Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016"

Transkript

1 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje Datum verze: 22. září

2 Zpracovatelé: Ing. David Pawera Ing. Daniel Konczyna Ing. Kateřina Plesníková Mgr. Jiří Štěpán Ing. Silvie Szwedová ARR ARR ARR ARR ARR Zapojeni do zpracování: Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - sluţby ekonomického rozvoje, s.r.o. Ing. Michal Banot Podnikatelský inkubátor Steel IT Ing. Zuzana Bardoňová Krajský úřad MSK Ing. Pavel Bartoš KHK MSK Ing. Zuzana Baturná Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Bialožyt VÚHŢ, a.s. Ing. Richard Bonček, MBA Centrum pokročilých technologií VŠB-TUO PaedDr. Pavla Břusková ARR Mgr. Pavel Csank Berman Group - sluţby ekonomického rozvoje, s.r.o. Ing. Petr Czekaj KHK MSK Mgr. Martin Duda Centrum projektové podpory VŠB-TUO Ing. Miroslav Fabian Sdruţení pro rozvoj MSK Mgr. Igor Fojtík, Ph.D. Ostravská univerzita Ing. Ladislav Glogar Moravskoslezský automobilový klastr, o. s. prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. VŠB-TUO Ing. Henryk Huczala Třinecké Ţelezárny, a.s. Ing. Petra Chovanioková Krajský úřad MSK prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Slezská univerzita v Opavě doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo VŠB-TUO RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph. D. Krajský úřad MSK PaedDr. Libor Lenčo Krajský úřad MSK Ing. Roman Michalec Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Ing. Jiří Michálek, Ph.D. Vítkovice, a. s. RNDr. Radim Misiaček SPF Group, v.o.s. Ing. Nikolas Mucha Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. Materiálový a metalurgický výzkum Ing. Jaroslav Ponec Asociace středních průmyslových škol CR Miroslav Pukowiec Huisman Konstrukce, spol s.r.o. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. Ostravská univerzita doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D. VŠB-TUO RNDr. Jan Srb SPF Group, v.o.s. Bc. Roman Stankovič, MBA Huisman Konstrukce, spol s.r.o. Ing. Ivo Staš Statutární město Ostrava Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Slezská univerzita v Opavě Ing. David Sventek, MBA Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko Ing. Marek Valdmann BIC Ostrava prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB-TUO 2

3 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 4 ÚVOD METODIKA VIZE A GLOBÁLNÍ CÍL VIZE GLOBÁLNÍ CÍL PRIORITNÍ OBLASTI A SPECIFICKÉ CÍLE SPECIFICKÉ CÍLE PRO PRIORITNÍ OBLAST A TRANSFER TECHNOLOGIÍ SPECIFICKÝ CÍL A1 - PODPORA TRANSFERU A KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ ČINNOSTI SPECIFICKÝ CÍL A2 POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE FIREM A ZNALOSTNÍCH INSTITUCÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPECIFICKÝ CÍL A3 PODPORA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJE SPIN-OFFS A INOVATIVNÍCH START-UPS SPECIFICKÉ CÍLE PRO PRIORITNÍ OBLAST B LIDSKÉ ZDROJE SPECIFICKÝ CÍL B1 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE ZNALOSTNÍ EKONOMICE SPECIFICKÝ CÍL B2 ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ VE ZNALOSTNÍCH INSTITUCÍCH SPECIFICKÝ CÍL B3 ROZVOJ SYSTÉMU TECHNICKÉHO A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPECIFICKÉ CÍLE PRO PRIORITNÍ OBLAST C INTERNACIONALIZACE SPECIFICKÝ CÍL C1 PODPORA NAVÁZÁNÍ MEZINÁRODNÍCH KONTAKTŮ A TRANSFERU KNOW-HOW SPECIFICKÝ CÍL C2 POSÍLENÍ ÚČASTI MSK V MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH VAV SPECIFICKÝ CÍL C3 ZVYŠOVÁNÍ EXPORTNÍ VÝKONNOSTI FIREM V MSK SPECIFICKÉ CÍLE PRO PRIORITNÍ OBLAST D KOORDINACE A IMPLEMENTACE RIS SPECIFICKÝ CÍL D1 ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE SUBJEKTŮ RIS SPECIFICKÝ CÍL D2 ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE RIS SPECIFICKÝ CÍL D3 PODPORA PROPAGACE RIS REALIZACE RIS KONCEPCE REALIZACE RIS AKČNÍ PLÁN HARMONOGRAM FINANČNÍ PLÁN SEZNAM PŘÍLOH

