Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb. Výroční zpráva"

Transkript

1 Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Výroční zpráva 2008 zřizovatel organizace

2 Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem pro poskytování nezbytné podpory v oblastech výchovy, vzdělávání a sociální, zdravotní či volnočasové práce pro lidi s mentálním postižením. Poslání Bobelovky Organizace poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu potřebné sociální služby osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením od pěti let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Usiluje o vytvoření prostředí co nejpodobnějšího běžnému životu a zajišťuje uživatelům pobytové i ambulantní služby zaměřené zejména na oblasti výchovy, vzdělávání a aktivizačních činností, rozvoje osobnostně sociálních dovedností, sociálního poradenství, ošetřovatelské péče a rehabilitace, aktivního využití volného času a uspokojování dalších životních potřeb. Vytváří podmínky k rozvoji samostatnosti uživatelů služeb a jejich maximálnímu osamostatnění. Zásady poskytování sociálních služeb Podpora a nezbytná míra péče. Zapojování uživatele do spolurozhodování. Maximální naplňování práv uživatele. Rovné podmínky pro všechny uživatele. Individualizovaná podpora uživatele. Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele. Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech. Řešení problémů na základní úrovni. Týmová spolupráce. Odpovědnost poskytovatele. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb. Transparentnost při poskytování služeb.

3 Úvodní slovo ředitelky Vážení partneři i uživatelé našich služeb, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Bobelovky CPASS za rok Každá výroční zpráva obsahuje především čtenářsky neatraktivní údaje o činnosti, hospodaření o aktivitách Naše výroční zpráva není výjimkou, přesto bych si velmi přála, aby se stala zajímavým čtením, protože rok 2008 byl v mnoha směrech náročný a fakt, že jsme obstáli, svědčí o pozitivním přístupu a pracovním nasazení všech zaměstnanců, za což jim velmi děkuji. Bc. Kateřina Soukupová ředitelka

4 Druhy poskytovaných sociálních služeb Bobelovka poskytovala v roce 2008 tři služby sociální péče, z toho jednu ambulantní a dvě pobytové: denní stacionář týdenní stacionář domov pro osoby se zdravotním postižením Kapacita a využitelnost sociálních služeb Kapacita jednotlivých služeb Bobelovky zůstala v porovnání s minulými roky stejná, tedy celkem 64 míst, z toho 15 míst v denním stacionáři, 30 v týdenním stacionáři a 19 v domově pro osoby se zdravotním postižením. V denním stacionáři pobývalo v roce 2008 průměrně 7,92 osob, efektivita využití služby byla tedy 52,77 %. V polovině roku 2008 byli do služby přijati 3 noví uživatelé, žádní v roce 2008 službu neopustili. Průměrný věk uživatelů denního stacionáře byl v roce ,4 roku. úspěšného projektu přechodu do chráněného bydlení zajišťovaného jiným poskytovatelem. Průměrný věk uživatelů domova pro osoby se zdravotním postižením byl v roce ,7 roku. Celkově se ale oproti konci roku 2007 zvýšil k počet uživatelů na konečných 49 osob (v denním stacionáři 9, v týdenním stacionáři 21 a v celoročním domově 19 osob). V polovině roku zpracovala Bobelovka vlastní studii efektivity využití služeb a na základě ní začala připravovat i realizovat některé změny v oblasti fungování svých služeb: přípravu nového ceníku od (zavedení fakultativních služeb), změny v organizaci služeb (důraz na větší využití služeb o prázdninách), přípravu změny kapacity v roce 2009 (posílení kapacity celoročního domova na úkor nevyužitého týdenního stacionáře), přípravu změn v personální oblasti v roce 2009 (změna organizační struktury, posílení odpovědnosti za chod jednotlivých úseků apod.), plány na rekonstrukci budov a dostavbu areálu (oddělení denního stacionáře, který jako samostatná služba bude lépe reagovat na poptávku v oblasti ambulantních služeb). V týdenním stacionáři pobývalo v roce 2008 průměrně 20,83 osob, efektivita využití služby byla tedy 69,44 %. V průběhu roku 2008 byli do služby přijati 3 noví uživatelé, ale zároveň 4 ze služby odešli. Průměrný věk uživatelů týdenního stacionáře byl v roce ,5 roku. V domově pro osoby se zdravotním postižením pobývalo v roce 2008 průměrně 18 osob, efektivita využití služby byla tedy 94,73 %. V polovině roku 2008 byli do služby přijati 4 noví uživatelé, ale zároveň 4 ze služby odešli. Tři z toho z důvodu dokončení

