ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM"

Transkript

1 ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure on circulr shfts nd concurrently sfe nd economicl deisign. 1. ÚVOD Příspěvek je změřen n působení prostorového zemního tlku n kruhové šchty. Výsledky provedených experimentů, které jsou uvedeny npř. v [1], [2], [5] jednoznčně ukzují, že vodorovná složk zemního tlku nenrůstá lineárně s hloubkou šchty velikost zemního tlku je dimetrální odlišná od zemních tlků n půdorysně nezkřivené konstrukce. Tto skutečnost je spojován s vytvořením klenbového účinku zeminy ve vodorovném směru, obdobně jko u horizontálních podzemních děl, kde všk klenb vzniká ve svislém směru. 2. PROSTOROVÝ ZEMNÍ TLAK V odborné litertuře je prostorový zemní tlk řešen npř. v ČSN [3]. V této normě se předpokládá porušení těles zeminy podle teorie Piskovski-Kowlewski, při níž je těleso ohrničeno stěnou výkopu prbolickým válcem, který je ve spodní části zkosený (Obr. 1). Tto teorie je úspěšně používán npř. při návrhu podzemních stěn podle DIN 4085 [4]. Obr. 1 Schém kluzného klínu [4] Obr. 2 Kuželová smyková ploch [1] Pro kruhové šchty všk tuto teorii nelze použít z důvodu reltivně velkého půdorysného zkřivení konstrukce, při němž je ploch porušení (Obr.2) odlišná od teorie Piskowski- Kowlewski (Obr.1). Podle ČSN [3] musí být ktivní zemní tlk n půdorysně zkřivenou konstrukci o poloměru zkřivení r, řešen individuálně jko prostorový problém, jestliže výšk konstrukce h > 0,2r. Pro určení prostorového zemního tlku, který působí n kruhovou šchtu má zásdní vliv možnost deformce konstrukce šchty. Tuhá konstrukce neumožňuje deformci proto je - 1 -

2 vystven většímu ztížení, než konstrukce poddjná. Nopk poddjná konstrukce umožní dosttečnou deformci je tedy nmáhán mnohem nižším ztížením, než konstrukce tuhá. Obr. 3 Velikost prostorového zemního tlku v závislosti n deformci konstrukce [5] 2.1 PODDAJNÁ KONSTRUKCE ŠACHTY Jedním z prvních utorů, který se zbývl problemtikou prostorového zemního tlku n půdorysně zkřivenou konstrukci byl V.G. Berezntzev [7]. V roce 1958 publikovl níže uvedený vzth pro výpočet prostorového zemního tlku n kruhovou opěrnou zeď. P K = γ 1 η 1 r b + q g r cot ϕ b r b η 1 η K 1 c tn 2 π ϕ z π ϕ η = + 1 r b = 1+ tn N zákldě provedených experimentálních měření [1], [2] [5] bylo zjištěno, že tento vzth je podmíněn dosttečnou deformcí konstrukce n níž zemní tlk působí (poddjná konstrukce). Typickým příkldem poddjné konstrukce je šcht, která je prováděná hornickým způsobem. Při této technologii výstvby dochází nejprve k odtěžení zeminy následně k instlci primární výztuže. Vlivem technologických prostojů (odtěžení zeminy, nástřik betonu či instlce důlní výztuže) dochází k určité čsové prodlevě, během níž je dojde k přeskupení npětí v zemině v okolí šchty výsledná intenzit zemního tlku n konstrukci šchty bude blízká ktivnímu zemnímu tlku. Je tedy vhodné použít přístup V.G. Berezntsev, neboť jsou splněny poždvky n dosttečnou deformci konstrukce. 2.2 TUHÁ KONSTRUKCE ŠACHTY Pro konstrukce, které neumožňují deformci (tuhé konstrukce) nebyly vzthy uváděné V.G. Berezntzevem dosttečně výstižné proto byly modifikovány tk, by reflektovly chování tuhé konstrukce ( Cheng Hu [8])

