Zaklá dá nístaveb I. Klasifikace zemin, Meznístavy, Plošné zá klady,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaklá dá nístaveb I. Klasifikace zemin, Meznístavy, Plošné zá klady,"

Transkript

1 Zaklá dá nístaveb I Klasifikace zemin, Meznístavy, Plošné zá klady,

2 Studijní literatura Masopust, J.: Speciá lnízaklá dá nístaveb 1. díl, AN CERM, s.r.o.brno, 2004 Masopust. J.: Vrtané piloty. Č eně k a Jež ek, Masopust, J.: Speciá lnízaklá dá nístaveb 2. díl, AN CERM, s.r.o.brno, ?

3 Studijní literatura Turček, P. a kol.: Zakládánístaveb. Jaga, Bratislava ISBN Weiglová, K., Glisníková, V., Masopust, J.: Mechanika zemin a zakládánístaveb. AN CERM, Brno ISBN

4 Geotechnické časopisy - české Zaklá dá nístaveb (Č asopis Zaklá dá ní staveb, a.s.) Geotechnika (Č asopis pro zaklá dá ní staveb, mechaniku zemin a inž enýrskou geologii)

5 PŘ EDMĚ T ZAKLÁ DÁ NÍ STAVEB Návrh a vytvoření základu, který spolehlivě přenese do zá kladové půdy zatíž eníze stavebníkonstrukce. Návrh stavební jámy, která musívytvořit vhodné podmínky pro budová nízá kladů a podzemníčá sti stavebníkonstrukce.

6 CHARAKTER NAUKY Zakládání staveb Postup při návrhu zakládání Ná vrh zá kladů je úloha inverzní k projektová nínadzemních konstrukcí. Nahrazování empirie vědeckými řeš eními Nehomogennícharakter zá kladové půdy komplikuje předpově ď jejího chová ní

7 Možná přesnost sondování - zemina neníhomogenníani u staveb šířky ca 10m. Ekonomie ná klady na zaklá dá nítvoříu pozemních staveb 4 až 20% celkové sumy, průmyslových staveb kolem 20%, u mostních staveb 40%, vodohospodá řské a dopravní stavby jsou nejná ročně jší.

8 Rychlost Riziko - ZS patřímezi obory spojené s velkým rizikem!!!! Tvůrč í riziko projekt, IG průzkum Společ enské riziko zá sah lidské ho faktoru, nedbalost, ná tlak

9 Inženýrsko-geologický průzkum základní úkoly Stabilita územístaveniště. Ú daje o uspořá dá nívrstev a vlastnostech zá kladových půd. Vliv podzemnívody na zá kladové pomě ry. Určenípotřebných podkladů pro zaklá dá ní v nepříznivých podmínká ch. Doporučeníoptimá lního způsobu založ enía zhodnoceníjeho vlivu na sousedníobjekty. Určenípodkladů pro výkop stavebníjá my. Posouzenívhodnosti staveniště -geotechnické kategorie.

10 Etapy geotechnického průzkumu Předběžný Podrobný Doplňující Cena průzkumu: ca 1 až 2% ceny stavby (bez teré nních odkryvných prací)

11 Průzkumné vrty Vzdálenost vrtů 20 až 40m (pro 2. GK) Hloubka vrtů pro ploš né základy ca 2 až 3 ná sobek kratšího rozmě ru ( do hl. aktivnízóny) Hloubka vrtů pro pilotové základy min do hl. 5 průmě rů pilot pod patu

12 Časté nedostatky IG průzkumu Neuskutečnění průzkumu Malý počet průzkumných vrtů Neúplný průzkum Nevhodné umístění průzkumných vrtů Nedostatečná hloubka průzkumných vrtů Nedostatečná hloubka průzkumných vrtů

13 Základová půda /Foundation soils/ Zemina je soustava minerá lních čá stic anebo organické hmoty ve formě zeminy, ně kdy organické ho původu, obsahuje různé množ stvívody a vzduchu(plynů) Hornina je přírodníshluk minerá lů, konsolidovaných či stmelených nebo jiným způsobem propojených do podoby materiá lu, který je obecně pevně jší nebo tuž šínež zemina

14 ČSN EN ISO ( )

15 Klasifikace zemin (Č SN ) /Classification of Soils/ Klasifikace zemin F zeminy jemnozrnné /fine soils/ F1-F8 S zeminy písčité /sandy soils/ S1-S5 G zeminy š těrkovité /gravelly soils/ G1- G5 Klasifikace hornin R skalníhorniny /rocks/

