Dosavadní zkušenosti Univerzity Karlovy v Praze s komercializací výsledků výzkumu a vývoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dosavadní zkušenosti Univerzity Karlovy v Praze s komercializací výsledků výzkumu a vývoje"

Transkript

1 Příloha č. 8 k projektu Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově v Praze Dosavadní zkušenosti Univerzity Karlovy v Praze s komercializací výsledků výzkumu a vývoje

2 Obsah Úvod... 3 Historie komercializace na UK...4 Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy... 7 Databáze duševního vlastnictví UK... 9 Závěr... 11

3 Úvod Nesystémové a spontánní pokusy o přímou komercializaci výsledků výzkumu a vývoje dosažených a realizovaných na různých fakultách a pracovištích Univerzity Karlovy v Praze se datují řadu let do minulosti. Systematicky se UK problematikou transferu znalostí a technologií začala zabývat v roce V květnu 2005 byl zahájen projekt Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze (CPPT), financovaný z prostředků JPD2. V rámci tohoto projektu, který byl úspěšně zakončen v roce 2007, bylo vytvořeno stejnojmenné centrum.

4 Historie komercializace na UK Univerzita Karlova v Praze měla a má rozsáhlou spolupráci s řadou komerčních i nekomerčních subjektů v oblasti praktického využití výsledků výzkumu a vývoje na svých fakultách a dalších součástech. Tato spolupráce má v důsledku vysoké míry samostatnosti jednotlivých fakult značně distribuovaný charakter. Odpovědnost za většinu aktivit v oblasti přenosu znalostí a technologií, kromě zakládání spin-off společností, spočívá na jednotlivých fakultách. Rámcově je možno shrnout, že spolupráce fakult a pracovišť Univerzity s cílem komercializace výsledků jejich výzkumu a vývoje probíhá čtyřmi cestami: výzkum na zakázku, společné výzkumné a vývojové projekty s komerčními subjekty, prodej patentů a licencí, zakládání spin-off společností. Výzkum na zakázku spočívá ve výzkumně vývojových aktivitách na základě smlouvy podepsané s komerčním, případně i nekomerčním subjektem, který hradí domluvenou formou veškeré náklady na realizaci těchto aktivit. Do této oblasti spadá i poskytování konzultací a expertiz, i poskytování služeb. Na UK se zatím jedná většinou o obchodní případy menšího finančního objemu. Společné výzkumně vývojové projekty s komerčními subjekty představují aktivity, kdy je na základě smlouvy realizován společný výzkum nebo vývoj v určité oblasti; o náklady na tento vývoj i o vzniklé duševní vlastnictví se zúčastněné strany dohodnutým způsobem dělí a které jsou uzavírány na základě vzorů z Kompendia smluv CPPT, nebo vzorových Lambertových smluv. Prodej patentů a/nebo licencí je klasickou formou transferu poznatků a technologií, jejíž objem na UK pomalu narůstá. Příkladem takových aktivit je prodej patentů vzniklých na UK firmami Elmarco a ORBIT MERRET (viz výše). V současné době se připravuje k prodeji/licenci jeden užitný vzor a dva patenty. Zakládání spin-off společností je činnost teprve začínající (byla založena AB Pharma, s.r.o.). Dosud probíhají jednání a připravuje se založení další společnosti se spoluúčastí 1. LF UK, ČVUT a pracovníků CleverTech, s.r.o. Firma CleverTech má uzavřenu smlouvu o využívání duševního vlastnictví UK. V roce 2007 bylo realizováno devět následujících pilotních projektů přenosu poznatků a technologií z akademické do komerční sféry (pokrývajících jak různé obory, tak i různé cesty přenosu): Hodnocení fyzického stavu, hodnocení obezity Společná laboratoř FaF a Herbacos Betulininy Hodnocení uchazečů a pracovníků

