EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce do předmětu EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU JELT, s. r. o. Speciální zakládání staveb Datum:

2 Seminární práci vypracovali: Homolka Tomáš - kapitoly: 3, 8, 10 Jaterková Lenka - kapitoly: 5, 9, 11 Karpissová Eva - kapitoly: 4, 7 Šilhánek Jiří - kapitoly: 1, 2, 6,

3 OBSAH: 1. Zadání Základní údaje o společnosti: Procesní schéma podniku Hlavní procesy v podniku Podpůrné procesy Správní a administrativní procesy VÝROBNÍ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ VÝROBKOVÉ POLITIKY JÁDRO VÝROBKOVÉ POLITIKY OKRAJOVÉ OBLASTI VÝROBKOVÉ POLITIKY PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍHO PROGRAMU A PRODUKČNÍCH CÍLŮ PŘÍPRAVA VÝROBY POPIS VÝROBNÍHO PROCESU PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍCH ZDROJŮ VÝROBA PRODUKTU TYP ORGANIZAČNÍ VÝROBY VÝROBNÍ TYP VÝVOJ A INOVACE PRODUKTU ŘÍZENÍ JAKOSTI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU JAKOSTI POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ODBYTOVÁ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ ODBYTU Stanovení obchodní strategie a odbytových cílů VÝZKUM TRHU A PROSTŘEDÍ Analýza podnikatelského prostředí Segmentace a výzkum trhu Analýza konkurence Analýza podniku NÁSTROJE MARKETINGU Výrobek Procesy komunikace mezi podnikem a zákazníky Distribuční procesy Procesy tvorby cen podnikových produktů Ekonomická funkce Finanční plánování Dlouhodobé a krátkodobé finanční plány Finanční cíle Finanční analýza Finanční kontrola Řízení vnějších vztahů Řízení složek pracovního kapitálu Analýza investičních projektů Stanovení forem financování Řízení vnitřních ekonomických vztahů Stanovení ekonomických cílů v rámci ekonomické struktury podniku Řízení nákladů a kalkulace Účetnictví a účetní výkaznictví Zásobování Výběr dodavatelů, plánování nákupu Plánování nákupu Skladování Doprava... 45

4 7. PERSONÁLNÍ FUNKCE PERSONÁLNÍ AGENDA Plánování počtu a struktury pracovníků Získávání a výběr pracovníků PRACOVNĚ-PRÁVNÍ AGENDA Pracovně-právní vztahy BUDOVÁNÍ KARIÉRY A SYSTÉMY VZDĚLÁVÁNÍ Řízení kariéry pracovníků Plánování a realizace školení a vzdělávání HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ MZDOVÝ A SOCIÁLNÍ SYSTÉM Stanovení mzdových forem Systém zaměstnaneckých výhod TECHNICKÁ FUNKCE POŘIZOVÁNÍ HMOTNÝCH INVESTIC SPRÁVA A EVIDENCE INVESTIČNÍHO MAJETKU ÚDRŽBA A OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU Správní funkce Corporate governance Řešení mocenských vztahů a odpovědností Organizace, plánování a kontrola Sestavení podnikové strategie Podnikové dokumenty Správní činnosti Spisová služba ÚTVAROVÁ STRUKTURA Organizační struktura a schéma ÚTVAROVÁ STRUKTURA VÝROBNÍ ODDĚLENÍ ÚTVAROVÁ STRUKTURA OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ÚTVAROVÁ STRUKTURA PERSONALISTA Útvarová struktura - Ekonomické oddělení Koncepce ekonomického řízení podniku Seznam tabulek Seznam schémat Seznam příloh Seznam použité literatury a zdrojů

5 1. Zadání Základní údaje o společnosti: Název: Stavební společnost JELT spol. s r. o. Sídlo: Černovická terasa Právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen spol. s r. o.) Statutární orgán: 2 jednatelé Oprávnění jednat za společnost: 1. Jednatelé jsou oprávněni jednat jménem společnosti společně, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či nadepsanému jménu společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis oba jednatelé společně. Plánovaný počet zaměstnanců: cca 202. Plánovaný objem tržeb v prvním roce fungování firmy: cca ,- Kč. (v tis. Kč.) Jeden z možných návrhů budoucího firemního loga: Předmět podnikání: - obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost - projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - provádění staveb jejich změn a odstraňování - přípravné práce pro stavby - specializované stavební činnosti - geologické práce - činnosti, které nejsou živnostmi, tj. činnosti, které jsou vykonávány podle zvláštního zákona, tj. zákona ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších právních předpisů: hornická činnost v rozsahu podle 2 uvedeného zákona písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle 3 uvedeného zákona písm. b) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb a písm. h) strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s 3

