Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009"

Transkript

1 Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne P ítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil K bodu 1) Starosta informoval o p ípravách na setkání ministr zahrani í stát EU v na em m st a o nahlá ených shromá d ních v tomto termínu. Dále starosta navrhl odsouhlasit zm nu rozpo tu rozpo tovým opat ením rady ve vý i 49,66 tis. K na nát r zdi kolem komunikace II/146 (u sádek). Usnesení. 960/09 se zm nou rozpo tu roku 2009 rozpo tovým opat ením rady. 1/09 ve výdajové ásti rozpo tu na akci Nát r zdi kolem komunikace II/146 (u sádek) ve vý i 49,660 tis. K. Výdaje Nát r zdi kolem komunikace II/146 (u sádek) 49,660 Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: Usnesení. 961/09 rada m sta s c h v a l u j e program svého jednání: 1) Schválení programu, informace - GYMNICH, ohlá ení shromá d ní a erpání rozpo tu. 2) Dispozice s majetkem: a) Vyjád ení ke stavebnímu ízení - ulo ení kabel NN, VN do pozemk ve vlastnictví m sta Franti ek Kysnar. b) Prodej pozemku parc.. 267/1 v k.ú. Bavorovice (areál "kach árny) - Tagrea a.s. c) Pronájem ásti pozemku parc /3 v.kú. Hluboká n.vlt. ( ást komunikace u Sokolovny vyu ívaná jako parkovi t ) - Sokol Hluboká n.vlt. STA ENO Z PROGRAMU. d) Smlouva o p ísp vku na provoz budovy Sokolovny - Sokol Hluboká n.vlt. e) Pronájem a následný prodej ásti pozemku parc.. 32/1 v k.ú. Purkarec za ú elem stavby bowlingových drah (pozemek v sousedství restaurace) - man elé K í kovi. f) Pronájem pozemku parc v kú. Hluboká nad Vltavou - Baseball Hluboká n.vlt. g) Pronájem ásti pozemku parc /5 v k.ú. Kostelec - p. Zden k Luká. h) Podání ádosti o výp j ku pozemku parc.. 764/3 v k.ú. Kostelec od ÚZSVM - OV Kostelec. i) Schválení smlouvy o pronájmu ob adní sín na r NPÚ R. j) Schválení dodatku ke smlouv o pronájmu pozemk u ob adní sín NPÚ R. k) Souhlas s umíst ním stavby a vstupem na pozemek p..1775/1 a PK p /1 v rámci stavby Plavební komora Hluboká n.v. VRV a.s. Praha l) Souhlas s majetkoprávním vypo ádáním pozemk v k.ú. Purkarec na základ stavu zji t ného zam ením dokon ené stavby Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice. m) P id lení bytu. 6, 1+1, Purkarec

2 n) P id lení bytu. 5, 3+1, Purkarec 131. o) Uvoln ní bytu. 7, 1+1, Lesní 1202 od , po paní L.Orlové zve ejn ní nabídky na jeho p id lení. p) P edpokládané uvoln ní bytu. 2, 2+1, Zborovská 80 po Ing.R. Kondrátové. q) Informace o domech p. 771 a ) Rozpo tová opat ení: a) Uvoln ní prost edk jako p ísp vku provozovatel m pojízdných prodejen pro obce. b) P ísp vek Mezinárodní veterán rallye K ivonoska c) P ísp vek na bro uru k 50. výro í existence ZU Trhové Sviny. d) P ísp vek na innost na rok 2009 pro Hrozn jovickou Dobromysl OS. e) P ísp vek na innost oddílu Hlubocké Princezny. f) Rekonstrukce koupelny v p. Masarykova 34 N. Dvo áková. g) Dofinancování p ísp vku na výkon státní správy od MF prost ednictvím J K. h) P ísp vek na investi ní rozvoj m sta L.Orlová. i) ádost XPG s.r.o. o p ísp vek na XTERRA CZECH 2009 a MTB RALLYE VLTAVA. j) P ísp vek Aeroklub eské Bud jovice MS v letecké akrobacii. 4) Granty a dotace a související V : a) Souhlas s podáním ádostí o granty J K. b) Souhlas s realizací projekt ROP a zaji t ní jejich financování Revitalizace sídli t, D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice. c) Výsledky V na zpracovatele ádostí o dotace a administraci projekt ROP Cyklistická stezka Hluboká- Pon ice, úsek II,III a P ístavba Domova d chodc. d) Výsledek V na realizaci projektu ROP Modernizace M Hluboká nad Vltavou navý ení náklad. e) Informace o finan ní dotaci na dopln ní vybavení pro Czech POINT. 5) Zpráva o inventarizaci majetku m sta za rok ) Jmenování len kolské rady. 7) Úprava nenárokové slo ky platu editel Z a M. 8) e ení dopravy v souvislosti s p epravou sypkých materiál (prohrábka Vltavy a odbahn ní rybníka Nad je). 9) R zné: a) ádost o sní ení nájemného T movi. b) Navý ení dotace PMH oprava vozu na svoz PDO. c) ZTV v lokalit pod hlavním parkovi t m parkovi t m. d) ÚPD Hn vkovice. e) Po ízení nových varhan do ob adní sín. f) ádost o povolení umíst ní pece na pe ivo na zámeckou cestu. g) Schválení nájemní smlouvy KK FALCO. h) Pozastavení souhlasu k pokládce NN kabel v ul. 5.kv tna. Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdr el se - 0 K bodu 2) a) Pan Franti ek Kysnar po ádal jménem investora E.ON Distribuce, a.s., o souhlas s umíst ním kabelu NN na pozemcích parc.. 86/1, 185, 1681/2, 1812/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, je jsou v majetku m sta. Jedná se o p ípojku NN pro objekty RRC. Usnesení. 962/09 s ulo ením kabelu NN na pozemcích parc.. 86/1, 185, 1681/2, 1812/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou s tím, e p i pokládce kabel nedojde ke kácení strom ani naru ení vzrostlé zelen a musejí být dodr eny v echny platné a ú inné právní p edpisy, -2-

