Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016"

Transkript

1 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje Datum verze: 22. září

2 Zpracovatelé: Ing. David Pawera Ing. Daniel Konczyna Ing. Kateřina Plesníková Mgr. Jiří Štěpán Ing. Silvie Szwedová ARR ARR ARR ARR ARR Zapojeni do zpracování: Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - sluţby ekonomického rozvoje, s.r.o. Ing. Michal Banot Podnikatelský inkubátor Steel IT Ing. Zuzana Bardoňová Krajský úřad MSK Ing. Pavel Bartoš KHK MSK Ing. Zuzana Baturná Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Bialožyt VÚHŢ, a.s. Ing. Richard Bonček, MBA Centrum pokročilých technologií VŠB-TUO PaedDr. Pavla Břusková ARR Mgr. Pavel Csank Berman Group - sluţby ekonomického rozvoje, s.r.o. Ing. Petr Czekaj KHK MSK Mgr. Martin Duda Centrum projektové podpory VŠB-TUO Ing. Miroslav Fabian Sdruţení pro rozvoj MSK Mgr. Igor Fojtík, Ph.D. Ostravská univerzita Ing. Ladislav Glogar Moravskoslezský automobilový klastr, o. s. prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. VŠB-TUO Ing. Henryk Huczala Třinecké Ţelezárny, a.s. Ing. Petra Chovanioková Krajský úřad MSK prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Slezská univerzita v Opavě doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo VŠB-TUO RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph. D. Krajský úřad MSK PaedDr. Libor Lenčo Krajský úřad MSK Ing. Roman Michalec Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Ing. Jiří Michálek, Ph.D. Vítkovice, a. s. RNDr. Radim Misiaček SPF Group, v.o.s. Ing. Nikolas Mucha Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. Materiálový a metalurgický výzkum Ing. Jaroslav Ponec Asociace středních průmyslových škol CR Miroslav Pukowiec Huisman Konstrukce, spol s.r.o. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. Ostravská univerzita doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D. VŠB-TUO RNDr. Jan Srb SPF Group, v.o.s. Bc. Roman Stankovič, MBA Huisman Konstrukce, spol s.r.o. Ing. Ivo Staš Statutární město Ostrava Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Slezská univerzita v Opavě Ing. David Sventek, MBA Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko Ing. Marek Valdmann BIC Ostrava prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB-TUO 2

3 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 4 ÚVOD METODIKA VIZE A GLOBÁLNÍ CÍL VIZE GLOBÁLNÍ CÍL PRIORITNÍ OBLASTI A SPECIFICKÉ CÍLE SPECIFICKÉ CÍLE PRO PRIORITNÍ OBLAST A TRANSFER TECHNOLOGIÍ SPECIFICKÝ CÍL A1 - PODPORA TRANSFERU A KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ ČINNOSTI SPECIFICKÝ CÍL A2 POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE FIREM A ZNALOSTNÍCH INSTITUCÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPECIFICKÝ CÍL A3 PODPORA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJE SPIN-OFFS A INOVATIVNÍCH START-UPS SPECIFICKÉ CÍLE PRO PRIORITNÍ OBLAST B LIDSKÉ ZDROJE SPECIFICKÝ CÍL B1 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE ZNALOSTNÍ EKONOMICE SPECIFICKÝ CÍL B2 ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ VE ZNALOSTNÍCH INSTITUCÍCH SPECIFICKÝ CÍL B3 ROZVOJ SYSTÉMU TECHNICKÉHO A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPECIFICKÉ CÍLE PRO PRIORITNÍ OBLAST C INTERNACIONALIZACE SPECIFICKÝ CÍL C1 PODPORA NAVÁZÁNÍ MEZINÁRODNÍCH KONTAKTŮ A TRANSFERU KNOW-HOW SPECIFICKÝ CÍL C2 POSÍLENÍ ÚČASTI MSK V MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH VAV SPECIFICKÝ CÍL C3 ZVYŠOVÁNÍ EXPORTNÍ VÝKONNOSTI FIREM V MSK SPECIFICKÉ CÍLE PRO PRIORITNÍ OBLAST D KOORDINACE A IMPLEMENTACE RIS SPECIFICKÝ CÍL D1 ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE SUBJEKTŮ RIS SPECIFICKÝ CÍL D2 ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE RIS SPECIFICKÝ CÍL D3 PODPORA PROPAGACE RIS REALIZACE RIS KONCEPCE REALIZACE RIS AKČNÍ PLÁN HARMONOGRAM FINANČNÍ PLÁN SEZNAM PŘÍLOH

