Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb. Výroční zpráva"

Transkript

1 Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Výroční zpráva 2008 zřizovatel organizace

2 Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem pro poskytování nezbytné podpory v oblastech výchovy, vzdělávání a sociální, zdravotní či volnočasové práce pro lidi s mentálním postižením. Poslání Bobelovky Organizace poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu potřebné sociální služby osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením od pěti let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Usiluje o vytvoření prostředí co nejpodobnějšího běžnému životu a zajišťuje uživatelům pobytové i ambulantní služby zaměřené zejména na oblasti výchovy, vzdělávání a aktivizačních činností, rozvoje osobnostně sociálních dovedností, sociálního poradenství, ošetřovatelské péče a rehabilitace, aktivního využití volného času a uspokojování dalších životních potřeb. Vytváří podmínky k rozvoji samostatnosti uživatelů služeb a jejich maximálnímu osamostatnění. Zásady poskytování sociálních služeb Podpora a nezbytná míra péče. Zapojování uživatele do spolurozhodování. Maximální naplňování práv uživatele. Rovné podmínky pro všechny uživatele. Individualizovaná podpora uživatele. Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele. Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech. Řešení problémů na základní úrovni. Týmová spolupráce. Odpovědnost poskytovatele. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb. Transparentnost při poskytování služeb.

3 Úvodní slovo ředitelky Vážení partneři i uživatelé našich služeb, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Bobelovky CPASS za rok Každá výroční zpráva obsahuje především čtenářsky neatraktivní údaje o činnosti, hospodaření o aktivitách Naše výroční zpráva není výjimkou, přesto bych si velmi přála, aby se stala zajímavým čtením, protože rok 2008 byl v mnoha směrech náročný a fakt, že jsme obstáli, svědčí o pozitivním přístupu a pracovním nasazení všech zaměstnanců, za což jim velmi děkuji. Bc. Kateřina Soukupová ředitelka

4 Druhy poskytovaných sociálních služeb Bobelovka poskytovala v roce 2008 tři služby sociální péče, z toho jednu ambulantní a dvě pobytové: denní stacionář týdenní stacionář domov pro osoby se zdravotním postižením Kapacita a využitelnost sociálních služeb Kapacita jednotlivých služeb Bobelovky zůstala v porovnání s minulými roky stejná, tedy celkem 64 míst, z toho 15 míst v denním stacionáři, 30 v týdenním stacionáři a 19 v domově pro osoby se zdravotním postižením. V denním stacionáři pobývalo v roce 2008 průměrně 7,92 osob, efektivita využití služby byla tedy 52,77 %. V polovině roku 2008 byli do služby přijati 3 noví uživatelé, žádní v roce 2008 službu neopustili. Průměrný věk uživatelů denního stacionáře byl v roce ,4 roku. úspěšného projektu přechodu do chráněného bydlení zajišťovaného jiným poskytovatelem. Průměrný věk uživatelů domova pro osoby se zdravotním postižením byl v roce ,7 roku. Celkově se ale oproti konci roku 2007 zvýšil k počet uživatelů na konečných 49 osob (v denním stacionáři 9, v týdenním stacionáři 21 a v celoročním domově 19 osob). V polovině roku zpracovala Bobelovka vlastní studii efektivity využití služeb a na základě ní začala připravovat i realizovat některé změny v oblasti fungování svých služeb: přípravu nového ceníku od (zavedení fakultativních služeb), změny v organizaci služeb (důraz na větší využití služeb o prázdninách), přípravu změny kapacity v roce 2009 (posílení kapacity celoročního domova na úkor nevyužitého týdenního stacionáře), přípravu změn v personální oblasti v roce 2009 (změna organizační struktury, posílení odpovědnosti za chod jednotlivých úseků apod.), plány na rekonstrukci budov a dostavbu areálu (oddělení denního stacionáře, který jako samostatná služba bude lépe reagovat na poptávku v oblasti ambulantních služeb). V týdenním stacionáři pobývalo v roce 2008 průměrně 20,83 osob, efektivita využití služby byla tedy 69,44 %. V průběhu roku 2008 byli do služby přijati 3 noví uživatelé, ale zároveň 4 ze služby odešli. Průměrný věk uživatelů týdenního stacionáře byl v roce ,5 roku. V domově pro osoby se zdravotním postižením pobývalo v roce 2008 průměrně 18 osob, efektivita využití služby byla tedy 94,73 %. V polovině roku 2008 byli do služby přijati 4 noví uživatelé, ale zároveň 4 ze služby odešli. Tři z toho z důvodu dokončení