4 Seznam zkratek 7. RP 7. rámcový program ARR BIC ČR ČSÚ EU EEN HPH KHK MSK MSP NH OP PI ORR OP VpK Ph.D. RIS RIV SŠ SWOT VaV VaVaI VŠ VŠB-TUO ZŠ Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Business innovation centre, s.r.o. Česká republika Český statistický úřad Evropská Unie Enterprise Europe Network Hrubá přidaná hodnota Krajská hospodářská komora Moravskoslezský kraj Malé a střední podniky Národní hospodářství Operační program Podnikání pro inovace Odbor regionálního rozvoje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vědecká hodnost udělována po dokončení kompletní výzkumné práce v rámci vysokoškolského studijního programu Regionální inovační strategie Rejstřík informací o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Střední školy Analýza silných, slabých stránek, příleţitostí a hrozeb Výzkum a vývoj Výzkum, vývoj a inovace Vysoké školy Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě Základní školy 4

5 Úvod RIS MSK na léta reaguje na současné trendy světové ekonomiky a s ní související přístupy hospodářského rozvoje jednotlivých regionů. Osvědčenou metodou k dosaţení úspěšného rozvoje ekonomik regionů vyspělých zemí světa je intenzifikace investic z veřejných a soukromých zdrojů do výzkumných a vývojových aktivit s důrazem na jejich efektivní transformaci do podoby inovací v aplikační sféře (podnikovém sektoru). Tato komercializace výsledků výzkumu a vývoje je v řadě progresivních regionů úzce specializována na tradiční obory s rozvojovým potenciálem a/nebo na nově identifikovaná perspektivní odvětví (např. nanotechnologie, specializované sluţby, kreativní odvětví - průmyslový či technický design, design, apod.). Prioritním výsledkem je v konečném důsledku úspěšný transfer nově vyvinutých technologií do podnikového sektoru 1. Hlavním účelem tohoto počínání je dosáhnout udrţitelného rozvoje regionů zaloţeného na identifikaci, vyuţívání a dalším rozvoji znalostí inovativního charakteru tak, aby daný region byl specializován lokálně a byl konkurenceschopný globálně. Nejinak je tomu v případě MSK, který usiluje zařadit se mezi přední znalostně orientované regiony Střední Evropy v úzké vazbě na současné další posilování exportního potenciálu. Nástrojem k dosaţení tohoto stavu je intenzifikace dosavadního specifického know-how soustředěného v tradičních odvětvích kraje společně s rozvojem nových perspektivních oborů se silným znalostním potenciálem jako jsou např. dynamicky rostoucí kreativní odvětví. Hlavní výzvou pro MSK je zvýšení hrubé přidané hodnoty na zaměstnance, neboť v současné globální ekonomice můţou být dlouhodobě konkurenceschopné a tudíţ i úspěšné pouze ty regiony, které exportují produkty s vysokou úrovní přidané hodnoty, které nelze jednoduchým způsobem substituovat podobnými levnějšími produkty z nízkonákladových zemí. Současná úroveň hrubé přidané hodnoty na zaměstnance v MSK je 47 % průměru této hodnoty v Evropské unii a 90 % průměru této hodnoty v ČR. Globálním cílem strategie je tak zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky MSK na globálních trzích, a to zejména koordinovaným prováděním aktivit přispívajících ke zvýšení hrubé přidané hodnoty na zaměstnance v MSK. Tomuto hlavnímu, tj. globálnímu cíli strategie odpovídá specifikace navazujících prioritních oblastí. Tyto prioritní oblasti jsou zacíleny na posílení a zkvalitnění aktivit v oblasti transferu technologií, na rozvoj lidských zdrojů, na podporu internacionalizace firem a znalostních institucí a na koordinaci aktivit subjektů inovačního systému MSK při realizaci strategie. Kaţdá prioritní oblast obsahuje dílčí specifické cíle, od nichţ se odvíjí konkrétní aktivity v dané prioritní oblasti. Konkrétní nástroje a metody stanovení výše uvedených cílů a priorit jsou popsány v následující kapitole 1, podrobná specifikace cílů a prioritních oblastí se nachází v kapitolách 2 a 3. 1 Transfer technologií je aktivitou, která přispívá ke komerčnímu vyuţívání výsledků výzkumu a vývoje a k zavádění inovací v praxi. 5

