AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství"

Transkript

1 AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

2 Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult Bohemia

3 AgroConsult Bohemia číslo 1 v zemědělském poradenství Společnost založena v roce 2000 v Praze jako dceřinná společnost AGROTEAMU GmbH Orientace pouze na české zemědělství a potravinářství Postupná expanze do všech krajů České republiky Po sedmi letech na trhu téměř 750 klientů v zemědělství a výší projektových investic v objemu přes 2,5 mld.kč Číslo jedna v rámci podaných projektů v opatření 1.1. Zaměření nejen na investiční projekty

4 Současnost zemědělství v ČR Příklady z jiných zemí táhnou, ale podobnou strukturu a velikost najdeme pouze v bývalé NDR Komparativní výhoda směrem k EU spočívá v existenci velkých podniků Musíme se orientovat na Společnou zemědělskou politiku EU a nepodléhat tendenčním vlivům Podíl dotací v zemědělství má rostoucí tendenci a roste i přidaná hodnota. Efektní čerpání všech typů dotací včetně podpory investic (viz.příloha) Turbulentní tržní podmínky stejně jako v EU Stav za rok 2007 Obhospodařovaná půda Právní forma Počet podniků ha % Samostatně hospodařící rolník % Právnické osoby % CELKEM % Pramen: ČSU-zemědělský registr Kc 35% 30% 25% 20% 15% 10% Podniky v produkcních oblastech 5% Podniky výhrad ne v LFA 0% rok

5 Problémy současného zemědělství v ČR Současné problémy našeho zemědělství z pohledu ACB: > Struktura některých podniků (z toho vyplývající problémy při zavedení cross-compliance) > Počet zaměstnanců-problém i za cenu nízké mzdy > Ne vždy vyřešené nájemní vztahy k půdě a pozemkům > Časově dlouhý vývoj krize podniku > Ne zcela jasná koncepce budoucích kontrol v zemědělství Až pětina zemědělských podniků by nemusela uspět v konkurenčním prostředí EU. Připravenost českých zemědělců 50 % 30 % 20 % Připravené Zavádějí opatření Nepřipraveni

6 Kudy vede cesta Zpracovat jasnou koncepci podniku respektující jeho možnosti Zjednodušit výrobní strukturu podniku Příprava projektů směřující hlavně do živočišné výroby. Aktivně přejímat aktuální informace k budoucnosti zemědělství.

7 Dotace z EU V období 2007 až 2013 může ČR čerpat až 29,5 mld. EUR z EU. Z toho: > 26,7 mld. EUR ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti > 2,8 mld. EUR z EAFRD na rozvoj venkova > 27 mil. EUR z EFF na rybářství Maximální míra veřejné podpory může být až 100 % způsobilých výdajů, u většiny projektů se pohybuje na úrovni 50 % Celkem je na na rozvoj českého venkova v letech vyčleněno 3,6 mld. EUR (2,8 mld. EUR z EU a 0,8 mld. EUR z národních zdrojů) Program rozvoje venkova ČR % z EAFRD Podíl EU Národní zdroje Celkem veřejné zdroje (tj. podílu osy EU) (mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR) Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 22,39% 630,39 210,13 840,52 Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny 55,20% 1554,16 391, ,74 Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 16,93% 476,67 158,89 635,55 Osa IV Leader 5,00% 140,78 35,19 175,97 Technická pomoc 0,48% 13,51 4,5 18,02 Celkem 100,00% 2815,51 800,3 3615,8 Zdroj: SZIF

8 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

9 Cíle politiky Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace Zlepšení životního prostředí a krajiny podporou hospodaření v území Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace hospodářských činností

10 3 prioritní osy k realizaci cílů Osa 1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa 2 - Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa 3 - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

11 Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Opatření I..1 Modernizace, inovace, kvalita I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.2 Investice do lesů I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů I.1.4 Pozemkové úpravy Opatření I..2 Opatření přechodná pro ČR a ostatní nové členské státy I.2.1 Seskupení producentů

12 Příklady investic Rekonstrukce technologie ustájení dojnic. Porodna prasnic, novostavba jímky. Novostavba hnojiště s jímkou. Areál pro chov koní. Rekonstrukce seníků. Pastevní areál oplocení. Rekonstrukce skladu pro obiloviny a olejniny. Rekonstrukce čističky a sušičky obilovin a olejnin. Modernizace sušáren chmele. Výstavba mrazírenského skladu na ovoce a zeleninu.

