Základní informace o PO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o PO"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ke dni Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, Příbor Základní informace o PO Název příspěvkové organizace: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova Příbor IČ: Ředitel: Josef Škrobánek Telefon/fax: www: Hlavním účelem zřízení, dle aktuálně platné zřizovací listiny, je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Rozhodnutí o registraci Číslo rozhodnutí: Datum vydání: Druh služby dle registrace: domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Příbor, příspěvková organizace je moderním bezbariérovým pobytovým zařízením poskytujícím sociální služby seniorům v dvoupodlažní budově, která se nachází na Masarykově ulici č.p. 542 v Příboře. Naše zařízení nemá žádná detašovaná pracoviště. 1

2 2. Charakteristika poskytované služby Domov Příbor, příspěvková organizace poskytuje sociální služby seniorům, kteří vzhledem ke svému věku nejsou schopni samostatně, ani prostřednictvím jiných sociálních služeb, dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí. Cílem poskytování sociální služby je předcházení sociálnímu vyloučení uživatelů a rozvoj jejich soběstačnosti. Stanoveného cíle dosahujeme prostřednictvím: - poskytnutí celoročního ubytování, - poskytnutí celodenní stravy, - pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - zajištění zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti - aktivizační činnosti, - pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti. Cílová skupina uživatel: Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Rozdělení cílové skupiny: - 44 lůžek pro uživatele zcela nesoběstačné při pohybu a sebeobsluze, s plnou závislostí na péči jiné osoby - 16 lůžek pro uživatele s těžkou závislostí na péči jiné osoby, částečně soběstačné, mobilní s pomocí K byla skutečnost: 10 uživatelů závislých na pomoci jiné osoby v méně než 12 úkonech (bez příspěvku na péči) 16 uživatelů lehce závislých na pomoci jiné osoby 15 uživatelů středně těžce závislých na pomoci jiné osoby Tito uživatelé nastoupili do zařízení před účinností zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění. Ostatní uživatelé odpovídají vymezené cílové skupině. Negativní vymezení cílové skupiny: Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje jestliže: - zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, - osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití Vzhledem k provozním podmínkám našeho zařízení nejsme schopni poskytnout služby žadatelům přijímajícím stravu žaludeční sondou a dále trpícím: - chronickým alkoholismem a jinými závažnými toxikomaniemi, pokud nedošlo k likvidaci návyku, což musí být doloženo potvrzením příslušného odborného lékaře psychiatra, - středně těžkou a těžkou mentální retardací, 2

3 - Alzheimerovou chorobou, kteří jsou mobilní a současně trpí těžkou poruchou orientace, Principy služeb: Na uživatele pohlížíme jako na rovnocenného partnera, člověka s vlastní historií a určitými vlastnostmi a individualitou, kterou tělesně i psychicky manifestuje. Každý má vzhledem ke svému momentálnímu stavu jiný požadavek na způsob a množství poskytované péče, to vše se snažíme zohledňovat tím, že poskytujeme individuální, efektivní, terapeutickou a humánní sociální službu. Charakteristika poskytování služeb Služby zdravotní, ošetřovatelské a přímé obslužné péče - systematicky a komplexně uspokojuje potřeby cílové skupiny k individuální kvalitě života, vedoucí k udržení zdraví, zmírnění psychické a fyzické bolesti. Zdravotní péče je zabezpečena formou ambulantní péče privátním lékařem, odborná vyšetření se zajišťují ve zdravotnických zařízeních. Ošetřovatelská péče je zajištěna zdravotnickým personálem v nepřetržitém provozu po dobu 24 hodin. Zdravotní personál důsledně plní ošetřovatelský plán a výkony nařízené lékařem. Dodržují zásady komplexní péče o uživatele, vykonávají speciální a složité práce při ošetřování uživatelů. Obslužná péče pracovníci sociální péče mají za úkol provádění úkonů pečovatelské služby, podporovat uživatelé v soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností. Hlavně poskytují pomoc uživatelům při osobní hygieně, oblékání, manipulaci s přístroji, pomůckami, pomoc při manipulaci s prádlem a udržování pořádku, výdej a rozvoz jídel uživatelům aj.. Služby rehabilitační a aktivizační péče naší snahou je, aby snížená pohyblivost nebo nepohyblivost a tělesná postižení omezovala co nejméně. Vytváříme bezbariérové a podnětné prostředí. Rehabilitační péče aplikuje léčebný tělocvik, skupinové cvičení, rozcvičovací a posilovací cviky, masáže, koupele a jiné aktivity. U uživatelů imobilních jsou tyto rehabilitační aplikace prováděny na oddělení u lůžka. Aktivizační péče je zaměřena především na pomoc při prohlubování, vytváření a upevňování základních pracovních a hygienických návyků při péči o uživatele, provádění aktivizace uživatelů, na spolupráci při posilování sociálních a společenských kontaktů uživatelů, na provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s uživatelem s fyzickými a psychickými obtížemi, apod.. Služby ubytovací a stravovací - Zařízení zabezpečuje celodenní stravu v moderní nové kuchyni, která vyhovuje všem hygienickým požadavkům. Stravu přizpůsobujeme především zdravotnímu stavu klientů. Připravuje ji odborný personál v kuchyni. Dietní strava je určována ošetřujícím lékařem. Čaj je zajištěn po celý den. Hodnota stravy odpovídá stravní jednotce a to stravě normální, diabetické a dietní. Jídelníček je sestavován dle požadavků stravovací komise, která se schází 1x měsíčně a je složena z klientů domova. Strava odpovídá kalorické a výživné hodnotě, střídá se dle požadavků hygienických norem. Stravování je blízké domácím podmínkám, dodržujeme kulturní stolování v pěkné a příjemné jídelně. Hendikepovaným klientům a klientům, kteří o to požádají, je strava podávána na pokojích. Služby sociální péče pomáhají uživatelům kontaktovat se na další zdroje, podporují uživatele, aby je mohli využívat a zajišťuje další potřeby uživatelů prostřednictvím zprostředkovatelských služeb u vnějších institucí a odborníků. Služby zprostředkované kadeřnické a pedikérské služby, nákupy, prodejní služby a jiné. 3. Okruh osob 3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2007 celkem 3

