Znalecký posudek č /10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 441-10/10"

Transkript

1 Znalecký posudek č /10 o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 147 na p.č. st.173 v katastrálním území Žichlínek, obec Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí, s pozemky p.č. st.173, 3560 a příslušenstvím Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Milan Usnul, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Bryksova 763/46, Praha Praha 9 usnesením čj. 098 EX 03660/07-20 ze dne Zjištění administrativní a obvyklé ceny nemovitostí na vyžádání objednatele. Posudek vypracoval: Ing. Vladimír Ent znalec, bytem Ústí nad Orlicí, Tyršova 350 tel./fax , Datum místního šetření: Datum, ke kterému je provedeno ocenění: Zvláštní požadavky objednatele: nejsou Použitý oceňovací předpis: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Vyhláška MF č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb.,o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. Tento posudek obsahuje 25 stran včetně příloh a předává se v pěti vyhotoveních.

2 ÚVOD Znalecký posudek je vypracován na základě usnesení sp.zn. 098 EX 03660/07 viz v příloze posudku. Úkolem podepsaného znalce je provést ocenění nemovitostí podle cenového předpisu a zjistit cenu v místě a čase obvyklou. 1. NÁLEZ - PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ POSUDKU Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny, případně podepsaným znalcem opatřeny následující podklady: 1.1 Výpis z katastru nemovitostí Vyhotoven objednatelem dálkovým přístupem dne Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Žichlínek Katastrální území: Žichlínek LV: 187 viz v příloze posudku 1.2 Kopie katastrální mapy Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Žichlínek Katastrální území: Žichlínek pořízená z katastru nemovitostí dálkovým přístupem přes portál dne Místní šetření Místní šetření spojené s prohlídkou a měřením nemovitosti bylo provedeno znalcem dne za účasti paní Věry Čeganové, spoluvlastnice nemovitostí a Martiny Entové, pomocníka znalce. Z původně stanoveného termínu se povinný telefonicky omluvil s tím, že mu dvakrát pošta z neznámých důvodů nedoručila obsílku. Zjištěno, že nemovitosti užívá pro účel bydlení paní Věra Čeganová. K datu vypracování posudku povinný nesdělil, zda: - na oceňovaných nemovitostech váznou věcná břemena, zástavní práva nebo jiná omezení vlastnického práva povinného, - někdo byt užívá na základě smlouvy o nájmu nebo podnájmu či na základě jiného titulu, - na nemovitostech existují práva nezapsaná v katastru ve prospěch nemovitosti. Z dostupných zkoumaných listin žádná z výše uvedených závad nevyplývá. 1.4 Použité předpisy, literatura a další podklady Předpisy a metodiky pro ocenění a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku b) Vyhláška MF č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška, ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb. a vyhl. č. 460/2009 Sb Výpočetní programy Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno Literatura a) Publikace Teorie oceňování nemovitostí, VI. přepracované a doplněné vydání (Bradáč A. a kolektiv, Akademické nakladatelství CERM Brno, 2004) b) Publikace Oceňování nemovitostí, díl III. Oceňování obvyklou cenou (J. Kokoška a kol. 2000) - 2 -

