Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009"

Transkript

1 Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne P ítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil K bodu 1) Starosta informoval o p ípravách na setkání ministr zahrani í stát EU v na em m st a o nahlá ených shromá d ních v tomto termínu. Dále starosta navrhl odsouhlasit zm nu rozpo tu rozpo tovým opat ením rady ve vý i 49,66 tis. K na nát r zdi kolem komunikace II/146 (u sádek). Usnesení. 960/09 se zm nou rozpo tu roku 2009 rozpo tovým opat ením rady. 1/09 ve výdajové ásti rozpo tu na akci Nát r zdi kolem komunikace II/146 (u sádek) ve vý i 49,660 tis. K. Výdaje Nát r zdi kolem komunikace II/146 (u sádek) 49,660 Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: Usnesení. 961/09 rada m sta s c h v a l u j e program svého jednání: 1) Schválení programu, informace - GYMNICH, ohlá ení shromá d ní a erpání rozpo tu. 2) Dispozice s majetkem: a) Vyjád ení ke stavebnímu ízení - ulo ení kabel NN, VN do pozemk ve vlastnictví m sta Franti ek Kysnar. b) Prodej pozemku parc.. 267/1 v k.ú. Bavorovice (areál "kach árny) - Tagrea a.s. c) Pronájem ásti pozemku parc /3 v.kú. Hluboká n.vlt. ( ást komunikace u Sokolovny vyu ívaná jako parkovi t ) - Sokol Hluboká n.vlt. STA ENO Z PROGRAMU. d) Smlouva o p ísp vku na provoz budovy Sokolovny - Sokol Hluboká n.vlt. e) Pronájem a následný prodej ásti pozemku parc.. 32/1 v k.ú. Purkarec za ú elem stavby bowlingových drah (pozemek v sousedství restaurace) - man elé K í kovi. f) Pronájem pozemku parc v kú. Hluboká nad Vltavou - Baseball Hluboká n.vlt. g) Pronájem ásti pozemku parc /5 v k.ú. Kostelec - p. Zden k Luká. h) Podání ádosti o výp j ku pozemku parc.. 764/3 v k.ú. Kostelec od ÚZSVM - OV Kostelec. i) Schválení smlouvy o pronájmu ob adní sín na r NPÚ R. j) Schválení dodatku ke smlouv o pronájmu pozemk u ob adní sín NPÚ R. k) Souhlas s umíst ním stavby a vstupem na pozemek p..1775/1 a PK p /1 v rámci stavby Plavební komora Hluboká n.v. VRV a.s. Praha l) Souhlas s majetkoprávním vypo ádáním pozemk v k.ú. Purkarec na základ stavu zji t ného zam ením dokon ené stavby Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice. m) P id lení bytu. 6, 1+1, Purkarec

2 n) P id lení bytu. 5, 3+1, Purkarec 131. o) Uvoln ní bytu. 7, 1+1, Lesní 1202 od , po paní L.Orlové zve ejn ní nabídky na jeho p id lení. p) P edpokládané uvoln ní bytu. 2, 2+1, Zborovská 80 po Ing.R. Kondrátové. q) Informace o domech p. 771 a ) Rozpo tová opat ení: a) Uvoln ní prost edk jako p ísp vku provozovatel m pojízdných prodejen pro obce. b) P ísp vek Mezinárodní veterán rallye K ivonoska c) P ísp vek na bro uru k 50. výro í existence ZU Trhové Sviny. d) P ísp vek na innost na rok 2009 pro Hrozn jovickou Dobromysl OS. e) P ísp vek na innost oddílu Hlubocké Princezny. f) Rekonstrukce koupelny v p. Masarykova 34 N. Dvo áková. g) Dofinancování p ísp vku na výkon státní správy od MF prost ednictvím J K. h) P ísp vek na investi ní rozvoj m sta L.Orlová. i) ádost XPG s.r.o. o p ísp vek na XTERRA CZECH 2009 a MTB RALLYE VLTAVA. j) P ísp vek Aeroklub eské Bud jovice MS v letecké akrobacii. 4) Granty a dotace a související V : a) Souhlas s podáním ádostí o granty J K. b) Souhlas s realizací projekt ROP a zaji t ní jejich financování Revitalizace sídli t, D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice. c) Výsledky V na zpracovatele ádostí o dotace a administraci projekt ROP Cyklistická stezka Hluboká- Pon ice, úsek II,III a P ístavba Domova d chodc. d) Výsledek V na realizaci projektu ROP Modernizace M Hluboká nad Vltavou navý ení náklad. e) Informace o finan ní dotaci na dopln ní vybavení pro Czech POINT. 5) Zpráva o inventarizaci majetku m sta za rok ) Jmenování len kolské rady. 7) Úprava nenárokové slo ky platu editel Z a M. 8) e ení dopravy v souvislosti s p epravou sypkých materiál (prohrábka Vltavy a odbahn ní rybníka Nad je). 9) R zné: a) ádost o sní ení nájemného T movi. b) Navý ení dotace PMH oprava vozu na svoz PDO. c) ZTV v lokalit pod hlavním parkovi t m parkovi t m. d) ÚPD Hn vkovice. e) Po ízení nových varhan do ob adní sín. f) ádost o povolení umíst ní pece na pe ivo na zámeckou cestu. g) Schválení nájemní smlouvy KK FALCO. h) Pozastavení souhlasu k pokládce NN kabel v ul. 5.kv tna. Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdr el se - 0 K bodu 2) a) Pan Franti ek Kysnar po ádal jménem investora E.ON Distribuce, a.s., o souhlas s umíst ním kabelu NN na pozemcích parc.. 86/1, 185, 1681/2, 1812/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, je jsou v majetku m sta. Jedná se o p ípojku NN pro objekty RRC. Usnesení. 962/09 s ulo ením kabelu NN na pozemcích parc.. 86/1, 185, 1681/2, 1812/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou s tím, e p i pokládce kabel nedojde ke kácení strom ani naru ení vzrostlé zelen a musejí být dodr eny v echny platné a ú inné právní p edpisy, -2-