4 Kapacita Domova Příbor je 60 uživatelů. 3.2 počet klientů k K poskytoval Domov Příbor, příspěvková organizace služby 59 uživatelům. Srovnání počtu klientů pobírajících bezmocnost k a příspěvek na péči k bezmocnost r.2006 bez bezmocnosti 480,00 Kč 960,00 Kč 1 800,00 Kč počet klientů ,00 Kč 39% 1 800,00 Kč 7% bez bezmocnosti 32% 480,00 Kč 22% příspěvek na péči r.2007 bez příspěvku 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč 8 000,00 Kč ,00 Kč počet klientů Kč 20% 0 Kč 17% Kč 10% Kč 25% Kč 28% 3.3 rozdělení klientů k (viz tabulka): ROZDĚLENÍ KLIENTŮ K , POČTY DLE : POČTY KLIENTŮ ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroční

5 3.3.3 VĚK rozpětí průměr 80,8 70,3 78,7 modus lehké osoby s mentálním postižením střední 1 1 těžké hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné TYP mentální postižení) POSTIŽENÍ (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou osoby se závislostí na alkoholu bez omezení pohybu MOBILITA S částečným omezením S úplným omezením pohybu Pozn.: - modus (nejčastější vyskytovaná hodnota např. 72 let) Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte 3.4 obložnost v uplynulém roce (v %) V roce 2007 byla obložnost v našem zařízení 99,47 % 3.5 počet nových příjmů (rozdělení, viz tabulka): NOVÉ PŘÍJMY KLIENTŮ V ROCE 2007, POČTY DLE : POČTY KLIENTŮ ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroční VĚK rozpětí průměr 84,8 73,5 81,57 modus lehké osoby s mentálním postižením střední těžké hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné TYP mentální postižení) POSTIŽENÍ (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou osoby se závislostí na alkoholu 5