3 1.5 Situace oceňované nemovitosti Předmětem ocenění je areál, obsahující následující nemovitosti: 1. Rodinný dům č.p. 147 na pozemku p.č. st.173 s příslušenstvím 2. Pozemky p.č. st.173, Umístění nemovitosti v obci Poloha k centru: Vzdálenost k nádraží ČD: Vzdálenost k autobusovému nádraží (zastávce): Konfigurace terénu: Převládající zástavba: Územní plán: Inženýrské sítě v obci s možností napojení oceňovaného areálu: samota, mimo zastavěné území obce 200 m 1000 m rovina bez jakékoli zástavby území není zarhnuto elektro Možnosti ohrožení, radon, hluk, imise ap. Sesuv: nepřichází v úvahu Kritická poloha objektu u vozovky: v těsném sousedství silnice III. tř Jiné: nepřichází v úvahu Zdroj znečištění v blízkém okolí: Zdroj znečištění ve vzdálenějším okolí: Zdroj hluku v okolí: Jiné: prach z komunikace není provoz na komunikaci není Připojení areálu na inženýrské sítě Vodovod: není Kanalizace: není Elektrická síť: vrchní vedení 220/380 V z ulice, příkon dostatečný Plyn: není Telefonní přípojka: nezavedena 1.6 Rodinný dům čp.147 Jedná se o dokončený rodinný dům o obestavěném prostoru do m Popis celkový Objekt volně stojící Půdorys obdélníkový Podsklepení nepodsklepený Počet nadzemních podlaží 1 Podkroví není Základy Izolace Nosná konstrukce Střecha Krytina Klempířské konstrukce Fasádní omítky Vnější obklady Bleskosvod základové pasy nejsou zděná valbová, krov dřevěný osinkocementové šablony z Pz plechu, rozpadlé věkem vápenné / neomítané zdivo nejsou není instalován Popis vybavení 1.NP (1. nadzemní podlaží - přízemí) Zdivo vyzdívané z cihel plných tl. 45 cm / smíšené neodpovídající tep. tech. parametrům zdi z CP tl. 45 cm Stropy s rovným podhledem polospalné a nespalné Hurdis, Miako Vnitřní omítky vápenné hladké Vnitřní obklady keramické v koupelně, v kuchyni Schody dřevěné na půdu - 3 -

4 Dveře Okna Podlahy obytných místností Podlahy ostatních místností Vytápění Elektroinstalace Rozvod vody Zdroj teplé vody Instalace plynu Kanalizace Vybavení kuchyně Vnitřní vybavení Záchod Ostatní dřevěné hladké plné nebo prosklené dřevěná zdvojená nebo dvojitá PVC na beton nebo pouze betonová mazanina betonová mazanina kotel etážového vytápění na tuhá paliva, radiátory litinové, kamna na tuhá paliva světelná a motorová, jističe studené, teplé pouze v koupelně elektrický bojler není z koupelny, WC, kuchyně sporák elektrický, dřez koupelna - vana, umývadlo splachovací není Výčet místností podlaží schodiště, chodba, kuchyň, 3 obytné místnosti, 2 místnosti hospodářského charakteru, WC, koupelna Stáří a technický stav objektu Původní část: Užívání od roku Provedené úpravy / rok Celkový technický stav: stáří dle odhadu znalce 80 až 100 let 1993 rekonstrukce domovních instalací, zřízení etážového vytápění, zřízení domácí vodárny, rekonstrukce koupelny vzhledem ke stáří a prováděné údržbě je silně zhoršený až dezolátní Přístavba: Užívání od roku Provedené úpravy / rok Celkový technický stav: přízemní přístavek na Z fasádě dle odhadu znalce stáří 35 až 40 let bez úprav vzhledem ke stáří a prováděné údržbě je silně zhoršený až dezolátní Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: domovní vodárna nefunguje, neopravitelná; dům je bez tekoucí vody etážové vytápění nefunguje, v dezolátním stavu stropy porušené zatékáním, mrazem a neodbornými zásahy, v silně zhoršeném stavu omítky stropů a stěn porušené zatékáním, odulé, v nevytápěných krovy poškozené dřevokazným hmyzem, místně shnilé a propadlé krytina poškozená větrem, dlouhodobě neopravená Z nosná zeď přístavku z venkovní strany v materiálu silně poškozená mrazem Dům celkově zchátralý, některé závady bez výměny konstrukcí neopravitelné

