Znalecký posudek č /10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 441-10/10"

Transkript

1 Znalecký posudek č /10 o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 147 na p.č. st.173 v katastrálním území Žichlínek, obec Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí, s pozemky p.č. st.173, 3560 a příslušenstvím Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Milan Usnul, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Bryksova 763/46, Praha Praha 9 usnesením čj. 098 EX 03660/07-20 ze dne Zjištění administrativní a obvyklé ceny nemovitostí na vyžádání objednatele. Posudek vypracoval: Ing. Vladimír Ent znalec, bytem Ústí nad Orlicí, Tyršova 350 tel./fax , Datum místního šetření: Datum, ke kterému je provedeno ocenění: Zvláštní požadavky objednatele: nejsou Použitý oceňovací předpis: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Vyhláška MF č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb.,o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. Tento posudek obsahuje 25 stran včetně příloh a předává se v pěti vyhotoveních.

2 ÚVOD Znalecký posudek je vypracován na základě usnesení sp.zn. 098 EX 03660/07 viz v příloze posudku. Úkolem podepsaného znalce je provést ocenění nemovitostí podle cenového předpisu a zjistit cenu v místě a čase obvyklou. 1. NÁLEZ - PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ POSUDKU Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny, případně podepsaným znalcem opatřeny následující podklady: 1.1 Výpis z katastru nemovitostí Vyhotoven objednatelem dálkovým přístupem dne Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Žichlínek Katastrální území: Žichlínek LV: 187 viz v příloze posudku 1.2 Kopie katastrální mapy Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Žichlínek Katastrální území: Žichlínek pořízená z katastru nemovitostí dálkovým přístupem přes portál dne Místní šetření Místní šetření spojené s prohlídkou a měřením nemovitosti bylo provedeno znalcem dne za účasti paní Věry Čeganové, spoluvlastnice nemovitostí a Martiny Entové, pomocníka znalce. Z původně stanoveného termínu se povinný telefonicky omluvil s tím, že mu dvakrát pošta z neznámých důvodů nedoručila obsílku. Zjištěno, že nemovitosti užívá pro účel bydlení paní Věra Čeganová. K datu vypracování posudku povinný nesdělil, zda: - na oceňovaných nemovitostech váznou věcná břemena, zástavní práva nebo jiná omezení vlastnického práva povinného, - někdo byt užívá na základě smlouvy o nájmu nebo podnájmu či na základě jiného titulu, - na nemovitostech existují práva nezapsaná v katastru ve prospěch nemovitosti. Z dostupných zkoumaných listin žádná z výše uvedených závad nevyplývá. 1.4 Použité předpisy, literatura a další podklady Předpisy a metodiky pro ocenění a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku b) Vyhláška MF č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška, ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb. a vyhl. č. 460/2009 Sb Výpočetní programy Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno Literatura a) Publikace Teorie oceňování nemovitostí, VI. přepracované a doplněné vydání (Bradáč A. a kolektiv, Akademické nakladatelství CERM Brno, 2004) b) Publikace Oceňování nemovitostí, díl III. Oceňování obvyklou cenou (J. Kokoška a kol. 2000) - 2 -