5 Modifikace oxymetru Pseudoceramidy Dentální kříž Gen mukopolysacharidózy Naftový průzkum Univerzita Karlova má v současné době uzavřeny rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti přenosu poznatků a technologií s následujícími komerčními subjekty nebo organizacemi: 1. Sopartec SA 2. Svaz průmyslu a dopravy České republiky 3. Business development s.r.o. 4. Brain Logistics, s.r.o. 5. Clever Technologies s.r.o. 6. Siemens, s.r.o. 7. VTP Roztoky a.s. 8. ORBIT MERRET, spol. s r.o. 9. Foton, s.r.o. 10. společnost OLYMPUS C&S spol. s r.o. 11. ZENTIVA Group, a. s. 12. ELMARCO s. r. o. 13. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha-Uhříněves 14. MaxDrinks s. r. o. 15. Parenteral a. s. 16. Generi Biotech s. r. o. 17. Aveflor a.s. Budčeves Kopidlno 18. Univerzita Pardubice, Katedra teorie a technologie výbušnin 19. Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice Hradec Králové 20. Firma FIALab Instruments co., Seattle, USA 21. HEGLUND a.s., Praha 22. PRAGON s.r.o., Praha 23. Teva Czech Industries, s. r. o. 24. Fafron, a.s. 25. Ing. Petr Švec - PENTA 26. SEVAPHARMA a. s. 27. Caymanpharma Neratovice 28. European Language Resources Association (ELRA),Paříž, Francie 29. Linguistic Data Consortium (LDC), Philadelphia, USA 30. Lingea s.r.o., Brno 31. DFKI, Berlin, Německo 32. v procesu je kontrakt s IBM ČR, s.r.o. se kterými spolupracuje s různou intenzitou a různými cestami (zejména při společném vývoji a výzkumu); výčet není úplný, jedná se jen o aktuálně nejvýznamnější průmyslové/aplikační partnery.

6 Stručný přehled celé historie této třetí mise univerzity: 2003 první série seminářů na UK "transfer technologií mezi vědou a průmyslem" projekt Centrum pro přenos poznatků a technologií položeny základy CPPT projekt JPD2 ( až ) Dne Univerzita Karlova v Praze zřídila CPPT na základě rozhodnutí Akademického senátu ze dne 18. a Komplexní program UK pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání projekt JPD3 ( ) projekt Cert TTT-M (financované z 6. RP - účast experta UK) - definovaný základní vzdělávací program EU pro vzdělávání v transferu poznatků a technologií projekt EuKTS (financovaný z 7. RP, UK se zúčastnila jako člen sdružení 14 členů) - systém pro EU akreditace a certifikace vzdělávání v oboru transferu poznatků a technologií ( ) 2012 tři pilotní projekty týkající se EuKTS akreditace, úroveň "Basic": Univerzita Karlova v Praze; Management Center Innsbruck; University of Bologna TTM v regionech I (koordinátor Biologické centrum AV ČR + 6 partnerů) Aplikace modelu EU projekt OPVK ( ) projekt TTM v UK projekt OPPA ( ) projekt TTM v regionech II (koordinátor LF v Plzni + 2 partneři) - projekt OPVK ( ) 2011, 2012, 2013 výuka předmětu Úvod do přenosu poznatků a technologií (úvodní kurz založený na modelu EuKTS) na PřF pro studenty UK 2012 zahájen systém celoživotního vzdělávání v oblasti inovací a managementu přenosu poznatků a technologií ve spolupráci s českými, evropskými i světovými partnery 2012 projekt Podpora pre-seed aktivit na mimopražských pracovištích Univerzity Karlovy ( až ), koordinace LFHK, partneři FFHK, LFP a 1. LF příprava systému vzdělávání s flexibilní studijní podporou pro ostatní fakulty UK 2014 projekt Podpora Pre-seed aktivit UK mimo Prahu II ( ), koordinace FFHK, partneři LFHK, LFP a 1. LF