6 délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v 2 a v 3 písm. a) až g). - Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrské geologie při činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu podle 3 uvedeného zákona písm. b) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb Vize a cíle společnosti: - Náročná zadání a úkoly jsou výzvou. - Vytváření spokojeného zákazníka, dodavatele a zaměstnance jsou prioritou. - Další růst a uvádění nových technologií je cílem. - Ohleduplné chování k životnímu prostředí a vytváření pozitivního obrazu společnosti u veřejnosti je vyšší kvalitou působení společnosti JELT. Profil společnosti: JELT spol. s r. o. bude moderní společností poskytující široké spektrum činností speciálního zakládání staveb, stavební výroby s orientací na železobetonové konstrukce a činností pro inženýrsko geologický (IG), hydrogeologický (HG) a stavebně geologického (SG) průzkumu. Společnost bude založena k JELT spol. s r. o. bude nabízet a poskytovat zákazníkovi komplexní služby při řešení zakázek tzn. IG/HG/SG průzkumy včetně vyhodnocení, návrhu optimálních technických řešení respektujících specifické podmínky konkrétního prostředí, zpracování projektové dokumentace, přípravu a vlastní realizaci díla tak, aby bylo dosaženo spolehlivého vyřešení zadání při minimalizaci nákladů. Zákazník tak bude mít možnost zvolit větší počet dodavatelů jednoduchých služeb kompletujících celek nebo využít nabídky komplexního řešení firmy JELT spol. s r. o. - od průzkumu po celou spodní stavbu případně až monolitický skelet. JELT spol. s r. o. zákazníkovi kromě efektivních řešení bude garantovat vysokou produktivitu práce a tedy rychlou realizaci díla. Tohoto bude dosahováno díky rozsáhlému strojnímu a technologickému zázemí firmy. Společnost bude nakupovat a dále investovat do nejmodernějších strojů a technologií pro provádění prácí speciálního zakládání, které budou zárukou spolehlivosti provedení díla včas a ve vysoké kvalitě. Profesionální způsob realizace záměrů zákazníků společnosti JELT spol. s r. o. bude dotvářen vlastními kvalifikovanými zaměstnanci. Celý systém poskytování kvalitního produktu je bude certifikován normami ISO nezávislou akreditovanou společností. 4

7 Územní působnost společnosti: Společnost JELT spol. s r. o. bude působit do roku konce 2007 výhradně na území ČR s občasnou aktivitou na území Slovenska. Kapacitní charakteristiky podniku Firma bude postupně vybavena následujícím technickým vybavením (rozepsáno dle jednotlivých závodů): Výrobní závod 01: - 1x WIRTH B2-5x WIRTH B1-1x UGB Výrobní závod 02: - 1x WIRTH B0-1x SOILMEC SM 103-1x SOILMEC S 305-1x KLEMM KR 702-1x KLEMM KR 805-3x KLEMM KR 806-1x RPS 133-5x IGSTAV JE 100-5x míchací souprava Výrobní závod 03: - 2x stroj na stříkaný beton MEYCO SUPREMA - 4x bednění Výrobní závod 04: - 1x BAUER BG 40 H - 1x BAUER BG 25 H - 1x BAUER BG 24 H - 1x BAUER BG 18 H - 1x BAUER BG 15 H - 1x BAUER BG 12 H - 1x nakladač VOLVO - 5x nakladač BOBCAT 5

8 Výrobní závod 05: - 10x valník T815-1x tahač MAN s návěsem - 2x valník MAN - 2x autojeřáb - 3x soustruh - 1x svářecí hnízdo 2.Procesní schéma podniku 2.1 Hlavní procesy v podniku Příjem zakázky Projektování Smluvní zajištění Kompletace projektové dokukumentace Vlastní realizace zakázky VZ 1 VZ 2 VZ 3 Ekonomické oddělení Fakturační kroky Ukončení a vlastní předání díla zákazníkovi VZ 4 VZ 5 Schéma 1: Hlavní procesy v podniku Mezi hlavní procesy podniku řadíme příjem objednávky, projektování a smluvní zajištění díla, kompletace projektové dokumentace, vlastní realizace zakázky jednotlivými závody, fakturační kroky a ukončení a vlastní předání díla zákazníkovi. Důležitým procesem bude neustálá kontrola kvality. Kontrolu kvality budou provádět vedoucí jednotlivých závodů během realizace zakázky. 6