3 1.5 Situace oceňované nemovitosti Předmětem ocenění je areál, obsahující následující nemovitosti: 1. Rodinný dům č.p. 147 na pozemku p.č. st.173 s příslušenstvím 2. Pozemky p.č. st.173, Umístění nemovitosti v obci Poloha k centru: Vzdálenost k nádraží ČD: Vzdálenost k autobusovému nádraží (zastávce): Konfigurace terénu: Převládající zástavba: Územní plán: Inženýrské sítě v obci s možností napojení oceňovaného areálu: samota, mimo zastavěné území obce 200 m 1000 m rovina bez jakékoli zástavby území není zarhnuto elektro Možnosti ohrožení, radon, hluk, imise ap. Sesuv: nepřichází v úvahu Kritická poloha objektu u vozovky: v těsném sousedství silnice III. tř Jiné: nepřichází v úvahu Zdroj znečištění v blízkém okolí: Zdroj znečištění ve vzdálenějším okolí: Zdroj hluku v okolí: Jiné: prach z komunikace není provoz na komunikaci není Připojení areálu na inženýrské sítě Vodovod: není Kanalizace: není Elektrická síť: vrchní vedení 220/380 V z ulice, příkon dostatečný Plyn: není Telefonní přípojka: nezavedena 1.6 Rodinný dům čp.147 Jedná se o dokončený rodinný dům o obestavěném prostoru do m Popis celkový Objekt volně stojící Půdorys obdélníkový Podsklepení nepodsklepený Počet nadzemních podlaží 1 Podkroví není Základy Izolace Nosná konstrukce Střecha Krytina Klempířské konstrukce Fasádní omítky Vnější obklady Bleskosvod základové pasy nejsou zděná valbová, krov dřevěný osinkocementové šablony z Pz plechu, rozpadlé věkem vápenné / neomítané zdivo nejsou není instalován Popis vybavení 1.NP (1. nadzemní podlaží - přízemí) Zdivo vyzdívané z cihel plných tl. 45 cm / smíšené neodpovídající tep. tech. parametrům zdi z CP tl. 45 cm Stropy s rovným podhledem polospalné a nespalné Hurdis, Miako Vnitřní omítky vápenné hladké Vnitřní obklady keramické v koupelně, v kuchyni Schody dřevěné na půdu - 3 -

4 Dveře Okna Podlahy obytných místností Podlahy ostatních místností Vytápění Elektroinstalace Rozvod vody Zdroj teplé vody Instalace plynu Kanalizace Vybavení kuchyně Vnitřní vybavení Záchod Ostatní dřevěné hladké plné nebo prosklené dřevěná zdvojená nebo dvojitá PVC na beton nebo pouze betonová mazanina betonová mazanina kotel etážového vytápění na tuhá paliva, radiátory litinové, kamna na tuhá paliva světelná a motorová, jističe studené, teplé pouze v koupelně elektrický bojler není z koupelny, WC, kuchyně sporák elektrický, dřez koupelna - vana, umývadlo splachovací není Výčet místností podlaží schodiště, chodba, kuchyň, 3 obytné místnosti, 2 místnosti hospodářského charakteru, WC, koupelna Stáří a technický stav objektu Původní část: Užívání od roku Provedené úpravy / rok Celkový technický stav: stáří dle odhadu znalce 80 až 100 let 1993 rekonstrukce domovních instalací, zřízení etážového vytápění, zřízení domácí vodárny, rekonstrukce koupelny vzhledem ke stáří a prováděné údržbě je silně zhoršený až dezolátní Přístavba: Užívání od roku Provedené úpravy / rok Celkový technický stav: přízemní přístavek na Z fasádě dle odhadu znalce stáří 35 až 40 let bez úprav vzhledem ke stáří a prováděné údržbě je silně zhoršený až dezolátní Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: domovní vodárna nefunguje, neopravitelná; dům je bez tekoucí vody etážové vytápění nefunguje, v dezolátním stavu stropy porušené zatékáním, mrazem a neodbornými zásahy, v silně zhoršeném stavu omítky stropů a stěn porušené zatékáním, odulé, v nevytápěných krovy poškozené dřevokazným hmyzem, místně shnilé a propadlé krytina poškozená větrem, dlouhodobě neopravená Z nosná zeď přístavku z venkovní strany v materiálu silně poškozená mrazem Dům celkově zchátralý, některé závady bez výměny konstrukcí neopravitelné