5 1.7 Administrativní cena - cena zjištěná dle platného znaleckého předpisu Ocenění domu je provedeno porovnávacím způsobem dle 26a vyhlášky. V základní ceně rodinného domu je zahrnuto standardní vybavení dle příl. č.6. Cena rodinného domu zahrnuje i cenu venkovních úprav a vedlejších staveb tvořících jeho příslušenství Výpočet ceny rodinného domu porovnávacím způsobem Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle 26a a příloh č. 20a a 18a vyhlášky č. 3/2008 Sb. Rodinný dům čp.147 Obce do obyvatel včetně, kromě obcí v okresech Praha-východ a Praha-západ (tab. č. 4 přílohy 18a) Obec Ţichlínek Malý lexikon obcí ČR 2009 Počet obyvatel 872 Kraj Pardubický Základní cena příloha č. 20a, tab. 1 ZC Kč / m ,00 Výpočet koeficientu cenového porovnání I podle 26a odst. 2 Znak č. Název znaku Popis kvalitativního Doporučená Pouţitá Součet resp. Číslo kval. pásma pásma hodnota hodnota koeficient Index trhu I T - příloha č. 18a, tabulka č. 1 0,900 1 Situace na dílčím Poptávka niţší neţ (segmentu) trhu s nabídka nemovitostmi II. -0,05-0,05 2 Vlastnictví nemovitostí Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II. 0 0,00 3 Vliv právních vztahů na prodejnost - prodej podílu Negativní prodej ½ spoluvlastnického podílu v exekučním řízení, spoluvlastník užívá nemovitost I.* -0,01 aţ -0,05-0,05-0,100 Index polohy I P - příloha č. 18a, tabulka č. 4 (pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce do obyvatel včetně) Význam obce z hlediska 1 zeměpisného, Bez většího významu I. 0 0,00 kulturního nebo hospodářského 2 Poloha nemovitosti Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha) I. -0,01-0,01 3 Okolní zástavba a ţivotní prostředí Objekty pro bydlení II. 0 0,00 4 Obchod, sluţby, Pouze obchod se kultura v obci základním sortimentem II. 0 0,00 5 Školství a sport Ţádná základní škola I. -0,03-0,03 6 Zdravotní zařízení Ţádné zdravotnické zařízení I. -0,03-0,03 7 Veřejná doprava Omezené dopravní spojení II. 0 0,00 0,850 8 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,00 9 Nezaměstnanost v obci a okolí Průměrná nezaměstnanost II. 0 0,00 10 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti Bez vlivu III. 0 0,00-5 -

6 11 Vlivy neuvedené Vlivy sniţující cenu dům na úplné samotě, 2 km od konce vesnice I.* -0,01 aţ - 0,10-0,08-0,150 Index konstrukce a vybavení I V - příloha č. 20a, tabulka č. 2 0,300 1 Druh stavby Samostatný rodinný dům III. 0 0,00 2 Provedení Typ 3 - Cihelné nebo obvodových stěn tvárnicové zdivo III. 0 0,00 3 Tloušťka obvod. stěn 45 cm II. 0 0,00 4 Podlaţnost Hodnota 1 III. 0,02 0,02 5 Napojení na Přípojka elektro, vl. veřejné sítě studna na pozemku (přípojky) II. -0,05-0,05 6 Způsob vytápění stavby Ústřední, etáţové, dálkové III. 0 0,00 7 Zákl. příslušenství v RD Úplné - standardní provedení III. 0 0,00 8 Ostatní vybavení v RD Bez dalšího vybavení I. 0 0,00 9 Venkovní úpravy Minimálního rozsahu oplocení, žumpa II. -0,03-0,03 10 Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD Sniţující hodnotu RD polorozpadlá dřevěná kolna I. -0,01 aţ -0,03-0, Výměra pozemků uţívané se stavbou Kriterium jinde neuvedené Stavebnětechnický stav Nad 800 m2 celkem III. 0,01 0,01 Významně sniţující cenu podstatné poškození konstrukcí a vybavení Stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) I. -0,06 aţ - 0,15 Stáří stavby (roků) 100 Byla provedena rekonstrukce (výměna alespoň 60 % objemových podílů konstrukcí a vybavení)? rozsah oprav 1993 nedosahuje spodní meze ne požadovaného limitu Pokud byla provedena rekonstrukce, její stáří (roků) 0 Pouţitá hodnota stáří pro koeficient -s ,15-0,230 IV. 0,65 0,65 0,390 Jen do 50 let Koeficient -s- před úpravou na nástavby, přístavby, stavební úpravy rozsahu alespoň 50 % 0,60 Zvýšení koeficientu -s- u velkých stavebních úprav podle poznámky níţe o hodnotu 0,01 aţ 0,1 - nastavit 0 s Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- 0,60 0,60 Koeficient cenového porovnání I podle 24 odst. 2 I = I T I P I V 0,230 Základní cena upravená ZCU =ZC I Kč/m 3 675,51-6 -