3 uhrazen místní poplatek a musejí být dodr eny pokyny správce sít a e po dokon ení stavby budou pozemky a komunikace uvedeny do p vodního stavu, p i em kontrolu za m sto provede p ed zahájením a po ukon ení prací editel Podniku místního hospodá ství v Hluboké nad Vltavou. b) Na m sto se písemn obrátila spole nost Tagrea, a.s., se sídlem ekanice 207, Tábor, se ádostí o prodej pozemku parc.. 267/1 o vým e 630 m 2 v k.ú. Bavorovice. Jedná se o zpevn nou komunikaci, tvo ící sou ást areálu bývalé kach árny, který p vodn vlastnila a provozovala spole nost Dr be -Hluboká, s.r.o. Celý areál pak na spole nost Tagrea p e el v rámci koup balíku pohledávek, jeho se stala vlastníkem. adatel nemá s p edm tným areálem ádné dal í podnikatelské zám ry a usiluje o jeho prodej, p i em po koupi pozemku pod komunikací by celý areál mohl prodat jako celek. Místním et ením bylo zji t no, e dot ená komunikace prochází celým areálem, který je ale uzav en vraty a oplocen. Komunikace pak umo uje p íjezd z hlavní silnice B Týn n.vlt. na pozemky za areálem, je jsou ve vlastnictví Rybá ství Hluboká, a.s. Bylo proto iniciováno jednání mezi zástupci m sta a spole nostmi Tagrea a Rybá ství Hluboká, ze kterého vy el záv r, e zú astn ní souhlasí s p ípadným prodejem za podmínky, e bude sou asn z ízeno ve prosp ch pozemk za areálem v cné b emeno ch ze, jízdy a vedení sítí po p evád ném pozemku. Usnesení. 963/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem pozemku parc.. 267/1 (komunikace) o vým e 630 m 2 v k.ú. Bavorovice spole nosti Tagrea, a.s., se sídlem ekanice 207, Tábor, za cenu ve vý i dle znaleckého posudku, minimáln v ak za cenu 300,- K za 1 m 2 plochy s tím, e bude sou asn z ízeno ve prosp ch pozemk za areálem v cné b emeno ch ze, jízdy a vedení sítí po p evád ném pozemku. c) Sta eno z programu. d) Na m sto se obrátila T locvi ná jednota Sokol Hluboká nad Vltavou, se sídlem Bo eny N mcové 860, Hluboká nad Vltavou, se ádostí o poskytnutí p ísp vku na provoz objektu Sokolovny v Hluboké n. Vlt., jeho je TJ Sokol vlastníkem. TJ Sokol svou ádost od vod uje tím, e souhlasil s pronájmem pozemku parc a pozemku parc.. 86/4 za symbolickou ástku m stu, kdy m sto pozemky dále p enechalo do pronájmu RRC a probíhá zde výstavba lázní. Jedná se o ást pozemku parc po bocích Sokolovny a za ní. Prostranství p ed budovou adatel dále vyu ívá k parkování a provozování ve ejného parkovi t. P ed zapo etím stavebních prací na RRC toti TJ Sokol vyu íval celý pozemek parc pro provoz ve ejného parkovi t a z t chto p íjm dotoval provoz budovy. Poskytnutím p ísp vku by mu byly kompenzovány ztráty zp sobené výstavbou RRC a p enecháním dot ené ásti pozemk k realizaci stavby. Dle p edb né konzultace mezi panem starostou a panem Markem za TJ Sokol by se jednalo o p ísp vek ve vý i 100 % prokázaných provozních náklad budovy Sokolovny ro n. Tento p ísp vek by byl m stem poskytnut oproti ka doro nímu vyú tování s tím, e dal í podmínky by byly sjednány ve smlouv. Usnesení. 964/09 s uzav ením Smlouvy o poskytnutí p ísp vku ve zn ní tvo ícím p ílohu. 1 tohoto usnesení mezi m stem a TJ Sokol Hluboká nad Vltavou, se sídlem Bo eny N mcové 860, Hluboká nad Vltavou. Smlouva je uzavírána z d vodu kompenzace ztrát TJ Sokol -3-

4 Hluboká nad Vltavou za poskytnutí pozemk v jeho vlastnictví parc a 86/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou pro výstavbu RRC. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci a sou asn pov uje starostu Ing. Tomá e Jirsu podpisem smlouvy. e) Na m sto se obrátili man elé Hana a Miroslav K í kovi, majitelé objektu restaurace a ubytovny v Purkarci, se ádostí o pronájem a následný prodej ásti pozemku parc.. 32/1 v k.ú. Purkarec. Jedná se o pruh o í i 5,5 m a délce kopírující p dorys restaurace a p ilehlého prostranství. Tuto ást pozemku hodlají man elé K í kovi vyu ít pro stavbu dvou bowlingových drah, kdy celý objekt hodlají revitalizovat a p estav t na penzion. St na sousedící s d tským h i t m (jeho plocha by byla stavbou zmen ena) by byla osazena nap. eb inami, basketbalovým ko em, apod. a vyzdobena d tskými motivy dle návrhu architekta to v e na náklad adatel. Zastupitelstvo m sta na svém zasedání dne vyslovilo p edb ný souhlas s touto ádostí (pro ú ely vypracování ádosti o dotaci), p edm tný zám r byl následn v souladu se zákonem zve ejn n na ÚD m sta, ale schválení pronájmu je ve výlu né pravomoci rady m sta. Usnesení. 965/09 s pronájmem ásti pozemku parc.. 32/1 o vým e, je bude dále up esn na odd lovacím geometrickým plánem, man el m Han a Miroslavu K í kovým, bytem Purkarec 134, za ú elem vybudování bowlingových drah. Nájem bude sjednán za obvyklých podmínek a rada m sta pov uje MÚ administrací v ci. Usnesení. 966/09 rada m sta d o p o r u u j e Zastupitelstvu souhlasit s prodejem ásti pozemku parc.. 32/1 o vým e, je bude dále up esn na odd lovacím geometrickým plánem, man el m Han a Miroslavu K í kovým, bytem Purkarec 134, za kupní cenu dle znaleckého posudku, minimáln v ak za 70,- K /1m 2 plochy. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci a dále pov uje starostu m sta Ing. Tomá e Jirsu podpisem kupní smlouvy. f) Na m sto se písemn obrátil pan David astný v zastoupení ob anského sdru ení Hluboká Baseball a Softball Club o.s., se sídlem Smetanova 410, Hluboká nad Vltavou, se ádostí o pronájem pozemku PK parc o vým e m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o pozemek v lokalit Podskalí (za novým fotbalovým h i t m s um lým povrchem), na kterém se áste n rozkládá areál sportovi pro baseball, softball, dále d tské h i t a v jeho sousedství nový objekt klubovny a restaurace. Dle sd lení p. astného chce HBSC o.s. vystav t na pronajatém pozemku lanové centrum, ob í trampolínu, dráhu pro autí ka na dálkové ovládání, zázemí pro seka ky, h i t pro plá ový volejbal a sportovi t pro dal í aktivity související s rozvojem areálu. adatel navrhuje uzav ení nájemní smlouvy na dobu 20-ti let s tím, e provozovatelem sportovi by byl Hluboká Baseball a Softball Club s.r.o. Vý i nájemného adatel nenavrhl. Rada p edb n pronájem odsouhlasila s tím, e budou blí e specifikovány zám ry vyu ití pronajatých ploch a plán financování zamý lené výstavby sportovi. -4-