5 1.7 Administrativní cena - cena zjištěná dle platného znaleckého předpisu Ocenění domu je provedeno porovnávacím způsobem dle 26a vyhlášky. V základní ceně rodinného domu je zahrnuto standardní vybavení dle příl. č.6. Cena rodinného domu zahrnuje i cenu venkovních úprav a vedlejších staveb tvořících jeho příslušenství Výpočet ceny rodinného domu porovnávacím způsobem Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle 26a a příloh č. 20a a 18a vyhlášky č. 3/2008 Sb. Rodinný dům čp.147 Obce do obyvatel včetně, kromě obcí v okresech Praha-východ a Praha-západ (tab. č. 4 přílohy 18a) Obec Ţichlínek Malý lexikon obcí ČR 2009 Počet obyvatel 872 Kraj Pardubický Základní cena příloha č. 20a, tab. 1 ZC Kč / m ,00 Výpočet koeficientu cenového porovnání I podle 26a odst. 2 Znak č. Název znaku Popis kvalitativního Doporučená Pouţitá Součet resp. Číslo kval. pásma pásma hodnota hodnota koeficient Index trhu I T - příloha č. 18a, tabulka č. 1 0,900 1 Situace na dílčím Poptávka niţší neţ (segmentu) trhu s nabídka nemovitostmi II. -0,05-0,05 2 Vlastnictví nemovitostí Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II. 0 0,00 3 Vliv právních vztahů na prodejnost - prodej podílu Negativní prodej ½ spoluvlastnického podílu v exekučním řízení, spoluvlastník užívá nemovitost I.* -0,01 aţ -0,05-0,05-0,100 Index polohy I P - příloha č. 18a, tabulka č. 4 (pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce do obyvatel včetně) Význam obce z hlediska 1 zeměpisného, Bez většího významu I. 0 0,00 kulturního nebo hospodářského 2 Poloha nemovitosti Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha) I. -0,01-0,01 3 Okolní zástavba a ţivotní prostředí Objekty pro bydlení II. 0 0,00 4 Obchod, sluţby, Pouze obchod se kultura v obci základním sortimentem II. 0 0,00 5 Školství a sport Ţádná základní škola I. -0,03-0,03 6 Zdravotní zařízení Ţádné zdravotnické zařízení I. -0,03-0,03 7 Veřejná doprava Omezené dopravní spojení II. 0 0,00 0,850 8 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,00 9 Nezaměstnanost v obci a okolí Průměrná nezaměstnanost II. 0 0,00 10 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti Bez vlivu III. 0 0,00-5 -

6 11 Vlivy neuvedené Vlivy sniţující cenu dům na úplné samotě, 2 km od konce vesnice I.* -0,01 aţ - 0,10-0,08-0,150 Index konstrukce a vybavení I V - příloha č. 20a, tabulka č. 2 0,300 1 Druh stavby Samostatný rodinný dům III. 0 0,00 2 Provedení Typ 3 - Cihelné nebo obvodových stěn tvárnicové zdivo III. 0 0,00 3 Tloušťka obvod. stěn 45 cm II. 0 0,00 4 Podlaţnost Hodnota 1 III. 0,02 0,02 5 Napojení na Přípojka elektro, vl. veřejné sítě studna na pozemku (přípojky) II. -0,05-0,05 6 Způsob vytápění stavby Ústřední, etáţové, dálkové III. 0 0,00 7 Zákl. příslušenství v RD Úplné - standardní provedení III. 0 0,00 8 Ostatní vybavení v RD Bez dalšího vybavení I. 0 0,00 9 Venkovní úpravy Minimálního rozsahu oplocení, žumpa II. -0,03-0,03 10 Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD Sniţující hodnotu RD polorozpadlá dřevěná kolna I. -0,01 aţ -0,03-0, Výměra pozemků uţívané se stavbou Kriterium jinde neuvedené Stavebnětechnický stav Nad 800 m2 celkem III. 0,01 0,01 Významně sniţující cenu podstatné poškození konstrukcí a vybavení Stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) I. -0,06 aţ - 0,15 Stáří stavby (roků) 100 Byla provedena rekonstrukce (výměna alespoň 60 % objemových podílů konstrukcí a vybavení)? rozsah oprav 1993 nedosahuje spodní meze ne požadovaného limitu Pokud byla provedena rekonstrukce, její stáří (roků) 0 Pouţitá hodnota stáří pro koeficient -s ,15-0,230 IV. 0,65 0,65 0,390 Jen do 50 let Koeficient -s- před úpravou na nástavby, přístavby, stavební úpravy rozsahu alespoň 50 % 0,60 Zvýšení koeficientu -s- u velkých stavebních úprav podle poznámky níţe o hodnotu 0,01 aţ 0,1 - nastavit 0 s Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- 0,60 0,60 Koeficient cenového porovnání I podle 24 odst. 2 I = I T I P I V 0,230 Základní cena upravená ZCU =ZC I Kč/m 3 675,51-6 -

