Znalecký posudek č /10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 441-10/10"

Transkript

1 Znalecký posudek č /10 o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 147 na p.č. st.173 v katastrálním území Žichlínek, obec Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí, s pozemky p.č. st.173, 3560 a příslušenstvím Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Milan Usnul, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Bryksova 763/46, Praha Praha 9 usnesením čj. 098 EX 03660/07-20 ze dne Zjištění administrativní a obvyklé ceny nemovitostí na vyžádání objednatele. Posudek vypracoval: Ing. Vladimír Ent znalec, bytem Ústí nad Orlicí, Tyršova 350 tel./fax , Datum místního šetření: Datum, ke kterému je provedeno ocenění: Zvláštní požadavky objednatele: nejsou Použitý oceňovací předpis: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Vyhláška MF č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb.,o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. Tento posudek obsahuje 25 stran včetně příloh a předává se v pěti vyhotoveních.

2 ÚVOD Znalecký posudek je vypracován na základě usnesení sp.zn. 098 EX 03660/07 viz v příloze posudku. Úkolem podepsaného znalce je provést ocenění nemovitostí podle cenového předpisu a zjistit cenu v místě a čase obvyklou. 1. NÁLEZ - PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ POSUDKU Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny, případně podepsaným znalcem opatřeny následující podklady: 1.1 Výpis z katastru nemovitostí Vyhotoven objednatelem dálkovým přístupem dne Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Žichlínek Katastrální území: Žichlínek LV: 187 viz v příloze posudku 1.2 Kopie katastrální mapy Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Žichlínek Katastrální území: Žichlínek pořízená z katastru nemovitostí dálkovým přístupem přes portál dne Místní šetření Místní šetření spojené s prohlídkou a měřením nemovitosti bylo provedeno znalcem dne za účasti paní Věry Čeganové, spoluvlastnice nemovitostí a Martiny Entové, pomocníka znalce. Z původně stanoveného termínu se povinný telefonicky omluvil s tím, že mu dvakrát pošta z neznámých důvodů nedoručila obsílku. Zjištěno, že nemovitosti užívá pro účel bydlení paní Věra Čeganová. K datu vypracování posudku povinný nesdělil, zda: - na oceňovaných nemovitostech váznou věcná břemena, zástavní práva nebo jiná omezení vlastnického práva povinného, - někdo byt užívá na základě smlouvy o nájmu nebo podnájmu či na základě jiného titulu, - na nemovitostech existují práva nezapsaná v katastru ve prospěch nemovitosti. Z dostupných zkoumaných listin žádná z výše uvedených závad nevyplývá. 1.4 Použité předpisy, literatura a další podklady Předpisy a metodiky pro ocenění a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku b) Vyhláška MF č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška, ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb. a vyhl. č. 460/2009 Sb Výpočetní programy Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno Literatura a) Publikace Teorie oceňování nemovitostí, VI. přepracované a doplněné vydání (Bradáč A. a kolektiv, Akademické nakladatelství CERM Brno, 2004) b) Publikace Oceňování nemovitostí, díl III. Oceňování obvyklou cenou (J. Kokoška a kol. 2000) - 2 -