16 ČSN Základová půda pod ploš nými základy

17 % AREOMETR SÍTOVÁ NÍ KŘ IVKY ZRNITOSTI

18 TOJÚHELNÍKOVÝ DIAGRAM

19 Soudržné zeminy /Cohesive Jíly C /clay/ Soils/ Hlíny M /loam, silt/ Rozhodující vlastnosti vlhkost, konzistence, plasticita

20 Indexy I p, I c Index plasticity I p I p = w l w p w l je mez tekutosti (%) w p je mez plasticity (%) Stupeň konzistence I c w původní vlhkost

21 Nesoudržné zeminy /Noncohesive soils/ Písky /Sands/ Štěrky /Gravels/ Rozhodující vlastnosti pórovitost, ulehlost, číslo pórovitosti, zrnitost

22 Index relativní ulehlosti I d I d < 0,33 kypré písky I d = 0,33 až 0,67 středně ulehlé písky I d > 0,67 ulehlé písky

23 Pevnostní charakteristiky zemin /Shear strength characteristics of soils/

24 Totální parametry pevnosti c u (kpa) totá lníkoheze /cohesion/ φ u ( o ) totá lníúhel vnitřního tření /angle of internal friction/ Efektivní parametry pevnosti c ef (kpa) efektivníkoheze φ ef ( o ) efektivníúhel vnitřního tření

25 Deformační (přetvárné) charakteristiky /Deformation characteristics/ Edometrický modul přetvárnosti E oed (MPa) Modul přetvárnosti E def (MPa) Poissonovo číslo ν(1) Součinitel konsolidace c v (cm 2 s -1 )

26 KŘ IVKA STLAČITELNOSTI

27 Propustnost /Permeability/ Filtrační součinitel k (ms -1 ) Darcy: v = k. i kde v průsaková rychlost k filtrační součinitel i hydraulický spád

28 1.GK Eurocode 7 Geotechnické kategorie Malé, jednoduché konstrukce. Riziko ohrožení majetku a života je malé. Zná mé zá kladové pomě ry. Př.: Jedno až dvoupodlaž nídomy, max zatíž enív patě sloupu 250 kn nebo zdi 100kN/m založ ené na běžných typech plošných nebo pilotových zá kladů

29 2. GK Běžné typy kcí, bez abnormá lního rizika, rutinnípostupy pro polnía laboratorní zkoušky, ná vrh a prová dě ní. Př.: plošné zá klady, rošty, piloty, podzemní stě ny, výkopy, pilíře a opě ry mostů, zemní kotvy, ná sypy a zemníprá ce, tunely v tvrdých nerozpukaných zeminá ch

30 3. GK Velmi velké a neobvyklé konstrukce s abnormá lním rizikem nebo neobvyklé či výjimečně obtíž né zá kladové pomě ry nebo zatěžovacípodmínky a konstrukce ve vysoce seismických oblastech U 2. a 3. GK nutno stanovit charakteristické hodnoty zeminy výhradně na zá kladě polních nebo laboratorních zkoušek!!!!

31 Při ná vrhu zá kladů se postupuje podle složitosti zá kladových pomě rů, podle náročnosti konstrukcía podle stupně projektové přípravy. Podle zá sad 1. geotechnické kategorie se postupuje při předběžných hodnoceních staveniště a při předprojektové přípravě ve všech případech. Podle zá sad 2. a 3. geotechnické kategorie postupuje při definitivním ná vrhu zá kladů ve všech případech.

32 ČSN Základová půda pod ploš nými základy - GK

33 Mezní stavy 1. meznístav únosnost 2. meznístav sedá ní

34 Velké zatíž ení, které působína zá kladovou půdu, můž e vyvolat její porušenísmykem ve velké oblasti a ztrá tu únosnosti (I. skupina mezních stavů) nebo neúmě rné sedá ní(ii. skupina mezních stavů - použ itelnost). Deformace zá kladové půdy se přená šejízpě tně na stavebníkonstrukci, v níž mohou způsobit poruchy nebo zapříčinit jejíhavá rii. Takovým problé mům je nutno předchá zet sprá vným ná vrhem rozměrů zá kladové konstrukce.

35 1. Mezní stav únosnost /Ultimate l.s., Bearing Capacity/ Mezní únosnost je taková hodnota zatíž enízá kladové půdy, při jejímž překročeníby mě lo dojít k překročenípevnosti zá kladové půdy, vytvořenísmykových ploch a zaboření základu.