7 Výměra stavby (příloha č. 1) Délka Šířka Výška Koef. OP (m 3 ) podezdívka 12,70 11,46 0,13 1,00 18,18 1. nadzemní podlaţí 12,70 8,17 2,95 1,00 306,09 1. NP - přístavek 12,42 3,29 3,05 1,00 124,63 Půdní nadezdívka 12,70 8,17 0,00 1,00 0,00 Střecha nad nadezdívkou 12,70 8,17 4,50 0,50 233,46 Odpočet valby - 2ks 8,17 4,00 4,50 0,17-49,02 1,00 0,00 Výměra celkem m 3 633,34 Cena stavby vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč , Stavební pozemky ( 28) Pozemek p.č. st.173 je zastavěn oceňovaným domem. Ve výpisu z KN je uveden jako zastavěná plocha a nádvoří, právní stav odpovídá skutečnému. Obec Žichlínek má podle aktuálního vydání Malého lexikonu obcí ČR 872 obyvatel. V obci k datu ocenění není vydána platná cenová mapa stavebních pozemků. Ocenění stavebních pozemků se proto provede podle 28 Stavební pozemky. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, ocení se podle odst. 1 písm. k), základní cenou 35,- Kč/m 2. Tato cena se upraví se podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Pozemek p.č je zahradou, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou hlavní a pozemkem evidovaným v KN v druhu zastavěná plocha za účelem jejich společného využití a je ve vlastnictví stejného subjektu. Ocenění se provede podle 28 Stavební pozemky, odst. 7 ve smyslu odst. 1 včetně úprav a násobí se koeficientem 0,40. Ki pro hlavní stavbu: podle přílohy č. 38 2,173 Kp pro okres Ústí n.o., obec do obyvatel - příloha č. 39, sloupec 11 0,929 Obec Ţichlínek Cenová mapa je - není není Počet obyvatel obce (nikoliv části) 872 Koeficient úpravy Cp 28 odst. 1 písm. b, d, f, h, j, k 1,0 Pokud je dána, pevná cena z 28 odst. 1 (pokud se počítá přes Cp, napsat 0) 28 odst. 1 písm. a, c-h, j 0,00 Základní cena stavebního pozemku Kč/m 2 35,00 Koeficient odloučeného katastrálního území 28 odst. 1 písm. l 1,00 Základní cena stavebního pozemku Kč/m 2 35,00 Úpravy základní ceny podle tabulky č. 1 přílohy č. 21 Výhodnost polohy pozemku na území obce z hlediska účelu uţití stavby na něm zřízené, popřípadě k jejímu zřízení určeného Poloţka Podle přílohy č Celkem poloţky z tabulky č. 1 přílohy č Úpravy podle tabulky č. 2 přílohy č. 21 Není-li v místě moţnost napojení na veřejný Poloţka Sráţka do 5 % (se záporným vodovod 2.2 znaménkem) -5 Není-li v místě moţnost napojení na veřejnou Poloţka Sráţka do 7 % (se záporným kanalizaci 2.3 znaménkem) -7 Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, Poloţka Sráţka do 10 % (se záporným hluk, otřesy, prach, radon aj.) 2.6 znaménkem) -3 Sráţky a přiráţky celkem podle tabulky č. 2 přílohy č Ocenění stavebního pozemku podle 28 odst. 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb. Pozemek číslo p.č. st. 173 Zdůvodnění ev. Druh pozemku zastavěná plocha sráţek a přiráţek: Výměra pozemku m Umístění pozemku pozemek zastavěný rodinným domem