3 1.5 Situace oceňované nemovitosti Předmětem ocenění je areál, obsahující následující nemovitosti: 1. Rodinný dům č.p. 147 na pozemku p.č. st.173 s příslušenstvím 2. Pozemky p.č. st.173, Umístění nemovitosti v obci Poloha k centru: Vzdálenost k nádraží ČD: Vzdálenost k autobusovému nádraží (zastávce): Konfigurace terénu: Převládající zástavba: Územní plán: Inženýrské sítě v obci s možností napojení oceňovaného areálu: samota, mimo zastavěné území obce 200 m 1000 m rovina bez jakékoli zástavby území není zarhnuto elektro Možnosti ohrožení, radon, hluk, imise ap. Sesuv: nepřichází v úvahu Kritická poloha objektu u vozovky: v těsném sousedství silnice III. tř Jiné: nepřichází v úvahu Zdroj znečištění v blízkém okolí: Zdroj znečištění ve vzdálenějším okolí: Zdroj hluku v okolí: Jiné: prach z komunikace není provoz na komunikaci není Připojení areálu na inženýrské sítě Vodovod: není Kanalizace: není Elektrická síť: vrchní vedení 220/380 V z ulice, příkon dostatečný Plyn: není Telefonní přípojka: nezavedena 1.6 Rodinný dům čp.147 Jedná se o dokončený rodinný dům o obestavěném prostoru do m Popis celkový Objekt volně stojící Půdorys obdélníkový Podsklepení nepodsklepený Počet nadzemních podlaží 1 Podkroví není Základy Izolace Nosná konstrukce Střecha Krytina Klempířské konstrukce Fasádní omítky Vnější obklady Bleskosvod základové pasy nejsou zděná valbová, krov dřevěný osinkocementové šablony z Pz plechu, rozpadlé věkem vápenné / neomítané zdivo nejsou není instalován Popis vybavení 1.NP (1. nadzemní podlaží - přízemí) Zdivo vyzdívané z cihel plných tl. 45 cm / smíšené neodpovídající tep. tech. parametrům zdi z CP tl. 45 cm Stropy s rovným podhledem polospalné a nespalné Hurdis, Miako Vnitřní omítky vápenné hladké Vnitřní obklady keramické v koupelně, v kuchyni Schody dřevěné na půdu - 3 -

4 Dveře Okna Podlahy obytných místností Podlahy ostatních místností Vytápění Elektroinstalace Rozvod vody Zdroj teplé vody Instalace plynu Kanalizace Vybavení kuchyně Vnitřní vybavení Záchod Ostatní dřevěné hladké plné nebo prosklené dřevěná zdvojená nebo dvojitá PVC na beton nebo pouze betonová mazanina betonová mazanina kotel etážového vytápění na tuhá paliva, radiátory litinové, kamna na tuhá paliva světelná a motorová, jističe studené, teplé pouze v koupelně elektrický bojler není z koupelny, WC, kuchyně sporák elektrický, dřez koupelna - vana, umývadlo splachovací není Výčet místností podlaží schodiště, chodba, kuchyň, 3 obytné místnosti, 2 místnosti hospodářského charakteru, WC, koupelna Stáří a technický stav objektu Původní část: Užívání od roku Provedené úpravy / rok Celkový technický stav: stáří dle odhadu znalce 80 až 100 let 1993 rekonstrukce domovních instalací, zřízení etážového vytápění, zřízení domácí vodárny, rekonstrukce koupelny vzhledem ke stáří a prováděné údržbě je silně zhoršený až dezolátní Přístavba: Užívání od roku Provedené úpravy / rok Celkový technický stav: přízemní přístavek na Z fasádě dle odhadu znalce stáří 35 až 40 let bez úprav vzhledem ke stáří a prováděné údržbě je silně zhoršený až dezolátní Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: domovní vodárna nefunguje, neopravitelná; dům je bez tekoucí vody etážové vytápění nefunguje, v dezolátním stavu stropy porušené zatékáním, mrazem a neodbornými zásahy, v silně zhoršeném stavu omítky stropů a stěn porušené zatékáním, odulé, v nevytápěných krovy poškozené dřevokazným hmyzem, místně shnilé a propadlé krytina poškozená větrem, dlouhodobě neopravená Z nosná zeď přístavku z venkovní strany v materiálu silně poškozená mrazem Dům celkově zchátralý, některé závady bez výměny konstrukcí neopravitelné