9 Podnik bude řídit svou činnost podle množství a velikosti přijatých stavebních zakázek, které obdrží od svých zákazníků. Zakázky budou přijímány na obchodním oddělení jehož součástí bude také projekční oddělení. Obchodní oddělení bude připravovat veškeré smluvní podmínky zajištění zakázky a projekční oddělení naopak veškerou projektovou dokumentaci, tzn. projekt, plány výměr, rozpočty, atd. Obchodní oddělení, také během této fáze, bude už dopředu smluvně zajišťovat dodavatele surovin, hlavně betonu a armatur. Zpravidla bude výběr omezen na dodavatele v místě realizace zakázky nebo z nejbližšího možného okolí. Současně bude probíhat komunikace se zadavatelem zakázky z hlediska upřesňování a dolaďování podmínek za kterých bude dílo realizováno. Komunikace bude zpravidla probíhat i během vlastní realizace díla tak také i při následných fakturačních krocích1. Následně bude vše zkompletováno a předáno jednotlivým výrobním závodům. Jednotlivé výrobní závody VZ 1 VZ 5 budou se postupně podílet na realizaci zakázky. Jejich působnost bude záležet také na rozsahu a velikosti prováděných prací. Během vlastní realizace zakázky, tzn. stavení části, budou probíhat na základě výkazů provedených prací, ekonomickým oddělením jednotlivé fakturační kroky. Po úplném dokončení zakázky bude následovat její fyzické předání zákazníkovi. Podpůrné procesy Řízení inovací Opravy a údržby Přeprava BOZP Schéma 2: Podpůrné procesy Procesy, které napomáhají zajištění hlavních funkcí podniku, jsou řízení inovací pou žívaných technologií, opravy a údržby strojního vybavení, přeprava strojů a bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. 1 Tato činnost komunikace nebyla v procesním schématu zakreslena kvůli zachování jednoduchosti a přehlednosti schématu. 7

10 Správní a administrativní procesy Řízení investic Finanční řízení Personalistika Správa majetku Schéma 3: Správní a administrativní procesy Správní a administrativní procesy jsou v podniku tvořeny řízením investic, finančním řízením, personalistikou a správou majetku. 3. VÝROBNÍ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ VÝROBKOVÉ POLITIKY Koncepce výrobkové politiky je součástí podnikové strategie a vychází z orientace na uspokojování individuálních potřeb zákazníka. Koncepce bude založena na možnostech společnosti vystupovat jako poskytovatel komplexního projektového řešení, jehož základním pilířem bude spolupráce a dodržení návaznosti jednotlivých výrobních procesů mezi jednotlivými závody. Toho cíle chceme dosáhnout pomocí moderních a výkonných technologií a jejich dalším rozšiřování v budoucnu. Společnost se bude profilovat především na trhu speciálního zakládání staveb, který svým dynamickým růstem zejména v oblasti stavebních jam nabízí mnoho příležitostí se prosadit JÁDRO VÝROBKOVÉ POLITIKY Jádro výrobního programu výrobního závodu VZ1 budou tvořit vrtné práce v oblasti: - Inženýrské geologie a stavební geologie - komplexní IG průzkum pro zakládání objektů občanské, průmyslové a zemědělské výstavby, - vyhledávání, hodnocení násypových a těsnících materiálů, 8

11 - návrh a kontrola hutnění násypů, řešení svahových deformací včetně výpočtu stability a návrhu sanačních opatření, - geologické mapování, sled a dokumentace podzemních razících prací, - posuzování vhodnosti stavenišť a způsobu zakládání, zatřiďování výkopových materiálů, konzultační a poradenská činnost. Hydrogeologie - komplexní hydrogeologický průzkum pro zajištění zdrojů pitné a užitkové vody - vrtané studny a vrty pro jímání podzemní vody - ověřování chemismu podzemní vody stávajících i nově zřizovaných jímacích objektů - ověřování chemismu odpadních, průmyslových a důlních vod - průzkum pro balneologické účely včetně budování jímacích objektů vrtů - návrhy využití jímacích území a budování systémů ochrany zdrojů pitné vody - návrhy, provádění čištění a rekonstrukce trubních studní Jádro výrobního programu výrobního závodu VZ2 budou tvořit práce speciálního zakládání staveb maloprofilového vrtání: - zápory - mikropiloty - tyčové a lanové horninové kotvy - hřebíky - injektáže Jádro výrobního programu výrobního závodu výrobního VZ3 budou tvořit práce stavební výroby: - Monolitické železobetonové konstrukce: základové patky, pasy a desky, opěrné a zárubní stěny, skořepiny, skelety, mostky. - Stříkané betony rovnané, hlazené. - Stříkané jemnozrnné torkrety. - Kamenné obklady, zdivo včetně spárování, kyklopské zdivo. - Vodohospodářské stavby úprava toků a tělesa spádových objektů. - Budování základnových stanic pro mobilní telekomunikační sítě a pro jiné účely. - Výstavba kanalizací. - Opravy a rekonstrukce průmyslových objektů a objektů občanské výstavby. - Specializované práce ve výškách, spínání staticky narušených stavebních konstrukcí ocelovými lany a táhly. - Zemní práce, sanace sesuvů v obtížně přístupném terénu. 9