5 Usnesení. 967/09 s pronájmem ásti pozemku PK parc o vým e m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ob anskému sdru ení Hluboká Baseball a Softball Club o.s., se sídlem Smetanova 410, Hluboká nad Vltavou na dobu ur itou a to 5-ti let za 1,- K /rok s tím, e nájemce je povinen p edlo it plán vyu ití pronajatého pozemku a dále plán financování zde zamý lené výstavby sportovi. g) Na m sto se ji v minulosti písemn obrátil pan Zden k Luká, bytem Fr. Halase 19, eské Bud jovice, se ádostí o koupi ásti pozemku parc /5 v k.ú. Kostelec. Jedná se o ást pozemku p es kterou vede p ístupová cesta k nemovitosti adatele. P edm tná ást pozemku byla odd lena GP a její cena stanovena znaleckým posudkem, jen byl (stejn jako GP) vypracován na podn t adatele. Prodej byl odsouhlasen zastupitelstvem m sta, nicmén po sd lení posudkové ceny 1 m 2 pozemku adatel od svého zám ru odstoupil a po ádal o dlouhodobý pronájem p edm tné plochy. Usnesení. 968/09 s pronájmem ásti pozemku parc /5 v k.ú. Kostelec, panu Zde ku Luká ovi, bytem Fr. Halase 19, eské Bud jovice, o vým e 223 m 2 za obvyklých podmínek s tím, e nájemce je p ed uzav ením nájemní smlouvy povinen uhradit náklady na zpracování znaleckého posudku ze dne a dále náklady na vyhotovení geometrického plánu /2008 ze dne k rukám m sta Hluboká nad Vltavou a sou asn nebude po adovat zpevn ní a údr bu pronajaté plochy po pronajímateli. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci. h) Na m sto se písemn obrátil Ing. Ji í Pudil v zastoupení osadního výboru Kostelec se ádostí o vy ízení bezúplatného p evodu pozemku parc.. 764/3 o vým e m 2 v k.ú. Kostelec do vlastnictví m sta. P edm tný pozemek je ve vlastnictví státu, hospoda í s ním ÚZSVM, nachází se nedaleko kostela v obci Kostelec a je vyu íván jako víceú elové (p edev ím volejbalové) h i t. Osadní výbor ádá o vy ízení bezúplatného p evodu s tím, e pozemek bude slou it výhradn ke sportovnímu vy ití mláde e v obci. Odbor právní a vnit ních v cí zále itost projednal se zástupci ÚZSVM a t mito bylo sd leno, e vzhledem k absenci zákonných d vod nem e být pozemek m stu bezúplatn p eveden (pouze odprodán za cenu stanovenou znaleckým posudkem stejn jako v p ípad pozemku u Jednoty v centru m sta), ale je mo no jej v souladu s ust. 27 zák.. 219/2000 Sb. o majetku R (vyu ití pro sportovní a t lovýchovné ú ely) poskytnout do bezúplatné výp j ky na dobu 8 let (stanoveno zákonem), obdobn jako nap íklad v p ípad pozemku pod fotbalovým h i t m v Bavorovicích. Usnesení. 969/09 s podáním ádosti o výp j ku pozemku parc.. 764/3 o vým e m 2 v k.ú. Kostelec za ú elem výstavby volejbalového a víceú elového h i t pro pot eby ob an obce Kostelec. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci. -5-

6 i) Národní památkový ústav, s.p.o. p edlo il m stu smlouvu ze dne o nájmu nebytových prostor v budov Státního zámku Hluboká n.vlt. - ob adní sín a sociálního za ízení na rok Smlouva je sjednávána za obdobných podmínek jako v minulých letech. Usnesení. 970/09 s uzav ením smlouvy ze dne o nájmu nebytových prostor v budov Státního zámku Hluboká n.vlt. - ob adní sín a sociálního za ízení na období s Národním památkovým ústavem s.p.o., kdy nájemné iní ástku celkem ,- K /rok. j) Národní památkový ústav, s.p.o. p edlo il m stu dodatek. 13 ke smlouv ze dne o nájmu pozemk u Státního zámku Hluboká n.vlt. Smlouva je sjednávána za obdobných podmínek jako v minulých letech se zvý ením nájemného o index r stu ivotních náklad, stanovený SÚ. Nájemné na období tak iní ástku ,- K. Usnesení. 971/09 s uzav ením dodatku. 13 ke smlouv ze dne o nájmu pozemk u Státního zámku Hluboká n.vlt. na období s Národním památkovým ústavem s.p.o., kdy nájemné iní ástku celkem ,- K /rok. k) Vodohospodá ský rozvoj a výstavba a.s. (VRV) v zastoupení investora editelství vodních cest eská republika, v rámci p ípravy realizace stavby Plavební komora Hluboká nad Vltavou, ádá o souhlas m sta s umíst ním stavby, se vstupem na pozemek a s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Stavba se dotkne pozemku m sta p /1, kde je navr eno po dobu výstavby za ízení staveni t, a dále pozemku p.. PK 1810/1, kde je navr ena sedimenta ní jímka, která bude trvale umíst na v míst Opatovické stoky, v e v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Pozemek pro za ízení staveni t bude po dokon ení stavby uveden do p vodního stavu, bude vyhotoven GP a bude provedeno majetkoprávní vypo ádání. Usnesení. 972/09 s umíst ním stavby na pozemcích p.. KN 1775/1 a p.. PK 1810/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, za ú elem výstavby akce Plavební komora Hluboká nad Vltavou a s vydáním územního rozhodnutí. l) V r byla dokon ena akce Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice. V sou asné dob probíhá zam ení stavby. Bylo zji t no, e krom p edpokládaného dot ení pozemk soukromník, projednaných v ZM dne , usn.. 341/08, byly stavbou dot eny i dal í pozemky v k.ú. Purkarec, v úseku mezi Purkarcem a Karlovým hrádkem. Jedná se o ásti pozemk o vým rách cca m 2. P esná vým ra bude zji t na GP. Na základ GP budou p edlo eny zastupitelstvu m sta návrhy kupních smluv. Navrhuje se odkoupit dot ené ásti pozemk za standardní cenu 70 K /m 2. Vlastníci s tímto vyslovili p edb ný souhlas. S Pozemkovým fondem je jednáno o bezúplatném p evodu pozemk. S Lesy R o z ízení v cného b emene. -6-