7 Výměra stavby (příloha č. 1) Délka Šířka Výška Koef. OP (m 3 ) podezdívka 12,70 11,46 0,13 1,00 18,18 1. nadzemní podlaţí 12,70 8,17 2,95 1,00 306,09 1. NP - přístavek 12,42 3,29 3,05 1,00 124,63 Půdní nadezdívka 12,70 8,17 0,00 1,00 0,00 Střecha nad nadezdívkou 12,70 8,17 4,50 0,50 233,46 Odpočet valby - 2ks 8,17 4,00 4,50 0,17-49,02 1,00 0,00 Výměra celkem m 3 633,34 Cena stavby vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč , Stavební pozemky ( 28) Pozemek p.č. st.173 je zastavěn oceňovaným domem. Ve výpisu z KN je uveden jako zastavěná plocha a nádvoří, právní stav odpovídá skutečnému. Obec Žichlínek má podle aktuálního vydání Malého lexikonu obcí ČR 872 obyvatel. V obci k datu ocenění není vydána platná cenová mapa stavebních pozemků. Ocenění stavebních pozemků se proto provede podle 28 Stavební pozemky. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, ocení se podle odst. 1 písm. k), základní cenou 35,- Kč/m 2. Tato cena se upraví se podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Pozemek p.č je zahradou, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou hlavní a pozemkem evidovaným v KN v druhu zastavěná plocha za účelem jejich společného využití a je ve vlastnictví stejného subjektu. Ocenění se provede podle 28 Stavební pozemky, odst. 7 ve smyslu odst. 1 včetně úprav a násobí se koeficientem 0,40. Ki pro hlavní stavbu: podle přílohy č. 38 2,173 Kp pro okres Ústí n.o., obec do obyvatel - příloha č. 39, sloupec 11 0,929 Obec Ţichlínek Cenová mapa je - není není Počet obyvatel obce (nikoliv části) 872 Koeficient úpravy Cp 28 odst. 1 písm. b, d, f, h, j, k 1,0 Pokud je dána, pevná cena z 28 odst. 1 (pokud se počítá přes Cp, napsat 0) 28 odst. 1 písm. a, c-h, j 0,00 Základní cena stavebního pozemku Kč/m 2 35,00 Koeficient odloučeného katastrálního území 28 odst. 1 písm. l 1,00 Základní cena stavebního pozemku Kč/m 2 35,00 Úpravy základní ceny podle tabulky č. 1 přílohy č. 21 Výhodnost polohy pozemku na území obce z hlediska účelu uţití stavby na něm zřízené, popřípadě k jejímu zřízení určeného Poloţka Podle přílohy č Celkem poloţky z tabulky č. 1 přílohy č Úpravy podle tabulky č. 2 přílohy č. 21 Není-li v místě moţnost napojení na veřejný Poloţka Sráţka do 5 % (se záporným vodovod 2.2 znaménkem) -5 Není-li v místě moţnost napojení na veřejnou Poloţka Sráţka do 7 % (se záporným kanalizaci 2.3 znaménkem) -7 Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, Poloţka Sráţka do 10 % (se záporným hluk, otřesy, prach, radon aj.) 2.6 znaménkem) -3 Sráţky a přiráţky celkem podle tabulky č. 2 přílohy č Ocenění stavebního pozemku podle 28 odst. 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb. Pozemek číslo p.č. st. 173 Zdůvodnění ev. Druh pozemku zastavěná plocha sráţek a přiráţek: Výměra pozemku m Umístění pozemku pozemek zastavěný rodinným domem