4 Seznam zkratek 7. RP 7. rámcový program ARR BIC ČR ČSÚ EU EEN HPH KHK MSK MSP NH OP PI ORR OP VpK Ph.D. RIS RIV SŠ SWOT VaV VaVaI VŠ VŠB-TUO ZŠ Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Business innovation centre, s.r.o. Česká republika Český statistický úřad Evropská Unie Enterprise Europe Network Hrubá přidaná hodnota Krajská hospodářská komora Moravskoslezský kraj Malé a střední podniky Národní hospodářství Operační program Podnikání pro inovace Odbor regionálního rozvoje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vědecká hodnost udělována po dokončení kompletní výzkumné práce v rámci vysokoškolského studijního programu Regionální inovační strategie Rejstřík informací o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Střední školy Analýza silných, slabých stránek, příleţitostí a hrozeb Výzkum a vývoj Výzkum, vývoj a inovace Vysoké školy Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě Základní školy 4

5 Úvod RIS MSK na léta reaguje na současné trendy světové ekonomiky a s ní související přístupy hospodářského rozvoje jednotlivých regionů. Osvědčenou metodou k dosaţení úspěšného rozvoje ekonomik regionů vyspělých zemí světa je intenzifikace investic z veřejných a soukromých zdrojů do výzkumných a vývojových aktivit s důrazem na jejich efektivní transformaci do podoby inovací v aplikační sféře (podnikovém sektoru). Tato komercializace výsledků výzkumu a vývoje je v řadě progresivních regionů úzce specializována na tradiční obory s rozvojovým potenciálem a/nebo na nově identifikovaná perspektivní odvětví (např. nanotechnologie, specializované sluţby, kreativní odvětví - průmyslový či technický design, design, apod.). Prioritním výsledkem je v konečném důsledku úspěšný transfer nově vyvinutých technologií do podnikového sektoru 1. Hlavním účelem tohoto počínání je dosáhnout udrţitelného rozvoje regionů zaloţeného na identifikaci, vyuţívání a dalším rozvoji znalostí inovativního charakteru tak, aby daný region byl specializován lokálně a byl konkurenceschopný globálně. Nejinak je tomu v případě MSK, který usiluje zařadit se mezi přední znalostně orientované regiony Střední Evropy v úzké vazbě na současné další posilování exportního potenciálu. Nástrojem k dosaţení tohoto stavu je intenzifikace dosavadního specifického know-how soustředěného v tradičních odvětvích kraje společně s rozvojem nových perspektivních oborů se silným znalostním potenciálem jako jsou např. dynamicky rostoucí kreativní odvětví. Hlavní výzvou pro MSK je zvýšení hrubé přidané hodnoty na zaměstnance, neboť v současné globální ekonomice můţou být dlouhodobě konkurenceschopné a tudíţ i úspěšné pouze ty regiony, které exportují produkty s vysokou úrovní přidané hodnoty, které nelze jednoduchým způsobem substituovat podobnými levnějšími produkty z nízkonákladových zemí. Současná úroveň hrubé přidané hodnoty na zaměstnance v MSK je 47 % průměru této hodnoty v Evropské unii a 90 % průměru této hodnoty v ČR. Globálním cílem strategie je tak zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky MSK na globálních trzích, a to zejména koordinovaným prováděním aktivit přispívajících ke zvýšení hrubé přidané hodnoty na zaměstnance v MSK. Tomuto hlavnímu, tj. globálnímu cíli strategie odpovídá specifikace navazujících prioritních oblastí. Tyto prioritní oblasti jsou zacíleny na posílení a zkvalitnění aktivit v oblasti transferu technologií, na rozvoj lidských zdrojů, na podporu internacionalizace firem a znalostních institucí a na koordinaci aktivit subjektů inovačního systému MSK při realizaci strategie. Kaţdá prioritní oblast obsahuje dílčí specifické cíle, od nichţ se odvíjí konkrétní aktivity v dané prioritní oblasti. Konkrétní nástroje a metody stanovení výše uvedených cílů a priorit jsou popsány v následující kapitole 1, podrobná specifikace cílů a prioritních oblastí se nachází v kapitolách 2 a 3. 1 Transfer technologií je aktivitou, která přispívá ke komerčnímu vyuţívání výsledků výzkumu a vývoje a k zavádění inovací v praxi. 5