6 1 Metodika Koncepce návrhové části RIS MSK na léta vychází z analytické části strategie. Návrhová část bere v úvahu všechny okruhy zpracované v analytické části, které se věnovaly vyhodnocení realizace předchozí RIS MSK na léta , současné podpoře MSK výzkumným, vývojovým a inovačním aktivitám, statistické analýze inovační výkonnosti Moravskoslezského kraje, vyhodnocení podnikatelského prostředí a znalostních institucí v MSK a v neposlední řadě příkladu podpory inovačních aktivit v jiném regionu ČR, konkrétně v Jihomoravském kraji. Zároveň koncepce návrhové části vychází z dokumentu Hlavní směry inovační politiky MSK na léta (je o něm rovněţ pojednáno v analytické části RIS) a zaměřuje opatření návrhové části na klíčové odvětvové obory z tohoto dokumentu vycházející: 1. Strojírenství, 2. IT a informační společnost, 3. Nové materiály a nanotechnologie, 4. Moderní energetika, 5. Environmentální technologie, 6. Biomedicínský výzkum, 7. Kreativní odvětví (design, architektura, média, atd.). Z komplexních závěrů analytické části shrnujících výše uvedené aspekty byly zpracovány podrobná analýza silných a slabých stránek SWOT (viz příloha č. 1) a v návaznosti na ni tzv. strom problémů (viz příloha č. 2). Strom problémů zahrnující všechny zjištěné kauzality v logické posloupnosti aktuálního zjištěného stavu (důsledku) a jeho dopadů byl hlavním nástrojem pro zacílení návrhové části strategie. Na základě něj tak byly odvozeny prioritní oblasti aktivit a do nich spadající specifické cíle strategie a samozřejmě také globální cíl strategie. Z hlediska hierarchického je tak návrhová část strategie tvořena na nejvyšší úrovni vizí, která byla zformulována na základě všech analytických zjištění a zváţení rozvojového potenciálu regionu v nadcházejících 10 letech (do roku 2020). K jejímu naplnění slouţí globální cíl, k jehoţ dosaţení budou slouţit aktivity rozdělené do čtyř prioritních oblastí. Kaţdá prioritní oblast obsahuje specifické cíle, jejichţ naplnění zajistí dosaţení globálního cíle. V poslední části dokumentu (v kap. 4) je popsán plán samotné realizace strategie. Z hlediska operativního bude realizace strategie rozdělena do jednoletých akčních plánů, které budou obsahovat projekty slouţící k naplnění jednotlivých specifických cílů. Výjimku tvoří první akční plán, který je stanoven na léta (předpokládá se oficiální zahájení realizace strategie na podzim 2010). Akční plán na léta je obsaţen v uvedené kapitole 4. 6

7 2 Vize a globální cíl 2.1 Vize Níţe stanovená vize vychází z analýzy současného stavu inovačního systému MSK a bere zároveň v úvahu budoucí moţnosti rozvoje tradičních i nových, perspektivních odvětví a s nimi související inovační infrastruktury, lidských zdrojů a mezinárodní spolupráce. Na základě těchto aspektů byla vize RIS MSK na léta stanovena v následujícím znění: Moravskoslezský kraj usiluje stát se progresivně a dynamicky se rozvíjejícím znalostně orientovaným regionem střední Evropy stavějícím na specifickém know-how koncentrovaném v tradičních odvětvích kraje ve vzájemné interakci s novými perspektivními odvětvími odrážejícími trendy současné globální ekonomiky. Klíčovým faktorem tohoto rozvoje se stane koordinovaná a systémová podpora excelentního výzkumu a vývoje s důrazem na aplikaci jeho výsledků v podobě inovací v komerční sféře se schopností prosadit se na globálních trzích. K tomu dopomůže kvalitní systém celoživotního učení rozvíjející kvalifikaci pracovní síly, která je tvořena technicky zdatnými a kreativními lidmi. 2.2 Globální cíl Globální cíl Regionální inovační strategie MSK na léta vychází z výše formulované vize a je vyjádřením jejího naplnění. V souladu s obsahem vize byl globální cíl definován takto: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích. 7