3 uhrazen místní poplatek a musejí být dodr eny pokyny správce sít a e po dokon ení stavby budou pozemky a komunikace uvedeny do p vodního stavu, p i em kontrolu za m sto provede p ed zahájením a po ukon ení prací editel Podniku místního hospodá ství v Hluboké nad Vltavou. b) Na m sto se písemn obrátila spole nost Tagrea, a.s., se sídlem ekanice 207, Tábor, se ádostí o prodej pozemku parc.. 267/1 o vým e 630 m 2 v k.ú. Bavorovice. Jedná se o zpevn nou komunikaci, tvo ící sou ást areálu bývalé kach árny, který p vodn vlastnila a provozovala spole nost Dr be -Hluboká, s.r.o. Celý areál pak na spole nost Tagrea p e el v rámci koup balíku pohledávek, jeho se stala vlastníkem. adatel nemá s p edm tným areálem ádné dal í podnikatelské zám ry a usiluje o jeho prodej, p i em po koupi pozemku pod komunikací by celý areál mohl prodat jako celek. Místním et ením bylo zji t no, e dot ená komunikace prochází celým areálem, který je ale uzav en vraty a oplocen. Komunikace pak umo uje p íjezd z hlavní silnice B Týn n.vlt. na pozemky za areálem, je jsou ve vlastnictví Rybá ství Hluboká, a.s. Bylo proto iniciováno jednání mezi zástupci m sta a spole nostmi Tagrea a Rybá ství Hluboká, ze kterého vy el záv r, e zú astn ní souhlasí s p ípadným prodejem za podmínky, e bude sou asn z ízeno ve prosp ch pozemk za areálem v cné b emeno ch ze, jízdy a vedení sítí po p evád ném pozemku. Usnesení. 963/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem pozemku parc.. 267/1 (komunikace) o vým e 630 m 2 v k.ú. Bavorovice spole nosti Tagrea, a.s., se sídlem ekanice 207, Tábor, za cenu ve vý i dle znaleckého posudku, minimáln v ak za cenu 300,- K za 1 m 2 plochy s tím, e bude sou asn z ízeno ve prosp ch pozemk za areálem v cné b emeno ch ze, jízdy a vedení sítí po p evád ném pozemku. c) Sta eno z programu. d) Na m sto se obrátila T locvi ná jednota Sokol Hluboká nad Vltavou, se sídlem Bo eny N mcové 860, Hluboká nad Vltavou, se ádostí o poskytnutí p ísp vku na provoz objektu Sokolovny v Hluboké n. Vlt., jeho je TJ Sokol vlastníkem. TJ Sokol svou ádost od vod uje tím, e souhlasil s pronájmem pozemku parc a pozemku parc.. 86/4 za symbolickou ástku m stu, kdy m sto pozemky dále p enechalo do pronájmu RRC a probíhá zde výstavba lázní. Jedná se o ást pozemku parc po bocích Sokolovny a za ní. Prostranství p ed budovou adatel dále vyu ívá k parkování a provozování ve ejného parkovi t. P ed zapo etím stavebních prací na RRC toti TJ Sokol vyu íval celý pozemek parc pro provoz ve ejného parkovi t a z t chto p íjm dotoval provoz budovy. Poskytnutím p ísp vku by mu byly kompenzovány ztráty zp sobené výstavbou RRC a p enecháním dot ené ásti pozemk k realizaci stavby. Dle p edb né konzultace mezi panem starostou a panem Markem za TJ Sokol by se jednalo o p ísp vek ve vý i 100 % prokázaných provozních náklad budovy Sokolovny ro n. Tento p ísp vek by byl m stem poskytnut oproti ka doro nímu vyú tování s tím, e dal í podmínky by byly sjednány ve smlouv. Usnesení. 964/09 s uzav ením Smlouvy o poskytnutí p ísp vku ve zn ní tvo ícím p ílohu. 1 tohoto usnesení mezi m stem a TJ Sokol Hluboká nad Vltavou, se sídlem Bo eny N mcové 860, Hluboká nad Vltavou. Smlouva je uzavírána z d vodu kompenzace ztrát TJ Sokol -3-

4 Hluboká nad Vltavou za poskytnutí pozemk v jeho vlastnictví parc a 86/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou pro výstavbu RRC. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci a sou asn pov uje starostu Ing. Tomá e Jirsu podpisem smlouvy. e) Na m sto se obrátili man elé Hana a Miroslav K í kovi, majitelé objektu restaurace a ubytovny v Purkarci, se ádostí o pronájem a následný prodej ásti pozemku parc.. 32/1 v k.ú. Purkarec. Jedná se o pruh o í i 5,5 m a délce kopírující p dorys restaurace a p ilehlého prostranství. Tuto ást pozemku hodlají man elé K í kovi vyu ít pro stavbu dvou bowlingových drah, kdy celý objekt hodlají revitalizovat a p estav t na penzion. St na sousedící s d tským h i t m (jeho plocha by byla stavbou zmen ena) by byla osazena nap. eb inami, basketbalovým ko em, apod. a vyzdobena d tskými motivy dle návrhu architekta to v e na náklad adatel. Zastupitelstvo m sta na svém zasedání dne vyslovilo p edb ný souhlas s touto ádostí (pro ú ely vypracování ádosti o dotaci), p edm tný zám r byl následn v souladu se zákonem zve ejn n na ÚD m sta, ale schválení pronájmu je ve výlu né pravomoci rady m sta. Usnesení. 965/09 s pronájmem ásti pozemku parc.. 32/1 o vým e, je bude dále up esn na odd lovacím geometrickým plánem, man el m Han a Miroslavu K í kovým, bytem Purkarec 134, za ú elem vybudování bowlingových drah. Nájem bude sjednán za obvyklých podmínek a rada m sta pov uje MÚ administrací v ci. Usnesení. 966/09 rada m sta d o p o r u u j e Zastupitelstvu souhlasit s prodejem ásti pozemku parc.. 32/1 o vým e, je bude dále up esn na odd lovacím geometrickým plánem, man el m Han a Miroslavu K í kovým, bytem Purkarec 134, za kupní cenu dle znaleckého posudku, minimáln v ak za 70,- K /1m 2 plochy. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci a dále pov uje starostu m sta Ing. Tomá e Jirsu podpisem kupní smlouvy. f) Na m sto se písemn obrátil pan David astný v zastoupení ob anského sdru ení Hluboká Baseball a Softball Club o.s., se sídlem Smetanova 410, Hluboká nad Vltavou, se ádostí o pronájem pozemku PK parc o vým e m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o pozemek v lokalit Podskalí (za novým fotbalovým h i t m s um lým povrchem), na kterém se áste n rozkládá areál sportovi pro baseball, softball, dále d tské h i t a v jeho sousedství nový objekt klubovny a restaurace. Dle sd lení p. astného chce HBSC o.s. vystav t na pronajatém pozemku lanové centrum, ob í trampolínu, dráhu pro autí ka na dálkové ovládání, zázemí pro seka ky, h i t pro plá ový volejbal a sportovi t pro dal í aktivity související s rozvojem areálu. adatel navrhuje uzav ení nájemní smlouvy na dobu 20-ti let s tím, e provozovatelem sportovi by byl Hluboká Baseball a Softball Club s.r.o. Vý i nájemného adatel nenavrhl. Rada p edb n pronájem odsouhlasila s tím, e budou blí e specifikovány zám ry vyu ití pronajatých ploch a plán financování zamý lené výstavby sportovi. -4-