8 Ocenění podle 28 odst. 1 písm. k, odst. 2. Základní cena ZC Kč/m 2 35,00. Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 1 % -30. ZC po úpravě poloţkami tab. 1 % 24,50. Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 2 % -15. Stavba umístěná na pozemku rodinný dům. Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,173. ZCU podle 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/m 2 45,25. Koeficient Kp (příloha č. 39) - 0,929. ZCU podle 28 odst. 2, s Ki a s Kp Kč/m 2 42,04. Minimální cena podle 28 odst. 12 Kč/m 2 20,00 Vypočteno v MS Excel Pouţitá ZCU s Kp Kč/m 2 42,04 programem ABN2010 Cena pozemku bez Kp Kč p.č. st ,25 Kč Cena pozemku s Kp Kč p.č. st ,80 Kč Ocenění stavebních pozemků podle 28 odst. 5 vyhlášky č. 3/2008 Sb. (pozemky tvořící jednotný funkční celek - 9 odst. 1 zákona, zahrady nebo ostatní plochy se stejným vlastníkem) Pozemek číslo 3560 Zdůvodnění Druh pozemku zahrada sráţek a přiráţek: Výměra pozemku m Jako u pozemku, Umístění pozemku za rodinným domem s nímţ tvoří Ocenění podle 28 odst. 5, odst. 1 písm. k jednotný funkční Základní cena hlavního pozemku ZC Kč/m 2 35,00 celek Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 1 % -30. ZC po úpravě poloţkami tab. 1 % 24,50. Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 2 % -15. ZC po úpravě poloţkami tab. 1 a 2 Kč/m 2 20,83. Stavba umístěná na hlavním pozemku rodinný dům. Koeficient Ki (příloha č. 35) 2,173. Koeficient Kp (příloha č. 36) 0,929. Úprava podle 28 odst. 5 0,40. ZCU podle 28 odst. 5, bez Kp Kč/m 2 18,11 ZCU podle 28 odst. 5, s Kp Kč/m 2 16,82. Minimální cena s Kp podle 28 odst. 12 Kč/m 2 20,00 Vypočteno v MS Excel Pouţitá ZCU s Kp Kč/m 2 20,00 programem ABN2010 Cena pozemku bez Kp p.č ,00 Kč Cena pozemku s Kp p.č ,00 Kč 1.8 Realitní inzerce Sledována inzerce realitních kanceláří regionu publikovaná na internetu. Zjištěné údaje jsou korigovány na základě skutečností vedených v databázi znalce. V lokalitě Lanškroun Moravská Třebová je v obdobných expozicích v době ocenění inzerováno devět porovnatelných nemovitostí Ocenění domu porovnávací metodou Tab. 1 - Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 1 Č. Lokalita Uţitná Pozemek plocha Garáţ m 2 m2 Jiné Oceň. stáří 80 aţ 100 let, rekonstrukce instalací 1993, bez Ţichlínek, čp ne 3328 objekt pravidelné údrţby, zchátralý; 3+1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Ţichlínek 179 ano 699 postaven v roce 2003; samostatně stojící dvoupodlaţní dům s obytným podkrovím; napojena na všechny IS, EL.220/380, plyn, voda z řádu, odpady do kanalizace. Vytápění a ohřev TUV ústřední topení s dvěma kotly; dřevěný zahradní domek na nářadí;