5 1.7 Administrativní cena - cena zjištěná dle platného znaleckého předpisu Ocenění domu je provedeno porovnávacím způsobem dle 26a vyhlášky. V základní ceně rodinného domu je zahrnuto standardní vybavení dle příl. č.6. Cena rodinného domu zahrnuje i cenu venkovních úprav a vedlejších staveb tvořících jeho příslušenství Výpočet ceny rodinného domu porovnávacím způsobem Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle 26a a příloh č. 20a a 18a vyhlášky č. 3/2008 Sb. Rodinný dům čp.147 Obce do obyvatel včetně, kromě obcí v okresech Praha-východ a Praha-západ (tab. č. 4 přílohy 18a) Obec Ţichlínek Malý lexikon obcí ČR 2009 Počet obyvatel 872 Kraj Pardubický Základní cena příloha č. 20a, tab. 1 ZC Kč / m ,00 Výpočet koeficientu cenového porovnání I podle 26a odst. 2 Znak č. Název znaku Popis kvalitativního Doporučená Pouţitá Součet resp. Číslo kval. pásma pásma hodnota hodnota koeficient Index trhu I T - příloha č. 18a, tabulka č. 1 0,900 1 Situace na dílčím Poptávka niţší neţ (segmentu) trhu s nabídka nemovitostmi II. -0,05-0,05 2 Vlastnictví nemovitostí Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II. 0 0,00 3 Vliv právních vztahů na prodejnost - prodej podílu Negativní prodej ½ spoluvlastnického podílu v exekučním řízení, spoluvlastník užívá nemovitost I.* -0,01 aţ -0,05-0,05-0,100 Index polohy I P - příloha č. 18a, tabulka č. 4 (pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce do obyvatel včetně) Význam obce z hlediska 1 zeměpisného, Bez většího významu I. 0 0,00 kulturního nebo hospodářského 2 Poloha nemovitosti Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha) I. -0,01-0,01 3 Okolní zástavba a ţivotní prostředí Objekty pro bydlení II. 0 0,00 4 Obchod, sluţby, Pouze obchod se kultura v obci základním sortimentem II. 0 0,00 5 Školství a sport Ţádná základní škola I. -0,03-0,03 6 Zdravotní zařízení Ţádné zdravotnické zařízení I. -0,03-0,03 7 Veřejná doprava Omezené dopravní spojení II. 0 0,00 0,850 8 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,00 9 Nezaměstnanost v obci a okolí Průměrná nezaměstnanost II. 0 0,00 10 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti Bez vlivu III. 0 0,00-5 -

6 11 Vlivy neuvedené Vlivy sniţující cenu dům na úplné samotě, 2 km od konce vesnice I.* -0,01 aţ - 0,10-0,08-0,150 Index konstrukce a vybavení I V - příloha č. 20a, tabulka č. 2 0,300 1 Druh stavby Samostatný rodinný dům III. 0 0,00 2 Provedení Typ 3 - Cihelné nebo obvodových stěn tvárnicové zdivo III. 0 0,00 3 Tloušťka obvod. stěn 45 cm II. 0 0,00 4 Podlaţnost Hodnota 1 III. 0,02 0,02 5 Napojení na Přípojka elektro, vl. veřejné sítě studna na pozemku (přípojky) II. -0,05-0,05 6 Způsob vytápění stavby Ústřední, etáţové, dálkové III. 0 0,00 7 Zákl. příslušenství v RD Úplné - standardní provedení III. 0 0,00 8 Ostatní vybavení v RD Bez dalšího vybavení I. 0 0,00 9 Venkovní úpravy Minimálního rozsahu oplocení, žumpa II. -0,03-0,03 10 Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD Sniţující hodnotu RD polorozpadlá dřevěná kolna I. -0,01 aţ -0,03-0, Výměra pozemků uţívané se stavbou Kriterium jinde neuvedené Stavebnětechnický stav Nad 800 m2 celkem III. 0,01 0,01 Významně sniţující cenu podstatné poškození konstrukcí a vybavení Stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) I. -0,06 aţ - 0,15 Stáří stavby (roků) 100 Byla provedena rekonstrukce (výměna alespoň 60 % objemových podílů konstrukcí a vybavení)? rozsah oprav 1993 nedosahuje spodní meze ne požadovaného limitu Pokud byla provedena rekonstrukce, její stáří (roků) 0 Pouţitá hodnota stáří pro koeficient -s ,15-0,230 IV. 0,65 0,65 0,390 Jen do 50 let Koeficient -s- před úpravou na nástavby, přístavby, stavební úpravy rozsahu alespoň 50 % 0,60 Zvýšení koeficientu -s- u velkých stavebních úprav podle poznámky níţe o hodnotu 0,01 aţ 0,1 - nastavit 0 s Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- 0,60 0,60 Koeficient cenového porovnání I podle 24 odst. 2 I = I T I P I V 0,230 Základní cena upravená ZCU =ZC I Kč/m 3 675,51-6 -