8 Ocenění podle 28 odst. 1 písm. k, odst. 2. Základní cena ZC Kč/m 2 35,00. Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 1 % -30. ZC po úpravě poloţkami tab. 1 % 24,50. Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 2 % -15. Stavba umístěná na pozemku rodinný dům. Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,173. ZCU podle 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/m 2 45,25. Koeficient Kp (příloha č. 39) - 0,929. ZCU podle 28 odst. 2, s Ki a s Kp Kč/m 2 42,04. Minimální cena podle 28 odst. 12 Kč/m 2 20,00 Vypočteno v MS Excel Pouţitá ZCU s Kp Kč/m 2 42,04 programem ABN2010 Cena pozemku bez Kp Kč p.č. st ,25 Kč Cena pozemku s Kp Kč p.č. st ,80 Kč Ocenění stavebních pozemků podle 28 odst. 5 vyhlášky č. 3/2008 Sb. (pozemky tvořící jednotný funkční celek - 9 odst. 1 zákona, zahrady nebo ostatní plochy se stejným vlastníkem) Pozemek číslo 3560 Zdůvodnění Druh pozemku zahrada sráţek a přiráţek: Výměra pozemku m Jako u pozemku, Umístění pozemku za rodinným domem s nímţ tvoří Ocenění podle 28 odst. 5, odst. 1 písm. k jednotný funkční Základní cena hlavního pozemku ZC Kč/m 2 35,00 celek Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 1 % -30. ZC po úpravě poloţkami tab. 1 % 24,50. Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 2 % -15. ZC po úpravě poloţkami tab. 1 a 2 Kč/m 2 20,83. Stavba umístěná na hlavním pozemku rodinný dům. Koeficient Ki (příloha č. 35) 2,173. Koeficient Kp (příloha č. 36) 0,929. Úprava podle 28 odst. 5 0,40. ZCU podle 28 odst. 5, bez Kp Kč/m 2 18,11 ZCU podle 28 odst. 5, s Kp Kč/m 2 16,82. Minimální cena s Kp podle 28 odst. 12 Kč/m 2 20,00 Vypočteno v MS Excel Pouţitá ZCU s Kp Kč/m 2 20,00 programem ABN2010 Cena pozemku bez Kp p.č ,00 Kč Cena pozemku s Kp p.č ,00 Kč 1.8 Realitní inzerce Sledována inzerce realitních kanceláří regionu publikovaná na internetu. Zjištěné údaje jsou korigovány na základě skutečností vedených v databázi znalce. V lokalitě Lanškroun Moravská Třebová je v obdobných expozicích v době ocenění inzerováno devět porovnatelných nemovitostí Ocenění domu porovnávací metodou Tab. 1 - Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 1 Č. Lokalita Uţitná Pozemek plocha Garáţ m 2 m2 Jiné Oceň. stáří 80 aţ 100 let, rekonstrukce instalací 1993, bez Ţichlínek, čp ne 3328 objekt pravidelné údrţby, zchátralý; 3+1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Ţichlínek 179 ano 699 postaven v roce 2003; samostatně stojící dvoupodlaţní dům s obytným podkrovím; napojena na všechny IS, EL.220/380, plyn, voda z řádu, odpady do kanalizace. Vytápění a ohřev TUV ústřední topení s dvěma kotly; dřevěný zahradní domek na nářadí;