5 Poskytování sociálních služeb Výchova, vzdělávání, aktivizační a volnočasové činnosti Edukační proces jako celek, zakomponovaný do koncepcí zařízení platných pro jednotlivá školní období (druhé pololetí školního roku 2007/2008 a první pololetí školního roku 2008/2009), probíhal v celém zařízení dle stanovených ročních koncepcí jednotlivých oddělení. Konkrétní činnosti byly dále podchyceny v měsíčních a týdenních plánech každého oddělení, které se vypracovávaly v návaznosti na individuální plány jednotlivých uživatelů. Jednotlivé složky výchovy a vzdělávání spolu souvisí a navzájem se prolínají. Svoji koncepci a pracovní náplň měla na Bobelovce i sociálně terapeutická pracoviště. V rámci nich byly využívány: keramická dílna výtvarný a textilní ateliér dřevařská dílna cvičná kuchyňka Součástí nabídky činností pro uživatele byla tradičně i možnost účasti ve vlastních zájmových kroužcích. V roce 2008 jsme nabízeli pravidelně od pondělí do čtvrtka tyto kroužky: keramický hudební dílenský sportovní taneční canisterapeutický Ke konci roku 2008 navštěvovalo v rámci plnění povinné i navazující školní docházky celkem 21 uživatelů Bobelovky některý z typů vzdělávacích programů pro osoby s mentálním postižením, které zajišťovala Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec. Všem našim uživatelům jsme se snažili poskytovat a nebo alespoň zprostředkovávat mnoho možností a prostoru pro rozvoj znalostí, dovedností a návyků, tedy pro rozvoj jejich osobnosti. Při vhodné volbě pracovních činností a vytváření podmínek, které odpovídaly jejich specifickým potřebám, bylo možné umožnit většině uživatelů vykonávat smysluplnou činnost, při které se nejvíce přibližovali běžnému životu v rodině a ve společnosti. To jim dávalo možnost prožití kvalitního života. Kromě výše uvedených pravidelných aktivit se naši uživatelé zúčastnili i řady dalších akcí, z nichž nejdůležitější uvádíme: Taneční zábava v Písku (leden 2008) Maškarní bál v DDM J. Hradec (březen 2008) Koncert Anety Langerové v KC Jitka (březen 2008) Matějská pouť v Praze (březen 2008) Velikonoční pomlázka (březne 2008) Projekt SLUNÉČKO v KD Střelnice v J. Hradci (duben 2008) Rehabilitační pobyt 2. oddělení ve Starých Splavech (duben 2008) Koncert TV NOVA Chceme žít s vámi v Praze (duben 2008) Rehabilitační pobyt 4. oddělení ve Starých Splavech (duben 2008) Rehabilitační pobyt 7. oddělení v Mariánských Lázních (květen 2008) Rehabilitační pobyt 1. oddělení v Mariánských Lázních (červen 2008)