7 Výměra stavby (příloha č. 1) Délka Šířka Výška Koef. OP (m 3 ) podezdívka 12,70 11,46 0,13 1,00 18,18 1. nadzemní podlaţí 12,70 8,17 2,95 1,00 306,09 1. NP - přístavek 12,42 3,29 3,05 1,00 124,63 Půdní nadezdívka 12,70 8,17 0,00 1,00 0,00 Střecha nad nadezdívkou 12,70 8,17 4,50 0,50 233,46 Odpočet valby - 2ks 8,17 4,00 4,50 0,17-49,02 1,00 0,00 Výměra celkem m 3 633,34 Cena stavby vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč , Stavební pozemky ( 28) Pozemek p.č. st.173 je zastavěn oceňovaným domem. Ve výpisu z KN je uveden jako zastavěná plocha a nádvoří, právní stav odpovídá skutečnému. Obec Žichlínek má podle aktuálního vydání Malého lexikonu obcí ČR 872 obyvatel. V obci k datu ocenění není vydána platná cenová mapa stavebních pozemků. Ocenění stavebních pozemků se proto provede podle 28 Stavební pozemky. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, ocení se podle odst. 1 písm. k), základní cenou 35,- Kč/m 2. Tato cena se upraví se podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Pozemek p.č je zahradou, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou hlavní a pozemkem evidovaným v KN v druhu zastavěná plocha za účelem jejich společného využití a je ve vlastnictví stejného subjektu. Ocenění se provede podle 28 Stavební pozemky, odst. 7 ve smyslu odst. 1 včetně úprav a násobí se koeficientem 0,40. Ki pro hlavní stavbu: podle přílohy č. 38 2,173 Kp pro okres Ústí n.o., obec do obyvatel - příloha č. 39, sloupec 11 0,929 Obec Ţichlínek Cenová mapa je - není není Počet obyvatel obce (nikoliv části) 872 Koeficient úpravy Cp 28 odst. 1 písm. b, d, f, h, j, k 1,0 Pokud je dána, pevná cena z 28 odst. 1 (pokud se počítá přes Cp, napsat 0) 28 odst. 1 písm. a, c-h, j 0,00 Základní cena stavebního pozemku Kč/m 2 35,00 Koeficient odloučeného katastrálního území 28 odst. 1 písm. l 1,00 Základní cena stavebního pozemku Kč/m 2 35,00 Úpravy základní ceny podle tabulky č. 1 přílohy č. 21 Výhodnost polohy pozemku na území obce z hlediska účelu uţití stavby na něm zřízené, popřípadě k jejímu zřízení určeného Poloţka Podle přílohy č Celkem poloţky z tabulky č. 1 přílohy č Úpravy podle tabulky č. 2 přílohy č. 21 Není-li v místě moţnost napojení na veřejný Poloţka Sráţka do 5 % (se záporným vodovod 2.2 znaménkem) -5 Není-li v místě moţnost napojení na veřejnou Poloţka Sráţka do 7 % (se záporným kanalizaci 2.3 znaménkem) -7 Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, Poloţka Sráţka do 10 % (se záporným hluk, otřesy, prach, radon aj.) 2.6 znaménkem) -3 Sráţky a přiráţky celkem podle tabulky č. 2 přílohy č Ocenění stavebního pozemku podle 28 odst. 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb. Pozemek číslo p.č. st. 173 Zdůvodnění ev. Druh pozemku zastavěná plocha sráţek a přiráţek: Výměra pozemku m Umístění pozemku pozemek zastavěný rodinným domem