9 2 Tatenice 187 ne 2196 mimo hlavní komunikaci; zděný, přízemní z části podsklepený; stodola; napojen na obecní vodovod, ústřední topení na tuhá paliva. Ohřev TV bojlerem odpady do ţumpy, elektřina na 220/380V. Plynová přípojka je u pozemku; Třebovice 130 ne 310 částečně rekonstruovaný (nová okna), podsklepený; ústřední topení; plyn, nebo pevná paliva; Damníkov 310 ne 750 zděný, podkroví; vodovod, kanalizace, elektrické UT; nebytové prostory v domě 5 Rudoltice 89 ano ; zděný, po rekonstrukci elektřiny, komplet topení, rozvodů vody a odpadů; Vytápění ÚT s plynovým kotlem; garáţ; moţnost podkroví 6 Rudoltice 396 ne 2228 Dům je určen ke kompletní rekonstrukci; Obytná část domu navazuje na hospodářskou. Na hranici pozemku - plyn, veřejný vodovod. Studna, septik. 7 Sázava 120 ne ; nepodsklepený dům v zachovalém stavu se stodolou; před rekonstrukcí, střecha ve velmi dobrém stavu; Vodovod z veřejného zdroje, ţumpa, elektřina, plynová přípojka do domu. 8 Krasíkov 263 ano 1105 zděný, 4+1 s garáţí; Dům částečně podsklepen. Výtápění je ústřední plynové, nebo kotlem na tuhá paliva; Na pozemku je zděná kůlna pro skladování zahradního nábytku a nářadí 9 Tatenice 260 ano , zděný, bez fasády, postaven 2006 Č. Cena poţadovaná resp. zaplacená Kč Koef. redukce na pramen ceny Tab. 1 - Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 2 Cena po redukci na pramen ceny Kč K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO polo -ha velikost garáţ příslušenství a vybavení pozemky úvaha znalce K1 K6 Cena oceňovaného objektu odvozená ze srovnávacího Kč (1) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) , ,20 1,20 1,12 2,10 0,97 1,20 3, , ,20 1,20 1,00 1,40 0,96 1,10 2, , ,25 1,05 1,00 1,20 0,90 1,10 1, , ,20 1,20 1,00 1,20 0,97 1,10 1, , ,20 0,85 1,12 1,45 0,95 1,20 1, , ,20 1,20 1,00 1,05 0,95 1,05 1, , ,15 1,00 1,00 1,10 0,96 1,10 1, , ,15 1,20 1,12 1,20 0,95 1,15 2, , ,15 1,20 1,12 2,10 0,98 1,20 3, Celkem průměr Kč Minimum Kč Maximum Kč Směrodatná výběrová odchylka s Pravděpodobná spodní hranice průměr - s Pravděpodobná horní hranice průměr + s Odhad podle metodiky České spořitelny, a.s. Kč K1 Koeficient úpravy na polohu objektu K2 Koeficient úpravy na velikost objektu K3 Koeficient úpravy na garáţ v objektu K4 Koeficient úpravy na celkové vybavení a příslušenství (lepší - horší) K5 Koeficient úpravy na velikost přilehlého pozemku K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší) Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K = 1,00, u inzerce přiměřeně niţší KC Koeficient celkový KC = (K1 K2 K3 K4 K5 K6) Ocenění je provedeno zjednodušenou porovnávací metodou. Zjištěná cena srovnávacích objektů se upraví redukcí zohledňující pramen ceny a koeficientem odlišnosti KC. Koeficienty K1 až Kx vyjadřují, kolikrát (z hlediska vlivu na cenu) je srovnávací objekt v daném kriteriu lepší než oceňovaný. Výsledný odborný odhad indexu cenové odlišnosti srovnávacího objektu oproti oceňovanému KC se pak vypočte vzájemným vynásobením koeficientů K1 až Kx. Pro odvozenou cenu oceňovaného objektu ve sloupci (17) platí, že cena po redukci ze sloupce (9) se dělí indexem odlišnosti KC ze sloupce (16)

10 1.9 Shrnutí zjištěných cen Cena zjištěná rodinný dům čp.147 z toho spoluvlastnický podíl 1/2 porovnávací metodou minimum Kč Kč Kč maximum Kč Kč Kč průměr Kč Kč Kč dle metodiky České spořitelny, a.s. Kč Kč Kč dle oceňovací vyhlášky včetně pozemků Kč Kč Kč Poznámka V ceně bytu zjištěné porovnávací metodou je zahrnuta i cena spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemků. Cena zjištěná dle oceňovací vyhlášky z toho spoluvlastnický podíl 1/2 pozemek p.č. st.173 Kč Kč Kč pozemek p.č Kč Kč Kč