6 1 Metodika Koncepce návrhové části RIS MSK na léta vychází z analytické části strategie. Návrhová část bere v úvahu všechny okruhy zpracované v analytické části, které se věnovaly vyhodnocení realizace předchozí RIS MSK na léta , současné podpoře MSK výzkumným, vývojovým a inovačním aktivitám, statistické analýze inovační výkonnosti Moravskoslezského kraje, vyhodnocení podnikatelského prostředí a znalostních institucí v MSK a v neposlední řadě příkladu podpory inovačních aktivit v jiném regionu ČR, konkrétně v Jihomoravském kraji. Zároveň koncepce návrhové části vychází z dokumentu Hlavní směry inovační politiky MSK na léta (je o něm rovněţ pojednáno v analytické části RIS) a zaměřuje opatření návrhové části na klíčové odvětvové obory z tohoto dokumentu vycházející: 1. Strojírenství, 2. IT a informační společnost, 3. Nové materiály a nanotechnologie, 4. Moderní energetika, 5. Environmentální technologie, 6. Biomedicínský výzkum, 7. Kreativní odvětví (design, architektura, média, atd.). Z komplexních závěrů analytické části shrnujících výše uvedené aspekty byly zpracovány podrobná analýza silných a slabých stránek SWOT (viz příloha č. 1) a v návaznosti na ni tzv. strom problémů (viz příloha č. 2). Strom problémů zahrnující všechny zjištěné kauzality v logické posloupnosti aktuálního zjištěného stavu (důsledku) a jeho dopadů byl hlavním nástrojem pro zacílení návrhové části strategie. Na základě něj tak byly odvozeny prioritní oblasti aktivit a do nich spadající specifické cíle strategie a samozřejmě také globální cíl strategie. Z hlediska hierarchického je tak návrhová část strategie tvořena na nejvyšší úrovni vizí, která byla zformulována na základě všech analytických zjištění a zváţení rozvojového potenciálu regionu v nadcházejících 10 letech (do roku 2020). K jejímu naplnění slouţí globální cíl, k jehoţ dosaţení budou slouţit aktivity rozdělené do čtyř prioritních oblastí. Kaţdá prioritní oblast obsahuje specifické cíle, jejichţ naplnění zajistí dosaţení globálního cíle. V poslední části dokumentu (v kap. 4) je popsán plán samotné realizace strategie. Z hlediska operativního bude realizace strategie rozdělena do jednoletých akčních plánů, které budou obsahovat projekty slouţící k naplnění jednotlivých specifických cílů. Výjimku tvoří první akční plán, který je stanoven na léta (předpokládá se oficiální zahájení realizace strategie na podzim 2010). Akční plán na léta je obsaţen v uvedené kapitole 4. 6

7 2 Vize a globální cíl 2.1 Vize Níţe stanovená vize vychází z analýzy současného stavu inovačního systému MSK a bere zároveň v úvahu budoucí moţnosti rozvoje tradičních i nových, perspektivních odvětví a s nimi související inovační infrastruktury, lidských zdrojů a mezinárodní spolupráce. Na základě těchto aspektů byla vize RIS MSK na léta stanovena v následujícím znění: Moravskoslezský kraj usiluje stát se progresivně a dynamicky se rozvíjejícím znalostně orientovaným regionem střední Evropy stavějícím na specifickém know-how koncentrovaném v tradičních odvětvích kraje ve vzájemné interakci s novými perspektivními odvětvími odrážejícími trendy současné globální ekonomiky. Klíčovým faktorem tohoto rozvoje se stane koordinovaná a systémová podpora excelentního výzkumu a vývoje s důrazem na aplikaci jeho výsledků v podobě inovací v komerční sféře se schopností prosadit se na globálních trzích. K tomu dopomůže kvalitní systém celoživotního učení rozvíjející kvalifikaci pracovní síly, která je tvořena technicky zdatnými a kreativními lidmi. 2.2 Globální cíl Globální cíl Regionální inovační strategie MSK na léta vychází z výše formulované vize a je vyjádřením jejího naplnění. V souladu s obsahem vize byl globální cíl definován takto: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích. 7