6 bez omezení pohybu MOBILITA S částečným omezením S úplným omezením pohybu návrh na změnu kapacity kapacita stávající kapacita požadovaná Personál: vzdělání - zdůvodnění změny kapacity: o změnu kapacity zařízení nežádáme počet pracovníků celkem přepočtený stav (PS) ke dni % počet pracovníků přímá péče pracovníci sociální pedagogičtí zdravotničtí THP ostatní v sociálních pracovníci pracovníci pracovníci službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 1 2,65 1 2,65 vyšší odborné 1 2,65 1 2,65 úplné střední 12,74 33,6 1,25 3,3 6,33 16,7 1 2,7 2,41 6,3 1,75 4,6 vyučen 21,72 57,2 11,12 29,3 1 2,6 9,6 25,3 základní 1,49 3,9 0,16 0,4 1,33 3,5 celkem 37, ,53 33,0 6,33 16,7 1 2,7 5,41 14,2 12,68 33,4 5 Vzdělávaní pracovníků V organizaci máme vypracovány individuální plány vzdělávání pracovníků, zabezpečujeme školení pracovníků přímo v organizaci (k tomuto účelu slouží společenská místnost v 2.podlaží), tak i mimo organizaci. Zdravotnický personál absolvuje školení a kurzy v rámci získávání kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání ve svém osobním volnu. Organizace má pro své zaměstnance předplacen odborný tisk Sestra, Zdraví, Dia život, Výživa a servis, Věstník Ministerstva zdravotnictví, Věstník pro ochranu osobních údajů, Finanční zpravodaj, Mzdová účetní, ÚNES. 5.1 počet pracovníků, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách - pracovníci v sociálních službách: 0 - sociální pracovníci: 1 - vzdělání bude ukončeno v roce počet absolvovaných školení, kurzů, seminářů apod. v roce 2007 zaměřených - na kvalitu poskytovaných služeb - zajišťováno organizací o Způsob zajištění zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb -VZSÚ o Praktické postupy při aplikaci inkontinenčních pomůcek - 6 SZP, 10 PSP 6

7 o Sociální služby - registrace a financování - VZSÚ o Setkání sociálních pracovníků - Soc. pracovnice o 7., Pracovní setkání vedoucích pracovníků Domovů pro seniory - VZSÚ o Desinfekce - Všichni zaměstnanci o 12., Praktické postupy při aplikaci inkontinenčních pomůcek - VZSÚ, 1 PSP o Vykazování odbornosti VZSÚ o Setkání ergoterapeutů - 1 PSP, soc. pracovnice o Individuální plánování služby - 3 SZP, 4 PSP, soc. pracovnice o Opatření omezující pohyb osob - 1 SZP, 1 PSP o Problematika způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví Soc.pracovnice - na kvalitu poskytovaných služeb zajišťováno soukromě v rámci celoživotního vzdělávání o Syndrom vyhoření - 1 SZP o Konference nelékařských profesí - 2 SZP o KOP o klienty s demencí - 1 SZP o Komunikace, strategie vedení rozhovoru - 1 SZP o Nozokomiální nákazy - 6 SZP o Pracovní konference nelékařských profesí - 1 SZP o Odběrové systémy - VZSÚ, 4 SZP o 25., Řízení a personalistika - VZSÚ o Diabetes mellitus - 1 SZP o 22., HISTORICKY 2. NÁRODNÍ KONFERENCE BAZÁLNÍ STIMULACE - VZSÚ - k provozně technickým záležitostem o Řídící kontrola rozpočtář o školení požární ochrany a bezpečnost a ochrana zdraví při práci všichni zaměstnanci o Aktuální informace 2007 o právních předpisech v oblasti stravovacích služeb a povinnosti provozovatelů středních a malých podniků stravovacích služeb 2 kuchařky o Registrace poskytovatelů sociálních služeb a financování sociálních služeb ředitel o Problematika bezpečnosti potravin v provozech účelového stravování 2 kuchařky o Vykazování zdravotnických úkonů v PZSS ředitel o školení požární ochrany a bezpečnost a ochrana zdraví při práci noví zaměstnanci o Zdaňování mezd od rozpočtář o školení a ověření obsluhy tlakových nádob údržbář o Nemocenské pojištění rozpočtář 6 Standardy kvality sociálních služeb Byla vytvořena skupina z řad zaměstnanců, která se zabývá tvorbou standardů sociálních služeb. Standardy se postupně vypracovávají, pravidelně 1x ročně revidují a zavádějí do praxe. 7