8 Ocenění podle 28 odst. 1 písm. k, odst. 2. Základní cena ZC Kč/m 2 35,00. Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 1 % -30. ZC po úpravě poloţkami tab. 1 % 24,50. Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 2 % -15. Stavba umístěná na pozemku rodinný dům. Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,173. ZCU podle 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/m 2 45,25. Koeficient Kp (příloha č. 39) - 0,929. ZCU podle 28 odst. 2, s Ki a s Kp Kč/m 2 42,04. Minimální cena podle 28 odst. 12 Kč/m 2 20,00 Vypočteno v MS Excel Pouţitá ZCU s Kp Kč/m 2 42,04 programem ABN2010 Cena pozemku bez Kp Kč p.č. st ,25 Kč Cena pozemku s Kp Kč p.č. st ,80 Kč Ocenění stavebních pozemků podle 28 odst. 5 vyhlášky č. 3/2008 Sb. (pozemky tvořící jednotný funkční celek - 9 odst. 1 zákona, zahrady nebo ostatní plochy se stejným vlastníkem) Pozemek číslo 3560 Zdůvodnění Druh pozemku zahrada sráţek a přiráţek: Výměra pozemku m Jako u pozemku, Umístění pozemku za rodinným domem s nímţ tvoří Ocenění podle 28 odst. 5, odst. 1 písm. k jednotný funkční Základní cena hlavního pozemku ZC Kč/m 2 35,00 celek Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 1 % -30. ZC po úpravě poloţkami tab. 1 % 24,50. Přiráţky a sráţky podle příl. 21 tab. 2 % -15. ZC po úpravě poloţkami tab. 1 a 2 Kč/m 2 20,83. Stavba umístěná na hlavním pozemku rodinný dům. Koeficient Ki (příloha č. 35) 2,173. Koeficient Kp (příloha č. 36) 0,929. Úprava podle 28 odst. 5 0,40. ZCU podle 28 odst. 5, bez Kp Kč/m 2 18,11 ZCU podle 28 odst. 5, s Kp Kč/m 2 16,82. Minimální cena s Kp podle 28 odst. 12 Kč/m 2 20,00 Vypočteno v MS Excel Pouţitá ZCU s Kp Kč/m 2 20,00 programem ABN2010 Cena pozemku bez Kp p.č ,00 Kč Cena pozemku s Kp p.č ,00 Kč 1.8 Realitní inzerce Sledována inzerce realitních kanceláří regionu publikovaná na internetu. Zjištěné údaje jsou korigovány na základě skutečností vedených v databázi znalce. V lokalitě Lanškroun Moravská Třebová je v obdobných expozicích v době ocenění inzerováno devět porovnatelných nemovitostí Ocenění domu porovnávací metodou Tab. 1 - Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 1 Č. Lokalita Uţitná Pozemek plocha Garáţ m 2 m2 Jiné Oceň. stáří 80 aţ 100 let, rekonstrukce instalací 1993, bez Ţichlínek, čp ne 3328 objekt pravidelné údrţby, zchátralý; 3+1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Ţichlínek 179 ano 699 postaven v roce 2003; samostatně stojící dvoupodlaţní dům s obytným podkrovím; napojena na všechny IS, EL.220/380, plyn, voda z řádu, odpady do kanalizace. Vytápění a ohřev TUV ústřední topení s dvěma kotly; dřevěný zahradní domek na nářadí;

