Zaklá dá nístaveb I. Klasifikace zemin, Meznístavy, Plošné zá klady,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaklá dá nístaveb I. Klasifikace zemin, Meznístavy, Plošné zá klady,"

Transkript

1 Zaklá dá nístaveb I Klasifikace zemin, Meznístavy, Plošné zá klady,

2 Studijní literatura Masopust, J.: Speciá lnízaklá dá nístaveb 1. díl, AN CERM, s.r.o.brno, 2004 Masopust. J.: Vrtané piloty. Č eně k a Jež ek, Masopust, J.: Speciá lnízaklá dá nístaveb 2. díl, AN CERM, s.r.o.brno, ?

3 Studijní literatura Turček, P. a kol.: Zakládánístaveb. Jaga, Bratislava ISBN Weiglová, K., Glisníková, V., Masopust, J.: Mechanika zemin a zakládánístaveb. AN CERM, Brno ISBN

4 Geotechnické časopisy - české Zaklá dá nístaveb (Č asopis Zaklá dá ní staveb, a.s.) Geotechnika (Č asopis pro zaklá dá ní staveb, mechaniku zemin a inž enýrskou geologii)

5 PŘ EDMĚ T ZAKLÁ DÁ NÍ STAVEB Návrh a vytvoření základu, který spolehlivě přenese do zá kladové půdy zatíž eníze stavebníkonstrukce. Návrh stavební jámy, která musívytvořit vhodné podmínky pro budová nízá kladů a podzemníčá sti stavebníkonstrukce.

6 CHARAKTER NAUKY Zakládání staveb Postup při návrhu zakládání Ná vrh zá kladů je úloha inverzní k projektová nínadzemních konstrukcí. Nahrazování empirie vědeckými řeš eními Nehomogennícharakter zá kladové půdy komplikuje předpově ď jejího chová ní

7 Možná přesnost sondování - zemina neníhomogenníani u staveb šířky ca 10m. Ekonomie ná klady na zaklá dá nítvoříu pozemních staveb 4 až 20% celkové sumy, průmyslových staveb kolem 20%, u mostních staveb 40%, vodohospodá řské a dopravní stavby jsou nejná ročně jší.

8 Rychlost Riziko - ZS patřímezi obory spojené s velkým rizikem!!!! Tvůrč í riziko projekt, IG průzkum Společ enské riziko zá sah lidské ho faktoru, nedbalost, ná tlak

9 Inženýrsko-geologický průzkum základní úkoly Stabilita územístaveniště. Ú daje o uspořá dá nívrstev a vlastnostech zá kladových půd. Vliv podzemnívody na zá kladové pomě ry. Určenípotřebných podkladů pro zaklá dá ní v nepříznivých podmínká ch. Doporučeníoptimá lního způsobu založ enía zhodnoceníjeho vlivu na sousedníobjekty. Určenípodkladů pro výkop stavebníjá my. Posouzenívhodnosti staveniště -geotechnické kategorie.

10 Etapy geotechnického průzkumu Předběžný Podrobný Doplňující Cena průzkumu: ca 1 až 2% ceny stavby (bez teré nních odkryvných prací)

11 Průzkumné vrty Vzdálenost vrtů 20 až 40m (pro 2. GK) Hloubka vrtů pro ploš né základy ca 2 až 3 ná sobek kratšího rozmě ru ( do hl. aktivnízóny) Hloubka vrtů pro pilotové základy min do hl. 5 průmě rů pilot pod patu

12 Časté nedostatky IG průzkumu Neuskutečnění průzkumu Malý počet průzkumných vrtů Neúplný průzkum Nevhodné umístění průzkumných vrtů Nedostatečná hloubka průzkumných vrtů Nedostatečná hloubka průzkumných vrtů

13 Základová půda /Foundation soils/ Zemina je soustava minerá lních čá stic anebo organické hmoty ve formě zeminy, ně kdy organické ho původu, obsahuje různé množ stvívody a vzduchu(plynů) Hornina je přírodníshluk minerá lů, konsolidovaných či stmelených nebo jiným způsobem propojených do podoby materiá lu, který je obecně pevně jší nebo tuž šínež zemina

14 ČSN EN ISO ( )

15 Klasifikace zemin (Č SN ) /Classification of Soils/ Klasifikace zemin F zeminy jemnozrnné /fine soils/ F1-F8 S zeminy písčité /sandy soils/ S1-S5 G zeminy š těrkovité /gravelly soils/ G1- G5 Klasifikace hornin R skalníhorniny /rocks/