8 Zapojili jsme se do projektu Poznáním ke kvalitě. Vedoucí zdravotně sociálního úseku spolu se sociální pracovnicí se v rámci tohoto projektu účastní vzdělávacího kurzu: Cesta ke kvalitním službám. O inspekci kvality jsme žádali v roce 2005, zatím nebyla provedena. 7 Sociální podmínky klientů Naši obyvatelé mají v domově možnost navštěvovat různé aktivity, které jsou vytvářeny na základě jejich přání a zájmů a mají za úkol vyplnit jejich volný čas. Zúčastňujeme se s uživateli i akcí, které pořádá město Příbor. Všech těchto aktivit i výletů se zúčastňují i vozíčkáři. 7.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství Uspořádání objektu je zcela bezbariérové s výjimkou sklepních prostor (technické zázemí). Služba je časově neomezená. Přízemí 14 lůžek Pokoj: Počet pokojů Jednolůžkový 2 Dvojlůžkový 3 Trojlůžkový 2 Sociální zařízení je zde společné, bezbariérové, které je uzpůsobeno na koupání imobilních klientů využitím systému ARJO pro zvedání a transport uživatelů. Na pokojích je umístěno umyvadlo. První podlaží 30 lůžek Pokoj: Počet pokojů Jednolůžkový 2 Dvojlůžkový 4 Třílůžkový 4 Čtyřlůžkový 2 Sociální zařízení je bezbariérové, společné vždy pro 2 pokoje. Součástí oddělení je hobby dílna, kuchyňský koutek a kancelář sociální pracovnice. Druhé podlaží 16 lůžek Pokoj: Počet pokojů: Jednolůžkový 2 Dvojlůžkový 4 Třílůžkový 2 Sociální zařízení je bezbariérové, společné vždy pro 2 pokoje. Součástí oddělení je kuchyňka pro uživatele propojená se společenskou místností s televizí, knihovnou, počítačem. 7.2 možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných prostor (společenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) Uživatelé mají možnost trávit svůj volný čas o v Hobby dílně o kuchyňka s příslušenstvím na 2.podlaží příprava kávy, pečení na společné akce, cvičení 8

9 o na společenské místnosti součástí je i knihovna. Možnost sledování televize, práce na počítači a přístup na internet o v jídelně možnost sledování televize, videa, DVD, promítání přes projektor, poslouchání hudby, posezení při svačině, na Kavárničce, hraní společenských her, pořádání přednášek, vystoupení, bálů o posezení na terase, kuřárna o posezení na zahradě, v altánku 7.3 další poskytované služby rehabilitace, typy dílen, různé druhy terapií (arte, muziko, canis, hippo ) o Každý den kromě víkendu mohou uživatelé navštěvovat dechová cvičení, která jsou prokládána cvičení s balóny. Před každým dechový cvičení probíhá trénink paměti. o 2x do týdne provádí ergoterapeutka Trénink paměti s uživateli, kteří potřebují větší pozornost. Tento trénink probíhá asi 1 hod a ergoterapeutka obejde za jednu hod. asi 6-8 uživatelů. o práce s ergoterapeutickým stolkem provádí ergoterapeutka u uživatelů na pokoji o každodenní odpolední programy - vedou sestry a pracovnice sociální péče. S uživateli hrají slovní fotbal, společenské hry, luští křížovky, zpívají atd. vše dle zájmu a možnosti uživatelů. o Hobby dílna - zde se pracuje 5 dní v týdnu. Obyvatelé zde s pomocí ergoterapeutky mají možnost tkát na dvou ručních tkalcovských stavech a podle zájmu vyrábějí výrobky, které se rozmístí po zařízení a tvoří tak výzdobu společných prostor i pokojů. Do Hobby dílny si obyvatelé přijdou občas jenom tak pobejt. 7.4 návaznost na další dostupné zdroje o dobrá spolupráce s MěÚ v Příboře = díky zaměstnancům z MěÚ nám mnohokrát při různých naplánovaných akcích pro uživatele (vycházky na koncerty, vycházky na velikonoční, vánoční, pouťové jarmaky) pomohli občané Příbora i zaměstnanci MěÚ o dobrá spolupráce s Obecním úřadem ve Skotnici = na pozvání starostky Skotnice jsme uspořádali výlet na velikonoční jarmark a zabíjačku do Skotnice o dobrá spolupráce s Mateřskou školkou Kamarád = několikrát do roka chodí děti do domova uživatelům zazpívat, nebo si s nimi zasoutěžit, klienti jezdí na oplátku za dětmi do školky o výlety do města, spojené s posezením v místní cukrárně o vycházky do parku a jeho okolí. o v listopadu byli uživatelé, kteří slavili 70 pozvání Sborem pro občanské záležitosti na posezení spojené s kulturním vystoupením. Tohoto kulturního vystoupení se díky ochotě zaměstnanců MěÚ a občanů Příbora mohli účastnit i ostatní uživatelé zařízení. o podařilo se nám navázat spolupráci se studenty zdravotnické školy v Novém Jičíně, kteří se některých našich akcích účastní. o snažili jsme se také navázat spolupráci se studenty místního gymnázia. I když vedení gymnázia se spoluprací souhlasilo, studenti neprojevili zájem o několikrát do roka chodí do našeho zařízení místní televize a noviny, které potom ve svých zpravodajstvích informují o naší činnosti. 7.5 kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce účastnit aj. Kulturní akce: 9