6 Zahradní slavnost s výtvarnou soutěží Máme rádi zvířata (červen 2008) Folkový festival Zahrada v Náměšti na Hané (červenec 2008) Canisterapeutický tábor ZSF JU Hradce u Č. Budějovic (červenec 2008) Pobyty na chatě v Malém Ratmírově (červenec srpen 2008) Den otevřených dveří (září 2008) Regionální atletické závody v Č. Budějovicích (září 2008) Folkový koncert Zpívání na schodech (září 2008) Festival Slunce svítí všem v M. Boleslavi (říjen 2008) Rehabilitační pobyt SPMP ČR na Tokáništi (říjen 2008) Václavská pouť v Praze (říjen 2008) Ples Domova Na Hrádku v Praze (říjen 2008) Vánoční abilympiáda Bobelovky (prosinec 2008) Vystoupení tanečního kroužku pro Svaz žen (prosinec 2008) Mikulášská besídka (prosinec 2008) Vystoupení kroužků v Domově pro seniory Otín (prosinec 2008) Adventní trhy v Jindřichově Hradci (prosinec 2008) Výlet do Diakonie Linz, Rakousko (prosinec 2008) atd. Sociální poradenství a sociální práce Odbornou sociální práci zajišťoval na Bobelovce v roce 2008 sociální pracovník s příslušnou kvalifikací. Vykonával jednak vlastní sociální práci s uživateli, vedl jejich dokumentaci, poskytoval sociální poradenství uživatelům, zájemcům o služby a jejich zástupcům, vedl agendu plateb za sjednané služby apod. a dále koordinoval a metodicky dohlížel na uskutečňování dílčích úkonů sociální práce prováděných dalšími zaměstnanci v přímé péči. Součástí práce sociálního pracovníka byl i v roce 2008 podíl na přípravě a realizaci zavádění jednotlivých standardů kvality sociálních služeb do praxe Bobelovky, a to především s ohledem na inspekci poskytovaných sociálních služeb v celoročním Domově. Tato práce zahrnovala personální i organizační přípravu na inspekci a podíl na činnostech souvisejících s poinspekčními opatřeními. Ošetřovatelská a rehabilitační péče Základní ošetřovatelskou péči poskytovaly v roce 2008 na Bobelovce dvě všeobecné sestry, které pracovaly převážně v jednosměnném režimu a to zejména s ohledem na zákon o sociálních službách, který změnil k rozsah možného poskytování zdravotní péče (pouze pro pobytové služby) a stanovil možnost úhrad této péče z veřejného zdravotního pojištění, což jsme nově realizovali od září Lékařskou péči jsme nezajišťovali uživatelům celoročního Domova prostřednictvím vlastní ordinace, nýbrž formou doprovodu a asistence u běžných praktických i odborných lékařů v Jindřichově Hradci nebo v některých případech u specialistů v Českých Budějovicích nebo v Praze. Rehabilitační péči zajišťovaly na Bobelovce v roce 2008 dvě fyzioterapeutky, a to na základě dlouhodobého rehabilitačního plánu, který byl průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb konkrétních uživatelů.