16 ČSN Základová půda pod ploš nými základy

17 % AREOMETR SÍTOVÁ NÍ KŘ IVKY ZRNITOSTI

18 TOJÚHELNÍKOVÝ DIAGRAM

19 Soudržné zeminy /Cohesive Jíly C /clay/ Soils/ Hlíny M /loam, silt/ Rozhodující vlastnosti vlhkost, konzistence, plasticita

20 Indexy I p, I c Index plasticity I p I p = w l w p w l je mez tekutosti (%) w p je mez plasticity (%) Stupeň konzistence I c w původní vlhkost

21 Nesoudržné zeminy /Noncohesive soils/ Písky /Sands/ Štěrky /Gravels/ Rozhodující vlastnosti pórovitost, ulehlost, číslo pórovitosti, zrnitost

22 Index relativní ulehlosti I d I d < 0,33 kypré písky I d = 0,33 až 0,67 středně ulehlé písky I d > 0,67 ulehlé písky

23 Pevnostní charakteristiky zemin /Shear strength characteristics of soils/

24 Totální parametry pevnosti c u (kpa) totá lníkoheze /cohesion/ φ u ( o ) totá lníúhel vnitřního tření /angle of internal friction/ Efektivní parametry pevnosti c ef (kpa) efektivníkoheze φ ef ( o ) efektivníúhel vnitřního tření

25 Deformační (přetvárné) charakteristiky /Deformation characteristics/ Edometrický modul přetvárnosti E oed (MPa) Modul přetvárnosti E def (MPa) Poissonovo číslo ν(1) Součinitel konsolidace c v (cm 2 s -1 )

26 KŘ IVKA STLAČITELNOSTI

27 Propustnost /Permeability/ Filtrační součinitel k (ms -1 ) Darcy: v = k. i kde v průsaková rychlost k filtrační součinitel i hydraulický spád

28 1.GK Eurocode 7 Geotechnické kategorie Malé, jednoduché konstrukce. Riziko ohrožení majetku a života je malé. Zná mé zá kladové pomě ry. Př.: Jedno až dvoupodlaž nídomy, max zatíž enív patě sloupu 250 kn nebo zdi 100kN/m založ ené na běžných typech plošných nebo pilotových zá kladů

29 2. GK Běžné typy kcí, bez abnormá lního rizika, rutinnípostupy pro polnía laboratorní zkoušky, ná vrh a prová dě ní. Př.: plošné zá klady, rošty, piloty, podzemní stě ny, výkopy, pilíře a opě ry mostů, zemní kotvy, ná sypy a zemníprá ce, tunely v tvrdých nerozpukaných zeminá ch

30 3. GK Velmi velké a neobvyklé konstrukce s abnormá lním rizikem nebo neobvyklé či výjimečně obtíž né zá kladové pomě ry nebo zatěžovacípodmínky a konstrukce ve vysoce seismických oblastech U 2. a 3. GK nutno stanovit charakteristické hodnoty zeminy výhradně na zá kladě polních nebo laboratorních zkoušek!!!!

31 Při ná vrhu zá kladů se postupuje podle složitosti zá kladových pomě rů, podle náročnosti konstrukcía podle stupně projektové přípravy. Podle zá sad 1. geotechnické kategorie se postupuje při předběžných hodnoceních staveniště a při předprojektové přípravě ve všech případech. Podle zá sad 2. a 3. geotechnické kategorie postupuje při definitivním ná vrhu zá kladů ve všech případech.

32 ČSN Základová půda pod ploš nými základy - GK

33 Mezní stavy 1. meznístav únosnost 2. meznístav sedá ní

34 Velké zatíž ení, které působína zá kladovou půdu, můž e vyvolat její porušenísmykem ve velké oblasti a ztrá tu únosnosti (I. skupina mezních stavů) nebo neúmě rné sedá ní(ii. skupina mezních stavů - použ itelnost). Deformace zá kladové půdy se přená šejízpě tně na stavebníkonstrukci, v níž mohou způsobit poruchy nebo zapříčinit jejíhavá rii. Takovým problé mům je nutno předchá zet sprá vným ná vrhem rozměrů zá kladové konstrukce.

35 1. Mezní stav únosnost /Ultimate l.s., Bearing Capacity/ Mezní únosnost je taková hodnota zatíž enízá kladové půdy, při jejímž překročeníby mě lo dojít k překročenípevnosti zá kladové půdy, vytvořenísmykových ploch a zaboření základu.