9 2 Tatenice 187 ne 2196 mimo hlavní komunikaci; zděný, přízemní z části podsklepený; stodola; napojen na obecní vodovod, ústřední topení na tuhá paliva. Ohřev TV bojlerem odpady do ţumpy, elektřina na 220/380V. Plynová přípojka je u pozemku; Třebovice 130 ne 310 částečně rekonstruovaný (nová okna), podsklepený; ústřední topení; plyn, nebo pevná paliva; Damníkov 310 ne 750 zděný, podkroví; vodovod, kanalizace, elektrické UT; nebytové prostory v domě 5 Rudoltice 89 ano ; zděný, po rekonstrukci elektřiny, komplet topení, rozvodů vody a odpadů; Vytápění ÚT s plynovým kotlem; garáţ; moţnost podkroví 6 Rudoltice 396 ne 2228 Dům je určen ke kompletní rekonstrukci; Obytná část domu navazuje na hospodářskou. Na hranici pozemku - plyn, veřejný vodovod. Studna, septik. 7 Sázava 120 ne ; nepodsklepený dům v zachovalém stavu se stodolou; před rekonstrukcí, střecha ve velmi dobrém stavu; Vodovod z veřejného zdroje, ţumpa, elektřina, plynová přípojka do domu. 8 Krasíkov 263 ano 1105 zděný, 4+1 s garáţí; Dům částečně podsklepen. Výtápění je ústřední plynové, nebo kotlem na tuhá paliva; Na pozemku je zděná kůlna pro skladování zahradního nábytku a nářadí 9 Tatenice 260 ano , zděný, bez fasády, postaven 2006 Č. Cena poţadovaná resp. zaplacená Kč Koef. redukce na pramen ceny Tab. 1 - Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 2 Cena po redukci na pramen ceny Kč K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO polo -ha velikost garáţ příslušenství a vybavení pozemky úvaha znalce K1 K6 Cena oceňovaného objektu odvozená ze srovnávacího Kč (1) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) , ,20 1,20 1,12 2,10 0,97 1,20 3, , ,20 1,20 1,00 1,40 0,96 1,10 2, , ,25 1,05 1,00 1,20 0,90 1,10 1, , ,20 1,20 1,00 1,20 0,97 1,10 1, , ,20 0,85 1,12 1,45 0,95 1,20 1, , ,20 1,20 1,00 1,05 0,95 1,05 1, , ,15 1,00 1,00 1,10 0,96 1,10 1, , ,15 1,20 1,12 1,20 0,95 1,15 2, , ,15 1,20 1,12 2,10 0,98 1,20 3, Celkem průměr Kč Minimum Kč Maximum Kč Směrodatná výběrová odchylka s Pravděpodobná spodní hranice průměr - s Pravděpodobná horní hranice průměr + s Odhad podle metodiky České spořitelny, a.s. Kč K1 Koeficient úpravy na polohu objektu K2 Koeficient úpravy na velikost objektu K3 Koeficient úpravy na garáţ v objektu K4 Koeficient úpravy na celkové vybavení a příslušenství (lepší - horší) K5 Koeficient úpravy na velikost přilehlého pozemku K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší) Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K = 1,00, u inzerce přiměřeně niţší KC Koeficient celkový KC = (K1 K2 K3 K4 K5 K6) Ocenění je provedeno zjednodušenou porovnávací metodou. Zjištěná cena srovnávacích objektů se upraví redukcí zohledňující pramen ceny a koeficientem odlišnosti KC. Koeficienty K1 až Kx vyjadřují, kolikrát (z hlediska vlivu na cenu) je srovnávací objekt v daném kriteriu lepší než oceňovaný. Výsledný odborný odhad indexu cenové odlišnosti srovnávacího objektu oproti oceňovanému KC se pak vypočte vzájemným vynásobením koeficientů K1 až Kx. Pro odvozenou cenu oceňovaného objektu ve sloupci (17) platí, že cena po redukci ze sloupce (9) se dělí indexem odlišnosti KC ze sloupce (16)

10 1.9 Shrnutí zjištěných cen Cena zjištěná rodinný dům čp.147 z toho spoluvlastnický podíl 1/2 porovnávací metodou minimum Kč Kč Kč maximum Kč Kč Kč průměr Kč Kč Kč dle metodiky České spořitelny, a.s. Kč Kč Kč dle oceňovací vyhlášky včetně pozemků Kč Kč Kč Poznámka V ceně bytu zjištěné porovnávací metodou je zahrnuta i cena spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemků. Cena zjištěná dle oceňovací vyhlášky z toho spoluvlastnický podíl 1/2 pozemek p.č. st.173 Kč Kč Kč pozemek p.č Kč Kč Kč