8 3 Prioritní oblasti a specifické cíle Globálním cílem RIS je přispět realizací adekvátně nastavených opatření k vyuţití výsledků výzkumu a vývoje formou inovací v komerční sféře, zvýšit přidanou hodnotu produkce hospodářství a tím i celkovou výkonnost ekonomiky MSK. Je však nutno brát na zřetel, ţe existuje nespočet faktorů trţních mechanismů a v ţádné strategii tudíţ nebude moţné postihnout všechny cesty, které by vedly k optimálnímu výkonu ekonomiky. Je proto nanejvýš důleţité umět vyhodnotit a kvantifikovat dílčí potřeby systému a na ně navázat takové nástroje řešení, jeţ ve svém důsledku přispějí k plnění vytyčeného globálního cíle a naplní vizi strategie. Pomocí zjištěných slabých stránek ve SWOT analýze, jejich následném rozboru ve stromu problémů, ale také na základě přímé poptávky subjektů inovačního systému po konkrétních nástrojích podpory byly identifikovány dílčí specifické cíle, z jejichţ charakteru vyplynulo jejich rozčlenění do čtyř prioritních oblastí klíčových pro budoucí rozvoj inovačního systému. Prioritní oblast A TRANSFER TECHNOLOGIÍ se věnuje odstranění identifikovaných bariér transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti a s tím souvisejících překáţek spolupráce mezi firmami a znalostními institucemi společně s nutností intenzivněji podporovat zakládání a rozvoj spin-offs a start-ups. Prioritní oblast B LIDSKÉ ZDROJE reaguje na zjištěné potřeby zvyšování odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice (např. v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a regionálního inovačního systému). Jako velmi důleţité se dále jeví zvyšování kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích pomocí motivačních systémů a lákáním špičkových výzkumníků ze zahraničí a v neposlední řadě je zapotřebí dále rozvíjet systém vzdělávání formou podpory technického vzdělávání a rozvojem měkkých kompetencí jako je například obchodní či invenční kreativita. Prioritní oblast C INTERNACIONALIZACE se zaměřuje na eliminaci stávajících nevyuţitých příleţitostí v oblasti navazování mezinárodních kontaktů a transferu know-how a na posílení účasti subjektů inovačního systému MSK v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Velmi důleţitá je také podpora zvyšování exportní výkonnosti firem s inovačním potenciálem v MSK. Prioritní oblast D KOORDINACE A IMPLEMENTACE RIS se orientuje na řešení problémů spojených s přetrvávající roztříštěností jednotlivých subjektů inovačního systému (v řadách znalostních institucí, soukromého sektoru, podpůrných institucí a veřejné správy) za účelem zajištění efektivního průběhu realizace strategie a dosaţení jejich cílů. Nedílnou součástí je rovněţ propagace a medializace inovační strategie. Následující kapitoly obsahují popisy specifických cílů, jejichţ naplnění zajistí dosaţení globálního cíle a tím také vize RIS v MSK. Většina daných specifických cílů bude svým charakterem podporovat úspěšnou realizaci strategických projektů předloţených do OP VaVpI, konkrétně: IT4Innovations, Institut čistých technologií těţby a uţití energetických surovin (ITT), Energetické jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů energie (ENET), 8