36 Podmínku stability zá kladové konstrukce můž eme vyjá dřit takto σ de R d kde Rd je výpočtová únosnost zá kladové půdy určená ze vztahu (kpa) R d = c d. N c. b c. s c. d c. i c. g c + γ 1. d. N d. b d. s d. d d. i d. g d + γ 2. b ef /2. N b. b b. s b. d b. i b. g b

37 výpoč tová soudržnost zá kladové půdy c d = c/γ mc (kpa) c γ mc = 2 je charakteristická hodnota soudrž nosti součinitel spolehlivosti pro soudrž nost

38 výpočtová hodnota úhlu vnitřního tření φ d φ γ mφ = φ/γ mφ je charakteristický úhel vnitřního tření součinitel spolehlivosti pro úhel vnitřního tření γ mφ je 1,5 pro φ = 0 až 12 o, γ mφ je φ/(φ-4) pro φ 12 o (φ d = φ 4)

39 Součinitelé spolehlivosti zá kladové půdy podle ENV (EC7) jsou udá vá ny pro různé zatěžovacísoubory podle tab. :. Souč initele spolehlivosti základové půdy podle ENV :2004 Př ípad Vlastnosti zemin tgj c ef c u s c (pevnost v tlaku) A 1,1 1,3 1,2 1,2 B 1,0 1,0 1,0 1,0 C 1,25 1,6 1,4 1,4

40 souč initelé únosnosti

41 souč initelé sklonu zá kladové spá ry, dle EC 7 b c = b d (1-b d )(N c tgφ d ) b c = 1-2α(2 + π) pro φ d = 0 b d = b b = (1-αtgφ d ) kde α je sklon zá kladové spá ry od vodorovné roviny

42 Souč initelé tvaru zá kladu dle Č SN d d Součinitelé tvaru základu podle EC7 pro s d a s b jsou stejné jako v české normě, lišíse součinitel s c, který se počítá ze vztahu

43 Souč initelé vlivu hloubky založení (dle Č SN , EC7 je neuvá dí)

44 Souč initelé vlivu šikmosti zatížení i c = i d = i b = (1 tgδ) 2 kde δje úhel odklonu výslednice sil od svislice

45 EC7 udá vá souč initele zohledňující šikmost zatížení způsobené horizontá lním zatíž ením H vztahy

46 Souč initelé vlivu šikmé ho teré nu (EC7) kde β je sklon teré nu

47 Ú nosnost zá kladové půdy tvořené R d = σ c /r.p horninami R d σ c r p je výpočtová únosnost (MPa) výpočtová pevnost horniny v prosté m tlaku (MPa) součinitel kvality skalníhorniny součinitel hustoty diskontinuit

48 Při šikmé m zatíž eníje nutné prové st i posouzenípro kluznou plochu v rovině vodorovné zá kladové spá ry dle vzorce R dh A ef = V de tgφ d + c d A ef + S pd R dh A ef H de kde R dh je výpočtová únosnost zá kladové spá ry ve vodorovné m smě ru S pd vodorovná výpočtová slož ka zemního odporu uvaž ovaná na výšku kce

49 Posouzení základu podle 1. skupiny mezních stavů mezní stav únosnosti 1) pro 1. geotechnickou kategorii σ ds R dt kde σ ds je provozníkontaktnínapě tí v zá kladové spá ře vyvolané R dt tabulková výpočtová únosnost

50 2) pro 2. geotechnickou kategorii σ de R d kde σ de je extré mníkontaktnínapě tí v zá kladové spá ře R d svislá výpočtová únosnost R dh A ef H de kde R dh je výpočtová únosnost ve vodorovné m smě ru H de vodorovná slož ka extré mního výpočtové ho zatíž ení

51 3) pro 3. geotechnickou kategorii σ de R d kde σ de je extré mníkontaktnínapě tí R d svislá výpočtová únosnost R dh A ef H de Nutno použít průkazné charakteristiky zemin z laboratorních a in situ zkoušek!!!!!