7 Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy V letech byl institucionalizován proces přenosu poznatků a technologií, vytvořených na UK, do praxe. Potvrzuje to nejen založení CPPT UK (viz jako samostatné součásti v r. 2007, ale i jeho další aktivity. Ty lze zhruba členit na metodiku komercializace a ochrany duševního vlastnictví, a na činnost vzdělávací. Role a odpovědnosti CPPT UK jsou: poradenská podpora pro všechny aktivity spojené s komercializací výsledků výzkumu a vývoje jednotlivých fakult a pracovišť univerzity rozvoj metodiky v oblasti přenosu znalostí a technologií na UK systematické vzdělávání příslušníků akademické obce UK v problematice komercializace výsledků výzkumu a vývoje (evropský certifikovaný kurz TTM Technology Transfer Manager; již třetím rokem probíhající výuka předmětu Úvod do přenosu poznatků a technologií na PřF; kurzy CŽV) zajišťování domácích i mezinárodních kontaktů a rozvíjení kontaktů a spolupráce s významnými reprezentanty komerční sféry; reprezentace UK v AIP ČR a AKTOP «spiritus movens» dalšího rozvoje inovačních aktivit. Z uvedeného jasně vyplývá, že vzdělávací činnost je důležitou činností CPPT UK. CPPT UK se daří úspěšně realizovat vzdělávání v oblasti přenosu poznatků a technologií zejména na univerzitní, ale i meziuniverzitní a evropské úrovni. Zejména se jedná o přípravu volitelného předmětu Úvod do přenosu poznatků a technologií, který se již třetím rokem přednáší na PřF a letos byla zahájena výuka na MFF. V akademickém roce 2011/12 absolvovalo tento volitelný předmět 25 studentů, v r. 2012/13 pak 21 studentů, v r. 2013/2014 již 30. Dále CPPT organizovalo vzdělávání zaměstnanců UK v rámci projektu Technology Transfer Manager (TTM). Těchto kurzů se již zúčastnilo více než 600 posluchačů, z toho 430 absolvovalo úspěšně a více než 160 obdrželo EU certifikát. V roce 2012 bylo zorganizováno v rámci CŽV 6 seminářů za účasti 196 posluchačů pro odbornou veřejnost, studenty a zaměstnance UK. V roce 2013 čtyři semináře za účasti více než tří set posluchačů. Výrazným úspěchem je evropská certifikace vzdělávání v tzv. knowledge managementu a v něm pozice evropské akademické jedničky. Dále zapojení do mezinárodních sítí spolupráce (ProTon Europe).

8 Významného posunu, doznal i vlastní proces komercializace. Byla schválena základní strategie UK pro oblast přenosu poznatků, dále směrnice Doporučený postup při komercializaci výsledků výzkumu a schváleno je jmenování Rady pro komercializaci. Základní struktura fungování procesu je tzv. síťová, resp. distribuovaná: CPPT představuje spíše komunikační, metodický a zprostředkující centrum pro koncová centra přenosu poznatků na fakultách (jako např. na 1. LF, na LF v Plzni a Hradci Králové, FF HK nebo na PřF UK). CPPT UK dnes metodicky spolupracuje s fakultami, které uskutečňují vědeckovýzkumné projekty s aplikační sférou. Pomáhá jednotlivým pracovištím UK při přípravě komercializačních záměrů a zprostředkovává a moderuje jednání s průmyslovými partnery. Nastoupený trend i trvalá podpora vedení UK dávají záruku dalšího úspěšného rozvoje v této oblasti. Slibně se jeví zapojení mimopražských fakult UK do projektů pre-seed, kde se ověřuje proveditelnost u 11 individuálních aktivit, z nichž polovina bude následně připravena ke komercializaci.

9 Databáze duševního vlastnictví UK V letech bylo registrováno 40 národních patentů, 49 užitných vzorů UK a 8 mezinárodních patentů. V průběhu roku 2011 až 13 bylo na UK podáno 18 patentů, 29 užitných vzorů, a 8 mezinárodních patentů. Celkem CPPT eviduje 155 podaných přihlášek na ÚPV. CPPT UK uzavřelo tři licenční smlouvy (s firmou ORBIT MERRET, s.r.o. k patentu č ; s firmou ELMARCO, s.r.o. k patentu č a s Mikrobiologickým ústavem AVČR, v.v.i. k patentu č ). rok patent užitný vzor Evropský pat./ mezinár. patent / / / / / / /4 celkem /4 Přehled o výnosech z činností směřovaných do komerčního sektoru údaje v Kč A licenční smlouva B - smluvní výzkum C- Vzdělávací kurzy pro aplikační sféru D - Poskytování služeb komercializace a poradenství E- Spin-off/start up společnosti F- Prodané patenty a užitné vzory Celkové příjmy z komercializace

