážovic Základní škola a Mateøská škola Strážovice uspoøádala pro dìti Dìtský karneval. Pro dìti byly pøipraveny soutìže, sladké odmìny a bohatá tombola. 8

9 Vítání obèánkù. Obec Strážovice a kulturní komise pøivítala mezi obèany Strážovic 5 dìtí Základní škola a Mateøská škola s Obcí Strážovice pøipravila pro maminky, babièky, tety a ostatní ženy oslavu Dne matek. Spolu a dìtmi úèinkoval mužský sbor Strážovice Podzimní prázdninový výlet. Kulturní komise poøádala pro strážovské dìti zájezd do krytého bazénu do Vyškova Tradièní krojované hody, v pátek stavìní máje, v sobotu tradièní hodové zvyky, hrála DH Sobuláci Malování na textil, kulturní komise uspoøádala pro dìti a ostatní zájemce malování na trièka. O hezké pøedvádìní s barvièkami na trièka se postarala Romana Pelikánová a Lucie Schovancová Obec Strážovice poøádala Malé hody, hrála DH Vlkošáci Obec Strážovice poøádala zájezd na divadelní pøedstavení do Uherského Hradištì na hru = 6. O divadlo byl velký zájem Kateøinská zábava, hrála DH Sobuláci III. Adventní prodejní výstava, poøádala kulturní komise 9

10 Vánoèní zpívání u stromku, se svým krásným programem vystoupily dìti ze základní a mateøské školy, zpíval ženský a mužský sbor a doprovázela cimbálová muzika Kyjovánek. Rady pro seniory Vánoèní koncert ve strážovském kostele. Vystoupil národopisný soubor Nenkovjánek a Cimbálová muzika Babí lom. Pøi nakupování mìjte kabelku nebo tašku neustále pod dohledem. Nikdy tašku neodkládejte do nákupního vozíku, je to rychlý zpùsob, jak o ni pøijít. Noste doklady, peníze, klíèe, mobil v tašce nebo kabelce, která má nìkolik vnitøních kapes pro jejich umístìní. Nepøijímejte nabízený doprovod ani odvoz od lidí, které neznáte. Pro vìtší pocit bezpeèí mùžete nosit v tašce nìjaký sprej (deodorant, malý lak na vlasy, slzný plyn), který v pøípadì ohrožení mùžete použít proti útoèníkovi - sprej držte pøi cestì v ruce. Nepouštìjte se do hovoru s osobami, které neznáte a osloví Vás v blízkosti domu nebo když odemykáte dùm nebo byt. Je velmi èasté, že tyto osoby jsou sympatické, dùvìryhodné a mají nachystané velmi srozumitelné dotazy a èasto žádají o pomoc a radu. Nenechte se zmást, bývá to jedna z nejèastìjších léèek a zpùsob jak Vás okrást. Pokud jezdíte na kole, nikdy si nedávejte tašku na zadní nosiè do košíku. Pro zlodìje je to snad- ná koøist. Za jízdy tašku z košíku odcizí. Na dveøích nebo zvonku je lepší mít mužské jméno nebo pøíjmení v množném èísle. Pokud Vás nìkdo osloví jménem, ještì to neznamená, že Vás zná, mohl si ho pøeèíst na jmenovce. Cizí lidi si do bytu nepouštìjte vùbec. Na vstupní dveøe si poøiïte panoramatické kukátko a bezpeènostní øetízek. Zamykejte vstupní dveøe, i když jdete tøeba jenom k sousedce nebo na zahradu. Není dobré mít doma vìtší množství penìz v hotovosti.peníze mùžete ukládat na úèty do bank nebo spoøitelny. Peníze si pak mùžete vybírat u pøepážky bank nebo v bankomatu. Kód (PIN) karty nemívejte nikdy napsaný na kartì nebo na lísteèku v penìžence. V pøípadì jakýchkoliv problémù nebo potíží volejte bezplatnou tísòovou linku policie 158. Poradit a pomoci Vám také mohou na krizové lince pro seniory, která je bezplatná nebo