36 Podmínku stability zá kladové konstrukce můž eme vyjá dřit takto σ de R d kde Rd je výpočtová únosnost zá kladové půdy určená ze vztahu (kpa) R d = c d. N c. b c. s c. d c. i c. g c + γ 1. d. N d. b d. s d. d d. i d. g d + γ 2. b ef /2. N b. b b. s b. d b. i b. g b

37 výpoč tová soudržnost zá kladové půdy c d = c/γ mc (kpa) c γ mc = 2 je charakteristická hodnota soudrž nosti součinitel spolehlivosti pro soudrž nost

38 výpočtová hodnota úhlu vnitřního tření φ d φ γ mφ = φ/γ mφ je charakteristický úhel vnitřního tření součinitel spolehlivosti pro úhel vnitřního tření γ mφ je 1,5 pro φ = 0 až 12 o, γ mφ je φ/(φ-4) pro φ 12 o (φ d = φ 4)

39 Součinitelé spolehlivosti zá kladové půdy podle ENV (EC7) jsou udá vá ny pro různé zatěžovacísoubory podle tab. :. Souč initele spolehlivosti základové půdy podle ENV :2004 Př ípad Vlastnosti zemin tgj c ef c u s c (pevnost v tlaku) A 1,1 1,3 1,2 1,2 B 1,0 1,0 1,0 1,0 C 1,25 1,6 1,4 1,4

40 souč initelé únosnosti

41 souč initelé sklonu zá kladové spá ry, dle EC 7 b c = b d (1-b d )(N c tgφ d ) b c = 1-2α(2 + π) pro φ d = 0 b d = b b = (1-αtgφ d ) kde α je sklon zá kladové spá ry od vodorovné roviny

42 Souč initelé tvaru zá kladu dle Č SN d d Součinitelé tvaru základu podle EC7 pro s d a s b jsou stejné jako v české normě, lišíse součinitel s c, který se počítá ze vztahu

43 Souč initelé vlivu hloubky založení (dle Č SN , EC7 je neuvá dí)

44 Souč initelé vlivu šikmosti zatížení i c = i d = i b = (1 tgδ) 2 kde δje úhel odklonu výslednice sil od svislice

45 EC7 udá vá souč initele zohledňující šikmost zatížení způsobené horizontá lním zatíž ením H vztahy

46 Souč initelé vlivu šikmé ho teré nu (EC7) kde β je sklon teré nu

47 Ú nosnost zá kladové půdy tvořené R d = σ c /r.p horninami R d σ c r p je výpočtová únosnost (MPa) výpočtová pevnost horniny v prosté m tlaku (MPa) součinitel kvality skalníhorniny součinitel hustoty diskontinuit

48 Při šikmé m zatíž eníje nutné prové st i posouzenípro kluznou plochu v rovině vodorovné zá kladové spá ry dle vzorce R dh A ef = V de tgφ d + c d A ef + S pd R dh A ef H de kde R dh je výpočtová únosnost zá kladové spá ry ve vodorovné m smě ru S pd vodorovná výpočtová slož ka zemního odporu uvaž ovaná na výšku kce

49 Posouzení základu podle 1. skupiny mezních stavů mezní stav únosnosti 1) pro 1. geotechnickou kategorii σ ds R dt kde σ ds je provozníkontaktnínapě tí v zá kladové spá ře vyvolané R dt tabulková výpočtová únosnost

50 2) pro 2. geotechnickou kategorii σ de R d kde σ de je extré mníkontaktnínapě tí v zá kladové spá ře R d svislá výpočtová únosnost R dh A ef H de kde R dh je výpočtová únosnost ve vodorovné m smě ru H de vodorovná slož ka extré mního výpočtové ho zatíž ení

51 3) pro 3. geotechnickou kategorii σ de R d kde σ de je extré mníkontaktnínapě tí R d svislá výpočtová únosnost R dh A ef H de Nutno použít průkazné charakteristiky zemin z laboratorních a in situ zkoušek!!!!!

52 2. Mezní stav použitelnosti (sedání) /Serviceability Limit State, Settlement/ Konečné sedání s je dané součtem třech samostatných slož ek s = s z + s k + s s kde s z je sedá nípočá teční s k je sedá níkonsolidační s s je sedá nísekundá rní

53 Poč á teč ní sedá ní vzniká v průbě hu zatěžová ní zeminy, kdy se tlak vody v pórech nezmenšuje a svislá deformace nastá vá vlivem roztlačová ní zeminy do strany. Konsolidač ní (primá rní) sedá ní je důsledkem vytlačová nívody z pórů zeminy, je zá vislé na čase a při konstantním zatíž eníkončíztrá tou pórové ho tlaku. Sekundá rní sedá ní je způsobeno dotvarová ním(creepem) při konstantním napě tí bez přírůstku pórové ho tlaku.