10 o Papučový bál na tomto bále byly k prodeji losy, na které uživatelé vyhráli různé ceny. o Vycházka na velikonoční jarmark do Příbora o Na velikonoce a vánoce nám jako již tradičně přišly do domova zazpívat děti z Mateřské školy a děti z křesťanské misie z Ostravy. o V květnu jsme zorganizovali pro uživatele výlet do Štramberku. o V červnu byl Den otevřených dveří zakončený Letním večerem s velkou účastí nejen rodinných příslušníků, ale i obyvatel města Příbora o V září se uskutečnila na zahradě Předpouťová zábava opět za hojné účasti příbuzných a známých našich obyvatel o Vydali jsme se i na pouťovou mši do kostela. o V listopadu nám přišel již podruhé zazpívat Hašlerovy písničky Karel Šedivý o Mikulášská zábava + mikulášská nadílka o I letos se uskutečnilo vánoční a silvestrovské posezení, u kterého se zpívaly koledy, rozdávalo cukroví. o Při všech těchto bálech nám hrají pozvaní hosté, a obyvatelé si vždy upečou s pomocí ergoterapeutky pohoštění. Soutěže: o naši obyvatelé se zúčastňují se svými výrobky různých soutěží, které pořádá Ostravská organizace MARETTI. V některých kategoriích se našim uživatelům také podařilo uspět. o velikonoční soutěž s hledáním velikonočního pokladu po domově o letní sportovní hry o podzimní sportovní hry, kde současně soutěžili senioři x junioři z MŠ Zábavná činnost: o jedenkrát za čtrnáct dní pořádáme Kavárničku u dobré pohody. Obyvatelky si na tuto Kavárničku s pomocí ergoterapeutky vždy něco napečou. Na přání obyvatel zde slavíme i jejich jubilea o jízda na rotopedu. Každý den tuto aktivitu využívají muži. Počet ujetých kilometrů se vždy po určité době sečte a vyhodnotí. Za odměnu dostávají malou pozornost o na poslední červnový den jsme pro naše uživatele uspořádali ukončení školního roku. Součástí tohoto posezení bylo rozdávání perníkových medailí uživatelům i zaměstnancům za celoroční práci v zájmových aktivitách o chodila po Domově Lucka. Obešla všechny uživatele a zaměstnance, muže vyplatila vařechou, popřála jim štěstí a obdarovala bonbónem. Ostatní aktivity které se v zařízení uskutečnily o Den otevřených dveří spojený s Letním večerem = pozvání přijali i návštěvníci Domova a prožili s námi a s našimi uživateli příjemný večer o uživatelé vyráběli drobné pozornosti na Den otevřených dveří o několikrát do roka bývají na společenské místnosti a v jídelně mše, které vede pan farář. o před Vánocemi navštívili naše zařízení zástupci obcí (Příbor, Kopřivnice, Štramberk, Studénka, Skotnice, Albrechtičky), ve kterých měli uživatele před příchodem do zařízení trvalé bydliště a předali jim malou pozornost. 10