9 Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí (INEF), Institut environmentálních technologií (IET), Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (RMTVC), 3.1 Specifické cíle pro prioritní oblast A Transfer Technologií Specifický cíl A1 - Podpora transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti Účelem tohoto cíle je zvýšení efektivity a intenzity transferu výsledků výzkumu a vývoje ve znalostních institucích do aplikační sféry v podobě inovativních produktů, procesů, technologií a sluţeb. Zároveň je tento cíl zaměřen na stimulaci transferu výsledků výzkumu a vývoje mezi znalostními institucemi a firmami také prostřednictvím klastrových organizací, které jsou sdruţeními zejména malých a středních (ale i velkých) firem, univerzit a výzkumných ústavů v konkrétních odvětvích Specifický cíl A2 Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti výzkumu a vývoje Tento cíl je soustředěn na posílení v současnosti nedostatečné úrovně spolupráce mezi zejména malými a středními podniky a výzkumnými institucemi v regionu. Je reakcí na jedno z klíčových zjištění terénního šetření ve firmách a na deklarovanou poptávku ze strany znalostně orientovaných firem po systémové podpoře při navazování spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy za účelem řešení konkrétních výzkumných a vývojových úkolů Specifický cíl A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Tento cíl je zaměřen na podporu začínajících podnikatelů čelících nedostatku kapitálu s absencí odborných znalostí v oblasti inovačního podnikání. Jedná se především o podporu tzv. start-up firem inovativního charakteru (komerční realizace vlastního nápadu začínajícího podnikatele) a spin-off společností (vzniklých na základě know-how výzkumných institucí a pracovišť nebo jiného právního subjektu). Účelem daného cíle je poskytnout začínajícím podnikům špičkové sluţby v oblasti poradenství jakoţ i podporu při rozvoji idejí a zároveň finanční nástroj umoţňující v první (kritické) fázi podnikatelského plánu zajistit dostatečnou kapitálovou vybavenost. 3.2 Specifické cíle pro prioritní oblast B Lidské zdroje Specifický cíl B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Tento cíl je orientován na podporu efektivního transferu znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe včetně motivace osob a institucí ke skutečné realizaci vyuţití výsledků výzkumu a vývoje. V oblasti přenosu znalostí bude kladen důraz na následující komponenty: systém ochrany a komerčního vyuţití duševního vlastnictví; systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje a realizace spolupráce s aplikační sférou. Všechny tyto uvedené aspekty budou naplňovány formou systémového (certifikovaného) vzdělávání zaměřeného na akademické a vědecké pracovníky 9

10 vysokých škol a výzkumných institucí, pracovníky center pro transfer technologií, malých a středních podniků, atd Specifický cíl B2 Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Tento cíl spočívá ve výchově, motivaci a dalším rozvoji VaV pracovníků ve znalostních institucích (vysoké školy, výzkumné ústavy) v MSK tak, aby tito pracovníci byli schopni generovat excelentní výsledky ve VaV, které by byly komerčně vyuţitelné v podobě finálních inovací v aplikační (podnikové) sféře. Kromě výchovy a profesního růstu vlastních VaV pracovníků v MSK je zapotřebí soustředit pozornost také na špičkové zahraniční výzkumné pracovníky a vytvoření finančních a dalších motivačních nástrojů (např. asistenční sluţby) pro jejich akvizici do MSK. Tato potřeba špičkových zahraničních výzkumníků vyvstává zejména v souvislosti s regionálními projekty výzkumných center podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. S těmito odborníky budou přicházet do regionu nové znalosti a dovednosti, které budou sdíleny ostatními, místními odborníky Specifický cíl B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání MSK se dlouhodobě potýká s problémy způsobenými nesouladem nabídky a poptávky po pracovních silách. Jedním z nejpalčivějších problémů trhu práce v MSK je nedostatek technicky vzdělané pracovní síly. Jedním z klíčových zjištění terénního šetření byl dlouhodobý problém nedostatku potřebných technických a řemeslných profesí jak u SŠ, tak u VŠ specializací. Většina (75 %) oslovených hutnických, kovodělných a strojírenských firem uvedla, ţe povaţuje za klíčové zejména středoškolské profese pro výrobu. Tento cíl se tak soustředí na motivaci ţáků ZŠ ke studiu technických oborů na SŠ a VŠ za účelem přesvědčit je o prestiţi a dobré perspektivě technických a řemeslných oborů. Tento cíl dále reaguje na zjištěný nedostatek v měkkých kompetencích (soft skills) jak u manaţerů a VaV pracovníků, tak také u absolventů VŠ. Poţadavky trhu a tím i nároky obchodních a projektových partnerů zaznamenaly v průběhu minulých let výrazné změny. Dříve byl kladen důraz téměř výhradně na odborné znalosti. Dnes stále větší roli, pro úspěšnou pozici na trhu a navázání národních a mezinárodních partnerství, hraje individuální osobnost tzv. soft skills (schopnost efektivní, srozumitelné komunikace a prezentace, identifikace a pochopení potřeb druhé strany a jejich transformace do nabídky adekvátního produktu, atd.). Z těchto důvodů je v tomto cíli zahrnut rovněţ rozvoj těchto měkkých kompetencí s cílem dosaţení efektivní spolupráce s obchodními či projektovými partnery. Náplní daného cíle je také zvýšení jazykové vybavenosti, která můţe významně napomoci podnikatelům v pronikání na zahraniční trhy či pedagogům, akademickým pracovníkům a pracovníkům VaV v navázání a udrţení kontaktů s řadou dalších univerzit a vědeckých pracovišť na světě. Podmínkou dobře připravených a jazykově vybavených mladých lidí je kvalitní jazyková znalost pedagogických pracovníků, kteří by své kompetence mohli předávat dále. 3.3 Specifické cíle pro prioritní oblast C Internacionalizace Specifický cíl C1 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu knowhow Terénní šetření ve firmách a institucích v rámci analytické části strategie odhalilo poptávku firem a znalostních institucí po aktivní a cílené podpoře při navazování kontaktů se zahraničními partnery a 10