7 Usnesení. 973/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s koupí ásti pozemk dot ených stavbou Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice za 70 K /m 2, s p evodem pozemk od Pozemkového fondu, se z ízením v cného b emene na pozemky L R dle p edlo eného návrhu. m) Byt. 6, 1+1, Purkarec p. 130 ( po zem elém Josefu Vondrá kovi) d m v n m je uvedený byt, je ur en k prodeji do dru stevního vlastnictví ji zalo enému dru stvu nájemník. Podmínkou je souhlas len bytového dru stva s uchaze em. Doru eny byly 2 nabídky. Vybraný uchaze od nabídky ustoupil a druhý není ob anem m sta. Usnesení. 974/09 s novým zve ejn ním zám ru m sta pronajmout byt. 6, 1+1, Purkarec p n) Byt. 5, 3+1, Purkarec p. 131 ( po Ji ím Binerovi) - d m v n m je uvedený byt, je ur en k prodeji do dru stevního vlastnictví dosud nezalo enému dru stvu nájemník. Doru ena byla 1 nabídka. Rada odsouhlasila pronájem bytu p. Karlu tabr ákovi z Purkarce. Usnesení. 975/09 p id lením bytu. 5, 3+1, Purkarec 131 panu Karlu tabr ákovi, Purakrec 27, na dobu neur itou, s po átkem nájemní doby následující po splacení p ísp vku na investi ní rozvoj m sta. o) Byt. 7, 1+1, Lesní 1202 se k uvolní. Dosavadní nájemkyni pí. Leopoldin Orlové byl p id len byt. 1, i kova 247. V souladu s Pravidly pro p id lování byt p íjmov vymezeným osobám v Lesní 1202 se navrhuje, zve ejnit zám r p id lit uvedený byt na dobu ur itou 2 roky. Byt. 4 v Lesní 1202 je v souladu s p edchozím usnesením rady m sta. 626/08 ze dne ponechán v rezerv. Usnesení. 976/09 se zve ejn ním zám ru p id lit byt. 7, 1+1, Lesní 1202, p íjmov vymezeným osobám s termínem zve ejn ní zám ru do p) Starosta informoval leny rady o skute nosti, e se pravd podobn uvolní byt. 2, Zborovská 80 po paní Kondrátové. Jedná se o byt II. kategorie ve 2. podla í. Rada se vrátí k tomuto bodu po vyklizení bytu. K bodu 3) a) Ji n kolik let m sto p ispívá p. Ko ánkovi a p. Bu ilovi na zaji t ní zásobování pojízdnými prodejnami potravin. P edseda komise pro obce Ing. Stropnický hodnotí innost obou adatel kladn a doporu uje je i nadále podporovat. V dy byly jejich ádosti e eny rozpo tovými opat eními. MÚ navrhlo za adit do rozpo tu pro leto ní rok ástku 30 tis. pro -7-

8 pokrytí p id lení p ísp vk. V materiálu pro jednání rady dne toto opat ení bylo zahrnuto, ale nedopat ením nebyla polo ka za azena do písemné podoby rozpo tu a nebyla tak zahrnuta do schváleného rozpo tu pro leto ní rok. MÚ proto doporu uje rad e it tento p ísp vek rozpo tovým opat ením RM ve vý i 30 tis. K. Usnesení. 977/09 se zm nou rozpo tu roku 2009 rozpo tovým opat ením rady m sta. 2/09 ve výdajové ásti ve vý i 30 tis. K jako P ísp vek provozovatel m pojízdných prodejen zásobujících obce. Výdaje P ísp vek provozovatel m pojízdných prodejen zásobujících obce 30 b) MÚ obdr el ádost eskobud jovického automotoklubu, se sídlem Lidická 1123, eské Bud jovice o p ísp vek na po ádání Mezinárodní veterán rallye K ivonoska 2009 ve vý i 10 tis. K. Jedná se o nejvýznamn j í akci tohoto druhu v R s velkou mezinárodní ú astí. Usnesení. 978/09 se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 3/09 ve výdajové ásti ve vý i 10 tis. K na akci P ísp vek na Mezinárodní veterán rallye K ivonoska 2009 Výdaje P ísp vek na Mezinárodní veterán rallye K ivonoska c) MÚ obdr el ádost Základní um lecké koly Trhové Sviny o p ísp vek na vydání bro ury u p íle itosti oslav 50. výro í své existence. kola rovn p sobí na Hluboké v KC Panorama. Usnesení. 979/09 se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 4/09 ve výdajové ásti ve vý i 3 tis.k na akci P ísp vek na bro uru k 50. výro í existence ZU Trhové Sviny Výdaje P ísp vek na bro uru k 50. výro í existence ZU Trhové Sviny 3 d) Hrozn jovická Dobromysl OS po úsp ích v lo ském roce hodlá znovu i letos realizovat akce v rámci projektu Hrozn jovický ko ík a Hrozen plný nápad Projekt Hrozen plný nápad byl i letos podpo en grantem z J K a ástka, o kterou Dobromysl ádá má pokrýt 30% náklad. Hrozn jovický ko ík 2009 letos J K podpo en nebyl. Vzhledem k zájmu obyvatel o tyto akce by Dobromysl cht la v akcích pokra ovat i v leto ním roce a proto ádá o p ísp vek. -8-

9 Usnesení. 980/09 se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 5/09 ve výdajové ásti ve vý i 15 tis. K na akci P ísp vek Hrozn jovická Dobromysl o.s. na presentaci m sta v sout i Obec p átelská rodin. Výdaje P ísp vek Hrozn jovická Dobromysl OS na akce v rámci projekt Hrozn jovický ko ík 2009 a Hrozen plný nápad e) Oddíl Hlubocké Princezny TJ Sokol Hluboká nad Vltavou po ádal o p ísp vek na innost v roce Ro ní provoz oddílu stojí cca 70 tis. K. Mimo to pojedou Hlubocké princezny v leto ním roce op t reprezentovat m sto na festival do Itálie. Náklady na tuto akci jsou rovn cca 70 tis. K. Vzhledem k tomu, e se jedná o m stský oddíl je mo né v p ípad schválení erpat p ísp vek z prost edk ur ených rozpo tem na innost. Usnesení. 981/09 s poskytnutím p ísp vku na innost oddílu Hlubockých Princezen TJ Sokol Hluboká nad Vltavou ve vý i 25 tis. K. ástka bude uvoln na z polo ky P ísp vky na innost. f) Jedná se o. V rozpo tu na leto ní rok bylo na akci stavební úpravy koupelny N. Dvo ákové uvoln na ástka 50 tis. K. Výb rové ízení, které prob hlo ur ilo ze t í nabídek dodavatele - firmu Vastl. Jednalo se o nejni í nabídku a to ,- K v. DPH. Pro realizaci prací je nutné schválit zm nu rozpo tu ve výdajové ásti ve vý i ,-K Usnesení. 982/09 se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 6/09 ve výdajové ásti ve vý i ,- K jako navý ení na akci Úprava bytu v dom 34, nám. sl. armády koupelna N. Dvo ákové. Výdaje Úprava bytu v dom 34, nám. sl. armády 28,273 koupelna N. Dvo ákové navý ení o g) Na základ dopisu Ministerstva financí zaslal J K m stu jednorázovou neinvesti ní dotaci na úhradu výdaj spojených s výkonem p enesené p sobnosti v roce 2009 ve vý i ,- K. P íjem bude promítnut do navý ení výdaje na innost místní správy o uvedenou ástku, ím se rozpo tovaná ástka ,- K navý í na ,- K. Je nutno provést zm nu rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové a výdajové ásti navý ením rozpo tu r v uvedené vý i. -9-