11 o podle potřeby dochází do zařízení pedikérka. o podle potřeby a zájmu uživatelů dochází do zařízení zaměstnankyně místního kadeřnictví 7.6 způsob vzdělávání a udržování, rozvíjení schopností klientů vzdělávání v zařízení x mimo zařízení počty klientů o za podpory nadace Livie Klausové se uskutečnil v našem zařízení vzdělávací počítačový projekt s názvem Senioři komunikují. Účelem bylo seznámit uživatele s prací na počítači a prací s internetem. Uživatelé měli možnost si vše sami vyzkoušet. Tohoto projektu se z našeho zařízení zúčastnilo 11 uživatelů. o přednáška z české spořitelny = účast 40% o přednáška MUDr. Vozára na téma Diabetes - účast 60% Všechny tyto akce uživatelé rádi navštěvují a my jsme rádi, že jim můžeme zpříjemnit život v zařízení tak, aby se zde mohli cítit jako doma. Plánované aktivity na rok 2008 o novoroční koncert o valentýnský bál o papučový bál s tombolou o Kavárničky u dobré pohody o opékání špekáčků na zahradě + zpěv, hrát budou pozvání hosté o posezení na zahradě, terase o vycházka do parku a v podzimním čase na hřbitov o turnaj v kuželkách o návštěva muzea + posezení v cukrárně o výlet do Skotnice k Žabákovi o účast na jarmarku a zabíjačce ve Skotnici o Letní večery o sportovní hry o zpěv dětí z mateřské školy a křesťanské misie z Ostravy (velikonoce, vánoce) o sportovní hry senioři x junioři o mikulášský bál o návštěva velikonočního a vánočního jarmarku s uživateli 8 Stavebně - technický stav objektu, v nichž jsou klientům poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Souhrnně jsou hodnoceny parametry: 8.1 stav obslužného provozu: kuchyně velmi dobrý prádelna - vyhovující vytápění - vyhovující 8.2 stav stavby: statika - vyhovující vnější plášť - vyhovující střecha - vyhovující 8.3 technický stav: elektroinstalace - vyhovující rozvody tepla - vyhovující vody - vyhovující odpady - vyhovující 8.4 bariérovost objektu Objekt je pro uživatele zcela bezbariérový. Bariérové jsou pouze sklepní prostory, kde se nachází technické zázemí domova (prádelna, sklady) 11

12 9 Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok Předložit plán postupných kroků naplňování standardů v souladu s registrovanými druhy služeb (organizačně-technické změny, vytvoření a profesní rozvoj týmu pracovníků k jednotlivým typům služeb, zpracování samostatných metodik k jednotlivým typům služeb) - Plán postupných kroků naplňování standardů v souladu s registrovanou službou je v současné době dopracováván.v zařízení máme vypracovány standardy kvality sociálních služeb, na zavádění spolupracujeme v rámci interní i externí supervize. - Ve službě nedošlo k organizačně-technickým změnám. - Zařízení podporuje zaměstnance v profesním růstu a rozvoji jejich odborných znalostí. Přílohy : Příloha č.1 - Plán naplňování standardů Příloha č.2 - Standard č.10 Profesní rozvoj zaměstnanců Příloha č.3 - Vnitřní organizační směrnice č.14 - hodnocení a vzdělávání zaměstnanců. Metodika k poskytované službě je zpracována. 2. Zavést střediskové hospodářství od (každý druh registrované služby bude mít vlastní středisko) - V organizaci je registrována jen jedna služba, zavedeno jedno středisko hospodaření pro danou službu. 3. Uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami o proplácení zdravotnických úkonů. Na základě těchto smluv optimalizovat počet zdravotnických pracovníků. - Jsou uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami našich uživatelů o proplácení zdravotnických úkonů s účinností od , 4. Zapojit se do procesu plánování sociálních služeb obcí - Organizace je plně zapojena do procesu plánování sociálních služeb v obci a to členstvím ředitele zařízení v sociální komisi v obci, kde jsou projednávány veškeré záležitosti sociálních potřeb obyvatel obce a probíhá plánovací proces sociálních služeb. 5. Zavedení a realizace vnitřního kontrolního systému v souladu s platnou legislativou - Vnitřní kontrolní systém realizujeme dle platné legislativy. V průběhu roku 2006 (po veřejnoprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky) jsme tento systém důkladněji propracovali na podkladě zjištěných nedostatků. Účinnost a přiměřenost vnitřního kontrolního systému hodnotíme průběžně (předběžná, průběžná a následná kontrola). Kontrolní systém máme nyní funkční, známe jeho podstatu včetně všech rizik. Příloha: Příloha č.4 - Řád vnitřního kontrolního systému 6. Zefektivnit využití prostor zařízení za účelem zkvalitnění podmínek bydlení uživatelů služby (princip: právo na soukromí uživatele služby předchází prostorovým nárokům zaměstnanců) - Byl vybudován 1 dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením z důvodu snížení kapacity stávajících vícelůžkových pokojů. Pokoj vybudován v nevyužitých prostorech zařízení. 12