11 s tím souvisejícího transferu know-how ve VaV, inovačním managementu, apod. Tento cíl tak bude naplňován aktivitami zejména networkingového a matchmakingového charakteru s mezinárodním rozměrem, které povedou k uspokojení výše uvedené poptávky Specifický cíl C2 Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Pro zvyšování exportní výkonnosti kraje je nezbytné mnohem intenzivnější zapojování krajských subjektů, a to nejen vzdělávacích institucí, ale především přímo firem, do mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, financovaných prostřednictvím programů a dalších finančních nástrojů EU (rámcové programy 7. RP ES, Eureka, ERA Net, atd.). Absorpční kapacita kraje v této oblasti musí být posílena i zlepšením dostupnosti informací o moţnostech zapojení se do programů či konkrétních projektů. Náplní tohoto cíle je proto podpora informovanosti o moţnostech zapojení do mezinárodních projektů a také podpora při přípravě ţádostí a realizaci projektů (včetně právních a finančních aspektů projektů) Specifický cíl C3 Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Tento cíl reaguje na základě zjištění v analytické části strategie na poptávku firem po specializovaných sluţbách v oblasti mapování poptávky a technologických trendů na zahraničních trzích a pořádání specializovaných obchodně-informačních misí do světových center excelence a/nebo na významné exportní trhy. Sluţby tohoto charakteru budou směřovat zejména k malým a středním firmám s inovačními produkty, které nejsou personálně vybaveny na uvedené aktivity. Poskytováním těchto sluţeb dojde ke zlepšení podmínek pro tyto firmy k jejich pronikání na zahraniční trhy, čímţ bude zároveň posílena exportní výkonnost a tím i konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje na globálních trzích. 3.4 Specifické cíle pro prioritní oblast D Koordinace a implementace RIS Specifický cíl D1 Zajištění koordinace subjektů RIS Posláním tohoto cíle je vytvářet stabilní, efektivní a dlouhodobé partnerství subjektů regionálního inovačního systému za účelem zajištění úspěšné realizace RIS Specifický cíl D2 Zajištění implementace RIS Účelem tohoto cíle je zajištění úspěšné implementace RIS po výkonné a organizační stránce včetně monitoringu naplňování jejich cílů prostřednictvím konkrétních realizovaných projektů Specifický cíl D3 Podpora propagace RIS V rámci tohoto cíle budou uskutečňovány aktivity v oblasti propagace a medializace RIS za účelem zvýšení povědomí odborné i široké veřejnosti o problematice inovací a jejich podpory v MSK. Pro větší přehlednost je na následující straně vyobrazena struktura návrhové části na úrovni globálního cíle, prioritních oblastí a specifických cílů. 11

12 Obr. 3-1 Struktura návrhové části Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích Prioritní oblast A: Transfer technologií Prioritní oblast B: Lidské zdroje Prioritní oblast C: Internacionalizace Prioritní oblast D: Koordinace a implementace RIS Specifický cíl A1: Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Specifický cíl B1: Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Specifický cíl C1: Podpora navázání mezinár. kontaktů a transferu know-how Specifický cíl D1: Zajištění koordinace subjektů RIS Specifický cíl A2: Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Specifický cíl B2: Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Specifický cíl C2: Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Specifický cíl D2: Zajištění implementace RIS Specifický cíl A3: Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Specifický cíl B3: Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Specifický cíl C3: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Specifický cíl D3: Podpora propagace RIS 12