10 Usnesení. 983/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s p ijetím dotace a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i ,- K na Dofinancování p ísp vku na výkon státní správy pro obce a ve výdajové ásti rozpo tu navý ením o ,- K na innost místní správy. P íjem 4111 Dotace na Dofinancování p ísp vku na výkon 499,529 státní správy pro obce (ÚZ ) Výdaj innost místní správy navý ení o (ÚZ ) 499,529 h) Paní Leopoldin Orlové byl usn. RM. 897/08 ze dne , p id len byt. 1, i kova 247. Na základ smlouvy o slo ení p ísp vku na investi ní rozvoj m sta uhradila paní Orlová v b eznu 2009 p ísp vek ve vý i ,- K. Je nutno provést zm nu rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti navý ením rozpo tu r v uvedené vý i. Usnesení. 984/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s p ijetím p ísp vku na investi ní rozvoj m sta ve vý i ,- K a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i ,- K na P ísp vek na investi ní rozvoj m sta. P íjem P ísp vek na investi ní rozvoj m sta 251 i) Spole nost XPG s. r. o. se sídlem Masarykova 979, Hluboká nad Vltavou, zastoupená Michalem Pilou kem po ádala o finan ní p ísp vky: - na podporu závodu Sv tového poháru XTERRA CZECH 2009, který je zárove sou ástí XTERRA EUROPEAN TOUR a po n kolikaleté odmlce i oficiálním Mistrovstvím R. - na organizaci závodu horských kol MTB RALLYE VLTAVA 2009, který se koná 18. dubna a byl za azen do eského poháru v MTB ½ maratonu. Prost edky budou pou ity z rozpo tovaných P ísp vk na innost. Usnesení. 985/09 s poskytnutím p ísp vku spol. XPG s. r. o. se sídlem Masarykova 979, Hluboká nad Vltavou - na organizaci Sv tového poháru XTERRA CZECH 2009, který se uskute ní v Hluboké nad Vltavou a - na organizaci závodu horských kol MTB RALLYE VLTAVA 2009, který se koná 18. dubna. v celkové vý i 30 tis. K Prost edky budou pou ity z rozpo tovaných P ísp vk na innost. -10-

11 j) MÚ obdr el ádost Aeroklubu eské Bud jovice se sídlem na leti ti Hosín o p ísp vek na organizaci 13. mistrovství sv ta v letecké akrobacii kluzák, které se uskute ní ve dnech ervence v prostoru leti t Hosín. Hlavním po adatelem je Aeroklub eské Republiky ve spolupráci s Aeroklubem eské Bud jovice leti t Hosín. Sou asn bylo po ádáno o p evzetí zá tity nad touto akcí. Usnesení. 986/09 se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 7/09 ve výdajové ásti ve vý i 5 tis.k na akci P ísp vek na 13. MS v letecké akrobacii kluzák. Výdaje P ísp vek na 13. MS v letecké akrobacii kluzák 5 K bodu 4) a) J Kraj zve ejnil výzvy k podání ádostí o granty. MÚ, grantové pracovi t po konzultaci s OSSÚ doporu uje po ádat o tyto granty: a) GP - Roz í ení stávajících kapacit mate ských kol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov - min. - max. vý e grantu tis K, min. spoluú ast 20% GP - Ochrana p ed povodn mi - min. - max. vý e grantu tis K, min. spoluú ast 30%, návrh : Rekonstrukce sociálního za ízení M Schwarzenbergská b) GP - Zá itková turistika - budování a rekonstrukce center sportu zejm. um lé lezecké st ny, lanové aktivity, minigolf, bazénky apod. v blízkosti v t ích ubytovacích c) za ízení - min. - max. vý e grantu tis K, min. spoluú ast 20%, návrh : Dovybavení koupali t Hluboká atrakcemi d) GP - na podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury - aglomerace do 2000 EO - op.1 kanalizace max. vý e grantu 2000 tis K, min. spoluú ast 30%, op.2 vodovod - max. vý e grantu 3000 tis K, min. spoluú ast 30%, návrh: Oprava vodovodu Kostelec e) GP - Rekonstrukce stávajících sportovi - op.1 rekonstrukce stávajících sportovi (sportovní haly, t locvi ny) - min. - max. vý e grantu tis K, min. spoluú ast 20%, op.2 rekonstrukce zázemí ( atny, kabiny sportovc i rozhod ích, WC, sprchy, oplocení, prostory pro skladování ná adí a ná iní) - min. - max. vý e grantu tis K, min. spoluú ast 20%, návrh: Rekonstrukce t locvi ny Z jednáno se Z, která by mohla být adatelem. M sto by mohlo po ádat o Rekonstrukce zázemí h i t v Bavorovicích. Usnesení. 987/09 s podáním ádostí o granty J K na projekty Rekonstrukce sociálního za ízení M Schwarzenbergská, Dovybavení koupali t Hluboká atrakcemi, Oprava vodovodu Kostelec, Rekonstrukce zázemí h i t v Bavorovicích a jejich spolufinancováním z rozpo tu m sta. b) M sto podalo v r v rámci 3. výzvy ROP ádosti o dotaci na projekty Revitalizace sídli t a D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice. Projekty nebyly podpo eny dotací ROP. Dne bude vyhlá ena 5. výzva ROP, do které bude mo no tyto projekty op t p edlo it do ádosti v etn p íloh p ipravuje na základ uzav ených smluv spole nost G-Projekt. K ádosti je nutno p edlo it mimo jiné i usnesení obce o -11-