8 3 Prioritní oblasti a specifické cíle Globálním cílem RIS je přispět realizací adekvátně nastavených opatření k vyuţití výsledků výzkumu a vývoje formou inovací v komerční sféře, zvýšit přidanou hodnotu produkce hospodářství a tím i celkovou výkonnost ekonomiky MSK. Je však nutno brát na zřetel, ţe existuje nespočet faktorů trţních mechanismů a v ţádné strategii tudíţ nebude moţné postihnout všechny cesty, které by vedly k optimálnímu výkonu ekonomiky. Je proto nanejvýš důleţité umět vyhodnotit a kvantifikovat dílčí potřeby systému a na ně navázat takové nástroje řešení, jeţ ve svém důsledku přispějí k plnění vytyčeného globálního cíle a naplní vizi strategie. Pomocí zjištěných slabých stránek ve SWOT analýze, jejich následném rozboru ve stromu problémů, ale také na základě přímé poptávky subjektů inovačního systému po konkrétních nástrojích podpory byly identifikovány dílčí specifické cíle, z jejichţ charakteru vyplynulo jejich rozčlenění do čtyř prioritních oblastí klíčových pro budoucí rozvoj inovačního systému. Prioritní oblast A TRANSFER TECHNOLOGIÍ se věnuje odstranění identifikovaných bariér transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti a s tím souvisejících překáţek spolupráce mezi firmami a znalostními institucemi společně s nutností intenzivněji podporovat zakládání a rozvoj spin-offs a start-ups. Prioritní oblast B LIDSKÉ ZDROJE reaguje na zjištěné potřeby zvyšování odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice (např. v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a regionálního inovačního systému). Jako velmi důleţité se dále jeví zvyšování kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích pomocí motivačních systémů a lákáním špičkových výzkumníků ze zahraničí a v neposlední řadě je zapotřebí dále rozvíjet systém vzdělávání formou podpory technického vzdělávání a rozvojem měkkých kompetencí jako je například obchodní či invenční kreativita. Prioritní oblast C INTERNACIONALIZACE se zaměřuje na eliminaci stávajících nevyuţitých příleţitostí v oblasti navazování mezinárodních kontaktů a transferu know-how a na posílení účasti subjektů inovačního systému MSK v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Velmi důleţitá je také podpora zvyšování exportní výkonnosti firem s inovačním potenciálem v MSK. Prioritní oblast D KOORDINACE A IMPLEMENTACE RIS se orientuje na řešení problémů spojených s přetrvávající roztříštěností jednotlivých subjektů inovačního systému (v řadách znalostních institucí, soukromého sektoru, podpůrných institucí a veřejné správy) za účelem zajištění efektivního průběhu realizace strategie a dosaţení jejich cílů. Nedílnou součástí je rovněţ propagace a medializace inovační strategie. Následující kapitoly obsahují popisy specifických cílů, jejichţ naplnění zajistí dosaţení globálního cíle a tím také vize RIS v MSK. Většina daných specifických cílů bude svým charakterem podporovat úspěšnou realizaci strategických projektů předloţených do OP VaVpI, konkrétně: IT4Innovations, Institut čistých technologií těţby a uţití energetických surovin (ITT), Energetické jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů energie (ENET), 8

9 Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí (INEF), Institut environmentálních technologií (IET), Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (RMTVC), 3.1 Specifické cíle pro prioritní oblast A Transfer Technologií Specifický cíl A1 - Podpora transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti Účelem tohoto cíle je zvýšení efektivity a intenzity transferu výsledků výzkumu a vývoje ve znalostních institucích do aplikační sféry v podobě inovativních produktů, procesů, technologií a sluţeb. Zároveň je tento cíl zaměřen na stimulaci transferu výsledků výzkumu a vývoje mezi znalostními institucemi a firmami také prostřednictvím klastrových organizací, které jsou sdruţeními zejména malých a středních (ale i velkých) firem, univerzit a výzkumných ústavů v konkrétních odvětvích Specifický cíl A2 Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti výzkumu a vývoje Tento cíl je soustředěn na posílení v současnosti nedostatečné úrovně spolupráce mezi zejména malými a středními podniky a výzkumnými institucemi v regionu. Je reakcí na jedno z klíčových zjištění terénního šetření ve firmách a na deklarovanou poptávku ze strany znalostně orientovaných firem po systémové podpoře při navazování spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy za účelem řešení konkrétních výzkumných a vývojových úkolů Specifický cíl A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Tento cíl je zaměřen na podporu začínajících podnikatelů čelících nedostatku kapitálu s absencí odborných znalostí v oblasti inovačního podnikání. Jedná se především o podporu tzv. start-up firem inovativního charakteru (komerční realizace vlastního nápadu začínajícího podnikatele) a spin-off společností (vzniklých na základě know-how výzkumných institucí a pracovišť nebo jiného právního subjektu). Účelem daného cíle je poskytnout začínajícím podnikům špičkové sluţby v oblasti poradenství jakoţ i podporu při rozvoji idejí a zároveň finanční nástroj umoţňující v první (kritické) fázi podnikatelského plánu zajistit dostatečnou kapitálovou vybavenost. 3.2 Specifické cíle pro prioritní oblast B Lidské zdroje Specifický cíl B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Tento cíl je orientován na podporu efektivního transferu znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe včetně motivace osob a institucí ke skutečné realizaci vyuţití výsledků výzkumu a vývoje. V oblasti přenosu znalostí bude kladen důraz na následující komponenty: systém ochrany a komerčního vyuţití duševního vlastnictví; systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje a realizace spolupráce s aplikační sférou. Všechny tyto uvedené aspekty budou naplňovány formou systémového (certifikovaného) vzdělávání zaměřeného na akademické a vědecké pracovníky 9