5 Usnesení. 967/09 s pronájmem ásti pozemku PK parc o vým e m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ob anskému sdru ení Hluboká Baseball a Softball Club o.s., se sídlem Smetanova 410, Hluboká nad Vltavou na dobu ur itou a to 5-ti let za 1,- K /rok s tím, e nájemce je povinen p edlo it plán vyu ití pronajatého pozemku a dále plán financování zde zamý lené výstavby sportovi. g) Na m sto se ji v minulosti písemn obrátil pan Zden k Luká, bytem Fr. Halase 19, eské Bud jovice, se ádostí o koupi ásti pozemku parc /5 v k.ú. Kostelec. Jedná se o ást pozemku p es kterou vede p ístupová cesta k nemovitosti adatele. P edm tná ást pozemku byla odd lena GP a její cena stanovena znaleckým posudkem, jen byl (stejn jako GP) vypracován na podn t adatele. Prodej byl odsouhlasen zastupitelstvem m sta, nicmén po sd lení posudkové ceny 1 m 2 pozemku adatel od svého zám ru odstoupil a po ádal o dlouhodobý pronájem p edm tné plochy. Usnesení. 968/09 s pronájmem ásti pozemku parc /5 v k.ú. Kostelec, panu Zde ku Luká ovi, bytem Fr. Halase 19, eské Bud jovice, o vým e 223 m 2 za obvyklých podmínek s tím, e nájemce je p ed uzav ením nájemní smlouvy povinen uhradit náklady na zpracování znaleckého posudku ze dne a dále náklady na vyhotovení geometrického plánu /2008 ze dne k rukám m sta Hluboká nad Vltavou a sou asn nebude po adovat zpevn ní a údr bu pronajaté plochy po pronajímateli. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci. h) Na m sto se písemn obrátil Ing. Ji í Pudil v zastoupení osadního výboru Kostelec se ádostí o vy ízení bezúplatného p evodu pozemku parc.. 764/3 o vým e m 2 v k.ú. Kostelec do vlastnictví m sta. P edm tný pozemek je ve vlastnictví státu, hospoda í s ním ÚZSVM, nachází se nedaleko kostela v obci Kostelec a je vyu íván jako víceú elové (p edev ím volejbalové) h i t. Osadní výbor ádá o vy ízení bezúplatného p evodu s tím, e pozemek bude slou it výhradn ke sportovnímu vy ití mláde e v obci. Odbor právní a vnit ních v cí zále itost projednal se zástupci ÚZSVM a t mito bylo sd leno, e vzhledem k absenci zákonných d vod nem e být pozemek m stu bezúplatn p eveden (pouze odprodán za cenu stanovenou znaleckým posudkem stejn jako v p ípad pozemku u Jednoty v centru m sta), ale je mo no jej v souladu s ust. 27 zák.. 219/2000 Sb. o majetku R (vyu ití pro sportovní a t lovýchovné ú ely) poskytnout do bezúplatné výp j ky na dobu 8 let (stanoveno zákonem), obdobn jako nap íklad v p ípad pozemku pod fotbalovým h i t m v Bavorovicích. Usnesení. 969/09 s podáním ádosti o výp j ku pozemku parc.. 764/3 o vým e m 2 v k.ú. Kostelec za ú elem výstavby volejbalového a víceú elového h i t pro pot eby ob an obce Kostelec. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci. -5-

6 i) Národní památkový ústav, s.p.o. p edlo il m stu smlouvu ze dne o nájmu nebytových prostor v budov Státního zámku Hluboká n.vlt. - ob adní sín a sociálního za ízení na rok Smlouva je sjednávána za obdobných podmínek jako v minulých letech. Usnesení. 970/09 s uzav ením smlouvy ze dne o nájmu nebytových prostor v budov Státního zámku Hluboká n.vlt. - ob adní sín a sociálního za ízení na období s Národním památkovým ústavem s.p.o., kdy nájemné iní ástku celkem ,- K /rok. j) Národní památkový ústav, s.p.o. p edlo il m stu dodatek. 13 ke smlouv ze dne o nájmu pozemk u Státního zámku Hluboká n.vlt. Smlouva je sjednávána za obdobných podmínek jako v minulých letech se zvý ením nájemného o index r stu ivotních náklad, stanovený SÚ. Nájemné na období tak iní ástku ,- K. Usnesení. 971/09 s uzav ením dodatku. 13 ke smlouv ze dne o nájmu pozemk u Státního zámku Hluboká n.vlt. na období s Národním památkovým ústavem s.p.o., kdy nájemné iní ástku celkem ,- K /rok. k) Vodohospodá ský rozvoj a výstavba a.s. (VRV) v zastoupení investora editelství vodních cest eská republika, v rámci p ípravy realizace stavby Plavební komora Hluboká nad Vltavou, ádá o souhlas m sta s umíst ním stavby, se vstupem na pozemek a s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Stavba se dotkne pozemku m sta p /1, kde je navr eno po dobu výstavby za ízení staveni t, a dále pozemku p.. PK 1810/1, kde je navr ena sedimenta ní jímka, která bude trvale umíst na v míst Opatovické stoky, v e v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Pozemek pro za ízení staveni t bude po dokon ení stavby uveden do p vodního stavu, bude vyhotoven GP a bude provedeno majetkoprávní vypo ádání. Usnesení. 972/09 s umíst ním stavby na pozemcích p.. KN 1775/1 a p.. PK 1810/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, za ú elem výstavby akce Plavební komora Hluboká nad Vltavou a s vydáním územního rozhodnutí. l) V r byla dokon ena akce Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice. V sou asné dob probíhá zam ení stavby. Bylo zji t no, e krom p edpokládaného dot ení pozemk soukromník, projednaných v ZM dne , usn.. 341/08, byly stavbou dot eny i dal í pozemky v k.ú. Purkarec, v úseku mezi Purkarcem a Karlovým hrádkem. Jedná se o ásti pozemk o vým rách cca m 2. P esná vým ra bude zji t na GP. Na základ GP budou p edlo eny zastupitelstvu m sta návrhy kupních smluv. Navrhuje se odkoupit dot ené ásti pozemk za standardní cenu 70 K /m 2. Vlastníci s tímto vyslovili p edb ný souhlas. S Pozemkovým fondem je jednáno o bezúplatném p evodu pozemk. S Lesy R o z ízení v cného b emene. -6-

7 Usnesení. 973/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s koupí ásti pozemk dot ených stavbou Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice za 70 K /m 2, s p evodem pozemk od Pozemkového fondu, se z ízením v cného b emene na pozemky L R dle p edlo eného návrhu. m) Byt. 6, 1+1, Purkarec p. 130 ( po zem elém Josefu Vondrá kovi) d m v n m je uvedený byt, je ur en k prodeji do dru stevního vlastnictví ji zalo enému dru stvu nájemník. Podmínkou je souhlas len bytového dru stva s uchaze em. Doru eny byly 2 nabídky. Vybraný uchaze od nabídky ustoupil a druhý není ob anem m sta. Usnesení. 974/09 s novým zve ejn ním zám ru m sta pronajmout byt. 6, 1+1, Purkarec p n) Byt. 5, 3+1, Purkarec p. 131 ( po Ji ím Binerovi) - d m v n m je uvedený byt, je ur en k prodeji do dru stevního vlastnictví dosud nezalo enému dru stvu nájemník. Doru ena byla 1 nabídka. Rada odsouhlasila pronájem bytu p. Karlu tabr ákovi z Purkarce. Usnesení. 975/09 p id lením bytu. 5, 3+1, Purkarec 131 panu Karlu tabr ákovi, Purakrec 27, na dobu neur itou, s po átkem nájemní doby následující po splacení p ísp vku na investi ní rozvoj m sta. o) Byt. 7, 1+1, Lesní 1202 se k uvolní. Dosavadní nájemkyni pí. Leopoldin Orlové byl p id len byt. 1, i kova 247. V souladu s Pravidly pro p id lování byt p íjmov vymezeným osobám v Lesní 1202 se navrhuje, zve ejnit zám r p id lit uvedený byt na dobu ur itou 2 roky. Byt. 4 v Lesní 1202 je v souladu s p edchozím usnesením rady m sta. 626/08 ze dne ponechán v rezerv. Usnesení. 976/09 se zve ejn ním zám ru p id lit byt. 7, 1+1, Lesní 1202, p íjmov vymezeným osobám s termínem zve ejn ní zám ru do p) Starosta informoval leny rady o skute nosti, e se pravd podobn uvolní byt. 2, Zborovská 80 po paní Kondrátové. Jedná se o byt II. kategorie ve 2. podla í. Rada se vrátí k tomuto bodu po vyklizení bytu. K bodu 3) a) Ji n kolik let m sto p ispívá p. Ko ánkovi a p. Bu ilovi na zaji t ní zásobování pojízdnými prodejnami potravin. P edseda komise pro obce Ing. Stropnický hodnotí innost obou adatel kladn a doporu uje je i nadále podporovat. V dy byly jejich ádosti e eny rozpo tovými opat eními. MÚ navrhlo za adit do rozpo tu pro leto ní rok ástku 30 tis. pro -7-