7 Zaměstnanci Bobelovky V organizaci pracovalo k celkem 43 zaměstnanců, což je stejný počet jako v roce Všichni byli zaměstnáni v hlavním pracovním poměru na plný úvazek. Z tohoto počtu pracovalo 32 zaměstnanců v přímé péči, ostatních provozních pracovníků bylo 11. Oproti roku 2007 tak došlo ke snížení počtu provozních zaměstnanců o jednoho (zrušení místa mzdové účetní personalistky), díky čemuž mohl být navýšen počet pracovníků v přímé péči. Počet pracovníků a jejich pracovní zařazení k Pracovní zařazení: Počet míst: ředitelka 1 vedoucí vychovatelka 1 sociální pracovník 1 ekonomka 1 pracovnice skladového hospodářství 1 kuchařka 3 pomocná kuchařka 1 pradlena uklízečka 1 technik 1 všeobecná sestra 2 fyzioterapeutka 2 vychovatelka 15 pracovnice sociální péče 13 seminářů pro provozní pracovníky v oblastech účetnictví, personalistiky, pracovně právních a bezpečnostních předpisů, se zaměstnanci v přímé péči zúčastnili řady jedno i vícedenních vzdělávacích akcí zaměřených na přímou práci s uživateli sociálních služeb. Přehled níže uvádí jen nejvýznamnější z nich: Název kurzu: Plánování zaměřené na člověka John O Brien Konference Pro změnu 2008 Sexualita osob s mentálním postižením Ochrana práv klientů sociálních služeb Příprava poskytovatele na inspekci kvality Změny v zákoně o sociálních službách VOKS Výměnný obrázkový komunikační systém Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění SQSS Konference Systém kvality v sociálních službách Matematika Step by Step Instrumentální obohacování R. Feuersteina Personální standardy Bydlení osob se zdravotním postižením Management sociálních služeb Počet účastníků: 8 zaměstnanců 2 zaměstnanci 1 zaměstnanec 4 zaměstnanci 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 8 zaměstnanců 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 2 zaměstnanci 2 zaměstnanci 2 zaměstnanci 2 zaměstnanci 2 zaměstnanci Vzdělávání pracovníků V roce 2008 jsme kladli velký důraz na další vzdělávání pracovníků všech profesí Bobelovky. Kromě řady absolvovaných Počítačový kurz základy obsluhy Individuální plánování Práce s rizikem 15 zaměstnanců 15 zaměstnanců 15 zaměstnanců

8 Studenti a dobrovolníci V roce 2008 jsme poskytli zázemí pro provádění studentské praxe pro řadu pedagogických, zdravotnických a sociálních oborů vyšších a vysokých škol. V našem zařízení tak pod řízeným vedením absolvovaly v roce 2008 dlouhodobou praxi: 2 studentky Vyšší odborné školy sociální u Matky Boží v Jihlavě (sociální práce) 1 studentka Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích (sociální práce) 1 studentka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc (dramaterapie) 1 studentka Teologické fakulty Jihočeské univerzity (sociální a charitativní práce) 1 studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (speciální pedagogika) 1 studentka Univerzity Jana Amose Komenského (speciální pedagogika) 2 studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory) Kromě toho navštívila organizaci i řada návštěv a studentů v rámci krátkodobých praxí, exkurzí nebo dne otevřených dveří v září Organizace poskytla zázemí pro uskutečnění povinné praxe i 3 účastnicím rekvalifikačního kurzu Pracovník sociální péče Vzdělávací agentury Memory Training a 1 účastnici rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách agentury CC Systems. Dále jsme úspěšně spolupracovali i s řadou osvědčených dobrovolníků. Jejich činnost zahrnovala desítky hodin přímé práce s uživateli a provádění zejména výchovných a volnočasových aktivit. Spolupracující organizace K tradiční a dlouhodobé spolupráci patřilo i v roce 2008 pevné provázání činnosti našeho zařízení s aktivitami nabízenými Společností pro podporu lidem s mentálním postižením ČR, o. s., okresní organizací Modrý zvonek Jindřichův Hradec (SPMP ČR). Stejně tomu bylo i v pokračování spolupráce s občanským sdružením Proutek z Plasné u Kardašovy Řečice, a to v projektu přechodu tří uživatelů celoročního Domova Bobelovky do nově zřízené služby chráněné bydlení v Jindřichově Hradci. Nechyběla ani tradiční spolupráce při canisterapii se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity a s občanským sdružením Hafík z Třeboně. Organizace pokračovala v odborné spolupráci s externí supervizorkou Mgr. Noemi Komrskovou. V neposlední řadě patřil k našim spolupracujícím partnerům i Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Hospodaření organizace Majetek organizace Organizace hospodaří s majetkem, který jí svěřil do správy Jihočeský kraj. Hodnota majetku v roce 2008 činila celkem ,62 Kč. V roce 2008 byly realizovány tyto investice: rekonstrukce koupelen v hodnotě ,60 Kč, kopírka Canon v hodnotě ,00 Kč, osobní automobil Peugeot 308 v hodnotě ,00 Kč.