13 4 Realizace RIS 4.1 Koncepce realizace RIS Realizace Regionální inovační strategie MSK na léta bude zajištěna prostřednictvím jednoletých akčních plánů. Pro kaţdý akční plán bude připraven harmonogram dílčích projektů vycházejících ze specifických cílů strategie a finanční plán, který bude podkladem pro rozpočet akčního plánu na daný rok a jeho schválení. Systém implementace a monitoringu RIS je zastřešen specifickými cíli D1 a D2 (kap a 3.4.2), konkrétněji je tento systém popsán v projektu Koordinační rada RIS spadajícím pod specifický cíl D1 a v projektu Implementace a monitoring RIS spadajícím pod specifický cíl D2 (viz příloha č. 3 Projektové listy akčního plánu na léta ). 4.2 Akční plán Oproti deklaraci jednoletých akčních plánů v bodě 4.1 je první akční plán dvouletý na léta Důvody pro to jsou dva: oficiální zahájení realizace strategie je plánováno v říjnu 2010 a financování řady projektů, které jsou ve fázi přípravy či realizace v roce 2010, jiţ bylo schváleno v rámci rozpočtu MSK a dalších partnerských subjektů, které se budou na realizaci strategie podílet. Proto nebylo nutné připravit zvláštní akční plán pro rok 2010, jelikoţ řada uvedených projektů jiţ přispívá k naplňování specifických cílů strategie. Tyto projekty byly připraveny nezávisle na strategii, nicméně tato strategie vyuţije jejich efektů a synergií s nově naplánovanými projekty, u nichţ bude povětšinou probíhat příprava v roce 2010 a realizace bude zahájena v roce Akční plán na léta zahrnuje projekty, jejichţ příprava a realizace se váţe na všechny specifické cíle RIS. Řada projektů bude realizována za horizont roku Podrobný popis těchto projektů je uveden v příloze č. 3 Projektové listy akčního plánu na léta Níţe následuje harmonogram akčního plánu s vyznačením lhůt přípravy a realizace jednotlivých projektů v letech (viz kap Harmonogram). Z uvedeného harmonogramu a rozpočtů jednotlivých projektů uvedených v projektových listech vychází finanční plán realizace akčního plánu na léta (viz. kap Finanční plán). Celkové náklady na realizaci akčního plánu RIS pro rok 2010 se předpokládají ve výši 24,794 mil. Kč, z toho 15,65 mil. Kč z prostředků MSK. V roce 2011 je výše předpokládaných celkových nákladů 37,187 mil. Kč, z toho 15,65 mil. Kč z prostředků MSK. Podrobnější kalkulace nákladů realizace jednotlivých projektů dle zdrojů financování je uvedena v příloze č. 4 Zdroje financování realizace projektů RIS v letech 2010 a 2011 a také v příloze č. 3 Projektové listy akčního plánu na léta (kaţdý projektový list obsahuje dílčí finanční plán realizace daného projektu). 13

14 4.2.1 Harmonogram Harmonogram Specifický cíl A1 Název specifického cíle Název projektu Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace Iniciace a realizace klastrových projektů v oblasti VaV A2 Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3 A3 B1 B2 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Profesionální poradenské sluţby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Facilitace holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups Rozvoj znalostí lidských zdrojů v oblasti VaVaI Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č.5 Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č.1 Školy na trhu práce B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Region4Tech Nový povinný předmět na VŠ: Rozvoj měkkých dovedností Soft skills pro manaţery a VaV pracovníky C1 C2 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu know-how Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů pro posílení zapojení MSK do mezinárodních projektů VaV Brokerage Event One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce C3 Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem D1 Zajištění koordinace subjektů Regionální inovační strategie/systému Koordinační rada RIS D2 Zajištění implementace RIS Implementace a monitoring RIS D3 Podpora propagace RIS Propagace a medializace RIS a jejich výstupů Legenda: přípravná fáze projektu realizační fáze projektu 14