11 2. POSUDEK k položeným otázkám: 2.1 uvést cenu zjištěnou dle platného znaleckého předpisu cena rodinného domu čp.147 včetně pozemků Kč podíl ½ z ceny rodinného domu čp.147 včetně pozemků Kč slovy (dvěstěpadesáttisícčtyřistasedmdesátpět korun českých) 2.2 uvést cenu obecnou, za niž jsou nemovitosti v dražbě prodejné Pro určení obvyklé (obecné) ceny nemovitostí je rozhodující cena zjištěná porovnávací metodou. Na základě výše uvedeného stanovuji obvyklou cenu nemovitostí - nemovitosti zapsané na LV č. 187, okres Ústí nad Orlicí, obec Žichlínek, kat. území Žichlínek, ve vlastnictví Čegan Rostislav, Žichlínek 147, Lanškroun, r.č.: /141, podíl ½, a to: pozemky p.p.č. st.173 zastavěná plocha a nádvoří 145 m2 p.p.č zahrada 3328 m2 stavby Žichlínek, čp.147 rodinný dům na p.p.č. st.173 včetně jejich příslušenství na Kč slovy (stodevadesáttisíc korun českých) 2.3 uvést cenu práv a závad a nájemních práv, pokud na nemovitostech váznou Povinný pan Rostislav Čegan znalci nesdělil, zda jsou s oceňovanými nemovitostmi spojena jakákoli práva a závady. Objednatel znaleckého posudku v zadání nespecifikoval, která práva a závady s nemovitostmi spojená má znalec v posudku ocenit. Z jiných zdrojů jsem nezjistil, že jsou s oceňovanými nemovitostmi spojena nějaká práva a závady. Při ocenění uvažuji nemovitosti prosté práv a závad s nemovitostmi spojených ve smyslu 336 o.s.ř. a násl. V Ústí nad Orlicí dne Ing. Vladimír Ent

12 Seznam příloh 1. Fotodokumentace 2. Usnesení sp. zn. 098 EX 03660/ Výpis z katastru nemovitostí 4. Kopie katastrální mapy 5. Část plánu obce s vyznačením polohy nemovitostí Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne č.j. Spr. 3973/94 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví - stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek je zapsán pod č /10 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č.... podle připojené likvidace. V Ústí nad Orlicí dne Ing. Vladimír Ent

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 273/8003/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 128 s příslušenstvím a pozemky v kat. území Černé Budy, obec Sázava, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 864-39/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 864-39/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 864-39/2014 o ceně nemovitých věcí: pozemku parc.č. St. 88 jehož součástí je rodinný dům č.p. 273 včetně příslušenství v obci Stříbrnice, k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13891-331/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. povinný Pod strání 983/14 743 01 Bílovec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13891-331/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. povinný Pod strání 983/14 743 01 Bílovec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13891-331/13 o ceně rodinného domu č.p.983 na parc.č.895/67, ul. Pod strání 14, katastrální území Bílovec - město, obec Bílovec, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/17517/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2279/43 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 2277, čp. 2278, čp. 2279, čp. 2280 a čp. 2281, a dále na

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Znalecký posudek č. 2676/132/2012

Znalecký posudek č. 2676/132/2012 Znalecký posudek č. 2676/132/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.714/9 s podílem na společných částech domu č.p.714 a pozemku parc.č. st.846 v k.ú.chrastava I, obec Chrastava, okres Liberec. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k. 088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : dne 11.12.2013 byla provedena

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 o ceně rodinného domu č.p. 187, k.ú. Týnec vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 18/17518/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 18/17518/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 18/17518/2010 O ceně nemovitosti - domu čp. 235 spolu s příslušenstvím a pozemky st.p.č. 1023 a p.p.č. 1024, k. ú. a obec Buštěhrad, okres Kladno Objednatel posudku: CZ Dražby a. s.

Více

Znalecký posudek č. 2827/100/2013

Znalecký posudek č. 2827/100/2013 Znalecký posudek č. 2827/100/2013 O ceně rodinného domu č.p.65 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 25/1 v k.ú.bečov u Mostu, obec Bečov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6593-245/2011 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na rodinném domě č.p.4 včetně příslušenství a pozemku parc.č.st.5/1, v kat.území a obci Máslovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 624-19/2015 O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11281-161/08 o ceně rodinného domu čp.43 na parc.č.st.27, katastrální území a obec Černíkov, okres Klatovy, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.377) Objednavatel posudku: Soudní

Více

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/17516/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1155/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 1155, čp. 1156, čp. 1157 a čp. 1158, a dále na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3 860-26/2013 O ceně rekreační chaty č.e. 149 s pozemky stp.č. 131 a zahradou p.č. 78/35 včetně příslušenství zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3658-481/2013 O ceně rodinného domu v obci Rychnov na Moravě č.p.196, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 817 m 2, vše zapsáno na LV