5 Poskytování sociálních služeb Výchova, vzdělávání, aktivizační a volnočasové činnosti Edukační proces jako celek, zakomponovaný do koncepcí zařízení platných pro jednotlivá školní období (druhé pololetí školního roku 2007/2008 a první pololetí školního roku 2008/2009), probíhal v celém zařízení dle stanovených ročních koncepcí jednotlivých oddělení. Konkrétní činnosti byly dále podchyceny v měsíčních a týdenních plánech každého oddělení, které se vypracovávaly v návaznosti na individuální plány jednotlivých uživatelů. Jednotlivé složky výchovy a vzdělávání spolu souvisí a navzájem se prolínají. Svoji koncepci a pracovní náplň měla na Bobelovce i sociálně terapeutická pracoviště. V rámci nich byly využívány: keramická dílna výtvarný a textilní ateliér dřevařská dílna cvičná kuchyňka Součástí nabídky činností pro uživatele byla tradičně i možnost účasti ve vlastních zájmových kroužcích. V roce 2008 jsme nabízeli pravidelně od pondělí do čtvrtka tyto kroužky: keramický hudební dílenský sportovní taneční canisterapeutický Ke konci roku 2008 navštěvovalo v rámci plnění povinné i navazující školní docházky celkem 21 uživatelů Bobelovky některý z typů vzdělávacích programů pro osoby s mentálním postižením, které zajišťovala Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec. Všem našim uživatelům jsme se snažili poskytovat a nebo alespoň zprostředkovávat mnoho možností a prostoru pro rozvoj znalostí, dovedností a návyků, tedy pro rozvoj jejich osobnosti. Při vhodné volbě pracovních činností a vytváření podmínek, které odpovídaly jejich specifickým potřebám, bylo možné umožnit většině uživatelů vykonávat smysluplnou činnost, při které se nejvíce přibližovali běžnému životu v rodině a ve společnosti. To jim dávalo možnost prožití kvalitního života. Kromě výše uvedených pravidelných aktivit se naši uživatelé zúčastnili i řady dalších akcí, z nichž nejdůležitější uvádíme: Taneční zábava v Písku (leden 2008) Maškarní bál v DDM J. Hradec (březen 2008) Koncert Anety Langerové v KC Jitka (březen 2008) Matějská pouť v Praze (březen 2008) Velikonoční pomlázka (březne 2008) Projekt SLUNÉČKO v KD Střelnice v J. Hradci (duben 2008) Rehabilitační pobyt 2. oddělení ve Starých Splavech (duben 2008) Koncert TV NOVA Chceme žít s vámi v Praze (duben 2008) Rehabilitační pobyt 4. oddělení ve Starých Splavech (duben 2008) Rehabilitační pobyt 7. oddělení v Mariánských Lázních (květen 2008) Rehabilitační pobyt 1. oddělení v Mariánských Lázních (červen 2008)

6 Zahradní slavnost s výtvarnou soutěží Máme rádi zvířata (červen 2008) Folkový festival Zahrada v Náměšti na Hané (červenec 2008) Canisterapeutický tábor ZSF JU Hradce u Č. Budějovic (červenec 2008) Pobyty na chatě v Malém Ratmírově (červenec srpen 2008) Den otevřených dveří (září 2008) Regionální atletické závody v Č. Budějovicích (září 2008) Folkový koncert Zpívání na schodech (září 2008) Festival Slunce svítí všem v M. Boleslavi (říjen 2008) Rehabilitační pobyt SPMP ČR na Tokáništi (říjen 2008) Václavská pouť v Praze (říjen 2008) Ples Domova Na Hrádku v Praze (říjen 2008) Vánoční abilympiáda Bobelovky (prosinec 2008) Vystoupení tanečního kroužku pro Svaz žen (prosinec 2008) Mikulášská besídka (prosinec 2008) Vystoupení kroužků v Domově pro seniory Otín (prosinec 2008) Adventní trhy v Jindřichově Hradci (prosinec 2008) Výlet do Diakonie Linz, Rakousko (prosinec 2008) atd. Sociální poradenství a sociální práce Odbornou sociální práci zajišťoval na Bobelovce v roce 2008 sociální pracovník s příslušnou kvalifikací. Vykonával jednak vlastní sociální práci s uživateli, vedl jejich dokumentaci, poskytoval sociální poradenství uživatelům, zájemcům o služby a jejich zástupcům, vedl agendu plateb za sjednané služby apod. a dále koordinoval a metodicky dohlížel na uskutečňování dílčích úkonů sociální práce prováděných dalšími zaměstnanci v přímé péči. Součástí práce sociálního pracovníka byl i v roce 2008 podíl na přípravě a realizaci zavádění jednotlivých standardů kvality sociálních služeb do praxe Bobelovky, a to především s ohledem na inspekci poskytovaných sociálních služeb v celoročním Domově. Tato práce zahrnovala personální i organizační přípravu na inspekci a podíl na činnostech souvisejících s poinspekčními opatřeními. Ošetřovatelská a rehabilitační péče Základní ošetřovatelskou péči poskytovaly v roce 2008 na Bobelovce dvě všeobecné sestry, které pracovaly převážně v jednosměnném režimu a to zejména s ohledem na zákon o sociálních službách, který změnil k rozsah možného poskytování zdravotní péče (pouze pro pobytové služby) a stanovil možnost úhrad této péče z veřejného zdravotního pojištění, což jsme nově realizovali od září Lékařskou péči jsme nezajišťovali uživatelům celoročního Domova prostřednictvím vlastní ordinace, nýbrž formou doprovodu a asistence u běžných praktických i odborných lékařů v Jindřichově Hradci nebo v některých případech u specialistů v Českých Budějovicích nebo v Praze. Rehabilitační péči zajišťovaly na Bobelovce v roce 2008 dvě fyzioterapeutky, a to na základě dlouhodobého rehabilitačního plánu, který byl průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb konkrétních uživatelů.