8 pokrytí p id lení p ísp vk. V materiálu pro jednání rady dne toto opat ení bylo zahrnuto, ale nedopat ením nebyla polo ka za azena do písemné podoby rozpo tu a nebyla tak zahrnuta do schváleného rozpo tu pro leto ní rok. MÚ proto doporu uje rad e it tento p ísp vek rozpo tovým opat ením RM ve vý i 30 tis. K. Usnesení. 977/09 se zm nou rozpo tu roku 2009 rozpo tovým opat ením rady m sta. 2/09 ve výdajové ásti ve vý i 30 tis. K jako P ísp vek provozovatel m pojízdných prodejen zásobujících obce. Výdaje P ísp vek provozovatel m pojízdných prodejen zásobujících obce 30 b) MÚ obdr el ádost eskobud jovického automotoklubu, se sídlem Lidická 1123, eské Bud jovice o p ísp vek na po ádání Mezinárodní veterán rallye K ivonoska 2009 ve vý i 10 tis. K. Jedná se o nejvýznamn j í akci tohoto druhu v R s velkou mezinárodní ú astí. Usnesení. 978/09 se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 3/09 ve výdajové ásti ve vý i 10 tis. K na akci P ísp vek na Mezinárodní veterán rallye K ivonoska 2009 Výdaje P ísp vek na Mezinárodní veterán rallye K ivonoska c) MÚ obdr el ádost Základní um lecké koly Trhové Sviny o p ísp vek na vydání bro ury u p íle itosti oslav 50. výro í své existence. kola rovn p sobí na Hluboké v KC Panorama. Usnesení. 979/09 se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 4/09 ve výdajové ásti ve vý i 3 tis.k na akci P ísp vek na bro uru k 50. výro í existence ZU Trhové Sviny Výdaje P ísp vek na bro uru k 50. výro í existence ZU Trhové Sviny 3 d) Hrozn jovická Dobromysl OS po úsp ích v lo ském roce hodlá znovu i letos realizovat akce v rámci projektu Hrozn jovický ko ík a Hrozen plný nápad Projekt Hrozen plný nápad byl i letos podpo en grantem z J K a ástka, o kterou Dobromysl ádá má pokrýt 30% náklad. Hrozn jovický ko ík 2009 letos J K podpo en nebyl. Vzhledem k zájmu obyvatel o tyto akce by Dobromysl cht la v akcích pokra ovat i v leto ním roce a proto ádá o p ísp vek. -8-

9 Usnesení. 980/09 se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 5/09 ve výdajové ásti ve vý i 15 tis. K na akci P ísp vek Hrozn jovická Dobromysl o.s. na presentaci m sta v sout i Obec p átelská rodin. Výdaje P ísp vek Hrozn jovická Dobromysl OS na akce v rámci projekt Hrozn jovický ko ík 2009 a Hrozen plný nápad e) Oddíl Hlubocké Princezny TJ Sokol Hluboká nad Vltavou po ádal o p ísp vek na innost v roce Ro ní provoz oddílu stojí cca 70 tis. K. Mimo to pojedou Hlubocké princezny v leto ním roce op t reprezentovat m sto na festival do Itálie. Náklady na tuto akci jsou rovn cca 70 tis. K. Vzhledem k tomu, e se jedná o m stský oddíl je mo né v p ípad schválení erpat p ísp vek z prost edk ur ených rozpo tem na innost. Usnesení. 981/09 s poskytnutím p ísp vku na innost oddílu Hlubockých Princezen TJ Sokol Hluboká nad Vltavou ve vý i 25 tis. K. ástka bude uvoln na z polo ky P ísp vky na innost. f) Jedná se o. V rozpo tu na leto ní rok bylo na akci stavební úpravy koupelny N. Dvo ákové uvoln na ástka 50 tis. K. Výb rové ízení, které prob hlo ur ilo ze t í nabídek dodavatele - firmu Vastl. Jednalo se o nejni í nabídku a to ,- K v. DPH. Pro realizaci prací je nutné schválit zm nu rozpo tu ve výdajové ásti ve vý i ,-K Usnesení. 982/09 se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 6/09 ve výdajové ásti ve vý i ,- K jako navý ení na akci Úprava bytu v dom 34, nám. sl. armády koupelna N. Dvo ákové. Výdaje Úprava bytu v dom 34, nám. sl. armády 28,273 koupelna N. Dvo ákové navý ení o g) Na základ dopisu Ministerstva financí zaslal J K m stu jednorázovou neinvesti ní dotaci na úhradu výdaj spojených s výkonem p enesené p sobnosti v roce 2009 ve vý i ,- K. P íjem bude promítnut do navý ení výdaje na innost místní správy o uvedenou ástku, ím se rozpo tovaná ástka ,- K navý í na ,- K. Je nutno provést zm nu rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové a výdajové ásti navý ením rozpo tu r v uvedené vý i. -9-

10 Usnesení. 983/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s p ijetím dotace a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i ,- K na Dofinancování p ísp vku na výkon státní správy pro obce a ve výdajové ásti rozpo tu navý ením o ,- K na innost místní správy. P íjem 4111 Dotace na Dofinancování p ísp vku na výkon 499,529 státní správy pro obce (ÚZ ) Výdaj innost místní správy navý ení o (ÚZ ) 499,529 h) Paní Leopoldin Orlové byl usn. RM. 897/08 ze dne , p id len byt. 1, i kova 247. Na základ smlouvy o slo ení p ísp vku na investi ní rozvoj m sta uhradila paní Orlová v b eznu 2009 p ísp vek ve vý i ,- K. Je nutno provést zm nu rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti navý ením rozpo tu r v uvedené vý i. Usnesení. 984/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s p ijetím p ísp vku na investi ní rozvoj m sta ve vý i ,- K a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i ,- K na P ísp vek na investi ní rozvoj m sta. P íjem P ísp vek na investi ní rozvoj m sta 251 i) Spole nost XPG s. r. o. se sídlem Masarykova 979, Hluboká nad Vltavou, zastoupená Michalem Pilou kem po ádala o finan ní p ísp vky: - na podporu závodu Sv tového poháru XTERRA CZECH 2009, který je zárove sou ástí XTERRA EUROPEAN TOUR a po n kolikaleté odmlce i oficiálním Mistrovstvím R. - na organizaci závodu horských kol MTB RALLYE VLTAVA 2009, který se koná 18. dubna a byl za azen do eského poháru v MTB ½ maratonu. Prost edky budou pou ity z rozpo tovaných P ísp vk na innost. Usnesení. 985/09 s poskytnutím p ísp vku spol. XPG s. r. o. se sídlem Masarykova 979, Hluboká nad Vltavou - na organizaci Sv tového poháru XTERRA CZECH 2009, který se uskute ní v Hluboké nad Vltavou a - na organizaci závodu horských kol MTB RALLYE VLTAVA 2009, který se koná 18. dubna. v celkové vý i 30 tis. K Prost edky budou pou ity z rozpo tovaných P ísp vk na innost. -10-