52 2. Mezní stav použitelnosti (sedání) /Serviceability Limit State, Settlement/ Konečné sedání s je dané součtem třech samostatných slož ek s = s z + s k + s s kde s z je sedá nípočá teční s k je sedá níkonsolidační s s je sedá nísekundá rní

53 Poč á teč ní sedá ní vzniká v průbě hu zatěžová ní zeminy, kdy se tlak vody v pórech nezmenšuje a svislá deformace nastá vá vlivem roztlačová ní zeminy do strany. Konsolidač ní (primá rní) sedá ní je důsledkem vytlačová nívody z pórů zeminy, je zá vislé na čase a při konstantním zatíž eníkončíztrá tou pórové ho tlaku. Sekundá rní sedá ní je způsobeno dotvarová ním(creepem) při konstantním napě tí bez přírůstku pórové ho tlaku.

54 ČSN σ zi m i σ ori E oedi E defi β n je svislé napětí od přitížení uprostřed vrstvy h opravný součinitel (viz tab.) originální (geostatické) napětí uprostřed vrstvy h edometrický modul modul přetvárnosti součinitel převodu počet uvažovaných vrstev

55 ENV :2004(EC7) počítá s mé ně dokonalým postupem pomocíteorie pruž nosti a sedá níz rovnice kde σ ol je přitíž ení(nebo kontaktníprovoznínapě tí) b šířka zá kladu f součinitel zohledňujícítvar a rozmě ry zá kladu, promě nlivost stlačitelnosti s hloubkou, Poissonovo číslo E m Youngův modul pruž nosti

56 Součinitel f je mož né vyjá dřit vztahem f = (1-ν 2 )F 1 F 2 a dílčísoučinitele F 1 a F 2 určit z grafu (νje Poissonovo číslo).

57 Součinitelé F1 a F2 (Janbu, 1956) pro výpočet sedání

58 Posouzení základů na 2. mezní stav 1) pro 1. geotechnickou kategorii Pro 1. GK se meznístav použ itelnosti neposuzuje 2) pro 2. geotechnickou kategorii s s m,lim kde s s m, lim je sednutíuvaž ované ho bodu limitníhodnota sednutí

59 Limitníhodnoty sednutívytvá řejí přiměřené zá ruky, ž e stavebníkonstrukce budou plnit své funkce bez poruch. Evropská norma uvá dípro konstrukce s izolovanými zá klady přijatelnou hodnotu celkové ho průmě rné ho sedá nís lim = 50mm. Pro bezporuchovou funkci stavební konstrukce je velmi důlež ité, aby i nerovnoměrné sedá nínebylo vě tšínež jsou limitníhodnoty

60 Podle EC7 je nejpřísně jší pož adavek na nerovnomě rné sednutídaný hodnotou 0,0005, obvykle akceptovatelný 0,002, hodnota 0,0067 je už nebezpečná, souvisís dosaž ením mezního stavu použ itelnosti. Podmínka předpoklá dá tři druhy nerovnomě rné ho sedá ní, které můž e způsobit průhyb ( s/l), úhlové přetvoření ( s/l) nebo naklonění ( s/b).

61 DRUHY NEROVNOMĚ RNÉHO SEDNUTÍ a) relativní průhyb, b) úhlové přetvoření, c) naklonění

62 3) pro 3. geotechnickou kategorii Postup je obdobný jako u 2.GK, plošné zá klady se navrhujína zá kladě teorie mezních stavů, výpočtové charakteristiky je však nutno určit pomocízkoušek zemin v místě budoucího staveniště. Východisko tvořívýbě rové průmě ry údajů. Z vybraných souborů lze vyloučit ty údaje, které nevyhovujígrubbsovu testu odlehlých pozorová ní, ze zbytku se určíaritmetický průmě r.

63 Pokud je sedá nívýznamným faktorem pro bezporuchovou funkci stavby, je nutno průběh sedání měřit, zejmé na pak jeho nerovnomě rné slož ky!!!

64 Č asový průbě h sedá nís t = f (t) můž eme stanovit pomocíkonečné ho sednutís a stupně konsolidace U, platís t = U s. Stupeň konsolidace U lze stanovit pomocí č asové ho faktoru T

65 Hloubka založení d Hloubka založ eníd je hloubka zá kladové spá ry pod nejniž ším bodem územíu zá kladu. Při jejím stanoveníje třeba vzít v úvahu konstrukč ní důvody (charakter objektu, vliv sousedních zá kladů apod.), geologické poměry (únosnost a stlačitelnost zemin, úroveň hladiny podzemní vody) a klimatické vlivy (promrzá ní, vysychá ní).

66 Pro posouzenízá kladů podle I. skupiny mezních stavů se uvaž uje hloubka založ eníjako minimá lnísvislá vzdá lenost mezi zá kladovou spá rou a upraveným povrchem území, podle II. skupiny mezních stavů se hloubka založ ení zpravidla uvaž uje jako svislá vzdá lenost mezi zá kladovou spá rou a původním povrchem území.