12 souhlasu s realizací projekt v etn schválení o zaji t ní financování projektu v rámci rozpo tu obce. a) Projekt Revitalizace sídli t - celkové náklady ,- K, dotace ,- K (92,5%), spolufinancování m sta ,- K (7,5 %), p edpokládaná realizace v r b) Projekt D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice - celkové náklady ,- K, dotace ,- K (92,5%), spolufinancování m sta ,- K (7,5 %), p edpokládaná realizace v r Projekty musí být nejprve p edfinancovány a po ukon ení realizace a schválení záv re né monitorovací zprávy lze ádat o vyplacení dotace. Doporu uje se p edfiancování zajistit v rámci rozpo tu m sta s pomocí úv ru ve vý i celkových náklad jednotlivých projekt. Usnesení. 988/09 - s podáním ádostí o dotaci ROP NUTS II Jihozápad na projekty Revitalizace sídli t a D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice - s realizací projekt Revitalizace sídli t a D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice a s jejich financováním v rámci rozpo tu m sta c) Dne bude vyhlá ena 5. výzva ROP, do které bude mo no p edlo it do ádosti o dotace na projekty Cyklistická stezka Hluboká Pon ice, úsek II,III a P ístavba Domova d chodc. Pro zpracování ádosti o dotaci a na ízení projektu bylo vypsáno V a osloveny byly firmy RERA a.s., KP Projekt s.r.o., G-PROJECT s.r.o. Tyto náklady jsou uznatelnými náklady v rámci projekt podpo ených dotací ROP. a) Cyklistická stezka Hluboká Pon ice, úsek II,III, celkové p edpokládané stavební náklady 28,7 mil. K - po adováno bylo zpracování ádosti v. p íloh a ízení projektu. Výb rová komise jako nejvýhodn j í doporu ila nabídku firmy RERA a.s. s celkovou nabídkovou cenou ,- K v. DPH. b) P ístavba Domova d chodc, celkové p edpokládané stavební náklady 50 mil. K bez DPH po adováno bylo pouze zpracování ádosti v. p íloh bez ízení projektu. Výb rová komise jako nejvýhodn j í doporu ila nabídku firmy G-PROJECT s.r.o., která nabídla za zpracování ádosti v. p íloh za ,- K a bonus za získání dotace ,- K. Celková nabídková cena iní ,- K v. DPH. Usnesení. 989/09 - s výsledkem výb rového ízení na zpracování ádosti o dotaci ROP v. p íloh a ízení projektu Cyklistická stezka Hluboká Pon ice, úsek II,III a se zadáním zakázky spole nosti RERA a.s., s nabídkovou cenou ,- K v. DPH, - s výsledkem výb rového ízení na zpracování ádosti o dotaci ROP v. p íloh a bonusu za získání dotace projektu P ístavba Domova d chodc a se zadáním zakázky spole nosti G-PROJECT s.r.o., s nabídkovou cenou ,- K v. DPH. d) Ve výb rovém ízení na zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace mate ské koly Hluboká nad Vltavou, podpo eného dotací z ROP, byla výb rovou komisí vybrána firma SEXTA a.s.. Celková nabídková cena v. DPH iní ,- K. Tato cena je proti p edpokládaným stavebním náklad m projektu vy í o ,- K. O tuto ástku se navý í i p edpokládané celkové náklady projektu dle smlouvy o dotaci z ROP, které iní ,- K, tzn. e celkové náklady se navý í na ,- K. P edpokládané -12-

13 spolufinancování projektu m stem ve vý i ,- K se navý í o uvedenou ástku na ,- K a v p ípad financování navý ení náklad úv rem dojde i k navý ení úrok z úv ru o cca ,- K. P edfinancování akce je zaji t no ve vý i p edpokládaných celkových náklad projektu smlouvou o úv ru od eské spo itelny ve vý i ,- K. Doporu uje se jednat s bankou o navý ení úv ru o zvý ené stavební náklady projektu na celkovou vý i ,- K a jednat i se zhotovitelem díla o mo nostech p ípadného sní ení náklad. Usnesení. 990/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit - s výsledkem výb rového ízení na zhotovitele stavby v rámci projektu podpo eného dotací z ROP Modernizace mate ské koly Hluboká nad Vltavou a se zadáním zakázky spole nosti SEXTA a.s. s cenou díla ve vý i ,- K, v. DPH, - se zahájením jednání s eskou spo itelnou a.s. o navý ení úv ru na realizaci projektu Modernizace mate ské koly Hluboká nad Vltavou o ,- K na ,- K. e) Ministerstvo vnitra R p ipravilo v rámci Integrovaného opera ního programu mo nost, kdy si ka dá obec m e po ádat o dotaci bu na po íta ové vybavení pro z ízení pracovi t Czech POINT nebo o roz í ení pracovi t Czech POINT a p ípravu obce na pln ní povinností vyplývajících ze zákona. 300/2008 Sb. o elektronické komunikaci. V na ich podmínkách se jedná o mo nost vyu ít dotaci na roz í ení pracovi t Czech POINT. Celkové výdaje projektu ,-K Dotace ve vý i 85% ,-K Podíl z m stského rozpo tu 15% ,-K Byly posuzovány nabídky t í firem. Vybrána byla spole nost CCS International s.r.o. se sídlem U Mal e 20, eské Bud jovice, která jako bonus nabídla vyu ití odebrání materiálu ve vý i 7.000,- K v rámci podílu m sta na tomto projektu. Vzhledem ke skute nosti, e se jedná o p ijetí dotace je nutné v zastupitelstvu schválit zm nu rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti ve vý i ,- K a výdajové ásti ve vý i ,- K. Sou asn by zastupitelstvo m lo schválit podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Usnesení. 991/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s p ijetím dotace a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i ,- K v rámci projektu Dotace na roz í ení pracovi t Czech POINTU a ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i ,-K na Roz í ení pracovi t Czech POINTU. P íjem 4111 Dotace na roz í ení pracovi t Czech POINTU 58,259 Výdaj Roz í ení pracovi t Czech POINTU 68,540 K bodu 5) Na základ Sm rnice k provedení inventarizace majetku m sta Hluboká nad Vltavou ze dne byla provedena v období od do inventarizace majetku -13-