13 7. Úkoly za rok 2006, které byly vyhodnoceny jako nesplněné, částečně splněné nebo jejich plnění nebylo doloženo, budou splněny do předchozí tvrzení se nevztahuje na úkoly č. 1 a 2 - Úkol splněn - doloženo dne písemně. Příloha: Příloha č.5 - Úkol č-7 8. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti naformulovala jako stěžejní cíle k realizaci v roce hodnocení činností plánovaných pro rok 2007 je popsáno v bodě 10 této zprávy. 9. Úkol stanovený radou kraje ze dne informovat zřizovatele o uzavření smlouvy mezi zařízením T-Mobile Czech Republic a.s. - Smlouva mezi Domovem důchodců Příbor a T-Mobile Czech Republic a.s. byla uzavřena dne 27. listopadu Do dnešního dne jsme ještě nebyli kontaktováni pracovníkem T- Mobile k přepracování smlouvy. Plnění úkolů stanovených pro rok 2007 bylo doloženo em dne Hodnocení činností realizovaných v uplynulém roce Organizace si pro rok 2007 stanovila tyto cíle: a) Uzavření a realizace smluv se zdravotními pojišťovnami o poskytování zdravotní péče jejich pojištěncům umístěných v našem zařízení splněno, realizace od b) Zajistit vzdělání zaměstnancům v souladu se zákonem 108/2006 Sb., školení bazální stimulace - zavedením konceptu je pověřena vedoucí zdravotně sociálního úseku, absolventka základního a nástavbového semináře Bazální stimulace v ošetřovatelské péči. Zaměstnanci přímé péče přizpůsobují ošetřovatelskou péči životní situaci postiženého a poskytují mu vhodné stimuly zohledňující jeho biografickou anamnézu. V péči jsou využívány kromě jiného i perličkové polohovací pomůcky pro bazální stimulaci. c) Rekonstrukce koupelen v druhém patře přehodnoceno, převedeno do dalších období d) Vybudování bočního protipožárního vchodu přehodnoceno, převedeno do dalších období e) Úprava terénu po stavebních úpravách při odvodnění obvodových zdí, vybudování zastřešené terasy, úprava zahrady úprava terénu a vybudování terasy bude realizována až při vybudování protipožárního vchodu, úpravy na zahradě byly provedeny v červnu 2007 f) Nátěry oken přehodnoceno, převedeno do dalších období Plnění bodů c) až f) bylo přehodnoceno, jako prvořadý úkol si organizace dala zefektivnění využití prostor zařízení za účelem zkvalitnění podmínek bydlení uživatelů. Z tohoto důvodu bylo provedeno: - byl vybudován nový dvojlůžkový pokoj se sociálním zázemím na 2.podlaží - pokoje a koupelny v přízemí a na 1.podlaží byly opatřeny zástěnami - byly vyměněny zámky u dveří na pokoje, zaveden systém generálního klíče 13

14 - pokoje byly dovybavení novými postelemi a skříněmi Dále organizace provedla tyto akce: - zavedení systému evidence a vyhodnocování úkonů přímé péče - úprava elektrických rozvodů na ošetřovně - dobudování serverovny a počítačové sítě - malování kuchyně a ošetřovny - natření zárubní dveří, zábradlí, mříží a parapetů oken - rekonstrukce dílny údržbáře - vybudování sociálního zázemí zaměstnanců v suterénu - oprava převodovky čističky odpadních vod 11 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2008 Pro rok 2008 si naše organizace stanovila tyto cíle: o Realizace převodu zařízení na město Příbor o Dovybavení pokojů zástěnami o Malování všech prostor zařízení o Nátěry oken 12 Další vize rozvoje zařízení v průběhu příštích let o Rekonstrukce koupelen v druhém patře o Výměna podlahových krytin o Vybudování bočního protipožárního vchodu o Úprava terénu po stavebních úpravách při odvodnění obvodových zdí, vybudování zastřešené terasy 13 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k povedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Tabulka č. 2c) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3c) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5) Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6 Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 7) Zdroje financování investic Tabulka č. 8) Majetek Tabulka č. 10) Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 11) Přípustný objem prostředků na platy v r Tabulka č. 12) Nemocnost) 14