12 - Inženýrská činnost - Jádro výrobního programu výrobního závodu výrobního VZ4 budou tvořit práce speciálního zakládání staveb - velkoprofilového vrtání - Piloty - Zápory - Podzemní milánské stěny - Pažení stavebních jam - Statické zatěžovací zkoušky - Jádro výrobního programu výrobního závodu výrobního VZ5 budou tvořit práce technického charakteru - Dílenská a opravárenská činnost - Jeřábnické práce - Servis vrtných zařízení Bauer - Autodoprava OKRAJOVÉ OBLASTI VÝROBKOVÉ POLITIKY Vzhledem k sezónnímu charakteru nabízených prací, bude společnost v případě nízké vytíženosti závodu VZ5 nabízet jeho služby na trhu. Hlavním a stěžejním úkolem tohoto závodů ovšem zůstává plná podpora ostatních výrobních závodů. PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍHO PROGRAMU A PRODUKČNÍCH CÍLŮ Plánování výrobního programu je závislé na hlavních odběratelích-velkých stavebních společnostech. Charakter výroby ve společnosti je dán požadavky zákazníka, které jsou pro každou zakázku specifické, proto můžeme hovořit o zakázkové výrobě. Dlouhodobý výrobní program je zaměřen na poskytování komplexních služeb v oblasti stavebnictví. Střednědobý výrobní program bude stanoven řediteli společnosti v tříletém cyklu. Tříletý cyklus je nastaven z důvodu udržení kapitálové stability společnosti a vzhledem k technickým možnostem strojů a technologickému rozvoji. Krátkodobý výrobní program stanovují ředitelé společnosti v kooperaci s jednotlivými vedoucími závodů. Každoročně se budou analyzovat a vyhodnocovat možnosti upravení výrobního programu s využitím variability technického vybavení, které není tak finančně náročné jako úprava výrobního programu pořízením nové technologie. Produkční cíle budou stanoveny řediteli společnosti na jeden rok, uvedení těchto cílů je úkolem obchodních zástupců a vedoucího obchodního oddělení. Stanovení cíle se bude provádět určením minimálního počtu získaných zakázek pro jednotlivá oddělení v kategoriích členěných podle ceny. 10

13 PŘÍPRAVA VÝROBY Procesu přípravy výroby předchází jednání finančního ředitele společně s vedoucím obchodního oddělení ohledně zajištění smluvně technických podmínek prováděných prací. Tento styl přípravy dostatečně pokryje základní předpoklady zdárného průběhu zakázky. Při společném jednání si finanční ředitel (zároveň i spolumajitel v jedné osobě) vyjasní obchodní záměr spatřovaný v realizaci případné zakázky s technickým návrhem a možnostmi řešení ze strany vedoucího zaangažovaného závodu, popř. návrhy možného sledu průběhu stavby. Při tomto hledání kompromisu uvnitř společnosti by mělo dojít k oboustrannému obroušení hran představ realizace, tím bude zajištěno stejné vystupování vůči zákazníkovi a stavbyvedoucí si již bude moci začít plánovat dílčí činnosti. Příprava výroby je poté zcela v kompetenci vedoucích jednotlivých závodů, kteří po obdržení platných smluvních podmínek a projektu jsou zcela odpovědni za zbylý zdárný průběh výroby. Stěžejním úkolem bude stanovování pracovní doby (s denním rozpisem), korigování lhůt výroby, plánování práce dělníků a objednávání surovin a materiálů (střední dodavatel). Jedná se tedy o centralizovanou přípravu výroby se základnou v hlavním sídle společnosti. POPIS VÝROBNÍHO PROCESU Každému z níže popsaných charakteristických výrobních procesů jednotlivých závodů předchází proces příjmu objednávky včetně uzavírání smluvních vztahů, který je popsán v kapitole obchodního oddělení. VZ1 Geologický průzkum Proces Hloubení Popis procesu Dle charakteru půdy se používá několik metod hloubení, zjednodušený příklad je hloubení spirálou Přeprava vrtné soupravy probíhá po vlastní ose neboť je Doprava osazena na podvozku T815 Přeprava pomocného vozidla valník T815 Hloubení Dle charakteru půdy se používá několik metod hloubení, zjednodušený příklad je hloubení spirálou Odběr vzorků Dle zadání zákazníka se provádí odběr vzorků zeminy a vody 11