11 j) MÚ obdr el ádost Aeroklubu eské Bud jovice se sídlem na leti ti Hosín o p ísp vek na organizaci 13. mistrovství sv ta v letecké akrobacii kluzák, které se uskute ní ve dnech ervence v prostoru leti t Hosín. Hlavním po adatelem je Aeroklub eské Republiky ve spolupráci s Aeroklubem eské Bud jovice leti t Hosín. Sou asn bylo po ádáno o p evzetí zá tity nad touto akcí. Usnesení. 986/09 se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 7/09 ve výdajové ásti ve vý i 5 tis.k na akci P ísp vek na 13. MS v letecké akrobacii kluzák. Výdaje P ísp vek na 13. MS v letecké akrobacii kluzák 5 K bodu 4) a) J Kraj zve ejnil výzvy k podání ádostí o granty. MÚ, grantové pracovi t po konzultaci s OSSÚ doporu uje po ádat o tyto granty: a) GP - Roz í ení stávajících kapacit mate ských kol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov - min. - max. vý e grantu tis K, min. spoluú ast 20% GP - Ochrana p ed povodn mi - min. - max. vý e grantu tis K, min. spoluú ast 30%, návrh : Rekonstrukce sociálního za ízení M Schwarzenbergská b) GP - Zá itková turistika - budování a rekonstrukce center sportu zejm. um lé lezecké st ny, lanové aktivity, minigolf, bazénky apod. v blízkosti v t ích ubytovacích c) za ízení - min. - max. vý e grantu tis K, min. spoluú ast 20%, návrh : Dovybavení koupali t Hluboká atrakcemi d) GP - na podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury - aglomerace do 2000 EO - op.1 kanalizace max. vý e grantu 2000 tis K, min. spoluú ast 30%, op.2 vodovod - max. vý e grantu 3000 tis K, min. spoluú ast 30%, návrh: Oprava vodovodu Kostelec e) GP - Rekonstrukce stávajících sportovi - op.1 rekonstrukce stávajících sportovi (sportovní haly, t locvi ny) - min. - max. vý e grantu tis K, min. spoluú ast 20%, op.2 rekonstrukce zázemí ( atny, kabiny sportovc i rozhod ích, WC, sprchy, oplocení, prostory pro skladování ná adí a ná iní) - min. - max. vý e grantu tis K, min. spoluú ast 20%, návrh: Rekonstrukce t locvi ny Z jednáno se Z, která by mohla být adatelem. M sto by mohlo po ádat o Rekonstrukce zázemí h i t v Bavorovicích. Usnesení. 987/09 s podáním ádostí o granty J K na projekty Rekonstrukce sociálního za ízení M Schwarzenbergská, Dovybavení koupali t Hluboká atrakcemi, Oprava vodovodu Kostelec, Rekonstrukce zázemí h i t v Bavorovicích a jejich spolufinancováním z rozpo tu m sta. b) M sto podalo v r v rámci 3. výzvy ROP ádosti o dotaci na projekty Revitalizace sídli t a D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice. Projekty nebyly podpo eny dotací ROP. Dne bude vyhlá ena 5. výzva ROP, do které bude mo no tyto projekty op t p edlo it do ádosti v etn p íloh p ipravuje na základ uzav ených smluv spole nost G-Projekt. K ádosti je nutno p edlo it mimo jiné i usnesení obce o -11-

12 souhlasu s realizací projekt v etn schválení o zaji t ní financování projektu v rámci rozpo tu obce. a) Projekt Revitalizace sídli t - celkové náklady ,- K, dotace ,- K (92,5%), spolufinancování m sta ,- K (7,5 %), p edpokládaná realizace v r b) Projekt D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice - celkové náklady ,- K, dotace ,- K (92,5%), spolufinancování m sta ,- K (7,5 %), p edpokládaná realizace v r Projekty musí být nejprve p edfinancovány a po ukon ení realizace a schválení záv re né monitorovací zprávy lze ádat o vyplacení dotace. Doporu uje se p edfiancování zajistit v rámci rozpo tu m sta s pomocí úv ru ve vý i celkových náklad jednotlivých projekt. Usnesení. 988/09 - s podáním ádostí o dotaci ROP NUTS II Jihozápad na projekty Revitalizace sídli t a D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice - s realizací projekt Revitalizace sídli t a D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice a s jejich financováním v rámci rozpo tu m sta c) Dne bude vyhlá ena 5. výzva ROP, do které bude mo no p edlo it do ádosti o dotace na projekty Cyklistická stezka Hluboká Pon ice, úsek II,III a P ístavba Domova d chodc. Pro zpracování ádosti o dotaci a na ízení projektu bylo vypsáno V a osloveny byly firmy RERA a.s., KP Projekt s.r.o., G-PROJECT s.r.o. Tyto náklady jsou uznatelnými náklady v rámci projekt podpo ených dotací ROP. a) Cyklistická stezka Hluboká Pon ice, úsek II,III, celkové p edpokládané stavební náklady 28,7 mil. K - po adováno bylo zpracování ádosti v. p íloh a ízení projektu. Výb rová komise jako nejvýhodn j í doporu ila nabídku firmy RERA a.s. s celkovou nabídkovou cenou ,- K v. DPH. b) P ístavba Domova d chodc, celkové p edpokládané stavební náklady 50 mil. K bez DPH po adováno bylo pouze zpracování ádosti v. p íloh bez ízení projektu. Výb rová komise jako nejvýhodn j í doporu ila nabídku firmy G-PROJECT s.r.o., která nabídla za zpracování ádosti v. p íloh za ,- K a bonus za získání dotace ,- K. Celková nabídková cena iní ,- K v. DPH. Usnesení. 989/09 - s výsledkem výb rového ízení na zpracování ádosti o dotaci ROP v. p íloh a ízení projektu Cyklistická stezka Hluboká Pon ice, úsek II,III a se zadáním zakázky spole nosti RERA a.s., s nabídkovou cenou ,- K v. DPH, - s výsledkem výb rového ízení na zpracování ádosti o dotaci ROP v. p íloh a bonusu za získání dotace projektu P ístavba Domova d chodc a se zadáním zakázky spole nosti G-PROJECT s.r.o., s nabídkovou cenou ,- K v. DPH. d) Ve výb rovém ízení na zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace mate ské koly Hluboká nad Vltavou, podpo eného dotací z ROP, byla výb rovou komisí vybrána firma SEXTA a.s.. Celková nabídková cena v. DPH iní ,- K. Tato cena je proti p edpokládaným stavebním náklad m projektu vy í o ,- K. O tuto ástku se navý í i p edpokládané celkové náklady projektu dle smlouvy o dotaci z ROP, které iní ,- K, tzn. e celkové náklady se navý í na ,- K. P edpokládané -12-