7 Zaměstnanci Bobelovky V organizaci pracovalo k celkem 43 zaměstnanců, což je stejný počet jako v roce Všichni byli zaměstnáni v hlavním pracovním poměru na plný úvazek. Z tohoto počtu pracovalo 32 zaměstnanců v přímé péči, ostatních provozních pracovníků bylo 11. Oproti roku 2007 tak došlo ke snížení počtu provozních zaměstnanců o jednoho (zrušení místa mzdové účetní personalistky), díky čemuž mohl být navýšen počet pracovníků v přímé péči. Počet pracovníků a jejich pracovní zařazení k Pracovní zařazení: Počet míst: ředitelka 1 vedoucí vychovatelka 1 sociální pracovník 1 ekonomka 1 pracovnice skladového hospodářství 1 kuchařka 3 pomocná kuchařka 1 pradlena uklízečka 1 technik 1 všeobecná sestra 2 fyzioterapeutka 2 vychovatelka 15 pracovnice sociální péče 13 seminářů pro provozní pracovníky v oblastech účetnictví, personalistiky, pracovně právních a bezpečnostních předpisů, se zaměstnanci v přímé péči zúčastnili řady jedno i vícedenních vzdělávacích akcí zaměřených na přímou práci s uživateli sociálních služeb. Přehled níže uvádí jen nejvýznamnější z nich: Název kurzu: Plánování zaměřené na člověka John O Brien Konference Pro změnu 2008 Sexualita osob s mentálním postižením Ochrana práv klientů sociálních služeb Příprava poskytovatele na inspekci kvality Změny v zákoně o sociálních službách VOKS Výměnný obrázkový komunikační systém Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění SQSS Konference Systém kvality v sociálních službách Matematika Step by Step Instrumentální obohacování R. Feuersteina Personální standardy Bydlení osob se zdravotním postižením Management sociálních služeb Počet účastníků: 8 zaměstnanců 2 zaměstnanci 1 zaměstnanec 4 zaměstnanci 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 8 zaměstnanců 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 2 zaměstnanci 2 zaměstnanci 2 zaměstnanci 2 zaměstnanci 2 zaměstnanci Vzdělávání pracovníků V roce 2008 jsme kladli velký důraz na další vzdělávání pracovníků všech profesí Bobelovky. Kromě řady absolvovaných Počítačový kurz základy obsluhy Individuální plánování Práce s rizikem 15 zaměstnanců 15 zaměstnanců 15 zaměstnanců