11 Strážovský ženský sbor RADOST Proè RADOST? Radost je nìco, co prožíváme všichni. Radujeme se z východu a západu slunce, že máme modré nebe nad hlavou, že se ráno vzbudíme, i když nás všechno bolí, máme radost z lidí, kteøí jsou dobøí, neokrádají druhé a pomáhají nezjištnì lidem v nemocích a nesnázích. Radost máme hlavnì z toho že žijeme. Pro zlehèení mnohdy tìžkých životních podmínek dìláme to, co je pro nás nejmilejší - zpíváme si. Snažíme se zpívat strážovským dialektem písnièky moravské - strážovské, aby se zachovaly ty, co si zpívali pøedci (staøenky a staøeèci), aby historické písnièky si zpívali i za 100 let. Zpíváme také písnièky, který mají text zamìøený pøímo na urèitou osobu nebo i pøíležitost. V roce 2009 jsme si zazpívali asi 6x ve Strážovicích a 2x v Kyjovì (Centrum služeb pro seniory). Zpívá nás ze srdce asi 14 žen. Máme rády zpìv a Strážovice. Napø.: Víte, kde sú Strážovice? Na Kyjov se dívají. Dìdinka jak z pohlednice všecí si tu zpívají. Ta písnièka ze Strážovic - jen o lásce vypráví, jak se lidi mají rádi milují se potají. Na kopci sú Strážovice Kyjov je na dolinì, dojdite k nám na besedu - zazpívat si pøi vínì! Slabáková Alenka Èinnost mužského sboru v roce 2009 Scházíme se dle potøeby na zkouškách v nedìli dopoledne. V roce 2009 jsme mìli 9 akcí sboru jsme zpívali na besedì s dùchodci 1.5. úèast na kulturní slavnosti v Želeticích 9.5. Folklorní festival Ždánice Den matek Strážovice zpívání mužských sborù v Archlebovì u pøíležitosti 10 let sboru Archlebov tradièní úèast na Koseckých písních v Buchlovicích farní slavnost Želetice pøedhodové zpívání pøi stavìní máje na hody Strážovice zpívání u vánoèního stromu Strážovice 11

12 Statistika V roce 2009 se do naší obce k trvalému pobytu pøihlásilo 9 obèanù a z trvalého pobytu se odhlásilo 7 obèanù. K mají Strážovice 546 obyvatel. Tøíkrálová sbírka Narození Nikolas Bocián è. 187 Sebastian Bobot è. 208 Aneta Šimeèková è. 181 Soòa Ratuská è. 101 Sòatky Vladimíra Brhelová - Petr Machálek Zdeòka Š astná - Petr Ždánský Úmrtí Ludmila Horáková è. 38 Emilie Novotná è. 49 Josefa Krèová è. 84 Bohumil Procházka è. 83 Štìpánka Viktorýnová è. 73 Marie Šurýnová è. 52 V naší obci se pøi Tøíkrálové sbírce vybralo ,- Kè a 10 EURO. Dùležitá telefonní èísla E-on Jihomoravská energetika RWE Jihomoravské plynárny Jednotné evropské èíslo tísòového volání 112 Hasièi 150 Záchranka 155 Policie 158 Pohotovost - Nemocnice Kyjov Tel.: Informace obèanùm obce Strážovice Srážky v roce 2009 Bøezen Duben Kvìten Èerven Èervenec Srpen Záøí Øíjen Listopad 86 mm 3 mm 76 mm 113 mm 132 mm 59 mm 16 mm 32 mm 61 mm Srážky za 9 mìsícù celkem 578 mm. Víte, že... v roce 1839 chodilo do školy 107 žákù? v roce 1864 chodilo do školy 96 dìtí? v roce 1870 žilo ve Strážovicích ve 133 domech 639 obyvatel? Mateøská škola by zøízena ve školní budovì v roce 1947? po roce 1848 byly ve Strážovicích pálenice v èíslech 7, 39, 44 nebo si lidé zvali pálenice pojízdné? Všeobecná LSPP(brána) Pracovní dny Nepracovní dny Dìtská LSPP(UNK) Pondìlí - ètvrtek Pátek Nepracovní dny Stomalogická LSPP Nepracovní dny Pozvánka Dne od se v tìlocviènì školy koná beseda s dùchodci s bohatým kulturním programem. Na 28. srpna 2010 pøipravuje Mikroregion BABÍ LOM sešlost lidu ve folklorním duchu. Provoz lékaøské služby první pomoci v nemocnici Kyjov od tel.: :30-22:00 hod 08:00-20:00 hod tel.: :30-22:00 hod 16:00-22:00 hod 08:00-20:00 hod tel :00-13:00 hod Nejbližší pohotovost s nepøetržitým provozem Stomalogická Karáskova 11, Brno-Židenice Lékarenská á - Kolištì 846/47, Brno 12