3 P K 1 r 0 γ 1 η η 1 rb = q rb η K 1 λ + η ε cot gϕ K c η rb Typickým příkldem tuhé konstrukce je šcht z převrtávných pilot. Při této technologii výstvby dojde nejprve k vybudování vlstní konstrukce šchty teprve potom dochází k odtěžení zeminy. Vlivem tuhé konstrukce (minimální deformce) nedojde k přeskupení npětí v zemině v okolní šchty intenzit zemního tlku bude odpovídt zemnímu tlku v klidu. V tomto přípdě je tedy vhodné použít vzthy, které odvodily utoři Cheng Hu. Obr. 4 Poddjná konstrukce šchty Obr. 5 Tuhá konstrukce šchty [12] 3. APLIKACE ZATÍŽENÍ Zemní tlk určený v závislosti n interkci sttického systému šcht zemin, podle teorií [7] [8], lze povžovt z chrkteristickou hodnotu ztížení (F k ) ve smyslu ČSN EN 1990 [10]. Pokud uvžujeme součinitel kombince ztížení ψ = 1,0, dostáváme reprezenttivní hodnotu ztížení ve tvru F rep = F k. Pro určení návrhové hodnoty ztížení F d je nutné hodnotu F k vynásobit dílčím součinitelem ztížení γ f. Ztížení zemním tlkem je ztížení stálé proto lze v souldu s [10] uvžovt dílčí součinitel stálého ztížení hodnotou γ G = 1,35. Pokud bychom všk plikovli toto ztížení n kruhovou konstrukci šchty jko rovnoměrné, bylo by ostění nmáháno pouze normálovou silou. Tento předpokld je znčně nereálný, proto [9] [11] doporučuje rozložení zemního tlku jko rdiální ztížení cosinového průběhu s příslušnou úprvou ztížení (Obr. 6). Fd = γ G F k = γ G ( P + 0,25P cos 2ϕ ) Obr. 6 Rozložení rdiální složky zemního tlku - 3 -

4 4.1 PŘÍKLAD Č.1 PODDAJNÁ KONSTRUKCE ŠACHTY Jedná se o šchtu hlubokou 20m, průměr výrubu 4,0m. Zemin γ = 19 kn/m3, ϕ =25, c = 10 kp. Pro srovnání je uveden ktivní zemní tlk vypočtený dle vzthu: γ h K 2c(K ) 0,5. Obr. 7 Výsledné ztížení kruhové šchty zemním tlkem Obr. 8 Schém ztížení kruhové šchty v hloubce 20m (kp) - 4 -

5 4.1 PŘÍKLAD Č.2 TUHÁ KONSTRUKCE ŠACHTY Jedná se o stejnou šchtu jko v přípdě č.1, tzn. hloubk 20m, průměr výrubu 4,0m. Zemin γ = 19 kn/m3, ϕ =25, c = 10 kp. Pro srovnání je uveden klidový zemní tlk vypočtený dle vzthu: γ h K 0. Obr. 9 Schém ztížení kruhové šchty v hloubce 20m (kp) - 5 -