8 Studenti a dobrovolníci V roce 2008 jsme poskytli zázemí pro provádění studentské praxe pro řadu pedagogických, zdravotnických a sociálních oborů vyšších a vysokých škol. V našem zařízení tak pod řízeným vedením absolvovaly v roce 2008 dlouhodobou praxi: 2 studentky Vyšší odborné školy sociální u Matky Boží v Jihlavě (sociální práce) 1 studentka Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích (sociální práce) 1 studentka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc (dramaterapie) 1 studentka Teologické fakulty Jihočeské univerzity (sociální a charitativní práce) 1 studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (speciální pedagogika) 1 studentka Univerzity Jana Amose Komenského (speciální pedagogika) 2 studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory) Kromě toho navštívila organizaci i řada návštěv a studentů v rámci krátkodobých praxí, exkurzí nebo dne otevřených dveří v září Organizace poskytla zázemí pro uskutečnění povinné praxe i 3 účastnicím rekvalifikačního kurzu Pracovník sociální péče Vzdělávací agentury Memory Training a 1 účastnici rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách agentury CC Systems. Dále jsme úspěšně spolupracovali i s řadou osvědčených dobrovolníků. Jejich činnost zahrnovala desítky hodin přímé práce s uživateli a provádění zejména výchovných a volnočasových aktivit. Spolupracující organizace K tradiční a dlouhodobé spolupráci patřilo i v roce 2008 pevné provázání činnosti našeho zařízení s aktivitami nabízenými Společností pro podporu lidem s mentálním postižením ČR, o. s., okresní organizací Modrý zvonek Jindřichův Hradec (SPMP ČR). Stejně tomu bylo i v pokračování spolupráce s občanským sdružením Proutek z Plasné u Kardašovy Řečice, a to v projektu přechodu tří uživatelů celoročního Domova Bobelovky do nově zřízené služby chráněné bydlení v Jindřichově Hradci. Nechyběla ani tradiční spolupráce při canisterapii se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity a s občanským sdružením Hafík z Třeboně. Organizace pokračovala v odborné spolupráci s externí supervizorkou Mgr. Noemi Komrskovou. V neposlední řadě patřil k našim spolupracujícím partnerům i Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Hospodaření organizace Majetek organizace Organizace hospodaří s majetkem, který jí svěřil do správy Jihočeský kraj. Hodnota majetku v roce 2008 činila celkem ,62 Kč. V roce 2008 byly realizovány tyto investice: rekonstrukce koupelen v hodnotě ,60 Kč, kopírka Canon v hodnotě ,00 Kč, osobní automobil Peugeot 308 v hodnotě ,00 Kč.

9 Rozbor hospodaření Plnění rozpočtu nákladů a výnosů v roce 2008 Hospodaření naší organizace probíhalo v roce 2008 v zásadě podle schváleného finančního plánu, náklady byly čerpány na 99,1 % plánu, předpokládané výnosy byly splněny na 99,1 %. Organizace ukončila hospodářský rok s nulovým hospodářským výsledkem z důvodu povinnosti vrácení nevyčerpané dotace zpět MPSV. Rozbor hospodaření dle jednotlivých účtů včetně komentáře je přílohou této zprávy. Příspěvek na provoz od zřizovatele činil ,00 Kč, dotace na provoz MPSV činila pro všechny tři služby celkem ,91 Kč, výnosy z vlastní činnosti jsme realizovali ve výši ,09 Kč, což činí pouze 32 % z celkových výnosů. Z toho vyplývá vysoká závislost naší organizace na příspěvku na provoz a na dotaci MPSV a to především kvůli tomu, že našimi uživateli jsou z části nezaopatřené děti do 18-ti let věku, které dle zákona neplatí úhradu za ubytování, ale pouze za stravu a za péči. Dalším důvodem je, že díky cílové skupině a struktuře uživatelů (většinou děti nebo mladí lidé s těžkým mentálním postižením, často ještě plnící povinnou docházku do školy), je značně omezená možnost doplňkové hospodářské činnosti, ze které bychom mohli navýšit výnosy naší organizace. V současné době tak žádnou doplňkovou hospodářskou činnost organizace neprovozuje. Odpisy jsme v roce 2008 vytvořili ve výši ,00 Kč. V rezervním fondu bylo k celkem ,19 Kč (v průběhu roku byl použit ve výši ,00 Kč). Ve fondu kulturních a sociálních potřeb ,75 Kč. Za rok 2008 byl proveden povinný audit, který potvrdil správnost vyúčtování dotace MPSV poskytnuté naší organizaci.