10 vysokých škol a výzkumných institucí, pracovníky center pro transfer technologií, malých a středních podniků, atd Specifický cíl B2 Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Tento cíl spočívá ve výchově, motivaci a dalším rozvoji VaV pracovníků ve znalostních institucích (vysoké školy, výzkumné ústavy) v MSK tak, aby tito pracovníci byli schopni generovat excelentní výsledky ve VaV, které by byly komerčně vyuţitelné v podobě finálních inovací v aplikační (podnikové) sféře. Kromě výchovy a profesního růstu vlastních VaV pracovníků v MSK je zapotřebí soustředit pozornost také na špičkové zahraniční výzkumné pracovníky a vytvoření finančních a dalších motivačních nástrojů (např. asistenční sluţby) pro jejich akvizici do MSK. Tato potřeba špičkových zahraničních výzkumníků vyvstává zejména v souvislosti s regionálními projekty výzkumných center podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. S těmito odborníky budou přicházet do regionu nové znalosti a dovednosti, které budou sdíleny ostatními, místními odborníky Specifický cíl B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání MSK se dlouhodobě potýká s problémy způsobenými nesouladem nabídky a poptávky po pracovních silách. Jedním z nejpalčivějších problémů trhu práce v MSK je nedostatek technicky vzdělané pracovní síly. Jedním z klíčových zjištění terénního šetření byl dlouhodobý problém nedostatku potřebných technických a řemeslných profesí jak u SŠ, tak u VŠ specializací. Většina (75 %) oslovených hutnických, kovodělných a strojírenských firem uvedla, ţe povaţuje za klíčové zejména středoškolské profese pro výrobu. Tento cíl se tak soustředí na motivaci ţáků ZŠ ke studiu technických oborů na SŠ a VŠ za účelem přesvědčit je o prestiţi a dobré perspektivě technických a řemeslných oborů. Tento cíl dále reaguje na zjištěný nedostatek v měkkých kompetencích (soft skills) jak u manaţerů a VaV pracovníků, tak také u absolventů VŠ. Poţadavky trhu a tím i nároky obchodních a projektových partnerů zaznamenaly v průběhu minulých let výrazné změny. Dříve byl kladen důraz téměř výhradně na odborné znalosti. Dnes stále větší roli, pro úspěšnou pozici na trhu a navázání národních a mezinárodních partnerství, hraje individuální osobnost tzv. soft skills (schopnost efektivní, srozumitelné komunikace a prezentace, identifikace a pochopení potřeb druhé strany a jejich transformace do nabídky adekvátního produktu, atd.). Z těchto důvodů je v tomto cíli zahrnut rovněţ rozvoj těchto měkkých kompetencí s cílem dosaţení efektivní spolupráce s obchodními či projektovými partnery. Náplní daného cíle je také zvýšení jazykové vybavenosti, která můţe významně napomoci podnikatelům v pronikání na zahraniční trhy či pedagogům, akademickým pracovníkům a pracovníkům VaV v navázání a udrţení kontaktů s řadou dalších univerzit a vědeckých pracovišť na světě. Podmínkou dobře připravených a jazykově vybavených mladých lidí je kvalitní jazyková znalost pedagogických pracovníků, kteří by své kompetence mohli předávat dále. 3.3 Specifické cíle pro prioritní oblast C Internacionalizace Specifický cíl C1 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu knowhow Terénní šetření ve firmách a institucích v rámci analytické části strategie odhalilo poptávku firem a znalostních institucí po aktivní a cílené podpoře při navazování kontaktů se zahraničními partnery a 10