15 4.2.2 Finanční plán Projekt Prioritní oblast A: Specifický cíl A1: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace Iniciace a realizace klastrových projektů v oblasti VaV Specifický cíl A2: Rok realizace * Kč Kč Kč Kč Inovační vouchery Kč Kč Rozpočet MSK Specifický cíl A3: Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Facilitace holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups FINANČNÍ PLÁN NA LÉTA TRANSFER TECHNOLOGIÍ Kč Kč Kč Kč A - SUMA Kč Kč A - SUMA Kč Kč A - Celkem Kč Kč Zdroj krytí Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti OPVpK (projekt AGENT) Prostředky ARR, Rozpočet MSK Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV OPVpK (projekt AGENT, RCTT); Rozpočet MŠMT Prostředky ARR Hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hrazeno z jiných zdrojů A - Celkem * Částky z rozpočtu MSK jsou navrhované, skutečnost je vázána na schválení částek v rozpočtu MSK na rok

16 Projekt Prioritní oblast B: Specifický cíl B1: Rok realizace * LIDSKÉ ZDROJE Rozvoj znalostí lidských zdrojů v oblasti VaVaI 0 Kč Kč OPVpK (v rámci projektu EFTRANS) Specifický cíl B2: Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostních institucích Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č Kč Kč Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č Kč Kč Rozpočet MSK Specifický cíl B3: Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Školy na trhu práce 0 Kč Kč Region4Tech Kč Kč Nový povinný předmět na VŠ: Rozvoj měkkých dovedností FINANČNÍ PLÁN NA LÉTA Kč Kč Zdroj krytí Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Rozpočet MSK OPVpK; Rozpočet firem v MSK Prostředky ARR, OPVpK, Rozpočty firem v MSK Rozpočty VŠ Soft skills pro manažery a VaV pracovníky 0 Kč Kč Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů pro posílení zapojení MSK do mezinár. projektů VaV 0 Kč Kč B - SUMA Kč Kč B - SUMA Kč Kč B - Celkem Kč Kč OPVpK OPVpK Hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hrazeno z jiných zdrojů B - Celkem * Částky z rozpočtu MSK jsou navrhované, skutečnost je vázána na schválení částek v rozpočtu MSK na rok

17 Projekt Prioritní oblast C: Specifický cíl C1: Rok realizace * INTERNACIONALIZACE Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu know-how Prostředky ARR; účastnické poplatky; Brokerage Event 0 Kč Kč sponzorské dary účastnících se firem Specifický cíl C2: One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce (7. RP, Eureka, ERA Net) Specifický cíl C3: Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem FINANČNÍ PLÁN NA LÉTA Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV 0 Kč Kč Kč Kč C - SUMA Kč Kč C - SUMA Kč Kč C - Celkem Kč Kč Zdroj krytí VŠB-TUO Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Rozpočet MSK, Sdružení pro rozvoj MSK Hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hrazeno z jiných zdrojů C - Celkem * Částky z rozpočtu MSK jsou navrhované, skutečnost je vázána na schválení částek v rozpočtu MSK na rok

18 Projekt Prioritní oblast D: Specifický cíl D1: FINANČNÍ PLÁN NA LÉTA Rok realizace Zdroj krytí * Koordinace a impementace RIS Zajištění koordinace subjektů Regionální inovační strategie/systému Koordinační rada RIS Kč Kč Prostředky ARR Specifický cíl D2: Zajištění impementace RIS Implementace a monitoring RIS 0 Kč Kč Prostředky ARR Specifický cíl D3: Propagace a medializace RIS a jejich výstupů Kč Podpora propagace RIS Kč Prostředky ARR D - SUMA 1 0 Kč 0 Kč D - SUMA Kč Kč D - Celkem Kč Kč Hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hrazeno z jiných zdrojů D - Celkem RIS - SUMA Kč Kč RIS - SUMA Kč Kč Hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hrazeno z jiných zdrojů RIS - Celkem Kč Kč RIS - Celkem * Částky z rozpočtu MSK jsou navrhované, skutečnost je vázána na schválení částek v rozpočtu MSK na rok

19 5 Seznam příloh Příloha č. 1 Analýza SWOT inovačního systému v MSK Příloha č. 2 Strom problémů Příloha č. 3 Projektové listy akčního plánu na léta Příloha č. 4 - Zdroje financování realizace projektů RIS v letech 2010 a

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Národní konsorcium ReferNet Česká republika Upozornění: Tato

Více

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 Krajská příloha k národní RIS 3 Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 se zapracovanými připomínkami po připomínkovém řízení na přelomu ledna a února 2014 po projednání v krajské S3 platformě

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 9. 12. 21 Obsah 1 Úvod... 9 2 Strategie programu... 1 3 Prioritní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 30. 11. 2013 ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více