54 ČSN σ zi m i σ ori E oedi E defi β n je svislé napětí od přitížení uprostřed vrstvy h opravný součinitel (viz tab.) originální (geostatické) napětí uprostřed vrstvy h edometrický modul modul přetvárnosti součinitel převodu počet uvažovaných vrstev

55 ENV :2004(EC7) počítá s mé ně dokonalým postupem pomocíteorie pruž nosti a sedá níz rovnice kde σ ol je přitíž ení(nebo kontaktníprovoznínapě tí) b šířka zá kladu f součinitel zohledňujícítvar a rozmě ry zá kladu, promě nlivost stlačitelnosti s hloubkou, Poissonovo číslo E m Youngův modul pruž nosti

56 Součinitel f je mož né vyjá dřit vztahem f = (1-ν 2 )F 1 F 2 a dílčísoučinitele F 1 a F 2 určit z grafu (νje Poissonovo číslo).

57 Součinitelé F1 a F2 (Janbu, 1956) pro výpočet sedání

58 Posouzení základů na 2. mezní stav 1) pro 1. geotechnickou kategorii Pro 1. GK se meznístav použ itelnosti neposuzuje 2) pro 2. geotechnickou kategorii s s m,lim kde s s m, lim je sednutíuvaž ované ho bodu limitníhodnota sednutí

59 Limitníhodnoty sednutívytvá řejí přiměřené zá ruky, ž e stavebníkonstrukce budou plnit své funkce bez poruch. Evropská norma uvá dípro konstrukce s izolovanými zá klady přijatelnou hodnotu celkové ho průmě rné ho sedá nís lim = 50mm. Pro bezporuchovou funkci stavební konstrukce je velmi důlež ité, aby i nerovnoměrné sedá nínebylo vě tšínež jsou limitníhodnoty

60 Podle EC7 je nejpřísně jší pož adavek na nerovnomě rné sednutídaný hodnotou 0,0005, obvykle akceptovatelný 0,002, hodnota 0,0067 je už nebezpečná, souvisís dosaž ením mezního stavu použ itelnosti. Podmínka předpoklá dá tři druhy nerovnomě rné ho sedá ní, které můž e způsobit průhyb ( s/l), úhlové přetvoření ( s/l) nebo naklonění ( s/b).

61 DRUHY NEROVNOMĚ RNÉHO SEDNUTÍ a) relativní průhyb, b) úhlové přetvoření, c) naklonění

62 3) pro 3. geotechnickou kategorii Postup je obdobný jako u 2.GK, plošné zá klady se navrhujína zá kladě teorie mezních stavů, výpočtové charakteristiky je však nutno určit pomocízkoušek zemin v místě budoucího staveniště. Východisko tvořívýbě rové průmě ry údajů. Z vybraných souborů lze vyloučit ty údaje, které nevyhovujígrubbsovu testu odlehlých pozorová ní, ze zbytku se určíaritmetický průmě r.

63 Pokud je sedá nívýznamným faktorem pro bezporuchovou funkci stavby, je nutno průběh sedání měřit, zejmé na pak jeho nerovnomě rné slož ky!!!

64 Č asový průbě h sedá nís t = f (t) můž eme stanovit pomocíkonečné ho sednutís a stupně konsolidace U, platís t = U s. Stupeň konsolidace U lze stanovit pomocí č asové ho faktoru T

65 Hloubka založení d Hloubka založ eníd je hloubka zá kladové spá ry pod nejniž ším bodem územíu zá kladu. Při jejím stanoveníje třeba vzít v úvahu konstrukč ní důvody (charakter objektu, vliv sousedních zá kladů apod.), geologické poměry (únosnost a stlačitelnost zemin, úroveň hladiny podzemní vody) a klimatické vlivy (promrzá ní, vysychá ní).

66 Pro posouzenízá kladů podle I. skupiny mezních stavů se uvaž uje hloubka založ eníjako minimá lnísvislá vzdá lenost mezi zá kladovou spá rou a upraveným povrchem území, podle II. skupiny mezních stavů se hloubka založ ení zpravidla uvaž uje jako svislá vzdá lenost mezi zá kladovou spá rou a původním povrchem území.

