U S N E S E N Í č. 449/28/2010 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í č. 449/28/2010 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec"

Transkript

1 U S N E S E N Í č. 449/28/2010 výběr zhotovitele stavby opravy dvou částí zdi v areálu sliveneckého hřbitova, firmu Jaroslav Janáček Staviso, za cenu ,- Kč dle cenové nabídky ze dne na základě provedeného výběrového řízení ze dne , a pověřuje starostku uzavřením smlouvy. Zápis z výběrového řízení je přílohou tohoto usnesení.

2 U S N E S E N Í č. 450/28/2010 výběr zhotovitele stavby rekonstrukce druhé etapy centra firmu Pila Tranz, s.r.o. za cenu ,- Kč dle cenové nabídky ze dne na základě provedeného výběrového řízení ze dne , a pověřuje starostku uzavřením smlouvy. Zápis z výběrového řízení je přílohou tohoto usnesení.

3 U S N E S E N Í č. 451/28/2010 provedení havarijní opravy rozvodů vody a kanalizace ve dvou bytech bytového domu čp.462 a tím vyvolané nejnutnější rekonstrukce koupelen firmou INSTA Stanislav Novotný za cenu ,-Kč včetně DPH.

4 U S N E S E N Í č. 452/28/2010 uzavření dodatků k nájemním smlouvám se společností Marsilean, paní Irenou Černou, paní Irenou Krejčovou a paní Gabrielou Volfovou, ve kterých se k původním smlouvám doplňuje text v odstavci: I. ze strany Základní školy Slivenec, se sídlem Ke Smíchovu 16, Praha 5, IČ: Pronajímatel souhlasí s užíváním předmětu nájmu dle této smlouvy ze strany Základní školy Slivenec. a VII. a zajistit užívání osoby fakticky pozemek užívající dle článku I. této smlouvy

5 U S N E S E N Í č. 453/28/2010 kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1206, k. ú. Slivenec o výměře 461m 2 pro rozšíření hřbitova za cenu ,-Kč a pověřuje starostku uzavřením smlouvy s manželi Nitranskými.

6 U S N E S E N Í č. 454/28/2010 prodej pozemku parc.č.1170/4 o výměře 101m 2 v k. ú. Slivenec manželům Nosákovým za celkovou cenu ,-Kč, a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.

7 U S N E S E N Í č. 455/28/2010 prodej části pozemku parc.č.1721/2 o výměře 2m 2 v k.ú.slivenec paní Ivance Špačkové za celkovou cenu 8.840,-Kč, výměnu druhé části pozemku parc.č.1721/2 o výměře 3m 2 za pozemek parc.č.258/3 o výměře 3m 2, a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.

8 U S N E S E N Í č. 456/28/2010 prodej části pozemku parc. č. 1102/12 o výměře 9m 2 v k. ú. Slivenec paní Ivaně Kohoutové za celkovou cenu ,-Kč, výměnu druhé části pozemku parc.č.1102/12 o výměře 59m 2 a pozemku 1102/10 o výměře 20m 2 za pozemek parc.č.1102/11 o výměře 79m 2 a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.

9 U S N E S E N Í č. 457/28/2010 pronájem pozemků parc. č. 1474, 1475 a 1476, k. ú. Slivenec o celkové výměře 1001m 2 za 11,-Kč/m 2 /rok Mysliveckému sdružení Řeporyje a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.

10 U S N E S E N Í č. 458/28/2010 pronájem pozemků parc.č. 518 o výměře 221 m 2 a 495/2 o výměře 419 m 2 v k. ú. Slivenec od Pozemkového fondu České republiky za cenu 1,-Kč/m 2 /rok a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.

11 U S N E S E N Í č. 459/28/2010 změnu nájemce pozemku parc. č. 1775/143, k. ú. Slivenec ze společnosti Trh nápadů, s.r.o. na společnost Media Channel outdoor, a.s. za stejných podmínek.

12 U S N E S E N Í č. 460/28/2010 změnu nájemce pozemku parc.č. 1785/17, k.ú.slivenec ze společnosti Trh nápadů, s.r.o. na společnost CITY BB, s.r.o. za stejných podmínek.

13 U S N E S E N Í č. 461/28/2010 rozhodlo o přidělení finančních prostředků ve výši ,- Kč určených na II. kolo grantů v oblasti kultury a sportu na rok 2010 pro tyto subjekty: OS Na Kraji pravidelná činnost a akce ,- Kč Borovková, Kohout Obecní divadélko Knoflík ,- Kč Klára Vaňková -Vánočník ,- Kč

14 U S N E S E N Í č. 462/28/2010 uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 1738/1, k.ú.slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav kabelových rozvodů pro napětí 22kV a 1kV s PREdistribuce, a.s..