9 Rozbor hospodaření Plnění rozpočtu nákladů a výnosů v roce 2008 Hospodaření naší organizace probíhalo v roce 2008 v zásadě podle schváleného finančního plánu, náklady byly čerpány na 99,1 % plánu, předpokládané výnosy byly splněny na 99,1 %. Organizace ukončila hospodářský rok s nulovým hospodářským výsledkem z důvodu povinnosti vrácení nevyčerpané dotace zpět MPSV. Rozbor hospodaření dle jednotlivých účtů včetně komentáře je přílohou této zprávy. Příspěvek na provoz od zřizovatele činil ,00 Kč, dotace na provoz MPSV činila pro všechny tři služby celkem ,91 Kč, výnosy z vlastní činnosti jsme realizovali ve výši ,09 Kč, což činí pouze 32 % z celkových výnosů. Z toho vyplývá vysoká závislost naší organizace na příspěvku na provoz a na dotaci MPSV a to především kvůli tomu, že našimi uživateli jsou z části nezaopatřené děti do 18-ti let věku, které dle zákona neplatí úhradu za ubytování, ale pouze za stravu a za péči. Dalším důvodem je, že díky cílové skupině a struktuře uživatelů (většinou děti nebo mladí lidé s těžkým mentálním postižením, často ještě plnící povinnou docházku do školy), je značně omezená možnost doplňkové hospodářské činnosti, ze které bychom mohli navýšit výnosy naší organizace. V současné době tak žádnou doplňkovou hospodářskou činnost organizace neprovozuje. Odpisy jsme v roce 2008 vytvořili ve výši ,00 Kč. V rezervním fondu bylo k celkem ,19 Kč (v průběhu roku byl použit ve výši ,00 Kč). Ve fondu kulturních a sociálních potřeb ,75 Kč. Za rok 2008 byl proveden povinný audit, který potvrdil správnost vyúčtování dotace MPSV poskytnuté naší organizaci.

10 Kontrolní činnost V roce 2008 proběhly v organizaci následující kontroly: Inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb (MPSV) komplexní kontrola služby domov pro osoby se zdravotním postižením v oblastech plnění registračních podmínek, povinností poskytovatele a naplňování standardů kvality sociálních služeb. Celkem bylo získáno 77,5 % (114 bodů z celkových 147). Oblast kontroly plnění registračních podmínek byla shledána bez závad, oblast plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb dle zákona také bez závad. V oblasti naplňování standardů kvality sociálních služeb byly shledány dílčí nedostatky, včetně jednoho zásadního kritéria. Na základě výsledků inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb byl vypracován plán opatření k nápravě, který byl již v druhé polovině roku 2008 úspěšně plněn a průběžně předkládán MPSV na vědomí. Splnění většiny zbývajících opatření je naplánováno na rok Kontrola provádění nemocenského pojištění, odvodů pojistného na sociálním zabezpečení a plnění povinností v důchodovém pojištění (OSSZ Jindřichův Hradec) shledáno bez závad. Audit vyúčtování dotace na provoz MPSV (Ing. Blanka Hálová) shledáno bez závad. Poděkování V roce 2008 Bobelovku podporovali: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Jihočeský kraj Asociace poskytovatelů sociálních služeb Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o. s. Město Jindřichův Hradec MSDU OS Praha (dotace rekreačních pobytů) Městská knihovna Jindřichův Hradec SOME Jindřichův Hradec, s. r. o. SIKO-Z, s. r. o. (podpora dílen) Oděva, v. d. (podpora dílen) Jihotvar, v. d. Veselí nad Lužnicí Keramika Jarošov nad Nežárkou (podpora dílen) Kasalova pila, s. r. o. Jindřichův Hradec (podpora dílen) hráči zámořské NHL Milan a Zbyněk Michálkovi a Jiří Novotný (finanční dar) Kulturní centrum Jitka (finanční dar) paní Irma Holická (dárce) paní Lenka Burdová (projekt Slunéčko) paní Iveta Brabcová (projekt Slunéčko) studenti Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci slečna Jana Brabcová (dobrovolnice) slečna Lenka Krátká (dobrovolnice)