67 Z hlediska promrzání se stanovínejmenší hloubka založ eníd takto (Č SN ): u definitivních staveb založ ených na zeminá ch je nutno zá kladovou spá ru volit pod zá mrznou hloubkou, tj. nejmé ně 0,8 m pod upraveným povrchem území u zá kladů na zeminá ch chrá ně ných proti promrzá nía u provizorních konstrukcí můž e být hloubka zá kladové spá ry menší, nejmé ně však 0, 4 m v případech, kdy základová půda může vysychat, se stanovíu jemnozrnných zemin třídy F7 a F8 nejmenší hloubka založ ení1,6 m!!!!!! Vysychá nízá kladové půdy způsobené vegetací(sá ním kořenů stromů) se řešíindividuá lně

68 ŠIKMÝ TERÉN PODSKLEPENÝ OBJEKT d 1 geologické hledisko d 2 klimatický vliv d 3 1. MS d 1 pro 2. MS d 2 pro 1. MS

69 Zatížení Zatíž ení, která se ze stavebníkonstrukce přená šejído zá kladové půdy, můž eme z hlediska času jejich působenírozdě lit na stálá a občasná. Stálá zatížení jsou dá na tíhou všech trvalých čá stí stavebních konstrukcí nosných stě n, sloupů, stropů, podlah, příček, omítek apod. Stálý vodnía zemnítlak. Občasná zatížení mohou působit dlouhodobě (např. dočasné příčky, zařízení, skladované materiá ly apod.) nebo krá tkodobě (např. osoby, ná bytek, sníh, vítr, ná mraza), případně mimořá dně (např. účinky země třesení, výbuchů, havá riív technologické m procesu, nerovnomě rné sedání, atd.).

70 Normové a výpočtové zatíž ení Normové zatížení V n je zá kladní charakteristikou zatíž ení, z níž se odvozují hodnoty použ ívané při výpočtu. V běžných případech jej lze určit podle Č SN Zatíž enístavebních konstrukcí. Pro předběžné výpočty (úvahy o způsobech založ enístavby) lze použ ít orientační hodnota zatížení 10kN/m 2 pro jedno podlaž í.

71 Výpočtové zatížení V d se stanoví: V d = γ f. V n. Součinitel zatíž enívyjadřuje nepříznivé odchylky ve srovná nís normovými hodnotami. Eurocode 7 zavá dídílčí součinitele zatíž enío rozsahu 0,9 až 1,5. Zohledňuje stá lá a občasná zatíž ení, jejich nepříznivé a příznivé, destabilizačnínebo stabilizačníúčinky, i soubory pro různé postupy navrhová ní.

72 Extré mnía provoznízatíž ení Extrémní výpočtové zatíž ení V de představuje nepříznivé přetíž eníkonstrukce a vzniká ze stá lých zatíž ení, občasných dlouhodobých a krá tkodobých zatíž ení, případně i z mimořá dných zatíž ení. Je třeba počítat s reá lnými kombinacemi krá tkodobých a mimořá dných účinků, které v EC 7 vystihuje součinitel γ Q. Výpoč tové extré mní kontaktní napětí σ de = V de /A ef = γ Q V n /A ef

73 Provozní výpočtové zatíž enív ds odpovídá běžnému trvalé mu nebo opakované mu zatíž enía vzniká ze stá lých a občasných dlouhodobých zatíž ení, které v EC7 vystihuje součinitel γ G. Z krá tkodobých zatíž eníse berou v úvahu jen pravidelně se opakujícízatíž ení. Výpoč tové provozní kontaktní napětí σ ds = V ds /A = γ G V n /A

74 Základové patky /Footings, Single Foundations, Pads, Column Foundation/

75 Základové pásy /Strip Foundations, Wall Found., Continuous Foundations/ l/b > 6 Navrhujeme je zejména v těchto případech: Zá kladové patky nelze navrhnout s ohledem na nízkou únosnost zá kladové půdy. Zá kladový pá s je výhodně jší než patka z hlediska spotřeby betonu, obzvlá ště při malé vzdá lenosti sloupů. Jde o zá klad pod průběžnou stě nou. Tuhé ho zá kladové ho pasu je využ ito ke zmenšení nerovnomě rné ho sedá nínebo ve vzá jemné ho pootá čení prvků citlivé konstrukce. Je nutno zajistit vodorovnou tuhost zá kladů (sesuvná oblast, poddolované území).