10 Přehled nejdůležitějších realizovaných výsledků AB Pharma s.r.o. (IČ: ) spin-off Univerzity Karlovy založený zaměřený na výzkumnou a kontrolně-analyticko-testovací činnost a rozvoj vysoce specializovaných farmaceutických, bio-analytických a bio-technologických separací. Přihláška patentové žádosti č. PV , původce MUDr. B. Mosinger, Ph.D., týkající se cytotoxického a baktericidního efektu nano-tkanin. Na jeho základě byla ve spolupráci se společností Elmarco (liberecká firma, vlastník patentu na průmyslovou výrobu nano-tkanin, IČ: ) připravena v letech řada senzitizerem dopovaných nano-tkanin. Dlouhodobá vědecko-výzkumná spolupráce 1. LF UK s Clever Tech s.r.o. (IČ: , viz Tato technologická firma, založená pracovníky FBMI ČVUT a 1. LF UK v roce 2005, vyvinula systém k inteligentnímu monitorování fyziologického stavu člověka. Systém má potenciál pro masové nasazení, kdy by mohl výrazně usnadnit život chronicky nemocným pacientům. Spolupráce 3. LF UK se společností ORBIT MERRET s.r.o., (IČ: , česká firma, která se zabývá vývojem, výrobou, servisem a prodejem digitálních panelových měřících přístrojů a převodníků viz Tato firma koupila v roce 2009 licenci na patent č , předložený týmem 3. LF UK týkající se zařízení pro generování spouštěcího signálu pro synchronizované snímání srdce pacientů s kardiostimulátorem a dále je komerčně využívá. Dne byl udělen CZ patent č na vynález prof. Matolína z MFF (vynález katalyzátoru na bázi kov-ceo 2 pro použití obzvláště v palivových článcích a způsob jeho přípravy), je podána PCT přihláška a z ní běží řízení v 5 zemích a 2 regionech.

11 Závěr Univerzita Karlova v Praze se v posledních deseti letech významně posunula v procesu ochrany duševního vlastnictví a systému podpory komercializace výsledků výzkumu a vývoje a s tím souvisejících interních procesů a vnitřních norem. Stále však zbývá ověřit navržený systém, zavést jej do praxe a standardizovat služby a ověřené postupy, které celý proces komercializace dále rozšíří a zefektivní.

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky 27 firem a 5 pracovišť UP v pronájmu na 95 % dostupné plochy 395 konzultačních hodin klientům 42 poptávek po měření a výzkumu 17 zpracovaných žádostí o dotaci pro klienty 8 zaměstnanců 47 dnů na školení

Více

Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI

Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI Prosinec 2010 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS),

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch březen 2015 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Výzkum, vývoj

Více

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bc. Michael Trombik Ostrava 2012 Učební text byl vytvořen

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 708 00, Ostrava Poruba ivo.vondrak@vsb.cz Obecná východiska

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

TRANSFER TECHNOLOGIÍ

TRANSFER TECHNOLOGIÍ TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Kamil Krč TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Tato publikace je stručným a zjednodušeným průvodcem úvodní

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Tatjana Korolevová, CSc. Doc. Anatolij Kovalev, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-32-0

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP)

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2013 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 4 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 veřejná soutěž PID: TD020354 Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Mgr. Kateřina Veselíková P RO H L Á Š E N Í TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Mgr. Kateřina Veselíková P RO H L Á Š E N Í TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY Vypracoval: Mgr. Kateřina Veselíková Vydáno dne: 13. 4. 2015 Předmět stanoviska: Ochrana práv duševního vlastnictví Datum schválení předsednictvem TA ČR: 12. 3. 2015 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR:

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více