67 Z hlediska promrzání se stanovínejmenší hloubka založ eníd takto (Č SN ): u definitivních staveb založ ených na zeminá ch je nutno zá kladovou spá ru volit pod zá mrznou hloubkou, tj. nejmé ně 0,8 m pod upraveným povrchem území u zá kladů na zeminá ch chrá ně ných proti promrzá nía u provizorních konstrukcí můž e být hloubka zá kladové spá ry menší, nejmé ně však 0, 4 m v případech, kdy základová půda může vysychat, se stanovíu jemnozrnných zemin třídy F7 a F8 nejmenší hloubka založ ení1,6 m!!!!!! Vysychá nízá kladové půdy způsobené vegetací(sá ním kořenů stromů) se řešíindividuá lně

68 ŠIKMÝ TERÉN PODSKLEPENÝ OBJEKT d 1 geologické hledisko d 2 klimatický vliv d 3 1. MS d 1 pro 2. MS d 2 pro 1. MS

69 Zatížení Zatíž ení, která se ze stavebníkonstrukce přená šejído zá kladové půdy, můž eme z hlediska času jejich působenírozdě lit na stálá a občasná. Stálá zatížení jsou dá na tíhou všech trvalých čá stí stavebních konstrukcí nosných stě n, sloupů, stropů, podlah, příček, omítek apod. Stálý vodnía zemnítlak. Občasná zatížení mohou působit dlouhodobě (např. dočasné příčky, zařízení, skladované materiá ly apod.) nebo krá tkodobě (např. osoby, ná bytek, sníh, vítr, ná mraza), případně mimořá dně (např. účinky země třesení, výbuchů, havá riív technologické m procesu, nerovnomě rné sedání, atd.).

70 Normové a výpočtové zatíž ení Normové zatížení V n je zá kladní charakteristikou zatíž ení, z níž se odvozují hodnoty použ ívané při výpočtu. V běžných případech jej lze určit podle Č SN Zatíž enístavebních konstrukcí. Pro předběžné výpočty (úvahy o způsobech založ enístavby) lze použ ít orientační hodnota zatížení 10kN/m 2 pro jedno podlaž í.

71 Výpočtové zatížení V d se stanoví: V d = γ f. V n. Součinitel zatíž enívyjadřuje nepříznivé odchylky ve srovná nís normovými hodnotami. Eurocode 7 zavá dídílčí součinitele zatíž enío rozsahu 0,9 až 1,5. Zohledňuje stá lá a občasná zatíž ení, jejich nepříznivé a příznivé, destabilizačnínebo stabilizačníúčinky, i soubory pro různé postupy navrhová ní.

72 Extré mnía provoznízatíž ení Extrémní výpočtové zatíž ení V de představuje nepříznivé přetíž eníkonstrukce a vzniká ze stá lých zatíž ení, občasných dlouhodobých a krá tkodobých zatíž ení, případně i z mimořá dných zatíž ení. Je třeba počítat s reá lnými kombinacemi krá tkodobých a mimořá dných účinků, které v EC 7 vystihuje součinitel γ Q. Výpoč tové extré mní kontaktní napětí σ de = V de /A ef = γ Q V n /A ef

73 Provozní výpočtové zatíž enív ds odpovídá běžnému trvalé mu nebo opakované mu zatíž enía vzniká ze stá lých a občasných dlouhodobých zatíž ení, které v EC7 vystihuje součinitel γ G. Z krá tkodobých zatíž eníse berou v úvahu jen pravidelně se opakujícízatíž ení. Výpoč tové provozní kontaktní napětí σ ds = V ds /A = γ G V n /A

74 Základové patky /Footings, Single Foundations, Pads, Column Foundation/

75 Základové pásy /Strip Foundations, Wall Found., Continuous Foundations/ l/b > 6 Navrhujeme je zejména v těchto případech: Zá kladové patky nelze navrhnout s ohledem na nízkou únosnost zá kladové půdy. Zá kladový pá s je výhodně jší než patka z hlediska spotřeby betonu, obzvlá ště při malé vzdá lenosti sloupů. Jde o zá klad pod průběžnou stě nou. Tuhé ho zá kladové ho pasu je využ ito ke zmenšení nerovnomě rné ho sedá nínebo ve vzá jemné ho pootá čení prvků citlivé konstrukce. Je nutno zajistit vodorovnou tuhost zá kladů (sesuvná oblast, poddolované území).