76 MONOLITICKÉ ZÁ KLADOVÉ PASY

77

78 Základové roš ty /Foundation Rafts, Grillages/ Základový roš t je soustava pravoúhle se kříž ících zá kladových pasů, která podepírá konstrukci. Vytvá řívodorovně tuhou konstrukci v úrovni zá kladové spá ry, která je výhodná při zaklá dá nív obtížných podmínkách (zaklá dá nína má lo únosných zeminá ch, poddolované m nebo svá ž livé m území) nebo k přená šenívelkých zatíž enído podlož í. Zá kladový rošt také účinně snižuje rozdíly v sedání u tuhých skeletových nadzá kladových konstrukcí

79 Základové desky / Foundation Slabs, Plate Foundations/ Ú činné vodorovné ztuž eníobjektu v úrovni zá kladové spá ry. Sníž eníkontaktního napě típři zaklá dá nína má lo únosné půdě. Plošné sníž enínerovnomě rné ho sedá nía vzá jemné ho pootá čenísvislých prvků konstrukce na má lo únosné m podlož í. Souvislá tuhá konstrukce desky umožňuje provedení celoplošné ochrany suteré nních prostor proti podzemní vodě. Jednoduché bedně nía velkoplošná betoná ž s účinným bedně ním.

80 Tloušťka zá kladových desek zá visína typu konstrukce a na zá kladových pomě rech. Tenké základové desky lze navrhnout pod nosné stě ny při zaklá dá nína únosné m podlož í, obvykle postačítloušťka vlastnídesky 0,20 až 0,35 m. Tlusté základové desky se navrhujípro vě tší zatíž enía na mé ně únosné zá kladové půdě. U pozemních staveb bývá jejich tloušťka 0,4 až 1,4 m, u průmyslových a zvlá ště vodních staveb bývá až několik metrů.

81 ZÁ KLADOVÉ DESKY

82 f- deska kazetová

83 Příklad založ enístavby na ž elezobetonové desce

84 Prostorové základové konstrukce Prstencové nebo skořepinové zá klady představují zvlá štnítyp plošných zá kladů, které mohou v jednotlivé m případě nahradit vhodným způsobem dosud uvedené druhy plošných zá kladů Prstencové zá klady se navrhujína dostatečně únosných zeminá ch u objektů s výraznými klopnými účinky momentů a vodorovných sil v zá kladové spá ře. Skořepinové zá klady se na rozdíl od prstencových zá kladů uplatnízejmé na na mé ně únosných zeminá ch, protož e umožňujírozná šenízatíž enína celou plochu kontaktníspá ry.

85 Zakládání staveb okruhy otázek 1. část 1. Zá kladníúkoly inž enýrsko-geologické ho (IG) průzkumu 2. Metody IG průzkumu pro potřeby zaklá dá nístaveb 3. Zvlá štnosti nauky Zaklá dá nístaveb (rizika.) 4. Zá kladníklasifikace zemin a hornin dle Č SN (F, S, G, R) 5. Jemnozrnné (soudrž né ) zeminy jejich nejdůlež itě jší vlastnosti (I p, I c ) 6. Hrubozrnné (nesoudrž né ) zeminy jejich nejdůlež itě jší vlastnosti (I d ) 7. Pevnostnícharakteristiky zemin 8. Přetvá rné charakteristiky zemin 9. Propustnost zemin 10. Geotechnické kategorie (Č SN , EC7)

86 11. Geotechnické kategorie a ná vrh zá kladů meznístav dle Č SN a EC meznístav dle Č SN a EC Nerovnomě rná slož ka sedá ní 15. Č asový průbě h sedá ní 16. Co je to hloubka založ eníd 17. Hloubka založ enípro 1. a 2. meznístav 18. Hloubka založ enív objemově nestá lých zeminá ch 19. Trvalé a občasné zatíž enízá kladových kcí 20. Extré mnía provozníkontaktnízatíž ení 21. Druhy plošných zá kladů. Použ ití 22. Výhody a nevýhody jednotlivých typů plošných zá kladů

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Stavební fakulta ČVUT Praha Katedra geotechniky Rok 2004/2005 Obor, ročník: Posluchač/ka: Stud.skupina: Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Příklad 1 30g vysušené zeminy bylo podrobeno

Více

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání

Více

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník Zemina jako trojfázové prostedí Pevná fáze zeminy 1. Vznik zemin (zvtrávání, transport, sedimentace) 2. Zeminy normáln konsolidované a pekonsolidované

Více

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici. Mechanika hornin a zemin Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), docházka

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění ČUT v Praze - Fakulta stavební Centrum experimentální geotechniky (K220) 135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění Jde o obecné studijní