15 Příloha: Příloha č.6 Účetní uzávěrka 2007 Příloha č.16 Závěrečná zpráva 2007 Porovnání hospodaření roku 2006 a 2007 Výnosy: 2006 (v tis. Kč) 2007 (v tis. Kč) Tržby za prodané zboží 1,0 1,0 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 711, ,0 Příspěvky a dotace na provoz , ,0 Ostatní výnosy 367,0 5, , , , , , ,0 0,0 Tržby za prodané zboží Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Příspěvky a dotace na provoz Ostatní výnosy 2006 (v tis. Kč) 2007 (v tis. Kč) Náklady: 2006 (v tis. Kč) 2007 (v tis.kč) Spotřeba materiálu (501) 2 600, ,0 Spotřeba energie (502) 961,0 879,0 Opravy a udržování (511) 265,0 236,0 Cestovné (512) 7,0 4,0 Služby (518) 428,0 436,0 Mzdové náklady (521) 6 736, ,0 Sociální, zdravotní pojištění (524, 528) 2 563, ,0 Daně a poplatky (53x) 2,0 2,0 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 1 323, ,0 Ostatní náklady (503, 513, 54x,...) 107,0 106,0 Daň z příjmů (59x) 0,0 241,0 15

16 8 000, , , , , , , ,0 0,0 Spotřeba materiálu (501) Spotřeba energie (502) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Služby (518) Mzdové náklady (521) Sociální, zdravotní pojištění (524, 528) Daně a poplatky (53x) Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku Ostatní náklady (503, 513, 54x,...) Daň z příjmů (59x) 2006 (v tis. Kč) 2007 (v tis.kč) Výsledek hospodaření: 2006 (v tis. Kč) 2007 (v tis.kč) výsledek hospodaření 156,0 260,0 300,0 200,0 100,0 0,0 výsledek hospodaření 2006 (v tis. Kč) 2007 (v tis.kč) Příspěvek na provoz: 2006 (v tis. Kč) 2007 (v tis.kč) Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz 2006 (v tis. Kč) 2007 (v tis.kč) Majetek: 16

17 k (v tis. Kč) k (v tis. Kč) Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky celkem Finanční majetek Závazky celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky celkem Finanční majetek Závazky celkem k (v tis. Kč) k (v tis. Kč) Fondy: Stav fondu k Stav fondu k investiční fond 1420, ,54 rezervní fond 397,50 546,57 FKSP 115,43 127,52 fond odměn 107,61 115, , , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 investiční fond rezervní fond FKSP fond odměn Stav fondu k Stav fondu k

18 13.1 Výsledek hospodaření k (tis. Kč) náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Náklady Výnosy Náklady Výnosy Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (tis. Kč) Výsledek hospodaření z toho za rok 2007 převod do rezervního fondu převod do fondu odměn Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. Kč) Druh sociálních služeb náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Domov pro seniory Celkem * v případě potřeby přidejte řádky * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovněž dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Domov pro seniory

19 Celkem * v případě potřeby přidejte řádky *Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) Druh/účel celkem finanční věcný finanční Věcný rezervní fond investiční fond Celkem * v případě potřeby přidejte řádky 13.6 Investiční dotace v r (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel) Účel dotace Výše (tis. Kč) Celkem * v případě potřeby přidejte řádky 13.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) Název fondu stav v tis. Kč k k investiční fond 1 420, ,53 FKSP 115,43 127,53 rezervní fond 397,50 546,57 Fond odměn 107,61 115, Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) Název akce zdroje (tis. Kč) celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné (jaké) 19

20 Serverovna, síť 27,45 27,45 Generální klíč 70,33 70,33 Rekonstrukce suterénu 83,53 83,53 Zástěny na pokoje a do koupelen 111,58 111,58 Vybudování nového pokoje 223,55 223,55 Zářivky, žaluzie 29,79 29,79 Celkem 546,23 546,23 * v případě potřeby přidejte řádky * jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnoc. zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2007 (tis. Kč) Druh/účel celková zdroje (tis. Kč) hodnota zřizovatel vlastní dary jiné Celkem * v případě potřeby přidejte řádky * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než ,- Kč Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2007* (tis. Kč) Závazný ukazatel na rok 2007 (uveďte účel) Příspěvek na provoz, účelový příspěvek od úřadů práce: Výsledek hospodaření za rok 2007 ve výši 0,- Objem prostředků na platy podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 25 % Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišťovny Celkem Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců 20

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2011 Základní informace o PO Název příspěvkové organizace: Sagapo, příspěvková organizace Adresa: Uhlířská

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál

Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2010 Základní informace

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO: 71197061

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV DŮCHODCŮ ČESKÝ DUB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZÁMECKÁ 39/IV, 463 43 ČESKÝ DUB, IČ: 71220020 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Český

Více