11 2. POSUDEK k položeným otázkám: 2.1 uvést cenu zjištěnou dle platného znaleckého předpisu cena rodinného domu čp.147 včetně pozemků Kč podíl ½ z ceny rodinného domu čp.147 včetně pozemků Kč slovy (dvěstěpadesáttisícčtyřistasedmdesátpět korun českých) 2.2 uvést cenu obecnou, za niž jsou nemovitosti v dražbě prodejné Pro určení obvyklé (obecné) ceny nemovitostí je rozhodující cena zjištěná porovnávací metodou. Na základě výše uvedeného stanovuji obvyklou cenu nemovitostí - nemovitosti zapsané na LV č. 187, okres Ústí nad Orlicí, obec Žichlínek, kat. území Žichlínek, ve vlastnictví Čegan Rostislav, Žichlínek 147, Lanškroun, r.č.: /141, podíl ½, a to: pozemky p.p.č. st.173 zastavěná plocha a nádvoří 145 m2 p.p.č zahrada 3328 m2 stavby Žichlínek, čp.147 rodinný dům na p.p.č. st.173 včetně jejich příslušenství na Kč slovy (stodevadesáttisíc korun českých) 2.3 uvést cenu práv a závad a nájemních práv, pokud na nemovitostech váznou Povinný pan Rostislav Čegan znalci nesdělil, zda jsou s oceňovanými nemovitostmi spojena jakákoli práva a závady. Objednatel znaleckého posudku v zadání nespecifikoval, která práva a závady s nemovitostmi spojená má znalec v posudku ocenit. Z jiných zdrojů jsem nezjistil, že jsou s oceňovanými nemovitostmi spojena nějaká práva a závady. Při ocenění uvažuji nemovitosti prosté práv a závad s nemovitostmi spojených ve smyslu 336 o.s.ř. a násl. V Ústí nad Orlicí dne Ing. Vladimír Ent

12 Seznam příloh 1. Fotodokumentace 2. Usnesení sp. zn. 098 EX 03660/ Výpis z katastru nemovitostí 4. Kopie katastrální mapy 5. Část plánu obce s vyznačením polohy nemovitostí Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne č.j. Spr. 3973/94 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví - stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek je zapsán pod č /10 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č.... podle připojené likvidace. V Ústí nad Orlicí dne Ing. Vladimír Ent

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13780-220/13 o ceně byt.jednotky č.1728/1 umístěné v domě čp.1727, 1728, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 352/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12719-424/10 o ceně bytové jednotky č.715/17 umístěné v domě čp.715 na parc.č.1307, ul.wolkerova, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Pořadové číslo 1182-08/2012

Pořadové číslo 1182-08/2012 Pořadové číslo 1182-08/2012 Z N A L E C K Ý P O S U D E K Ocenění nemovitostí rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, obec Olešnice, okres České Budějovice. Vyhotovení : 1 Objednavatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Znalecký posudek č. 1164-436/2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny částečně rekonstruovaného podsklepeného jednopodlažního

Více

Znalecký posudek. č. 1034-306 /2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00

Znalecký posudek. č. 1034-306 /2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Znalecký posudek č. 1034-306 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 O ceně podílu o velikosti 1/8 rodinného domu v obci Budišov nad Budišovkou, Staré Oldřůvky č.p.79, vč.příslušenství a pozemku p.č.st.178, zastavěná plocha a nádvoří, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 o ceně nemovitosti- pozemků - orná půda p.č. 1573, 1943, 2042, vč. ocenění práv a závad cenou obvyklou, k datu ocenění zapsané na LV č. 704, katastrální území Brodek u Přerova,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03016-0096 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03016-0096 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03016-0096 / 2013 o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.377 v k.ú. Smržovka, obec Smržovka, kraj Liberecký, včetně příslušenství a pozemků. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více