13 spolufinancování projektu m stem ve vý i ,- K se navý í o uvedenou ástku na ,- K a v p ípad financování navý ení náklad úv rem dojde i k navý ení úrok z úv ru o cca ,- K. P edfinancování akce je zaji t no ve vý i p edpokládaných celkových náklad projektu smlouvou o úv ru od eské spo itelny ve vý i ,- K. Doporu uje se jednat s bankou o navý ení úv ru o zvý ené stavební náklady projektu na celkovou vý i ,- K a jednat i se zhotovitelem díla o mo nostech p ípadného sní ení náklad. Usnesení. 990/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit - s výsledkem výb rového ízení na zhotovitele stavby v rámci projektu podpo eného dotací z ROP Modernizace mate ské koly Hluboká nad Vltavou a se zadáním zakázky spole nosti SEXTA a.s. s cenou díla ve vý i ,- K, v. DPH, - se zahájením jednání s eskou spo itelnou a.s. o navý ení úv ru na realizaci projektu Modernizace mate ské koly Hluboká nad Vltavou o ,- K na ,- K. e) Ministerstvo vnitra R p ipravilo v rámci Integrovaného opera ního programu mo nost, kdy si ka dá obec m e po ádat o dotaci bu na po íta ové vybavení pro z ízení pracovi t Czech POINT nebo o roz í ení pracovi t Czech POINT a p ípravu obce na pln ní povinností vyplývajících ze zákona. 300/2008 Sb. o elektronické komunikaci. V na ich podmínkách se jedná o mo nost vyu ít dotaci na roz í ení pracovi t Czech POINT. Celkové výdaje projektu ,-K Dotace ve vý i 85% ,-K Podíl z m stského rozpo tu 15% ,-K Byly posuzovány nabídky t í firem. Vybrána byla spole nost CCS International s.r.o. se sídlem U Mal e 20, eské Bud jovice, která jako bonus nabídla vyu ití odebrání materiálu ve vý i 7.000,- K v rámci podílu m sta na tomto projektu. Vzhledem ke skute nosti, e se jedná o p ijetí dotace je nutné v zastupitelstvu schválit zm nu rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti ve vý i ,- K a výdajové ásti ve vý i ,- K. Sou asn by zastupitelstvo m lo schválit podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Usnesení. 991/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s p ijetím dotace a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i ,- K v rámci projektu Dotace na roz í ení pracovi t Czech POINTU a ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i ,-K na Roz í ení pracovi t Czech POINTU. P íjem 4111 Dotace na roz í ení pracovi t Czech POINTU 58,259 Výdaj Roz í ení pracovi t Czech POINTU 68,540 K bodu 5) Na základ Sm rnice k provedení inventarizace majetku m sta Hluboká nad Vltavou ze dne byla provedena v období od do inventarizace majetku -13-

14 m sta. Hlavní inventariza ní komise schválila Zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazk k m sta Hluboká nad Vltavou dne Ve zpráv komise navrhuje: - vy adit z nedokon eného hmotného majetku nedokon enou stavbu d tského h i t v ástce ,- K. stavba byla zahájena v r a nebyla dokon ena. - zvá it mo nost zadat vymáhání místních poplatk za komunální odpad od fáze exeku ního ízení specializované firm, vzhledem k tomu, e m sto nemá dostate né kapacity na vedení exeku ních ízení s jednotlivými dlu níky. K iní pohledávky za místními poplatky za komunální odpad ástku ,- K. V rámci p ezkumu hospoda ení m sta za r byly v inventarizaci zji t ny díl í nedostatky, které MÚ odstraní do projednání záv re ného ú tu m sta za r Rada ulo ila MÚ p edlo it do jednání zastupitelstva aktualizovaný seznam dlu ník k datu konání zastupitelstva. Usnesení. 992/09 rada m sta u k l á d á MÚ p edlo it do zastupitelstva aktualizovaný seznam dlu ník k datu konání zastupitelstva. Usnesení. 993/09 rada m sta d o p o r u u j e - zastupitelstvu m sta souhlasit se Zprávou o inventarizaci majetku, pohledávek a závazk k m sta Hluboká nad Vltavou, - vy adit z nedokon eného hmotného majetku nedokon enou stavbu d tského h i t v ástce ,- K, - zvá it mo nost zadat vymáhání místních poplatk za komunální odpad specializované firm. K bodu 6) V souladu se zákonem. 561/2004 Sb,. o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon) je z ízena p i p ísp vkové organizaci m sta Základní kole Hluboká nad Vltavou, okres eské Bud jovice (dále jen základní kola, kola, Z ) kolská rada. Její postavení vymezují p edev ím 167 a 168 kolského zákona. Podle n j je kolská rada orgán koly umo ující zákonným zástupc m nezletilých ák, zletilým ák m a student m, pedagogickým pracovník m koly, z izovateli a dal ím osobám podílet se na správ koly. kolskou radu z izuje z izovatel, který zárove stanoví po et jejích len a vydá její volební ád. T etinu len kolské rady jmenuje z izovatel, t etinu volí zákonní zástupci nezletilých ák a zletilí áci a studenti a t etinu volí pedagogi tí pracovníci dané koly, p i em lenem kolské rady nem e být editel koly. Za leny kolské rady, kte í zastupují z izovatele byli jmenováni usnesením rady m sta. 7/05 ze dne Ing. Pavel Dlouhý, Ing. Roman Mallát a Ing. Josef P r. Pozd ji nahradil Ing. Malláta pan Petr Pí a. V prosinci tedy uplynulo t íleté funk ní období Ing. Dlouhému a Ing. P rovi, a proto je nutné provést nové jmenování dvou len. Oba souhlasí s op tovným jmenováním na dal í období. Usnesení. 994/09 rada m sta j m e n u j e za z izovatele p ísp vkové organizace Základní kola Hluboká nad Vltavou jako leny kolské rady Ing. Pavla Dlouhého a Ing. Josefa P ra. -14-