11 s tím souvisejícího transferu know-how ve VaV, inovačním managementu, apod. Tento cíl tak bude naplňován aktivitami zejména networkingového a matchmakingového charakteru s mezinárodním rozměrem, které povedou k uspokojení výše uvedené poptávky Specifický cíl C2 Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Pro zvyšování exportní výkonnosti kraje je nezbytné mnohem intenzivnější zapojování krajských subjektů, a to nejen vzdělávacích institucí, ale především přímo firem, do mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, financovaných prostřednictvím programů a dalších finančních nástrojů EU (rámcové programy 7. RP ES, Eureka, ERA Net, atd.). Absorpční kapacita kraje v této oblasti musí být posílena i zlepšením dostupnosti informací o moţnostech zapojení se do programů či konkrétních projektů. Náplní tohoto cíle je proto podpora informovanosti o moţnostech zapojení do mezinárodních projektů a také podpora při přípravě ţádostí a realizaci projektů (včetně právních a finančních aspektů projektů) Specifický cíl C3 Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Tento cíl reaguje na základě zjištění v analytické části strategie na poptávku firem po specializovaných sluţbách v oblasti mapování poptávky a technologických trendů na zahraničních trzích a pořádání specializovaných obchodně-informačních misí do světových center excelence a/nebo na významné exportní trhy. Sluţby tohoto charakteru budou směřovat zejména k malým a středním firmám s inovačními produkty, které nejsou personálně vybaveny na uvedené aktivity. Poskytováním těchto sluţeb dojde ke zlepšení podmínek pro tyto firmy k jejich pronikání na zahraniční trhy, čímţ bude zároveň posílena exportní výkonnost a tím i konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje na globálních trzích. 3.4 Specifické cíle pro prioritní oblast D Koordinace a implementace RIS Specifický cíl D1 Zajištění koordinace subjektů RIS Posláním tohoto cíle je vytvářet stabilní, efektivní a dlouhodobé partnerství subjektů regionálního inovačního systému za účelem zajištění úspěšné realizace RIS Specifický cíl D2 Zajištění implementace RIS Účelem tohoto cíle je zajištění úspěšné implementace RIS po výkonné a organizační stránce včetně monitoringu naplňování jejich cílů prostřednictvím konkrétních realizovaných projektů Specifický cíl D3 Podpora propagace RIS V rámci tohoto cíle budou uskutečňovány aktivity v oblasti propagace a medializace RIS za účelem zvýšení povědomí odborné i široké veřejnosti o problematice inovací a jejich podpory v MSK. Pro větší přehlednost je na následující straně vyobrazena struktura návrhové části na úrovni globálního cíle, prioritních oblastí a specifických cílů. 11

12 Obr. 3-1 Struktura návrhové části Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích Prioritní oblast A: Transfer technologií Prioritní oblast B: Lidské zdroje Prioritní oblast C: Internacionalizace Prioritní oblast D: Koordinace a implementace RIS Specifický cíl A1: Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Specifický cíl B1: Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Specifický cíl C1: Podpora navázání mezinár. kontaktů a transferu know-how Specifický cíl D1: Zajištění koordinace subjektů RIS Specifický cíl A2: Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Specifický cíl B2: Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Specifický cíl C2: Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Specifický cíl D2: Zajištění implementace RIS Specifický cíl A3: Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Specifický cíl B3: Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Specifický cíl C3: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Specifický cíl D3: Podpora propagace RIS 12