9 2 Tatenice 187 ne 2196 mimo hlavní komunikaci; zděný, přízemní z části podsklepený; stodola; napojen na obecní vodovod, ústřední topení na tuhá paliva. Ohřev TV bojlerem odpady do ţumpy, elektřina na 220/380V. Plynová přípojka je u pozemku; Třebovice 130 ne 310 částečně rekonstruovaný (nová okna), podsklepený; ústřední topení; plyn, nebo pevná paliva; Damníkov 310 ne 750 zděný, podkroví; vodovod, kanalizace, elektrické UT; nebytové prostory v domě 5 Rudoltice 89 ano ; zděný, po rekonstrukci elektřiny, komplet topení, rozvodů vody a odpadů; Vytápění ÚT s plynovým kotlem; garáţ; moţnost podkroví 6 Rudoltice 396 ne 2228 Dům je určen ke kompletní rekonstrukci; Obytná část domu navazuje na hospodářskou. Na hranici pozemku - plyn, veřejný vodovod. Studna, septik. 7 Sázava 120 ne ; nepodsklepený dům v zachovalém stavu se stodolou; před rekonstrukcí, střecha ve velmi dobrém stavu; Vodovod z veřejného zdroje, ţumpa, elektřina, plynová přípojka do domu. 8 Krasíkov 263 ano 1105 zděný, 4+1 s garáţí; Dům částečně podsklepen. Výtápění je ústřední plynové, nebo kotlem na tuhá paliva; Na pozemku je zděná kůlna pro skladování zahradního nábytku a nářadí 9 Tatenice 260 ano , zděný, bez fasády, postaven 2006 Č. Cena poţadovaná resp. zaplacená Kč Koef. redukce na pramen ceny Tab. 1 - Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 2 Cena po redukci na pramen ceny Kč K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO polo -ha velikost garáţ příslušenství a vybavení pozemky úvaha znalce K1 K6 Cena oceňovaného objektu odvozená ze srovnávacího Kč (1) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) , ,20 1,20 1,12 2,10 0,97 1,20 3, , ,20 1,20 1,00 1,40 0,96 1,10 2, , ,25 1,05 1,00 1,20 0,90 1,10 1, , ,20 1,20 1,00 1,20 0,97 1,10 1, , ,20 0,85 1,12 1,45 0,95 1,20 1, , ,20 1,20 1,00 1,05 0,95 1,05 1, , ,15 1,00 1,00 1,10 0,96 1,10 1, , ,15 1,20 1,12 1,20 0,95 1,15 2, , ,15 1,20 1,12 2,10 0,98 1,20 3, Celkem průměr Kč Minimum Kč Maximum Kč Směrodatná výběrová odchylka s Pravděpodobná spodní hranice průměr - s Pravděpodobná horní hranice průměr + s Odhad podle metodiky České spořitelny, a.s. Kč K1 Koeficient úpravy na polohu objektu K2 Koeficient úpravy na velikost objektu K3 Koeficient úpravy na garáţ v objektu K4 Koeficient úpravy na celkové vybavení a příslušenství (lepší - horší) K5 Koeficient úpravy na velikost přilehlého pozemku K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší) Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K = 1,00, u inzerce přiměřeně niţší KC Koeficient celkový KC = (K1 K2 K3 K4 K5 K6) Ocenění je provedeno zjednodušenou porovnávací metodou. Zjištěná cena srovnávacích objektů se upraví redukcí zohledňující pramen ceny a koeficientem odlišnosti KC. Koeficienty K1 až Kx vyjadřují, kolikrát (z hlediska vlivu na cenu) je srovnávací objekt v daném kriteriu lepší než oceňovaný. Výsledný odborný odhad indexu cenové odlišnosti srovnávacího objektu oproti oceňovanému KC se pak vypočte vzájemným vynásobením koeficientů K1 až Kx. Pro odvozenou cenu oceňovaného objektu ve sloupci (17) platí, že cena po redukci ze sloupce (9) se dělí indexem odlišnosti KC ze sloupce (16)

10 1.9 Shrnutí zjištěných cen Cena zjištěná rodinný dům čp.147 z toho spoluvlastnický podíl 1/2 porovnávací metodou minimum Kč Kč Kč maximum Kč Kč Kč průměr Kč Kč Kč dle metodiky České spořitelny, a.s. Kč Kč Kč dle oceňovací vyhlášky včetně pozemků Kč Kč Kč Poznámka V ceně bytu zjištěné porovnávací metodou je zahrnuta i cena spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemků. Cena zjištěná dle oceňovací vyhlášky z toho spoluvlastnický podíl 1/2 pozemek p.č. st.173 Kč Kč Kč pozemek p.č Kč Kč Kč