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 2011 è. 48 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Informace z radnice Napsali o nás Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo patovou situací Dlouhoòovice: Nezávislí

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE 1/ 2015 Vydává obec Lobodice, nákladem 250 ks, ZDARMA do Vaší schránky. Zveme Vás na HODY 2015 18. - 20. 9. 2015 www.lobodice.cz Slovo starosty Vážení obèané, dovolte mi jako novì

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané,

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, v letošním roce Vás chceme co nejvíce informovat o dìní v obci a tak jsme po delší odmlce pøistoupili k vydávání obecního zpravodaje ètyøikrát roènì. Budete mít èerstvé

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Roèník XXVIII Èíslo 6 rok 2007 cena: zdarma

Roèník XXVIII Èíslo 6 rok 2007 cena: zdarma ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 6 rok 2007 cena: zdarma Vánoèní pøání Našim spoluobèanùm pøejeme pìkné prožití vánoèních svátkù v kruhu rodin a pøátel, hodnì zdraví, štìstí a úspìšné vykroèení

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané, 2/ 2015 OBSAH ČÍSLA: Slovo starosty Zastupitelstvo obce Krátce z obecního úřadu ZŠ & MŠ Němčičky TJ Sokol Němčičky Putování do Vídně Misijní štrúdlování Označování potravin (část druhá) FS Krúžek Němčičky

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci Informace z Obecního úøadu Pøedín Nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva za období kvìten øíjen 2004 25. 5. 2004 ZO rozhodlo

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. www.hrensko.cz MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. www.hrensko.cz MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ OCENÌNÍ STAROSTY POSLEDNÍ VÝJEZD HASIÈÙ TATRA V NÌMECKU UKONÈENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2013 NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

3 /2010 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na záøí prosinec 2010

3 /2010 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na záøí prosinec 2010 SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 3 /2010 Milí pøátelé, kamarádi.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA Z RADNICE BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5/2006 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobèané, dnes se setkáváme na stránkách Buštìhradského zpravodaje naposledy. Jak všichni víte, ve dnech 20. a 21. øíjna tohoto roku se

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Tepelné èerpadlo v MŠ Prostøední Lánov. Stejné je v ZŠ budovì B. Dokonèený autobusák. Slavnostné otevøení autobusáèku.

Tepelné èerpadlo v MŠ Prostøední Lánov. Stejné je v ZŠ budovì B. Dokonèený autobusák. Slavnostné otevøení autobusáèku. Pokraèující práce na kanalizaci. Pokraèující práce na kanalizaci. Stavba nové ÈOV pod školní jídelnou. Zapoèaté práce na rekonstrukci hasièárny v Horním Lánovì. Práce na pøechodu pøes potok za Oázou. Zateplení

Více

J U B I L A N T I. Odpady:

J U B I L A N T I. Odpady: Vážení obèané, zimní období je snad zdárnì za námi a s ním také první ètvrtina nového roku 2012. Tento rok jsme si pøedsevzali, že bude klidnìjší oproti tìm minulým a že budeme realizovat jen nutné investièní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více