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11269-149/08 o ceně rodinného domu čp.170 na parc.č.st.361, katastrální území Lhotka u Frýdku - Místku, obec Lhotka, okres Frýdek - Místek, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.361

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12776-056/11 o ceně rodinného domu č.p.143 na parc.č.st.166, katastrální území Lipnice u Spáleného Poříčí, obec Spálené Poříčí, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12678-383/10 o ceně objektů bez čp/če na parc.č.st.103, st.104, st.105, st.106, katastrální území a obec Jedousov, okres Pardubice, včetně ceny obvyklé v místě a čase. (LV č.322)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1704/2011 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 4 v ul. Nádražní č.p. 354/7 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 385 zastavěná plocha a nádvoří v obci Stará Role, okres

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2350-89/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2350-89/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2350-89/2015 spoluvlastnického podílu : 2/3 na pozemcích st.p.č.264, p.č.2/10 s rodinným domem čp.99 a příslušenstvím v obci: Černolice, okres: Praha-západ. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12536-241/10 o ceně rodinného domu čp.12 stojícím na parc.č.st.8/1, katastrální území Nový Spálenec, obec Česká Kubice, okres Domažlice, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.8/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2459-149/13 o ceně bytové jednotky č.786/8 včetně spoluvlastnického podílu na budově čp.784-786 a pozemcích st.2640-st.2642 v katastrálním území a obci Mladá Boleslav dle LV č. 6491

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 121/18321/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 121/18321/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 121/18321/2011 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2359/16 včetně... (LV č. 29937), dále spoluvlastnického podílu ve výši 6858/522240 na pozemku st.p.č. 17 (LV č. 23413), a dále

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3432-255/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3432-255/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3432-255/2013 O ceně rodinného domu v obci Konice, Křemenec č.p.52, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.141, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, vše zapsáno na LV č.258

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13879-319/13 o ceně výrobní haly bez čp/če na parc.č.1073/15, katastrální území a obec Třinec, okres Frýdek - Místek. (LV č.3294) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1863-2012 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122, Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Nový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Odhad tržní hodnoty č. 21141

Odhad tržní hodnoty č. 21141 Odhad tržní hodnoty č. 21141 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň Hlavní třída 25 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: 460603459 č. obj.: 065 Ex 00419/09-032 Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13174-034/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13174-034/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13174-034/12 o ceně rodinného domu č.p.109 na parc.č.125, katastrální území a obec Velatice, okres Brno - venkov, včetně pozemku, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.156) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š

088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š 088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š O ceně bytové jednotky č. 6/3 ul. Starokošířská č.p.6, parc.č. 1316 v k.ú Košíře, obec Praha 5 Postup při zpracování posudku : Povinný Rao spol. s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Znalecký posudek číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 391/37/2012. Palackého 31/2 26601 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 391/37/2012. Palackého 31/2 26601 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 391/37/2012 O ceně nemovitosti objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 465 včetně součástí a příslušenství zapsaný na LV 94, katastrální území Ploužnice pod Ralskem, obec Ralsko, okres

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1606-105/2013 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně pozemků parc.č. 510/5, 612/44, 2162/59, 2373/516, 2506/8, 2530/317, 2663/220, 2702/312 katastrální území Opava - Předměstí, parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2137-5/2014. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2137-5/2014. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2137-5/2014 spoluvlastnické podílu:1/2 pozemků p.č.1694, p.č.1695 s rodinným domem čp.121 a příslušenstvím v kat.území: Újezd nad Lesy, ul.novosibřinská, v Praze 21. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/17513/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/17513/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/17513/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 231/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 231 a čp. 234, a dále na pozemcích st.p.č. 303/2 a st.p.č.

Více

Znalecký posudek č. 66 2014

Znalecký posudek č. 66 2014 Znalecký posudek č. 66 2014 O ceně obvyklé - bytové jednotky č. 170/4 v budově čp. 170, na poz.č. parc. 219/136, dále podíl na společných částech domu a pozemků č.parc. 219/152-158 ve výši 536/16400, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2076-85/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2076-85/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2076-85/2013 spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku p.č.1408/2 (zahrada) v kat.území : Řisuty u Slaného, obec: Řisuty, okres: Kladno. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více