11 2. POSUDEK k položeným otázkám: 2.1 uvést cenu zjištěnou dle platného znaleckého předpisu cena rodinného domu čp.147 včetně pozemků Kč podíl ½ z ceny rodinného domu čp.147 včetně pozemků Kč slovy (dvěstěpadesáttisícčtyřistasedmdesátpět korun českých) 2.2 uvést cenu obecnou, za niž jsou nemovitosti v dražbě prodejné Pro určení obvyklé (obecné) ceny nemovitostí je rozhodující cena zjištěná porovnávací metodou. Na základě výše uvedeného stanovuji obvyklou cenu nemovitostí - nemovitosti zapsané na LV č. 187, okres Ústí nad Orlicí, obec Žichlínek, kat. území Žichlínek, ve vlastnictví Čegan Rostislav, Žichlínek 147, Lanškroun, r.č.: /141, podíl ½, a to: pozemky p.p.č. st.173 zastavěná plocha a nádvoří 145 m2 p.p.č zahrada 3328 m2 stavby Žichlínek, čp.147 rodinný dům na p.p.č. st.173 včetně jejich příslušenství na Kč slovy (stodevadesáttisíc korun českých) 2.3 uvést cenu práv a závad a nájemních práv, pokud na nemovitostech váznou Povinný pan Rostislav Čegan znalci nesdělil, zda jsou s oceňovanými nemovitostmi spojena jakákoli práva a závady. Objednatel znaleckého posudku v zadání nespecifikoval, která práva a závady s nemovitostmi spojená má znalec v posudku ocenit. Z jiných zdrojů jsem nezjistil, že jsou s oceňovanými nemovitostmi spojena nějaká práva a závady. Při ocenění uvažuji nemovitosti prosté práv a závad s nemovitostmi spojených ve smyslu 336 o.s.ř. a násl. V Ústí nad Orlicí dne Ing. Vladimír Ent

12 Seznam příloh 1. Fotodokumentace 2. Usnesení sp. zn. 098 EX 03660/ Výpis z katastru nemovitostí 4. Kopie katastrální mapy 5. Část plánu obce s vyznačením polohy nemovitostí Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne č.j. Spr. 3973/94 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví - stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek je zapsán pod č /10 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č.... podle připojené likvidace. V Ústí nad Orlicí dne Ing. Vladimír Ent

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502-72/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 160/6 ve 2. nadzemním podlaží v objektu bydlení č.p. 160 v Lipové ulici v části obce Domoradice s příslušenstvím a s podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1449-19/09 o stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10 v budově č.p. 1822 v Husově ulici, v obci České Budějovice na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1913 68/12 - o stanovení obvyklé ceny bytové

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu čp. 259 včetně příslušenství a pozemku parc.č. st. 483 v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník,

Více

Znalecký posudek č. 2806/09

Znalecký posudek č. 2806/09 Znalecký posudek č. 2806/09 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 205 Benátky n/j I., včetně příslušenství a pozemku parc.č. st.174 kú. Nové Benátky obec Benátky nad Jizerou kraj Středočeský okres Mladá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2009 164/12 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4854-060 / 11 odhad obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky č. 208/7 v 5.NP budovy čp. 208 a 209, se stavební parcelou č. 47/2, 47/3 a p.p.č 45, s příslušenstvím, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131 ZNALECKÝ POSUDEK č. 72-4131 O ceně rodinného domu č.p. 105 s příslušenstvím v katastrálním území Choťovice, obec - Choťovice, okr. Kolín, včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7. Vlastník nemovitosti

Více

Znalecký posudek č. 3125/10

Znalecký posudek č. 3125/10 Znalecký posudek č. 3125/10 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 85 Přistoupim, včetně příslušenství a pozemků parc.č. st.90 a 414/22 kú. Přistoupim obec Přistoupim kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více