15 K bodu 7) MÚ dostal informaci od Odboru kolství a t lovýchovy Magistrátu m sta eské Bud jovice o rozvojovém programu, vyhlá eném M MT na rok Jedná se o program Zvý ení nenárokových slo ek plat a motiva ních slo ek mezd pedagogických pracovník regionálního kolství s ohledem na kvalitu jejich práce, V první etap e ení tohoto programu M MT stanovilo ro ní vý i finan ních prost edk p ipadajících na jednoho pedagogického pracovníka na platy a odvody. Tuto ástku m ly dostat koly prost ednictvím Krajského ú adu Jiho eského kraje b hem m síce února. Tyto prost edky jsou samoz ejm ur eny rovn pro editele kol. Zapojení editel kol z izovaných obcemi do erpání prost edk rozvojového programu je v kompetenci z izovatele. Magistrát doporu il m stu ohodnotit podobným zp sobem i editele m stem z ízených kol. V na ich podmínkách se jedná o úpravu nenárokové slo ky platu (osobního ohodnocení) editel m stských p ísp vkových organizací Základní koly Mgr. Jaroslava Schmieda a Mate ské koly Mgr. Daniely Remtové. Usnesení. 995/09 s navý ením osobního ohodnocení editelky M Hluboká nad Vltavou Mgr. Daniely Remtové a editele Z Hluboká nad Vltavou Mgr. Jaroslava Schmieda dle p edlo eného návrhu s platností od 1. b ezna K bodu 8) a) Na základ usnesení rady m sta Hluboká nad Vltavou ze dne byl projednán se zhotovitelem stavby zp sob odvozu materiálu z prohrábky eky Vltavy v k.ú. Bavorovice. Navr ené podmínky byly sepsány se zhotovitelem stavby viz Zápis v p íloze. Usnesení. 996/09 s navr eným zp sobem zaji t ní dopravy vyt eného materiálu z akce Dokon ení Vltavské vodní cesty v úseku eské Bud jovice - Hluboká nad Vltavou b) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila spole nost Zvánovec a.s. se ádostí o urychlené povolení pou ívání ásti cyklostezky pod silnicí II/105. Jedná se o asov omezené vyu ití odvoz materiálu z rybníka Nad je. Investorem stavby je spole nost Rybníká ství Hluboká nad Vltavou. Navr ené podmínky byly sepsány se zhotovitelem stavby. Usnesení. 997/09 s navr eným zp sobem zaji t ní dopravy vyt eného materiálu z akce Odbahn ní rybníka Nad je vyu itím ásti cyklostezky pod silnicí II/105 po dobu uzav ení této cyklostezky z d vodu zaplavení. -15-

16 K bodu 9) a) Na m sto se písemn obrátili man elé T movi, bytem Nová 736, Hluboká nad Vltavou, kte í ji del í dobu provozují prodejnu obuvi v dom.p. 42 na Masarykov t íd. Jedná se o nebytové prostory ve kterých d íve sídlila eská spo itelna a.s., které byly T movým pronajaty na základ nájemní smlouvy ze dne na dobu ur itou do Man elé T movi ádají Radu m sta o sní ení nájemného, které dle platné nájemní smlouvy a s ohledem na dosavadní zvy ování nájemného v souladu s infla ní dolo kou iní na rok 2009 ástku ,- K, tj ,- K /1m 2. Dle sd lení man el T mových je v dob sou asné ekonomické krize obtí né dosáhnout obrat, ze kterých by bylo mo no tuto ástku platit. Usnesení. 998/09 se sní ením nájemného man el m T movým stanoveného nájemní smlouvou ze dne , na základ které jim byly pronajaty nebytové prostory v dom na adrese Masarykova 42, Hluboká nad Vltavou a to o 30% na dobu 1 roku. b) MÚ obdr el ádost PMH s po adavkem na p edlo ení do jednání rady m sta. Jedná se o projednání návrhu na zm nu rozpo tu rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti na úhradu faktur za nutné opravy stávajícího vozu na svoz komunálního odpadu ve vý i ,-K. Vzhledem k po adovanému navý ení dotace je nutné p edlo it ádost do jednání zastupitelstva m sta. Usnesení. 999/09 rada m sta d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta schválit zm nu rozpo tu na rok 2009 rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti ve vý i ,- K jako navý ení dotace pro PMH na Mimo ádné opravy stávajícího vozidla na svoz PDO navý ení dotace PMH. Výdaje Mimo ádné opravy stávajícího vozidla na svoz PDO navý ení dotace PMH 181,838 c) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Horák zástupce rodinnných p íslu ník (Horákovi, Vochozkovi) vlastnící pozemek pod parkovi t m u Huberta se ádostí o spolupráci p i budování ZTV pod parkovi t m. V první fázi se jedná o STL plynovod a vodovod, jejich výstavba v prostoru parkovi t (pozemek parcelní íslo 132/2 majetek m sta Hluboká nad Vltavou) umo ní toto parkovi t zrekonstruovat. Usnesení. 1000/09 se spoluú astí m sta na výstavb ZTV pod parkovi t m a ukládá m stskému ú adu p ipravit stavbu vodovodu a plynovodu pod pozemkem parcelní íslo 132/2 k.ú. Hluboká nad Vltavou a po zji t ní nutných náklad vrátit na jednání rady m sta. d) V souvislosti s tvorbou územního plánu m sta Hluboká nad Vltavou, který v podstat stávající územní plány a jejich zm ny pouze p evádí do jednotné formy, se objevila pot eba novelizovat územní plán Hn vkovické p ehrady. Toto území má velké mo nosti pro rozvoj -16-

17 cestovního ruchu, ale sou asný územní plán se neda í napl ovat. Byl vytvo en ji na za átku devadesátých let a od této doby se názory na vyu ití území výrazn zm nily, nepo ítá se vzniklým potenciálem budované vltavské vodní cesty ani s vybudováním cyklistické stezky na levém b ehu Vltavy z eských Bud jovic do Týna nad Vltavou. Tato situace byla projednána s Krajským ú adem a bylo konstatováno, e je nutno e it území od eského Vrbného a po Týn nad Vltavou, nebo území nad.vrbným i pod Týnem nad Vltavou ji nové územní plány má (Orlická p ehrada) a vý e uvedený úsek chybí. e it území okolo eky i pro dal í obce má u t chto obcí (Týn nad Vltavou, Temelín, Hrd jovice) podporu a je zde mo nost, e po izovatelem nového územního plánu by byl Jiho eský kraj, který by tvorbu územního plánu uhradil ze svého rozpo tu. Usnesení. 1001/09 s po ízením nového územního plánu Hn vkovické p ehrady a p ilehlého území a ukládá starostovi m sta projednat s Jiho eským krajem jeho po ízení i pro okolní obce. e) Rada se zabývala návrhem na zakoupení varhan do ob adní sín. Stávající varhany z ob adní sín by byly vyu ity pro hraní v kostele (jako náhrada za kostelní varhany, které jsou ve patném technickém stavu) a nové varhany by byly pou ívány vzhledem k vy ím nárok m svateb an v ob adní síni. Usnesení. 1002/09 se zm nou rozpo tu roku 2009 rozpo tovým opat ením rady. 8/09 ve výdajové ásti na Nové varhany do ob adní sín ve vý i 38,960 tis.k. Výdaje Nové varhany do ob adní sín 38,960 f) Firma Staro eské trdlo s.r.o., I , má podnajaty od V.Bene e 2 stánky m sta v Bezru ov ul.. Loni zde prodávali ovocné d usy, bez zájmu náv t vník. Letos cht jí zkusit pe ení a prodej chleba v peci umíst né vedle stánk, se záborem ve ejného prostranství 2x 2m na p v k.ú. Hluboká n.v. Vzhledem k tomu, e pec je vytáp na d evem rada s p ihlédnutím k mo ným stí nostem ob an odsouhlasila prozatím zku ební provoz na dobu 14 dn. Usnesení. 1003/09 s umíst ním pece na pe ení chleba firmou Staro eské trdlo s.r.o., vedle stánk v Bezru ov ul. na p v k.ú. Hluboká nad Vltavou dle p edlo eného návrhu prozatím na zku ební dobu 14 dn. g) M sto v nedávné dob provedlo revitalizaci pozemku parc /1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita K esín). Jednalo se o navezení zeminy pocházející z í ního koryta, vyt ené v rámci projektu splavn ní Vltavy. ást shora uvedeného pozemku v ak byla -17-