Více

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2

Více

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) Klasifikace zemin Popis zeminy 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) kyprá, hutná 2. Struktura (laminární) 3. Barva 4. Velikost částic frakc 5. Geologická

Více

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy Sedání Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy vytěsnění vody z pórů přemístění zrn zeminy deformace zrn zeminy Zakládání

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek Navrhování základových konstrukcí Základy jsou konstrukční nosné prvky stavebních objektů, které zabezpečují přenášení účinků stavby (svislých nosných konstrukcí = zatížení) do základové půdy. Základy

Více

4+5. Cvičení. Voda v zeminách Napětí v základové půdě

4+5. Cvičení. Voda v zeminách Napětí v základové půdě 4+5. Cvičení Voda v zeminách Napětí v základové půdě DRUHY VODY Gravitační (volná, kapilární) Vázaná (pevně vázaná - absorbovaná, kapilární - osmotická) Strukturní (chemicky vázaná, krystalická) Vodní

Více

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výpočet konsolidace pod silničním náspem Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí Sídlo: Kainarova 54 616 00 BRNO Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz Internet: www.balun.cz Město Velká Bíteš V Brně dne 9. ledna 2012 Věc: IG průzkum

Více

Mezní stavy základové půdy

Mezní stavy základové půdy Mezní stavy záklaové půy Eurokó a norma ČSN 73 1001 přeepisuje pro posuzování záklaové půy pro návrh záklaů metou mezních stavů. Mezním stavem nazýváme stav, při kterém ochází k takovým kvalitativním změnám

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY ZEMNÍ KONSTRUKCE LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY 1 METODY: - použitím vzorového řešení - odborným odhadem -výpočtem - experimentální modely -observační metoda 2 - výpočet Geotechnické kategorie:

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Konsolidace zemin

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Klasifikace zemin

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zakládání staveb Průzkum staveniště a napětí v základové půdě doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) Pozn.: Směrné normové charakteristiky (tab. 1.1, 1.2, 1.3) noste s sebou na všechna cvičení. 1. Odběr a příprava vzorků. Fyzikálně-indexové

Více

Bratislava Rača Trnava

Bratislava Rača Trnava MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ Bratislava Rača Trnava UČS S 06 Pezinok Šenkvice ŠENKVICKÁ PRELOŽKA Kristina Nachtneblová LOKALIZACE STAVBY PEZINOK-ŠENKVICE SITUACE GEOLOGICKÉ POMĚRY Kvartér (horní část)

Více

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Radek Bernatík SŽDC, s.o., Ředitelství, Obor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Geotechnický průzkum je soubor činností vedoucích ke zjištění a posouzení

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE Zpráva č. 2013-23 RNDr. Ivan Venclů Sídlo: Zahradní 1268, Lipník nad Bečvou 751 31 O B S A H : 1. ÚVOD 1.1 smluvní vztahy 1.2 účel průzkumu 1.3 podklady pro průzkumné práce 1.4 měřické práce 1.5 sondáž

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

Inženýrskémanuály. Díl2

Inženýrskémanuály. Díl2 Inženýrskémanuály Díl2 Inženýrské manuály pro programy GEO5 Díl 2 Kapitoly 1-12 naleznete v Inženýrském manuálu - Díl 1 Kapitola 13. Pilotové základy úvod... 2 Kapitola 14. Výpočet svislé únosnosti osamělé

Více

Smyková pevnost zemin

Smyková pevnost zemin Smyková pevnost zemin Pevnost materiálu je dána největším napětím, který materiál vydrží. Proto se napětí a pevnost udává ve stejných jednotkách nejčastěji kpa). Zeminy se nejčastěji porušují snykem. Se

Více

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ podklady do cvičení KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI Ing. Marek Mohyla Místnost: C 315 Telefon: 597 321

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení.

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení. KONSOLIDACE ZEMIN Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení. Konsolidace je reologický proces postupného zmenšování objemu póru zeminy a změny struktury zeminy

Více

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI Prof.Ing. Josef Aldorf, DrSc. VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky e-mail: josef.aldorf@vsb.cz Ing. Jaroslav Ryšávka UNIGEO a.s. Ostrava e-mail: rysavka.jaroslav@unigeo.cz NÁVRH NETRADIČNÍHO

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Sedání vrtané piloty. Cvičení 3

Sedání vrtané piloty. Cvičení 3 Sedání vrtané piloty Cvičení 3 Postup prací při provádění vrtané piloty Postup prací při provádění vrtané piloty Postup prací při provádění vrtané piloty Postup prací při provádění vrtané piloty Postup