14 m sta. Hlavní inventariza ní komise schválila Zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazk k m sta Hluboká nad Vltavou dne Ve zpráv komise navrhuje: - vy adit z nedokon eného hmotného majetku nedokon enou stavbu d tského h i t v ástce ,- K. stavba byla zahájena v r a nebyla dokon ena. - zvá it mo nost zadat vymáhání místních poplatk za komunální odpad od fáze exeku ního ízení specializované firm, vzhledem k tomu, e m sto nemá dostate né kapacity na vedení exeku ních ízení s jednotlivými dlu níky. K iní pohledávky za místními poplatky za komunální odpad ástku ,- K. V rámci p ezkumu hospoda ení m sta za r byly v inventarizaci zji t ny díl í nedostatky, které MÚ odstraní do projednání záv re ného ú tu m sta za r Rada ulo ila MÚ p edlo it do jednání zastupitelstva aktualizovaný seznam dlu ník k datu konání zastupitelstva. Usnesení. 992/09 rada m sta u k l á d á MÚ p edlo it do zastupitelstva aktualizovaný seznam dlu ník k datu konání zastupitelstva. Usnesení. 993/09 rada m sta d o p o r u u j e - zastupitelstvu m sta souhlasit se Zprávou o inventarizaci majetku, pohledávek a závazk k m sta Hluboká nad Vltavou, - vy adit z nedokon eného hmotného majetku nedokon enou stavbu d tského h i t v ástce ,- K, - zvá it mo nost zadat vymáhání místních poplatk za komunální odpad specializované firm. K bodu 6) V souladu se zákonem. 561/2004 Sb,. o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon) je z ízena p i p ísp vkové organizaci m sta Základní kole Hluboká nad Vltavou, okres eské Bud jovice (dále jen základní kola, kola, Z ) kolská rada. Její postavení vymezují p edev ím 167 a 168 kolského zákona. Podle n j je kolská rada orgán koly umo ující zákonným zástupc m nezletilých ák, zletilým ák m a student m, pedagogickým pracovník m koly, z izovateli a dal ím osobám podílet se na správ koly. kolskou radu z izuje z izovatel, který zárove stanoví po et jejích len a vydá její volební ád. T etinu len kolské rady jmenuje z izovatel, t etinu volí zákonní zástupci nezletilých ák a zletilí áci a studenti a t etinu volí pedagogi tí pracovníci dané koly, p i em lenem kolské rady nem e být editel koly. Za leny kolské rady, kte í zastupují z izovatele byli jmenováni usnesením rady m sta. 7/05 ze dne Ing. Pavel Dlouhý, Ing. Roman Mallát a Ing. Josef P r. Pozd ji nahradil Ing. Malláta pan Petr Pí a. V prosinci tedy uplynulo t íleté funk ní období Ing. Dlouhému a Ing. P rovi, a proto je nutné provést nové jmenování dvou len. Oba souhlasí s op tovným jmenováním na dal í období. Usnesení. 994/09 rada m sta j m e n u j e za z izovatele p ísp vkové organizace Základní kola Hluboká nad Vltavou jako leny kolské rady Ing. Pavla Dlouhého a Ing. Josefa P ra. -14-

15 K bodu 7) MÚ dostal informaci od Odboru kolství a t lovýchovy Magistrátu m sta eské Bud jovice o rozvojovém programu, vyhlá eném M MT na rok Jedná se o program Zvý ení nenárokových slo ek plat a motiva ních slo ek mezd pedagogických pracovník regionálního kolství s ohledem na kvalitu jejich práce, V první etap e ení tohoto programu M MT stanovilo ro ní vý i finan ních prost edk p ipadajících na jednoho pedagogického pracovníka na platy a odvody. Tuto ástku m ly dostat koly prost ednictvím Krajského ú adu Jiho eského kraje b hem m síce února. Tyto prost edky jsou samoz ejm ur eny rovn pro editele kol. Zapojení editel kol z izovaných obcemi do erpání prost edk rozvojového programu je v kompetenci z izovatele. Magistrát doporu il m stu ohodnotit podobným zp sobem i editele m stem z ízených kol. V na ich podmínkách se jedná o úpravu nenárokové slo ky platu (osobního ohodnocení) editel m stských p ísp vkových organizací Základní koly Mgr. Jaroslava Schmieda a Mate ské koly Mgr. Daniely Remtové. Usnesení. 995/09 s navý ením osobního ohodnocení editelky M Hluboká nad Vltavou Mgr. Daniely Remtové a editele Z Hluboká nad Vltavou Mgr. Jaroslava Schmieda dle p edlo eného návrhu s platností od 1. b ezna K bodu 8) a) Na základ usnesení rady m sta Hluboká nad Vltavou ze dne byl projednán se zhotovitelem stavby zp sob odvozu materiálu z prohrábky eky Vltavy v k.ú. Bavorovice. Navr ené podmínky byly sepsány se zhotovitelem stavby viz Zápis v p íloze. Usnesení. 996/09 s navr eným zp sobem zaji t ní dopravy vyt eného materiálu z akce Dokon ení Vltavské vodní cesty v úseku eské Bud jovice - Hluboká nad Vltavou b) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila spole nost Zvánovec a.s. se ádostí o urychlené povolení pou ívání ásti cyklostezky pod silnicí II/105. Jedná se o asov omezené vyu ití odvoz materiálu z rybníka Nad je. Investorem stavby je spole nost Rybníká ství Hluboká nad Vltavou. Navr ené podmínky byly sepsány se zhotovitelem stavby. Usnesení. 997/09 s navr eným zp sobem zaji t ní dopravy vyt eného materiálu z akce Odbahn ní rybníka Nad je vyu itím ásti cyklostezky pod silnicí II/105 po dobu uzav ení této cyklostezky z d vodu zaplavení. -15-

16 K bodu 9) a) Na m sto se písemn obrátili man elé T movi, bytem Nová 736, Hluboká nad Vltavou, kte í ji del í dobu provozují prodejnu obuvi v dom.p. 42 na Masarykov t íd. Jedná se o nebytové prostory ve kterých d íve sídlila eská spo itelna a.s., které byly T movým pronajaty na základ nájemní smlouvy ze dne na dobu ur itou do Man elé T movi ádají Radu m sta o sní ení nájemného, které dle platné nájemní smlouvy a s ohledem na dosavadní zvy ování nájemného v souladu s infla ní dolo kou iní na rok 2009 ástku ,- K, tj ,- K /1m 2. Dle sd lení man el T mových je v dob sou asné ekonomické krize obtí né dosáhnout obrat, ze kterých by bylo mo no tuto ástku platit. Usnesení. 998/09 se sní ením nájemného man el m T movým stanoveného nájemní smlouvou ze dne , na základ které jim byly pronajaty nebytové prostory v dom na adrese Masarykova 42, Hluboká nad Vltavou a to o 30% na dobu 1 roku. b) MÚ obdr el ádost PMH s po adavkem na p edlo ení do jednání rady m sta. Jedná se o projednání návrhu na zm nu rozpo tu rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti na úhradu faktur za nutné opravy stávajícího vozu na svoz komunálního odpadu ve vý i ,-K. Vzhledem k po adovanému navý ení dotace je nutné p edlo it ádost do jednání zastupitelstva m sta. Usnesení. 999/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta schválit zm nu rozpo tu na rok 2009 rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti ve vý i ,- K jako navý ení dotace pro PMH na Mimo ádné opravy stávajícího vozidla na svoz PDO navý ení dotace PMH. Výdaje Mimo ádné opravy stávajícího vozidla na svoz PDO navý ení dotace PMH 181,838 c) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Horák zástupce rodinnných p íslu ník (Horákovi, Vochozkovi) vlastnící pozemek pod parkovi t m u Huberta se ádostí o spolupráci p i budování ZTV pod parkovi t m. V první fázi se jedná o STL plynovod a vodovod, jejich výstavba v prostoru parkovi t (pozemek parcelní íslo 132/2 majetek m sta Hluboká nad Vltavou) umo ní toto parkovi t zrekonstruovat. Usnesení. 1000/09 se spoluú astí m sta na výstavb ZTV pod parkovi t m a ukládá m stskému ú adu p ipravit stavbu vodovodu a plynovodu pod pozemkem parcelní íslo 132/2 k.ú. Hluboká nad Vltavou a po zji t ní nutných náklad vrátit na jednání rady m sta. d) V souvislosti s tvorbou územního plánu m sta Hluboká nad Vltavou, který v podstat stávající územní plány a jejich zm ny pouze p evádí do jednotné formy, se objevila pot eba novelizovat územní plán Hn vkovické p ehrady. Toto území má velké mo nosti pro rozvoj -16-