14 během hloubení a po skončení hloubení Likvidace Laboratoř Dokumentace Uvedení místa do původního stavu a upravení dle vizuálního stylu společnosti Odvoz odebraných vzorků do laboratoře k zpracování Zpracování dokumentace a odevzdání závěrečné zprávy zákazníkovi VZ2 Injektáž Proces Popis procesu Vytyčení dochází k vyměření přesné pozice místa vrtu dle zadání objednatele Doprava Doprava vrtné soupravy a materiálu na lokalitu, zajišťovaná VZ5 tahač a valník Hloubení Dle charakteru půdy se používá několik metod hloubení, zjednodušený příklad je hloubení spirálou Vystrojení Do zhotoveného vrtu se vloží výstroj připravená VZ5, jedná se o perforovanou ocelovou tyč Příprava injektážní Míchání cementové směsi ve speciálním zařízení směsi Injektáž Dochází k vtlačování cementové směsi pod vysokým tlakem v místě perforace výstroje Přesun Přesun na vedlejší vrt Dokumentace Zpracování předávací dokumentace zakázky pro zákazníka VZ4 Pilota Proces Vytyčení Doprava Hloubení Domíchávač Vystrojení Popis procesu dochází k vyměření přesné pozice místa vrtu dle zadání objednatele Vzhledem k vysoké hmotnosti souprav-použití ext.dopravce Dle charakteru půdy se používá několik metod hloubení, zjednodušený příklad je hloubení spirálou Vrtmistr oznamuje předem nasmlouvanému dopravci betonu ukončení hloubení Vystrojení vzniklého vrtu pomocí převážně armokoše 12

15 Betonování Přesun Dochází k vyplnění vystrojeného vrtu betonovou směsí dle požadavků projektanta Na vedlejší vrt Dokumentace Zpracování předávací dokumentace zakázky pro zákazníka PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍCH ZDROJŮ Základními výrobními zdroji v podniku je výrobní zařízení, vstupní suroviny, které jsou podrobněji popsány v zásobovací funkci, a pracovní síly, jejichž výběr a rozmístění na pracovišti je popsán v personální funkci podniku. Výrobní kapacitu neboli maximální objem produkce nelze stanovit vzhledem k charakteru prováděných prací. Nelze tedy stanovit např. že výrobní kapacita stroje Bauer BG 25H je 50m za den a dále s touto sumou všeobecně a dlouhodobě kalkulovat. Výrobní možnosti jednotlivých strojů jsou velmi ovlivněny půdou a podložím v jednotlivých oblastech a mohou se lišit v řádu desítek. Stanovení výrobní kapacity jednotlivých strojů na jedné zakázce provádějí vedoucí závodů s uplatněním praktických zkušeností. Jelikož výrobní plán, dle kterého je možné závazně plánovat výrobu je kratší než 4 měsíce, bude společnost uplatňovat plánovaní a dodávku materiálu metodou Just in time. Mezi hlavní výrobní suroviny patří zejména ocel a betonové směsi. Skladování betonu je logický nemožné a skladování oceli ve společnosti v požadovaném množství je v případě potřeby udržení potřebných fyzikálních vlastností velmi finančně a technologicky náročné. Vzhledem k výše uvedenému dochází k plánování výrobních zdrojů pouze vzhledem k nadcházející zakázce, kde si jednotlivý vedoucí závodu nasmlouvají dodavatele zdrojů v místě výkonu zakázky. Popř. určuje li to charakter výrobku, je materiál nejprve dodán do areálu společnosti, kde je upraven do požadované podoby a expedován na lokalitu. VÝROBA PRODUKTU Výroba produktu bude na stěžejních závodech prováděna pomocí moderních vrtných souprav od německé společnosti Bauer. Výhodou těchto strojů je jejich výkon, srovnatelná spotřeba s konkurencí, splnění ekologických požadavků a také jejich univerzálnost, kde díky drobným úpravám lze strojem zastoupit i jiné funkční pozice a tím vykonávat v případě potřeby širší spektrum činností. Důležitou součástí výroby je také práce závodu technických činností, který po celou dobu realizace stavby poskytuje technickou podporu opravy v místě zakázky, dovoz potřebného materiálu apod. 13