6 5 ZÁVĚR Šchty jsou nedílnou součástí podzemního stvitelství. Výstižné určení ztížení působícího n dnou konstrukci by mělo být zákldním předpokldem pro její bezpečný součsně hospodárný návrh. Prostorový zemní tlk působící n kruhové šchty je dimetrálně odlišný od rovinného zemního tlku. V uvedeném prvním příkldu je mximální hodnot rovinného zemního tlku zhrub 14 x větší, než při uvžování působení prostorového zemního tlku. V druhém uváděném příkldu je hodnot rovinného zemního tlku přibližně 3,5 x větší. N zákldě úspěšné spolupráce s firmou FINE s.r.o. byly tyto pozntky z oblsti působení prostorového zemního tlku n kruhové šchty implementovány do nového progrmu GEO5 Šcht, který by měl přispět k hospodárnějšímu návrhu tím ke snížení nákldů n cenu díl. 6. LITERATURA [1] Wlz, B., Pulsfort, M.: Rumliche Erddruck uf Schchtbuwerke in Abhngigkeit von der Wndverformung, Bergische Universitt Wuppertl, 1999 [2] Vlenci, T. T.: An experimentl study of the erth pressure distribution on cylindricl shfts, McGill University, Montrel, 2009 [3] ČSN : Zemní tlk n stvební konstrukce, 1990 [4] DIN 4085: Berechnung des Erddrucks, 1987 [5] Tobr, T., Meguid, M.: Distribution of ctive erth pressure on verticl shfts, Geo Hlifx, 2009 [6] Snášelová, K.: Hloubení vyztužování jm v extrémních podmínkách, ODIS VTEI pro uhelný průmysl, 1987 [7] Berezntzev, V.G: Erth pressure on the cylindricl retining wlls, Brussels conference 1958 on Erth pressure problems [8] Cheng, Y.M., nd Hu, Y.Y Active erth pressure on circulr shft lining obtined by simplified slip line solution with generl tngentil stress coefficient. Chinese Journl of Geotechnicl Engineering, 27 (1), [9] Link, H., Lutgendorf, H, Stoss, K.: Richtlinien zur Berechnung von Schchtuskleidungen in nicht stndfestem Gebirge, 1976 [10] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásdy nvrhování konstrukcí [11] Exner, K.: Hloubení jm, Vysoká škol báňská v Ostrvě, 1986 [12] [13] Dokumentce k progrmu GEO5 Šcht, FINE s.r.o., 2014 Ing. Michl Sedláček, Ph.D., ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6-6 -

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora Karel Matocha Petr Jonšta Ostrava 2013 Recenze: Ing. Ladislav Kander,

Více

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 12 ÍSLO 2/2003

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 12 ÍSLO 2/2003 STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 12 ÍSLO 2/2003 Navigace v dokumentu OBSAH Lenner, R. Vliv p ných náb desek na pr hyby komorových most 33 Jiránek, M. Svoboda, Z. Teplotní pole pod objekty s ventila ním systémem podlo

Více

SZOCS a, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ a, VELIČ a,b

SZOCS a, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ a, VELIČ a,b 7L-01 FLUORESCENCE MICROSCOPY OF BIOMOLECULES ON A SINGLE MOLECULE LEVEL MARTIN HOF J. Heyrovský Institute of Physicl Chemistry v.v.i., Acdemy of Sciences of the Czech Republic, Dolejškov 3, 182 23 Prgue

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ

BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ Pavel Šourek, Matouš Hilar 1 Úvod Obor podzemního stavitelství zažívá v posledních letech nebývalý rozvoj, který je způsobený rostoucí poptávkou po

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 Leden 2011 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 73 0035 Corrigendum ČSN EN 1991-4 (73 0035) Zatížení konstrukcí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

OBSAH AKTUALITY TEORIE A PRAXE OBČANSKÉ STAVBY DOPRAVNÍ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ. Zakládání 1 / 03 1

OBSAH AKTUALITY TEORIE A PRAXE OBČANSKÉ STAVBY DOPRAVNÍ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ. Zakládání 1 / 03 1 Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz Redakční rada:

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a Dříve užívané deterministické metody ověření spolehlivosti stavební konstrukce a tedy i jednoho jejího dílčího kritéria únosnosti konstrukce byly již pro praktické

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Zesílení obezdívky konstrukce primárního kolektoru tunelu v důsledku interakce s novou podzemní konstrukcí

Zesílení obezdívky konstrukce primárního kolektoru tunelu v důsledku interakce s novou podzemní konstrukcí Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2005/2006 Zesílení obezdívky konstrukce primárního kolektoru tunelu v důsledku interakce s novou podzemní

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více