13 4 Realizace RIS 4.1 Koncepce realizace RIS Realizace Regionální inovační strategie MSK na léta bude zajištěna prostřednictvím jednoletých akčních plánů. Pro kaţdý akční plán bude připraven harmonogram dílčích projektů vycházejících ze specifických cílů strategie a finanční plán, který bude podkladem pro rozpočet akčního plánu na daný rok a jeho schválení. Systém implementace a monitoringu RIS je zastřešen specifickými cíli D1 a D2 (kap a 3.4.2), konkrétněji je tento systém popsán v projektu Koordinační rada RIS spadajícím pod specifický cíl D1 a v projektu Implementace a monitoring RIS spadajícím pod specifický cíl D2 (viz příloha č. 3 Projektové listy akčního plánu na léta ). 4.2 Akční plán Oproti deklaraci jednoletých akčních plánů v bodě 4.1 je první akční plán dvouletý na léta Důvody pro to jsou dva: oficiální zahájení realizace strategie je plánováno v říjnu 2010 a financování řady projektů, které jsou ve fázi přípravy či realizace v roce 2010, jiţ bylo schváleno v rámci rozpočtu MSK a dalších partnerských subjektů, které se budou na realizaci strategie podílet. Proto nebylo nutné připravit zvláštní akční plán pro rok 2010, jelikoţ řada uvedených projektů jiţ přispívá k naplňování specifických cílů strategie. Tyto projekty byly připraveny nezávisle na strategii, nicméně tato strategie vyuţije jejich efektů a synergií s nově naplánovanými projekty, u nichţ bude povětšinou probíhat příprava v roce 2010 a realizace bude zahájena v roce Akční plán na léta zahrnuje projekty, jejichţ příprava a realizace se váţe na všechny specifické cíle RIS. Řada projektů bude realizována za horizont roku Podrobný popis těchto projektů je uveden v příloze č. 3 Projektové listy akčního plánu na léta Níţe následuje harmonogram akčního plánu s vyznačením lhůt přípravy a realizace jednotlivých projektů v letech (viz kap Harmonogram). Z uvedeného harmonogramu a rozpočtů jednotlivých projektů uvedených v projektových listech vychází finanční plán realizace akčního plánu na léta (viz. kap Finanční plán). Celkové náklady na realizaci akčního plánu RIS pro rok 2010 se předpokládají ve výši 24,794 mil. Kč, z toho 15,65 mil. Kč z prostředků MSK. V roce 2011 je výše předpokládaných celkových nákladů 37,187 mil. Kč, z toho 15,65 mil. Kč z prostředků MSK. Podrobnější kalkulace nákladů realizace jednotlivých projektů dle zdrojů financování je uvedena v příloze č. 4 Zdroje financování realizace projektů RIS v letech 2010 a 2011 a také v příloze č. 3 Projektové listy akčního plánu na léta (kaţdý projektový list obsahuje dílčí finanční plán realizace daného projektu). 13

14 4.2.1 Harmonogram Harmonogram Specifický cíl A1 Název specifického cíle Název projektu Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace Iniciace a realizace klastrových projektů v oblasti VaV A2 Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3 A3 B1 B2 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Profesionální poradenské sluţby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Facilitace holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups Rozvoj znalostí lidských zdrojů v oblasti VaVaI Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č.5 Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č.1 Školy na trhu práce B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Region4Tech Nový povinný předmět na VŠ: Rozvoj měkkých dovedností Soft skills pro manaţery a VaV pracovníky C1 C2 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu know-how Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů pro posílení zapojení MSK do mezinárodních projektů VaV Brokerage Event One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce C3 Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem D1 Zajištění koordinace subjektů Regionální inovační strategie/systému Koordinační rada RIS D2 Zajištění implementace RIS Implementace a monitoring RIS D3 Podpora propagace RIS Propagace a medializace RIS a jejich výstupů Legenda: přípravná fáze projektu realizační fáze projektu 14

15 4.2.2 Finanční plán Projekt Prioritní oblast A: Specifický cíl A1: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace Iniciace a realizace klastrových projektů v oblasti VaV Specifický cíl A2: Rok realizace * Kč Kč Kč Kč Inovační vouchery Kč Kč Rozpočet MSK Specifický cíl A3: Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Facilitace holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups FINANČNÍ PLÁN NA LÉTA TRANSFER TECHNOLOGIÍ Kč Kč Kč Kč A - SUMA Kč Kč A - SUMA Kč Kč A - Celkem Kč Kč Zdroj krytí Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti OPVpK (projekt AGENT) Prostředky ARR, Rozpočet MSK Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV OPVpK (projekt AGENT, RCTT); Rozpočet MŠMT Prostředky ARR Hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hrazeno z jiných zdrojů A - Celkem * Částky z rozpočtu MSK jsou navrhované, skutečnost je vázána na schválení částek v rozpočtu MSK na rok

16 Projekt Prioritní oblast B: Specifický cíl B1: Rok realizace * LIDSKÉ ZDROJE Rozvoj znalostí lidských zdrojů v oblasti VaVaI 0 Kč Kč OPVpK (v rámci projektu EFTRANS) Specifický cíl B2: Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostních institucích Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č Kč Kč Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č Kč Kč Rozpočet MSK Specifický cíl B3: Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Školy na trhu práce 0 Kč Kč Region4Tech Kč Kč Nový povinný předmět na VŠ: Rozvoj měkkých dovedností FINANČNÍ PLÁN NA LÉTA Kč Kč Zdroj krytí Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Rozpočet MSK OPVpK; Rozpočet firem v MSK Prostředky ARR, OPVpK, Rozpočty firem v MSK Rozpočty VŠ Soft skills pro manažery a VaV pracovníky 0 Kč Kč Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů pro posílení zapojení MSK do mezinár. projektů VaV 0 Kč Kč B - SUMA Kč Kč B - SUMA Kč Kč B - Celkem Kč Kč OPVpK OPVpK Hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hrazeno z jiných zdrojů B - Celkem * Částky z rozpočtu MSK jsou navrhované, skutečnost je vázána na schválení částek v rozpočtu MSK na rok