16 3.6.1 CHARAKTERISTIKA PRODUKTU Piloty Pilota je základový nosný prvek, který slouží k přenesení zatížení z objektu do únosných vrstev zemního podloží. Piloty mohou být předem zhotovené (prefabrikované). Do podloží jsou zatlačovány, beraněny, vibrovány. Vrtané piloty se dělají na místě do vrtů. Vrty zhotovené nejčastěji rotačním způsobem mají stěny vrtu nepažené nebo pažené klasicky jílovým výplachem nebo ocelovou pažnicí. Budeme provádět všechny druhy pilot pomocí vrtných souprav typu Wirth, Bauer od průměru 400 mm do průměru mm do hloubek až 30 m. Piloty budeme nejen provádět ale i navrhovat dle speciální výpočetní metody, která zohledňuje složité technologické vlivy. Metoda byla ověřena statickými zatěžovacími zkouškami. Mikropiloty Mikropiloty, podobně jako piloty, přenáší zatížení ze stavby do hlubších vrstev podloží. Jejich průměr je ovšem menší, pohybuje se od 80 do 300 mm. Kořenové mikropiloty jsou tvořeny vrtem s cementovou zálivkou s výztužnou trubkou, která je ve spodní části přizpůsobena k injektáži. Předrážené mikropiloty mají zavibrovanou, nejčastěji litinovou trubku jednoduše nastavovanou, kterou lze i při beranění injektovat. Injektáž Injektáž je technologie známá již téměř 200 let. Podstatou injektáže je vyplňování pórů a dutin injekční směsí. Smícháním injekční směsi s původním materiálem vznikne materiál, který má nové fyzikální vlastnosti. Injektáží se upravují vlastnosti skalních hornin, nesoudržných zemin, někdy i zemin soudržných, injektují se také různé stavební konstrukce. Nejčastěji se upravuje pevnost a nepropustnost. Injektáží lze úspěšně zajistit trvalou polohu nestabilních objektů. Zápory Zápora je pažící prvek z ocelového válcovaného profilu, který je vložen do vrtu, nebo je zaberaněn či zavibrován. Zemina mezi záporami je zapažena dřevěnými pažinami uchycenými za příruby. Toto pažení se nazývá Berlínské pažení.jedná se o nejefektivnější pažení stěn stavební jámy, hloubka je omezena pouze výskytem podzemní vody. Zemní tlaky při hlubších výkopech jsou zachyceny zemními kotvami, které podpírají stěnu pomocí vodorovných nosníků. Mikrozápory Mikrozápory jsou štíhlé prvky pažící konstrukce, které se vkládají do cementové zálivky ve vrtu průměru do 300 mm. Mikrozáporové pažení se především ve stísněných 14

17 poměrech ( prolukách) pro svislé pažení stěn stavebních jam.výztuž mikrozápor tvoří buď ocelové trubky menšího průměru nebo válcované profily. Pažení mezi mikrozáporami je tvořeno nejčastěji stříkaným betonem. Horninové kotvy Horninové kotvy slouží k přenosu tahových sil do základové půdy, ve které jsou upnuty pomocí injekční směsi. Přenesou zemní tlaky u pažících konstrukcí různého typu, slouží pro zajištění stability svahů, skalních stěn a zářezů, pro kotvení stavebních konstrukcí proti vztlaku. Horninové kotvy se skládají z kotevní hlavy, volné délky kotvy a kořenové délky kotvy. Kořen kotvy je pomocí injektáže upnut v horninovém prostředí. Podle návrhové životnosti dělíme kotvy na dočasné a trvalé s návrhovou životností více než 2 roky. Tyčové, drátové nebo pramencové horninové kotvy přenášejí běžně zatížení do 600 kn, zatížení až do 1,5 MN není výjimkou. Hřebíky Zemní hřebík je prvek, který se využívá pro zvýšení stability svahů. Zemní hřebík je vytvořený nejčastěji osazením prutů betonářské oceli s centrovacím přípravkem do vrtu vyplněného cementovou zálivkou. Zemní hřebíky se používají pro vyztužení a zesílení svahů při hloubení výkopů nebo při riziku sesuvu nestabilních svahů apod. Základní koncepcí je, že zemina je vyztužena instalací ocelových prutů do sítě vrtů vyplněných cementovou zálivků - hřebíků tak, aby svahu nebo výkopu bylo zabráněno v sesunutí. Hřebíky nejsou předpínané prvky a jsou napnuty resp. aktivovány vlivem deformace zeminy způsobené částečnou ztrátou stability při postupném odtěžování. Hřebíky zvyšují třecí sílu zemních hmot a tím brání ztrátě stability průběhu a po odtěžení. Jejich délka bývá navrhována tak, aby eliminovala vliv případné smykové plochy. Hřebíky bývají použity v kombinaci s KARI sítí opatřenou nástřikem ze stříkaného betonu pro stabilizaci vzdušného líce výkopu plní funkci pažení výkopu. Podzemní stěny Podzemní stěny veřejnosti známé jako Milánské stěny se nejčastěji používají k zapažení hlubokých výkopů, prostorných stavebných jam, mohou být součástí budoucí konstrukce podzemních podlaží nebo pouze pažit stěny výkopu. Podzemní stěny vznikají vyplněním vytěžené rýhy prostým betonem, železobetonem, prefabrikátem nebo různými suspenzemi podle požadovaného účelu stěny. Typy podzemních stěn, monolitické, prefabrikované a těsnicí lze vhodně kombinovat. Rýhy podzemní stěny se těží pod ochranou pažící suspenze. Rýha se hloubí pro tloušťky podzemní stěny 40, 60, 80 až 100 cm do požadované hloubky, většinou nepřesahující 30 m po lamelách. 15