Více

Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza

Více

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

NK 1 Zatížení 1. Vodojem NK 1 Zatížení 1 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zemní tlaky cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR, ZSE ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV PNE 34 8211 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

Mechanika zemin II 7 Piloty

Mechanika zemin II 7 Piloty Mechanika zemin II 7 Piloty 1. Definice 2. Únosnost 3. Parametry MZ2 1 Definice Pilota = nejrozšířenější prvek hlubinného zakládání Tvar sloupu Příčný průřez nejčastěji kruh či čtverec (a) může ale být

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring přehradních hrází doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce

Více

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků

Více

Skupina pilot. Osová únosnost skupiny pilot Sedá nískupiny pilot

Skupina pilot. Osová únosnost skupiny pilot Sedá nískupiny pilot Skupina pilot Osová únosnost skupiny pilot Sedá nískupiny pilot Minimá lníosová vzdá lenost 2,5.d piloty maloprofilové (d 0,6m) (1,5 až1,7).d piloty velkoprů měrové (d > 0,6 m) d prů mě r piloty Ú koly

Více

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a dále zjistit průběhy vnitřních sil pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Nosné konstrukce 1. Svislé konstrukce 2. Vodorovné konstrukce 3. Konstrukční

Více

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia Zemní tlaky Rozdělení, aktivizace Výpočet pro soudržné i nesoudržné zeminy Tlaky zemin a vody na pažení Katedra geotechniky a podzemního

Více

1 Geotechnický průzkum

1 Geotechnický průzkum 1 Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum musí poskytnout dostatečné údaje o základové půdě a podzemní vodě na staveništi a v jeho okolí pro sestavení prostorového modelu geologických a hydrogeologických

Více

Zdroje. Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

Zdroje.  Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel Zdroje www.fsv.cvut.cz Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel Fáze v zemině Pevná fáze (zrna) Kapalná a plynná (voda a vzduch v pórech) Vzájemné poměry fází

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ REŠERŠE Mgr. Martin Schreiber

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ WEBFLOOR www.benda-trade.cz WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ Na kvalitě a životnosti každé podlahy

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

Mechanika zemin I 4 Stlačitelnost

Mechanika zemin I 4 Stlačitelnost Mechanika zemin I 4 Stlačitelnost 1. Izotropní stlačení 2. Nelinearita 3. Překonsolidace OC; OC vs. creep 4. Jednoosé stlačení - parametry 5. Výpočet sedání za předpokladu jednoosé stlačitelnosti 6. Součinitel

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu IG staveb. inženýr STABILITA SVAHŮ - přirozené svahy - rotační, translační, creepové - svahy vzniklé inženýrskou činností (násypy, zemní hráze, sklon stavební jámy) Cílem stability svahů je řešit optimální

Více

Rozměr síta , , , , , ,

Rozměr síta , , , , , , Příklad 1 Při geotechnickém průzkumu byl z hloubky 10,0m pod terénem z vrtného jádra průzkumné vrtné soupravy odebrán vzorek plně nasycené jílové zeminy do ocelového odběrného válce. Odebraný vzorek byl

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.01; 91.120.20 Říjen 2010 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy ČSN EN 1997-2 OPRAVA 1 73 1000 idt EN 1997-2:2007/AC:2010-06

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,

Více

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :..00 Materiály bloků výplň γ φ c [ ] [ ] [] 7.00 Materiály bloků pletivo Pevnost sítě R t [] Vzdálenost svislých sítí b [m] Únosnost čelního spoje R s [] 4.00

Více

Technická zpráva ke konstrukční části:

Technická zpráva ke konstrukční části: Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ, CSc

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ, CSc POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ, CSc Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2014-2015 Str. 1 ZÁKALADNÍ FUNKCE Přenos zatížení do základové půdy Eliminace nepřiměřeného sedání stavby Ochrana

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Napětí v základové

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Co můžeme zakládat. Základy budov patky pasy. Mostní pilíře. Přehrady. desky

Co můžeme zakládat. Základy budov patky pasy. Mostní pilíře. Přehrady. desky Zakládání na skále Co můžeme zakládat Základy budov patky pasy desky Mostní pilíře Přehrady Příklady VD Mšeno Návrh základu ovlivňuje cenu a chování konstrukce Na čem se zakládá -ukázky Stálá rovinná

Více

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. PŘEHRÁŽKY Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. KONSOLIDAČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zamezit dalšímu prohlubování koryta.

Více