17 cestovního ruchu, ale sou asný územní plán se neda í napl ovat. Byl vytvo en ji na za átku devadesátých let a od této doby se názory na vyu ití území výrazn zm nily, nepo ítá se vzniklým potenciálem budované vltavské vodní cesty ani s vybudováním cyklistické stezky na levém b ehu Vltavy z eských Bud jovic do Týna nad Vltavou. Tato situace byla projednána s Krajským ú adem a bylo konstatováno, e je nutno e it území od eského Vrbného a po Týn nad Vltavou, nebo území nad.vrbným i pod Týnem nad Vltavou ji nové územní plány má (Orlická p ehrada) a vý e uvedený úsek chybí. e it území okolo eky i pro dal í obce má u t chto obcí (Týn nad Vltavou, Temelín, Hrd jovice) podporu a je zde mo nost, e po izovatelem nového územního plánu by byl Jiho eský kraj, který by tvorbu územního plánu uhradil ze svého rozpo tu. Usnesení. 1001/09 s po ízením nového územního plánu Hn vkovické p ehrady a p ilehlého území a ukládá starostovi m sta projednat s Jiho eským krajem jeho po ízení i pro okolní obce. e) Rada se zabývala návrhem na zakoupení varhan do ob adní sín. Stávající varhany z ob adní sín by byly vyu ity pro hraní v kostele (jako náhrada za kostelní varhany, které jsou ve patném technickém stavu) a nové varhany by byly pou ívány vzhledem k vy ím nárok m svateb an v ob adní síni. Usnesení. 1002/09 se zm nou rozpo tu roku 2009 rozpo tovým opat ením rady. 8/09 ve výdajové ásti na Nové varhany do ob adní sín ve vý i 38,960 tis.k. Výdaje Nové varhany do ob adní sín 38,960 f) Firma Staro eské trdlo s.r.o., I , má podnajaty od V.Bene e 2 stánky m sta v Bezru ov ul.. Loni zde prodávali ovocné d usy, bez zájmu náv t vník. Letos cht jí zkusit pe ení a prodej chleba v peci umíst né vedle stánk, se záborem ve ejného prostranství 2x 2m na p v k.ú. Hluboká n.v. Vzhledem k tomu, e pec je vytáp na d evem rada s p ihlédnutím k mo ným stí nostem ob an odsouhlasila prozatím zku ební provoz na dobu 14 dn. Usnesení. 1003/09 s umíst ním pece na pe ení chleba firmou Staro eské trdlo s.r.o., vedle stánk v Bezru ov ul. na p v k.ú. Hluboká nad Vltavou dle p edlo eného návrhu prozatím na zku ební dobu 14 dn. g) M sto v nedávné dob provedlo revitalizaci pozemku parc /1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita K esín). Jednalo se o navezení zeminy pocházející z í ního koryta, vyt ené v rámci projektu splavn ní Vltavy. ást shora uvedeného pozemku v ak byla -17-

18 pronajata Kynologickému klubu FALCO a toto zde na své náklady vybudovalo kynologické cvi i t. Na základ dohody mezi starostou m sta a zástupci KK FALCO bylo tomuto p edb n p islíbeno, e namísto p vodního místa, tedy ásti pozemku parc /1, mu bude pronajata ást pozemku ve vlastnictví Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích parc /2 o vým e cca. 750 m 2 a bude mu poskytnut p ísp vek na vybudování oplocení tohoto nového cvi i t. P ísp vek ve vý i ,- K byl v rámci polo kového rozpo tu schválen zastupitelstvem m sta. Rada m sta pak na svém zasedání dne , pod. usn. 891/08, odsouhlasila, e si m sto pronajme shora zmi ovanou ást pozemku od J U a tuto pak za podmínek, kopírujících podmínky obsa ené ve smlouv nájemní, p enechá KK FALCO pro provozování cvi i t. Rada si v ak vymínila, e p ed samotným uzav ením smluv jí budou tyto znovu p edlo eny ke schválení. Po opakovaných jednáních s J U tedy byl návrh nájemní smlouvy p edlo en a nyní je m stským ú adem p edkládán ke schválení spolu s návrhem podnájemní smlouvy uzavírané mezi m stem a KK FALCO. Usnesení. 1004/09 s uzav ením nájemní smlouvy mezi m stem Hluboká nad Vltavou a Jiho eskou univerzitou v eských Bud jovicích o pronájmu ásti pozemku parc /2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve zn ní tvo ícím p ílohu tohoto usnesení. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci a sou asn pov uje starostu Ing. Tomá e Jirsu podpisem smlouvy. Usnesení. 1005/09 s uzav ením podnájemní smlouvy mezi m stem Hluboká nad Vltavou a Kynologickým klubem FALCO o pronájmu ásti pozemku parc /2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve zn ní tvo ícím p ílohu tohoto usnesení. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci a sou asn pov uje starostu Ing. Tomá e Jirsu podpisem smlouvy. h) M sto Hluboká nad Vltavou dne na základ ádosti spole nost E.ON povolilo výstavbu nových rozvod NN v ulici 5. kv tna. Pozd ji byla zji t na nejasnost ve vlastnických vztazích pozemk v této ulici a M stský ú ad byl pov en tyto nejasnosti e it. Vzhledem k tomu, e do dne ního dne nebylo nalezeno e ení této situace a E.ON je p ipraven zahájit práce, navrhuje se pozastavit usnesení rady o povolení výstavby nových rozvod do doby vy e ení t chto vztah. Usnesení. 1006/09 rada m sta p o z a s t a v u j e souhlas s výstavbou nových rozvod NN v ulici 5. kv tna v Hluboké nad Vltavou a to do doby vy e ení majetkových vztah k pozemk m v této ulici. len rady m sta Ale Raus starosta m sta Ing. Tomá Jirsa -18-

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Územní plán Habartov

Územní plán Habartov Územní plán Habartov Zm na. 1 Záznam o ú innosti Zm na. 1 Územního plánu Habartov Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo m sta Habartov Datum nabytí ú innosti: Oprávn ná ú ední osoba po

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov ítomni : Omluven : Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., MVDr. Josef Hlásný,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více