15 U S N E S E N Í č. 463/28/2010 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene užívání pozemků parc. č. 39, 40, 492, 517, 1654, 1655, 1658, 1662, 1667, 1668, 1674, 1162/2, 1675/1 a 496/5 k.ú. Slivenec za účelem zřizovat a provozovat nadzemní a podzemní vedení veřejné komunikační sítě se společností T-Systems Czech Republic a.s..

16 U S N E S E N Í č. 464/28/2010 uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 1678, k.ú.slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení s PREdistribuce, a.s..

17 U S N E S E N Í č. 465/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 2 tis. Kč. Jedná se o dar od pana Petra Pilného, který je určen na financování rozptylové loučky.

18 U S N E S E N Í č. 466/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 20 tis. Kč. Jedná se o dar od firmy BULLDOG orientační systémy s.r.o., který je určen na financování kultury festivalu Slivenecké letnice.

19 U S N E S E N Í č. 467/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 10 tis. Kč. Jedná se o dar od firmy ICS Praha s.r.o., který je určen na financování kultury festivalu Slivenecké letnice.

20 U S N E S E N Í č. 468/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 12 tis. Kč. Jedná se o dar od firmy Proscon, s.r.o., který je určen na financování kultury festivalu Slivenecké letnice.

21 U S N E S E N Í č. 469/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 5 tis. Kč. Jedná se o dar od pana Martina Straucha, který je určen na financování kultury festivalu Slivenecké letnice.

22 U S N E S E N Í č. 470/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 6 tis. Kč. Jedná se o dar od firmy PILA TRANZ s.r.o., který je určen na financování kultury-festivalu Slivenecké letnice.

23 U S N E S E N Í č. 471/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 25 tis. Kč. Jedná se o dar od firmy AUDIO PARTNER s.r.o., který je určen na financování kultury festival Slivenecké letnice.

24 U S N E S E N Í č. 472/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 20 tis. Kč. Jedná se o dar od firmy Andres a Vild, s.r.o., který je určen na financování kultury festival Slivenecké letnice.

25 U S N E S E N Í č. 473/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 5 tis. Kč. Jedná se o dar od paní Jany Hutchinsonové, který je určen na financování kultury festival Slivenecké letnice.

26 U S N E S E N Í č. 474/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 71 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ, a to na integraci žáků pro období od , kterou schválilo ZHMP svým usnesením č. 35/44 ze dne

27 U S N E S E N Í č. 475/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 200 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci na odstranění havárie zřícené východní obvodové zdi a zřícené opěrné zdi hřbitova ve Slivenci, kterou schválilo ZHMP svým usnesením č. 35/73 dne

28 U S N E S E N Í č. 476/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 8 400,- Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace pro Místní knihovnu, kterou schválilo ZHMP svým usnesením č. 35/71 ze dne

29 U S N E S E N Í č. 477/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o tis. Kč. Jedná se o investiční dotaci na projekt: Rekonstrukce a dostavba Sportovního areálu Slivenec 1.část, kterou schválilo ZHMP svým usnesením č. 35/1 dne

30 U S N E S E N Í č. 478/28/2010 navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o tis. Kč. Jedná se o poskytnutí investiční účelové dotace na rekonstrukci parkového centra obce, kterou schválilo ZHMP svým usnesením č. 35/78 ze dne

31 U S N E S E N Í č. 479/28/2010 rozpočtové opatření č. 1 dle přiložené tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

32 U S N E S E N Í č. 480/28/2010 rozhodlo na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva v platném znění, o zvýšení odměny každé místostarostce na částku ,- Kč/měsíc od

33 U S N E S E N Í č. 481/28/2010 výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Praha Slivenec za rok 2009 a jeho rozdělení podle přiloženého návrhu. Hospodářský výsledek činil 7 958,28 Kč a návrh na jeho rozdělení je následující: 1 592,28 Kč převést do rezervního fondu a 6 366,-- Kč do fondu odměn.

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 61/5/2015 výběr dodavatele zakázky Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu tělocvičny ZŠ a MŠ Slivenec, firmu BKN, spol. s r.o., za cenu 758.250,- Kč + DPH dle cenové

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015

Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Ing. Petr Andres, Martina Havlíková, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011 USNESENÍ Č. 72/2011 Majetkoprávní operace s c h v a l u j e majetkoprávní operace pod body: VI. Záměr výkupu pozemku Rada města záměr výkupu

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více