13 Osa III. Diverzifikace, kvalita života Opatření zaměřená na diverzifikaci hospodářských činností venkova: diverzifikace do nezemědělských činností, podpora mikropodniků (do 10 zaměstnanců-2 mil EUR obrat), cestovní ruch, ochrana a péče o přírodní dědictví Opatření zaměřená na kvalitu života, základní služby, obnovu vesnic a kulturního dědictví Školení a budování schopností

14 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Podpora zakládání podniků Podpora cestovního ruchu Obnova a rozvoj vesnic Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova Ochrana a rozvoj dědictví venkova Vzdělávání a informace Získávání dovedností, animace a provádění

15 Priorita:III. 1. Tvorba pracovních příležitostí Opatření III.1.1. Diverzifikacečinností nezemědělské povahy Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Opatření III Podpora cestovního ruchu Priorita: III. 2. Podmínky růstu a kvalita života na venkově Opatření III.2.1. Základní služby pro hospodaření a obyvatelstvo venkova Opatření III.2.2. Ochranaa rozvojdědictví venkova Priorita: III. 3. Vzdělávání a místní partnerství Opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

16 Podmínky realizace opatření Osa I. u podpory investic předem posouzení přijatelnosti Osa II. splnění norem Společenství (sankce), vymezení území Osa III. realizace přednostně s pomocí místních rozvojových strategií, dělící čára s ostatními nástroji EU, např. Soudržnost

17 Připravované výzvy Program rozvoje venkova Obce III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (7.10. až ) III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (7.10. až ) LESY I.1.2 Investice do lesů (7.10. až ) II.2.4 Obnova lesnického potenciálu podpora společenských funkcí lesů(předpokládaný termín- přelom únor/březen 2009) Příprava na welfare I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (předpokládaný termín- přelom únor/březen 2009) Ostatní připravované 5. kolo příjmu žádostí až III.3.1 Vzdělávání a informace IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 6.kolo příjmu žádostí předpokládaný termín- přelom únor/březen 2009 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.4 využívání poradenských služeb III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

18 Pravidla pro podání žádosti U investic nad 2 mil. Kč musí hodnota finančního zdraví nabývat min. 15 bodů. U staveb je nutné platné a právně nabyté stavební povolení. Preferenční kritérium využití stávajících objektů je nutné doložit tzv. dokumentací skutečného provedení stavby. Před zahájením vlastní realizace stavby je nutné vypracovat výběrové řízení dle platných pravidel SZIF.

19 Proces vyřízení investice 8 12 měsíců Příprava projektu Žádost o dotaci Schválení dotace smlouva Realizace projektu Vyřízení úvěru Výplata dotace Poradenská společnost SZIF Banka Možná úskalí celého procesu: Plán investice a rozhodnutí o ní Stavební povolení Sledování předpisů, pravidel dotací a termínů Požadavky na žádost, přílohy a vypracování projektu Dodržení plánu výstavby, termínů a výběrová řízení Předložení žádosti o proplacení projektu Předjednání možnosti získání cizích zdrojů

20 Vývoj počtu podaných žádostí ACB

21 Trendy v investicích Investice do živočišné výroby Chov skotu: ustájení, dojírny, jímky, hnojiště Investice do rostlinné výroby Skladové kapacity rekonstrukce, výstavba nových (včetně technologií sušení, čištění) Diverzifikace zemědělské činnosti Výstavba zemědělských bioplynových stanic AgroConsult vypracoval 12 projektových žádostí z 21 podaných GE Money Bank financovala 12 bioplynových stanic (další 4 jsou aktuálně v přípravě) Využití biomasy Zájem zemědělců o alternativní energie poroste i nadále. Primárním motivem je snaha splnit požadavky stanovené Cross-compliance

22 Děkuji Vám za pozornost

23 AgroConsult Bohemia s.r.o. Rudolfovská České Budějovice Tel./fax: /921 Pobočka Kyjov Jungmannova Kyjov Tel.: Pobočka Humpolec Havlíčkovo náměstí 839/ Humpolec Tel: Ochodní místo GE Money Bank Holandská 3, Brno Tel: web:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Samostatná příloha 9. Přehled podmínek pro Fiche opatření. (vydávána jako samostatná část)

Samostatná příloha 9. Přehled podmínek pro Fiche opatření. (vydávána jako samostatná část) Samostatná příloha 9 Přehled podmínek pro Fiche opatření (vydávána jako samostatná část) - 1 - Obsah PŘEHLED PODMÍNEK PRO FICHE OPATŘENÍ... 3 PŘEHLED MOŢNÝCH OPATŘENÍ/PODOPATŘENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ FICHÍ...

Více

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v období 2007-2013 HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ Programový rámec (dále PR) tvoří fiche, které definují jednotlivé oblasti podpory a integraci prioritních os a specifických cílů v rámci jednoho dotačního programu

Více

1/9 V0101.02. 33. Telefon vepsat telefonní číslo včetně předčíslí 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu

1/9 V0101.02. 33. Telefon vepsat telefonní číslo včetně předčíslí 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova" pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (SPL) strana A1 Informace o žadateli a projektu

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova"

Instruktážní list pro vyplňování Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova" Strana A1 Informace o žadateli a projektu 2. Datum přijetí žádosti žadatel nevyplňuje 3. Hodina přijetí žadatel nevyplňuje

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝTAH PRO III. A IV. OSU PRV ŘÍJEN

Více

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro průběžné hodnocení programů pro rozvoj venkova na období 2007 2013, včetně společných otázek týkajících se hodnocení. Účelem

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg. č. 15/022/42104/231/000005 květen 2015 Zpracovatelé: - Místní akční skupina Střední

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více