76 MONOLITICKÉ ZÁ KLADOVÉ PASY

77

78 Základové roš ty /Foundation Rafts, Grillages/ Základový roš t je soustava pravoúhle se kříž ících zá kladových pasů, která podepírá konstrukci. Vytvá řívodorovně tuhou konstrukci v úrovni zá kladové spá ry, která je výhodná při zaklá dá nív obtížných podmínkách (zaklá dá nína má lo únosných zeminá ch, poddolované m nebo svá ž livé m území) nebo k přená šenívelkých zatíž enído podlož í. Zá kladový rošt také účinně snižuje rozdíly v sedání u tuhých skeletových nadzá kladových konstrukcí

79 Základové desky / Foundation Slabs, Plate Foundations/ Ú činné vodorovné ztuž eníobjektu v úrovni zá kladové spá ry. Sníž eníkontaktního napě típři zaklá dá nína má lo únosné půdě. Plošné sníž enínerovnomě rné ho sedá nía vzá jemné ho pootá čenísvislých prvků konstrukce na má lo únosné m podlož í. Souvislá tuhá konstrukce desky umožňuje provedení celoplošné ochrany suteré nních prostor proti podzemní vodě. Jednoduché bedně nía velkoplošná betoná ž s účinným bedně ním.

80 Tloušťka zá kladových desek zá visína typu konstrukce a na zá kladových pomě rech. Tenké základové desky lze navrhnout pod nosné stě ny při zaklá dá nína únosné m podlož í, obvykle postačítloušťka vlastnídesky 0,20 až 0,35 m. Tlusté základové desky se navrhujípro vě tší zatíž enía na mé ně únosné zá kladové půdě. U pozemních staveb bývá jejich tloušťka 0,4 až 1,4 m, u průmyslových a zvlá ště vodních staveb bývá až několik metrů.

81 ZÁ KLADOVÉ DESKY

82 f- deska kazetová

83 Příklad založ enístavby na ž elezobetonové desce

84 Prostorové základové konstrukce Prstencové nebo skořepinové zá klady představují zvlá štnítyp plošných zá kladů, které mohou v jednotlivé m případě nahradit vhodným způsobem dosud uvedené druhy plošných zá kladů Prstencové zá klady se navrhujína dostatečně únosných zeminá ch u objektů s výraznými klopnými účinky momentů a vodorovných sil v zá kladové spá ře. Skořepinové zá klady se na rozdíl od prstencových zá kladů uplatnízejmé na na mé ně únosných zeminá ch, protož e umožňujírozná šenízatíž enína celou plochu kontaktníspá ry.

85 Zakládání staveb okruhy otázek 1. část 1. Zá kladníúkoly inž enýrsko-geologické ho (IG) průzkumu 2. Metody IG průzkumu pro potřeby zaklá dá nístaveb 3. Zvlá štnosti nauky Zaklá dá nístaveb (rizika.) 4. Zá kladníklasifikace zemin a hornin dle Č SN (F, S, G, R) 5. Jemnozrnné (soudrž né ) zeminy jejich nejdůlež itě jší vlastnosti (I p, I c ) 6. Hrubozrnné (nesoudrž né ) zeminy jejich nejdůlež itě jší vlastnosti (I d ) 7. Pevnostnícharakteristiky zemin 8. Přetvá rné charakteristiky zemin 9. Propustnost zemin 10. Geotechnické kategorie (Č SN , EC7)

86 11. Geotechnické kategorie a ná vrh zá kladů meznístav dle Č SN a EC meznístav dle Č SN a EC Nerovnomě rná slož ka sedá ní 15. Č asový průbě h sedá ní 16. Co je to hloubka založ eníd 17. Hloubka založ enípro 1. a 2. meznístav 18. Hloubka založ enív objemově nestá lých zeminá ch 19. Trvalé a občasné zatíž enízá kladových kcí 20. Extré mnía provozníkontaktnízatíž ení 21. Druhy plošných zá kladů. Použ ití 22. Výhody a nevýhody jednotlivých typů plošných zá kladů

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník Zemina jako trojfázové prostedí Pevná fáze zeminy 1. Vznik zemin (zvtrávání, transport, sedimentace) 2. Zeminy normáln konsolidované a pekonsolidované