18 Vodotěsnost spojů mezi lamelami je zajištěna instalací těsnicích pásů do spár. Povrch monolitické stěny je možné upravit stříkaným betonem, omítkou nebo pouze frézováním. Výhodou prefabrikované podzemní stěny je kvalitnější povrch stěny, který bez úpravy vytváří pohledovou plochu. TYP ORGANIZAČNÍ VÝROBY Z hlediska organizačního typu výroby není možné ji zařadit do jedné určité kategorie. Vzhledem k vysokým požadavkům na flexibilitu a přihlédnutím k praxi by zařazení bylo zřejmě kombinací dílenské výroby a výroby na stanovišti. Proces výroby s výstupem v podobě polotovaru, který je následně dopraven a zpracován do konkrétní podoby na lokalitě je zakončen administrativním ukončením opět v hlavním sídle společnosti VÝROBNÍ TYP Z hlediska výrobního typu se jedná o kusovou výrobu. Podnik bude vyrábět na zakázku, kdy je potřeba uspokojit požadavky zákazníka přesně podle jeho představ (resp. Představ projektanta). V každém projektu se najde nějaká drobná odlišnost ( pro osobu, která se v daném oboru nepohybuje ) avšak z technického hlediska (nasazování strojů) a použité technologie (postup práce) se většinou jedná o parametrálně odlišné situace VÝVOJ A INOVACE PRODUKTU Vývoj a inovace produktu na našem trhu je závislá na technologickém a technickém pokroku. Hlavní směr inovace a vývoje výrobku lze spatřovat v spolupráci s dodavatelem strojního vybavení - společností Bauer. Neméně důležitý potenciál vývoje výrobku lze spatřovat především v potenciálu samotných pracovníků, od kterých se bude vyžadovat zájem o danou problematiku a schopnost uplatňovat teoretické znalosti v praxi. Společnost bude podporovat, jak finančně tak materiálně proces vzdělávání jednotlivých zaměstnanců v podobě školení a konferencí. Největší perspektiva je v osobnostech vedoucích zaměstnanců, projektantů a obchodních zástupců. ŘÍZENÍ JAKOSTI Zajištění bezvadnosti výrobku je neoddiskutovatelná vlastnost, kterou musí daný produkt splňovat, aby nedocházelo k poškození dobrého jména společnosti a související nedůvěře zákazníků. V žádném případě nesmí nastat, že by došlo k vytvoření nekajakostního výrobku, který by neodhalila výstupní kontrola. Takovýto případ by s největší pravděpodobností znamenal zánik společnosti. 16

19 Aby nedošlo k výše zmíněné situaci bude docházet k výstupní kontrole na každém výrobku, která se bude skládat z: - Kontroly použitých materiálů - Statickému ověření, zda výrobek odpovídá platným technickým normám - Zpracování dokumentace skutečného provedení Předcházení nejakostním výrobkům je v popisu práce a odpovědnosti každého vrtmistra, stavby vedoucího a vedoucího závodu ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU JAKOSTI Ve společnosti budeme muset v nejkratším možném termínu zavést a certifikovaný systém managementu jakosti dle norem ISO 9001:2001 a environmentální management dle norem ISO 14001:2004. Tyto normy jsou bezpodmínečným předpokladem zdárného působení na trhu speciálního zakládání staveb POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Společnost se bude muset pojistit proti škodám způsobeným svojí činností třetím osobám a na odpovědnost za škody způsobené vadou. Dále bude nutné pojistit proti různým rizikům nemovitosti, stroje a výrobní zařízení a vozidla. Tato pojištění nám pomohou minimalizovat finanční ztráty v případě výroby nejakostního výrobku. Ovšem nutno zdůraznit,že se jedná o krajní variantu, která musí být minimalizována výše zmíněnými procesy. 4. ODBYTOVÁ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ ODBYTU Stanovení obchodní strategie a odbytových cílů Dobrá obchodní strategie je pro podnik životně důležitá, neboť by měla co nejlépe zajistit směr dalšího vývoje firmy. Projeví se získáním kvalitních zakázek v požadovaném objemu a struktuře a ovládnutím perspektivních tržních segmentů, vysokým odbytem výrobků a zajištěním rentability firmy. Odbytová koncepce by měla být odvozena z podnikatelských cílů a poslání firmy na trhu, provádí ji vedoucí obchodního oddělení ve spolupráci s finančně obchodním ředitelem. Stavebnictví je specifická oblast, ve které není možné improvizovat (např. výprodej zásob za sníženou cenu apod.), ale je možné např. manipulovat s nabídkovou cenou. 17