11 Výhledy do roku 2009 Vzhledem k tomu, že výroční zprávu tvoříme již v roce 2009 a víme jaké nám MPSV přidělilo dotace, mohu s jistotou říct, že tento rok budeme balancovat na hranici bytí a nebytí. Věříme, že i v tak těžké době bude naše zařízení životaschopné. Jsme připraveni pro to udělat maximum. Omezíme na možnou míru veškeré výdaje, projekty a plány. Přesto ale pokračujeme v přípravách na rekonstrukci Bobelovky, která je nyní ve fázi výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace. Chceme být připraveni, až kritické období pomine. Stále máme na paměti naše uživatele, kterým chceme vytvořit přijatelné podmínky pro život v našem zařízení. Víme, že nastávající období bude náročné. Víme, že jsme schopni a ochotni nalézat úsporná opatření a jimi se řídit. Nevíme, jak dlouho krizové období potrvá, jen doufáme, že se nedotkne kvality poskytovaných sociálních služeb. A tak doufáme v lepší zítřky. Bc. Kateřina Soukupová ředitelka Kontakty Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Otín Bobelovka 90, Jindřichův Hradec Telefony: , Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: /0710 Bc. Kateřina Soukupová ředitelka mobil: Mgr. Milena Maryšková vedoucí přímé péče mobil: Martin Holub sociální pracovník mobil: Ing. Hana Velebová ekonomka telefon:

12 2009, Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Schválila: Bc. Kateřina Soukupová, ředitelka Text: Bc. Kateřina Soukupová, Mgr. Milena Maryšková, Ing. Hana Velebová a Martin Holub Sazba a tisk: Martin Holub, Bobelovka

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL

PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 14. 3. 2008 Úvod Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec, příspěvková organizace se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více

Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. o b s a h

Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. o b s a h Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením www.domovpistina.c z Pístina - domov pro osoby se zdravotním postiţením je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. o b s a h úvodní slovo 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, poskytovatele sociálních služeb v roce 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, poskytovatele sociálních služeb v roce 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, poskytovatele sociálních služeb v roce 2011 organizace: Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.:

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Středisko Ratolest v Praze 10 Milí přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2007. Hlavní náplní naší činnosti

Více

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014 G-centrum Tábor Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Slovo úvodem 3 Zdravotní úsek domov pro seniory... 4 Sociální úsek domov pro seniory... 6 Odlehčovací služby... 10 Středisko sociálních služeb.... 11 Noclehárna.

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

o činnosti školy 2006/2007 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec

o činnosti školy 2006/2007 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec Charakteristika školy 1. Životní prostor školy (struktura, kapacita, umístění a vybavení školy).

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok V Ostravě dne 19. 3. 2008 Ing. Tamara Šeligová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou

příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou OBSAH: 1 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ PLATNÉ K 31. 12. 2014... 2 1. 1 Od zahájení provozu po současnost... 3 1. 2 Přehled dosavadních ředitelů - ředitelek...

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BEZ ZÁMKU

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BEZ ZÁMKU VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BEZ ZÁMKU aneb jak jsme žili v roce 211 DOMOV BEZ ZÁMKU je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina Úvodní slovo Vážení MKU je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina Vážení přátelé

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ Vlašská 25, 118 00 Praha 1 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření za rok 2012 OBSAH: 1. Základní identifikační údaje 3 1.1. Kontaktní údaje 4 2. Charakteristika

Více

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory - 1 - - 2 - Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 Základní údaje str. 9 Poslání a veřejný závazek str. 11 Globální strategie str. 12 Organizační struktura str. 14 personální zajištění str. 16 personální změny

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více