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2

Více

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy Sedání Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy vytěsnění vody z pórů přemístění zrn zeminy deformace zrn zeminy Zakládání

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) Pozn.: Směrné normové charakteristiky (tab. 1.1, 1.2, 1.3) noste s sebou na všechna cvičení. 1. Odběr a příprava vzorků. Fyzikálně-indexové

Více

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY ZEMNÍ KONSTRUKCE LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY 1 METODY: - použitím vzorového řešení - odborným odhadem -výpočtem - experimentální modely -observační metoda 2 - výpočet Geotechnické kategorie:

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Konsolidace zemin

Více

Bratislava Rača Trnava

Bratislava Rača Trnava MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ Bratislava Rača Trnava UČS S 06 Pezinok Šenkvice ŠENKVICKÁ PRELOŽKA Kristina Nachtneblová LOKALIZACE STAVBY PEZINOK-ŠENKVICE SITUACE GEOLOGICKÉ POMĚRY Kvartér (horní část)

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

Inženýrskémanuály. Díl2

Inženýrskémanuály. Díl2 Inženýrskémanuály Díl2 Inženýrské manuály pro programy GEO5 Díl 2 Kapitoly 1-12 naleznete v Inženýrském manuálu - Díl 1 Kapitola 13. Pilotové základy úvod... 2 Kapitola 14. Výpočet svislé únosnosti osamělé

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR, ZSE ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV PNE 34 8211 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ REŠERŠE Mgr. Martin Schreiber

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Technická zpráva ke konstrukční části:

Technická zpráva ke konstrukční části: Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a dále zjistit průběhy vnitřních sil pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

Proudění podzemní vody

Proudění podzemní vody Podpovrchová voda krystalická a strukturní voda vázaná fyzikálně-chemicky adsorpční vázaná molekulárními silami na povrchu částic hygroskopická (pevně vázaná) obalová (volně vázaná) volná voda kapilární

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV Ing. Libor Mařík, ILF Consulting Engineers, s. r. o. 1 ÚVOD Příspěvek pojednává o technickém řešení

Více

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín poruchy v komunikaci závěrečná zpráva Číslo úkolu : 2006 037 Účel : inženýrsko - geologický průzkum Etapa : jednoetapový Odběratel : Ing. I. Sauer - INGPLAN

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

Tematické okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám DIDC

Tematické okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám DIDC LINIOVÉ DOPRAVNÍ STAVBY (STAVBY KOLEJOVÉ DOPRAVY) 1. Navrhování železniční trasy (geometrické parametry koleje, vozidlo a kolej, průjezdný průřez, trasování) 2. Navrhování tělesa železničního spodku (navrhování

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring stavebních jam doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, ústav pozemních komunikací e-mail.stehlik.d@fce.vutbr.cz

Více

Technický list na p nový polystyren EPS 100F Fasádní - STYROTRADE

Technický list na p nový polystyren EPS 100F Fasádní - STYROTRADE Technický list na p nový polystyren EPS 100F Fasádní - STYROTRADE Sou initel tepelné vodivosti 0,037 Odchylka tlou ky T T2 L2 W2 S2 P4 ±3 mm Pevnost v ohybu BS BS 150 CS(10)100 - Pevnost v tahu TR TR 150

Více

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI OSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI OSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš, RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, L. Podéště 1758, 708 00 Ostrava Poruba tel.: 597 321 944, fax: 597 321 943, e mail: josef.aldorf@vsb.cz

Více

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům. Zak. č.: 10060. Zpracovatel: Jakub Horna

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům. Zak. č.: 10060. Zpracovatel: Jakub Horna Kainarova 54 616 00 Brno Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz WWW: www.balun.cz Zpráva o IG průzkumu Akce: Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 Obsah 1. POPIS APLIKACE... 3 1.1. Pracovní prostředí programu... 3 1.2. Práce se soubory... 4 1.3. Základní nástrojová lišta... 4 2. ZADÁVANÍ HODNOT VSTUPNÍCH

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Návrh rozměrů plošného základu

Návrh rozměrů plošného základu Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 02/2016 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patk Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak lze jednoduše a ektivně navrhnout železobetonovou

Více

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Nedvědice - Bořínov - mosty. Zak. č.: 10224. Ing. Antonín Pechal, CSc. Zpracovatel: Jakub Horna

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Nedvědice - Bořínov - mosty. Zak. č.: 10224. Ing. Antonín Pechal, CSc. Zpracovatel: Jakub Horna Kainarova 54 616 00 Brno Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz WWW: www.balun.cz Zpráva o IG průzkumu Akce: Nedvědice - Bořínov - mosty Zak. č.: 10224

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Podzemní voda cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila 11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 Zásobníky - na sypké materiály bunkry sila Nádrže Plynojemy - na tekuté materiály - na plyny nízkotlaké (

Více

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi).