17 Projekt Prioritní oblast C: Specifický cíl C1: Rok realizace * INTERNACIONALIZACE Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu know-how Prostředky ARR; účastnické poplatky; Brokerage Event 0 Kč Kč sponzorské dary účastnících se firem Specifický cíl C2: One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce (7. RP, Eureka, ERA Net) Specifický cíl C3: Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem FINANČNÍ PLÁN NA LÉTA Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV 0 Kč Kč Kč Kč C - SUMA Kč Kč C - SUMA Kč Kč C - Celkem Kč Kč Zdroj krytí VŠB-TUO Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Rozpočet MSK, Sdružení pro rozvoj MSK Hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hrazeno z jiných zdrojů C - Celkem * Částky z rozpočtu MSK jsou navrhované, skutečnost je vázána na schválení částek v rozpočtu MSK na rok

18 Projekt Prioritní oblast D: Specifický cíl D1: FINANČNÍ PLÁN NA LÉTA Rok realizace Zdroj krytí * Koordinace a impementace RIS Zajištění koordinace subjektů Regionální inovační strategie/systému Koordinační rada RIS Kč Kč Prostředky ARR Specifický cíl D2: Zajištění impementace RIS Implementace a monitoring RIS 0 Kč Kč Prostředky ARR Specifický cíl D3: Propagace a medializace RIS a jejich výstupů Kč Podpora propagace RIS Kč Prostředky ARR D - SUMA 1 0 Kč 0 Kč D - SUMA Kč Kč D - Celkem Kč Kč Hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hrazeno z jiných zdrojů D - Celkem RIS - SUMA Kč Kč RIS - SUMA Kč Kč Hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hrazeno z jiných zdrojů RIS - Celkem Kč Kč RIS - Celkem * Částky z rozpočtu MSK jsou navrhované, skutečnost je vázána na schválení částek v rozpočtu MSK na rok

19 5 Seznam příloh Příloha č. 1 Analýza SWOT inovačního systému v MSK Příloha č. 2 Strom problémů Příloha č. 3 Projektové listy akčního plánu na léta Příloha č. 4 - Zdroje financování realizace projektů RIS v letech 2010 a

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Návrhová část Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012 Zpracovatelé: Ing. David Pawera

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK 2015-2016 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK 2015-2016 Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování projektů Osloveny stovky

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2015 RIS 3 MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje OBSAH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 7 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 8 HORIZONTÁLNÍ

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Růstové faktory českého strojírenství Ostrava, 17.4.2014 Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Klíčový význam strojírenství pro kraj Tradiční odvětví,

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI David Uhlíř 27. července 2011 Klub VaVpI - SynBIOsis 1 1 Struktura témat Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 1. Podpora podnikání 2. Podpora

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1.

Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1. Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1. 2013 Obsah prezentace Úvod do problematiky Regionální inovační strategie

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK)

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Ostrava, 18.2.2014 RIS3? S3? RIS? Co je to RIS3? Strategie inteligentní výzkumné specializace (smart specialisation strategy) Zaměření na VaV oblasti se silným

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář Inteligentní specializace regionální inovační strategie pro Prahu Praha, 10. prosince 2012 Co je inteligentní (smart) specializace?

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

1. Struktura Akčního plánu na léta 2010-2011

1. Struktura Akčního plánu na léta 2010-2011 PŘÍLOHA Č.: 2 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2010-2011 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Září

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů RIS3 MSK Návrh dotačních titulů Ostrava, 18.2.2014 Dotační tituly V každém regionu ČR bude možnost implementovat nové dotační tituly pro podporu VaVaI V těchto DT budou alokovány prostředky krajů a nových

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech

Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech Prioritní oblast A:Transfer technologií Rozvoje této oblasti může představovat přínos pro životní prostředí a zdraví

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013

Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013 Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013 Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 Agenda 1. Podpora podnikání v kontextu EU 2. Podpora VaV a inovací v ČR

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji Podpora inovací v Moravskoslezském kraji současné aktivity Moravskoslezského kraje na podporu inovací Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání Podpora start ups v Moravskoslezském

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV)

4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV) Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více