20 Pro podnik JELT bude vhodné uplatňovat strategii diferencovaného marketingu, jejíž podstata spočívá v tom, že podnik poskytuje několik typů služeb, ale také vnímá strukturu poptávky s jejími odlišnostmi a přizpůsobuje jí svoji nabídku. Toto je forma marketingu s nejvyšší rozlišovací schopností a vyžaduje znalost struktury a vlastností stavebního trhu. Toto bude tedy základní řešení tržního působení firmy. Co se týká koncentrace či naopak rozptýlení nabídky, pak firma bude uskutečňovat v klíčové oblasti svých služeb strategii tržní specializace. To znamená, že výrobce bude umísťovat svoji klíčovou výrobkovou řadu na jednom trhu. Toto se bude týkat speciálního zakládání a souvisejících služeb (pilotážní práce atd.), které budou nabízeny převážně velkým stavebním firmám, které zprostředkovávají státní zakázky a zaštiťují velké soukromé investice. Situační strategie: Co se týče přizpůsobování se tržní situaci, podnik se bude snažit uplatňovat strategii synchromarketingu, tzn. že svoji nabídku pokud možno přizpůsobuje cyklickému vývoji poptávky, ale hlavně se ji snaží v čase předvídat. Vzhledem ke značné závislosti podniku na zprostředkovaných státních zakázkách, které jsou vždy předem anoncovány, je možné odhadnout, jak dlouho se který typ služby na trhu ještě udrží. Z analýzy okolí podniku je možné usuzovat, že trh speciálního zakládání staveb bude růst (boom výstavby infrastruktury bude trvat ještě nejméně 3-4 roky). Podnik tedy bude moci uplatňovat strategii konjunkturních trhů. Svoji nabídku tedy firma může založit na nižších cenách a vyšším počtu zakázek, nebo na vyšších cenách a při nižším odbytu. Podnik však nejspíše bude schopen tyto dvě cesty zkombinovat a to díky svému strojovému vybavení. To umožní díky zrychlení práce realizovat více zakázek a díky nižším nákladům i za nižší cenu. Odbytové cíle: Cíle stanovuje opět vedení podniku ve spolupráci s vedoucím obchodního oddělení. Kvantitativní odbytové cíle vycházejí z finančních podnikových cílů a je to zejména zvyšování tržní hodnoty podniku při naplnění jeho výrobních kapacit a realizaci kladného hospodářského výsledku. Konkrétní kvantitativní cíle pro první rok jsou tyto: - získání alespoň dvou zakázek v hodnotě vyšší než 20 mil. Kč - získání nejméně tří zakázek v ceně nad 10 mil. Kč - získání alespoň čtyř zakázek nad 5 mil. Kč Základním kvalitativním cílem podniku bude prezentovat se u svých zákazníků především jako dodavatel služeb, který disponuje špičkovým moderním strojovým 18

SPSKS. Řízení výroby Stránka 1

SPSKS. Řízení výroby Stránka 1 Řízení výroby Stránka 1 Řízení výroby - základy ekonomie 1. Potřeby a zdroje. Vzácnost zdrojů. Hranice výrobních možností ekonomiky a její souvislosti. Základní pojmy Co je předmětem ekonomie? Ekonomie

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákup jako součást výrobního procesu Purchase as a part of production process Tomáš Kurka Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku Efficient purchasing, sales and business cooperation Cheb, 2012 Veronika Šustrová

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ

Více

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0.

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0. Projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0.0 Tento projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti Business plan of the company based on active marketing activity Lukáš Pata

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace podniků Efficient purchasing, sales and business cooperation Milan Houdek Plzeň 2012 Zadání práce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky Miroslava Žampachová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci Podnikatelský plán na založení restaurace je zpracován podnikatelský

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Podnikatelský plán a finanční řízení

Podnikatelský plán a finanční řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více