Více

VLASTNOSTI PILÍŘŮ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE PRO SANACI ZÁKLADOVÉHO PODLOŽÍ NÁDRŽE NA ROPU

VLASTNOSTI PILÍŘŮ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE PRO SANACI ZÁKLADOVÉHO PODLOŽÍ NÁDRŽE NA ROPU VLASTNOSTI PILÍŘŮ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE PRO SANACI ZÁKLADOVÉHO PODLOŽÍ NÁDRŽE NA ROPU Ing. Jiří Pechman Amberg Engineering Brno a.s. 1. Parametry deformací Nadzemní uskladňovací nádrže na ropu, řešené jako

Více

Mechanika hornin. Přednáška 3. Klasifikace hornin

Mechanika hornin. Přednáška 3. Klasifikace hornin Mechanika hornin Přednáška 3 Klasifikace hornin Mechanika hornin - přednáška 3 1 HORNINOVÝ MASIV Část zemské kůry vzniklá horotvornou činností (soubor hornin) Vzhledem k rozrušení diskontinuitami (plochami

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

M A T E S K Á Š K O L A Ž E L E Š I C E

M A T E S K Á Š K O L A Ž E L E Š I C E M A T E S K Á Š K O L A Ž E L E Š I C E DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ T E C H N I C K Á Z P R Á V A Investor Obec Želešice Místo stavby Želešice Hlavní projektant OMNIA projekt, s.r.o. Brno Stupe dokumentace

Více

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26 Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1 Evidenční údaje...2 1.2 Podklady pro výpočet...2 1.3 Použitá literatura...2 1.4 Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce...2 1.5 Předmět statického výpočtu...3

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením

Více

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990 Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990 Zatížení konstrukcí obecná Podle EN-1991-1-1 Přednášející: prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. VUT Brno, Fakulta Stavební Zásady navrhování konstrukcí

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Téma: Plošné základy POS 1

Téma: Plošné základy POS 1 Téma: Plošné základy POS 1 Vypracoval: Ing. Josef Charamza TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN E VR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Základní rozdělení Rozdělení podle

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH ZALOŽENÍ ATLETICKÉHO STADIONU V PLZNI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH ZALOŽENÍ ATLETICKÉHO STADIONU V PLZNI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEOTECHNIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF NÁVRH ZALOŽENÍ ATLETICKÉHO STADIONU V PLZNI PROPOSAL FOR THE ESTABLISHMENT

Více

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú.

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. Beroun Identifikační údaje stavby a stavebníka Místo stavby k.ú. Beroun, parc.č. 1410/121

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

Paměťové relé RPK 700.

Paměťové relé RPK 700. Pamě t'ovárelé RPK 700 bistabilní s mechanickou vazbou, pro stejnosmě rné nebo střídavé ovládací napě tí Charakteristické vlastnosti - univerzá lní spínací paměť ový prvek vhodný zejména pro použ ití v

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

GEOSTATICKÉ NAPĚTÍ 1. CELKOVÉ NAPĚTÍ (TOTAL STRESS) 1.1 CELKOVÉ NAPĚTÍ V HOMOGENNÍ ZEMINĚ (TOTAL STRESS IN HOMOGENEOUS SOIL)

GEOSTATICKÉ NAPĚTÍ 1. CELKOVÉ NAPĚTÍ (TOTAL STRESS) 1.1 CELKOVÉ NAPĚTÍ V HOMOGENNÍ ZEMINĚ (TOTAL STRESS IN HOMOGENEOUS SOIL) GEOSTATICKÉ NAPĚTÍ 1. CELKOVÉ NAPĚTÍ (TOTAL STRESS) Celkové napětí je svislé napětí působící na bod pod povrchem terénu v důsledku tíhy všecho, co leží nad ním (tj. skelet, voda a zetížení povrchu). Počítá

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP-76 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Část A Zásady geotechnického průzkumu Schváleno : MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze

Více

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Pozemní stavitelství Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená literatura Matoušková,D. Pozemní stavitelství I., VUT Brno, 1993, Matoušková,D. Pozemní stavitelství II.,VUT

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více