10 Kontrolní činnost V roce 2008 proběhly v organizaci následující kontroly: Inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb (MPSV) komplexní kontrola služby domov pro osoby se zdravotním postižením v oblastech plnění registračních podmínek, povinností poskytovatele a naplňování standardů kvality sociálních služeb. Celkem bylo získáno 77,5 % (114 bodů z celkových 147). Oblast kontroly plnění registračních podmínek byla shledána bez závad, oblast plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb dle zákona také bez závad. V oblasti naplňování standardů kvality sociálních služeb byly shledány dílčí nedostatky, včetně jednoho zásadního kritéria. Na základě výsledků inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb byl vypracován plán opatření k nápravě, který byl již v druhé polovině roku 2008 úspěšně plněn a průběžně předkládán MPSV na vědomí. Splnění většiny zbývajících opatření je naplánováno na rok Kontrola provádění nemocenského pojištění, odvodů pojistného na sociálním zabezpečení a plnění povinností v důchodovém pojištění (OSSZ Jindřichův Hradec) shledáno bez závad. Audit vyúčtování dotace na provoz MPSV (Ing. Blanka Hálová) shledáno bez závad. Poděkování V roce 2008 Bobelovku podporovali: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Jihočeský kraj Asociace poskytovatelů sociálních služeb Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o. s. Město Jindřichův Hradec MSDU OS Praha (dotace rekreačních pobytů) Městská knihovna Jindřichův Hradec SOME Jindřichův Hradec, s. r. o. SIKO-Z, s. r. o. (podpora dílen) Oděva, v. d. (podpora dílen) Jihotvar, v. d. Veselí nad Lužnicí Keramika Jarošov nad Nežárkou (podpora dílen) Kasalova pila, s. r. o. Jindřichův Hradec (podpora dílen) hráči zámořské NHL Milan a Zbyněk Michálkovi a Jiří Novotný (finanční dar) Kulturní centrum Jitka (finanční dar) paní Irma Holická (dárce) paní Lenka Burdová (projekt Slunéčko) paní Iveta Brabcová (projekt Slunéčko) studenti Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci slečna Jana Brabcová (dobrovolnice) slečna Lenka Krátká (dobrovolnice)

11 Výhledy do roku 2009 Vzhledem k tomu, že výroční zprávu tvoříme již v roce 2009 a víme jaké nám MPSV přidělilo dotace, mohu s jistotou říct, že tento rok budeme balancovat na hranici bytí a nebytí. Věříme, že i v tak těžké době bude naše zařízení životaschopné. Jsme připraveni pro to udělat maximum. Omezíme na možnou míru veškeré výdaje, projekty a plány. Přesto ale pokračujeme v přípravách na rekonstrukci Bobelovky, která je nyní ve fázi výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace. Chceme být připraveni, až kritické období pomine. Stále máme na paměti naše uživatele, kterým chceme vytvořit přijatelné podmínky pro život v našem zařízení. Víme, že nastávající období bude náročné. Víme, že jsme schopni a ochotni nalézat úsporná opatření a jimi se řídit. Nevíme, jak dlouho krizové období potrvá, jen doufáme, že se nedotkne kvality poskytovaných sociálních služeb. A tak doufáme v lepší zítřky. Bc. Kateřina Soukupová ředitelka Kontakty Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Otín Bobelovka 90, Jindřichův Hradec Telefony: , Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: /0710 Bc. Kateřina Soukupová ředitelka mobil: Mgr. Milena Maryšková vedoucí přímé péče mobil: Martin Holub sociální pracovník mobil: Ing. Hana Velebová ekonomka telefon:

12 2009, Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Schválila: Bc. Kateřina Soukupová, ředitelka Text: Bc. Kateřina Soukupová, Mgr. Milena Maryšková, Ing. Hana Velebová a Martin Holub Sazba a tisk: Martin Holub, Bobelovka

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

pøíspìvková organizace Ústav sociální péèe pro mláde Jindøichùv Hradec Výroèní zpráva

pøíspìvková organizace Ústav sociální péèe pro mláde Jindøichùv Hradec Výroèní zpráva pøíspìvková organizace Ústav sociální péèe pro mláde Jindøichùv Hradec Výroèní zpráva 2006 Úvod Organizace sídlí v Jindřichově Hradci a je zřízena Jihočeským krajem jako samostatná příspěvková organizace,

Více

Název: Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Sídlo: Otín - Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212

Název: Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Sídlo: Otín - Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 1. Úvod Bobelovka Centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Jindřichův Hradec je jedno ze zařízení, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Bobelovka - CPASS je zřízena jako samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Otín Bobelovka 90 Jindřichův Hradec IČ: 75011212 Výroční zpráva za rok 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK BOBELOVKA centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Otín Bobelovka 90 Jindřichův Hradec IČ: 75011212 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky...

Více

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1. Organizační struktura poskytovatele NNO LIPKA, z.s. je dobrovolná, nezávislá, nestátní

Více

3. Charakteristika činnosti

3. Charakteristika činnosti 1. Úvod Bobelovka Centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Jindřichův Hradec je jedno ze zařízení, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Bobelovka - CPASS je zřízena jako samostatná příspěvková

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008 Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, příspěvková organizace Libníč 17, 373 71 Rudlofov, tel.: 387 001 111, www.domovlibnic.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Domov Libníč a Centrum sociálních služeb

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Masarykova základní škola Polička Nábřeží svobody 447, okres Svitavy 572 42 Polička

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více