18 pronajata Kynologickému klubu FALCO a toto zde na své náklady vybudovalo kynologické cvi i t. Na základ dohody mezi starostou m sta a zástupci KK FALCO bylo tomuto p edb n p islíbeno, e namísto p vodního místa, tedy ásti pozemku parc /1, mu bude pronajata ást pozemku ve vlastnictví Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích parc /2 o vým e cca. 750 m 2 a bude mu poskytnut p ísp vek na vybudování oplocení tohoto nového cvi i t. P ísp vek ve vý i ,- K byl v rámci polo kového rozpo tu schválen zastupitelstvem m sta. Rada m sta pak na svém zasedání dne , pod. usn. 891/08, odsouhlasila, e si m sto pronajme shora zmi ovanou ást pozemku od J U a tuto pak za podmínek, kopírujících podmínky obsa ené ve smlouv nájemní, p enechá KK FALCO pro provozování cvi i t. Rada si v ak vymínila, e p ed samotným uzav ením smluv jí budou tyto znovu p edlo eny ke schválení. Po opakovaných jednáních s J U tedy byl návrh nájemní smlouvy p edlo en a nyní je m stským ú adem p edkládán ke schválení spolu s návrhem podnájemní smlouvy uzavírané mezi m stem a KK FALCO. Usnesení. 1004/09 s uzav ením nájemní smlouvy mezi m stem Hluboká nad Vltavou a Jiho eskou univerzitou v eských Bud jovicích o pronájmu ásti pozemku parc /2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve zn ní tvo ícím p ílohu tohoto usnesení. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci a sou asn pov uje starostu Ing. Tomá e Jirsu podpisem smlouvy. Usnesení. 1005/09 s uzav ením podnájemní smlouvy mezi m stem Hluboká nad Vltavou a Kynologickým klubem FALCO o pronájmu ásti pozemku parc /2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve zn ní tvo ícím p ílohu tohoto usnesení. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci a sou asn pov uje starostu Ing. Tomá e Jirsu podpisem smlouvy. h) M sto Hluboká nad Vltavou dne na základ ádosti spole nost E.ON povolilo výstavbu nových rozvod NN v ulici 5. kv tna. Pozd ji byla zji t na nejasnost ve vlastnických vztazích pozemk v této ulici a M stský ú ad byl pov en tyto nejasnosti e it. Vzhledem k tomu, e do dne ního dne nebylo nalezeno e ení této situace a E.ON je p ipraven zahájit práce, navrhuje se pozastavit usnesení rady o povolení výstavby nových rozvod do doby vy e ení t chto vztah. Usnesení. 1006/09 rada m sta p o z a s t a v u j e souhlas s výstavbou nových rozvod NN v ulici 5. kv tna v Hluboké nad Vltavou a to do doby vy e ení majetkových vztah k pozemk m v této ulici. len rady m sta Ale Raus starosta m sta Ing. Tomá Jirsa -18-

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 47. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 19. 2. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 Přítomni: členové rady: Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 613/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. května 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: nedoporučuje

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: Fr. Hrma, J. Mára Připomínky k zápisu ze dne 18. 3. 2010: bez připomínek

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Věra Jandejsková,

Více

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 Město Trutnov - Zpracováno dne : 22.11.2004 U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1413/20 Libeč čp. 89 2004-1414/20 Voletinská

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zápis z 23. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.10.2012

Zápis z 23. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.10.2012 Zápis z 23. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, MUDr. František Toušek FESC, Jan Piskač. Ing. Pavel

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1 Zápis ze 43. zasedání rady města, konaného dne 25. dubna 2016 P ř í t o m n i : RNDr. Libuše Vosátková Ing. Jan Bechyně Mg. Jiří Bouček Ing. Jan Bureš Ing. Karel Kestner Mgr. Richard Spiegl JUDr. Jiří

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici

Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici 1 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici Jistebnice, dne 19.02. 2015, začátek 19:00 hodin Přítomni: pp. Dinda Karel, Dolejší Jaroslav, Mgr. Horčičková

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 7.února 2008 od 17:00 hod. v

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. P ítomni : 7 zastupitel Omluveni : p.tibor Hanzlík, p.libor Masa ík Ov

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010 Poslanci: Fišer, Ing.Horák, Podval, Ing.Dubský, Urbanová Omluveni: Baloun, David Zapisovatel: Podval Ověřovatelé zápisu: Ing.Dubský, Urbanová

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 1. Zahájení Program jednání:

Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 1. Zahájení Program jednání: Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Luděk Tůma, Kamil Zborovský od

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 31.března 2005 od 17:00 Přítomni:

Více

Rada 24 (16. 11. 2015) 1

Rada 24 (16. 11. 2015) 1 Zápis č. 24 ze schůze rady města Velešín, konané dne 16.11.2015 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková Začátek: 10,00 hod Konec: 11,00 hod P

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 23. 09. 2014.

Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 23. 09. 2014. Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 23. 09. 2014. Přítomni: Mgr. Martin S. Charvát, Taťána Hurtová, Pavel Flieger, JUDr. Josef Hruška, Karel Freund, Petr Kulhavý,

Více

2 {. 2o-{2. " 1111111111111 1IIIIIIIImlllll. ldlst"rstvo zemed-;iství POZ~MKOVÝ úřad KLADNO -3. Obec Slatina Slatina 87 273 26 Olovnice

2 {. 2o-{2.  1111111111111 1IIIIIIIImlllll. ldlstrstvo zemed-;iství POZ~MKOVÝ úřad KLADNO -3. Obec Slatina Slatina 87 273 26 Olovnice 230051/2011-MZE-130704 ÚTV AR: Pozemkový úřad Kladno ČíSLO ÚTVARU: 130704 SPI OV Á ZN.: 2RP776/2011-130704 NAŠE ČJ.: 23005112011-MZE-130704 VYŘIZUJE: Pavla Neustupová TELEFON: 312278022 E-MAIL: Pavla.eustupova@mze.cz

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Zápis 3/2009 Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Vyžrálek Milan, Souček jiří

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 28. 7.2010 1. Finanční dotace úspěšnost žádostí.

Zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 28. 7.2010 1. Finanční dotace úspěšnost žádostí. Zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 28. 7.2010 Přítomni: - zastupitelé 13 přes. listina příloha č. 1 - omluveni p. Světlík, p. Rejchrt ml. - občané 16 bez

Více

17. OZ dne 10. listopadu 2008

17. OZ dne 10. listopadu 2008 17. OZ dne 10. listopadu 2008 Výpis z USNESENÍ 17. zasedání obecního zastupitelstva obce Huslenky, konané dne 10.11.2008 restaurace U Pokorných Huslenky 1-17/08 OZ bere na vědomí 1. Plnění usnesení OZ

Více

Z á p i s č. 74 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 7. 4. 2016

Z á p i s č. 74 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 7. 4. 2016 Z á p i s č. 74 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 7. 4. 2016 Přítomni: členové rady města p. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, p. Jiří Vojta, p. Mgr.

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009 íslo usnesení vy izuje termín 271/09 Rada m sta bere na v domí informaci o p. B lonožník ihned provedené kontrole

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015 Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015 Číslo rady: 5/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více